IAN X 60 SPOTTING SCOPE X 60 SPOTTING SCOPE. SPEKTIV X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IAN 92025 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE. SPEKTIV 20-60 X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost"

Transcript

1 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE X 60 SPOTTING SCOPE Operation and Safety Notes SPEKTIV X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost SPECTIV X 60 Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă ДАЛЕКОГЛЕД X 60 Инструкции за обслужване и безопасност ΜΟΝΟΚΥΑΛΟ X 60 Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας SPEKTIV X 60 Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN _RO_BG.indd 1 5/31/ :59:30 AM

2 GB / CY Operation and Safety Notes Page 4 HR Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Stranica 5 RO Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Pagina 7 BG Инструкции за обслужване и безопасност Страница 8 GR / CY Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Σελίδα 10 DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite _RO_BG.indd 2 5/31/ :59:30 AM

3 _RO_BG.indd 3 5/31/ :59:31 AM

4 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE Intended use This product is intended for the observation of distant objects, animals, trees etc. as magnified images. The product is suitable for protected use in the open air. The product is not intended for commercial use. Description of parts 1. Eyepiece with foldable rubber 2. Zoom wheel 3. Focus control 4. Optical tube 5. Tripod mount 6. Tube clamp 7. Locking screw for tube clamp 8. Lens hood 9. Tripod head with threaded screw 10. Mounting screw for tripod head 11. Tripod legs 12. Axes for vertical and horizontal movement 13. Guiding handle with locking function 14. Built-in Dust cap 15. Eye cap 16. Cleaning cloth 17. Carrying bag with shoulder strap Technical data Field of view: 29 m / 1000 m (at 20x) Magnification: 20x 60x Dimension (without tripod): approx. 35 x 15 x 9.5 cm Weight (with tripod): approx. 1220g Safety instructions WARNING! DANGER OF LOSS OF LIFE OR ACCIDENT TO INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging materials. Packaging materials present a suffocation hazard. Children often underestimate danger. Always keep the product out of reach of children. This device is not a toy. It does not belong in the hands of children. Children do not appreciate the dangers associated with the device. CAUTION! FIRE HAZARD! Never place the product directly in the sun. Please make sure that your product is kept in a dry and dust-free place. Always keep the product in the pouch. Do not subject your product to temperatures greater than 60 C. Never look through the built-in lenses in direct sunlight. It could damage the retina! Do not use the product in heavy rain. Otherwise the product could be damaged. Preparing for use Commissioning Take the supplied tripod out of the box and pull the legs apart. Place the stand on a firm, level surface (e.g. table). Below the tube clamp is the tripod mount. Place the tripod mount on the tripod head and fix the spotting scope by tightening the screw which is on the tripod head. Spotting scope to move With the grip, the spotting scope can be moved vertically and horizontally. Turn the guiding handle clockwise to fix the position of the spotting scope. You unlock it by turning it counterclockwise. Focus With the help of the focus control, the image can be focused. Zoom The image section can be set individually by rotating the zoom wheel. The focus has to be readjusted after each zoom setting. 4 GB/CY 92025_RO_BG.indd 4 5/31/ :59:31 AM

5 Tube moving At the tube clamp there is a locking screw. If this screw is rotated counterclockwise, the tube can be moved. Turn the screw clockwise to fix the position once you have found the desired position. Tube is no longer movable. Lens hood Pull the lens hood over the front of the spotting scope when there is bright sunlight or oblique lighting to avoid reflections. NEVER look directly at the sun to avoid risk of blindness. Observation of the landscape / nature Restless air during summer temperature can cause a flickering image during observations of landscapes or distant objects. This is a physical phenomenon such as fog or haze which will effect the image quality. Use either the early morning hours for your observations or decrease the magnification to improve the image quality in such a situation. Cleaning and care Never take your product apart for cleaning. Use the cleaning cloth provided or a soft cloth without threads to clean the product. Do not press hard when cleaning the delicate lens surface. If the lenses are still dirty, dampen the cloth with a little clear alcohol (methylated spirit). Disposal Dispose of product in accordance with local waste disposal regulations. Disposing of the packaging Dispose of all packaging components in an environmentally friendly manner. SPEKTIV X 60 Namjena Ovaj dalekozor je namijenjen za posmatranje udaljenih predmeta, životinja, stabala, itd. Proizvod je isključivo namijenjen za zaštićenu uporabu u prirodi. Proizvod nije namjenjen za profesionalnu upotrebu. Opis dijelova 1. Okular s gumom koja se savija 2. Kotačić za uvećanje 3. Kontrola fokusa 4. Optička cijev 5. Držač tronošca 6. Spojka cijevi 7. Vijak za fiksiranje za spojnicu cijevi 8. Pokrov leće 9. Glava tronošca sa zavojitim vijkom 10. Vijak za montažu za glavu tronošca 11. Noge tronošca 12. Osovine za vertikalno i horizontalno kretanje 13. Ručka za vođenje s funkcijom fiksiranja 14. Ugrađeni poklopac za prašinu 15. Poklopac za okular 16. Krpica za brisanje 17. Torba za nošenje s ramenim remenom Tehnički podaci Vidno polje: 29 m / 1000 m (at 20x) Uvećanje: 20x 60x Dimenzije (bez tronošca): cca. 35 x 15 x 9.5 cm Masa (s tronošcem): cca. 1220g Sigurnosne upute VÝSTRAHA! OPASNOST PO ŽIVOT I OD NEZGODA ZA DJECU! Ne ostavljajte djecu nikad bez nadzora zajedno sa omotnim materijalom. Inače prijeti opasnost od gušenja omotnim materijalom. Djeca često podcjenjuju opasnost. Stoga držite djecu uvijek podalje od proizvoda. GB/CY HR _RO_BG.indd 5

6 Ovaj uređaj nije igračka, te nije namijenjen za djecu. Djeca nemogu prepoznati opasnosti, koje rukovanje s uređajem može prouzrokovati. OPREZ! OPASNOST OD POŽARA! Nikada ne stavljajte uređaj direktno na sunce. Azite da držite svoj uređaj na suhom mjestu bez prašine. Uvijek držite uređaj u vreći. Ne izlažite temperaturama višim od 60 C. Kroz ugrađenu leću nikada ne gledajte izravno u sunce jer postoji opasnost od oštećivanja mrežnice! Ne koristite uređaj na jakoj kiši. U suprotnom se uređaj može oštetiti. Pokrov leće Povucite poklopac leće preko prednjeg dijela dalekozora u slučaju jarkog sunčevog svjetla ili svjetla pod kutom kako biste izbjegli refleksije. NIKADA ne gledajte izravno u sunce kako biste izbjegli opasnost od oštećenja vida. Gledanje pejzaža / prirode Nemiran zrak tijekom ljetnih temperatura može uzrokovati podrhtavanje slike tijekom gledanja pejzaža ili udaljenih objekata. To je fizički fenomen poput magle ili izmaglice koji će utjecati na kvalitetu slike. Gledajte tijekom ranih jutarnjih sati ili smanjite povećanje kako biste u takvoj situaciji poboljšali kvalitetu slike. Upotreba Stavljanje u pogon Izvadite isporučeni tronožac iz kutije i razdvojite noge. Postavite stalak na ravnu i stabilnu podlogu (npr. stol). Ispod obujmice cijevi nalazi se nosač za tronožac. Postavite nosač za tronožac na glavu tronošca i fiksirajte dalekozor pritezanjem vijka na glavi tronošca. Pomicanje prijenosnog teleskopa Dalekozor se uz pomoć držača može pomicati vodoravno i okomito. Okrenite ručku vodilice u smjeru kazaljke na satu kako biste fiksirali dalekozor. Deblokirat ćete ga tako da ga okrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Fokus Pomoću komandi za fokusiranje možete izoštriti sliku. Uvećanje (Zoom) Moguće je postaviti pojedinačni dio slike okretanjem kotačića za zumiranje. Fokus treba ponovno podesiti nakon svakog postavljanja zuma. Čišćenje i održavanje Nikada nemojte rastavljati svoj uređaj zbog čišćenja. Za čišćenje uređaja koristite dostavljenu krpicu za brisanje ili meku krpu bez nabora. Prilikom čišćenja leća pazite da pritisak nije prevelik. Ako na lećama ostanu ostaci nečistoće, krpicu namočite s malo čistog alko hola (špirit). Zbrinjavanje Zbrinjavanje se odvija u skladu s lokalnim odredbama organa vlasti. Odlaganje pakiranja Sve dijelove pakiranja zbrinite na način neškodljiv za okoliš. Pokretanje cijevi Na obujmici cijevi nalazi se blokirni vijak. Ako ovaj vijak okrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, moći ćete pomaknuti cijev. Okrenite vijak u smjeru kazaljke na satu kako biste fiksirali nakon što pronađete željeni položaj. Cijev se više ne može pomicati. 6 HR 92025_RO_BG.indd 6

7 SPECTIV X 60 Utilizare corespunzătoare scopului Acest binoclu se pretează la observarea mărită a obiectelor îndepărtate, animalelor, copacilor ş.a.m.d. Produsul se pretează la folosirea protejată în aer liber. Acest produs nu este destinat utilizării comerciale. Descrierea componentelor 1. Ocular cu cauciuc rabatabil 2. Rotiţă pentru zoom 3. Focalizator 4. Tub optic 5. Suport pentru trepied 6. Clemă pentru tub 7. Şurub de blocare pentru clema tubului 8. Parasolar pentru lentilă 9. Capul trepiedului cu filet 10. Şurub de montare pentru capul trepiedului 11. Picioarele trepiedului 12. Axe pentru mişcare verticală şi orizontală 13. Mâner de ghidare cu funcţie de blocare 14. Capac de protecţie împotriva prafului 15. Capac pentru ocular 16. Lavetă 17. Borsetă cu bandă pentru umăr Specificaţii Câmp de vizualizare: 29 m / 1000 m (la 20x) Mărire: 20x 60x Dimensiuni (fără trepied): cca 35 x 15 x 9,5 cm Greutate (cu trepied): cca 1220 g Indicaţii de siguranţă AVERTISMENT! PERICOL DE MOARTE ŞI DE ACCIDENTARE PENTRU SUGARI ŞI COPII MICI! Nu lăsaţi niciodată copii nesupravegheaţi în apropierea materialului de ambalaj. Există pericol de asfixiere datorită materialului de ambalaj. Deseori copii subapreciază pericolul. Nu păstraţi produsul la îndemâna copiilor. Acest aparat nu este o jucărie şi nu are voie să ajungă pe mâna copiilor. Copii nu pot recunoaşte pericolele cauzate de utilizarea acestui aparat. ATENŢIE! PERICOL DE INCENDIU! Nu plasaţi niciodată produsul în bătaia directă a razelor de soare. Asiguraţi-vă că păstraţi produsul într-un loc uscat şi fără praf. Păstraţi produsul în borsetă întotdeauna. Nu supuneţi produsul unor temperaturi mai mari de 60 C. Nu priviţi niciodată prin lentilele integrate direct în soare, deoarece aţi putea accidenta retina. Nu utilizaţi produsul pe ploaie torenţială. În caz contrar, acesta se poate deteriora. Punere în funcţiune Punere în funcţiune Scoateţi din ambalaj stativul livrat şi lungiţi picioarele. Puneţi stativul pe o suprafaţă stabilă şi plată (de ex. o masă). Sub prinderea cu tub se găseşte suportul stativului. Aşezaţi suportul stativului pe capul stativului şi fixaţi telescopul de observare înşurubând şuruburile de fixare în capul stativului. Mişcarea telescopului Telescopul de observare poate fi mişcat vertical şi orizontal cu ajutorul mânerului. Rotiţi mânerul de ghidare în sens orar pentru a fixa poziţia telescopului de observare. Prin rotirea în sens antiorar, deblocaţi fixarea. Focalizarea Imaginea poate fi focalizată cu ajutorul controlului focalizării. Zoom Prin rotirea rotiţei de zoom, puteţi regla individual fiecare secţiune din imagine. După fiecare reglare a rotiţei de zoom, focalizarea trebuie reglată din nou. Mişcarea tubului La prinderea cu tub se găseşte un şurub de blocare. Dacă acest şurub este rotit în sens antiorar, tubul poate fi mişcat. Rotiţi şurubul în sens orar când aţi ajuns la poziţia dorită. În acest mod fixaţi tubul. RO _RO_BG.indd 7

8 Parasolarul Când soarele este puternic sau când lumina cade oblic, trageţi parasolarul în faţă, pentru a evita reflexiile. Nu priviţi NICIODATĂ direct spre soare! Există pericol de orbire. Observarea peisajului/naturii La observarea peisajelor sau a obiectelor îndepărtate, aerul agitat din cauza căldurii solare poate duce la o imagine tremurătoare. Acesta este un fenomen fizic ce acţionează asupra calităţii imaginii ca şi ceaţa sau aburul. Mai bine folosiţi orele dimineţii pentru observare sau reduceţi mărirea, pentru a creşte calitatea imaginii într-o astfel de situaţie. Curăţare şi întreţinere Nu demontaţi niciodată produsul pentru a-l curăţa. Utilizaţi laveta furnizată sau o cârpă moale care nu lasă scame pentru a curăţa produsul. Curăţaţi lentilele fără a exercita o presiunea prea mare. Dacă mai rămân resturi de murdărie pe lentile, umeziţi laveta cu puţin alcool (spirt). Înlăturare Înlăturaţi articolul conform prevederilor oficiale locale. Înlăturarea ambalajului Înlăturaţi toate materialele de ambalaj în mod ecologic. ДАЛЕКОГЛЕД X 60 Правилна употреба Бинокълът е подходящ за увеличено наблюдение на отдалечени обекти, животни, дървета и др. Продуктът е подходящ за безопасна употреба на открито. Продуктът не е предназначен за промишлена употреба. Описание на частите 1. Окуляр със прегъваща се гума 2. Колело за увеличение 3. Управление на фокусирането 4. Оптична тръба 5. Стойка за триножник 6. Скоба на оптичната тръба 7. Блокиращ винт за скобата на тръбата 8. Капачка на обектива 9. Глава на триножника с резбован винт 10. Монтажен винт за главата на триножника 11. Крака на триножника 12. Оси за вертикално и хоризонтално движение 13. Водеща ръкохватка с блокираща функция 14. Вградена противопрахова капачка 15. Капачка на окуляра 16. Кърпа за почистване 17. Чанта за носене с презрамка Технически данни Зрително поле: 29m / 1000 m (при 20х) Увеличение: 20x 60x Размери (без триножник): прибл. 35 x 15 x 9.5 cm Тегло (с триножник): прибл. 1220g Инструкции за безопасност ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ОПАСНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКИ ЗА БЕБЕТА И МАЛКИ ДЕЦА! Никога не оставяйте децата да играят без надзор с опаковъчния материал. Има опасност от задушаване с опаковъчния материал. Децата често подценяват опасностите. Винаги дръжте 8 RO BG 92025_RO_BG.indd 8

9 децата далече от продукта. Този уред не е играчка и следва да бъде далеч от деца. Децата не могат да преценяват опасностите при боравене с уреда. ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР! Никога не поставяйте продукта директно на слънце. Уверете се, че продуктът се съхранява на сухо и безпрашно място. Винаги съхранявайте продукта в калъфа. Не излагайте продукта на температури повисоки от 60 C. Никога не поглеждайте директно към слънцето през вградените лещи, тъй като това може да увреди ретината! Не използвайте продукта при силен дъжд. В противен случай са възможни повреди. Пуск Пускане в експлоатация Извадете доставения статив от кутията и раздалечете краката. Поставете статива върху стабилна и равна повърхност (напр. маса). Под скобата за зрителната тръба се намира държачът на статива. Поставете държача на статива върху главата на статива и закрепете далекогледа чрез затягане на винта върху главата на статива. Движение на оптичната тръба С дръжката далекогледът може да се премества вертикално и хоризонтално. Завъртете насочващата дръжка по часовниковата стрелка, за да фиксирате положението на далекогледа. Освобождава се чрез завъртане обратно на часовниковата стрелка. Фокусиране Изображението може да се фокусира с помощта на управлението на фокуса. Увеличение Изображението може да се настройва индивидуално чрез завъртане на колелото за увеличение. Фокусът трябва да се настройва отново след всяка настройка на увеличението. Движение на тръбата На скобата на зрителната тръба има фиксиращ винт. Ако този винт се завърти обратно на часовниковата стрелка, зрителната тръба може да се премества. Завъртете винта по часовниковата стрелка, за да фиксирате нагласеното желано положение. Зрителната тръба вече не може да се мести. Капачка на обектива Издърпайте сенника на лещите над предната страна на далекогледа при ярка слънчева светлина или падащо под ъгъл осветление, за да избегнете отражения. НИКОГА не гледайте директно към слънцето, за да избегнете риска от ослепяване. Наблюдение на пейзаж / природа Неспокойният въздух при летни температури може да причини треперещо изображение при наблюдения на пейзажи и далечни обекти. Това е физично явление като мъгла или омара, което влияе върху качеството на изображението. Използвайте ранните сутрешни часове за наблюдения или намалете увеличението, за да подобрите качеството на изображението при такава ситуация. Почистване и поддръжка Никога не разглобявайте продукта за почистване Използвайте доставената или друга мека кърпа без влакна за почистване на продукта. Чувствителните лещи трябва да се почистват без силен натиск. Ако върху лещите останат остатъци от замърсявания, навлажнете кърпата с малко чист алкохол (спирт). Изхвърляне Изхвърлете артикула в съответствие с разпоредбите на местните инстанции. Изхвърляне на опаковката Изхвърляйте опаковъчните материали, без да вредите на околната среда. BG _RO_BG.indd 9

10 ΜΟΝΟΚΥΑΛΟ X 60 Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές Αυτά τα κιάλια είναι κατάλληλα για μεγεθυσμένη παρακολούθηση απομακρυσμένων αντικειμένων, ζώων, κτιρίων κ.τ.λ. Το προϊόν είναι κατάλληλο για προστατευμένη χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Το προϊόν δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Περιγραφή τμημάτων 1. Προσοφθάλμιος φακός με πτυσσόμενο καουτσούκ 2. Τροχός μεταβλητής εστίασης 3. Έλεγχος εστίασης 4. Οπτικός σωλήνας 5. Βάση στήριξης τρίποδα 6. Σφιγκτήρας σωλήνα 7. Βίδα κλειδώματος σφιγκτήρα σωλήνα 8. Καλύπτρα φακού 9. Κεφαλή τρίποδα με σπειρωμένη βίδα 10. Βίδα στήριξης κεφαλής τρίποδα 11. Πόδια τρίποδα 12. Άξονες για κατακόρυφη και οριζόντια μετακίνηση 13. Κατευθυντήρια λαβή με δυνατότητα κλειδώματος 14. Ενσωματωμένο καπάκι προστασίας από τη σκόνη 15. Καπάκι προσοφθαλμίου φακού 16. Πανί καθαρισμού 17. Τσάντα μεταφοράς με ιμάντα ώμου Τεχνικά δεδομένα Βάθος πεδίου: 29 μέτρα / μέτρα (σε 20x) Μεγέθυνση: 20x 60x Διαστάσεις (χωρίς τρίποδα): κατά προσέγγιση 35 x 15 x 9,5 εκατοστά Βάρος (με τρίποδα): κατά προσέγγιση γραμμάρια Συμβουλές ασφαλείας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ! Μην αφήνετε ποτέ μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη με το υλικό συσκευασίας. Το υλικό συσκευασίας εγκυμονεί κίνδυνο ασφυξίας. Τα παιδιά υποτιμούν συχνά τους κινδύνους. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το προϊόν. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι, και δεν επιτρέπεται να περάσει σε παιδικά χέρια. Τα παιδιά δεν μπορούν να αναγνωρίσουν του κινδύνους που προέρχονται κατά το χειρισμό της συσκευής. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ! Ποτέ μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Φροντίστε να φυλάσσετε το προϊόν σε χώρο χωρίς υγρασία και σκόνη. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται πάντα μέσα στην τσάντα του. Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο σε θερμοκρασία πάνω από τους 60 C. Απαγορεύεται αυστηρά να κοιτάζετε άμεσα τον ήλιο μέσω των ενσωματωμένων φακών, διότι ίσως προκληθεί βλάβη στον αμφιβληστροειδή χιτώνα! Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν στη διάρκεια δυνατής βροχής. Αλλιώς, μπορεί να πάθει ζημιά. Θέση σε λειτουργία Ενεργοποίηση λειτουργίας Βγάλτε το τρίποδο έξω από το κουτί και απλώστε τα πόδια του. Τοποθετήστε τη βάση σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια (π.χ. τραπέζι). Κάτω από το σφιγκτήρα του σωλήνα είναι το τρίποδο στήριξης. Τοποθετήστε το τρίποδο στήριξης στην κεφαλή του τριπόδου και στερεώστε το στο φορητό τηλεσκόπιο σφίγγοντας τη βίδα που βρίσκεται στην κεφαλή του τριπόδου. 10 GR/CY 92025_RO_BG.indd 10

11 Εμβέλεια εντοπισμού με μετακίνηση Χρησιμοποιώντας τη λαβή, μπορείτε να μετακινήσετε το φορητό τηλεσκόπιο κάθετα και οριζόντια. Γυρίστε την λαβή κατεύθυνσης δεξιόστροφα για να στερεώσετε τη θέση του φορητού τηλεσκοπίου. Μπορείτε να το ξεκλειδώσετε στρέφοντάς το αριστερόστροφα. Εστίαση Μπορείτε να εστιάσετε στην εικόνα, χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση της εστίασης. Μεταβλητή εστίαση Μπορείτε να εστιάσετε σε ένα τμήμα της εικόνας ξεχωριστά περιστρέφοντας τον τροχό μεγέθυνσης. Πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την εστίαση μετά από την κάθε μεγέθυνση. Μετακίνηση του σωλήνα Στο σφιγκτήρα σωλήνα υπάρχει μια βίδα κλειδώματος. Εάν η συγκεκριμένη βίδα περιστραφεί αριστερόστροφα, ο σωλήνας μπορεί να μετακινηθεί. Γυρίστε τη βίδα δεξιόστροφα για να σταθεροποιήσετε το σωλήνα στη θέση που επιθυμείτε. Ο σωλήνας είναι πλέον ακινητοποιημένος. Καθαρισμός - περιποίηση Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν για να το καθαρίσετε. Για να καθαρίσετε το προϊόν, φροντίστε να χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο πανί καθαρισμού ή μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Ο καθαρισμός των ευαίσθητων φακών πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς μεγάλη πίεση. Σε περίπτωση που παραμείνουν υπολείμματα πάνω στους φακούς, νοτίστε το πανί με λίγο καθαρό αλκοόλ (οινόπνευμα). Ρίψη/δίαθεση Παρακαλούμε ακολουθήστε τους ισχύοντες κατά τόπους κανονισμούς. Απόσυρση συσκευασίας Η δίαθεση των υλικών συσκευασίας πρέπει να γίνεται με φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο. Καλύπτρα φακού Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα φακού στην πρόσοψη του φορητού τηλεσκοπίου όταν υπάρχει έντονο ηλιακό φως ή πλάγιος φωτισμός για προστασία από αντανακλάσεις. Μην κοιτάτε ΠΟΤΕ απευθείας στον ήλιο. Υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Παρατήρηση του τοπίου / της φύσης Το αεράκι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μπορεί να προκαλέσει τρεμόπαιγμα της εικόνας κατά τη διάρκεια παρατηρήσεων τοπίων ή μακρινών αντικειμένων. Ένα φυσικό φαινόμενο, όπως ομίχλη ή καταχνιά επηρεάζει την ποιότητα της εικόνας. Χρησιμοποιήστε είτε τις πρώτες πρωινές ώρες για τις παρατηρήσεις σας ή ελαττώστε τη μεγέθυνση για να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας σε αντίστοιχες συνθήκες. GR/CY _RO_BG.indd 11

12 SPEKTIV X 60 Bestimmungsgemäße Verwendung Dieses Fernglas ist zur vergrößerten Beobachtung von weiter entfernten Objekten, Tieren, Bäumen, usw. geeignet. Das Produkt ist für den geschützten Gebrauch im Freien geeignet. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Teilebeschreibung 1. Okular mit umklappbarem Gummi 2. Zoomrad 3. Fokussteuerung 4. Optischer Tubus 5. Stativhalterung 6. Tubusbefestigung 7. Verriegelungsschraube für die Tubusbefestigung 8. Gegenlichtblende 9. Stativkopf mit Schraubgewinde 10. Befestigungsschraube für Stativkopf 11. Stativbeine 12. Achsen zur vertikalen und horizontalen Einstellung 13. Führungsgriff mit Verriegelungsfunktion 14. Eingebaute Staubkappe 15. Augenmuschel 16. Reinigungstuch 17. Tragetasche mit Schulterriemen Technische Daten Sichtfeld: 29 m / 1000 m (bei 20x) Vergrößerung: 20x - 60x Maße (ohne Stativ): ca. 35 x 15 x 9,5 cm Gewicht (mit Stativ): ca g Sicherheitshinweise WARNUNG! LEBENS - UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Dieses Gerät ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit dem Gerät entstehen, nicht erkennen. VORSICHT! BRANDGEFAHR! Setzen Sie das Produkt niemals direkter Sonneneinstrahlung aus. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Produkt an einem trockenen und staubfreien Ort aufbewahrt wird. Bewahren Sie das Produkt immer in der Verpackung auf. Setzen Sie Ihr Produkt niemals Temperaturen über 60 C aus. Niemals durch die eingebauten Linsen direkt in die Sonne blicken, da die Netzhaut verletzt werden könnte! Benutzen Sie das Produkt nicht bei heftigem Regen. Ansonsten könnte das Produkt beschädigt werden. Inbetriebnahme Installation Nehmen Sie das mitgelieferte Stativ aus der Verpackung und ziehen Sie dessen Beine auseinander. Stellen Sie das Stativ auf eine stabile, ebene Oberfläche (z. B. auf einen Tisch). Unterhalb der Rohrklemme befindet sich die Stativhalterung. Setzen Sie die Stativhalterung auf den Stativkopf und fixieren Sie das Spektiv, indem Sie die Befestigungsschraube am Stativkopf festschrauben. Bewegliches Spektiv Mit dem Griff lässt sich das Spektiv vertikal und horizontal bewegen. Drehen Sie den Führungsgriff im Uhrzeigersinn, um die Position des Spektivs zu fixieren. Durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn lösen Sie die Fixierung. Scharfeinstellung Mit Hilfe der Fokussteuerung kann das Bild fokussiert werden. 12 DE/AT/CH 92025_RO_BG.indd 12

13 Zoom Durch Drehen des Zoomrads können Sie den Bildausschnitt individuell einstellen. Nach jeder Einstellung des Zoomrads muss der Fokus neu eingestellt werden. Tubuseinstellung An der Rohrklemme befindet sich eine Verriegelungsschraube. Wenn diese Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird, kann das Rohr bewegt werden. Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben. Auf diese Weise fixieren Sie das Rohr. Entsorgung Den Artikel entsprechend den örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen. Verpackung entsorgen Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu. Gegenlichtblende Ziehen Sie bei grellem Sonnenlicht oder bei schräg einfallendem Licht die Streulichtblende über die Vorderseite des Spektivs, um Reflexionen zu vermeiden. Schauen Sie NIEMALS direkt in die Sonne, um das Risiko einer Erblindung zu vermeiden. Beobachtung der Landschaft/Natur Bei der Beobachtung von Landschaften oder entfernten Objekten kann unruhige Luft bei Sommertemperaturen zu einem flimmernden Bild führen. Dies ist ein physikalisches Phänomen, das sich wie Nebel oder Dunst auf die Bildqualität auswirkt. Nutzen Sie entweder die frühen Morgenstunden für Ihre Beobachtungen oder verringern Sie die Vergrößerung, um die Bildqualität in einer derartigen Situation zu erhöhen. Reinigung und Pflege Nehmen Sie dieses Produkt zur Reinigung niemals auseinander. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungstuch oder ein weiches fadenlosestuch, um das Produkt zu reinigen. Die Reinigung der empfindlichen Linsen sollte ohne starken Druck erfolgen. Falls noch Schmutzreste auf den Linsen bleiben, befeuchten Sie das Tuch mit etwas reinem Alkohol (Spiritus). DE/AT/CH _RO_BG.indd 13

14 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 D Neckarsulm Model No.: Z31261 Version: 08/ _RO_BG.indd 14 IAN

FOOD MILL ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ Z15900 7 HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ CH PASSIERMÜHLE. 66231/11 CB 7 Z15900 Manual, Size:A5, 8 pt

FOOD MILL ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ Z15900 7 HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ CH PASSIERMÜHLE. 66231/11 CB 7 Z15900 Manual, Size:A5, 8 pt GB FOOD MILL HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ GR CY ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ DE CY AT CH PASSIERMÜHLE Z15900 7 66231 CB 7 Manual_re.indd 1 6/7/2011 4:07:46 PM Scope of delivery / Opseg isporuke

Διαβάστε περισσότερα

Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2

Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2 Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2 USER MANUAL UPUTE ZA UPORABU MODUL DE UTILIZARE УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEBRAUCHSANLEITUNG PSA 89/686/EWG DIN EN 1078 TÜV Süd Product Service GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE LED LIGHT STRIP Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE Bedienungs- und Sicherheitshinweise Z31282 GB / CY Operation and Safety Notes Page 7 GR

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ЕЛЕКТРО-ТАКЕР Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното

Διαβάστε περισσότερα

VCR120WD VCR144WD VCR168WD

VCR120WD VCR144WD VCR168WD VCR120WD VCR144WD VCR168WD Rechargeable vacuum cleaner Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι Aspirateur rechargeable Aspirator fara fir, reincarcabil Usisivač na baterije Прахосмукачка със зарядно устройство GB GR

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. български... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 47

English... 2. български... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 47 English... 2 български... 17 Ελληνικά... 32 Deutsch... 47 V 1.33 Contents Introduction... 3 Intended use... 4 Supplied items... 4 Technical data... 5 Safety instructions... 5 Screen... 6 Operational safety...

Διαβάστε περισσότερα

IAN 100042 INFRARED TEMPERATURE PROBE PTSI 9 A1 APARAT DE MĂSURARE A TEMPERATURII CU INFRAROŞU INFRARED TEMPERATURE PROBE

IAN 100042 INFRARED TEMPERATURE PROBE PTSI 9 A1 APARAT DE MĂSURARE A TEMPERATURII CU INFRAROŞU INFRARED TEMPERATURE PROBE INFRARED TEMPERATURE PROBE PTSI 9 A1 INFRARED TEMPERATURE PROBE Operating instructions ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОГРАФ Ръководство за експлоатация INFRAROT-TEMPERATUR- MESSGERÄT Bedienungsanleitung APARAT DE MĂSURARE

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ELEKTRIČNA KLAMERICA Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Prijevod

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX Operation and Safety Notes ΦΟΡΗΤΌ ΨΥΓΕΊΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας ELEKTROKÜHLBOX Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 46862 Before reading, unfold

Διαβάστε περισσότερα

IAN 70350. Electric Cool Box REK 230A2. Electric Cool Box. Φορητό ψυγείο. Elektrokühlbox. Operation and Safety Notes

IAN 70350. Electric Cool Box REK 230A2. Electric Cool Box. Φορητό ψυγείο. Elektrokühlbox. Operation and Safety Notes Electric Cool Box REK 230A2 Electric Cool Box Operation and Safety Notes Φορητό ψυγείο Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Elektrokühlbox Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 70350 Before reading, unfold

Διαβάστε περισσότερα

IAN 78533 BATTERY & ALTERNATOR TESTER PAWSB 12 A1 BATTERY & ALTERNATOR TESTER DISPOZITIV PENTRU VERIFICAREA BATERIILOR ŞI ALTERNATOARELOR

IAN 78533 BATTERY & ALTERNATOR TESTER PAWSB 12 A1 BATTERY & ALTERNATOR TESTER DISPOZITIV PENTRU VERIFICAREA BATERIILOR ŞI ALTERNATOARELOR BATTERY & ALTERNATOR TESTER BATTERY & ALTERNATOR TESTER Operating instructions DISPOZITIV PENTRU VERIFICAREA BATERIILOR ŞI ALTERNATOARELOR Instrucţiuni de utilizare EΛEΓKΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AYTOKINHTOY ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839 POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER Operating instructions ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER Bedienungsanleitung IAN 79839 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

English... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski... 12. Românã... 23... 33. Deutsch... 57 Bitte beachten Sie die Ausklappseite

English... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski... 12. Românã... 23... 33. Deutsch... 57 Bitte beachten Sie die Ausklappseite RP71568-Fritteuse LB7 Seite 1 Montag, 19. Dezember 2011 2:34 14 English......................................... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski....................................... 12

Διαβάστε περισσότερα

IAN 71600 HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ HEISSLUFTGEBLÄSE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 71600 HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ HEISSLUFTGEBLÄSE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN Operation and Safety Notes ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEISSLUFTGEBLÄSE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 71600 Before reading, unfold the

Διαβάστε περισσότερα

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1 DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1 DRILL SHARPENING MACHINE Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93498 CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 93498 CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1 CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното ръководство

Διαβάστε περισσότερα

SWK 750SS. Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана

SWK 750SS. Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана SWK 750SS Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана INSTRUCTION MANUAL MODE D EMPLOI ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MANUAL DE UTILIZARE UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH

Διαβάστε περισσότερα

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN Operation and Safety Notes ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEISSKLEBEPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 89961 Before reading,

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual AIR SANDER PDEXS 150 A1 AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ŞLEFUITOR EXCENTRIC CU AER COMPRIMAT Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea instrucţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

HAIR & BEARD CLIPPERS SHBS 1000 A1

HAIR & BEARD CLIPPERS SHBS 1000 A1 HAIR & BEARD CLIPPERS SHBS 1000 A1 HAIR & BEARD CLIPPERS Operation and Safety Notes ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙΆ ΚΑΙ ΓΈΝΙΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HAAR- UND BARTSCHNEIDER Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

SOLDERING STATION PLS 48 B1

SOLDERING STATION PLS 48 B1 SOLDERING STATION PLS 48 B1 SOLDERING STATION Operation and Safety Notes ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας REGELBARE LÖTSTATION Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN

Διαβάστε περισσότερα

JIGSAW PSTK 730 A1. JIGSAW Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΓΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

JIGSAW PSTK 730 A1. JIGSAW Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΓΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ JIGSAW PSTK 730 A1 JIGSAW Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΓΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας PENDELHUBSTICHSÄGE

Διαβάστε περισσότερα

POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR

POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR Table of contents Περιεχοµενο Cuprins Содержание - Đçindekiler. English P. 3 2. Ελληνικα P. 0 3. Български P. 7 4. Româneşte P. 24 5. Türkçe P. 3 EN EL BG RO TR The owner s

Διαβάστε περισσότερα

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SDHM-16D & SDHM-20D Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 15 BG БЪЛГАРСКИ... 30 ENGLISH INTRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2 MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2 MULTI-PURPOSE TOOL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual Unealtă multifuncţională Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea instrucţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

COMBINATION CUTTER PSFS 250 A1

COMBINATION CUTTER PSFS 250 A1 COMBINATION CUTTER PSFS 250 A1 COMBINATION CUTTER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΦΡΕΖΑ-KOMBI Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

IAN 113368 HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ WARMLUFT-CURLER. Operating instructions.

IAN 113368 HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ WARMLUFT-CURLER. Operating instructions. HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER Operating instructions ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Οδηүίες χρήσης WARMLUFT-CURLER Bedienungsanleitung IAN 113368 Before reading, unfold the page containing

Διαβάστε περισσότερα

IAN 72316 PAINT SPRAY GUN PFS 100 B2 PAINT SPRAY GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ FARBSPRITZPISTOLE

IAN 72316 PAINT SPRAY GUN PFS 100 B2 PAINT SPRAY GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ FARBSPRITZPISTOLE PAINT SPRAY GUN PFS 100 B2 PAINT SPRAY GUN Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

IAN 100086. CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 100086. CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4 CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual АКУМУЛАТОРЕН ПРОБИВЕН ВИНТОВЕРТ Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното

Διαβάστε περισσότερα