IAN X 60 SPOTTING SCOPE X 60 SPOTTING SCOPE. SPEKTIV X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IAN 92025 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE. SPEKTIV 20-60 X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost"

Transcript

1 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE X 60 SPOTTING SCOPE Operation and Safety Notes SPEKTIV X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost SPECTIV X 60 Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă ДАЛЕКОГЛЕД X 60 Инструкции за обслужване и безопасност ΜΟΝΟΚΥΑΛΟ X 60 Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας SPEKTIV X 60 Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN _RO_BG.indd 1 5/31/ :59:30 AM

2 GB / CY Operation and Safety Notes Page 4 HR Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Stranica 5 RO Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Pagina 7 BG Инструкции за обслужване и безопасност Страница 8 GR / CY Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Σελίδα 10 DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite _RO_BG.indd 2 5/31/ :59:30 AM

3 _RO_BG.indd 3 5/31/ :59:31 AM

4 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE Intended use This product is intended for the observation of distant objects, animals, trees etc. as magnified images. The product is suitable for protected use in the open air. The product is not intended for commercial use. Description of parts 1. Eyepiece with foldable rubber 2. Zoom wheel 3. Focus control 4. Optical tube 5. Tripod mount 6. Tube clamp 7. Locking screw for tube clamp 8. Lens hood 9. Tripod head with threaded screw 10. Mounting screw for tripod head 11. Tripod legs 12. Axes for vertical and horizontal movement 13. Guiding handle with locking function 14. Built-in Dust cap 15. Eye cap 16. Cleaning cloth 17. Carrying bag with shoulder strap Technical data Field of view: 29 m / 1000 m (at 20x) Magnification: 20x 60x Dimension (without tripod): approx. 35 x 15 x 9.5 cm Weight (with tripod): approx. 1220g Safety instructions WARNING! DANGER OF LOSS OF LIFE OR ACCIDENT TO INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging materials. Packaging materials present a suffocation hazard. Children often underestimate danger. Always keep the product out of reach of children. This device is not a toy. It does not belong in the hands of children. Children do not appreciate the dangers associated with the device. CAUTION! FIRE HAZARD! Never place the product directly in the sun. Please make sure that your product is kept in a dry and dust-free place. Always keep the product in the pouch. Do not subject your product to temperatures greater than 60 C. Never look through the built-in lenses in direct sunlight. It could damage the retina! Do not use the product in heavy rain. Otherwise the product could be damaged. Preparing for use Commissioning Take the supplied tripod out of the box and pull the legs apart. Place the stand on a firm, level surface (e.g. table). Below the tube clamp is the tripod mount. Place the tripod mount on the tripod head and fix the spotting scope by tightening the screw which is on the tripod head. Spotting scope to move With the grip, the spotting scope can be moved vertically and horizontally. Turn the guiding handle clockwise to fix the position of the spotting scope. You unlock it by turning it counterclockwise. Focus With the help of the focus control, the image can be focused. Zoom The image section can be set individually by rotating the zoom wheel. The focus has to be readjusted after each zoom setting. 4 GB/CY 92025_RO_BG.indd 4 5/31/ :59:31 AM

5 Tube moving At the tube clamp there is a locking screw. If this screw is rotated counterclockwise, the tube can be moved. Turn the screw clockwise to fix the position once you have found the desired position. Tube is no longer movable. Lens hood Pull the lens hood over the front of the spotting scope when there is bright sunlight or oblique lighting to avoid reflections. NEVER look directly at the sun to avoid risk of blindness. Observation of the landscape / nature Restless air during summer temperature can cause a flickering image during observations of landscapes or distant objects. This is a physical phenomenon such as fog or haze which will effect the image quality. Use either the early morning hours for your observations or decrease the magnification to improve the image quality in such a situation. Cleaning and care Never take your product apart for cleaning. Use the cleaning cloth provided or a soft cloth without threads to clean the product. Do not press hard when cleaning the delicate lens surface. If the lenses are still dirty, dampen the cloth with a little clear alcohol (methylated spirit). Disposal Dispose of product in accordance with local waste disposal regulations. Disposing of the packaging Dispose of all packaging components in an environmentally friendly manner. SPEKTIV X 60 Namjena Ovaj dalekozor je namijenjen za posmatranje udaljenih predmeta, životinja, stabala, itd. Proizvod je isključivo namijenjen za zaštićenu uporabu u prirodi. Proizvod nije namjenjen za profesionalnu upotrebu. Opis dijelova 1. Okular s gumom koja se savija 2. Kotačić za uvećanje 3. Kontrola fokusa 4. Optička cijev 5. Držač tronošca 6. Spojka cijevi 7. Vijak za fiksiranje za spojnicu cijevi 8. Pokrov leće 9. Glava tronošca sa zavojitim vijkom 10. Vijak za montažu za glavu tronošca 11. Noge tronošca 12. Osovine za vertikalno i horizontalno kretanje 13. Ručka za vođenje s funkcijom fiksiranja 14. Ugrađeni poklopac za prašinu 15. Poklopac za okular 16. Krpica za brisanje 17. Torba za nošenje s ramenim remenom Tehnički podaci Vidno polje: 29 m / 1000 m (at 20x) Uvećanje: 20x 60x Dimenzije (bez tronošca): cca. 35 x 15 x 9.5 cm Masa (s tronošcem): cca. 1220g Sigurnosne upute VÝSTRAHA! OPASNOST PO ŽIVOT I OD NEZGODA ZA DJECU! Ne ostavljajte djecu nikad bez nadzora zajedno sa omotnim materijalom. Inače prijeti opasnost od gušenja omotnim materijalom. Djeca često podcjenjuju opasnost. Stoga držite djecu uvijek podalje od proizvoda. GB/CY HR _RO_BG.indd 5

6 Ovaj uređaj nije igračka, te nije namijenjen za djecu. Djeca nemogu prepoznati opasnosti, koje rukovanje s uređajem može prouzrokovati. OPREZ! OPASNOST OD POŽARA! Nikada ne stavljajte uređaj direktno na sunce. Azite da držite svoj uređaj na suhom mjestu bez prašine. Uvijek držite uređaj u vreći. Ne izlažite temperaturama višim od 60 C. Kroz ugrađenu leću nikada ne gledajte izravno u sunce jer postoji opasnost od oštećivanja mrežnice! Ne koristite uređaj na jakoj kiši. U suprotnom se uređaj može oštetiti. Pokrov leće Povucite poklopac leće preko prednjeg dijela dalekozora u slučaju jarkog sunčevog svjetla ili svjetla pod kutom kako biste izbjegli refleksije. NIKADA ne gledajte izravno u sunce kako biste izbjegli opasnost od oštećenja vida. Gledanje pejzaža / prirode Nemiran zrak tijekom ljetnih temperatura može uzrokovati podrhtavanje slike tijekom gledanja pejzaža ili udaljenih objekata. To je fizički fenomen poput magle ili izmaglice koji će utjecati na kvalitetu slike. Gledajte tijekom ranih jutarnjih sati ili smanjite povećanje kako biste u takvoj situaciji poboljšali kvalitetu slike. Upotreba Stavljanje u pogon Izvadite isporučeni tronožac iz kutije i razdvojite noge. Postavite stalak na ravnu i stabilnu podlogu (npr. stol). Ispod obujmice cijevi nalazi se nosač za tronožac. Postavite nosač za tronožac na glavu tronošca i fiksirajte dalekozor pritezanjem vijka na glavi tronošca. Pomicanje prijenosnog teleskopa Dalekozor se uz pomoć držača može pomicati vodoravno i okomito. Okrenite ručku vodilice u smjeru kazaljke na satu kako biste fiksirali dalekozor. Deblokirat ćete ga tako da ga okrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Fokus Pomoću komandi za fokusiranje možete izoštriti sliku. Uvećanje (Zoom) Moguće je postaviti pojedinačni dio slike okretanjem kotačića za zumiranje. Fokus treba ponovno podesiti nakon svakog postavljanja zuma. Čišćenje i održavanje Nikada nemojte rastavljati svoj uređaj zbog čišćenja. Za čišćenje uređaja koristite dostavljenu krpicu za brisanje ili meku krpu bez nabora. Prilikom čišćenja leća pazite da pritisak nije prevelik. Ako na lećama ostanu ostaci nečistoće, krpicu namočite s malo čistog alko hola (špirit). Zbrinjavanje Zbrinjavanje se odvija u skladu s lokalnim odredbama organa vlasti. Odlaganje pakiranja Sve dijelove pakiranja zbrinite na način neškodljiv za okoliš. Pokretanje cijevi Na obujmici cijevi nalazi se blokirni vijak. Ako ovaj vijak okrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, moći ćete pomaknuti cijev. Okrenite vijak u smjeru kazaljke na satu kako biste fiksirali nakon što pronađete željeni položaj. Cijev se više ne može pomicati. 6 HR 92025_RO_BG.indd 6

7 SPECTIV X 60 Utilizare corespunzătoare scopului Acest binoclu se pretează la observarea mărită a obiectelor îndepărtate, animalelor, copacilor ş.a.m.d. Produsul se pretează la folosirea protejată în aer liber. Acest produs nu este destinat utilizării comerciale. Descrierea componentelor 1. Ocular cu cauciuc rabatabil 2. Rotiţă pentru zoom 3. Focalizator 4. Tub optic 5. Suport pentru trepied 6. Clemă pentru tub 7. Şurub de blocare pentru clema tubului 8. Parasolar pentru lentilă 9. Capul trepiedului cu filet 10. Şurub de montare pentru capul trepiedului 11. Picioarele trepiedului 12. Axe pentru mişcare verticală şi orizontală 13. Mâner de ghidare cu funcţie de blocare 14. Capac de protecţie împotriva prafului 15. Capac pentru ocular 16. Lavetă 17. Borsetă cu bandă pentru umăr Specificaţii Câmp de vizualizare: 29 m / 1000 m (la 20x) Mărire: 20x 60x Dimensiuni (fără trepied): cca 35 x 15 x 9,5 cm Greutate (cu trepied): cca 1220 g Indicaţii de siguranţă AVERTISMENT! PERICOL DE MOARTE ŞI DE ACCIDENTARE PENTRU SUGARI ŞI COPII MICI! Nu lăsaţi niciodată copii nesupravegheaţi în apropierea materialului de ambalaj. Există pericol de asfixiere datorită materialului de ambalaj. Deseori copii subapreciază pericolul. Nu păstraţi produsul la îndemâna copiilor. Acest aparat nu este o jucărie şi nu are voie să ajungă pe mâna copiilor. Copii nu pot recunoaşte pericolele cauzate de utilizarea acestui aparat. ATENŢIE! PERICOL DE INCENDIU! Nu plasaţi niciodată produsul în bătaia directă a razelor de soare. Asiguraţi-vă că păstraţi produsul într-un loc uscat şi fără praf. Păstraţi produsul în borsetă întotdeauna. Nu supuneţi produsul unor temperaturi mai mari de 60 C. Nu priviţi niciodată prin lentilele integrate direct în soare, deoarece aţi putea accidenta retina. Nu utilizaţi produsul pe ploaie torenţială. În caz contrar, acesta se poate deteriora. Punere în funcţiune Punere în funcţiune Scoateţi din ambalaj stativul livrat şi lungiţi picioarele. Puneţi stativul pe o suprafaţă stabilă şi plată (de ex. o masă). Sub prinderea cu tub se găseşte suportul stativului. Aşezaţi suportul stativului pe capul stativului şi fixaţi telescopul de observare înşurubând şuruburile de fixare în capul stativului. Mişcarea telescopului Telescopul de observare poate fi mişcat vertical şi orizontal cu ajutorul mânerului. Rotiţi mânerul de ghidare în sens orar pentru a fixa poziţia telescopului de observare. Prin rotirea în sens antiorar, deblocaţi fixarea. Focalizarea Imaginea poate fi focalizată cu ajutorul controlului focalizării. Zoom Prin rotirea rotiţei de zoom, puteţi regla individual fiecare secţiune din imagine. După fiecare reglare a rotiţei de zoom, focalizarea trebuie reglată din nou. Mişcarea tubului La prinderea cu tub se găseşte un şurub de blocare. Dacă acest şurub este rotit în sens antiorar, tubul poate fi mişcat. Rotiţi şurubul în sens orar când aţi ajuns la poziţia dorită. În acest mod fixaţi tubul. RO _RO_BG.indd 7

8 Parasolarul Când soarele este puternic sau când lumina cade oblic, trageţi parasolarul în faţă, pentru a evita reflexiile. Nu priviţi NICIODATĂ direct spre soare! Există pericol de orbire. Observarea peisajului/naturii La observarea peisajelor sau a obiectelor îndepărtate, aerul agitat din cauza căldurii solare poate duce la o imagine tremurătoare. Acesta este un fenomen fizic ce acţionează asupra calităţii imaginii ca şi ceaţa sau aburul. Mai bine folosiţi orele dimineţii pentru observare sau reduceţi mărirea, pentru a creşte calitatea imaginii într-o astfel de situaţie. Curăţare şi întreţinere Nu demontaţi niciodată produsul pentru a-l curăţa. Utilizaţi laveta furnizată sau o cârpă moale care nu lasă scame pentru a curăţa produsul. Curăţaţi lentilele fără a exercita o presiunea prea mare. Dacă mai rămân resturi de murdărie pe lentile, umeziţi laveta cu puţin alcool (spirt). Înlăturare Înlăturaţi articolul conform prevederilor oficiale locale. Înlăturarea ambalajului Înlăturaţi toate materialele de ambalaj în mod ecologic. ДАЛЕКОГЛЕД X 60 Правилна употреба Бинокълът е подходящ за увеличено наблюдение на отдалечени обекти, животни, дървета и др. Продуктът е подходящ за безопасна употреба на открито. Продуктът не е предназначен за промишлена употреба. Описание на частите 1. Окуляр със прегъваща се гума 2. Колело за увеличение 3. Управление на фокусирането 4. Оптична тръба 5. Стойка за триножник 6. Скоба на оптичната тръба 7. Блокиращ винт за скобата на тръбата 8. Капачка на обектива 9. Глава на триножника с резбован винт 10. Монтажен винт за главата на триножника 11. Крака на триножника 12. Оси за вертикално и хоризонтално движение 13. Водеща ръкохватка с блокираща функция 14. Вградена противопрахова капачка 15. Капачка на окуляра 16. Кърпа за почистване 17. Чанта за носене с презрамка Технически данни Зрително поле: 29m / 1000 m (при 20х) Увеличение: 20x 60x Размери (без триножник): прибл. 35 x 15 x 9.5 cm Тегло (с триножник): прибл. 1220g Инструкции за безопасност ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ОПАСНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКИ ЗА БЕБЕТА И МАЛКИ ДЕЦА! Никога не оставяйте децата да играят без надзор с опаковъчния материал. Има опасност от задушаване с опаковъчния материал. Децата често подценяват опасностите. Винаги дръжте 8 RO BG 92025_RO_BG.indd 8

9 децата далече от продукта. Този уред не е играчка и следва да бъде далеч от деца. Децата не могат да преценяват опасностите при боравене с уреда. ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР! Никога не поставяйте продукта директно на слънце. Уверете се, че продуктът се съхранява на сухо и безпрашно място. Винаги съхранявайте продукта в калъфа. Не излагайте продукта на температури повисоки от 60 C. Никога не поглеждайте директно към слънцето през вградените лещи, тъй като това може да увреди ретината! Не използвайте продукта при силен дъжд. В противен случай са възможни повреди. Пуск Пускане в експлоатация Извадете доставения статив от кутията и раздалечете краката. Поставете статива върху стабилна и равна повърхност (напр. маса). Под скобата за зрителната тръба се намира държачът на статива. Поставете държача на статива върху главата на статива и закрепете далекогледа чрез затягане на винта върху главата на статива. Движение на оптичната тръба С дръжката далекогледът може да се премества вертикално и хоризонтално. Завъртете насочващата дръжка по часовниковата стрелка, за да фиксирате положението на далекогледа. Освобождава се чрез завъртане обратно на часовниковата стрелка. Фокусиране Изображението може да се фокусира с помощта на управлението на фокуса. Увеличение Изображението може да се настройва индивидуално чрез завъртане на колелото за увеличение. Фокусът трябва да се настройва отново след всяка настройка на увеличението. Движение на тръбата На скобата на зрителната тръба има фиксиращ винт. Ако този винт се завърти обратно на часовниковата стрелка, зрителната тръба може да се премества. Завъртете винта по часовниковата стрелка, за да фиксирате нагласеното желано положение. Зрителната тръба вече не може да се мести. Капачка на обектива Издърпайте сенника на лещите над предната страна на далекогледа при ярка слънчева светлина или падащо под ъгъл осветление, за да избегнете отражения. НИКОГА не гледайте директно към слънцето, за да избегнете риска от ослепяване. Наблюдение на пейзаж / природа Неспокойният въздух при летни температури може да причини треперещо изображение при наблюдения на пейзажи и далечни обекти. Това е физично явление като мъгла или омара, което влияе върху качеството на изображението. Използвайте ранните сутрешни часове за наблюдения или намалете увеличението, за да подобрите качеството на изображението при такава ситуация. Почистване и поддръжка Никога не разглобявайте продукта за почистване Използвайте доставената или друга мека кърпа без влакна за почистване на продукта. Чувствителните лещи трябва да се почистват без силен натиск. Ако върху лещите останат остатъци от замърсявания, навлажнете кърпата с малко чист алкохол (спирт). Изхвърляне Изхвърлете артикула в съответствие с разпоредбите на местните инстанции. Изхвърляне на опаковката Изхвърляйте опаковъчните материали, без да вредите на околната среда. BG _RO_BG.indd 9

10 ΜΟΝΟΚΥΑΛΟ X 60 Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές Αυτά τα κιάλια είναι κατάλληλα για μεγεθυσμένη παρακολούθηση απομακρυσμένων αντικειμένων, ζώων, κτιρίων κ.τ.λ. Το προϊόν είναι κατάλληλο για προστατευμένη χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Το προϊόν δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Περιγραφή τμημάτων 1. Προσοφθάλμιος φακός με πτυσσόμενο καουτσούκ 2. Τροχός μεταβλητής εστίασης 3. Έλεγχος εστίασης 4. Οπτικός σωλήνας 5. Βάση στήριξης τρίποδα 6. Σφιγκτήρας σωλήνα 7. Βίδα κλειδώματος σφιγκτήρα σωλήνα 8. Καλύπτρα φακού 9. Κεφαλή τρίποδα με σπειρωμένη βίδα 10. Βίδα στήριξης κεφαλής τρίποδα 11. Πόδια τρίποδα 12. Άξονες για κατακόρυφη και οριζόντια μετακίνηση 13. Κατευθυντήρια λαβή με δυνατότητα κλειδώματος 14. Ενσωματωμένο καπάκι προστασίας από τη σκόνη 15. Καπάκι προσοφθαλμίου φακού 16. Πανί καθαρισμού 17. Τσάντα μεταφοράς με ιμάντα ώμου Τεχνικά δεδομένα Βάθος πεδίου: 29 μέτρα / μέτρα (σε 20x) Μεγέθυνση: 20x 60x Διαστάσεις (χωρίς τρίποδα): κατά προσέγγιση 35 x 15 x 9,5 εκατοστά Βάρος (με τρίποδα): κατά προσέγγιση γραμμάρια Συμβουλές ασφαλείας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ! Μην αφήνετε ποτέ μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη με το υλικό συσκευασίας. Το υλικό συσκευασίας εγκυμονεί κίνδυνο ασφυξίας. Τα παιδιά υποτιμούν συχνά τους κινδύνους. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το προϊόν. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι, και δεν επιτρέπεται να περάσει σε παιδικά χέρια. Τα παιδιά δεν μπορούν να αναγνωρίσουν του κινδύνους που προέρχονται κατά το χειρισμό της συσκευής. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ! Ποτέ μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Φροντίστε να φυλάσσετε το προϊόν σε χώρο χωρίς υγρασία και σκόνη. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται πάντα μέσα στην τσάντα του. Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο σε θερμοκρασία πάνω από τους 60 C. Απαγορεύεται αυστηρά να κοιτάζετε άμεσα τον ήλιο μέσω των ενσωματωμένων φακών, διότι ίσως προκληθεί βλάβη στον αμφιβληστροειδή χιτώνα! Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν στη διάρκεια δυνατής βροχής. Αλλιώς, μπορεί να πάθει ζημιά. Θέση σε λειτουργία Ενεργοποίηση λειτουργίας Βγάλτε το τρίποδο έξω από το κουτί και απλώστε τα πόδια του. Τοποθετήστε τη βάση σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια (π.χ. τραπέζι). Κάτω από το σφιγκτήρα του σωλήνα είναι το τρίποδο στήριξης. Τοποθετήστε το τρίποδο στήριξης στην κεφαλή του τριπόδου και στερεώστε το στο φορητό τηλεσκόπιο σφίγγοντας τη βίδα που βρίσκεται στην κεφαλή του τριπόδου. 10 GR/CY 92025_RO_BG.indd 10

11 Εμβέλεια εντοπισμού με μετακίνηση Χρησιμοποιώντας τη λαβή, μπορείτε να μετακινήσετε το φορητό τηλεσκόπιο κάθετα και οριζόντια. Γυρίστε την λαβή κατεύθυνσης δεξιόστροφα για να στερεώσετε τη θέση του φορητού τηλεσκοπίου. Μπορείτε να το ξεκλειδώσετε στρέφοντάς το αριστερόστροφα. Εστίαση Μπορείτε να εστιάσετε στην εικόνα, χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση της εστίασης. Μεταβλητή εστίαση Μπορείτε να εστιάσετε σε ένα τμήμα της εικόνας ξεχωριστά περιστρέφοντας τον τροχό μεγέθυνσης. Πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την εστίαση μετά από την κάθε μεγέθυνση. Μετακίνηση του σωλήνα Στο σφιγκτήρα σωλήνα υπάρχει μια βίδα κλειδώματος. Εάν η συγκεκριμένη βίδα περιστραφεί αριστερόστροφα, ο σωλήνας μπορεί να μετακινηθεί. Γυρίστε τη βίδα δεξιόστροφα για να σταθεροποιήσετε το σωλήνα στη θέση που επιθυμείτε. Ο σωλήνας είναι πλέον ακινητοποιημένος. Καθαρισμός - περιποίηση Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν για να το καθαρίσετε. Για να καθαρίσετε το προϊόν, φροντίστε να χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο πανί καθαρισμού ή μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Ο καθαρισμός των ευαίσθητων φακών πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς μεγάλη πίεση. Σε περίπτωση που παραμείνουν υπολείμματα πάνω στους φακούς, νοτίστε το πανί με λίγο καθαρό αλκοόλ (οινόπνευμα). Ρίψη/δίαθεση Παρακαλούμε ακολουθήστε τους ισχύοντες κατά τόπους κανονισμούς. Απόσυρση συσκευασίας Η δίαθεση των υλικών συσκευασίας πρέπει να γίνεται με φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο. Καλύπτρα φακού Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα φακού στην πρόσοψη του φορητού τηλεσκοπίου όταν υπάρχει έντονο ηλιακό φως ή πλάγιος φωτισμός για προστασία από αντανακλάσεις. Μην κοιτάτε ΠΟΤΕ απευθείας στον ήλιο. Υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Παρατήρηση του τοπίου / της φύσης Το αεράκι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μπορεί να προκαλέσει τρεμόπαιγμα της εικόνας κατά τη διάρκεια παρατηρήσεων τοπίων ή μακρινών αντικειμένων. Ένα φυσικό φαινόμενο, όπως ομίχλη ή καταχνιά επηρεάζει την ποιότητα της εικόνας. Χρησιμοποιήστε είτε τις πρώτες πρωινές ώρες για τις παρατηρήσεις σας ή ελαττώστε τη μεγέθυνση για να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας σε αντίστοιχες συνθήκες. GR/CY _RO_BG.indd 11

12 SPEKTIV X 60 Bestimmungsgemäße Verwendung Dieses Fernglas ist zur vergrößerten Beobachtung von weiter entfernten Objekten, Tieren, Bäumen, usw. geeignet. Das Produkt ist für den geschützten Gebrauch im Freien geeignet. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Teilebeschreibung 1. Okular mit umklappbarem Gummi 2. Zoomrad 3. Fokussteuerung 4. Optischer Tubus 5. Stativhalterung 6. Tubusbefestigung 7. Verriegelungsschraube für die Tubusbefestigung 8. Gegenlichtblende 9. Stativkopf mit Schraubgewinde 10. Befestigungsschraube für Stativkopf 11. Stativbeine 12. Achsen zur vertikalen und horizontalen Einstellung 13. Führungsgriff mit Verriegelungsfunktion 14. Eingebaute Staubkappe 15. Augenmuschel 16. Reinigungstuch 17. Tragetasche mit Schulterriemen Technische Daten Sichtfeld: 29 m / 1000 m (bei 20x) Vergrößerung: 20x - 60x Maße (ohne Stativ): ca. 35 x 15 x 9,5 cm Gewicht (mit Stativ): ca g Sicherheitshinweise WARNUNG! LEBENS - UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Dieses Gerät ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit dem Gerät entstehen, nicht erkennen. VORSICHT! BRANDGEFAHR! Setzen Sie das Produkt niemals direkter Sonneneinstrahlung aus. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Produkt an einem trockenen und staubfreien Ort aufbewahrt wird. Bewahren Sie das Produkt immer in der Verpackung auf. Setzen Sie Ihr Produkt niemals Temperaturen über 60 C aus. Niemals durch die eingebauten Linsen direkt in die Sonne blicken, da die Netzhaut verletzt werden könnte! Benutzen Sie das Produkt nicht bei heftigem Regen. Ansonsten könnte das Produkt beschädigt werden. Inbetriebnahme Installation Nehmen Sie das mitgelieferte Stativ aus der Verpackung und ziehen Sie dessen Beine auseinander. Stellen Sie das Stativ auf eine stabile, ebene Oberfläche (z. B. auf einen Tisch). Unterhalb der Rohrklemme befindet sich die Stativhalterung. Setzen Sie die Stativhalterung auf den Stativkopf und fixieren Sie das Spektiv, indem Sie die Befestigungsschraube am Stativkopf festschrauben. Bewegliches Spektiv Mit dem Griff lässt sich das Spektiv vertikal und horizontal bewegen. Drehen Sie den Führungsgriff im Uhrzeigersinn, um die Position des Spektivs zu fixieren. Durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn lösen Sie die Fixierung. Scharfeinstellung Mit Hilfe der Fokussteuerung kann das Bild fokussiert werden. 12 DE/AT/CH 92025_RO_BG.indd 12

13 Zoom Durch Drehen des Zoomrads können Sie den Bildausschnitt individuell einstellen. Nach jeder Einstellung des Zoomrads muss der Fokus neu eingestellt werden. Tubuseinstellung An der Rohrklemme befindet sich eine Verriegelungsschraube. Wenn diese Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird, kann das Rohr bewegt werden. Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben. Auf diese Weise fixieren Sie das Rohr. Entsorgung Den Artikel entsprechend den örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen. Verpackung entsorgen Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu. Gegenlichtblende Ziehen Sie bei grellem Sonnenlicht oder bei schräg einfallendem Licht die Streulichtblende über die Vorderseite des Spektivs, um Reflexionen zu vermeiden. Schauen Sie NIEMALS direkt in die Sonne, um das Risiko einer Erblindung zu vermeiden. Beobachtung der Landschaft/Natur Bei der Beobachtung von Landschaften oder entfernten Objekten kann unruhige Luft bei Sommertemperaturen zu einem flimmernden Bild führen. Dies ist ein physikalisches Phänomen, das sich wie Nebel oder Dunst auf die Bildqualität auswirkt. Nutzen Sie entweder die frühen Morgenstunden für Ihre Beobachtungen oder verringern Sie die Vergrößerung, um die Bildqualität in einer derartigen Situation zu erhöhen. Reinigung und Pflege Nehmen Sie dieses Produkt zur Reinigung niemals auseinander. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungstuch oder ein weiches fadenlosestuch, um das Produkt zu reinigen. Die Reinigung der empfindlichen Linsen sollte ohne starken Druck erfolgen. Falls noch Schmutzreste auf den Linsen bleiben, befeuchten Sie das Tuch mit etwas reinem Alkohol (Spiritus). DE/AT/CH _RO_BG.indd 13

14 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 D Neckarsulm Model No.: Z31261 Version: 08/ _RO_BG.indd 14 IAN

Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Self-Powered LED Torch Operation and Safety Notes LED-svjetiljka s ručicom Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Lampă LED cu manivelă Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă LED-лампа с динамо Инструкции

Διαβάστε περισσότερα

Z9850 7. Džepni dalekozor Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Pocket Binoculars Operation and Safety Notes

Z9850 7. Džepni dalekozor Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Pocket Binoculars Operation and Safety Notes Pocket Binoculars Operation and Safety Notes Džepni dalekozor Upute za posluživane i za Vašu sigurnost Binoclu de buzunar Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Бинокъл Инструкции за обслужване и безопасност

Διαβάστε περισσότερα

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE LED LIGHT STRIP Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE Bedienungs- und Sicherheitshinweise Z31282 GB / CY Operation and Safety Notes Page 7 GR

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЕРВИЗА

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЕРВИЗА 4. Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност и не позволявайте вода да проникне до електрическата част на уреда, докато го почиствате! 5. Не използвайте абразивни предмети или разтворители!

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

IAN 113227 20 W LED SPOTLIGHT ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ-LED 20 W LED-STRAHLER 20 W. Assembly, operating and safety instructions

IAN 113227 20 W LED SPOTLIGHT ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ-LED 20 W LED-STRAHLER 20 W. Assembly, operating and safety instructions 20 W LED SPOTLIGHT 20 W LED SPOTLIGHT Assembly, operating and safety instructions ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ-LED 20 W Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και ασφάλειας LED-STRAHLER 20 W Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 QC5015 A D E 1 2 3 4 M F H 5 1 6 7 B G 2 I J K L 1 8 9 10 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12 Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

IAN 91106 MOTION SENSOR WITH ALARM BA 105 A1 MOTION SENSOR WITH ALARM SENZOR DE MIŞCARE CU FUNCŢIE ALARMĂ ДΑТЧИЦИ ЗА ДВИЖЕНИЕ С ΑΛΑРМЕНΑ ФУНКЦИЯ

IAN 91106 MOTION SENSOR WITH ALARM BA 105 A1 MOTION SENSOR WITH ALARM SENZOR DE MIŞCARE CU FUNCŢIE ALARMĂ ДΑТЧИЦИ ЗА ДВИЖЕНИЕ С ΑΛΑРМЕНΑ ФУНКЦИЯ MOTION SENSOR WITH ALARM BA 105 A1 MOTION SENSOR WITH ALARM Operating instructions ДΑТЧИЦИ ЗА ДВИЖЕНИЕ С ΑΛΑРМЕНΑ ФУНКЦИЯ Ръководство за експлоатация SENZOR DE MIŞCARE CU FUNCŢIE ALARMĂ Instrucţiuni de

Διαβάστε περισσότερα

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ VC1120 Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

FOOD MILL ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ Z15900 7 HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ CH PASSIERMÜHLE. 66231/11 CB 7 Z15900 Manual, Size:A5, 8 pt

FOOD MILL ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ Z15900 7 HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ CH PASSIERMÜHLE. 66231/11 CB 7 Z15900 Manual, Size:A5, 8 pt GB FOOD MILL HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ GR CY ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ DE CY AT CH PASSIERMÜHLE Z15900 7 66231 CB 7 Manual_re.indd 1 6/7/2011 4:07:46 PM Scope of delivery / Opseg isporuke

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-LED ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206B-BS

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-LED ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206B-BS LED CABINET LIGHT Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-LED ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206B-BS GB / CY GR / CY Operation and Safety Notes Page 3 Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΡΟΥ SOUTH, ET-05

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΡΟΥ SOUTH, ET-05 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΡΟΥ SOUTH, ET-05 Το ψηφιακό ταχύμετρο που χρησιμοποιείται στο τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας είναι της εταιρείας South και το μοντέλο το ET-05. Τα χαρακτηριστικά του ταχυμέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 Πξώηε Αλάγλωζε Δξκελεία [... ] ρ ξ ε ω 1 δ ε ζ ε π α λ η α π π ζ ε ζ ζ α η 2 1 ΘΔΚΗΠ, ΓΗΘΖ, ΑΛΑΓΘΖ, ΚΝΗΟΑ / ΣΟΖ, ΣΟΔΩΛ: νλνκαηα ηνπ ΡΝ ΑΡΝΛ! Ρν Απξνζσπν Martin Heidegger, Απν Ρν Σι

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

BG Ръководство за употреба Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató Manual de instruções Manual de instrucciones

BG Ръководство за употреба Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató Manual de instruções Manual de instrucciones BG Ръководство за употреба 2 Микровълнова фурна EL Οδηγίες Χρήσης 21 Φούρνος μικροκυμάτων HU Használati útmutató 40 Mikrohullámú sütő PT Manual de instruções 58 Forno microondas ES Manual de instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

TE-ID 500 E. Art.-Nr.: 42.596.10 I.-Nr.: 11012. Originalbetriebsanleitung Schlagbohrmaschine. Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Κρουστικο δράπανο

TE-ID 500 E. Art.-Nr.: 42.596.10 I.-Nr.: 11012. Originalbetriebsanleitung Schlagbohrmaschine. Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Κρουστικο δράπανο TE-ID 500 E D GR TR Originalbetriebsanleitung Schlagbohrmaschine Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Κρουστικο δράπανο Orijinal Kullanma Talimatı Darbeli Matkap 5 Art.-Nr.: 42.596.10 I.-Nr.: 11012 Anleitung_TE_ID_500_E_SPK5.indb

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde - Allgemeines Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Fragen wo man ein Formular findet Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wo ein Dokument

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

SOLDERING STATION PLS 48 B1

SOLDERING STATION PLS 48 B1 SOLDERING STATION PLS 48 B1 SOLDERING STATION Operation and Safety Notes ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας REGELBARE LÖTSTATION Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN

Διαβάστε περισσότερα

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN Operation and Safety Notes ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEISSKLEBEPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 89961 Before reading,

Διαβάστε περισσότερα

IAN 104351 VACUUM SEALER SFS 110 A1 VACUUM SEALER APARAT DE VIDAT BAКУYМ МAЩИНA ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡAΓΙΣΜAΤOΣ ΤPOΦΙΜΩV FOLIENSCHWEISSGERÄT

IAN 104351 VACUUM SEALER SFS 110 A1 VACUUM SEALER APARAT DE VIDAT BAКУYМ МAЩИНA ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡAΓΙΣΜAΤOΣ ΤPOΦΙΜΩV FOLIENSCHWEISSGERÄT VACUUM SEALER VACUUM SEALER Operating instructions BAКУYМ МAЩИНA Ръководство за експлоатация APARAT DE VIDAT Instrucţiuni de utilizare ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡAΓΙΣΜAΤOΣ ΤPOΦΙΜΩV Οδηүίες χρήσης FOLIENSCHWEISSGERÄT Bedienungsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1. Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο την πρώτη φορά, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα B (σχεδιάγραμμα 1) και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

HAIR & BEARD CLIPPERS SHBS 1000 A1

HAIR & BEARD CLIPPERS SHBS 1000 A1 HAIR & BEARD CLIPPERS SHBS 1000 A1 HAIR & BEARD CLIPPERS Operation and Safety Notes ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙΆ ΚΑΙ ΓΈΝΙΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HAAR- UND BARTSCHNEIDER Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX Operation and Safety Notes ΦΟΡΗΤΌ ΨΥΓΕΊΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας ELEKTROKÜHLBOX Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 46862 Before reading, unfold

Διαβάστε περισσότερα

IAN 114266 ELECTRIC COFFEE GRINDER SKME 150 B1 ELECTRIC COFFEE GRINDER ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE. Operating instructions

IAN 114266 ELECTRIC COFFEE GRINDER SKME 150 B1 ELECTRIC COFFEE GRINDER ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE. Operating instructions ELECTRIC COFFEE GRINDER ELECTRIC COFFEE GRINDER Operating instructions ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ Οδηүίες χρήσης ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE Bedienungsanleitung IAN 114266 Before reading, unfold the page containing

Διαβάστε περισσότερα

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Κίνδυνος από φωτιά και άλλες πηγές έντονης θερμότητας, όπως ηλεκτρικές αντιστάσεις, υγραέριο, φωτιά κλπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΑ LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας. Operation and Safety Notes IAN

ΛΑΜΠΑ LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας. Operation and Safety Notes IAN LED Clip Light LED Clip Light Operation and Safety Notes ΛΑΜΠΑ LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 270697 GB / IE / CY Operation and Safety Notes Page 4 GR / CY Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

66546_mel_LED-Lichtervorhang_Content_LB6+GR.indd :56

66546_mel_LED-Lichtervorhang_Content_LB6+GR.indd :56 1 2 3 4 3 66546_mel_LED-Lichtervorhang_Content_LB6+GR.indd 3 29.04.11 13:56 Table of contents Introduction Intended Use... Page 5 Description of parts... Page 5 Delivery scope... Page 6 Technical information...

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία

Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό, θα περιγράψουμε τι σημαίνει ειδική επικοινωνία και θα φωτίσουμε τη σχέση της με την ειδική γλώσσα. Για την κατανόηση των μηχανισμών της

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ЕЛЕКТРО-ТАКЕР Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното

Διαβάστε περισσότερα

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν.

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. Station Luft Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στ σειρά. Σχματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. der Sturm die Windkraftanlage θύελλα οι ανεμογε

Διαβάστε περισσότερα

Z30652A-BS _liv_Steckerleuchte_Content_LB6_BS.indd :07. Min. Min. Max. Max

Z30652A-BS _liv_Steckerleuchte_Content_LB6_BS.indd :07. Min. Min. Max. Max A Z30652A-BS 1 2 5 Min 3 4 Max Min Max 3 57106_liv_Steckerleuchte_Content_LB6_BS.indd 3 06.12.10 09:07 B Z30652B-BS 1 2 5 Min Max 3 4 Min Max 4 57106_liv_Steckerleuchte_Content_LB6_BS.indd 4 06.12.10 09:07

Διαβάστε περισσότερα

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 SVC608 Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH 1 1. Upper handle 2. Handle folding

Διαβάστε περισσότερα

YOGURT MAKER SJB 15 B1

YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΎ Οδηγία χρήσης JOGHURTBEREITER Bedienungsanleitung IAN 88839 RP88839_Joghurtbereiter_Cover_LB6.indd 2 08.03.13 10:26

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Ημερομηνία αναθεώρησης 01/08/2014 Aναθεώρηση 3 Ημερομηνία αντικατάστασης 01/08/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ MASTER INTERIOR CLEANING ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator Kühlschrank Ψυγείο DSM 9850 T A+ Bedienungsanleitung Operating instructions

Refrigerator Kühlschrank Ψυγείο DSM 9850 T A+ Bedienungsanleitung Operating instructions Refrigerator Kühlschrank Ψυγείο DSM 9850 T A+ Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants

Διαβάστε περισσότερα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα 13.12.2016 Liebe Eltern des Kindergartens und der Vorschule, Die Weihnachtszeit ist eingeläutet.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Supapa de siguranta cu ventil plat si actionare directa cu arc

Supapa de siguranta cu ventil plat si actionare directa cu arc Producator: BIANCHI F.LLI srl - Italia Supapa de siguranta cu ventil plat si actionare directa cu arc Model : Articol 447 / B de la ½ la 2 Cod Romstal: 40180447, 40184471, 40184472, 40184473, 40184474,

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Linear diffuser. Dimensions. Description

Linear diffuser. Dimensions. Description Dimensions -- + D -- Description is a rectangular linear diffuser in aluminium. is suitable for both supply and exhaust air. is equipped with air guide baffles, making it possible to use for horizontal

Διαβάστε περισσότερα

FEDERATION OF INDUSTRIAL

FEDERATION OF INDUSTRIAL ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (OBES) ФЕДЕРАЦИЯ НА СЪЮЗИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ FEDERAŢIA GREACĂ A SINDICATELOR LUCRĂTORILOR DIN INDUSTRIE Γιώργος αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

IAN 113368 HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ WARMLUFT-CURLER. Operating instructions.

IAN 113368 HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ WARMLUFT-CURLER. Operating instructions. HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER Operating instructions ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Οδηүίες χρήσης WARMLUFT-CURLER Bedienungsanleitung IAN 113368 Before reading, unfold the page containing

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά 23 Θα τα πούµε µετά Μια µοτοσικλέτα που πάει στη Bernauer Straße παίρνει την Άννα. Την οδηγεί ο Emre Ogur που της εύχεται καλή τύχη στο Βερολίνο. Αλλά φτάνει αυτό για να ξεφύγει από τη γυναίκα µε τα κόκκινα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,

Διαβάστε περισσότερα

Light Bench 1.1 GR BG

Light Bench 1.1 GR BG Light Bench 1.1 GR BG Περιεχοµενο - Съдържание 1. Ελληνικα P. 3 2. Български P. 7 GR BG το εγχειριδιο οδηγιων ειναι για βοηθεια προς τους πελατες µας. H Eταιρεια ENERGETICS δεν αναλαµβανει ευθυνη για τυχον

Διαβάστε περισσότερα

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE Operation and Safety Notes Translation of original operation manual APARAT DE ASCUŢIT BURGHIE Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839 POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER Operating instructions ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER Bedienungsanleitung IAN 79839 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 48 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

IAN POPCORN MAKER SPCM 1200 A1 POPCORN MAKER ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΠ ΚΟΡΝ POPCORN-MAKER. Operating instructions.

IAN POPCORN MAKER SPCM 1200 A1 POPCORN MAKER ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΠ ΚΟΡΝ POPCORN-MAKER. Operating instructions. POPCORN MAKER SPCM 1200 A1 POPCORN MAKER Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΠ ΚΟΡΝ Οδηүίες χρήσης POPCORN-MAKER Bedienungsanleitung Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

4. CIRCUITE LOGICE ELEMENTRE 4.. CIRCUITE LOGICE CU COMPONENTE DISCRETE 4.. PORŢI LOGICE ELEMENTRE CU COMPONENTE PSIVE Componente electronice pasive sunt componente care nu au capacitatea de a amplifica

Διαβάστε περισσότερα

FINE SOLDERING IRON SET PLBS 30 A1

FINE SOLDERING IRON SET PLBS 30 A1 FINE SOLDERING IRON SET PLBS 30 A1 FINE SOLDERING IRON SET Operation and Safety Notes ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΣΕΤ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας FEINLÖTKOLBEN-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN

Διαβάστε περισσότερα

Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas

Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 15 HU Használati útmutató 30 ES Manual de instrucciones 44 Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas ZDV 12001 Inhalt Sicherheitshinweise _ 2 Gerätebeschreibung

Διαβάστε περισσότερα

IAN HAIR STRAIGHTENERS SHG 32 A1 HAIR STRAIGHTENERS ІΣΙΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΛΛΙΩΝ HAARGLÄTTER. Operating instructions.

IAN HAIR STRAIGHTENERS SHG 32 A1 HAIR STRAIGHTENERS ІΣΙΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΛΛΙΩΝ HAARGLÄTTER. Operating instructions. HAIR STRAIGHTENERS SHG 32 A1 HAIR STRAIGHTENERS Operating instructions ІΣΙΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΛΛΙΩΝ Οδηүίες χρήσης HAARGLÄTTER Bedienungsanleitung IAN 88667 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 95495

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 95495 EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ Οδηүίες χρήσης EPILIERER Bedienungsanleitung IAN 95495 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HR1399 1 16 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Εγχειρίδιο χρήσης sw-668 για τοστιέρα με πλάκες ψησίματος Γνωριμία με τη συσκευή 1. Ασφάλεια λαβής 2. Λαβή 3. Καπάκι 4. Ενδεικτικές λυχνίες 5. Καλώδιο 6. Αντικολλητικές πλάκες

Διαβάστε περισσότερα

IAN 85879. Ντους νιπτήρα. Assembly, operating and safety instructions. Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και ασφάλειας

IAN 85879. Ντους νιπτήρα. Assembly, operating and safety instructions. Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και ασφάλειας Basin Spray Shower Attachment Basin Spray Shower Attachment Assembly, operating and safety instructions Ντους νιπτήρα Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και ασφάλειας IAN 85879 85879_mio_Waschbeckenbrause_cover_LB7_GR.indd

Διαβάστε περισσότερα

IONIC HAIRDRYER SHTR 2200 A1 IONIC HAIRDRYER ΣΕΣΟΥΑΡ ΙΟΝΤΩΝ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης IONEN-HAARTROCKNER. Bedienungsanleitung IAN 73368

IONIC HAIRDRYER SHTR 2200 A1 IONIC HAIRDRYER ΣΕΣΟΥΑΡ ΙΟΝΤΩΝ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης IONEN-HAARTROCKNER. Bedienungsanleitung IAN 73368 IONIC HAIRDRYER SHTR 2200 A1 IONIC HAIRDRYER Operating instructions ΣΕΣΟΥΑΡ ΙΟΝΤΩΝ Οδηүίες χρήσης IONEN-HAARTROCKNER Bedienungsanleitung IAN 73368 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

IAN 70350. Electric Cool Box REK 230A2. Electric Cool Box. Φορητό ψυγείο. Elektrokühlbox. Operation and Safety Notes

IAN 70350. Electric Cool Box REK 230A2. Electric Cool Box. Φορητό ψυγείο. Elektrokühlbox. Operation and Safety Notes Electric Cool Box REK 230A2 Electric Cool Box Operation and Safety Notes Φορητό ψυγείο Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Elektrokühlbox Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 70350 Before reading, unfold

Διαβάστε περισσότερα