Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç"

Transcript

1 ôïò 11 ï ö. 59 ï ÉáíïõÜñéïò-ÖåâñïõÜñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ ÁèÞíá Ôçë ÅÔÏÓ 11 ï ÖÕËËÏ 59 ÉÁÍ.-ÖÅÂÑ ÊÙÄÉÊÏÓ 4567 Ç êïðþ ôçò ðßôáò ìáò óôéò 4 Öåâñïõáñßïõ ç óõíåóôéáóç & ç âñáâåõóç ôùí ðáéäéùí Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç ôïõ óõëëüãïõ ìáò ðïõ ðñáãìáôïðïé- Þèçêå ôï ÓÜââáôï 4 Öåâñïõáñßïõ óôéò 7 ôï áðüãåõìá óôï Îåíïäï åßï ÅÓÐÅÑÉÁ ÐáëÜò. ÃéïñôÜóôçêáí ìáæß ç êïðþ ôçò ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò, ç áðïíïìþ áíáìíçóôéêþí âñáâåßùí óôá ðáéäéü ôùí ìåëþí ÁÅÉ êáé ÔÅÉ ôçò ðáôñßäáò ìáò êáé öõóéêü ï áðïêñéüôéêïò ïñüò ìáò ÌÝóá óå ìéá æåóôþ á- ôìüóöáéñá êáé Ýíôïíá óõãêéíçóéáêü âñåèþêáìå ößëïé, óõããåíåßò êáé ãåßôïíåò ðïõ ñüíéá æïýìå ìáêñéü áðü ôçí ðáôñßäá óôç ãéïñôáóôéêþ áõôþ óõíüíôçóç ôïõ Óõëëüãïõ. Áðü ôá ðñþôá êéüëáò ñüíéá áðü ôçí ßäñõóç ôïõ Óõëëüãïõ ïé åêäçëþóåéò áõôýò áðïôåëïýóáí ìéá é- äéáßôåñç áñü ãéá üëïõò å- ìüò ðïõ óõíáíôéüìáóôå ãéá íá ãéïñôüóïõìå ìå ôïí åñ ïìü ôïõ êáéíïýñãéïõ ñüíïõ êéá íá áíôáëëüîïõìå åõ Ýò ìå áãáðçìýíá ìáò ðñüóùðá. Íá ìüèïõìå ôá íýá áðü ôç æùþ ìáò óôçí ÁèÞíá, ôéò ïéêïãýíåéýò ìáò, ãéá ôïõò ößëïõò ìáò áëëü êáé íýá áðü ôçí éäéáßôåñç ðáôñßäá. Ìáò äßíåôáé ç åõêáéñßá íá óõíáíôþóïõìå ôïõò äéêïýò ìáò áíèñþðïõò ðïõ áíôéêåéìåíéêü äåí ìáò äßíåôáé ç äõíáôüôçôá íá å- ðéêïéíùíþóïõìå åýêïëá ìáæß ôïõò óôç ìåãáëïýðïëç ðïõ æïýìå ðáñü ìüíï óå ôýôïéåò åêäçëþóåéò. Ç îå ùñéóôþ áõôþ âñáäéü ôá åß å üëá, åêðëþîåéò, áãêáëéýò, öéëéü, ôóïýãêñéóìá ðáôçñéþí, ôñáãïýäé êáé ïñü. Óôï Üêïõóìá ôùí èñáêéþôéêùí ôñáãïõäéþí ç ðßóôá ãýìéæå áðü ãåëáóôü ðñüóùðá ìå äéüèåóç êáé áñü íá ïñåýïõí ôïõò ïñïýò ôïõ ôüðïõ ìáò êáé ü é ìüíï. Îå ùñéóôþ Þôáí êáé ç ðáñïõóßá áíèñþðùí ðïõ Þñèáí áðü ôéò ÖÝñåò êáé ôßìçóáí ôçí åêäþëùóç üðùò ï ÄÞìáñ ïò ê. Ã. Ïýóôïãëïõ ìå ôç óýæõãü ôïõ, ï Í. Ãêüôóçò äçìïôéêüò óýìâïõëïò, ï Ã. Íôüëéïò âïõëåõôþò âñïõ êáé ê. ÂáñóÜìç åê ìýñïõò ôïõ ãõíáéêåßïõ óõíåôáéñéóìïý Ç ÅÊÁÂÇ. Ðáñþí óôçí åêäþëùóþ ìáò Þôáí êáé ï á- ãáðçôüò ìáò óõìðáôñéþôçò æùãñüöïò êïò ÃéÜííçò ÌçôñÜêáò, ï ïðïßïò ðñýðåé íá ï- ìïëïãþóïõìå üôé ôá ôåëåõôáßá ñüíáé áíåëéðþò ìáò ôéìü ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ óôéò åêäçëþóåéò ìáò. Åðßóçò ðñýðåé á åðéóçìüíïõìå üôé êáé óå áõôþ ôçí åêäþëùóç ìáò ôßìçóáí ößëïé ìáò ïé ïðïßïé áí êáé äåí êáôüãïíôáé áðü ôïí - O Δήμαρχος Φερών χαιρετίζει την εκδήλωσή μας. âñï êüèå öïñü äßíïõí ôï ðáñüí ôïõò. Ìáò áãáðïýí ðñáãìáôéêü êáé áõôü ôï åêäçëþíïõí Ýíôïíá ôüóï ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò ü- óï êáé ìå ôç óõììåôï Þ ôïõò óôï ïñü êáé óôï ôñáãïýäé. Óôá ðëáßóéá ôçò åêäþëùóçò éäáßôåñç óçìáóßá åß å ç âñüâåõóç ôùí ðáéäéþí ôùí ìåëþí ìáò ðïõ ðýôõ áí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ ôçò ðáôñßäáò ìáò. Åßíáé áëþèåéá üôé ç ðñïóðüèåéá ôïõ Óõëëüãïõ íá öýñåé ðéï êïíôü ôïõò íýïõò íá ãíùñéóôïýí ìåôáîý ôïõò êáé íá äçìéïõñãþóïõí ôç íýá ãåíéü óôá äñþìåíá ôïõ Óõëëüãïõ äåí Ýöåñå ôá áíáìåíüìåíá áðïôåëýóìáôá. Áíçóõ çôéêü åßíáé ôï ãåãïíüò üôé áêüìç êáé óôç âñüâåõóç ôùí ðáéäéþí åêôüò ôùí ëßãùí öùôåéíþí åîáéñýóåùí, ôéò áíáìíçóôéêýò ðëáêýôåò ôéò ðáñáëáìâüíïõí ïé ãïíåßò ôïõò Þ óõããåíéêü ðñüóùðá, ðáñü ôá ßäéá ôá ðáéäéü. Åßíáé Ýíá èýìá ðïõ Ýíôïíá áðïó ïëåß ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ äéüôé Ýôóé êüâåôáé ï ïìöüëéïò ëþñïò ôùí ãåíåþí ðïõ åßíáé áðáñáßôçôïò óôç äéáôþñçóç êáé óõíý éóç ýðáñîçò ôùí ðïëéôéóôéêþí óõëëüãùí ðïõ óþìåñá ìýóá óôá ðëáßóéá ôçò áíèñþðéíçò áðïìüíùóçò êáé éóïðåäùôéêþò ðáãêïóìéïðïéçìýíçò êïõëôïýñáò, åßíáé Ü- (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ÈåïöÜíåéá óôéò ÖÝñåò ÃéïñôÜóôçêå ìå êüèå åðéóçìüôçôá ï Áãéáóìüò ôùí ÕäÜôùí ôá ÈåïöÜíåéá óôéò ÖÝñåò ðáñïõóßá ôùí ôïðéêþí áñ þí êáé ðëþèïò êüóìïõ. ÐáñÜ ôïí Üó çìï êáéñü ç åêäþëùóç ðñáãìáôïðïéþèçêå óôïí ðáñáðüôáìï ôïõ âñïõ, óôï äñüìï ðñïò ôï öõëüêéï ôïõ êüìðïõ, óôï ÔóÜé, üðùò åßíáé ãíùóôü óôïõò ðáëáéüôåñïõò. ÅðåéäÞ ôï êáíüëé áõôü åß å ðüñá ðïëý íåñü êáé ìåãüëç ïñìþ ìå êßíäõíï íá ôñáõìáôéóôåß êüðïéïò áðü ôïõò êïëõìâõôýò äõóôõ þò ï Óôáõñüò äåí ñß ôçêå áðü ôïõò éåñåßò óôï ðïôüìé ãéá ëüãïõò áóöáëåßáò. ÐÜíôùò êáé Ýôóé ç ãéïñôþ Ýãéíå ìå êüèå åðéóçìüôçôá, åõëüâåéá êáé óåâáóìü áðü üëïõò ôïõò ðáñåõñéóêïìýíïõò. Ì.Ê. 6 Ìáñôßïõ 2006: ÊÁÈÁÑÇ ÄÅÕÔÅÑÁ ÊÁÑÍÁÂÁËÉ ÓÔÉÓ ÖÅÑÅÓ Φέτος, μετά από πολλά χρόνια, βρέθηκα και πάλι Καθαρή Δευτέρα στις Φέρες και είχα την τύχη να παρακολουθήσω το Καρναβάλι. Ήταν ένα καρναβάλι που είχε απ όλα. Πρώτα πρώτα την παραδοσιακή καμήλα. Είχε πολύ κόσμο, συμμετοχή, κέφι, ζωντάνια, ποικιλία θεμάτων, κι ας έπασχε λίγο στον συντονισμό. Η επικαιρότητα σατυριζόταν αρκετά εύστοχα και τολμηρά μπορώ να πω. Η νόσος των πτηνών, οι τηλεφωνικές υποκλοπές, το σίριαλ «Τα σύνορα της αγάπης» από το σύλλογο Μουσουλμάνων Φερών, οι «Κανίβαλλοι» α- πό τον Πέπλο πολύ παραστατικοί και κυριολεκτικά ά- γριοι. Το γκρουπ με τις τρελονύμφες, κάτι νταρντανονύμες που χορεύοντας στους λατινοαμερικάνικους ρυθμούς προσπαθούσαν με πειράγματα και τολμηρές χειρονομίες και αστεϊσμούς να συμπαρασύρουν κι εμάς τους θεατές στο τρελό τους ξεφάντωμα. Η λαϊκή παράδοση εκπροσωπήθηκε μόνο από την παρουσία της καμήλας με τους καμηλιέρηδες, συνοδευόμενοι από τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Φερών Η Αγία Σοφία και το Σύλλογο Γυναικών Βύσσας που χόρευαν με τη συνοδεία της γκάιντας του συμπαθέστατου Βάιου. Το κρέμασμα του καρνάβαλου. Ο παρουσιαστής της εκδήλωσης-παρέλασης Σάκης Σταυρίδης έλεγε ότι το Καρνα- (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8)

2 Óåëßäá 2 "Ç ÂÇÑÁ" ôïò 11 ï ö. 59 ï ÉáíïõÜñéïò-ÖåâñïõÜñéïò 2006 ÅðéóôïëÝò Ðñïò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï êáé ôç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò åöçìåñßäáò Ç ÂÇÑÁ ÈåñìÜ óõã áñçôþñéá ãéá ôçí åêëïãþ óáò óôï íýï Ä. Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ Öåññþí «ÂÞñá» êáé íá öýñíåé ùñáßá áðïôåëýóìáôá ôï åíüñåôï Ýñãï óáò ìå ôï ïðïßï áó ïëåßóèå. ÄéÜâáóá ìå áãüðç êáé åíäéáöýñïí üëá ôá Üñèñá ðïõ ãñüöïíôáé ôá ùñáßá êáé áñïýìåíá. ÈåñìÜ óõã áñçôþñéá óå üëïõò. Éäéáßôåñç åíôýðùóç ìïõ Ýêáíå ôï ðïßçìá ôïõ ê. ÈáíÜóç ÍéêïëáÀäç. ÓõãêéíÞèçêá ðüñá ðïëý ãéáôß óýìöùíá ìå ôï óõíåéñìü ôùí ðáñáóôüóåùí ôçò øõ ïëïãßáò, åðáíýöåñá óôç ìíþìç ìïõ ôïí óåâáóìü ìïõ êáé áãáðçôü áåßìíçóôï ê. ÉùóÞö ÍéêïëáÀäç äüóêáëü ìïõ, ößëï áäåëöéêü ôïõ ðáôýñá ìïõ ÐåñéêëÞ ãñáììáôýùò ôçò Êïéíüôçôáò Öåñþí. æçóá ôéò õðýñï åò óôéãìýò ôïõ áñáâþíá ìïõ, åéò ôïí ïðïßïí ðáñåõñýèçêå ï ößëïò ôïõ ÐáôÝñá ìïõ êáé äüóêáëüò ìïõ ìå ôïõò ãéïõò ôïõ ìå ôá ìïõóéêü üñãáíü ôïõò, ðáßæïíôáò áñêåôü åõ Üñéóôá ìïõóéêü êïììüôéá. Äåí ðåñéãñüöåôáé ï åíèïõóéáóìüò êáé ç åõ áñßóôçóç ðïõ Ýæçóáí ü- ëïé ïé ðáñåõñéóêüìåíïé ðïõ Þôáí óðüíéá ãéá ôçí ôüôå åðï Þ ç åêäþëùóç áõôþ ðïõ ìáò ôçí ðñïóýöåñå ï áåßìíçóôïò ößëïò á- äåëöéêüò ôïõ ÐáôÝñá ìïõ áãáðçôüò, ïéêïéïèåëþò êáé áíéäéïôåëþò, óôçí ðéï áñïýìåíç êáé ùñáéüôåñç óôéãìþ ôçò óôéãìþò. Åéò ìíþìçí ëïéðüí ôïõ óåâáóôïý ìïõ, á- åßìíçóôïõ êáé áãáðçôïý ìïõ äáóêüëïõ á- äåëöéêüí ößëï ôïõ ðáôýñá ìïõ ðïõ Þôáí óðüíéïò êáé áîéüëïãïò ìïõóéêüò áöéåñþíù ôï ðïßçìü ìïõ åéò Ýíäåéîéí ôéìþò êáé åõãíùìïóýíçò. ºóùò åßíáé ðôù ü üìùò ðëïýóéï áðü áéóèþìáôá åõãåíéêü óåâáóìü êáé ìíþìåò. Óáò åõ áñéóôþ ðïëý êáé óáò ðáñáêáëþ ðüñá ðïëý íá ôï äçìïóéåýóïõìå üðùò åõ áñéóôþ êáé ãéá ôï ðñïçãïýìåíï ôçò ößëçò ìïõ ÖùôåéíÞò. Óáò óôýëíù êáé ôçí áðüäåéîç ôçò ÔñÜðåæáò ðïõ ðñïóýöåñá, ôïí ïâïëüí ìïõ. Êáé ðüëé åõ áñéóôþ ðïëý. Βαρβατζίκη-Μήτκα Ελισάβετ Διδυμότειχο Õ.Ã. Óõìöùíþ áðüëõôá ìå ôç óçìáíôéêþ ðáñüëåéøç ðïõ åðéóþìáíå ç Ìáñßá Ëáæßäïõ ãéá ôï Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï. Ôï Ý ù åðéóêåöôåß êáé åßíáé ðëïýóéï óå ýëç êáé ðåñéå üìåíï, ãé áõôü áîßæïõí ðïëëü óõã áñçôþñéá óôïí Íßêï Ãêüôóç. Ç ÌïõóéêÞ Ù Ïõñáíüóôáëôç ãëõêéü ÌïõóéêÞ ðïõ ãåìßæåé ìå çñåìßá ôçí êüèå øõ Þ ÖÝñíåé ðëïýóéá ãáëþíéá áéèýñéá ïìïñöéü óå êüèå åõãåíéêü Üíèñùðï ðïõ ôçí áãáðü. Äéþ íåé ôçí êáôþöåéá ðïëý ìáêñéü óôá ðýñáôá ôçò ïéêïõìýíçò ôá äåéëéíü. Ðëïõôßæåé ôï åßíáé ìáò, ìå ôçí äéáýãåéá óôï ìõáëü ðëçììõñßæïíôáò ìå áéóéïäïîßá áñü ôïõ êáèåíüò ôï íïõ. Áíïßãåé äéüðëáôá ôá öôåñü ôçò øõ Þò ãåìßæïíôáò ìå Üíèç ôá åßëç ôçò ðíïþò. Ç ìåëùäßá ôçò èá öèüóåé óôá ïõñüíéá øçëü óêïñðßæïíôáò ìå ôá ðýðëá ôçò ôç ìáýñç óõííåöéü. Üñéæå ÈåÝ óôï êáèýíá ìïõóéêü áõôß, þóôå íá áããßæåé, ôçí ðéï ëåðôþ ïñäþ áõôþ ôçò êüèå ðáéäéêþò åõãåíéêþò øõ Þò ðïõ üìïéü ôçò äåí âñßóêåôáé óå êáíýíá óçìåßï ôçò ãçò. Βαρβατζίκη-Μήτκα Ελισάβετ Èñçóêåõôéêüò öáíáôéóìüò Ôïí ôåëåõôáßï êáéñü Ý ïõìå ãßíåé ìüñôõñåò âßáéùí äéáäçëþóåùí ôùí ÌïõóïõëìÜíùí ìå áöïñìþ ôç äçìïóßåõóç õâñéóôéêþí óêßôóùí ìå èýìá ôïí ÌùÜìåè. Ç ðñþôç äçìïóßåõóç Ýãéíå óå ÄáíÝæéêç åöçìåñßäá êáé êáôüðéí óå Üëëåò åõñùðáúêýò, ìå ôï ðñüó çìá üôé ôï Ýêáíáí ãéá óõìðáñüóôáóç óôç äïêéìáæüìåíç åëåõèåñßá ôïõ ôýðïõ. Ç åîþãçóç ôçò ÄáíÝæéêçò åöçìåñßäáò Þôáí üôé Þèåëå íá äïêéìüóåé ôá üñéá ôçò å- ëåõèåñßáò ôçò Ýêöñáóçò. Óå ðïéïõò; óôïõò ÌïõóïõëìÜíïõò; ÌÞðùò äåí Þîåñáí ðùò óå üôé áöïñü óôçí èñçóêåßá ôïõò åßíáé öáíáôéêïß êáé üôé èá õðüñîåé Ýíôïíç áíôßäñáóç ìý- ñé êáé ôçí êþñõîç éåñïý ðïëýìïõ êáôü ôùí ëåãüìåíùí áðßóôùí, ãéáôß ðñïóýëáâáí ôïí ðñïöþôç êáé ôï ÉóëÜì; Äåí Þîåñáí üôé ç É- óëáìéêþ èñçóêåßá áðáãïñåýåé ôçí áðåéêüíéóç ôïõ ÌùÜìåè; ÅîÜëëïõ ðñéí áðü ñüíéá åß áìå ôçí õðüèåóç ìå ôïí Éíäü ðïéçôþ ÓáëìÜí Ñïõóíôß ðïõ ôï èåïêñáôéêü êáèåóôþò ôïõ ïìýéíé åß å åðéêçñýîåé. ñá Ýðñåðå íá åß- áí ãíþóç áðü ôï ðáñåëèüí, åðéðïëáéüôçôá, áðåñéóêåøßá, áäéáöïñßá, óêïðéìüôçôá, õðïôßìçóç äåí îýñù. Ôá äçìïóéåõìýíá óêßôóá êáñéêáôïýñåò êáôü ôç ãíþìç ìïõ Þôáí ç áöïñìþ áëëü ôá áßôéá âáèýôåñá. Óôï Éóëáìéêü êüóìï êõñéáñ- åß ç Üðïøç üôé âüëëåôáé áðü ôïõò Äõôéêïýò. ÌåôÜ ôï ãåãïíüò ìå ôçí åðýìâáóç ôïõ ÍÁ- ÔÏ óôï ÉñÜê ãéá ôïí Ýëåã ï ôïõ ðåôñåëáßïõ êáé ôéò ôñáãéêýò åéê íåò âáóáíéóìïý ôùí áé ìáëþôùí, ôçí õðüèåóç ôçò Ðáëáéóôßíçò, ôçí êáôüñãçóç ôçò ìáíôþëáò óôçí Ãáëëßá ôçò «Âñåôáíéêüôçôáò» óôçí Áããëßá, ôçò ðñüóöáôçò áðüöáóçò ôïõ Ãåñìáíéêïý Óõíôáãìáôéêïý Äéêáóôçñßïõ üôé ôá ÌïõóïõëìáíéêÜ óýìâïëá Ý ïõí ðïëéôéêü áñáêôþñá êáé ôçí äéýíåîç ãéá ôï ðõñçíéêü ðñüãñáììá ôïõ ÉñÜí Ý- äùóáí ôï Ýíáõóìá óå áêñáßåò ïñãáíþóåéò íá îåóçêþóïõí ôïí Éóëáìéêü êüóìï. Ôéò äéáäçëþóåéò áêïëïýèçóå âáíäáëéóìïýò ñéóôéáíéêþí íáþí, èáíüôïõò êáé åðéêþñõîç ôùí óêéôóïãñüöùí. Åê ôùí õóôýñùí ç ÇÐÁ ç ÅÅ, ç Ñùóßá êáé ç Êßíá Ýóðåõóáí íá êáôáäéêüóïõí ôçí äçìïóßåõóç ôùí óêßôóùí ìðñïóôü óå áõôü ôï áíåîýëåãêôï êýìá âßáò. Óôçí Ôïõñêßá åðßóçò Ýãéíáí äéáäçëþóåéò áëëü ïé äéáäçëùôýò îý- áóáí üôé åðáíçëëçìýíá ôï Ïéêïõìåíéêü Ðáôñéáñ åßï ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò äý ôçêå å- ðßèåóç áðü öáíáôéêïýò ÌïõóïõëìÜíïõò äéüôé ç ãåßôïíá þñá åöáñìüæåé ôá äýï ìýôñá êáé äýï óôáèìü. Ï öáíáôéóìüò êáé êüèå åßäïõò öáíáôéóìüò åí ãýíåé áöáéñåß áðü ôïí Üíèñùðï ôçí ïñèïëïãéêþ óêýøç ôçí éêáíüôçôá êñßóçò, óýãêñéóçò êáé áðüöáóçò. Ëáæßäïõ ÔñéÜäá ÌåôáöñÜóåéò êåéìýíùí ÁÃÃËÉÊÁ-ÃÁËËÉÊÁ-ÉÔÁËÉÊÁ ÂÕÆÁ ÅËÅÍ ÔÇË Êéí redstorm ÅÍÇÌÅÑÙÓÇ ãéá äçìéïõñãßá ïñåõôéêþí óõãêñïôçìüôùí Ç ÐáíèñáêéêÞ Ïìïóðïíäßá Íüôéáò ÅëëÜäáò Ýêáíå ãíùóôü ìå åðéóôïëþ ôçò óôï Óýëëïãü ìáò üôé ðñïôßèåôáé íá äçìéïõñãþóåé óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÄÞìï ÊáëëéèÝáò ïñåõôéêü óõãêñïôþìáôá. Åìåßò åíçìåñþíïõìå ôá ìýëç ìáò ãéá ôçí ðñüèåóç ôçò ÐÁÏÍÅ, êáé üóïé óõìðáôñéþôåò ìáò êáé óõìðáôñéþôéóóåò åíäéáöýñïíôáé ìðïñïýí íá ëüâïõí ìýñïò ó áõôü áíåîáñôþôïõ çëéêßáò, äçëþíïíôáò ôç óõììåôï Þ ôïõò óôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ ìáò. Áðü ôï Ä.Ó. ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÇÓÇ Ãéá ôïõò ïéêïíïìéêïýò óõíäñïìçôýò ôçò åöçìåñßäáò ìáò Óõìðáôñéþôåò, óõìðáôñéþôéóóåò Ößëåò êáé ößëïé ôçò ÂÇÑÁÓ ¼óïé åðéèõìåßôå íá åíéó ýóåôå ïéêïíïìéêü ôï Óýëëïãü ìáò ìðïñåßôå íá êáôáèýôåôå ôá ñþìáôá óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá üðïõ ùò Óýëëïãïò äéáôçñïýìå ëïãáñéáóìü ìå ôïí Áñéèìü 040/ Ðáñáêáëïýìå, üóïé ñçóéìïðïéåßôå ôïí ôñáðåæéêü ìáò ëïãáñéáóìü, íá á- íáãñüöåôå êáèáñü ôï ïíïìáôåðþíõìü óáò (ïé ãõíáßêåò íá áíáãñüöïõí êáé ôï ðáôñéêü ôïõò åðßèåôï), êáèþò åðßóçò êáé ôçí ðüëç êáôüèåóçò, ãéá íá óáò óôýëíïõìå ôçí áíôßóôïé ç áðüäåéîç. Áðü ôï Ä.Ó. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ôï Ä.Ó. êüíåé ãíùóôü óå üëïõò üôé ÊÁÈÅ ÄÅÕÔÅÑÁ ÁÐÏÃÅÕÌÁ (þñåò 6-8 ì.ì.) ÔÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉ ÔÁ ãéá ôïõò óõìðáôñéþôåò êáé ìýëç ìáò ðïõ èýëïõí íá åðéêïéíùíþóïõí Þ íá Ýñèïõí óå åðáöþ ìáæß ìáò ãéá ïðïéáäþðïôå ðëçñïöïñßá, Þ åíçìýñùóç. Óôáäßïõ 39, 4ïò üñïöïò, ôçë To Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ÄÇÌÏÓ ÊÏÕÔÓÉÌÐÁÍÇÓ Â. ÓÏÖÉÁÓ & ÁÔÆÇÃÉÁÍÍÇ ÌÅÎÇ 2 Ôçë & ÐÅÑÉÏ Ç ÉËÔÏÍ Êéí ÄÇÌÏÓ ÊÏÕÔÓÉÌÐÁÍÇÓ Â. ÓÏÖÉÁÓ & ÁÔÆÇÃÉÁÍÍÇ ÌÅÎÇ 2 Ôçë & ÐÅÑÉÏ Ç ÉËÔÏÍ Êéí Ειδικές τιμές στους Εβρίτες. OIKONOMIKH ENIÓ ÕÓÇ Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για την εφημερίδα κατά το τελευταίο δίμηνο οι εξής συμπατριώτες μας: 11) Êáâáíüæçò ÅëåõèÝñéïò 20 12) Óéãëßäçò ÉùÜííçò 50 13) Ðáíôåëßäçò ÂÞêïò 50 14) Âßæãáò Êùí/íïò 20 15) Êïõéìôæßäçò ÄçìÞôñéïò 50 16) Êáäüãëïõ ñþóôïò 20 17) Äåìåñôæüðïõëïò Íßêïò 50 18) Ôóïõëïýêç ÊõñéáêÞ 20 19) Êáäýñç ííá 20 10) Ìé áëåíôæüêç ÉùÜííá 50 11) Ðïëßäïõ ÂÜãéá 25 12) Äéëìðéíïýäç Óôáõñïýëá 8 13) ÊÜëå ÅéñÞíç 20 14) Ïýóôïãëïõ Ãåþñãéïò 50 15) Ôóïìðáíëéþôçò Ãåþñãéïò 50 16) Äåìåñôæïðïýëïõ Êáôùðüäç Ôæïýëéá 20 17) Öùôáêßäïõ ÅëÝíç 25 18) Öùôáêßäïõ Ìáßñç 50 19) ÊáíÜêá-ÓìáñëáìÜêç Ìáñßá 50 20) ÓéñïõëÜíç ëëç 20 21) Ëáæáñßäïõ ÅëÝíç 25 22) Ëáæáñßäïõ Áñ ïíôïýëá 25 23) Áëåîßêïò ÖÜíçò 40 24) Êïýâåëáò ÄçìÞôñéïò 5 25) Ãéïöôóßäïõ-ÊáñáúóáñëÞ Êáëëéüðç 5 26) ÐáðáúùÜííïõ Íéêüëáïò 50 27) Ôóáêßñçò Êùí/íïò 20 28) Äáñïýóç Ìáôïýëá 20 29) ÑÝôæéïò ñþóôïò 20 30) ÑÝôæéïò Èåüäùñïò 20 31) ÊáðëÜíçò Ãñçãüñçò 20 32) ÔÜóóçò ñþóôïò 20 33) ÔáôóÜêçò ÉùÜííçò 20 34) ÔæéâåëÝêçò ÅëåõèÝñéïò 50 35) ÑÝôæéïò Èåüäùñïò 20 Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί όλους θερμά. ÄÉÏÑÈÙÓÇ Óôï ðñïçãïýìåíï öýëëï, åê ðáñáäñïìþò, áíáãñüöçêå üôé ï Äåëßäçò Êùí/íïò ôïõ ÍéêïëÜïõ ðñïóýöåñå óôçí åöçìåñßäá ôï ðïóü ôùí 50 åõñþ, åíþ ôï óùóôü åßíáé 100. Æçôïýìå óõããíþìç ãéá ôï ëüèïò. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÅðåéäÞ õðüñ ïõí êáôáèýóåéò óôïí ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ôïõ Óõëëüãïõ ùñßò óôïé åßá ôïõ êáôáèýôç, óáò ðáñáêáëïýìå íá äßíåôå ôá óôïé åßá óáò, ãéáôß èá ìáò äéåõêïëýíåôå ðüñá ðïëý. Óáò åõ áñéóôïýìå ðïõ áíôáðïêñßíåóôå êáé ìáò åíéó ýåôå ïéêïíïìéêü. To Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ÉäéïêôÞôçò: Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Öåñþí & Ðåñéöåñåßáò Í. âñïõ «ÂÞñá» Óôáäßïõ 39, ÁèÞíá, Ôçë Õðåýèõíç êáôü ôï Íüìï: Ìõñóßíç ÍåäÝëôóéïõ-Íéêïëåôïðïýëïõ Óôáäßïõ 39, ÁèÞíá, Ôçë Åêäüôçò-Õðåýèõíïò ýëçò: ÁíáóôÜóéïò ÃåùñãéÜäçò Óôáäßïõ 39, ÁèÞíá, Ôçë ÓõíôÜóóåôáé áðü ÅðéôñïðÞ ÌÝëç ôçò Ó.Å. åßíáé: ÃåùñãéÜäçò ÁíáóôÜóéïò Äåìåñôæïðïýëïõ ÔáñóÞ Êáíäýëç Ìáñßá Ëáæßäïõ Ìáñßá Ëáæßäïõ ÔñéÜäá Ðïýëïò Ðáó Üëçò Óéãëßäïõ ÅëéóÜâåô ÖïõôóéôæÞ Èåïäþñá ÓõíåñãÜôçò: Íßêïò Ãêüôóçò Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá åêöñüæïõí ôéò áðüøåéò ôïõ óõããñáöýá ÅðéìÝëåéá åíôýðïõ: Âïýëá Áñâáíéôßäïõ ÐáñáãùãÞ: ÃñáöéêÝò ÔÝ íåò ÐÜñáëïò Õðåýè. Ôõðïãñáöåßïõ: Óô. Îçñïõ Üêçò ÈåìéóôïêëÝïõò 31, ÁèÞíá Ôçë

3 ôïò 11 ï ö. 59 ï ÉáíïõÜñéïò-ÖåâñïõÜñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 3 ÐÁÑÁÄÏÓÇ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÁ & ÔÅ ÍÅÓ ÐÁÑÁÄÏÓÇ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÁ & ÔÅ ÍÅÓ Âüëöãêáíãê ÁìáíôÝïõò Ìüôóáñô Ç ìïõóéêþ ôïõ «Äþñï» óôçí áíèñùðüôçôá ÁöïñìÞ ãéá íá ãñáöôåß ôï óçìåßùìá áõôü åßíáé ôï ãåãïíüò üôé öýôïò óõìðëçñþíïíôáé 250 ñüíéá áðü ôç ãýííçóç ôïõ Âüëöãêáíãê ÁìáíôÝïõò Ìüôóáñô. Åíüò óðïõäáßïõ óõíèýôç ðïõ ôï üíïìü ôïõ Ýãéíå óýìâïëï ôïõ ìåãüëïõ ìïõóéêïý ôïõ ôáëýíôïõ êáé ôçò äçìéïõñãéêþò ìåãáëïöõßáò. Ç åðýôåéïò áðü ôç ãýííçóþ ôïõ Ýäùóå ôçí áöïñìþ íá äéïñãáíùèïýí óå ïëüêëçñï ôïí êüóìï êáé óôçí ÅëëÜäá (ìå ôç óõììåôï Þ ôçò ÅÑÔ) ðëþèïò åêäçëþóåùí áöéåñùìýíùí óôç ìïõóéêþ ôïõ. Ï ÁìáíôÝïõò Ìüôóáñô, ôï äåýôåñï ðáéäß ôïõ âéïëéóôþ êáé óõíèýôç Ëåïðüëíô Ìüôóáñô ãåííþèçêå óôéò óôï ÓÜëôóìðïõñãê ôçò Áõóôñßáò êáé áðü ðïëý ìéêñüò Ýäåéîå üôé äéýèåôå óçìáíôéêýò ìïõóéêýò éêáíüôçôåò ïé ï- ðïßåò õðïóôçñß èçêáí óõóôçìáôéêü áðü ôïí ðáôýñá ôïõ, Ýíáí áðü ôïõò êáëýôåñïõò ðáéäáãùãïýò ìïõóéêïýò ôçò åðï Þò ôïõ. Éäéáßôåñá ôá óõ íü ôáîßäéá óå þñïõò ìå õøçëþ ìïõóéêþ êáëëéýñãåéá (Ãåñìáíßá, Ãáëëßá, Áããëßá, Åëâåôßá, Éôáëßá) Ýäùóáí óçìáíôéêþ þ- èçóç óôç óõíèåôéêþ äñáóôçñéüôçôá ôïõ ìåãüëïõ óõíèýôç êáé âïþèçóáí óôç äçìéïõñãßá åíüò áñáêôçñéóôéêïý óôéë. Ôéò ðñþôåò óõìöùíßåò ôéò ãñüöåé óå çëéêßá ïêôþ åôþí êáé äýï ñüíéá áñãüôåñá ôá ëõñéêü ôïõ Ýñãá. Óôç äéüñêåéá ôçò óýíôïìçò æùþò ôïõ, ðýèáíå óå çëéêßá 35 åôþí, óõíýèåóå äåêüäåò óõìöùíßåò, üðåñåò, êáé ëåéôïõñãßåò, êïíóýñôá ãéá âéïëß, êïíóýñôá ãéá ðéüíï, óïíüôåò, åêêëçóéáóôéêþò ìïõóéêþò, üðåñåò ê.ëð. ÁíÜìåóá óôéò ðåñßöçìåò üðåñýò ôïõ åßíáé ïé «Áðá- ãùãþ áðü ôï ÓåñÜé», «ÌáãåìÝíïò Áõëüò», «Ïé ãüìïé ôïõ Ößãêáñï», «Íôïí ÔæéïâÜíé». Ëßãï ðñéí ôï èüíáôü ôïõ Ýãñáøå ôï ðåñßöçìï «ÑÝêâéåì» (óýíèåóç íåêñþóéìçò áêïëïõèåßáò). Ç áîåðýñáóôç áîßá ôïõ Ýñãïõ ôïõ Ìüôóáñô êáé ï ôåñüóôéïò ñüëïò ôïõ óôçí ðíåõìáôéêþ æùþ ôçò áíèñùðüôçôáò Ý ïõí õðïãñáììéóôåß áðü ìïõóéêïýò, óõããñáöåßò, öéëïóüöïõò, ìåëåôçôýò. Áðü ôïí Üéíô, ôïí Ìðåôüâåí, ôïí Ãêáßôå, ôïí üöìáí, ôïí Ðïýóêéí, ôïí Ôóáúêüöóêé, ôïíáúíóôüéí ê.ü. Ôï Üóôñï ôïõ óðïõäáßïõ êáé ðïëõãñáöüôáôïõ óõíèýôç ðïõ áíýôåéëå ôïí ÃåíÜñç ôïõ 1756 óôï ÓÜëôóìðïõñãê ãéá íá äéáãñüøåé ìéá öùôåéíþ êáé áíåðáíüëåéðôç ðïñåßá, óôáìüôçóå ìå ôçí ôåëåõôáßá ðñüîç ôçò áíèñþðéíçò ðåñéðýôåéüò ôïõ óôéò 5 Äåêåìâñßïõ ôïõ Êáèþò ç ïéêïãýíåéü ôïõ äåí åß å ñþìáôá ãéá íá ãßíåé åðßóçìç êçäåßá, ï ÁìáíôÝïõò Ìüôóáñô êçäåýôçêå óå «êïéíü ôüöï», óôï íåêñïôáöåßï ôïõ Áãßïõ Ìáñî ôç ÂéÝííç. ÌÝ- ñé óþìåñá Ý åé óôáèåß áäýíáôïí íá åíôïðéóôåß ìå áêñßâåéá ï ôüöïò ôïõ. Ôï Ýñãï ôïõ ÁìáíôÝïõò Ìüôóáñô, ðáãêüóìéá áíáãíùñéóìýíï, èá ìåßíåé óôïõò áéþíåò ãéá íá êüíåé ôïí êüóìï ðéï üìïñöï. Ç ìïõóéêþ ôïõ «Äþñï» óôçí áíèñùðüôçôá. Ìáñßá Êáíäýëç ÂéâëéïðñïôÜóåéò ôçò ÆùÞò Ìïýìïõëç Ô á ôåëåõôáßá ñüíéá óôçí åõñùðáúêþ áãïñü ôï éóôïñéêü ìõèéóôüñçìá âñßóêåôáé óôçí áêìþ ôïõ. ÅðéâëÞèçêå äõíáìéêü óôéò âéâëéïáãïñýò åäþ êáé ìéá äåêáåôßá êáé äåí åßíáé ëßãïé áõôïß ðïõ õðïóôçñßæïõí åî áñ Þò ðùò ðñüêåéôáé ãéá ðáñïäéêü öáéíüìåíï. Êáé ôï êõñéüôåñï, üóïé êáôáðéáóôþêáíå ìå ôçí ðñïþèçóç áõôïý ôïõ åßäïõò âéâëßùí óçìåßùóáí ñõóýò ïéêïíïìéêýò áðïäüóåéò. Ï ëüãïò; Öáßíåôáé ðùò åßíáé óõíõöáóìýíïò áðü ôç ìéá ìåñéü ìå ôï ìüñêåôéíãê ôïõ âéâëßïõ êáé áðü ôçí Üëëç ìå ôçí åîåñåýíçóç êáé ôç óõíå Þ åîåýñåóç ôùí íýùí, êåñäïöüñùí äõíáôïôþôùí ôïõ. Åäþ ðñýðåé íá ðñïóèýóïõìå üôé ôýôïéá öáéíüìåíá Ýñ ïíôáé ôç óôéãìþ áêñéâþò ðïõ ç æþôçóç ôùí êáëþí ëïãïôå íéêþí âéâëßùí ðåñíüåé êñßóç. Êé áõôü åðåéäþ ôá ÌÌÅ åîïõóßá ðëýïí ãßíáíå, äåí ôï óõæçôüìå üðùò öáßíåôáé Ý ïõí óöåôåñéóôåß ãéá ôá êáëü áêüìá êáé áõôüí ôïí ñüëï ôïõ ãåíéêïý õðïâéâáóôþ êáé åêôïðéóôþ ôùí êáëáßóèçôùí ðíåõìáôéêþí ðñïúüíôùí. ôóé ôï åìðïñåõìáôïðïéçìýíï éóôïñéêü ìõèéóôüñçìá äéáèýôåé üëåò åêåßíåò ôéò áðáñáßôçôåò ðñïûðïèýóåéò êáé ðñïóüíôá ðïõ áðáéôåß ìéá êåñäïöüñá áãïñü: ôï èýìá, êüôé óáí åýðëáóôï õëéêü, üðïõ ìðïñåß êáíåßò íá ù- ñáéïðïéþóåé ôïõò ðüíôåò êáé ôá ðüíôá, ôïõò ðñùôáãùíéóôýò ôïõ, ðëáóìýíïé êáé ñáììýíïé óýìöùíá ìå ôá ðñüôõðá ôùí Ìáóìßíôéá, êáé ôçí ðëïýóéá óå ðåñéðýôåéåò ðëïêþ. Óõí, ìðïñåß êáíåßò íá äéï åôåýóåé ðüóçò öýóåùò ðëáóôïãñáößåò êáé äéáóôñåâëþóåéò. Êáé ôï ðéï óçìáíôéêü, Ýíá éóôïñéêü ìõèéóôüñçìá äåí áðáéôåß ðïëëü ðñüãìáôá áðü Ýíá óõããñáöýá, öôüíåé íá îýñåé ëßãï áðü éóôïñßá, íá êáôý åé êüðïéåò áðëýò ôõðïðïéçìýíåò öüñìåò ãñáöþò êáé íá Ý åé ìéá êáô åîï Þí Üñéóôç óõíåñãáóßá ìå ôïí åêäüôç. Ùóôüóï èá ðñýðåé íá ðáñáäå èïýìå ðùò, ðýñá áðü ôçí ðëçèþñá ôùí åìðïñåõìáôïðïéçìýíùí âéâëßùí, õðüñ ïõí êáé êüðïéá ðïõ êñáôïýí ôá ðñïó Þìáôá ôïõ êáëïý âéâëßïõ. Êáé Ýíá áð áõôü óßãïõñá åßíáé äß ùò Üëëï êáé ôçò ÔñÝéóõ ÓåâáëéÝ. Ç óõããñáöýáò, Ýíá áðü ôá ðñùôïåìöáíéæüìåíá ïíüìáôá óôï þñï ôçò áããëéêþò ëïãïôå íßáò Ý åé åîåéäéêåõèåß óôï Éíóôéôïýôï º- óô ôçò Áããëßáò óôï äçìéïõñãéêü ãñüøéìï. Ôï ðáñüí ìõèéóôüñçìá åßíáé ôï äåýôåñï ðïõ åêäßäåôáé, ìåôü ôï ðñþôï ôçò, ôï Ðáñèåíéêü ãáëüæéï. Ôï äåýôåñï âéâëßï ôçò, ìå ôï áñáêôçñéóôéêü ôßôëï Ôï êïñßôóé ìå ôï óêïõëáñßêé, áí êáé åßíáé åíôáãìýíï óå Üëëåò åðï Ýò ôüðïò, ç ìéêñþ ïëëáíäéêþ ðüëç Íôåëöô, ñüíïò 1664, öýñíåé óôçí åðéöüíåéá ìå ôçí êïéíùíéêþ áíüëõóç ôùí ðñïóþðùí êáé ôç óêéáãñüöçóç ôïõ ðåñéâüëëïíôüò ôïõò, ôï ðñáãìáôéêü êýíôñï âüñïõò ôçò óõããñáöýùò. Êáé áõôü, äéáâüæïíôüò ôï ðñïóå ôéêü óåëßäá ôç óåëßäá, äåí âñßóêåôáé ôüóï óôçí ðñüèåóþ ôçò íá êüíåé ãíùóôýò êüðïéåò Üëëåò ðëåõñýò ôïõ æùãñüöïõ, üóï ãéá íá åîçãþóåé ôçí üëç äéáäéêáóßá ôçò åìðíåõóôéêþò ëåéôïõñãßáò ôïõ äçìéïõñãïý, ôá áßôéá êáé ôçí ïõóßá ôçò. Ãé áõôüí ôï ëüãï ç éóôïñßá ôïõ âéâëßïõ êéíåßôáé ãýñù áðü äýï Üîïíåò: ï Ýíáò åßíáé ï öéëïóïöéêüò, üôáí äçëáäþ ç óõããñáöýáò îåóêåðüæåé ôéò óõíèþêåò êüôù áðü ôéò ïðïßåò óõíôåëåßôáé ç êáëëéôå íéêþ Ýìðíåõóç, êáé ï Üëëïò åßíáé ï êïéíùíéêüò, üôáí, óôá ðëáßóéá ôçò áöþãçóþò ôçò Þñåìç, êáèáñþ îåôõëßãåé ó Ýíá ôåôñüãùíï ôçò ðüëçò ôçí áðëþ æùþ ìéáò õðçñýôñéáò. Ì áõôþ ôçí åõêáéñßá ìáèáßíåé êáíåßò ðïëëü. Ãéá ôïõò êáèïëéêïýò åêåßíçò ôçò åðï Þò êáé ôç óõìâßùóþ ôïõò ìå ôïõò ðñïôåóôüíôåò, ôïí ôñüðï æùþò ôïõò, ôá Þèç êé ÝèéìÜ ôïõò, ìá ðüíù áð üëá ç óõããñáöýáò ôñïöïäïôåß ôïí áíáãíþóôç ìå áñêåôýò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí êïéíùíéêþ èýóç ôùí ãõíáéêþí. ¼ðùò å- êåßíçò ôçò éñô, ðïõ äïõëåýåé ùò õðçñýôñéá óôï óðßôé ôïõ ãíùóôïý æùãñüöïõ ÂåñìÝåñ ãéá íá æþóåé ôïí åáõôü ôçò êáé ôç ñåùêïðçìýíç ïéêïãýíåéü ôçò. Êáé âýâáéá ç ÔñÝéóõ äåí îå íüåé íá èõìßóåé ãéá ôï ðþò ìéá ðüëç üðùò ç Íôåëöô åßíáé éêáíþ í áöáíßóåé ôá üíåéñá êáé í á- öáéñýóåé ôéò åëåõèåñßåò ôùí ðïëéôþí ôçò, åéäéêü ôùí ãõíáéêþí, óå ìéá åðï Þ üðïõ ïé óõ- íïß îåóçêùìïß ðïõ ðñïçãþèçêáí Ý ïõí åðéöýñåé ôýôïéåò áëëáãýò þóôå íá äçìéïõñãþóïõí åêåßíåò ôéò ðñïûðïèýóåéò ðïõ èá ìðïñïýóáí íá Ý ïõí óõìâüëåé, ôïõëü éóôïí óôéò ÊÜôù þñåò, óôçí åìöüíéóç êáé êáèéýñùóç ôùí ñéæïóðáóôéêþí ãéá ôçí åðï Þ ôïõò áóôéêþí ìåôáññõèìßóåùí. ÁÓ ÈÕÌÇÈÏÕÌÅ Ï èüíáôïò ôïõ ðáëéêáñéïý ΣΑΝ Παλαιοελλαδίτη τον ξέραμε Παλιολλαδίτης το προφέραμε. Και βέβαια, είχε όνομα ο συμπατριώτης μας. Άνδρας ψηλός που φάνταζε ψηλότερος, καμαρωτός πάνω στο κάρο του. Μια νταλίκα της δεκαετίας του 50, με δυο πανέμορφα άλογα ζεμένα δίπλα-δίπλα κι αυτός ορθός να κρατάει τα χαλινάρια. Κι ε- μείς παιδιά τον βλέπαμε και καμαρώναμε για κείνον. Για το θάρρος του. Να τρέχουν τ ά- λογα, να σταματούν, ξοπίσω σύννεφο από σκόνη κι αυτός απτόητος, ακίνητος σαν άγαλμα πάνω στο κάρο. Ένας ισορροπιστής. Δεν το κανε για επίδειξη. Ένας ιδιότυπος ακροβάτης για τις ανάγκες της ζωής, τις απαιτήσεις της βιοπάλης. Απ τα χέρια του τα στιβαρά να ξεκινούν εκείνα τα λουριά, διπλά, τριπλά να καταλήγουν στη μούρη των αλόγων, να τα διατάζουν για το δρόμο, το αργό, το γρήγορο ή το σταμάτημα. Να φορτώσει και να ξεφορτώσει, να κάνει τη συμφωνία για να ξεκινήσει. Καθιστός για λίγο κι ύστερα πάλι ορθός, χωρίς να γέρνει δεξιά-ζερβά κι ούτε να κάνει βήμα μπρος ή πίσω, όταν οι ρόδες βούλιαζαν σε λάκκους ή καβαλούσαν πέτρες. Είχε η ζωή τις α- παιτήσεις της, εκείνα τα δύσκολα χρόνια της φτώχιας, είχε κι η φαμίλια τις ανάγκες της. Με τα χρόνια ήρθε και η εξέλιξη. Πρόοδος με τα καλά και τ άσχημά της, τις ανέσεις και τους κινδύνους της. Οι γκαζόλαμπες της ατμομηχανής σαν προβολείς του τραίνου που μας πήγαινε στον Πέπλο (γενέτειρα του πατέρα μου) έγιναν ηλεκτρικές. Μπήκε το νερό σε κάποια σπίτια, το καλάθι έγινε παγονιέρα. Μπορεί να χε έρθει και η πατόζα-δεν μπορώ να τα βάλω σε τάξη, σε χρονική σειρά. Μπορεί να ταν και τότε που τα ξαδέρφια μου Τάκης και Θανάσης Αντωνάκης έδεναν μπάλες στο παλιό γυμναστήριο. Με το χόρτο απ τη μια μεριά της μηχανής να συμπιέζεται και να προχωράει σιγά, τυραννικά για όποιον κατέβαζε εκείνον τον αδυσώπητο μοχλό. Η μπάλα θα ταν η τροφή των ζωντανών για το χειμώνα. Θα δινε μεροκάματο και ψωμί (πικρό) σε φτωχόπαιδα που δούλευαν κι έπρεπε να σπουδάσουν. ΥΣΤΕΡΑ εμφανίστηκε το τρακτέρ. Απ τους πρώτους που αγόρασε τρακτέρ-μπορεί κι ο πρώτος-ήταν ο Παλιολλαδίτης. Το κάρο έ- γινε τρακτέρ κι αυτός οδηγός. Τα άλογα μπήκαν στη μηχανή και τα χαλινάρια γίναν τιμόνι. Ούτε χλιμίντρισμα, ούτε ορθός στο κάρο του ο αναβάτης να κρατάει τα χαλινάρια, να κατευθύνει τ άλογα, να βλέπουν οι περαστικοί με δέος. Άνετη η δουλειά, παστρική κι ο κόσμος διχασμένος. Για την πρόοδο. Για το σάλτο. Για τον διάολο μέσα στη μηχανή. Μια περηφάνια του οδηγού και μια ζήλια κρυφή τριγύρω. Καημός ανομολόγητος, πότε θα πάρει καθένας το τρακτέρ του. Για να τελειώνει το βάσανο της τσάπας, να λιγοστέψει ο ιδρώτας, να φάει γλυκό ψωμί της γης ο εργάτης. ΔΕΝ τον ξανάδαμε πάνω στο κάρο. Τον απορρόφησαν τα χωράφια. Με το τρακτέρ ν αυλακιάζει το χώμα και τη δύναμη της μηχανής α- πέναντι στης γης τη σκληράδα. Οι μέρες κυλούσαν. Πέρασαν κάποιοι μήνες, μπορεί και χρόνια. Οι σύγχρονες εικόνες πύκνωναν. Οι φιγούρες που θαυμάζαμε όλο και λιγόστευαν. Απ τον διάσημο καραγκιοζοπαίχτη (Σάκη Δαλιάνη), μέχρι τον αριστοτέχνη κατασκευαστή χαρταετών (Πουλτσίδη). Απ τον Θόδωρο που έσπαζε πέτρες, μέχρι τον Θανάση με τα τσουβάλια δυο-δυο στην πλάτη. Τόσοι τύποι, τόσοι χαρακτήρες. Χαραγμένα όλα στη μνήμη και μια ανάμνηση γλυκιά για όλους και για όλα ΕΝΑ πρωί, έφτασε το μαντάτο. Σκοτώθηκε ο Παλιολλαδίτης! Τον πλάκωσε το τρακτέρ του. Έμεινε στον τόπο!. Το ξάφνιασμα. Η θλίψη. Τα σχόλια. Η αποκαθήλωση ενός ήρωα στην παιδική μας ψυχή. Με το κάρο του δεν θα χε τέτοιο τέλος. Θα το σήκωνε στα δυο του χέρια. Το πιστεύαμε. Το φανταζόμαστε. Το τρακτέρ τον νίκησε. Η πρόοδος τον σκότωσε. ΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΣ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÔÇÊÁÍ ÏÉ ÐÑÙÔÅÓ ÁÑ ÁÉÏËÏÃÉÊÅÓ ÅÑÅÕÍÅÓ ÓÔÏ ÄÏÑÉÓÊÏ Áðü ôï ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò, óôéò 16 Öåâñïõáñßïõ 2006, óôï ðëáßóéï ôùí Áñ áéïëïãéêþí Åñåõíþí ðïõ ãßíïíôáé óôç Ìáêåäïíßá êáé ÈñÜêç, Ýãéíå ðáñïõóßáóç ôùí ðñïáíáóêáöéêþí åñåõíþí óôï Äoñßóêï, ðïõ ðñáãìáôïðïéþèçêáí ãéá ðñþôç öïñü, áðü ôçí áñ áéïëüãï ñýóá ÊáñáäÞìá. Χαρείτε ένα Ηλιοβασίλεμα στον Έβρο Ζητήστε το CD στα τηλ ή Τιμή 15 ευρώ

4 Óåëßäá 4 "Ç ÂÇÑÁ" ôïò 11 ï ö. 59 ï ÉáíïõÜñéïò-ÖåâñïõÜñéïò 2006 Ένα βράδυ, πριν λίγες μέρες, ανεβαίνοντας την Αγίας Παρασκευής για το σπίτι, το βλέμμα μου έπεσε απέναντι, στο ραφείο του Παντελίδη του Βάσου. Σκυφτός επάνω στον ξύλινο πάγκο του, με τη μεζούρα στο λαιμό (μου είπε ότι κάποτε ανήκε στον Καφετζή), σιδέρωνε με αφοσίωση. Για μένα ήταν μια πολύ οικεία εικόνα, αφού είναι στη γειτονιά μου. Ξαφνικά όμως με έκανε να σκεφτώ ότι είναι ο τελευταίος που διατηρεί το ραφείο του. Πριν λίγες μέρες έ- κλεισε λόγω συνταξιοδότησης ο Χρυσόπουλος, α- κολουθώντας τον Τσουτσίδη και τον Κωνσταντινίδη. Όταν έφθασα στο σπίτι μου το είχα αποφασίσει: Θα ασχολιόμουνα με τους ραφτάδες της πόλης, που, όπως αποδείχθηκε, ή- ταν αρκετοί. Από ελάχιστες βεβαιώσεις των επαγγελματιών που διασώθηκαν από το 1965 και είχαν εκδοθεί από τον επαγγελματικό σύλλογο Φερών για να χρησιμοποιηθούν στο ΤΕΒΕ, προκύπτουν οι παρακάτω δύο ράπτες και η περίοδος που ασκούσαν το επάγγελμα τους: 1. Μιχαλεντζάκης Ιωάννης του Θεοδώρου (Μαστρογιάννης), πρόσφυγας από την Αν. Ρωμυλία: γεν. 1902, απεβ. (;) Από 1925 έως είχε το ραφείο στο σημείο που είναι το σπίτι του Τσακίρη Τόλη στην κατηφόρα και αργότερα μετακόμισε στην κάτω πλατεία στο κατάστημα του Γεωργαντά. Αργότερα έγινε καφενείο του Γκιδίκα. Στον μαστρογιάννη την περίοδο δούλεψε πιτσιρικάς και ο σεβασμιότατος Διδυμοτείχου Νικηφόρος. Μάλιστα, όπως μου διηγήθηκαν, ο σεβασμιότατος πάντα έβρισκε αφορμή με διάφορες προφάσεις να ξεγλιστρά από τη δουλειά και το αφεντικό του και πηδώντας τον φράχτη να βρίσκεται στην Κοσμοσωτήρα, πότε στο ψαλτήρι και πότε στο κατηχητικό. 2. Κουρτερίδης Αντώνιος του Χαραλάμπους (Χωραφάς): γεν. 1910, απεβ Εργάσθηκε από έως Είχε το ραφείο στο χώρο που είναι το σπίτι του Χατζηιωάννου πριν χτιστεί. Αργότερα μετακόμισε στο μαγαζί του Ζήση Μαργαρίτη. Το Λόγω συνταξιοδότησης, από έως τον Μάρτιο του 1971 το λειτουργεί στο όνομα της γυναίκας του Κουρτερίδου Ελευθερία (γεν. 1919). Αμέσως μετά έφυγαν για την Αθήνα. Από τους εκλογικούς καταλόγους του 1970 της τότε Κοινότητας Φερών αναφέρονται: 1. Γκάκιος Ευάγγελος του Δημητρίου: γεν. 1934, απεβ. (;). Έμαθε στον Κουρτερί- O Âáóßëçò Ðáíôåëßäçò (Ðïýðïò). Ïé ñáöôüäåò ôùí Öåñþí δη, δεν είχε κατάστημα. 2. Δανδάκης Ιωάννης του Κυριάκου: γεν. 1928, απεβ Έμαθε στον Μιχαλεντζάκη είχε το ραφείο στο σημείο που ήταν το τσαγκάρικο του Ραπτόπουλου, ιδιοκτησίας τότε του Συμεών Καρακατσάνη. Αργότερα μετακινήθηκε στο σημερινό σημείο που είναι το ανθοπωλείο Γιαγλή απέναντι από τον ΟΤΕ. 3. Κωνσταντινίδης Δήμος του Ευαγγέλου: γεν απεβ Στον κατάλογο του 1970 αναφέρεται ως εμποροράπτης και κάτοικος Θεσσαλονίκης. Ήταν συνέταιρος με τον Γιαμπανίδη Παναγιώτη και από το 1945 όταν έφυγε από τις Φέρες ήταν στη Θεσσαλονίκη με ραφείο απέναντι από την Καμάρα. 4. Ταυλαρίδης Νικόλαος του Γεωργίου: γεν Έμαθε στον Κουρτερίδη. Διαμένει στην Αλεξανδρούπολη, όπου είχε ραφείο. 5. Αρχοντάκης Κων/νος του Αντωνίου: γεν Έμαθε στον Κουρτερίδη Δεν είχε κατάστημα. Βρίσκεται στην Αμερική. 6. Ασανακίδης Χρήστος του Αδάμ: γεν Έμαθε στον Κατσάρα. Είχε το ραφείο στην κάτω πλατεία στην γωνία που στρίβουμε για το Καπή. 7. Βενετόπουλος Αθανάσιος του Χρήστου (Χάρτσιαλος): γεν Έμαθε στον Κουρτερίδη, είναι κάτοικος Κομοτηνής 8. Δουδουλακάκης Χρήστος του Αναστασίου: γεν Έμαθε στον Παρασχάκη. Είχε το ραφείο πίσω από τον πλάτανο σε ιδιοκτησία του Βενετόπουλου, σήμερα σουβλατζίδικο του Τσαουσίδη. Διαμένει στην Αθήνα. 9. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος του Σάββα: γεν Από το 1946 έως το 1948, που ο πούπος έφυγε φαντάρος τον είχε μαζί του. Για δύο χρόνια δούλεψε στον Μιχαλεντζάκη. Το1951 έρχεται ο Πούπος από τον στρατό και τον ξαναπαίρνει στο μαγαζί του. Το 1958 μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη και έως το 1962 δούλεψε στον Κα- Έρευνα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ραμάτσκο. Άνοιξε το ραφείο στις και εργάσθηκε έως Το πρώτο κατάστημά του ήταν στου Δεβετζή δίπλα στου Χατζηιωάνου. Το 1972 μετακόμισε στου Αλεξίκου κάτω από την οικία του και αργότερα όταν επέστρεψε από τη Γερμανία ο Καφετζής Γιώργος δούλεψε μαζί του ως κάλφας. 10. Κονδύλης Ευάγγελος του Χρήστου: γεν. 1923, απεβ Δούλευε στο ραφείο του Παρασχάκη που βρισκόταν στη θέση του Σινεμά Ορφέα αργότερα μετακόμισε στην κατηφόρα στο μαγαζί του Καραθεοδώρου Θεόδωρου κάτω από τον Παπαδάκη, που σήμερα είναι τα γραφεία του ΠΑ- ΣΟΚ. Έναρξη έκανε Καρακύργιος Ευριπίδης του Κων/ νου: γεν Έμαθε στον Τσιρώζη. Δεν είχε ραφείο. 12. Καδόγλου Νικόλαος του Αλεξάνδρου: γεν Είχε το ραφείο στη γωνία στην πάνω πλατεία, που πριν ήταν φούρνος του μπαρμπα-λάζαρου και αργότερα το κατάστημα με τα υποδήματα Ζαφείρη. 13. Μπαλέλης Γεώργιος του Στεφάνου: γεν Έμαθε στον Κουρτερίδη 14. Παντελίδης Βασίλειος του Θεοδώρου: γεν Το 1958 ξεκίνησε την εκμάθηση στον Πούπο. Μέχρι και 1980 δούλευε μαζί του. Μετά το θάνατο του Πούπου ά- νοιξαν με τη σύζυγό του Στέλλα το ραφείο. 15. Σερέτης Άγγελος του Αποστόλου: γεν Έμαθε στον Κουρτερίδη, δεν είχε κατάστημα. 16. Τσιρώζης Σταμάτιος του Δημητρίου: γεν απεβ έμαθε στον Μιχαλεντζάκη άνοιξε ραφείο το Αργότερα το έκανε εμπορικό. 17. Φουτσιτζής Ελευθέριος του Στεφάνου: γεν Έμαθε στον Πούπο που ή- ταν κουνιάδος του. Το 1970 αναφέρετε κάτοικος Αλεξανδρούπολης. Αργότερα μετακομίζει στην Θεσσαλονίκη όπου άνοιξε ραφείο και ασχολήθηκε περισσότερο με το ράψιμο στρατιωτικών και μουσικών στολών. Οι στολές της φιλαρμονικής του Δήμου μας έ- γιναν εκεί. 18. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος του Α- θανασίου: γεν έμαθε στον Καραμάτσκο Θεόδωρο το 1947 αρχικά και στον Μιχαλεντζάκη αργότερα. Στον Πούπο δούλεψε ως κάλφας (μάστορας). Το 1960 έφυγε στην Γερμανία και επέστρεψε το 1967 Α- πό έως διατήρησε ραφείο στο όνομα του. Από το 1973 έως 2005 είχε το ραφείο του στην κατηφόρα σε κατάστημα που αγόρασε από τον Κουρτίδη Δημήτριο που πριν ανήκε στον Χατζόπουλο Αθανάσιο. 19. Χριστοφορίδης Αναστάσιος του Χριστόφορου: γεν Έναρξη έκανε α- πό Είχε το ραφείο του στο χώρο Áóáíáêßäçò ñþóôïò. του σπιτιού του που σήμερα βρίσκεται το κατάστημα "300". 20. Χιονίδης Νικόλαος του Ισαάκ: γεν. 1943, απεβ Έμαθε στον Χριστοφορίδη. 21. Χατζόπουλος Κων/νος του Ευαγγέλου: γεν. 1929, απεβ Έμαθε στον Μιχαλεντζάκη. Δεν είχε κατάστημα. 22. Παντελίδης Βασίλειος του Γρηγορίου (Πούπος): γεν. 1925, απεβ (εμποροράπτης). Έμαθε τη ραπτική στον Μιχαλεντζάκη (μαστρογιάννη). Το ραφείο του ήταν εκεί που είναι η είσοδος του τότε σινεμά Ορφέα. Μετακόμισε στην κατηφόρα στο κατάστημα του Κονδύλη Ευάγγελου που για ένα διάστημα εγκατέλειψε το επάγγελμα. Αργότερα μετακινήθηκε μπροστά α- πό του Μούντη σε ένα μικρό μαγαζάκι και το εγκαταστάθηκε μπροστά στο σπίτι του σε ιδιόκτητο οίκημα. Σήμερα είναι αποθήκη α- νάμεσα στο κομμωτήριο της Θεοπούλας και του Τσαβδαρίδη. Από την έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν και οι παρακάτω, που ή καταγόταν από τα γύρω χωρία και δεν ήταν εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 1970 των Φερών ή ασχολήθηκαν περιστασιακά με το επάγγελμα. 1. Φουτσιτζής Αριστείδης του Στεφάνου: γεν Αδερφός του Ελευθέριου και κουνιάδος του Πούπου. Έμαθε κοντά του. Στην Θεσσαλονίκη που μετακόμισε δούλεψε ως οικοδόμος και είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ. 2. Πουλτσίδης Χρήστος του Ιωάννη: γεν. 1914, απεβ Έναρξη έκανε το 1945 Είχε ραφείο στην κάτω αγορά στην γωνία απέναντι από τα παλιά ψαράδικα. Έ- ραβε κιλότες που ήταν ανδρικά παντελόνια στενά στο κάτω μέρος. 3. Τσουτσίδης Ιωάννης του Ευαγγέλου: γεν από τον Πόρο. Εργάσθηκε από έως ÁñéóôåñÜ Ðáíôåëßäçò Âáóßëçò, ðåëüôçò ðßóù, Êõñéáêßäçò Æá áñßáò, êáèéóôüò Êùíóôáíôéíßäçò Êþóôáò, ñõóüðïõëïò ÁëÝîáíäñïò, ðßóù ï ;;;;;;;;;; ÂáããÝëçò. Ðáñáó Üêçò ÂáããÝëçò, Êïíäýëçò ÂáããÝëçò, Êïíäýëç Åõáããåëßá, ÄïõäïõëáêÜêçò ÄçìÞôñçò, ÊáöåôæÞò Ãéþñãïò.

5 ôïò 11 ï ö. 59 ï ÉáíïõÜñéïò-ÖåâñïõÜñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 5 ÁñéóôåñÜ: Áñéóôåßäçò ÖïõôóéôæÞò, Ðáíôåëßäçò Âáóßëçò, ñõóüðïõëïò ÁëÝêïò, Êùíóôáíôßäçò Êþóôáò. 4. Σερέτης Λάκης του Γεωργίου: γεν Το 1947 σαν μαθητής πήγε στον μαστρογιάννη ενώ σαν κάλφας μετά το 1950 πήγε στον Παρασχάκη. Δεν είχε ραφείο. 5. Παρασχάκης Ευάγγελος του Ιωάννου (Χονδρογιάννης): γεν στο Χαλίτσι Θεσσαλίας, απεβ. το Η καταγωγή των γονιών ήταν από την Ανατ. Ρωμυλία. Από τη Θεσσαλία μετακόμισαν στην Καβησό. Το 1948 επέστρεψε από την Αθήνα που ήταν ε- ξορία και άνοιξε το ραφείο δίπλα στον Πούπο, στο χώρο αργότερα του σινεμά Ορφέα. Το ξαναέφυγε για την Αθήνα για πολιτικούς λόγους όπου άνοιξε ραφείο. Στο ΤΕ- ΒΕ αναφέρεται ως ράπτης κατά το Καραμάτσκος Θεόδωρος του Δημοσθένη: γεν Το 1947 είχε το ραφείο στο μαγαζί του Καμηλαρίδη Αθανάσιου (Χάρτινος) αρχές του 1950 άνοιξε ραφείο με τον Πούπο. Το 1954 έφυγε στην Θεσσαλονίκη και άνοιξε ραφείο στην Β. Όλγας 42 κοντά στην σχολή τυφλών. Το 1957και 58 ο Χρυσόπουλος ως φαντάρος δούλευε εκεί στον ελεύθερο χρόνο του. 7. Κοντογιαννίδης Στέφανος του Ιωάννου: γεν Έμαθε στον Κουρτερίδη. Δεν είχε κατάστημα. 8. Καφετζής Γιώργος του Αθανασίου: γεν. 1925, απεβ Έμαθε στον Μαστρογιάννη. Το κατάστημά του ήταν σε ένα μικρό μαγαζάκι μπροστά από το εστιατόριο του Μούντη μαζί με τον Καπλανίδη Θεόδωρο. Έφυγε στη Γερμανία και όταν επέστρεψε το 1972 δούλεψε στον Κωνσταντινίδη. 9. Καπούτσης Ευάγγελος του Πέτρου: γεν Έμαθε στον Κουρτερίδη Δεν είχε κατάστημα. 10. Βαρβατζίκης Ευάγγελος Δημητρίου: γεν Έμαθε στον Πούπο. Δεν είχε κατάστημα. 11. Πελτέκης Ευάγγελος του Χρήστου: γεν Έμαθε στον Κουρτερίδη. Δεν είχε κατάστημα. 12. Σαραντίδης Αθανάσιος του Διαμαντή: γεν. 1932, απεβ Έμαθε στον Παρασχάκη. 13. Κατσάρας Δημήτριος του Ιωάννου (Ντε Γκώλ): γεν Είχε κατάστημα στην πάνω πλατεία σε ένα μικρό μαγαζί α- νάμεσα στο εμπορικό του Ιντζίρα που έκλεισε το 1940, ιδιοκτησίας του Ζήση Μαργαρίτη και στο εμπορικό του Σιγλίδη Γεώργιου που έκλεισε το Αργότερα ε- νώθηκαν του Ιντζίρα και του Κατσάρα και αποτέλεσαν το εμπορικό του Τρυφωνίδη, ε- νώ του Σιγλίδη είναι το σουβλατζίδικο του Γκότση. Συνέταιρος με τον Παπακωσταντίνου. 14. Καμπουρτσάκης Γεώργιος του Χρήστου: γεν Κάλφας του Κατσάρα και Παπακωσταντίνου. 15. Παπακωσταντίνου Χρήστος του Ευαγγέλου: Συνέταιρος του Κατσάρα. 16. Χατζημάνασης Παναγιώτης του Νικολάου: γεν (μπαρμπα-πατιάκος), πρόσφυγας από την Κεσσάνη. Πέθανε στις σε ηλικία 61 ετών, στον εμφύλιο από το φόβο του, όταν στο σπίτι του έπεσε μια οβίδα. Το σπίτι του βρισκόταν μπροστά από του Παπαδημητρίου στη θέση που είναι σήμερα του Καπουκράνη. Είχε το ραφείο του στο σποριαζίδικο της Κυριακίδου (πάντενας) Έραβε ποτούρια και τζαμαντάνια ένα είδος γιλέκου. Οι αφηγήσεις του παππού μου αλλά και πολλών άλλων για τον πατιάκο είναι α- πολαυστικές. Σπάνια χρησιμοποιούσε μέτρο. Όταν πήγαινε ένα πατέρας να παραγγείλει παντελόνι για τον γιο του ρωτούσε. Πόσο χρονών είναι; Απαντούσε ο πατέρας. Αν τύχαινε να περνά κάποιο παιδί έξω από το ραφείο έ- λεγε: Σαν και αυτόν είναι: Ανάλογα έβλεπε το μπόι. Εάν μετά το έκανε στενό η κοντό στα παράπονα των πελατών απαντούσε: "Δεν πειράζει βρε, είναι τσιβίικου..." Εάν πάλι ή- ταν μεγάλο, "θα τρανέψει το παιδί", τους έ- λεγε. 17. Επιτρόπου Απόστολος, από Σουφλί. Είχε ραφείο σε μία παράγκα στην πάνω πλατεία. Αργότερα κατάστημα Καλούρη. Έκλεισε περίπου το Τζατζάρας Κωνσταντίνος από Κεσσάνη. Έραβε ανδρικά παλτό με γούνα 19. Παράσχου Γρηγόριος του Κωνσταντίνου (Τερζής ή Γκογκόλης): γεν στην Ίμβρασσο (Ιμπρίκ Τεπέ), απεβ σε ηλικία 74 ετών. Έραβε στο σπίτι του πουτούρια με γαϊτάνια ενώ η κύρια ασχολία του αγρότης. 20. Λεμονάκης Σταύρος του Νικολάου: γεν Έναρξη έκανε την Κεραμάρης Θωμάς του Νικολάου: γεν Έναρξη από έως Σαπαλίδης Ανέστης. Έμαθε στον μαστρογιάνη. Δούλευε στο σπίτι του, που βρισκόταν στο χώρο που είναι σήμερα ο Ο- ΤΕ. Το 1947 έφυγε για την Αθήνα. 23. Φλυτζάνης Σταύρος του Νικολάου. Έμαθε στον Κουρτερίδη και Γιαμπανίδη. Το 1954 βρέθηκε στην Άνω Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης με δικό του Εμποροραφείο. 24. Καραδήμος Γιώργος του Κωνσταντίνου. Έμαθε στον Κουρτερίδη. Είχε ραφείο στο Βαρδάρη στη Θεσσαλονίκη. 25. Ζαμάκης Αριστείδης του Βαή: γεν Έμαθε στον Καραμάτσκο. Άνοιξε στις Ðáñáó Üêçò ÂáããÝëçò, Ðáñáó Üêç Ìáñßá, Ðáñáó Üêç Íßêç. αρχές του 1950 ραφείο στους Κήπους. Μετά από 2 χρόνια ήρθε στις Φέρες και άνοιξε ραφείο στα Αρβανίτικα στο καφενείο του Ναπούλι δίπλα στου Ζματόκ. Μετά το 1955 έφυγε στην Αθήνα όπου για 6-7 χρόνια είχε ραφείο, έως ότου έφυγε στην Αμερική. 26. Κορπίδης Πρόδρομος του Γρηγορίου: γεν Έμαθε στον Καραμάτσο. Φεύγοντας ο Καραμάτσκος για τη Θεσσαλονίκη τον πήρε μαζί του. Αργότερα άνοιξε δικό του στο Βαρδάρη. 27. Γιαμπανίδης Παναγιώτης του Στεφάνου: γεν στο χωριό Αμπελλαδάτος της Μ. Ασίας, απεβ Πιτσιρικάς έμαθε την τέχνη του ράφτη μαζί με τον Κουρτερίδη στο ραφείο του Μιχαλεντζάκη. Αργότερα μετά την στρατιωτική θητεία του μαζί με τον Κουρτερίδη άνοιξαν ραφείο στην ε- πάνω πλατεία στο μαγαζί του Ζήση του μαργαρίτη. Μετά από 5 χρόνια συνεργασίας ο Κουρτερίδης κρατά το μαγαζί και αυτός μεταφέρεται απέναντι από τον Παπαδάκη σήμερα κρεοπωλείο Τσιομπάνη. Από το ραφείο του πέρασαν αρκετοί όπως ο Τσουτσίδης, Φλυτζάνης, κ.ά. Τα τελευταία χρόνια συνεργάστηκε με τον Τσουτσίδη και Κωνσταντινίδη. 28. Τσίκος Χρήστος του Γεωργίου: γεν Έμαθε στον Παρασχάκη το 1949 έ- κτοτε μέχρι να φύγει στη Γερμανία το 1962 δούλεψε στον Καδόγλου και Κονδύλη. 29. Καπλανίδης Θεόδωρος του Αναστασίου: γεν στη Μ. Ασία, απεβ στον εμφύλιο. Το ραφείο ήταν στο οίκημα μπροστά από του Μούντη που πριν λίγα χρόνια κατεδαφίστηκε και το είχαν μαζί με τον Καφετζή αρχικά και μετά το θάνατό του το κράτησε μόνος ο Καφετζής. * * * Οι μόδιστροι άλλων εποχών έπαιρναν τα τόπια με τα εγγλέζικα και τα σκοτσέζικα κασμίρια αλλά και τα ελληνικά υφάσματα του Δημητριάδη και Μηναΐδη και με περίσσιο μεράκι τα έκαναν κουστούμια. Ένα πλήρες κουστούμι πέρα από το παντελόνι και το σακάκι έπρεπε να συνοδεύεται από γιλέκο και ανάλογα την ηλικία τραγιάσκα, ενώ η γραβάτα πολλές φορές ήταν από το ύφασμα του κουστουμιού. Υπήρχαν και τα έτοιμα κουστούμια του Αμερικάνου και του Τρυφωνίδη, αλλά λίγοι τα προτιμούσαν, γιατί δεν ήταν καλοραμμένα. Πολλοί ήταν και οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι που πήγαιναν με τα δικά τους υφάσματα υφασμένα στον αργαλειό, βαμβακερά και μάλλινα για τα σαγιάκια. Ανάλογη βέβαια και η πληρωμή, πέρα από τον γνωστό βερεσέ υπήρχε και η πληρωμή σε είδος. Φασόλια, πουλερικά, αυγά, κρέας αποτελούσαν συχνά το αντίτιμο. Αλλά και τα κομμάτια από τα υφάσματα δεν τα πετούσαν. Οι ράπτες τα μάζευαν και οι γυναίκες τα χρησιμοποιούσαν στο αργαλειό για την ύφανση της κουρελούς. Αργότερα εμφανίστηκε σαν ύφασμα η Μάλτα που γινόταν στα εργοστάσια της Ερμούπολη της Σύρου για εργατικά πουκάμισα, παντελόνια κτηνοτρόφων και ξυλουργών με τη χαρακτηριστική θήκη στο δεξί πόδι για το μέτρο. «Ç ÈÑÁÊÇ ÅÉÍÁÉ ÌÉÁ ÐÅÑÉÏ Ç ÌÅ ÅÊÐËÇÊÔÉÊÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÉÊÏ ÐËÏÕÔÏ» Ïìéëßá ãéá ôç ÃåùðïëéôéêÞ ôçò ÈñÜêçò áðü ôïí êáèçãçôþ óôï ÐáíåðéóôÞìéï ôçò Óïñâüíçò ê. ÐñåâåëÜêç óôï Åèíïëïãéêü Ìïõóåßï ÈñÜêçò Ôï íá æåé êáíåßò óôá óýíïñá åßíáé ðëåïíýêôçìá, áñêåß áõôü íá åßíáé ðáñáäåêôü êáé íá Ý- ïõí ñéæþóåé óôç óõíåßäçóç ôùí áíèñþðùí... ¼óï ãéá ôç ÈñÜêç, âñßóêåôáé óôçí áñ Þ ìéáò éäéáßôåñá èåôéêþò ðåñéüäïõ, åíþ åßíáé ìéá ðåñéï Þ ìå åêðëçêôéêü ðïëéôéóìéêü ðëïýôï. Ïé åêôéìþóåéò áõôýò áíþêïõí óôïí ê. Ãåþñãéï Óôõëéáíü ÐñåâåëÜêç, êáèçãçôþ óôçí Ýäñá ôçò Áíèñùðïãåùãñáößáò êáé ÐåñéöåñåéáêÞò Ãåùãñáößáò ôïõ ðáíåðéóôçìßïõ ôçò Óïñâüíçò. Ôá äéäáêôéêü êáé åñåõíçôéêü åíäéáöýñïíôá ôïõ ê. ÐñåâåëÜêç êáëýðôïõí ôç èåùñßá ôçò ÐïëéôéêÞò êáé ÐïëéôéóìéêÞò Ãåùãñáößáò, ôç ÃåùðïëéôéêÞ ôçò Åõñþðçò êáé ôùí Âáëêáíßùí, ôç ìåëýôç ôùí ìåãáëïõðüëåùí êáé ôç ÃåùðïëéôéêÞ ôùí Äéáóðïñþí. Ôï ÓÜââáôï âñýèçêå óôçí Áëåîáíäñïýðïëç êáé ìßëçóå óå åêäþëùóç ðïõ ðñáãìáôïðïéþèçêå óôï Åèíïëïãéêü Ìïõóåßï ÈñÜêçò ìå èýìá «ÃåùðïëéôéêÞ ôùí Áêñéôéêþí Ðåñéï þí, ç ðåñßðôùóç ôçò ÈñÜêçò». ÄÑÏÌÏËÏÃÅÉÔÁÉ Ç ÁÊÔÏÐËÏÚÊÇ ÓÕÍÄÅÓÇ ÔÇÓ ÐÅÑÉÏ ÇÓ ÌÅ ÔÇÍ ÔÏÕÑÊÉÁ Óýóêåøç õðü ôïí õöõðïõñãü Åîùôåñéêþí Åõñéðßäç Óôõëéáíßäç ìå ôç óõììåôï Þ ôïðéêþí öïñýùí óôçí ÁèÞíá åíôüò ôïõ Öåâñïõáñßïõ. Óå äñüìï õëïðïßçóçò ìðáßíåé ç áêôïðëïúêþ óýíäåóç Áëåî/ðïëçò-Óìýñíçò êáé ôçò ãñáììþò Áëåî/ðïëç-ÓáìïèñÜêç-ÔóáíÜêáëå-ºìâñïò-Áßíïò-Áëåî/ðïëç. Ç óýóêåøç ãéá ôï èýìá ôçò óýíäåóçò ðñïãñáììáôßóôçêå åíüøåé ôçò 10çò Óõíüäïõ ôçò ÏìÜäáò Åñãáóßáò óôçí ÁèÞíá ãéá ôï Åìðüñéï êáé ôçí ïéêïíïìéêþ óõíåñãáóßá. ÅÍÁ ÅÊÁÔÏÌÌÕÑÉÏ ÓÔÑÅÌÌÁÔÁ ÓÉÔÇÑÁ ÐÁÃÙÓÁÍ ÓÔÇ ÈÑÁÊÇ 300 ôüíïé øáñéþí ðåôü ôçêáí, åíþ ðüíù áðü åëáéüäåíäñá êáôáóôñüöçêáí Ïé ðñùôüãíùñåò ãéá ôç ÈñÜêç äõóìåíåßò êáéñéêýò óõíèþêåò êáôü ôï ðñþôï äåêáðåíèþìåñï ôïõ Öåâñïõáñßïõ, ç ðñùôïöáíþò ðôþóç ôçò èåñìïêñáóßáò êáé ç Ýíôïíç éïíüðôùóç ðïõ åðéêñüôçóáí óôï äéüóôçìá áõôü, ðñïêüëåóáí æçìéýò óå ìéá Ýêôáóç åíüò åêáôïììõñßïõ óôñåììüôùí óôïõò ôñåéò íïìïýò ôçò ÈñÜêçò, óå Ñïäüðç, ÎÜíèç êáé âñï. Η έρευνα έγινε αφορμή να μάθω και αρκετά συμβάντα που αντιμετώπιζαν οι Ράπτες στη δουλειά τους. Μια γυναίκα από τη γειτονιά μας πήγε στον Πούπο ένα τόπι ύφασμα για να ράψει κάτι για τον άνδρα της. Η γυναίκα φεύγει και ο Πούπος ανοίγει το τόπι. Ξετυλίγοντας το βρίσκει μέσα 20 χιλιάδες δραχμές. Πολλά λεφτά για τότε. Ανήσυχος για τον κάτοχο των χρημάτων και φοβούμενος μήπως βρει τον μπελά του, παίρνει το τόπι και τα χρήματα και παει στην αστυνομία. Εξηγεί στον Αστυνόμο πώς έ- χουν τα πράγματα και καλούν τη γυναίκα Μήπως έχασες λεφτά; την ρωτάει ο Α- στυνόμος. Όχι, λέει αυτή. Μήπως σου λείπουν από το σπίτι; Δεν είχα λεφτά κάτι λίγα είχα και αυτά τα έχω. Μετά από αρκετή ώρα ο Αστυνόμος, που ήξερε και ποια ήταν, της εξήγησε τι είχε συμβεί και τότε θυμήθηκε, ότι πριν πολύ καιρό τα είχε κρύψει μέσα στο τόπι, για να μην τα βρει ο άνδρας της και πάει να τα πιει, όπως συνήθιζε.

6 Óåëßäá 6 "Ç ÂÇÑÁ" ôïò 11 ï ö. 59 ï ÉáíïõÜñéïò-ÖåâñïõÜñéïò 2006 Îåêßíçóá íá ãñüøù Ýôóé åíôåëþò îáöíéêü, îåóêáëßæïíôáò âáèéü óôç ìíþìç ìïõ, ðñüãìáôá óêüñðéá ôçò ðáéäéêþò ìïõ çëéêßáò, ãéá íá îáíáðëüóù, åêåßíá ôá îå- áóìýíá ñüíéá. Äåí óáò êñýâù üôé ôï êïõâüñé ôùí áíáìíþóåþí ìïõ åßíáé ìðåñäåìýíï ìá èá ðñïóðáèþóù íá ôá ãñüøù, üóï ðéï áõèåíôéêü ìðïñþ. Ôá ðñþôá ðáéäéêü ìïõ ñüíéá, Þôáí ðïëý åõôõ éóìýíá. Ç ïéêïãýíåéü ìïõ Þôáí öôù Þ, üìùò îå åßëéæå áðü áãüðç êáé èáëðùñþ. Ï ðáôýñáò ìïõ, ç ìüíá ìïõ, ôá äõï ìïõ áäýñöéá êáé ç ãéáãéü ìïõ, ç «ìðüìðù ïíôñïãéüííåíá». ÁõôÝò ïé ãëõêéýò áíáìíþóåéò êñáôïýí, ìý ñé ðïõ îýóðáóå ï ðüëåìïò, ç êáôï Þ, ï åìöýëéïò. ÌåôÜ üðùò óå üëïõò ôïõò áíèñþðïõò, Üëëáîáí êáé ãéá ìáò, äñáìáôéêü ôá äåäïìýíá. Ï ðáôýñáò ìïõ, üðùò åãþ ôïí âßùóá, Þ- ôáí Ýíáò êáëüò Üíèñùðïò êáé ïéêïãåíåéüñ- çò, ìå áíïé ôü ìõáëü êáé âáèåéü äçìïêñáôéêü éäåþäç. ¹ôáí áðü ôïõò ðñþôïõò ðïõ ìðþêå óôçí åèíéêþ áíôßóôáóç, ìå áðïôýëåóìá íá êõíçãçèåß áðü ôïõò Ãåñìáíïýò, ðïõ ôïí åß áí ãéá åêôýëåóç êáé ãé áõôü ôï ëüãï íá êáôáöýãåé óôï âïõíü, óôï áíôüñôéêï. Ç ìáíïýëá ìïõ; Ôé íá ðù ãé áõôþí, äåí Ý ù ëüãéá! Ìéá ãõíáßêá ôïõ ëáïý, áãñüììáôç, ìéá ãõíáßêá ôïõ óðéôéïý ãåìüôç êáëùóýíç ãéá üëï ôïí êüóìï. Áêüìá áðïñþ: Áðü ðïý Üíôëçóå ôüóç äýíáìç üôáí Ýìåéíå ìüíç ôçò, ìå ôñßá ðáéäéü êáé ìå ìå ìéá ãéáãéü áíþìðïñç, ùñßò óðßôé äéêü ìáò êáé ùñßò ðüñïõò æùþò, íá ìáò ìåãáëþóåé Ýôóé, þóôå íá ìçí áéóèáíüìáóôå ðáéäéü åíüò êáôþôåñïõ èåïý. Áõôü üìùò ðïõ ôçò ñùóôüù ðåñéóóüôåñï áðü ü- ëá åßíáé üôé äåí ìáò óôýñçóå ôï ó ïëåßï. Ôá åðüìåíá ñüíéá, ìåôü ôïí åìöýëéï, Þôáí áêüìá åéñüôåñá ãéá ìáò. Ìå ôïí ðáôýñá ìáò öõëáêýò êáé åîïñßåò, èáýìáæá ôç äýíáìþ ôçò êáé ôï êïõñüãéï ôçò. Äåí Üêïõóá ðïôý áðü ôï óôüìá ôçò Ýíá ðáñüðïíï, äåí åßäá ðïôý óôá ìüôéá Ýíá äüêñõ. ÐÜíôá Þôáí ìå Ýíá áìüãåëï êáé ìéá áíïé ôþ á- ãêáëéü. Áéóéüäïîç êáé ãåìüôç åíýñãåéá, ìáò ãýìéæå êïõñüãéï êáé ìáò Ýäéíå åëðßäá, üôé üëá èá öôåéüîïõí. Áýñéï èá åßíáé ìéá êáëýôåñç ìýñá. ÌÝóá óå áõôü ôá äýóêïëá ñüíéá êáé óôéò äýóêïëåò ìýñåò ðïõ ðåñíïýóáìå, åõôõ þò õðþñ áí êáé êüðïéïé äéêïß ìáò Üíèñùðïé, ðïõ ðñáãìáôéêü ìáò íïéüóôçêáí êáé ìáò âïþèçóáí. ÈÝëù ëïéðüí íá ôïõò ìíçìïíåýóù: ï ðáððïýò ìïõ ÄïõäïõëÜêáò êáé ç ïéêïãýíåéá ôïý ãéïõ ôïý ðáôýñá ìïõ, áõôïß ïé Üíèñùðïé äåí ìáò Üöçóáí íá ðåéíüóïõìå. Ô áäýëöéá ìïõ. Ï ñþóôïò êáé ï Ãéþñãïò. Ïé ðåñéóóüôåñïé áðü óáò ôïõò ãíùñßæáôå. ¹ôáí äõï ðïëý êáëü ðáéäéü, áäéêçìýíá áðü ôéò ðåñéóôüóåéò êáé áðü ôéò óõãêõñßåò ôçò æùþò, ðïõ üìùò ðïôý äåí Ý áóáí ôï êïõñüãéï, ôï éïýìïñ êáé ôçí áéóéïäïîßá ôïõò. Êáé ôþñá èá áíáöåñèþ óôçí áãáðçìýíç ìïõ ãéáãéü óôçí «ìðüìðù ïíôñïãéüííåíá» ðïõ ôçí ãíþñéæáí üëïé óôï ùñéü: Ôçí ãéáãéü ìïõ ôç ëáôñåýáìå. ÖôÜíåé íá óáò ðù, üôé ìý ñé ôá äåêáðýíôå ìïõ ñüíéá, ðïõ ðýèáíå, êïéìüìïõíá ìáæß ôçò. ¼ðùò üëïé îýñåôå, ç ãéáãéü ìïõ Þôáí ðñáêôéêþ ãéüôñéóóá êáé ìáìþ. ÈõìÜìáé üôé ìå äéüöïñá âüôáíá, ãéüôñåõå ðüñá ðïëëïýò áíèñþðïõò. Êáé óáí ìáìþ, áðü ü,ôé ìïõ Ýëåãå, üóåò ãýííåò Ýêáíå äåí Ý áóå êáíýíá ðáéäß. Åêåß üìùò ðïõ Ýêáíå èñáýóç Þôáí ç èåñáðåßá ôïõ Üíèñáêá, «íôáëüêé». ÅðåéäÞ ôüôå äåí õðþñ áí áíôéâéùôéêü, åêåßíç ôï èåñüðåõå ìå êüøéìï. êáéãå ïíôñýò, óéäåñýíéåò âåëüíåò óôá êüñâïõíá, ìý ñé ðïõ êïêêßíéæáí êáé Ý- êáéãå ôçí ðëçãþ, ìéá êáé äõï öïñýò, ðïëëýò öïñýò êáé ôñåéò ìý ñé ðïõ ãéíüôáí êáëü ï áóèåíþò. Áêüìç êáé ïé ãéáôñïß ôçò å- ðï Þò, ëüãù Ýëëåéøçò áíôéâéïôéêþí, Ýóôåë- Αναδρομές íáí ôïõò áóèåíåßò íá ôïõò ãéáôñýøåé ç ãéáãéü ìïõ. Ôþñá èá óáò ðåñéãñüøù, äõï ôñáíôá ôýò ðåñéðôþóåéò áóèåíþí ðïõ èåñüðåõóå, ðïõ ôéò èõìüìáé êáëü ãéáôß Þìïõí âïçèüò ôçò. ¼ôáí óôïí åìöýëéï ìýíáìå óôï óðßôé, ôïõ èåßïõ ìïõ Ðáíáãéþôç Êõñãßäç, áññþóôçóå ðïëý Üó çìá ôï ìùñü ôïõò, ðïõ Þ- ôáí êüðïéùí ìçíþí. Ï èåßïò ìïõ ôï ðþãå óôï íïóïêïìåßï ôçò Áëåîáíäñïýðïëçò, üðïõ ïé ãéáôñïß ôïõ åßðáí, üôé ôï ðáéäß Ý åé âáñéü ðíåõìïíßá êáé üôé åßíáé êáôáäéêáóìýíï, äåí ìðïñïýóáí íá ôï óþóïõíå. ¼ôáí ï èåßïò ìïõ Þñèå óôï óðßôé êëáßãïíôáò, ôïõò ëýåé ç ãéáãéü: Ìïõ ôï äßíåéò ôþñá Ðáíáãéþôç íá êüíù êé åãþ ôá äéêü ìïõ ãéáôñéêü; ÊÜö ôá, ôçò ëýåé. ôóé êé áëëéþò äåí Ý ù íá Üóù ôßðïôá. ¹ôáí ðïëý âáñýò åéìþíáò. ÁíÜâåé ôï ôæüêé êáé ôç óüìðá êáé üôáí ôï äùìüôéï æåóôüèçêå êáëü, âüæåé óå ìéá óêüöç ìðüëéêï æåóôü íåñü, ìýóá óôï ïðïßï åß å âñüóåé óðüñïõò óéíáðéïý. âáëå ôï ðáéäß ìýóá óôç óêüöç êáé óéãü óéãü ôïõ Ýâñå å üëá ôï êïñìüêé ôïõ êüíïíôáò óõã ñüíùò åëáöñü ìáóüæ. Áõôü Ýãéíå ãéá áñêåôþ þñá. ÊÜðïéá óôéãìþ ôï ìùñü êáôïýñçóå êáé áêïýù ôç ãéáãéü íá ëýåé óôï èåßï ìïõ: Ðáíáãéþôç ôï ðáéäß óþèçêå. ÓÞìåñá ôï ðáéäß åêåßíï æåé óôïí ÊáíáäÜ, ìå ðáéäéü êáé åããüíéá. Ç äåýôåñç ðåñßðôùóç, áöïñü Ýíáí Üíèñùðï áðü ôï Óïõöëß. Áõôüò ï Üíèñùðïò åß å Üíèñáêá ìýóá óôï ëáéìü ôïõ. Ìáæß ìå ôçí ãõíáßêá ôïõ, åß- áí êáôåâåß óôçí Áëåîáíäñïýðïëç, óôï íïóïêïìåßï, óå Üó çìç êáôüóôáóç ãéáôß åß å ðñï ùñþóåé ðïëý êáé åß å êëåßóåé ôï óôüìá, ìå áðïôýëåóìá, ïýôå íá ìðïñåß íá öüåé Þ íá ðéåé íåñü ïýôå íá áíáðíåýóåé êáëü. Ãé áõôüí ôïí ëüãï, ïé ãéáôñïß åßðáí óôç ãõíáßêá ôïõ üôé äåí óþæåôáé. Óôï ëåùöïñåßï, óôï ãõñéóìü ôïõò, êüðïéïò ôïõò ìßëçóå ãéá ôç ãéáãéü ôç «ïíôñïãéüííåíá». Ôüôå ìýíáìå äßðëá óôï ðñáêôïñåßï ôùí ëåùöïñåßùí. ¼ôáí Ýöôóå ôï ëåùöïñåßï Þñèáí óôï óðßôé ìáò. ¼ôáí Ýöôáóå ëïéðüí ôï ëåùöïñåßï, Þñèáí óôï óðßôé ìáò. Ôïí åßäå ç ãéáãéü êáé ôïõò åßðå: Áöïý åßíáé êáôáäéêáóìýíïò, èá ðñïóðáèþóù. Áí üìùò äåí ìðïñýóù íá ôïí êüíù êáëü, ìç ìïõ ñßîåôå öôáßîéìï. Ðñï þñá! ôçò ëýíå. Èá óáò ôá ðåñéãñüøù üðùò ôá èõìüìáé: êáíå Ýíá æõìüñé, ôï Ýðëáóå ìå ôá Ýñéá ôçò óå Ýíá ïíôñü öýëëï. Ôï Ýâáëå åðüíù óôï óâýñêï ôïõ êáé åêåß åðüíù á- êïýìðçóå êáôáêüêêéíá áðü ôç öùôéü åëüóìáôá, ãéá áñêåôþ þñá. ÁðïôÝëåóìá: íïéîå ôï óôüìá ôïõ êáé êáôüöåñå íá êüøåé ôçí ðëçãþ óôï ëáéìü ôïõ! Ôïõò êñáôþóáìå óôï óðßôé ìáò äõï ôñåéò ìýñåò, ãéáôß êüèå çìýñá ôï Ýêáéãå êáé áðü ëßãï, áëëü êáé ãéá íá ôïí ðáñáêïëïõèåß. ãéíå êáëü ï Üíèñùðïò êáé öýãáíå ãéá ôï Óïõöëß. Óå ìåñéêýò çìýñåò, ôåëåßùò êáëü ï Üíèñùðïò, Þñèå íá ôçí åõ áñéóôþóåé êáé íá ôçò öýñåé ôçí ðëçñùìþ ôçò, ðïõ Þôáí Ýíá êåöüëé âïýôõñï êáé Ýíá ôóïõêáëüêé ôõñß. Ãéá ìáò üìùò, áõôþ ç ðëçñùìþ Þôáí ðïëýôéìç, ãéáôß üëïé îýñïõìå ðüóï äýóêïëá Þ- ôáí ôüôå ç åðéâßùóç. Áò ìïõ óõã ùñåèåß ôï èüññïò ðïõ ðþñá íá ãñüøù ãéá ôçí ïéêïãýíåéü ìïõ. Áõôü ðçãüæåé áðü ôïí ðüíï ìïõ, ãéáôß ôïõò Ý ù Üóåé üëïõò. Ôþñá áéóèüíïìáé áíáêïýöéóç, üôé îüöëçóá Ýíá ìýñïò ôïõ ñýïõò ìïõ, óôçí á- ãáðçìýíç ìïõ ïéêïãýíåéá. Áò åßíáé åëáöñü ôï þìá ðïõ ôïõò óêåðüæåé. Åõ áñéóôþ ïëüèåñìá ãéá ôç öéëïîåíßá. Íßêç Ðáñáó Üêç- áôæçëáæüñïõ ÔÏðÉÊÜ ÍÝÁ Ï åöéüëôçò ôùí ðõñçíéêþí. Ç ðåñéðýôåéá ìå ôïí ðñïâëçìáôéêü ðõñçíéêü óôáèìü óôï Êïæëïíôïýé ôçò Âïõëãáñßáò (âñáäõöëåãþò ðõñçíéêþ âüìâá óôá ÂáëêÜíéá Ý åé áñáêôçñéóôåß) äåí Ý åé ëþîåé ïñéóôéêü, áöïý äýï áðü ôïõò Ýîé óôáèìïýò õðïëåéôïõñãïýí áêüìç, êáé áðôüçôç ç âïõëãáñéêþ ç- ãåóßá, ßóùò áðü ôçí ðßåóç ôïõ ñùóéêïý å- íåñãåéáêïý ãßãáíôá Ãêáæðñïì, ðñï ùñåß óå íýï ðõñçíéêü ðñüãñáììá. Åßêïóé ñüíéá ìåôü ôç öñßêç ôïõ ÔóÝñíïìðéë ç ðõñçíéêþ áðåéëþ ðñïâüëëåé ðüëé áðü ôï ÂïññÜ. ÏëéêÞ êáôáóôñïöþ ôùí óéôçñþí ôïõ - âñïõ. Ðåñßðïõ óôñýììáôá ìå óéôçñü êáôáóôñüöçêáí áðü ôéò ðïëéêýò èåñìïêñáóßåò ðïõ åðéêñüôçóáí åðß ðýíôå óõíå åßò çìýñåò óôïí âñï, êáèþò ç èåñìïêñáóßá êáôýâçêå óôïõò 70 ï C. ÁíáìÝíåôáé ç êáôáãñáöåß áðü ôá óõíåñãåßá ôïõ ÅËÃÁ. Ï Ïñãáíéóìüò ðñïâëýðåé áðïæçìåéþóåéò ãéá ôéò óõãêåêñéìýíåò æçìéýò åíôüò ôñéìþíïõ áðü ôéò áðïãñáöýò. ÅéóéôÞñéá ôïõ ÏÓÅ. Ï ïñãáíéóìüò óéäçñïäñüìùí ÅëëÜäïò (ÏÓÅ) áíáêïéíþíåé óôï åðéâáôéêü êïéíü üôé, áðü ôçí 1ç Ìáñôßïõ 2006, ïé åðéâüôåò ôïõ óéäçñïäñüìïõ, ïé ï- ðïßïé ðñáãìáôïðïéïýí êñüôçóç èýóçò ôçëåöùíéêü ìýóù ôïõ ÊÝíôñïõ ÅîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí ÏÓÅ ôçë. 1110, èá ðñýðåé íá áãïñüæïõí ôï åéóéôþñéü ôïõò áðü ôïõò óéäçñïäñïìéêïýò óôáèìïýò üðïõ ëåéôïõñãåß çëåêôñïíéêü óýóôçìá Ýêäïóçò åéóéôçñßùí êáé ôá ãñáöåßá ôáîéäßùí ôïõ Ïñãáíéóìïý ôïõëü éóôïí 48 þñåò ðñéí áðü ôçí áíá þñçóç ôçò áìáîïóôïé åßáò. Êýêíïé-ñåêüñ ãéá ôïí âñï. ÄÝêá éëéüäåò êýêíïé áíáæþôçóáí êáôáöýãéï óôá ðáãùìýíá íåñü ôïõ ÄÝëôá ôïõ âñïõ, åîáíôëçìýíïé êáé ðåéíáóìýíïé áðü ôï ðïëõþìåñï ôáîßäé ôïõò. Ç Íïìáñ ßá âñïõ, ï êõíçãåôéêüò Óýëëïãïò ìå ôï Äçìáñ åßï Á- ëåîáíäñïýðïëçò, óå óõíåñãáóßá ìå ôï Óýëëïãï ðåñßèáëøçò áãñßùí æþùí êáé ôçí êôçíéáôñéêþ õðçñåóßá ôïõ Íïìïý ðñïýâçóáí óôçí áãïñü ôñéþí ôüíùí óéôçñþí ãéá ôï ôüéóìá ôùí ðôçíþí ðïõ Ý ïõí âñåé êáôáöýãéï óôï ÄÝëôá ôïõ âñïõ. Åíôåßíïíôáé ïé Ýëåã ïé óôï Íïìü êáé ëáìâüíïíôáé ìýôñá óôá óýíïñá. Óôï ôåëùíåßï ôùí ÊÞðùí áðïëõìáßíïíôáé üëá ôá äéåñ üìåíá áðü ôçí Ôïõñêßá ï Þìáôá. ÐñùôïöáíÞò åßíáé ç åôïéìüôçôá óôç ÈñÜêç ãéá ôç ãñßððç ôùí ðïõëåñéêþí. ÈñÜêç Á.Å. Íáõáãåß ç óõìöùíßá äéüóùóçò ôçò «ÈñÜêç Á.Å.». Ç åéóçãìýíç åôáéñåßá «ÅëãÝêá» áðýóõñå ðëþñùò ôï åíäéáöýñïí ôçò óå ìåôï éêü êáé åìðïñéêü åðßðåäï. ÏéêïëïãéêÜ æçôþìáôá. ÁíÜäåéîç ôïõ ÄÝëôá ôïõ âñïõ êáé ìáôáßùóç ôïõ ðõñçíéêïý Åñãïóôáóßïõ óôç Âïõëãáñßá ïé âáóéêïß óôü ïé ôçò ÏéêïëïãéêÞò Åôáéñåßáò - âñïõ ãéá ôï Ðñïâëçìáôéóìïß ãýñù áðï ôï èýìá ôçò èùñüêéóçò ôùí óõíüñùí ìáò óôïí âñï. Ôçí áíçóõ ßá ôïõ êáé ôéò ðñïôüóåéò ôïõ êáôáèýôåé ï Óýëëïãïò Áëëçëåããýç ðïëéôþí ôïõ âñïõ. Ìåôáîý Üëëùí ôïíßæåé üôé áðü ïñéóìýíá ìýóá ìáæéêþò ÅíçìÝñùóçò ðáñïõóéüæïíôáé ôá óýíïñá ôïõ âñïõ ùò á- íáîýëåãêôïò þñïò, ùñßò ïõóéáóôéêü Ý- ëåã ï áðü ôá íüìéìá üñãáíá ôçò ðïëéôåßáò åíþ áðü ôçí Üëëç ôïðéêïß ðáñüãïíôåò áñíïýíôáé ôá ðüíôá êáé ðáñïõóéüæïõí ôçí êáôüóôáóç ôùí óõíüñùí ùò éäáíéêþ. Ï Óýëëïãïò «ïé Áêñßôåò» æçôåß íá êáôáóôåß äõíáôþ ç èùñüêéóç ôïõ âñïõ, ç äéáöýëáîç ôùí óõíüñùí êáé ôç êáôáðïëýìçóç ôïõ äïõëåìðïñßïõ êáé ôïõ ïñãáíùìýíïõ ëáèñåìðïñßïõ óôçí ðåñéï Þ. Ç áíáêïßíùóç áðåõèýíåôáé ðñïò ôá õðïõñãåßá ÅèíéêÞò ìõíáò, Åóùôåñéêþí êáé Äçìüóéáò ÔÜîçò, ôï ÃÅÅÈÁ ôï ÃÅÓ, ôïõ âïõëåõôýò, ôïõò ÄçìÜñ ïõò êáé Üëëïõò öïñåßò ôïõ âñïõ. Ïé Ôïýñêïé äéáâüæïõí ëëçíåò óõããñáöåßò. ÁõîçìÝíï åßíáé ôï åíäéáöýñïí ôùí á- íáãíùóôþí ôçò ãåßôïíïò þñáò ãéá ôï Åëëçíéêü ìõèéóôüñçìá êáé ç Ôïõñêßá Ý åé ìåôáôñáðåß óå ìéá áðü ôéò åõíïúêü äéáôåèåéìýíåò þñåò áðýíáíôé óôï ìåôáöñáóìýíï åëëçíéêü âéâëßï. Ïé åëëçíéêïß ôßôëïé ðïõ êõêëïöïñïýí óôçí ôïõñêéêþ ãëþóóá îåðåñíïýí ôïõò å- êáôü, âüæïíôáò ôïõò ãåßôïíåò óôçí ðñþôç ðåíôüäá ôùí ùñþí ìå ôïõò ðåñéóóüôåñåò êõêëïöïñßåò åëëçíéêþí âéâëßùí. Åêôüò á- ðü ôá âéâëßá ôïõ Í. ÊáæáíôæÜêç Ý ïõí åêäïèåß êáé äéáôåèåß óôï Ôïõñêéêü êïéíü: ôá äýï âéâëßá ôçò ôñéëïãßáò ôïõ Í. ÈÝìåëç êáé áíáìýíåôáé êáé ôï ôñßôï, ôïõ Ê. ÌïõñóåëÜ, ôïõ Ð. ÌÜñêáñç, ôçò ëêçò ÆÝç, ôïõ Ð. ÌÜôóá, ôïõ ÌÝíç ÊïõìáíôáñÝá, ÑÝáò ÃáëáíÜêç, È. Âáëôéíïý, ôïõ ÃéÜííç Îáíèïýëç, Ö. Ôóáëßêïãëïõ, ÄïîéÜäç, Ìåúìáñßäç, ê.ü. ÊáôÜñãçóç ôùí Ôïðéêþí Óõìâïõëßùí. Êáé ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï Óïõöëßïõ êáôü ôçò êáôüñãçóçò ôùí ôïðéêþí Óõìâïõëßùí. Íá ìçí öéìùèåß êáé ôï ôåëåõôáßï êýôôáñï ôçò ÅëëçíéêÞò õðáßèñïõ. Áíôßèåôá, áðïöüíèçêå üôé ðñýðåé íá äéáôçñçèåß êáé íá áíáâáèìéóôåß ï ñüëïò ôùí ðñïýäñùí ôùí ôïðéêþí óõìâïõëßùí. Ïäéêüò Üîïíáò ÊïìïôçíÞ-Âïõëãáñßá. Äçìïðñáôåßôáé ôçí Üíïéîç ï Ýñãï äéüíïéîçò ôïõ êüèåôïõ ïäéêïý Üîïíá ðïõ èá óõíäýåé ôçí ÊïìïôçíÞ ìå ôï ÊÝñôæáëé ôçò Âïõëãáñßáò. ÏÓÅ: Óå éó ý ôá íýá äñïìïëüãéá ôçò ðåñéüäïõ 2006 ìå ôñýíï óå 9 þñåò ôï äñïìïëüãéï ÁèÞíá-Áëåîáíäñïýðïëç. ÅñãïóôÜóéï ÆÜ áñçò ôçò ÏñåóôéÜäáò. Ùò Ýíá ðñþôï âþìá ãéá ôçí åðéâßùóç ôïõ åñãïóôáóßïõ æü áñçò ÏñåóôéÜäáò èåùñïýí ïé åñãáæüìåíïé ôçí áðüöáóç íá óõíå éóèåß áðñüóêïðôá ç ëåéôïõñãßá êáé ôùí ðýíôå åñãïóôáóßùí ôçò åëëçíéêþò âéïìç áíßáò æü- áñçò, ôçí ïðïßá Ýëáâáí ïé åìðëåêüìåíïé öïñåßò óå óýóêåøç ðïõ ðñáãìáôïðïéþèçêå óôçí ÁèÞíá. Öôçíüôåñç ç æùþ óå ÁíáôïëéêÞ-ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá êáé ÈñÜêç.;;;;;;;;;;;; Áëëáíôïâéïìç áíßá ÈñÜêç Á.Å. Ðñï ïñéóôéêïý áäéåîüäïõ âñßóêåôáé ç áëëáíôïâéïìç áíßá «ÈñÜêç Á.Å.». Ðñï ïñéóôéêïý á- äéåîüäïõ âñßóêåôáé ç áëëáíôïâéïìç áíßá «ÈñÜêç Á.Å.», ëüãù ôùí ïöåéëþí ôçò óôéò ôñüðåæåò, ýøïõò 85 åêáôïììõñßùí Åõñþ êáé ôïõ ôñüðïõ êáôáâïëþò ôïõò. ËéìåíéêÞ Áêáäçìßá Áëåîáíäñïýðïëçò. Èåôéêüò, õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé èá õðüñîåé åããýçóç ôïõ Õð. Åèí. Ïéêïíïìßáò ãéá ôçí êüëõøç ôùí äáðáíþí ðïõ áöïñïýí óôçí áíýãåñóç ôùí êôéñéáêþí åãêáôáóôüóåùí êáé óôá ëåéôïõñãéêü Ýîïäá ôçò Áêáäçìßáò Ëéìåíéêïý Óþìáôïò, äþëùóå ðñþçí õðïõñãüò ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò ê. Ì. ÊåöáëïãéÜííçò. 7ï Ðáãêüóìéï ÓõíÝäñéï Èñáêþí Èñáêéþôåò óôï Äéä/ ï. Óõíåäñßáóå ç ïñãáíùôéêþ ÅðéôñïðÞ óôçí ÊïìïôçíÞ. Óôï Äéä/ ï èá âñåèïýí ðåñéóóüôåñïé áðü 500 Èñáêéþôåò áðü üëá ôá ìþêç êáé ðëüôç ôçò ãçò óôï ðëáßóéï ôùí åñãáóéþí ôïõ 7ïõ Ðáãêüóìéïõ Óõíåäñßïõ Èñáêþí. Ç ðüëç ìå ôç ëáìðñþ ÂõæáíôéíÞ éóôïñßá ïñßóôçêå ìå áðüöáóç ôïõ 6ïõ óõíåäñßïõ ùò ôüðïò ôçò êáèéåñùìýíçò óõíüíôçóçò ðïõ äßíïõí êüèå äýï ñüíéá ïé áðüäçìïé Èñáêéþôåò. ÊáôÜ ðüóá ðéèáíüôçôá èá åðéëåãåß ï ìþíáò Áýãïõóôïò, ðïõ åßíáé ðñüôáóç ôïõ ÄÞìïõ Áëåîáíäñïýðïëçò. ÄõóöÞìéóç ôïõ âñïõ. Íá óôáìáôþóåé ç äõóöþìéóç ôïõ âñïõ áðü ïñéóìýíá ÌÌÅ ìå áöïñìþ ôéò óõíèþêåò èáíüôïõ ôïõ óôñáôéþôç óôï Íïìü êáôü ôçí ðåñßïäï ôùí åïñôþí, æþôçóå ï íïìáñ éáêüò óýìâïõëïò êáé åðéêåöáëþò ôçò «ÍÅÁÓ ÊÏÉÍÙÍÉÁÓ» êáé êüëåóå ôïí ÍïìÜñ ç êáé ôï Íïìáñ éáêü Óõìâïýëéï íá ðñïâåß óôéò áðáñáßôçôåò å- íýñãåéåò. ïñþãçóç äáíåßïõ ãéá êåöüëáéá êßíçóçò ìå åããýçóç ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ. Å- ñþôçóç ôïõ âïõëåõôþ âñïõ ê. Ã. Íôüëéïõ ðñïò ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí ãéá ôï èýìá ôçò ïñþãçóçò äáíåßùí ãéá êåöüëáéá êßíçóçò ìå åããýçóç ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ. Áíôéêïììïõíéóôéêü ìíçìüíéï. Ï ÄÞìïò Öåñþí êáôü ôïõ áíôéêïììïõíéóôéêïý ìíçìïíßïõ ðïõ ðñïùèåß ôï Óõìâïýëéï ôçò Åõñþðçò, æçôü ôçí áêýñùóç ôïõ ó åäßïõ ðïõ Ý åé ôßôëï: «ÁíÜãêç äéåèíïýò êáôáäßêçò ôùí åãêëçìüôùí ôùí ïëïêëçñùôéêþí êïììïõíéóôéêþí êáèåóôþôùí.» Áíáâáèìßäá ôïõ ðïôáìïý âñïõ óôéò ÖÝñåò. ÅðéôáêôéêÜ êáé Ýíôïíá èýôåé ôï óõãêåêñéìýíï æþôçìá ï ÄÞìáñ ïò Öåñþí ê. Ã. Ïýóôïãëïõ ðïõ âëýðåé íá ìçí õëïðïéïýíôáé ïé êõâåñíçôéêýò õðïó Ýóåéò ãéá ôï èýìá áõôü. ìåóç áíüãêç ç áíáâáèìßäá ôïõ ðïôáìïý âñïõ óôéò ÖÝñåò, äéüôé äéáöïñåôéêü ìå ôéò ðñþôåò âñï Ýò, èá Ý ïõìå ðñüâëçìá áðü ðëçììýñá.

7 ôïò 11 ï ö. 59 ï ÉáíïõÜñéïò-ÖåâñïõÜñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 7 (Συνέχεια από προηγούμενο) ÃÉÁ ÍÁ ÃÍÙÑÉÓÏÕÌÅ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ Åðüìåíïò óôáèìüò ìáò åßíáé ï Óï üò, á- öïý åðéóêåöèïýìå ðñþôá ôï üìïñöï ç- ìéïñåéíü ðáñáäïóéáêü ùñéü ¼óóá óôéò íüôéåò ðëáãéýò ôïõ âïõíïý Âåñôßóêïò, üðùò êáé ôï ìíçìåßï ðåóüíôùí óôç ìü ç ôïõ 1913 óôï Ëá áíü. Ï Óï üò åßíáé ìéá ìéêñþ ïñåéíþ êùìüðïëç ÂÁ ôçò Èåó/íßêçò. Åäþ ïñãáíþíåôáé Ýíá ðáñáäïóéáêü ìáêåäïíßôéêï êáñíáâüëé. Ïé ìåôáìöéåóìýíïé ôïõ Óï ïý ëýãïíôáé ÊáñíáâÜëéá êáé öïñïýí ôéò ðéï åíôõðù- Τραγόμορφες μεταμφιέσεις από τον Σοχό. èå óôéãìþ ðïõ âñéóêüìáóôå êïíôü ôïõò. - ïõí ôï èõìü ôïõò, ôç ãëþóóá ôïõò. Ìáèáßíïõí óôá ðïõëéü êáé óôïõò áíèñþðïõò íá ôñáãïõäüíå, íá ìéëüíå. Ôï íåñü ôùí ðïôáìþí Ý åé óþìá, øõ Þ, öùíþ. Ïíåéñåýåôáé, êïõâáëüåé ìíþìåò, ãé áõôü äåí åßíáé êé áëìõñü, ãéáôß ç áëìýñá êáôáóôñýöåé ôçí ï- íåéñïðüëçóç êáé ôç öáíôáóßá. Äéáó ßæåé âïõíü êáé ðåäéüäåò. ÖôÜíåé óôç èüëáóóá, ðåèáßíåé êáé áíáæùïãïíåßôáé. ÊÜðïôå ç èüëáóóá Ýöôáíå êïíôü óôçí Áñ áßá ÐÝëëá, ç ïðïßá Þôáí ëéìüíé. Ôá ôýóóåñá ðïôüìéá, ï Ãáëëéêüò, ï Áîéüò, ï Ëïõäßáò êáé ï ÁëéÜêìïíáò åß áí äçìéïõñãþóåé Ýíá ìåãüëï äýëôá êáé ïé ðñïó þóåéò ôïõò ó çìüôéóáí ôç ëßìíç ôùí ãéáíéôóþí, óôï íïìü ÐÝëëáò. Ôïýôç ôç äýóâáôç ðåñéï Þ, ðïõ Ýðáéîå ôï ñüëï ôçò êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ Ìáêåäïíéêïý áãþíá, ìáò Ýêáíå ãíùóôþ ìå ôá äéçãþìáôü ôçò ç óõããñáöýáò Ðçíåëüðç ÄÝëôá. ÌåôÜ áðü áñêåôü ñüíéá, ç ëßìíç Ýóâçóå óáí üíåéñï ãéá ìáò. Ç ëßìíç áðïîçñüíèçêå ãéá ãåùñãéêïýò óêïðïýò êáé Ý- ôóé ï Èåñìáúêüò êüëðïò üðïõ ýíïíôáé ôþñá ôá ôýóóåñá ðïôüìéá ìßêñõíå ðåñéóóüôåñï. ÓÞìåñá ôï äýëôá ôïõ Áîïý ìáæß ìå ôéò åêâïëýò ôùí Üëëùí ðïôáìéþí, ìå ôï Ý- ëïò ôïõ Êáëï ùñßïõ êáé ôçí ÁëõêÞ Êßôñïõò Ðéåñßáò, áðïôåëïýí Ýíá ìåãüëï âéüôïðï. Åßíáé Ýíáò áðü ôïõò Ýíäåêá åëëçíéêïýò âéüôïðïõò ðïõ ðñïóôáôåýïíôáé áðü ôç äéåèíþ íïìïèåóßá. Áò ðåñðáôþóïõìå üìùò ðëüé óôïí Ãáëëéêü ðïôáìü, ôïí Å Ýäùñï ôùí áñ áßùí, óôéò ü èåò ôïõ ïðïßïõ âñýèçêáí êïéôüóìáôá ñõóïý. Åêåß óõíáíôüìå ôçí Áñ áßá Óßíäï. Ç ðåñéï Þ ôçò Óßäíïõ åß å êáôïéêçèåß áðü ôçí ýóôåñç ÍåïëéèéêÞ åðï Þ, ãýñù óôá 3000 ð.. Ç Áñ áßá Óßíäïò åß å ãíùñßóåé éäéáßôåñç áêìþ óôïí 8ï, 6ï êáé ðñþôï ìéóü ôïõ 5ïõ áé., áëëü Þñèå ç ðáñáêìþ ôçò óôá ôýëç ôïõ 4ïõ ð.. áé., åðï Þ ðïõ éäñýåôáé ç ãåéôïíéêþ Èåó/íßêç. Ïé áíáóêáöýò áðïêüëõøáí ëåßøáíá á- ðü åñãáóôþñéá åðåîåñãáóßáò áëêïý, êáôáóêåõþò ðþëéíùí áãáëìáôéäßùí êáé áããåßùí êáé ðïëëü ñõóü áíôéêåßìåíá, üðùò êáé ìåãüëá áããåßá ãéá ôç ìåôáöïñü êñáóéïý êáé ëáäéïý. Ðñïôéìïýóáí ôï éþôéêï êñáóß, áëëü äåí áãíïïýóáí êáé ôïí ÈÜóéï, Êïñßíèéï, ËÝóâéï êáé Ìåíäáßï Ïßíï, åíþ ëüäé Ýöåñíáí áðü ôçí ÁôôéêÞ êáé ôç ÓÜìï. Óå ìéêñþ áðüóôáóç áðü ôéò åêâïëýò ôïõ Ãáëëéêïý ðïôáìïý åßíáé êáé ïé åêâïëýò ôïõ Áîéïý ðïôáìïý. Ôïýôï ôï ðïôüìé îåêéíü áðü ôá Óêüðéá êáé Ýóá óôï åëëçíéêü Ýäáöïò ôï ìþêïò ôïõ öèüíåé ôá 74 ëì. Ç ïéêïëïãéêþ ôïõ êáôüóôáóç åßíáé ìýôñéá. Ðáñáôçñåßôáé åéóáãüìåíç ñýðáíóç áðü ôá Óêüðéá êáé áðü ôéò ðáñáêåßìåíåò âéïìç áíßåò ôçò Èåó/íßêçò. Óôéò ü èåò ôïõ üìùò æïõí áðü áõôüí éëéüäåò æþá êáé ó ßæïõí ôïí ïõñáíü åêáôïíôüäåò óðüíéá ðïõëéü, áðü ôá ïðïßá ðïëëü åßíáé õðü åîáöüíéóç. Åäþ äéá åéìüæïõí Þ áðü åäþ ìåôáíáóôåýïõí. ôóé êé åìåßò èá îáðïóôüóïõìå óôï äýëôá ôïõ ðïôáìïý, üðïõ ó çìáôßæåôáé Ýíá ìéêñü íçóüêé, ôï íçóß ôçò Áöñïäßôçò, ìå ôáâýñíåò-ðáñüãêåò, ãéá íá áðïëáýóïõìå ôçí ïìïñöéü êáé ôçí çóõ ßá ôçò öýóçò. Äßðëá óôïí Áîéü ýíåôáé ï Ëïõäßáò ðïôáìüò. ÐçãÜæåé áðü ôï âïõíü ÐÜéêï êáé Ý- åé ìþêïò 39 ëì. ÊõëÜåé ó Ýíá êïììüôé ôïõ íïìïý ÐÝëëáò êáé ðåñíþíôáò áðü ôá ÃéáííéôóÜ åêâüëëåé óôïí Èåñìáúêü êüëðï. Ôá ðñþôá ß íç áíèñþðéíïõ ðïëéôéóìïý óôçí ðüëç ôùí Ãéáííéôóþí åíôïðßæïíôáé óôéò áñ Ýò ôçò 7çò éëéåôßáò ð.. (áñ Þ ÍåïëéèéêÞò åðï Þò). ôóé ç ðåñéï Þ Þôáí ìßá áðü ôéò áñ áéüôåóéáêýò êåöáëïóôïëýò. Ôñáãüìïñöïé êïõäïõíïöüñïé ìå õøéêüñõöç êåöáëïóôïëþ áð üðïõ êñýìïíôáé ðïëëýò êïñäýëåò êáé ìßá ïõñü áëåðïýò, óõíïäåõüìåíïé áðü ëáúêïýò ïñãáíïðáß ôåò, ôñéãõñíïýí óôçí ðüëç óêïñðþíôáò ôï êýöé êáé ôç áñü. Ïé Óï- éíïß ðéóôåýïõí üôé áí äåí êüíïõí ôá ÊáñíáâÜëéá, ôßðïôá äåí èá öõôñþóåé óôç ãç. Ìáò ñåéüæåôáé üìùò êáé ëßãç áëüñùóç. Áðü ôçí áñ áéüôçôá ìý ñé óþìåñá ï Üíèñùðïò êáôáöåýãåé óôçí õäñïèåñáðåßá, ôç ëáóðïèåñáðåßá êáé ôç èåñìïèåñáðåßá ìå óêðü ôçí ßáóç, áëëü êáé ôç áëüñùóç. Ç þñá ìáò åßíáé ãåìüôç áðü öõóéêïýò ðüñïõò ìå èåñáðåõôéêýò éäéüôçôåò. Ãýñù ìáò Ý ïõìå ôéò éáìáôéêýò ðçãýò (èåéïý åò) ôïõ ÓÝäåò, óçìåñéíþ ÈÝñìç, ìå ôïí êïìøü ïèùìáíéêü ëïõôþñá, ôéò éáìáôéêýò ðçãýò ôïõ ËáãêáäÜ êáé ôçò ÍÝáò Áðïëëùíßáò (áëêáëéêýò, ñáäéåíåñãýò). ÅéäéêÜ óôïí ËáãêáäÜ âñýèçêáí åñåßðéá áðü ñùìáúêü ëïõôñü êáé áðü Ýíá ðïëõãùíéêü ëïõôñéêü êôßñéï âõæáíôéíþí ñüíùí. Ç ðåñéï Þ üìùò ôïõ ËáãêáäÜ êñýâåé êé Üëëåò åêðëþîåéò. Óôï ÄåñâÝíé õðüñ åé áñ áßï íåêñïôáöåßï, ôï ïðïßï óõíäýåôáé ìå ôïí ïéêéóìü ôçò áñ áßáò ËçôÞò, ç ïðïßá Þôáí óå áêìþ óôá ðñþéìá åëëçíéóôéêü ñüíéá. Ç áíáêüëõøç ôïõ ðñþôïõ Ìáêåäïíéêïý ôüöïõ Ýãéíå ôï Ôï ìíçìåßï ñïíïëïãþèçêå óôéò áñ Ýò ôïõ 4ïõ ð.. áéþíá. Ïé åðüìåíåò áíáóêáöýò, ðïõ Ýãéíáí ôï 1995, Ýäåéîáí Üëëï Ýíá ìáêåäïíéêü ôüöï. ¼ëïé ïé ôüöïé åßíáé ëáîåõôïß èáëáìùôïß, êôéóôïß ìáêåäïíéêïß êáé Ý ïõí óõëëçèåß. ¼ìùò ôçò ßäéáò ñïíïëïãßáò åßíáé êáé ï ôüöïò ðïõ áíáêáëýöèçêå óôçí ðåñéï Þ ôïõ Öïßíéêá ôçò Èåó/íßêçò, ìå æùãñáöéêþðáñüóôáóç óôï áýôùìá ìå Ýã ñùìá êïíéüìáôá, ìå âáììýíïõò ôïõò ôïß ïõò óôï åóùôåñéêü ôïõ ôüöïõ ìå êßôñéíç þ ñá êáé äýï ôéóôü èñáíßá ãéá íá ôïðïèåôïýí ôéò ðñïóöïñýò óôïõò íåêñïýò. Ï ôüöïò åß å óõëëçèåß. Óôç èýóç ÌéêñÞ Ôïýìðá ôçò Áã. ÐáñáóêåõÞò, 30 ðåñßðïõ ëì. ÍÁ ôçò Èåó/íßêçò, ç áíáóêáöþ Ýöåñå óôï öùò Ýíá ìåãüëï ìáêåäïíéêü ôüöï ìå äýï èáëüìïõò êáé ìßá ìåãüëç áõëþ ìðñïóôü áðü ôïí ôüöï. Óôïõò ôïß ïõò êáé ôùí äýï èáëüìùí õðüñ- ïõí ñùìáôéêýò æþíåò. Ôá ñþìáôá ìáýñï, ëáäïðñüóéíï, þ ñá êáé ôï êüêêéíï ðïìðçéáíü äéáôçñïýí áêüìç ôç æùíôüíéá ôïõò. Ç äßöõëëç ìáñìüñéíç ðüñôá ôïõ ìíçìåßïõ åßíáé ìïíáäéêþ. Ôá äéáêïóìçôéêü ôçò ëáâþ, ñüðôñï åßíáé Üëêéíá êáé óþìåñá åêôßèåíôáé óôï ìïõóåßï ôçò Èåó/íßêçò. Ðáñüôé ï ôüöïò Þôáí óõëëçìýíïò áðü ôçí áñ éüôçôá, Ýäùóå áñêåôü åõñþìáôá, ü- ðùò äýï ðþëéíá ãõíáéêåßá åéäþëéá êáé Ýíá ëõ íüñé. Åðßóçò 60 ðþëéíåò åðé ñõóùìýíåò Üíôñåò ðåñéäýñáéïõ, ôìþìáôá áðü ñõóü Íïìüò Èåóóáëïíßêçò óôåöüíéá, äýï ñõóýò ôáéíßåò êáé áñêåôü åëåöáíôïóôýéíá êáé ãõüëéíá ìéêñïáíôéêåßìåíá. Áêüìç, óôïí ïéêéóìü ôïõ Áã. Áèáíáóßïõ, 20 ëì. äõôéêü ôçò Èåó/íßêçò, ç áñ- áéïëïãéêþ óêáðüíç Üíïéîå ôïõò ôýìâïõò Þ ôïýìðåò êáé ìáò Ýäùóå ôïõò ìáêåäïíéêïýò ôüöïõò. Ôýìâïõò Þ ôïýìðåò ëýìå üëïõò áõôïýò ôïõò õðïâëçôéêïýò ãþëïöïõò ðïõ ç áñ Þ ôïõò áíåâáßíåé;; áíüãåôáé;; óôç ìáêåäïíéêþ ðåñßïäï. ÌÝóá ôïõò ôïýôïé ïé ùìüôéíïé êþíïé êñýâïõí üëç ôçí éóôïñßá êáé ôï ìåãáëåßï ôçò öõëþò. ÌÝóá óôï ìåãüëï ôýìâï êáé áêñéâþò óôï êýíôñï ôïõ, Ýíáò ìéêñüò ìïíïèüëáìïò ôüöïò îåôõëßãåé ìßá óêçíþ óõìðïóßïõ ìå åêðëçêôéêü äéáôçñçìýíá ñþìáôá, Üëéêï, âéïëåôß êáé ãáëüæéï, êáé äßðëá óôçí åßóïäï ôïõ ôüöïõ äýï ïëüóùìåò ìïñöýò íýùí áíèñþðùí, ôõëéãìýíïé óôéò ìáêñéýò ëáìýäåò êáé ôç èßøç ôïõò óôýêïõí óéùðçëïß, áéþíéïé öñïõñïß. Óôïí 3ï ð.. áéþíá áíþêåé êáé ï ìáêåäïíéêüò ôüöïò ðïõ âñýèçêå óôçí ðåñéï Þ áñéëüïõ ôçò Èåó/íßêçò óôá èåìýëéá ìéáò íåüêôéóôçò ïéêïäïìþò, êáé äéáôçñþèçêå óôï õðüãåéü ôçò. Ç ðñüóïøç ôïõ ôüöïõ åßíáé áðýñéôôç, ìå ìéá êáìüñá êáôáóêåõáóìýíç áðü äùñéêïýò êßïíåò. Ðáñüôé ï ôüöïò Ý åé óõëëçèåß, âñýèçêáí äýï áìöïñåßò ðïõ ãåìüôïéìå åêëåêôü íçóéþôéêá êñáóéü óõíüäåõóáí óôï ôåëåõôáßï ôáîßäé ôïõò íåêñïýò. Åðßóçò âñýèçêáí äýï æåýãç Üëêéíùí óðéñïõíéþí ðïõ äçëþíïõí êüðïéï óôñáôéùôéêü áîßùìá ìéáò åýðïñçò ïéêïãýíåéáò ôçò á- íþôåñçò ôüîçò ôçò Èåó/íßêçò. ÌåôÜ ëïéðüí áðü ôç áëüñùóç êáé ôçí åðßóêåøç óôá åõñþìáôá êáé áöïý áðïëáýóïõìå óôïí ËáãêáäÜ ôï Ýèéìï ôçò ðõñïâáóßáò ( ïñåýïõí óå áíáììýíá êüñâïõíá) óôéò 21 ÌáÀïõ, Êùí/íïõ êáé ÅëÝíçò, áíåâáßíïõìå óôïí ïñôéüôç, üðïõ óå õøüìåôñï 1200 ì. óõíáíôïýìå êáôáöýãéï ãéá 40 Üôïìá. Áðü åäþ áãíáíôåýïõìå ôïí êüëðï ôçò Èåó/íßêçò ìå üëá ôá ðáñáèáëüóóéá ìýñç, ÅðáíùìÞ, Ìç áíéþíá, Êáñáìðïõñíïý, Áã. ÔñéÜäá, Í. ÅðéâÜôåò, Ðåñáßá êáé Áñåôóïý. Ðáßñíïõìå ìéá ãåýóç áðü ôá ðñïüóôéá ôçò óõìðñùôåýïõóáò, üðùò Ðáíüñáìá, ÊáëáìáñéÜ, Ðõëáßá, Ôñéáíäñßá, ÍåÜðïëç, Ðïëß íç, Áìðåëüêçðïé, Óôáõñïýðïëç, Í. Ìáãíçóßá, Áóâåóôï þñé êáé ðçãáßíïíôáò ãéá ôç Óßíäï ìáò áêïëïõèåß ï Ãáëëéêüò ðïôáìüò. Ôá ðïôüìéá äéáìïñöþíïõí êáé êáëëéåñãïýí ôçí ïìïñöéü ôïõ ôïðßïõ. ùñßò áõôü äåí èá ãéíüôáí ãüíéìï ôï Ýñóï þìá, êñõóôüëëéíç ç ðíïþ ôïõ äüóïõò, ðïëý ñùìç ç áíïéîéüôéêç ðáëýôá, äñïóåñþ óáí ôï ãüñãáñï íåñü ôïõò ç äéêþ ìáò áíáêïýöéóç, êü- Ο υγρός στίβος του Λουδία. Δέλτα Αξιού: ένας από τους λίγους υγροβιότοπους της χώρας. ñåò èýóåéò êáôïßêçóçò óôçí Åõñþðç. ÊáôïéêÞèçêå üìùò êáé óôç ÂõæáíôéíÞ åðï Þ. ÌåôÜ áêïëïýèçóå ç ÏèùìáíéêÞ åðï Þ. Å- äþ Þñèå êé Üñáîå ï ÃáæÞ Åâñåíüò, ï óôñáôçãüò ôïõ ÌùÜìåè ôïõ ÐïñèçôÞ. Êáé åäþ èüöôçêå. ÓÞìåñá ìáò ôï ìáñôõñïýí äýï ìáõóùëåßá, üðïõ èüöôçêáí ïé ðñþôïé ÃáæÞäåò êáé ëåéôïõñãïýí, ôï Ýíá óáí Ìïõóåßï ÔïðéêÞò Éóôïñßáò êáé ôï Üëëï óáí ÄçìïôéêÞ ÐéíáêïèÞêç. Ç ðüëç áðåëåõèåñþíåôáé ôï 1912 óôç äéüñêåéá ôïõ Á Âáëêáíéêïý ÐïëÝìïõ. Ï Ðýñãïò ôïõ Ñïëïãéïý, üðïõ õðüñ åé åíôïé éóìýíç êôçôïñéêþ åðéãñáöþ ðïõ ôïí êáôáôüóóåé óå Ýíáí áðü ôïõò áñ áéüôåñïõò Ο Πύργος του Ρολογιού. óôá ÂáëêÜíéá, ôï Öéëßððåéï ÐÜñêï, ç ðëùôþ ðßóôá ôïõ Ëïõäßá ãéá êùðçëáôéêïýò á- ãþíåò ðïõ ãßíïíôáé óå äýï éëéüìåôñá áãùíéóôéêþò äéáäñïìþò, ìå îåíþíåò êáé áíáøõêôþñéá, óôïëßæïõí ôá ÃéáííéôóÜ. Âüñåéá ôçò ðüëçò ôùí Ãéáííéôóþí êáé á- íüìåóá óôçí ðüëç êáé ôï üñïò ÐÜéêï âñßóêåôáé ï ÐåíôáðëÜôáíïò. Ìßá ðáíýìïñöç êïéíüôçôá ìå ðïëëü ðëáôüíéá. Åäþ êáé ç åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ Áèáíáóßïõ. Åßíáé ï ðñþôïò ñéóôéáíéêüò íáüò ôùí Ãáííéôóþí ðñéí áðü äýï áéþíåò ìå ìç åðåîåñãáóìýíïõò ëßèïõò êáé áãêùíüñéá óôéò ãùíßåò. Ôï óçìáíôéêü îõëüãëõðôï ôýìðëï êáèþò êáé ïé öïñçôýò åéêüíåò ôïõ íáïý áðïôåëïýí óôïé- åßá ôçò ôïðéêþò éóôïñßáò ôçò ôý íçò. Óôç âïñåéïäõôéêþ Ýîïäï ôïõ ùñéïý á- íáêáëýöèçêå ðüëç åëëçíéóôéêþò åðï Þò, ðéèáíþò ç áñ áßá Ôýñéóóá. ÊáôïéêÞèçêå ãéá ðñþôç öïñü óôçí ¾óôåñç Åðï Þ ôïõ áëêïý. ÂñÝèçêáí óðßôéá ôùí êëáóéêþí êáé åëëçíéóôéêþí ñüíùí, ôüöïé, ñùìáúêü ëïõôñü êáé Üëëá åõñþìáôá, üðùò ðþëéíá ãõíáéêåßá åéäþëéá, ãåùñãéêü åñãáëåßá, Üëêéíá êáé áñãõñü íïìßóìáôá. ôóé öèüóáìå óôï ôýëïò ôïõ ôáîéäéïý ìáò óôï þñï ôçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò. Óôï åðüìåíï öýëëï ôçò åöçìåñßäáò ìáò èá ôáîéäýøïõìå óôç ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá. ÔáñóÞ Ä.

8 Óåëßäá 8 "Ç ÂÇÑÁ" ôïò 11 ï ö. 59 ï ÉáíïõÜñéïò-ÖåâñïõÜñéïò 2006 Ç êïðþ ôçò ðßôáò ìáò óôéò 4 Öåâñïõáñßïõ ç óõíåóôéáóç & ç âñáâåõóç ôùí ðáéäéùí (ÓõíÝ åéá áðü ôç óåë. 1) êñùò áíáãêáßá íá õðüñ- åé ç åðéêïéíùíßá ôùí áíèñþðùí ðïõ Ý ïõí êïéíü ãíùñßóìáôá ãéá íá äýíåé ôï èåò ìå ôï óþìåñá êáé óôï áýñéï. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï êáôáâüëåé êüèå äõíáôþ ðñïóðüèåéá íá êñáôþóåé áíïéêôýò ôéò ðüñôåò å- ðéêïéíùíßáò ìå ôá ìýëç êáé ôïõò ößëïõò óõìðáôñéþôåò äéïñãáíþíïíôáò ôýôïéåò åêäçëþóåéò êáé ü é ìüíï. Ç öåôéíþ åêäþëùóç Þôáí áñêåôü ðåôõ çìýíç, êáé ç óõììåôï Þ ôùí óõìðáôñéùôþí ìáò éêáíïðïéçôéêþ. Èá ìðïñïýóå üìùò ç ðñïóýããéóþ ôïõò íá Þôáí ðéï ìåãüëç êáé ìáæéêþ äéüôé êáé ç ç- ìýñá (ÓÜââáôï áðüãåõìá) Þôáí âïëéêþ ãéá ôïõò ðåñéóóüôåñïõò êáé ï þñïò óôá êýíôñï ôçò ÁèÞíáò, Þ- ôáí áñêåôü åýêïëïò êáé ðñïóâüóéìç ãéá ðïëëïýò. Ç äå ôéìþ ðñüóêëçóçò ëáìâáíïìýíùí õðüøç êáé ôéò ïéêïíïìéêýò äõóêïëßåò ðïõ áíôéìåôùðßæïõìå ãåíéêþò ïé ðåñéóóüôåñïé áðü åìüò Þôáí ðñïóéôþ áêñéâþò ãéá íá ìç óôáèåß åìðüäéï óôçí ðñïóýëåõóç ðïëëþí ößëùí. Åßíáé ãåãïíüò üôé ôá ôåëåõôáßá ñüíéá ç ðáñïõóßá ôùí ößëùí óõìðáôñéùôþí ìáò ìåéþíåôáé. Ìðïñåß íá õðüñ ïõí êáé áíôéêåéìåíéêýò äõóêïëßåò óå êüðïéïõò, üðùò ç çëéêßá, áóèýíåéá ê.ü. ïé ïðïßåò åßíáé áðüëõôá êáôáíïçôýò. ÕðÜñ ïõí üìùò êáé ðåñéðôþóåéò ðïõ ç áðï Þ ôïõò äçëþíåé êüðïéá ðéêñßá ðñïò ôï Óýëëïãï Þ êáé óå ìåìïíùìýíá ðñüóùðá. Ôïõò äçëþíïõìå üôé áðü ðëåõñüò ôïõ Óõëëüãïõ äåí õðüñ åé ðñüâëçìá ìå êáíýíá. Ôá ìýëç ôïõ Ä.Ó. åßíáé ìéá áíïéêôþ áãêáëéü ðïõ á- ãáðü üëïõò ôïõò óõìðáôñéþôåò ìå ôïõò ïðïßïõò èýëåé íá Ý åé ôéò êáëëßôåñåò ó Ýóåéò öéëßáò áêôßìçóçò êáé óåâáóìïý. ëëùóôå ü- ëïé åìåßò ïé ößëïé áðïôåëïýìå ôï ìýóï êáé ôï êßíçôñï ãéá íá ëåéôïõñãåß êáé íá äñá ï Óýëëïãïò ìå áðüôåñï óêïðü ôï óõìöýñïí ü- ëùí ôùí ìåëþí ôïõ. Ç äéüèåóç êáé ç ðñüèåóç üëùí ìáò åßíáé ìéá êáé êáèïñéóôéêþ. Ðþò ïé äñáóôçñéüôçôýò ôïõ èá öýñïõí ðéï êïíôü ôïõò ðáôñéþôåò êáé èá éêáíïðïßçóïõí üóï ôï äõíáôüíí êáëëßôåñá ôéò áíüãêåò ôïõò. ôóé èåùñïýìå üôé ôá ðñüãìáôá èá ãßíïõí êáëëýôåñá êáé ïé äñáóôçñéüôç- (ÓõíÝ åéá áðü ôç óåë. 1) 6 Ìáñôßïõ 2006: ÊÁÈÁÑÇ ÄÅÕÔÅÑÁ ÊÁÑÍÁÂÁËÉ ÓÔÉÓ ÖÅÑÅÓ βάλι των Φερών προσπαθεί να συνδυάσει την παράδοση με τη σύγχρονη Ελλάδα. Προσωπικά αμφιβάλλω, και αυτή είναι η ένστασή μου, αν και αυτό επιτυγχάνεται ό- ταν η παράδοση εκφράζεται μόνο με την αναβίωση του εθίμου της Καμήλας και την παρουσία κάποιων ανθρώπων ντυμένων με παραδοσιακές στολές, που χορεύουν συνοδεία μιας γκάιντας και ενός νταουλιού. Η πλούσια Θρακιώτικη λαϊκή παράδοση έχει πολλά αποκριάτικα έθιμα και δρώμενα, και θα μπορούσε να γίνει μια προσπάθεια α- ναπαράστασής τους. Όπως το έθιμο του Μπέη που τόσο όμορφα και παραστατικά περιγράφει και αυτός ο μεγάλος Θρακιώτης συγγραφέας Γεώργιος Βιζυηνός. Το έχω ξαναπεί μέσα από τις στήλες της εφημερίδας μας, ότι θα πρέπει το Καρναβάλι των Φερών να αποκτήσει το δικό του ύ- φος ως Θρακιώτικη λαϊκή παράδοση και σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Πιστεύω ότι αποκτώντας τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα θα γίνει ευρύτερα γνωστό και θα προσελκύει περισσότερο κόσμο. Βέβαια με όλ αυτά που λέω, δεν θέλω να παραγνωρίσω την προσπάθεια και τον κόπο όλων αυτών που συμμετέχουν, μοχθούν και συμβάλλουν οικονομικά για να γίνεται κάθε χρόνο αυτή η εκδήλωση. Ïé íýåò áíôéêåéìåíéêýò áîßåò áêéíþôùí óôï ÄÞìï Öåñþí Ïé íýåò áíôéêåéìåíéêýò áîßåò üðùò áõôýò äüèçêáí áðü ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí áëëüæïõí ôï ôïðßï óå ü,ôé áöïñü ôá áêßíçôá. ÁíáöïñéêÜ ìå ôï äþìï Öåñþí Ý ïõí ùò åîþò: ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÖÅÑÙÍ Á Æþíç: Öéëßððïõ - Èåïôïêïðïýëïõ - ÑÝìá (¼ñéï Ó åäßïõ Ðüëçò) - 50ïý ÓõíôÜãìáôïò - 28çò Ïêôùâñßïõ - Áã. ÐáñáóêåõÞò - Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò - Â. Ðáýëïõ - Áíþíõìïò 11 - Âáó. Ãåùñãßïõ  - Öéëßððïõ 550 åõñþ.  Æþíç: Â. Ðáýëïõ - Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò - Áã. ÐáñáóêåõÞò - 28çò Ïêôùâñßïõ - 50ïý ÓõíôÜãìáôïò - Âïóðüñïõ - Áäñéáíïõðüëåùò - Áíþíõìïò 9 - Âïóðüñïõ - Äüìíáò Âéóâßæç - Íéêïìçäåßáò - ÍÝóôïõ - ÂÞñáò - ÁâäÞñùí - Ìðïõìðïõëßíáò - ÓáìïèñÜêçò - ÍÝóïõ - ÄçìïóèÝíïõò - Â. Ðáýëïõ 500 åõñþ. ôåò ôïõ Óõëëüãïõ èá áãêáëéáóôïýí áðü ðåñéóóüôåñïõò ößëïõò ðïõ èá äñáóôçñéïðïéïýíôáé ìå ôåëéêü óêïðü ôï ìåãáëýôåñï äõíüìùìü ôïõ þóôå íá ðñïóöýñåé áñü êáé óõãêßíçóç óå üëïõò åìüò ðïõ äåí èýëïõìå íá êüøïõìå ôïõò äåóìïýò ìáò ìå ôçí éäéáßôåñç ðáôñßäá ìáò ôéò ÖÝñåò ôçí ðüëç ðïõ áãáðüìå êáé Ý ïõìå âáèéü ìýóá óôçí êáñäéü ìáò êáé óôç çìåñïëüãéï ôçò ìíþìçò ìáò. Ìå ôçí åõ Þ ìáò ãéá ôïí êáéíïýñãéï ñüíï áò ãßíåé öýôïò ç áðáñþ, áñ Þò ãåíïìýíçò áðü áõôþ ôç óõíüíôçóþ ìáò êáé ôéò á- íáìíþóåéò ðïõ êïõâáëüìå ï êáèýíáò ìáò ìýóá ôïõ, ãéá íýá ðñïóðüèåéá áíáíýùóçò ôçò åìðéóôïóýíçò êáé áãüðçò ðñïò ôï Óýëëïãï. ÂÜæïíôáò ôïí ðþ õ øçëü Ý ïõìå ôçí åõêáéñßá êáé ôï ðåßóìá íá ðåôý ïõìå ôï óôü- ï ìáò. Ìðïñïýìå åöüóïí ôï èåëþóïõìå íá ôï ðåôý ïõìå. Åßìáóôå Üîéïé êáé éêáíïß íá äçìéïõñãþóïõìå íýåò ðñïûðïèýóåéò. Áñêåß íá ôï áðïöáóßóïõìå. Ç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ Μαρία Λαζίδου à Æþíç: Âéæõçíïý - Ðåñ. Ïä. Ãñ. ËáìðñÜêç - Áíþíõìïò 10 - Ë. Êáôóþíç - Áíþíõìïò 13 - Öéëßððïõ - Ê. ÐáëáìÜ - Áíþíõìïò 1 - ¼- ñéï Ó åäßïõ Ðüëçò - Âéæõçíïý 500 åõñþ. Ä Æþíç: Ê. ÐáëáìÜ - Öéëßððïõ - Âáó. Ãåùñãßïõ  - Áíþíõìïò 11 - Â. Ðáýëïõ - ÄçìïóèÝíïõò - ÓáìïèñÜêçò - Ìðïõìðïõëßíáò - Á- âäþñùí - ÂÞñáò - ÍÝóôïõ - ÍéêïìÞäåéáò - Äüìíáò Âéóâßæç - Áíþíõìïò 8 - Áíþíõìïò 7 - Âïóðüñïõ - âñïõ - Áíþíõìïò 1 - Áñéóôåßäïõ - Ê. ÐáëáìÜ 450 åõñþ. Å Æþíç: Ðåñ. Ïäüò Ãñ. ËáìðñÜêç - Ã. Âéæõçíïý - Ðåñ. Ïäüò Ãñ. ËáìðñÜêç 450 åõñþ. ÓÔ Æþíç: âñïõ - Âïóðüñïõ - Áíþíõìïò 6 - Áíþíõìïò 5 - Áíþíõìïò 4 - Áíþíõìïò 3 - ÍÝóôïõ - Áíþíõìïò 2 - ÖéëéêÞò Åôáéñåßáò - âñïõ 400 åõñþ. ÁÑ ÉÓÅ Ç ÊÁÔÁÃÑÁÖÇ ÔÙÍ ÏÉÊÏÓÉÔÙÍ ÐÏÕËÅÑÉÊÙÍ ÔÏÕ ÅÂÑÏÕ ÁñêåôÝò äõóêïëßåò ðáñáôçñïýíôáé óôéò ìåãüëåò ðüëåéò ôïõ íïìïý ÁñíçôéêÜ åßíáé ìý ñé óôéãìþò ôá ðåñéóóüôåñá áðü 400 äåßãìáôá ôùí íåêñþí ðïõëéþí áðü ïëüêëçñï ôï Íïìü âñïõ, ðïõ Ý ïõí óôåßëåé ïé áñìüäéåò õðçñåóßåò ôçò Íïìáñ ßáò, óôï Åéäéêü ÊÝíôñï åëýã ïõ ëïéìþîåùí óôç Èåó/íßêç. Ôá éó õñü ìýôñá ðñïóôáóßáò ðïõ åöáñìüæïíôáé ðåñéóóüôåñïõò áðü äýï ìþíåò,ý ïõí ìý ñé óôéãìþò áðïäþóåé, áëëü ï êßíäõíïò êáñáäïêåß áíü ðüóá óôéãìþ. «Ìç áëáñþíåôå ôá ìýôñá ðñïóôáóßáò», ôïíßæåé ï ÁíôéíïìÜñ çò âñïõ ê. Ìé Üëçò ÊïãéïìôæÞò.

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì.

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì. ôïò 8 ï ö. 44 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò»

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò» ôïò 7 ï ö. 40 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ ÔÇÓ ÐÑÏÔÏÌÇÓ ÔÇÓ ÄÏÌÍÁÓ ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÇ ÂÉÓÂÉÆÇ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÇÑÙÙÍ 1821 ÐÅÄÉÏÍ ÔÏÕ ÁÑÅÙÓ

Ç ÂÇÑÁ ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ ÔÇÓ ÐÑÏÔÏÌÇÓ ÔÇÓ ÄÏÌÍÁÓ ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÇ ÂÉÓÂÉÆÇ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÇÑÙÙÍ 1821 ÐÅÄÉÏÍ ÔÏÕ ÁÑÅÙÓ ôïò 10 ï ö. 55 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 28 o ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ-ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 33 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óåë. 12 ÁÓÔÑÏÓ: Ï ÓôñÜôçò ÄáëéÜíçò êáé ðüëé óôï óôßâï ôçò

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 23ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 87 Ä/ÍÔÑÉÁ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: ÓÏÖÉÁ ÔÑÉÁÍÔÏÃÉÁÍÍÇ-ÐÁÍÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 16ï,

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 1050 ÌÁÑÔÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý ïõò: 5 åõñþ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÁÈÅÚÁ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 4 ï ÖÕËËÏ 23 o ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 15ï - ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. «Κρυφό Σχολειό» υπήρχε στη σκλαβωμένη Θράκη ακόμα και γύρω στα 1880! Του δημοσιογράφου Παντελή Στεφ. Αθανασιάδη

Ç ÂÇÑÁ. «Κρυφό Σχολειό» υπήρχε στη σκλαβωμένη Θράκη ακόμα και γύρω στα 1880! Του δημοσιογράφου Παντελή Στεφ. Αθανασιάδη ôïò 8 ï ö. 42 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Στο χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου. ÐÅÑÁÓÁÍ áñêåôýò ìýñåò áðü ôï íáõüãéï Å ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ

Ç ÂÇÑÁ. Στο χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου. ÐÅÑÁÓÁÍ áñêåôýò ìýñåò áðü ôï íáõüãéï Å ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 27 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò Z4 Αεροϋδραυλικές αντλίες L671 GR Rev. 03/07 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Ôçë 10 71046 Fax 10 7399 atengr@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 387-388 ÌÜñôéïò Áðñßëéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ Ì.Ì.Å. 2915 ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 3ï - AÑ. Ö. 10ï - ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2012 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï . áíôéåîïõóéáóôéêþ åðéèå þñçóç, Èåóóáëïíßê ç, ìüñôéïò 2007 ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï Ôï Black Out ìðáßíåé áéóßùò óôïí 3ï ñüíï æùþò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý- ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêþò åðéèåþñçóçò

Διαβάστε περισσότερα

Hμερολόγιο. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 9/6

Hμερολόγιο. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 9/6 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Hμερολόγιο Ο Ρομέο Καστελούτσι συναντά το κοινό του Φεστιβάλ Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 6.30 μ.μ. Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, τηλ. 210-72.82.333 Δημοπρασία Παλαιών βιβλίων και Χαρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ ÁÃÃËÉÊÁ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΑΛΑΣ Ðùëïýíôáé ðïëõôåëþ äéáìåñßóìáôá Æçôïýíôáé ïéêüðåäá ãéá áãïñü - áíôéðáñï Þ ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇ 16 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË.: 27440-22250, 27410-37734, 210-9732609 ÊÉÍ.: 0977-429265,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. Ôï åðåôåéáêü ìáò ôåý ïò. ÁÓÔÇÑ ôçò ÁÍÁÔÏËÇÓ Åêäßäåôáé áðü ôï 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. Ôï åðåôåéáêü ìáò ôåý ïò. ÁÓÔÇÑ ôçò ÁÍÁÔÏËÇÓ Åêäßäåôáé áðü ôï 1858 ΣΚΕΨΕΙΣ Óôï ôåý ïò áõôü óõìðåñéëáìâüíïíôáé ïé ïìéëßåò ôçò åêäçëþóåùò ôïõ ÁóôÝñïò, ôçò 22çò Íïåìâñßïõ ôïõ 2008. Ïé ïìéëßåò áõôýò Ý ïõí íá êüíïõí ìå ôçí éóôïñßá ôïõ ðåñéïäéêïý ìáò êáèþò êáé ôïõ Üëëïõ åíôýðïõ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. Ασθενής: Τι λες να έχω γιατρέ; Γιατρός: Εκατό τοις εκατό δηλητηρίαση. Ασθενής: Από τι; Γιατρός: Η νεκροψία θα το δείξει!

ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. Ασθενής: Τι λες να έχω γιατρέ; Γιατρός: Εκατό τοις εκατό δηλητηρίαση. Ασθενής: Από τι; Γιατρός: Η νεκροψία θα το δείξει! ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ _ ουλεύεται σε Ταχυδροµείο; Ρωτά µια όµορφη ξανθιά το καβαλιέρο της στο χορό. _Όχι, γιατί ρωτάς; Της απαντά αυτός. Και κείνη: _Γιατί, ρε φίλε, µού χεις κολλήσει σαν γραµµατόσηµο!.. Ασθενής:

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη: «το φιλί της ζωής» [ΑΣΟΝ:] (νεανικό) πάθος... ώριμος ήχος. Ο παραγωγός ραδιοφώνου, Γ. Φλωράκης. Συνέντευξη:

Συνέντευξη: «το φιλί της ζωής» [ΑΣΟΝ:] (νεανικό) πάθος... ώριμος ήχος. Ο παραγωγός ραδιοφώνου, Γ. Φλωράκης. Συνέντευξη: äéáíýìåôáé äùñåüí Tåý ïò 6 >ðåñéïäéêü ãéá ðáéäéü ãõìíáóßïõ ìå áíïé ôü ìõáëü êáé áíïé ôü ðáíéü! Συνέντευξη: Το συγκρότημα «Μίκρο» H συγγραφέας Λίτσα Ψαραύτη: Η συγγραφέας που μας χάρισε «το φιλί της ζωής»

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 17ï,

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂËÔÁÉÑÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 395-396 ÍïÝìâñéïò ÄåêÝìâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ

ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ 11 ÑÏÍÉÁ ÂÇÌÁ ÔÏ ÁÃÃËÉÊÁ ñéóôéíá Êïñìðåô Ôéíá Íôáíôåñ 28çò 29 ËïõôñÜêé ôçë. 27440 28626 ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ 17 Éïõíßïõ 2007 15ÍÈÇÌÅÑÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÃÉÁ ËÏÕÔÑÁÊÉ, ÐÅÑÁ ÙÑÁ, ÉÓÈÌÉÁ, ÐÉÓÉÁ, ÊÏÑÉÍÈÏ ÅÔÏÓ 11ï

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò Ðáôæïýñé áóöáëåßáò ðáñáäïóéáêïý ôýðïõ Το πατζούρι ασφαλείας παραδοσιακού τύπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία 25 21 Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Εθελοντές για θέματα φύλου, ισότητας και διακρίσεων» Μια πρωτοβουλία του ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

9 Νοεμβρίου 2008 Κυριακή στα Κανάλια

9 Νοεμβρίου 2008 Κυριακή στα Κανάλια KΩΔ. 6772 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ K A Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3303.455 ΧΡΟΝΟΣ 29ος ΟΚΤΩΒΡΙΟ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

 Á Ñ È Ï Ë Ï Ì Á É Ï Ó ÅËÅÙ ÈÅÏÕ ÁÑ ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÍÅÁÓ ÑÙÌÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ ÇÓ

 Á Ñ È Ï Ë Ï Ì Á É Ï Ó ÅËÅÙ ÈÅÏÕ ÁÑ ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÍÅÁÓ ÑÙÌÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ ÇÓ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÉÅÑÁÓ ÌÇÔÑÏÐÏËÅÙÓ ÁÑÊÁËÏ ÙÑÉÏÕ ÊÁÓÔÅËËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÉÁÍÍÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 18ï MAÑÔÉÏÓ 2010  Á Ñ È Ï Ë Ï Ì Á É Ï Ó ÅËÅÙ ÈÅÏÕ ÁÑ ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÍÅÁÓ ÑÙÌÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ ÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές!

Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές! Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές! Αυτές τις γιορτές στείλτε τις ευχές σας, στους πελάτες, στους συνεργάτες και στους φίλους σας, με μια κάρτα. Μια κίνηση τόσο μικρή με τόσο μεγάλη συναισθηματική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4 Áãáðçôïß óõíåñãüôåò, Áõôü ôï ôåý ïò åßíáé ôï ðñþôï ôïõ 2006 êáé ï ëüãïò ðïõ êáèõóôýñçóå íá êõêëïöïñþóåé ïöåßëåôáé óôï üôé

Διαβάστε περισσότερα

ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009

ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009 21x29greek.indd 1 19/11/09 17:23:01 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç êáéíïôïìßá ôçò Syngenta ãéá ôçí êáôáðïëýìçóç ôïõ ðåñïíüóðïñïõ óôï áìðýëé ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009 Ëåùö. Áíèïýóáò - Ô.Ê. 153

Διαβάστε περισσότερα

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá.

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. OK BABY Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. Áðü 0 Ýùò 12 ìçíþí Ôï äéêü óáò "øáñüêé" äå ãåííþèçêå óôç èüëáóóá êáé ðñýðåé íá åîïéêåéùèåß ìå ôï íåñü ìå ôïí ðéï áóöáëþ

Διαβάστε περισσότερα

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης Η ΕΓΚΥΡΟΤΕΡΗ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑ ΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Κράτιστον δέ είναι εν τοίς αναγκαίοις παιδεύεσθαι. (Αριστος τρόπος ανατροφής των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία).

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο αδέσποτος / 1 αδέσποτος / 2 Στο τέλος μιας πραγματικά γεμάτης χρονιάς για την I.V.S.A. Θεσσαλονίκης, τι καλύτερο από ένα νέο τεύχος Αδέσποτου; Μια δημιουργική χρονιά που κορυφώθηκε με την «1η Ημερίδα Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Επιστροφή στο σπίτι Ψυγεία Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Ψυγεία PHILCO Για περισσότερα από 80 χρόνια οι οικιακές συσκευές PHILCO έχουν διακριθεί για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους σε συνδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ E.R.C. 3 E.R.C. 4 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 20701 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 1579 18

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑΤΤΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧ/

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

www.sportsmedicinegreece.com

www.sportsmedicinegreece.com www.sportsmedicinegreece.com Ôüìïò 3, Ôåý ïò 1, Éïýíéïò 2008 Volume 3 - Issue 1, June 2008 HELLENIC SPORTS MEDICINE Journal of the Sports Medicine Association of Greece (S.M.A.G.) Founder K. Natsis Publisher

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1850 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακι νήτων (Ε9) φυσικών και νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04 ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ α/α: KOΡ 04 Τοποθεσία Ακινήτου Το ακίνητο με εμβαδόν 4985 μ. βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών 6 χιλ. μετά την Κόρινθο, δεξιά, και 9 χιλ. πριν το Κιάτο. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Η έναρξη υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 σηματοδοτεί και την έναρξη της πλήρους εφαρμογής της νέας φορολογικής πολιτικής που

Διαβάστε περισσότερα

Ï ÁíåîÜñôçôïò. της ΕΘΕΛ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΑ

Ï ÁíåîÜñôçôïò. της ΕΘΕΛ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΑ Ï ÁíåîÜñôçôïò ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ ÓÔÇÍ ÅÈÅË - ÅÔÏÓ 1ï - ÖÕËËÏ 3 - ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2009 - ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ο οδηγός ενός λεωφορείου,, είναι φυσικό να

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Õðïäåéêíýåé ðåñéå üìåíï ðïõ åíäý åôáé íá ðñïêáëýóåé öèïñü Þ âëüâç óôç ìïíüäá. Õðïäåéêíýåé ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò êáé óçìåßá ðïõ åíäý åôáé íá åßíáé ñþóéìá

Διαβάστε περισσότερα

MARATHON TX-1 (7882-000)

MARATHON TX-1 (7882-000) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON TX-1 (7882-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε τους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,60 ΣΤ 0,55 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 63

ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 63 ΜΗΝΥΜΑ κ. Α/ΓΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Άνδρες και Γυναίκες της Πολεμικής Α- εροπορίας. Το τέλος του 20ου αιώνα βρίσκει την Πολεμική Αεροπορία στο στάδιο ένταξης νέων υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κλειστό Γυµναστήριο Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

U-PHONO UFO202. Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï. www.behringer.com

U-PHONO UFO202. Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï. www.behringer.com Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï U-PHONO UFO202 Υψηλής ποιότητας Σύνδεση ¹χου USB με ενσωματωμένο Ηχητικό Προενισχυτή και Πακέτο Λογισμικού για την Ψηφιοποίηση των Κασετών Σας και των Βινυλίων Σας Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000

Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Εθνική νομοθεσία για το Περιβάλλον Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες Πόλεις. Πράσινη επιχειρηµατικότητα. Φυσικά συλλογικά µπορείς για το περιβάλλον. Πράσινες Προµήθειες

Πράσινες Πόλεις. Πράσινη επιχειρηµατικότητα. Φυσικά συλλογικά µπορείς για το περιβάλλον. Πράσινες Προµήθειες Απρίλιος 2008 Έτος 2 ο Αρ. φύλλου 05 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πράσινες Πόλεις Πράσινη επιχειρηµατικότητα ÐñÜóéíåò ðüëåéò, ðñüóéíç åðé åéñçìáôéêüôçôá, ðñüóéíåò

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία ανεξάρτητη εφηµερίδα για το Ρέθυµνο Τεύχος 06 εκέµβριος 2008 Εκδότης- ιευθυντής: Βασίλης Κασιµάτης

Μηνιαία ανεξάρτητη εφηµερίδα για το Ρέθυµνο Τεύχος 06 εκέµβριος 2008 Εκδότης- ιευθυντής: Βασίλης Κασιµάτης Ôá ïíüìáôá ôïõ íýïõ 19ìåëÝò ðñïóùñéíïý Ðñïåäñåßïõ ôçò Cretan Sea Lines Νέα επιστολή της Ν.Ν.Ε.Ρ. κατά αποκλειστικότητα στην εφηµερίδα µας Συνεχίζουµε το οδοιπορικό στα χωριά του Ν. Ρεθύµνης: ΑΝΩΓΕΙΑ σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ðñïçãïõìåíá óõíåäñéá

ðñïçãïõìåíá óõíåäñéá ÁÈÇÍÁ, 17-19 Ìáñôßïõ 2008 ðñïçãïõìåíá óõíåäñéá 1 ï ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï Äçìüóéáò Õãåßáò & Õðçñåóéþí Õãåßáò (18-20 Ìáñôßïõ 1996) «Ç Äçìüóéá Õãåßá óôï Ëõêüöùò ôïõ 20 ïõ áéþíá» 2 ï ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï Äçìüóéáò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 22/5/2013 και με αριθμό 4 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

διαγωνισμοί competitions

διαγωνισμοί competitions 82 Αγαπητοί αναγνώστες, Καλωσορίσατε στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Frederick. Μέσα στις επόμενες σελίδες της ειδικής αυτής έκδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Chicco, ασφάλεια για το παιδί σας εδώ και 50 χρόνια... ΚΕΠΑ - Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχηµάτων Τα παιδιά µας.. οι µικροί «θησαυροί» µας. Σκεφτόµαστε µόνο το καλό τους και

Διαβάστε περισσότερα

Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-505-7

Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-505-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μη φεύγεις ÓÕÃÃÑÁÖÅIÓ: Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Ελίζα Βαβούρη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών EFORIA_2012_teliko:TELIKO_EFORIA_10_2007.qxd 15/3/2012 2:29 μμ Page 1 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-489-0

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-489-0 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENGLISH ROSES GOOD-BYE, GRACE? TΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μικρές και Τριανταφυλλένιες Αντίο, Γκρέις; ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Madonna EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Jeffrey Fulvimari ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα

Διαβάστε περισσότερα