ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ"

Transcript

1 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 15ï - ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ ÁÈÇÍÁ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» Ï ôßôëïò ôïõ óçìåéþìáôïò áíôéãñüöåôáé áðü ó åôéêü Üñèñï ôïõ áåßìíçóôïõ ÍéêïëÜïõ Ëïýâáñé óôçí åöçìåñßäá «Êõêëáäéêüí Öùò», ðïõ åßäå ôï öùò ôçò äçìïóéüôçôáò ðñéí áðü 57 ñüíéá (ö. 62/ 1956). Óôï êåßìåíï áõôü, üðùò êáé óå ðáëáéüôåñï äçìïóßåõìü ôïõ «Äéá íá ìç óôåéñåýóåé ç öëýâá» (åöçì. ÁóôÞñ ôçò ÔÞíïõ, ö / ) ï óïöüò åêåßíïò óõìðáôñéþôçò ìáò ôïðïèåôåßôï êñéôéêü áðýíáíôé óôç Äéïßêçóç ôïõ Éåñïý Éäñýìáôïò ãéá ôçí áðñïèõìßá õðïóôþñéîçò ôùí óðïõäþí íýùí êáëëéôå íþí. Êáé óå ãåíéêýò ãñáììýò åß å äßêéï, ðëçí üìùò ç áíáöïñü ôïõ åß å ðåñéïñéóìýíï ñïíéêü åýñïò. Ç Ðáíáãßá ôçò ÔÞíïõ üíôùò õ- ðþñîå «ðñïóôüôéò» ôçò ôý íçò, ãåãïíüò ðïõ êáèéóôü ôï ðñïóêýíçìá ôçò Ìåãáëü áñçò ìïíáäéêþ åîáßñåóç óôïí åëëáäéêü þñï. Ôï èáõìáóôü ãåãïíüò ôçò Åýñåóçò ôçò åéêüíáò ôïõ Åõáããåëéóìïý ôçò Èåïôüêïõ óôçí ÔÞíï óôéò áñ Ýò ôïõ 1823 óõãêßíçóå âáèýôáôá ôïí åëëçíéêü êüóìï, êõñßùò ôïõò ïñèüäïîïõò ñéóôéáíïýò ôùí ìéêñáóéáôéêþí áêôþí, êáé âéþèçêå óáí õðüó åóç áðïëýôñùóçò áðü ôï ìáêñáßùíá ïèùìáíéêü æõãü. Ôï áñ- éêü èáõìáóôü ãåãïíüò áêïëïýèçóáí Üëëá, åîßóïõ, ßóùò êáé ðåñéóóüôåñï, èáõìáóôü. Óå åëü éóôï ñüíï ïëïêëçñþèçêå ç áíýãåñóç ôïõ êáëëéìüñìáñïõ íáïý, åíþ ðïëý íùñßò (ÉáíïõÜñéïò 1825) ïé Åðßôñïðïé ôùí áíáóêáöþí êáé ôçò áíýãåñóçò áõôïáíáêçñý ôçêáí êôþôïñåò êáé åðýâáëáí ôéò êáôåõèýíóåéò êáé ôïõò üñïõò ëåéôïõñãßáò ôïõ ðñïóêõíþìáôïò. ÁðïêëåéóôéêÜ ëáúêþ äéïßêçóç ìå óôü ïõò ôç öéëáíèñùðßá, ôçí åêðáßäåõóç êáé ôçí êïéíþ åõðïéàá. Óôï ðëáßóéï ôçò õðïóôþñéîçò ôçò åêðáßäåõóçò ðïëý íùñßò ôï Éåñü ÊáôÜóôçìá Üñ éóå íá ïñçãåß õðïôñïößåò ãéá áíþôåñåò óðïõäýò óôçí ÁèÞíá êáé óôçí Åóðåñßá. ¼ìùò, ìå ôï áðü ÈÝóðéóìá ôçò ÐñïóùñéíÞò ÊõâÝñíçóçò (ÖÅÊ 37) «Ðåñß ôùí õðïôñüöùí ôïõ åí ÔÞíù Éåñïý êáôáóôþìáôïò ôçò Åõáããåëéóôñßáò», ôï ïðïßï åéóçãþèçêå ï áåßìíçóôïò, Åèíïóýìâïõëïò ôüôå êáé óôç óõíý åéá åðß óåéñü åôþí âïõëåõôþò ÔÞíïõ, Ãñçãüñéïò ÌáõñïìáñÜò ( ), êáèéåñþèçêå ôï íïìéêü ðëáßóéï ãéá ôï èåóìü êáé äüèçêå ó áõôþí êáôåýèõíóç ôå íéêþ êáé êáëëéôå íéêþ. Åßíáé áëþèåéá üôé óå ðïëëýò ðåñéðôþóåéò ïé õðïôñïößåò ãéá êáëëéôå íéêýò óðïõäýò åðéâüëëïíôáí áðü ôï áñìüäéï Õðïõñãåßï. ¼ìùò Þôáí ôï Ôáìåßï ôïõ Éåñïý ÊáôáóôÞìáôïò åêåßíï ðïõ ôéò óôþñéæå. Êáé áõôü áðïôåëåß ìïíáäéêþ å- îáßñåóç óôçí ÅëëÜäá, áöïý, êáôü ðüãéá ôáêôéêþ ôá åêêëçóéáóôéêïý áñáêôþñá éäñýìáôá ü é ìüíïí äå óôþñéæáí, áëëü, ôï åðéåéêýóôåñï, Þóáí åðéöõëáêôéêü áðýíáíôé óôéò êáëëéôå íéêýò óðïõäýò. Óôçí ðåñßðôùóç, üìùò, ôçò ÔÞíïõ áõôü êáôýóôç äõíáôü áöåíüò ãéáôß ç Äéïßêçóç áðïôåëåßôï áðü ëáúêïýò êáé áöåôýñïõ ãéáôß óôçí Ðüëç ôçò ÔÞíïõ õðþñ- å ìéá êïéíùíßá ìå áóôéêþ óõãêñüôçóç, ìå õøçëü ðïëéôéóôéêü status êáé ìå á- íïé ôïýò ðíåõìáôéêïýò ïñßæïíôåò. ÁõôÞ ç êïéíùíßá ïéêåéïðïéþèçêå ùò óôïé åßï ôçò äéêþò ôçò ôáõôüôçôáò ôçí êáëëéôå- íéêþ ðáñüäïóç ôçò ÅîùìåñéÜò êáé Ý- ôóé áñêåôü íùñßò Ýãéíå ìå õðåñçöüíåéá áðïäåêôþ ç Üðïøç üôé ïé Ôçíéáêïß åß áí ìéá îå ùñéóôþ ó Ýóç ìå ôï «ùñáßï». Êáé ðñüãìáôé åß áí, ãéáôß åêôüò áðü äçìéïõñãïß õðþñîáí êáé êáëïß äýêôåò ôçò êáëëéôå íéêþò Ýêöñáóçò. Ôá ðñþôá áíôßäùñá ôùí õðïôñïöéþí ôá Ýñãá ôùí ÍéêïëÜïõ Ãýæç, ËÜæáñïõ Óþ ïõ êáé ÅììáíïõÞë ËáìðÜêç, êáèþò êáé Üëëá êåéìþëéá êáé Ýñãá ôý íçò åêôéìþèçêáí ùò óôïé åßá êýñïõò ôïõ Éäñýìáôïò êáé Ýôóé, ðïëý íùñßò, ðéèáíüôáôá óôá ôýëç ôïõ 19ïõ áéþíá, éäñýèçêå óôçí áßèïõóá õðïäï Þò ç ðñþôç óõëëïãþ. Ç «ÐéíáêïèÞêç», ãéá ôçí ïðïßá êáé ôï äçìïóßåõìá ôïõ ÊëåïìÝíç ÍéêïëÜïõ óôçí ôïðéêþ åöçìåñßäá «Ðñüïäïò» (öö. 554/ 1908 ê.å.). Óôçí ÅëëÜäá ôçò åðï Þò åêåßíçò «ÐéíáêïèÞêç» õ- ðþñ å ìüíïí óôï Éåñü ºäñõìá ôçò ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ÕðÜñ åé êüðïéïò þñïò ùñßò õëéêýò äéáóôüóåéò, åäáöéêýò óõíôåôáãìýíåò Ýíáò «ïõ ôüðïò», óôïí ïðïßï äéêáéïýíôáé íá Ý ïõí ðñüóâáóç üëïé ïé Üíèñùðïé. ¼ é áðëþò äéêáéïýíôáé, áëëü êüèå ðåñéïñéóìüò óå áõôþí óõíéóôü óïâáñþ ðáñáâßáóç ôùí óôïé åéùäþí áíèñùðßíùí äéêáéùìüôùí. ùñßò ôï äéêáßùìá áõôü êüèå Üíèñùðïò óôåñåßôáé âáóéêþí áñáêôçñéóôéêþí ôçò áíèñþðéíçò õðüóôáóçò. Óå áõôüí, ëïéðüí, ôïí «ïõ ôüðï» Ý ïõí óõãêåíôñùèåß, êáé åîáêïëïõèïýí íá óõãêåíôñþíïíôáé, ìåãüëåò óôéãìýò ôçò áíèñþðéíçò óêýøçò êáé äçìéïõñãßáò. Å- êåß èá óõíáíôþóåé êáíåßò ôïí ¼ìçñï, ôï äçìéïõñãü ôïõ óìáôïò ÁóìÜôùí, ôïí ÉåæåêéÞë, ôïí Áéó ýëï, ôïí Åõñéðßäç, ôïí ÐëÜôùíá, ôïí ÊéêÝñùíá, ôï ÂïÞèåéï, ôï ÄÜíôç, ôï ËåïíÜñíôï íôá Âßíôóé, ôï ÌéêåëÜíôæåëï, ôï Óáßîðçñ, ôï Ìðá, ôï Ãêáßôå, ôï Ýãêåë, ôï ÂÝñíôé, ôï Íßôóå, ôï ÍôïóôïãéÝóêé, ôï ÑÜéíåñ Ìáñßá Ñßëêå êáé ðëþèïò Üëëùí äçìéïõñãþí. ÁíáêáôåìÝíïé, ìáýñïé, Üóðñïé, êßôñéíïé êáé êüêêéíïé. Áéóéüäïîïé êáé áðáéóéüäïîïé. ÓêåðôéêéóôÝò, ðéóôïß, Üðéóôïé, áãíùóôéêéóôýò. ¼ëïé Ýôïéìïé íá óå äå ôïýí, íá óå áêïýóïõí ùñßò íá áðáéôïýí äþëùóç áöïóßùóçò Þ áðïêþñõîçò ìéáñþí óêýøåùí êáé éäåþí. Ï äñüìïò, üìùò, óôïí ðáñáäåßóéï áõôü þñï áôõ þò äåí åßíáé åýêïëïò. Ðñùôáñ éêü, ãéáôß áðáéôåßôáé ìéá äéáäéêáóßá ìýçóçò ôáðåßíùóç, óõíåéäçôïðïßçóç ôïõ ìýôñïõ, ôùí ïñßùí, êáé äéüèåóç åõãåíéêþ. Ìá êáé áõôü åßíáé ç áñ Þ. ¼ìùò ç ìåãüëç ðýëç áðý åé áêüìç ðïëý. Ç ðýëç áõôþ, üðùò üëåò ïé ðýëåò ðïõ ïäçãïýí óôï áãáèü, åßíáé óôåíþ (Ìáôèáßïò, æ, 13-20) êáé ç áíèñþðéíç Ýðáñóç åßíáé õ- ðåñâïëéêü ìåãüëç ãéá íá åéóýëèåé. ôïìá êáé ïìüäåò ìå ìåóóéáíéêýò öéëïäïîßåò, éåñáñ ßåò êüèå åßäïõò ðïëéôéêýò, ðíåõìáôéêýò, èñçóêåõôéêýò ðïõ, ï õñùìýíåò ç êüèå ìéá óôç äéêþ ôçò áðïêüëõøç, äéåêäéêïýí ôç óùôçñßá ìáò åßíáé áðïêëåéóìýíåò áðü áõôüí ôïí «ïõ ôüðï». ÂÝâáéá ïé åðßäïîïé óùôþñåò ôçò áíèñùðüôçôáò åðéìýíïõí, ãéá ôï êáëü ìáò, íá åëýã ïõí ôçí ðñüóâáóç. Ðáëáéüôåñá ñçóéìïðïéïýóáí Üêïìøåò, ðëçí áðïôåëåóìáôéêýò ìåèüäïõò (ðõñýò, ôõöëþóåéò, ñéíïôìþóåéò, áêñùôçñéáóìïýò êáé Üëëá èåüñåóôá ìýóá!). ÓÞìåñá, üìùò, ñçóéìïðïéïýí ðåñéóóüôåñï åêëåðôõóìýíåò ìåèüäïõò ãéá íá ìáò ðåßóïõí üôé ìåñéìíïýí ãéá ôï êáëü ìáò, áðáéôþíôáò ü é ðëýïí ôçí õðïôáãþ áëëü êáé ôçí áãüðç ìáò. Ç óùôçñßá ôçò øõ Þò äåí ðïõëüåé ðëýïí. Åßíáé, üìùò, åìðïñåýóéìåò ç ôüîç, ç áóöüëåéá, öéëïðáôñßá, ç êïéíùíéêþ óõíï Þ, ê.ï.ê. ÌðñïóôÜ, ëïéðüí, óå áõôüí ôïí ùñáéïðïéçìýíï ìåóáßùíá ðñïâüëëïõìå ôï á- íáöáßñåôï äéêáßùìü ìáò óôïí ¼ìçñï, ôï ÄÜíôç êáé ôïí Ìðá. Áõôü ôï äéêáßùìá áðïôåëåß èåìåëéáêþ ðñïûðüèåóç ãéá íá ðáñáìåßíïõìå Üíèñùðïé, ãéá íá áíôéóôáèïýìå óôçí åõôýëåéá. Äåí åê ùñïýìå óå êáíýíáí ôï äéêáßùìá íá óêýðôåôáé ãéá ìáò. Äéåêäéêïýìå ôçí åëåõèåñßá íá äçìéïõñãïýìå åìåßò ôçí ýðáñîþ ìáò. Äéåêäéêïýìå ôï äéêáßùìá ôïõ ëüèïõò Åõáããåëéóôñßáò óôçí ÔÞíï. Êáé ü é ìüíïí áõôü! Ëßãá ñüíéá áñãüôåñá, ôýëïò ôïõ 1923, üôáí ç Áäåëöüôçôá ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò áðïöáóßæåé ôçí ßäñõóç óôçí ÔÞíï Ìïõóåßïõ Óýã ñïíçò ÔÝ- íçò ï Ãýæçò, ï Ëýôñáò, ï áëåðüò ê.ü. Þóáí áêüìç «óýã ñïíïé» ç Äéïßêçóç ôïõ Éäñýìáôïò êáé ç ðïëéôéêþ å- îïõóßá ôïõ ôüðïõ õéïèåôïýí Üìåóá ôçí éäýá êáé ç ßäñõóç êáé ëåéôïõñãßá Ìïõóåßïõ áíáãíùñßæåôáé ùò êáôáóôáôéêþ õ- ðï ñýùóç ìå ôï Íïìïèåôéêü Ä/ãìá ôçò (Üñèñï 25). ÔåëéêÜ ôï Ìïõóåßï èá éäñõèåß ôï 1930 êáé åìðëïõôßæåôáé ìý ñé óþìåñá. Óå ó åôéêü ðüëé íïìïèýôçìá ôïõ 1934 èá ðñïâëåöôåß ãéá ðñþôç öïñü ç äõíáôüôçôá áãïñüò Ýñãùí ôý íçò êáé ç ßäñõóç ÐáñáñôÞìáôïò ôçò Ó ïëþò Êáëþí Ôå íþí óôï íçóß. Ç ìåãüëç, üìùò, ðñïóöïñü ôïõ É- äñýìáôïò èá åßíáé ç ãåííáßá ïéêïíïìéêþ óôþñéîç ôïõ Ðñïðáñáóêåõáóôéêïý Ó ïëåßïõ Êáëþí Ôå íþí Ðáíüñìïõ á- ðü ôçí ßäñõóÞ ôïõ ôï 1955 ìý ñé êáé óþìåñá. Ïé áãëáåßò êáñðïß ôïõ ìïíáäéêïý áõôïý Ó ïëåßïõ èá Þôáí áäéáíüçôïé ùñßò ôç ãáëáíôüìï óõíäñïìþ ôïõ. ÔÝëïò, êïñõöáßï ãåãïíüò, áäéáíüçôï êáé áõôü ãéá Üëëá ïìüëïãá åêêëçóéáóôéêü Éäñýìáôá, åßíáé ç ßäñõóç êáé ëåéôïõñãßá ôïõ Éäñýìáôïò Ôçíéáêïý Ðïëéôéóìïý, ôï ïðïßï óõìðëþñùóå Þäç 10 ñüíéá äçìéïõñãéêþò ðïñåßáò. ÐáñÜ ôáýôá äåí åßìáóôå éêáíïðïéçìýíïé. Æçôïýìå áêüìç ðåñéóóüôåñá, ãéáôß ìðïñïýí íá ãßíïõí ó åôéêü åýêïëá. ¼ìùò ôáõôü ñïíá äåí îå íüìå üôé ìüíï óôç Ñþìç (Âáôéêáíü) êáé óôçí ÔÞíï ÅêêëçóéáóôéêÜ Éäñýìáôá öéëïîåíïýí Ýñãá êïóìéêþò ôý íçò êáé áõôü åßíáé êüôé ðïõ ìáò êüíåé ðåñþöáíïõò. ¼íôùò, ç Ðáíáãßá ôçò ÔÞíïõ õðþñîå êáé åîáêïëïõèåß íá åßíáé «ðñïóôüôéò» ôçò ôý íçò.

2 2- ÐÅÑÉ ÔÇÍÏÕ Áðñßëéïò - Ìáéïò - Éïýíéïò 2013 ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ ( ) Ôçí Ôñßôç ôïõ ÐÜó á, óôéò , ç ôçíéáêþ ðáñïéêßá ôçò ÁèÞíáò óõíüäåõóå óôçí ôåëåõôáßá ôïõ êáôïéêßá, óôï íåêñïôáöåßï ôïõ ïëáñãïý, ôï ÄçìÞôñç áñáëüìðïõò Áèçíáßï, Ýíá Üíèñùðï ðïõ Üöçóå Ýíôïíá ôá ß íç ôçò ðáñïõóßáò ôïõ ôüóï óôïí åõñýôåñï þñï ôçò ðáôñßäáò ìáò üóï êáé óôç ãåíýôåéñü ôïõ, ôçí ÔÞíï. Áðü ôéò óðüíéåò ðñïóùðéêüôçôåò ôùí çìåñþí ìáò, ï ÄçìÞôñçò Áèçíáßïò äéáêüíçóå ôï êïéíùíéêü óýíïëï á- ðü ðïëëü ìåôåñßæéá. ÃåííÞèçêå óôçí ÔÞíï ôï 1925, üðïõ êáé ðåñüôùóå ôéò åãêýêëéåò óðïõäýò ôïõ, êáé óôç óõíý åéá åããñüöçêå óôï Åèíéêü Ìåôóüâéï Ðïëõôå íåßï, üðïõ ïé åîáéñåôéêýò åðéäüóåéò êáé ç åñãáôéêüôçôü ôïõ ôéìþèçêáí ìå å- ðáíåéëçììýíåò õðïôñïößåò. Ðïëéôéêüò ðëýïí ìç áíéêüò áó ïëþèçêå ìå ìåëýôåò ïäïðïéßáò, êõêëïöïñéáêýò êáé ðïëåïäïìéêýò, ôüóï óôçí ÅëëÜäá (ðáñüêáìøç ñãïõò, ãéïò Ãåþñãéïò ÁíôéðÜñïõ, ÐÁÈÅ, Åãíáôßá Ïäüò ê.ü.) üóï êáé óôï åîùôåñéêü (ÐáêéóôÜí, Ëéâýç, Ãáëëßá, Ðåñóßá, Ìáñüêï, ÉñÜê ê.ëð.). ÐñïóÝöåñå áöéëïêåñäþò ðëþèïò ìåëåôþí óôçí éäéáßôåñç ðáôñßäá ôïõ, ôüóï óôç þñá (ÐïëõìÝñåéï, ËéìÜíé ÔÞíïõ, ÐáéäéêÞ áñü, ÐåñéöåñåéáêÞ ïäüò ê.ü.) üóï êáé óôá ùñéü (ÁñíÜäïò, Äõï ùñéü, ÖáëáôÜäïò ê.ëð.), åßôå ùò ìåëåôçôþò, åßôå ùò Ôå íéêüò Óýìâïõëïò ôïõ Õðïõñãåßïõ Óõíôïíéóìïý êáé áñãüôåñá ôïõ ÄÞìïõ ÔÞíïõ, ùñßò ðïôý íá äå ôåß áìïéâþ. ÄéåôÝëåóå Ðñüåäñïò ôçò Áäåëöüôçôáò ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò ôçí ðåñßïäï Ï ÄçìÞôñçò Áèçíáßïò ðñïóðüèçóå íá öýñåé Ýíá íýï ðíåýìá óôï óùìáôåßï, á- îéïðïéþíôáò êõñßùò íýïõò áíèñþðïõò. Ç å- ðï Þ, üìùò, Þôáí äýóêïëç, Ýíôïíá ñùìáôéóìýíç êïììáôéêü, ðñüãìá ðïõ ôïí áíüãêáóå íá ðáñáéôçèåß ðñéí ôç ëþîç ôçò èçôåßáò ôïõ. ÁíåîÜñôçôá áðü ôï âñá ý ðýñáóìü ôïõ áðü ôï äïéüêé ôçò Áäåëöüôçôáò, êáôüñèùóå êáé åäþ íá áöþóåé áíåîßôçëá ß íç. ÁãáðçìÝíç ôïõ áó ïëßá, áðü ôçí ðáéäéêþ ôïõ çëéêßá, Þôáí ç æùãñáöéêþ. ÖéëïôÝ íçóå äåêüäåò ðéíüêùí ìå ôïðßá áðü ôçí ÔÞíï êáé ôéò ÊõêëÜäåò, ôá ïðïßá åîýèåóå ôï 2005 óôï ÐïëõêÝíôñï ôïõ ÄÞìïõ ÔÞíïõ. Ãéá ôçí åêäçìßá ôïõ ç Áäåëöüôçôá ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò åîýäùóå ó åôéêü øþöéóìá. Áò åßíáé áéþíéá ç ìíþìç ôïõ! ΜΝΗΜH ΙΚΑΙΟΥ öõãå óôéò , ðëþñçò çìåñþí, Ýíáò Ôçíéáêüò åõðáôñßäçò, ï Ðïëéôéêüò Ìç áíéêüò Ãéþñãïò ÌðïõñäÜêïò, Ý- íáò Üíèñùðïò äßêáéïò êáé åõóåâþò, Ýãêñéôï ìýëïò ôçò ôçíéáêþò ðáñïéêßáò óôçí Á- èþíá. Ï Ãåþñãéïò ÌðïõñäÜêïò ãåííþèçêå óôá Äõï ùñéü ôçò ÔÞíïõ. ÐáôÝñáò ôïõ Þôáí ï ÌáíéÜôçò äüóêáëïò Ãñçãüñéïò ÌðïõñäÜêïò, ðïõ Üöçóå ß íç åêðáéäåõôéêþò êáé ðïëéôéêþò ðáñïõóßáò óôïí ôüðï. Ï Ãåþñãéïò ÌðïõñäÜêïò äéáêñéíüôáí áðü ôç ìåãüëç ôïõ åõóýâåéá ðñïò ôçí Ðáíáãßá, ôç Ìåãáëü áñç, óôï íáü ôçò ïðïßáò êáé ôï ÐÉÉÅÔ ðñüóöåñå åîáéñåôéêýò, ùñßò êáìéü áìïéâþ, õðçñåóßåò. ÕðÞñîå, ìáæß ìå ôïí áåßìíçóôï Êùí/íï Áèçíáßï êáé ôïí Õ- ðïõñãü ÃéÜííç ÐáëáéïêñáóÜ, åê ôùí óõíôáêôþí ôïõ ó åäßïõ íüìïõ ðïõ êáôýëçîå óôçí øþöéóç ôïõ íüìïõ 349/ ÊÜðïéá áðü ôá Ýñãá ôïõ åßíáé: - «íéá ðåñß ôçí éóôïñßáí êáé ôï êôßñéïí ôïõ åí ÔÞíù éåñïý íáïý ôïõ Åõáããåëéóìïý ôçò Èåïôüêïõ», Çìåñïëüãéïí ôçò Ìåãáëü- áñçò 1973, óåë «Ï íáüò ôçò Ìåãáëü áñçò óôçí ÔÞíï êáé ç éóôïñßá ôïõ», ÔçíéáêÜ, 2 (2004), óåë (åêäüèçêå êáé óå áíüôõðï), êáé - Åêêëçóßåò êáé åîùêëþóéá óôá Äõï ùñéü ÔÞíïõ, ÔÞíïò Ï Ãåþñãïò ÌðïõñäÜêïò äéåôýëåóå ìýëïò ôïõ ÄÓ ôçò Áäåëöüôçôáò ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò êáé Ðñüåäñïò ôçò Åôáéñåßáò Ôçíéáêþí Ìåëåôþí åðß äýï èçôåßåò ( ). Ãéá ôçí åêäçìßá ôïõ Øçößóìáôá å- îýäùóáí ôï ÐÉÉÅÔ êáé ç Åôáéñåßá Ôçíéáêþí Ìåëåôþí. Áéùíßá ôïõ ç ìíþìç. Ê.Äáíïýóçò Óõìðëçñþèçêáí óôéò ñüíéá áðü ôç äïëïöïíßá ôïõ Ãñçãüñç ËáìðñÜêç óôç Èåóóáëïíßêç. Ôï óôõãåñü áõôü Ýãêëçìá õðþñîå ôï áðïêïñýöùìá ôçò ìåôåìöõëéáêþò ðïñåßáò ôçò þñáò êáé ðñïüããåëïò ôçò óõíôáãìáôéêþò åêôñïðþò. Èá ðñýðåé, ëïéðüí, ìå ü- óç äõíáôþ íçöáëéüôçôá äéáèýôïõìå íá óôñýøïõìå ôç óêýøç ìáò ðßóù, íá é íçëáôþóïõìå ôá ôñáýìáôá ôï óõëëïãéêü óþìá ôïõ ôüðïõ ìáò êáé íá óôï áóôïýìå ðþò, êáé ãéáôß, áðü ôéò ôñáãéêýò ìýñåò ôïõ ÌÜç ôïõ 1963 öôüóáìå óôçí åõôýëåéá ôïõ óþìåñá. Ôßðïôá äåí åßíáé ôõ áßï. ¼,ôé äåí êáôüöåñå ôï áóôõíïìéêü êñüôïò, ôï êáôüñèùóå ðïëý åõêïëüôåñá ï ËÁÚÊÉÓÌÏÓ... ãéá íá áðïöýãåôå ôçí õøßóôçí äõóìýíåéáí Çìþí, íá ìç ãßíåôå óôï ìýëëïí Ýíï ïò ðáñïìïßùí ðñáãìüôùí». ÁõôÜ ôá õðýñï á áðåõèýíåé ðñïò ôïí Immanuel Kant, åî ïíüìáôïò ôïõ âáóéëéü ôçò Ðñùóßáò Öñåéäåñßêïõ ÃïõëéÝëìïõ Â, ï õðïõñãüò ôïõ êñüôïõò êáé éåñýáò Wollner óôá Íá ðþò ãåëïéïðïéïýíôáé ïé Üíèñùðïé óôá ìüôéá ôùí áéþíùí! Ï Wollner, ãéá ôïí ïðïßï ï Öñåéäåñßêïò ï ÌÝãáò åß å óçìåéþóåé (1768) «åßíáé Ýíáò áðáôåþíáò éíôñéãêüíôçò ðáðüò», ðþñå ðñïò óôéãìþ ôçí åêäßêçóþ ôïõ ¼ìùò ôé Ýìåéíå áð áõôüí; ¼,ôé êáé áðü ôïí çìýôåñï ðïõ áðåöþíáôï: «ÕðÞñîå êáé ÐëÜôùí ôéò, üóôéò Ýãñáøå ôéíü»! Ê.Ä. Μπορεί τα χρόνια να περνούν, όμως η ζωή κύκλους κάνει και ο Άννινος αποδείχτηκε διαχρονικός! H ΖΩΗ ΜΑΣ Μια ρόδα άστατα καρφωμένη αυτή η μικρή πολύτροπη ζωή μας. Μια πάει προς τα ψηλά, μια πέφτει χαμηλά, δε μένει σταθερή κι ας δείχνει καρφωμένη. Φεύγοντας μένει στάσιμη, και όταν στέκει τρέχει. Αναπηδά συχνά εδώ κι κει, μα δε μπορεί να ξεφύγει. Γυρνά και κινούμενη παρασέρνει τη στασιμότητα. Οι γύροι της γράφουν ένα μηδενικό στη ζωή μας, καπνό, όνειρο και άνθος εφήμερο. (Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Έπη ηθικά, 19 [PG, 37]) ÐÅÑÉ ÔÇÍÏÕ To 8ο βιβλίο της Παλατινής Ανθολογίας είναι αφιερωμένο στο Γρηγόριο. Όποιος το θέλει, μπορούμε να του το στείλουμε σε ψηφιακό αρχείο (pdf). Ôñéìçíéáßá ðåñéïäéêþ Ýêäïóç ôçò Áäåëöüôçôáò ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò (Áóçì. ÖùôÞëá 40 & Ë. ÁëåîÜíäñáò, ÁèÞíá, Ôçë/Fax: ). Óôïí ôßôëï ï ðñþôïò åëëçíéêüò Üñôçò ôçò ÔÞíïõ áðü ôç Üñôá ôïõ ÑÞãá. Åêäüôçò: ÉùÜííçò Ðáðáäçìçôñßïõ, Ðñüåäñïò. Äéåýèõíóç óýíôáîçò: Êþóôáò Äáíïýóçò ( ). ÅðéôñïðÞ óýíôáîçò: Êþóôáò ÊáñáÀóêïò, ÖùôåéíÞ Êåëáäßôïõ - Ëáãïõñïý, ÆÝöç ÐïôÞñç. ÇëåêôñïíéêÞ ó åäßáóç: Êþóôáò Äáíïýóçò. Åêôýðùóç: «ÄÅÊÁËÏÃÏÓ» ÅÐÅ (Áãáèßïõ 3 & áñ. Ôñéêïýðç, ÁèÞíá, ôçë ). Óõíåñãáóßåò åßíáé äåêôýò ìüíïí óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ. ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ (Áðü ôçí åöçì. ÁóôÞñ ôçò ÔÞíïõ, áñ. ö. 157/ 1909) Η ΕΚ ΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ «Ôï ýøéóôï ðñüóùðü ìáò äéýêñéíå Þäç áðü ðïëýí êáéñü ðùò êüíåôå êáôü ñçóç ôçò öéëïóïößáò óáò ãéá ôçí ðáñáìüñöùóç êáé õðïôßìçóç áñêåôþí êõñßùí êáé âáóéêþí äéäá þí ôçò Áãßáò ÃñáöÞò êáé ôïõ ñéóôéáíéóìïý. Ðùò êüíáôå ôïýôï óõãêåêñéìýíá óôï âéâëßï óáò Ç èñçóêåßá ìýóá óôá üñéá ôïõ Êáèáñïý Ëüãïõ, êáèþò êáé óå Üëëåò ìéêñüôåñåò äéáôñéâýò óáò. Ðñïóäïêïýóáìå êüôé êáëýôåñï áðü óáò, äåäïìýíïõ üôé Ýðñåðå íá áíôéëçöèåßôå ï ßäéïò ðüóï áíåýèõíá åíåñãåßôå êáôü ôïõ êáèþêïíôüò óáò ùò äáóêüëïõ ôçò íåïëáßáò Áðáéôïýìå íá áðïêôþóåôå ôü éóôá åõóõíåßäçôç åõèýíç êáé áíáìýíïõìå áðü óáò, Από την εφημερίδα «Αναγέννησις» [Τήνου], αρ. φ. 133/ Παλαιό, πλην όμως επίκαιρο! ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ... Ç «Ðåñß ÔÞíïõ» åõåëðéóôåß óõíåñãáóßåò óáò... ÐåñéìÝíïõìå ôç äéêþ óáò óõìâïëþ óôçí ðñïóðüèåéü ìáò. Êåßìåíá ðñïâëçìáôéóìïý, êåßìåíá äçìéïõñãéêþò Ýêöñáóçò åßíáé åõðñüóäåêôá. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôç Óýíôáîç (Ê. Äáíïýóçò: , Ê, ÊáñáÀóêïò: , Ö. Êåëáäßôïõ-Ëáãïõñïý: & ÆÝöç ÐïôÞñç: ).

3 Áðñßëéïò - Ìáéïò - Éïýíéïò 2013 «ÐEÑI THNOY» - 3 TO ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ Grato m e l sonno, e piu l esser di sasso, Mentre che l danno e la vergogna dura; Non veder, non sentir m e gran ventura; Pero non mi destar, deh! parla basso. ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ¼ðùò êüèå ñüíï, Ýôóé êáé öýôïò, ôï ÄÓ ôïõ óùìáôåßïõ ìáò, åêðëçñþíïíôáò êáôáóôáôéêþ õðï ñýùóç, óõììåôåß å óôçí ðáíþãõñç ôçò Áãßáò ÔñéÜäáò óôç Ãýñëá, åíþ ìýëç ôïõ ðáñýóôçóáí óôçí ðáíþãõñç ôïõ ïìùíýìïõ íáïý óôï Óêëáâï ùñéü. Αγαπώ τον ύπνο κι ακόμη πιο πολύ το ότι είμαι [από πέτρα, όσο κρατούν στον κόσμο η συμφορά και η ατιμία μεγάλη η τύχη μου, ούτε να βλέπω, ούτε να νιώθω γι αυτό μη με ξυπνάς χαμήλωσε τη φωνή σου. Απάντηση του Michelangelo στο επίγραμμα του Giovanni Strozzi εν ονόματι της Νύχτας (Mτφρ. Παναγιώτη Κανελόπουλου). «GIAOUR» Óõìðëçñþíïíôáé öýôïò 200 ñüíéá áðü ôç äçìïóßåõóç äõï ðïéçìüôùí ôïõ Byron Giaour (Ï ðéóôïò) êáé The Bridge of Abydos (Ç ãýöõñá ôçò Áâýäïõ), ôá ïðïßá áíþêïõí óôç óåéñü ôùí ñïìüíôæùí ôçò ÁíáôïëÞò. ÕðÞñîáí áðïôýëåóìá, üðùò êáé ôï Ýñãï Childe Harold s pilgrimage, ôïõ ôáîéäéïý ôïõ ìåãüëïõ ðïéçôþ óôçí ÁíáôïëÞ ( ). Ôï ðñþôï äéáäñáìáôßæåôáé óôç ãç ôçò ÁôôéêÞò. Ç Leila, ìýëïò ôïõ áñåìéïý ôïõ Hassan, óõíüðôåé ó Ýóåéò ìå ôïí «ðéóôï ÂåíåôóéÜíï», ãßíåôáé áíôéëçðôþ, ôç âüæïõí óå Ýíá óáêß êáé ôçí ðíßãïõí óôç èüëáóóá. Ï - ðéóôïò åêäéêåßôáé ôï Hassan êáé ôïí óêïôþíåé. Óôç óõíý åéá ôåëåéþíåé ôç æùþ ôïõ óôï ìïíáóôþñé. H ìïíïìá ßá ôïõ ðéóôïõ ÂåíåôóéÜíïõ ìå ôï Hassan èá áðïôåëýóåé ôï èýìá ôïõ èáõìüóéïõ ðßíáêá ôïõ Eugene Delacroix (1826). Ï Ñïìáíôéóìüò óôï áðüãåéü ôïõ! ¼ðïéïò áíáãíþóôçò ìáò åíäéáöýñåôáé, ìðïñïýìå íá ôïõ óôåßëïõìå ôç ìåôüöñáóç ôïõ Ýñãïõ óå øçöéáêþ ìïñöþ. Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ Ðñéí 50 ñüíéá, óôéò 16 Éïõíßïõ ôïõ 1963, ç óïâéåôéêþ Valentina Vladimirovna Tereshkova ( ) èá åßíáé ç ðñþôç ãõíáßêá êïóìïíáýôçò ìå ôï óêüöïò Vostok 6. íá á- êüìç áíäñéêü ï õñü åß å êáôáðýóåé 11 Éïõíßïõ Ï âïõäéóôþò ìïíá üò, Thich Quang Duc, áõôïðõñðïëåßôáé ùò Ýíäåéîç äéáìáñôõñßáò ãéá ôçí êáôáðßåóç ôùí âïõäéóôþí áð' ôçí êõâýñíçóç ôïõ ÂéåôíÜì. Êáè üëç ôçí äéüñêåéá ôçò áõôïðõñðüëçóçò äåí êïõíþèçêå êáèüëïõ áð ôç èýóç ôïõ. Η ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΒΟΥΤΥΡΑ ΣΤΗΝ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ìå ìåãüëç åðéôõ ßá óôçí áßèïõóá «ÉùÜííçò ÑÞãïò - Ðáíïñìßôçò» ôïõ óùìáôåßïõ ìáò, óôéò , ç ïìéëßá ôçò êáèçãþôñéáò ôïõ ÁÐÈ ê. ÁëåîÜíäñáòÃïõëÜêç - ÂïõôõñÜ ìå èýìá «ÉùÜííçò áëåðüò êáé ïé åêôüò ÔÞíïõ Ôçíéáêïß ìáñìáñïãëýðôåò (19ïò - 20üò áé.)». Ç êõñßá ÂïõôõñÜ, êáô å- îï Þí åñåõíþôñéá ôçò æùþò êáé ôïõ Ýñãïõ ôïõ ìåãüëïõ êáëëéôý íç ôçò ÔÞíïõ Ãéáííïýëç áëåðü, áëëü êáé ôçò ìåñìáñïãëõðôéêþò ðáñüäïóçò ôïõ ôüðïõ ìáò, îåíüãçóå ôï áêñïáôþñéü ôçò óôá ìåãüëá íçóéü ôïõ Áíáôïëéêïý Áéãáßïõ êáé óôéò áðýíáíôé ìéêñáóéáôéêýò á- êôýò. Ο «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ! ÐÜíå êüðïéá ñüíéá ðïõ óôçí áðïèþêç ôïõ Áñ áéïëïãéêïý Ìïõóåßïõ Óýñïõ åíôïðßóôçêå ãýøéíï ðñüðëáóìá ôïõ «Áðüëëùíá». Ï èåüò ôçò ìïõóéêþò, üñèéïò, ìå ôç ëýñá ôïõ. Óýíôïìá áíáãíùñßóôçêå üôé åðñüêåéôï ãéá ôï ãíùóôü áðü ôç âéâëéïãñáößá Ýñãï ôïõ Õ- óôåñíéþôç ãëýðôç Ãåùñãßïõ ÂéôÜëç (áðü ôçí áñ éêþ óýíèåóç Ýëåéðå ìüíïí ï ëýêïò, ôï éåñü æþï ôïõ èåïý). ÓÞìåñá ôï Ýñãï åêôßèåôáé óôï Âéïìç áíéêü Ìïõóåßï ôçò Åñìïýðïëçò. Ç Áäåëöüôçôá ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò, ìå äáðüíåò ôçò, åîáóöüëéóå äýï áíôßãñáöá ôïõ èáõìüóéïõ áõôïý Ýñãïõ, ôá ïðïßá êáé äþñéóå óôï Ìïõóåßï Ôçíßùí Êáëëéôå íþí ÔÞíïõ (ðïõ éäñýèçêå ìå ðñùôïâïõëßá ôçò ôï 1930) êáé óôï Ìïõóåßï Ôçíßùí Êáëëéôå íþí Ðáíüñìïõ. ÈåñìÝò åõ áñéóôßåò ïöåßëïíôáé óôï ÄÞìáñ ï Óýñïõ ê. ÃéÜííç ÄåêáâÜëëá êáé óôïí Ðñüåäñï ôïõ Ïñãáíéóìïý Ðïëéôéóìïý - èëçóçò Óýñïõ ê. ÃéÜííç ÊåñÜíç ãéá ôçí åõãåíéêþ á- íôáðüêñéóþ ôïõò óôï áßôçìü ìáò ãéá ôçí åîáóöüëéóç ôùí áíôéãñüöùí, åñãáóßá ôçí ïðïßá åðéìåëþèçêå ï óõíôïðßôçò ìáò ãëýðôçò ê. Ðáíáãéþôçò Êáëïýäçò. ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΕΧΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΤΗΝΟΥ Ôçí ÊõñéáêÞ 12 ÌáÀïõ êáé óå ðëþèïò êüóìïõ ðñáãìáôïðïéþèçêáí ôá åãêáßíéá ôïõ å- ðéóêåõáóìýíïõ Çãïõìåíåßïõ êáé ôçò ÔñÜðåæáò ôçò É. Ì. ÊïéìÞóåùò ôçò Èåïôüêïõ Êå- ñïâïõíßïõ ÔÞíïõ. Ôïí áãéáóìü ôýëåóå ï Ìçôñïðïëßôçò ê. Äùñüèåïò  ðáñïõóßá ôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Êáèïëéêþí ÔÞíïõ ê. ÍéêïëÜïõ êáé ôïõ êëþñïõ ôïõ íçóéïý. Ç ðñïóðüèåéá Ýíôáîçò ôïõ Ýñãïõ îåêßíçóå ðñéí áðü äýêá ñüíéá êáé ìüëéò ôï 2011 Üñ- éóáí ïé åñãáóßåò. ÖïñÝáò õëïðïßçóçò åßíáé ç ÐåñéöÝñåéá Íïôßïõ Áéãáßïõ ìå ôç ñçìáôïäüôçóç ôçò ÅëëÜäáò, ôçò Íïñâçãßáò, ôïõ Ëé- íåíóôüéí êáé ôçò Éóëáíäßáò. áéñåôéóìïýò áðçýèõíáí ï ê Äùñüèåïò Â, ï ÐåñéöåñåéÜñ çò Íïôßïõ Áéãáßïõ ê. É. Ìá áéñßäçò, ï ÁíôéðåñéöåñåéÜñ çò ÊõêëÜäùí ê. Ã. Ðïõóáßïò, ç ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝáò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò ê.. ÊáëïãÞñïõ êáé ï ÄÞìáñ ïò ÔÞíïõ ê. Ð. ÊñïíôçñÜò. Óõãêßíçóç, üìùò, ðñïêüëåóå ç ÇãïõìÝíç ôçò ÌïíÞò Ï- óéïëïãéùôüôç ÉïõëéáíÞ Ñçãïðïýëïõ, ç ïðïßá, áöïý ìßëçóå ãéá ôï Ýñãï, áíáöýñèçêå îå- ùñéóôü óå üëïõò, üóïé åñãüóôçêáí ãéá ôçí ïëïêëþñùóþ ôïõ. Óôï ôýëïò, ðñáãìáôïðïéþèçêå îåíüãçóç óôïõò þñïõò ôïõ Çãïõìåíåßïõ êáé ðñïóöýñèçêå ðëïýóéï êýñáóìá óå üëïõò ôïõò ðáñåõñåèýíôåò. 5ο ΠΑΓΚΥΚΛΑ ΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ðñáãìáôïðïéþèçêå ÌáÀïõ 2013, óôï ºäñõìá Ôçíéáêïý Ðïëéôéóìïý, ôï 5ï Ðáãêõêëáäéêü ÓõíÝäñéï Óõëëüãùí Ãõíáéêþí ìå èýìá «Ãõíáßêá êáé ôý íç». ÊáôÜ ôç äéüñêåéá ôïõ óõíåäñßïõ ðáñïõóéüóôçêáí åéóçãþóåéò ãéá ôç óõììåôï Þ ôçò ãõíáßêáò óôçí êáëëéôå íéêþ ãåíéêü äçìéïõñãßá, üðùò áõôþ êáôáãñüöåôáé ó ïëüêëçñï ôï êõêëáäéêü óýìðëåãìá. Ãéá ôéò ãõíáßêåò ôçò ÔÞíïõ ìßëçóáí ç ê. Ìáñïõëéþ Ãêßæç («Ç Âéïôå- íéêþ Ó ïëþ óôçí Ðüëç ôçò ÔÞíïõ») êáé ï ê. Êþóôáò Äáíïýóçò («ÔÞíïò: Ãõíáßêåò êáé ôý- íç»). Ôçí åõèýíç ôçò Üøïãçò äéïñãüíùóçò ôïõ óõíåäñßïõ åß å ï äñáóôþñéïò Óýëëïãïò Ãõíáéêþí ÔÞíïõ, óôçí Ðñüåäñï êáé ôï ÄÓ ôïõ ïðïßïõ áðåõèýíïõìå åãêüñäéá óõã áñçôþñéá. ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Íá ôá éëéüóåé! ÁõôÞ ç åõ Þ üëùí ìáò. Ç åõ- Þ åêåßíùí ðïõ âëýðïõí óôï Ìïõóåßï ÌáñìÜñïõ Ðáíüñìïõ -Ýíá áðü ôá èåìáôéêü Ìïõóåßá ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò îå ùñéóôü óôïëßäé ôïõ ôüðïõ ôïõò. Ôñåéò ïñùäßåò ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΤΩΝ 105 «Σκιάν βαθείαν υπό το παχύ φύλλωμά μου, ύδωρ άφθονον και δροσερώτατον εκ της καλλινάου προ εμού εξακρούνου κρήνης, μπαρμπούνια λαχταριστά και κρέατα ευγεστότατα, τέλος δε α- θάνατον δροσερόν μελτεμάκι καθημερινόν, και ιδιαιτέρως το τους γέροντας εις νέους μεταβάλλον νερό της Κακής Σκάλας, θα απολαύσωσι αφθόνως οι ε- πισκεψόμενοι εφέτος αγαπητοί συμπολίται μας τον φιλόξενον δήμον μας. Ο Πλάτανος του Πηγαδιού» (Εφημ. Πρόοδος [Τήνου], αρ. φ. 532/ 1908) ιαφημίσεις ρεκλάμες τότε είχαμε από πολύ παλιά. Κάποιες, όμως, ήσαν ευφυείς και κομψότατες, όπως η παραπάνω. Ο «Πλάτανος του πηγαδιού» του Πύργου προσκαλεί τους Αθηναίους να επισκεφθούν το ήμο Πανόρμου. εν είμαστε τοπικιστές, όμως αυτό μόνον στην Εξωμεριά μπορούσε να γίνει!

4 4- ÐÅÑÉ ÔÇÍÏÕ Áðñßëéïò - Ìáéïò - Éïýíéïò 2013 ΜΝΗΜΗ ΩΡΟΘΕΟΥ Α ìå äéäáóêáëßá ôùí ê.ê. Ãåùñãßáò ÌðáêïãéÜííç êáé Ìáñãáñßôáò Óáëôáìáíßêá åñìþíåõóáí åõñåßáò ãêüìáò ìåëùäßåò ôçí ÊõñéáêÞ, , ìå ôçí åõêáéñßá ôçò óõìðëþñùóçò ðýíôå åôþí åðßóçìçò ëåéôïõñãßáò ôïõ Ìïõóåßïõ. Ç óôéãìþ, üìùò, åðéâüëëåé íá óôñýøïõìå ôï íïõ ìáò óå üëïõò åêåßíïõò ðïõ êáôýèåóáí ôçí éäýá ßäñõóçò êáé óå åêåßíïõò ðïõ äïýëåøáí ãéá ôçí õëïðïßçóþ ôçò, êáé äåí åßíáé ëßãïé. Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΠΡΑΖΑΒΙΛ Ôçí ÊõñéáêÞ, 14ç Áðñéëßïõ 2013, ðñáãìáôïðïéþèçêå óôïí Éåñü Êáèåäñéêü Íáü Áãßïõ Äçìçôñßïõ Pointe Noire ôïõ Êïíãêü, üðïõ ç Ýäñá ôçò ÅðéóêïðÞò, ç åíèñüíéóç ôïõ ÈåïöéëåóôÜôïõ Åðéóêüðïõ Ìðñáæáâßë êáé Ãêáìðüí ê. ÐáíôåëåÞìïíïò. ÐñïçãÞèçêå áñ éåñáôéêü óõëëåßôïõñãï, ðñïåîüñ ïíôïò ôïõ Óåâáóìéüôáôïõ Ìçôñïðïëßôç Êáìåñïýí ê. Ãñçãïñßïõ åêðñïóþðïõ ôïõ ÐáôñéÜñ ç Á- ëåîáíäñåßáò, óôï ïðïßï óõììåôåß å óýóóùìïò ï êëþñïò ôçò ÉåñÜò ÅðéóêïðÞò Ìðñáæáâßë. Συμπληρώνονται φέτος 500 χρόνια από τη δημιουργία του αριστουργήματος του Albrecht Durer «Ο ιππότης, ο διάβολος και ο θάνατος». Ο χριστιανός, αγνοώντας τους δυο εχθρούς, προχωρά στο δρόμο του καθήκοντος. Στο έργο, το ο- ποίο εμπνέεται από το Enchiridion militis Christiani (Εγχείριδιο του χριστιανού στρατιώτη) του Έρασμου, καταχωρείται το απόσπασμα από τον 23ο Ψαλμό: «Αν και πορεύομαι στην κοιλάδα του σκότους και του θανάτου, δε φοβούμαι κανένα κακό». Óôéò äýóêïëåò ìýñåò ðïõ ðåñíüìå Ý- íá äýíôñï, Ýíáò èüìíïò, Ýíá öõôü êüíïõí ôç æùþ ìáò ðéï üìïñöç. Áò öõôýøïõìå íýá êé áò öñïíôßóïõìå ôá ðáëéü. Ìðïñïýìå... Ìå ôçí åõêáéñßá ôçò óõìðëþñùóçò 100 åôþí áðü ôç ãýííçóþ ôïõ Ýãéíáí óôéò ìå êüèå åðéóçìüôçôá ôá áðïêáëõðôþñéá ôçò ðñïôïìþò ôïõ ìáêáñéóôïý Ìçôñïðïëßôç Óýñïõ - ÔÞíïõ ê.ëð. ÄùñïèÝïõ Á (ÓôÝêá), Ýñãïõ ôïõ Ôçíéáêïý ãëýðôç ê. ÃéÜííç Êáãéþñãç. Ç ðñïôïìþ ôïðïèåôþèçêå óôïí áýëåéï þñï ôïõ ìçôñïðïëéôéêïý íáïý Ìåôáìüñöùóçò ôïõ ÓùôÞñïò óôçí Åñìïýðïëç, üðïõ êáé ïé ðñïôïìýò ôùí ðñïêáôü ùí ôïõ ÁëåîÜíäñïõ Ëõêïýñãïõ, Áèáíáóßïõ Ëåâåíôüðïõëïõ êáé ÖéëáñÝôïõ Éùáííßäç. ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ Ι.ΤΗ.Π. Ôï ðñþôï ÖåóôéâÜë World Music ôçò ÔÞíïõ ïëïêëçñþèçêå ôéò ðñþôåò þñåò ôçò ÊõñéáêÞò , ìýóá óå ðáíäáéóßá âáëêáíéêþí óêïðþí áðü ôïí ðïëõôüëáíôï Íïñâçãü áêïñíôåïíßóôá Stian Carstensen êáé Ýîé ëëçíåò ìïõóéêïýò ðïõ ôæáìüñáíå óôç óêçíþ ôïõ É.ÔÇ.Ð. Ç ÔÞíïò óõíáíôþèçêå ìå óðïõäáßïõò ìïõóéêïýò áðü ôá ÂáëêÜíéá êáé ôçí ÁíáôïëéêÞ Ìåóüãåéï ìå óôü ï ôçí Ýíôáîç ôïõ íçóéïý óå Ýíá åõñýôåñï äéáðïëéôéóìéêü äßêôõï. ÈåñìÜ óõã áñçôþñéá. Ôç ÄåõôÝñá, , ìßëçóå ï ê. ÄçìÞôñçò ÁñôÝìçò ìå èýìá «ÃÝíåóéò Ôçèýïò. Áñ- áßá ëéìüíéá ôçò ÔÞíïõ». Ôçí åêäþëùóç óõíôüíéóå ç ê. Ãåùñãßá ÑÜðôç êáé ðñïëüãéóå ï áñ áéïëüãïò - éóôïñéêüò ôý íçò ê. Öñáãêßóêïò Êñçôéêüò. ΜΕΛΩ ΙΚΗ ΒΡΑ ΙΑ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΤΗΝΟΥ ÓÜââáôï, 20 Áðñéëßïõ Ìéá ìåëùäéêþ âñáäéü ìå Ýíôïíï Üñùìá ÔÞíïõ. Óôï Flo caffe ôçò Ðåýêçò áðïëáýóáìå ìéá õðýñï ç ìïõóéêþ âñáäéü. Óôß ïé - ìïõóéêþ ç óõìðáôñéþôéóóü ìáò ê. Ìáñßá ñõóïý (Ðýñãïò) êáé ìïõóéêþ åðéìýëåéá, äéäáóêáëßá, åíïñ Þóôñùóç, óýíèåóç åéóáãùãþí, äéåýèõíóç 8ìåëïýò ïñ Þóôñáò êáé ôñáãïýäé ï ôáëáíôïý ïò íåáñüò ìïõóéêüò ê. ÐåñéêëÞò ÌáëáêáôÝò (ÕóôÝñíéá). Ìéá áßèïõóá õðåñðëþñçò, Ýíá èåñìü, ðáñáôåôáìýíï åéñïêñüôçìá êáé ìéá âñáäéü áîý áóôç. ΠΟΙΚΙΛΑ Êõêëïöüñçóå áðü ôéò åêäüóåéò «Åíôüò» ôï âéâëßïõ ôïõ áåéèáëïýò ößëïõ êáé óõìðáôñéþôç ìáò ê. Ìé Üëç Ëéáñïýôóïõ ìå ôïí ôßôëï «ÔÞíïò êáñäéü ìïõ» [21 x 14, óåë. 170]. Ìéá óåéñü äéçãçìüôùí, ìýóá áðü ôçí ïðïßá ðñïâüëëåé ç åñùôéêþ ó Ýóç ôïõ óõããñáöýá ìå ôïí ôüðï ôïõ, áëëü, ôáõôü ñïíá, êáé ìéá êñßóéìç åðï Þ ãéá ôçí ðáôñßäá ìáò. Ìé Üëç, íá åßóáé êáëü êáé íá ìáò äßíåéò áñýò! Üñç ÊïõôåëÜêç, ÔïðùíõìéêÜ êáé ÏíïìáôïëïãéêÜ ôçò íþóïõ ÔÞíïõ, Ýêäïóç â, ÁèÞíá Åðáíåêäüèçêå, åðáõîçìýíï êáé âåëôéùìýíï ôï âéâëßï áõôü ôïõ ê. ÊïõôåëÜêç, óôç óåéñü «ÔÞíïò, Áñ áßá êáé ñéóôéáíéêþ - ÁðïêáôÜóôáóç ôçò éóôïñéêþò áëþèåéáò». ÓôÝëéïõ È. Äåóýðñç, ÍïóôáëãéêÜ óôáëüãìáôá. Ôá ôñáãïýäéá ôùí ùñéþí ìáò, ÔÞíïò 2013 [24 x 17, óåë. 64) Áðü ôï óùìáôåßï ìáò åêäüèçêå óå êáëáßóèçôï ôåý ïò ç ïìéëßá ôçò éóôïñéêïý ê. Âéñãéíßáò Êùíóôáíôßäïõ - áìïõäïðïýëïõ êáôü ôç öåôéíþ ÅïñôÞ ôçò Åýñåóçò óôçí ÁèÞíá. Ìå ìåãüëç áñü ðëçñïöïñçèþêáìå üôé ï óõìðáôñéþôçò, ê. ÌÜíèïò Óáíôïñéíáßïò, êáèçãçôþò ôçò ÁÓÊÔ, ôéìþèçêå áðü ôç ÃáëëéêÞ Äçìïêñáôßá ìå ôï ðáñüóçìï ôçò ÔÜîçò ôïõ Áêáäçìáúêïý Öïßíéêá ãéá ôéò äñáóôçñéüôçôýò ôïõ ðïõ ðñïâüëëïõí ôçí åëëçíïãáëëéêþ óõíåñãáóßá. Ìå èýìá «Êùíóôáíôéíïõðïëßôåò ÔÞíéïé êáé ç ÊéïóÝì ÓïõëôÜí» ìßëçóå óôéò , óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï Êùíóôáíôéíïõðïëéôþí óôçí ÁèÞíá (Äçì. Óïýôóïõ 43) ï ê. Íßêïò Ìé- áçëßäçò. Óôï ðåñéïäéêü «ÉóôïñéêÜ», ô 57 (ÄåêÝìâñéïò 2012), óåë , äçìïóéåýèçêå âéâëéïêñéóßá ãéá ôï âéâëßï ôïõ ð. ÌÜñêïõ Öþóêïëïõ, «Ç ÏîùìåñéÜ óôá ñüíéá ôïõ ýóôåñïõ Ìåóáßùíá» áðü ôïí åñåõíçôþ ôïõ ÅÉÅ ê. ÄçìÞôñç Äçìçôñüðïõëï ìå ôßôëï «Øçëáößæïíôáò ôåêìþñéá áðü ôçí ÔÞíï ôùí Âåíåôþí». íá åíäéáöýñïí âßíôåï ãéá ôï Ãéáííïýëç áëåðü áíüñôçóå óôï äéáäßêôõï ç óõìðáôñéþôéóóü ìáò ê. Ðçíåëüðç ÃáÀôç. Ìðïñåßôå íá ôï áíáæçôþóåôå óôï YouTube ìå ôïí ôßôëï «Ãéáííïýëçò áëåðüò-chalepas-halepas» êáé íá ôï áñåßôå. Óôç óõñéáíþ åöçìåñßäá «Ï Ëüãïò» ôçò äçìïóéåýèçêå åêôåíýò Üñèñï ôçò ê. Ëßôóáò áñáëüìðïõò ìå ôßôëï «Ãåþñãéïò Äþñéæáò. íáò Þñùáò ôïõ 40 - Ìéá îå- Τα νεκροταφεία της Κωνσταντινούπολης δεν είναι απλές υπαίθριες γλυπτοθήκες, αλλά ταυτόχρονα ταμεία μνήμης. Ένα από αυτά είναι και το Ορθόδοξο νεκροταφείο του Σισλί, όπου συμπατριώτες μας γλύπτες και μαρμαρογλύπτες άφησαν ανεξίτηλα ίχνη. Τα μνημεία τα ο- ποία από τη φθορά του χρόνου, την εγκατάλειψη και τους βανδαλισμούς είχαν περιέλθει σε οικτρή κατάσταση, εδώ και λίγο καιρό συντηρούνται. Οι φωτογραφίες που μας έστειλε ο φίλος μας κ. Νίκος Μιχαηλίδης μιλούν εύγλωττα. Θα περιοριστούμε στο ταφικό μνημείο των Νικολάου και Ελένης Ζαρίφη, έργο του Υστερνιώτη γλύπτη Λάζαρου Σώχου ( ), παρουσιάζοντας το πριν και το μετά τη συντήρηση. εν μπορεί παρά να είμαστε χαρούμενοι για την εξέλιξη αυτή. «Ο ΜΙΟ ΒΑΒΒΙΝΟ CARO» Το «O mio babbino caro» («Ω Αγαπημένε μου πατέρα») είναι μια soprano άρια α- πό την όπερα Gianni Schicchi (1918) του Giacomo Puccini πάνω σε λιμπρέτο του Giovacchino Forzano, που γνώρισε πολλές και εξαίρετες ερμηνείες. Παρακαλέσαμε την καλή μας φίλη κ. Αγγελική Νικολάου ελλατόλα να μας τη μεταγράψει ποιητικά στη νεοελληνική και εκείνη δε μας απογοήτευσε: - Πατέρα μου καλέ η Αγάπη μου γι αυτόν απέραντη είναι γι αυτό θα κινήσω για την Porta Rossa του γάμου μας το δαχτυλίδι ν αγοράσω - Ω! πόσο τον αγαπώ κι αν εσύ στην άρνησή σου επιμένεις στην Ponte Vechia θ ανεβώ στο κενό να ρίξω το κορμί μου ΤΑ ΤΑΦΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΙΣΛΙ - Για την αγάπη μου που υποφέρω στον θάνατο θα παραδοθώ έλεος πατέρα μου καλέ καλέ πατέρα μου έλεος O mio babbino caro, mi piace, è bello, bello. Vo andare in Porta Rossa a comperar l anello! Sì, sì, ci voglio andare! e se l amassi indarno, andrei sul Ponte Vecchio, ma per buttarmi in Arno! Mi struggo e mi tormento! O Dio, vorrei morir! Babbo, pietà, pietà! Babbo, pietà, pietà! Μπορείτε να απολαύσετε την άρια δίνοντας τον τίτλο της στο Youtube.

5 Áðñßëéïò - Ìáéïò - Éïýíéïò 2013 «ÐEÑI THNOY» - 5 ùñéóôþ ðíåõìáôéêþ ìïñöþ». Ôï Üñèñï å- óôéüæåé ôï åíäéáöýñïí ôïõ, êõñßùò, óôïí áãþíá ôïõ áåßìíçóôïõ Ãåùñãßïõ Äþñéæá ( ) ùò Üìéóèïõ ÅðéìåëçôÞ Áñ áéïôþôùí ÄÞëïõ ôüôå äéçýèõíå ôï Äçìïôéêü Ó ïëåßï Ìõêüíïõ ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí áñ áéïôþôùí áðü ôéò áñðáêôéêýò äéáèýóåéò ôùí Éôáëþí êáôáêôçôþí. Óôç íáîéþôéêç åöçì. «Ï ùñáàôçò» (ö ) äçìïóéåýèçêå åêôåíýò Üñèñï ôïõ óõìðáôñéþôç ìáò ãåùðüíïõ êáé Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïýëïõ ê. ÌÜíèïõ Âßëëá ìå èýìá «Ç ãåùñãßá óôéò ÊõêëÜäåò ìáò óþìåñá êáé áýñéï». Èá èýëáìå íá åðéóçìüíïõìå ôï åíäéáöýñïí Üñèñï ôïõ êáëïý ìáò ößëïõ, åêðáéäåõôéêïý ê. ÁñéóôïôÝëç ÄåëçãéÜííç, óôçí åöçì. ÖÜñïò ôçò ÔÞíïõ (Éáí. - ÌÜñôéïò 2013), ìå ôïí ôßôëï «Ï ðéï ðéóôüò ìáò ößëïò», áöéåñùìýíï óå «åðþíõìïõò» óêýëïõò ôïõ íçóéïý ìáò. Ôïõò ðëýïí ðéóôïýò ìáò ößëïõò To äéþãçìá ôïõ ÏêôÜâéïõ Ðáò, «ÃñÜììá óå äõï Üãíùóôåò», äçìïóéåýèçêå óôï íýï ëïãïôå íéêü ðåñéïäéêü «ÖñÝáñ» (ô 1/ 2013) óå ìåôüöñáóç ôçò ößëçò ìáò Ïýñóïõëáò Öùóêüëïõ. Ç åñìçíåßá ôçò èáõìüóéá êáé ç óõìâïëþ ôçò êáßñéá óôçí åñìçíåßá ôïõ èåáôñéêïý Ýñãïõ «ñéóôïýãåííá, ðïõ íá ðüñåé! Ç ãéáãéü êüôù áðü ôï ôñáðýæé» ôïõ Pierre Notte óå óêçíïèåóßá ôïõ Çëßá ÊïõíôÞ, ðïõ áíýâçêå óôï º- äñõìá Ìé Üëçò ÊáêïãéÜííçò áðü Ýùò Ðñüêåéôáé ãéá ôçí ôáëáíôïý ï óõìðáôñéþôéóóü ìáò çèïðïéü ê. ÓôÝâç Öüñôùìá. ÈåñìÜ óõã áñçôþñéá. Áíáäåß ôçêå ðñüóöáôá äéäüêôïñáò (PhD) óôï Äçìüóéï ÄéåèíÝò Äßêáéï êáé óôï Äßêáéï ôùí Áíèñùðßíùí ÄéêáéùìÜôùí («Áðþèçóç ôùí ìåôáíáóôþí óôï äéåèíýò äßêáéï») áðü ôç ÍïìéêÞ Ó ïëþ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôçò ÍÜðïëçò ç óõìðáôñéþôéóóü ìáò ä. Áííáëßæá Êïñéíèßïõ, êüñç ôïõ äéáêåêñéìýíïõ Ôçíéáêïý å- ðéóôþìïíá ê. ÃéÜííç Êïñßíèéïõ. Ç ä Êïñéíèßïõ åßíáé ôáõôü ñïíá êáé çãåôéêü óôýëå ïò óôï Óõíôïíéóôéêü ôïõ Äéêôýïõ Íåïëáßáò ôïõ Óõìâïõëßïõ Áðüäçìïõ Åëëçíéóìïý óôçí ðåñéöýñåéá Åõñþðçò. ÈåñìÜ óõã áñçôþñéá! ΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ÓõóôñÜôåõóç ôùí ìáæéêþí öïñýùí ôïõ íçóéïý ãéá ôïí êáèáñéóìü ôùí ðáñáëéþí ôïõ óôï ðëáßóéï ôçò ðáãêüóìéáò êáìðüíéáò ìå ôï óýíèçìá «Lets Do it». ôóé ôçí ÊõñéáêÞ, ïé óýëëïãïé ãïíýùí & êçäåìüíùí 1ïõ, 2ïõ êáé 3ïõ Äçìïôéêþí Ó ïëåßùí ÔÞíïõ, ï óýëëïãïò ãïíýùí & êçäåìüíùí Äçì. Ó ïëåßùí Åîùìâïýñãïõ, ï óýëëïãïò ãïíýùí & êçäåìüíùí Äçìïôéêïý Ó ïëåßïõ Ðýñãïõ, ïé óýëëïãïé ãïíýùí & êçäåìüíùí Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ - Å.ÐÁ.Ë., ï óýëëïãïò «- ïõìå äéêáßùìá», ï Êõíçãåôéêüò Óýëëïãïò, ï Óýëëïãïò Ãõíáéêþí ÔÞíïõ êáé ï Áèëçôéêüò ¼ìéëïò «Ðïóåéäþí» êáèüñéóáí üëåò ôçò ðáñáëßåò ôçò ÔÞíïõ, åíþ äýôåò áðü ôï Paesino Diving Center êáèüñéóáí õðïèáëüóóéá ôï ëéìüíé ôçò ÔÞíïõ. (Åöçì. Åìðñüò, ) Εις το Επίνειον ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ Όταν την Τήνο επισκεφθείς, να 'ρθεις να προσκυνήσεις Στης Παναγίας το νησί, να την ευχαριστήσεις, κάνε μια βόλτα στα χωριά της Τήνου, είναι στολίδια, όπως οι διαμαντόπετρες πάνω σε δακτυλίδια. Στα Πάνω Μέρη σαν θα πας και προς το Μοναστήρι, θα τύχει να 'βρεις και χωριό που να 'χει πανηγύρι. Πανηγυρίζουν τα χωριά, γιορτάζει όλη η φύση, παντού το κέφι κι η χαρά, όταν η πλάση ανθίσει. (Από τη Συλλογή τραγουδιών του κ. Στέλιου Θ. εσύπρη «Νοσταλγικά σταλάγματα») ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΙΝΟ Νέος, είκοσι οκτώ ετών, με πλοίον τήνιον έφθασε εις τούτο το συριακόν επίνειον ο Έμης, με την πρόθεσι να μάθει μυροπώλης. Όμως αρρώστησε εις τον πλουν. Και μόλις απεβιβάσθη, πέθανε. Η ταφή του, πτωχοτάτη, έγιν' εδώ. Ολίγες ώρες πριν πεθάνει, κάτι ψιθύρισε για «οικίαν», για «πολύ γέροντας γονείς». Μα ποιοι ήσαν τούτοι δεν εγνώριζε κανείς, μήτε ποία η πατρίς του μες στο μέγα πανελλήνιον. Καλλίτερα. Γιατί έτσι ενώ κείται νεκρός σ αυτό το επίνειον, θα τον ελπίζουν πάντα οι γονείς του ζωντανό. ΤΟ «ΠΑΝΘΕΟΝ» ΤΩΝ ΤΗΝΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ Ôçí éäýá ôçí êáôýèåóå 1938 ï ÉùÜííçò ÊïëëÜñïò, ùò Ðñüåäñïò ôçò Áäåëöüôçôáò ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò ìå óêïðü íá áðïêáëõöèïýí ôá Ýñãá ôï 1942, ìå ôçí åõêáéñßá ôçò 100Þò åðåôåßïõ áðü ôç ãýííçóç ôïõ ÍéêïëÜïõ Ãýæç. ¹ëèå ï ðüëåìïò êáé ðáñáìýñéóå ôá ðüíôá. Ôï óùìáôåßï óõãêñüôçóå ÅðéôñïðÞ åñüíùí ôï ¼ìùò Ýðñåðå íá öôüóïõìå ôï 1968 ãéá íá ðñáãìáôïðïéçèåß ìå äáðüíç ôïõ ÐÉÉÅÔ (Ðñüåäñïò ï áåßìíçóôïò ÓùêñÜôçò Êáñäáìßôóçò, äçìéïõñãüò ï ãëýðôçò ÅõóôñÜôéïò ÉùÜí. Öéëéððüôçò) óôï áëóýëëéï ôïõ Éäñýìáôïò. ¼ìùò, üðùò ó åäéüóôçêå ï þñïò, ôï ãëõðôéêü áõôü óýíïëï, ôï «ÐÜíèåï» ôùí Ôçíßùí êáëëéôå íþí, åßíáé áüñáôï óôïí åðéóêýðôç. ÌÞðùò ç ÄÅ ôïõ ÐÉÅÅÔ èá ìðïñïýóå íá åðáíåîåôüóåé ôï æþôçìá; ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ 2013 ¼ðùò ãñüøáìå êáé óôï ðñïçãïýìåíï öýëëï ìáò, ï ôåëåõôáßïò ôüìïò ôïõ «Çìåñïëïãßïõ ôïõ Áñ éðåëüãïõò» (2013) ðïõ åðß 15 óõíáðôü Ýôç åêäßäåé ï óõíôïðßôçò ìáò ÓôñáôÞò Ã. Öëéððüôçò, åõùäéüæåé ÔÞíï! Êáé éäïý ôá ðåñéå üìåíü ôïõ: ííá Ê. ÊïñíÜñïõ - ÊáëáìáñÜ, ÊáôáìåóÞìåñï [ðïßçìá], óåë. 20 ÄçìÞôñéïò Ãåùñã. Óïöéáíüò, «ÐÝìðåé íþóïò ÔÞíïò ôïõ ñåùò ôïí ýìíïí» [óõììåôï- Þ Ôçíéáêþí óôçí åêóôñáôåßá ôçò Êáñýóôïõ], óåë ÈùìÜò Èùìüðïõëïò, Ãéáííïýëçò áëåðüò [áíáäçìïóßåõóç áðü ôï ðåñéïäéêü ÐáíáèÞíáéá, Ýôïò Ã, ], óåë Í. Íþå, Ç áìáñôùëþ å- êëïãþ ôïõ ÄÞìïõ Ðåñáßáò ÔÞíïõ [áíáäçìïóßåõóç áðü ôçí åöçì. Åóôßá, ], óåë Åññßêïò Ëéïýìáò, «ÐáíáãéÜ ìïõ ÍôçíéáêéÜ» [áíáäçìïóßåõóç áðü ôçí åöçì. ÊáèçìåñéíÞ, ], óåë ÁèáíÜóçò Í. ÁðÝñãçò, ãéïò Íéêüëáïò ï êáëïêáéñéíüò, óåë ÆùÞ Å. ÑùðáÀôïõ, Ôçíéáêïß ìðáñìðýñçäåò, óåë Âáóßëçò Éù. Öüñôùìáò, Ìåñéêïß êüðáóïé êáðíßæïõí êáé óþìåñá, óåë ÉùÜííá Êáñáãéþñãç - Ìðá áñéü, ÍÞóïò íäñïò - ÍÞóïò ÔÞíïò, óåë ÓÜââáò ÁðÝñãçò, ÓôáìÜôéïò ÉùÜííïõ ÊñéêåëëÞò ( ), óåë , êáé ÄÞìçôñá Óïöéáíïý, Ðþò ãíþñéóá ôïí ÓôñáôÞ Ã. Öéëéððüôç, óåë ΠΕΝΘΟΣ: ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ ΛΥΣΙΣ Ìå îå ùñéóôþ áñü ëüâáìå ôï íýï âéâëßïõ ôïõ óõíôïðßôç ìáò êáé êáëïýìáò ößëïõ ð. ÍéêïëÜïõ Ðñùôüðáðá, Ìçôñïðïëßôç Öèéþôéäáò, ìå ôïí ôßôëï «Åéò ôá ãéá ÐÜèç. 20 ïìéëßåò ôçò ÌåãÜëçò ÐáñáóêåõÞò», Ýêäïóç É.Ì. Öèéþôéäáò, Ëáìßá 2013 [21 x 14, óåë. 175]. Åßêïóé ïìéëßåò ôïõ óåâáóìéüôáôïõ ðïõ êáôü ôç äéüñêåéá ôçò 40 ñïíçò äéáêïíßáò ôïõ åêöùíþèçêáí óôïõò íáïýò ôçò Åõáããåëßóôñéáò ÔÞíïõ, ôïõ Áãßïõ Åëåõèåñßïõ Ãêýæç (ÁèÞíá) êáé ôïõ Åõáããåëéóìïý ôçò Èåïôüêïõ Ëáìßáò. ÊÜèå ïìéëßá åßíáé ù- ñáéüôåñç áðü ôçí ðñïçãïýìåíç. Ãéá ëüãïõò, üìùò, ïéêïíïìßáò þñïõ ïé 12 óåëßäåò ìáò åßíáé ðëýïí ëßãåò åðéëýîáìå Ýíá áðüóðáóìá ôçò ïìéëßáò «Åéò ôçí Èåïôüêïí äáêñýïõóáí» ìå õðüôéôëï «ÐÝíèïò, êïóìéêïý ðýíèïõò ëýóéò» (óåë ): «Åßíáé öõóéêü ï èñþíïò ôçò Ðáíáãßáò íá äçìéïõñãåß åýëïãç áðïñßá êáé åñþôçìá, üðùò áõôü ðïõ äéáôõðþíåé ï ðïéçôþò: Ù ôïõ ðüèïõò ÄÝóðïéíá, êáé óõ äáêñýåéò;. Êáé ôïýôï äéüôé ðéóôåýïõìå üôé ï èñþíïò äåí ôáéñéüæåé óôïõò ðéóôïýò. ÏõäÝðïôå üìùò ç Åêêëçóßá ìáò áðýññéøå ôá äüêñõá, á- öïý ðñþôïò ï Êýñéïò çìþí Éçóïýò ñéóôüò åäüêñõóå (ÉùÜí., éá, 35) êáé Ýêëáõóå (Ëïõê., éè, 41) êáé á- öïý ôá äüêñõá åßíáé öõóéêü áðïôýëåóìá ôïõ ðüíïõ ðïõ Ýöåñå óôïí êü-

6 6- ÐÅÑÉ ÔÇÍÏÕ Áðñßëéïò - Ìáéïò - Éïýíéïò 2013 óìï ç áìáñôßá. Ç Åêêëçóßá ìáò äåí áãíïåß ôá öõóéêü ãåãïíüôá ôçò æùþò. Ï èüíáôïò åßíáé ãåãïíüò Üìåóá óõíäåäåìýíï ìå ôçí ßäéá ôç æùþ. Óôá ôñïðüñéá ôçò åîïäßïõ áêïëïõèßáò, ìáæß ìå ôçí åõùäßá ôçò ìïõóéêþò èåïëïãßáò, åßíáé áíáìåìåéãìýíá êáé ôá äüêñõá ôïõ ùñéóìïý. Ðïßïò ùñéóìüò, ù áäåëöïß, ðïßïò êïðåôüò, ðïßïò èñþíïò åí ôç ðáñïýóç ñïðþ. Ç Èåïôüêïò ùò ôýëåéïò Üíèñùðïò ðïíåß êáé äáêñýæåé êáé èñçíåß. Ï èñþíïò ôçò åêðñïóùðåß ôïí èñþíï ôçò áíèñùðüôçôïò ãéá ôçí áìáñôßá ðïõ Ý- öåñå óôï ðüèïò ôïí áðáèþ ÈåÜíèñùðï. Ôï ðýíèïò ôçò üìùò óõíäýåôáé ìå ôçí áèáíáóßá êáé êáôü óõíýðåéá äåí åßíáé ðýíèïò áðüãíùóçò, áëëü ðýíèïò áñüò. ÊáôÜ ôïí ÉùÜííçí Åõ áàôçí ç ßäéá äßäåé ôçí áðüíôçóç åéò ôï åñþôçìá ðïõ ôçò èýôåé: Åìüí äå ðýíèïò êïóìéêïý ðýíèïõò ëýóéò (PG, 120, 1131). H áñü áíáäýåôáé áðü ôï ìõóôþñéï ôïõ Óôáõñïý ðïõ äçìéïõñãåß ïäýíç êáé áãáëëßáóç óõã ñüíùò óôçí øõ Þ ôçò ÐáñèÝíïõ. Áõôü ôï óõíáßóèçìá óõíïäåýåé óôïí ðíåõìáôéêü áãþíá üëïõò ôïõò ðéóôïýò üëùí ôùí åðï þí. Åßíáé ôï áßóèçìá ôçò áñìïëýðçò ðïõ óáí ðýëáãïò áðëþíåôáé óôïõò ðëýïíôåò ôçí áëìõñüí ôïõ âßïõ èüëáóóáí êáé ðïèïýíôáò ôç Âáóéëåßá ôùí Ïõñáíþí. áñü êáé ðüíïò, èëßøç êáé êáñôåñßá, äïêéìáóßá êáé ðñïóäïêßá, èüíáôïò êáé æùþ åßíáé áíüìåéêôá óôç æù- Þ ìáò. ÕðåñÝ åé ðüíôïôå ç åëðßäá ôçò áéùíéüôçôïò, üðùò ôçí âëýðïìå íá õ- ðåñý åé êáé óôï èñþíï ôçò èëéâïìýíçò Èåïôüêïõ. Ìéá åëðßäá ðïõ ãéãáíôþíåôáé ìýóá óôçí Åêêëçóßá, óôçí ïðïßá æïýìå êáèçìåñéíü ôï Óôáõñü êáé ôçí ÁíÜóôáóç ôïõ Èåáíèñþðïõ êáé äéá ôçò ïðïßáò êáé ìüíï äéáðåñíïýìå åê ôïõ èáíüôïõ ðñïò æùþí êáé åê ôçò ãçò ðñïò ïõñáíüí (Åéñìüò á ùäþò ôïõ Êáíüíïò ôçò ÁíáóôÜóåùò) áíüëïãá ìå ôç âéùìáôéêþ óõììåôï Þ ìáò óôï ìýãéóôï ìõóôþñéï ôçò Èåßáò Ëåéôïõñãßáò, óôï ïðïßï ç Èåïôüêïò êáôý åé åîý ïõóá èýóç. Êáé üðùò ôüôå äéçêüíçóå ôï ðüèïò ôïõ Õéïý ôçò, Ýôóé êáé ôþñá åðéêåöáëþò ôçò Åêêëçóßáò äéáêïíåß ôï ìõóôþñéïí ôçò áíáðëüóåùò ôïõ êüóìïõ, ðáñý ïõóá ôç óüñêá ôçò ãéá ìéá íýá åíáíèñþðçóç ôïõ ñéóôïý ìýóá óôçí õðüóôáóç ü- ëùí åêåßíùí ðïõ ðñïóöýñïõí ÌçôÝñá êáé ÐáñèÝíïí ôçí êáñäéü ôïõò ãéá íá óõëëçöèåß ôï ìõóôþñéï ôçò óùôçñßáò. ÊáôÜ ôçí Ýêöñáóç ôïõ Éåñïý Öùôßïõ, ç Ðáíáãßá ôïí ðïëýôéìïí ìáñãáñßôçí áðåèçóáýñéóå, ôïí ðëïýôïí ôçò óùôçñßáò åéò ôá ðýñáôá ôçò ïéêïõìýíçò äéáðïñèìåýïõóá. Åßíáé åêåßíç äéá ôçò ïðïßáò ðáñý åôáé óôïí êüóìï ï ðïëýôéìïò ìáñãáñßôçò, ï ïðïßïò ïäçãåß ôïõò ðéóôïýò åðß æùþò ðçãüò õäüôùí êáé åîáëåßöåé ðáí äüêñõïí åê ôùí ïöèáëìþí áõôþí (Áðïê. æ, 17). Ï èñþíïò ôçò, êáèáñü áíèñþðéíï é- äßùìá, öýñíåé ðéï êïíôü óôçí áíèñþðéíç äéêþ ìáò öýóç ôç Èåïôüêï êáé íåõñþíåé ôéò ïñäýò ôçò øõ Þò íá øåëëßóïõí ìáæß ìå ôïí éåñü õìíùäü: Óõããåíïýò ïéêåéüôçôïò ìç åðéëüèç ÄÝóðïéíá (Äïîáóôéêü ËéôÞò ôïõ Å- óðåñéíïý ôçò åïñôþò ôçò ÊïéìÞóåùò ôçò Èåïôüêïõ)». ΕΝΑΣ ΚΟΥΚΟΣ Ε ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ Ôçò Áñãõñþò ÓêáñÞ Bsc Tourism Management, Msc in European Studies ÈåôéêÜ ìçíýìáôá áðü ôéò Äéåèíåßò åêèýóåéò Ôïõñéóìïý ôïõ Âåñïëßíïõ (ÉÔ 6-10/3) êáé ôçò Ìüó áò (20-23/3) éäéáßôåñá ìå áýîçóç ôïõ ñåýìáôïò ôùí Ñþóùí êáôü 30% Þ 1 åêáô ôïõñßóôåò êáô' åëü éóôïí. Óôç äå Ãåñìáíßá, ïé ìåãüëïé tour operators Thomas Cook, Alltours, FTI, Rewe áíáöýñïõí äéøþöéá ðïóïóôü áýîçóçò ôùí êñáôþóåùí ðñïò ÅëëÜäá, ðïõ öèüíïõí Ýùò êáé ôï 25% áðåéêïíßæïíôáò êáôüóôáóç óôáèåñïðïßçóçò êáé áíüêáìøçò. Ìå ôï ðïóïóôü èåùñþóåùí íá âáßíåé óõíå þò áõîáíüìåíï (91% óôéò èåùñþóåéò âßæá ðïëëáðëþí åéóüäùí) êáé íýá visa centers óå Éñêïýôóê, ÊÜëéíéíãêñáíô, áìðüñïöóê, Âëáäéâïóôüê êáé ôçí ÏõöÜ 1 ôá óôïé- åßá äå ìðïñïýí ðáñü íá åßíáé åõïßùíá. ÅðéðëÝïí, ìýôñá ðïõ áêïýãåôáé üôé Ý ïõí äñïìïëïãçèåß üðùò ç êáôüñãçóç ôçò âßæáò êáé åßóïäïò óôç þñá ìå áðëü äéáâáôþñéï (ðéëïôéêü îåêßíçóå ìå ôïõò Ôïýñêïõò ôï êáëïêáßñé ôïõ 2012 êáé ðëçñïöïñßåò ëýíå ðùò èá õëïðïéçèåß ôï 2014) êáé ç ìåßùóç öüñùí êáé ôåëþí áåñïäñïìßùí ãéá áíôáãùíéóôéêü íáýëï åãåßñïõí ðñïóäïêßåò. ¼ëá âáßíïõí êáëü ëïéðüí ãéá ôïí åëëçíéêü ôïõñéóìü áëëü ôß ãßíåôáé óå ôïðéêü åðßðåäï; Ìðïñïýìå åìåßò íá áðïêïìßóïõìå ïñéóìýíá áðü áõôü ôá ïöýëç; Óôç Ìýêïíï, èá õðïäå ôïýí ôçí Ý- íáñîç ôçò ôïõñéóôéêþò ðåñéüäïõ ìå ðôþóåéò charter áðü Êùíóôáíôéíïýðïëç êáé Üëëïõò ðñïïñéóìïýò óôçí Ôïõñêßá. Ôá ãýñù íçóéü Ý ïõí áñ ßóåé íá äñáóôçñéïðïéïýíôáé ðåñéóóüôåñï áðü ôçí ÔÞíï êáé èá ðñýðåé íá áóêçèïýí ðéýóåéò ðñïò ôïõò ôïðéêïýò öïñåßò ãéá íá áíáëüâïõí Üìåóá äñüóç. Ïé óôñáôçãéêýò óôéò ïðïßåò èá ðñýðåé íá óôçñé ôåß Ýíá marketing plan âáóßæïíôáé óôá áäéáöéëïíßêçôá óõãêñéôéêü ðëåïíåêôþìáôá ôïõ íçóéïý äçëáäþ ôçí åêìåôüëëåõóç ôïõ èáëüóóéïõ ôïõñéóìïý êáé ôçò êñïõáæéýñáò (äýóêïëï ïìïëïãïõìýíùò, áëëü åöéêôü), ôçí åããýôçôá ôïõ ìå ôá êïìâéêü ëéìüíéá ôçò ÑáöÞíáò êáé ôïõ ÐåéñáéÜ þóôå íá áíáäåé èåß ùò ðñïïñéóìüò ìå Ýíôïíï ðïëéôéóìéêü åíäéáöýñïí êáé ôçí áíüðôõîç ôçò åíäï þñáò. ÁëëÜ ãéá íá ìðïñýóïõí üëá áõôü íá áðïöýñïõí áðïôåëýóìáôá èá ðñýðåé íá óôçñé ôïýí óôç óùóôþ âüóç. Ôï êëåéäß åßíáé ïé õðïäïìýò. Ç ÔÞíïò èá ðñýðåé íá áíáðôýîåé ôéò õðïäïìýò ôçò, þóôå íá ðñïóåëêýóåé éêáíïðïéçôéêü áñéèìü ôïõñéóôþí. ËéìÜíéá, ðñïâëþôåò, ìáñßíåò, ïäéêü äßêôõï, ÕÔÁ, áåñïðïñéêþ óýíäåóç åßíáé êüðïéá áðü áõôü ðïõ áêïýìå å- äþ êáé ðïëý êáéñü, áëëü ðïôý äåí õ- ëïðïéïýíôáé. Ç äõíáôüôçôá ñçìáôïäüôçóþò ôïõò äå áðü ôá ÄéáñèñùôéêÜ Ôáìåßá êáé ôï Ôáìåßï Óõíï Þò ôçò ÅÅ ìå ôá áíôßóôïé á ðñïãñüììáôá åßíáé ìåãáëýôåñç áðü ðïôý! Ôï óçìáíôéêüôåñï üìùò üëùí êáé ßóùò óå áõôü èá ðñýðåé íá äïèåß ç ìýãéóôç ðñïóï Þ ôùí ôïðéêþí áñ þí åßíáé ôï «branding» ôïõ ôïõñéóôéêïý ðñïïñéóìïý. Óýìöùíá ìå Ýñåõíá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ÊõêëÜäùí ôï õðüñ åé Ý- íôïíç äõóáñýóêåéá ãéá ôï èýìá ôùí ôéìþí áðü ôïõò åðéóêýðôåò. Åßíáé ðñáãìáôéêü Ýíá óçìåßï ðïõ ñþæåé é- äéáßôåñçò ðñïóï Þò ãéá ôçí áðïêáôüóôáóç ôïõ èåôéêïý êëßìáôïò êáé öõóéêü ôçí åðáíáöïñü ôùí ôéìþí óå ëïãéêü åðßðåäá. Ç óõíïëéêþ éêáíïðïßçóç åìöáíßæåôáé áñêåôü áìçëüôåñç. ñá, êáèïñéóôéêü ñüëï êáëåßôáé íá ðáßîåé ôï marketing plan ìå åðáíáðñïóýããéóç ãéá ôçí áðïêáôüóôáóç ôçò «åéêüíáò» - image ôïõ íçóéïý. Ôï ôïõñéóôéêü marketing ãéá íá åßíáé åðéôõ Ýò êáé áðïôåëåóìáôéêü, ðñýðåé íá åîõðçñåôåß ôéò áíüãêåò ôïõ åðéóêýðôç ðïõ ðñïóðáèåß íá ðñïóåëêýóåé. Èá ðñýðåé íá ëáìâüíåé õ- ðüøç ôïõò óôü ïõò, üðùò ç áõîçìýíç ñïþ åðéóêåðôþí Þ áýîçóç ôùí å- óüäùí áíü åðéóêýðôç, ç ìýôñçóç áõôþí ôùí óôü ùí, ôá ìýóá ãéá ôçí åðßôåõîþ ôùí, ôá êáíüëéá, ç äéáíïìþ óå áõôü, êáèþò êáé ôïí ðñïûðïëïãéóìü. Ôï marketing óå Ýíá ôáîéäéùôéêü ðñïïñéóìü åßíáé äéáöïñåôéêü áðü ôá ðåñéóóüôåñá Üëëá åßäç. Ãéá Ýíá êáé ìüíï ëüãï, ïé Ýìðïñïé ðñýðåé íá ðñïùèïýí ôïí ðñïïñéóìü ôüóï óå Ý- íá business to business äßêôõï (B2B) üóï êáé ìåôáîý åðé åéñþóåùí êáé êáôáíáëùôþí (B2C). Èá ðñýðåé íá ãßíåé ðñïóýããéóç ôùí tour operators, åíþ ôçí ßäéá óôéãìþ áðåõèåßáò ðþëçóç óôïõò ôïõñßóôåò ðïõ ó åäéüæïõí ìüíïé ôá ôáîßäéá ôïõò. Ï åðáñêþò ðñïûðïëïãéóìüò ãéá êüèå êáíüëé marketing Ý åé ãßíåé ìéá ðñüêëçóç ôá ôåëåõôáßá ñüíéá, ëüãù ôçò åðýêôáóþò ôïõò. Åêôüò áðü ôï Ý- íôõðï õëéêü êáé ôéò ðáñáäïóéáêýò ôáêôéêýò ç óçìáóßá ôùí online ìýóùí Ý- åé áõîçèåß ìå ôïí ðïëëáðëáóéáóìü ôùí social media. Ôï , ïé ìç áíýò áíáæþôçóçò, ç online äéáöþìéóç áíôéðñïóùðåýïõí ðëýïí ôï êýñéï ìýñïò ôùí ðñïóðáèåéþí êáé ôùí ðñïûðïëïãéóìþí ôùí Marketeers. Ãéá ôá ó Ýäéá ðñïþèçóçò ôïõ ôïõñéóìïý, åßíáé áðáñáßôçôï íá äéáôåèåß ðñïûðïëïãéóìüò ãéá üëá áõôü ôá êáíüëéá, ôüóï óå B2B üóï êáé B2C. Ç äéåíýñãåéá Ýñåõíáò åßíáé áðáñáßôçôç. Ôá åõñþìáôá ôçò Ýñåõíáò áãïñüò ôùí Aslan & Andriotis 3 ôï 2007 ãéá ôçí ÔÞíï åßíáé áñáêôçñéóôéêü. Ïé åðéóêýðôåò óå èñçóêåõôéêïýò þñïõò ìðïñïýí íá åðéóêýðôïíôáé Ýíáí ðñïïñéóìü ü é ìüíï ãéá ðñïóêýíçìá, áëëü êáé íá éêáíïðïéþóïõí äéüöïñåò áíüãêåò ðïõ äéáóõíäýïíôáé ìå êïéíùíéêïýò, ðïëéôéóôéêïýò êáé øõ áãùãéêïýò ðáñüãïíôåò. Áðü ôá åõñþìáôá åßíáé ðñïöáíýò üôé, áí êáé ôï íçóß èåùñåßôáé ùò Ýíá áðü ôá êõñéüôåñá èñçóêåõôéêü ìíçìåßá ãéá ñéóôéáíïýò Ïñèüäïîïõò, ïé ôïõñßóôåò äåí åßíáé ìéá ïìïéïãåíþò ïìüäá. ùñßæïíôáé óå 3 ïìüäåò: ôïõò Ðïëéôéóôéêïýò ôïõñßóôåò (29,9%), ôïõò ÐáñáèåñéóôÝò (25,8%) êáé ôïõò Èñçóêåõôéêïýò ôïõñßóôåò (44,3%) Ç óõíôñéðôéêþ ðëåéïøçößá ôçò ïìüäáò (97,6%) åðéèõìåß íá åðáíáëüâåé ôï ôáîßäé ôïõò óôçí ÔÞíï. Óõíåðþò, ðñïêåéìýíïõ íá ðñïóåëêýóïõí óõãêåêñéìýíïõò ôïìåßò ôçò á- ãïñüò (ÁíáôïëéêÞ Ïñèüäïîç ñéóôéáíéêþ ôçò Åõñþðçò êáé ôçò ÄéáóðïñÜò) óôçí ÔÞíï, ïé ôïðéêýò áñ Ýò èá ðñýðåé íá óõíåñãáóôïýí ìå tour operators ðïõ åéäéêåýïíôáé óôïí èñçóêåõôéêü ôïõñéóìü. ÅðéðëÝïí, ðñýðåé íá äïèåß Ýìöáóç óôï óõíäõáóìü ìåôáîý ôïõ èñçóêåõôéêïý ôïõñéóìïý êáé Üëëùí ìïñöþí ôïõñéóìïý åéäéêïý åíäéáöýñïíôïò (ðåæïðïñßá, ïñåéâáóßá, èáëüóóéï êëð.), óå ìéá ðñïóðüèåéá íá åðåêôáèåß ç äéüñêåéá ôçò ðáñáìïíþò êáé ç ôïõñéóôéêþ ðåñßïäïò. Ç äçìéïõñãßá åíüò ó åäßïõ ãéá ôçí áíüðôõîç ôïõ óõíåäñéáêïý ôïõñéóìïý ðïõ óõíäýåôáé ìå ôç èñçóêåßá óôçí ÔÞíï åßíáé áðáñáßôçôç þóôå íá áðïôåëýóåé all year ðñïïñéóìü. ÔÝëïò, ï áíèñþðéíïò ðáñüãïíôáò ðáßæåé ôï óçìáíôéêüôåñï ñüëï êáé äå èá ðñýðåé íá ëçóìïíåßôáé ç âåëôßùóç ôçò êáôüñôéóþò ôïõ êáé ðïéïôéêþò áíáâüèìéóþò ôïõ, þóôå íá äþóåé õðåñáîßá óôï ôïðéêü ðñïúüí. 1 blogspot.gr /2013/01/blog-post_6564.html#more 2 ÅÏÔ, MåëÝôç ôïõñéóôéêþò áíüðôõîçò ÐåñéöÝñåéáò Íïôßïõ Áéãáßïõ CLUSTERING VISITORS TO A RELI- GIOUS ISLAND: THE CASE OF TINOS, 2007, Despina Aslan, Kon/nos Andriotis.

7 Áðñßëéïò - Ìáéïò - Éïýíéïò 2013 «ÐEÑI THNOY» - 7 ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ñãá ôïõ ÓôñáôÞ Öéëéððüôç. Áðü áñéóôåñü: Áíôßãñáöï Íçñçßäáò ôïõ Ã. Âñïýôïõ, «Ôá äõï áäýëöéá» (íåêñïôáöåßï Áóßíçò Áñãïëßäáò) êáé ï êáëëéôý íçò öéëïôå- íþíôáò ôçí ðñïôïìþ ôçò Ìðá Üïõåñ. Ôï ÅñãáóôÞñéï ÃëõðôéêÞò ôçò ïéêïãýíåéáò ÓôñáôÞ êáé Èåïëüãïõ ÉùÜí. Öéëéððüôç óôï ÐÜôçìá áëáíäñßïõ (ïäüò ÔÞíïõ 10). Õðü ôï âüñïò ôçò ðáñüäïóçò! Óõ- íü íïìßæïõìå ðùò áñüæïõìå ìüíïé ôï äñüìï ìáò êé üìùò ôá âþìáôü ìáò ôá êáôåõèýíïõí Üëëïé. ÃåíéÝò êáé ãåíéýò ðñïãüíùí ìéëïýí ìå ôá åßëç ìáò, ïäçãïýí ôéò óêýøåéò ìáò, áñüæïõí ôïõò äñüìïõò ìáò. Ôï âüñïò ôçò ðáñüäïóçò, Ýíá åßäïò óõëëïãéêïý áóõíåßäçôïõ, óçìáäåýåé ôçí ðïñåßá ìáò. Êé å- ìåßò êáôü ôï Ý åé ôïõ ï êáèýíáò á- êïëïõèïýìå ôç ñïþ ôïõ ðñïáéþíéïõ ðïôáìïý, åêôñýðïíôáò, óôçí êáëýôåñç ðåñßðôùóç, ôçí êïßôç ôïõ óå ðåñéóóüôåñï åýöïñá ëéâüäéá ÊÜôù áðü Ýíá ôýôïéï âüñïò áíäñþèçêå êáé ï ÓôñáôÞò ÉùÜííïõ Öéëéððüôçò. Äýï áéþíùí ðáñüäïóç óôïõò þ- ìïõò ôïõ áð ôïí ðáôýñá ôïõ Æá áñéü, ôïõ Æá áñßá Öéëéððüôç ðïõ Üöçóå ß íç ôçò äçìéïõñãéêþò ôïõ óìßëçò áð ôï Ôóéñßãï Ýùò ôï ãéï ¼ñïò. Ôüóï âáñéü ç ðáñüäïóç ðïõ êõâåñíüåé ôá âþìáôü ôïõ, êáèïñßæåé ôçí ðïñåßá ôïõ êáé äåí ôïí áöþíåé ïýôå óôéãìþ íá îåóôñáôßóåé áðü ôï åêìáõëéóôéêü ðáé íßäé ìå ôç ëåõêþ ðýôñá. «ÊÜíô ôïí, ñå, óôï ìüñìáñï!», åßðå ï ìåãüëïò ðñüãïíïò ìáñìáñïöüãïò áõôüò, ï ÄçìÞôñéïò Öéëéððüôçò óôï ËÜæáñï Óþ ï, üôáí Ýóôçóå ôïí Êïëïêïôñþíç. Ãéá ôïõò Öéëéððüôåò, ôý íç, ãëõðôéêþ Þôáí ìüíï ôï ìüñìáñï, êáé ôçí õðçñåôïýí åõüñêùò 200 êáé ðëýïí ñüíéá. Ìéá ïéêïãýíåéá ìáñìáñïöüãùí ðåéñïé ïé ìáñìáñïãëýðôåò êáé ôýóóåñéò ãëýðôåò åðþíõìïé ï ðáëéüò åêåßíïò ÄçìÞôñéïò ìå ôïí «ØáñÜ», ôï «ÈåñéóôÞ» êáé ôïí «Îõëïèñáýóôç», ï èåßïò ÁõãïõóôÞò, ï ÓôñáôÞò êáé ôåëåõôáßá ç åîáäýëöç Åõáããåëßá. Ìá ðéüôåñï áð üëïõò âüñáéíå ï ðáôýñáò, ï ÉùÜííçò Åõóôñáôßïõ Öéëéððüôçò ( ), ï ìðüñìðá-ãéüííçò ãéá ôç ìéêñþ êïéíùíßá ôïõ Ðýñãïõ. ÌåãÜëïò äüóêáëïò ôçò ðýôñáò êáé ôïõ ó åäßïõ! «Ó áõôüí ôá ñùóôüù üëá!», èá ìáò ðåé ï ÓôñáôÞò. «Ôç ãíþóç ôïõ õëéêïý, ôçí ôý íç ôïõ ìáñìüñïõ, ôçí å- ðáããåëìáôéêþ óõíýðåéá. öõãá áðü ôïí Ðýñãï Ýôïéìïò. ¼ôáí ðþãá óôçí Á- ÓÊÔ Þìïõí äüóêáëïò ôïõ äáóêüëïõ [ôïõ ãëýðôç Ãéþñãç ÌáôáñÜãêá] ôïõ ìáñìüñïõ». Ï ßóêéïò ôïõ ìðüñìðá- ÃéÜííç äåí Üöçíå ðåñéèþñéá ãéá îåóôñüôéóìá, ãéá Üëëåò ðéï åëåýèåñåò (Þ áéñåôéêýò) åðéëïãýò Ï ÓôñáôÞò ìåãüëùóå óôá äýóêïëá ñüíéá ôçò Êáôï Þò óôïí Ðýñãï, ìéá ðåñßïäï ìåãüëçò äïêéìáóßáò, üôáí ç á- óéôßá ôïõ óêëçñïý åéìþíá 1941/42 á- ðïäåêüôéóå ôïí ðëçèõóìü ôïõ ôüðïõ. ÃåííÞèçêå ôï 1937, ôåëåßùóå ôï Äçìïôéêü ó ïëåßï óôç ãåíýôåéñü ôïõ, ôéò äõï ðñþôåò ãõìíáóéáêýò óôçí ÁèÞíá, êïíôü óôïí ôüôå áñ éìáíäñßôç èåßï ôïõ Á- ãáèüíéêï (ìåôýðåéôá Ìçôñïðïëßôç Ìåóïãáßáò êáé ËáõñåùôéêÞò). Ôéò õðüëïéðåò ôüîåéò ôïõ Ãõìíáóßïõ ôéò ôýëåéùóå óôçí Ðüëç ôçò ÔÞíïõ, üðïõ ç ïéêïãýíåéá áíáãêüóôçêå íá åãêáôáóôáèåß ðñïóùñéíü (ï ìðüñìðá-ãéüííçò èá á- íïßîåé åñãáóôþñé óôçí ÐáëÜäá). ÌåôÜ ôï ÃõìíÜóéï, ãéá Ýíá ñüíï, õ- ðþñîå áêñïáôþò óôï ÔìÞìá ÃëõðôéêÞò ôçò ÁÓÊÔ êáé ôïí åðüìåíï ìåôü áðü å- ðéôõ åßò åîåôüóåéò ãñüöôçêå óôï ðñþôï Ýôïò (Ìáæß ôïõ êáé áåßìíçóôïò ãëýðôçò ÄçìÞôñçò Áñìáêüëáò). ÄÜóêáëüò ôïõò ï Ìé Üëçò Ôüìðñïò. «ÔÝôïéïò äüóêáëïò äåí Ý åé îáíáðåñüóåé!», èõìüôáé ï ÓôñáôÞò 50 êáé ðëýïí ñüíéá ìåôü. «äéíå ìåãüëç óçìáóßá óôá ìåôñþìáôá. Óôåêüôáí 4 þñåò ðüíù óïõ. ÌåôñÜôå, Ýëåãå, êé üôáí öôüóåôå óôï 4ï Ýôïò, èá äåßôå ðïõ èá äïõëåýåôå åëåýèåñá». ÐáñÜëëçëá ìå ôéò óðïõäýò ôïõ, ôá á- ðïãåýìáôá êáé ôéò áñãßåò, åñãáæüôáí óôá åñãáóôþñéá ôùí ãëõðôþí Ãéáííïýëç ÊïõëïõñÞ êáé ÉùÜííç Âïýëãáñç, ìáèçôþí êáé óõíåñãáôþí ôïõ ìåãüëïõ Äçìçôñßïõ Öéëéððüôç. ÁìÝóùò ìåôü ôçí ÁÓÊÔ, ôï êáëïêáßñé ôïõ 1960 èá ðñïóêëçèåß óôï óôñüôåõìá êáé ìåôü áðü ëßãï ôï äß ôõ ôïõ ôáãìáôüñ ç ÐÝôñïõ ÌùñáÀôç èá ôïí öýñåé óôï Êáëëéôå íéêü ÔìÞìá ôïõ ÃÅÓ, óôï þñï ôçò ôüôå ÕÅÍÅÄ. «Óáí óôñáôéþôçò Ýêáíá ðñïôïìýò ôï ñüíï óå ðçëü. Ãåìßóáìå üëá ôá óôñáôüðåäá. Ãéá ôç ìåôáöïñü ôïõò óôï ãýøï ðþñáìå Ôçíéáêïýò ãëýðôåò êáé óôñáôéþôåò ðïõ Ýêáíáí ôç èçôåßá ôïõò, ôï ËåõôÝñç ÂáëÜêá, Íßêï ÐáñáóêåõÜ, ÄçìÞôñç Èåïôéêü ê.ü.», èõìüôáé. «êáíáí ôç èçôåßá ôïõò óôï åñãáóôþñéï ôïõ ÃÅÓ êáé óôï õôþñéï ôïõ 301 Å». ÌåôÜ ôç ëþîç ôçò èçôåßáò ôïõ Ýìåéíå åêåß ùò óõìâáóéïý- ïò ãëýðôçò Ýùò ôï 1971, üôáí ç äéêôáôïñéêþ êõâýñíçóç ôï êáôüñãçóå. To ðñþôï åñãáóôþñéü ôïõ èá ôï áíïßîåé ôï 1960 óôçí ïäü Áãßïõ ¼ñïõò, óôï Ìáñïýóé, óôï ìáñìáñüäéêï ôùí áäåëöþí Íßêïõ êáé ËÜæáñïõ ÂáëÜêá, üðïõ êáé èá ìåßíåé Ýùò ôï Óôï ìåôáîý, ôï 1965, ìå ôïí áäåëöü ôïõ Èåïëüãï, áðüöïéôï ôïõ Ó ïëåßïõ Êáëþí Ôå íþí Ðáíüñìïõ, èá éäñýóïõí ôç «Ó & È Öéëéððüôçò ÅñãáóôÞñéá ÃëõðôéêÞò», ôï ïðïßï èá ëåéôïõñãþóåé áðü ôï 1967 Ý- ùò ôï 1977 óôï Ìáñïýóé óôç óõóôüäá ôùí êáôáóôçìüôùí ìáñìáñïôå íßáò ðáñü ôç Ëåùö. Êçöéóßáò. Óôç óõíý åéá èá ìåôáöåñèïýí óå éäéüêôçôï þñï, óôï ÐÜôçìá áëáíäñßïõ (ÔÞíïõ 10). Ç åðé åßñçóç ôùí áäåëöþí Öéëéððüôç õ- ðü ôç äéåýèõíóç ðëýïí ôùí ãéùí ôïõò óõíå ßæåé áéóéüäïîá ôçí ðïñåßá ôçò óôï ìýëëïí ìå ïäçãü ôç ìåãüëç ðáñüäïóç êáé ôéò áîßåò ðïõ êëçñïäüôçóáí ïé ðñïçãïýìåíåò ãåíéýò. Ï ÓôñáôÞò, áðü ôï 1974 ìýëïò ôçò Êáëëéôå íéêþò ÅðéôñïðÞò ôçò Åêêëçóßáò ôçò ÅëëÜäáò, óôá 50 êáé ðëýïí ñüíéá ôçò êáëëéôå íéêþò ôïõ äñüóçò öéëïôý íçóå ðåñéóóüôåñåò áðü 150 ðñïôïìýò êáé áíäñéüíôåò, åíþ ó åäßáóå áíáñßèìçôá çñþá êáé åêêëçóéáóôéêü Ýñãá (ôýìðëá, Üìâùíåò, åðéóêïðéêïýò èñüíïõò, åéêïíïóôüóéá, öéüëåò, ê.ëð.). ñãá Üøïãá ôüóï óôï ó Ýäéï üóï êáé óôçí åêôýëåóç. «Íáé, áêïëïõèþ ôçí ðáñüäïóç», ìáò ëýåé, «ðëçí üìùò ðïôý äåí áíôýãñáøá ôï ßäéï Ýñãï». Êáé óôçí åñþôçóþ ìáò ðïéá õðþñîå ç óõìâïëþ ôïõ ÓôñáôÞ Öéëéððüôç óôç óýã ñïíç åêêëçóéáóôéêþ ìáñìáñïãëõðôéêþ, èá ìáò ðåé ìå ðáññçóßá: «Ôï áñ éôåêôïíéêü ìýñïò, ïé êëßìáêåò êáé ïé áíáëïãßåò åßíáé ôï óðïõäáéüôåñï ðñüãìá óå Ýíá åêêëçóéáóôéêü Ýñãï, êüôé ðïõ óðüíéá ôï âñßóêåéò. ÂëÝðåôå Ýñãá óå ìåãüëïõò íáïýò, Üíéóåò á- íáëïãßåò êôßóìáôïò êáé Ýñãïõ, Üíéóåò ïé êëßìáêåò êáé ôá âüñç ôùí äéáêïóìþóåùí Ðñþôá ç áñ éôåêôïíéêþ ôïõ Ýñãïõ êáé ìåôü ç äéáêüóìçóç, ç ïðïßá ðñýðåé íá äéáêñßíåôáé áðü ëéôüôçôá, ïéêïíïìßá ìå ôç èåïëïãéêþ Ýííïéá. ÁéóèçôéêÞ êëßìáêá äçëáäþ. Ãé áõôü, ðüíù áð üëá ôï ó Ýäéï. Åäþ êñßíïíôáé üëá». Ç åðéìïíþ óôï êáëü, ôï óùóôü ó Ýäéï õðþñîå ãéá ôñåéò áéþíåò êáé åîáêïëïõèåß íá áðïôåëåß ôï ðüãéï áßôçìá ôçò ôçíéáêþò ìáñìáñïãëõðôéêþò. «¼ëá åêåß êñßíïíôáé...». Óõíôáîéïý ïò óþìåñá ï ÓôñáôÞò ðáñáêïëïõèåß ôçí ðïñåßá ôçò åðé åßñçóçò êáé åîáêïëïõèåß íá äïõëåýåé ìüíï ãéá ôï êýöé êáé ôïõò ößëïõò ôïõ. «ÅôïéìÜæù ôï Óïöéáíü», ìáò ëýåé. «¼ôáí ðéüíù ôï Ýñãï, íéþèù üôé ìéëüåé ìáæß ôïõ, ôïí áéóèüíïìáé äßðëá ìïõ». ÌÜ éìïò ãëýðôçò Ýùò ôï ôýëïò... Êþóôáò Äáíïýóçò Ðåñéóóüôåñá ãéá ôï ÅñãáóôÞñéï «Öéëéððüôç» âëýðåôå óôçí éóôïóåëßäá Ï ãëýðôçò ÓôñáôÞò ÉùÜí. Öéëéððüôçò óôï åñãáóôþñéü ôïõ ìå ôïí Ðñüåäñï ôçò Áäåëöüôçôáò ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò ê. ÉùÜííç Ðáðáäçìçôñßïõ.

8 8- ÐÅÑÉ ÔÇÍÏÕ Áðñßëéïò - Ìáéïò - Éïýíéïò 2013 Ι ΡΥΜΑ ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ÄéïéêÞóåéò. Ç ðïñåßá óôá ðñþôá óôüäéá õðþñîå åîáéñåôéêü äýóêïëï. Å- ðñüêåéôï ãéá Ýíá åã åßñçìá ðñùôüãíùñï êáé ìåãáëåðþâïëï ãéá ôá äåäïìýíá ôçò ÔÞíïõ. Óôï óôüäéï áõôü èá ðñýðåé íá ìíçìïíåýóïõìå êáé ôç óõìâïëþ ôïõ äñ Åèíïëïãßáò - Ëáïãñáößáò ê. ÁëÝêïõ ÖëùñÜêç. ÐñïïäåõôéêÜ, ìå ôç óõíåñãáóßá üëùí ôùí öïñýùí ôïõ ôüðïõ êáé áíèñþðùí ôïõ ðïëéôéóìïý, ôï ÉÔÇÐ âñþêå ôï âçìáôéóìü ôïõ êáé óþìåñá Ý åé íá ðáñïõóéüóåé äçìéïõñãéêþ äñüóç äýêá å- ôþí, ðïõ áðïôåëåß ôçí ðëýïí áîéüðéóôç åëðßäá ãéá ôá ñüíéá ðïõ Ýñ ïíôáé. Ôï ÉÔÇÐ, êáôü ôç óýóôáóþ ôïõ, ðñïéêßóôçêå áðü ôï ÐÉÉÅÔ ìå ôçí ùðåñéïäéêýò åêèýóåéò. ÐáñÜëëçëá óôá ñüíéá ðïõ ðýñáóáí ôï ÉÔÇÐ öéëïîýíçóå äåêüäåò ÓõíÝäñéá êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ðïëéôéóìïý. Äåí åßíáé ìüíïí Ýíá õðýñï ï óôïëßäé ôïõ ôüðïõ ìáò, åßíáé ç êéâùôüò ôïõ ôçíéáêïý ðïëéôéóìïý. Ôï ôåò, ôï óþìåñá êáé ôï áýñéï ôçò äçìéïõñãéêþò ôçíéáêþò øõ- Þò. Ãéá ôï ëüãï áõôü èá ðñýðåé íá ôï ðåñéâüëïõìå ìå ôçí áìýñéóôç áãüðç êáé öñïíôßäá ìáò. Áôõ þò ðáñü ôç äåêü ñïíç åðéôõ- çìýíç ðïñåßá ôïõ, ðáñü ôï ãåãïíüò üôé Ý åé êáôáóôþóåé ôçí ÔÞíï êáé êýíôñï óõíåäñéáêïý ôïõñéóìïý äå ëåßðïõí åêåßíïé ðïõ ïíåéñåýïíôáé ôç ìåôáôñïðþ ôïõ óå óïõâëáôæßäéêá, åðéêáëïýìåíïé ôçí åôþóéá ïéêïíïìéêþ ôïõ ÐÜíù ç äõôéêþ üøç ôïõ Ðïëõìåñåßïõ êáé êüôù ï áñ éôýêôïíüò ôïõ Ðïèçôüò ÊáìÜñáò ( ). Ôï æþôçìá áíýãåñóçò óýã ñïíïõ îåíïäï åßïõ óôçí ÔÞíï áðáó üëçóå ôï Éåñü ºäñõìá, ôï ÄÞìï, ôçí Ðáíáéãýðôéï Áäåëöüôçôá Ôçíßùí, áëëü êáé ðáñüãïíôåò ôçò ïéêïíïìéêþò æùþò á- ðü ôéò áñ Ýò ôïõ 20ïý áéþíá. Óôï ðëáßóéï ôçò ðñïóýëêõóçò ðáñáèåñéóôéêïý, êõñßùò, ôïõñéóìïý ç ËéìåíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÔÞíïõ, ôï ÌÜñôéï ôïõ 1924 äçìïðñüôçóå ðáñáèáëüóóéï ïéêüðåäï ãéá ôçí áíýãåñóç îåíïäï åßïõ ýðíïõ ìåô åóôéáôïñßïõ. Ôï áãüñáóå ôåëéêü ï Áèçíáßïò åðé åéñçìáôßáò Áñãýñçò Ã. ÂõñéäÜêçò, ï ïðïßïò áíýèåóå ôçí åêðüíçóç ôùí ó åäßùí óôïí áñ éôýêôïíá Ðïèçôü ÊáìÜñá ( ), ðïõ åß å ó åôéêþ êáôáóêåõáóôéêþ åìðåéñßá (ÈÝñìåò ôïõ Óýëëá óôçí Áéäçøü [1896], «Ðáëßññïéá» óôç áëêßäá [1905]). Ôï îåíïäï åßï Üñ éóå íá ëåéôïõñãåß ôï 1926, ðëçí ü- ìùò ï ÂõñéäÜêçò äåí ìðüñåóå íá á- íôéìåôùðßóåé ôá ñýç êáé Ýôóé ôï 1929 âãþêå óå äçìïðñáóßá, ç ïðïßá ôåëéêü (1932) êáôáêõñþèçêå åð ïíüìáôé ôïõ Âïëéþôç åðé åéñçìáôßá Äçìçôñßïõ ÐïëõìÝñç, ï ïðïßïò êáé ôï ëåéôïýñãçóå ãéá êüðïéá ñüíéá. Ôï îåíïäï åßï, ìå äéáèþêç ôïõ ÐïëõìÝñç, ðåñéþëèå óôçí Êïéíüôçôá ÆáãïñÜò Ìáãíçóßáò, áðü ôçí ïðïßá áãïñüóôçêå ôï 1977 áðü ôï ÐÉÉÅÔ. ÊáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò Êáôï Þò óôýãáóå ôï Äçìïôéêü Íïóïêïìåßï, áñãüôåñá ôçí Ðáéäïýðïëç ôçò ÂáóéëéêÞò Ðñüíïéáò, ðñüóöõãåò áðü ôç Ñïõìáíßá, êéíçìáôïãñüöï, åóôéáôüñéï, ðñïóêïðéêþ ëýó ç, ê.ëð. Ôï 1994 ôï ÐÉÉÅÔ Üñ éóå ôçí áðïêáôüóôáóç ôïõ êôéñßïõ. Ôüôå Üñ éóå Ýíôïíïò ðñïâëçìáôéóìüò, áëëü êáé á- íôéðáñáèýóåéò, ãéá ôç ñþóç ôïõ ìåãüñïõ. ¼ëïé ïé öïñåßò ðïëéôéóìïý ôïõ ôüðïõ åðýìåíáí íá ñçóéìïðïéçèåß ãéá äñüóåéò ðïëéôéóìïý, áñêåôïß åðýìåíáí íá êáëýøåé ôç óôýãáóç äçìïóßùí õðçñåóéþí, åíþ äåí Ýëåéðáí êáé åêåßíïé ðïõ öéëïäïîïýóáí íá óôåãüóåé êáé êáôáóôþìáôá åóôßáóçò. Ïé ðñïóðüèåéåò ãéá íá áðïäïèåß ôï êôßñéï óôïí ðïëéôéóìü ôïõ ôüðïõ êüèå Üëëï ðáñü åýêïëåò Þôáí êáé ãéá ôçí éóôïñßá ðñýðåé íá êáôáãñáöåß ãéá ôçí åõüäùóþ ôïõò óçìáíôéêü ñüëï Ýðáéîå ç áðïöáóôéêþ óôüóç ôïõ óçìåñéíïý ÁíôéðñïÝäñïõ ôïõ ÐÉÉÅÔ (êáé ÉÔÇÐ) ê. ÅõÜããåëïõ ÐáñáóêåõÜ - Ãêßæç. Ðáñüëï ðïõ ç ðñïóðüèåéá Ýíôáîçò ôçò áðïêáôüóôáóþò ôïõ óôï 2ï Êïéíïôéêü Ðëáßóéï ÓôÞñéîçò äåí êáñðïöüñçóå, åíôïýôïéò, ìåôü áðü å- ðßìïíåò ðñïóðüèåéåò, ôï 2002 ôï º- äñõìá Ôçíéáêïý Ðïëéôéóìïý áðýêôçóå åðßóçìá íïìéêþ õðüóôáóç. Óôï 1282/ ÖÅÊ, ô. Â, äçìïóéåýèçêå ôï ÐÄ ìå ôï ïðïßï å- ãêñßèçêå ç óýóôáóç êïéíùöåëïýò é- äñýìáôïò ìå ôçí åðùíõìßá «ºäñõìá Ôçíéáêïý Ðïëéôéóìïý» (ÍÐÉÄ), ç ï- ðïßá Ýãéíå áðü ôï ÐÉÉÅÔ (ÍÐÄÄ) ìå ôç 13693/ ðñüîç ôïõ ÓõìâïëáéïãñÜöïõ ÔÞíïõ ê. ÑáöáÞë ÌùñáÀôç, êáé êõñþèçêå ï Êáíïíéóìüò Äéïßêçóçò êáé Äéá åßñçóçò. Óôéò ç Äéïéêïýóá ÅðéôñïðÞ ôïõ ÐÉÉÅÔ äéüñéóå ôï ðñþôï ôïõ Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï (ðñþôïò Ðñüåäñïò ï áåßìíçóôïò êáèçãçôþò ÄçìÞôñçò Óïöéáíüò). Óýìöùíá ìå ôïí Êáíïíéóìü óêïðüò ôïõ Éäñýìáôïò Ôçíéáêïý Ðïëéôéóìïý (ÉÔÇÐ) åßíáé ç Ýñåõíá, ç ìåëýôç êáé ðñïâïëþ ôïõ éóôïñéêïý ðáñåëèüíôïò, ôçò êáëëéôå íéêþò êáé ðíåõìáôéêþò ôïõ íçóéïý ìáò, óôü ïò ðïõ åðéäéþêåôáé ìå åõñýùò öüóìáôïò äñüóåéò (ìüíéìåò êáé ðåñéïäéêýò åêèýóåéò, êáëëéôå íéêýò êáé ðíåõìáôéêýò ãåíéêü åêäçëþóåéò, ëåéôïõñãßá âéâëéïèþêçò, åêäüóåéò, ê.ëð.). Ôï óêïðü áõôü áíýëáâáí íá õëïðïéþóïõí ïé ðñþôåò ¼ôáí ôï 2001 ìå ôá åãêáßíéá ôçò Ýêèåóçò ôïõ Ãýæç îåêéíïýóáìå êáé åðßóçìá ôçí ëåéôïõñãßá ôïõ ÌåãÜñïõ, á- öþíáìå ïñéóôéêü ðßóù ìáò üëåò ôéò êáêüâïõëåò êñéôéêýò êáé åðéèýóåéò ðïõ åß áìå äå èåß üóï áöïñü ôç ëåéôïõñãßá ôïõ Éäñýìáôïò Ôçíéáêïý Ðïëéôéóìïý. Êüíôñá óôéò á- ðüøåéò ðïõ Þèåëáí Ýíá êôþñéï ðïõ èá óôýãáæå üëåò ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò, åìåßò åðéëýîáìå íá óôåãüóïõìå ôïí ðïëéôéóìü ôïõ ôüðïõ ìáò êáé ü é ìüíï. Ùò íåïóýóôáôïò ïñãáíéóìüò áíôéìåôþðéóå ôéò «ðáéäéêýò ôïõ áóèýíåéåò», óþìåñá üìùò åßíáé ðåñéóóüôåñï åìöáíýò üóï ðïôý Üëëïôå, ðüóï ðïëýôéìï óôüèçêå áõôü ôï ïéêïäüìçìá, ü é ìüíï ôåëéêü ãéá ôïí ðïëéôéóìü ìå ôçí ðëçèþñá ôùí åêäçëþóåùí ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé êáè üëç ôçí äéüñêåéá ôïõ ñüíïõ êáé âüæïõí ôçí ÔÞíï ðïëý øçëü óôçí ðïëéôéóôéêþ áôæýíôá ôçò þñáò ìáò, áëëü êáé Üìåóá óôçí ïéêïíïìßá ôïõ íçóéïý ìáò, ìå ôçí ðñáãìáôïðïßçóç äåêüäùí óõíåäñßùí (ìå ü,ôé áõôü óõíåðüãåôáé) óôïõò öéëüîåíïõò þñïõò ôïõ êáé ôçí õøçëþ õëéêïôå íéêþ õðïäïìþ ðïõ äéáèýôåé. Âñßóêïíôáò ëïéðüí ôá ðáôþìáôü ôïõ êáé âáäßæïíôáò ðüíù óôéò óôýñååò âüóåéò ðïõ ôýèçêáí ôçí ðñïçãïýìåíç äåêáåôßá, ôï ºäñõìá Ôçíéáêïý Ðïëéôéóìïý áôåíßæåé áêüìá êáé óôçí ðåñßïäï ôçò êñßóçò ôï ìýëëïí ôïõ ìå áéóéïäïîßá. ÈÝôåé ðåñéóóüôåñïõò êáé ðéï õøçëïýò óôü ïõò, Ý ïíôáò ðéá ðåßóåé ôïõò ðåñéóóüôåñïõò üôé åßíáé Ýíá ðïëýôéìï åñãáëåßï ü é ìüíï ðïëéôéóìïý áëëü êáé ïéêïíïìéêþò áíüðôõîçò ôïõ ôüðïõ ìáò. ÅõÜããåëïò ÐáñáóêåõÜò - Ãêßæçò Áíôéðñüåäñïò ÐÉÉÅÔ/ÉÔÇÐ ñßò áíôüëëáãìá áðïêëåéóôéêþ ñþóç ôïõ Ðïëõìåñåßïõ ìåãüñïõ êáé ìå ôï ðïóüí ôùí äñá ìþí, å- íþ êáôáóôáôéêü ðñïâëýðåôáé åôþóéá åðé ïñþãçóç áðü ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ Éåñïý Éäñýìáôïò. Ôï ºäñõìá äéïéêåßôáé áðü åðôáìåëýò Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï, ôï ïðïßï äéïñßæåôáé ãéá ôñéåôþ èçôåßá áðü ôç ÄÅ ôïõ ÐÉÉÅÔ. Ôá ôýóóåñá ìýëç ðñïýñ- ïíôáé ex offcio áðü ôç ÄÅ ôïõ ÐÉÉÅÔ, åíþ ôá õðüëïéðá ôñßá ðñïýñ ïíôáé áðü ôïí åëëáäéêü þñï ìåôáîý åêåßíùí ðïõ äéáêñßíïíôáé ãéá ôçí ðñïóöïñü ôïõò óôïí ðïëéôéóìü, óôéò åðéóôþìåò, óôá ãñüììáôá êáé ôéò ôý íåò. Ôï íôåðïýôï ëåéôïõñãßáò ôïõ Þôáí ç êèåóç Ýñãùí ÍéêïëÜïõ Ãýæç, ç ï- ðïßá Üöçóå åðï Þ. Áêïëïýèçóáí ç ìüíéìç Ýêèåóç Ýñãùí ôïõ Ãéáííïýëç áëåðü, êáèþò êáé Üëëåò óçìáíôéêýò åíßó õóç åí ìýóù êñßóçò áðü ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ ÐÉÉÅÔ. ¼- ìùò, èá ðñýðåé íá ãíùñßæïõìå üôé ï ðïëéôéóìüò äåí åßíáé ìïíü á ïéêïíïìéêü ìýãåèïò, áëëü, êõñßùò, áíüóá æùþò. Åßíáé ôï ìýóïí åêåßíï ðïõ êüíåé ôç æùþ ìáò «æùþ» êáé ü é áðëþ å- ðéâßùóç. ñüíéá ðïëëü, ëïéðüí, óôï ÉÔÇÐ! Óõã áñçôþñéá óå üóïõò åñãüóôçêáí ãé áõôü, óõã áñçôþñéá óå üóïõò åîáêïëïõèïýí íá åñãüæïíôáé ãéá ôçí ðñïêïðþ ôïõ.- Êþóôáò Äáíïýóçò Ìéá áðü ôéò ìåãüëåò åðéôõ ßåò ôïõ Éäñýìáôïò Ôçíéáêïý Ðïëéôéóìïý åßíáé ç åîáóöüëéóç ôïõ Áñ åßïõ ÍéêïëÜïõ Óáêåëëßùíïò, ôï ïðïßï áðïôåëåßôáé áðü ôåôñüäéá ìå åéñüãñáöåò óçìåéþóåéò ôïõ ìåãüëïõ éóôïñéïäßöç ôïõ íçóéïý ìáò, áëëü êáé óçìáíôéêü áñéèìü ëõôþí åããñüöùí ðïõ êáëýðôïõí ôïõò 17ï, 18ï êáé 19ï áéþíåò êáé áöïñïýí óôçí ÔÞíï êáé ôçí ÐÜôìï. Ãéá ôçí áðüêôçóç ôçò áñ åéáêþò óõëëïãþò óçìáíôéêþ õ- ðþñîå ç óõìâïëþ ôïõ êáëïý ìáò ößëïõ ê. ÓÜââá ÁðÝñãç.

9 Áðñßëéïò - Ìáéïò - Éïýíéïò 2013 «ÐEÑI THNOY» - 9 O MANΘΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΣΤΗΝ «ΠΕΡΙ ΤΗΝΟΥ» Ï ôçíéáêþò êáôáãùãþò êáëëéôý íçò, åñåõíçôþò êáé åðßêïõñïò êáèçãçôþò óôçí Á.Ó.Ê.Ô. ê. ÌÜíèïò Óáíôïñéíáßïò áðáíôü óôéò åñùôþóåéò ôçò Ïýñóïõëáò Öùóêüëïõ (ÌÝñïò  ). Ôï áñôß ùò ìýóï Ýêöñáóçò Ý åé ðáñýëèåé; ÌéëÞóôå ìïõ ãéá ôçí ìåëýôç ðïõ êüíáôå óôçí ïðïßá âáóßóôçêå áðü üóï ãíùñßæù, ôï äéäáêôïñéêü óáò. ¼ôáí îåêßíçóá ôçí äéäáêôïñéêþ ìïõ äéáôñéâþ åß á óáí óôü ï íá ðåñéãñüøù êáé íá áíáëýóù ôçí øçöéáêþ ôý íç. Ðïëý óýíôïìá êüðïéåò äéáðéóôþóåéò üðùò üôé ï õðïëïãéóôþò äåí åßíáé ìýóïí áëëü ôï íýï õðüóôñùìá ôçò ìíþìçò Þ üôé åßíáé Ýíá ìç Üíçìá áìáéëýïíôáò ðïõ ðáßñíåé êüèå öïñü äéáöïñåôéêþ ìïñöþ áíüëïãá ìå ôéò áíüãêåò ( ãñáöïìç áíþ, óçìåéùìáôüñéï, ôá õäñïìåßï, ìïõóéêü üñãáíï êëð) ìå ïäþãçóáí óôï óõìðýñáóìá üôé äåí Ý åé õðïëïãéóôåß ç ïõóéáóôéêþ äýíáìç ðïõ Ý åé. ÐÞñá ëïéðüí ìéá áêñáßá áðüöáóç: íá êüíù ìéá óõãêñéôéêþ ìåëýôç áíüìåóá óôï áñôß êáé ôïí õðïëïãéóôþ. ÁíáêÜëõøá ðïëý åíäéáöýñïíôá óôïé åßá. Ôçí ðåñéãñáöþ ôïõ ðñþôïõ õðåñêåéìýíïõ áðü ôïí ÐëÜôùíá óôçí ðñïóðüèåéá ôïõ íá óôñáöåß åíáíôßïí ôùí âéâëßùí (óôï äéüëïãï Öáßäñïò), ôçí óôåíþ ó Ýóç ôïõ áñôéïý ìå ôï ÐáíåðéóôÞìéï áðü ôïí 13ï áéþíá ðïõ åìöáíßæïíôáé êáé ôá äýï ìý ñé êáé óþìåñá, ôçí éó õñþ êïéíùíéêþ äýíáìç ôïõ áñôéïý ðïõ åß å ìý ñé óþìåñá, åßôå óáí ñþìá, åßôå óáí êáôáãñáöþ ôçò ðåñéïõóßáò, ïéêïãåíåéáêþò êáôüóôáóçò êëð. Óôçí óõíý åéá ìåëýôçóá ôçí ðïëý-åðßðåäç óêýøç ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôï íýï õðüóôñùìá, (õðåñêåßìåíï), ôçí äýíáìç ðïõ Ý åé óáí åñãáëåßï Ýñåõíáò êáé óêýøçò êáé äéáôýðùóá ôçí éäýá (ãéá ðñþôç öïñü ðáãêïóìßùò ôï 2006), üôé Ýíá äéäáêôïñéêü ðñýðåé ðëýïí íá ãñüöåôáé ü é óôï áñôß áëëü óå Ýíá øçöéáêü õðüóôñùìá, ìéá åéäéêþ ðëáôöüñìá ðïõ Ýöôéáîá Ýíá äåßãìá ôçò êáé ôï ïíüìáóá doctorate machine. (ç åñãáóßá Ý åé åêäïèåß óôç Ãáëëßá ìå ôïí ôßôëï: De la Civilisation du Ο Καίσαρας έχει παραπάνω από τον Αλέξανδρο, τον Καρλομάγνο και τον Ναπολέοντα ότι ο Ιησούς ανέφερε το ό- νομά του. papier a la Civilisation du numerique, åêäüóåéò L Harmattan ) Èá ìïõ ðåßôå ôé ó Ýóç Ý ïõí üëá áõôü ìå ôçí ôý íç; ììåóá Ý ïõí ãéáôß ç øçöéáêþ ôý íç êõñßùò áó ïëåßôáé ìå Ýíá íýï ôñüðï áöþãçóçò ðïõ ìðïñåß íá ðñáãìáôïðïéçèåß óôçñéæüìåíç êõñßùò óôéò íýåò äïìýò åðåîåñãáóßáò ôçò óêýøçò ðïõ ðñïóöýñåé ï õðïëïãéóôþò. Ìå ôçí åñåõíçôéêþ ïìüäá ìïõ óôçí Êáëþí Ôå íþí ðåéñáìáôéæüìáóôå ðüíù óôç äçìéïõñãßá ôñéóäéüóôáôùí äïìþí ïé ï- ðïßåò äåí áíôéãñüöïõí ôçí ðñáãìáôéêüôçôá ðïõ ìáò ðåñéâüëëåé üóï ôéò ðïëýðëïêåò äïìýò ôçò óêýøçò. Áîéïðïéïýìå ôá éó õñü ëïãéóìéêü äçìéïõñãßáò ðáé íéäéþí ãéá íá öôéüîïõìå Ýñãá ôý íçò. ÂÝâáéá âñéóêüìáóôå óôá ðñþôá ìáò âþìáôá. Ðþò õðïäý ôçêå ôï êïéíü ôï video art; Ìå åðéöýëáîç Þ ìå åíèïõóéáóìü; Ç video art áíþêåé ðëýïí óôï ðáñåëèüí, Þôáí Ýíá ìåôáß ìéï áíüìåóá óôéò ðáëéýò êáé íýåò åéêüíåò ôçò êáèçìåñéíüôçôüò ìáò. Äåí èá áðáíôþóù üìùò áêñéâþò óôï å- ñþôçìá óáò ãéáôß èßãåôå Ýíá èýìá ðïëý åíäéáöýñïí: ôï ðþò õðïäý åôáé ôï êïéíü êüôé êáéíïýñãéï. Ïé áíôéäñüóåéò äõóðéóôßáò åßíáé ìéá ðïëý õãéþò êáôüóôáóç, áí âýâáéá óõíïäåýïíôáé êáé áðü ìéá ðåñéýñãåéá ãéá Ýñåõíá. Ðéï ðïëý á- íçóõ þ óþìåñá ðïõ ôï êïéíü äý åôáé ôá ðüíôá ùñßò êáìßá äéüêñéóç, ùñßò áíôßäñáóç, áëëü êáé ùñßò ìéá äéáäéêáóßá Ýíôáîçò ôïõ íýïõ óôçí êáèçìåñéíüôçôá ìå Ýíá ðïëéôéóìéêü ôñüðï. Ìéá ðïëý üìïñöç áíüìíçóç áðü ôçí ÔÞíï Þôáí üôáí åß å äéïñãáíùèåß ìéá åêäþëùóç ðñïâïëþí âßíôåï ôý íçò óôïí Ðýñãï áöéåñùìýíç ó åìýíá êáé Ý- íá óçìáíôéêü ÃÜëëï êáëëéôý íç ôïí Robert Cahen (ìåãüëïò èáõìáóôþò ôçò ÔÞíïõ êáé áõôüò, êáôáëáìâüíåôå ðþò Ýãéíå). Ôá Ýñãá ðïõ äåßîáìå (åéêüíåò óå áñãþ êßíçóç öïñôéóìýíåò åííïéïëïãéêü, ó åäüí áöçñçìýíåò) Þôáí äýóêïëåò ãéá Ý- íá ìç åêðáéäåõìýíï êïéíü. Ðáñüëá áõôü ïé ãçñáéüôåñïé ôïõ ùñéïý åßäáí ìå é- äéáßôåñï åíäéáöýñïí üëá ôá Ýñãá, Ý- íïéùóáí ôç äõíáìéêþ ôùí ôïðßùí, èåþñçóáí õðï ñýùóç ôïõò óáí ïéêïäåóðüôåò íá ìéëþóïõí ìå ðïëý æåóôü ëüãéá ãéá ôéò ðñïâïëýò êáé íá åêöñüóïõí ìå åéëéêñéíþ ôñüðï ôá óõíáéóèþìáôü ôïõò, ôüóï óå åìýíá áëëü êáé óôïí Cahen ðïõ êáôáëüâáéíå ìüíï áðü ôï ýöïò ôçò öùíþò ôá Ýíôïíá óõíáéóèþìáôü ôïõò. ¼ôáí ôåëåßùóáí ïé ðñïâïëýò ïé ãõíáßêåò êýñáóáí ôïí êüóìï ñáêß êáé ðáóôýëé óôñùìýíï ðüíù óå öýëëá ëåìïíéüò. Ç óõíïëéêþ åêäþëùóç åß å ìéá áðüëõôá êáèáñþ êáëëéôå íéêþ ðïéüôçôá ùñßò íá ãßíåôáé êáèüëïõ öïëêëüñ, áöïý ç ôåëåôïõñãßá ôïõ åíüò êüóìïõ åéó ùñïýóå áñìïíéêü ìýóá óôïí Üëëïí. Êýñéå Óáíôïñéíáßå, ðïéï åßíáé ôï êáôáöýãéü óáò; Ôï åñãáóôþñéï; Ç ìåãáëïýðïëç; Ïé ìáèçôýò óáò; Ôï äéáäßêôõï ðïõ óõíäõüæåé üëá ôá ðáñáðüíù, üëïé ïé èçóáõñïß ôïõ êüóìïõ, ïé åéêüíåò, ôá êåßìåíá, ôá áãáðçìýíá ìïõ ðñüóùðá, ôá ðñüóùðá ðïõ áãáðüìå ôá ßäéá ðñüãìáôá, âñßóêïíôáé üëá ìýóá óå Ýíá êïõôß ðïõ ôï áíïßãù ó åäüí ðüíôá ìðñïóôü áðü Ýíá ðáñüèõñï. ÌÝóá áðü ôï äßêôõï óõíäýïíôáé üëá: ç ÔÞíïò, ïé ößëïé ìïõ, ïé öïéôçôýò ìïõ, ôá Ýñãá ìïõ, ïé óçìåéþóåéò ìïõ Èá Þ- èåëá üìùò íá âüëù áõôü ôï êáôáöýãéï ìýóá óå Ýíá Üëëï êáôáöýãéï óå Ýíá ìéêñü óðßôé óôï ùñßï ôïõ ðáððïý, åßíáé êüôé óáí ñùóôïýìåíï, ãéáôß ï Öïýñíïò ôïõ ðáððïý óôçí ÁèÞíá Ýãéíå Ýíá ðïëéôéóôéêü êýíôñï. ÈÝëù ëïéðüí íá ãõñßóù ðßóù óôïí ðáððïý ôá ñùóôïýìåíá, öôéü íïíôáò Ýíá óðßôé óôï ùñéü. Äåí åß å óðßôé óôï ùñéü ï ðáððïýò óáò; Åß å, áëëü áðïöüóéóáí êüðïéá óôéãìþ üëïé ïé êëçñïíüìïé êáé ôï äþñéóáí óôï ùñéü. Ôï óðßôé Ýãéíå óêáëïðüôéá üðïõ Ýíùóáí ôï ðüíù ìýñïò ìå ôï êüôù. ÁõôÜ ôá óêáëïðüôéá, ðïõ äçëþíïõí ôçí Ýííïéá ôçò áíýøùóçò êáé ôçò óýíäåóçò êüôé ëýíå óå ìýíá. åé ðïëý åíäéáöýñïí óáí áíáìíçóôéêü óôïé åßï, êáèüëïõ õðåñïðôéêü, áíôß íá ôï èáõìüæåéò áðü ìáêñéü, ôï ðáôüò, åíþ ðáñüëëçëá åõãíùìïíåßò ôçí ýðáñîç ôïõ ãéáôß óå ãëõôþíåé áðü ðïëëïýò êüðïõò. ÊÜôé á- ðëü êáé ðïëý óçìáíôéêü ðáñüëëçëá. Óôçí ÁèÞíá ï Öïýñíïò ôïõ ðáððïý ëåéôïõñãåß åäþ êáé 20 ñüíéá óáí ðïëéôéóôéêü êýíôñï êáé åßíáé ãíùóôüò, ìå ôï üíïìá Öïýñíïò, ðáãêïóìßùò óáí êýíôñï ãéá ôïí øçöéáêü ðïëéôéóìü. ÊÜðïôå ìå åß áí êáëýóåé óôç ÓáãêÜç ãéá íá ðáñïõóéüóù ôéò äñáóôçñéüôçôåò ìïõ óôç Ó ïëþ êáé ìå Ýêðëçîç äéáðßóôùóá üôé äýï áðü ôïõò 7 óôï óýíïëï êáëåóìýíïõò áðü ôá óçìáíôéêüôåñá ðáíåðéóôþìéá óôï êüóìï ü é áðëþò ãíþñéæáí ôï Öïýñíï áëëü åß áí óõììåôüó åé óå ìéá áðü ôéò äéåèíåßò åêäçëþóåéò ôïõ. Ðïéï èåùñåßôå ùò ôï ìåãáëýôåñï ðñüâëçìá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ïé êáëëéôý- íåò óþìåñá; ÕðÞñ áí åðï Ýò «åýêïëåò» Þ åßíáé óôç öýóç ôïõ êáëëéôý íç íá äïêéìüæåôáé; Ç ÔÝ íç áêïëïõèåß ôç äïìþ ôçò åðï Þò ðïõ âñßóêåôáé óå öüóç ìåôüëëáîçò. Óå Üëëåò åðï Ýò ïé êáëëéôý íåò äçìéïýñãçóáí ôçí åéêüíá ôùí èåþí, ôçò êüëáóçò êáé ôïõ ðáñüäåéóïõ, ìåëýôçóáí ôçí áíèñþðéíç äéüóôáóç äçìéïýñãçóáí ôçí ìíþìç ôçò åðï Þò ôïõò, óõíýâáëáí óôçí åðáíüóôáóç. ÓÞìåñá, âéþíïõìå ôçí ðáñáêìþ ôçò åðï Þò ìáò, äåí õ- ðüñ ïõí íýåò éäýåò Þ êáôáóôüóåéò ãéá íá ìåôïõóéùèïýí óå ôý íç, ðïõ èá ìðïñïýóå íá äçìéïõñãþóåé Ýíá äéüëïãï Þ Ýíá áíôßëïãï. Ðéóôåýù, êáé óôçí ïõóßá äïõëåýù ðñïò áõôþ ôç êáôüóôáóç, üôé ïé êáëëéôý íåò Ý ïõí ôçí äõíáôüôçôá íá äéáôõðþóïõí ìéá íýá äéüóôáóç ãéáôß åßíáé ðéï åëåýèåñïé êáé áðïäåóìåõìýíïé áðü óõìâüóåéò áðü ðïëëü Üëëá åðáããýëìáôá ðïõ äéáôõðþíïõí äçìüóéá ôéò áðüøåéò ôïõò, üðùò ïé ðïëéôéêïß Þ ïé äçìïóéïãñüöïé. ÈÝëåé üìùò áêüìá ðïëý äïõëåéü ãéá áõôü. Ç êñßóç åßíáé Ýìðíåõóç Þ ôñï ïðýäç; Ç êñßóç åßíáé Ýíá ößëôñï ðïõ ìðïñåß íá îåäéáëýíåé ôï êáëü áðü ôçí öýñá, åßíáé ìéá óõíèþêç, ãéá ìåñéêïýò ðïëý äýóêïëç êáé ëõðüìáé ãéá áõôü, ãéá êüðïéïõò Üëëïõò üìùò, äõóôõ þò, åßíáé Ýíá ðñïúüí ôï ïðïßï ôï ðïõëüíå áêñéâü. Ç êñßóç ãéá ôïõò áãùíéóôýò åßíáé ìéá åõêáéñßá ãéá êáéíïýñãéá áñ Þ. Ãéá ìýíá åßíáé Ýìðíåõóç êáé ðñüêëçóç ìáæß. ÃåíéêÜ ôï öõóéêü ìïõ ðåñéâüëëïí åßíáé ïé äõóêïëßåò, ôßðïôá äåí Ýêáíá åýêïëá, êáíåßò äåí ìå Ý åé âïçèþóåé. Ãéá áõôü á- ãáðüù ôï ôïðßï ôçò ÔÞíïõ, ãéáôß ôáõôßæïìáé ìå ôçí åðéâßùóç áõôïý ôïõ ôïðßïõ ðïõ êáôïñèþíåé ìý ñé êáé áìðýëéá íá áíáðôýîåé óå áöéëüîåíï Ýäáöïò, ðüíù óôïí Üíåìï. Ðïý óáò âñßóêåé êáíåßò áõôüí ôïí êáéñü; Ç ôåëåõôáßá ìïõ áó ïëßá åßíáé Ýíá Åëëçíïãáëëéêü ìüóôåñ ðïõ Ýóôçóá óôçí Êáëþí Ôå íþí óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÐáíåðéóôÞìéï Paris 8 (ÔÝ íç êáé ÅéêïíéêÞ Ðñáãìáôéêüôçôá). Ïé öïéôçôýò ôïõ óõãêåêñéìýíïõ ìüóôåñ öïéôïýí Ýíá ñüíï óôçí ÁèÞíá êáé Ýíá ñüíï óôï Ðáñßóé. ÁõôÞ ç äñüóç ìå öýñíåé ðéï êïíôü óå Ýíáí Üëëï áãáðçìýíï ìïõ ôüðï, ôï Ðáñßóé. ÁíáæçôÜìå éêáíïýò öïéôçôýò, ðïõ åíäéáöýñïíôáé ãéá ôçí øçöéáêþ ôý- íç. ¼óïé åíäéáöýñïíôáé áò åðéóêåöèïýí ôçí éóôïóåëßäá ìáò. Ôé óõìâïõëåýåôå ôïõò íýïõò êáëëéôý- íåò; ÕðïìïíÞ Þ åðáíüóôáóç; Óõìâïõëåýù áõôü ðïõ Ýëåãå êáé ï Íôá Âßíôóé, íá ìåëåôþóïõí óå âüèïò ôï ðåñéâüëëïí êáé íá äéáôõðþóïõí ìå ìéá êáèáñüôçôá íýåò ðñïôüóåéò. Ïé ðñïçãïýìåíåò ãåíéýò (ìåôü ôç ãåíéü ôïõ ðáððïý ðïõ Ýöôéáîå ðåñéïõóßá äïõëåýïíôáò óêëçñü êáé åß å ôç ãåííáéïäùñßá íá áñßóåé ôï óðßôé ôïõ ãéá íá ãßíïõí óêüëåò ãéá ôï êáëü ôïõ ôüðïõ) öñüíôéóáí íá êáôáëçóôýøïõí ôïí ôüðï ôïõò, íá äéá åéñéóôïýí ìå éäéáßôåñç ìéêñüôçôá ùñßò ß íïò ãåííáéïäùñßáò, åõáéóèçóßáò êáé åîõðíüäáò üëåò ôéò ðçãýò ôïõ ðåñéâüëëïíôïò êáé ôïõò èçóáõñïýò ôïõ ôüðïõ Äåí õðüñ åé ëüãïò íá åðáíáóôáôþóïõí ìå âßáéï ôñüðï ïé íýïé ãéáôß äåí õðüñ- ïõí áíôüîéá êáôáóêåõüóìáôá ðñïò ôï èõìü ôïõò ãéá íá ôá ãêñåìßóïõí, ðáñü ìüíï ìéá âëáêåßá. ÏðïéáäÞðïôå ïëïêëçñùìýíç êáèáñþ êáé åöáñìüóéìç ðñüôáóç óå ïðïéïäþðïôå ôïìýá åê ìýñïõò ôùí íýùí åßíáé ç ìåãáëýôåñç åðáíüóôáóç ðïõ èá ãêñåìßóåé ôá åñåßðéá ôïõ ðáñåëèüíôïò êáé áõôü ðñýðåé íá êüíïõí êáé ãñþãïñá. ÌÜíèïò Óáíôïñéíáßïò ÊáëëéôÝ íçò - åñåõíçôþò Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò Áíþôáôçò Ó ïëþò Êáëþí Ôå íþí

10 10 - ÐÅÑÉ ÔÇÍÏÕ Áðñßëéïò - Ìáéïò - Éïýíéïò 2013 Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ Εικ. 1: Ο Νικόλαος Γύζης, σχέδιο. Εικ. 2: Νικόλαος Γύζης, Κου- Κου, ελαιογραφία. Εικ. 3: Νικόλαος Γύζης, Ο ποιητής στη πηγή, ελαιογραφία. Ο Νικόλαος Γύζης ( ), αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες μορφές της νεοελληνικής τέχνης. Το έργο του, α- ναγνωρίστηκε από νωρίς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ενώ καθ' ό- λη τη διάρκεια της ζωής του, τιμήθηκε με βραβεία και επαίνους. Άνθρωπος ευαίσθητος και συναισθηματικός, αποτελεί από εκείνες τις περιπτώσεις καλλιτεχνών των οποίων το έργο τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή τους. Αν και τα θέματά του δεν είναι αυτοβιογραφικά, τον απασχολούν στην καθημερινότητά του, κάνει συχνές αναφορές σε αυτά στην αλληλογραφία του και τον ενδιαφέρει πάντοτε η γνώμη των άλλων για το έργο του. Με αφορμή την έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Β κ Μ Θεοχαράκη, στην οποία παρουσιάστηκαν τα έργα τα οποία δωρήθηκαν α- πό την οικογένεια Γύζη στην ημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, στο παρόν άρθρο θα γίνει λόγος για τις προσωπικές αναζητήσεις του καλλιτέχνη, τα θέματα με τα οποία καταπιάστηκε προς το τέλος της ζωής του, το κατά πόσο τον ε- πηρέασαν τα πρωτοποριακά κινήματα του τέλους του 19ου αιώνα και για τις περίφημες «ζελατίνες», οι οποίες ήταν πρωτοποριακές για την εποχή την οποία δημιουργήθηκαν. Γεννημένος στο Σκλαβοχωριό της Τήνου το 1842, ο Γύζης έδειξε από νωρίς το ταλέντο του στη ζωγραφική με αποτέλεσμα να βρεθεί από το 1850 στην Αθήνα να παρακολουθεί μαθήματα, χωρίς να είναι ακόμα επίσημα εγγεγραμμένος λόγω του νεαρού της ηλικίας του, στο Σχολείο των Τεχνών. Από αυτή την πολύ πρώιμη περίοδο, το έργο του βραβεύεται, καθώς το 1853 μια ξυλογραφία του με θέμα «Πελαργός Ιστάμενος» παίρνει το δεύτερο βραβείο. Από τον επόμενο χρόνο, το 1854, φοιτά και επισήμως στο Σχολείο των Τεχνών ενώ το 1858, παίρνει το πρώτο βραβείο στη Χαλκογραφία και παρουσιάζεται από τους καθηγητές του στον βασιλιά Όθωνα ως ο πιο ταλαντούχος μαθητής. Από το 1854 μέχρι το 1864 που αποφοίτησε από το Σχολείο των Τεχνών, έπαιρνε συνεχώς το πρώτο βραβείο στους διαγωνισμούς με εξαίρεση το 1855 που δεν αναφέρεται καθόλου και το 1863 που πήρε το δεύτερο βραβείο στην Ελαιογραφία. Το 1865, με υποτροφία του Πανελλήνιου Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας της Τήνου, αναχωρεί για το Μόναχο για να ολοκληρώσει τις σπουδές του στην περίφημη Ακαδημία του Μονάχου. Τρία χρόνια μετά, το 1868, θα γίνει δεκτός στην τάξη του περίφημου δασκάλου της Ακαδημίας Karl Von Piloty, γεγονός που αποτελεί μεγάλο κατόρθωμα καθώς η επιλογή των εισαχθέντων γινόταν με αυστηρά κριτήρια. Αρχίζει να εκθέτει έργα του και να γίνεται γνωστός στο Μόναχο με αποτέλεσμα το 1871 να του αναθέσει η βαυαρική κυβέρνηση την διακόσμηση του ημαρχείου του Μονάχου. Το έργο του «Ειδήσεις Νίκης» που αναφερόταν στην επιτυχή λήξη του γαλλογερμανικού πολέμου, πήρε το πρώτο βραβείο της Ακαδημίας. Τον επόμενο χρόνο, πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα. Το 1873, αναχώρησε με τον Νικηφόρο Λύτρα για την Μικρά Ασία. Το 1874, επέστρεψε στη Γερμανία όπου και συνέχισε να δημιουργεί έργα σύμφωνα με το κλίμα της Ακαδημίας του Μονάχου. Το 1875 εξέθεσε το «Τάμα» στην έκθεση της Βιέννης το οποίο τιμήθηκε με μετάλλιο και αγοράστηκε από τον εκεί καλλιτεχνικό σύλλογο. Τον ίδιο χρόνο έγινε και μέλος της αδελφότητας «Allotria» στην οποία είχαν προσχωρήσει σημαντικοί καλλιτέχνες. Είναι επίσης και η χρονιά που του προτάθηκε η δεύτερη έδρα του καθηγητή ζωγραφικής από το Σχολείο των Τεχνών στην Αθήνα την οποία αρνήθηκε καθώς γνώριζε πως δεν υπήρχαν οι κατάλληλες βάσεις για την ανάπτυξη των τεχνών στην Ελλάδα. Το 1876, συμμετείχε στην έκθεση που έγινε στο Glaspalast στο Μόναχο και το έργο του «Ο ζωγράφος στην Ανατολή» τιμήθηκε με το βραβείο της Β τάξεως. Το ίδιο έ- τος, επισκέπτεται μαζί με τον Λύτρα το Παρίσι στο οποίο γνωρίζει το έργο των ιμπρεσιονιστών ζωγράφων οι οποίοι δεν φαίνεται να τον συγκινούν ιδιαίτερα. Α- πό αυτή τη χρονιά αρχίζει να δείχνει ι- διαίτερο ενδιαφέρον για νεοϊδεαλιστικές συνθέσεις, σύμφωνες με το νέο καλλιτεχνικό ύφος που κέρδιζε έδαφος στη Γερμανία. Το 1877 παντρεύτηκε με την κόρη του Τήνιου πάτρωνά του, Νικόλαου Νάζου, Άρτεμη, και εργάζεται πάνω στο έργο «Η Τέχνη και τα Πνεύματά της». Τον επόμενο χρόνο, συμμετείχε στην ιεθνή Έκθεση στο Παρίσι στο ελληνικό τμήμα αποσπώντας θετικές κριτικές. Στα επόμενα χρόνια συνεχίζει να δημιουργεί ακατάπαυτα, να εκθέτει και να έχει συνεχείς διακρίσεις. Το 1881, συμμετείχε για πρώτη φορά σε έκθεση στην Ελλάδα. Τον επόμενο χρόνο, γίνονται ορισμένα από τα πιο γνωστά του έργα όπως το «Κου-Κου», «Η Αποστήθιση», «Αποκριά στην Αθήνα», ενώ του γίνεται και η πρόταση να γίνει βοηθός καθηγητή στην Ακαδημία του Μονάχου. Η αποδοχή της θέσης αυτής, η οποία ή- ταν και ιδιαίτερα τιμητική, σήμαινε πως ο ζωγράφος απομακρυνόταν όλο και περισσότερο από την ιδέα για επιστροφή στην Ελλάδα. Το 1886, αρχίζει να καταπιάνεται με μεγαλύτερο ζήλο με τις αλληγορικές συνθέσεις. Το 1888, είναι μια εξαιρετικά σημαντική χρονιά για τον ί- διο καθώς ορίστηκε τακτικός καθηγητής στην Ακαδημία. Το γεγονός αυτό χαροποιούσε μεν τον καλλιτέχνη ταυτόχρονα όμως τον έθλιβε ιδιαίτερα το γεγονός ό- τι έπρεπε να απαρνηθεί την ελληνική υ- πηκοότητα. Οι εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό συνεχίζονται ενώ καταπιάνεται και με την αφίσα. Από τις πιο σημαντικές χρονιές ήταν το έτος 1895 κατά την οποία εκτελεί πλήθος παραγγελιών αλλά και επισκέπτεται για τελευταία χρονιά την Ελλάδα. Το 1896, ολοκλήρωσε το «ίπλωμα των Ολυμπιακών Αγώνων». Το 1899 η υγεία του κλονίζεται σημαντικά αλλά ο ίδιος δεν εγκαταλείπει στιγμή την τέχνη του και εργάζεται εντατικά. Το 1900, η λευχαιμία τον έχει καταβάλει πλήρως, αλλά ο ίδιος ελπίζει πως η υγεία του θα επανέλθει και συνεχίζει να εκθέτει στο Παρίσι και στο Glaspalast. Στις 4 Ιανουαρίου του 1901, ο Γύζης πεθαίνει και κηδεύεται στο νεκροταφείο του Μονάχου. Προς τιμήν του, ο γλύπτης Heinrich Wadere φιλοτέχνησε μνημείο, ο ζωγράφος και στενός του φίλος Franz von Lenbach σχεδίασε τον νεκρό Γύζη και ο Κωστής Παλαμάς συνέταξε το ποίημα «Για τον τάφο του Νικολάου Γύζη» Ο Γύζης ήταν ένας ζωγράφος ο οποίος ακολούθησε το ύφος της Ακαδημίας του Μονάχου, δημιουργώντας ηθογραφικές σκηνές οι οποίες είχαν μεγάλη ζήτηση στο αγοραστικό κοινό. (εικόνα 2) Τη ρεαλιστική όμως απεικόνιση ρωπογραφικών θεμάτων, διαδέχτηκαν οι ιδεαλιστικές συνθέσεις και ονειρική απόδοση θεμάτων μυθολογικών και αλληγορικών. (εικόνα 3) Στο κλίμα αυτό, κινούταν και η τέχνη άλλων συναδέλφων του, όπως του Arnold Bocklin, ο Hans Thomas, o Franz von Stuck και πολλών άλλων. Σε έργα όπως «Η Τέχνη και τα Πνεύματά της», διακρίνονται κάποια σπέρματα εξπρεσιονισμού και αφαίρεσης, ενώ στο μνημειακό του έργο «Ιδού ο Νυμφίος» το οποίο έμεινε ανολοκλήρωτο η χρωματική κλίμακα έχει περιοριστεί κατά πολύ και η αφαιρετική διάθεση είναι πλέον έκδηλη. (εικόνα 4) Οι προσωπικοί του προβληματισμοί για την ανθρώπινη μοίρα και την ζωή του ανθρώπου οι οποίοι διατυπώνονται συχνά στην αλληλογραφία που έχει με τον πεθερό του Νάζο αλλά και με άλλα φιλικά του πρόσωπα, αποτυπώνονται με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο σε έργα ό- πως η «Καταστροφή των Ψαρών». Η α- γάπη του για την Ελλάδα, την οποία επίσης μνημονεύει και νοσταλγεί συνεχώς στα γράμματά του, φαίνεται τόσο στην επιλογή των θεμάτων του, όπως το «Κρυφό Σχολειό», το «Τάμα», τα «Αρραβωνιάσματα», όσο και στο ότι διατηρεί στο έργο του το «ελληνικό» φως. Κέντρο της τέχνης του είναι πάντα ο άνθρωπος. Στο έργο του Γύζη, η ανθρώπινη μορφή εξυψώνεται ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης. Στα πορτρέτα του, ψάχνει πάντα να αποδώσει τη ψυχή και όχι να δημιουργήσει ένα ψυχρό φωτογραφικό έργο. Στα πολυάριθμα σχέδιά του, τα οποία δουλεύει ξανά και ξανά, διακρίνει κανείς το πόσο τον απασχολούσε κάθε φορά η σύνθεση. Στις σημειώσεις του μάλιστα για το έργο «Η Αποθέωση της Βαυαρίας», οι επισημάνσεις του για τη φορά που θα έπρεπε να έχουν τα τελειώματα των ενδυμάτων και η κατεύθυνση των φωτοσκιάσεων είναι χαρακτηριστικές για να καταλάβει κανείς πόσο πολύ επεξεργαζόταν τα έργα του. Η σειρά του καλλιτέχνη με τις «ζελατίνες», παραμένει μέχρι και σήμερα ά- γνωστη στο ευρύ κοινό, καθώς πάντοτε από τους ερευνητές αντιμετωπιζόταν ως έργο ήσσονος σημασίας, συνέχεια των σχεδίων του καλλιτέχνη. (εικόνες 5, 6 και 7) Στην πραγματικότητα όμως, πρόκειται για μια σημαντική ενασχόληση του Γύζη, καθώς φαίνεται πως επανέρχεται στη χαρακτική με την οποία είχε ασχοληθεί στα νεανικά του χρόνια στο Σχολείο των Τεχνών στην Αθήνα. Οι «ζελατίνες» ήταν φωτογραφικό φιλμ το οποίο καθάριζε ο ζωγράφος από την Εικ. 4: Νικόλαος Γύζης, Ιδού ο Νυμφίος, ελαιογραφία.

11 Áðñßëéïò - Ìáéïò - Éïýíéïò 2013 «ÐEÑI THNOY» - 11 But I, being poor, have only my dreams.. 1 Εικ. 5: Νικόλαος Γύζης, Παναγία, σχέδιο σε ζελατίνα. Εικ. 6: Νικόλαος Γύζης, Genius, σχέδιο σε ζελατίνα. PACEM IN TERRIS Εικ. 7: Νικόλαος Γύζης, Μορφή που παίζει αυλό σε τοπίο, σχέδιο σε ζελατίνα φωτοευαίσθητη λεπτή επίστρωση και ά- πλωνε πάνω του μελάνι. Στη συνέχεια, και πριν αυτό στεγνώσει δημιουργούσε τις φόρμες του με ένα λεπτό καλέμι ή ξύλο. Σε άλλες περιπτώσεις, αφού καθάριζε την επιφάνεια, σχεδίαζε με το πινέλο γραμμές δίνοντας φωτεινότερα αποτελέσματα. Τα έργα αυτά ήταν προορισμένα να φωτίζονται από την πίσω πλευρά και απεικονίζουν σκηνές μυθολογικές, θρησκευτικές, ιστορικές και άλλες. Σε κάποιες από τις «ζελατίνες», είναι γραμμένες και λέξεις όπως «Αργοναύται» ή «Ορφεύς» για να γίνεται κατανοητό το θέμα. Πολλά από τα έργα αυτά, είναι δουλεμένα αδρά με έντονο εξπρεσιονιστικό ύφος. Σε όλα όμως η σύνθεση είναι μελετημένη προσεκτικά μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια έ- τσι ώστε να μην χάνεται το μάτι στο έργο. Το σύνολο του έργου του Γύζη, φανερώνει ένα πνεύμα ανήσυχο το οποίο έ- ψαχνε συνεχώς τρόπους και μέσα για να ανανεώνεται και να μην μένει στάσιμο. Οι καλλιτεχνικές εξελίξεις και τα νέα ρεύματα που έρχονταν στο προσκήνιο στη Γερμανία δεν τον άφηναν ασυγκίνητο, τα χρησιμοποιούσε όμως πάντα μέχρι εκείνο το σημείο στο οποίο δεν αλλοιωνόταν η καλλιτεχνική του ταυτότητα. Έτσι έχουμε ένα έργο υψηλού επιπέδου, μεστό και ολοκληρωμένο με ένταση και προβληματισμούς. Ένα έργο του ο- ποίου η δυναμική παραμένει αμείωτη ε- κατόν δώδεκα χρόνια μετά τον θάνατο του δημιουργού του. Βένια Παστάκα Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών Ενδεικτική Βιβλιογραφία: Στέλιου Λυδάκη, Οι Έλληνες Ζωγράφοι, Από τον 19ο αιώνα στον 20ό, εκδόσεις «Μέλισσα», Αθήνα Μαρίνου Καλλιγά, Νικόλας Γύζης. Η ζωή και το έργο του, εκδόσεις «Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ)», Αθήνα Νέλλης Μυσιρλή, Νικόλαος Γύζης, εκδόσεις «Αδάμ», Αθήνα Επτά Ημέρες Καθημερινής, Νικόλαος Γύζης, Κυριακή 9 Μαρτίου Συμπληρώθηκαν στις 11 Απριλίου 50 χρόνια από την έκδοση της Εγκυκλίου «Pacem in terris» [Ειρήνη στη γη] από τον πάπα Ιωάννη 23ο. Η εγκύκλιος αυτή υπήρξε ένα κομβικής σημασίας κείμενο και η πρώτη που δεν απευθυνόταν μόνον στον καθολικό κόσμο, αλλά σε κάθε άνθρωπο καλής προαίρεσης. Η ανθρωπότητα βρισκόταν στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου: δυο χρόνια μετά την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου και λίγους μήνες μετά την Κρίση της Κούβας. Ο αγαθός εκείνος Ποντίφηκας έκανε έκκληση για επίλυση των διεθνών διαφορών με διαπραγματεύσεις και τόνιζε πως κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στη ζωή, στη σωματική του ακεραιότητα και σε όλα εκείνα τα μέσα που είναι αναγκαία για τη δημιουργική ανάπτυξη της ζωής. Πενήντα χρόνια μετά και ατυχώς η «Pacem in terris» εξακολουθεί να είναι επίκαιρη. Ο Ψυχρός Πόλεμος τελείωσε, αλλά η Ειρήνη δεν ήλθε ακόμη στον κόσμο... Ένα δίχτυ φαντασίας, πλεγμένο από τους στίχους του Λατίνου ποιητή Οβιδίου 2, μας μεταφέρει στη χώρα των Χιμαιρών. Εκεί μέσα σε μία σπηλιά, που δεν φτάνουν ποτέ οι ακτίνες του ήλιου, βρίσκεται το κρεβάτι του θεού Ύπνου. Ένα νέφος, που προσδίδει την αίσθηση του λυκόφωτος, τον περιβάλλει. Καθώς αυτός κοιμάται, γύρω του πετούν οι ασύστατοι Όνειροι. Ο φυσιολογικός ύπνος 3,4 υπακούει σε ένα στοιχειώδη και κιρκαδιανό ρυθμό 24ώρου βάσεως, ο νευρικός έλεγχος του οποίου πιθανολογείται ότι βρίσκεται στο πρόσθιο υποθάλαμο. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι ένα παθητικό φαινόμενο. ηλαδή δεν πρόκειται απλά για την συνέπεια μίας εξασθένησης της ηλεκτρικής εγκεφαλικής λειτουργίας. Α- ντίθετα είναι αποτέλεσμα ευδιάκριτων, ηλεκτρικών και βιοχημικών μηχανισμών, που εναλλάσσονται. Ο νυχτερινός ύπνος είναι δύο τύπων: 1) η φάση των ταχέων οφθαλμικών κινήσεων (φάση REM), και 2) η φάση χωρίς ταχείες ο- φθαλμικές κινήσεις (non - REM φάση). Αυτές διαμορφώνουν μια στερεότυπη διαδοχή που διαρκεί λεπτά και επαναλαμβάνεται 4-6 φορές. Η πρώτη θεωρείται και εκείνη της ονειρικής λειτουργίας. Σύμφωνα με την θεωρία της Ενεργοποίησης και της Σύνθεσης (Activation-Synthesis theory), στην γέφυρα του εγκεφάλου γεννιούνται σήματα (PGO spikes), ενώ την ίδια στιγμή μία άλλη περιοχή του, επίσης ενεργή (the Forebrain), τα ερμηνεύει με την παραγωγή εικόνων. Ξεκινώντας από τον πατέρα της Ψυχανάλυσης, το Sigmund Freud 5, αυτός πίστευε ότι ο ύπνος είναι η απάντηση σε μία οργανική ανάγκη. Εκείνη του σώματος και του νου να απομονωθούν από τα διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα. Την ί- δια στιγμή στο υποσυνείδητο λανθάνουν διάφορες «ανικανοποίητες ορμές». Πρόκειται για την καταπιεσμένη σφαίρα της σεξουαλικότητας, που την αναδείκνυε σαν την αιτία των διαφόρων ψυχώσεων. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο ε- πεμβαίνει το όνειρο, χαρίζοντας σε αυτές μία μοναδική οδό σωτηρίας. Ο Jung 6 στη συνέχεια κάνει ένα βήμα παραπάνω, μιλώντας για το «συλλογικό ασυνείδητο». Έτσι χωρίς να παραμερίζει το «ατομικό» στοιχείο, προσθέτει μια καινούργια έννοια, τα «Αρχέτυπα», σαν την κινητήριο δύναμη κάθε ψυχικής δραστηριότητας. Θα αναφερθεί σε μια κοινή κληρονομιά αντιπροσωπευτικών δυνατοτήτων, που εντοπίζεται στον καθένα από εμάς. Ο Ελβετός ψυχίατρος το 1909 στο άρθρο του «L analyse des rêves» διατυπώνει την άποψή του πάνω στο «Die Traumdeutung». Ενώ τον βρίσκουμε σύμφωνο με τον Freud, δηλώνοντας το χαρακτήρα του ονείρου ως επί το πλείστον ως προϊόν ψυχικό, εντοπίζουμε και τις πρώτες αποστάσεις. Στη συνέχεια, πιστεύοντας πάντα ότι υποβόσκει μια καθορισμένη δομή, δε θα περιοριστεί στην απλή ικανοποίηση της επιθυμίας, μα θα τονίσει τις απεριόριστες διαστάσεις της «φαντασίας του ασυνείδητου». Τέλος ο πιο σύγχρονος Ernest Hartmann 7 θα γράψει ότι την ονειρική λειτουργία χαρακτηρίζει, σε αντίθεση με την «εγρήγορση», ένα μεγαλύτερο πλάτος συνδέσεων στα δίκτυα τoυ νου (nets of the mind). Τα κυρίαρχα προσωπικά συναισθήματα αποτελούν τον κεντρικό άξονά της, και η ίδια τα μεταφράζει με «μεταφορικές» εικόνες. Της επισημαίνει μία πιθανή θεραπευτική δράση, με καταπραϋντικό χαρακτήρα, βασίζοντας την έρευνά του σε συνθήκες «after-stress». «Αξίζει φίλε μου, να υπάρχεις για ένα όνειρο, κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει». Όλοι μας έχουμε νιώσει εκείνη την αόρατη πυρκαγιά, που πνίγει την ψυχή σε στιγμές απελπισίας. Στη σκέψη ε- γκλωβίζεται η λέξη «απατηλό». Η αλήθεια είναι όμως, όπως κάθε άλλη φορά, ότι απλά το όνειρο σέβεται τα χρονικά του όρια. Έτσι το μόνο που απομένει, είναι να δοθεί η ερμηνεία του, ανοίγοντας διάπλατα την πύλη για ένα επόμενο.- Αναστάσιος Κ. ανούσης 1. Από ποίημα του William Butler Yeats, He Wishes for the Cloths of Heaven, 2. Ovidio (2010). La metamorfosi. Volume 2, Libro 11, versi Edizioni BUR Milano 3. B. Bergamasco, R. Mutani (2007). La Neurologia di Bergamini. Edizioni Libreria Cortina Torino, 4. Raymond D. Adams, Maurice Victor, Alan H. Ropper (1998), Principles of Neurology, McGraw-Hill 5. Sigmund Freud (2012). L interpretazione dei sogni (μετάφραση από την Daniela Idra), Edizioni Einaudi Torino, 6. Carl Gustav Jung (2011). L'analisi dei sogni - Gli archetipi dell'inconscio - La sincronicità (μετάφραση από τους L. Personeni, S.Daniele, E. Schanzer και A.Vitolo). Bollatti Boringhieri editore Torino 7. Ernest Hartmann (1996). Outline for a theory on the nature and functions of dreaming. Dreaming, Vol. 6, No. 2.

12 12 - ÐÅÑÉ ÔÇÍÏÕ Áðñßëéïò - Ìáéïò - Éïýíéïò 2013 «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ» ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ εισήλθε συνεταίρος στην επιχείρηση ο γαμπρός του Κολλάρου, Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος, ο οποίος και διεύθυνε την επιχείρηση από το θάνατο του πεθερού του έως το δικό του το Στη συνέχεια η επιχείρηση περιήλθε στη διεύθυνση της κόρης του Σαραντόπουλου, Μαρίνας Καραϊτίδη. Α- πό το 1992 τη διεύθυνση του βιβλιοπωλείου είχε ο γιος της κ. Ιωάννης Καραϊτίδης. Το 1998, με τη μεταστέγαση του Εκδοτικού Οίκου και του περιοδικού («Νέα Εστία») σε ιδιόκτητο οίκημα επί της οδού Ευριπίδου 84, τη διεύθυνση των δύο αυτών φορέων ανέλαβε η κόρη της, κ. Εύα Καραϊτίδου. Η προσφορά του βιβλιοπωλείου της «Εστίας» στα ελληνικά γράμματα τεράστια, ανεκτίμητη και οι διακρίσεις αναρίθμητες. Ο Γεώργιος Κασδόνης ντεπουτάρισε στα ελληνικά εκδοτικά πράγματα με την έκδοση της «Παιδικής Ανθολογίας» του Αριστοτέλη Κουρτίδη, προώθησε νέους, αξιόλογους συγγραφείς, ενώ κομβικής σημασίας στάθηκε η προσωπική του ανθολογία «Ελληνικά ιηγήματα» (1895). Ο Κολλάρος στη συνέχεια έδωσε νέα ώθηση στο ελληνικό βιβλίο με την έκδοση έργων παιδαγωγικών, φιλολογικών, ιστορικών, γεωργικών, «την έκδοσιν δηλαδή βιβλίων χρησιμωτάτων δια την πνευματικήν μόρφωσιν της νεαράς ελληνικής κοινωνίας». Κι ανάμεσά τους το περίφημο αναγνωστικό «Τα ψηλά βουνά» νες εκδόσεις του «Βιβλιοπωλείου της Εστίας» σημείο αναφοράς στο ελληνικό εκδοτικό στερέωμα συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια με ι- διαιτέρως γόνιμα αποτελέσματα. Το βιβλιοπωλείο έκλεισε, πλην οι Εκδόσεις συνεχίζονται. Ας ελπίσουμε ότι η προσδοκώμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα δώσει νέα φτερά στην επιχείρηση και ένα νέο στέκι βιβλίου θα ξανακαταλάβει τη θέση που του ανήκει. Για μας που θεωρούμε την «Εστία», κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας και είναι η προσδοκία αυτή έχει ξεχωριστή σημασία. Εξάλλου ο Ιωάννης Κολλάρος υπήρξε σημαίνον στέλεχος της Αδελφότητάς μας και Πρόεδρός της τα δύσκολα χρόνια Κώστας ανούσης Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός! Το ι- στορικό βιβλιοπωλείο της»εστίας» που άντεξε δοκιμασίας ενός και πλέον αιώνα, «έπεσε» υπό το βάρος της σύγχρονης οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τον τόπο μας! Η 30 Μαρτίου 2013 ήταν η τελευταία μέρα λειτουργίας του. Για μας, όμως, του Τηνιακούς, το πλήγμα ήταν βαρύτερο. Ένα κομμάτι της ψυχής μας έπαψε να πάλλεται! Έ- νας θρύλος πέρασε στην ιστορία To βιβλιοπωλείο της «Εστίας» ιδρύθηκε το 1885 και υπήρξε τέκνο του πεγωνία της διασταύρωσης των οδών Σταδίου και Πεσματζόγλου, για να καταλήξει τελικά στη Σταδίου 44, ό- που και λειτούργησε μέχρι το Τότε μεταφέρθηκε επί της οδού Σόλωνος 60. Τα δυο πρώτα χρόνια της λειτουργίας του βιβλιοπωλείου ο Κασδόνης είχε συνέταιρο τον Ιωάννη Βρετό, εκδότη του «Εγκυκλοπαιδικού Ημερολογίου». Από το 1882, όμως, ο Κασδόνης είχε πάρει μαζί του, βοηθό του, το συγχωριανό και μικρό του εξάδελφο Ιωάννη ημητρίου Κολλάρο ( ), ο οποίος μετά το θάνατο του Κασδόνη ( ), τον Απρίλιο του 1900, ανέλαβε την επιχείρηση. Το 1925 O κύκλος συνεργατών του περιοδικού «Εστία»: Από αριστερά προς δεξιά όρθιοι: Ι. Ψυχάρης,. Κακλαμάνος, Γ. Κασδόνης, Ι. Βλαχογιάννης, Κ. Παλαμάς, Γ. ροσίνης και Γρ. Ξενόπουλος, και καθισμένοι: Θ. Βελιανίτης, Περρής, Ν. Πολίτης, Στ. Στεφάνου, Μ. Λάμπρος, Γ. Σουρής, Εμμ. Ροΐδης και Εμμ. Λυκούδης (Αθήνα, Συλλογή εφημερίδας «Εστία»). ριοδικού «Εστία», το οποίο εκδόθηκε το 1876 υπό τη διεύθυνση του Παύλου ιομήδη. Την περίοδο τη διεύθυνση του περιοδικού, το οποίο είχε τα γραφεία του επί της οδού Σταδίου 6, ανέλαβε ο Γεώργιος Αποστόλου Κασδόνης, δάσκαλος, από τον Πύργο της Τήνου. Το περιοδικό αυτό, το οποίο αργότερα πέρασε στη διεύθυνση των Νικολάου Πολίτη και Γεωργίου ροσίνη, συγκέντρωσε πλάι του τα καλύτερα ονόματα της ελληνικής διανόησης της εποχής. Είναι ευρέως γνωστή η φωτογραφία του «Κύκλου της Εστίας». Από τη βιβλιοθήκη, λοιπόν, του περιοδικού δημιουργήθηκε το βιβλιοπωλείο. «Η πρώτη ντουλάπα, ο πυρήν του βιβλιοπωλείου ήτο επί της οδού Πανεπιστημίου και εν τη οικία εν η απέθανεν ο Ραγκαβής». Αρχικά στεγάστηκε στο Μέγαρο Παύλου Λάμπρου επί της Σταδίου, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο οίκημα Λύτσικα, στην απέναντι Πάνω αριστερά ο Γεώργιος Κασδόνης και πάνω ο Ιωάννης Κολλάρος σε ώριμη σχετικά ηλικία. του Ζαχαρία Παπαντωνίου. ίκαια, λοιπόν, ο Νίκος Καζαντζάκης τον χαρακτήρισε «ευεργέτη των ελληνικών γραμμάτων». Ο γαμπρός του, Κώστας Σαραντόπουλος, το 1927 ίδρυσε το κλασικό πλέον περιοδικό «Νέα Εστία», οποίο εξακολουθεί να αποτελεί θεματοφύλακα της νεοελληνικής λογοτεχνίας ( ιευθυντές: Γρηγόριος Ξενόπουλος, Πέτρος Χάρης, Ευάγγελος Ν. Μόσχος, Σταύρος Ζουμπουλάκης και πρόσφατα ο Νίκος Καραπιδάκης). Η μεγάλη του, όμως, συμβολή ήταν η δρομολόγηση κατά τη δεκαετία του 1950 της περίφημης Σειράς Νεοελληνικής Λογοτεχνίας με έργα Ελλήνων λογοτεχνών της γενιάς του '30, και όχι μόνον (320 τίτλοι), έργο για το οποίο η «Εστία» βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Οι καλές και επιμελημέ-

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 1ï - AÑ. Ö. 4ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2010 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 7ï - AÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 3ï - AÑ. Ö. 10ï - ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2012 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ...

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ... Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí ôïò 7 ï ö. 38 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì.

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì. ôïò 8 ï ö. 44 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ TOΠΙΟ Μια βασική παράμετρος της ζωής μας

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ TOΠΙΟ Μια βασική παράμετρος της ζωής μας ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 9ï - ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας.

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας. Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού απαιτεί ένα νέο ριζοσπαστισμό στα αναπηρικά κινήματα της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 16ï,

Διαβάστε περισσότερα

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 24ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 89 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ -

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1114741

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 6488 (αναλυτική έκδοση) 17,90 7632 5,99 7287 (συντομευμένη έκδοση) 15,28 5863 Ηροδότου Ιστορίες, Α Γυμνασίου Α. Κοκοβίνος 19,36

Διαβάστε περισσότερα

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ...

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ... Áíáëþóéìïò, (-ç, -ï): Áõôüò ðïõ ìðïñåß íá îïäåõôåß. ÊÜíïíôáò ìéá âüëôá óôçí áãïñü, èá ðáñáôçñþóåé êáíåßò áñêåôü ìáãáæéü ðïõ åìðïñåýïíôáé ÁÍÁËÙÓÉÌÁ åßäç, ãéá õðïëïãéóôýò, ãéá ôï ãñáöåßï, ãéá ìç áíþìáôá.

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821 ôïò 10 ï ö. 54 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 389-390 ÌÜúïò Éïýíéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 30 o MÁÑTÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç êïðþ ôçò Ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç ÂñÜâåõóç ôùí åéóá èýíôùí ðáéäéþí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ

Ç ÂÇÑÁ. Ç êïðþ ôçò Ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç ÂñÜâåõóç ôùí åéóá èýíôùí ðáéäéþí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 29 o ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 33 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA 6488 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 22,21 7632 8,00 7287 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 15,14 (συντομευμένη

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ 2015-2016

ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ 2015-2016 Ð Á Í Å Ð É Ó Ô Ç Ì É Ï É Ù Á Í Í É Í Ù Í Σ Χ Ο Λ Η Κ Α Λ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ω Ν Ô Ì Ç Ì Á Ð Ë Á Ó Ô É Ê Ù Í Ô Å Í Ù Í Ê Á É Å Ð É Ó Ô Ç Ì Ù Í Ô Ç Ó Ô Å Í Ç Ó ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ 2015-2016 É Ù Á Í Í É Í Á 2 0 1 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς

Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς Νοέμβριος 2009 κεφάλαιο 1...2 δομή και λειτουργία του WWF Ελλάς...2 εισαγωγή...2 καθεστώς λειτουργίας της οργάνωσης...2 σχέσεις με διεθνές δίκτυο WWF...3 αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò»

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò» ôïò 7 ï ö. 40 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών 1 Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30 Η ΕΚΠ. ΠΕΡ. ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 Θεόδωρος Δ. Παρασκευόπουλος Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007 Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÌÁÑÉÁ ÃÏÕËÁ ÑÏÍÏÓ 21ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 77 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 1050 ÌÁÑÔÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý ïõò: 5 åõñþ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÁÈÅÚÁ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8)

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 25 o ÌÁÚÏÓ-ÉÏÕÍÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. Ôï åðåôåéáêü ìáò ôåý ïò. ÁÓÔÇÑ ôçò ÁÍÁÔÏËÇÓ Åêäßäåôáé áðü ôï 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. Ôï åðåôåéáêü ìáò ôåý ïò. ÁÓÔÇÑ ôçò ÁÍÁÔÏËÇÓ Åêäßäåôáé áðü ôï 1858 ΣΚΕΨΕΙΣ Óôï ôåý ïò áõôü óõìðåñéëáìâüíïíôáé ïé ïìéëßåò ôçò åêäçëþóåùò ôïõ ÁóôÝñïò, ôçò 22çò Íïåìâñßïõ ôïõ 2008. Ïé ïìéëßåò áõôýò Ý ïõí íá êüíïõí ìå ôçí éóôïñßá ôïõ ðåñéïäéêïý ìáò êáèþò êáé ôïõ Üëëïõ åíôýðïõ

Διαβάστε περισσότερα

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï . áíôéåîïõóéáóôéêþ åðéèå þñçóç, Èåóóáëïíßê ç, ìüñôéïò 2007 ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï Ôï Black Out ìðáßíåé áéóßùò óôïí 3ï ñüíï æùþò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý- ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêþò åðéèåþñçóçò

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN 13830 with more details for the manufacturer and reader of the

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 28 o ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ-ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò

Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò ôïò 9 ï ö. 49 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27/2/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ Êùäéêüò: 1044 ÔÅÕ ÏÓ 1049 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý

Διαβάστε περισσότερα

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Çëßáò Ê. Óôáõñüðïõëïò Ïêôþâñéïò 006 1 Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß ÎåêéíÜìå äéáôõðþíïíôáò ôïõò ïñéóìïýò ôùí ðýíôå ãíùóôþí áóõìðôùôéêþí óõìâïëéóìþí: Ïñéóìüò

Διαβάστε περισσότερα

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 393-394 ÓåðôÝìâñéïò Ïêôþâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 387-388 ÌÜñôéïò Áðñßëéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ Ì.Ì.Å. 2915 ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.)

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.) ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Ìç áíïëïãßáò ÌáèçìáôéêÜ ÉI, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 24/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) (3x 2 + 6xy 2 )dx + (6x 2 y + 4y 3 )dy = 2. Íá

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ðñáãìáôïðïéþèçêáí. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε. Óôéò 8 ÌáÀïõ 1945 ï Äåýôåñïò Ðáãêüóìéïò "ÂÇÑÅÉÁ 2001"

Ç ÂÇÑÁ. Ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ðñáãìáôïðïéþèçêáí. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε. Óôéò 8 ÌáÀïõ 1945 ï Äåýôåñïò Ðáãêüóìéïò ÂÇÑÅÉÁ 2001 ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 32 o ÉÏÕËÉÏÓ-ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂËÔÁÉÑÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 395-396 ÍïÝìâñéïò ÄåêÝìâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç

Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç ôïò 11 ï ö. 59 ï ÉáíïõÜñéïò-ÖåâñïõÜñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

 Á Ñ È Ï Ë Ï Ì Á É Ï Ó ÅËÅÙ ÈÅÏÕ ÁÑ ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÍÅÁÓ ÑÙÌÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ ÇÓ

 Á Ñ È Ï Ë Ï Ì Á É Ï Ó ÅËÅÙ ÈÅÏÕ ÁÑ ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÍÅÁÓ ÑÙÌÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ ÇÓ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÉÅÑÁÓ ÌÇÔÑÏÐÏËÅÙÓ ÁÑÊÁËÏ ÙÑÉÏÕ ÊÁÓÔÅËËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÉÁÍÍÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 18ï MAÑÔÉÏÓ 2010  Á Ñ È Ï Ë Ï Ì Á É Ï Ó ÅËÅÙ ÈÅÏÕ ÁÑ ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÍÅÁÓ ÑÙÌÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ ÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8)

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ôïò 11 ï ö. 63 ï ÓåðôÝìâñéïò-Ïêôþâñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÌÅÓÏËÏÃÃÉÏÕ 2 & ËÏÍÔÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003 ôïò 8 ï ö. 43 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý

Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυταθλητικός Όµιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας (Ν.Ο.Τ.Κ.) προκηρύσσει τον 12 ο ιεθνή Αγώνα ΚΥΚΛΑ ΕΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ ÁÃÃËÉÊÁ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΑΛΑΣ Ðùëïýíôáé ðïëõôåëþ äéáìåñßóìáôá Æçôïýíôáé ïéêüðåäá ãéá áãïñü - áíôéðáñï Þ ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇ 16 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË.: 27440-22250, 27410-37734, 210-9732609 ÊÉÍ.: 0977-429265,

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Εθνική νομοθεσία για το Περιβάλλον Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Παυλογεωργάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 34ïò Áñ. Öýëëïõ 401-402 ÌÜéïò Éïýíéïò 2013 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ Ì.Ì.Å. 2915 ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ï Óýëëïãüò ìáò ðüåé ÈÝáôñï

Ç ÂÇÑÁ. Ï Óýëëïãüò ìáò ðüåé ÈÝáôñï ôïò 7 ï ö. 376 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 17ï,

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 4 ï ÖÕËËÏ 23 o ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Óå ìýñåò ôáñáãìýíåò óáí áõôýò ðïõ åíåïß ìüñôõñýò ôïõò ãéíüìáóôå

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Óå ìýñåò ôáñáãìýíåò óáí áõôýò ðïõ åíåïß ìüñôõñýò ôïõò ãéíüìáóôå ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 12ï,

Διαβάστε περισσότερα