ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

2 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò Ðéôüãëïõ ÓôñÜôïò áôæçóáââßäçò Áñéóôåßäçò ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÅÊÔÕÐÙÓÇ: ÅÑÃÁÓÔÇÑÉ ÃÑÁÖÉÊÙÍ ÔÅ ÍÙÍ Τηλ: κιν: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα Έκδοσης...3 Πολιτικές ομοιότητες...4 Περιβάλλον...5 Θέσεις ΠΑΚ Επιχειρησιακού Προγράμματος Από την πόλη της Αλλάγιας...9 Ανεργία...9 Ελληνική Αποστολή TAEKWONDO...10 Έξω από τα δόντια!...11 Το Παναιτώλιο πρέπει να σωθεί...12 Γίνεται σωστή διαχείριση;...13 ιαχειριστών συνέχεια...14 ελτίο Τύπου...14 ηλώστε συμμετοχή γιά την δεντροφύτευση στο ΒΕΙΚΟ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ ΒΑΦΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΑ: Μονής - ιπλής Πέρλες ΘΩΜΑΣ ΣΕΛΙΜΟΓΛΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 12 ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ - ΤΗΛ.: , ΚΙΝ:

3 ΣΗ ΜΕΙΩ ΜΑ ΕΚ Ο ΣΗΣ Ôï ðñþ ôï öýë ëï ðýñá óå óôçí é óôï ñß á ôçò ðü ëçò êáé ôá èå ôé êü ó ü ëéá ðå ñßó óå øáí ãéá å ìüò. Ôïõò åõ á ñé óôïý ìå èåñ ìü. ÐÝ ñá á ðü ôçí å íç ìý ñù óç ðï ëý áñ íç ôé êþí ðëåõ ñþí ôçò ðï ëé ôé êþò ðïõ á óêåß ôáé óôï ÄÞ ìï ìáò, å ðé äéþ îá ìå ôçí êé íç ôï ðïß ç óç êáé äñáóôç ñéï ðïß ç óç åõ ñý ôå ñùí ðï ëé ôé êþí äõ íü ìå ùí ðïõ á ãù íéïýí ãéá ôï ìýë ëïí ôïõ ôüðïõ. Óôï äåý ôå ñï ôåý ïò ðïõ âãáß íåé ìå ôü ôçí ìå ãü ëç Óõ íý ëåõ óç ôçò Ð.Á.Ê Í.Éù íß áò èá äéáðé óôþ óåé ï êá èý íáò ü ôé ï óôü ïò áõ ôüò ðñï ù èåß ôáé. Ìéá óåé ñü á ðü á ðü øåéò ðïõ äéáôõ ðþ íï íôáé, á íá ãïñåý ïõí ùò êõ ñß áñ ç á íôß ëç øç ôï å ìåßò, óôï Å ÃÙ ôïõ óþ ìå ñá. Ìáò ãå ìß æåé áé óéï äï îß á ôï ãå ãï íüò áõ ôü êáé ôï äåý ôå ñï ôåý ïò èá óõ íå ß óåé íá äéåõ ñý íåé ôçí êß íç óç ðñïò áõ ôþ ôçí êá ôåý èõí óç. ¼ óï ðåñ íü åé ï êáé ñüò ü ëï êáé ðå ñéó óü ôå ñïé èá ðñïó ù ñïýí óôï ñç èýí. Á äéý îï äá óôç äç ìï êñá ôß á äåí õ ðüñ ïõí. Óå å ðé âå âáß ù óç ôùí ëå èý íôùí á ðü å ìüò, ãéá ôï å ðé åé ñç óéá êü ó Ý äéï, èá ðüñïõìå ðñù ôï âïõ ëß åò ðïõ èá á íïß ãïõ íå äñü ìïõò. Åß ìá óôå âý âáéïé ü ôé èá óõíá íôç èïý ìå ìå áñ êå ôýò äõ íü ìåéò ãéá ôç äå íôñöý ôåõ óç ôïõ ÂÝ é êïõ. ÓÞ ìå ñá ãß íå ôáé ðñü óêëç óç óå ü ëåò ôéò äõ íü ìåéò ðïõ åí äéá öý ñï íôáé ãéá áõ ôüí ôïí ôü ðï íá á ðåõ èõí èïýí óå ìáò, ðñï êåé ìý íïõ íá ãß íåé óõ íôï íé óìüò ãéá ôçí äå íôñï öý ôåõ óç ðïõ èá îå êé íþ óåé ìå ôç íý á ñï íéü. Êá ëïý ìå ü ëïõò ôïõò åõáé óèçôï ðïé ç ìý íïõò ðï ëß ôåò íá óõì ìå ôý ïõí óå íý åò äñü óåéò êáé íá ðü ñïõí ðñù ôïâïõ ëß åò óå ðá ñü ìïéá æç ôþ ìá ôá. Ç Í.Éù íß á åß íáé õ ðü èå óç ü ëùí ôùí å íåñ ãþí ðïëé ôþí ôçò. ΦΟΥΡΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΠΑΡΑΣΟΣΙΑΚΟ ΨΩΜΙ - ΠΡΟΖΥΜΙ - ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ ΓΑΛΑΚΤ/ΚΟ ΤΗΣ ΜΑΤΙΝΑΣ εχόμαστε Παραγγελίες ΜΗ ΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΣ Τηλ.: Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Β ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:

4 ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΚΕΣ Ο ΜΟΙΟ ΤΗ ΤΕΣ Σε μια ε πο χή που το Πο λι τι κό Σύ στη μα, βρί σκε ται σε βα θειά κρίση, κα ταρ ρέ ει, η Κυ βέρ νη ση πα ρα παί ει στο βούρ κο των σκαν δά λων, οι Υ πουρ γοί πα ραι τού νται ο έ νας με τά τον άλ λον, χω ρίς να κα τα λα γιά ζει η λα ϊ κή ορ γή, είναι α πο λύ τως κα θα ρό ό τι θα πιστω θεί ε κεί νος ο θε σμός, που θα προ τεί νει σο βα ρές ε ναλ λα κτι κές προ τά σεις που θα δί νουν διέ ξοδο και προ ο πτι κή στα προ βλή μα τα της Ελ λη νι κής κοι νω νί ας. Αυ τό το Πο λι τι κό Σύ στη μα ό σοι το υ πηρέ τη σαν, οι πε ρισ σό τε ροι έ χουν αλ λο τριω θεί, κυ ριαρ χεί το ί διον ό φε λος, οι συ ναλ λα γές και προ σπα θούν να ευ νου χί σουν και τους νε ό τε ρους αν θρώ πους που ε πι θυ μούν να α σχολη θούν με τα κοι νά. Οι και ρο σκό ποι εί ναι οι καλ λί τε ροι πε λά τες αυ τού του συ στή μα τος και το μό νο που κα θο ρί ζει την σχέ ση τους εί ναι ο έ λεγ χος της εξου σί ας σ έ να χω ρίς ό ρια πα ζά ρι του δού ναι και λα βείν. Αυ τές οι πο λι τικές, έ χουν πρό σκαι ρο ό φε λος και εί ναι κα τα δι κα σμέ νες σε α πο τυ χί α. Α πο δείχθη κε με το Κυ βερ νών κόμ μα, που πή ρε την ε ξου σί α με υ πο σχέ σεις που δεν τη ρήθη καν, α πε να ντί ας α πο καλύ φθη καν οι τό τε δή θεν κα λές προ θέ σεις. Αυ τά που συμ βαί νουν στο κε ντρι κό πο λι τι κό σύ στη μα έ χουν δια χυ θεί, α πο κε ντρω θεί στο πε ρι φε ρεια κό σύ στη μα ε ξου σί ας, που α σφα λώς ε κεί τα πράγ μα τα εί ναι περισ σό τε ρο ο ρα τά και ό ταν ε νερ γο ποιού νται υ γιείς δυ νά μεις, πο λύ εύ κο λα απο κα λύ πτο νται. Στην πό λη μας το σύ στη μα ε ξου σί ας του η μάρ χου που έ χει πρώ τη προ τε ραιό τη τα, τον έ λεγ χο της ε ξου σί ας, κα θη μερι νά ο λι σθαί νει σε α ντι δημο κρα τι κές, α δια φα νείς, προ κλη τι κές συ μπε ρι φο ρές. Έ χει κα τα λά βει πο λύ κα λά αυ τό το σύ στη μα ό τι υ πάρ χει με γά λη δυ σα ρέ σκεια, ό τι α πο μυ θο ποι ή θη κε το πο λι τι κό κε φά λαιο του η μάρ χου και ε πει δή αμ φί βο λη εί ναι η προ ο πτι κή, παί ζουν διά φο ρα παι χνί δια στη λο γι κή του διαί ρει και βα σί λευε και προ ε τοι μά ζουν προ κλη τι κά, α να ξιο κρα τι κά ε λεγ χόμε νο διά δο χο σχή μα. Λο γα ριά ζουν χω ρίς το ξε νο δό χο. Ε δώ και λί γες η μέ ρες προσ διο ρί στη κε πο λύ βια στι κά με χο ρη γούς και α να πο τε λε σμα τι κά μια βδο μάδα Α να κύ κλω σης με μια η με ρί δα την Τε τάρ τη 23/10/08, χω ρίς να υ πάρ χει την ευ τέ ρα 21/10/08 στο η μο τι κό Συμ βούλιο πρό γραμ μα της η με ρί δας, που ε πι ση μάν θη κε α πό μέ να. Στο η μο τι κό Συμ βούλιο ψη φί στη κε πί στω ση για τις εκ δη λώ σεις που στοί χι σαν πά ρα πο λύ α φού α) Προ σλή φθη κε γρα φεί ο ορ γά νω σης της η με ρί δας β) Ε κτυ πώ θη κε και δια νε μή θη κε ή πή γε στα σκου πί δια πο λύ έ ντυπο υ λι κό γ) Προ τι μή θη καν ευ τε λή έ ντυ πα για δια φή μι ση που κα τη γορού σαν συ γκε κριμέ να ά το μα της πα ρά τα ξης μας, ε νώ πρό βαλ λαν συ γκε κρι μέ νο ά το μο δ) Έ γι νε πα γκό σμια πρω το τυ πί α σε η με ρί δα, να μην δί νε ται ο λό γος στους συμμε τέ χοντες. Βγή κε την τε λευ ταί α στιγ μή πρό γραμ μα που α ναφέ ρει τρείς φόρες το ό νο μα του διορ γα νω τή. ΕΛΕΟΣ. Αυ τή η η με ρί δα με το με γά λο κό στος είχε πο λύ λι γό τε ρο κό σμο α πό την Συ γκέ ντρω ση-συ νέλευ ση της Πρω το βου λί ας Αυτο διοι κη τι κής Κί νη σης(π.α.κ.ν.ιωνί ας) Ν.Ιω νί ας που έ γι νε στο ί διο χώ ρο πριν λί γες η μέ ρες με μη δε νι κά έ ξο δα. Στον προ ο δευ τι κό χώ ρο που κι νού μα στε, ό σοι αυ το προσ διο ριζόμα στε έ τσι, εί ναι α νε πί τρε πτο, α πα ρά δε κτο ν α νε χό μα στε αυ τά τα φαι νό μενα. Ο φεί λουν ό λοι να πά ρουν θέ ση Ο φεί λει ο ή μαρ χος ά με σα ν α ντι με τω πί ζει ό λους τους συ νεργά τες του, ισό τι μα, α ξιο κρα τι κά και να συμ βάλ λει ό σο μπο ρεί στη συ νέ χεια της πα ρά τα ξης. Οι άλ λες πρα κτι κές που ε φαρ μό ζο νται σή με ρα εί ναι κα τα δι κα σμέ νες με μα θη μα τι κή α κρί βεια ν α πο τύ χουν. Η με ρο λη πτι κή α να ξιο κρα τι κή α ντι μετώ πι ση των συ νερ γα τών του, που τους ε πέ λε ξαν οι συμπο λί τες μας δεν μπο ρεί και δεν πρέ πει να συ νε χι στεί. Η προ ο δευ τι κή πα ρά τα ξη αυ τού του τό που διεκ δι κεί και α παι τεί την συ νέ χι ση της, για δη μιουρ γι κές, α πο τε λε σμα τι κές πα ρεμ βά σεις στην πό λη που θα α να βαθ μί ζει την ποιό τη τα ζω ής των κα τοί κων της. Ε μείς ως Π.Α.Κ Ν.ΙΩ ΝΙΑΣ θα εί μα στε στην πρω το πο ρί α αυ τής της προο δευ τι κής πα ρά τα ξης. Χα τζη σαβ βί δης Α ρι στεί δης η μο τι κός Σύμ βου λος

5 Άρθρο του προέδρου του Συλ λόγου Πο λί τες για την προ στα σί α της Υ γεί ας και του Πε ρι βάλ λο ντος α πό τις Α κτι νο βο λί ες Xω ρίς κα θα ρή α τμό σφαι ρα και έ να υ γιές πε ρι βάλ λον δεν υ πάρ χει ζω ή Πριν πε ρά σω στο θέμα του άρ θρου αυ τού, το πε ρι βάλ λον και οι α κτι νο βολί ες που μας βομ βαρ δίζουν συ νε χώς, θα θε λα να σας συγ χα ρώ για την τό σο σπου δαί α προ σπά θεια σας με αυ τό το έντυ πο, να ε νη μέ ρω ση τον κά θε κά τοι κο τις πό λης αυ τής για τα τό σα ση μα ντι κά μα ά λυ τα προ βλή μα τα που έ χου με στη Ν. Ιω νί α. Και να χαι ρε τή σω την και νού ρια προ σπά θεια που ο νο μά ζε ται ΠΑΚ Ν.ΙΩ ΝΙΑΣ να βά λει και αυ τή έ να λι θα ρά κι στο κοι νω νι κό σύ νο λο για το κα λό της πό λης μας, που ό λοι α γα πά με και που χρειά ζε ται να προ σε χτεί α πό ό λους ό σους κα τέ χουν θέ σεις κλει διά, στην α πό πρό σφυ γες φτιαγ μέ νη πό λη της Ν. Ιω νί ας. Ε γώ σαν έ νας α κό μη πρό ε δρος ε νός συλ λό γου που έ χει να κά νει με το πε ρι βάλ λον που βλά πτε ται με τά μα νί ας πα ντα χό θεν, και πά νω α πό ό λα σαν ε νερ γoς πο λί της τού της της πό λης, γρά φω αυ τό το άρ θρο. Ο Σύλ λο γος [ Πο λί τες για την προστα σί α της Υ γεί ας και του Πε ρι βάλ λοντος α πό τις Α κτι νο βο λί ες ] φτιά χτη κε κα τά α παί τη ση πολ λών κα τοί κων και της Ν. Ιω νί ας και ό μο ρων ή μων, που βλέπο ντας την α δια φο ρί α πολ λές φο ρές της πο λι τεί ας και του ε κά στο τε υ πεύ θυνου και α νεύ θυ νου που σφύ ρι ζε α διά φο ρα μπρο στά στο τό σο ση μα ντι κό θέ μα που έ χει να κά νει με την Υ γειά και το Πε ρι βάλ λον. Για έ να θέ μα ό πως οι α κτι νο βο λί ες α πό κε ραί ες κι νη τής τη λε φω νί ας και κινη τά τη λε φω νά, πυ λώ νες της Ε Η κ.λ.π. μπο ρείς να γρά φεις ε κα το ντά δες σε λίδες και φυ σι κά να κα νείς α να λύ σεις ε πί α να λύ σε ων. Θέ λω σε αυ τό το άρ θρο να στα θού με στο πως ό λοι ε μείς,που δεν πρέ πει να τα πε ρι μέ νου με ό λα α πό το κρά τος,που εί ναι πολ λές φο ρές α διά φο ρο στα τό σα προβλή μα τα που μα στί ζουν την κα θη με ρι νό τη τα μας και στην γρα φειο κρα τί α που κα θη με ρι νά α ντι με τω πί ζου με, μπο ρού με να βά λουμε έ να α κό μη λι θα ρά κι για το κα λό του κοι νω νι κού συ νό λου. Η κοι νω νί α των πο λι τών που παίρ νει στα χέ ρια της το κά θε το πι κό πρό βλη μα στην κά θε πό λη που ε νερ γεί, έ χει κά νει αρ κε τά πά νω σε πολ λά θέ μα τα και ιδίως στο θέ μα που ό λοι μας πρέ πει να εν δια φε ρό μα στε, για το Πε ρι βάλ λον. Ε δώ να α να φέ ρω προς α πο φυ γή πα ρε ξη γή σε ων, πως άλ λο οι κά τοικοι και οι ε νερ γοί πο λί τες, οι ορ γα νώ σεις και οι Σύλ λο γοι και άλ λο το κράτος και η το πι κή αρ χή και οι η μο τι κοί άρ χο ντες. Το διευ κρι νί ζω για τί πολ λοί λέ νε α φού υ πάρ χουν οι κρα τι κοί φο ρείς ας ε νερ γή σουν αυ τοί ή και το α ντί θε το α φού οι πο λί τες τρέ χουν γιατί να κουρα στού με ε μείς σαν φο ρείς του κρά τους και της το πι κής αυ το διοίκη σης. Ας έρ θου με στο δια ταύ τα. Κά ποιοι σε διά φο ρες υ πη ρε σί ες μου έ κα ναν έ να ε ρώ τη μα αρ κε τά σο βα ρό και δεν σας κρύ βω πως εί ναι κά τι που κι εγώ το εί χα σκε φτεί αρ κε τές φο ρές. Με ρώ τη σαν πως θα ε νερ γή σε τε ε σείς ό ταν σε μια γει το νιά σε μια πε ριο χή που εί ναι το πο θε τη μέ νη μια κε ραί α κι νη τής τη λε φω νί ας οι ί διοι ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΙ ΗΡΙΚΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑ, ΤΗΛ.: ΤΗΛ./FAX: οι κά τοι κοι δεν εν δια φέ ρο νται για την Υ γειά τους και το Πε ρι βάλ λον που ζού νε. Η α πά ντη ση εί ναι μια, αν και θα προ τι μού σα ό μως να ή ταν κά ποια άλ λη. Ο Σύλ λο γος ε νερ γεί με τους κά τοι κους μα ζί,κά νει α πό μισή δου λειά, το κά θε μέ ρος, δη λα δή το ένα να συ μπλη ρώ νει το άλ λο, αν αυ τό δεν εί ναι ε φι κτό, τό τε καμί α υ πό θε ση δεν προ χω ρά ει ό πως θα έ πρε πε. Το να τα βά λεις σε ει σα γω γι κά η μη, με συμ φέ ρο ντα τό σο μεγά λα σαν τις Ε ται ρεί ες Κι νη τής Τη λε φω νί ας, εί ναι κά τι αρ κε τά Χρήστος Μακαρώνης ά νι σο, μα αυ τό δεν πρέ πει να μας α πο γο η τεύ ει και να μας κά νει α διά φο ρους προς το Πε ρι βάλ λον και την ί δια μας την ζω ή. Θέ λω να θυ μί σω ε δώ,πως χω ρίς κα θαρή α τμό σφαι ρα και έ να υ γιές πε ρι βάλ λον δεν υ πάρ χει ζω ή στον Πλα νή τη και κα λό θα ή ταν να το θυμό μα στε πά ντα. Εί μαι αρ κε τά αι σιό δο ξος ό ταν βλέ πω τον κά θε πο λί τη - κά τοικο της πό λης να ση κώ νε τε α πό την πο λυ θρό να του και το χα ζο κού τι και να δίνη και αυ τός την μά χη για έ να κα λύ τε ρο αύ ριο για μας και τα παι δί α μας. Και λί γα λό για για την το πι κή αρ χή και τον α διά φο ρο δή μαρ χο της. Τα λό για δεν πα ρά γουν έρ γο πα ρά λό για και λό για και λό για και ό ταν αυ τά προ έρ χο νται α πό πο λι τι κούς, κρα τάς μι κρό κα λά θι. Κά πο τε σε μια α πό της πολ λές συ ζη τή σεις με τον δή μαρ χο, εί χα με πει για μια ε πι τρο πή δια πα ρα τα ξια κη για κα λύ τε ρη δια χεί ρι ση του προ βλή μα τος με τις κε ραί ες κι νη τής τη λε φω νί ας και μου εί πε θα το δού με κά που πα ρα κά τω. Ό ταν ο Σύλ λο γος με την βο ή θεια της η μο τι κής παρά τα ξης Α ρι στε ρή Ό χθη το έ φε ρε στο η μο τι κό Συμ βού λιο εί πε πως μια τέ τοια ε πι τρο πή εί ναι λά θος α φού δεν την χρεια ζό μα στε σαν ή μος Ν. Ιω νί ας. Μάλ λον νο μί ζει ό τι έ χει κά νει πολ λά πά νω σε αυ τό το θέ μα. Τό σο ε γώ, ό σο και ο Σύλ λο γος έ χου με α ντί θε τη άπο ψη ό πως και οι ε πι τρο πή κα τοί κων για τις κε ραί ες στην πό λη μας. Θα ή θε λα να α να φέ ρω ε δώ πως οι πε ρισ σό τε ροι δή μοι έ χουν την δι κή τους δια πα ρα τα ξια κη ε πι τρο πή που ο ί διοι οι ή μαρ χοι πρό τει ναν. Σημ.: Ο ποί ος έ χει άλ λες α πό ψεις πα ρα κα λώ πο λύ να της εκ φράσει. Εί μα στε ό λο αυ τιά.

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ TAEKWONDO ΣΤΗ ΚΟΡΕΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2008 Κά θε χρό νο διορ γανώ νο νται α πό προ ηγ μέ νους α θλη τι κούς συλ λό γους α πο στο λές στην Κο ρέ α γενέ τει ρα χώ ρα του taekwondo, με σκο πό την κα λύ τε ρη προ ε τοι μα σί α των α θλη τών και κατά συ νέ πεια την κα λύ τε ρη α πό δο ση τους στα πα νελ λή νια πρω τα θλή μα τα, ό σο και στα πα νευ ρω πα ϊ κά αλ λά και στα πα γκό σμια πρω τα θλή μα τα. Στη φε τι νή α πο στο λή ε κτός α πό τον προ πο νη τή και αρ χη γό της ομά δας πή ραν μέ ρος και δυο α θλή τριες του Α.Σ Νε ας Ιω νί ας οι: Μπο ζώ να Ε λέ νη κ Ε λα φρού Αι κα τε ρί νη. Ό λοι οι α θλη τές-τριες ό λων των α πο στο λών α πό πολ λά κρά τη για πε ρί που τρεις ε βδο μά δες προ πο νή θη καν σε έ να α πό τα κο ρυ φαί α πα νε πι στήμια της Κο ρέ ας το Keimyung university, με την ε πί βλε ψη του Κο ρε ά τη δά σκα λου master An Hen Ki. Ε πί σης πή ραν μέ ρος και στο 2nd world tae kwon do culture expo το ο ποί ο πραγ μα το ποι ή θη κε στο muju. Οι Ελ λη νί δες α θλή τριες του Α. Σ. Νέ ας Ιω νί ας, συλ λό γου που ε δρεύ ει στη πό λη μας τη Νέ α Ιω νί α,ε κτός α πό τα δυο χρυ σά με τάλ λια που κα τέ κτη σαν στο α νώ τε ρο πρω τάθλη μα, στις α πο σκευές τους έ φε ραν και τα ε γκω μια στι κά σχό λια πολ λών με γάλων Κο ρε α τών προ πο νη τών. Πι στεύ ου με ό τι πα ρά τις με γάλες προ σπά θειες σε ό λους τους το μείς των προ πο νη τών και των α θλη τών το T.K.D. δεν έ χει α πό την πο λι τεί α την μετα χεί ρι ση που αρ μόζει σε έ να ά θλη μα το ο ποί ο και πριν αλ λά και με τά α πό το 2000 που ε ντά χθη κε στα Ο λυ μπια κά α θλή μα τα, μας χα ρί ζει διαρ κώς με τάλ λια σε ό λες τις με γά λες διορ γα νώσεις, Ο λυ μπιά δα-πα γκό σμια πρω τα θλή μα τα κ Πα νευ ρω πα ϊ κά πρω τα θλήμα τα. Ε πί σης εί ναι έ να α πό τα λί γα α θλή μα τα που ου δέπο τε και σε κα μιά διορ γά νω ση εί τε στον Ελ λα δι κό χώ ρο εί τε στο ε ξω τε ρι κό έ χει ε μπλα κεί στα κρού σμα τα ντό πιν γκ που α κού με κα θη με ρι νά να δια σύ ρονται πά ρα πολ λά α θλή μα τα, αυ τό για τί οι α πα γο ρευ μέ νες ου σί ες δεν βο η θούν σε τί πο τα α πο λύ τως στα δυο με γά λα πλε ο νε κτή μα τα που σου χα ρί ζουν τη διάκρι ση στο T.K.D το «ΜΥΑ ΛΟ και την ΤΕ ΧΝΙ ΚΗ» Κά θε χρό νο σε ό λα τα πρω τα θλή μα τα που διορ γα νώ νο νται εί τε στην Ελ λά δα εί τε σε πα γκό σμιο ε πί πε δο υ πάρ χουν Έλ λη νες πρω τα θλη τές, ό μως κα νείς δεν έ χει α σχο λη θεί με τη προ ώ θη ση αυ τού του α θλή μα τος δί νο ντας κά ποιες χο ρη γί ες, διό τι έ τσι ό πως εί ναι η ση με ρι νή κα τά στα ση στο χώ ρο του α θλη τι σμού αν δεν έ χεις κά ποια οι κο νο μι κή ά νε ση δεν μπο ρείς να προ χω ρήσεις μπρο στά και να πε τύ χεις στους στό χους σου. Έ χει α να ρω τη θεί πο τέ κά ποιος α πό την αρ μό δια ο μο σπον δί α, α πό το Υ πουρ γεί ο α θλη τι σμού ή α πό τους άλ λους α θλη τι κούς φο ρείς πως διοργανώ νο νται οι α πο στο λές στη Κο ρέ α και ποια εί ναι οι οι κο νο μι κή ά νε ση των οι κο γε νειών των α θλη τών που προ σπα θούν να βο η θή σουν τα παι διά τους να πε τύ χουν τους στό χους τους; Πολ λοί α θλη τές του θα εί ναι αυ ρια νοί πρω τα θλητές και για να μι λή σου με πιο συ γκε κρι μέ να για τις ε πι τυ χί ες του συλ λό γου μας στις 11/10/2008 διε ξή χθη στο κλει στό γυ μνα στή ριο ροσού πο λης στα Ά νω Λιό σια η πρό κρι ση Νο τί ου Ελ λά δος για το πα νελ λή νιο πρω τά θλη μα παί δων-κο ρα σίδων ό που α πό το σύλ λο γο Α. Σ. Νέ ας Ιω νί ας Ατ τι κής έ λα βαν μέ ρος εν νέ α α θλη τές-τριες των ο ποί ων προ κρί θη καν οι ε ξής ε πτά: Μπο ζώ να Αν., Σί δη Ελ., Λε μο νί δου Ραφ., Μπο ζώ νας Αν.,Γα λά νη Θε οδ., Ε λα φρός Γε ωρ.,τε λά λη Ειρ.. Ο σύλ λο γος μας σε όλες τις διορ γανώ σεις που συμ με τά σχουν τό σο στον Ελ λα δι κό ό σο και στον εξω τε ρι κό έ χει πά ντα δια κρί σεις. Το εν δια φέ ρον δεν κο στί ζει κύ ριοι. Το να α σχο λη θεί τε με κάτι που δεν έ χει προ ο πτι κές εί ναι κα τα νο η τό ό μως σε αυ τή τη πε ρί πτω ση δεν υ πάρχει κα μί α δι καιο λο γί α που να ε ξη γεί την α δια φο ρί α σας βλέ πο ντας πόσες ε πι τυ χί ες έ χει δώ σει το taekwondo στη Ελ λά δα. Μπο ζώ να Ε λέ νη *οι φω το γρα φί ες εί ναι α πό τη φε τι νή α πο στο λή στο Keimyung university

7 ÔñéÜíôá ôýó óå ñá ñü íéá óôï ÐÁ.ÓÏ.Ê äåí á ãù íé óôþ êá ìå ãéá íá êõ ñéáñ åß ç á íá îéïêñá ôß á, ç õ ðïôý ëåéá, ç á äéá öü íåéá, ï êáé ñï óêï ðé óìüò êáé ç é äéï ôý ëåéá. Äåí á ãù íé óôþ êá ìå ãéá íá âãü æïõ ìå Üëëïí ÄÞ ìáñ ï êáé Üë ëïò íá á óêåß ôá êá èþ êï íôü ôïõ. Äåí á ãù íé óôþ êá ìå ãéá íá ñç óé ìïðïéïýí - óðá ôá ëïýí, ï ñé óìý íïé ôï äç ìü óéï ñþ ìá ãéá ðñï óù ðé êþ ðñï âï ëþ êáé ôï èü øé ìï óõ íá äýë öùí ôçò ß äéáò ðá ñü ôá îçò. Ôé ëåò Ðñü å äñå ê. Ôóï ðá íß äç, Á íôé äþìáñ å ê. Äá êïõ ôñý, Á íôé äþ ìáñ å ê. Èù ìáß äïõ; Êõ êëï öï ñåß á ðü ôçí á íô áõ ôïý üôé ï ÐÝ ôñïò Ìðïõñ äïý êïò æþ ôç óå á ðü ôïí ÄÞ ìáñ ï ôçí ðñï å äñß á ôïõ Äç ìï ôé êïý Óõì âïõ ëß ïõ. Ñþ ôç óáí ôïí êïõ ìðü ñï ôïõ ðïõ Þ ôáí ðá ñþí áí îý ñåé êü ôé êáé áðü íôçóå áñ íç ôé êü Ñþ ôç óáí êáé ôïí á ôæç óáâ âß äç ðïõ Þ ôáí ðá ñþí êáé á ðü íôçóå. Áí å îý ëåé øáí ïé ëü ãïé ôçò ðá ñáß ôç óçò ôïõ á ðü Á íôé äþ ìáñ ïò á óöá ëþò êáé ðñý ðåé íá äå èåß ï ðïéá äþ ðï ôå èý óç ÎÝ ñå ôå ü ôé ãéá íá ðü ñåé Ý íáò Äçìï ôé êüò Óýì âïõ ëïò ìéá õ ðï ãå ãñáì ìý íç á ðü öá óç ôïõ Äç ìüñ ïõ ðñý ðåé íá êü íåé áß ôç óç óôï ðñù ôü êïë ëï; Ãéá ôß ïé á ðï öü óåéò äåí á íå âáß íïõí óôçí é óôï óå ëßäá ôïõ ÄÞ ìïõ; Ôé öï âïý íôáé; Ðïý åß íáé ç ÄÉÁ ÖÁ ÍÅÉÁ; ÎÝ ñå ôå ü ôé õ ðüñ ïõí áé ôþ ìá ôá Äçìï ôþí ìáò ôçò ðå ñéï Þò Áí èñá êù ñõ åß ùí ìå õ ðïãñá öýò ðïõ Ý ïõí íá á ðá íôç èïýí Ý íá ñü íï; Ðïéüò èá ôïõò å ëýã îåé ãé áõ ôþí ôçí ðå ñé öñü íç óç; Á óöá ëþò äåí åß íáé ç ìï íá äé êþ ðå ñß ðôù óç áõ ôþ. ÎÝ ñå ôå ü ôé óôç óý óêå øç ðïõ Ý êáíå ï ÄÞ ìáñ ïò ìå ôïõò áñ ç ãïýò ôùí ðá ñá ôü îå ùí ãéá ôï ÂÅÉ ÊÏ êü ëå óå ï ñéóìý íïõò ðá ñü ãï íôåò êáé äåí êü ëå óå ôçí áñ ìü äéá Á íôé äþ ìáñ ï; Ôé ôçí Þ èå ëåò ÄÝ óðïé íá ôçí ðñù ôéü; Ìçí óôå íá ù ñéý óáé. Ðï ëý êá ëü Ý êá íå á öïý ãíþ ñé æå ðùò äåí èá ãß íåé Ýñ ãï å êåß. Ìß á ôï ðé êþ öõë ëü äá ðïõ óôç ñß æåôáé á ðü óõ ãêå êñé ìý íï êý íôñï å îïõ óß áò êáé óõ ãêå êñé ìý íá Ü ôï ìá ðïõ ôçí Ý ïõí óýì âïõ ëï å ðé êïé íù íß áò, Ý ãñá øå ãéá ôéò å óù êïì ìá ôé êýò å êëï ãýò ðùò Ý á óáí ïé á öé óï êïë ëç ôýò!!! Äåí ìáò åß ðå ðïéïß êýñ äé óáí. Á ëþ èåéá á ðü ðïý á íôëïýí ôï äé êáß ù ìá ïé êáé ñïóêü ðïé íá ëåõü æïõí ôï ðéï ãíþ óéï á íé äéï ôå ëýò êïì ìü ôé ôïõ ÐÁ.ÓÏ.Ê; Äá êïõ ôñý äåí Ý äù óåò äéá öþ ìé óç óôç öõë ëü äá á ðü ôá äé êü óïõ ëå öôü êáé óôá Ý ù óå. ôå ñïò ðïõ ôá Ý äù óå á ðü ôá äé êü ìáò ëå öôü ôïí ðáé íåý åé. ÊÜ ôé äåí êü íåéò êá ëü. Å öç ìå ñß äá ðñï óêåß ìå íç óôç Äç ìï ôé êþ Áñ Þ, ðïìðù äþò ðñï Ý âáë ëå ü ôé Ý ãé íå óõ íåñ ãåß ï ôïõ ÄÞ ìïõ êáé êá ôå äá öß æåé, îç ëþ íåé ôéò äéá öç ìé óôé êýò ðé íá êß äåò!!! Ïé ðé íá êß äåò âý âáéá á ðôü ç ôåò ðñï âüë ëïõí ôá ðñï ú ü íôá ôïõò. ÌÞ ðùò êñý âå ôáé ß äéïí ü öå ëïò ó áõ ôþ ôçí é óôï ñß á; Áí ðñï ëá âáß íåé êáé èý ëåé ï ÄÞìáñ ïò áò êü íåé Ý íáí Ý ëåã ï. ãé íå ï ëü êëç ñï íôá âá íôïý ñé óôï ðñü óöá ôï Äçìï ôé êü Óõì âïý ëéï ãéá íá äéþ îïõí ôá ðáé äéü ôïõ Å ÐÁË (ÔÅ ÍÉ ÊÅÓ Ó Ï ËÅÓ) ìå ôï å ðé åß ñç ìá ôïõ âï ëý ìá ôïò ôùí íç ðß ùí. Å ìåßò ãíù ñß æïõ ìå å äþ êáé ìéá äå êá åôß á ðùò õ ðüñ ïõí äý ï ïé êü ðå äá, Ý íá óôçí Åé ñþ íç êáé ôï Üë ëï óôç Óá öñü ìðï ëç,ðïõ èá ãé íü ôá íå íç ðéá ãù ãåß á.äåí ìðþ êå ïý ôå ëé èá ñü êé. Ôçí á íé êá íü ôç ôá ôçò Äç ìï ôé êþò Áñ Þò åß íáé Ü äé êï íá ôçí ðëç ñþ íïõí ôá ðáé äéü ôùí Ôå íé êþí Ó ï ëþí, ç Å ðáã ãåë ìá ôé êþ Åê ðáß äåõ óç. Å êåß óôéò Ôå íé êýò Ó ï ëýò ìü èáìå ü ôé õ ðþñ å Ý íá Íï ìé êü Ðñü óù ðï óôï ï ðïß ï ôá Äç ìï ôé êü Ó ï ëåß á ðëç ñþ íïõí å íïß êéï. Ðïéüò èá ìáò å íç ìå ñþ óåé ðïõ ðü íå ôá ñþ ìá ôá; Ï ÔÜ óïò Ôá ôü ñï ãëïõ ðå ñß ìå íå ìéá á ðü íôç óç áðü ôçí Äç ìï ôé êþ Áñ Þ ãéá ôï ó ü ëéü ôïõ ðïõ á íý öåñå ü ôé ôá Ý íôõ ðá ôçò Å ðé ôñïðþò Ðáé äåß áò ìïé ñü óôç êáí øç ëü óôï Ç ñü êëåéï (Ðëá ðïý ôá).ôü óï ôü óá ñü íéá óôï êïõñ ìðý ôé äåí Ý ìá èåò ü ôé äåí èý ëåé Ý ëåã ï ç Äç ìï ôé êþ Áñ Þ; Óé ãü ìç ó áðá íôþ óïõí. Å ìåßò ôï ãíù ñß æïõ ìå ðï ëý êá ëü, ãé áõ ôü á ðåõ èõ íü ìá óôå óôïõò ðï ëß ôåò, ãéá íá ôïõò á îéï ëï ãïýí êá èç ìå ñé íü, áë ëü êáé ôçí ç ìý ñá ôùí å êëï ãþí ôçò Áõ ôï äéïß êç óçò Ôé ìáò Ý ëå ãåò á ôæç óáâ âß äç ü ôé äåí ãß íå ôáé óù óôþ äéá åß ñé óç ãéá ôß ï Äç ìï ôé êüò êé íç ìá ôü ãñá öïò Á ÓÔÅ ÑÁÓ åß íáé êëåé óôüò; ÌÜ èá ìå ü ôé íïé êéü óôç êå êáé ï ÄÞ ìïò èá åé óðñüô ôåé ôï ôå ñüóôéï ðï óü ôùí (7500) å ðôü ìé óé é ëéü äùí åõ ñþ ãéá Ý íáí ï ëü êëç ñï ñü íï. Á ëþ èåéá ðïéïò å ðé åé ñç ìá ôß áò èá å ðýí äõå 2 å êá ôïì ìý ñéá åõ ñþ ãéá íá êåñ äß æåé (7500)åõ ñþ ôïí ñü íï; ¼ ðïéïò ôï âñåé èá êåñ äß óåé åé óé ôþ ñéá. Ðïë ëïß ãï íåßò ñù ôü íå ôé ãß íå ôáé ì å êåß íï ôï ß äñõ ìá Âõ æß ïõ. Èá äþ óåé å êåß íá ôá âñá âåß á ãéá ôïõò á ñé óôïý ïõò ìá èç ôýò; Ôï ðñü âëç ìá äåí åß íáé ôü óï á ðëü íá ëý íå ôáé ì Ý íá å ñù ôç ìá ôéêü. Ôï Äéïéêç ôé êü Óõì âïý ëéï ãéá íá ðü ñåé á ðï öü óåéò ðñý ðåé íá åß íáé óå ðëþ ñç á ðáñ ôß á. Ðñü å äñïò åß íáé ï å êü óôï ôå ÄÞìáñ ïò êáé ìý ëç ï å êü óôï ôå ðñü å äñïò ôïõ Äç ìï ôé êïý Óõì âïõ ëß ïõ, äý ï äéåõ èõíôýò Ôñá ðå æþí êáé ï äéåõ èõ íôþò åê ðáß äåõ óçò. Ëß ãï ç ãñá öåéï êñá ôß á ëß ãï ïé áë ëá ãýò óôïí ðñü å äñï ôïõ Ä.Ó êáé ôïõò äéåõ èõ íôýò, ëß ãï ï ôå ñü óôéïò öüñ ôïò åñ ãá óß áò, åß íáé åý êï ëï êõ ñü ìïõ íá ìá æåõôïýí ü ëïé êáé í á ðï öá óß óïõí; ÊÜíôå õ ðï ìï íþ ãéá ôß ìå ôçí ÊÑÉ ÓÁ ÑÁ ðïõ õ ðüñ åé á ìý óùò èá ôá îï äý øå ôå ôá ëåöôü. Å êåß óôç Âé èõ íß áò ìá èáß íïõ ìå áãñß å øå ðü ñá ðï ëý ï êü óìïò ãéá ôçí ìå ãü ëç êï ñï ú äß á ðïõ Ý öá ãáí á ðü ôçí Äç ìïôé êþ Áñ Þ ãéá ôï êõ êëï öï ñéá êü. Äéá ìç íý ïõí ü ôé å îá íôëþ èç êå ç õ ðï ìï íþ ôïõò. Ε ΞΩ Α ΠΟ ΤΑ Ο ΝΤΙΑ

8 ÏÉ ÈÅ ÓÅÉÓ ÔÇÓ Ð.Á.Ê Í.ÉÙ ÍÉÁÓ ÌÅ Á ÖÏÑ ÌÇ Å ÐÉ ÅÉ ÑÇ ÓÉÁ ÊÏÕ ÐÑÏ ÃÑÁÌ ÌÁ Στις 21 Ιου λί ου 2008 έ γι ναν δύ ο η μο τι κά Συμ βού λια. Το έ να εξ αυτών α φο ρού σε το ε πι χει ρη σια κό πρό γραμ μα του ή μου μας. Η Συ γκέ ντρω ση της Π.Α.Κ.Ν. Ιω νί ας που έ γι νε την 1/10/08 α φού ε κτί μη σε την κα τά στα ση, α πο φά σι σε να αγω νι στεί και να συ νερ γαστεί με ό σες δυ νά μεις πραγ μα τι κά εν δια φέ ρο νται για την ε πί λυ ση των προ βλη μά των της πό λης μας και των κα τοί κων της. Γε νι κές πα ρα τη ρή σεις 1 η πα ρα τή ρη ση Έ γι ναν πραγ μα τι κά συμ με το χι κές δια δι κα σί ες της δε κα ε τί ας του 80 με φο ρείς της πό λης μας, για το ε πι χει ρη σια κό πρό γραμ μα.εν έ τη 2008, στην ε πο χή της κοι νω νί ας της πλη ρο φο ρί ας, ό που οι νέ οι συμ με τέ χουν με υ ψη λά πο σο στά, εί ναι α πα ρά δε κτο να μην α ναρ τη θεί στο δια δί κτυο (site) του ή μου μας, για να προ βλη θεί, για να ε νη με ρω θούν ό σοι πο λίτες εν δια φέ ρο νται και για τί ό χι να κά νουν προ τά σεις. Έ τσι εκ φρά ζε ται το πραγ μα τι κό εν δια φέ ρον για την συμμε το χή των νέ ων στα κοι νά. Τε λευ ταί α ενη μέ ρω ση του site που υ πάρ χει εί ναι η εκ δή λω ση του ΚΕ ΒΡΕ ΦΟ τον Ιού νιο του η πα ρα τή ρη ση Εί ναι α πα ρά δε κτο για την διοί κη ση και ει δι κό τε ρα την κε ντρι κή διοί κη ση να συ ζη τά με το ε πι χει ρη σια κό σχέ διο της πε ριό δου τον Ιού λιο του 2008, δηλ. στο μέ σω της πε ριό δου. Μά λι στα ο ρι σμέ νοι ή ταν κα τευ χα ρι στη μέ νοι, για να μην πω εν θου σια σμέ νοι, για τί εί μα στε α πό τους πρώ τους ή μους που παίρ νου με α πό φα ση, ε νώ οι άλ λοι ζη τούν πα ρά τα ση ως το τέ λος του χρό νου. Μπο ρεί αλή θεια η Το πι κή Αυ το διοί κη ση να βρει με τέ τοιες α ντι λή ψεις και πρα κτι κές, την α ξιο πι στί α της και τον πραγ μα τι κό α να πτυ ξια κό ρό λο που της α ξί ζει; Εί ναι δυ να τόν να χα ρα κτη ρί ζε ται αυ τή η διαδι κα σί α προ γραμ μα τι σμός; Ώ σπου να ε γκρι θούν τα προ γράμ μα τα θα έ χει τε λειώ σει η συ γκε κρι μέ νη πε ρί ο δος. 3 η πα ρα τή ρη ση Η έκ θε ση δια δι κα σιών κα τάρ τι σης του ε πι χει ρη σια κού προ γράμμα τος α πό την διε πι στη μο νι κή ο μά δα που διό ρι σε ο ή μαρ χος, δια τυ πώ νει την λέ ξη ό ραμα μέ σα σε ει σα γω γι κά ε νώ η πο λι τι κή ει σή γη ση δια τυ πώ νει α να πτυ ξια κό όρα μα χω ρίς ει σα γω γι κά Αυ τό ση μαί νει πως οι η διε πι στη μο νι κή ο μά δα δεν πεί στη κε για το ό ρα μα. Και η α λή θεια εί ναι πως δεν υ πάρ χει ό ρα μα. Υ πάρ χει μια έκ θε ση κα λή α γκα λιά που τα χω ρά ει ό λα και δεν χρειά ζο νται πρό σθε τες παρα τη ρή σεις, ι δέ ες, προ τά σεις, κα τά την ρή ση του η μάρ χου. 4 η πα ρα τή ρη ση Το ε πι χει ρη σια κό πρό γραμ μα εί ναι μί α κα λή θε ω ρη τι κή έκ θε ση ι δε ών, κα θόλου και νο τό μα, συ ντά χθη κε α πό ε πι στή μο νες σε τεχνο κρα τι κό ε πί πε δο, που λο γι κά δεν έ λα βαν υπ ο ψιν τις πο λι τι κές δυ να τό τη τες αυ τής της δη μο τι κής αρ χής. Η η μο τι κή Αρ χή δεν εν δια φέρ θη κε κα θό λου να πο λι τι κο ποι ή σει το τε χνο κρα τι κό κεί μενο, να ο ρα μα τι στεί, να ο νει ρευ τεί, να κι νη το ποι ή σει δημιουρ γι κές δυ νά μεις με σύγ χρο νους τρό πους. Θα γί νου με πιο σα φής στις επι μέ ρους πα ρα τη ρή σεις 5 η πα ρα τή ρη ση Α να φέ ρει το ε πι χει ρη σια κό πρό γραμ μα τις Α ΝΑ ΠΛΑ ΣΕΙΣ. Μέ χρι σή με ρα το φαι νό με νο αυ τό που έ χει γί νει πολ λές φο ρές στους ί διους χώ ρους, εί ναι μέ τρο α ντια να πτυ ξια κό, χα ρί ζει προ κλη τι κά, πά ρα πολ λά χρή μα τα στους ερ γο λάβους, ί σως με το α ζη μί ω το και συμ βάλ λει πά ρα πο λύ στην α να ξιο πι στί α του θε σμού της Το πι κής Αυ το διοί κη σης. 6 η ) πα ρα τή ρη ση Η η μο τι κή Ορ γά νω ση του ΠΑ.ΣΟ.Κ που πρό σφα τα ε ξε λέ γει με με γά λη συμ μετοχή, κα θό λου δεν α σχο λή θη κε μ αυ τό το θέ μα. Ή δεν πή ρε χα μπά ρι κα θό λου ή δεν ε νη με ρώ θη κε ή με σο βα ρό τε ρα θέμα τα θα α σχο λη θεί, στο α προσ διό ρι στο μέλλον. Ας μπού με τώ ρα στις ει δι κές πα ρα τηρή σεις 1 η ) Στην σε λί δα 40 α να φέ ρει μα ζί με το άλ σος της Φιλα δέλ φειας το ΒΕΙ ΚΟ ως τό πο α να ψυ χής. Αυ τό μας προ σβάλ λει, μας υ πο τιμά α φού ό λοι γνω ρί ζουν, ό τι ε κεί βα σι λεύ ει η Α ΙΑ ΦΟ ΡΙΑ για τί έ γι νε χω ματε ρή, για τί ε γκα τα στά θη καν οι Αλ βα νο τσιγ γά νοι σε τρεις οι κι σμούς, για τί α φή σα με και κά η καν τα πεύ κα, για τί με τά τον ε πι χει ρη μα τί α Παυ λή και άλ λος ε πι χει ρημα τί ας ε γκα τα στά θη κε δί πλα του. ΠΡΟ ΤΑ ΣΗ Π.Α.Κ πε ρί φρα ξη του χώ ρου, δεν δρο φύ τε ψη του και η α ξιο ποί η ση ως χώ ρου α να ψυ χής 2 η )Στην σελ 44 κά νει μια ε ντε λώς ε πι δερ μι κή προσέγ γι ση Α ξιολό γη σης των πα ρε χο μέ νων υ πη ρε σιών του ή μου προς τους πο λίτες. Θε ω ρεί την κλα σι κή αυ τή λει τουρ γί α ό τι έ χει φθά σει στα ό ρια της α ποτε λε σμα τι κό τη τας και ό τι χρειά ζο νται τε χνι κές υ πη ρε σί ες στα ΝΠ (Νο μικά Πρό σω πα η μο σί ου ι καί ου) ό ταν μέ χρι πρό τι νος δεν εί χαν έ ναν υ πάλ λη λο για να τη ρεί το αρ χεί ο. Η ου σί α του προ βλή μα τος στο ση με ρι νό η μαρ χο κε ντρι κό σύ στη μα εί ναι, η ε λά χι στη α πα σχό λη ση του η μάρ χου με τα του ή μου. Κυριαρ χεί η πο λι τι κή του ε λέγ χου της ε ξου σί ας α πό συ γκε κρι μένο πε ρι βάλ λον, η α να ξιο κρα τί α, η α δια φο ρί α, η α δια φά νεια και η α να πο τε λε σμα τι κό τη τα. ΠΡΟ ΤΑ ΣΗ Π.Α.Κ Να υ πάρ χει αξιο κρα τί α, δια φά νεια και α πο τε λε σμα τι κό τη τα. Ό λες οι α πο φά σεις των ΝΠ να δη μο σιο ποιού νται στο δια δί κτυο. Να μην ι δρύ ε ται ΝΠ αν δεν ε ξα σφα λίζε ται το ε λά χι στο προ σω πι κό. Τα πο λι τι κά στε λέ χη να μην υ πο βαθ μί ζο νται και α ντι με τω πί ζο νται

9 ÔÇÍ Å ÃÊÑÉ ÓÇ ÄÉÁ ÄÉ ÊÁ ÓÉÙÍ ÊÁ ÔÁÑ ÔÉ ÓÇÓ ÔÏÕ ÔÏÓ ÔÏÕ ÄÇ ÌÏÕ ÍÅ ÁÓ ÉÙ ÍÉÁÓ ως υ πη ρε σια κοί πα ρά γο ντες και α σφα λώς δεν πρέ πει αυτά τα στε λέ χη, να ε κλι πα ρούν για α ντι μι σθί ες. 3 η )Η η μαρ χια κή ε πι τρο πή με ο μό φωνη α πό φα σή της στην έκ θε ση της για την Έ γκρι ση των Οι κο νο μι κών Κα τα στά σεων του ή μου Ν.Ιω νί ας, οι κο νο μι κού έ τους 2007 α να φέ ρει α κρι βώς τα πα ρα κά τω: Το 2007 ή ταν μί α α κό μη ση μα ντι κή χρο νιά για την ε ξέ λι ξη των οι κο νο μι κών του ή μου Ν.Ιω νί ας. Πέ ρα α πό τα βα σι κά οι κο νο μι κά στοι χεί α τα ο ποί α α να λύ ο νται στις πα ρα γρά φους που α κλου θούν, η χρο νιά που πέ ρα σε ή ταν η πέ μπτη χρονιά α πό την ε γκα τά στα ση του ι πλο γρα φι κού Λο γι στι κού Συ στή μα τος στο ήμο, ε πι τρέ ποντας την σω στή πα ρα κο λού θη ση της πο ρεί ας των οι κο νο μι κών στοι χεί ων του. Στο ε πι χει ρη σια κό πρό γραμ μα στην σε λί δα 33 με τί τλο βα σι κά οικο νο μι κά με γέ θη α να φέ ρει: Α πό πλευ ράς δα πανών ο κύ ριος ό γκος κα λύ πτει λει τουρ γι κές δα πά νες. υ στυ χώς η λο γι στι κή α πο τύ πω ση των οι κο νο μι κών μεγε θών του ή μου δεν μπο ρεί να δώ σει α σφα λή στοι χεί α για την α κρι βή κο στολό γη ση των πα ρε χο μέ νων υ πη ρε σιών και την α ξιο λό γη ση της οι κο νο μι κής τους α πο δο τι κό τη τας. Αυ τα ρέ σκεια, Α νευ θυ νό τη τα και Α ντι φα τι κό τη τα σ όλο της το με γα λεί ο. ΠΡΟ ΤΑ ΣΗ Π.Α.Κ. Τα μέ λη η μαρ χια κής να με λε τούν τα θέ μα τα και να προ στατεύ ουν την σο βα ρό τη τά τους. Η α ξιο κρα τί α και η δια φά νεια πρέ πει να εί ναι προ ϋπό θε ση αυ τού του ορ γά νου. Α σφα λώς α παι τεί ται και ε πι βάλ λε ται η δη μο σιοποί η ση ό λων των α ποφά σε ων στο δια δί κτυο 4 η ) Στην σε λί δα 69 α να πτύσ σει τον ά ξο να 1 που α φο ρά το φυ σι κό και οι κι στι κό περι βάλ λον-τε χνι κές υ πο δο μές που κα τα λή γει Στό χος του Ά ξο να εί ναι η βελ τίω ση του πο λε ο δομι κού πε ρι βάλ λο ντος και του α στι κού πρα σί νου μέ σα α πό την πα ρέμ βα ση στις χρή σεις γης και στο τρί πτυ χο ΚΥ ΚΛΟ ΦΟ- ΡΙΑ- ΣΤΑΘ ΜΕΥ ΣΗ-ΒΑ ΙΣΙ ΜΟ ΤΗ ΤΑ τον εκ συγ χρο νι σμό και την συ ντή ρη ση των υ πο δο μών, την βελ τί ω ση α σφά λειας στο α στι κό πε ρι βάλ λον, την κα λύ τε ρη δια χεί ρι ση της ε νέρ γειας και των α πορ ριμ μά των και την συ ντή ρη ση και ε πέ κτα ση των κοι νό χρη στων χώρων και των χώ ρων πρα σί νου. Αυ τά τα θέ μα τα κα τα γρά φη καν α πό το ε ρω τη μα τολό γιο που προ ε κλο γι κά το 2002 οι υ πο ψή φιοι δη μο τι κοί σύμ βου λοι συ μπλή ρω σαν σε συ νερ γα σί α -ε πι κοι νω νί α με τους συν δη μό τες μας. Α πό τό τε μέ χρι σή μερα έ γι νε τί πο τε; Ξε κί νη σε τί πο τε; Αυ τή η πο λι τι κή προ σέγ γι ση (ό χι η τε χνοκρα τι κή) στη ρί ζε ται στην λή θη των πο λι τών και την υ πο τί μη ση τους. ΠΡΟ ΤΑ ΣΗ Π.Α.Κ.: Α να κύ κλω ση με κίνη τρα Ό σοι πο λί τες έ χουν πά ει στον Βα σι λό που λο στα Πευ κά κια έ χουν διαπι στώ σει ό τι κά νει α να κύ κλω ση με κί νη τρα. Πώς μπο ρεί να δί νει κί νη τρα ο Βα σι λό που λος και δεν μπο ρού με ε μείς; Να ση μειώσου με ό τι αυ τά τα σπιτά κια κα τα λαμ βά νουν χώ ρο ό σο δύ ο θέ σεις παρ κιν γκ. Μπο ρούν να το πο θε τη θούν σ ό λα τα σού περ Μάρ κετ, στα σχο λεί α και στις πλα τεί ες. Α νά λο γα με τα υ λικά α να κύ κλω σης που θα πη γαί νει ο κά τοι κος θα του ε πι στρέ φο νται χρή μα τα από τα α ντα πο δο τι κά τέ λη που πα ρα κρα τού νται α πό την Ε Η. Με λέ τη θα προσ διο ρί σει την α ντα πό δο ση. Τα υ πό λοι πα ορ γα νι κά σκου πί δια θα πη γαί νουν για κο μπο στο ποί η ση (λί πα σμα) και πα ρα γω γή ρεύ μα τος. Η συ νερ γα σί α των πέ ντε ήμων, οι δη μό σιες δη λώ σεις του υ φυπουρ γού κ. Νά κου να στη ρί ξει πρω το βου λίες και προ σπά θειες στον το μέ α αυ τόν, στην ση με ρι νή συ γκυ ρί α της ε πι βο λής προ στί μων, α πό την Ευ ρω πα ϊ κή Κοι νό τη τα για τις πα ρά νο μες χω μα τε ρές, είναι η προ σφο ρό τε ρη πε ρί ο δος. Ο ΕΣ ΝΑ (Ε νιαί ος Σύν δε σμος ή μων Νο μού Ατ τικής) που δια χει ρί ζε ται πά ρα πολ λά χρή μα τα, μό νο α πό τον ή μο μας ει σπράτ τει πε ρί που έ να ε κα τομ μύ ριο ευ ρώ, πρέ πει να κά νει σω στά την δου λειά του και να κα θο ρί σει νέ ο τρό πο ει σφο ρών, α νά λο γα με τα σκου πί δια που πη γαί νει ο κά θε ή μος. Στό χος πρέπει να εί ναι οι ΧΥ ΤΑ να γί νουν ΧΥ ΤΥ, δηλ α πό χώ ρους υγειο νο μι κής τα φής α πορ ριμ μά των να με τα τρα πούν σε χώ ρους υ γειο νο μι κής ταφής υ πο λειμ μά των. Μό νο με τέ τοιους στό χους προ στα τεύ ου με το ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ και εκ με ταλ λευό μα στε τον πλού το των σκου πι διών. Τα παι διά και οι κά τοικοί μας έ τσι δια παι δα γω γού νται πρα κτι κά στην προ στα σί α του πε ρι βάλ λοντος. Τα κλα διά και τα ξύ λα μπο ρούν να γί νο νται πριο νί δι α ντί να πη γαί νουν στην χω μα τε ρή. Το χει μώ να το πριο νί δι μπο ρεί να ζε σταί νει έ να δη μό σιο χώρο. Τα υ πό λοι πα, πολ λά λό για, πε ριο ρί ζο νται στην ε πι κοι νω νια κή πο λι τι κή. Α σφά λεια των κα τοί κων. Πραγ μα τι κή και νο το μί α στον το μέ α αυτό θα ή ταν τα τμή μα τα Τά ξης της Α στυ νο μί ας να υ πά γο νται στον ή μαρ χο, στην η μο τι κή Αρχή. Η σύν θε τη πα ρου σί α Α στυ νο μί ας και η μο τι κής Α στυ νο μί ας, με σω στό προ γραμ μα τι σμό, χω ρίς ρουσφε το λο γι κές πα ρεμ βά σεις, θα εί χε πολ λα πλά σια απο τε λέ σμα τα για την α σφά λεια των κα τοί κων. Να α να πτυ χθεί πλή ρες κα νο νιστι κό σχέ διο, να παρ θούν α πο φά σεις που θα τη ρού νται, θα ε φαρ μό ζο νται α πό όλους για ό λους. Θε ω ρού με πε ριτ τό να το α να φέ ρου με, αλ λά εί ναι ε πι βε βλη μένο να τη ρεί ται συ νε χώς η ο δο σή μαν ση, η κυ κλοφο ρια κή σή μαν ση με ευα νά γνωστα σή μα τα χω ρίς να τα σκε πά ζουν κλα διά των δέν δρων Να δη μιουρ γη θεί η μο τι κή Α.Ε για να κα τα σκευά σει σ ό λες τις πλα τεί ες και δη μό σιους χώ ρους υ πό γεια πάρ κιν γκ και να που ληθούν στους κα τοί κους σε τι μές κό στους. Με αυ τόν τον τρό πο θα α δειά σουν οι δρό μοι α πό τα παρ κα ρισμέ να αυ το κί νη τα, θα διευκο λυν θεί η κυ κλο φο ρί α, θα κα τα σκευα στούν πο δη λατο δρό μοι ό που εί ναι ε φι κτό, θα κα θα ρί ζο νται οι δρό μοι με μη χα νο κί νη τα μέσα και α σφα λώς θα ε ξα σφα λι στεί η βα δι ση μό τη τα για τους πε ζούς,τις μη τέρες με τα κα ρό τσια, τους Α με Α. Στα πε ζο δρό μια να γί νουν

10 μό νι μα κα νά λια προς ε νοι κί α ση στις διά φο ρες ε ται ρί ες (ευ ρυ ζω νικό τη τας κ.λ.π) χω ρίς να κα τα στρέ φο νται συ νε χώς οι δρό μοι και τα πε ζο δρό μια α πό τους διά φο ρους ερ γο λάβους. Ε νέρ γεια. Ε κτός α πό την α να κύ κλω ση που α να φέ ρα με πα ρα πά νω, σε ό λα τα δη μόσια κτή ρια, γή πε δα, μπο ρούν να ε γκα τα στα θούν φω το βολ ται κα συ στή μα τα. Η δεύ τε ρη φά ση του γη πέ δου μπο ρεί να γί νει μ αυ τόν τον τρό πο 5 η ) Στη σε λί δα 85 α να φέ ρε ται στις πο λι τι κές για τις ευ πα θείς ο μάδες πλη θυ σμού, τους με τα νά στες, Α με Α, μα κρο χρό νια α νέρ γους, κοι νω νι κή οι κο νο μί α. Στην ε ξα ε τί α που εί μα στε η μο τι κή Αρ χή α πό το 2003 αμέ σως με τά την α νά λη ψη μας, τους ερ γα ζό με νους στο πρό γραμ μα Βο ή θεια στο σπί τι τους α πο λύ σα με και με τά α πό δικα στι κούς α γώ νες, λί γο πριν τις ε κλογές του 2006 τους ε πα να προσλά βα με ως μο νί μους, πλη ρώ νο ντας τους μι σθούς, χωρίς φυ σι κά να προ σφέ ρουν τις υ πη ρε σί ες τους στους δη μό τες μας που τό σο πο λύ τις εί χαν α νά γκη. Εί ναι α πα ραί τη το να σας γνω στο ποι ή σου με ό τι αυ τά τα χρή μα τα τα πλη ρώ σα με α πό τον η μο τι κό προ ϋ πο λο γι σμό ε νώ αν υ λο ποιού σαμε το πρό γραμ μα, θα τα ει σπράτ τα με α πό την Ευ ρω πα ϊ κή Κοι νό τη τα, το ο ποί ο πρό γραμ μα αν δεν το γνω ρί ζε τε σας ε νη με ρώ νου με ό τι συ νε χί ζε ται. Αυ τά τα χρή μα τα θα μπο ρούσαν να κα λύ ψουν άλ λες α νά γκες της κοι νω νι κής πο λι τι κής Την ί δια πε ρί ο δο δη μιουρ γή θη κε Σύλ λο γος Α νέρ γων στην πό λη μας. Ζη τή θη κε α πό τον ή μαρ χο βο ή θεια στέ γης, τη λε φώ νου, φάξ, γρα φεί ο και συ νερ γα σί α με τον ή μο, χω ρίς α ντα πό κρι ση, για να μην α να φέ ρου με πως υ πήρ ξε και ε χθρι κή α ντι με τώ πι ση α πό ο ρισμέ νους. Με το κλεί σι μο της η μο τι κής Ε πι χεί ρη σης ( Ε ΠΕ Α) δύ ο ά το μα που εί χαν προ σλη φθεί με το ε πι δο τού με νο πρό γραμ μα κα τά 50% α πό τον Ο Α Ε (πλη σί ον της σύ ντα ξης) έ μει ναν στο δρό μο και α κό μη ψά χνουν δου λειά για να συ μπλη ρώ σουν τα έν ση μα που θα τους ε ξα σφα λί σουν την πο λυ πόθη τη σύ ντα ξη. Το τε ρά στιο έλλειμ μα κοι νω νι κής πο λι τι κής στο ή μο μας κανείς δεν μπο ρεί να το αμ φι σβη τή σει. Τώ ρα πως θα α να τρα πεί αυ τό με την κα τάθε ση ε νός Ε πι χει ρη σια κού Σχε δί ου έ νας Θε ός το ξέ ρει. Η κρι τι κή εί ναι εύ κολο πράγ μα θα πει ο κα θέ νας. ΠΡΟ ΤΑ ΣΗ Π.Α.Κ Στα θέ μα τα κοι νω νι κής πο λι τι κής, μα κρο χρό νια ά νερ γοι, Α με Α, κοι νω νι κής οι κο νο μί ας, Α πα σχό λη σης, μειο νε κτού ντων ο μά δων, με τα να στών, η μο τι κής Συ γκοι νω νί ας, κα τα σκή νω σης, πρέ πει να λη φθούν πρω το βου λί ες που θα α ξιο ποιούν Ευ ρω πα ϊ κά προ γράμμα τα για α νά πτυ ξη της κοι νω νι κής πο λι τι κής. Τα ΝΠ να συ νεργα στούν για ε ξει δί κευ ση στους πά ρα πά νω το μείς. Η α ξιο ποί η ση του Συλ λό γου Α νέρ γων πρέ πει να εί ναι πρώ τη προ τε ραιό τη τα. Να συ ζη τή σουμε με τους ε πι χει ρη μα τί ες, να προ σλαμ βά νουν τους η μό τες μας και ε φό σον δεν υ πάρ χουν ει δι κευ μέ νοι να προ σλαμβά νουν άλ λους. Κο λυμ βη τή ριο. Εί μα στε ο με γα λύ τε ρος ή μος της πε ριο χής και ο μο να δι κός που δεν έ χου με κο λυμ βη τή ριο. Χώ ρο έ χου με, χρή μα τα δεν έ χου με. Μπο ρού με ό μως με εκ δή λω ση εν δια φέ ρο ντος να το κα τα σκευά σει και να το εκ με ταλ λευ τεί για συ γκε κρι μέ να χρό νια έ νας ε πι χει ρη μα τί ας, πα ρα χω ρώ ντας δω ρε άν δια δρο μές για τα παι διά του Α θλη τι κού Ορ γα νι σμού Ο λο ή με ρα σχο λεί α. Ο θε σμός αυ τός να ε ξει δι κευ τεί σε α ξιο ποί η ση γνώ σε ων πχ ξέ νες γλώσ σες, πλη ρο φο ρι κή, μου σι κή, χο ρό κ.λπ. Εί ναι μέ τρα που βο η θούν τα παι διά να έ χουν ε λεύ θε ρο χρό νο και οι γο νείς να ξο δεύ ουν λι γό τε ρα χρήμα τα στην πα ρα παι δεί α. Η κοινωνία της πληροφορίας. Πλή ρη α ξιο ποί η ση των δυ να το τή των της πλη ρο φο ρι κής και τεχνο γνω σί ας για πρω το πο ρια κή ορ γά νω ση των υ πη ρε σιών για το συμ φέ ρον των κα τοί κων. Μπορού με να ει σπράτ του με μό νοι μας τα α ντα πο δο τι κά, χω ρίς να πλη ρώ νου με στη Ε Η 300 χι λιά δες ευ ρώ, για την εί σπρα ξή τους. ω ρε άν INTERNET σε ό λους ους η μό σιους χώ ρους. Α νάρ τη ση ό λων των α πο φά σε ων του ή μου και των ΝΠ στο δια δί κτυο. Μό νο έ τσι δια σφα λί ζε ται η ΙΑ ΦΑ ΝΕΙΑ, η ΑΥ ΤΟ ΝΟ ΜΙΑ, η σω στή δια χεί ρι ση και κα τα κτά ται η α ξιο πι στί α της Το πι κής Αυ το διοί κη σης που τό σο πο λύ την έ χει α νά γκη. Τα Τρί κα λα ή δη ε φαρ μό ζουν πα ρό μοια προ γράμ μα τα. Για τί ε κεί πραγ μα το ποιή θη καν και ε δώ κα θυ στε ρούμε; 6η) Να γί νει έ να Η ΜΑΡ ΧΕΙΟ Ιω νι κών προ δια γρα φών στο 4 ο η μοτι κό Σχο λεί ο με πα ράλ λη λη με τα φο ρά του σχο λεί ου σε βιομη χα νι κό χώ ρο της Ε λευ θε ρού πο λης. Το η μαρ χεί ο αυ τό θα έ χει προ δια γραφές πε νη ντα ε τί ας και θα έ χει ό λες τις υ πη ρε σί ες συ γκε ντρω μέ νες κο ντά στο σταθ μό του Η ΣΑΠ και με γά λο χώ ρο παρ κιν γκ. 7 η ) Ο πο λι τι σμός και η ι στο ρί α αυτού του τό που δεν μπο ρεί να στη ρί ζε ται στην πε ριο ρι σμέ νη δρά ση διο ρι σμένων α τό μων ού τε να ε ξα ντλεί ται στους Μι κρα σια τι κούς Συλ λό γους που σε βόμα στε την σπου δαί α δου λειά τους. Γνω ρί ζου με ό λοι την πλού σια δρά ση και άλλων Συλ λό γων. Α να φε ρό μα στε ξε χω ρι στά στο ΜΕ ΓΑ ΛΟ Ι ΣΤΟ ΡΙ ΚΟ ΓΕ ΓΟ ΝΟΣ του ΜΠΛΟ ΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΟ ΓΡΕ ΖΑΣ που δεν α να δεί χθη κε δεν α να βαθμί στη κε για να ΤΙ ΜΗ ΘΕΙ ό πως α ξίζει πα ρά την δη μό σια δέ σμευ ση του η μάρ χου. Για το Π.Α.Κ το θέ μα αυ τό εί ναι υ ψί στης ση μα σί ας. Πρέ πει αυ τή τη ση μα ντι κό τα τη η μέ ρα, που εί ναι πα ρα μο νές της 25 ης Μαρ τί ου, να γιορ τά ζε ται στο μνη μεί ο με συ γκέ ντρω ση ό λων των μα θη τών-τριων της πρω το βάθ μιας και δευ τε ρο βάθ μιας εκ παίδευ σης, με τους κα τοί κους, να γί νο νται ο μι λί ες α πό τον ε κά στο τε ή μαρ χο και έ ναν εκ παι δευ τι κό, για να γνω ρί σουν οι νέ οι μας την νε ό τε ρη ιστο ρί α του τό που μας. Αυ τή θά ναι η με γα λύ τε ρη ΤΙ ΜΗ για τους ή ρω ες που θυ σιάστη καν για την πα τρί δα. Η ΠΡΟ ΤΕ ΡΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΑΣ ιεκ δί κη ση ιοι κη τι κής Με ταρ ρύθ μι σης ε ξα σφα λί ζο ντας Οι κο νομι κή Αυ τοδυ να μί α, μέ σω της η μό σιας Οι κο νο μι κής Υ πη ρε σί ας (.Ο.Υ), χω ρίς την πα ρέμ βαση του κε ντρι κού κρά τους και χω ρίς πρό σθε τη φο ρο λο γι κή ε πι βά ρυν ση στους πο λί τες. Αυ τό ι σχύ ει στην Ευ ρώ πη και οι προ ϋ πο λο γι σμοί σε ι σο δύ να μους ή μους εί ναι δε κα πλά σιοι Π.Α.Κ. Ν.ΙΩ ΝΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

11 Α ΠΟ ΤΗΝ ΠΟ ΛΗ ΤΗΣ Α ΛΑ ΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟ ΛΗ ΤΩΝ Α ΛΑ ΓΙΑΛ ΛΗ ΩΝ Γυρ νώ ντας α πό έ να σύ ντο μο τα ξί δι στην γε νέ τει ρα των παππού δων μου, οι σκέ ψεις και οι συ γκρί σεις των δύ ο πό λε ων εί ναι α να πό φευ κτες. Α να φέ ρω εν δει κτι κά: η Α ΛΑ ΓΙΑ πα ρέ χει στους πο λί τες και τους ε πι σκέ πτες τις υ πη ρε σί ες ποιό τη τος, μα πά νω απ ό λα σε βα σμό. Κα λο φτιαγ μέ να πε ζο δρό μια, πολύ πρά σι νο, υ πο δειγ μα τι κή κα θαριό τη τα, ά γρυ πνη πο λι τι κή και διοι κη τι κή ε ξου σί α και ερ γα ζό με νοι που ε κτι μούν το ψω μά κι που τρώ νε. Τέσ σε ρις το με ση μέ ρι να κου ρεύ ουν το γκα ζόν και τρεις το πρω ί να πο τί ζουν δρό μους και παρ τέ ρια με το νε ρό του υ περ σύγ χρο νου ερ γο στα σί ου ε πε ξερ γα σί ας α στι κών λυ μά των. Α ντι θέ τως η Ν. Ιω νί α έ χει πα νά κρι βα δη μο τι κά τέ λη, φτω χές υ πηρε σί ες και αρτη ριο σκλη ρω τι κή διοί κη ση. Κα τα βάλ λε ται α γω νιώ δη προ σπά θεια για να κρα τη θεί η πό λη κα θα ρή. Αλ λά πώς να γί νει αυ τό ό ταν η χω ρίς πρό γραμ μα πε ζο δρό μη ση και η πιο ποί η ση δρόμων α πα γο ρεύ ει στα α πορ ριμ μα το φό ρα να ει σέλ θουν και έ τσι ού τε κά δοι το πο θε τού νται με α πο τέ λε σμα με γά λοι σε μή κος δρόμοι και μά λι στα στο κέ ντρο της Ν. Ιω νί ας (π.χ. Αγ. Βα σι λεί ου, Τσουρ κουτσό γλου) να μην φι λο ξε νούν ού τε έ να (!) κά δο. Το πρά σι νο λι γο στό και μα ρα μέ νο. Η υ πο τυ πώ δης χρη μα το δό τη ση του συ γκε κρι μέ νου το μέ α, δέ νει τα χέ ρια, του κά θε φο ρά υ πευ θύ νου α ντι δη μάρ χου, το προσω πι κό το ψά χνεις με το κιά λι. Αλ λά τι να σου κά νει και αυ τό; Βλέ πεις έ να ολό κλη ρο συ νερ γεί ο να προ σπαθεί να κλα δέ ψει με έ να μι κρό ξε χαρ βα λω μέ νο αλυ σο πρί ο νο, χω ρίς τον α πα ραί τη το ε ξο πλι σμό και μα τώ νει η καρ διά σου. Που πά νε τα λε φτά μας; Σί γου ρα ό χι σε γι λέ κα, μπο τά κια α σφα λεί ας και κρά νη. Η σπου δή με την ο ποί α κό βο νται δέ ντρα α κό μη και με πρό τα ση των τε χνι κών υ πη ρε σιών προς το ημ. Συμ βού λιο εί ναι α ντιστρό φως α νά λο γη με αυ τή με την ο ποί α α ντι κα θί στα νται. Έ να «α ό ρα το» χέ ρι κό βει δέντρα μπρο στά α πό προ σφυ γικά που προ σε χώς θα γίνουν πο λυ κα τοι κί ες. Οι πα νά κρι βες θέ σεις parking πολ λα πλα σιά ζονται, τα δέ ντρα ε ξα φα νί ζο νται. Έλ λει ψη parking και κυ κλο φορια κό χά ος εί ναι το α πο τέ λε σμα των πε ζο-μο νο-δρο μή σε ων τύπου Φι λο θέ ης (τρο μά ρα μας). Του Φώ τη Τσο μπά νο γλου Χω ρίς ου σια στι κή με λέ τη και με α φε τη ρί α μι κρο πο λι τι κά και προ σω πι κά συμφέ ρο ντα αλ λά και εμ μο νές πα λαιο κομ μα τι κού τύ που (α ντι δρο μή στε ε πι τέλους την Κα στα μο νής. Πως θα πη γαί νου με στο α να και νι σμέ νο Πα ναι τώ λιο; Με ελι κό πτε ρο;) Ο κα τά λο γος δεν έ χει τέ λος. Γι αυ τό ό λοι ε μείς που ζού με, ερ γα ζόμα στε εδώ και πο νά με την Ν. Ιω νί α α παι τού μαι α πό αρ κε τούς νέ ους και ι κα νούς συ μπατριώ τες μας που α σχο λού νται ή δη ή σκέ πτο νται να ει σέλ θουν στην πο λι τι κή, ν αρ χί σουν ε πι τέ λους να υ ψώ νουν την φω νή τους και ν α ντι δρούν α νε ξαρτή τως του πο λι τι κού χώ ρου στον ο ποί ο α νή κουν, στους «Νέ στο ρες» που με τις ε νέρ γειές τους έ χουν φέ ρει την πό λη μας σ αυ τή την ά θλια κα τά στα ση. Έ χο ντας α να φέ ρει, ί σως πα ρορ μη τι κά, ό λα αυ τά που δεν εί δα στην Α ΛΑ ΓΙΑ, μα με πλη γώ νουν στην πό λη των Α λα γιά λη δων, κα τα θέ τω τον προ βλη μα τι σμό μου και την α νη συ χί α μου για το μέλ λον της Ν. Ιω νί ας που αλ λιώς εί χα ο νει ρευ τεί. Α ΝΕΡ ΓΙΑ Έ να α πό τα με γα λύ τε ρα προ βλή μα τα που α πα σχο λούν την κοινω νί α μας, την πα τρί δα μας εί ναι η μά στι γα της α νερ γί ας. Σύμφω να με τα στοι χεί α που δί νει η Κυ βέρ νη ση η α νερ γί α κι νεί ται στο 8% και ι σχυ ρί ζε ται πως εί ναι ε πι τυ χί α της η μεί ω ση του ποσο στού. Μέ σα σ αυ τούς που ερ γά ζο νται θε ω ρού νται και ό σοι πα ρα κο λου θούν σε μι νά ρια ο ρι σμέ νων ω ρών, ό σοι ά νερ γοι δεν εί ναι γραμ μέ νοι στον Ο Α Ε, οι α πα σχο λη μέ νοι στα προ γράμ μα τα stage, που για ό σους δεν το ξέ ρε τε,εί ναι α να σφά λι στοι, εί ναι οι τε τρά ω ρης α πα σχό λησης, οι συμ βά σεις έρ γου, τα φα σόν και μια σει ρά νέ ων μορ φών α πα σχό λη σης που α να κα λύ πτει η ερ γο δο σί α και ε πι κυ ρώ νουν οι Κυ βερ νή σεις. Η πα γκό σμια οι κο νο μι κή κρί ση που ξε κί νη σε α πό τις Ε πεν δυτικές Τρά πε ζες πέ ρα σε στο Τρα πε ζι κό Σύ στη μα και σύ ντο μα θα πε ρά σει στην πραγ μα τι κή οι κο νο μί α, ε κτι μά ται ό τι το πρό βλη μα της α νερ γί ας ί σως πά ρει ανε ξέ λε γκτες δια στά σεις. Το κυ ρί αρ χο ζή τη μα της ε πό με νης πε ριό δου θα είναι η α νά πτυ ξη κά θε χώ ρας. Οι Κυ βερ νη τι κές πρω τοβου λί ες στή ρι ξης του συ στή μα τος πρέπει να ε ξει δι κευ τούν στη πραγ μα τική οι κο νο μί α. Σε δια φο ρε τι κή πε ρί πτω ση τα τρω κτι κά του α δη φά γου νε ο φι λελευ θε ρι σμού και της α γο ράς, δεν θ α φή σουν τί πο τε όρ θιο. Το κρά τος δεν ε πανιδρύ θη κε, η α πο κέ ντρω ση δεν προ χώ ρη σε, η δια φθο ρά και η δια πλο κή έ γι ναν κα θη με ρι νό θέ μα, η α να δια νο μή του πλού του με ποιο γορ γούς ρυθ μούς συ νε χίζε ται. Η α κρί βεια ε ξα τμί ζει τα ό ποια ει σο δή μα τα και η έ ντα ξη στη φτώ χεια μεγα λώ νει ε πι κίν δυ να τους α ριθ μούς και α σφα λώς θ αυ ξη θεί η ε γκλη μα τικό τη τα. Ôïõ ÊñÝ ôóç Êþ óôá Κά τω α πό αυ τές τις α παισιό δο ξες προ ο πτι κές η Το πι κή Αυ τοδιοί κη ση πρέ πει με πρω το βου λί ες της να βο η θή σει τους α νέρ γους. Αυ τό μπορεί να γί νει με α νά πτυ ξη της κοι νω νι κής οι κο νο μί ας, μέ σα α πό την κοι νω νική πο λι τι κή σε συ νερ γα σί α με τον Σύλ λο γο Α νέρ γων. Πρέ πει να α ξιο ποι η θούν Ευ ρω πα ϊ κά προ γράμ μα τα και οι ε πι χειρή σεις να προ σλαμ βά νουν με προ τε ραιό τη τα δη μό τες μας. Να α νέ βει η πα ρα γω γι κό τη τα των η μο τι κών Υ πη ρε σιών, να ε πι βλη θεί η δια φά νεια και να ε πε κτα θούν οι δρα στη ριό τη τες της Αυ το διοίκη σης. Αυ τός κα τά την ά πο ψη μου εί ναι έ νας σωστός τρό πος για την α ντι με τώ πι ση της α νερ γί ας.

12 ÔÏ ÐÁÍÁÉÔÙËÉÏ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÓÙÈÅÉ Έχουν ή δη συ μπλη ρω θεί τα 2 πρώ τα χρό νια της δεύ τε ρης θη - τεί ας της η μο τι κής Αρ χής και πραγ μα τι κά α να ρω τιέ ται και ο πλέ ον κα λό πι στος δη μό της, τον λό γο, που α που σιά ζει ο ποια δή πο τε δη μιουρ γι κή πρω το βου λί α. Ε άν ε ξαι ρέ σου με έ να μί νι μουμ πρό γραμ μα το ο ποί ο δια χει ρι στι κά υ λο ποιεί ται εί τε λό γω της «αυ το θυ σί ας» κά ποιων δη μο τι κών υ παλλή λων τί πο τα ουσια στι κά δεν γί νε ται στην πό λη μας. Του να ντί ον, ό λοι με δυ σφο ρί α πα ρα τη ρού με, την χει ρο τέ ρευ ση του πε ζο κα θαρι σμού, την α νυ παρ ξί α ορ γα νω μέ νης πα ρέμ βα σης για το πρά σι νο και το πε ριβάλ λον και γε νι κά την κα θη με ρι νή υ πο βάθ μι ση της πό λης και της ζω ής μας λόγω της ά ναρ χης στάθ μευ σης και του κυ κλο φο ρια κού χά ους. Α λή θεια, πό σα δέντρα έ χουν φυ τευ τεί; Τι κυ κλο φο ρια κές πα ρεμ βά σεις έ χουν γί νει, πιες πρω τοβου λί ες έ χουν α να λη φθεί ώ στε ο πο λί της να νιώ σει ό τι ε πι τέ λους κά τι γί νεται έ στω στις υ πο βαθ μι σμέ νες συ νοι κί ες (Λα ζά ρου, Ε λευ θε ρού πο λη, Κά κα βα); Θα μπο ρού σα να συ νε χί σω τον μα κρύ κα τά λο γο πα ρατη ρή σε ων και πα ρα πό νων. Θα μπο ρού σα, ό πως και πολ λοί άλ λοι που μέ νου με σ αυ τή τη πό λη να α να φέρω α να λυ τι κά ό λα αυ τά που α κού γο νται κα θη με ρι νά, στις γει το νιές, στους χώρους δου λειάς, στα κα φε νεί α. Σε βό με νος το χώρο του ε ντύ που θα ε πα νέλ θω. Το έ γκλη μα ό μως που ε πι χει ρεί ται να γί νει στην Αλ σού πο λη, στο χώ ρο του Πα ναι τω λί ου α ξί ζει ι διαί τε ρης μνεί ας και σφρα γί ζει αρ νη τι κά το «έρ γο» της η μο τι κής Αρ χής. Το δα σά κι και το δια τη ρη τέ ο του Πα ναι τω λί ου, ί σως ο μο να δι κός α να λό γου κά λους και φυ σι κής ο μορ φιάς χώ ρος στην πό λη μας, ε πι χει ρεί ται να με τα τραπεί σε άλ λο έ να έρ γο πε ρι βαλ λο ντι κής α νευ θυ νό τη τας. και νε ο ελ λη νι κής κακο γου στιάς. Κυ βό λι θοι α ντί για χώ μα, πλα στι κός τά πη τας και υ δρο βό ρο γκα ζόν με 112(!) φω τιστι κά η σχε δια ζό με νη πα ρέμ βα ση. Ό λα αυ τά, για τί κά που θα πρέ πει να δα πα νη θούν τα ευ ρώ που ε νέ κρι νε η Νομαρ χί α για ε λεύ θε ρους χώ ρους και πρά σι νο! Με πο λύ λι γό τε ρα χρή μα τα θα μπο ρού σε να καλ λω πι στεί ο χώ ρος, να βελ τιω θεί η βλά στη ση με νέ α δε ντρο φύ τευ ση και να δο θεί ο χώ ρος στον Ιω νιώ τι κο λα ό για εκ δη λώ σεις, εκ θέ σεις, σαν χώ ρος α να ψυ χής γε νι κό τε ρα. Βέ βαια, θα μου πεί τε, τις περισσό τε ρες φο ρές, οι α νά γκες των δη μο τών με τις «α νά γκες» των ερ γο λά βων, δεν συ μπί πτουν. Ε άν η προ α να φερ θεί σα παρέμ βαση της η μο τι κής Αρ χής στο Πα ναι τώ λιο, γί νε ται για να α πα λύ νει τις ε ντυπώ σεις για τα δύ ο χρό νια α πρα ξί ας, ε μέ να με στε να χω ρεί και με α πο γο η τεύ ει βα θύ τα τα, διό τι άλ λα εί χε υ ποσχε θεί στον Ιω νιώ τι κο λα ό που την τί μη σε δύο φο ρές με την ψή φο του. Η συ γκε κρι μέ νη α πό φα ση της πλειο ψη φί ας του η μο τι κού Συμ βου λί ου πρέ πει να α κυ ρω θεί. Οι πο λί τες της Νέ ας Ιω νί ας μπο ρούν και πρέ πει να πα ρέμ βουν. Ιω αν νί δης Γιώρ γος Πανωσηκώματα και προσθήκες σε οποιόδήποτε όροφο, χωρίς υποστειλώματα Μονόροφα και πολυόροφα κτίρια Ειδικές κατασκευές: Υποστειλώσεις, Μετατροπές κτιρίων Επαγγελματικοί χώροι Πατάρια Πανωσήκωμα 2ου ορόφου 90 τ.μ. με 90 τ.μ. σοφίτα Αντισεισμικές κατασκευές, γρήγορα με χαμηλό κόστος σ όλη την Ελλάδα Ε ΡΑ: εμιρδεσίου 79 Περισσός ΤΚ Τηλ: Εργοτάξιο: Αλική Βοιωτίας. Τηλ.: Ανακατασκευή 1ου ορόφου. Χρόνος Κατασκευής: 100 εργάσιμες μέρες

13 ÃÉÍÅÔÁÉ ÓÙÓÔÇ ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇ; Στην ση με ρι νή ε πο χή της με γά λης κρί σης σε ό λους τους το μείς της πο λιτι κής και κοι νω νικής ζω ής στον τό πο μας, εί ναι δύ σκο λο να κι νη το ποι ή σεις δυ νά μεις για να αντι στα θούν στην ι σο πέ δω ση και την α πα ξί ω ση των πάντων. Εί ναι δύ σκο λο να πεί σεις, ό τι κά τι και νούρ γιο γεν νιέ ται. Εί ναι δύ σκο λο να έ χουν τα κόμ μα τα και οι πο λι τι κοί α ξιο πι στί α, ό ταν ο μο λο γεί ται α πό την ΖΗ ΜΕΝ Σ ό τι δό θη καν 100 ε κα τομ μύ ρια ευ ρώ στα δύ ο με γά λα κόμ μα τα και η κυ βέρ νη ση το α ντι με τω πίζει, το χει ρί ζε ται με αυ τόν τον τρό πο. Ο Πρωθυ πουρ γός της χώ ρας δή λω νε μο νίμως, ό τι θα εί ναι ά τε γκτος α πέ να ντι στην δια πλο κή και την δια φθο ρά. Σή με ρα 8 στους 10 Έλ λη νες πι στεύ ουν, ό τι η υ πό θε ση της ΖΗ ΜΕΝ Σ πά ει για κου κού λω μα. Ε μείς που δώ σα με πο λύ χρο νους α γώ νες για τις δια κη ρυγ μέ νες αρ χές του ΠΑ.ΣΟ.Κ, τι σχέ ση έ χου με με τους δή θεν εκσυγ χρο νι στές τύ που Τσου κά του και για τί πρέ πει να α πο λο γού μα στε; Ό λα λοι πόν στο φως και ό λοι οι κα τα χραστές να πά νε ΦΥ ΛΑ ΚΗ. Αυ το κά θαρ ση και κά θαρ ση. Εί ναι δι κή μας υ πό θε ση; Α σφαλώς ό χι. Εί ναι υ πό θε ση κυ ρίως της Κυ βέρ νη σης, της ι καιο σύ νης, των κομ μάτων, ό λων των θε σμών και των πο λι τών που α σχο λού νται με τα κοι νά. Ο κα θέ νας α πό ε μάς έ χει υ πο χρέ ω ση και πρέ πει να βάλ λει το λι θα ρά κι του, την ποιο τική πα ρέμ βα σή του σ αυ τή την κα τεύ θυν ση. Με α φορ μή το τε τρα ε τές ε πι χει ρη σια κό πρό γραμ μα στο ή μο μας, στην ε σπε ρί δα προς τους φο ρείς της πό λης μας, α πό τα πιο ε πί ση μα χεί λη α κού στη κε η φρά ση πως η Το πι κή Αυ το διοί κη ση κά νει μό νο δια χεί ρι ση. Έ τσι έ πρε πε να εί ναι; εν πρέ πει να έ χει ο ρά μα τα στό χους διεκ δι κή σεις; Τι έ κα ναν τό σα χρό νια τα αρ μό δια συν δι κα λι στι κά όρ γα να; Εί μα στε τό σα χρό νια μέ λος της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης και δεν μπο ρέ σα με, δεν θε λή σα με ν α ντι γρά ψου με τα προ ω θη μέ να Αυ το διοι κη τι κά τους συ στή μα τα. Ας δού με ό μως στα πλαί σια αυτού του άρ θρου πό σο σω στά γί νε ται η ΙΑ ΧΕΙ ΡΙ ΣΗ. έρ χο νται στο ημαρ χεί ο με τά τις 11 το πρω ί μό νο τα πο λι τι κά πρόσω πα. Αρ κε τοί ερ γα ζό με νοι σ αυ τή την πο λι τι κή μπή κα νε. Στο πα ρελθόν θυ μά μαι κα τη γο ρού σα με τους συνδι κα λι στές του ή μου μας, που χρη σι μο ποιού σαν τις υ πη ρε σια κές τους θέσεις, δί να νε υ πε ρω ρί ες, για να παίρ νουν ψή φους. Το ί διο α κριβώς γί νε ται σήμε ρα α πό αρ μό δια πρό σω πα της η μο τι κής Αρ χής για να ε ξυ πη ρε τή σουν τα προσω πι κά τους συμ φέ ρο ντα. Εί ναι δια χεί ρι ση αυ τό; Ναι εί ναι ΚΑ ΚΟ ΙΑ ΧΕΙ ΡΙ ΣΗ. 7) Πρό σφα τα έ γι νε η με ρί δα του Συν δέ σμου των 21 Ο ΤΑ, στο Συ νε δρια κό μας κέ ντρο, Πα τριάρ χου Ιω α κείμ 4, για την ε ξοι κο νό μη ση ε νέρ γειας στις πό λεις. Τα δελτί α τύ που που δη μο σιεύ τη καν, στον έ ντυ πο και η λε κτρο νι κό τύ πο μί λη σαν για ε πι τυ χί α. Ξέ ρε τε πό σοι συμ με τεί χαν; Σα ρά ντα ά το μα στο ξε κί νη μα μα ζί με τους ει ση γη τές διορ γα νω τές και στο τέ λος κλεί σα με με 15. Ο Σύν δε σμος 21 ΟΤΑ α πο τε λεί ται α πό 21 ή μους, ό πως α να φέ ρει και ο τί τλος. Αν ο κά θε ή μαρ χος επέ βαλ λε να πα ρα κολου θή σουν αυ τό το ε πί και ρο και εν δια φέ ρον θέ μα σε πέ ντε αι ρε τούς και πέ ντε υ πη ρε σια κούς αρ μό διους πα ρά γο ντες, θα εί χα με 210 στελέ χη, που δεν θα χω ρού σαν στην αί θου σα. Εί ναι δια χεί ρι ση αυ τή; Ναι εί ναι διαχεί ρι ση σπα τά λης Ευ ρω πα ϊ κών προ γραμ μά των και δια χείρι ση Α ΙΑ ΦΟ ΡΙΑΣ 1) Κι νημα το γρά φος Α ΣΤΕ ΡΑΣ Έ χει γί νει πο λύς λό γος ε ντός και ε κτός η μο τι κού Συμ βου λί ου για το τερά στιο κό στος κα τα σκευ ής, α φού ξε πέ ρα σε τα δύ ο ε κα τομ μύ ρια ευ ρώ, και ο κι νη μα το γρά φος εί ναι κλει στός. Τι δια χεί ρι ση εί ναι αυ τή; Εί ναι δια χεί ρι ση Α ΝΙ ΚΑ ΝΟ ΤΗ ΤΑΣ. 2) ΒΕΙ ΚΟΣ Α πό τα το 2004 κα ταρ γή θη κε η φύ λα ξη του χώ ρου ε ξα φα νί στη κε η μπά ρα, ε γκατα στά θη καν οι Αλ βα νο τσιγ γά νοι, έ γι νε χω μα τε ρή, κά η καν τα πεύ κα και η ημο τι κή Αρ χή πα ρα κο λου θεί α διά φο ρα και πε τά ει την μπά λα στην κερκί δα. Εί ναι δια χεί ρι ση αυ τή; Ναι εί ναι δια χεί ρι ση Α ΝΙ ΚΑ ΝΟ ΤΗ ΤΑΣ. 3) Η ΜΟ ΤΙ ΚΗ ΣΥ ΓΚΟΙ ΝΩ ΝΙΑ Α γό ρα σαν πα νά κρι βα τα σα ρά βα λα αυ το κί νη τα που μο νί μως εί ναι χα λα σμένα. Τι δια χεί ρι ση εί ναι αυ τή; Εί ναι δια χεί ρι ση Α ΝΙ ΚΑ ΝΟ ΤΗ ΤΑΣ. 4)Α πό το 2003 που ή μουν Α ντι δή μαρ χος Πε ρι βάλ λο ντος Κα θα ριό τη τας ει ση γή θη κα στον ή μαρ χο, την α να γκα στι κή α παλ λο τρί ω ση του κτή μα τος Κο λιό πουλου που βρί σκε ται στον χώ ρο του στα δί ου. Εί χα με συμ φω νή σει με το Σω ματεί ο Ερ γα ζο μέ νων στο ή μο μας να γί νει ε κεί υ πό γειο γκα ράζ για τα α πορ ριμμα το φό ρα και σταθ μός Με τα φόρ τω σης. Α ντί να ξε κι νή σει το 2003 αυ τή η δια δικα σί α ξε κί νη σε το 2008 με πέ ντε χρό νια κα θυ στέ ρη ση. Εί ναι δια χεί ρι ση αυ τό; Ναι εί ναι δια χεί ρι ση ΚΑ ΘΥ ΣΤΕ ΡΗ ΣΗΣ. 5) Εί μα στε ο μο να δι κός ή μος της ευ ρύ τε ρης πε ριο χής που δεν έ χει Κο λυμ βητή ριο. Α πό το 2004 ει ση γή θη κα να γί νει εκ δή λω ση εν δια φέ ρο ντος και έ νας ε πι χει ρη μα τί ας να κα τα σκευά σει κολυμ βη τή ριο με α να ψυ κτή ριο, με δω ρε άν πα ροχή στα παι διά του Α θλη τι κού Ορ γα νι σμού και εκ με τάλ λευ ση για αρ κε τά χρό νια α πό τον ε πι χει ρη μα τί α χω ρίς κό στος στο ή μο. Χώ ρος στο Στά διο υ πάρ χει. εν έ γι νε τί πο τα. Εί ναι δια χεί ρι ση αυ τό; Ναι εί ναι δια χεί ρι ση Α ΡΑ ΝΕΙΑΣ. 6) Αν πά τε στο η μαρ χεί ο τα πρω ι νά θα δια πι στώ σε τε, ό τι δεν 8) Την πρώ τη Ιου λί ου 2008 ή ταν η γιορ τή της πό λης μας. Ά γιοι Α νάργυ ροι. Ξέ ρε τε πό σοι α πό τους αι ρε τούς πα ρα βρέ θη καν στην το πι κή γιορ τή της πό λης μας; Ο ή μαρ χος, δύ ο Α ντι δή μαρ χοι, έ νας Α ντι πρό ε δρος Νο μι κού Προ σώ που και έ νας η μο τι κός Σύμ βου λος. Εί ναι ει κό να η μο τι κής Αρ χής αυ τή; Ναι εί ναι ει κό να ΙΑ ΛΥ ΣΗΣ. 9) Για έ ναν πρό χει ρο δια γω νι σμό δί μη νης α πα σχό λη σης ο ρισμέ νων θέ σε ων ερ γα σί ας στην κα τα σκή νω ση ζή τη σα α ντί γρα φο της α πό φα σης του η μάρ χου. Την πή ρα με υ πό δει ξη της υ πη ρε σί ας να κά νω αί τη ση μέ σω πρω το κόλ λου. Α σφα λώς οι α πο φά σεις του η μάρ χου και των αι ρε τών ορ γά νων δεν εί ναι α πόρ ρη τες. ύσκο λο εί ναι ν α νε βαί νουν στο δια δύ κτιο ό λες οι α πο φά σεις και να ε νη μερώ νο νται ό σοι α πό τους πο λί τες εν δια φέ ρο νται; Εί ναι α δια φο ρί α ή πα ρά λη ψη; Πά ντως δεν εί ναι σύγ χρο νη δια χεί ρι ση. Εύ λο γα γεν νιό νται τα πα ρα κά τω ε ρω τή μα τα. Γι νό μα στε η μο τι κοί άρ χο ντες για τί δεν έ χου με τί πο τε άλ λο να κά νου με και έ χου με μά θει να έ χου με σο φέρ; Έ χου με μά θει ν α σκού με την ε ξου σί α για την ε ξου σί α και μέ σω αυ τής τα προ σω πι κά μας συμ φέ ρο ντα ή τα συμφέ ρο ντα του κοι νω νι κού συ νό λου; Τι νό η μα έ χει τα αι ρε τά στε λέ χη να εί ναι μό νι μα σε συ γκε κρι μέ νες θέ σεις; Σε κά θε πε ρί πτω ση, ε πει δή κα νέ νας αι ρε τός με το ζό ρι δεν α σχο λεί ται με το α ντι κεί με νο της Αυ το διοί κη σης και ε πει δή αυ τοί που α σκούν την η μο τι κή Αρ χή, δια χει ρί ζο νται πολ λά χρή μα τα, πλη ρώ νο νται κα λά, ο φείλουν ν α σκούν τα κα θή κο ντά τους ε παγ γελ μα τι κά, α πο τε λε σμα τι κά και με δια φά νεια. Ευ τυχώς υ πάρ χουν τέ τοιες φω τει νές ε ξαι ρέ σεις. Σ ό τι μας α φο ρά εί ναι υ πο χρέ ω σή μας να καυ τη ριά ζου με τα κα κώς κείμε να και να βο η θή σου με με ό λες μας τις δυ νά μεις και προ τά σεις στην α νά πτυ ξη του θε σμού της Αυ το διοί κη σης για το κα λό των συν δη μο τών μας και της πα τρίδας μας. Α ρι στεί δης Χα τζη σαβ βί δης η μο τι κός Σύμ βου λος Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ζω και στην ηλεκτρονική εφημερίδα IONIANET του Ιουλίου 2008

14 ΕΡΓΑ & ΗΜΕΡΕΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ÊÜ èå öï ñü ðïõ ïé äéïé êïý íôåò ôïõò ÄÞ ìïõò Þ ôçí Êõ âýñ íç óç ëýíå ãéá äéá åß ñé óç, ïé ðï ëß ôåò êïõ ìðþ íï íôáé, ãéá ôß êá ôáëá âáß íïõí ðü óï á íôéá íá ðôõ îéá êþ, á äéá öá íþò, óðü ôá ëç êáé åí ôý ëåé á íá ðï ôå ëå óìá ôé êþ åß íáé áõôþ ç ðï ëé ôé êþ. Óôï ÄÞ ìï ìáò ðïë ëü ôá ðá ñá äåßã ìá ôá äéá åé ñé óôé êþò á íé êá íüôç ôáò. Óôï óç ìå ñé íü Üñ èñï èá á ó ï ëç èþ ìå ôçí Äç ìï ôé êþ Óõ ãêïéíù íß á. Åß íáé óå ü ëïõò ãíù óôü ðùò ôçí áñ ìï äéü ôç ôá ãéá ôçí Äç ìï ôé êþ Óõ ãêïé íù íß á ãéá ðïë ëü ñü íéá ôçí åß å ç ÄÅ ÐÅ Á ìå íïé êéá óìý íá ôïõ ñé óôé êü ðïýë ìáí. Ôï 2006 ïé ôü ôå äéïé êïý íôåò ôçí ÄÅ ÐÅ Á ðñüåäñïò ê. Äáêïõôñüò êáé áíôéðñüåäñïò ï ê. Ìáíïýñçò, ìå ôçí óýì öù íç ãíþ ìç ôïõ Äç ìüñ ïõ, á ðï öüóé óáí íá áãï ñü óïõí ìå ñç ìá ôï äï ôé êþ ìß óèù óç ãéá ðý íôå ñü íéá, ôñß á ìå ôá åé ñé óìý íá ðïýë ìáí ìé êñïý ìå ãý èïõò 22 èý óå ùí ãéá íá ìðï ñïýí íá êõ êëï öï ñïýí åý êï ëá óôïõò äý óêï ëïõò äñü ìïõò ôïõ ÄÞ ìïõ ìáò. Ç äé êáéï ëï ãß á ãéá ôçí á ãï ñü ðá ëéþí ëå ù öï ñåß ùí êáé ü é êáé íïýñ ãéùí Þ ôáí, ç Ýë ëåéøç ñç ìü ôùí. Ðþò å îç ãåß ôáé ìéá õ ãé Þò å ðé åßñç óç, óýì öù íá ìå ôïõò äéïé êïý íôåò, íá ðñï ôé ìü ôá ìå ôá åé ñé óìý íá á ðü ôá êáé íïýñ ãéá êáé ìü ëé óôá íá åß íáé êáé äéá öï ñå ôé êïý ôý ðïõ ðïõ êáé ïé ðïéï á äáþò, ãíù ñß æïõí ôï ìå ãá ëý ôå ñï êü óôïò óõ íôþñç óçò, ðå ñéó óü ôå ñá ðñï âëþ ìá ôá. Ç äé êáéï ëï ãß á Þ ôáí ü ôé äåí õ ðþñ áí óôçí á ãï ñü ôçò Ãåñ ìá íß áò. Ôï INTERNET äß íåé ôçí äõ íá ôü ôç ôá ðï ëý ãñþ ãï ñá íá äéá ðé óôþ óåé ï êá èý íáò ôá å íôå ëþò á íôß èå ôá. ØÜ íï íôáò ëïé ðüí êáé ãþ óôï INTERNET âñþ êá óôéò á íôß óôïé åò é óôï óå ëß äåò ôñß á ðá íï ìïéü ôõ ðá ëå- Ôýðïò Áñéèìüò ÔéìÞ áãïñüò Ö.Ð.Á Äáóìïß Öüñïé ÔåëéêÞ ÁãïñÜ Ëåùöïñåßïõ ÈÝóåùí Ãåñìáíßáò Åêôåë. ê.á Áäåéåò Áîßá ÄÅÐÅÁ MERSENTES Χωρίς ΦΠΑ KOWEX MERSENTES Teamstar ÍEOPLAN ù öïñåß á ôá ï ðïß á ðá ñá èý ôù ðéï êü ôù ãéá íá âãü ëåé ï êá èåßò ôá óõ ìðå ñü óìáôü ôïõ. (Ðßíáêáò) Ëü ãù ôçò ðá ëáéü ôçôáò ôùí ëå ù öï ñåß ùí, á ìý óùò ìü ëéò îå êß íç óáí, ôï óõ ãêïé íù íéá êü Ýñ ãï Üñ é óáí ôá ðñï âëþ ìá ôá ôùí âëá âþí, ìå óõ íý ðåéåò ôï õ øç ëü êü óôïò ôçí êá èõ óôý ñç óç, ìá ôáß ù óç äñï ìï ëï ãß ùí êáé ôçí ôá ëáé ðù ñß á ôùí êá ôïß êùí. Ôéò ðå ñéó óü ôå ñåò öï ñýò ïé âëü âåò Þ ôáí ìå ãü ëåò, Ý ãé íáí ìå ôáöï ñýò ìå ãå ñáíïýò êáé ç ðá ñá ìï íþ óôá óõ íåñ ãåß á á êü ìç ìå ãá ëý ôå ñç. ÊÜ ôù á ðü áõ ôýò ôéò óõí èþ êåò á íá ãêü óôç êáí íá å íïé êéü óïõí äý ï ðá ëáéü ðáñï ðëé óìýíá ëå ù öï ñåß á ôçò Å ÁÓ-Å ÈÅË ðïõ ìáò èý ìé óáí ôéò ðá ëéýò å ðï Ýò ôçò äå êá å ôß áò ôïõ Ç å îõ ðç ñý ôç óç ôùí Äç ìï ôþí, ç á îéï ðé óôß á ôùí äñï ìï ëï ãß ùí, ç êá èá ñéü ôç ôá ðü íå á ðü ôï êá êü óôï åé ñü ôå ñï. Ôá äñï ìï ëü ãéá ðå ñéï ñß óôç êáí óç ìá íôé êü á ðü 23 ôçí ç ìý ñá êáé 12 ôïõ Óáâ âü ôïõ Ý ãé íáí 10 ôçí ÄåõôÝ ñá êáé ôçí Ôå ôüñ ôç, 12 Ôñß ôç, ÐÝ ìðôç, Ðá ñá óêåõ Þ êáé 5 ôï ÓÜâ âá ôï. Áõ ôü äéá ðé óôþ íå ôáé á ðü ôá ðñï ãñüì ìá ôá. Á ðü ôá ðá ñá ðü íù öáß íå ôáé ðü óï ìå ãü ëç åß íáé ç ðï ëé ôé êþ åõ èýíç ôïõ Äç ìüñ ïõ, ãéá ôçí á íá íôé óôïé ß á ðïõ õ ðüñ åé óôï êü óôïò êáé ôï á ðï ôýëå óìá ôçò Äç ìï ôé êþò Óõ ãêïé íù íß áò. Á äéá öï ñß á; ë ëåé øç åí äéá öý ñï íôïò; ë ëïé ëü ãïé; ü ëá ìðïñåß íá óõì âáß íïõí. Á óöá ëþò ü ëïé ðß óôåõáí ü ôé èá ôá êáôü öåñíå óôïí ôï ìý á áõ ôüí, ùò ôý ùò Ý ìðåé ñïò Õ ðïõñ ãüò Óõ ãêïé íù íéþí. Äïý êáò Ðá íá ãéþ ôçò Óõ íôï íé óôé êþ Å ðé ôñï ðþ Ð.Á.Ê Í.Éù íß áò Ð.Á.Ê Í.ÉÙÍÉÁÓ ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÔåôÜñôç 1/10/08 ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò Ðñùôïâïõëßáò ÁõôïäéïéêçôéêÞò Êßíçóçò(Ð.Á.Ê.Í.Éùíßáò) óôçí êáôüìåóôç áßèïõóá ôïõ Óõíåäñéáêïý ÊÝíôñïõ, ÐáôñéÜñ ïõ Éùáêåßì 4.ÐáñáâñÝèçêáí ìåôáîý ôùí óõìðïëéôþí ìáò êáé áéñýôçóáí ôçí åêäþëùóþ ìáò, ï Áíôéðñüåäñïò ôïõ Ðíåõìáôéêïý êýíôñïõ êáé ôïõ ÊÅ.ÌÉ.ÐÏ ê. ÊáëáìÜñçò ÓÜââáò, ï åðéêåöáëþò ôçò ÁñéóôåñÞò ¼ èçò ê. Êïëìáíéþôçò ÃéÜííçò, ïé ôýùò Äçìïôéêïß Óýìâïõëïé, Áäáìüðïõëïò Íßêïò, Áìáíáôßäïõ Ëßôóá êáé ÔóïðÜíïãëïõ Ãéþñãïò. Ìáò ôßìçóáí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò ïé ôýùò Äçìïôéêïß Óýìâïõëïé, ÂáëáâÜíçò ÂáããÝëçò êáé Ôóáïýóçò ÌÜêçò, áðü ôïõò ïéêïëüãïõò ðñüóéíïõò ï ê. ÂÝëçò ÃéÜííçò áðü ôçí íùóç ÅëëÞíùí Êáôáíáëùôþí ï ê. ïõëéüñáò Âçóóáñßùí, áðü ôïí Óýëëïãï Ößëùí ôïõ ÄÜóïõò ï ê. ÔóåñðÜíçò ñþóôïò, ç áñèñïãñüöïò ê Áñáìðáôæüãëïõ-Ôïõæïðïýëïõ Âïýëá, ï êáèçãçôþò ôïõ Å.Ì.Ð ê.ôïõæüðïõëïò. KÜëõøáí ôçí åêäþëùóç äçìïóéïãñáöéêü ç ê. Óôáýñïõ ÄÝóðïéíá ôçò åöçìåñßäáò ÅÊÖÑÁÓÇ ÍÅÁÓ ÉÙÍÉÁÓ êáé ï ê. Ôáôïýëçò Êùíóôáíôßíïò ìáæß ìå ôïí åêäüôç ê. ÔáôÜñïãëïõ ÔÜóï ôçò åöçìåñßäáò ÆÙ ÓÔÇ ÍÅÁ ÉÙÍÉÁ êáé ôïõò åõ áñéóôïýìå èåñìü. Åê ìýñïõò ôçò ÓõíôïíéóôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôçí åéóþãçóç ãéá ôï åðé åéñçóéáêü ó Ýäéï Ýêáíå Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò áôæçóáââßäçò Áñéóôåßäçò. ÐáñåìâÜóåéò Ýêáíáí áñêåôïß óõìðïëßôåò ìáò êáé ôïõò åõ áñéóôïýìå ãéá ôçí óõìâïëþ ôïõò ÓõíôïíéóôéêÞ ÅðéôñïðÞ Ð.Á.Ê Í.ÉÙÍÉÁÓ

15

16 Για να χουν οι νύχτες ουσία Ανοικτά: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μεσημέρι...!!! Τηλ. RESERVE: , ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 10 & ΣΙΝΩΠΗΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΙΑΝΟΜΕΣ Αφοί ΠΙΤΟΓΛΟΥ Τηλ , , Κιν.:

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος 46 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 τις μέ ρες μας ό λοι μας έ χου με ακού σει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010 Τεύχος 38 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Ο πρό ε δρος

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή

περιεχόμενα Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 8, Μάιος 2011 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νοι σύ ντα ξης: Ευάγγελος Αμπανίδης, Ανδρέας Αυγερινός

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. H Α ΝΑ ΔΙΟΡ ΓΑ ΝΩ ΣΗ ΤΩΝ Ε ΝΟ ΠΛΩΝ ΔΥ ΝΑ ΜΕ ΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛ ΛΗ ΝΟ ΤΟΥΡ ΚΙ ΚΟ ΠΟ ΛΕ ΜΟ ΤΟΥ 1897 ΚΑΙ ΤΟ ΕΡ ΓΟ ΤΗΣ ΓΑΛ ΛΙ ΚΗΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΗΣ Α ΠΟ ΣΤΟ ΛΗΣ Υ ΠΟ ΤΟΝ ΤΑ ΞΙΑΡ ΧΟ J. P. EYDOUX ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Εν δια φέ ρον Θέ μα EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1:77-97 Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Ν.Γ. ΓΑ ΛΑ ΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ Γ.Π. ΚΑ ΜΠΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Στην πα ρού

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός!

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Νατάσα Μάγκου Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Βιωματική προσέγγιση του εγγραμματισμού, των μαθηματικών και άλλων επιστημών μέσα από παιχνίδια ψυχοκινητικής αγωγής Θεσσαλονίκη 2010 Ο λύκος

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 5/2011 (ΣΕΠ.-ΟΚΤ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í Ãï íýùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ Ìá êá ñéù ôüôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò Åë ëüäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 áåé þñïò Ê ÅÉÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, ÙÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔ ÕÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 NÏÅÌÂÑÉÏÓ 2003 NOVEMBER 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις & Χρη µα το οι κο νο µι κά Ερ γα λεί α των Α γο ρών ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (Ε) Α θα νά σιος Φουρ τού νας, Α πό φοι τος Οικονομικού Πα νε πι στη μί ου Μα κε δο νί ας 40 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 0Ι Α Ε ΡΑ ΠΟ ΒΑ ΤΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 Η συν θή κη α να κω χής που υ πο γρά φη κε στις 3 Σε πτεμ βρί ου 1943 με τα ξύ των Συμ μά χων και της Ι τα λί ας, προ

Διαβάστε περισσότερα