2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών."

Transcript

1 ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) , ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ 2002: Απόθνηηνο 1 ος Λςκείος Δλεςζίναρ με γενικό βαθμό Απιζηείο και Βπαβείο ζε όλερ ηιρ ηάξειρ γςμναζίος και λςκείος. 2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. 2004: Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Α Πποπαιδεςηικήρ Πανεπιζηημιακήρ Κλινικήρ, Σμήμαηορ Ηαηπικήρ, Δθνικού Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών (Δ.Κ.Π.Α.). Θέμα: «Γηαθνξηθή Έθθξαζε ηεο πξσηεΐλεο Rad 51 ζηνλ Διιεληθό πιεζπζκό» (επιβλέπυν, Καθ. Γ. Ευγπάθορ). 2009: Πηπρίν Ηαηξηθήο σολήρ Αθηνών με βαθμό Λίαν Καλώρ 2009: Δηζαγσγή ζην ηκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μησανικών κ Μησανικών Ζλεκηπονικών Τπολογιζηών, Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο 2009: Μεηαπηπρηαθόο Φοιηηηήρ ηος Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ ηηρ Ηαηπικήρ σολήρ Αθηνών «Ηαηπική ηυν Μεηαγγίζευν και ηυν Θπομβώζευν», Αηηικόν Νοζοκομείο. 2009: Τποτήθιορ Γηδάθησξ Ηαηπικήρ σολήρ Αθηνών με θέμα Αναηομικέρ Παπαλλαγέρ ηος ππόζθιος καηιόνηα κλάδος ηυν ζηεθανιαίυν αγγείυν ηηρ καπδιάρ Ππόεδπορ Δθνικού Σςμβοςλίος Νεολαίαρ ( 2010 ωρ ζήμεπα ) Ππόεδπορ Δπιζηημονικού Σςλλόγος Νέων Ιαηπών Δλλάδαρ ( 2008 ωρ ζήμεπα ) Ππόεδπορ Γημοηικού Σςμβοςλίος Νέων Δλεςζίναρ ( 2008 ωρ ζήμεπα ) Ππόεδπορ Σςλλόγος Φοιηηηών Δλεςζίναρ Νέων Δπιζηημόνων Γςηικήρ Αηηικήρ ( 2006 ωρ Σήμεπα) ΔΔΡΡΔΔΤΤΝΝΖΣΣΗΗΚΖ ΔΔΜΠΔΔΗΗΡΡΗΗΑΑ ΜΔΔΛΛΟ ΔΔΠΗΗΣΣΖΜΟΝΝΗΗΚΩΝΝ ΔΔΠΗΗΣΣΡΡΟΠΩΝΝ

2 Ππόεδπορ 2 ος Παγκοζμίος Σςνεδπίος Φοιηηηών Ιαηπικήρ και Νέων Ιαηπών (Μέγαπο Μοςζικήρ Αθηνών 9-11 Μαΐος 2008) Ππόεδπορ 14 ος Πανελληνίος Σςνεδπίος Φοιηηηών Ιαηπικήρ και Νέων Ιαηπών (Μέγαπο Μοςζικήρ Αθηνών 9-11 Μαΐος 2008) Ππόεδπορ 1ος Παγκοζμίος Σςνεδπίος Φοιηηηών Ιαηπικήρ (20-22 Αππιλίος 2007 ATHENS HILTON) Ππόεδπορ 13 ος Πανελληνίος Σςνεδπίος Φοιηηηών Ιαηπικήρ και Νέων Ιαηπών Ανηιππόεδπορ Δπιζηημονικήρ Δηαιπείαρ Φοιηηηών Ιαηπικήρ Δλλάδαρ (Παπάπηημα Δ.Δ.Φ.Ι.Δ Αθήναρ) Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Πανελλήνιος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος Δπιζηημονικήρ Δηαιπείαρ Φοιηηηών Ιαηπικήρ Δλλάδαρ Δ.Δ.Φ.Ι.Δ Γενικόρ Ταμίαρ Πανελλήνιος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος Δπιζηημονικήρ Δηαιπείαρ Φοιηηηών Ιαηπικήρ Δλλάδαρ Δ.Δ.Φ.Ι.Δ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ : Βοηθόρ Φειποςπγικήρ Κλινικήρ Σιζμανόγλειο Νοζοκομείο και Κλινικήρ Λεςκού Σηαςπού, Βοηθόρ σειποςπγείος Γιεςθςνηού Φειποςπγικήρ (Κύπιορ Εόγκαρ Γημήηπιορ) : Δπιζηημονικόρ Σςνεπγάηηρ Μονάδαρ Μαζηού Α πποπαιδεςηική Φειποςπγική Κλινική Πανεπιζηημίος Αθηνών, Θέμα: «Γηαθνξηθή Έθθξαζε ηεο πξσηεΐλεο Rad 51 ζηνλ Διιεληθό πιεζπζκό», Υπεύθςνορ Καθηγηηήρ Φειποςπγικήρ Δ.Κ.Π.Α. κύπιορ Εωγπάθορ Γεώπγιορ : Βοηθόρ σειποςπγού Α Καπδιοσειποςπγικήρ Κλινικήρ Νοζοκομείος «Δςαγγελιζμόρ», Γιεςθςνηήρ Κλινικήρ κύπιορ Μπόλορ Κωνζηανηίνορ : Καθηγηηήρ ζηα Γημόζια Ινζηιηούηα Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ (ΙΔΚ) Δλεςζίναρ και Μεγάπων ζηα ημήμαηα Φςζικοθεπαπεςηών, Βοηθών Ιαηπικών Δπγαζηηπίων, Πποζσολικήρ Αγωγήρ και Αιζθηηικήρ για ηα μαθήμαηα (θεωπηηικά και ππακηικά) Αναηομίαρ, Βιοσημείαρ, Φςζιολογίαρ, Νεςπολογίαρ, Αιμαηολογίαρ, Παιδιαηπικήρ, Γεπμαηολογίαρ, Λοιμώξεων και Ππώηων Βοηθειών. ( Σύνολο Δκπαιδεςηικών Ωπών 500 ) : Ιδιώηηρ Ιαηπόρ Δλεύθεπορ Δπαγγελμαηίαρ ζηο πποζωπικό μος Ιαηπείο 2010-: Δλεγκηήρ Ιαηπόρ Οπγανιζμού Αζθάλιζηρ Δλεύθεπων Δπαγγελμαηιών (Ο.Α.Δ.Δ.)

3 ΓΓΖΜΟ ΗΗΔΔΤΤΔΔ ΗΗ- -ΑΑΝΝΑΑΚΟΗΗΝΝΩΔΔΗΗ Zografos GC, Zagouri F, Sergentanis TN, Lymperopoulos N, Drikos A, Patsouris E. Predictors of pain during open breast biopsy under local anesthesia: Is there such a thing? Pain Pract. April-May 2008 Pub-med. Lappas D., Gisakis I., Mandalos P., Kapageridis K., Petropoulou E., Foustanos A. Collaborate on that project the coroner Dr. Karakoukis N. and the medical students Lyberopoulos N., Drikos I., Drikos A., Economopoulou A. Anatomical study of limbus foot arteries. Hellenic Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. Loutraki, Greece October This scientific study was awarded M.Staurakis prize. Lappas D., Gisakis I., Mandalos P., Kapageridis K., Petropoulou E., Foustanos A. Collaborate on that project the coroner Dr. Kotsaftis F. and the medical students Lyberopoulos N., Drikos I., Drikos A., Tatouli I., Economopoulou A. Anatomical study of ham artery. Hellenic Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. Loutraki, Greece October This scientific study was awarded M.Staurakis prize. Lappas D., Gisakis I., Mandalos P., Kapageridis K., Petropoulou E., Foustanos A. Collaborate on that project the coroner Dr. Karakoukis N. and the medical students Lyberopoulos N., Drikos I., Drikos A. Anatomical study of leg arteries. Hellenic Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. Loutraki, Greece October This scientific study was awarded M.Staurakis prize. Lappas D., Gisakis I., Kalabokas T., Kakargia B., Petropoulou E., Liapis C. Collaborate on that project the coroner Dr. Karakoukis N. and the medical students Douvetzemis S., Lyberopoulos N., Drikos Α., Kostaki M., Tsigris P., Safioleas P., Safioleas K., Xerras C., Economopoulou A. Anatomical study of the site of bifurcation of the carotid arteries. 15 th National Congress of Radiology. Athens, November Lappas D., Gisakis I., Kalabokas T., Smirnis A., Petropoulou E., Anagnostopoulos S. Collaborate on that project the coroner Dr. Kotsaftis F. and the medical students Lyberopoulos N., Drikos Α., Giannopoulou L., Kostaki M., Tatouli I., Kaminiotis B., Economopoulou A. Anatomical study of the differences of the Nephrol Blood Vessels. 15 th National Congress of Radiology. Athens, November 2005.

4 Lappas D., Gisakis I., Kalabokas T., Kakargia B., Petropoulou E., Liapis C. Collaborate on that project the coroner Dr. Karakoukis N. and the medical students. Lyberopoulos N., Drikos A., Drikos I., Kostaki M., Tsigris P., Safioleas P., Safioleas K. Anatomical study of the site of bifurcation of the carotid arteries. 10 th National Congress of Angiology. Athens, January Lappas D., Gisakis I., Kalabokas T., Liaskobitis B., Perrakis K., Krabaritis C., Petropoulou E., Anagnostopoulou S., Stefanadis C. Collaborate on that project the coroner Dr. Karakoukis N. and the medical students Lyberopoulos N., Drikos A., Drikos I., Kostaki M., Safioleas P., Safioleas K. Anatomical study of variants of aortic arch 10 th National Congress of Angiology. Athens, January Lappas D., Kalabokas T., Gisakis I., Smirnis A., Stefanadis C., Asimakopoulos P. Collaborate on that project the coroner Dr. Karakoukis N. and the medical students Drikos A., Lyberopoulos N., Drikos I., Tatouli I., Douvetzemis S. Anatomical study of aorta in Greek population. 10 th National Congress of Angiology. Athens, January Drikos Η., Lymperopoulos N., Drikos Α., Triantaphyllidis C. Genetic identification of species based on usage of genetic indexes of mitochondrion. Preventive Medicine - Congress of Social Medicine. Athens, 22 February 4 March Λάππαο Γ., Γθηζάθεο Η., Κπξηνπνύινπ Δ., Γηαλλίξε Μ., θαλδαιάθεο Π., Καξαθνύθεο Ν., Γξίθνο Α., Λπκπεξόπνπινο Ν., Γξίθνο Η., Σαηνύιε Η., Κσλζηαληίλνπ Δ. Αναηομική μελέηη ηυν παπαλλαγών ηος παγκπέαηορ. 4 ν πλέδξην Ηαηξηθήο ρνιήο Δ.Κ.Π.Α., Ηνύληνο 2007 Λάππαο Γ., Γθηζάθεο Η., Κπξηνπνύινπ Δ., Γηαλλίξε Μ., θαλδαιάθεο Π., Καξαθνύθεο Ν., Γξίθνο Α., Φξαγθηαδάθε Μ., Λπκπεξόπνπινο Ν., Γξίθνο Η., Σαηνύιε Η., Κσλζηαληίλνπ Δ. Αναηομική μελέηη ηυν παπαλλαγών ηυν απηηπιών ηυν επινεθπιδίυν. 4 ν πλέδξην Ηαηξηθήο ρνιήο Δ.Κ.Π.Α., Ηνύληνο 2007 Λάππαο Γ., Γθηζάθεο Η., Κπξηνπνύινπ Δ., Γηαλλίξε Μ., θαλδαιάθεο Π., Καξαθνύθεο Ν., Γξίθνο Α., Φξαγθηαδάθε Μ., Λπκπεξόπνπινο Ν., Γξίθνο Η., Σαηνύιε Η., Μπεξληδάθε Α., Κσλζηαληίλνπ Δ. Αναηομική μελέηη ηυν απηηπιών και θλεβών ηος θςπεοειδούρ αδένα. 4 ν πλέδξην Ηαηξηθήο ρνιήο Δ.Κ.Π.Α., Ηνύληνο 2007 Λάππαο Γ., Γθηζάθεο Η., Κπξηνπνύινπ Δ., Γηαλλίξε Μ., Βξαθάο., θαλδαιάθεο Π., Καξαθνύθεο Ν., Γξίθνο Α., Λπκπεξόπνπινο Ν., Γξίθνο Η., Σαηνύιε Η., Αξγπξόπνπινο Κ., Αναηομική μελέηη ηος εξυηπαηικού σοληθόπος ζςζηήμαηορ. Παπαλλαγέρ ηος κςζηικού, κοινού ηπαηικού και σοληθόπος πόπος. 4 ν πλέδξην Ηαηξηθήο ρνιήο Δ.Κ.Π.Α., Ηνύληνο 2007.

5 Λάππαο Γ., Γθηζάθεο Η., Κπξηνπνύινπ Δ., Γηαλλίξε Μ., θαλδαιάθεο Π., Καξαθνύθεο Ν., Γξίθνο Α., Φξαγθηαδάθε Μ., Λπκπεξόπνπινο Ν., Γξίθνο Η., Σαηνύιε Η., Γεκνβέιεο Η., Ησλάο Δ. Αναηομική μελέηη ηος εξυηπαηικού σοληθόπος ζςζηήμαηορ. Παπαλλαγέρ ηυν επικοςπικών ηπαηικών πόπυν.. 4 ν πλέδξην Ηαηξηθήο ρνιήο Δ.Κ.Π.Α., Ηνύληνο 2007 Λάππαο ΓΑ, Γθηζάθεο Η., Κπξηνπνύινπ Δ., Γηαλλίξε Μ., Καξακάλνπ Μ.., Γνπβεκέηδεο., Μπαθαιάθνο Υ., Γεσξγίνπ Δ., Αλαγλσζνπνύινπ., θαλδαιάθεο Π. πλεξγάζηεθαλ ν ηαηξνδηθαζηήο Καξαθνύθεο Ν., ε Φξαγθηαδάθε Μ. θαη νη θνηηεηέο: Γξίθνο Α., Λπκπεξόπνπινο Ν., Γξίθνο Η., Σαηνύιε Η., Κσλζηαληίλνπ Δ., Σακπόπξε Η., Γεκνβέιεο Η. Αναηομική μελέηη ηυν παπαλλαγών ηυν νεθπικών απηηπιών. 14 Παλειιήλην πλέδξην Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο- 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο θαη Νέσλ Ηαηξώλ, Αζήλα 9-11 Μαΐνπ Λάππαο ΓΑ, Γθηζάθεο Η., Κπξηνπνύινπ Δ., Βξαθάο., Καξακάλνπ Α., ηαπξόπνπινο Ν., Ννηαξάο Η., θαλδαιάθεο Π. πλεξγάζηεθαλ ν ηαηξνδηθαζηήο Καξαθνύθεο Ν., ε Φξαγθηαδάθε Μ. θαη νη θνηηεηέο: Γξίθνο Α., Λπκπεξόπνπινο Ν., Γξίθνο Η., Σαηνύιε Η., Κσλζηαληίλνπ Δ., Σακπόπξε Η., Αναηομική μελέηη ηυν απηηπιών και θλεβών ηος θςπεοειδούρ αδένα. 14 Παλειιήλην πλέδξην Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο- 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο θαη Νέσλ Ηαηξώλ, Αζήλα 9-11 Μαΐνπ Λάππαο ΓΑ, Γθηζάθεο Η., Κπξηνπνύινπ Δ., Γηαλλίξε Μ., Βξαθάο., Γεβεηδέκεο., Μπαθαιάθνο Υ., Γεσξγίνπ Δ., Αλαγλσζνπνύινπ., θαλδαιάθεο Π. πλεξγάζηεθαλ ν ηαηξνδηθαζηήο Καξαθνύθεο Ν., ε Φξαγθηαδάθε Μ. θαη νη θνηηεηέο: Γξίθνο Α., Λπκπεξόπνπινο Ν., Γξίθνο Η., Σαηνύιε Η., Παλαγόδεκνο Ζ. Παπαλλαγέρ ηυν απηηπιών και επινεθπιδίυν. 14 Παλειιήλην πλέδξην Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο- 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο θαη Νέσλ Ηαηξώλ, Αζήλα 9-11 Μαΐνπ ΓΗΑΚΡΡΗ ΗΔΔΗ Η ΔΔΡΡΓΓΑ ΗΩΝ Η Βξαβείν Δζεινληηζκνύ Πξόιεςεο γηα ην 2008 ζαλ Πξόεδξνο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πιιόγνπ Νέσλ Ηαηξώλ Διιάδαο, από ηνλ Τπνπξγό Τγείαο θ Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θ. Γ. Αβξακόπνπιν. Έπαηλνο θαη ππνηξνθία από Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. γηα ηελ Δηζαγσγή ζην ηκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζνβείνπ Πνιπηερλείνπ

6 Έπαηλνο θαη ηηκεηηθή πιαθέηα από ηνλ Γήκν Διεπζίλαο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα αξηζηεία Έπαηλνο Tsonis Awards θαη ππνηξνθία $ γηα ηελ πξώηε ζέζε ζηηο Δηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. Έπαηλνο Βξαβείνπ «Μ. ηαπξάθεο» από ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Πιαζηηθήο, Δπαλνξζσηηθήο θαη Αηζζεηηθήο Υεηξνπξγηθήο ζην 7 ν Παλειιήλην πλέδξην, Λνπηξάθη, Οθηώβξηνο Έπαηλνο Καιύηεξεο Αλαξηεκέλεο Αλαθνίλσζεο ηνπ 25 ν Παλειιήληνπ πλέδξηνπ Υεηξνπξγηθήο Γηεζλέο Υεηξνπξγηθό Φόξνπκ 2006 κε ζέκα «Αλαηνκηθή κειέηε ηεο έθθπζεο ησλ θιάδσλ ηνπ πξνζσπηθνύ λεύξνπ», Αζήλα, Ννέκβξηνο Βξαβείν Καιύηεξεο Αλαξηεκέλεο Αλαθνίλσζεο ηνπ 25 ν Παλειιήληνπ πλέδξηνπ Υεηξνπξγηθήο Γηεζλέο Υεηξνπξγηθό Φόξνπκ 2006 κε ζέκα «Αλαηνκηθή κειέηε ηνπ Δμσεπαηηθνύ ρνιεθόξνπ ζπζηήκαηνο, παξαιιαγέο ηνπ θπζηηθνύ, θνηλνύ επαηηθνύ θαη ρνιεδόρνπ πόξνπ». Βξαβείν Αλαξηεκέλεο Αλαθνίλσζεο Βαζηθήο Έξεπλαο γηα ηελ εξγαζία «Αλαηνκηθή κειέηε ησλ παξαιιαγώλ αγγείσζεο ηνπ παγθξέαηνο». ΓΗΟΡΡΓΓΑΝΩΖ ΤΝΔΔΓΡΡΗ ΗΩΝ - ΖΜΔΔΡΡΗ ΗΓΩΝ Πξόγξακκα Αγσγήο Τγείαο ζε ζρνιεία ησλ Αζελώλ ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο Αζελώλ. πλδηνξγάλσζε Δπηζηεκνληθνύ πιιόγνπ Νέσλ Ηαηξώλ (ΔΝΗΔ) θαη Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο Διιάδαο (ΔΔΦΗΔ). Ζκεξίδα κε ζέκα: What s new about HIV Virus? Εσληαλή ηειεδηάζθεςε κε λνζνθνκείν Sent Thomas, London,UK. πλδηνξγάλσζε Δπηζηεκνληθνύ πιιόγνπ Νέσλ Ηαηξώλ (ΔΝΗΔ) θαη Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο Διιάδαο (ΔΔΦΗΔ). Ζκεξίδα κε ζέκα αληηκεηώπηζε επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ 1. πλδηνξγάλσζε Δπηζηεκνληθνύ πιιόγνπ Νέσλ Ηαηξώλ (ΔΝΗΔ) θαη Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο Διιάδαο (ΔΔΦΗΔ). Ζκεξίδα κε ζέκα αληηκεηώπηζε επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ 2. πλδηνξγάλσζε Δπηζηεκνληθνύ πιιόγνπ Νέσλ Ηαηξώλ (ΔΝΗΔ) θαη Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο Διιάδαο (ΔΔΦΗΔ). Ζκεξίδα κε ζέκα εμνπαιηθή Γηαπαηδαγώγεζε εμνπαιηθώο Μεηαδηδόκελα Ννζήκαηα. πλδηνξγάλσζε Δπηζηεκνληθνύ πιιόγνπ Νέσλ Ηαηξώλ (ΔΝΗΔ) θαη Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο Διιάδαο (ΔΔΦΗΔ).

7 Ζκεξίδα κε ζέκα AIDS Λνηκώδε Ννζήκαηα. πλδηνξγάλσζε Δπηζηεκνληθνύ πιιόγνπ Νέσλ Ηαηξώλ (ΔΝΗΔ) θαη Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο Διιάδαο (ΔΔΦΗΔ). Ζκεξίδα κε ζέκα Πξώηεο Βνήζεηεο θαη Δπαλνξζσηηθή Υεηξνπξγηθή. πλδηνξγάλσζε Δπηζηεκνληθνύ πιιόγνπ Νέσλ Ηαηξώλ (ΔΝΗΔ) θαη Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο Διιάδαο (ΔΔΦΗΔ). 1 ν Παγθόζκην πλέδξην Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο θαη Νέσλ Ηαηξώλ-13 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο Διιάδνο, Athens Hilton Hotel, Αζήλα Απξηιίνπ πλδηνξγάλσζε Δπηζηεκνληθνύ πιιόγνπ Νέσλ Ηαηξώλ (ΔΝΗΔ) θαη Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο Διιάδαο (ΔΔΦΗΔ). 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο θαη Νέσλ Ηαηξώλ-. 14 Παλειιήλην πλέδξην Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο, Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ, Αζήλα 9-11 Μαΐνπ πλδηνξγάλσζε Δπηζηεκνληθνύ πιιόγνπ Νέσλ Ηαηξώλ (ΔΝΗΔ) θαη Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο Διιάδαο (ΔΔΦΗΔ). Ζκεξίδα κε ζέκα Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζή θαη Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο. ύιινγνο Φνηηεηώλ, πνπδαζηώλ θαη Νέσλ Δπηζηεκόλσλ Διεπζίλαο Ζκεξίδα κε ζέκα νη λένη θαη ε Αλεξγία. ύιινγνο Φνηηεηώλ, πνπδαζηώλ θαη Νέσλ Δπηζηεκόλσλ Διεπζίλαο Ζκεξίδα κε ζέκα Νεόηεξεο Δμειίμεηο ζηελ Παηδεία. ύιινγνο Φνηηεηώλ, πνπδαζηώλ θαη Νέσλ Δπηζηεκόλσλ Διεπζίλαο Ζκεξίδα κε ζέκα Υνιεζηεξίλε Δπηπνιαζκόο ζηνλ Γεληθό Πιεζπζκό. ύιινγνο Φνηηεηώλ, πνπδαζηώλ θαη Νέσλ Δπηζηεκόλσλ Διεπζίλαο Ζκεξίδα κε ζέκα Καξδηνινγηθά Δπείγνληα Πεξηζηαηηθά κε νκηιεηή ηνλ θαζεγεηή Καξδηνινγίαο θύξην Κξεκαζηηλό Γεκήηξην η. Τπνπξγόο Τγείαο. ύιινγνο Φνηηεηώλ, πνπδαζηώλ θαη Νέσλ Δπηζηεκόλσλ Διεπζίλαο Ζκεξίδα κε ζέκα Καξδηά θαη Άλζξσπνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Μάλδξαο κε νκηιεηέο ηνλ εμ Ακεξηθήο Καζεγεηή θύξην Πιέζηε Κσλζηαληίλν, ηνλ Γηεπζπληή ηεο θαξδηνρεηξνπξγηθήο θιηληθήο ηνπ Δπαγγειηζκνύ θύξην Μπόιν Κσλζηαληίλν θαη ηνλ επηκειεηή θύξην Γεδεειία Παλαγηώηε. ύιινγνο Φνηηεηώλ, πνπδαζηώλ θαη Νέσλ Δπηζηεκόλσλ Διεπζίλαο. ΔΔΜΗ ΗΝΑΡΡΗ ΗΑ ΤΝΔΔΓΡΡΗ ΗΑ 9 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο Διιάδαο, Αζήλα, Μάηνο ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο Διιάδαο, Θεζζαινλίθε, Μάηνο 2004

8 11 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο Διιάδαο, Αιεμαλδξνύπνιε, Μάηνο ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο Διιάδαο, Λάξηζα, Μάηνο ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο Διιάδαο, Αζήλα, Απξίιηνο ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο Διιάδαο, Αζήλα, Μάηνο ν Παγθόζκην πλέδξην Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο θαη Νέσλ Ηαηξώλ, Αζήλα, Απξίιηνο ν Παγθόζκην πλέδξην Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο θαη Νέσλ Ηαηξώλ, Αζήλα, Μάηνο ν εκηλάξην Ηαηξηθώλ Δηδηθνηήησλ,Αζήλα, Φεβξνπάξηνο ν εκηλάξην Ηαηξηθώλ Δηδηθνηήησλ,Αζήλα, Φεβξνπάξηνο ν Δηήζην Δπηζηεκνληθό πλέδξην Ηαηξηθήο ρνιήο, Αζήλα, Μάηνο ν Δηήζην Δπηζηεκνληθό πλέδξην Ηαηξηθήο ρνιήο, Αζήλα, Ηνύληνο 2006 Γνξπθνξηθή εθδήισζε κε ζέκα Βηνινγηθό, πγεηνλνκηθό θαη θνηλσληθνπνιηηηθό ππόβαζξν ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Ηαηξνδηθαζηηθήο θαη Σνμηθνινγίαο, Αζήλα, επηέκβξηνο ε Ζκεξίδα κε ζέκα Μαία Μαηεπηήο ζηηο πξνθιήζεηο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο, Αζήλα, Μάηνο 2005 Ζκεξίδα ζεμνπαιηθήο θαη Αλαπαξαγσγηθήο Τγείαο, Αζήλα, Φεβξνπάξηνο 2005 Ζκεξίδα κε ζέκα Γελεηήζηα Αγσγή Τγείαο θαη Γηαθπιηθέο ρέζεηο, Γήκνο Γνκθώλ, Σξίθαια, Απξίιηνο 2005 Ο θνηλσληθόο ξόινο ηεο ζύγρξνλεο Ηαηξηθήο, ηνά Βηβιίνπ, Αζήλα, Ννέκβξηνο ν πλέδξην Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Αζήλα, Ηνύληνο ν Παλειιήλην πλέδξην Παγθξεαηνινγίαο, Αζήλα, Γεθέκβξηνο Athens Interventional Cardiovascular Therapeutics V, Αζήλα, Οθηώβξηνο ν Μεηεθπαηδεπηηθό εκηλάξην Οπξνινγηθνύ Καξθίλνπ, Αζήλα, Οθηώβξηνο 2003 Ζκεξίδα κε ζέκα Σερλνινγηθέο θαη Φαξκαθεπηηθέο Δμειίμεηο ζηνλ Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ, Αζήλα, Μάηνο 2005 Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα κε ζέκα νη Πξνθιήζεηο ηεο Βηνηερλνινγίαο ζηνλ ύγρξνλν Κόζκν, Αζήλα, Μάηνο Years of Diabetes Mellitus Symposium on the occasion of the 41 st Annual Meeting, Delphi, September st International Symposium in Hot Topics Controversaries in Perinatal Medicine, Rhodes, Greece, June o Γηεζλέο πλέδξην Βηνηερλνινγίαο, Αζήλα, Ηνύιηνο 2005

9 3 νο Κύθινο πλερηδόκελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζήο ζηε Γεληθή Ηαηξηθή & ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, Κέληξν Τγείαο Βύξσλα Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα Σερλνινγηθέο Δμειίμεηο ζηε Υεηξνπξγηθή Πξάμε, Ηαλνπάξηνο, Ννζνθνκείν Δξξίθνο Νηπλάλ 2006 Σξηήκεξν Γηαηνκεαθό Δπηζηεκνληθό εκηλάξην Γεθάινγνο ζηηο ινηκώμεηο, Αζήλα, Φεβξνπάξηνο 2006 Ζκεξίδα Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο ηνά ηνπ Βηβιίνπ, Αζήλα, Μάξηηνο ν Παλειιήλην πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Ηαηξηθήο Μπθεηνινγίαο, Αζήλα, Μάηνο 2005 Ζκεξίδα κε ζέκα Δπηρεηξείηε Νεαληθά, Αζήλα, Ννέκβξηνο ν Παλειιήλην πλέδξην Υεηξνπξγηθήο Γηεζλέο Υεηξνπξγηθό Φόξνπκ 2006, Αζήλα, Ννέκβξηνο νο Κύθινο πλερηδόκελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζήο ζηε Γεληθή Ηαηξηθή & ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, Κέληξν Τγείαο Βύξσλα Ζκεξίδεο Μεηαβνιηζκνύ 12 ε Υξνληά, Αζήλα, Αζήλα, Ηνύληνο 2007 Β πλέδξην Τγηεηλήο Αζθάιεηαο Δξγαζίαο θαη Ρύπαλζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο ζε Διεπζίλα θαη Θξηάζην Πεδίν, Ννζνθνκείν Διεπζίλαο, Μάξηηνο ν Παλειιήλην πλέδξην ηνπ Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Ο.Σ.Α., Αξγπξνύπνιε, Απξίιηνο ν Παλειιήλην πλέδξην Διιήλσλ Νεπξνιόγσλ,Υαληά, Μάηνο th FEBS Young Scientist Foroum YSF 2008 CELL HARMONY, Loutraki, June ΓΓΡΡΑΑΣΣΖΡΡΗΗΟΣΣΖΣΣΔΔ Αθληηήρ ηος Πανελεςζινιακού Ποδοζθαιπικού ςλλόγος άλαρ, Ππυηαθληηήρ Α Δθνικήρ Καηηγοπίαρ, Ππώηορ κόπεπ Α Δθνικήρ, Σπίηορ Κοπςθαίορ Έλληναρ Παίκηηρ, Ανάμεζα ζηοςρ είκοζι καλύηεποςρ Πανεςπυπαφκά.

10 2004 Δθελονηήρ ηυν Παπαολςμπιακών Αγώνυν ηηρ Αθήναρ 2004 (ΟΔΟΑ) ζηον ηομέα Δλέγσος Doping ηυν Ολςμπιακών Αγώνυν ηηρ Αθήναρ με ενεπγό ζςμμεηοσή ζηιρ δειγμαηολητίερ (λήτη αίμαηορ καθώρ και μέηπηζη ειδικού βάποςρ ζηα ούπα ηυν αθληηών) Δκππόζυπορ ςλλόγος Φοιηηηών Ηαηπικήρ ζηο διοικηηικό ζςμβούλιο ηος ημήμαηορ Ηαηπικήρ Μέλορ ηηρ γενικήρ ζςνέλεςζηρ ηος ημήμαηορ Ηαηπικήρ Μέλορ ηηρ επιηποπήρ πολιηικού ζσεδιαζμού και διασείπιζηρ ημήμαηορ Ηαηπικήρ Μέλορ επιηποπήρ ππογπάμμαηορ ζποςδών Τπεύθςνορ επιηποπήρ 2 ος έηοςρ Μέλορ Γιοικηηικού ςμβοςλίος ςλλόγος Φοιηηηών, ποςδαζηών και Νέυν Δπιζηημόνυν Δλεςζίναρ. Δκλεγμένορ ζηη θέζη ηος Πποέδπος ηος ςλλόγος Φοιηηηών, ποςδαζηών και Νέυν Δπιζηημόνυν Δλεςζίναρ 2006 Μέλορ Γιοικηηικού ςμβοςλίος ςλλόγος Φοιηηηών, ποςδαζηών και Νέυν Δπιζηημόνυν Δλεςζίναρ. Δκλεγμένορ ζηη θέζη ηος Πποέδπος ηος ςλλόγος Φοιηηηών, ποςδαζηών και Νέυν Δπιζηημόνυν Δλεςζίναρ Διδικόρ Γπαμμαηέαρ Ομοζπονδίαρ Δπαγγελμαηιών, Βιοηεσνών και Δμπόπυν Γςηικήρ Αηηικήρ, Τπεύθςνορ για ηην ππυηοβοςλία καηαπολέμηζηρ ηηρ ανεπγίαρ μέζα από επιδοηούμενα ππογπάμμαηα ηπαηιυηική θηηεία εκπληπυμένη ζηο Δλληνικό Πολεμικό Ναςηικό Μέλορ Γιοικηηικού ςμβοςλίος ςλλόγος Φοιηηηών, ποςδαζηών και Νέυν Δπιζηημόνυν Δλεςζίναρ. Δκλεγμένορ ζηη θέζη ηος Πποέδπος ηος ςλλόγος Φοιηηηών, ποςδαζηών και Νέυν Δπιζηημόνυν Δλεςζίναρ Διδικόρ Γπαμμαηέαρ Ομοζπονδίαρ Δπαγγελμαηιών, Βιοηεσνών και Δμπόπυν Γςηικήρ Αηηικήρ, Τπεύθςνορ για ηην ππυηοβοςλία καηαπολέμηζηρ ηηρ ανεπγίαρ μέζα από επιδοηούμενα ππογπάμμαηα

11 2008 Γημοηικόρ ύμβοςλορ Νεολαίαρ Γήμος Δλεςζίναρ Ππόεδπορ Γιοικηηικού ςμβοςλίος Γημοηικού ςμβοςλίος Νέυν Δλεςζίναρ. Δκλεγμένορ ζηη θέζη ηος Ππόεδπος ηος Γημοηικού ςμβοςλίος Νέυν Δλεςζίναρ Διδικόρ Γπαμμαηέαρ Ομοζπονδίαρ Δπαγγελμαηιών, Βιοηεσνών και Δμπόπυν Γςηικήρ Αηηικήρ, Τπεύθςνορ για ηην ππυηοβοςλία καηαπολέμηζηρ ηηρ ανεπγίαρ μέζα από επιδοηούμενα ππογπάμμαηα ΞΞΔΔΝΝΔΔ ΓΓΛΛΩΔΔ Αγγλικά: Proficiency in English, Cambridge University Proficiency in English, Michigan University ΑΑΛΛΛΛΔΔ ΓΓΝΝΩΔΔΗΗ Παπακολούθηζη ιδιαίηεπυν μαθημάηυν εθαπμογών ζε ηλεκηπονικό ςπολογιζηή, διάπκειαρ 160 υπών, με ηα ππόηςπα ηηρ Microsoft και με επίζημη ύλη Microsoft πος πεπιλαμβάνει ηιρ εξήρ ενόηηηερ: Γενικέρ Απσέρ Τπολογιζηών Software/Hardware, Λειηοςπγικά ςζηήμαηα Microsoft Windows 2000/Me/XP/2003, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Access, Microsoft Power Point, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook Express, Γιαδίκηςο- Αζθάλεια ζηο Internet, Ηοί και Ππογπάμμαηα Πποζηαζίαρ από ιούρ Ζ/Τ. Γνώζη λειηοςπγικών ζςζηημάηυν, DOS και WINDOWS,

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Οικογενειακή καηάζηαζη: Γηαδεπγκέλνο Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013

Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο (1968) Πηπρίν Φπρνινγίαο, (Παλεπηζηεκίνπ Β.Κνινξάλην,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ 1.1. ποςδέρ 5/7/2004 Σίηλορ ζποςδών: Γίπισκα Γηδάθηνξνο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο. Δκπαιδεςηικό ίδπςμα: Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Φηινζνθηθή ρνιή. Σκήκα Βπδαληηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ.

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. CiscoExpo 2010 Η Γύλακε ηεο πλεξγαζίαο 20-21 Απξηιίνπ 2010 Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. Γεώξγηνο E. Γαθνύιαο MD, MBAc,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLICATIONS KONSTANTINOS STEFANIDIS

PUBLICATIONS KONSTANTINOS STEFANIDIS CV KONSTANTINOS STEFANIDIS, MD, PhD Assistant professor in Obstetrics and Gynaecology A University Gynaecology Clinic Athens Medical School, Alexandra Hospital, Vassilissis Sophias Street, Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan

Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan Δφρεάν ηαηξηθέο επηζθέςεηο γηα θάζε θάηνρν, εηεζίσο ζε ηαηξνύο επηκειεηέο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. Οη επηζθέςεηο αθνξνύλ προγραμμαηιζμένες ιαηρικές κλινικές επιζκέυεις θαη γίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμένα Εκπαιδεςηικά Ππογπάμμαηα για Σηελέση Επισειπήζεων Σεπ. - Δεκ. 2010

Ππογπαμμαηιζμένα Εκπαιδεςηικά Ππογπάμμαηα για Σηελέση Επισειπήζεων Σεπ. - Δεκ. 2010 Ππογπαμμαηιζμένα Εκπαιδεςηικά Ππογπάμμαηα για Σηελέση Επισειπήζεων Σεπ. - Δεκ. 2010 Q-Training Αθήνα: Εκπαιδεςηικό Κένηπο: Κοςηζονίκα 5 & Ηλία Ηλιού, 117 44, Νέορ Κόζμορ (50μ από Metro Ν.Κόζμος), Κεντρικά

Διαβάστε περισσότερα