1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά"

Transcript

1 1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά 1Α. Δελεαστική Διαφήμιση στη Μονοπωλιακή Αγορά - Έστω ότι η αγορά ενός αγαθού είναι μονοπωλιακή και η διαφήμιση του προϊόντος είναι δελεαστική δηλαδή η διαφήμιση επηρεάζει τις προτιμήσεις των καταναλωτών και, επομένως, αυξάνειτηζήτησηγια το προϊόν της επιχείρησης. - Το επίπεδο της διαφημιστικής δαπάνης συμβολίζεται με Α, η τιμήπου επιλέγει η μονοπωλιακή επιχείρηση συμβολίζεται με p και η παραγόμενη ποσότητα προϊόντος συμβολίζεται με q. -Hσυνάρτηση κόστους της επιχείρησης είναι: cq ( ) = cq, όπου c> 0. -H αγοραία συνάρτηση ζήτησης του αγαθού είναι q(p,a), όπου: q( p, A)/ p< 0, q( p, A)/ A> 0 - Δηλαδή: Καθώς αυξάνεται το επίπεδο της διαφημιστικής δαπάνης, η ζήτηση για το προϊόν της επιχείρησης αυξάνεται. 1

2 - Η μονοπωλιακή επιχείρηση επιλέγει την τιμή του προϊόντος (p) και το επίπεδο της διαφημιστικής δαπάνης (Α) κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τα κέρδη της, θεωρώντας δεδομένη την αγοραία συνάρτηση ζήτησης [ q= q( p, A)] που αντιμετωπίζει για το προϊόν της: max Π = pq cq A = ( p c) q A { qa, } st.. q= q( p, A) pa, 0 - Οι FOCs του PMP είναι: π q π = q+ ( p c) 0, p= 0 p p p π q π = ( p c) 1 0, A= 0 A A A max Π = ( p cq ) ( pa, ) A { qa, } st.. p, A 0 (PMP) 2

3 - Υπόθεση: p,a>0. Τότε: π q p p > 0 = q+ ( p c) = 0 p c= q (1) p p q π q A A> 0 = ( p c) 1 = 0 p c= (2) A A q p A q q 1 q = = = q q A p q A (1), (2) q p eqp, q A A A A e p = eqp, peqa, = eqp, = A q q q pq e qa, qp, (3), όπου: i e qp, q p = p q είναι η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή. i e qa, q A = A q είναι η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς τη διαφήμιση. 3

4 - Πρόταση 1 (Συνθήκη Dorfman Steiner): Για να μεγιστοποιεί τα κέρδη της, η μονοπωλιακή επιχείρηση επιλέγει την τιμή (p Μ ) και το επίπεδο της διαφημιστικής δαπάνης (A Μ ) κατά τρόπο ώστε ο λόγος της διαφημιστικής δαπάνης προς τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης να ισούται με το λόγο της ελαστικότητας της ζήτησης ως προς τη διαφήμιση διά την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή: A e e M qa, qa, = = M M p q eqp, eqp, (Dorfman, Robert and Peter Steiner 1954, Optimal Advertising and Optimal Quality) -H Πρόταση 1 παρέχει στη μονοπωλιακή επιχείρηση έναν απλό κανόνα για να υπολογίζει την ένταση της διαφημιστικής δαπάνης που απαιτείται ώστε να μεγιστοποιεί τα κέρδη της. e = 1/ 2, e = 2 A/ pq = 1/ 4, - Παράδειγμα. Αν qa, qp, δηλαδή η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης πρέπει να ισούται με 4 το 25% των συνολικών εσόδων της.

5 - Παρατήρηση 1. Για να συνεχίζει να λειτουργεί, η επιχείρηση πρέπει να έχει θετικά κέρδη στην ισορροπία: M M M M M M M M M M π = p q cq A 0 p q cq + A > A A e M qa, 1 M M p q eqp, 1, δηλαδή: eqa, eqp, - Άρα: Στη μονοπωλιακή ισορροπία, η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς τη διαφήμιση πρέπει να είναι μικρότερη από την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή. - Παρατήρηση 2. Καθώς αυξάνεται η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς τη διαφήμιση ( e qa, ), ηέντασητηςδιαφημιστικής δαπάνης (δηλαδή ο λόγος της διαφημιστικής δαπάνης προς τα συνολικά έσοδα) της επιχείρησης αυξάνεται. - Παρατήρηση 3. Καθώς αυξάνεται η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή ( e qp, ), η ένταση της διαφημιστικής δαπάνης της επιχείρησης μειώνεται. 5

6 - Παρατήρηση 4. Γνωρίζουμε ότι ο δείκτης μονοπωλιακής δύναμης της επιχείρησης κατά Lerner είναι: p M MC M p = e 1 qp, Δηλαδή: Καθώςμειώνεταιηελαστικότητατηςζήτησηςωςπροςτην τιμή, η μονοπωλιακή δύναμη (και το περιθώριο κέρδους) της επιχείρησης αυξάνεται. - Από την Παρατήρηση 3, γνωρίζουμε επίσης ότι καθώς μειώνεται η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή, η έντασητης διαφημιστικής δαπάνης της επιχείρησης αυξάνεται. Πρόβλεψη: Η ένταση της διαφημιστικής δαπάνης θα είναι μεγαλύτερη σε κλάδους όπου η επιχείρηση κατέχει μεγαλύτερη μονοπωλιακή δύναμη (δηλαδή σε κλάδους όπου η επιχείρηση έχει υψηλότερο περιθώριο κέρδους). 6

7 Παράγοντες που επηρεάζουν την Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς τη Διαφήμιση ( ) e qa - Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς τη διαφήμιση, εξαρτάται από την κατηγορία του διαφημιζόμενου αγαθού. (i) Τα αγαθά εμπειρίας έχουν μεγαλύτερη ελαστικότητα ζήτησης ως προς τη διαφήμιση από τα αγαθά αναζήτησης. - Εξήγηση. Οι καταναλωτές γνωρίζουν τη χρησιμότητα ενός αγαθού αναζήτησης πριν καν το αγοράσουν, οπότε η επίπτωση που θα έχει η διαφήμιση στη ζήτηση για ένα τέτοιο αγαθό είναι περιορισμένη δηλαδή, η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς τη διαφήμιση θα είναι μικρή για ένα αγαθό αναζήτησης. Αντίθετα, οι καταναλωτές δε γνωρίζουν τη χρησιμότητα ενός αγαθού εμπειρίας πριν το αγοράσουν, οπότε η διαφήμιση ενός τέτοιου αγαθού μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση στη ζήτηση (π.χ. παρέχοντας πληροφόρηση για την ποιότητα ή για άλλα οφέλη του αγαθού) δηλαδή, η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς τη διαφήμιση θα είναι σχετικά 7 μεγάλη για ένα αγαθό εμπειρίας.

8 - Ορισμός 1. Αγαθά ψωνίσματος (shopping goods) ονομάζονται τα αγαθά που είναι σχετικά ακριβά, αγοράζονται σχετικά σπάνια και για τα οποία οι καταναλωτές θεωρούν σκόπιμο να ενημερωθούν επαρκώς πριν τα αγοράσουν (π.χ. αυτοκίνητα, έπιπλα, νομικές υπηρεσίες κ.λπ.). - Ορισμός 2. Αγαθά ευκολίας (convenience goods) ονομάζονται τα αγαθά που είναι σχετικά φτηνά, αγοράζονται συχνά και για τα οποία οι καταναλωτές διαθέτουν λιγότερο χρόνο για να ενημερωθούν πριν τα αγοράσουν (π.χ. αναψυκτικά, καλλυντικά, παγωτά κ.λπ.). (ii) Τα αγαθά ευκολίας έχουν μεγαλύτερη ελαστικότητα ζήτησης ως προς τη διαφήμιση από τα αγαθά ψωνίσματος. - Εξήγηση. Οι καταναλωτές αναζητούν μόνοι τους αξιόπιστη πληροφόρηση για τα αγαθά ψωνίσματος, οπότε η επίπτωση που θα έχει η διαφήμιση στη ζήτηση για ένα τέτοιο αγαθό είναι περιορισμένη δηλαδή, ηελαστικότητατηςζήτησηςωςπροςτηδιαφήμισηθαείναι μικρή για ένα αγαθό ψωνίσματος. 8

9 Αντίθετα, οι καταναλωτές δεν αναζητούν μόνοι τους αρκετή πληροφόρηση για ένα αγαθό ευκολίας, οπότε η διαφήμιση ενός τέτοιου αγαθού παρέχει γρήγορη και φτηνή ενημέρωση στους καταναλωτές για τη διαθεσιμότητα ή τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου αγαθού Η διαφήμιση ενός αγαθού ευκολίας μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση στη ζήτηση, δηλαδή η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς τη διαφήμιση θα είναι σχετικά μεγάλη για ένα αγαθό ευκολίας. Παράδειγμα. Έστω ότι η συνάρτηση κόστους της επιχείρησης είναι: cq ( ) = q -H αγοραία συνάρτηση ζήτησης του αγαθού είναι: ea ep q( p, A) = βa p, όπου β > 0, e (0,1), e < 1 - Στην περίπτωση αυτή, η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή και ως προς τη διαφήμιση είναι: q p q A = ep, = e p q A q A A P 9

10 β = 64, e = 2, e = 1/ 2. - Ειδικότερα, υποθέτουμε: P - Τότε, η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι: q( p, A) = 64 A/ p - Η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης είναι: 2 - Υπολογίζουμε την τιμή (p) και το επίπεδο της διαφημιστικής δαπάνης (Α) που επιλέγει η επιχείρηση στη μονοπωλιακή ισορροπία. - Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών της μονοπωλιακής επιχείρησης γράφεται ως εξής: max Π= pq q A= ( p 1) q A 2 { qa, } max Π= 64( p 1) A/ p A { qa, } 2 s. t. q= q( p, A) = 64 A/ p st.. p, A 0 pa, 0 - ΗλύσητουPMP είναι: p M M = 2, A = 64 - Αντικαθιστούμε την τιμή και τη διαφημιστική δαπάνη ισορροπίας στην αγοραία συνάρτηση ζήτησης και βρίσκουμε την ποσότητα ισορροπίας: M q = 128 A pqa (, ) = 8 A / q 1/4 1/2 (PMP) 10

11 - Τα κέρδη της μονοπωλιακής επιχείρησης είναι: M π = ( p 1) q A= 64 - Άρα, η μονοπωλιακή ισορροπία είναι: M M M M ( p, q, A, π ) = (2, 128, 64, 64) Μεγιστοποίηση Κοινωνικής Ευημερίας και Αξιολόγηση Μονοπωλιακής Ισορροπίας (Π1) Υπολογισμός Δεύτερης Άριστης Λύσης (Second Best Solution) κατά Dixit Norman - Σύμφωνα με το κριτήριο των Dixit Norman (1987), ο κοινωνικός σχεδιαστής (η κυβέρνηση) επιλέγει το επίπεδο της διαφημιστικής δαπάνης (Α) κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί το συνολικό πλεόνασμα (δηλαδή την κοινωνική ευημερία), θεωρώντας δεδομένη την τιμή της μονοπωλιακής ισορροπίας (p=p M =2). 11

12 - Γνωρίζουμε: q CS = p( q, A) dq p( q, A) A 0 PS =Π= p( q, A) A q A - Άρα, το πρόβλημα μεγιστοποίησης της κοινωνικής ευημερίας γράφεται ως εξής: 1/4 8A max TS = CS + PS = p( q, A) dq q A = dq q A = { A} 1/2 q 1/4 1/2 A q q A = 16 q 0 0 1/4 8 st.. p= p( q, A) = A = 2 q= 16 A 1/2 q q max 16 1/4 (16 1/2 1/2 ) { A} TS = A A A A = A A st.. A 0 (SBP) 12

13 -H λύση του SΒP (δηλαδή το δεύτερο άριστο επίπεδο διαφημιστικής δαπάνης) είναι: SB A = - Στην περίπτωση αυτή, η παραγόμενη ποσότητα προϊόντος είναι: SB q = Σύνοψη. Η δεύτερη άριστη λύση κατά Dixit Norman είναι: M SB SB ( p, q, A ) = (2,384,576) - Παρατήρηση. Τα κέρδη της επιχείρησης στη δεύτερη άριστη λύση είναι: SB π = ( p 1) q A= 192< 0, δηλαδή η επιχείρηση πραγματοποιεί ζημιές. - Πρόταση 2. Το επίπεδο διαφημιστικής δαπάνης (Α Μ ) που επιλέγει η μονοπωλιακή επιχείρηση στην ισορροπία είναι μικρότερο από το δεύτερο άριστο επίπεδο διαφημιστικής δαπάνης (Α SB ): A M SB = 64 < A =

14 (Π2) Υπολογισμός Άριστου κατά Pareto Επιπέδου Διαφημιστικής Δαπάνης - Ο κοινωνικός σχεδιαστής (η κυβέρνηση) επιλέγει την παραγόμενη ποσότητα προϊόντος (q) και το επίπεδο της διαφημιστικής δαπάνης (Α) κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί το συνολικό πλεόνασμα (δηλαδή την κοινωνική ευημερία): q max (, ) 16 1/4 1/2 TS = CS + PS = p q A dq q A = A q q A { qa, } 0 st.. q, A 0 (WMP) -H λύση του WMP (δηλαδή η άριστη κατά Pareto παραγόμενη ποσότητα προϊόντος και το άριστο κατά Pareto επίπεδο διαφημιστικής δαπάνης) είναι: q P P = 2048, A = Στην περίπτωση αυτή, η τιμή του προϊόντος είναι: p * = 1 = MC (δηλαδή η τιμή της ανταγωνιστικής ισορροπίας) 14

15 - Σύνοψη. Η άριστη κατά Pareto τιμή, ποσότητα και διαφημιστική δαπάνη είναι: * (, P P p q, A ) = (1, 2048, 1024) - Πρόταση 3. Το επίπεδο διαφημιστικής δαπάνης (Α Μ ) που επιλέγει η μονοπωλιακή επιχείρηση στην ισορροπία είναι μικρότερο από το άριστο κατά Pareto επίπεδο διαφημιστικής δαπάνης (Α P ): A M P = 64 < A = B. Ενημερωτική Διαφήμιση στη Μονοπωλιακή Αγορά (Nelson, Phillip 1970, Information and Consumer Behavior; Nelson, Phillip 1974, Advertising as Information) - Οι καταναλωτές δε γνωρίζουν το όφελος-χρησιμότητα (π.χ. την ποιότητα) ενός αγαθού εμπειρίας πριν την αγορά και την κατανάλωσή του. - Αντίθετα, η επιχείρηση που παράγει ένα αγαθό εμπειρίας γνωρίζει αν η ποιότητα του προϊόντος της είναι υψηλή ή χαμηλή. - Η επιχείρηση που παράγει ένα αγαθό υψηλής ποιότητας μπορεί να σηματοδοτήσει στους καταναλωτές την υψηλή ποιότητα του προϊόντος της μέσω της διαφήμισης.

16 - Εξήγηση. Η επιχείρηση επιλέγει να διαφημίσει το προϊόν της αν και μόνο αν η παρούσα αξία των μελλοντικών εσόδων που δημιουργεί η διαφήμιση υπερβαίνει τη διαφημιστική δαπάνη. Αν η επιχείρηση παράγει ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, τότε οι καταναλωτές που θα αγοράσουν μία φορά το προϊόν (λόγω της διαφήμισης) θα μείνουν ικανοποιημένοι και θα το αγοράσουν ξανά στο μέλλον. Στην περίπτωση αυτή, η διαφήμιση δημιουργεί μια αρκετά υψηλή παρούσα αξία μελλοντικών εσόδων που υπερβαίνει τη διαφημιστική δαπάνη. Η επιχείρηση που παράγει το προϊόν υψηλής ποιότητας επιλέγει να διαφημίσει το προϊόν της. Αν η επιχείρηση παράγει ένα προϊόν χαμηλής ποιότητας, τότε οι καταναλωτές που θα αγοράσουν μία φορά το προϊόν (λόγω της διαφήμισης) δε θα μείνουν ικανοποιημένοι και δε θα το αγοράσουν ξανά στο μέλλον. 16

17 Στην περίπτωση αυτή, η διαφήμιση δημιουργεί μια αρκετά μικρή παρούσα αξία μελλοντικών εσόδων που δεν υπερβαίνει τη διαφημιστική δαπάνη. Η επιχείρηση που παράγει το προϊόν χαμηλής ποιότητας επιλέγει να μη διαφημίσει το προϊόν της. - Άρα: Στην ισορροπία, η επιχείρηση που παράγει το προϊόν υψηλής ποιότητας επιλέγει να διαφημίσει το προϊόν της και η επιχείρηση που παράγει το προϊόν χαμηλής ποιότητας επιλέγει να μη διαφημίσει το προϊόν της. Η διαφήμιση αποτελεί ένα μηχανισμό (signaling device) που σηματοδοτεί την υψηλή ποιότητα του διαφημιζόμενου προϊόντος (ακόμα και αν το περιεχόμενο της διαφήμισης δεν αναφέρεται ρητά στην ποιότητα του προϊόντος). - Μια τέτοια ισορροπία ονομάζεται διαχωριστική ισορροπία (separating equilibrium), διότι επιτρέπει στους καταναλωτές να διαχωρίσουν τους διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων (δηλαδή να διαχωρίσουν το προϊόν υψηλής ποιότητας από το προϊόν χαμηλής ποιότητας). 17

18 Μειονεκτήματα του Υποδείγματος Σηματοδότησης μέσω της Διαφήμισης (i) H ύπαρξη της διαχωριστικής ισορροπίας που περιγράφτηκε παραπάνω δεν είναι βέβαιη αλλά εξαρτάται από τη διάρθρωση της ζήτησης και του κόστους των επιχειρήσεων. - Παράδειγμα: Αν η επιχείρηση που παράγει το προϊόν χαμηλής ποιότητας έχει πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής (δηλαδή έχει αρκετά υψηλό περιθώριο κέρδους), τότε η διαφήμιση του προϊόντος της μπορεί να δημιουργήσει μια αρκετά μεγάλη παρούσα αξία μελλοντικών εσόδων που υπερβαίνει τη διαφημιστική δαπάνη της (μολονότι οι καταναλωτές θα αγοράσουν μόνο μία φορά το διαφημιζόμενο προϊόν χαμηλής ποιότητας). Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση χαμηλής ποιότητας θα επιλέξει επίσης να διαφημίσει το προϊόν της (όπως και η επιχείρηση υψηλής ποιότητας), δηλαδή η επιχείρηση χαμηλής ποιότητας θα επιλέξει να μιμηθεί την επιχείρηση υψηλής ποιότητας στην ισορροπία. 18

19 - Μιατέτοιαισορροπίαονομάζεταισυγκεντρωτική ισορροπία (pooling equilibrium) και δεν επιτρέπει στους καταναλωτές να συνάγουν την ποιότητα του προϊόντος κάθε επιχείρησης μέσω της διαφήμισης. - Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή η διαφήμιση παύει να αποτελεί ένα μηχανισμό σηματοδότησης της υψηλής ποιότητας του διαφημιζόμενου προϊόντος. (ii) Oι Milgrom και Roberts (1986) δείχνουνότιτόσοητιμήόσοκαιη διαφήμιση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μηχανισμοί σηματοδότησης της ποιότητας ενός προϊόντος. - Εφόσον η επιβολή υψηλής τιμής αποτελεί έναν φτηνότερο μηχανισμό σηματοδότησης της υψηλής ποιότητας ενός προϊόντος έναντι της διαφήμισης, η θεωρητική θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ποιότητα του προϊόντος και το επίπεδο της διαφημιστικής δαπάνης εξασθενεί. - Πράγματι, οι σχετικοί εμπειρικοί έλεγχοι δείχνουν ότι δεν υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο της διαφημιστικής δαπάνης και την ποιότητα του διαφημιζόμενου αγαθού (δηλαδή η πρόβλεψη του Nelson ότι η διαφήμιση σηματοδοτεί την υψηλή ποιότητα 19 του προϊόντος δεν επαληθεύεται).

20 (iii) Το υπόδειγμα της σηματοδότησης προϋποθέτει μια αρκετά πολύπλοκη συμπεριφορά εκ μέρους των καταναλωτών, οι οποίοι πρέπει να κάνουν πολύπλοκους υπολογισμούς για να προσδιορίσουν τη διαχωριστική ισορροπία που περιγράφτηκε παραπάνω και να απορρίψουν άλλες πιθανές ισορροπίες του παιγνίου. - Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι καταναλωτές δε διαθέτουν την ικανότητα ούτε την απαιτούμενη πληροφόρηση για να διεξάγουν αυτούς τους πολύπλοκους υπολογισμούς (π.χ. οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης που καταβάλλει κάθε επιχείρηση). (iv) Το υπόδειγμα της σηματοδότησης δεν μπορεί να εξηγήσει το γεγονός ότι το επίπεδο της διαφημιστικής δαπάνης των επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερο για αγαθά εμπειρίας που πωλούνται στους καταναλωτές παρά για (ενδιάμεσα) αγαθά εμπειρίας που πωλούνται σε άλλες επιχειρήσεις. (v) Το υπόδειγμα της σηματοδότησης δεν μπορεί να εξηγήσει το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις συχνά καταβάλλουν ένα υψηλό επίπεδο διαφημιστικής δαπάνης όχι μόνο για αγαθά εμπειρίας (όπως προβλέπει το υπόδειγμα) αλλά και για αγαθά αναζήτησης. 20

21 (vi) Το υπόδειγμα της σηματοδότησης δεν μπορεί να εξηγήσει τη συνεχιζόμενη δαπάνη για διαφήμιση αγαθών που έχουν ήδη καθιερωθεί στην αγορά και των οποίων η υψηλή ποιότητα είναι ήδη γνωστή στους καταναλωτές. 21

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή Διάκριση Τιμών ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) -H διάκριση τιμών 1 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση γνωρίζει τις ατομικές συναρτήσεις ζήτησης όλων των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της προσφοράς προσδιορίζει την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 Διάλεξη 6 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 1 Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέχρι στιγμής το μονοπώλιο έχει θεωρηθεί σαν μια επιχείρηση η οποία πωλεί το προϊόν της σε κάθε πελάτη στην ίδια τιμή. Δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση - Στη βραχυχρόνια περίοδο, υποθέτουμε ότι το πλήθος των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά ενός αγαθού παραμένει σταθερό. - Αντίθετα, στη μακροχρόνια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις. Οικονοµικής των Επιχειρήσεων. Βαγγέλης Τζουβελέκας

Σηµειώσεις. Οικονοµικής των Επιχειρήσεων. Βαγγέλης Τζουβελέκας Σηµειώσεις Οικονοµικής των Επιχειρήσεων Βαγγέλης Τζουβελέκας Ρέθυµνο, 2003 1. Εισαγωγή Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή µικροοικονοµική θεώρηση σε πραγµατικές συνθήκες ο ανταγωνισµός δεν είναι τέλειος. Πλήρης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµία Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµική Ηοικονοµική επιστήµη εξετάζειτησυµπεριφορά των ανθρώπινων όντων αναφορικά µε τηνπαραγωγή, κατανοµή και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιώνσεένανκόσµο

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 19 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 19.1.1 Οικονοµικά αγαθά Οικονοµικά αγαθά είναι τα µέσα µε τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων. Τα αγαθά µπορεί να είναι υλικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές

Άριστες κατά Pareto Κατανομές Άριστες κατά Pareto Κατανομές - Ορισμός. Μια κατανομή x = (x, x ) = (( 1, )( 1, )) ονομάζεται άριστη κατά Pareto αν δεν υπάρχει άλλη κατανομή x = ( x, x ) τέτοια ώστε: U j( x j) U j( xj) για κάθε καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Οικονομική Ανάλυση klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz 1ο Εξάμηνο xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ι ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ι Παράδοση Ι α) Εισαγωγικά β) Το βασικό υπόδειγμα γ) Ορισμένα στοιχεία από το παρελθόν δ) Θεωρία της επιχείρησης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Περιγράφονται στο outline β) Το βασικό υπόδειγμα Συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A)

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A) Προσφορά Εργασίας - Έστω ότι υπάρχουν δύο αγαθά Α και Χ στην οικονομία. Το αγαθό Α παριστάνει τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά. Το αγαθό Χ παριστάνει τον ελεύθερο χρόνο. Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Κεφάλαιο 8 Ε. Σαρτζετάκης Διαφορισμός τιμών Τιμολόγησηότανηεπιχείρησηέχειισχυρήθέσηστηναγορά: διαφορισμός τιμών Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σε κάποιο βαθμό δύναμη σε κάποια αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ I. Εισαγωγή Μια βασική πρόκληση των οικονομικών παραμένει ακόμη και σήμερα να είναι η διαδικασία της κυβερνητικής ρύθμισης των αγορών, ότι αποκαλούμε τα «οικονομικά των ρυθμίσεων».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΜΣ Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΜΣ Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΜΣ Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΟΣΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Σκοπός των Σημειώσεων για το Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Οικονομική Θεωρία είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με οικονομικές έννοιες και θεωρίες. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t Κεφάλαιο 1 Η αγορά Το συμβατικό πρώτο κεφάλαιο ενός βιβλίου μικροοικονομικής αποτελεί μια πραγμάτευση των «ορίων και των μεθόδων» της Οικονομικής. Παρόλο που το αντικείμενο αυτό μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση δημόσιων αγαθών

Αποτίμηση δημόσιων αγαθών : ορισμός Διάλεξη 5 Τα αμιγώς δημόσια αγαθά έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά Μη ανταγωνιστικάστην κατανάλωση Το κόστος για την κατανάλωση του αγαθού από ένα επιπλέον άτομο είναι μηδέν ή σχεδόν μηδέν. Αδυναμία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή επιστηµών της ιοίκησης Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης. ιευκρίνηση:

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή επιστηµών της ιοίκησης Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης. ιευκρίνηση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή επιστηµών της ιοίκησης Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης Βιοµηχανική Οργάνωση και Θεωρία Παιγνίων (Πρώτο µέρος σηµειώσεων) Λάµπρος Λαµπρινάκης - 2010 ιευκρίνηση: Οι σηµειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΚΤΟ ΕΚΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΠΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΑΝΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα