ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη ζε ζάθν ηξηψλ ζαιάκσλ. Γηαηίζεληαη ηέζζεξηο ζπζθεπαζίεο, κε ηνπο αθφινπζνπο δηαθνξεηηθνχο φγθνπο: Θάιακνο 1000 ml 1500 ml 2000 ml 2500 ml Γαιάθησκα ιηπηδίσλ 200 ml 300 ml 400 ml 500 ml Γηάιπκα ακηλνμέσλ 400 ml 600 ml 800 ml 1000 ml Γηάιπκα γιπθφδεο 400 ml 600 ml 800 ml 1000 ml χλζεζε ζάθνπ 1000 ml: Θάιακνο γαιαθηώκαηνο Δξαζηηθέο νπζίεο ιηπηδίωλ (200 ml) Refined olive oil + refined soya oil* 20,00 g Alanine Arginine Glycine Histidine Isoleucine Leucine Lysine Θάιακνο δηαιύκαηνο ακηλνμέωλ (400 ml) Θάιακνο δηαιύκαηνο γιπθόδεο (400 ml) 4,56 g 2,53 g 2,27 g 1,06 g 1,32 g 1,61 g 1,28 g (As lysine hydrochloride) (1,60 g) Methionine 0,88 g Phenylalanine 1,23 g Proline 1,50 g Serine 1,10 g Threonine 0,92 g Tryptophan 0,40 g Tyrosine 0,09 g Valine 1,28 g Sodium Acetate, 3H 2 O 0,98 g Sodium glycerophosphate, 5H 2 O 2,14 g Potassium chloride 1,19 g Magnesium chloride, 6H 2 O 0,45 g Anhydrous glucose 80,00g (As glucose monohydrate) (88,00 g) Calcium chloride, 2H 2 O 0,30 g * Μείγκα ξαθηλαξηζκέλνπ ειαηνιάδνπ (πεξίπνπ 80%) θαη ξαθηλαξηζκέλνπ ζνγηειαίνπ (πεξίπνπ 20%) Γηα ηα έθδνρα, βι el-spc-oliclinomel N4-550Εclean.doc 1

2 Μεηά ηελ αλάκεημε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ ηξηψλ ζαιάκσλ, ην ηξηκεξέο κείγκα ηνπ θάζε ζάθνπ παξέρεη ηα αθφινπζα: Αλά ζάθν 1 ιίηξν 1,5 ιίηξα 2 ιίηξα 2,5 ιίηξα Άδσην (g) 3,6 5,4 7,3 9,1 Ακηλνμέα (g) Οιηθέο ζεξκίδεο (kcal) Θεξκίδεο κε πξσηετληθήο πξνέιεπζεο (kcal) Θεξκίδεο απφ γιπθφδε (kcal) Θεξκίδεο απφ ιηπίδηα (kcal) Λφγνο κε πξσηετληθψλ ζεξκίδσλ/αδψηνπ (kcal/g N) Νάηξην (mmol) Κάιην (mmol) Μαγλήζην (mmol) 2,2 3,3 4,4 5,5 Αζβέζηην (mmol) Φσζθνξηθά (mmol)** 8, Ομηθά (mmol) Υισξηνχρα (mmol) ph Ωζκσηηθφηεηα (mosm/l) ** Πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θσζθνξηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην γαιάθησκα ιηπηδίσλ 3.ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Μεηά ηελ αλαζχζηαζε: Γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε Δκθάληζε πξηλ ηελ αλαζχζηαζε: Σν ιηπηδηθφ γαιάθησκα είλαη έλα νκνηνγελέο πγξφ κε γαιαθηψδε εκθάληζε. Σα δηαιχκαηα ησλ ακηλνμέσλ θαη ηεο γιπθφδεο είλαη δηαπγή θαη άρξσκα ή ειαθξψο θίηξηλα. Δκθάληζε κεηά ηελ αλαζχζηαζε: Οκνηνγελέο πγξφ κε γαιαθηψδε εκθάληζε 4. ΚΛΙΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Παξεληεξηθή ζίηηζε ζε ελήιηθεο θαη παηδηά κεγαιχηεξα ησλ 2 εηψλ φηαλ ε απφ ηνπ ζηφκαηνο ή ε εληεξηθή ζίηηζε είλαη αδχλαηε, αλεπαξθήο ή αληελδείθλπηαη. 4.2 Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Δνζνινγία Η δνζνινγία εμαξηάηαη απφ ηηο κεηαβνιηθέο απαηηήζεηο, ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηελ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο. Η ρνξήγεζε κπνξεί λα ζπλερηζηεί γηα φζν δηάζηεκα απαηηείηαη απφ ηελ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο. el-spc-oliclinomel N4-550Εclean.doc 2

3 ε ελήιηθεο Ανάγκερ Οη κέζεο αλάγθεο ζε άδσην είλαη 0,16 έσο 0,35 g/kg/εκέξα (πεξίπνπ 1 έσο 2 g ακηλνμέσλ αλά kg ηελ εκέξα). Οη ελεξγεηαθέο αλάγθεο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ζίηηζεο θαη ην επίπεδν θαηαβνιηζκνχ ηνπ αζζελνχο. Καηά κέζν φξν απηέο είλαη 25 έσο 40 kcal/kg/εκέξα. Μέγιζηη ημεπήζια δόζη Η κέγηζηε εκεξήζηα δφζε είλαη 40 ml/kg β.ζ. (ηζνδχλακε κε 0,88 g ακηλνμέσλ, 3,2 g γιπθφδεο θαη 0,8 g ιηπηδίσλ αλά kg), δει ml ηνπ γαιαθηψκαηνο γηα έγρπζε ζε έλαλ αζζελή βάξνπο 70 kg. ε παηδηά κεγαιύηεξα ηωλ δύν εηώλ Ανάγκερ Οη κέζεο αλάγθεο ζε άδσην είλαη 0,35 έσο 0,45 g/kg/εκέξα (πεξίπνπ 2 έσο 3 g ακηλνμέσλ αλά kg ηελ εκέξα). Οη ελεξγεηαθέο αλάγθεο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ αζζελνχο, ηελ θαηάζηαζε ζίηηζεο θαη ην επίπεδν θαηαβνιηζκνχ ηνπ. Απηέο θπκαίλνληαη θαηά κέζν φξν κεηαμχ 60 θαη 110 kcal/kg/εκέξα. Δοζολογία Η δνζνινγία βαζίδεηαη ζηελ πξφζιεςε πγξψλ θαη ηηο εκεξήζηεο αλάγθεο ζε άδσην. Η πξφζιεςε ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηάζηαζε ελπδάησζεο ηνπ παηδηνχ. Μέγιζηη ημεπήζια δόζη Η κέγηζηε εκεξήζηα δφζε είλαη 100 ml/kg β.ζ. (ηζνδχλακε κε 2,2 g ακηλνμέσλ, 8 g γιπθφδεο θαη 2 g ιηπηδίσλ αλά kg β.ζ.). Γεληθά, πξέπεη λα απνθεχγνληαη δφζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 3 g ακηλνμέσλ/kg/εκέξα ή/θαη ηα 17 g/kg/εκέξα γιπθφδεο ή/θαη ηα 3 g/kg/εκέξα ιηπηδίσλ, εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ. Σξόπνο ρνξήγεζεο: Γηα νδεγίεο ρξήζεο θαη ρεηξηζκνχ ηνπ γαιαθηψκαηνο γηα έγρπζε βιέπε ελφηεηα 6.6. ΜΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΜΔΩ ΚΔΝΣΡΙΚΗ Ή ΠΔΡΙΦΔΡΙΚΗ ΦΛΔΒΑ Η πξνηεηλφκελε δηάξθεηα έγρπζεο ηεο παξεληεξηθήο ζίηηζεο είλαη κεηαμχ 12 θαη 24 σξψλ. Ο ξπζκφο ξνήο ηεο ρνξήγεζεο ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ε δφζε πνπ ρνξεγείηαη, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειηθνχ κείγκαηνο πνπ εγρέεηαη, ν εκεξήζηνο φγθνο πξφζιεςεο θαη ε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο (βι. ελφηεηα 4.4). Καηά θαλφλα, ν ξπζκφο έγρπζεο ζα πξέπεη λα απμάλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ψξαο. Μέγιζηορ πςθμόρ έγσςζηρ Γεληθά, δε ζα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη πεξηζζφηεξα απφ 3 ml/kg/ψξα ηνπ γαιαθηψκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε, δει. 0,06 g ακηλνμέσλ, 0,24 g γιπθφδεο θαη 0,06 g ιηπηδίσλ αλά kg β.ζ. αλά ψξα. Πξνζζήθεο Σν πξντφλ απηφ πεξηέρεη ειεθηξνιχηεο αιιά δελ πεξηέρεη βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία. Σν OliClinomel κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έρεη ή κεηά απφ εκπινπηηζκφ κε ειεθηξνιχηεο, ηρλνζηνηρεία ή βηηακίλεο, φηαλ απαηηνχληαη (βιέπε ελφηεηεο 4.4 θαη 6.6). Ηλεκηπολύηερ Δάλ πξνζηεζνχλ επηπιένλ ειεθηξνιχηεο πέξαλ ηεο πνζφηεηαο πνπ πεξηέρεηαη ήδε ζην OliClinomel, ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα γίλεη ππέξβαζε ησλ αθφινπζσλ πνζνηήησλ ειεθηξνιπηψλ, αλά ιίηξν ηειηθνχ κείγκαηνο (βιέπε επίζεο ελφηεηα 4.4). λάηξην: 150 mmol/l θάιην: 150 mmol/l καγλήζην: 5,60 mmol/l αζβέζηην: 5 mmol/l Ισνοζηοισεία και βιηαμίνερ Τπάξρνπλ εγθεθξηκέλεο ζπλζέζεηο γηα ελήιηθεο πνπ απνθιείνπλ ε κία ηελ άιιε. Γηα παηδηά, απαηηνχληαη ζπλζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παηδηαηξηθή. 4.3 Αληελδείμεηο Η ρξήζε ηνπ OLICLINOMEL αληελδείθλπηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: el-spc-oliclinomel N4-550Εclean.doc 3

4 ζε πξφσξα λενγλά, βξέθε θαη παηδηά θάησ ησλ 2 εηψλ, θαζψο ν ιφγνο ζεξκίδσλ/αδψηνπ θαη ε παξερφκελε ελέξγεηα είλαη αθαηάιιεια γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζηηο πξσηεΐλεο ηνπ απγνχ ή ηεο ζφγηαο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθφ ζνβαξή λεθξηθή αλεπάξθεηα ρσξίο ηε δπλαηφηεηα αηκνδηήζεζεο ή αηκνθάζαξζεο ζνβαξή επαηηθή αλεπάξθεηα ζπγγελείο αλσκαιίεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ακηλνμέσλ ζνβαξέο δηαηαξαρέο ηεο πήμεο ηνπ αίκαηνο ζνβαξή ππεξιηπηδαηκία ππεξγιπθαηκία γηα ηελ νπνία απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ 6 κνλάδεο ηλζνπιίλεο/ψξα πςειέο θαη παζνινγηθέο ζπγθεληξψζεηο πιάζκαηνο ελφο απφ ηνπο ειεθηξνιχηεο πνπ πεξηέρνληαη ζην πξντφλ Οη γεληθέο αληελδείμεηο γηα ρνξήγεζε ελδνθιέβηαο έγρπζεο είλαη νη εμήο: νμχ πλεπκνληθφ νίδεκα, ππεξπδάησζε, κε αληηξξνπνχκελε θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη ππνηνληθή αθπδάησζε αζηαζείο θαηαζηάζεηο (γηα παξάδεηγκα, θαηαζηάζεηο κεηά απφ ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο, κε ξπζκηδφκελνο ζαθραξψδεο δηαβήηεο, νμείαο θάζεο θπθινθνξηθφ ζνθ, νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, ζνβαξή κεηαβνιηθή νμέσζε, ζνβαξή ζεςαηκία θαη ππεξσζκσηηθφ θψκα) 4.4 Ιδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Οη δηαηαξαρέο ηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ χδαηνο θαη ησλ ειεθηξνιπηψλ θαη νη κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο πξέπεη λα δηνξζψλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο έγρπζεο. Δπεηδή ην πξντφλ απηφ δελ πεξηέρεη βηηακίλεο ή ηρλνζηνηρεία, νπνηαδήπνηε ηέηνηα πξνζζήθε πξέπεη λα θαζνξίδεηαη θαη λα παξέρεηαη ζπκπιήξσκα, αλάινγν πξνο ηηο αλάγθεο. Πξνζνρή ζπληζηάηαη θαηά ηε ρνξήγεζε ηνπ OliClinomel ζε αζζελείο κε απμεκέλε σζκσηηθφηεηα, επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα, θαξδηαθή αλεπάξθεηα ή πλεπκνληθή δπζιεηηνπξγία. Πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά άζεπηεο ζπλζήθεο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ θαζεηήξα ή ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο. Απαηηείηαη εηδηθή θιηληθή παξαθνινχζεζε φηαλ αξρίδεη ε ελδνθιέβηα έγρπζε. Καηά θαλφλα, ν ξπζκφο ξνήο ζα πξέπεη λα απμάλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηελ πξψηε ψξα. To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ πεξηέρεη ζνγηέιαην, ην νπνίν κπνξεί ζπάληα, λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο. Η έγρπζε πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ακέζσο, εάλ εκθαληζηνχλ νπνηαδήπνηε αθχζηθα ζεκεία ή ζπκπηψκαηα αιιεξγηθήο αληίδξαζεο (φπσο ππξεηφο, ξίγε, δεξκαηηθά εμαλζήκαηα ή αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα). Όηαλ γίλνληαη πξνζζήθεο, ε ηειηθή σζκσηηθφηεηα ηνπ κείγκαηνο πξέπεη λα κεηξάηαη πξηλ ηε ρνξήγεζε. Σν κείγκα πνπ ιακβάλεηαη ζα πξέπεη λα ρνξεγεζεί κέζσ θεληξηθήο ή πεξηθεξηθήο θιεβηθήο γξακκήο, αλάινγα κε ηελ ηειηθή ηνπ σζκσηηθφηεηα. Δάλ ην ηειηθφ κείγκα ην νπνίν ρνξεγείηαη είλαη ππέξηνλν, κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκφ ζηε θιέβα φηαλ ρνξεγείηαη κέζσ πεξηθεξηθήο θιέβαο. Να ρξεζηκνπνηείηαη, κφλν εάλ ν ζάθνο δελ έρεη ππνζηεί βιάβε, εάλ ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο είλαη αλέπαθα (δειαδή, δελ ππάξρεη αλάκεημε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ ηξηψλ ζαιάκσλ) θαη εάλ ηα δηαιχκαηα ησλ ακηλνμέσλ θαη ηεο γιπθφδεο είλαη δηαπγή. Μεηά ην άλνηγκα ηνπ ζάθνπ, ην πεξηερφκελν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο θαη πνηέ λα κε θπιάζζεηαη γηα επφκελε έγρπζε. Να παξαθνινπζείηαη ε ηζνξξνπία χδαηνο θαη ειεθηξνιπηψλ, ε σζκσηηθφηεηα ηνπ νξνχ, ε νμενβαζηθή ηζνξξνπία, ε γιπθφδε ηνπ αίκαηνο θαη νη δνθηκαζίεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ήπαηνο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Θα πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά νη ζπγθεληξψζεηο ηξηγιπθεξηδίσλ ζην πιάζκα θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα απνξξνθά ηα ιηπίδηα. Σα επίπεδα ζπγθεληξψζεσλ ηξηγιπθεξηδίσλ ζηνλ νξφ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 3 mmol/l θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο. Οη ζπγθεληξψζεηο απηέο δε ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη πξηλ απφ κηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 3 σξψλ ζπλερνχο έγρπζεο. Δάλ ππάξρεη ππνςία αλσκαιίαο ζηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ ιηπηδίσλ, ζπληζηάηαη λα γίλνληαη εμεηάζεηο ζε εκεξήζηα βάζε γηα ηε κέηξεζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ νξνχ, κεηά απφ ρξνληθή πεξίνδν 5 έσο 6 σξψλ el-spc-oliclinomel N4-550Εclean.doc 4

5 ρσξίο ρνξήγεζε ιηπηδίσλ. ηνπο ελήιηθεο, ν νξφο πξέπεη λα είλαη δηαπγήο ζε ιηγφηεξν απφ 6 ψξεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο έγρπζεο πνπ πεξηέρεη ην γαιάθησκα ιηπηδίσλ. Η επφκελε έγρπζε ζα πξέπεη λα ρνξεγεζεί, κφλν εθφζνλ νη ζπγθεληξψζεηο ηξηγιπθεξηδίσλ πιάζκαηνο έρνπλ επαλέιζεη ζε θπζηνινγηθέο ηηκέο. Δπηπιένλ, απαηηνχληαη ηαθηηθέο θιηληθέο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο: δηαηαξαρψλ κεηαβνιηζκνχ ακηλνμέσλ επαηηθήο αλεπάξθεηαο, ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο ή επηδείλσζεο λεπξνινγηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ππεξακκσληαηκία (βιέπε ελφηεηα 4.3) λεθξηθήο αλεπάξθεηαο, ηδηαίηεξα κε ηελ παξνπζία ππεξθαιηαηκίαο, θίλδπλνο εκθάληζεο ή επηδείλσζεο ηεο κεηαβνιηθήο νμέσζεο θαη ηεο αδσζαηκίαο, εάλ δελ απνκαθξχλνληαη δηα ησλ λεθξψλ ηα επηπιένλ πξντφληα κεηαβνιηζκνχ ηνπ αδψηνπ (βιέπε ελφηεηα 4.3) κεηαβνιηθήο νμέσζεο (δε ζπληζηάηαη ρνξήγεζε πδαηαλζξάθσλ παξνπζία γαιαθηηθήο νμέσζεο) ζαθραξψδε δηαβήηε: παξαθνινχζεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ γιπθφδεο, ηεο γιπθνδνπξίαο, ηεο θεηνλνπξίαο θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, ξχζκηζε ησλ δφζεσλ ηεο ηλζνπιίλεο δηαηαξαρψλ πήμεο αλαηκίαο ππεξιηπηδαηκίαο (ιφγσ ηεο παξνπζίαο ιηπηδίσλ ζην γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε) H γεληθή αίκαηνο θαη νη παξάγνληεο πήμεσο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πην ζηελά θαηά ηε δηάξθεηα παξαηεηακέλεο ρνξήγεζεο (αξθεηψλ εβδνκάδσλ). Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο ζηελ παηδηαηξηθή Η δνζνινγία ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηελ θαηάζηαζε ζίηηζεο θαη ηελ πάζεζε θαη φηαλ απαηηείηαη λα δίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθή ελέξγεηα ή πξσηεΐλεο απφ ην ζηφκα/εληεξηθά. Όηαλ ρνξεγείηαη ζε παηδηά άλσ ησλ 2 εηψλ, είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηείηαη ζάθνο πνπ πεξηέρεη φγθν αληίζηνηρν κε ηελ εκεξήζηα δνζνινγία. Πάληνηε απαηηείηαη εκπινπηηζκφο κε βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία. Παηδηαηξηθέο ζπλζέζεηο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Σν ελ ιφγσ γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ηαπηφρξνλα κε αίκα κέζσ ηεο ηδίαο γξακκήο έγρπζεο, ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο ςεπδνζπγθφιιεζεο. Σα ιηπίδηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην γαιάθησκα ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα νξηζκέλσλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ (γηα παξάδεηγκα, ρνιεξπζξίλεο, γαιαθηηθήο δηυδξνγελάζεο, θνξεζκνχ νμπγφλνπ, αηκνζθαηξίλεο αίκαηνο), εάλ ε ιήςε αίκαηνο γίλεη πξηλ απνξξνθεζνχλ ηα ιηπίδηα (απηά γεληθά απνξξνθνχληαη κεηά απφ ρξνληθή πεξίνδν 5 έσο 6 σξψλ, εθφζνλ δε ιακβάλνληαη ιηπίδηα). 4.6 Κύεζε θαη γαινπρία Γελ ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα, επαξθή ζρεηηθά θιηληθά επξήκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλνρήο ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην OliClinomel, ζε γπλαίθεο πνπ είλαη έγθπεο ή ζειάδνπλ. Λφγσ ηεο απνπζίαο ζηνηρείσλ, ν ηαηξφο πνπ ζπληαγνγξαθεί πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηνπο θηλδχλνπο/ηα νθέιε, πξηλ απνθαζίζεη ηε ρνξήγεζε ηνπ γαιαθηψκαηνο απηνχ, θαηά ηε δηάξθεηα εγθπκνζχλεο ή ζε γπλαίθεο πνπ ζειάδνπλ. 4.7 Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάηωλ Γελ εθαξκφδεηαη. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ, σο απνηέιεζκα αθαηάιιειεο ρξήζεο: γηα παξάδεηγκα, ππεξδνζνινγία, ππεξβνιηθά γξήγνξνο ξπζκφο έγρπζεο (βιέπε ηηο ελφηεηεο 4.4 θαη 4.9). Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ ελδέρεηαη λα ζπκβνχλ θαη νη νπνίεο απαηηνχλ ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο είλαη νη εμήο: ππεξζεξκία, ππεξβνιηθή εθίδξσζε, ξίγε, λαπηία, θεθαιαιγία, δχζπλνηα. el-spc-oliclinomel N4-550Εclean.doc 5

6 Έρνπλ αλαθεξζεί παξνδηθέο απμήζεηο παξακέηξσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ήπαηνο (αιθαιηθή θσζθαηάζε, ηξαλζακηλάζεο, ρνιεξπζξίλε), ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα παξαηεηακέλεο παξεληεξηθήο ζίηηζεο δηαξθείαο κεξηθψλ εβδνκάδσλ. ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, έρεη εκθαληζηεί επαηνκεγαιία θαη ίθηεξνο. Δάλ ρνξεγεζεί ππέξηνλν δηάιπκα, κπνξεί λα εκθαληζηεί ζξνκβνθιεβίηηδα, εάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηθεξηθέο θιέβεο. Η κεησκέλε ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ησλ ιηπηδίσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην OliClinomel, ελδέρεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ην "ζχλδξνκν ππεξθφξησζεο ιίπνπο", ην νπνίν κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ππεξδνζνινγία αιιά κπνξεί επίζεο λα ζπκβεί θαηά ηελ έλαξμε έγρπζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ζρεηίδεηαη κε απφηνκε επηδείλσζε ηεο θιηληθήο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο. Σν ζχλδξνκν ππεξθφξησζεο ιίπνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ: ππεξιηπηδαηκία, ππξεηφ, ιηπψδε δηήζεζε, επαηνκεγαιία, αλαηκία, ιεπθνπελία, ζξνκβνθπηνπελία, δηαηαξαρέο πήμεσο θαη θψκα. Όια απηά ηα ζπκπηψκαηα είλαη αλαζηξέςηκα, φηαλ δηαθνπεί ε έγρπζε ηνπ γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ. Έρνπλ αλαθεξζεί ζπάληα πεξηζηαηηθά ζξνκβνθπηνπελίαο ζε παηδηά ζηα νπνία ρνξεγήζεθαλ εγρχζεηο ιηπηδίσλ. 4.9 Τπεξδνζνινγία ηελ πεξίπησζε αθαηάιιειεο ρνξήγεζεο (ππεξδνζνινγία ή/θαη ξπζκφο έγρπζεο πςειφηεξνο απφ ηνλ ζπληζηψκελν), κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ζεκεία ππεξνγθαηκίαο θαη νμέσζεο. Δλδέρεηαη λα εκθαληζηεί ππεξγιπθαηκία, γιπθνδνπξία θαη ππεξσζκσηηθφ ζχλδξνκν, εάλ ρνξεγεζεί ππεξβνιηθή πνζφηεηα γιπθφδεο. Τπεξβνιηθά γξήγνξε έγρπζε ή ρνξήγεζε πνιχ κεγάισλ φγθσλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη λαπηία, έκεην, ξίγε θαη δηαηαξαρέο ειεθηξνιπηψλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ε έγρπζε ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ακέζσο. Η κεησκέλε ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ιηπηδίσλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη "ζχλδξνκν ππεξθφξησζεο ιίπνπο", ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ είλαη αλαζηξέςηκα κεηά ηε δηαθνπή ηεο έγρπζεο ιηπηδίσλ (βιέπε επίζεο ελφηεηα 4.8). ε κεξηθά πνιχ ζνβαξά πεξηζηαηηθά, ελδέρεηαη λα απαηηεζεί αηκνθάζαξζε, αηκνδηήζεζε ή αηκνδηαδηήζεζε. 5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: Γηαιχκαηα γηα παξεληεξηθή δηαηξνθή/κείγκαηα ΑΣC θσδηθφο: B05 BA 10. Πξφθεηηαη γηα έλα ηξηκεξέο κείγκα πνπ επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ηνπ ηζνδπγίνπ αδψηνπ/ελέξγεηαο απφ ηελ πεγή ηνπ αδψηνπ (L-ακηλνμέα) θαη παξέρεη ελέξγεηα ππφ ηε κνξθή γιπθφδεο θαη απαξαίηεησλ ιηπαξψλ νμέσλ. Δπηπιένλ, απηή ε ζχλζεζε πεξηέρεη ειεθηξνιχηεο. Σν δηάιπκα ακηλνμέσλ πεξηέρεη 15 L-ακηλνμέα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 8 απαξαίηεησλ ακηλνμέσλ) ηα νπνία είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηε ζχλζεζε πξσηετλψλ. Σα ακηλνμέα απνηεινχλ επίζεο πεγή ελέξγεηαο, ε νμείδσζή ηνπο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απέθθξηζε αδψηνπ κε ηε κνξθή νπξίαο. Σν πξνθίι ησλ ακηλνμέσλ έρεη σο εμήο: απαξαίηεηα ακηλνμέα/νιηθά ακηλνμέα: 40,5% απαξαίηεηα ακηλνμέα (g)/νιηθφ άδσην (g): 2,5 δηαθιαδηζκέλεο αιχζνπ ακηλνμέα/νιηθά ακηλνμέα: 19% Πεγή πδαηαλζξάθσλ είλαη ε γιπθφδε (80 g/l). Σν γαιάθησκα ιηπηδίσλ απνηειείηαη απφ ξαθηλαξηζκέλν ειαηφιαδν θαη ξαθηλαξηζκέλν ζνγηέιαην (αλαινγία 80/20), κε ηελ αθφινπζε θαηά πξνζέγγηζε, θαηαλνκή ιηπαξψλ νμέσλ: 15% θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα (SFA) 65% κνλναθφξεζηα ιηπαξά νμέα (MUFA) 20% πνιπαθφξεζηα απαξαίηεηα ιηπαξά νμέα (PUFA) Ο ιφγνο θσζθνιηπηδίσλ/ηξηγιπθεξηδίσλ είλαη 0,06. el-spc-oliclinomel N4-550Εclean.doc 6

7 Η κέζε πεξηεθηηθφηεηα ζε απαξαίηεηα ιηπαξά νμέα (EFA), βειηηψλεη ηελ θαηάζηαζε σο πξνο ηα αλψηεξα επίπεδα παξαγψγσλ ησλ EFA, ελψ δηνξζψλεη ηελ αλεπάξθεηα ησλ FA. Σν ειαηφιαδν πεξηέρεη ζεκαληηθή πνζφηεηα α - ηνθνθεξφιεο ε νπνία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κέηξηα ιήςε PUFA, ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο σο πξνο ηε βηηακίλε Δ θαη κεηψλεη ηελ ππεξνμείδσζε ησλ ιηπηδίσλ. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Σα ζπζηαηηθά ηνπ γαιαθηψκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε (ακηλνμέα, ειεθηξνιχηεο, γιπθφδε, ιηπίδηα) θαηαλέκνληαη, κεηαβνιίδνληαη θαη απνβάιινληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο εάλ είραλ ρνξεγεζεί κεκνλσκέλα. Οη θαξκαθνθηλεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ακηλνμέσλ ρνξεγνπκέλσλ ελδνθιεβίσο είλαη θαηά θχξην ιφγν, ίδηεο κε απηέο ησλ ακηλνμέσλ πνπ παξέρνληαη κε ηελ απφ ηνπ ζηφκαηνο ζίηηζε. Ωζηφζν, ηα ακηλνμέα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πξσηεΐλεο ησλ ηξνθψλ πεξλνχλ πξψηα απφ ηελ ππιαία θιέβα πξηλ θζάζνπλ ζηε ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία. Η ηαρχηεηα απνξξφθεζεο ησλ ιηπηδηθψλ γαιαθησκάησλ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ. Σα κηθξά ιηπηδηθά ζσκαηίδηα θαίλεηαη λα θαζπζηεξνχλ ηνλ ρξφλν ηεο απνξξφθεζεο, ελψ απμάλνπλ ηε ιηπφιπζε απφ ιηπνπξσηετληθή ιηπάζε. Σν κέγεζνο ησλ ιηπηδηθψλ ζσκαηηδίσλ ηνπ γαιαθηψκαηνο πνπ πεξηέρεηαη ζην OliClinomel, είλαη παξφκνην κε απηφ ησλ ρπινκηθξψλ θαη έηζη, ην γαιάθησκα απηφ δηαζέηεη παξφκνηα ηαρχηεηα απνξξφθεζεο. 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Γελ έρνπλ δηεμαρζεί πξνθιηληθέο κειέηεο ζην ηειηθφ πξντφλ OliClinomel. Ωζηφζν, νη πξνθιηληθέο κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ θάλνληαο ρξήζε ησλ δηαιπκάησλ ακηλνμέσλ θαη γιπθφδεο πνπ πεξηέρνληαη ζην OliClinomel, δηαθνξεηηθψλ ζπλζέζεσλ θαη ζπγθεληξψζεσλ, δελ απνθάιπςαλ θακία ζπγθεθξηκέλε ηνμηθφηεηα. Οη πξνθιηληθέο κειέηεο ηνμηθφηεηαο πνπ δηεμήρζεζαλ θάλνληαο ρξήζε ηνπ γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ πνπ πεξηέρεηαη ζην OliClinomel ηαπηνπνίεζαλ ηηο κεηαβνιέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο κε ρνξήγεζε πςειήο πνζφηεηαο γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ: ιηπψδεο ήπαξ, ζξνκβνθπηνπελία θαη πςειά επίπεδα ρνιεζηεξφιεο. 6.ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 6.1 Καηάινγνο κε ηα έθδνρα Θάιακνο γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ: Purified egg lecithin Glycerol Sodium oleate Sodium hydroxide Water for injections Θάιακνο δηαιχκαηνο ακηλνμέσλ: Acetic acid Water for injections Θάιακνο δηαιχκαηνο γιπθφδεο: Hydrochloric acid Water for injections 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Να κελ πξνζηίζεληαη άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα ή νπζίεο ζε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο ζαιάκνπο ηνπ ζάθνπ ή ζην αλαζπζηακέλν δηάιπκα, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα επηβεβαηψλεηαη ε ζπκβαηφηεηα κε ην κείγκα ησλ ηξηψλ ζπζηαηηθψλ θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ιακβαλφκελνπ παξαζθεπάζκαηνο (ηδηαίηεξα, ε ζηαζεξφηεηα ηνπ γαιαθηψκαηνο ησλ ιηπηδίσλ). el-spc-oliclinomel N4-550Εclean.doc 7

8 Μπνξεί λα πξνθιεζνχλ αζπκβαηφηεηεο γηα παξάδεηγκα απφ ππεξβνιηθή νμχηεηα (ρακειφ ph) ή αθαηάιιειε πεξηεθηηθφηεηα δηζζελψλ θαηηφλησλ (Ca 2+ θαη Mg 2+ ), νη νπνίεο ελδέρεηαη λα απνζηαζεξνπνηήζνπλ ην ιηπηδηθφ γαιάθησκα. Να ειέγρεηαη ε ζπκβαηφηεηα κε δηαιχκαηα πνπ ρνξεγνχληαη ηαπηφρξνλα κέζσ ηεο ίδηαο ζπζθεπήο εγρχζεσο, θαζεηήξα ή ζσιελίζθνπ. Να κε ρνξεγείηαη πξηλ, ηαπηφρξνλα θαη κεηά απφ ρνξήγεζε αίκαηνο κέζσ ηεο ηδίαο ζπζθεπήο, ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ ςεπδνζπγθφιιεζεο. 6.3 Δηάξθεηα δωήο 2 ρξφληα, εάλ ην εμσηεξηθφ θάιπκκα δελ έρεη ππνζηεί βιάβε. πληζηάηαη ην πξντφλ λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο κεηά ηε δηάλνημε ησλ πξνζσξηλψλ δηαθξαγκάησλ αζθαιείαο κεηαμχ ησλ 3 ζαιάκσλ. Σν αλαζπζηακέλν γαιάθησκα έρεη απνδεηρζεί σζηφζν, φηη δηαηεξείηαη ζηαζεξφ γηα κέγηζην δηάζηεκα κέρξη 7 εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία κεηαμχ +2 θαη +8 C θαη ζηε ζπλέρεηα, γηα κέγηζην δηάζηεκα κέρξη 48 ψξεο ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηνπο +25 C. Μεηά ηελ πξνζζήθε ζπκπιεξσκάησλ (ειεθηξνιχηεο, νξγαληθά θσζθνξηθά, ηρλνζηνηρεία, βηηακίλεο, βιέπε ελφηεηα 6.6): Γηα εηδηθά κείγκαηα, ε ρεκηθή θαη θπζηθή θαηά ηε ρξήζε ζηαζεξφηεηα έρεη απνδεηρζεί γηα 7 εκέξεο ζε 2 έσο 8 C θαη αθνινχζσο, γηα 48 ψξεο θάησ απφ 25 C. Απφ κηθξνβηνινγηθή άπνςε, θάζε κείγκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο. Δάλ δε ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο, ν ρξφλνο θχιαμεο θαηά ηε ρξήζε θαη νη ζπλζήθεο πξηλ ηε ρξήζε είλαη ζηελ επζχλε ηνπ ρξήζηε θαη δελ πξέπεη θαλνληθά, λα είλαη πεξηζζφηεξν απφ 24 ψξεο ζε 2 έσο 8 C, εθηφο εάλ ε πξνζζήθε ησλ ζπκπιεξσκάησλ έρεη ιάβεη ρψξα ζε ειεγρφκελεο θαη ηεθκεξησκέλα άζεπηεο ζπλζήθεο. 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξνϊόληνο Να κελ θαηαςχρεηαη. Ο πεξηέθηεο λα παξακέλεη εληφο ηνπ εμσηεξηθνχ ραξηνθηβσηίνπ. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε Ο ζάθνο ηξηψλ ζαιάκσλ είλαη έλαο πιαζηηθφο ζάθνο πνιιαπιψλ ζηηβάδσλ ζπζθεπαζκέλνο ζε εμσηεξηθή ζπζθεπαζία θξάγκαηνο νμπγφλνπ. Μέζα ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία κπνξεί λα πξνζηεζεί απνξξνθεηήο νμπγφλνπ. Σν πιαζηηθφ πιηθφ πνιιαπιψλ ζηηβάδσλ απνηειείηαη θπξίσο απφ EVA (πνιπαηζπιεληθφ νμηθφ βηλχιην) θαη είλαη ζπκβαηφ κε ηα ιηπίδηα. Ο ζάιακνο ηεο γιπθφδεο θέξεη κία ζέζε εκπινπηηζκνχ γηα ρξήζε γηα ηελ πξνζζήθε ησλ ζπκπιεξσκάησλ. Ο ζάιακνο ησλ ακηλνμέσλ θέξεη κία ζέζε ρνξήγεζεο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο αθίδαο δηάηξεζεο ηεο ζπζθεπήο έγρπζεο. Μεηά ην ζπάζηκν ησλ δηαθξαγκάησλ αζθαιείαο, ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζάθνπ είλαη επαξθήο γηα ηελ πξνζζήθε βηηακηλψλ, ειεθηξνιπηψλ θαη ηρλνζηνηρείσλ. ΤΚΔΤΑΙΔ: Σσλ 1000 ml ζε ζάθν ηξηψλ ζαιάκσλ (400 ml δηαιχκαηνο ακηλνμέσλ 5,5% ml δηαιχκαηνο γιπθφδεο 20% ml γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ 10%) Υαξηνθηβψηην 6 ζάθσλ Σσλ 1000 ml ζε ζάθν ηξηψλ ζαιάκσλ (400 ml δηαιχκαηνο ακηλνμέσλ 5,5% ml δηαιχκαηνο γιπθφδεο 20% ml γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ 10%) 1 ζάθνο Σσλ 1500 ml ζε ζάθν ηξηψλ ζαιάκσλ (600 ml δηαιχκαηνο ακηλνμέσλ 5,5% ml δηαιχκαηνο γιπθφδεο 20% ml γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ 10%) Υαξηνθηβψηην 4 ζάθσλ Σσλ 1500 ml ζε ζάθν ηξηψλ ζαιάκσλ (600 ml δηαιχκαηνο ακηλνμέσλ 5,5% ml δηαιχκαηνο γιπθφδεο 20% ml γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ 10%) 1 ζάθνο Σσλ 2000 ml ζε ζάθν ηξηψλ ζαιάκσλ (800 ml δηαιχκαηνο ακηλνμέσλ 5,5% ml δηαιχκαηνο γιπθφδεο 20% ml γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ 10%) el-spc-oliclinomel N4-550Εclean.doc 8

9 Υαξηνθηβψηην 4 ζάθσλ Σσλ 2000 ml ζε ζάθν ηξηψλ ζαιάκσλ (800 ml δηαιχκαηνο ακηλνμέσλ 5,5% ml δηαιχκαηνο γιπθφδεο 20% ml γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ 10%) 1 ζάθνο Σσλ 2500 ml ζε ζάθν ηξηψλ ζαιάκσλ (1000 ml δηαιχκαηνο ακηλνμέσλ 5,5% ml δηαιχκαηνο γιπθφδεο 20% ml γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ 10%) Υαξηνθηβψηην 2 ζάθσλ Σσλ 2500 ml ζε ζάθν ηξηψλ ζαιάκσλ (1000 ml δηαιχκαηνο ακηλνμέσλ 5,5% ml δηαιχκαηνο γιπθφδεο 20% ml γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ 10%) 1 ζάθνο Μπνξεί λα κελ θπθινθνξνχλ φιεο νη ζπζθεπαζίεο. 6.6 Οδεγίεο ρξήζεο / ρεηξηζκνύ α. Για να ηον ανοίξεηε ρίζηε ην πξνζηαηεπηηθφ πεξηηχιηγκα. Όηαλ ππάξρεη, απνξξίςηε ηνλ θάθειν ηνπ απνξξνθεηή νμπγφλνπ κεηά απφ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πεξηηπιίγκαηνο. Δπηβεβαηψζηε ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ζάθνπ θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηαθξαγκάησλ αζθαιείαο. Υξεζηκνπνηήζηε κφλν εάλ ν ζάθνο δελ έρεη ππνζηεί βιάβε, εάλ ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο είλαη αλέπαθα (δειαδή ηα πεξηερφκελα ησλ ηξηψλ ζαιάκσλ δελ έρνπλ αλακεηρζεί) θαη εάλ ην δηάιπκα ακηλνμέσλ θαη ην δηάιπκα γιπθφδεο είλαη δηαπγή. β. Ανάμειξη ηων διαλςμάηων και ηος γαλακηώμαηορ Βεβαησζείηε φηη ην πξντφλ βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ φηαλ ζπάζεηε ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο. Σπιίμηε κε ηα ρέξηα ηνλ ζάθν θπιηλδξηθά ζε ξνιφ, αξρίδνληαο απφ ην άλσ άθξν ηνπ ζάθνπ (άθξν αλάξηεζεο). Σα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο ζα εμαθαληζηνχλ απφ ηελ πιεπξά θνληά ζηε ζέζε εκπινπηηζκνχ. πλερίζηε λα ηπιίγεηε κέρξη ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο λα αλνίμνπλ θαηά ην ήκηζπ ηνπ κήθνπο ηνπο. Αλακείμηε αλαζηξέθνληαο ηνλ ζάθν, ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο. γ. Πποεηοιμαζία ηηρ έγσςζηρ Άζεπηεο ζπλζήθεο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη. Κξεκάζηε ηνλ ζάθν. Αθαηξέζηε ην πιαζηηθφ πξνζηαηεπηηθφ απφ ηε ζέζε ρνξήγεζεο. Δηζάγεηε ζηαζεξά ηελ αθίδα δηάηξεζεο ηεο ζπζθεπήο έγρπζεο ζηελ έμνδν ρνξήγεζεο. δ. Πποζθήκερ Σπρφλ πξνζζήθεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βηηακηλψλ) κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην αλαζπζηαζέλ κείγκα (αθνχ έρνπλ ζπάζεη ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα θαη ηα πεξηερφκελα ησλ ηξηψλ ζαιάκσλ έρνπλ αλακεηρζεί). Οη βηηακίλεο κπνξνχλ επίζεο λα πξνζηεζνχλ ζηνλ ζάιακν γιπθφδεο πξηλ αλαζπζηαζεί ην κείγκα (πξηλ αλνηρζνχλ ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο θαη πξηλ ηελ αλάκεημε ησλ δηαιπκάησλ κε ην γαιάθησκα). ην ΟliClinomel κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ: ειεθηξνιχηεο: ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ειεθηξνιχηεο πνπ ήδε ππάξρνπλ ζην πξντφλ: έρεη απνδεηρζεί ζηαζεξφηεηα κέρξη ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ 150 mmol λαηξίνπ, 150 mmol θαιίνπ, 5,6 mmol καγλεζίνπ θαη 5 mmol αζβεζηίνπ αλά ιίηξν ηξηκεξνχο κείγκαηνο. νξγαληθά θσζθνξηθά άιαηα: έρεη απνδεηρζεί ζηαζεξφηεηα γηα πξνζζήθεο κέρξη 15 mmol αλά ζάθν. ηρλνζηνηρεία θαη βηηακίλεο: έρεη απνδεηρζεί ζηαζεξφηεηα κέρξη ηε ζπληζηψκελε εκεξήζηα δφζε. Οη πξνζζήθεο κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη ππφ άζεπηεο ζπλζήθεο. Οη πξνζζήθεο απηέο γίλνληαη ζηε ζέζε εκπινπηηζκνχ κε ρξήζε βειφλεο: πξνεηνηκάζηε ηε ζέζε εκπινπηηζκνχ, παξαθεληήζηε ηε ζέζε εκπινπηηζκνχ θαη εγρχζηε, el-spc-oliclinomel N4-550Εclean.doc 9

10 αλακείμηε ηα πεξηερφκελα ηνπ ζάθνπ θαη ηα πξφζζεηα. ε. Χοπήγηζη Δάλ ην OliClinomel έρεη απνζεθεπηεί ζε ρακειή ζεξκνθξαζία, επηβεβαηψζηε φηη ην πξντφλ έρεη απνθηήζεη ηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πξηλ ηε ρξήζε. Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κφλν αθνχ έρνπλ δηαζπαζηεί ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ζαιάκσλ θαη κεηά ηελ αλάκεημε ησλ ηξηψλ ζαιάκσλ. Μεηά ην άλνηγκα ηνπ ζάθνπ, ην πεξηερφκελν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο θαη δελ πξέπεη πνηέ λα θπιάζζεηαη γηα κηα επφκελε έγρπζε. Μηαο ρξήζεο κφλν. Απνξξίςηε νπνηνδήπνηε αρξεζηκνπνίεην πξντφλ ή άρξεζηεο νπζίεο θαη φια ηα απαξαίηεηα βνεζήκαηα. Με ζπλδέεηε ζε ζεηξά πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεηε ηελ πηζαλφηεηα εκβνιήο απφ αέξα, ιφγσ ηνπ ελαπνκείλαληα αέξα πνπ πηζαλφλ λα εκπεξηέρεηαη ζηνλ πξψην ζάθν. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ BAXTER (HELLAS) Ε.Π.Ε. Μεηζφβνπ Ν. Ηξάθιεην - Αηηηθή Σει.: ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 49590/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ ΠΡΧΣΗ AΔΕΙΑ / ΑΝΑΝΕΧΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Ηκεξνκελία ηεο πξψηεο έγθξηζεο: 08/10/2001 Ηκεξνκελία αλαλέσζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο: 24/07/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ (ΜΕΡΙΚΗ) ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ el-spc-oliclinomel N4-550Εclean.doc 10

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ MULTIMEL N8-800, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη ζε κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CLINIMIX, διάλσμα για ενδοφλέβια έγτσζη 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν CLINIMIX πεξηέρεηαη ζε πιαζηηθφ ζάθν δχν δηακεξηζκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 10% /Baxter (Viaflo), Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Γιπθφδε (σο κνλνυδξηθή): 100,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Norlevo δηζθίν ησλ 1.5 mg 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 1,5 mg ιεβνλνξγεζηξέιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex)

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex), Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Δηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σηείξν πγξφ πεξηηνλατθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) (AMINOVEN 3.5% Glucose / Electrolytes)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) (AMINOVEN 3.5% Glucose / Electrolytes) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) (AMINOVEN 3.5% Glucose / Electrolytes) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: AMINOVEN 3.5% Glucose / Electrolytes 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 5%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Glucose (σο monohydrate): 50,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 50 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RIOPAN 800 mg πόζηκε γέιε. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 θαθειίζθνο πεξηέρεη 800 mg magaldrate anhydrous. Γηα ηνλ πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Flexbumin 250 g/l, Δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τν Flexbumin 250 g/l είλαη έλα δηάιπκα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Sodium Chloride: 9,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 9 mg Sodium Chloride.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1.

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CERNEVIT, Κόληο γηα ελέζηκν δηάιπκα / δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Έλα θηαιίδην (5 ml) πεξηέρεη: Retinol

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: Lidaprim Δπηθαιπκκέλo κε ιεπηφ πκέλην δηζθίo 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά : Γξαζηηθφ ζπζηαηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\CALCIORAL\spc 0002. gr mah name change. calcioral.doc Page 1 of 6 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Calcioral 500 mg καζώκελν δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\XEFO INJ\spc 0003. gr mah name change. xefo inj.doc Page 1 of 12 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Xefo 8 mg θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΣΟΝ ΑΘΔΝΗ ΣΗ ΜΔΘ. Μαξία Δθνξαθνπνχινπ Αλ. Γ/ληξηα ΜΔΘ Α Ννζνθνκείν ΚΑΣ

Η ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΣΟΝ ΑΘΔΝΗ ΣΗ ΜΔΘ. Μαξία Δθνξαθνπνχινπ Αλ. Γ/ληξηα ΜΔΘ Α Ννζνθνκείν ΚΑΣ Η ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΣΟΝ ΑΘΔΝΗ ΣΗ ΜΔΘ Μαξία Δθνξαθνπνχινπ Αλ. Γ/ληξηα ΜΔΘ Α Ννζνθνκείν ΚΑΣ Η ζξεπηηθή ππνζηήξημε ζηνλ βαξηά πάζρνληα αζζελή ηεο ΜΔΘ απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζεξαπείαο ηνπ. θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 60 δόζεων (1 ζυζκευή) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Oxez Turbuhaler, 9 κηθξνγξακκάξηα/δφζε, Κφληο γηα εηζπλνή 2.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σν ζηξφπη Vimpat παξέρεηαη κε δνζηκεηξηθφ θχπειιν κε βαζκνινγηθά ζεκάδηα θαη νδεγίεο ρξήζεο ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο.

Σν ζηξφπη Vimpat παξέρεηαη κε δνζηκεηξηθφ θχπειιν κε βαζκνινγηθά ζεκάδηα θαη νδεγίεο ρξήζεο ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σν Vimpat ελδείθλπηαη σο ζπκπιεξσκαηηθή αγσγή γηα ηελ ζεξαπεία επηιεπηηθψλ θξίζεσλ εζηηαθήο έλαξμεο κε ή ρσξίο δεπηεξνγελή γελίθεπζε, ζε αζζελείο κε επηιεςία ειηθίαο 16 εηψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium 5.000 IU/ml

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CEPROTIN 500 IUθφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Πξσηεΐλε C απφ αλζξψπηλν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VIFAZOLIN 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά Κάζε θηαιίδην πεξηέρεη:

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Πεξηερόκελν ζε ιίπνο (ειαηόιαδν θαη ζνγηέιαην) Ωζκσηηθόηεηα ph 6-8 Ππθλόηεηα 0,986

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Πεξηερόκελν ζε ιίπνο (ειαηόιαδν θαη ζνγηέιαην) Ωζκσηηθόηεηα ph 6-8 Ππθλόηεηα 0,986 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ClinOleic 20%, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Refined olive oil θαη refined soya bean oil*

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα