ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη ζε ζάθν ηξηψλ ζαιάκσλ. Γηαηίζεληαη ηέζζεξηο ζπζθεπαζίεο, κε ηνπο αθφινπζνπο δηαθνξεηηθνχο φγθνπο: Θάιακνο 1000 ml 1500 ml 2000 ml 2500 ml Γαιάθησκα ιηπηδίσλ 200 ml 300 ml 400 ml 500 ml Γηάιπκα ακηλνμέσλ 400 ml 600 ml 800 ml 1000 ml Γηάιπκα γιπθφδεο 400 ml 600 ml 800 ml 1000 ml χλζεζε ζάθνπ 1000 ml: Θάιακνο γαιαθηώκαηνο Δξαζηηθέο νπζίεο ιηπηδίωλ (200 ml) Refined olive oil + refined soya oil* 20,00 g Alanine Arginine Glycine Histidine Isoleucine Leucine Lysine Θάιακνο δηαιύκαηνο ακηλνμέωλ (400 ml) Θάιακνο δηαιύκαηνο γιπθόδεο (400 ml) 4,56 g 2,53 g 2,27 g 1,06 g 1,32 g 1,61 g 1,28 g (As lysine hydrochloride) (1,60 g) Methionine 0,88 g Phenylalanine 1,23 g Proline 1,50 g Serine 1,10 g Threonine 0,92 g Tryptophan 0,40 g Tyrosine 0,09 g Valine 1,28 g Sodium Acetate, 3H 2 O 0,98 g Sodium glycerophosphate, 5H 2 O 2,14 g Potassium chloride 1,19 g Magnesium chloride, 6H 2 O 0,45 g Anhydrous glucose 80,00g (As glucose monohydrate) (88,00 g) Calcium chloride, 2H 2 O 0,30 g * Μείγκα ξαθηλαξηζκέλνπ ειαηνιάδνπ (πεξίπνπ 80%) θαη ξαθηλαξηζκέλνπ ζνγηειαίνπ (πεξίπνπ 20%) Γηα ηα έθδνρα, βι el-spc-oliclinomel N4-550Εclean.doc 1

2 Μεηά ηελ αλάκεημε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ ηξηψλ ζαιάκσλ, ην ηξηκεξέο κείγκα ηνπ θάζε ζάθνπ παξέρεη ηα αθφινπζα: Αλά ζάθν 1 ιίηξν 1,5 ιίηξα 2 ιίηξα 2,5 ιίηξα Άδσην (g) 3,6 5,4 7,3 9,1 Ακηλνμέα (g) Οιηθέο ζεξκίδεο (kcal) Θεξκίδεο κε πξσηετληθήο πξνέιεπζεο (kcal) Θεξκίδεο απφ γιπθφδε (kcal) Θεξκίδεο απφ ιηπίδηα (kcal) Λφγνο κε πξσηετληθψλ ζεξκίδσλ/αδψηνπ (kcal/g N) Νάηξην (mmol) Κάιην (mmol) Μαγλήζην (mmol) 2,2 3,3 4,4 5,5 Αζβέζηην (mmol) Φσζθνξηθά (mmol)** 8, Ομηθά (mmol) Υισξηνχρα (mmol) ph Ωζκσηηθφηεηα (mosm/l) ** Πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θσζθνξηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην γαιάθησκα ιηπηδίσλ 3.ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Μεηά ηελ αλαζχζηαζε: Γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε Δκθάληζε πξηλ ηελ αλαζχζηαζε: Σν ιηπηδηθφ γαιάθησκα είλαη έλα νκνηνγελέο πγξφ κε γαιαθηψδε εκθάληζε. Σα δηαιχκαηα ησλ ακηλνμέσλ θαη ηεο γιπθφδεο είλαη δηαπγή θαη άρξσκα ή ειαθξψο θίηξηλα. Δκθάληζε κεηά ηελ αλαζχζηαζε: Οκνηνγελέο πγξφ κε γαιαθηψδε εκθάληζε 4. ΚΛΙΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Παξεληεξηθή ζίηηζε ζε ελήιηθεο θαη παηδηά κεγαιχηεξα ησλ 2 εηψλ φηαλ ε απφ ηνπ ζηφκαηνο ή ε εληεξηθή ζίηηζε είλαη αδχλαηε, αλεπαξθήο ή αληελδείθλπηαη. 4.2 Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Δνζνινγία Η δνζνινγία εμαξηάηαη απφ ηηο κεηαβνιηθέο απαηηήζεηο, ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηελ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο. Η ρνξήγεζε κπνξεί λα ζπλερηζηεί γηα φζν δηάζηεκα απαηηείηαη απφ ηελ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο. el-spc-oliclinomel N4-550Εclean.doc 2

3 ε ελήιηθεο Ανάγκερ Οη κέζεο αλάγθεο ζε άδσην είλαη 0,16 έσο 0,35 g/kg/εκέξα (πεξίπνπ 1 έσο 2 g ακηλνμέσλ αλά kg ηελ εκέξα). Οη ελεξγεηαθέο αλάγθεο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ζίηηζεο θαη ην επίπεδν θαηαβνιηζκνχ ηνπ αζζελνχο. Καηά κέζν φξν απηέο είλαη 25 έσο 40 kcal/kg/εκέξα. Μέγιζηη ημεπήζια δόζη Η κέγηζηε εκεξήζηα δφζε είλαη 40 ml/kg β.ζ. (ηζνδχλακε κε 0,88 g ακηλνμέσλ, 3,2 g γιπθφδεο θαη 0,8 g ιηπηδίσλ αλά kg), δει ml ηνπ γαιαθηψκαηνο γηα έγρπζε ζε έλαλ αζζελή βάξνπο 70 kg. ε παηδηά κεγαιύηεξα ηωλ δύν εηώλ Ανάγκερ Οη κέζεο αλάγθεο ζε άδσην είλαη 0,35 έσο 0,45 g/kg/εκέξα (πεξίπνπ 2 έσο 3 g ακηλνμέσλ αλά kg ηελ εκέξα). Οη ελεξγεηαθέο αλάγθεο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ αζζελνχο, ηελ θαηάζηαζε ζίηηζεο θαη ην επίπεδν θαηαβνιηζκνχ ηνπ. Απηέο θπκαίλνληαη θαηά κέζν φξν κεηαμχ 60 θαη 110 kcal/kg/εκέξα. Δοζολογία Η δνζνινγία βαζίδεηαη ζηελ πξφζιεςε πγξψλ θαη ηηο εκεξήζηεο αλάγθεο ζε άδσην. Η πξφζιεςε ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηάζηαζε ελπδάησζεο ηνπ παηδηνχ. Μέγιζηη ημεπήζια δόζη Η κέγηζηε εκεξήζηα δφζε είλαη 100 ml/kg β.ζ. (ηζνδχλακε κε 2,2 g ακηλνμέσλ, 8 g γιπθφδεο θαη 2 g ιηπηδίσλ αλά kg β.ζ.). Γεληθά, πξέπεη λα απνθεχγνληαη δφζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 3 g ακηλνμέσλ/kg/εκέξα ή/θαη ηα 17 g/kg/εκέξα γιπθφδεο ή/θαη ηα 3 g/kg/εκέξα ιηπηδίσλ, εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ. Σξόπνο ρνξήγεζεο: Γηα νδεγίεο ρξήζεο θαη ρεηξηζκνχ ηνπ γαιαθηψκαηνο γηα έγρπζε βιέπε ελφηεηα 6.6. ΜΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΜΔΩ ΚΔΝΣΡΙΚΗ Ή ΠΔΡΙΦΔΡΙΚΗ ΦΛΔΒΑ Η πξνηεηλφκελε δηάξθεηα έγρπζεο ηεο παξεληεξηθήο ζίηηζεο είλαη κεηαμχ 12 θαη 24 σξψλ. Ο ξπζκφο ξνήο ηεο ρνξήγεζεο ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ε δφζε πνπ ρνξεγείηαη, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειηθνχ κείγκαηνο πνπ εγρέεηαη, ν εκεξήζηνο φγθνο πξφζιεςεο θαη ε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο (βι. ελφηεηα 4.4). Καηά θαλφλα, ν ξπζκφο έγρπζεο ζα πξέπεη λα απμάλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ψξαο. Μέγιζηορ πςθμόρ έγσςζηρ Γεληθά, δε ζα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη πεξηζζφηεξα απφ 3 ml/kg/ψξα ηνπ γαιαθηψκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε, δει. 0,06 g ακηλνμέσλ, 0,24 g γιπθφδεο θαη 0,06 g ιηπηδίσλ αλά kg β.ζ. αλά ψξα. Πξνζζήθεο Σν πξντφλ απηφ πεξηέρεη ειεθηξνιχηεο αιιά δελ πεξηέρεη βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία. Σν OliClinomel κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έρεη ή κεηά απφ εκπινπηηζκφ κε ειεθηξνιχηεο, ηρλνζηνηρεία ή βηηακίλεο, φηαλ απαηηνχληαη (βιέπε ελφηεηεο 4.4 θαη 6.6). Ηλεκηπολύηερ Δάλ πξνζηεζνχλ επηπιένλ ειεθηξνιχηεο πέξαλ ηεο πνζφηεηαο πνπ πεξηέρεηαη ήδε ζην OliClinomel, ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα γίλεη ππέξβαζε ησλ αθφινπζσλ πνζνηήησλ ειεθηξνιπηψλ, αλά ιίηξν ηειηθνχ κείγκαηνο (βιέπε επίζεο ελφηεηα 4.4). λάηξην: 150 mmol/l θάιην: 150 mmol/l καγλήζην: 5,60 mmol/l αζβέζηην: 5 mmol/l Ισνοζηοισεία και βιηαμίνερ Τπάξρνπλ εγθεθξηκέλεο ζπλζέζεηο γηα ελήιηθεο πνπ απνθιείνπλ ε κία ηελ άιιε. Γηα παηδηά, απαηηνχληαη ζπλζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παηδηαηξηθή. 4.3 Αληελδείμεηο Η ρξήζε ηνπ OLICLINOMEL αληελδείθλπηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: el-spc-oliclinomel N4-550Εclean.doc 3

4 ζε πξφσξα λενγλά, βξέθε θαη παηδηά θάησ ησλ 2 εηψλ, θαζψο ν ιφγνο ζεξκίδσλ/αδψηνπ θαη ε παξερφκελε ελέξγεηα είλαη αθαηάιιεια γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζηηο πξσηεΐλεο ηνπ απγνχ ή ηεο ζφγηαο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθφ ζνβαξή λεθξηθή αλεπάξθεηα ρσξίο ηε δπλαηφηεηα αηκνδηήζεζεο ή αηκνθάζαξζεο ζνβαξή επαηηθή αλεπάξθεηα ζπγγελείο αλσκαιίεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ακηλνμέσλ ζνβαξέο δηαηαξαρέο ηεο πήμεο ηνπ αίκαηνο ζνβαξή ππεξιηπηδαηκία ππεξγιπθαηκία γηα ηελ νπνία απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ 6 κνλάδεο ηλζνπιίλεο/ψξα πςειέο θαη παζνινγηθέο ζπγθεληξψζεηο πιάζκαηνο ελφο απφ ηνπο ειεθηξνιχηεο πνπ πεξηέρνληαη ζην πξντφλ Οη γεληθέο αληελδείμεηο γηα ρνξήγεζε ελδνθιέβηαο έγρπζεο είλαη νη εμήο: νμχ πλεπκνληθφ νίδεκα, ππεξπδάησζε, κε αληηξξνπνχκελε θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη ππνηνληθή αθπδάησζε αζηαζείο θαηαζηάζεηο (γηα παξάδεηγκα, θαηαζηάζεηο κεηά απφ ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο, κε ξπζκηδφκελνο ζαθραξψδεο δηαβήηεο, νμείαο θάζεο θπθινθνξηθφ ζνθ, νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, ζνβαξή κεηαβνιηθή νμέσζε, ζνβαξή ζεςαηκία θαη ππεξσζκσηηθφ θψκα) 4.4 Ιδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Οη δηαηαξαρέο ηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ χδαηνο θαη ησλ ειεθηξνιπηψλ θαη νη κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο πξέπεη λα δηνξζψλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο έγρπζεο. Δπεηδή ην πξντφλ απηφ δελ πεξηέρεη βηηακίλεο ή ηρλνζηνηρεία, νπνηαδήπνηε ηέηνηα πξνζζήθε πξέπεη λα θαζνξίδεηαη θαη λα παξέρεηαη ζπκπιήξσκα, αλάινγν πξνο ηηο αλάγθεο. Πξνζνρή ζπληζηάηαη θαηά ηε ρνξήγεζε ηνπ OliClinomel ζε αζζελείο κε απμεκέλε σζκσηηθφηεηα, επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα, θαξδηαθή αλεπάξθεηα ή πλεπκνληθή δπζιεηηνπξγία. Πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά άζεπηεο ζπλζήθεο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ θαζεηήξα ή ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο. Απαηηείηαη εηδηθή θιηληθή παξαθνινχζεζε φηαλ αξρίδεη ε ελδνθιέβηα έγρπζε. Καηά θαλφλα, ν ξπζκφο ξνήο ζα πξέπεη λα απμάλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηελ πξψηε ψξα. To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ πεξηέρεη ζνγηέιαην, ην νπνίν κπνξεί ζπάληα, λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο. Η έγρπζε πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ακέζσο, εάλ εκθαληζηνχλ νπνηαδήπνηε αθχζηθα ζεκεία ή ζπκπηψκαηα αιιεξγηθήο αληίδξαζεο (φπσο ππξεηφο, ξίγε, δεξκαηηθά εμαλζήκαηα ή αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα). Όηαλ γίλνληαη πξνζζήθεο, ε ηειηθή σζκσηηθφηεηα ηνπ κείγκαηνο πξέπεη λα κεηξάηαη πξηλ ηε ρνξήγεζε. Σν κείγκα πνπ ιακβάλεηαη ζα πξέπεη λα ρνξεγεζεί κέζσ θεληξηθήο ή πεξηθεξηθήο θιεβηθήο γξακκήο, αλάινγα κε ηελ ηειηθή ηνπ σζκσηηθφηεηα. Δάλ ην ηειηθφ κείγκα ην νπνίν ρνξεγείηαη είλαη ππέξηνλν, κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκφ ζηε θιέβα φηαλ ρνξεγείηαη κέζσ πεξηθεξηθήο θιέβαο. Να ρξεζηκνπνηείηαη, κφλν εάλ ν ζάθνο δελ έρεη ππνζηεί βιάβε, εάλ ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο είλαη αλέπαθα (δειαδή, δελ ππάξρεη αλάκεημε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ ηξηψλ ζαιάκσλ) θαη εάλ ηα δηαιχκαηα ησλ ακηλνμέσλ θαη ηεο γιπθφδεο είλαη δηαπγή. Μεηά ην άλνηγκα ηνπ ζάθνπ, ην πεξηερφκελν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο θαη πνηέ λα κε θπιάζζεηαη γηα επφκελε έγρπζε. Να παξαθνινπζείηαη ε ηζνξξνπία χδαηνο θαη ειεθηξνιπηψλ, ε σζκσηηθφηεηα ηνπ νξνχ, ε νμενβαζηθή ηζνξξνπία, ε γιπθφδε ηνπ αίκαηνο θαη νη δνθηκαζίεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ήπαηνο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Θα πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά νη ζπγθεληξψζεηο ηξηγιπθεξηδίσλ ζην πιάζκα θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα απνξξνθά ηα ιηπίδηα. Σα επίπεδα ζπγθεληξψζεσλ ηξηγιπθεξηδίσλ ζηνλ νξφ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 3 mmol/l θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο. Οη ζπγθεληξψζεηο απηέο δε ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη πξηλ απφ κηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 3 σξψλ ζπλερνχο έγρπζεο. Δάλ ππάξρεη ππνςία αλσκαιίαο ζηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ ιηπηδίσλ, ζπληζηάηαη λα γίλνληαη εμεηάζεηο ζε εκεξήζηα βάζε γηα ηε κέηξεζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ νξνχ, κεηά απφ ρξνληθή πεξίνδν 5 έσο 6 σξψλ el-spc-oliclinomel N4-550Εclean.doc 4

5 ρσξίο ρνξήγεζε ιηπηδίσλ. ηνπο ελήιηθεο, ν νξφο πξέπεη λα είλαη δηαπγήο ζε ιηγφηεξν απφ 6 ψξεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο έγρπζεο πνπ πεξηέρεη ην γαιάθησκα ιηπηδίσλ. Η επφκελε έγρπζε ζα πξέπεη λα ρνξεγεζεί, κφλν εθφζνλ νη ζπγθεληξψζεηο ηξηγιπθεξηδίσλ πιάζκαηνο έρνπλ επαλέιζεη ζε θπζηνινγηθέο ηηκέο. Δπηπιένλ, απαηηνχληαη ηαθηηθέο θιηληθέο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο: δηαηαξαρψλ κεηαβνιηζκνχ ακηλνμέσλ επαηηθήο αλεπάξθεηαο, ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο ή επηδείλσζεο λεπξνινγηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ππεξακκσληαηκία (βιέπε ελφηεηα 4.3) λεθξηθήο αλεπάξθεηαο, ηδηαίηεξα κε ηελ παξνπζία ππεξθαιηαηκίαο, θίλδπλνο εκθάληζεο ή επηδείλσζεο ηεο κεηαβνιηθήο νμέσζεο θαη ηεο αδσζαηκίαο, εάλ δελ απνκαθξχλνληαη δηα ησλ λεθξψλ ηα επηπιένλ πξντφληα κεηαβνιηζκνχ ηνπ αδψηνπ (βιέπε ελφηεηα 4.3) κεηαβνιηθήο νμέσζεο (δε ζπληζηάηαη ρνξήγεζε πδαηαλζξάθσλ παξνπζία γαιαθηηθήο νμέσζεο) ζαθραξψδε δηαβήηε: παξαθνινχζεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ γιπθφδεο, ηεο γιπθνδνπξίαο, ηεο θεηνλνπξίαο θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, ξχζκηζε ησλ δφζεσλ ηεο ηλζνπιίλεο δηαηαξαρψλ πήμεο αλαηκίαο ππεξιηπηδαηκίαο (ιφγσ ηεο παξνπζίαο ιηπηδίσλ ζην γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε) H γεληθή αίκαηνο θαη νη παξάγνληεο πήμεσο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πην ζηελά θαηά ηε δηάξθεηα παξαηεηακέλεο ρνξήγεζεο (αξθεηψλ εβδνκάδσλ). Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο ζηελ παηδηαηξηθή Η δνζνινγία ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηελ θαηάζηαζε ζίηηζεο θαη ηελ πάζεζε θαη φηαλ απαηηείηαη λα δίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθή ελέξγεηα ή πξσηεΐλεο απφ ην ζηφκα/εληεξηθά. Όηαλ ρνξεγείηαη ζε παηδηά άλσ ησλ 2 εηψλ, είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηείηαη ζάθνο πνπ πεξηέρεη φγθν αληίζηνηρν κε ηελ εκεξήζηα δνζνινγία. Πάληνηε απαηηείηαη εκπινπηηζκφο κε βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία. Παηδηαηξηθέο ζπλζέζεηο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Σν ελ ιφγσ γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ηαπηφρξνλα κε αίκα κέζσ ηεο ηδίαο γξακκήο έγρπζεο, ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο ςεπδνζπγθφιιεζεο. Σα ιηπίδηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην γαιάθησκα ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα νξηζκέλσλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ (γηα παξάδεηγκα, ρνιεξπζξίλεο, γαιαθηηθήο δηυδξνγελάζεο, θνξεζκνχ νμπγφλνπ, αηκνζθαηξίλεο αίκαηνο), εάλ ε ιήςε αίκαηνο γίλεη πξηλ απνξξνθεζνχλ ηα ιηπίδηα (απηά γεληθά απνξξνθνχληαη κεηά απφ ρξνληθή πεξίνδν 5 έσο 6 σξψλ, εθφζνλ δε ιακβάλνληαη ιηπίδηα). 4.6 Κύεζε θαη γαινπρία Γελ ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα, επαξθή ζρεηηθά θιηληθά επξήκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλνρήο ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην OliClinomel, ζε γπλαίθεο πνπ είλαη έγθπεο ή ζειάδνπλ. Λφγσ ηεο απνπζίαο ζηνηρείσλ, ν ηαηξφο πνπ ζπληαγνγξαθεί πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηνπο θηλδχλνπο/ηα νθέιε, πξηλ απνθαζίζεη ηε ρνξήγεζε ηνπ γαιαθηψκαηνο απηνχ, θαηά ηε δηάξθεηα εγθπκνζχλεο ή ζε γπλαίθεο πνπ ζειάδνπλ. 4.7 Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάηωλ Γελ εθαξκφδεηαη. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ, σο απνηέιεζκα αθαηάιιειεο ρξήζεο: γηα παξάδεηγκα, ππεξδνζνινγία, ππεξβνιηθά γξήγνξνο ξπζκφο έγρπζεο (βιέπε ηηο ελφηεηεο 4.4 θαη 4.9). Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ ελδέρεηαη λα ζπκβνχλ θαη νη νπνίεο απαηηνχλ ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο είλαη νη εμήο: ππεξζεξκία, ππεξβνιηθή εθίδξσζε, ξίγε, λαπηία, θεθαιαιγία, δχζπλνηα. el-spc-oliclinomel N4-550Εclean.doc 5

6 Έρνπλ αλαθεξζεί παξνδηθέο απμήζεηο παξακέηξσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ήπαηνο (αιθαιηθή θσζθαηάζε, ηξαλζακηλάζεο, ρνιεξπζξίλε), ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα παξαηεηακέλεο παξεληεξηθήο ζίηηζεο δηαξθείαο κεξηθψλ εβδνκάδσλ. ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, έρεη εκθαληζηεί επαηνκεγαιία θαη ίθηεξνο. Δάλ ρνξεγεζεί ππέξηνλν δηάιπκα, κπνξεί λα εκθαληζηεί ζξνκβνθιεβίηηδα, εάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηθεξηθέο θιέβεο. Η κεησκέλε ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ησλ ιηπηδίσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην OliClinomel, ελδέρεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ην "ζχλδξνκν ππεξθφξησζεο ιίπνπο", ην νπνίν κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ππεξδνζνινγία αιιά κπνξεί επίζεο λα ζπκβεί θαηά ηελ έλαξμε έγρπζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ζρεηίδεηαη κε απφηνκε επηδείλσζε ηεο θιηληθήο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο. Σν ζχλδξνκν ππεξθφξησζεο ιίπνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ: ππεξιηπηδαηκία, ππξεηφ, ιηπψδε δηήζεζε, επαηνκεγαιία, αλαηκία, ιεπθνπελία, ζξνκβνθπηνπελία, δηαηαξαρέο πήμεσο θαη θψκα. Όια απηά ηα ζπκπηψκαηα είλαη αλαζηξέςηκα, φηαλ δηαθνπεί ε έγρπζε ηνπ γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ. Έρνπλ αλαθεξζεί ζπάληα πεξηζηαηηθά ζξνκβνθπηνπελίαο ζε παηδηά ζηα νπνία ρνξεγήζεθαλ εγρχζεηο ιηπηδίσλ. 4.9 Τπεξδνζνινγία ηελ πεξίπησζε αθαηάιιειεο ρνξήγεζεο (ππεξδνζνινγία ή/θαη ξπζκφο έγρπζεο πςειφηεξνο απφ ηνλ ζπληζηψκελν), κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ζεκεία ππεξνγθαηκίαο θαη νμέσζεο. Δλδέρεηαη λα εκθαληζηεί ππεξγιπθαηκία, γιπθνδνπξία θαη ππεξσζκσηηθφ ζχλδξνκν, εάλ ρνξεγεζεί ππεξβνιηθή πνζφηεηα γιπθφδεο. Τπεξβνιηθά γξήγνξε έγρπζε ή ρνξήγεζε πνιχ κεγάισλ φγθσλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη λαπηία, έκεην, ξίγε θαη δηαηαξαρέο ειεθηξνιπηψλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ε έγρπζε ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ακέζσο. Η κεησκέλε ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ιηπηδίσλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη "ζχλδξνκν ππεξθφξησζεο ιίπνπο", ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ είλαη αλαζηξέςηκα κεηά ηε δηαθνπή ηεο έγρπζεο ιηπηδίσλ (βιέπε επίζεο ελφηεηα 4.8). ε κεξηθά πνιχ ζνβαξά πεξηζηαηηθά, ελδέρεηαη λα απαηηεζεί αηκνθάζαξζε, αηκνδηήζεζε ή αηκνδηαδηήζεζε. 5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: Γηαιχκαηα γηα παξεληεξηθή δηαηξνθή/κείγκαηα ΑΣC θσδηθφο: B05 BA 10. Πξφθεηηαη γηα έλα ηξηκεξέο κείγκα πνπ επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ηνπ ηζνδπγίνπ αδψηνπ/ελέξγεηαο απφ ηελ πεγή ηνπ αδψηνπ (L-ακηλνμέα) θαη παξέρεη ελέξγεηα ππφ ηε κνξθή γιπθφδεο θαη απαξαίηεησλ ιηπαξψλ νμέσλ. Δπηπιένλ, απηή ε ζχλζεζε πεξηέρεη ειεθηξνιχηεο. Σν δηάιπκα ακηλνμέσλ πεξηέρεη 15 L-ακηλνμέα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 8 απαξαίηεησλ ακηλνμέσλ) ηα νπνία είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηε ζχλζεζε πξσηετλψλ. Σα ακηλνμέα απνηεινχλ επίζεο πεγή ελέξγεηαο, ε νμείδσζή ηνπο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απέθθξηζε αδψηνπ κε ηε κνξθή νπξίαο. Σν πξνθίι ησλ ακηλνμέσλ έρεη σο εμήο: απαξαίηεηα ακηλνμέα/νιηθά ακηλνμέα: 40,5% απαξαίηεηα ακηλνμέα (g)/νιηθφ άδσην (g): 2,5 δηαθιαδηζκέλεο αιχζνπ ακηλνμέα/νιηθά ακηλνμέα: 19% Πεγή πδαηαλζξάθσλ είλαη ε γιπθφδε (80 g/l). Σν γαιάθησκα ιηπηδίσλ απνηειείηαη απφ ξαθηλαξηζκέλν ειαηφιαδν θαη ξαθηλαξηζκέλν ζνγηέιαην (αλαινγία 80/20), κε ηελ αθφινπζε θαηά πξνζέγγηζε, θαηαλνκή ιηπαξψλ νμέσλ: 15% θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα (SFA) 65% κνλναθφξεζηα ιηπαξά νμέα (MUFA) 20% πνιπαθφξεζηα απαξαίηεηα ιηπαξά νμέα (PUFA) Ο ιφγνο θσζθνιηπηδίσλ/ηξηγιπθεξηδίσλ είλαη 0,06. el-spc-oliclinomel N4-550Εclean.doc 6

7 Η κέζε πεξηεθηηθφηεηα ζε απαξαίηεηα ιηπαξά νμέα (EFA), βειηηψλεη ηελ θαηάζηαζε σο πξνο ηα αλψηεξα επίπεδα παξαγψγσλ ησλ EFA, ελψ δηνξζψλεη ηελ αλεπάξθεηα ησλ FA. Σν ειαηφιαδν πεξηέρεη ζεκαληηθή πνζφηεηα α - ηνθνθεξφιεο ε νπνία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κέηξηα ιήςε PUFA, ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο σο πξνο ηε βηηακίλε Δ θαη κεηψλεη ηελ ππεξνμείδσζε ησλ ιηπηδίσλ. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Σα ζπζηαηηθά ηνπ γαιαθηψκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε (ακηλνμέα, ειεθηξνιχηεο, γιπθφδε, ιηπίδηα) θαηαλέκνληαη, κεηαβνιίδνληαη θαη απνβάιινληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο εάλ είραλ ρνξεγεζεί κεκνλσκέλα. Οη θαξκαθνθηλεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ακηλνμέσλ ρνξεγνπκέλσλ ελδνθιεβίσο είλαη θαηά θχξην ιφγν, ίδηεο κε απηέο ησλ ακηλνμέσλ πνπ παξέρνληαη κε ηελ απφ ηνπ ζηφκαηνο ζίηηζε. Ωζηφζν, ηα ακηλνμέα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πξσηεΐλεο ησλ ηξνθψλ πεξλνχλ πξψηα απφ ηελ ππιαία θιέβα πξηλ θζάζνπλ ζηε ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία. Η ηαρχηεηα απνξξφθεζεο ησλ ιηπηδηθψλ γαιαθησκάησλ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ. Σα κηθξά ιηπηδηθά ζσκαηίδηα θαίλεηαη λα θαζπζηεξνχλ ηνλ ρξφλν ηεο απνξξφθεζεο, ελψ απμάλνπλ ηε ιηπφιπζε απφ ιηπνπξσηετληθή ιηπάζε. Σν κέγεζνο ησλ ιηπηδηθψλ ζσκαηηδίσλ ηνπ γαιαθηψκαηνο πνπ πεξηέρεηαη ζην OliClinomel, είλαη παξφκνην κε απηφ ησλ ρπινκηθξψλ θαη έηζη, ην γαιάθησκα απηφ δηαζέηεη παξφκνηα ηαρχηεηα απνξξφθεζεο. 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Γελ έρνπλ δηεμαρζεί πξνθιηληθέο κειέηεο ζην ηειηθφ πξντφλ OliClinomel. Ωζηφζν, νη πξνθιηληθέο κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ θάλνληαο ρξήζε ησλ δηαιπκάησλ ακηλνμέσλ θαη γιπθφδεο πνπ πεξηέρνληαη ζην OliClinomel, δηαθνξεηηθψλ ζπλζέζεσλ θαη ζπγθεληξψζεσλ, δελ απνθάιπςαλ θακία ζπγθεθξηκέλε ηνμηθφηεηα. Οη πξνθιηληθέο κειέηεο ηνμηθφηεηαο πνπ δηεμήρζεζαλ θάλνληαο ρξήζε ηνπ γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ πνπ πεξηέρεηαη ζην OliClinomel ηαπηνπνίεζαλ ηηο κεηαβνιέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο κε ρνξήγεζε πςειήο πνζφηεηαο γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ: ιηπψδεο ήπαξ, ζξνκβνθπηνπελία θαη πςειά επίπεδα ρνιεζηεξφιεο. 6.ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 6.1 Καηάινγνο κε ηα έθδνρα Θάιακνο γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ: Purified egg lecithin Glycerol Sodium oleate Sodium hydroxide Water for injections Θάιακνο δηαιχκαηνο ακηλνμέσλ: Acetic acid Water for injections Θάιακνο δηαιχκαηνο γιπθφδεο: Hydrochloric acid Water for injections 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Να κελ πξνζηίζεληαη άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα ή νπζίεο ζε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο ζαιάκνπο ηνπ ζάθνπ ή ζην αλαζπζηακέλν δηάιπκα, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα επηβεβαηψλεηαη ε ζπκβαηφηεηα κε ην κείγκα ησλ ηξηψλ ζπζηαηηθψλ θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ιακβαλφκελνπ παξαζθεπάζκαηνο (ηδηαίηεξα, ε ζηαζεξφηεηα ηνπ γαιαθηψκαηνο ησλ ιηπηδίσλ). el-spc-oliclinomel N4-550Εclean.doc 7

8 Μπνξεί λα πξνθιεζνχλ αζπκβαηφηεηεο γηα παξάδεηγκα απφ ππεξβνιηθή νμχηεηα (ρακειφ ph) ή αθαηάιιειε πεξηεθηηθφηεηα δηζζελψλ θαηηφλησλ (Ca 2+ θαη Mg 2+ ), νη νπνίεο ελδέρεηαη λα απνζηαζεξνπνηήζνπλ ην ιηπηδηθφ γαιάθησκα. Να ειέγρεηαη ε ζπκβαηφηεηα κε δηαιχκαηα πνπ ρνξεγνχληαη ηαπηφρξνλα κέζσ ηεο ίδηαο ζπζθεπήο εγρχζεσο, θαζεηήξα ή ζσιελίζθνπ. Να κε ρνξεγείηαη πξηλ, ηαπηφρξνλα θαη κεηά απφ ρνξήγεζε αίκαηνο κέζσ ηεο ηδίαο ζπζθεπήο, ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ ςεπδνζπγθφιιεζεο. 6.3 Δηάξθεηα δωήο 2 ρξφληα, εάλ ην εμσηεξηθφ θάιπκκα δελ έρεη ππνζηεί βιάβε. πληζηάηαη ην πξντφλ λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο κεηά ηε δηάλνημε ησλ πξνζσξηλψλ δηαθξαγκάησλ αζθαιείαο κεηαμχ ησλ 3 ζαιάκσλ. Σν αλαζπζηακέλν γαιάθησκα έρεη απνδεηρζεί σζηφζν, φηη δηαηεξείηαη ζηαζεξφ γηα κέγηζην δηάζηεκα κέρξη 7 εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία κεηαμχ +2 θαη +8 C θαη ζηε ζπλέρεηα, γηα κέγηζην δηάζηεκα κέρξη 48 ψξεο ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηνπο +25 C. Μεηά ηελ πξνζζήθε ζπκπιεξσκάησλ (ειεθηξνιχηεο, νξγαληθά θσζθνξηθά, ηρλνζηνηρεία, βηηακίλεο, βιέπε ελφηεηα 6.6): Γηα εηδηθά κείγκαηα, ε ρεκηθή θαη θπζηθή θαηά ηε ρξήζε ζηαζεξφηεηα έρεη απνδεηρζεί γηα 7 εκέξεο ζε 2 έσο 8 C θαη αθνινχζσο, γηα 48 ψξεο θάησ απφ 25 C. Απφ κηθξνβηνινγηθή άπνςε, θάζε κείγκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο. Δάλ δε ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο, ν ρξφλνο θχιαμεο θαηά ηε ρξήζε θαη νη ζπλζήθεο πξηλ ηε ρξήζε είλαη ζηελ επζχλε ηνπ ρξήζηε θαη δελ πξέπεη θαλνληθά, λα είλαη πεξηζζφηεξν απφ 24 ψξεο ζε 2 έσο 8 C, εθηφο εάλ ε πξνζζήθε ησλ ζπκπιεξσκάησλ έρεη ιάβεη ρψξα ζε ειεγρφκελεο θαη ηεθκεξησκέλα άζεπηεο ζπλζήθεο. 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξνϊόληνο Να κελ θαηαςχρεηαη. Ο πεξηέθηεο λα παξακέλεη εληφο ηνπ εμσηεξηθνχ ραξηνθηβσηίνπ. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε Ο ζάθνο ηξηψλ ζαιάκσλ είλαη έλαο πιαζηηθφο ζάθνο πνιιαπιψλ ζηηβάδσλ ζπζθεπαζκέλνο ζε εμσηεξηθή ζπζθεπαζία θξάγκαηνο νμπγφλνπ. Μέζα ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία κπνξεί λα πξνζηεζεί απνξξνθεηήο νμπγφλνπ. Σν πιαζηηθφ πιηθφ πνιιαπιψλ ζηηβάδσλ απνηειείηαη θπξίσο απφ EVA (πνιπαηζπιεληθφ νμηθφ βηλχιην) θαη είλαη ζπκβαηφ κε ηα ιηπίδηα. Ο ζάιακνο ηεο γιπθφδεο θέξεη κία ζέζε εκπινπηηζκνχ γηα ρξήζε γηα ηελ πξνζζήθε ησλ ζπκπιεξσκάησλ. Ο ζάιακνο ησλ ακηλνμέσλ θέξεη κία ζέζε ρνξήγεζεο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο αθίδαο δηάηξεζεο ηεο ζπζθεπήο έγρπζεο. Μεηά ην ζπάζηκν ησλ δηαθξαγκάησλ αζθαιείαο, ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζάθνπ είλαη επαξθήο γηα ηελ πξνζζήθε βηηακηλψλ, ειεθηξνιπηψλ θαη ηρλνζηνηρείσλ. ΤΚΔΤΑΙΔ: Σσλ 1000 ml ζε ζάθν ηξηψλ ζαιάκσλ (400 ml δηαιχκαηνο ακηλνμέσλ 5,5% ml δηαιχκαηνο γιπθφδεο 20% ml γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ 10%) Υαξηνθηβψηην 6 ζάθσλ Σσλ 1000 ml ζε ζάθν ηξηψλ ζαιάκσλ (400 ml δηαιχκαηνο ακηλνμέσλ 5,5% ml δηαιχκαηνο γιπθφδεο 20% ml γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ 10%) 1 ζάθνο Σσλ 1500 ml ζε ζάθν ηξηψλ ζαιάκσλ (600 ml δηαιχκαηνο ακηλνμέσλ 5,5% ml δηαιχκαηνο γιπθφδεο 20% ml γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ 10%) Υαξηνθηβψηην 4 ζάθσλ Σσλ 1500 ml ζε ζάθν ηξηψλ ζαιάκσλ (600 ml δηαιχκαηνο ακηλνμέσλ 5,5% ml δηαιχκαηνο γιπθφδεο 20% ml γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ 10%) 1 ζάθνο Σσλ 2000 ml ζε ζάθν ηξηψλ ζαιάκσλ (800 ml δηαιχκαηνο ακηλνμέσλ 5,5% ml δηαιχκαηνο γιπθφδεο 20% ml γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ 10%) el-spc-oliclinomel N4-550Εclean.doc 8

9 Υαξηνθηβψηην 4 ζάθσλ Σσλ 2000 ml ζε ζάθν ηξηψλ ζαιάκσλ (800 ml δηαιχκαηνο ακηλνμέσλ 5,5% ml δηαιχκαηνο γιπθφδεο 20% ml γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ 10%) 1 ζάθνο Σσλ 2500 ml ζε ζάθν ηξηψλ ζαιάκσλ (1000 ml δηαιχκαηνο ακηλνμέσλ 5,5% ml δηαιχκαηνο γιπθφδεο 20% ml γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ 10%) Υαξηνθηβψηην 2 ζάθσλ Σσλ 2500 ml ζε ζάθν ηξηψλ ζαιάκσλ (1000 ml δηαιχκαηνο ακηλνμέσλ 5,5% ml δηαιχκαηνο γιπθφδεο 20% ml γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ 10%) 1 ζάθνο Μπνξεί λα κελ θπθινθνξνχλ φιεο νη ζπζθεπαζίεο. 6.6 Οδεγίεο ρξήζεο / ρεηξηζκνύ α. Για να ηον ανοίξεηε ρίζηε ην πξνζηαηεπηηθφ πεξηηχιηγκα. Όηαλ ππάξρεη, απνξξίςηε ηνλ θάθειν ηνπ απνξξνθεηή νμπγφλνπ κεηά απφ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πεξηηπιίγκαηνο. Δπηβεβαηψζηε ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ζάθνπ θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηαθξαγκάησλ αζθαιείαο. Υξεζηκνπνηήζηε κφλν εάλ ν ζάθνο δελ έρεη ππνζηεί βιάβε, εάλ ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο είλαη αλέπαθα (δειαδή ηα πεξηερφκελα ησλ ηξηψλ ζαιάκσλ δελ έρνπλ αλακεηρζεί) θαη εάλ ην δηάιπκα ακηλνμέσλ θαη ην δηάιπκα γιπθφδεο είλαη δηαπγή. β. Ανάμειξη ηων διαλςμάηων και ηος γαλακηώμαηορ Βεβαησζείηε φηη ην πξντφλ βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ φηαλ ζπάζεηε ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο. Σπιίμηε κε ηα ρέξηα ηνλ ζάθν θπιηλδξηθά ζε ξνιφ, αξρίδνληαο απφ ην άλσ άθξν ηνπ ζάθνπ (άθξν αλάξηεζεο). Σα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο ζα εμαθαληζηνχλ απφ ηελ πιεπξά θνληά ζηε ζέζε εκπινπηηζκνχ. πλερίζηε λα ηπιίγεηε κέρξη ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο λα αλνίμνπλ θαηά ην ήκηζπ ηνπ κήθνπο ηνπο. Αλακείμηε αλαζηξέθνληαο ηνλ ζάθν, ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο. γ. Πποεηοιμαζία ηηρ έγσςζηρ Άζεπηεο ζπλζήθεο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη. Κξεκάζηε ηνλ ζάθν. Αθαηξέζηε ην πιαζηηθφ πξνζηαηεπηηθφ απφ ηε ζέζε ρνξήγεζεο. Δηζάγεηε ζηαζεξά ηελ αθίδα δηάηξεζεο ηεο ζπζθεπήο έγρπζεο ζηελ έμνδν ρνξήγεζεο. δ. Πποζθήκερ Σπρφλ πξνζζήθεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βηηακηλψλ) κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην αλαζπζηαζέλ κείγκα (αθνχ έρνπλ ζπάζεη ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα θαη ηα πεξηερφκελα ησλ ηξηψλ ζαιάκσλ έρνπλ αλακεηρζεί). Οη βηηακίλεο κπνξνχλ επίζεο λα πξνζηεζνχλ ζηνλ ζάιακν γιπθφδεο πξηλ αλαζπζηαζεί ην κείγκα (πξηλ αλνηρζνχλ ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο θαη πξηλ ηελ αλάκεημε ησλ δηαιπκάησλ κε ην γαιάθησκα). ην ΟliClinomel κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ: ειεθηξνιχηεο: ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ειεθηξνιχηεο πνπ ήδε ππάξρνπλ ζην πξντφλ: έρεη απνδεηρζεί ζηαζεξφηεηα κέρξη ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ 150 mmol λαηξίνπ, 150 mmol θαιίνπ, 5,6 mmol καγλεζίνπ θαη 5 mmol αζβεζηίνπ αλά ιίηξν ηξηκεξνχο κείγκαηνο. νξγαληθά θσζθνξηθά άιαηα: έρεη απνδεηρζεί ζηαζεξφηεηα γηα πξνζζήθεο κέρξη 15 mmol αλά ζάθν. ηρλνζηνηρεία θαη βηηακίλεο: έρεη απνδεηρζεί ζηαζεξφηεηα κέρξη ηε ζπληζηψκελε εκεξήζηα δφζε. Οη πξνζζήθεο κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη ππφ άζεπηεο ζπλζήθεο. Οη πξνζζήθεο απηέο γίλνληαη ζηε ζέζε εκπινπηηζκνχ κε ρξήζε βειφλεο: πξνεηνηκάζηε ηε ζέζε εκπινπηηζκνχ, παξαθεληήζηε ηε ζέζε εκπινπηηζκνχ θαη εγρχζηε, el-spc-oliclinomel N4-550Εclean.doc 9

10 αλακείμηε ηα πεξηερφκελα ηνπ ζάθνπ θαη ηα πξφζζεηα. ε. Χοπήγηζη Δάλ ην OliClinomel έρεη απνζεθεπηεί ζε ρακειή ζεξκνθξαζία, επηβεβαηψζηε φηη ην πξντφλ έρεη απνθηήζεη ηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πξηλ ηε ρξήζε. Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κφλν αθνχ έρνπλ δηαζπαζηεί ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ζαιάκσλ θαη κεηά ηελ αλάκεημε ησλ ηξηψλ ζαιάκσλ. Μεηά ην άλνηγκα ηνπ ζάθνπ, ην πεξηερφκελν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο θαη δελ πξέπεη πνηέ λα θπιάζζεηαη γηα κηα επφκελε έγρπζε. Μηαο ρξήζεο κφλν. Απνξξίςηε νπνηνδήπνηε αρξεζηκνπνίεην πξντφλ ή άρξεζηεο νπζίεο θαη φια ηα απαξαίηεηα βνεζήκαηα. Με ζπλδέεηε ζε ζεηξά πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεηε ηελ πηζαλφηεηα εκβνιήο απφ αέξα, ιφγσ ηνπ ελαπνκείλαληα αέξα πνπ πηζαλφλ λα εκπεξηέρεηαη ζηνλ πξψην ζάθν. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ BAXTER (HELLAS) Ε.Π.Ε. Μεηζφβνπ Ν. Ηξάθιεην - Αηηηθή Σει.: ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 49590/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ ΠΡΧΣΗ AΔΕΙΑ / ΑΝΑΝΕΧΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Ηκεξνκελία ηεο πξψηεο έγθξηζεο: 08/10/2001 Ηκεξνκελία αλαλέσζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο: 24/07/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ (ΜΕΡΙΚΗ) ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ el-spc-oliclinomel N4-550Εclean.doc 10

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΟΛΘΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΘΚΗ ΑΓΚΩΝΑ 115298-5

ΤΣΗΜΑ ΟΛΘΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΘΚΗ ΑΓΚΩΝΑ 115298-5 ΤΣΗΜΑ ΟΛΘΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΘΚΗ ΑΓΚΩΝΑ 115298-5 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ (εκεηώζεηο γηα Σερλνινγία Σξνθίκσλ) Θενθάλεο Γεσξγόπνπινο Σκεκα Γηαηξνθήο-Γηαηηνινγίαο Γ εμακελν ΔΓΩΓΗΜΑ ΛΗΠΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΑ Οξηζκνί Δδώδηκα ιίπε θαη έιαηα ραξαθηεξίδνληαη φια

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1. ORIENS Διζκία ελεγσόμενηρ αποδέζμεςζηρ 10mg/TAB 1.2. ύνθεζη Δπαζηική οςζία : Mizolastine... 10 mg Έκδοσα : Ππξήλαο : Hydrogenated castor

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

Η πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ησλ κεξπθαζηηθψλ είλαη έλα ζχκπινθν ηδηνηήησλ. ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηε

Η πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ησλ κεξπθαζηηθψλ είλαη έλα ζχκπινθν ηδηνηήησλ. ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηε ΓΑΛΑ Η πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ησλ κεξπθαζηηθψλ είλαη έλα ζχκπινθν ηδηνηήησλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηε ζχζηαζε θαη ηελ πγηεηλή θαηάζηαζή ηνπ. Όιεο απηέο νη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ ver. 3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ (ΜΖΡΤΚΑΣΗΚΑ ΥΟΗΡΟΗ) ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (Inspection tasks) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα