ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πεξηέρεη 2 mg Φινπθνλαδφιεο. 50 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πεξηέρνπλ 100 mg Φινπθνλαδφιεο 100 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πεξηέρνπλ 200 mg Φινπθνλαδφιεο 200 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πεξηέρνπλ 400 mg Φινπθνλαδφιεο Έθδνρα: 1 ml πεξηέρεη 9 mg ρισξηνχρνπ λαηξίνπ. Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βι. παξάγξαθν ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΟΡΦΖ Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε. Γηαπγέο, άρξσκν δηάιπκα θαη νπζηαζηηθά ειεχζεξν ζσκαηηδίσλ. Σν δηάιπκα είλαη ηζν-σζκσηηθφ. 4. ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Δλήιηθεο Θεξαπεία κπθεηηάζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ Candida, Cryptococci θαη άιινπο επαίζζεηνπο δπκνκχθεηεο. πγθεθξηκέλα: πζηεκαηηθή θαληηληίαζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηάρπησλ ελ ησ βάζεη ινηκψμεσλ θαη ηεο πεξηηνλίηηδαο). νβαξή βιελλνγνληθή θαληηληίαζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηνκαηνθαξπγγηθήο θαληηληίαζεο, νηζνθαγηθήο θαληηληίαζεο θαη κε δηεζεηηθήο βξνγρνπλεπκνληθήο θαληηληίαζεο), φπνπ ε απφ ηνπ ζηφκαηνο ζεξαπεία δελ είλαη δπλαηή. Κξππηνθνθθηθή κεληγγίηηδα ζε ελήιηθεο. Πξνθχιαμε έλαληη ησλ ελ ησ βάζεη ινηκψμεσλ απφ Candida (ηδηαίηεξα Candida albicans) ζε αζζελείο κε νπδεηεξνπελία ιφγσ κεηακνζρεχζεσο κπεινχ ησλ νζηψλ. Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε επίζεκε νδεγία γηα ηε ζσζηή ρξήζε ησλ αληηκπθεηηαζηθψλ παξαγφλησλ. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη δείγκαηα γηα κηθξνβηνινγηθή αλάιπζε θαη ε θαηαιιειφηεηα ηεο ζεξαπείαο ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα επηβεβαηψλεηαη (βι. παξάγξαθν 4.2 Γνζνινγία θαη ηξφπνο ρνξήγεζεο θαη 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο Ηδηφηεηεο). ε νξηζκέλνπο αζζελείο κε ζνβαξή θξππηνθνθθηθή κεληγγίηηδα ε κπθεηνινγηθή αληαπφθξηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε θινπθνλαδφιε κπνξεί λα είλαη πην αξγή ζπγθξηλφκελε κε άιιεο ζεξαπείεο (βι. παξάγξαθν 4.4). Παηδηά θαη έθεβνη Θεξαπεία κπθεηηάζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ Candida, Cryptococci θαη άιινπο επαίζζεηνπο δπκνκχθεηεο. πγθεθξηκέλα: πζηεκαηηθή θαληηληίαζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηάρπησλ ελ ησ βάζεη ινηκψμεσλ θαη Fluconazole Redibag_SPC_MA_Final_ doc 1

2 ηεο πεξηηνλίηηδαο) νβαξή βιελλνγνληθή θαληηληίαζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηνκαηνθαξπγγηθήο θαληηληίαζεο, νηζνθαγηθήο θαληηληίαζεο θαη κε δηεζεηηθήο βξνγρνπλεπκνληθήο θαληηληίαζεο), φπνπ ε απφ ηνπ ζηφκαηνο ζεξαπεία δελ είλαη δπλαηή. Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε επίζεκε νδεγία γηα ηε ζσζηή ρξήζε ησλ αληηκπθεηηαζηθψλ παξαγφλησλ. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη δείγκαηα γηα κηθξνβηνινγηθή αλάιπζε θαη ε θαηαιιειφηεηα ηεο ζεξαπείαο ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα επηβεβαηψλεηαη (βι. παξάγξαθν 4.2 Γνζνινγία θαη ηξφπνο ρνξήγεζεο θαη 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο Ηδηφηεηεο). 4.2 Γνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Ζ ζεξαπεία κε θινπθνλαδφιε ζα πξέπεη λα μεθηλά απφ έλα γηαηξφ κε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε δηεζεηηθψλ κπθεηηαζηθψλ ινηκψμεσλ. Ζ δφζε εμαξηάηαη απφ ην είδνο θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ινίκσμεο. Ζ ζεξαπεία ησλ ινηκψμεσλ ε νπνία απαηηεί πνιιαπιή δνζνινγία, πξέπεη λα ζπλερίδεηαη κέρξη νη θιηληθνί παξάκεηξνη ή ηα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα δείμνπλ, φηη ε ελεξγή ινίκσμε βξίζθεηαη ζε χθεζε. Aλεπαξθήο ζεξαπεπηηθή πεξίνδνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππνηξνπή ηεο ελεξγήο ινίκσμεο. Ζ θινπθνλαδφιε είλαη επίζεο δηαζέζηκε γηα απφ ηνπ ζηφκαηνο ζεξαπεία. Ο αζζελήο ζα πξέπεη λα κεηαθέξεηαη απφ δνζνινγηθφ ζρήκα ρνξεγνχκελν κέζσ ηεο ελδνθιέβηαο νδνχ ζε απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελν δνζνινγηθφ ζρήκα, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. Γελ είλαη απαξαίηεην λα αιιάμεη ε εκεξήζηα δνζνινγία ηεο θινπθνλαδφιεο φηαλ αιιάδεη ε νδφο ρνξήγεζεο απφ ελδνθιέβηα ζε απφ ηνπ ζηφκαηνο ρξήζε. ΔΝΖΛΗΚΔ Παξαθαινχκε φπσο αλαθεξζείηε ζηνλ Πίλαθα 1 γηα εηδηθέο ζπληζηψκελεο δφζεηο. ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΟΗ: Ζ θαλνληθή δφζε ελειίθσλ ζα πξέπεη λα δίλεηαη, εάλ δελ ππάξρεη έλδεημε γηα λεθξηθή δπζιεηηνπξγία. Παξαθαινχκε φπσο αλαθεξζείηε ζηνλ Πίλαθα 1. Fluconazole Redibag_SPC_MA_Final_ doc 2

3 Πίλαθαο 1 - Οδεγίεο γηα ηε ρνξεγνύκελε δόζε ζε έλαλ ελήιηθα πνπ ππνβάιιεηαη ζε ζεξαπεία δηα ηεο ελδνθιεβίαο νδνύ Θεξαπεία κε θινπθνλαδφιε ζα πξέπεη λα μεθηλά απφ έλα γηαηξφ κε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε δηεζεηηθψλ κπθεηηαζηθψλ ινηκψμεσλ. Έλδεημε Αξρηθή εκεξήζηα δόζε (mg) Δπαθόινπζε εκεξήζηα δόζε (mg) πληζηώκελε δηάξθεηα ζεξαπείαο Δπηπξόζζεηεο νδεγίεο πζηεκαηηθή θαληηληίαζε: Καληηληαηκία, δηάρπηε θαληηληίαζε θαη άιιεο κνξθέο δηεζεηηθήο ινίκσμεο απφ θάληηληα Αλάινγα κε ηελ θιηληθή αληαπφθξηζε Kαληηληνπξία εκέξεο ηελ επηινγή ηεο δφζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηνπηθνί ηχπνη αληίζηαζεο ζηε θινπθνλαδφιε (βι. παξάγξαθν 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο Ηδηφηεηεο). Όπνπ ε επαηζζεζία ηνπ παζνγφλνπ δελ έρεη αθφκα πξνζδηνξηζηεί, ε πςειφηεξε δφζε ζα πξέπεη αξρηθά λα ζεσξεζεί. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κηα δφζε θφξηηζεο ησλ 800 mg θαηά ηελ πξψηε κέξα αθνινπζνχκελε απφ 400 mg εκεξεζίσο εθεμήο, ίζσο είλαη πξνηηκεηέα. νβαξή βιελλνγνληθή θαληηληίαζε: Να ρξεζηκνπνηείηαη κόλν όηαλ ε από ηνπ ζηόκαηνο δόζε δελ είλαη δπλαηή. ηνκαηνθαξπγγηθή θαληηληίαζε εκέξεο ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα εκεξήζηα δφζε πςειφηεξε ησλ 100 mg ελδέρεηαη λα απαηηεζεί θαη ε ζεξαπεία κπνξεί λα παξαηαζεί. Άιιεο βιελλνγνληθέο θαληηληηαθέο ινηκψμεηο (εθηφο απφ θαληηληίαζε γελλεηηθψλ νξγάλσλ) εκέξεο Ζ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ζπληήξεζεο ζε αζζελείο κε AIDS ζα πξέπεη λα αληηζηαζκηζηεί έλαληη ηνπ απμαλνκέλνπ θηλδχλνπ αληίζηαζεο ζηε θινπθνλαδφιε. Θεξαπεία ζε Κξππξνθνθθηθή κεληγγίηηδα: Αξρηθή ζεξαπεία Σππηθά 6-8 εβδνκάδεο Ζ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ζα εμαξηεζεί απφ ηελ θιηληθή θαη ηε κπθεηνινγηθή αληαπφθξηζε. Fluconazole Redibag_SPC_MA_Final_ doc 3

4 Πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο ζε αζζελείο κε AIDS Πξνθχιαμε έλαληη ησλ ελ ησ βάζεη ινηκψμεσλ απφ Candida: ε αζζελείο κε νπδεηεξνπελία ιφγσ κεηακνζρεχζεσο κπεινχ ησλ νζηψλ. 200 Βιέπε επηπξφζζεηε νδεγία Βιέπε επηπξφζζεηε νδεγία Ζ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ζπληήξεζεο ζε αζζελείο κε AIDS ζα πξέπεη λα αληηζηαζκηζηεί έλαληη ηνπ απμαλνκέλνπ θηλδχλνπ αληίζηαζεο ζηε θινπθνλαδφιε. (βι. παξάγξαθν 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο Ηδηφηεηεο ). ε αζζελείο κε AIDS ίζσο λα είλαη απαξαίηεην λα ρνξεγεζεί ην θάξκαθν εθφξνπ δσήο. Ζ ρνξήγεζε ηεο θινπθνλαδφιεο ζα πξέπεη λα μεθηλά αξθεηέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ αλακελφκελε εθδήισζε ηεο νπδεηεξνπελίαο θαη λα ζπλερίδεηαη γηα 7 εκέξεο κεηά ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νπδεηεξφθηισλ άλσ ησλ θπηηάξσλ αλά mm 3. Fluconazole Redibag_SPC_MA_Final_ doc 4

5 ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΥΡΖΖ Σν Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 16 εηψλ εθηφο εάλ, δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή ζεξαπεία θαζψο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αζθάιεηα δελ έρνπλ επαξθψο απνδεηρζεί. Παξαθαινχκε φπσο αλαθεξζείηε ζηνλ Πίλαθα 2 γηα εηδηθέο ζπληζηψκελεο δφζεηο. Όπσο θαη κε ηηο παξφκνηεο ινηκψμεηο ησλ ελειίθσλ, ε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο βαζίδεηαη ζηελ θιηληθή θαη κπθεηνινγηθή αληαπφθξηζε. εκεηψλεηαη φηη, ιφγσ ηεο ρακειφηεξεο απνκάθξπλζεο απφ ηνλ νξγαληζκφ ζηα λενγέλλεηα βξέθε, ηα δνζνινγηθά δηαζηήκαηα απμάλνληαη. Τπάξρνπλ ιίγα θαξκαθνθηλεηηθά δεδνκέλα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ απηά ηα δνζνινγηθά ζρήκαηα ζηα λενγλά (βι. παξάγξαθν 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο Ηδηφηεηεο). Πίλαθαο 2 - Οδεγίεο γηα ηε ρνξεγνύκελε δόζε ζε παηδηαηξηθνύο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία δηα ηεο ελδνθιεβίαο νδνύ Δύξνο ειηθίαο Έλδεημε (-εηο) πληζηώκελε δνζνινγία Δπηπξόζζεηεο νδεγίεο Νενγλά 2 εβδνκάδσλ ή κηθξφηεξα 3-4 εβδνκάδσλ Παηδηά ειηθίαο 4 εβδνκάδωλ θαη άλω εκείσζε: Τπάξρνπλ ιίγα θαξκαθνθηλεηηθά δεδνκέλα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ απηά ηα δνζνινγηθά ζρήκαηα ζηα λενγλά (βι. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο Ηδηόηεηεο). Όιεο νη ελδείμεηο πνπ αλαγξάθνληαη παξαθάησ Όιεο νη ελδείμεηο πνπ αλαγξάθνληαη παξαθάησ 6-12 mg/kg αλά 72 ψξεο 6-12 mg/kg αλά 48 ψξεο. Ζ κέγηζηε δφζε 12 mg/kg θάζε 72 ψξεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεηαη φηαλ ρνξεγείηαη ζε βξέθε θαηά ηηο 2 πξψηεο βδνκάδεο ηεο δσήο ηνπο. Γηα παηδηά κεηαμχ 3 θαη 4 εβδνκάδσλ, δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεηαη ε δνζνινγία 12 mg/kg θάζε 48 ψξεο. εκείσζε: Γηα παηδηά ειηθίαο 5 εηώλ ή κηθξόηεξα ε κέγηζηε εκεξήζηα δόζε δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 400 mg ηελ εκέξα. πζηεκαηηθή 6-12 mg/kg/εκέξα. θαληηληίαζε Βιελλνγνληθή θαληηληίαζε 3 mg/kg/εκέξα. Σελ πξψηε κέξα, κπνξεί λα ρνξεγεζεί κία δφζε θφξηηζεο ησλ 6 mg/kg πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πην γξήγνξα ε ζηαζεξή θαηάζηαζε. ΑΘΔΝΔΗ (ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΟΗ) ΜΔ ΔΚΠΣΧΖ ΣΖ ΝΔΦΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ: Παξαθαινχκε φπσο αλαθεξζείηε ζηνπο Πίλαθεο 1 θαη 3. Ζ θινπθνλαδφιε απεθθξίλεηαη ακεηάβιεηε θπξίσο ζηα νχξα. Γελ απαηηείηαη θακία κεηαβνιή θαηά ηε ζεξαπεία κηαο κφλν δφζεο (Πίλαθαο 1). Γηα αζζελείο κε έθπησζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, ρνξεγείηαη αξρηθά ζεξαπεία κε κηα δφζε θφξηηζεο ησλ mg κεηά ηελ νπνία, ε εκεξήζηα δνζνινγία (αλάινγα κε ηε ζεξαπεπηηθή έλδεημε) ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Πίλαθα 3. Ζ θαξκαθνθηλεηηθή ηεο θινπθνλαδφιεο δελ έρεη κειεηεζεί ζε παηδηά κε λεθξηθή αλεπάξθεηα. Fluconazole Redibag_SPC_MA_Final_ doc 5

6 Πίλαθαο 3 Σξνπνπνηήζεηο δόζεσλ πνπ απαηηνύληαη κεηά ηελ αξρηθή δόζε ζε αζζελείο κε έθπησζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο (Δπηπιένλ πξνζαξκνγέο δνζνινγίαο κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ αλαιφγσο ηεο θιηληθήο θαηάζηαζεο) Κάζαξζε θξεαηηλίλεο (ml/ιεπηό) Πνζνζηό ζπληζηώκελεο δόζεο > 50 Καλνληθφ δνζνινγηθφ ζρήκα (100%) Σν ήκηζπ ηεο θαλνληθήο εκεξήζηαο δφζεο (50%) Αζζελείο ζε αηκνθάζαξζε Μηα δφζε κεηά απφ θάζε ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΔΗ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝ ΠΡΟΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΓΟΖ: Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηα δνζνινγηθά ζρήκαηα πνπ παξέρνληαη ζηνπο Πίλαθεο 1 έσο 3 ελδέρεηαη λα απαηηεζνχλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ πξνηείλεηαη ηαπηφρξνλε ρξήζε ξηθακπηθίλεο ή πδξνρισξνζεηαδίδεο. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο παξέρνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο. Μέζνδνο Υνξήγεζεο Γηα ελδνθιέβηα ρξήζε κφλν σο έγρπζε. Ζ θινπθνλαδφιε δηαιχεηαη ζε ηζνηνληθφ αιαηνχρν δηάιπκα, κε πεξηεθηηθφηεηα ειεθηξνιχηε ζε Na mmol θαη Cl mmol αλά 1000 ml, θαη κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαηεπζείαλ σο έγρπζε. Βι. παξάγξαθν 4.4 Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε. Ο ξπζκφο έγρπζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 20 mg (10 ml) / ιεπηφ γηα ηνπο ελήιηθεο. Γηα παηδηά, ζπληζηάηαη ν ξπζκφο έγρπζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 10 mg (5ml) / ιεπηφ. Γηα πξφσξα βξέθε ν ρξφλνο έγρπζεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξνο απφ 15 ιεπηά. ε αζζελείο ζηνπο νπνίνπο απαηηείηαη πεξηνξηζκφο ζε λάηξην ή πγξά, ν ξπζκφο ρνξήγεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε επεηδή, ε θινπθνλαδφιε πεξηέρεη δηάιπκα αιαηηνχ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε έγρπζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζε κεγαιχηεξε πεξίνδν. 4.3 Αληελδείμεηο Γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζηε θινπθνλαδφιε, ζε άιια ζπλαθή παξάγσγα ηεο αδφιεο ή ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα άιια έθδνρα. Ζ θινπθνλαδφιε δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηαπηφρξνλα κε νπνηνδήπνηε απφ ηα θάξκαθα ηα νπνία είλαη γλσζηφ φηη παξαηείλνπλ ην δηάζηεκα QT θαη κεηαβνιίδνληαη απφ ην CYP3A4, φπσο ε ζηδαπξίδε, ε αζηεκηδφιε, ε ηεξθελαδίλε, ε πηκνδίδε θαη ε θηληδίλε. Βι. επίζεο παξαγξάθνπο 4.4 θαη 4.5 Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε θαη Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο. 4.4 Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη ζε νξηζκέλνπο αζζελείο κε θξππηνθνθθηθή κεληγγίηηδα ε κπθεηνινγηθή αληαπφθξηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε θινπθνλαδφιε, ελδέρεηαη λα είλαη πην αξγή ζπγθξηλφκελε κε ηε ζεξαπεία κε ακθνηεξηθίλε Β ζε ζπλδπαζκφ κε θζνξνθπηνζίλε. Απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζεξαπεία επηινγήο, ζε αζζελείο κε ζνβαξή θξππηνθνθθηθή κεληγγίηηδα. ε νξηζκέλνπο αζζελείο, ηδηαίηεξα ζε φζνπο πάζρνπλ απφ ζνβαξέο ππνθείκελεο λφζνπο φπσο AIDS θαη θαξθίλν, έρνπλ παξαηεξεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ζεξαπείαο κε θινπθνλαδφιε, αλσκαιίεο ζηα απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ δνθηκαζηψλ ησλ αηκαηνινγηθψλ, επαηηθψλ, λεθξηθψλ θαη άιισλ Fluconazole Redibag_SPC_MA_Final_ doc 6

7 βηνρεκηθψλ ιεηηνπξγηψλ, αιιά ε θιηληθή ζπνπδαηφηεηα θαη ζρέζε ηνπο κε ηε ζεξαπεία είλαη αβέβαηε. Δπεηδή κία αηηηνινγηθή ζρέζε κε ηε θινπθνλαδφιε δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί, αζζελείο νη νπνίνη αλαπηχζζνπλ κε θπζηνινγηθέο δνθηκαζίεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε θινπθνλαδφιε, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη γηα ζεκάδηα εκθάληζεο ζνβαξφηεξεο επαηηθήο βιάβεο. Ζ ρνξήγεζε ηεο θινπθνλαδφιεο ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη, εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εκθαληζηνχλ θιηληθά ζεκάδηα ή ζπκπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε επαηηθή λφζν. νβαξή επαηηθή ηνμηθφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζαλάηνπ, έρνπλ αλαθεξζεί ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, θπξίσο ζε αζζελείο νη νπνίνη έπαζραλ απφ ζνβαξέο ππνθείκελεο λφζνπο. Γελ έρεη παξαηεξεζεί πξνθαλήο ζρέζε κεηαμχ ηεο επαηνηνμηθφηεηαο θαη ηεο ζπλνιηθήο εκεξήζηαο δφζεο ηεο θινπθνλαδφιεο, ηεο δηάξθεηαο ηεο ζεξαπείαο, ηνπ θχινπ ή ηεο ειηθίαο ηνπ αζζελνχο. Αζζελείο νη νπνίνη εκθαλίδνπλ κε θπζηνινγηθέο ηηκέο δνθηκαζηψλ ηνπ ήπαηνο ή ζεκαληηθέο απμήζεηο ησλ αξρηθψο κε θπζηνινγηθψλ επηπέδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά. Σα νθέιε ηεο ζεξαπείαο ζα πξέπεη λα εθηηκψληαη έλαληη ησλ θηλδχλσλ αλάπηπμεο ζνβαξήο επαηηθήο βιάβεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε ζεξαπεία ζπλερηζηεί ζε αζζελείο ησλ νπνίσλ νη ηηκέο ησλ επαηηθψλ ελδχκσλ απμάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε θινπθνλαδφιε. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε επαηνηνμηθφηεηα είλαη αλαζηξέςηκε κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. Ζ θινπθνλαδφιε ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε επαηηθή αλεπάξθεηα. Ζ δφζε ηεο θινπθνλαδφιεο ζα πξέπεη λα κεηψλεηαη φηαλ ε θάζαξζε ηεο θξεαηηλίλεο ηνπ αζζελνχο είλαη θάησ ησλ 50 ml/ιεπηφ (βι. παξάγξαθν 4.2. Γνζνινγία θαη ηξφπνο ρνξήγεζεο). Οξηζκέλεο αδφιεο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε παξάηαζε ηνπ δηαζηήκαηνο QT πνπ νδεγεί ζε ζνβαξή θαξδηαθή αξξπζκία. πάληεο πεξηπηψζεηο πνιχκνξθεο θνηιηαθήο ηαρπθαξδίαο (Torsades de Pointes) έρνπλ αλαθεξζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε θινπθνλαδφιε. Παξά ην φηη ν ζπζρεηηζκφο ηεο θινπθνλαδφιεο κε ηελ παξάηαζε ηνπ δηαζηήκαηνο QT δελ έρεη απνδεηρζεί επίζεκα, ε θινπθνλαδφιε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε δπλεηηθά πξναξξπζκηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο: πγγελή ή ηεθκεξησκέλε επίθηεηε παξάηαζε ηνπ δηαζηήκαηνο QT, Καξδηνκπνπάζεηα, ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρεη θαξδηαθή αλεπάξθεηα, Κιηληθά ζεκαληηθή βξαδπθαξδία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θιεβνθνκβηθήο), Τπάξρνπζεο ζπκπησκαηηθέο αξξπζκίεο, Σαπηφρξνλε θαξκαθεπηηθή αγσγή κε αληηαξξπζκηθνχο παξάγνληεο Σάμεο ΗΑ ή Σάμεο ΗΗΗ, νη νπνίνη είλαη γλσζηφ φηη παξαηείλνπλ ην δηάζηεκα QT. Ο αζζελήο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζηελά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθηθνχ (ECG) ειέγρνπ (βι. παξαγξάθνπο 4.3 θαη 4.5 Αληελδείμεηο θαη Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο), Σαπηφρξνλε θαξκαθεπηηθή αγσγή ε νπνία δελ κεηαβνιίδεηαη απφ ην CYP3A4, αιιά είλαη γλσζηφ φηη παξαηείλεη ην δηάζηεκα QT (βι. παξάγξαθν 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο). Έρεη απνδεηρζεί φηη ε αινθαληξίλε παξαηείλεη ην QTc ζηε ζπληζηψκελε ζεξαπεπηηθή δφζε θαη φηη είλαη έλα ππφζηξσκα ηνπ CYP3A4 (βι. παξάγξαθν 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο). Ζιεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο φπσο ε ππνθαιηαηκία, ε ππνκαγλεζηαηκία θαη ε ππναζβεζηηαηκία, ζα πξέπεη λα δηνξζψλνληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε θινπθνλαδφιε. Αζζελείο ζπάληα έρνπλ αλαπηχμεη απνθνιηδσηηθέο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο, φπσο ζχλδξνκν Stevens- Johnson θαη ηνμηθή επηδεξκηθή λεθξφιπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε θινπθνλαδφιε. Οη αζζελείο κε AIDS έρνπλ κεγαιχηεξε πξνδηάζεζε ζηελ εθδήισζε ζνβαξψλ δεξκαηηθψλ αληηδξάζεσλ ζε πνιιά θαξκαθεπηηθά πξντφληα. Δάλ νη αζζελείο κε δηεζεηηθέο ζπζηεκαηηθέο κπθεηηαζηθέο ινηκψμεηο αλαπηχμνπλ εμαλζήκαηα, ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ππφ ζηελή παξαθνινχζεζε θαη λα δηαθνπεί ε ρνξήγεζε ηεο θινπθνλαδφιεο, εάλ εθδεισζνχλ θπζαιηδψδεηο βιάβεο ή πνιχκνξθν εξχζεκα. Fluconazole Redibag_SPC_MA_Final_ doc 7

8 ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο έρνπλ αλαθεξζεί αλαθπιαμία θαη αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε άιινπο παξάγνληεο αδφιεο (βι. παξάγξαθν 4.8 Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο). ε γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αλαπαξαγσγηθή ειηθία ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν ιήςεο θαηάιιεισλ κεζφδσλ αληηζχιιεςεο, ζε πεξίπησζε πνπ ελδείθλπηαη καθξνρξφληα ζεξαπεία (βι. παξάγξαθν 4.6 Κχεζε θαη Γαινπρία). Οη παξαθάησ ζπγθεληξψζεηο λαηξίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζε αλζξψπνπο πνπ αθνινπζνχλ δίαηηα ειεγρφκελεο πξφζιεςεο λαηξίνπ (πησρή ζε αιάηη) ή πεξηνξηζκέλεο ιήςεο πγξψλ: - 50 ml πεξηέρνπλ 7,7 mmol (177 mg) λαηξίνπ ml πεξηέρνπλ 15,4 mmol (354 mg) λαηξίνπ ml πεξηέρνπλ 30,8 mmol (709 mg) λαηξίνπ. Βι. επίζεο, παξάγξαθν 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Μεηά ηε ρνξήγεζε θινπθνλαδφιεο έρνπλ αλαθεξζεί αιιειεπηδξάζεηο κε: Tα παξαθάηω ζπγρνξεγνύκελα θάξκαθα αληελδείθλπληαη ηδηαηηέξωο (βι. επίζεο παξάγξαθν 4.3 Αληελδείμεηο): Aζηεκηδόιε (ππόζηξσκα CYP3A4): Ζ ρνξήγεζε θινπθνλαδφιεο κε αζηεκηδφιε ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε παξάηαζε ηνπ δηαζηήκαηνο QT, ζνβαξή θνηιηαθή αξξπζκία, πνιχκνξθε θνηιηαθή ηαρπθαξδία (Torsades de Pointes) θαη θαξδηαθή αλαθνπή (βι. παξάγξαθν 4.3 Αληελδείμεηο). ηδαπξίδε (ππόζηξσκα CYP3A4): Έρνπλ ππάξμεη αλαθνξέο θαξδηαθψλ επεηζνδίσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιχκνξθεο θνηιηαθήο ηαρπθαξδίαο (Torsades de Pointes) ζε αζζελείο πνπ ειάκβαλαλ θινπθνλαδφιε ζε ζπλδπαζκφ κε ζηδαπξίδε. Ζ ηαπηφρξνλε ζεξαπεία κε θινπθνλαδφιε θαη ζηδαπξίδε αληελδείθλπηαη. Tεξθελαδίλε (κε δόζε 400 mg θινπθνλαδόιεο ή πςειόηεξε, ππόζηξσκα CYP3A4): Λφγσ ηεο εκθάληζεο ζνβαξψλ αλσκαιηψλ ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ, δεπηεξεπφλησο ηεο παξάηαζεο ηνπ δηαζηήκαηνο QTc ζε αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ππφ ζεξαπεία κε πξντφληα αδνιψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηεξθελαδίλε, έρνπλ γίλεη κειέηεο αιιειεπηδξάζεσλ. Μηα κειέηε κε 200 mg θινπθνλαδφιε εκεξεζίσο, δελ έδεημε θακία παξάηαζε ηνπ δηαζηήκαηνο QTc. Άιιε κειέηε κε 400 mg θαη 800 mg θινπθνλαδφιε εκεξεζίσο, έδεημε φηη ηα 400 mg ή θαη παξαπάλσ εκεξεζίσο, απμάλνπλ ζεκαληηθά ηα επίπεδα ηεξθελαδίλεο ζην πιάζκα, εάλ ηα δπν θαξκαθεπηηθά πξντφληα ιακβάλνληαη ζπγρξφλσο. Ζ ηαπηφρξνλε ζεξαπεία κε ηεξθελαδίλε θαη δφζεηο θινπθνλαδφιεο 400 mg ή παξαπάλσ, αληελδείθλπηαη. ε δφζεηο θινπθνλαδφιεο θάησ ησλ 400 mg, ν αζζελήο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζηελά. Φαξκαθεπηηθά πξνϊόληα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ην κεηαβνιηζκό θαη ηελ απέθθξηζε ηεο θινπθνλαδόιεο Yδξνρισξνζεηαδίδε: ε κηα κειέηε θαξκαθνθηλεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε πγηείο εζεινληέο νη νπνίνη έιαβαλ ηαπηφρξνλα θινπθνλαδφιε θαη πνιιαπιέο δφζεηο πδξνρισξνζεηαδίδεο, νη ζπγθεληξψζεηο ηεο θινπθνλαδφιεο ζην πιάζκα απμήζεθαλ θαηά 40 %. Παξφιν φηη επίδξαζε απηνχ ηνπ κεγέζνπο δελ ζα έπξεπε λα νδεγήζεη αλαγθαζηηθά ζηε κεηαβνιή ηεο δνζνινγίαο ηεο θινπθνλαδφιεο ζε αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ζπγρξφλσο ρνξεγνχληαη δηνπξεηηθά, ν γηαηξφο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζερηηθφο φζν αθνξά απηή ηε ζπζρέηηζε. Ρηθακπηθίλε (επαγσγέαο CYP 450): Ζ ηαπηφρξνλε ιήςε θινπθνλαδφιεο θαη ξηθακπηθίλεο είρε σο απνηέιεζκα κείσζε ηεο AUC θαηά 25% θαη θαηά 20% ηνπ ρξφλνπ εκηδσήο ηεο Fluconazole Redibag_SPC_MA_Final_ doc 8

9 θινπθνλαδφιεο. Όηαλ ζρεδηάδεηαη ηαπηφρξνλε ρξήζε ξηθακπηθίλεο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε θαηάιιειε κεηαβνιή (αχμεζε) ηεο δφζεο ηεο θινπθνλαδφιεο. Πηζαλέο επηδξάζεηο ηεο θινπθνλαδόιεο ζην κεηαβνιηζκό άιιωλ θαξκαθεπηηθώλ πξνϊόληωλ Ζ θινπθνλαδφιε είλαη έλαο ηζρπξφο αλαζηνιέαο ηνπ ηζνελδχκνπ 2C9 ηνπ θπηνρξψκαηνο P450 (CYP) θαη έλαο κέηξηνο αλαζηνιέαο ηνπ CYP3A4. Δπηπξνζζέησο ησλ παξαηεξεκέλσλ/ηεθκεξησκέλσλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, ππάξρεη θίλδπλνο αχμεζεο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ζην πιάζκα άιισλ θαξκάθσλ πνπ κεηαβνιίδνληαη απφ ην CYP2C9 ή ην CYP3A4 (π.ρ. αιθαινεηδή ζίθαιεο θαη θηληδίλε), εάλ απηά ζπγρνξεγεζνχλ κε ηε θινπθνλαδφιε. Απηνί νη ζπλδπαζκνί ζα πξέπεη, ζπλεπψο, λα ρνξεγνχληαη πάληνηε κε πξνζνρή θαη ν αζζελήο πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζηελά. Ζ αλαζηαιηηθή δξάζε ηεο θινπθνλαδφιεο ζηα έλδπκα κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα 4-5 εκέξεο κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο κε θινπθνλαδφιε, ιφγσ ηνπ κεγάινπ ρξφλνπ ηεο εκίζεηαο δσήο ηεο. Αιθαηληαλίιε (ππόζηξσκα CYP3A4): Ζ ελδνθιέβηα ζπγρνξήγεζε 400 mg θινπθνλαδφιεο θαη 20 κg/kg αιθαηληαλίιεο ζε πγηείο εζεινληέο αχμεζε ηελ AUC 10 ηεο αιθαηληαλίιεο πεξίπνπ ζην δηπιάζην θαη ειάηησζε ηελ θάζαξζε θαηά 55%, πηζαλψο κέζσ ηεο αλαζηνιήο ηνπ CYP3A4. Απηνί νη ζπλδπαζκνί απαηηνχλ ελδερνκέλσο ηελ πξνζαξκνγή ηεο δφζεο. Ακηηξηπηπιίλε: Αξθεηέο αλαθνξέο θιηληθψλ πεξηπηψζεσλ έρνπλ πεξηγξάςεη ηελ εκθάληζε απμεκέλσλ ζπγθεληξψζεσλ ηεο ακηηξηπηπιίλεο, θαη ζεκάδηα ηνμηθφηεηαο ηξηθπθιηθψλ φηαλ ε ακηηξηπηπιίλε ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ζπλδπαζκφ κε θινπθνλαδφιε. Με ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε λνξηξηπηπιίλεο, ηνλ ελεξγφ κεηαβνιίηε ηεο ακηηξηπηπιίλεο, έρεη αλαθεξζεί αχμεζε ησλ επηπέδσλ λνξηξηπηπιίλεο. Λφγσ ηνπ θηλδχλνπ ηεο ηνμηθφηεηαο ακηηξηπηπιίλεο, ζα πξέπεη λα δίδεηαη ζεκαζία ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηπέδσλ ακηηξηπηπιίλεο θαη λα γίλνληαη πξνζαξκνγέο ησλ δφζεσλ φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Αληηπεθηηθά (ππόζηξσκα CYP2C9): Ζ ηαπηφρξνλε ιήςε θινπθνλαδφιεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε βαξθαξίλε έρεη βξεζεί φηη παξαηείλεη ην ρξφλν πξνζξνκβίλεο έσο θαη θαηά ην δηπιάζην ηεο αξρηθήο ηηκήο. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ αλαζηνιή ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηεο βαξθαξίλεο κέζσ ηνπ CYP2C9. Ο ρξφλνο πξνζξνκβίλεο πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζηελά ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπεία κε παξάγσγα ηεο θνπκαξίλεο. Αληηξεηξντθά θάξκαθα (ππόζηξσκα CYP3A4). Τπάξρνπλ αλαθνξέο γηα απμεκέλα επίπεδα νξνχ απφ ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε θινπθνλαδφιεο κε αληηξεηξντθνχο παξάγνληεο φπσο ε λεβηξαπίλε. Bελδνδηαδεπίλεο (ππόζηξσκα CYP3A4): Ζ ηαπηφρξνλε ιήςε θινπθνλαδφιεο 400 mg θαη κηδαδνιάκεο 7,5 mg απφ ην ζηφκα αχμεζε ηελ AUC ηεο κηδαδνιάκεο θαη ην ρξφλν εκίζεηαο δσήο θαηά 3,7 θνξέο θαη 2,2 θνξέο αληίζηνηρα. Ζ ρνξήγεζε 100 mg θινπθνλαδφιεο παξάιιεια κε 0,25mg ηξηαδνιάκεο απφ ην ζηφκα, απμάλεη ηελ AUC ηεο ηξηαδνιάκεο θαη ην ρξφλν εκίζεηαο δσήο θαηά 2,5 θνξέο θαη 1,8 θνξέο αληίζηνηρα. Έρεη παξαηεξεζεί εληζρπκέλε θαη παξαηεηακέλε δξάζε ηεο ηξηαδνιάκεο φηαλ αθνινπζείηαη ηαπηφρξνλε ζεξαπεπηηθή αγσγή κε θινπθνλαδφιε. Δάλ είλαη απαξαίηεηε ε ζεξαπεία αζζελψλ κε κηα βελδνδηαδεπίλε ζπγρξφλσο κε θινπθνλαδφιε, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν ειάηησζεο ηεο δφζεο ηεο βελδνδηαδεπίλεο θαη νη αζζελείο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά. Αληαγσληζηέο ησλ δηαύισλ αζβεζηίνπ (ππόζηξσκα CYP3A4): Οξηζκέλνη αληαγσληζηέο αζβεζηίνπ δηπδξνππξηδίλεο φπσο ε ληθεπηδίλε, ε ηζξαδηπίλε, ε ληθαξδηπίλε, ε ακινδηπίλε θαη ε θεινδηπίλε, κεηαβνιίδνληαη κέζσ ηνπ CYP3A4. Τπάξρνπλ αλαθνξέο γηα εθηεηακέλν πεξηθεξηθφ νίδεκα, ίιηγγν, ππφηαζε, θεθαιαιγία, εξπζξφηεηα ηνπ πξνζψπνπ ή/θαη απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο ζηνλ νξφ ησλ αληαγσληζηψλ αζβεζηίνπ κεηά απφ ζπγρνξήγεζε ηεο αδφιεο ηηξαθνλαδφιε κε θεινδηπίλε, ηζξαδηπίλε ή ληθεδηπίλε. Δπνκέλσο, είλαη πηζαλή ε εκθάληζε κηαο παξφκνηαο αιιειεπίδξαζεο κε ηε θινπθνλαδφιε. Καξβακαδεπίλε (ππόζηξσκα CYP3A4): Τπάξρνπλ αλαθνξέο απμεκέλσλ επηπέδσλ νξνχ θαξβακαδεπίλεο κεηά απφ ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε θινπθνλαδφιεο θαη θαξβακαδεπίλεο. Fluconazole Redibag_SPC_MA_Final_ doc 9

10 Κειεθνμίβε (ππόζηξσκα CYP2C9): ε κηα θιηληθή κειέηε, θινπθνλαδφιε 200 mg εκεξεζίσο ρνξεγνχκελε κε θειεθνμίβε 200 mg αχμεζε ηε Cmax θαη ηελ AUC ηεο θειεθνμίβεο θαηά 68% θαη 134%, αληίζηνηρα. Απηή ε αιιειεπίδξαζε πηζαλψο λα νθείιεηαη ζηελ αλαζηνιή ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηεο θειεθνμίβεο απφ ην θπηφρξσκα P450 2C9. πληζηάηαη κηα κείσζε θαηά 50% ηεο δφζεο ηεο θειεθνμίβεο ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ηαπηφρξνλα ζεξαπεία κε θινπθνλαδφιε. Κπθινζπνξίλε (ππόζηξσκα CYP3A4): Κιηληθά ζεκαληηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηελ θπθινζπνξίλε έρνπλ εκθαληζηεί ζε δφζεηο θινπθνλαδφιεο ησλ 200 mg θαη άλσ. ε κηα θαξκαθνθηλεηηθή κειέηε κε αζζελείο νη νπνίνη είραλ ππνβιεζεί ζε κεηακφζρεπζε λεθξνχ θαη ειάκβαλαλ θινπθνλαδφιε 200 mg εκεξεζίσο θαη θπθινζπνξίλε 2,7 mg/kg/εκέξα, παξνπζηάζηεθε κηα αχμεζε θαηά 1,8 θνξέο ηεο AUC ηεο θπθινζπνξίλεο θαη κηα κείσζε θαηά 55% ηεο θάζαξζεο. πληζηάηαη λα παξαθνινπζνχληαη νη ζπγθεληξψζεηο ηνπ πιάζκαηνο ηεο θπθινζπνξίλεο ζε αζζελείο νη νπνίνη ιακβάλνπλ ζεξαπεία κε θινπθνλαδφιε. Γηδαλνζίλε: Ζ ζπγρνξήγεζε δηδαλνζίλεο θαη θινπθνλαδφιεο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε θαξκαθνθηλεηηθή θαη ηε δξάζε ηεο δηδαλνζίλεο. Δλδερνκέλσο λα είλαη ρξήζηκν λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ρξνληθά ε ρνξήγεζε ηεο θινπθνλαδφιεο έηζη ψζηε, λα πξνεγείηαη ηεο ρνξήγεζεο ηεο δηδαλνζίλεο. Αινθαληξίλε (ππόζηξσκα CYP3A4): Φάξκαθα ηα νπνία αλαζηέιινπλ ην CYP3A4 νδεγνχλ ζε αλαζηνιή ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηεο αινθαληξίλεο θαη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ παξάηαζε ηνπ δηαζηήκαηνο QT. Ζ ηαπηφρξνλε ρξήζε θινπθνλαδφιεο θαη αινθαληξίλεο δελ ζπληζηάηαη. Αλαζηνιείο ηεο HMG-CoA αλαγσγάζεο (ππόζηξσκα CYP2C9 ή CYP3A4): Ο θίλδπλνο κπνπάζεηαο απμάλεηαη, εάλ ρνξεγεζεί θινπθνλαδφιε ηαπηφρξνλα κε αλαζηνιείο ηεο HMG- CoA αλαγσγάζεο νη νπνίνη κεηαβνιίδνληαη κέζσ ηνπ CYP3A4, φπσο ε αηνξβαζηαηίλε ή ε ζηκβαζηαηίλε ή κέζσ ηνπ CYP2C9, φπσο ε θινπβαζηαηίλε. Γηα ηε θινπβαζηαηίλε, κία κεκνλσκέλε αχμεζε έσο θαη 200% ζηελ πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε (AUC) κπνξεί λα πξνθχςεη σο απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο θινπβαζηαηίλεο θαη ηεο θινπθνλαδφιεο. Πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη πξνζνρή, εάλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ζπγρνξήγεζε θινπθνλαδφιεο θαη αλαζηνιέσλ ηεο HMG-CoA αλαγσγάζεο. Ο ζπλδπαζκφο κπνξεί λα απαηηεί κία κείσζε ηεο δφζεο ηνπ αλαζηνιέα ηεο HMG-CoA αλαγσγάζεο. Οη αζζελείο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη γηα ηελ εκθάληζε ζεκείσλ θαη ζπκπησκάησλ κπνπάζεηαο ή ξαβδνκπφιπζεο θαη επίζεο, νη ζπγθεληξψζεηο ηεο θηλάζεο ηεο θξεαηίλεο (CK). Ζ ζεξαπεία κε HMG-CoA ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη, εάλ νη ζπγθεληξψζεηο ηεο CK εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ή εάλ δηαγλσζζεί ή ππάξρεη ππνςία κπνπάζεηαο ή ξαβδνκπφιπζεο. Λνδαξηάλε (ππόζηξσκα CYP2C9): Ζ θινπθνλαδφιε αλαζηέιιεη ηε κεηαηξνπή ηεο ινδαξηάλεο ζηνλ ελεξγφ ηεο κεηαβνιίηε (E-3174), ν νπνίνο επζχλεηαη γηα έλα κεγάιν κέξνο ηνπ αληαγσληζκνχ ηνπ ππνδνρέα ηεο αγγεηνηαζίλεο ΗΗ πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε ζεξαπεία κε ινδαξηάλε. Ζ ηαπηφρξνλε ζεξαπεία κε θινπθνλαδφιε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο ινδαξηάλεο θαη ζε κεησκέλεο ζπγθεληξψζεηο ηνπ ελεξγνχ ηεο κεηαβνιίηε. πλερήο παξαθνινχζεζε γηα εκθάληζε ππέξηαζεο ζπληζηάηαη ζηνπο αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ απηφ ην ζπλδπαζκφ. Μεζαδόλε (ππόζηξσκα CYP3A4): Έρνπλ ππάξμεη αλαθνξέο κίαο εληζρπκέλεο δξάζεο ηεο κεζαδφλεο κεηά απφ ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε θινπθνλαδφιεο θαη κεζαδφλεο. Μηα θαξκαθνθηλεηηθή κειέηε έδεημε κηα κέζε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 35% ζηελ AUC ηεο κεζαδφλεο. Αληηζπιιεπηηθά από ηνπ ζηόκαηνο: Γχν θαξκαθνθηλεηηθέο κειέηεο δηεμήρζεζαλ κε ζπλδπαζκέλα απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηζπιιεπηηθά θαη επαλαιακβαλφκελεο δφζεηο θινπθνλαδφιεο. Υνξήγεζε 50 mg θινπθνλαδφιεο δελ πξνθάιεζε ζρεηηθέο επηδξάζεηο ζηα επίπεδα θακίαο απφ ηηο δχν νξκφλεο. Ζ ρνξήγεζε δφζεο 200 mg θινπθνλαδφιεο εκεξεζίσο αχμεζε ηελ AUC ηεο ethinylestradiol θαη ηεο levonorgestrel θαηά 40% θαη 24% αληίζηνηρα. πλεπψο, ε ρξήζε πνιιαπιψλ δφζεσλ θινπθνλαδφιεο είλαη απίζαλν λα επεξεάζεη ηε δξαζηηθφηεηα ηνπ ζπλδπαζκέλνπ απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηζπιιεπηηθνχ. Fluconazole Redibag_SPC_MA_Final_ doc 10

11 Φαηλπηνΐλε (ππόζηξσκα CYP2C9): Ζ ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε θινπθνλαδφιεο θαη θαηλπηνΐλεο ελδέρεηαη λα απμήζεη ηα επίπεδα θαηλπηνΐλεο ζε θιηληθά ζεκαληηθφ βαζκφ. Ζ ηαπηφρξνλε ιήςε 200 mg θινπθνλαδφιεο κε 250 mg θαηλπηνΐλεο ελδνθιεβίσο αχμεζε ηελ AUC ηεο θαηλπηνΐλεο θαηά 75% θαη ηε C min θαηά 128%. Δάλ είλαη απαξαίηεην λα ρνξεγεζνχλ ηαπηφρξνλα θαη νη δπν νπζίεο, πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ε ζπγθέληξσζε ηεο θαηλπηνΐλεο θαη ε δφζε ηεο λα πξνζαξκφδεηαη ψζηε λα δηαηεξνχληαη ηα ζεξαπεπηηθά επίπεδα θαη λα απνθεχγνληαη νη ηνμηθέο ζπγθεληξψζεηο. Πξεδληδόλε (ππόζηξσκα CYP3A4): Έλαο απνδέθηεο επαηηθνχ κνζρεχκαηνο ν νπνίνο ειάκβαλε πξεδληδφλε, παξνπζίαζε κηα θξίζε Addison κεηά ηε δηαθνπή κηαο ζεξαπείαο ηξηψλ κελψλ κε θινπθνλαδφιε. Ζ απνκάθξπλζε ηεο θινπθνλαδφιεο πηζαλψο πξνθάιεζε κηα αχμεζε ηεο δξαζηηθφηεηαο ηνπ CYP3A4, γεγνλφο ην νπνίν νδήγεζε ζε κηα αχμεζε ηεο απνδφκεζεο ηεο πξεδληδφλεο. Αζζελείο νη νπνίνη ιακβάλνπλ καθξνρξφληα ζεξαπεία κε θινπθνλαδφιε θαη πξεδληδφλε ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά γηα ζεκάδηα αλεπάξθεηαο επηλεθξηδίσλ φηαλ δηαθφπηεηαη ε θινπθνλαδφιε. Ρηθακπνπηίλε (ππόζηξσκα CYP3A4): Έρνπλ ππάξμεη αλαθνξέο γηα ηελ χπαξμε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο θινπθνλαδφιεο θαη ηεο ξηθακπνπηίλεο, ε νπνία νδεγεί ζε απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο ηεο ξηθακπνπηίλεο ζηνλ νξφ. Έρνπλ αλαθεξζεί πεξηζηαηηθά ξαγνεηδίηηδαο ζε αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ζεξαπεία κε απηφ ην ζπλδπαζκφ θαξκάθσλ. Οη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ξηθακπνπηίλε θαη θινπθνλαδφιε ηαπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά. Παξάγσγα ηεο ζνπιθνλπινπξίαο (ππόζηξσκα CYP2C9): Έρεη απνδεηρζεί φηη ζε πγηείο εζεινληέο ε θινπθνλαδφιε παξαηείλεη ηελ εκίζεηα δσή ζηνλ νξφ ησλ ηαπηφρξνλα ρνξεγνχκελσλ απφ ηνπ ζηφκαηνο ζνπιθνλπινπξηψλ (ρισξνπξνπακίδε, γιηβελθιακίδε, γιηπηδίδε θαη ηνιβνπηακίδε). Ζ θινπθνλαδφιε θαη ηα απφ ηνπ ζηφκαηνο ιακβαλφκελα παξάγσγα ηεο ζνπιθνλπινπξίαο κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο, αιιά ζα πξέπεη πάληνηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ην ελδερφκελν ππνγιπθαηκηθνχ επεηζνδίνπ. Σα επίπεδα γιπθφδεο αίκαηνο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζηελά. Σαθξόιηκνπο θαη ζηξόιηκνπο (ππόζηξσκα CYP3A4): Ζ ηαπηφρξνλε ιήςε θινπθνλαδφιεο (100 mg θαη 200 mg) θαη ηαθξφιηκνπο 0,15mg/kg δπν θνξέο εκεξεζίσο, αχμεζε ηελ C min ηνπ ηαθξφιηκνπο θαηά 1,4 θαη 3,1 θνξέο αληηζηνίρσο. Έρεη αλαθεξζεί λεθξνηνμηθφηεηα ζε αζζελείο πνπ ειάκβαλαλ ηαπηφρξνλα θινπθνλαδφιε θαη ηαθξφιηκνπο. Αλ θαη δελ έρνπλ δηεμαρζεί κειέηεο αιιειεπίδξαζεο κε θινπθνλαδφιε θαη ζηξφιηκνπο, κία παξφκνηα αιιειεπίδξαζε κε απηή πνπ παξαηεξείηαη κε ην ηαθξφιηκνπο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αλακελφκελε. Αζζελείο νη νπνίνη ιακβάλνπλ ηαπηφρξνλα ηαθξφιηκνπο ή ζηξφιηκνπο θαη θινπθνλαδφιε, πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά φζνλ αθνξά ζηα επίπεδα πιάζκαηνο ηνπ ηαθξφιηκνπο / ζηξφιηκνπο θαη ηελ ηνμηθφηεηα. Θενθπιιίλε: Ζ ιήςε 200 mg θινπθνλαδφιεο επί 14 εκέξεο είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε θαηά 18% ηεο κέζεο ηηκήο θάζαξζεο ηεο ζενθπιιίλεο απφ ην πιάζκα. Οη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ κεγάιεο δφζεηο ζενθπιιίλεο ή πνπ γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν αληηκεησπίδνπλ απμεκέλν θίλδπλν ηνμηθφηεηαο ηεο ζενθπιιίλεο, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πξνζερηηθά θαη νη δφζεηο ηεο ζενθπιιίλεο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη, εάλ είλαη απαξαίηεην. Σξηκεηξεμάηε: Ζ θινπθνλαδφιε ελδέρεηαη λα αλαζηείιεη ην κεηαβνιηζκφ ηεο ηξηκεηξεμάηεο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο ηξηκεηξεμάηεο ζην πιάζκα. Δάλ ν ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ θαξκάθσλ είλαη αλαπφθεπθηνο, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά νη ζπγθεληξψζεηο ζηνλ νξφ θαη ε ηνμηθφηεηα ηεο ηξηκεηξεμάηεο. Βάζεηο Ξαλζίλεο, άιια αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα θαη ηζνληαδίδε: Γνθηκέο ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη, εάλ ππάξρεη ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε βάζεσλ μαλζίλεο, άιισλ αληηεπηιεπηηθψλ θαξκάθσλ θαη ηζνληαδίδεο. Fluconazole Redibag_SPC_MA_Final_ doc 11

12 Εηδνβνπδίλε: Μειέηεο αιιειεπίδξαζεο έρνπλ δείμεη φηη φηαλ ε δηδνβνπδίλε ιακβάλεηαη καδί κε 200 mg ή 400 mg θινπθνλαδφιεο εκεξεζίσο, νη ηηκέο ηεο AUC ηεο δηδνβνπδίλεο ελδέρεηαη λα απμεζνχλ ζε πνζνζηφ κεηαμχ 20% θαη 70%, πηζαλψο σο απνηέιεζκα ηεο αλαζηνιήο ηεο κεηαηξνπήο ηεο ζηε γιπθνπξνλίδε. Οη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ απηφ ην ζπλδπαζκφ θαξκάθσλ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη γηα αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο ζρεηηδφκελεο κε ηε δηδνβνπδίλε. Άιιεο αιιειεπηδξάζεηο κε θαξκαθεπηηθά πξνϊόληα Ακθνηεξηθίλε Β: Μειέηεο in vitro θαη in vivo ζε πεηξακαηφδσα έδεημαλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ηεο ακθνηεξηθίλεο B θαη ησλ παξαγψγσλ ηεο αδφιεο. Ο κεραληζκφο δξάζεο ησλ ηκηδαδνιψλ ζπλίζηαηαη ζηελ αλαζηνιή ηεο ζχλζεζεο ηεο εξγνζηεξφιεο ζηηο θπηηαξηθέο κεκβξάλεο ησλ κπθήησλ. Ζ ακθνηεξηθίλε Β δξα κε ηε ζχλδεζή ηεο ζηηο ζηεξφιεο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο θαη κε ηελ αιιαγή ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηεο κεκβξάλεο. Ζ θιηληθή επίδξαζε απηνχ ηνπ αληαγσληζκνχ παξακέλεη αθφκε άγλσζηε θαη κηα παξφκνηα επίδξαζε κπνξεί λα ππάξμεη κε ην ζχκπινθν ακθνηεξηθίλεο Β-ζεηηθήο ρνιεζηεξφιεο. Φάξκαθα πνπ πξνθαινύλ παξάηαζε ηνπ δηαζηήκαηνο QT: Αλαθνξέο πεξηπηψζεσλ ππνδεηθλχνπλ φηη ε θινπθνλαδφιε ελδέρεηαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζεη παξάηαζε ηνπ δηαζηήκαηνο QT, νδεγψληαο ζε ζνβαξή θαξδηαθή αξξπζκία. Αζζελείο νη νπνίνη ππνβάιινληαη ζε ηαπηφρξνλε ζεξαπεία κε θινπθνλαδφιε θαη άιια θάξκαθα πνπ παξαηείλνπλ ην δηάζηεκα QT, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά θαζψο, δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν αζξνηζηηθήο δξάζεο. Μειέηεο αιιειεπίδξαζεο έρνπλ δείμεη φηη δελ ππάξρεη θακία θιηληθά ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ απνξξφθεζε ηεο θινπθνλαδφιεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αζζελνχο ζε αθηηλνζεξαπεία νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο, ζε ζρέζε κε κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ. 4.6 Κύεζε θαη γαινπρία Κύεζε ηνηρεία απφ αξθεηέο εθαηνληάδεο εγθχνπο νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ ζε ζεξαπεία κε ζπλήζεηο δφζεηο θινπθνλαδφιεο (κηθξφηεξεο απφ 200 mg/εκέξα), πνπ ρνξεγήζεθαλ σο εθάπαμ δφζε ή σο επαλαιακβαλφκελεο δφζεηο θαηά ην πξψην ηξίκελν, δελ ππνδεηθλχνπλ αλεπηζχκεηεο επηδξάζεηο ζην έκβξπν. Τπάξρνπλ αλαθνξέο πνιιαπιψλ ζπγγελψλ αλσκαιηψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βξαρπθεθαιίαο, ηεο δπζπιαζίαο ησλ ψησλ, ηεο γηγαληηαίαο πξφζζηαο πεγήο, ηεο θχξησζεο ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ θαη ηεο θεξθηδν-βξαρηφληαο ζπλφζησζεο) ζε παηδηά, νη κεηέξεο ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθαλ ζε ζεξαπεία γηα 3 ή πεξηζζφηεξνπο κήλεο κε πςειέο δφζεηο (400 έσο 800 mg/εκέξα) θινπθνλαδφιεο θαηά ηεο θνθθηδηνεηδνκπθεηίαζεο. Ζ ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ επηδξάζεσλ θαη ηεο θινπθνλαδφιεο παξακέλεη αζαθήο. Μειέηεο πνπ έγηλαλ ζε πεηξακαηφδσα έρνπλ δείμεη ηεξαηνγελείο επηδξάζεηο (βι. παξάγξαθν 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα). Ζ θινπθνλαδφιε ζε ζπλήζεηο δφζεηο θαη ζε βξαρπρξφληα ζεξαπεία δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο, εθηφο εάλ είλαη ζαθψο αλαγθαίν. Ζ θινπθνλαδφιε ζε πςειέο δφζεηο ή/θαη ζε παξαηεηακέλεο δηάξθεηαο ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο, εθηφο εάλ είλαη ζαθψο αλαγθαίν (ζηελ πεξίπησζε κηαο απεηιεηηθήο γηα ηε δσή ινίκσμεο). Λφγσ ηεο δπλεηηθά ηεξαηνγφλνπ δξάζεο, νη γπλαίθεο ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία ζα πξέπεη λα θάλνπλ ρξήζε απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ αληηζχιιεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Γαινπρία Ζ θινπθνλαδφιε πεξλά ζην κεηξηθφ γάια ζε ζπγθεληξψζεηο ρακειφηεξεο απφ απηέο ηνπ πιάζκαηνο. Ο ζειαζκφο κπνξεί λα ζπλερηζηεί κεηά απφ κία κφλν ρξήζε κηαο ζπλήζεηο δφζεο ησλ 200 mg θινπθνλαδφιεο ή κηθξφηεξεο. Ο ζειαζκφο κεηά απφ επαλαιακβαλφκελε ρξήζε ή κεηά ηε ιήςε πςειήο δφζεο θινπθνλαδφιεο δελ ζπληζηάηαη. Fluconazole Redibag_SPC_MA_Final_ doc 12

13 4.7 Δπηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Ζ εκπεηξία απφ ηε ρξήζε ηεο θινπθνλαδφιεο ππνδεηθλχεη φηη είλαη απίζαλν λα επεξεάζεη δπζκελψο ηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο ή ρεηξηζκνχ κεραλψλ. Χζηφζν, θαηά ηελ νδήγεζε νρεκάησλ ή ην ρεηξηζκφ κεραλψλ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ (π.ρ. δάιε ή ζπαζκνί) (βι. παξάγξαθν 4.8 Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο). 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ε θιηληθέο δνθηκέο έσο θαη ην 10% αληηκεηψπηζαλ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Πεξίπνπ 1% δηέθνςε ηε ζεξαπεία εμαηηίαο αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ. Οη παξαθάησ ζρεηηθέο κε ηε ζεξαπεία αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο έρνπλ αλαθεξζεί ζε αζζελείο νη νπνίνη έιαβαλ θινπθνλαδφιε γηα 7 ή πεξηζζφηεξεο εκέξεο ζε θιηληθέο δνθηκέο. MedDRA Καηεγνξία Οξγάλνπ πζηήκαηνο Γηαηαξαρέο ηνπ αηκνπνηεηηθνχ θαη ηνπ ιεκθηθνχ ζπζηήκαηνο Γηαηαξαρέο αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο Φπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο Γηαηαξαρέο θεληξηθνχ θαη πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο Γηαηαξαρέο απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο Δηδηθέο αηζζήζεηο Γηαηαξαρέο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο Γηαηαξαρέο ηνπ ήπαηνο θαη ησλ ρνιεθφξσλ Πνιύ ζπρλέο 1/10 πρλέο 1/100, <1/10 Κεθαιαιγία Ναπηία Έκεηνο Κνηιηαθφ άιγνο Γηάξξνηα Κιηληθά ζεκαληηθή αχμεζε ησλ AST, ALT θαη αιθαιηθήο θσζθαηάζεο Όρη ζπρλέο 1/1.000, <1/100 Αλαηκία Αυπλία Τπλειία παζκνί Εάιε Παξαηζζεζία Σξφκνο Ίιηγγνο Ξεξνζηνκία Απμεκέλε εθίδξσζε Αιινίσζε ηεο γεχζεο Αλνξεμία Γπζθνηιηφηεηα Γπζπεςία Μεηεσξηζκφο Υνιφζηαζε Ζπαηνθπηηαξηθή βιάβε Ίθηεξνο Κιηληθά ζεκαληηθή αχμεζε ηεο πάληεο 1/10.000, <1/1.000 Αλαθπιαμία Ζπαηηθή λέθξσζε Πνιύ ζπάληεο <1/ Όρη γλσζηέο (δελ κπνξνύλ λα εθηηκεζνύλ από ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα) Fluconazole Redibag_SPC_MA_Final_ doc 13

14 Γέξκα θαη παξαξηήκαηα Γηαηαξαρέο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο Γεληθά Γεξκαηηθφ Δμάλζεκα νιηθήο ρνιεξπζξίλεο Κλεζκφο Μπαιγία Κφπσζε Αίζζεκα Καθνπρίαο Δμαζζέληζε Ππξεηφο Απνθνιηδσ ηηθή δεξκαηηθή δηαηαξαρή (χλδξνκν Stevens- Johnson) Κιηληθέο παξελέξγεηεο αλαθέξζεθαλ πνιχ ζπρλφηεξα ζε αζζελείο κνιπζκέλνπο κε HIV (21%) απφ φηη ζε αζζελείο πνπ δελ ήηαλ κνιπζκέλνη κε HIV ( 13%). Χζηφζν, ν ηξφπνο εθδήισζεο ησλ παξελεξγεηψλ ζε κνιπζκέλνπο θαη κε κνιπζκέλνπο κε HIV αζζελείο ήηαλ παξφκνηνο. Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ππφ ζπλζήθεο θαηά ηηο νπνίεο είλαη αβέβαηε κηα αηηηνινγηθή ζπζρέηηζε (π.ρ. αλνηρηέο δνθηκέο, θαηά ηε δηάξθεηα εκπεηξίαο κεηά ηελ θπθινθνξία): MedDRA Καηεγνξία Οξγάλνπ πζηήκαηνο Λοιμώξειρ και παπαζιηώζειρ Διαηαπασέρ ηος αιμοποιηηικού και ηος λεμθικού ζςζηήμαηορ Διαηαπασέρ ηος ανοζοποιηηικού ζςζηήμαηορ Διαηαπασέρ ηος μεηαβολιζμού και ηηρ θπέτηρ Διαηαπασέρ ηος νεςπικού ζςζηήμαηορ Καπδιακέρ Διαηαπασέρ Διαηαπασέρ ηος ήπαηορ και ηυν σοληθόπυν Διαηαπασέρ ηος δέπμαηορ και ηος ςποδόπιος ιζηού Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Λνηκψμεηο εμαηηίαο αλζεθηηθψλ κηθξννξγαληζκψλ Λεπθνπελία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νπδεηεξνπελίαο θαη αθνθθηνθπηηαξαηκίαο, ζξνκβνθπηηαξνπελία, εσζηλνθηιία Αγγεηννίδεκα, νίδεκα πξνζψπνπ, θλεζκφο Τπεξρνιεζηεξνιαηκία, ππεξηξηγιπθεξηδαηκία, ππνθαιηαηκία παζκνί Παξάηαζε ηνπ δηαζηήκαηνο QT, torsades de pointes (βι. παξάγξαθν 4.4 Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε) Ζπαηηθή αλεπάξθεηα, επαηίηηδα Αισπεθία, ζχλδξνκν Lyell (ηνμηθή επηδεξκηθή λεθξφιπζε) 4.9 Τπεξδνζνινγία ε πεξίπησζε ππεξδνζνινγίαο, ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ππνζηεξηθηηθά κέηξα θαη ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. Ζ θινπθνλαδφιε απεθθξίλεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηα νχξα ζπλεπψο, ε πξνθιεηή δηνχξεζε κπνξεί λα απμήζεη ην ξπζκφ απνβνιήο ηεο. Fluconazole Redibag_SPC_MA_Final_ doc 14

15 Μία ηξίσξε ζπλεδξία αηκνδηχιηζεο κεηψλεη ηα επίπεδα θινπθνλαδφιεο ζην πιάζκα θαηά 50% πεξίπνπ. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: Αληηκπθεηηαζηθφ γηα ζπζηεκαηηθή ρξήζε, παξάγσγα ηξηαδφιεο. Κσδηθφο ATC: J02 AC01 Μεραληζκόο δξάζεο Ζ θινπθνλαδφιε είλαη κέινο ηεο ηξηαδνιηθήο νκάδαο αληηκπθεηηαζηθψλ παξαγφλησλ κε θπξίσο κπθεηνζηαηηθέο δξάζεηο. Δίλαη έλαο ηζρπξφο θαη επηιεθηηθφο αλαζηνιέαο ηεο ζχλζεζεο κπθεηηαζηθήο εξγνζηεξφιεο πνπ νδεγεί ζε βιάβεο εληφο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο. Ζ θινπθνλαδφιε έρεη πςειή εηδηθφηεηα γηα ηα κπθεηηαζηθά έλδπκα ηνπ θπηνρξψκαηνο P-450. Μεραληζκόο Αληνρήο Αλάινγα κε ηα είδε ησλ δπκνκπθήησλ πνπ εκπιέθνληαη, νη θχξηνη κεραληζκνί αληνρήο ζηε θινπθνλαδφιε, φπσο θαη κε άιινπο αληηκπθεηηαζηθνχο παξάγνληεο αδφιεο, πεξηιακβάλνπλ κεησκέλε ζπζζψξεπζε ηνπ θαξκάθνπ ζην θχηηαξν κέζσ (i) κεηαβνιήο ηεο ζχλζεζεο ηνπ ακηλνμένο ηεο ιαλνζηεξφιεο 14α δηκεζπιάζεο, (ii) αχμεζεο ηεο εθξνήο ηνπ θαξκάθνπ θαη (iii) κεηαβνιήο ησλ βηνζπλζεηηθψλ νδψλ ηεο εξγνζηεξφιεο. ην Candila albicans, ν απνθιεηζκφο ησλ ζπλζεηηθψλ νδψλ ηεο εξγνζηεξφιεο ζεσξείηαη φηη πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηνλ απνθιεηζκφ ηεο sterol C5,6-desaturase ε νπνία είλαη επηζεκαζκέλε κε ERG3. ηα πην αλζεθηηθά είδε, Candida glabrata, ε επηθξαηνχζα νδφο δελ έρεη πιήξσο δηαιεπθαλζεί φκσο ζεσξείηαη φηη πξνέξρεηαη απφ «upregulation» ησλ γνληδίσλ CDR (CDR1, CDR1 θαη MMDR1) πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ εθξνή ηεο δξαζηηθήο νπζίαο απφ ηα θχηηαξα. Δπνκέλσο, αληνρή ζηε θινπθνλαδφιε ζπλήζσο ππνδειψλεη αληνρή ζε άιινπο αληηκπθεηηαζηθνχο παξάγνληεο αδφιεο. ε Cryptococcus neoformans νη κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη νη ίδηνη θχξηνη κεραληζκνί αληνρήο ππάξρνπλ ζε απηφ ην είδνο θαη φηη απηνί ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ πξνεγνχκελε έθζεζε ζε αληηκπθεηηαζηθνχο παξάγνληεο αδφιεο. Οκνίσο πξνζερηηθή αμηνιφγεζε ηεο σθέιεηαο απφ ηελ πξνηεηλφκελε δφζε έλαληη ηνπ θηλδχλνπ αλάπηπμεο αληνρήο πξέπεη επνκέλσο λα εθαξκφδεηαη γηα ηε θινπθνλαδφιε, φπσο γηα νπνηαδήπνηε άιιε αληηκηθξνβηαθή ρεκεηνζεξαπεία. Αληηκπθεηηαζηθή επαηζζεζία [Πεγή: Pfaller et al, 2006: ARTEMIS DISK Global Antifungal Surveillance Study. Messer et al, 2006: SENTRY Antimicrobial Surveillance program (2003) Rex JH, 2000: IDSA Practice Guidelines for the Treatment of Candidiasis] To αληηκπθεηηαζηθφ θάζκα ηεο θινπθνλαδφιεο πεξηιακβάλεη έλαλ αξηζκφ παζνγφλσλ νξγαληζκψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδψλ Candida albicans θαη κε-candida albicans, ησλ εηδψλ Cryptococcus θαη άιισλ δεξκαηφθπησλ. Ζ ζπρλφηεηα ηεο επίθηεηεο αληνρήο ελδέρεηαη λα πνηθίιιεη γηα νξηζκέλα είδε γεσγξαθηθά θαη κε ην ρξφλν. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη επηζπκεηφ λα ιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ηχπνπο αληνρήο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηδηαίηεξα φηαλ απαηηείηαη επαξθήο ζεξαπεία ζνβαξψλ ινηκψμεσλ. Γηεξκελεπηηθά ζεκεία γηα ηα είδε Candida Καηάηαμε MIC (microgrammes/ml) Δίδε Δπαίζζεην (E) Όρη πάλσ απφ 8 C.albicans C.parapsilosis C.lusitaniae Πεγή Πιεξνθνξηώλ Pfaller MA et al, 2006 Messer SA et al, 2006 Rex JH, 2000 Fluconazole Redibag_SPC_MA_Final_ doc 15

16 Δπαηζζεζία εμαξηψκελε απφ ηε δφζε (S-DD) C.kefyr C.dubliniensis C.pelliculosa C.glabrata (approx17% R) C.guillermondiι (approx10% R) C.famata (approx 12% R) C.tropicalis (approx 4% R) Αλζεθηηθφ Πάλσ απφ 32 C.krusei C.rugosa C.inconspicua C.norvegensis C.lipolytica C.zeylanoides Pfaller MA et al, 2006 Messer SA et al, 2006 Rex JH, 2000 Pfaller MA et al, 2006 Messer SA et al, 2006 Rex JH, 2000 Τπάξρνπλ αλαθνξέο αλζεθηηθψλ απνκνλσζέλησλ ζηειερψλ ηεο Candida albicans πνπ εκθαλίδνληαη ζε αζζελείο κε AIDS πνπ έρνπλ ιάβεη καθξνρξφληα ζεξαπεία κε θινπθνλαδφιε. Ο Cryptococcus neofarmans είλαη θπξίσο επαίζζεηνο ζηε θινπθνλαδφιε. Γέλε κε ηηκή MIC κεγαιχηεξε απφ 32 κηθξνγξακκάξηα αλά ml ζεσξνχληαη αλζεθηηθά. Ζ θινπθνλαδφιε έρεη κηθξή ή θακία δξαζηηθφηεηα έλαληη ησλ εηδψλ Aspergillus, Zygomycetes, Microsporum και Trychophyton. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Απνξξόθεζε: Οη θαξκαθνθηλεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο θινπθνλαδφιεο είλαη παξφκνηεο κεηά απφ ελδνθιέβηα ή απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξήγεζε. Ζ θινπθνλαδφιε απνξξνθάηαη θαιά κεηά απφ ηε ιήςε απφ ην ζηφκα. Ζ απφιπηε βηνδηαζεζηκφηεηα είλαη πάλσ απφ 90%. Ζ απφ ηνπ ζηφκαηνο απνξξφθεζε δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ηαπηφρξνλε ιήςε ηξνθήο. Ζ κέγηζηε ζπγθέληξσζε πιάζκαηνο λεζηείαο επηηπγράλεηαη 0,5-1,5 ψξα κεηά ηε ιήςε ηεο δφζεο. ηελ ζηαζεξνπνηεκέλε θαηάζηαζε επηηπγράλεηαη ην 90% ησλ επηπέδσλ ηνπ θαξκάθνπ ζην πιάζκα ζε 4-5 εκέξεο, κεηά απφ εθάπαμ εκεξήζηα ρνξήγεζε. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ πιάζκαηνο είλαη αλάινγε ηεο δφζεο. Μεηά ηε ρνξήγεζε 200 mg θινπθνλαδφιεο, ε Cmax είλαη πεξίπνπ 4,6 mg/l θαη νη ζπγθεληξψζεηο πιάζκαηνο ζηε ζηαζεξνπνηεκέλε θαηάζηαζε κεηά απφ 15 εκέξεο είλαη πεξίπνπ 10 mg/l. Μεηά ηε ρνξήγεζε 400 mg θινπθνλαδφιεο, ε Cmax είλαη πεξίπνπ 9 mg/l θαη νη ζπγθεληξψζεηο πιάζκαηνο ζηε ζηαζεξνπνηεκέλε θαηάζηαζε κεηά απφ 15 εκέξεο είλαη πεξίπνπ 18 mg/l. Ζ ιήςε δηπιάζηαο δφζεο ηελ πξψηε εκέξα έρεη σο απνηέιεζκα ζπγθεληξψζεηο πιάζκαηνο πεξίπνπ 90% ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο ζηαζεξνπνηεκέλεο θαηάζηαζεο ηε δεχηεξε εκέξα. Καηαλνκή: Ο θαηλνκεληθφο φγθνο θαηαλνκήο ηεο θινπθνλαδφιεο αληηζηνηρεί ζηε ζπλνιηθή πνζφηεηα λεξνχ ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ δέζκεπζε ζηηο πξσηεΐλεο πιάζκαηνο είλαη ρακειή (11-12%). Ζ θινπθνλαδφιε επηηπγράλεη θαιή δηείζδπζε ζε φια ηα πγξά ηνπ ζψκαηνο πνπ έρνπλ κειεηεζεί. Σα επίπεδα θινπθνλαδφιεο ζηε ζίειν θαη ζηα πηχεια είλαη παξφκνηα κε ηα επίπεδα ζην πιάζκα. ε αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ κπθεηηαζηθή κεληγγίηηδα, ηα επίπεδα θινπθνλαδφιεο ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ είλαη πεξίπνπ ζην 80% ησλ αληίζηνηρσλ επηπέδσλ ζην πιάζκα. ηελ θεξαηνεηδή ζηνηβάδα επηδεξκίδα-ρφξην θαη ζηνλ εμσθξηλή ηδξψηα παξνπζηάδνληαη πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο θινπθνλαδφιεο ζε ζχγθξηζε κε απηέο ηνπ νξνχ. Ζ θινπθνλαδφιε ζπζζσξεχεηαη ζηελ θεξαηνεηδή ζηνηβάδα. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα δφζε 150 mg κηα θνξά εβδνκαδηαίσο, ε ζπγθέληξσζε ηεο θινπθνλαδφιεο ζηελ θεξαηνεηδή ζηνηβάδα ήηαλ κεηά απφ 2 δφζεηο 23,3 κg/g θαη 7 εκέξεο κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο ήηαλ αθφκε 7,1 κg/g. Fluconazole Redibag_SPC_MA_Final_ doc 16

17 Βηνκεηαηξνπή: Ζ δηάζπαζε ηεο θινπθνλαδφιεο είλαη κέηξηα. Μφλνλ ην 11% κηαο ξαδηελεξγνχο δφζεο απεθθξίλεηαη ζηα νχξα κε ηε κνξθή κεηαβνιηηψλ. Απνβνιή: Ζ θχξηα νδφο απέθθξηζεο είλαη λεθξηθή. Tν 80% πεξίπνπ ηεο δφζεο απεθθξίλεηαη ζηα νχξα ζε κε κεηαβνιηζκέλε κνξθή. Ζ θάζαξζε ηεο θινπθνλαδφιεο είλαη αλάινγε πξνο ηελ θάζαξζε ηεο θξεαηηλίλεο. Γελ ππάξρεη έλδεημε κεηαβνιηηψλ ζηελ θπθινθνξία. Ζ κέζε εκίζεηα δσή ζην πιάζκα είλαη πεξίπνπ 30 ψξεο. Ζ κεγάιεο δηάξθεηαο εκίζεηα δσή ζην πιάζκα ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα ηε ζεξαπεία κε κνλέο εκεξήζηεο δφζεηο ζε φιεο ηηο ελδείμεηο. Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο ζηα παηδηά: Σα παηδηά απνβάινπλ ηε θινπθνλαδφιε γξεγνξφηεξα απφ φηη νη ελήιηθεο. ε παηδηά (κεηά ηε λενγληθή θάζε) θαη ζε εθήβνπο απφ 5-15 ρξνλψλ ε εκίζεηα δσή ζην πιάζκα είλαη κεηαμχ 15,2-17,6. ηα πξφσξα βξέθε ε εκίζεηα δσή ζην πιάζκα είλαη κηθξφηεξε (πεξίπνπ 70 ψξεο) θαη ν φγθνο θαηαλνκήο είλαη κεγαιχηεξνο (1,2-2,3 litre/kg) ζε ζχγθξηζε κε ηα βξέθε πνπ γελλήζεθαλ ζην ηέινο ηεο θχεζεο. Καηά ηελ πξψηε εβδνκάδα κεηά ηε γέλλεζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λενγληθήο πεξηφδνπ, ε θάζαξζε ηεο θινπθνλαδφιεο ζην πιάζκα απμάλεηαη (θαη ε εκίζεηα δσή ζην πιάζκα κεηψλεηαη). Ζ θαξκαθνθηλεηηθή ηεο θινπθνλαδφιεο δελ έρεη κειεηεζεί ζε παηδηά κε λεθξηθή αλεπάξθεηα. 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Πξνθιηληθά δεδνκέλα απφ ζπκβαηηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ ηνμηθφηεηα επαλαιακβαλφκελεο δφζεο/γεληθή ηνμηθφηεηα, γνλνηνμηθφηεηα ή θαξθηλνγέλεζε, δελ ππνδειψλνπλ θαλέλαλ ηδηαίηεξν θίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν, πέξαλ ησλ θηλδχλσλ νη νπνίνη έρνπλ ήδε εμεηαζηεί ζε άιιεο παξαγξάθνπο ηεο ΠΥΠ. ε κειέηεο ηνμηθφηεηαο ηεο αλαπαξαγσγήο πνπ έγηλαλ ζε αξνπξαίνπο, αλαθέξζεθε απμεκέλνο ξπζκφο αλάπηπμεο πδξνλέθξσζεο θαη επηκήθπλζεο ηεο λεθξηθήο ππέινπ θαη ε εκβξπτθή ζλεζηκφηεηα απμήζεθε. Παξαηεξήζεθε αχμεζε αλαηνκηθψλ παξαιιαγψλ θαη θαζπζηεξεκέλε νζηενπνίεζε, θαζψο επίζεο, παξαηεηακέλνο ηνθεηφο θαη δπζηνθία. ε κειέηεο ηνμηθφηεηαο ηεο αλαπαξαγσγήο πνπ έγηλαλ ζε θνπλέιηα, θαηαγξάθεθαλ ακβιψζεηο. 6. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ Υισξηνχρν λάηξην Ύδσξ γηα ελέζηκα 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Παξφιν πνπ δελ είλαη γλσζηέο ζπγθεθξηκέλεο αζπκβαηφηεηεο, ην Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε δελ πξέπεη λα αλακεηγλχεηαη κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε. Βι. επίζεο Παξάγξαθν 6.6 Ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απφξξηςεο θαη άιινη ρεηξηζκνί. 6.3 Γηάξθεηα δσήο Fluconazole Redibag_SPC_MA_Final_ doc 17

18 2 ρξφληα 6.4 Ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο Φπιάζζεηε ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία γηα λα πξνζηαηεχεηαη απφ ην θσο ή ηελ πγξαζία. Μελ θαηαςχρεηε. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε Σν Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε παξέρεηαη ζε έλαλ εχθακπην πιαζηηθφ ζάθν έγρπζεο, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ πνιπoιεθηληθέο ξεηίλεο. Ο ζάθνο δηαηίζεηαη ζε ηξία κεγέζε ησλ 50 ml, 100 ml θαη 200 ml. Κάζε ζάθνο είλαη ηπιηγκέλνο εμσηεξηθά κε έλαλ πξνζηαηεπηηθφ επηζχιαθα απφ αινπκίλην. πζθεπαζίεο: 10 x 50 ml, 20 x 50 ml, 10 x 100 ml, 20 x 100 ml, 10 x 200 ml ή 20 x 200 ml. Μπνξεί λα κελ θπθινθνξνχλ φιεο νη ζπζθεπαζίεο. 6.6 Ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο θαη άιινη ρεηξηζκνί Κάζε ζάθνο πξννξίδεηαη γηα κία ρξήζε κφλν. Υξεζηκνπνηήζηε έλαλ ζάθν κφλνλ εθφζνλ ην δηάιπκα είλαη δηαπγέο, ρσξίο νξαηά ζσκαηίδηα θαη εθφζνλ ν πεξηέθηεο δελ έρεη ππνζηεί δεκηά. Μελ αθαηξείηε ηελ πξνζηαηεπηηθή ζπζθεπαζία ηνπ ζάθνπ κέρξη λα είλαη έηνηκνο πξνο ρξήζε. Μελ ζπλδέεηε ηνπο ζάθνπο κεηαμχ ηνπο. Σέηνηνπ είδνπο ρξήζε ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε εκβνιή απφ αέξα, ιφγσ ηνπ ππνιεηπφκελνπ αέξα ν νπνίνο αλαξξνθάηαη απφ ηνλ πξσηεχνληα πεξηέθηε πξηλ νινθιεξσζεί ε ρνξήγεζε ηνπ πγξνχ απφ ηνλ δεπηεξεχνληα πεξηέθηε. Σν δηάιπκα ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε ζηείξν εμνπιηζκφ θαη κε ηε ρξήζε άζεπηεο ηερληθήο. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα εμαεξψλεηαη κε ην δηάιπκα ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη ε εηζαγσγή αέξα ζην ζχζηεκα. Πξνζζεηηθέο νπζίεο δελ επηηξέπνληαη. Απνξξίςηε κεηά απφ κία ρξήζε. Απνξξίςηε ηπρφλ κε ρξεζηκνπνηεζείζα πνζφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο. Μελ επαλαζπλδέεηε κεξηθψο ρξεζηκνπνηεκέλνπο ζάθνπο. 1. Άλνηγκα Αθαηξέζηε ηνλ πξνζηαηεπηηθφ επηζχιαθα ηνπ ζάθνπ ακέζσο πξηλ απφ ηε ρξήζε. Διέγμηε γηα κηθξνδηαξξνέο πηέδνληαο ζηαζεξά ηνλ εζσηεξηθφ ζάθν. Δάλ δηαπηζησζνχλ ζεκεία δηαξξνήο, απνξξίςηε ην δηάιπκα, θαζψο ε ζηεηξφηεηα ελδέρεηαη λα έρεη αιινησζεί. Δλδέρεηαη λα παξαηεξεζεί θάπνηνπ βαζκνχ ζακπάδαο ηνπ πιαζηηθνχ ζάθνπ, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ απνξξφθεζε πγξαζίαο θαηά ηε δηαδηθαζία απνζηείξσζεο. Απηφ είλαη θπζηνινγηθφ θαη δελ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ή ηελ αζθάιεηα ηνπ δηαιχκαηνο. Ζ ζακπάδα ζα κεησζεί ζηαδηαθά. Διέγμηε ην δηάιπκα φηη είλαη δηαπγέο θαη ειεχζεξν μέλσλ ζσκάησλ. Δάλ ην δηάιπκα δελ είλαη δηαπγέο ή πεξηέρεη μέλα ζψκαηα, απνξξίςηε ην. 2. Πξνεηνηκαζία γηα ηε ρνξήγεζε Fluconazole Redibag_SPC_MA_Final_ doc 18

19 Υξεζηκνπνηείηε ζηείξν πιηθφ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε ρνξήγεζε. Αλαξηήζηε ηνλ πεξηέθηε απφ ην ζεκείν ζηήξημεο κε ηελ νπή. Πξνζαξηήζηε έλα ζεη ρνξήγεζεο. Γηα ηε ζχλδεζε, ηελ εμαέξσζε ηνπ ζεη θαη ηε ρνξήγεζε ηνπ δηαιχκαηνο, αλαηξέμηε ζηηο πιήξεηο νδεγίεο νη νπνίεο ζπλνδεχνπλ ην ζεη. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ Baxter (Hellas) Δ.Π.Δ. Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ 34 θαη Αζελνδψξνπ Ζιηνχπνιε Αηηηθή Σει.: ΑΡΗΘΜΟ(ΟΗ) ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 100 mg / 50 ml: 71630/ mg / 100 ml: 71631/ mg / 200 ml: 71632/ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΡΧΣΖ ΔΓΚΡΗΖ / ΑΝΑΝΔΧΖ ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟΤ Fluconazole Redibag_SPC_MA_Final_ doc 19

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

Σν ζηξφπη Vimpat παξέρεηαη κε δνζηκεηξηθφ θχπειιν κε βαζκνινγηθά ζεκάδηα θαη νδεγίεο ρξήζεο ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο.

Σν ζηξφπη Vimpat παξέρεηαη κε δνζηκεηξηθφ θχπειιν κε βαζκνινγηθά ζεκάδηα θαη νδεγίεο ρξήζεο ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σν Vimpat ελδείθλπηαη σο ζπκπιεξσκαηηθή αγσγή γηα ηελ ζεξαπεία επηιεπηηθψλ θξίζεσλ εζηηαθήο έλαξμεο κε ή ρσξίο δεπηεξνγελή γελίθεπζε, ζε αζζελείο κε επηιεςία ειηθίαο 16 εηψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\XEFO INJ\spc 0003. gr mah name change. xefo inj.doc Page 1 of 12 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Xefo 8 mg θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο. 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο

Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο. 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ PARIET 20 mg γαζηξναλζεθηηθφ δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά : Γξαζηηθφ ζπζηαηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 10% /Baxter (Viaflo), Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Γιπθφδε (σο κνλνυδξηθή): 100,00

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 60 δόζεων (1 ζυζκευή) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Oxez Turbuhaler, 9 κηθξνγξακκάξηα/δφζε, Κφληο γηα εηζπλνή 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VIFAZOLIN 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά Κάζε θηαιίδην πεξηέρεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CEPROTIN 500 IUθφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Πξσηεΐλε C απφ αλζξψπηλν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex)

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex), Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Δηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σηείξν πγξφ πεξηηνλατθήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Norlevo δηζθίν ησλ 1.5 mg 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 1,5 mg ιεβνλνξγεζηξέιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: Lidaprim Δπηθαιπκκέλo κε ιεπηφ πκέλην δηζθίo 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SΡC) TINSET (νμαηνκίδε) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: TINSET

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SΡC) TINSET (νμαηνκίδε) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: TINSET ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SΡC) TINSET (νμαηνκίδε) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: TINSET 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Oxatomide 30mg/tab - Oxatomide:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Γξαζηηθή νπζία: 1-Adamantanamine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 2 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Abstral 100 κg ππνγιψζζηα δηζθία 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ππνγιψζζην δηζθίν πεξηέρεη 100 κg θαηληαλχιεο (σο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VERMOX 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε καζψκελν δηζθίν πεξηέρεη 100 mg mebendazole. Τν πφζηκν ελαηψξεκα πεξηέρεη 20 mg

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Cimzia 200 mg ελέζηκν δηάιπκα. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Η θάζε πξνγεκηζκέλε ζχξηγγα πεξηέρεη 200 mg certolizumab

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ MULTIMEL N8-800, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη ζε κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Picato 150 κηθξνγξακκάξηα/γξακκάξην γέιε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην γέιεο πεξηέρεη 150 κg

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1. ORIENS Διζκία ελεγσόμενηρ αποδέζμεςζηρ 10mg/TAB 1.2. ύνθεζη Δπαζηική οςζία : Mizolastine... 10 mg Έκδοσα : Ππξήλαο : Hydrogenated castor

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία Xozal 5mg/ml πόζηκεο ζηαγόλεο, δηάιπκα 1.2 ύλζεζε Δξαζηηθή νπζία: levocetirizine dihydrochloride Έθδνρα: Sodium acetate, acetic

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. Ολνκα ηνπ ηδηνζθεπάζκαηνο NICORETTE Inhaler 10mg 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε Νηθνηίλε, 10mg αλά κνλάδα 3. Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηα εηζπλνέο απφ ην ζηφκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ ASMETIC

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ ASMETIC ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ ASMETIC 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΘΟΝΣΟ 1. Ολνκαζία: Asmetic 1.1 ύλζεζε: Γξαζηηθή νπζία: ξνμηζξνκπθίλε 1.2 Έθδνρα: Hyprolose, Polyvidone, Silicon dioxide colloidal, Poloxamer,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. 1.1 Ονομαζία: Flodil Kατάκια, ζκληπά 5 και 10 mg Αmlodipine

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. 1.1 Ονομαζία: Flodil Kατάκια, ζκληπά 5 και 10 mg Αmlodipine ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 Ονομαζία: Flodil Kατάκια, ζκληπά 5 και 10 mg Αmlodipine 1.2 ύνθεζη Γξαζηηθή νπζία: Αmlodipine (σο besylate) Έθδνρα: Cellulose microcrystalline, Starch maize pregelatinized,

Διαβάστε περισσότερα

KΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ C

KΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ C KΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ C Ππόηαζη Ομάδαρ Δπγαζίαρ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (Γ. Παπαζενδσξίδεο, Γ. Γεξκαλίδεο, Γ.Ν. Νηαιέθνο) Noέμβπιορ 2012 Σποποποίηζη με

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\CALCIORAL\spc 0002. gr mah name change. calcioral.doc Page 1 of 6 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Calcioral 500 mg καζώκελν δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium 5.000 IU/ml

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα