ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ MULTIMEL N8-800, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη ζε κνξθή ζάθνπ ηξηψλ ζαιάκσλ. χλζεζε 1000 ml γαιαθηψκαηνο: Θάιακνο γαιαθηώκαηνο Θάιακνο δηαιύκαηνο Δξαζηηθέο νπζίεο ιηπηδίωλ 15% ακηλνμέωλ 12,5% (αληηζηνηρεί ζε (αληηζηνηρεί ζε 15g/100ml) (200 ml) 12,5g/100ml) (400 ml) Refined olive oil + Refined soya-bean oil* 30,00 g Alanine 10,35 g Arginine 5,75 g Glycine 5,15 g Histidine 2,40 g Isoleucine 3,00 g Leucine 3,65 g Lysine 2,90 g (As lysine hydrochloride) (3,62 g) Methionine 2,00 g Phenylalanine 2,80 g Proline 3,40 g Serine 2,50 g Threonine 2,10 g Tryptophan 0,90 g Tyrosine 0,20 g Valine 2,90 g Θάιακνο δηαιύκαηνο γιπθόδεο 31,25% (αληηζηνηρεί ζε 31,25g/100ml) (400 ml) Anhydrous glucose 125,00 g (As glucose monohydrate) (137,50 g) * Μείγκα εμεπγεληζκέλνπ ειαηνιάδνπ (πεξίπνπ 80%) θαη εμεπγεληζκέλνπ ζνγηειαίνπ (πεξίπνπ 20%) πνπ αληηζηνηρεί ζε αλαινγία απαξαίηεησλ ιηπαξψλ νμέσλ / νιηθψλ ιηπαξψλ νμέσλ 20%. Γηα πιήξε θαηάινγν εθδφρσλ, βιέπε ελφηεηα 6.1. el-spc-multimel030clean.doc 1

2 Μεηά ηελ αλάκεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηξηψλ ζαιάκσλ, ην ηξηκεξέο κείγκα παξέρεη ηα αθφινπζα: Αλά ζάθν 2000 ml Άδσην (g) 16,5 Ακηλνμέα (g) 100 Γιπθφδε (g) 250 Ληπίδηα (g) 60 Οιηθέο ζεξκίδεο (kcal) 2000 Θεξκίδεο κε πξσηετληθήο πξνέιεπζεο (kcal) 1600 Θεξκίδεο απφ γιπθφδε (kcal) 1000 Θεξκίδεο απφ ιηπίδηα (kcal) 600 Λφγνο ζεξκίδσλ / αδψηνπ 100 Φσζθνξηθά (mmol)** 4,5 Ομηθά (mmol) 85 Υισξηνχρα (mmol) 40 **Φσζθνξηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ην γαιάθησκα ιηπηδίσλ ph: 6,0 Ωζκσηηθφηεηα: 1230 mosm/l 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε Δκθάληζε πξηλ ηελ αλαζχζηαζε: Σν ιηπηδηθφ γαιάθησκα είλαη έλα νκνηνγελέο πγξφ κε γαιαθηψδε εκθάληζε. Σα δηαιχκαηα ησλ ακηλνμέσλ θαη ηεο γιπθφδεο είλαη δηαπγή, άρξσκα ή ειαθξψο θίηξηλα. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 4.1. Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σν ΜULTIMEL N8-800 ελδείθλπηαη γηα παξεληεξηθή ζίηηζε ζε ελήιηθεο θαη παηδηά κεγαιχηεξα ησλ 2 εηψλ, φηαλ ε απφ ηνπ ζηφκαηνο ή ε εληεξηθή ζίηηζε είλαη αδχλαηε, αλεπαξθήο ή αληελδείθλπηαη Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Δκθάληζε κεηά ηελ αλαζχζηαζε: Οκνηνγελέο πγξφ κε γαιαθηψδε εκθάληζε Μφλν γηα έγρπζε κέζσ θεληξηθήο θιέβαο (βιέπε παξαθάησ) Γνζνινγία Η δνζνινγία εμαξηάηαη απφ ηηο κεηαβνιηθέο απαηηήζεηο, ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηελ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο. Η ρνξήγεζε κπνξεί λα ζπλερηζηεί γηα φζν δηάζηεκα απαηηείηαη απφ ηελ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο. Σε ενήλικες και εθήβοσς Ανάγκες Οη κέζεο αλάγθεο ζε άδσην είλαη 0,16 έσο 0,35 g/kg/εκέξα (πεξίπνπ 1 έσο 2 g ακηλνμέσλ αλά kg ηελ εκέξα). Οη ελεξγεηαθέο αλάγθεο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ζίηηζεο θαη ην επίπεδν θαηαβνιηζκνχ ηνπ αζζελνχο. Καηά κέζν φξν απηέο είλαη 25 έσο 40 kcal/kg/εκέξα. el-spc-multimel030clean.doc 2

3 Μέγιζηη ημερήζια δόζη Η κέγηζηε εκεξήζηα δφζε είλαη 40 ml/kg βάξνπο ζψκαηνο (ηζνδχλακε κε 2,00 g ακηλνμέσλ, 5,00 g γιπθφδεο θαη 1,20 g ιηπηδίσλ αλά kg), δει ml ηνπ γαιαθηψκαηνο γηα έγρπζε ζε έλαλ αζζελή βάξνπο 70 kg. Σε παιδιά μεγαλύηερα ηων δύο εηών ποσ δεν ακολοσθούν αποκλειζηικά παρενηερική ζίηιζη Ανάγκες Οη κέζεο αλάγθεο ζε άδσην είλαη 0,35 έσο 0,45 g/kg/εκέξα (πεξίπνπ 2 έσο 3 g ακηλνμέσλ αλά kg ηελ εκέξα). Οη ελεξγεηαθέο αλάγθεο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ αζζελνχο, ηελ θαηάζηαζε ζίηηζεο θαη ην επίπεδν θαηαβνιηζκνχ ηνπ. Απηέο θπκαίλνληαη θαηά κέζν φξν κεηαμχ 60 θαη 110 kcal/kg/εκέξα. Δοζολογία Η δνζνινγία βαζίδεηαη ζηελ πξφζιεςε πγξψλ θαη ηηο εκεξήζηεο αλάγθεο ζε άδσην. Η πξφζιεςε ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηάζηαζε ελπδάησζεο ηνπ παηδηνχ. Μέγιζηη ημερήζια δόζη Η κέγηζηε εκεξήζηα δφζε είλαη 60 ml/kg βάξνπο ζψκαηνο (ηζνδχλακε κε 3 g ακηλνμέσλ, 7,5 g γιπθφδεο θαη 1,8 g ιηπηδίσλ αλά kg βάξνπο ζψκαηνο). Γεληθά, πξέπεη λα απνθεχγνληαη δφζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 3 g/kg/εκέξα ακηλνμέσλ θαη/ή ηα 17 g/kg/εκέξα γιπθφδεο θαη/ή ηα 3 g/kg/εκέξα ιηπηδίσλ, εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ. Σξφπνο ρνξήγεζεο ΓΙΑ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΑ ΥΡΗΗ ΜΔΩ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΦΛΔΒΑ Γηα νδεγίεο πξνεηνηκαζίαο θαη ρεηξηζκνχ ηνπ γαιαθηψκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε, βιέπε ελφηεηα 6.6. Η πξνηεηλφκελε δηάξθεηα έγρπζεο ηεο παξεληεξηθήο ζίηηζεο είλαη κεηαμχ 12 θαη 24 σξψλ. Ο ξπζκφο ξνήο ηεο ρνξήγεζεο ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ε δφζε πνπ ρνξεγείηαη, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειηθνχ κείγκαηνο πνπ εγρέεηαη, ν εκεξήζηνο φγθνο πξφζιεςεο θαη ε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο (βι. ελφηεηα 4.4). Καηά θαλφλα, ν ξπζκφο ξνήο ζα πξέπεη λα απμάλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ψξαο. Γεληθά, ε έγρπζε ζε κηθξά παηδηά ζα πξέπεη λα μεθηλάεη κε κηθξή δφζε, δειαδή 12,5 25 ml/kg θαη λα απμάλεηαη πξννδεπηηθά κέρξη κία κέγηζηε δφζε 60 ml/kg/εκέξα. Μέγιζηος ρσθμός έγτσζης (Ενήλικες και παιδιά μεγαλύηερα ηων 2 εηών) Γεληθά, δε ζα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη πεξηζζφηεξα απφ 2 ml/kg/ψξα ηνπ γαιαθηψκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε, δει. 0,10 g ακηλνμέσλ, 0,25 g γιπθφδεο θαη 0,06 g ιηπηδίσλ αλά kg βάξνπο ζψκαηνο αλά ψξα Αληελδείμεηο Η ρξήζε ηνπ MULTIMEL Ν8-800 αληελδείθλπηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: ε πξφσξα λενγλά, βξέθε θαη παηδηά θάησ ησλ 2 εηψλ, θαζψο ν ιφγνο ζεξκίδσλ/αδψηνπ θαη ε παξερφκελε ελέξγεηα είλαη αθαηάιιεια Γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζηηο πξσηεΐλεο ηεο ζφγηαο, ζηηο πξσηεΐλεο ηνπ απγνχ ή ζε νπνηεζδήπνηε άιιεο δξαζηηθέο νπζίεο ή έθδνρα νβαξή λεθξηθή αλεπάξθεηα ρσξίο ηε δπλαηφηεηα αηκνδηήζεζεο ή αηκνθάζαξζεο νβαξή επαηηθή αλεπάξθεηα πγγελείο αλσκαιίεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ ακηλνμέσλ νβαξέο δηαηαξαρέο ηεο πήμεο ηνπ αίκαηνο νβαξή ππεξιηπηδαηκία Τπεξγιπθαηκία γηα ηελ νπνία απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ 6 κνλάδεο ηλζνπιίλεο/ψξα Οη γεληθέο αληελδείμεηο γηα ρνξήγεζε ελδνθιέβηαο έγρπζεο είλαη νη εμήο: Ομχ πλεπκνληθφ νίδεκα, ππεξελπδάησζε, κε αληηξξνπνχκελε θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη ππνηνληθή αθπδάησζε Αζηαζείο θαηαζηάζεηο (γηα παξάδεηγκα, θαηαζηάζεηο κεηά απφ ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο, κε ξπζκηδφκελνο ζαθραξψδεο δηαβήηεο, νμεία θάζε θπθινθνξηθήο θαηέξεηςεο, νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, ζνβαξή κεηαβνιηθή νμέσζε, ζνβαξή ζεςαηκία θαη ππεξσζκσηηθφ θψκα) 4.4. Ιδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε el-spc-multimel030clean.doc 3

4 Σν MULTIMEL N8-800 δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη κέζσ πεξηθεξηθήο θιέβαο. Οη δηαηαξαρέο ηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ χδαηνο θαη ησλ ειεθηξνιπηψλ θαη νη κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο πξέπεη λα δηνξζψλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο έγρπζεο. Δπεηδή ην πξντφλ απηφ δελ πεξηέρεη ειεθηξνιχηεο, βηηακίλεο ή ηρλνζηνηρεία, νπνηαδήπνηε ηέηνηα πξνζζήθε πξέπεη λα θαζνξίδεηαη θαη λα παξέρεηαη ζπκπιήξσκα, αλάινγν πξνο ηηο αλάγθεο. Η σζκσηηθφηεηα ηνπ ηειηθνχ δηαιχκαηνο κεηά ηηο πξνζζήθεο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη πξηλ ηε ρνξήγεζε. Πξνζνρή ζπληζηάηαη θαηά ηε ρνξήγεζε ηνπ MULTIMEL Ν8-800 ζε αζζελείο κε απμεκέλε σζκσηηθφηεηα, επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα, θαξδηαθή αλεπάξθεηα ή πλεπκνληθή δπζιεηηνπξγία. Πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά άζεπηεο ζπλζήθεο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ θαζεηήξα ή ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο. Απαηηείηαη εηδηθή θιηληθή παξαθνινχζεζε φηαλ αξρίδεη ε ελδνθιέβηα έγρπζε. Καηά θαλφλα, ν ξπζκφο ξνήο ζα πξέπεη λα απμάλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ψξαο. Σo ζπγθεθξηκέλν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ πεξηέρεη ζνγηέιαην, ην νπνίν κπνξεί ζπάληα λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο. Η έγρπζε πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ακέζσο, εάλ εκθαληζηνχλ νπνηαδήπνηε κε θπζηνινγηθά ζεκεία ή ζπκπηψκαηα αιιεξγηθήο αληίδξαζεο (φπσο ππξεηφο, ξίγε, δεξκαηηθά εμαλζήκαηα ή αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα). Να παξαθνινπζείηαη ε ηζνξξνπία χδαηνο θαη ειεθηξνιπηψλ, ε σζκσηηθφηεηα ηνπ νξνχ, ε νμενβαζηθή ηζνξξνπία, ε γιπθφδε ηνπ αίκαηνο θαη νη δνθηκαζίεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ήπαηνο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Θα πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά νη ζπγθεληξψζεηο ηξηγιπθεξηδίσλ ζηνλ νξφ θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα απνκαθξχλεη ηα ιηπίδηα. Σα επίπεδα ζπγθεληξψζεσλ ηξηγιπθεξηδίσλ ζηνλ νξφ δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 3 mmol/l θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο. Οη ζπγθεληξψζεηο απηέο δε ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη πξηλ απφ κηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 3 σξψλ ζπλερνχο έγρπζεο. Δάλ ππάξρεη ππνςία αλσκαιίαο ζηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ ιηπηδίσλ, ζπληζηάηαη λα γίλνληαη εμεηάζεηο ζε εκεξήζηα βάζε γηα ηε κέηξεζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ νξνχ, κεηά απφ ρξνληθή πεξίνδν 5 έσο 6 σξψλ ρσξίο ρνξήγεζε ιηπηδίσλ. ηνπο ελήιηθεο, ν νξφο ζα πξέπεη λα είλαη δηαπγήο ζε ιηγφηεξν απφ 6 ψξεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο έγρπζεο πνπ πεξηέρεη ην γαιάθησκα ιηπηδίσλ. Η επφκελε έγρπζε ζα πξέπεη λα ρνξεγεζεί, κφλν εθφζνλ νη ζπγθεληξψζεηο ηξηγιπθεξηδίσλ ηνπ νξνχ έρνπλ επαλέιζεη ζε θπζηνινγηθέο ηηκέο. Δπηπιένλ, απαηηνχληαη ηαθηηθέο θιηληθέο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο: Γηαηαξαρψλ κεηαβνιηζκνχ ακηλνμέσλ Ηπαηηθήο αλεπάξθεηαο, ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο ή επηδείλσζεο λεπξνινγηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ππεξακκσληαηκία (βιέπε ελφηεηα 4.3) Νεθξηθήο αλεπάξθεηαο, ηδηαίηεξα κε ηελ παξνπζία ππεξθαιηαηκίαο (θίλδπλνο εκθάληζεο ή επηδείλσζεο ηεο κεηαβνιηθήο νμέσζεο θαη ηεο ππεξαδσζαηκίαο, εάλ δελ απνκαθξχλνληαη δηα ησλ λεθξψλ ηα επηπιένλ πξντφληα κεηαβνιηζκνχ ηνπ αδψηνπ - βιέπε ελφηεηα 4.3) Μεηαβνιηθήο νμέσζεο (δε ζπληζηάηαη ρνξήγεζε πδαηαλζξάθσλ παξνπζία γαιαθηηθήο νμέσζεο) αθραξψδνπο δηαβήηε (παξαθνινχζεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ γιπθφδεο, ηεο γιπθνδνπξίαο, ηεο θεηνλνπξίαο θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, ξχζκηζε ησλ δφζεσλ ηεο ηλζνπιίλεο) Γηαηαξαρψλ πήμεο Αλαηκίαο Τπεξιηπηδαηκίαο (ιφγσ ηεο παξνπζίαο ιηπηδίσλ ζην γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε) Η γεληθή αίκαηνο θαη νη παξάγνληεο πήμεσο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πην ζηελά θαηά ηε δηάξθεηα παξαηεηακέλεο ρνξήγεζεο (αξθεηψλ εβδνκάδσλ). Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο ζηελ παηδηαηξηθή Η δνζνινγία ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηελ θαηάζηαζε ζίηηζεο θαη ηελ πάζεζε θαη, φηαλ απαηηείηαη, λα δίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθή ελέξγεηα ή πξσηεΐλεο απφ ην ζηφκα/εληεξηθά. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε παηδηά κεγαιχηεξα ησλ 2 εηψλ, ηπρφλ αρξεζηκνπνίεην αλαζπζηακέλν γαιάθησκα ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη. Πάληνηε απαηηείηαη εκπινπηηζκφο κε βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία. Παηδηαηξηθέο ζπλζέζεηο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. el-spc-multimel030clean.doc 4

5 4.5. Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Σν ελ ιφγσ γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ηαπηφρξνλα κε αίκα κέζσ ηεο ηδίαο γξακκήο έγρπζεο, ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο ςεπδνζπγθφιιεζεο. Σα ιηπίδηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην γαιάθησκα ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα νξηζκέλσλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ (γηα παξάδεηγκα, ρνιεξπζξίλεο, γαιαθηηθήο δηυδξνγελάζεο, θνξεζκνχ νμπγφλνπ, αηκνζθαηξίλεο αίκαηνο), εάλ ε ιήςε αίκαηνο γίλεη πξηλ απνκαθξπλζνχλ ηα ιηπίδηα (απηά γεληθά απνκαθξχλνληαη κεηά απφ ρξνληθή πεξίνδν 5 έσο 6 σξψλ, εθφζνλ δε ιακβάλνληαη ιηπίδηα) Kύεζε θαη γαινπρία Γελ ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα επαξθή ζρεηηθά θιηληθά επξήκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλνρήο ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην MULTIMEL Ν8-800 ζε γπλαίθεο πνπ είλαη έγθπεο ή ζειάδνπλ. Λφγσ ηεο απνπζίαο ζηνηρείσλ, ν ηαηξφο πνπ ζπληαγνγξαθεί ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηνπο θηλδχλνπο/ηα νθέιε, πξηλ απνθαζίζεη ηε ρνξήγεζε ηνπ γαιαθηψκαηνο απηνχ θαηά ηε δηάξθεηα εγθπκνζχλεο ή ζε γπλαίθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάηωλ Γελ εθαξκφδεηαη Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ, σο απνηέιεζκα κε νξζήο ρξήζεο: γηα παξάδεηγκα, ππεξδνζνινγία, ππεξβνιηθά γξήγνξνο ξπζκφο έγρπζεο (βιέπε ηηο ελφηεηεο 4.4 θαη 4.9). Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ ελδέρεηαη λα ζπκβνχλ θαη νη νπνίεο απαηηνχλ ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο είλαη νη εμήο: ππεξζεξκία, ππεξβνιηθή εθίδξσζε, ξίγε, λαπηία, θεθαιαιγία, δχζπλνηα. Έρνπλ αλαθεξζεί παξνδηθέο απμήζεηο παξακέηξσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ήπαηνο (αιθαιηθή θσζθαηάζε, ηξαλζακηλάζεο, ρνιεξπζξίλε), ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα παξαηεηακέλεο παξεληεξηθήο ζίηηζεο δηάξθεηαο κεξηθψλ εβδνκάδσλ. ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, έρεη εκθαληζηεί επαηνκεγαιία θαη ίθηεξνο. Η κεησκέλε ηθαλφηεηα απνκάθξπλζεο ησλ ιηπηδίσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην MULTIMEL Ν8-800 ελδέρεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ην "ζχλδξνκν ππεξθφξησζεο ιίπνπο", ην νπνίν κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ππεξδνζνινγία αιιά κπνξεί επίζεο λα ζπκβεί θαηά ηελ έλαξμε έγρπζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ζρεηίδεηαη κε απφηνκε επηδείλσζε ηεο θιηληθήο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο. Σν ζχλδξνκν ππεξθφξησζεο ιίπνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ: ππεξιηπηδαηκία, ππξεηφ, ιηπψδε δηήζεζε, επαηνκεγαιία, αλαηκία, ιεπθνπελία, ζξνκβνθπηηαξνπελία, δηαηαξαρέο πήμεσο θαη θψκα. Όια απηά ηα ζπκπηψκαηα είλαη αλαζηξέςηκα, φηαλ δηαθνπεί ε έγρπζε ηνπ γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ. Έρνπλ αλαθεξζεί ζπάληα πεξηζηαηηθά ζξνκβνθπηηαξνπελίαο ζε παηδηά ζηα νπνία ρνξεγήζεθαλ εγρχζεηο ιηπηδίσλ Τπεξδνζνινγία ηελ πεξίπησζε κε νξζήο ρνξήγεζεο (ππεξδνζνινγία θαη/ή ξπζκφο έγρπζεο πςειφηεξνο απφ ηνλ ζπληζηψκελν), κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ζεκεία ππεξνγθαηκίαο θαη νμέσζεο. Δλδέρεηαη λα εκθαληζηεί ππεξγιπθαηκία, γιπθνδνπξία θαη ππεξσζκσηηθφ ζχλδξνκν, εάλ ρνξεγεζεί ππεξβνιηθή πνζφηεηα γιπθφδεο. Τπεξβνιηθά γξήγνξε έγρπζε ή ρνξήγεζε πνιχ κεγάισλ φγθσλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη λαπηία, έκεην, ξίγε θαη δηαηαξαρέο ειεθηξνιπηψλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ε έγρπζε ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ακέζσο. Η κεησκέλε ηθαλφηεηα απνκάθξπλζεο ιηπηδίσλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη "ζχλδξνκν ππεξθφξησζεο ιίπνπο", ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ είλαη αλαζηξέςηκα κεηά ηε δηαθνπή ηεο έγρπζεο ιηπηδίσλ (βιέπε επίζεο ελφηεηα 4.8). ε κεξηθά πνιχ ζνβαξά πεξηζηαηηθά, ελδέρεηαη λα απαηηεζεί αηκνθάζαξζε, αηκνδηήζεζε ή αηκνδηαδηήζεζε. el-spc-multimel030clean.doc 5

6 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 5.1. Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή νκάδα: Γηαιχκαηα παξεληεξηθήο δηαηξνθήο / ζπλδπαζκνί Κσδηθφο ΑΣC: B05BA10 Σν MULTIMEL Ν8-800 είλαη έλα ηξηκεξέο κείγκα καθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ηνπ ηζνδπγίνπ αδψηνπ/ελέξγεηαο απφ ηελ πεγή ηνπ αδψηνπ (L-ακηλνμέα) θαη παξέρεη ελέξγεηα ππφ ηε κνξθή γιπθφδεο θαη απαξαίηεησλ ιηπαξψλ νμέσλ. Απηή ε ζχλζεζε ρσξίο ειεθηξνιχηεο επηηξέπεη ηε ιήςε ειεθηξνιπηψλ θαηά πεξίπησζε, πξνζαξκνζκέλε ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο. Σν δηάιπκα ακηλνμέσλ πεξηέρεη 15 L-ακηλνμέα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 8 απαξαίηεησλ ακηλνμέσλ) ηα νπνία είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηε ζχλζεζε πξσηετλψλ. Σα ακηλνμέα απνηεινχλ επίζεο πεγή ελέξγεηαο, ε νμείδσζή ηνπο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απέθθξηζε αδψηνπ κε ηε κνξθή νπξίαο. Σν πξνθίι ησλ ακηλνμέσλ έρεη σο εμήο: Απαξαίηεηα ακηλνμέα/νιηθά ακηλνμέα: 40,5% Απαξαίηεηα ακηλνμέα (g)/νιηθφ άδσην (g): 2,5 Γηαθιαδηζκέλεο αιχζνπ ακηλνμέα/νιηθά ακηλνμέα: 19% Πεγή πδαηαλζξάθσλ είλαη ε γιπθφδε (125 g/l). Σν γαιάθησκα ιηπηδίσλ απνηειείηαη απφ εμεπγεληζκέλν ειαηφιαδν θαη εμεπγεληζκέλν ζνγηέιαην (αλαινγία 80/20), κε ηελ αθφινπζε θαηά πξνζέγγηζε θαηαλνκή ιηπαξψλ νμέσλ: 15% θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα (SFA) 65% κνλναθφξεζηα ιηπαξά νμέα (MUFA) 20% πνιπαθφξεζηα απαξαίηεηα ιηπαξά νμέα (PUFA) Ο ιφγνο θσζθνιηπηδίσλ/ηξηγιπθεξηδίσλ είλαη 0,06. Η κέζε πεξηεθηηθφηεηα ζε απαξαίηεηα ιηπαξά νμέα (EFA) βειηηψλεη ηελ θαηάζηαζε σο πξνο ηα αλψηεξα επίπεδα παξαγψγσλ ησλ EFA, ελψ δηνξζψλεη ηελ αλεπάξθεηα ησλ ΔFA. Σν ειαηφιαδν πεξηέρεη ζεκαληηθή πνζφηεηα α - ηνθνθεξφιεο ε νπνία, ζε ζπλδπαζκφ κε κέζε ιήςε PUFA, ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο σο πξνο ηε βηηακίλε Δ θαη κεηψλεη ηελ ππεξνμείδσζε ησλ ιηπηδίσλ Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Σα ζπζηαηηθά (ακηλνμέα, γιπθφδε, ιηπίδηα) θαηαλέκνληαη, κεηαβνιίδνληαη θαη απνκαθξχλνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο εάλ είραλ ρνξεγεζεί κεκνλσκέλα. Οη θαξκαθνθηλεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ακηλνμέσλ πνπ ρνξεγνχληαη ελδνθιέβηα είλαη θαηά θχξην ιφγν ίδηεο κε απηέο ησλ ακηλνμέσλ πνπ παξέρνληαη κε απφ ηνπ ζηφκαηνο ζίηηζε. Ωζηφζν, ηα ακηλνμέα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πξσηεΐλεο ησλ ηξνθψλ πεξλνχλ πξψηα απφ ηελ ππιαία θιέβα πξηλ θζάζνπλ ζηε ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία. Η ηαρχηεηα απέθθξηζεο ησλ ιηπηδηθψλ γαιαθησκάησλ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ. Σα κηθξά ιηπηδηθά ζσκαηίδηα θαίλεηαη λα θαζπζηεξνχλ ηνλ ρξφλν ηεο θάζαξζεο, ελψ απμάλνπλ ηε ιηπφιπζε απφ ιηπνπξσηετληθή ιηπάζε. Σν κέγεζνο ησλ ιηπηδηθψλ ζσκαηηδίσλ ηνπ γαιαθηψκαηνο πνπ πεξηέρεηαη ζην MULTIMEL Ν8-800, είλαη παξφκνην κε απηφ ησλ ρπινκηθξψλ θαη έηζη, ην γαιάθησκα απηφ δηαζέηεη παξφκνηα ηαρχηεηα απέθθξηζεο Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Γελ έρνπλ δηεμαρζεί πξνθιηληθέο κειέηεο ζην ηειηθφ πξντφλ MULTIMEL Ν Ωζηφζν, νη πξνθιηληθέο κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ θάλνληαο ρξήζε ησλ δηαιπκάησλ ακηλνμέσλ θαη γιπθφδεο πνπ πεξηέρνληαη ζην MULTIMEL Ν8-800, δηαθνξεηηθψλ ζπλζέζεσλ θαη ζπγθεληξψζεσλ, δελ απνθάιπςαλ θακία ζπγθεθξηκέλε ηνμηθφηεηα. Οη πξνθιηληθέο κειέηεο ηνμηθφηεηαο πνπ δηεμήρζεζαλ θάλνληαο ρξήζε ηνπ γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ πνπ πεξηέρεηαη ζην MULTIMEL Ν8-800 ηαπηνπνίεζαλ ηηο κεηαβνιέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο el-spc-multimel030clean.doc 6

7 κε ρνξήγεζε πςειήο πνζφηεηαο γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ: ιηπψδεο ήπαξ, ζξνκβνθπηηαξνπελία θαη πςειά επίπεδα ρνιεζηεξφιεο. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 6.1. Καηάινγνο κε ηα έθδνρα Θάιακνο γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ: Purified egg lecithin Glycerol Sodium oleate Sodium hydroxide (γηα ξχζκηζε ηνπ ph) Water for injections Θάιακνο δηαιχκαηνο ακηλνμέσλ: Glacial acetic acid (γηα ξχζκηζε ηνπ ph) Water for injections Θάιακνο δηαιχκαηνο γιπθφδεο: Hydrochloric acid (γηα ξχζκηζε ηνπ ph) Water for injections 6.2. Αζπκβαηόηεηεο πληζηάηαη λα κελ πξνζηίζεληαη άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα ζην MULTIMEL Ν Ωζηφζν, πξφζζεηα φπσο ειεθηξνιχηεο, ηρλνζηνηρεία, βηηακίλεο ή θαξκαθεπηηθά πξντφληα κπνξνχλ λα ζπληαγνγξαθεζνχλ. Δάλ ζεσξεζεί απαξαίηεηε ε ρξήζε ζπκπιεξσκάησλ, εμαθξηβψζηε πξψηα ηε ζπκβαηφηεηα. Μπνξεί λα πξνθιεζνχλ αζπκβαηφηεηεο γηα παξάδεηγκα, απφ ππεξβνιηθή νμχηεηα (ρακειφ ph) ή αθαηάιιειε πεξηεθηηθφηεηα δηζζελψλ θαηηφλησλ (Ca 2+ θαη Mg 2+ ), νη νπνίεο ελδέρεηαη λα απνζηαζεξνπνηήζνπλ ην ιηπηδηθφ γαιάθησκα. Να ειέγρεηαη ε ζπκβαηφηεηα κε δηαιχκαηα πνπ ρνξεγνχληαη ηαπηφρξνλα κέζσ ηεο ίδηαο ζπζθεπήο εγρχζεσο, θαζεηήξα ή ζσιελίζθνπ. Να κε ρνξεγείηαη πξηλ, ηαπηφρξνλα θαη κεηά απφ ρνξήγεζε αίκαηνο κέζσ ηεο ηδίαο ζπζθεπήο, ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ ςεπδνζπγθφιιεζεο Δηάξθεηα δωήο 2 ρξφληα κέζα ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία πληζηάηαη ην πξντφλ λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο κεηά ηε δηάλνημε ησλ πξνζσξηλψλ δηαθξαγκάησλ αζθαιείαο κεηαμχ ησλ 3 ζαιάκσλ. Σν αλαζπζηαζέλ γαιάθησκα έρεη απνδεηρζεί σζηφζν, φηη δηαηεξείηαη ζηαζεξφ γηα κέγηζην δηάζηεκα κέρξη 7 εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία κεηαμχ 2 θαη 8 C θαη ζηε ζπλέρεηα, γηα κέγηζην δηάζηεκα κέρξη 48 ψξεο ζε ζεξκνθξαζία θάησ ησλ 25 C. Μεηά ηελ πξνζζήθε ζπκπιεξσκάησλ ζην ήδε αλαζπζηαζέλ MULTIMEL Ν8-800 (βιέπε ελφηεηα 6.6) θαη φηαλ δε ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο, ε ρεκηθή θαη θπζηθή θαηά ηε ρξήζε ζηαζεξφηεηα έρεη απνδεηρζεί γηα 7 εκέξεο ζε 2 C έσο 8 C θαη αθνινχζσο, γηα 48 ψξεο θάησ ησλ 25 C. Ωζηφζν, απφ κηθξνβηνινγηθή άπνςε, θάζε κείγκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο. Δάλ δε ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο, ν ρξφλνο θχιαμεο θαηά ηε ρξήζε θαη νη ζπλζήθεο κεηά ηελ αλαζχζηαζε θαη πξηλ ηε ρξήζε είλαη ζηελ επζχλε ηνπ ρξήζηε θαη δελ πξέπεη θαλνληθά, λα είλαη πεξηζζφηεξν απφ 24 ψξεο ζε ζεξκνθξαζία 2 C έσο 8 C, εθηφο εάλ ε πξνζζήθε ησλ ζπκπιεξσκάησλ έρεη ιάβεη ρψξα ζε ειεγρφκελεο θαη ηεθκεξησκέλα άζεπηεο ζπλζήθεο Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξνϊόληνο Να κελ θαηαςχρεηαη. Ο πεξηέθηεο λα θπιάζζεηαη εληφο ηνπ εμσηεξηθνχ ραξηνθηβσηίνπ. Γηα θχιαμε ηνπ αλαζπζηαζέληνο γαιαθηψκαηνο, βιέπε ελφηεηα 6.3 el-spc-multimel030clean.doc 7

8 6.5. Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε Ο ζάθνο ηξηψλ ζαιάκσλ είλαη έλαο πιαζηηθφο ζάθνο πνιιαπιψλ ζηηβάδσλ. Η εζσηεξηθή ζηνηβάδα (επαθήο) ηνπ πιηθνχ ηνπ ζάθνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ έλα κείγκα πνιπνιεθηληθψλ ζπκπνιπκεξψλ θαη είλαη ζπκβαηή κε ηα δηαιχκαηα ακηλνμέσλ, ηα δηαιχκαηα γιπθφδεο θαη ηα ιηπηδηθά γαιαθηψκαηα. Οη ππφινηπεο ζηηβάδεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ EVA (πνιπαηζπιεληθφ νμηθφ βηλχιην) θαη απφ έλαλ ζπκπνιπεζηέξα. Ο ζάθνο είλαη ζπζθεπαζκέλνο ζε εμσηεξηθή ζπζθεπαζία θξάγκαηνο νμπγφλνπ, πνπ πεξηέρεη έλαλ απνξξνθεηή νμπγφλνπ κέζα ζε θαθειίζθν. Ο ζάιακνο ηεο γιπθφδεο θέξεη κία ζέζε εκπινπηηζκνχ γηα ρξήζε γηα ηελ πξνζζήθε ησλ ζπκπιεξσκάησλ. Ο ζάιακνο ησλ ακηλνμέσλ θέξεη κία ζέζε ρνξήγεζεο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο αθίδαο δηάηξεζεο ηεο ζπζθεπήο έγρπζεο. Μεηά ην ζπάζηκν ησλ δηαθξαγκάησλ αζθαιείαο, ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζάθνπ είλαη επαξθήο γηα ηελ πξνζζήθε βηηακηλψλ, ειεθηξνιπηψλ θαη ηρλνζηνηρείσλ. Έλαο ζάθνο ηξηψλ ζαιάκσλ πεξηέρεη 2000 ml: (800 ml δηαιχκαηνο ακηλνμέσλ 12,5% (αληηζηνηρεί ζε 12,5g/100ml)+ 800 ml δηαιχκαηνο γιπθφδεο 31,25% (αληηζηνηρεί ζε 31,25g/100ml) ml γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ 15% (αληηζηνηρεί ζε 15g/100ml). πζθεπαζίεο: Υαξηνθηβψηην 4 ζάθσλ 6.6. Οδεγίεο ρξήζεο / ρεηξηζκνύ α. Γηα λα ηνλ αλνίμεηε ρίζηε ην πξνζηαηεπηηθφ πεξηηχιηγκα. Απνξξίςηε ηνλ θαθειίζθν ηνπ απνξξνθεηή νμπγφλνπ κεηά απφ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πεξηηπιίγκαηνο. Δπηβεβαηψζηε ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ζάθνπ θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηαθξαγκάησλ αζθαιείαο. Υξεζηκνπνηήζηε κφλν εάλ ν ζάθνο δελ έρεη ππνζηεί βιάβε, εάλ ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο είλαη αλέπαθα (δειαδή ηα πεξηερφκελα ησλ ηξηψλ ζαιάκσλ δελ έρνπλ αλακεηρζεί), εάλ ην δηάιπκα ακηλνμέσλ θαη ην δηάιπκα γιπθφδεο είλαη δηαπγή θαη εάλ ην ιηπηδηθφ γαιάθησκα είλαη νκνηνγελέο πγξφ κε γαιαθηψδε εκθάληζε. β. Αλάκεημε ησλ δηαιπκάησλ θαη ηνπ γαιαθηψκαηνο Βεβαησζείηε φηη ην πξντφλ βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο φηαλ ζπάζεηε ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο. Σπιίμηε κε ηα ρέξηα ηνλ ζάθν θπιηλδξηθά ζε ξνιφ, αξρίδνληαο απφ ην άλσ άθξν ηνπ ζάθνπ (άθξν αλάξηεζεο). Σα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο ζα εμαθαληζηνχλ απφ ηελ πιεπξά θνληά ζηε ζέζε εκπινπηηζκνχ. πλερίζηε λα ηπιίγεηε κέρξη ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο λα αλνίμνπλ θαηά ην ήκηζπ ηνπ κήθνπο ηνπο. Αλακείμηε αλαζηξέθνληαο ηνλ ζάθν, ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο. γ. Πξνεηνηκαζία ηεο έγρπζεο Πξέπεη λα αθνινπζνχληαη άζεπηεο ζπλζήθεο. Κξεκάζηε ηνλ ζάθν. Αθαηξέζηε ην πιαζηηθφ πξνζηαηεπηηθφ απφ ηε ζέζε ρνξήγεζεο. Δηζάγεηε ζηαζεξά ηελ αθίδα δηάηξεζεο ηεο ζπζθεπήο έγρπζεο ζηελ έμνδν ρνξήγεζεο. δ. Πξνζζήθεο Σπρφλ πξνζζήθεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βηηακηλψλ) κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην αλαζπζηαζέλ κείγκα (αθνχ έρνπλ ζπάζεη ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο θαη ηα πεξηερφκελα ησλ ηξηψλ ζαιάκσλ έρνπλ αλακεηρζεί). el-spc-multimel030clean.doc 8

9 Οη βηηακίλεο κπνξνχλ επίζεο λα πξνζηεζνχλ ζηνλ ζάιακν ηεο γιπθφδεο πξηλ αλαζπζηαζεί ην κείγκα (πξηλ αλνηρζνχλ ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο θαη πξηλ ηελ αλάκεημε ησλ δηαιπκάησλ κε ην γαιάθησκα). ην MULTIMEL Ν8-800 κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ: Ηλεκηρολύηες Η ζηαζεξφηεηα έρεη απνδεηρζεί αλά ιίηξν ηξηκεξνχο κείγκαηνο κέρξη ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα: Ναηξίνπ: 150 mmol/l Καιίνπ: 150 mmol/l Μαγλεζίνπ: 5,60 mmol/l Αζβεζηίνπ: 5 mmol/l Μεηαιιηθψλ θσζθνξηθψλ: 15 mmol/l Οξγαληθψλ θσζθνξηθψλ: 15 mmol/l Ιτνοζηοιτεία και βιηαμίνες Η ζηαζεξφηεηα έρεη απνδεηρζεί κέρξη ηε ζπληζηψκελε εκεξήζηα δφζε. Τπάξρνπλ εγθεθξηκέλεο ζπλζέζεηο γηα ελήιηθεο πνπ απνθιείνπλ ε κία ηελ άιιε. Γηα παηδηά απαηηνχληαη ζπλζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παηδηαηξηθή. Οη πξνζζήθεο κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ πξέπεη λα εθηεινχληαη ππφ άζεπηεο ζπλζήθεο θαη απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Οη πξνζζήθεο απηέο γίλνληαη ζηε ζέζε εκπινπηηζκνχ κε ρξήζε βειφλεο: Πξνεηνηκάζηε ηε ζέζε εκπινπηηζκνχ, Παξαθεληήζηε ηε ζέζε εκπινπηηζκνχ θαη εγρχζηε, Αλακείμηε ηα πεξηερφκελα ηνπ ζάθνπ θαη ηα πξφζζεηα. ε. Υνξήγεζε Δάλ ην MULTIMEL Ν8-800 έρεη απνζεθεπηεί ζε ρακειή ζεξκνθξαζία, επηβεβαηψζηε φηη ην πξντφλ έρεη απνθηήζεη ηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πξηλ ηε ρξήζε. Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κφλν αθνχ έρνπλ δηαζπαζηεί ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο θαη κεηά ηελ αλάκεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηξηψλ ζαιάκσλ. Δπηβεβαηψζηε φηη ην ηειηθφ γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε δελ εκθαλίδεη δηαρσξηζκφ θάζεο. Πξννξίδεηαη γηα κία κφλν ρξήζε. Μεηά ην άλνηγκα ηνπ ζάθνπ ην πεξηερφκελν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο θαη δελ πξέπεη πνηέ λα θπιάζζεηαη γηα επφκελε ρξήζε. πληζηάηαη ε ρξήζε ζπζθεπήο ρνξήγεζεο ηεο νπνίαο είλαη γλσζηή ε ζπκβαηφηεηα γηα ηελ έγρπζε δηαιπκάησλ πνπ πεξηέρεη ιηπίδηα. Μελ απνζεθεχεηε κεξηθψο ρξεζηκνπνηεκέλνπο ζάθνπο θαη απνξξίςηε φια ηα βνεζήκαηα κεηά ηε ρξήζε. Μελ επαλαζπλδέεηε κεξηθψο ρξεζηκνπνηεκέλνπο ζάθνπο. Με ζπλδέεηε ζε ζεηξά πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεηε ηελ πηζαλφηεηα εκβνιήο απφ αέξα, ιφγσ ηνπ ελαπνκείλαληα αέξα πνπ πηζαλφλ λα εκπεξηέρεηαη ζηνλ πξψηνλ ζάθν. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε. Μεηζφβνπ Ν. Ηξάθιεην Αηηηθή Διιάδα ΣΗΛ.: Αληηπξφζσπνο ζηελ Κχπξν P.T. Hadjigeorgiou Co Ltd Σ.Θ , 3301 Λεκεζφο ΣΗΛ.: ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ el-spc-multimel030clean.doc 9

10 Διιάδα: 36484/ Κχπξνο: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ ΠΡΧΣΗ ΕΓΚΡΙΗ / ΑΝΑΝΕΧΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Ηκεξνκελία ηεο πξψηεο έγθξηζεο Διιάδα: 27/11/2003 Κχπξνο: 14/12/2005 Ηκεξνκελία αλαλέσζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο Διιάδα: 31/05/2007 Κχπξνο: 23/02/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ (ΜΕΡΙΚΗ) ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ 31/05/2007 el-spc-multimel030clean.doc 10

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CLINIMIX, διάλσμα για ενδοφλέβια έγτσζη 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν CLINIMIX πεξηέρεηαη ζε πιαζηηθφ ζάθν δχν δηακεξηζκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 5%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Glucose (σο monohydrate): 50,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 50 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Sodium Chloride: 9,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 9 mg Sodium Chloride.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1.

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CERNEVIT, Κόληο γηα ελέζηκν δηάιπκα / δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Έλα θηαιίδην (5 ml) πεξηέρεη: Retinol

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium 5.000 IU/ml

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ProQuad θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν ελαηψξεκα. Δκβφιην ηιαξάο, παξσηίηηδαο, εξπζξάο θαη αλεκεπινγηάο (απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΛΗΡΏΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΛΗΡΏΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝ. ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝ. ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ Η ζσζηή δηαηξνθή απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βέιηηζηε απφδνζε ζηελ πξνπφλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο. Όζν πην πγηεηλή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 11 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε Ξεξηερόκελα 11.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 300 11.1.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 300 11.1.2 ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ... 300 11.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο» «ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ» Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ» ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ & ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα ΓΗΜΗΣΡΗ Θ. ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Οη κεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε αχμεζε θαη ν ξπζκφο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δεπηεξνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ Αβξαάκ Γξαθφπνπινο Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ ΑΝΓΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ 1.1 Οξηζκόο Ο φξνο ππνγνληκφηεηα έρεη αληηθαηαζηήζεη ηνλ άθνκςν θαη απφιπην φξν ζηεηξφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ θαη αλαθέξεηαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NutropinAq 10 mg/2ml (30 IU), ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Έλα ml πεξηέρεη 5 mg ζσκαηξνπίλεο* Έλα θπζίγγην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα