Ἡ πρόσβαση τῶν χειρογράφων βυζαντινῆς. ψαλτικῆς στὸ διαδίκτυο 295

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἡ πρόσβαση τῶν χειρογράφων βυζαντινῆς. ψαλτικῆς στὸ διαδίκτυο 295"

Transcript

1 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 290 Ἡπρόσβασητῶνχειρογράφωνβυζαντινῆς ψαλτικῆςστὸδιαδίκτυο 295 LouisW.G.Barton TheUniversityofOxford KonstantinosJ. Terzopoulos Ἱ.ΜητρόπολιςὙδρας,Σπετσῶνκαὶ Αἰγίνης JuliaCraig McFeely RoyalHolloway,Universityof London St.Anne scollege Ἱ.Ν.ΕἰσοδίωντῆςΠαναγίας DigitalImageArchiveofMedieval Music OxfordOX26HS,U.K. Αἴγινα,Ἑλλὰς Egham,SurreyTW200EX,U.K. j.craig 295 Ἡἄδειαγιὰδημιουργίαψηφιακῶνἢἐκτυπωμένωνἀντιγράφωνὁλόκληρηςἢμέρους αὐτῆςτῆςἐργασίαςγιὰπροσωπικὴἢδιδακτικὴχρήσηπαραχωρεῖταιδωρεὰνὑπὸτὸνὄροὅτι τὰἀντίγραφαδὲνδημιουργοῦνταιἢδιανέμονταιγιὰκερδοσκοπικὴἢἐμπορικὴχρήσηκαὶ ὅτιφέρουναὐτὴτὴδιευκρίνισηκαὶτὴνπλήρηπαραπομπὴστὴνπρώτησελίδα.ἡμὲ διαφορετικὸτρόποἀντιγραφή,ἡἐπανέκδοση,ἡταχυδρόμησησὲδιακομιστὲς(servers)ἢἡ ἀνακατανομὴσὲκαταλόγουςἀπαιτεῖπροηγούμενησυγκεκριμένηἄδειακαί/ἡκαταβολὴ εἰσφορᾶς. Ἡἀγγλικὴἔκδοσητῆςπαρούσηςἐργασίαςβρίσκεταιστὴδιεύθυνση στὴνπαροῦσαἐργασίαθὰβρίσκονταιστὴδιεύθυνση θερμὰτὴμαρίαχαριάτηγιὰτὴνἑλληνικὴμετάφρασηκαὶτὸνπ.νικόλαογαρυφάλλου, ἀρχιερατικὸτῆςνήσουαἰγίνης,γιὰτὶςπαρατηρήσειςτου. Copyright2007.TheUniversityofOxford.

2 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 291 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τὰχειρόγραφατῆςβυζαντινῆςκαὶμεταβυζαντινῆςἐκκλησιαστικῆςψαλτικῆςεἶναι θεμελιώδουςσημασίαςγιὰπολλὰπεδίαμελέτης.σὲαὐτὴτὴνἐργασία,συνιστοῦμετὴν ψηφιακὴἀρχειοθέτησητῶνχειρογράφωνποὺπεριέχουνμουσικὴσημειογραφίατῶν ἈνατολικῶνὈρθόδοξωνἐκκλησιαστικῶνὕμνωνμὲτὴνμορφὴψηφιακῶνεἰκόνων. Συνοψίζουμετὶςκαλύτερεςμεθόδουςδημιουργίαςψηφιακῶνφωτογραφιῶνἔτσιὥστεἡ χρήσητῶνχειρογράφωννὰπεριορίζεταιστὸἑλάχιστοκαὶνὰἐξυπηρετοῦνταιοἱἀνάγκες τῶνλειτουργιολόγων,τῶνμελετητῶντῆςψαλτικῆς,τῶνπαλαιογράφων,κ.λπ.προτείνουμε μίαἀρχιτεκτονικὴλογισμικοῦγιὰτὴνοἰκοδόμησηδιαδικτυακῶνκατανεμημένωνψηφιακῶν βιβλιοθηκῶν,ἔτσιὥστενὰπροστατεύονταιτὰδικαιώματατῶνκατόχωντῶνχειρογράφων καὶνὰἱκανοποιοῦνταιοἱπρακτικὲςἀνάγκεςτῶντελικῶνχρηστῶν.ἀσχολούμαστεμὲτὸ πρόβληματῆςὀντολογίαςμεταδεδομένωνγιὰτὴνεὑρετηρίασηψηφιακῶνβιβλιοθηκῶν, ὅπουἡἀναζήτησηεἰκόνωνχειρογράφωνστὸνπαγκόσμιοἱστὸθὰδίνεισυγκεκριμένακαὶ ὁλοκληρωμέναἀποτελέσματαἀλλὰταυτόχροναοἱσυντάκτεςτῶνκαταλόγωντῶν βιβλιοθηκῶνδὲνθὰπεριορίζονταιἀπὸμίατυποποιημένηὀντολογίαποὺθὰμποροῦσενὰ εἶναιἀκατάλληληγιὰτὶςἀνάγκεςκαὶτοὺςστόχουςτους. Λέξειςκλειδιά. Χειρόγραφαβυζαντινῆςψαλτικῆς,ψηφιακὴφωτογραφία,κατανεμημένεςψηφιακὲς βιβλιοθήκεςεἰκόνων,ὀντολογίεςμεταδεδομένων,ἀποκέντρωση. 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ἩἘκκλησίαζοῦσεἀνέκαθενσὲἕναμυστικὸδεσμὸἀνάμεσαστὴγῆκαὶτὸν οὐρανό.ἡἐμπειρίατῆςγήινηςπλευρᾶςαὐτοῦτοῦδεσμοῦ ἡὀμορφιὰτῶν ναῶν,ἡκατανυκτικὴἀτμόσφαιρατῆςθείαςλειτουργίας,οἱεἰκόνεςτῶν ἁγίωνκαὶτῶνἀγγέλων,οἱπροσευχές,τὰἀναγνώσματαἀπὸτὴνἁγία Γραφή,ἡεὐωδίατοῦθυμιάματοςκ.λπ. ὅλαβρίσκονταισὲἀναγωγικὴ ΑὐτὴἡἐρευνητικὴἐργασίαὑποστηρίζεταιἀπὸτὴνEduserv.

3 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 292 σχέση,γιὰνὰμᾶςτονίζουναὐτὸτὸγεγονός.παρομοίως,τὰἀρχαϊκὰ χειρόγραφαἐκκλησιαστικῆςποιήσεωςἀποτελοῦνἁπτὲςἐκφράσειςαὐτοῦ τοῦδεσμοῦ.μᾶςδείχνουνμίαπραγματικότηταποὺοἱγήινεςαἰσθήσειςμας δὲνἔχουνἀντιληφθεῖ. Ὁπλούσιοςθησαυρὸςὕμνων,ψαλμῶνκαὶμουσικῶνχειρογράφων,ποὺ ἀποτελεῖτὴνκληρονομιάμαςἀπὸπροηγούμενεςγενεές,παραμελήθηκε σχεδὸνἐντελῶςτὸνπερασμένοαἰῶνα[13].ἡἀμέλειααὐτὴἦταν ἀποτέλεσμαδιαφόρωντάσεωνμὲἐντονότερητὴσυνεχῆστροφὴπρὸςτὰ ἀμερικάνικακαὶδυτικοευρωπαϊκὰπολιτιστικὰπρότυπα.συγκεκριμένα,ἡ τέχνητῆςἀνάγνωσηςκαὶτῆςγραφῆςσὲπαραδοσιακὲςφόρμεςτῆς προμεσαιωνικῆςμουσικῆςσημειογραφίαςἔχειπαραμεληθεῖπρὸςὄφελος τῆςδυτικῆςσυνηθισμένηςμουσικῆςσημειογραφίας. Μίατεράστιαπηγὴἀρχαϊκῶνχειρογράφωνποὺπεριέχειπρομεσαιωνικὴ μουσικὴσημειογραφίαἔχειδιασωθεῖὡςκληροδότηματῶντελευταίων χιλίωνἢκαὶπερισσοτέρωνἐτῶν.τὰπερισσότεραἀπὸαὐτὰτὰχειρόγραφα δὲνεἶναιπροσβάσιμαγιὰχρήσηστὶςἱερὲςἀκολουθίεςἢγιὰἀκαδημαϊκὴ μελέτηἐξαιτίαςτῆςφυσικῆςἀπομόνωσης,τῆςἀνησυχίαςγιὰτὴφθορὰ αὐτῶντῶνἀναντικατάστατωντεχνουργημάτωνκαὶτῆςπολὺσυχνῆς τραγικῆςκλοπῆςμοναστηριακῶνβιβλιοθηκῶν. ἩἄφιξητοῦΔιαδικτύουκαὶτοῦΠαγκόσμιουἹστοῦ,οἱἐξελίξειςστὴν τεχνολογίατῶνψηφιακῶνφωτογραφιῶνκαὶἡἐντεινόμενηεὐαισθησίαγιὰ τὴδιατήρησητῶν πολιτισμῶνπέραἀπὸτὰδημοφιλῆἐμπορικὰμέσαἔχουν προσφέρειστὴγενιάμαςμίαεὐκαιρίανὰεὐαγγελίζονταιαὐτὴτὴθεολογικὴ πηγὴπερισσότεροἀπὸὄ,τιἦτανποτὲπρὶνδυνατό.

4 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 293 Εἰκόνα1.ΧειρόγραφοἉγίουὈρους,Μ.ΛαύραςΓ67,φ.65v. Εἰκόνα:ΜιρκοφὶλμστὰMonumentaMusicaeByzantinae[9]. Ἕναμάθημαγιὰτὴμεγάλησημασίατῆςψηφιακῆςἀρχειοθέτησηςδίνεται ἀπὸτὴντραγικὴἀπώλειατοῦχειρογράφουτοῦἁγίουὄρους,λαύραςγ67 (τὸλεγόμενοchartresfragment).αὐτὸτὸἰδιαίτερασημαντικὸχειρόγραφο τῶνἀρχῶντοῦ11ουαἰῶνατῆςμεσοβυζαντινῆςμουσικῆςσημειογραφίας καταστράφηκεστὸνβομβαρδισμὸτῆςπόλεωςσάρτρτῆςγαλλίαςστὸν ΔεύτεροΠαγκόσμιοΠόλεμοἀπὸτοὺςσυμμάχουςτὸΜάιοτοῦ1944.Τὸμόνο ποὺμένεισήμεραεἶναιἕναἀσπρόμαυροφωτογραφικὸἀρχεῖο,μέτριας ποιότητας(παραβλ.,εἰκόνα1,ποὺδείχνειτὸστιχηρὸ«ἡσοφίατοῦθεοῦ»σὲ ἦχοπλάγιοτοῦτετάρτου).δὲνμποροῦμενὰγνωρίζουμετίἀτυχίεςμποροῦν νὰ συμβοῦνστὸμέλλονστὸνἐναπομείνανταθησαυρὸτῶνμουσικῶν χειρογράφων,ὅπωςπυρκαγιὲςσὲμοναστήρια,τρομοκρατικὲςἐνέργειεςἢ

5 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 294 πυρηνικὸςπόλεμος.εἶναιἐπιτακτικὴἀνάγκηνὰδιατηρήσουμεαὐτὰτὰ χειρόγραφασὲὑψηλῆςποιότηταςψηφιακὲςφωτογραφίες,ποὺθὰπρέπεινὰ ἀποθηκευτοῦνσὲπολλὰμέρηὥστενὰἀυξηθοῦνοἱπιθανότητεςνὰ διασωθεῖτουλάχιστονμίαεἰκόναγιὰτὶςἑπόμενεςγενεές. 2. ΨΗΦΙΑΚΗΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ἡψηφιακὴφωτογραφίαεἶναιπροτιμότερηἀπὸτὴνἀναλογικὴφωτογραφία ἢτὴνψηφιακὴσάρωση.[σὲpdf,κάντε«zoomin»στὶςεἰκόνεςμὲτὴνἔνδειξη γιὰμεγαλύτερηλεπτομέρεια.] 2.1Ἀνάλυσηεἰκονοστοιχείωνκαὶχρωματικὸβάθος Καὶἡἀνάλυση(δηλ.ὁἀριθμὸςτῶνεἰκονοστοιχείωνἢπίξελς,ἀνὰ τετραγωνικὸἑκατοστὸ)καὶτὸχρωματικὸβάθος(δηλ.ὁἀριθμὸςτῶν ξεχωριστῶνχρωμάτωνποὺμποροῦννὰκαταγραφοῦνἀπὸμίαφωτογραφία) μποροῦν ἀνάλογαμὲτὸφωτογραφικὸἐξοπλισμὸποὺχρησιμοποιεῖται νὰεἶναιἰδιαίτεραὑψηλὰξεπερνώνταςκατὰπολὺτὶςφυσικὲςδυνατότητες τοῦἀνθρώπινουματιοῦ.αὐτὸἐπιτρέπειτὴνψηφιακὴμεγέθυνσητῶν εἰκόνωνμὲμικρὴἢκαθόλουἀπώλειακαθαρότητας.μίατέτοιαμεγέθυνση μπορεῖνὰεἶναιἀσήμαντηγιὰκάποιονποὺδιαβάζειμόνοτὸλειτουργικὸ κείμενοκαὶτὸμέλοςκάποιαςσυνθέσεως,ἀλλὰμπορεῖνὰεἶναιπολὺ σημαντικὴγιὰἀκαδημαϊκὲςμελέτεςποὺἀσχολοῦνταιμὲτὸγραφικὸ χαρακτῆρα,τὸμελάνι,τὸχαρτὶκ.λπ.τοῦχειρογράφου.τέτοιεςπληροφορίες μποροῦννὰεἶναιπολὺσημαντικὲςγιὰτὴνχρονολόγησηχειρογράφων,ἢγιὰ τὸνἐντοπισμὸτῆςχρονικῆςστιγμῆςποὺἕναμεταγενέστεροτμῆμα προστέθηκεστὸἀρχικὸγραπτὸἢτὸμετέβαλε.σὲπεριπτώσειςποὺἕνα χειρόγραφοἔχειὑποστεῖφθορᾶἀπὸνερό,φωτιά,μούχλα,ἔντομα,κ.λπ.ἢ ἔγινανδιορθώσεις,μικρὲςδιαβαθμίσειςτοῦχρώματοςμποροῦννὰ

6 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 295 φιλτραριστοῦνψηφιακά,γιὰνὰἀποκαλύψουνλεπτομέρειεςποὺδὲνμπορεῖ νὰἀντιληφθεῖτὸἀνθρώπινομάτι. Εἰκόνα2.ΧειρόγραφοΚαστορίας,Μητροπόλεως8,φφ.40v 41r. ἩΕἰκόνα2δείχνειδύοφύλλατοῦἰδιαίτερασημαντικοῦχειρογράφου Καστορίας8.ΠρόκειταιγιὰἕναἈσματικὸτοῦ14ουαἰῶναποὺἀποτελεῖται ἀπὸ83φύλλα,ὕψους21,5ἑκ.καὶπλάτους15ἑκ.εἶναιμοναδικὸστὸὅτιἔχει μεσοβυζαντινὴ«στρογγυλὴ»σημειογραφίαγραμμένηπαράλληλαμὲἕνα ἀρχαιότερο,παλαιοβυζαντινὸσύστημαπαρασημαντικῆςποὺχρησιμοποιεῖ τὰμεγάλησημάδια ἕνασύστημαγραφῆςποὺπαραμένεισήμεραμὴ ἀποκρυπτογραφημένο.γενικά,τὰχειρόγραφαποὺπεριέχουνπαράλληλες σημειογραφίες(ποὺσυχνὰἀποκαλοῦνταιdoublevorlagen)ἔχουνἰδιαίτερη

7 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 296 σημασίαγιὰτὴμελέτητῆςἀναπτύξεωςκαὶτῆςἐξελίξεωςτῆςψαλτικῆς γραφῆς.(ἕναἄλλοπαράδειγμαεἶναιτὸχειρόγραφο8.)τὸχειρόγραφο Καστορίας8εἶναιἕναεἶδοςὀβελίσκουτῆςΡοζέταςκαὶμπορεῖνὰδώσειτὴν δυνατότηταστοὺςμελετητὲςτελικὰνὰἀποκρυπτογραφήσουντὰμεγάλα Σημάδιακαὶἔτσινὰἀποκαταστήσουνἕναδεσμὸμὲτὴνἀρχαίαλειτουργικὴ πράξη. Ἡἀσπρόμαυρηἀναλογικὴφωτογραφία(ποὺφαίνεταισὲσμίκρυνσηστὴν Εἰκόνα2)εἶναιἡκαλύτερηςποιότηταςδιαθέσιμηφωτογραφίααὐτὴτὴ στιγμή.τμῆματῆςφωτογραφίαςφαίνεταισὲκανονικὸμέγεθοςστὴνεἰκόνα 3.Εἶναιχαρακτηριστικὸδεῖγμαφωτογραφιῶνχαμηλῆςποιότηταςτὶςὁποίες οἱμελετητὲςεἶναιὑποχρεωμένοινὰἀντιμετωπίσουν,ὅτανμελετοῦν μουσικὰχειρόγραφατῆςἀνατολικῆςὀρθοδόξουἐκκλησίας.τὸχρωματικό τηςβάθοςπεριορίζεταισὲσκιὲςτοῦγκρὶκαὶαὐτὸμᾶςδυσκολεύειἀρκετὰνὰ ξεχωρίσουμετὸμελάνιτοῦσυγγραφέαἀπὸτὴφθορὰἢτὶςἀτέλειεςτοῦ χαρτιοῦ.τὸψηφιακὸφιλτράρισματῆςεἰκόναςμέσωτοῦλογισμικοῦκάποιου ὑπολογιστὴεἶναιἐπίσηςπρακτικὰἀνέφικτογιὰτὴνπροβολὴ συγκεκριμένωνλεπτομερειῶν. Εἰκόνα3.ΧειρόγραφοΚαστορίας,Μητροπόλεως8,φ.40v λεπτομέρεια.

8 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 297 Ἡψηφιακὴμεγέθυνσητῆςεἰκόναςδὲνπαρέχειπιὸἀκριβῆὀπτικὴ πληροφορίαἀπὸὅ,τιφαίνεταιστὸκανονικὸμέγεθος(εἰκόνα4δείχνειμία διεύρυνσητῆςἴδιαςφωτογραφίαςκατὰ3 φορὲςμεγεθύνσης). Εἰκόνα4.ΧειρόγραφοΚαστορίας,Μητροπόλεως8,φ.40v μεγέθυνσηἐπὶ3. Ἡεἰκόνα5δείχνειἕναἀπόσπασματοῦχειρογράφουGrottaferrata(Ἰταλίας), CryptensisΓ.γ.VI,φ.90,ὡςμίαεἰκόνασὲδιαβάθμισητοῦγκρὶ(grayscale)καὶ ποὺἔχειφιλτραριστεῖψηφιακά.ἀντὶνὰβοηθήσει,ὁφιλτραρισμὸςμὲ διαβάθμισητοῦγκρὶἔχειμειωθεῖἡλεπτομέρεια. Εἰκόνα5.Ψηφιακὸφιλτράρισμαἐφαρμοσμένοσὲφωτογραφίακλίμακαςτοῦγκρί.

9 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 298 Σήμερα,μπορεῖκάποιοςνὰβρεῖστὸνΠαγκόσμιοἹστὸκάποιεςπλήρεις χρωματικά,ψηφιακὲςεἰκόνεςχειρογράφωντῆςψαλτικῆς,ἀλλὰσὲπολλὲς περιπτώσειςἡἀνάλυσητῶνεἰκονοστοιχείωνεἶναιἀνεπαρκὴςγιὰ ἀκαδημαϊκὴχρήση.βρήκαμε,γιὰπαράδειγμα,μίαεἰκόναἀπὸτὸχειρόγραφο κώδικα1013τῆςμονῆςἁγίουπαντελεήμονος,ἁγίουὄρους,σελίδα258σὲ ἀπευθείαςσύνδεση(ἕναἀπόσπασμαφαίνεταιστὴνεἰκόνα6σὲπλήρη κλίμακα).ἡεἰκόναδείχνειτὴνὀμορφιὰαὐτοῦτοῦχειρογράφουτοῦ19ου αἰῶνα,εἰςδόξανθεοῦ,ἀλλὰἡἀνάλυσητῶνεἰκονοστοιχείωντουεἶναιπολὺ χαμηλὴγιὰτὴνἀνάγνωσητοῦκειμένουἢτὴνἀκριβὴμεταγραφὴτοῦμέλους ἀπὸτὴνεἰκόνα.

10 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 299 Εἰκόνα6.ΜονῆςἉγίουΠαντελεήμονος,1013,f.258,ἀπόσπασμα. Εἰκόνα:ἈπὸτὴνἰστοσελίδατοῦἙλληνικοῦὙπουργείουΠολιτισμοῦ 59kB[ἡεἰκόναδὲνεἶναιπλέονδιαθέσιμηστὴνἰστοσελίδατοῦἙλληνικοῦ ὙπουργείουΠολιτισμοῦ]. Ἂνκάποιαχειρόγραφαὑφίστανταιἐπεξεργασίαγιὰφωτογραφικοὺς σκοπούς,τότεσυστήνουμενὰχρησιμοποιοῦνταιοἱκαλύτερεςδυνατὲς φωτογραφικὲςτεχνικὲςἀπὸτὴνπρώτηστιγμή.δὲνθὰπρέπεινὰεἶναι ἀπαραίτητηἡχρήσητοῦχειρογράφουστὸμέλλονμὲσκοπὸτὴδημιουργία εἰκόνων.μίαἐντελῶςνέουεἴδουςτεχνολογίαεἰκόνωνμπορεῖνὰἀναδειχθεῖ

11 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 300 (ὅπωςἡτρισδιάστατηὁλογραφία)ποὺἴσωςδικαιολογήσειτὴνἐκνέου ἀπεικόνισηκάποιωνχειρογράφων.σὲἰδιαίτερεςπεριπτώσεις,ἄλλες σημερινὲςτεχνικές,ὅπωςἡἀπεικόνισημὲὑπεριῶδεςφῶς(uv),ἡὑπέρυθρη ἀνακλαστογραφίαἢἡἀπεικόνισημὲἀκτίνεςχ(βλ.εἰκόνες7καὶ8)ἴσως χρειαστοῦν[7].ἡσύγχρονητεχνολογίατῆςψηφιακῆςἀπεικόνισης,ὡστόσο, μπορεῖνὰπαράγειεἰκόνεςποὺμοιάζουνἀρκετὰρεαλιστικὲςστὸἀνθρώπινο μάτικαὶἱκανοποιοῦνπολλῶνεἰδῶνἀναλύσειςδεδομένωνεἰκόνων. Εἰκόνα7.Ἀπεικόνισημὲὑπεριώδεςφῶς(UV). Εἰκόνα:BeineckeΒιβλιοθήκητοῦΠανεπιστημίουYale.

12 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 301 Εἰκόνα8.Συγκριτικὴμήκηγιὰἀπεικόνιση. Ὑπάρχουνπρακτικὰὅριατῆςἀνάλυσηςεἰκονοστοιχείωνκαὶτοῦχρωματικοῦ βάθους,ἐπειδὴἡὑψηλότερηποιότηταἀπαιτεῖσημαντικὰμεγαλύτερη ἀποθήκευσηδεδομένων.(ἐπίσης,ὁχρόνοςμετάδοσηςπρέπεινὰλαμβάνεται ὑπόψηἂνοἱεἰκόνεςἀποστέλλονταιμέσωτοῦπαγκοσμίουἱστοῦ.)μίαμόνο εἰκόνασὲμορφὴtiffμπορεῖνὰχρειάζεται megabytes ἀποθηκευτικοῦχώρου(ἕνασυνηθισμένοcdθὰχωροῦσεμόνοδύοτέτοιες

13 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 302 εἰκόνες).πρέπεινὰἐκτιμᾶμερεαλιστικὰτὶςμακροπρόθεσμεςἀνάγκες ἀποθήκευσηςδεδομένων,καθὼςμπορεῖνὰμᾶςτελειώσειγρήγοραὁ ἀποθηκευτικόςμαςχῶρος.μίαλογικὴἰσορροπίαποιότηταςεἰκόνωνκαὶ ἀναγκῶνἀποθήκευσηςδίνουμεπαρακάτω.γιὰτὴνἀνάλυσηδεδομένων, θεωροῦμεὅτιτὸχρωματικὸβάθοςεἶναισχεδὸντὸἴδιοσημαντικὸμὲτὴν ἀνάλυσηεἰκονοστοιχείων:αὐτὲςοἱδύορυθμίσειςσὺντὴνἑστιακὴἀπόσταση ἀλληλοσυνδέονταιμὲσκοπὸτὴδιάκρισητῶνἰδιαιτέρωνχαρακτηριστικῶν τῶνχειρογράφωνβάσειλεπτῶνδιαφορῶνστὸχρῶματοῦμελανιοῦ διαβαθμίσειςποὺμπορεῖνὰμὴγίνονταιαἰσθητὲςστὸἀνθρώπινομάτι. Αὐτὲςοἱδιαβαθμίσειςεἶναιχρήσιμεςσὲπολλὰεἴδηἀναλύσεωςεἰκόνων.Ἂν τὸμέγεθοςτοῦἀρχείουψηφιακῶνεἰκόνωνεἶναιἕναςδεσμευτικὸς παράγοντας,ἡσυνήθηςλύσηεἶναιἡμείωσητῆςἀνάλυσηςτῶν εἰκονοστοιχείωνἀντὶτῆςμείωσηςτοῦχρωματικοῦβάθους. 2.2Στήριξη,φωτισμὸςκαὶγωνίαφωτογραφικῆςΜηχανῆς ἩΕἰκόνα9δείχνειστοιχεῖαἑνὸςφορητοῦἐξοπλισμοῦφωτογράφησης. Προφανῶς,εἶναιπολὺσημαντικὸἡχρήσητοῦχειρογράφουνὰμὴν προκαλέσειὁποιαδήποτεφθορά.γιὰαὐτό,καὶγιὰνὰἐξασφαλίσουμεμία κάθετηθέσηγιὰτὴφωτογραφικὴμηχανή,χρησιμοποιοῦμεἕνακοινὸ στήριγμαἢκάποιοεἰδικὰκατασκευασμένοἐργαλεῖο.ἕναπλαίσιοεἶναιτὸ καλύτεροσὲσυνθήκεςφωτογραφικοῦἐργαστηρίουἀλλὰσυνήθωςδὲνεἶναι ἐφικτὸνὰτὸἔχουμεμαζίμαςσὲἐκδρομές.εἶναιλογικὸνὰφωτογραφίζουμε ὅλομαζὶἕναχειρόγραφο ἀντὶἐπιλεγμένωνφύλλων ὥστενὰ χρησιμοποιεῖταιγιὰφωτογράφησημόνομίαφορά.

14 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 303 Εἰκόνα9.Φορητὸςἐξοπλισμὸςγιὰφωτογράφησημὲεἰδικὴβάσηγιὰκώδικες [4].Παρατηρεῖταιἡχρήσημὴἀντανακλιαστικό,μαῦροφόντο. Κατὰκανόνα,ἕναχειρόγραφοβιβλίοἔχειμία«φυσικὴ»θέσηστὴνὁποῖα μπορεῖνὰμένειἀνοιχτό,ὥστενὰμπορεῖνὰφωτογραφηθεῖμίαὁλόκληρη σελίδαχωρὶςνὰπαραμορφωθεῖἡεἰκόναστὸἐσωτερικότοῦδεσίματοςτοῦ βιβλίου(βλ.εἰκόνα10). Εἰκόνα10.Στρέβλωσητῆςεἰκόναςκοντὰστὸδεσμευτικὸτοῦκώδικος(δεξιά). Πηγή:ΧειρόγραφοPoissyἈντιφωνάριο,φ.46v(Λατινικῆςψαλτικῆς).Εἰκόνα:

15 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 304 Ἡσυσκευὴλήψηςπρέπεινὰμένειἀπολύτωςσταθερὴμὲτὴβοήθειαἑνὸς μηχανικοῦἐξοπλισμοῦἀκριβῶςἐπάνωἀπὸτὸἀντικείμενοφωτογράφησης. Ὁχρόνοςἔκθεσηςμπορεῖνὰεἶναιμεγάλος(τέσσεραἔωςἔξιλεπτά)καὶἡ παραμικρὴδόνησηπαίζειρόλο.ἡεἰκόναδὲνπρέπεινὰπαραμορφώνεται ἀπὸτὴγωνίατῆςσυσκευῆςλήψηςπρὸςτὸἀντικείμενοφωτογράφησης.στὴ Εἰκόνα11φαίνεταιἡπαραμόρφωσημιᾶςεἰκόναςποὺἔχειφωτογραφηθεῖ ἀπὸμηχανὴποὺτὴνκρατοῦσανστὸχέρικαὶδὲνβρισκότανἀκριβῶςἐπάνω ἀπὸτὸἀντικείμενοτῆςφωτογράφησης. Εἰκόνα11. Παραμόρφωσηεἰκόναςποὺπροκαλεῖταιἀπὸπλάγιαγωνία φωτογράφησης. Πηγή:ΧειρόγραφοἈθήνα,ΣίμωνοςΚαρᾶ59,φφ.2v 3r(ΝέονἈναστασιματάριον, 1860). Ὁφωτισμὸςεἶναιἕναςπολὺσημαντικὸςπαράγονταςγιὰτὴνἐξασφάλιση τῶνκαλυτέρωνδυνατῶνφωτογραφιῶν.ὁεὐρέωςφάσματος,τεχνητὸς φωτισμὸςεἶναιγενικὰκαλύτεροςἀπὸτὸφυσικὸφῶςτῆςἡμέρας,ἐπειδὴ μποροῦμενὰἔχουμεμεγαλύτεροἔλεγχοστὴνἴσηκατανομὴφωτὸςκατὰ μῆκοςτοῦἀντικειμένουφωτογράφησηςχωρὶςλάμψη.ἐπίσης,τὸφῶςτῆς ἡμέραςπεριέχειἐπιβλαβεῖςὑπεριῶδεις(uv)ἀκτῖνες,οἱὁποῖεςδὲνὑπάρχουν στὰἐξισορροπημέναὡςπρὸςτὸφῶςτῆςἡμέραςτεχνητὰφῶτα.τὸφῶς ἐφαρμόζεταικαλύτεραἔμμεσαμέσωκατόπτρων(ὅπωςκάνουνσυνήθωςοἱ

16 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 305 φωτογράφοιπορτρέτων).ἡεἰκόνα12δείχνειἕναφωτεινὸσημεῖοστὸκέντρο τῆςεἰκόναςποὺπροκαλεῖταιἀπὸλάμψηλόγωἀνομοιόμορφουφωτισμοῦ. Εἰκόνα12.Ἕναφωτεινὸσημεῖοστὸκέντροτῆςεἰκόναςποὺπροκαλεῖται ἀπὸλάμψηλόγωἀνομοιόμορφουφωτισμοῦ. Πηγή:ἘθνικὴΒιβλιοθήκηἙλλάδος,χειρόγραφοΕΒΕ2406,φ.221v(Παπαδική,ἔτος 1453). 2.3Μετρικὴἀναφορᾶς Κάθεφωτογραφίαθὰἔπρεπενὰεἶχεσυμπεριλάβει(ἀλλὰχωρὶςνὰ ὑπερκαλύπτειτὸἀντικείμενοφωτογράφησης)τὴμετρικὴπροτύπουφυσικῶν διαστάσεωνκαιχρωματικῆςκαταγραφῆς.αὐτὸεἶναισημαντικὸγιὰνὰ μπορεῖνὰβαθμονομεῖταιμὲἀκρίβεια,μπορεῖνὰεἶναιπολὺσημαντικὸγιὰ τὴναὐτόματηψηφιακὴἐπεξεργασίακαὶεἶναιἀναπόσπαστοτμῆματοῦ

17 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 306 ἱστορικοῦἀρχείου.ἕναπαράδειγματῆςμετρικῆςβιομηχανικοῦπροτύπου φαίνεταιστὴνεἰκόνα13,στὰδεξιὰτοῦἀντικειμένου(σὲαὐτὴτὴν περίπτωση,στὴνκόψητου,χειρόγραφηπεργαμηνή). 2.4Λίσταἐλέγχουγιὰψηφιακὴφωτογράφηση Αὐτὴἡλίσταἐλέγχουδημιουργήθηκεγιὰτὸσυνέδριο«ΝΕUMES2006» [http://purl.oclc.org/scribe/neumes/conference2006/]ἀπὸτὴνdr.craig McFeely.ΔώσαμεἰδιαίτερηπροσοχὴστὴνἐξαίρεσητῆςμορφῆςἀρχείωνJPEG ἀπὸτὴ«ἐργασιακὴροή»(workflow).αὐτὸσημαίνειὅτιοἱἀρχειακὲςεἰκόνες καὶτὰπροσχέδιαδὲνπρέπεινὰσώζονταισὲμορφὴ.jpg.κάτιτέτοιοθὰ προκαλοῦσεμόνιμηἀπώλειαλεπτομερειῶνστὴνἀποθηκευμένηεἰκόνα. Προσδιορίστεὅτιθέλετεὑψηλὴἀνάλυση(καὶὁρίστεσυγκεκριμένα400 dpiσὲπραγματικὸμέγεθοςἡὑψηλότερη). PNGἢμὴσυμπιεσμένηTIFFμορφὴκαὶστὴλήψηκαὶστὴνἐμφάνιση. ΟΧΙἀρχεῖαμορφῆςJPEGστὴν«ἐργασιακὴροή». 8 bit(ἢ24 bitἀνάλογαμὲτὸπρωτόκολλοτῆςβιβλιοθήκηςγιὰτὴν περιγραφὴτοῦβάθουςbit)rgbχρῶμαστὸἐλάχιστο(αὐτὴεἶναιἡ κανονικὴρύθμιση).ἡἐπιλογὴ16 bit(ἢ48 bit)δημιουργεῖπολὺ μεγαλύτερεςεἰκόνεςἀλλὰἀποθηκεύεικαὶπερισσότερεςχρωματικὲς πληροφορίες.(στὸphotoshop,μποροῦννὰἀνοιχθοῦνεἰκόνες48 bit μόνοστὴνἔκδοσηcs). Χρωματικὸπροφὶλτῆςσυσκευῆςλήψηςἐνσωματωμένοστὴνεἰκόνα. Κλίμακεςβιομηχανικοῦπροτύπουγιὰτὸμέγεθος,τὸχρῶμακαὶτὴν κλίμακατοῦγκρὶ(εἰκόνες13aκαὶb)ποὺἔχουνφωτογραφηθεῖδίπλα

18 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 307 στὴνεἰκόναἀλλὰχωρὶςνὰτὴνἀκουμποῦν. Λευκὲςκαὶμαῦρεςστιγμές,χρωματικὴδιόρθωσηκαὶἀντίθεση προσαρμοσμένηστὴστιγμὴτῆςλήψης(ὄχιμετά). Ἡεἰκόναπρέπεινὰεἶναικαθαρὴ(ἑστιασμένη)στὸκαλύτεροἐπίπεδο λεπτομέρειας. ΟΧΙunsharpmaskκατὰτὴδιάρκειατῆςλήψης. ΟΧΙunsharpmaskμετὰτὴλήψη. ΟΧΙπεριστροφή,εὐθυγράμμιση,ἀναδιαμόρφωση,προσαρμογὴ ἐπιπέδων,χρώματοςἢἔκθεσηςμετὰτὴλήψη(δηλ.κανενὸςεἴδους προσαρμογὴεἰκόναςμετὰτὴλήψη).

19 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 308 Εἰκόνα13a,b.Μετρικὴπροτύπου,δίπλαστὸἀντικείμενο. Εἰκόνες:(a)BodleianLibrary,Univ.ofOxford;(b)DIAMM[4].Πηγή:Worcester

20 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 309 Cathedral(Η.Β.),ΧειρόγραφοF173,φ.6v(Λατινικά). 2.5Ἡἐπιλογὴτῆςμορφῆςτῆςεἰκόνας Εἰκόνα14.Ἀπόσπασμα:PNGεἰκόνασὲποιότηταἀρχείου,ὑψηλῆςἀνάλυσης καὶχρωματικὸβάθος.μέγεθοςἀρχείουἑνὸςφύλλουεἶναι58.7mb. Πηγή:WorceshterCatherdral(U.K.),χειρόγραφοF173,f.6v(Λατινικά). Εἰκόνα15.Ἀπόσπασμα:Μεσαίαςποιότητας,κατάλληλογιὰπρόσβασημὲ συνδρομή.μέγεθοςἀρχείουἑνὸςφύλλουεἶναι11.4mb. Πηγή:ΧειρόγραφοΣινᾶ,CodexSinaiticus(4οςαἰῶναςΒίβλοςστὰἑλληνικά).Εἰκόνα: Εἰκόνα16.Ἀπόσπασμα:ΠοιότηταεἰκόναςJPEGποὺἁπλῶςδιαβάζεται, κατάλληλογιὰπρόσβασηστὸἰστὸχωρὶςσυνδρομή.μέγεθοςἀρχείουἑνὸς φύλλουεἶναι327kb.

21 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 310 Πηγή:ΣυλλογὴSchøyenΧειρόγραφο.2033(Εὐαγγέλιον;11ουαἰ.).Εἰκόνα: Οἱσημερινὲςψηφιακὲςφωτογραφικὲςμηχανὲςἐπιτρέπουντὴνἀποθήκευση τῶνεἰκόνωνσὲμορφὴtiffἢjpeg.πρέπεινὰἐπιλέγεταιἡμορφὴtiff.ἡ JPEGἔχειἀπώλειες(lossy)καὶδίνειἀρχεῖαμικρότερουμεγέθουςἀφαιρῶντας κάποιεςλεπτομέρειεςἀπὸτὴνεἰκόνα.(ἡμορφὴἀρχείουjpeg2000ἐπίσης δὲνἔχειἀπώλειες(non lossy)ἀλλὰδὲνὑποστηρίζεταιεὐρέωςἀπὸτὸ λογισμικὸτῶνὑπολογιστῶν.) ἩμορφὴTIFFεἶναιεὐέλικτηκαὶμπορεῖνὰἔχειἢνὰμὴνἔχειἀπώλειες, ἀνάλογαμὲτὸἂνχρησιμοποιεῖταισυμπίεση(compression)εἰκόνας.ἡtiff ἐπιτρέπεινὰἀποθηκευτοῦνκάποιαμεταδεδομένα(metadata)μὲμίαεἰκόνα. ΟἱμὴσυμπιεσμένεςεἰκόνεςTIFFεἶναιἀρκετὰμεγάλες:χρησιμοποιῶντας τὴνἀνάλυσηκαὶτὸχρωματικὸβάθουςποὺσυστήνουμε,ἡεἰκόναμόνομίας σελίδαςχειρογράφουμπορεῖνὰἔχειμέγεθοςἀρχείου100megabytesἢκαὶ μεγαλύτερο(ἀνάλογαμὲτὶςδιαστάσειςτοῦχειρογράφου).ἡἀπόκτησηκαὶ ἡδιατήρησηἀποθηκευμένωνδεδομένωνγιὰμίασυλλογὴτέτοιωνεἰκόνων μπορεῖνὰεἶναιπρόβλημα.ἐπίσης,τὰπερισσότεραπρογράμματα περιήγησηςἴντερνετδὲνὑποστηρίζουνἀρχεῖαtiffκαὶεἶναιἀπίθανονὰτὸ κάνουνποτέ. ΜίακαλύτερηἐπιλογὴεἶναιτὸPNG(PortableNetworkGraphics). Εἶναιμίαμορφὴχωρὶςἀπώλειες,συμπιεσμένη,ποὺμπορεῖνὰπαράγει σημαντικὰμικρότεραἀρχεῖαἀπὸτὰtiff.τὸμέγεθοςἀρχείουτῆςεἰκόνας μίαςσελίδαςχειρογράφουεἶναικανονικὰ45%μικρότεροσὲpngἀπὸὄ,τισὲ TIFF.ΤὸPNGἐγκρίνεταιἀπὸτὴδιεθνὴκοινοπραξίαγιὰτὸΔιαδίκτυο,World

22 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 311 WideWebConsortium(W3C),καὶὑποστηρίζεταιἀπὸτὰπερισσότερα προγράμματαπεριήγησηςδιαδικτύου.τὸpngἔχειἄλλαχαρακτηριστικὰ ποὺτὸκαθιστοῦνκαλὴἐπιλογή,ὅπωςτὴνἐνσωμάτωση«βασικῶν» μεταδεδομένωνστὸἀρχεῖοτῆςεἰκόναςκαὶτὴδιόρθωσηgammaγιὰτὴν προσαρμογὴὁποιασδήποτεχρωματικῆςἀπόκλισηςστὴνὀθόνητοῦ ὑπολογιστῆτοῦτελικοῦχρήστη. 2.6ἈρχειοθέτησηεἰκόνωνκαὶἀνάπτυξηἹστοῦ ὉἈνατολικὸςὈρθόδοξοςμοναχισμὸςδὲνἀπαιτεῖὅρκοσταθερότηταςὅπως ὁμοναχικὸςκανόναςτοῦἁγίουβενέδικτουστὴδύση.ἐντούτοις,οἱ ὑποκείμενοιλόγοιγιὰσταθερότητα(δηλ.ἡπαραμονὴστὸἴδιομοναστήριἐφ ὅρουζωῆς)ἔχουνἰσχυρὴἀναλογίαστὴνἀναδυόμενητεχνολογίατῶν διαδικτυακῶνπηγῶν.προκειμένουοἱεἰκόνεςτῶνχειρογράφωννὰ ἀποτελοῦνσυνεχῶςσημαντικὲςθρησκευτικές,ἀκαδημαϊκὲςκαὶπολιτιστικὲς πηγές,οἱ«εἰκονικὲςθέσεις»(virtuallocations)τουςστὸδιαδίκτυοπρέπεινὰ παραμένουνσταθερές.κατ ἀναλογία,ὁκανόναςτῆςἐπιστήμηςτῆς βιβλιοθηκονομίαςἀπαιτεῖτὴσταθερότητατῶνἀριθμῶνπρόσβασης. Οἱπεριστάσειςμπορεῖνὰπροκαλέσουνκάποιαἀλλαγὴτῆςδιεύθυνσηςτοῦ ξενιστή,ἀλλαγὴτῆςδομῆςτῶνκαταλόγων,ἀπόσυρσημίαςεἰκόναςκ.λπ.καὶ ἔτσιἡσταθερότηταἴσωςεἶναιδύσκολονὰδιατηρηθεῖστὸνἱστό.παρόλ αὐτά,μποροῦμενὰμετριάσουμεαὐτὸτὸπρόβλημαμὲκαλὸ προγραμματισμὸκαὶμακροπρόθεσμοὅραμα.ὅπουεἶναιδυνατό,πρέπεινὰ χρησιμοποιοῦμετὶςδιαθέσιμεςμεθόδουςγιὰτὴνἀποσύνδεσηφυσικῶν διευθύνσεωνἀπὸσυστήματαεὑρετηρίασης,ἀναζήτησηςκαὶἀνάκτησης.ἡ συμφωνίατοῦπαγκοσμίουἱστοῦγιὰτὰεἰκονικὰὀνόματαχώρου(www.) ἔχεικάνειἕναβῆμαπρὸςαὐτὴτὴνκατεύθυνση.(ἕναὄνομαχώρουμπορεῖ

23 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 312 νὰἀναχαρτογραφηθεῖσὲ ὁποιαδήποτεφυσικὴδιεύθυνσηστὸδιαδίκτυο,ἔτσι ὥστεοἱἀναφορὲςσὲαὐτὴννὰπαραμείνουνἔγκυρες.)παρόλ αὐτά,οἱ σπασμένοισύνδεσμοιεἶναιἕναπολὺσυχνὸφαινόμενο,ποὺπροκύπτειἀπὸ τὴνἀπόσυρση,τὴμετακίνησημιᾶςπηγῆςσὲἕναδιαφορετικὸ ἀρχειοκατάλογομέσαστὸδιακομιστὴἰστοῦἢτὴνμετονομασίαἑνὸς ἀρχείου.ἡβιομηχανίαλογισμικοῦἐργάζεταιἐπάνωσὲκαλύτερεςμεθόδους γιὰτὴνεἰκονικοποίησητῶνδιαδικτυακῶνπηγῶν(π.χ.theuniformresource Identifier,ἢURI).Ὡστόσο,οἱπολὺσημαντικοὶπαράγοντεςεἶναιὁ μακροπρόθεσμοςπρογραμματισμὸςκαὶἡδέσμευσηγιὰσταθερότητα. Τὰτεράστιαμεγέθηἀρχείωνποὺπροκύπτουνἀπὸτὴδημιουργίαεἰκόνων ὑψηλῆςποιότηταςπιθανόταταἀποκλείουντὴνδιαδικτυακὴἀνάπτυξητῶν ἀρχειακῶνεἰκόνωντῶνχειρογράφων.(στὸμέλλον,βελτιωμένηδιαδικτυακὴ εὐρυζωνικὴὑποδομὴἴσωςτὸκάνειπιὸἐφικτό.)τυπικά,οἱἱστοσελίδεςθὰ ἀναπτύξουνμεταβεβλημένεςσὲμέγεθοςἐκδόσειςεἰκόνωνποὺταιριάζουν στὸπαράθυροθέασηςἑνὸςπρογράμματοςπεριήγησηςἴντερνετκαὶτῶν ὁποίωντὸχρωματικὸβάθοςἔχειμειωθεῖμὲσυμπίεση.τὸjpegεἶναισήμερα ἡπιὸεὐρείαςχρήσηςμορφὴσυμπίεσηςεἰκόνων,ἂνκαὶτὸpngμπορεῖνὰ τὴνἀντικαταστήσειστὸπροσεχὲςμέλλον.ἡμείωσητοῦμεγέθουςκαὶἡ συμπίεσηλειτουργοῦνπρὸςὄφελοςκαὶτοῦτελικοῦχρήστηκαὶτοῦπαροχέα πηγῶν.ὁτελικὸςχρήστηςμπορεῖνὰβλέπειεἰκόνεςγρήγορακατὰτὴν περιήγησηστὸδιαδίκτυο.ὁπαροχέαςπηγῶνμπορεῖνὰ κρατήσειτὶς ἀρχειακὲςεἰκόνεςτουἀπὸτὸδιαδίκτυογενικά,προσφέροντάςτεςξεχωριστὰ ἐπ ἀμοιβῆςἢμὲσυνδρομὴσὲcd ROΜἢκάνονταςμεταφόρτωσητὸ λογισμικό.(κάποιοιπαροχεῖςπεριεχομένουἐπίσηςἀναπτύσσουνἀρχειακὲς εἰκόνεςστὸνἱστὸμέσωἑνὸςflash viewer.)αὐτὸτὸσενάριοεἶναιἰδιαίτερα χρήσιμοστοὺςπαροχεῖςποὺχρειάζονταιτελικοὺςχρήστες,γιὰνὰ

24 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 313 ἐκτελέσουνμίασύμβασηποὺδιέπειτὸπῶςμποροῦνκαὶπῶςδὲνμποροῦν νὰχρησιμοποιηθοῦνοἱεἰκόνες. Οἱπρωτότυπεςψηφιακὲςφωτογραφίεςδὲνπρέπεινὰσβήνονται.ὉConsuelo Dutschke[5]ἀφηγεῖταιμίατραγικὴἱστορίαγιὰκάποιοπαντεπιστήμιο,ὅπου ἀφοῦεἴχανἀναπτύξειτὶςσυμπιεσμένεςεἰκόνεςjpegστὸνπαγκόσμιοἱστό, διέγραψανὅλεςτὶςπρωτότυπες,ὑψηλῆςποιότηταςεἰκόνες,ἁπλῶςγιὰνὰ ἐξοικονομήσουνχῶρο. Οἱπρωτότυπεςπρέπεινὰἀρχειοθετοῦνταισὲἀξιόπισταψηφιακὰμέσα.Τὰ ἐφεδρικὰἀντίγραφαπρέπεινὰκρατοῦνταισὲγεωγραφικὰξεχωριστὲς τοποθεσίεςγιὰτὸἐνδεχόμενοκάποιαςκαταστροφῆς.οἱἐγκαταστάσεις ἀποθήκευσηςδεδομένωνσὲσπήλαιαεἶναιμίαἐξαιρετικὴἐπιλογή. 3.ΨΗΦΙΑΚΕΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΜποροῦμενὰσκεφτοῦμετὸνΠαγκόσμιοἸστὸὡςἕνατεράστιοσύστημα βάσηςδεδομένων,ὅπουκάθεἀρχεῖοἢεἰκόναμοιάζειμὲἕνα«ἀρχεῖοβάσης δεδομένων»καὶοἱμηχανὲςἀναζήτησης(ὅπωςτὸgoogle.com)μοιάζουνμὲ «εὑρετήριαβάσεωνδεδομένων»μὲτὰὁποῖαοἱχρήστεςμποροῦννὰβροῦντὰ «ἀρχεῖαβάσεωνδεδομένων»ποὺτοὺςἐνδιαφέρουν.ὅμως,ὁπαγκόσμιος Ἱστὸςδιαφέρειἀπὸμίασυμβατικὴβάσηδεδομένωνστὸὅτιτὰ«ἀρχεῖα»του εἶναικατανεμημένα.αὐτὸσημαίνειὅτιτὰδεδομέναἀποθηκεύονταιφυσικὰ σὲδιαδικτυακοὺςδιακομιστὲςποὺμποροῦννὰἐντοπιστοῦνσχεδὸν ὁπουδήποτεστὸνκόσμο.μίασυμβατικὴβάσηδεδομένωνβρίσκεται συγκεντρωμένησὲἕναφυσικὸτόπο. Ἡδυνατότητααὐτῆςτῆςνέαςτεχνικῆςδὲνπρέπεινὰὑποτιμᾶται,καθὼςἡ καρδιὰκαὶτὸμυαλὸπολλῶνἀνθρώπωνσὲὅλοτὸνκόσμοθὰμποροῦσαννὰ

25 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 314 συγκινηθοῦνκαὶνὰἐπηρεαστοῦνγιὰκαλὸσκοπό.ἀπὸἀκαδημαϊκῆς πλευρᾶς,ἐπίσης,ἡδιαθεσιμότηταεἰκόνωνὑψηλῆςποιότηταςἀνατολικῶν Ὀρθοδόξωνχειρογράφωνψαλτικῆςκαὶὑμνογραφίαςἔχειμεγάλη δυνατότητανὰἐνισχύσειτοὺςδεσμοὺςἀπὸτὴνσύγχρονηἕωςτὴνπρώιμη Ἐκκλησία.Μίακαλύτερηκατανόησητῶνἀσμάτων,τῶνπρακτικῶνκαὶτοῦ πνεύματοςπροηγούμενωνγενεῶνθὰἐνισχύσειτὴνἐκτίμησηαὐτῆςτῆς κληρονομιᾶς. ΘὰἦτανπρὸςὄφελοςτῆςἘκκλησίαςαὐτὸςὁθησαυρὸςχειρογράφων ψαλτικῆςκαὶὑμνολογίαςνὰεἶναιπροσβάσιμοςμέσωλεπτομερῶνεἰκόνων στὸνπαγκόσμιοἱστό.ὅπωςἔχουμεπροτείνειστὸ[1][2][3],αὐτὸμπορεῖνὰ ἐπιτευχθεῖπιὸἀποτελεσματικὰστὸπεριβάλλοντοῦἱστοῦμὲτὸμοντέλο κατανεμημένουπεριεχομένουἀντὶτοῦμοντέλουσυγκεντρωμένωνβάσεων δεδομένων.τὸμοντέλοσυγκεντρωμένωνβάσεωνδεδομένωνχρησιμοποιεῖ πάνταμίαδιαδικτυακὴπύλη(portal). 3.1Φραγὴπρόσβασηςστὸδιακομιστή Τελευταῖαφαίνεταινὰὑπάρχειμίαἐνισχυόμενητάσηοἱπαροχεῖς διαδικτυακοῦπεριεχομένουνὰδιατηροῦντὸπεριεχόμενότουςπίσωἀπὸμία πύλη(portal).οἱπύλεςπαρέχουντὸλογισμικὸστοὺςχρῆστεςνὰἀναζητοῦν περιεχόμενοκαὶνὰἐνσωματώνουνπεριγραφικὰμεταδεδομέναστὸ περιεχόμενο,ἀλλὰλειτουργοῦνκαὶὡς«φραγὴπρόσβασης»(εἰκόνα17)ποὺ ἐμποδίζειτὴνἄμεσηπρόσβασητῶνχρηστῶνστὸπεριεχόμενο.αὐτὸμπορεῖ νὰεἶναιχρήσιμο,ἂνὁπαροχέαςθέλεινὰἔχειἔσοδαἀπὸτὸπεριεχόμενο ἀπαιτῶνταςἕναλογαρισμὸἐπὶπληρωμή.ἐναλλακτικά,στοὺςχρῆστες μπορεῖνὰδοθεῖλογαριασμὸςπρόσβασηςἂνσυμφωνοῦννὰδεσμεύονται ἀπὸτοὺςκαθορισμένουςὅρουςχρήσης.αὐτὸβοηθάεικαὶστὸνπεριορισμὸ

26 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 315 τῆςπρόσβασηςαὐτόματωνμηχανῶν. Εἰκόνα17.ἩπύληἸστοῦ(Webportal)λειτουργεῖὡς«φραγὴπρόσβασης»στὸ περιεχόμενο. ἩΕἰκόνα17εἶναιἕναἐννοιολογικὸδιάγραμμαποὺδείχνειτὰστρώματατοῦ λογισμικοῦμὲτὰὁποῖαοἱχρῆστεςἐπικοινωνοῦνμὲἕναδιακομιστὴποὺ χρησιμοποιεῖτὸμοντέλοσυγκεντρωμένωνβάσεωνδεδομένωνγιὰτὸ περιεχόμενότου.ἡδιαδικτυακὴπύλητοῦδιακομιστὴεἶναιἕνα«ἀντικείμενο πρώτηςτάξης»στὸἱστό(βλ.παρακάτωὁρισμό),κανονικὰμίαστατικὴ ἱστοσελίδα.ὁχρήστηςπρέπεινὰἐπιβεβαιώσειὅτιἔχειλογαριασμὸμὲαὐτὸν τὸνπαροχέαμὲμία«πιστοποιημένη»μέθοδο.συνήθως,ἡσύνοδοςἑνὸς πιστοποιημένουχρήστηἐντοπίζεταιἀπὸἕναcookieἀποθηκευμένοἀπὸ κάποιονπαροχέαστὸνἡλεκτρονικὸὑπολογιστὴἑνὸςχρήστη. Πιστοποιημένοιχρῆστεςἐπιτρέπεταινὰἔχουνπρόσβασηστὸπεριεχόμενο μέσωτῆςμεθόδουἀναζήτησηςτοῦπαροχέαἢμὲμίαμέθοδοπεριήγησης. Ἐπίσης,κάποιοιπαροχεῖςἐπιτρέπουνστοὺςχρῆστεςνὰἔχουνπρόσβασηστὸ περιεχόμενο(ὅπωςσὲμίαεἰκόνα)ἀπευθείαςἀπὸτὸurl(uniformresource Locator)τοῦἀντικειμένουἂντὸἀποθηκευμένοcookieδείχνειὅτιὁχρήστης βρίσκεταιτὴνδεδομένηστιγμὴσυνδεδεμένος(loggedin).

27 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 316 Τὸὀνομάζουμε«μοντέλοσυγκεντρωμένωνβάσεωνδεδομένων»ἀναφορικὰ πρὸςτὸἱστορικὸπρότυποβάσεωνδεδομένωνποὺἀναπτύχθηκανστὸνἱστὸ μὲαὐτὸντὸντρόπο.ἕναςπαροχέαςπεριεχομένουμπορεῖἢμπορεῖνὰμὴ χρησιμοποιεῖἕνασύστημαδιαχείρισηςσυσχετιστικῶνβάσεωνδεδομένων στὴνἐφαρμογὴτοῦμοντέλου.τὰβασικὰχαρακτηριστικὰαὐτοῦτοῦ μοντέλουεἶναι:(α)ἡπεριορισμένηπρόσβασημέσωμίας«φραγῆς πρόσβασης»,(β)ἡἰδέαὅτιτὸπεριεχόμενομιᾶςψηφιακῆςβιβλιοθήκης πρέπεινὰἀποθηκεύεταισὲμίακεντρικὴπηγὴπληροφοριῶνκαὶ(γ)ὅτιὁ ἔλεγχοςτῶνσυντακτῶντοῦπεριεχομένουπρέπεινὰγίνεταιἀπὸμία καθορισμένηὀμάδα. Κάποιοιπαροχεῖςπεριεχομένουχρησιμοποιοῦντὸμοντέλοσυγκεντρωμένων βάσεωνδεδομένωνἁπλῶςἐπειδὴτὰἄμεσαδιαθέσιμαἐργαλεῖαλογισμικοῦ τείνουνπρὸςαὐτὸτὸπρότυπο.γιὰπαράδειγμα,τὸπρόγραμμαβάσης δεδομένωνmicrosoftaccess εἶναιεὐρέωςδιαθέσιμοστοὺςἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστὲςwindows.εἶναιδελεαστικὸλόγωτῆςεὐκολίαςστὴχρήσητου καὶτὴνπροφανῆ,wysiwyg(whatyouseeiswhatyouget)διασυνδετικὴ διάταξητοῦχρήστη.ἀπὸτὴνστιγμὴποὺμίαμεγάληποσότητα περιεχομένουκαὶλειτουργικοῦἔχειδημιουργηθεῖστὴνaccess,εἶναι δύσκολονὰγίνειμετάπτωσητοῦπεριεχομένουκαὶτοῦλειτουργικοῦσὲἕνα ἄλλομοντέλολογισμικοῦ.(ἐφόσονὁἐσωτερικὸςσχεδιασμὸςτῆςaccess ἀπὸτὴνmicrosoftεἶναιἰδιοκτησιακὸςκαὶκρυφός,δὲνὑπάρχει ἀποτελεσματικὸλογισμικὸγιὰτὴνμετάπτωσημίαςἐφαρμογῆςβάσης δεδομένωνσὲaccessσὲμίαδιαφορετικὴἀρχιτεκτονική).κάποιοιπαροχεῖς θεωροῦνὅτιὁεὐκολότεροςτρόποςνὰἀναπτύξουντὸπεριεχόμενότουςστὸν Ἰστὸεἶναινὰδημιουργήσουνμίαπύληποὺἐπιτρέπειστοὺςδιαδικτυακοὺς χρήστεςτουνὰἐπικοινωνοῦνμὲμίαβάσηδεδομένωνaccess στὸ

28 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 317 διακομιστή. 3.2Ἔκθεσηἀντικειμένωνστὸδιακομιστή Στὸ[2],ἐξετάζουμεἐκτενῶςτὸπρόβλημα«σκοτεινῆςὕλης»στὸνἹστό. Δηλαδή,τὸμοντέλοσυγκεντρωμένωνβάσεωνδεδομένωνἔχεισὰν ἀποτέλεσμανὰκρύβεταιτὸπεριεχόμενοἀπὸτὶςμηχανὲςἀναζήτησης,ὅπως π.χ.τὸgoogle.com.οἱτελικοὶχρῆστεςποὺψάχνουνπεριεχόμενοστὸνἱστὸ μέσωμίαςμηχανῆςἀναζήτησηςσυνήθωςδὲνβλέπουντὸπεριεχόμενοποὺ βρίσκεταιπίσωἀπὸκάποιαπύλη(portal).διάφορεςπαρακαμπτήριεςλύσεις ἔχουνχρησιμοποιηθεῖγιὰτὴνἐπίλυσηαὐτοῦτοῦπροβλήματος ἕνας παροχέαςμπορεῖνὰἐκθέσειστὸνἱστὸἕνανκατάλογοπεριεχομένουκαὶ περιγραφικὰμεταδεδομέναἢμπορεῖνὰδίνεταιστὶςμηχανὲςἀναζήτησης ἕναςλογαριασμός,τέτοιοςποὺνὰμποροῦννὰεὑρετηριάζουντὸ περιεχόμενοχωρὶςνὰδίνεταιστοὺςχρήστεςἄμεσηπρόσβασηἐκτὸςκαὶἂν ἔχουνἕνανἔγκυρολογαριασμὸἢκωδικὸπρόσβασης.ὅμως,πέραἀπὸτὴν περιττὴπολυπλοκότητατῶνπαρακαμπτηρίωνλύσεων,μίαἀπὸτὶςβασικές μαςσυστάσειςδὲνἰκανοποιεῖται ὅτι,δηλαδή,οἱεἰκόνεςτῶνχειρογράφων ποὺπεριέχουνἀνατολικὲςὀρθόδοξεςψαλμωδίεςκαὶὕμνουςπρέπεινὰ εἶναιδωρεὰνπροσβάσιμεςἀπὸὅλουςμέσωτοῦἱστοῦ.

29 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 318 Εἰκόνα18.Μίαὑβρίδιαἀρχιτεκτονικὴγιὰνὰ«φαίνεται»τὸπεριεχόμενοστὸ διακομιστή. Ἕνασημαντικὸχαρακτηριστικὸτοῦμοντέλουκατανεμημένουπεριεχομένου ποὺπροτείνουμεεἶναιὅτιοἱεἰκόνεςπρέπεινὰεἶναι«ἀντικείμεναπρώτης τάξης»στὸνἱστό.δηλαδή,κάθεεἰκόναπρέπεινὰεἶναιπροσβάσιμηἀπὸτὸ δικότηςurl(ἡδιεύθυνσηστὸνἱστό)χωρὶςκωδικὸπρόσβασηςἢσύνδεση συνόδου.τὰπεριγραφικὰμεταδεδομέναπρέπεινὰἐκθέτονταιστὴνεἰκόνα καὶνὰσυσχετίζονταιμὲαὐτή,κατὰπροτίμησησὲxml(extensiblemarkup Language)ἢHTML.Τέτοιαἀντικείμεναπρέπεινὰβρίσκονταισὲἕναν καταχωρημένοἀρχειοκατάλογοτοῦδιακομιστῆ(δηλαδή,τὸεὑρετήριοαὐτοῦ τοῦἀρχειοκαταλόγουθὰπρέπεινὰεἶναικαταχωρημένο)ἢτὰurlτους πρέπεινὰεἶναικαταλογραφημένασὲμίακαταχωρημένηἱστοσελίδα.οἱ αὐτόματεςμηχανὲςεὑρετηρίασηςθὰβροῦναὐτοῦτοῦεἴδουςτὸπεριεχόμενο καὶοἱτελικοὶχρῆστεςμποροῦννὰἔχουνἄμεσηπρόσβαση.αὐτὰτὰurl μπορεῖνὰπεριέχουνμίαἐντολὴτοῦδιακομιστὴ(π.χ.perlscriptἢjava Servletcall),γιὰνὰδημιουργήσουνμίαἱστοσελίδαδυναμικά. ἩΕἰκόνα18εἶναιἕνασχῆμαὑβρίδιοποὺἀναπαριστᾶμεταδεδομέναXML

30 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 319 καὶμίαεἰκόνακαταχωρημένησὲἕνα«ἀντικείμενοπρώτηςτάξης».μία ὑπερσύνδεσηπαραπέμπειτὸχρήστηστὴδιαδικτυακὴπύληγιὰπρόσβαση στὴνἀρχειακὴεἰκόνα.ἡεἰκόναμὲτὴνπλήρηἀνάλυσηεἶναι«κρυμμένη». Μίαμικρότερουμεγέθους,συμπιεσμένηεἰκόνασυνδυάζεταιμὲ μεταδεδομέναστὰἀρχεῖαxmlἢhtml.«βασικὰ»μεταδεδομέναμποροῦν ἐπίσηςνὰσυμπεριληφθοῦνσὲκάποιεςμορφὲςεἰκόνων.οἱκαταχωρημένες εἰκόνεςπρέπεινὰεἶναιἀρκετὰὑψηλῆςποιότητας,γιὰνὰἐπιτρέπουνἀκριβῆ ἀνάγνωσηἢμεταγραφὴτοῦκειμένουκαὶτῆςσημειογραφίας(π.χ.εἰκόνα 16),χωρὶςνὰἔχουνἀλλοιωθεῖσὲβαθμὸποὺνὰεἶναιἄχρηστεςγιὰμελέτη (π.χ.εἰκόνα6).οἱκαταχωρημένεςεἰκόνεςμπορεῖνὰεἶναιμαρκαρισμένεςἢ ἐπιτυπωμένεςμὲμίασημείωσηγιὰτὴνπροέλευσήτουςἢἔνδειξη κατοχύρωσηςπνευματικῆςἰδιοκτησίαςcopyrightσὲμίαγωνία,ἂναὐτὸεἶναι ἐπιθυμητό. Φυσικά,ἡὑβριδικὴἀρχιτεκτονικὴδὲλύνειτὸπρόβληματῶνπαροχέωνποὺ ἁπλῶςχρησιμοποιοῦντὸμοντέλοσυγκεντρωμένωνβάσεωνδεδομένων, ἐπειδὴεἶναιὁεὐκολότεροςτρόποςποὺγνωρίζουνγιὰτὴνἀνάπτυξη περιεχομένουστὸνἱστό. 3.3Τὸμοντέλοκατανεμημένουπεριεχομένου

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ο ιατρός αφού διαπιστώσει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση είναι το ίδιο με αυτό που εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και ελέγξει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερο (όπως ακριβώς γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΛΗΣ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ. Γεωργίου Ε. Χατζηχρόνογλου

ΕΜΜΕΛΗΣ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ. Γεωργίου Ε. Χατζηχρόνογλου Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 224 ΕΜΜΕΛΗΣΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΓεωργίουΕ.Χατζηχρόνογλου Ανάμεσαστηναπλήανάγνωσηπεζούλόγουήτηναπαγγελίααφ ενόςκαι στηνπλούσιαμελωδίααφ ετέρου,στέκεταιμετέωρη,επισφαλήςκαι

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρώτη Γραπτή Εργασία. Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρώτη Γραπτή Εργασία. Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-13 Πρώτη Γραπτή Εργασία Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ

ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ Κατασκευάστηκε τὸν γ αἰ. π.χ. στὴν Κάτω Ἰταλία. Εἶναι ἀνώτερης τεχνολογίας τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων καὶ ἐφάμιλλο τῶν γραναζιῶν τῆς σύγχρονης Μηχανολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο

Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο ὑπὸ ημ. Κ. Μπαλαγεώργου Προοίμιο Ἐπιθυμῶ, κατ ἀρχάς, νὰ ἐκφράσω θερμότατες εὐχαριστίες πρὸς τὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως γιὰ τὴν τιμητικὴ πρόσκληση συμμετοχῆς

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Bias (απόκλιση) και variance (διακύμανση) Ελεύθεροι Παράμετροι Ελεύθεροι Παράμετροι Διαίρεση dataset Μέθοδος holdout Cross Validation Bootstrap Bias (απόκλιση) και variance

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλία τέρπουσα. Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1

Ποικιλία τέρπουσα. Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1 Ποικιλία τέρπουσα ἡ μελοποιία στὴν Ἀνθολογία Στιχηραρίου τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1 ὑπὸ Κωνσταντίνου Τερζοπούλου Ἀμφιθέατρο Νέου Κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR (Association Internationale d Études Médico-Psychologiques et Religieuses) Ἀπάντηση τῆς ἑλληνικῆς ὁμάδος τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ἰατρο- Ψυχολογικῶν καὶ Θρησκευτικῶν Μελετῶν σὲ 7 ἐρωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ESTABLISHMENT OF THE NEW. Συμμετοχή των χορών: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ESTABLISHMENT OF THE NEW. Συμμετοχή των χορών: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Διοργάνωση Σχολείον Ψαλτικής Yπό τη αιγίδα της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ International Conference ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ of Musicology 1814-2014: 1814-2014: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 200 YEARS FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μούλου Ευγενία

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μούλου Ευγενία ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ Ο πιο γνωστός τρόπος οργάνωσης δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι σε αρχεία. Ένα αρχείο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα σύνολο που αποτελείται από οργανωμένα

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία αναζήτησης Ένας σύντομος οδηγός για τους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σύνταξη : Θεοδώρα Τσώλη, Βιβλιοθηκονόμος MSc Νοέμβριος 2014 Βιβλιοθήκη Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς*

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Τοῦ Ἀστερίου Ἀργυρίου «Τὸ ἔργο τοῦ Νικοδήμου εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 85 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΠυρΟΣ βρυωνησ Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν νὰ ὀργανώσει τρία ξεχωριστὰ συνέδρια σχετικὰ μὲ τὴν (τὶς) ἡμερομηνία (ες) καὶ τὴν (τὶς) προέλευση (εις) τῶν σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀξιότιμοι κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ κύριοι, Γίνεται συχνὰ σήμερα λόγος γιὰ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται «κρίση τοῦ γάμου», «κρίση τῆς οἰκογένειας».

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) Πολλὲς φορὲς στὴν πορεία τῆς ζωῆς μας βρισκόμαστε ἐμπρὸς σὲ διλήμματα, στεκόμαστε ἀναποφάσιστοι καὶ μὲ ἔνταση ψυχικὴ ζητοῦμε νὰ δοθεῖ μία ἀπάντηση στὸ πρόβλημά μας

Διαβάστε περισσότερα

{ i f i == 0 and p > 0

{ i f i == 0 and p > 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Φθινοπωρινό εξάμηνο 014-015 Λύσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 63 5;68 1 7 226: Κάτω Γατζέα 38500Βόλος! "#$ "%&' ( )%+ "(,-./ 5;81?9;23; 5@ A: 0 1 234 B94?C ;9 NTEX93 ;N @TEX93 D 156 E 789 G 1 G9 5;813;1H

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Αρχὴ τοῦ νέου Νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ * Μιὰ πνευματικὴ πρόκληση, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀντίδραση, ἀπόφαση, πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985.

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. 1 ΕΙΚΟΝΕΣ 2 ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. Γιαννόπουλου, Ἡ ψαλτικὴ τέχνη Γιαννόπουλου Ἐμμανουὴλ Στ., Ἡ ψαλτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Η Προσευχὴ τοῦ Ἁγίου Εφραὶμ τοῦ Σύρου * Η χριστιανικὴ ἀσκητικὴ εἶναι ἀγώνας ὄχι κατά, ἀλλὰ ὑπὲρ τοῦ σώματος. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε,

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, + Η Ταπείνωση τοῦ Ἀποστόλου Ματθαίου* Μιὰ Μαρτυρία τῆς Παραδόσεως γιὰ τὴν Κριτικὴ Μελέτη τῶν Πηγῶν Ηλία Βουλγαράκη ( 1999) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἕγραψε ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce)

Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce) http://hallofpeople.com/gr/ Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce) Fantastic Fables, G.P. Putnam s Sons, New York, 1899. Από: bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com Ὁ φιλεύσπλαχνος γιατρός (The Compassionate

Διαβάστε περισσότερα