Струка: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Занимање: ЕЛЕКТРИЧАР

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Струка: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Занимање: ЕЛЕКТРИЧАР"

Transcript

1 Струка: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Занимање: ЕЛЕКТРИЧАР ПРЕДМЕТИ ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В 1 Српски језик Страни језик Физичко васпитање Математика Информатика Историја Демократија и људска права Физика

2 Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В 1 Основе електротехнике Техничко цртање Електротехнички материјали Електричне инсталације и освјетљење Електроника Примјена рачунара Електрична мјерења Електричне машине и уређаји Електроенергетски системи Основе предузетништва Практична настава Остали облици наставе* Пројекат седмице** А: УКУПНО ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ Б: УКУПНО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ УКУПНО А+Б * До два часа седмично у складу са законом ** Планиране Годишњим програмом рада школе у складу са законом.

3 I godina

4 + СТРУКА (назив): Електротехника Занимање (назив): Електричар Предмет (назив): Електричне инсталације и освјетљење Опис (предмета): Модул (наслов): Врсте и елементи електричних инсталација Датум: Шифра: Редни број: 1 Сврха Оспособити ученика да стекне знања о свим врстама електричних инсталација Специјални захтјеви / Предуслови нема Циљеви -Постизање знања из области електричних инсталација, њених дијелова и начина извиђења -Развијање позитивне радне етике и одговорности на раду -Развијање вјештине праћења нових технологија у области електричних инсталација Јединице 1. Врста и дијелови електричних инсталација 2. Елеменнти електричних инсталација Резултати учења Смјернице за наставнике 3. Врста и дијелови електричних инсталација Јединица 1. 1.Објасни врсте електричних инсталација 2.Објасни кориштење напона у електричним инсталацијама 3.Објасни инсталације ниског напона 4. Објасни инсталације малог мапона 5. Објасни начин извођења електричних инсталација 6. Објасни инсталације јаке струје 7. Објасни инсталације слабе струје 8. Објасни инсталације громобрана 9. Објасни надзени кабловски прикључак 10. Обасни главни и помоћни разводни ормар 11. Објасни струјна кола електричних инсталација 12. Објасни уземљивач -Користити графофолије,узорке,каталоге Јединица 2. -Користити графофолије,приручнике,узорке,интернет, каталоге 2. Елементи електричних инсталација 1.Објасни вртсе проводника за електричне инсталације 2.Објасни енергетске каблове и њихово струјно оптерећење 3.Објасни инсталационе проводнике и њихово струјно оптерећење 4.Објасни голе проводнике и њихово струјно оптерећење 5.Објасни инсталационе проводнике за телефоне 6.Објасни обиљежавање проводника и каблова Јединица 3. -Користити графофолије, узорке, 1

5 7.Објасни прибор за инсталационе и енергетксе каблове 8.Објасни цијеви и њихов прибор 9.Објасни канале и њихов прибор 10. Објасни шински развод 11. Објасни заштиту електричних инсталација 12. Објасни прекидачке елементе и утичнице приручнике,каталоге,интернет Интеграција Основе електротехнике Практична настава Извори - Одговарајући одобрени уџбеници - Стручни часописи - Каталози - Интернет Оцјењивање СТРУКА (назив): Електротехника Занимање (назив): Електричар Предмет (назив): Електричне инсталације и освјетљење Опис (предмета): Модул (наслов): Електрично освјетљење Датум: Шифра: Редни број: 2 Сврха Оспособити ученика да стекне знања о електричним изворима свјетлости и правилно одреди услове за добро освјетљење Специјални захтјеви / Предуслови нема Циљеви -Постизање знања из области електричног освјетљења -Развијање позитивне радне етике и одговорности на раду -Развијање вјештине праћења нових технологија у области електричног освјетљења Јединице 1.Фотометрија 2.Електрични извори свјетлости 3.Услови за правилно и добро освјетљење Резултати учења 1. Фотометрија 1.Објасни појам свјетлости 2.Објасни свјетлосне величине и јединице 3.Објасни свјетлосну карактеристику Смјернице за наставнике Јединица 1. -Користити графофолије,узорке,каталоге 2

6 2. Електрични извори свјетлости 1.Објасни принцип рада и карактеристике сијалица са ужареним влакном 2.Објасни производњу свјетлости јонизацијом у гасовима 3.Објасни принцип рада и особине свијетлећих цијеви 4.Објасни производњу свјетлости процесима у металним парама 5.Објасни принцип рада и особине живине и натријумове сијалице 6.Објасни принцип производње свјетлости флуоросценцијом 7.Објасни особине и врсте спојева флуоросцентних сијалица 8.Објасни принцип рада и особине тињалица и лучне лампе 9.Објасни појам и намјену свјетиљки 3.Услови за правилно и добро освјетљење 1.Објасни основне услове за правилно освјетљење 2.Објасни начине освјетљења станова 3.Објасни начине освјетљења пословних простора 4.Објасни начине освјетљења производних погона 5.Објасни начине освјетљења спортских терена 6.Објасни начине освјетљења улица,мостова и тргова 7.Објасни начине освјетљења фасада и споменика Јединица 2. -Користити графофолије,приручнике,узорке,интернет, каталоге Јединица 3. -Користити графофолије, узорке, приручнике,каталоге,интернет Интеграција Основе електротехнике Практична настава Извори - Одговарајући одобрени уџбеници - Стручни часописи - Каталози - Интернет Оцјењивање 3

7 СТРУКА (назив): Занимање (назив): ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ТЕХНИЧАР РАЧУНАРСТВА, ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ, ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ, АУТОЕЛЕКТРИЧАР, ЕЛЕКТРИЧАР, ЕЛЕКТРОНИЧАР МЕХАНИЧАР, ЕЛЕКТРОНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА Предмет (назив): ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ Опис (предмета): Модул (наслов): ПОЛУПРОВОДНИЦИ И ПРОВОДНИЦИ Датум: Шифра: Редни број: 1 Сврха Оспособити ученика да стекне знање о полупроводницима и полупроводничким компонентама, технологијама израде полупроводничких интегрисаних кола, те проводницима и најчешће коришћеним проводним материјалима у електротехници. Специјални захтјеви / Предуслови Усвојена знања из хемије из основног образовања о грађи атома, хемијским симболима и хемијским једињењима. Циљеви: Оспособити ученика да разумије и зна структуру полупроводика, разлику између појединих врста полупроводника, те начин формирања полупроводничких компонената; Оспособити ученика да зна разликовати монолитна и хибридна интегрисана кола као и да зна основне технологије њихове израде; Да се ученик оспособи да прати развој нових технологија у изради полупроводничких материјала; Оспособити ученика да разумије и зна структуру проводика, те начин формирања полупроводничких компонената. Јединице 1.Грађа атома 2.Полупроводници 3.Технологија израде интегрисаних кола 4.Проводници Резултати учења: 1. Грађа атома 1.Објасни структуру атома и појам енергетских зона; 2 Зна и разумије подјелу ЕТ материјала према величини енегретског процјепа и специфичне електричне отпорности; 3.Наведе примјену ЕТ материјала у зависности од величине и врсте енергетског процјепа. 2. Полупроводници 1. Објасни појам полупроводника, његове Јединица 1. Смјернице за наставнике: Користити графофолије, узорке, макете, стручне часописе, Интернет. У реализацији модула обим градива прилагодити стварним потребама занимања. Јединица 2. Користити графофолије, узорке, макете, 1

8 специфичне електричне проводности, као и да зна описати њихове основне карактеристике; 2. Наведе и објасни најважније полупроводничке материјале (Si,Ge,GaAs); 3. Разумије појам чистог полупроводника и полупроводника са примјесама; 4. Објасни начин формирања полупроводника Н и П типа, као и формирање ПН споја; 5. Зна остале полупроводничке елементе, једињења, легуре које се употребљавају у електротехници. 3. Технологија израде интегрисаних кола 1.Разумије појам и значај микроелектронике и наведе разлику између хибридних и монолитних интегрисаних кола; 2.Дефинише планарни процес и основне технолошке процесе у производњи монолитних интегрисаних кола (оксидацију, епитаксијални раст, фотолитографију, поступак ецовања и дифузије, јонске имплантације и метализације); 3.Објасни технологију израде диода, транзистора и тиристора; 4.Објасни технологије израде хибридних интегрисаних кола (технологија танког и дебелог филма); 5.Зна основна правила пројектовања интегрисаних кола и проблеме који се јављају при пројектовању; 6.Зна перспективе даљег развоја интегрисаних кола. 4. Проводници 1.Објасни појам проводника, разумије њихову подјелу, као и да зна њихова основна проводна и механичка својства; 2.Наведе и објасни најважније проводне материјале (Cu,Al,Ag,Au); 3.Да зна особине и врсте отпорника и гријача; 4.Да зна особине и врсте специјалних проводних материјала: Лемова Топљивих осигурача Електричних контаката Галванских елемената и акумулатора. стручне часописе, Интернет; У реализацији модула обим градива прилагодити стварним потребама занимања. Јединица 3. Користити графофолије, узорке, макете, стручне часописе, Интернет; У реализацији модула обим градива прилагодити стварним потребама занимања. Јединица 4. Користити графофолије, узорке, макете, стручне часописе, Интернет; У реализацији модула обим градива прилагодити стварним потребама занимања. Интеграција 1. Основе електротехнике 2. Практична настава 3. Електроника 2

9 Извори Одговарајући одобрени уџбеници Стручни часописи Каталози Интернет Оцјењивање Ученици морају бити унапријед упознати са техникама и критеријумима оцјењивања. Ученици морају остварити минимално 50 одсто свих дефинисаних резултата учења у одабраним техникама оцјењивања. Примијенити најмање три различите технике оцјењивања. 3

10 СТРУКА (назив): Занимање (назив): ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ТЕХНИЧАР РАЧУНАРСТВА, ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ, ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ, АУТОЕЛЕКТРИЧАР, ЕЛЕКТРИЧАР, ЕЛЕКТРОНИЧАР МЕХАНИЧАР, ЕЛЕКТРОНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА Предмет (назив): ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ Опис (предмета): Модул (наслов): ОСТАЛИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ Датум: Шифра: Редни број: 2 Сврха Оспособити ученика да стекне знање о различитим врстама електротехничких материјала, те структури и примјени различитих врста каблова који се користе у електротехници. Специјални захтјеви / Предуслови Усвојена знања из модула 1. Циљеви: Оспособити ученика да зна разликовати врсте електротехничких материјала; Оспособити ученика да зна правилно да примијени поједине врсте електротехничких материјала; Да се ученик оспособи да прати развој нових технологија у изради електротехничких материјала. Јединице: 1. Суперпроводници 2. Диелектрици 3. Магнетици 4. Врсте каблова Резултати учења: 1. Суперпроводници 1. Објасни појам суперпроводника, разумије њихову подјелу, као и да зна њихова основна физичка својства; 2. Наведе и објасни најважније суперпроводне материјале (олово,ниоб, калај, легуре титана). 2. Диелектрици 1. Објасни појам диелектрика, разумије њихову подјелу, као и да зна објаснити њихова основна механичка и хемијска својства; 2. Наведе и објасни најважније диелектричне материјале (полиетилен, поливинилхлорид, силиконска гума, полиуретан, кабловско уље, сув ваздух, елгас, кварцно стакло); 3. Објасни специјалне диелектричне материјале. Смјернице за наставнике: Јединица 1. Користити графофолије, узорке, макете, стручне часописе, Интернет; У реализацији модула обим градива прилагодити стварним потребама занимања. Јединица 2. Користити графофолије, узорке, макете, стручне часописе, Интернет; У реализацији модула обим градива прилагодити стварним потребама занимања. 4

11 3. Магнетици 1. Објасни појам магнетика, разумије њихову подјелу, као и да зна њихове основне карактеристике и примјену; 2. Наведе и објасни најважније магнетне материјале (легуре гвожђа). 4. Врсте каблова 1. Разумије и зна основне карактеристике енергетских и телекомуникационих каблова. Јединица 3. Користити графофолије, узорке, макете, стручне часописе, Интернет; У реализацији модула обим градива прилагодити стварним потребама занимања. Јединица 4. Користити графофолије, узорке, макете, стручне часописе, Интернет; У реализацији модула обим градива прилагодити стварним потребама занимања. Интеграција 1. Основе електротехнике 2. Практична настава 3. Електроника Извори Одговарајући одобрени уџбеници Стручни часописи Каталози Интернет Оцјењивање Ученици морају бити унапријед упознати са техникама и критеријумима оцјењивања. Ученици морају остварити минимално 50 одсто свих дефинисаних резултата учења у одабраним техникама оцјењивања. Примијенити најмање три различите технике оцјењивања. 5

12 СТРУКА( назив) : ЗА СВЕ СТРУКЕ ЗАНИМАЊЕ (назив) : За сва занимања трећег и четвртог степена ПРЕДМЕТ (назив) : ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ОПИС : Опште образовни предмет МОДУЛ : Физичко васпитање - МОДУЛ 1 Датум Шифра: ОП Ред. број - 01 Ц И Љ : - задовољавање основних биолошких, психо-социјалних потреба ученика - правилно изграђивање и схватање односа ученика према физичкој култури - трајно подстицање (самоваспитање) ученика да кретно-спортске активности уграде у свакодневни живот и културу живљења Дефинисани циљ физичког васпитања структурно је приказан у 4 нераздвојна дијела: 1. ПРОГРАМ-САДРЖАЈ (разноврсне и систематске моторичке активности; повезаност са осталим васпитно-образовним подручјима) 2. ЦИЉ-СВРХА ИНТЕНЦИЈА (Интегралан развој личности ученика: когнитивни, афективни и моторички) 3. КАКО-МЕТОДИКА УЧЕЊЕ (3М-моторичке: способности, умијећа и знања) 4. ЧЕМУ-ЕФЕКАТ-ПРИМЈЕНА (У дневним и посебним условима живота и рада) ЗАДАЦИ : - проширење знања, умијења и навика које доприносе објективном сагледавању вриједности и могућности физичке културе, - развијање моторичких способности ученика, - квантитативно и квалитативно продубљивање и учвршћивање спортско-техничког образовања( на стваралачки и естетски начин), - оспособити ученике за самосталан рад и (само)контролу у одржавању и јачању: физичке кондиције, усклађивање несразмјерности раста коштаног, мишићног и масног ткива, сразмјерности срчано-судовног и дисајног система, аеробних(наглашено) и анаеробних (постепено) способности, - обезбјеђење услова у којима ће ученик доживљавати радост слободног испољавања у кретно-спортским и рекреативним активностима, - одржавати и даље развијати здравствене, хигијенске и друге културне навике за очување и јачање здравља ученика, - Помагати ученицима у савладавању: (само)комплекса, криза, конфликата, између појединаца и средине у којој се живи, а у циљу личне (само)процјене и колективне афирмације, стабилности, разумности, смирености, сарадње, такмичења и сл. Садржаји програма физичког васпитања служе и изложени су у 3 тематска подручја (који представљају скуп мисаоних и тјелесних вјежбовних активности и процеса) ''ЗА'' : - развој моторичких способности, - спортско-техничко образовање и - повезивање физичког васпитања са животом и радом ПОСЕБНИ ЗАХТЈЕВИ : Према групи занимања -компензаторне кретне активности са упознавањем негативних утицаја радних услова и савременог живота. ЈЕДИНИЦЕ: 1. Процјена раста и развоја моторичких способности 8 2. Атлетика (трчања, скокови и бацања) 8 3. Вјежбе на справама (тло, прескоци, греда, вис) 8

13 4. Спортска игра по избору 10 РЕЗУЛТАТИ УЧЕЊА Програмски садржај : Физички раст и развој моторичких способности 8 часова Исходи учења : Ученик ће сазнати ниво и процјену свога раста и развоја и моторичку способности: - висина и маса тијела - трчање на 50(100)m - трчање на 800m (Ж) и 1000m (М) - бацање медицинке (Ж)2 и (М)4 kg - скок у даљ из мјеста - згибови(м), издржај (ж) - дубоки претклон на клупици - На који начин ће повећати и одржати њихов ниво? - паралелно са наставником пратити и водити личну евиденцију резултата из норматива које користи наставник Програмски садржај : Атлетика 8 часова Исходи учења : Ученик ће усвојити : - Трчање на: 50, 100, (Ж)800 и (М)1000mштафета 4 пута 100(50)m, (Крос на излету) -Скокови: у даљ и у вис (минимум згрчно и прекорачно) -Бацање кугле - Такмичење ученика у тробоју Упуте наставнику : (процјену ових параметара вршити и крају шк. год.) - мјерењем и вагањем - брзина - издржљивост - општа снага - експлозивна снага ногу - репетитивна снага руку - флексибилност - Водити дневник рада, пратити и вредновати резултате ученика увидом у постојеће нормативе(самостално вредновати на нивоу школе ако нема истих) Упуте наставнику : У атлетским дисциплинама треба посветити пажњу развоју моторичких способности важних за дату дисциплину. - Кугла тежине 4kg (ж) и 5kg (м) - Дисциплине изводити у групама

14 ПРОГРАМСКИ САДЖАЈ : Вјежбе на справама и тлу 8 часова Исходи учења : Ученик ће усвојити : Вјежбе на тлу- Премет напријед уз помоћ, два премета странце Л. и Д. Вага претклоном и заножењем и спојено пружање руку на тло, одразом ст. ноге колут напријед. (М и Ж) Прескоци -за ученице: коњ(козлић) у ширину, згрчка, разношка. (висина 110 cm), - за ученике (висина 120cm) - за ученице висока греда: залетом и суножним одразом наскок у упор, премах одножни десном (лијевом) у упор јашући, окрет за 90 степени у упору јашућем, упор сједећи предножити високо, издржај, замахом назад и уз помоћ руку у чучањ, усправ, вага чеона, издржај, приножити, јеленски скок, странце бок уз греду. (алтернатива ниска греда). Вратило за ученике Доскочно вратило из виса предњег згибом узмах у упор предњи, замахом, ковртљај назад (напријед), спуштањем испод притке уназад и подметни саскок. Упуте наставнику : Утврдити ниво усвојености у току ранијег школовања Обучити ученике асистирању, стећи одлучност, мирноћу, (само)дисциплину, повјерење Примјена: рада у врстама и врстама са допунским вјежбањем, рад по станицама, (полигон) Користити помоћ ученикадемонстратора Утицати на оне моторичке способности које утичу на квалитет извођења - Осмишљавати ученицима вјежбовне саставе које би могли према својим могућностима (од)вјежбати Ученици-е врше оцјену тежине вјежбе, састава, квалитета изведеног. Програмски садржај : Спортска игра 10 час. (ПО ИЗБОРУ) Исходи учења : Ученик ће моћи да се уклопи у даље увјежбавање и учвршћивање раније обучаваних елемената. Упознаће своје слабости, а у циљу њиховог отклањања У том смислу повећаће обим и ниво неопходних знања, умијења и навика, а тиме и техничкотактичке припреме ученика у складу са изабраним спортом. Ученици се укључују у такмичења разних нивоа: одјељенска, школска и даље. Образовни стандарди : Атлетика : трчање на 100m (Ж и М). 800m (Ж) и 1000m (М), скок у даљ и у вис, бацање кугле на резултат. Вјежбе на справама и тлу: (Ж)Вјежбе на тлу, прескок и греда (М) Вј. на тлу, прескок и справа виса(упора) Спортска игра: по избору (такмичење) Упуте наставнику : Користити дидактичко-методичке облике Метод станица, допунске вјежбе, Полигон, Кружни облик рада. Тестирање усвојености неким од познатих тестова провјере Указивање на слабости у игри уз додатно увјежбавање Давање општих и специфичних задатака (захтјева) који ће се поштовати у самој игри, давање улога (које им одговарају). Нужност и развијање односа сарадње и улоге суђења Развој опште и специфичне физичке припреме код ученика основним (средствима) техникама изабраног спорта. Наставник уз ове захтјеве вреднује резултате тестирања моторичких

15 способности, односа према раду у школској години тј. (повезивање предмета са радом и животом) и овладаност изабраном спортском граном и тиме на свеобухватан начин заокружује сегмент оцјењивања. ИНТЕГРАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА - Исхрана - Физика - Биологија и екологија - Информатика (енглески језик) - Хигијена - Филозофија и животни стил ИЗВОРИ И СРЕДСТВА Уколико недостају (из објективних разлога) услови и опрема користити упутство за извођење наставе физичког васпитања када школа нема властите просторе (дворану или вањски спортски терен) и опрему. Литература може бити препуштена избору и могућностима расположивим на коришћење наставнику или се придржавати и користити доступну литературу препоручену у Дневнику рада наставе физичког васпитања. ОЦЈЕЊИВАЊЕ Оцјењивање ученика (као и праћење и вредновање) потребно је вршити за вријеме редовне наставе и за ваннаставне и ваншколске активности. Потребно је паралелно (наставник и ученик) водити дневник физичке активности : усвојености кретно-спортских садржаја(образовни стандарди), и других елементарних кретних навика. Врши се процјењивање раста и развоја моторичких способности. Посебан однос и пажњу треба поклонити односу ученика према овом дијелу васпитања у школи и ван ње. Приликом оцјењивања неопходно је придржавати се детаљних упутстава из правилника о оцјењивању ученика у школи као и поступака и критеријума за оцјењивање ученика у физичком васпитању оцјенама од 1 до 5.

16 СТРУКА( назив) : ЗА СВЕ СТРУКЕ ЗАНИМАЊЕ (назив) : За сва занимања трећег и четвртог степена ПРЕДМЕТ (назив) : ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ОПИС : Опште образовни предмет МОДУЛ : Физичко васпитање - МОДУЛ 2 Датум Шифра: ОП Ред. број - 02 Ц И Љ : - задовољавање основних биолошких, психо-социјалних потреба ученика - правилно изграђивање и схватање односа ученика према физичкој култури - трајно подстицање (самоваспитање) ученика да кретно-спортске активности уграде у свакодневни живот и културу живљења Дефинисани циљ физичког васпитања структурно је приказан у 4 нераздвојна дијела: 1. ПРОГРАМ-САДРЖАЈ (разноврсне и систематске моторичке активности; повезаност са осталим васпитно-образовним подручјима) 2. ЦИЉ-СВРХА ИНТЕНЦИЈА (Интегралан развој личности ученика: когнитивни, афективни и моторички) 3. КАКО-МЕТОДИКА УЧЕЊЕ (3М-моторичке: способности, умијећа и знања) 4. ЧЕМУ-ЕФЕКАТ-ПРИМЈЕНА (У дневним и посебним условима живота и рада) ЗАДАЦИ : - проширење знања, умијења и навика које доприносе објективном сагледавању вриједности и могућности физичке културе, развијање моторичких способности ученика, - квантитативно и квалитативно продубљивање и учвршћивање спортскотехничког образовања( на стваралачки и естетски начин), - оспособити ученике за самосталан рад и (само)контролу у одржавању и јачању: физичке кондиције, усклађивање несразмјерности раста коштаног, мишићног и масног ткива, сразмјерности срчано-судовног и дисајног система, аеробних(наглашено) и анаеробних (постепено) способности, - обезбјеђење услова у којима ће ученик доживљавати радост слободног испољавања у кретно-спортским и рекреативним активностима, - одржавати и даље развијати здравствене, хигијенске и друге културне навике за очување и јачање здравља ученика, - Помагати ученицима у савладавању: (само)комплекса, криза, конфликата, између појединаца и средине у којој се живи, а у циљу личне (само)процјене и колективне афирмације, стабилности, разумности, смирености, сарадње, такмичења и сл. - Садржаји програма физичког васпитања служе и изложени су у 3 тематска подручја (који представљају скуп мисаоних и тјелесних вјежбовних активности и процеса) ''ЗА'' : - развој моторичких способности, - спортско-техничко образовање и - повезивање физичког васпитања са животом и радом ПОСЕБНИ ЗАХТЈЕВИ : Према групи занимања -компензаторне кретне активности са упознавањем негативних утицаја радних услова и савременог живота. ЈЕДИНИЦЕ: 1. Атлетика (трчања, скокови и бацања) 8 2. Вјежбе на справама (тло, прескоци, греда, вис) 8 3. Спортска игра по избору Процјена раста и развоја моторичких способности 8 РЕЗУЛТАТИ УЧЕЊА

17 Програмски садржај : А т л е т и к а 8 часова И с х о д и учења Ученик ће усвојити : Трчање : Усавршавање технике брзог трчања, истрајног трчања 100(50)m; 800(Ж)и1000m(М) Штафета 4х100 (50)m (ЖиМ) Крос на излету Скокови у даљ и у вис: (Минимум згрчно и прекорачно) Бацање кугле : на резултат са усавршавањем Такмичење ученика у тробоју Програмски садржаји : Вјежбе на справама и тлу 8 часова И с х о д и учења Вјежбе на тлу : Ученици Из упора за рукама зибом, провући се згрчно напријед до упора пред рукама, пружено. Премет напријед (странце) уз помоћ. Вага у претклону (став о шакама) Ученице: Мост напријед на 1 ногу кроз став о шакама уз помоћ. Вага, шпага (чеона) Прескоци: Ученици и ученице Коњ, козлић у ширину висина 120 (110)cm склонка, згрчка и разношка Греда (висока, ниска):залетом или пењањем пруженим тијелом, устати, ходања, окрети у Л.и Д. страну( степени), упор, чучњеви са заножењем Л. и Д. ноге. Скок на греди са 1. на 2. ногу или само једној Доскок. Предножење ногу напријед. Вага на 1 нози у претклону. Саскок скок или премет странце уз помоћ (асистенцију) Ученици и ученице могу користити и средства борења, надвлачења, захвате самоодбране уз приступачан и осмишљен начин рада наставника.пожељно је увјежбати и основе модерног плеса народних кола ( по два обрасца за играње ). Упуте наставнику Атлетске дисциплине треба реализовати додатним развојем примарних моторичких способности важних за дату дисциплину. Тежина кугле: (Ж) 4kg и (М) 5kg Дисциплине изводити у групама и појединачно. Вредновање и оцјењивање Упуте наставнику Процјена нивоа усвојености и рада у току претходних година и усавршавање основних елемената. Оспособљавање ученика асистирању као и стицање добара за себе ( смјелости, одлучности, повјерења, (само)дисциплине. Примјена рада у врстама (са допунским вј) за способности које су слабо развијене (полигон) Користити рад ученика-демонстратора и истицати правилнија и љепша извођења Састављање вјежбовних елемената према способностима и (само)оцјена изведбе. Могућности за рад у малим хомогеним групама Вредновање и оцјењивање рада и личне ангажованости. Зависно од услова треба и ова средства упражњавати у лепези могућих садржаја. Средства физичког васпитања се користе за стицање добара (духовних и физичких) Ученик има урођену тежњу ка добру, чак и када гријеши. Програмски садржај ( ПО ИЗБОРУ) : Спортска игра 10 часова И с х о д и у ч е њ а Ученик ће усвојити : Упуте наставнику

18 Увјежбавање и усавршавање раније обучаваних елемената. Ученик ће спознавати своје овладавање као и своје слабости и моторичке грешке. У том сагледавању повећавати обим и ниво неопходних знања, умијења и навика, а такође и техничко-тактичке припреме ученика у изабраном спорту. Ученици се укључују у такмичења одјељенског, разредног, школског, општинског нивоа итд. Програмски садржај : Физички раст и развој моторичких способности 8 часова Исходи учења Ученик ће сазнати ниво свог раста и развоја, процијениће своје моторичке способности: - Висина и маса тијела - трчање на 100(50)m - трчање на 800 (Ж) и 1000m (М) - бацање медицинке (Ж)2 и (М)4 kg - скок удаљ из мјеста - згибови (М), издржај у згибу (Ж) - дубоки претклон на клупици Како, на који начин и чиме унаприједити и одржати ниво својих способности? У сарадњи са наставником пратиће и водити свој лични картон раста, развоја, способности знања, навика у и ван школе у овладавању добрима људских физичких активности тј. вриједностима физичког вјежбања - норматив које користи наставник Образовни стандарди : Атлетика : Трчање на 100 (50)m (М и Ж) 800 (Ж) и 1000m (М); Скок у даљ и увис, Бацање кугле (ко даље) усвојеном техником Вјежбе на справама и тлу: (Ж) Тло (партер), прескок, греда (М) Тло (партер), прескок, справа у вису(упору) Такмичење у изабраном спорту : у одјељењима, разредима, школи и др Извршити тестирање неким од тестова и процијенити усвојеност у и ван игре. Указивати на слабости у игри уз додатно увјежбавање (постављање захтјева). Саопштавање логичних радњи и потеза у самој игри: одређивање и мијењање улога и разних задатака, комбинација, варијанти, а све у циљу одговорности у игри. Повећање опште, специфичне физичке припреме ученика (средствима технике изабране спортске гране). Упуте наставнику : тестирање Вођење Дневника рада (лични картон) - мјерењем и вагањем - брзина - издржљивост - општа снага - експлозивна снага ногу - репетитивна снага руку - флексибилност У складу са процесом праћења, вредновања резултата вршити редовно оцјењивање у три тематска подручја. Уколико резултати норматива нису доступни или примјерени школи потребно је интерно вредновање на нивоу школе. Литература: Иванић, С. : Методологија праћења физичког развоја и физичких способности деце и омладине (норматив),1996, Београд Матић, М.:Час телесног вежбања,1978, Београд Крсмановић,Б.,Берковић, Л.:Теорија и методика физичког васпитања, ФФК, 1999, Нови Сад. ИНТЕГРАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА - Исхрана - Физика

19 - Биологија и екологија - Информатика (енглески језик) - Хигијена - Филозофија и животни стил ИЗВОРИ И СРЕДСТВА Уколико недостају (из објективних разлога) услови и опрема користити упутство за извођење наставе физичког васпитања када школа нема властите просторе (дворану или вањски спортски терен) и опрему. Литература може бити препуштена избору и могућностима расположивим на коришћење наставнику или се придржавати и користити доступну литературу препоручену у Дневнику рада наставе физичког васпитања. ОЦЈЕЊИВАЊЕ Оцјењивање ученика (као и праћење и вредновање) потребно је вршити за вријеме редовне наставе и за ваннаставне и ваншколске активности. Потребно је паралелно (наставник и ученик) водити дневник физичке активности : усвојености кретно-спортских садржаја(образовни стандарди), и других елементарних кретних навика. Врши се процјењивање раста и развоја моторичких способности. Посебан однос и пажњу треба поклонити односу ученика према овом дијелу васпитања у школи и ван ње. Приликом оцјењивања неопходно је придржавати се детаљних упутстава из правилника о оцјењивању ученика у школи као и поступака и критеријума за оцјењивање ученика у физичком васпитању оцјенама од 1 до 5.

20 СТРУКА (назив): Занимање (назив): ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ЕЛЕКТРИЧАР, АУТОЕЛЕКТРИЧАР, ЕЛЕКТРОНИЧАР МЕХАНИЧАР, ЕЛЕКТРОНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА Предмет (назив): ПРАКТИЧНА НАСТАВА Опис (предмета): Модул (наслов): ОБРАДА МЕТАЛА И МЈЕРНИ АЛАТИ Датум: Шифра: Редни број: 1 Сврха Оспособити ученика да зна обрађивати метал, вршити мјерење разним алатима приликом обраде као и контролу обрађеног предмета. Специјални захтјеви / Предуслови Нема их. Циљеви Да ученици стекну практична знања из обраде метала и мјерења. Јединице 1. Обрада метала 2. Мјерни алати 1. Обрада метала Резултати учења: Смјернице за наставнике: Јединица 1. -Познаје мјере заштите на раду; -Правила рада у радионици; -Сјече, турпија,тестерише, бруси; -урезују и нарезују навоје. 2.Мјерни алати -Мјери помичним мјерилом; -Мјери микрометром; -Мјери дубинометром; -Мјери лењиром, угломјером; -Користи шаблоне. Припремити одговарајуће прописе заштите на раду и правила рада у радионици. Припремити сет алата и одговарајући материјал. Јединица 2. Припремити одговарајући сет алата и узорке предмета за мјерење. Интеграција Овај модул није уско везан за друге модуле. Извори Радионица са опремом за металске радове Материјал Практичан сет алата 1

21 Оцјењивање Ученици морају бити унапријед упознати са техникама и критеријумима оцјењивања. Ученици морају остварити минимално 50 одсто свих дефинисаних резултата учења у одабраним техникама оцјењивања. Припремити најмање три различите технике оцјењивања. 2

22 СТРУКА (назив): Занимање (назив): ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ЕЛЕКТРИЧАР, АУТОЕЛЕКТРИЧАР, ЕЛЕКТРОНИЧАР МЕХАНИЧАР, ЕЛЕКТРОНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА Предмет (назив): ПРАКТИЧНА НАСТАВА Опис (предмета): Модул (наслов): ОБРАДА МЕТАЛА И ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА Датум: Шифра: Редни број: 2 Сврха Ученици стичу искуства у обради метала и у обради електроматеријала. Специјални захтјеви / Предуслови Нема их. Циљеви: Да ученици упознају обраду метала, каблова и електроматеријала. Јединице 1. Обрада метала 2. Обрада електроматеријала Резултати учења: 1. Обрада метала -Реже, савија, турпија, буши лим; -Изради кутију од лима нпр.за пуњач акумулатора. 2. Обрада електроматеријала -Реже, буши, саставља фибер, плексиглас, дрво, прешпан...; -Скида изолацију, наставља, леми, изолује проводнике и каблове; -Поставља кабловске стопице и чахуре; -Израђује кабловске омче. Смјернице за наставнике: Јединица 1. Припремити одговарајући материјал и сет алата. Јединица 2. Припремити одговарајући материјал и сет алата. Интеграција Овај модул је повезана са модулом електротехничких материјала. Извори Радионица са потребном опремом Материјал Практичан сет алата Оцјењивање Ученици морају бити унапред упознати са техникама и критеријумима оцјењивања. Ученици морају остварити минимално 50 одсто свих дефинисаних резултата учења у одабраним техникама оцјењивања. Припремити најмање три различите технике оцјењивања. 3

23 СТРУКА (назив): Занимање (назив): ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ЕЛЕКТРИЧАР, АУТОЕЛЕКТРИЧАР, ЕЛЕКТРОНИЧАР МЕХАНИЧАР, ЕЛЕКТРОНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА Предмет (назив): ПРАКТИЧНА НАСТАВА Опис (предмета): Модул (наслов): ЕЛЕКТРОСТАТИКА И ЕЛЕКТРОДИНАМИКА Датум: Шифра: Редни број: 3 Сврха Да ученици стичу практична искуства из електротехнике кроз експерименталну провјеру закона научених кроз теоријску наставу. Специјални захтјеви / Предуслови Нема их. Циљеви: Да ученици упознају електростатику и електродинамику. Јединице: 1 Електростатика 2 Електродинамика Резултати учења: 1. Електростатика -Демонстрира привлачење и одбијање наелектрисаних тијела; -Демонстрира провођење електрицитета; -Демонстрира разелектрисање уземљењем; -Формира електрично коло; -Рукује електричним мјерним инструментом. 2. Електродинамика -Измјери јачину струје у електричном колу и напон на потрошачу; -Измјери капацитет и напон на кондензатору; -Докаже Омов закон; -Измјери отпор серијски и паралелно везаних отпорника; -Експериментално докаже први Кирхофов закон; -Експериментално докаже други Кирхофов закон. Смјернице за наставнике: Јединица 1. Припремити одговарауће компоненте, материјале, изворе напајања, проводнике, потрошаче... Припремити универзалне инструменте. Јединица 2. Припремити одговарајуће лабораторијске вјежбе и табеле. Уписати резултате мјерења у табеле и обрадити табеле. Интеграција Овај модул је повезан са модулом Основа електротехнике, електростатика и електродинамика. 4

24 Извори Радионица са потребном опремом Одговарајући материјал Практичан сет алата Оцјењивање Ученици морају бити унапред упознати са техникама и критеријумима оцјењивања. Ученици морају остварити минимално 50 одсто свих дефинисаних резултата учења у одабраним техникама оцјењивања. Припремити најмање три различите технике оцјењивања. 5

25 СТРУКА (назив): Занимање (назив): ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ЕЛЕКТРИЧАР Предмет (назив): ПРАКТИЧНА НАСТАВА Опис (предмета): Модул (наслов): ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ Датум: Шифра: Редни број: 4 Сврха Ученици стичу практична искуства у раду са електронским компонентама. Специјални захтјеви / Предуслови Нема их. Циљеви: Да ученици упознају принцип рада и исправност електронских компоненти. Јединице: Модул није подијељен у јединице. Резултати учења: -Одреди вриједност отпорника помоћу боја; -Измјери отпор отпорника; -Демонстрира дијељење напона помоћу потенциометра; -Измјери капацитет кондензатора; -Зна серијске и паралелне вазе кондензатора; -Зна спојити електролитски кондензатор; -Зна испразнити кондензатор; -Направи трансформатор за снижавање напона; -Измјери напон и струју примара и секундара; -Испита исправност диоде; -Измјери напон Зенерове диоде; -Измјери напон вођења исправљачке диоде; -Демонстрира фото диоду у колу истосмјерне струје; -Испита ПНП и НПН спој транзистора; -Испита исправност биполарног транзистора; -Испита исправност тиристора; -Испита исправност триака. Смјернице за наставнике: Припремити више врста електронских компоненти отпорника потенциометара кондензатора трансформатора диода транзистора тиристора триака Припремити одређени број лабораторијских вјежби са табелама и резултатима мјерења. Интеграција Модул је уско повезан са модулом из електронике Електронске компоненте. Извори Радионица са потребном опремом материјал сет алата мјерни инструмент 6

26 Оцјењивање Ученици морају бити унапријед упознати са техникама и критеријумима оцјењивања. Ученици морају остварити минимално 50 одсто свих дефинисаних резултата учења у одабраним техникама оцјењивања. Припремити најмање три различите технике оцјењивања. 7

27 СТРУКА (назив): Занимање (назив): ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ЕЛЕКТРИЧАР Предмет (назив): ПРАКТИЧНА НАСТАВА Опис (предмета): Модул (наслов): ЕЛЕКТРОНСКИ СКЛОПОВИ Датум: Шифра: Редни број: 5 Сврха У овом модулу ученици стичу практична искуства у раду са електронским склоповима. Специјални захтјеви / Предуслови Нема их. Циљеви: Да ученици упознају принцип рада, исправност и примјену електронских склопова. Јединице: Модул није подијељен у јединице. Резултати учења: -Састави исправљач за полувално исправљање; -Испита исправљач за полувално исправљање; -Састави и испита Грецов спој; -Састави исправљач за пуновално исправљање; -Испита исправљач за пуновално исправљање; -Зна начине постављања компоненти /хлађење полупроводника/; -Састави једностепени појачивач према датој шеми. Смјернице за наставнике: Припремити шеме за израду исправљача. Припремити плоче за монтажу. Припремити шеме за израду једностепеног појачивача. Интеграција Модул је повезана са модулом електронике Електронске компоненте и склопови. Извори Радионица са потребном опремом материјал и компоненте мјерни инструменти лемилице Оцјењивање Ученици морају бити унапред упознати са техникама и критеријумима оцјењивања. Ученици морају остварити минимално 50% свих дефинисаних резултата учења у одабраним техникама оцјењивања. Припремити најмање три различите технике оцјењивања 8

28 СТРУКА (назив): Занимање (назив): Електротехника електроничар механичар, електроничар телекомуникација Предмет (назив): Практична настава Опис (предмета): Модул (наслов): Електроенергетска постројења, мреже и инсталације Датум: Шифра: Редни број: 4 Сврха У овом модулу ученици стичу искуства из области електроенергетике и електричних инсталација. Специјални захтјеви / Предуслови Нема их. Циљеви: Да ученици упознају: принцип рада електрана, структуру трафо станица, начин извођења надземних и поддземних мрежа, заштиту од напона додира, елементе и начине извођења разних врста електричних инсталација. Јединице: 1 Постројења и мреже 2 Електричне инсталације Резултати учења: 1. Постројења и мреже - Зна принцип рада хидро- и термоелектрана; - Зна начин рада трафостанице; - Укључи прекидач и растављач; - Изврши полагање надземног кабла; - Изврши полагање подземног кабла; - Изврши постављање катодних одводника. 2. Електричне инсталације - Упозна основни инсталациони материјал и прибор (осигураче, проводнике, прекидаче, утичнице, каблове, изворе свјетлости); -Изради мање разводне табле; -Изради инсталацију за кућне прикључке; -Изради телефонску инсталацију; -Изради компјутерску инсталацију; -Упозна нормативе и прописе за извођење инсталација. Смјернице за наставнике: Јединица 1. Посјетити трафостаницу, хидро- или термоелектрану. Приликом посјете обратити пажњу на сабирнице, прекидаче, растављаче, одводнике пренапоне, котао турбину... Јединица 2. Припремити одговарајуће табле и макете за извођење одговарајућих инсталација. Интеграција Овај модул је повезан са модулом Електроенергетика. 9

29 Извори Радна посјета трафостаници, електрани, објекту гдје се изводи инсталација. Оцјењивање Ученици морају бити унапријед упознати са техникама и критеријумима оцјењивања. Ученици морају остварити минимално 50 одсто свих дефинисаних резултата учења у одабраним техникама оцјењивања. Припремити најмање три различите технике оцјењивања. 10

30 СТРУКА (назив): Занимање (назив): ЕЛЕКТОТЕХНИКА ЕЛЕКТРОНИЧАР МЕХАНИЧАР, ЕЛЕКТРОНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА Предмет (назив): ПРАКТИЧНА НАСТАВА Опис (предмета): Модул (наслов): ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ Датум: Шифра: Редни број: 5 Сврха У овом модулу ученици стичу практична искуства о начину рада, врстама и примјени електричних машина. Специјални захтјеви / Предуслови Нема их. Циљеви Да ученици упознају конструкцију, прикључивање, поправку и испитивања разних врста електричних машина. Јединице 1 Трансформатори 2 Електричне машине Резултати учења: 1. Трансформатори - Намота примарни и секундарни намотај трансформатора; - Састави магнетно коло трансформатора; - Провјери исправност трансформатора. 2. Електричне машине - Растави и састави асинхрони мотор, синхрони мотор, колекторски мотор...; - Замијени неисправне лежајеве на мотору; - Преправи трофазни асинхрони мотор у монофазни и изврше прикључење; - Испита исправност асинхроног мотора, синхроног мотора, колекторског мотора...; -Изврши њихово прикључење на мрежу; - Споји трофазни асинхрони мотор у спој звијезда троугао са временским релејом. Смјернице за наставнике: Јединица 1. Израдити мрежни трансформатор за снижавање напона и провјерити исправност. Јединица 2. Припремити одговарајуће машине, извршити репарацију, испитивање и прикључити на извор напајања. Интеграција 11

31 Овај модул је повезан са модулом из електроенергетике. Извори Посјета електроенергетском постројењу радионица са опремом практичан сет алата. Оцјењивање Ученици морају бити унапријед упознати са техникама и критеријумима оцјењивања. Ученици морају остварити минимално 50 одсто свих дефинисаних резултата учења у одабраним техникама оцјењивања. Припремити најмање три различите технике оцјењивања. 12

32 СТРУКА (назив): Занимање (назив): ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ТЕХНИЧАР РАЧУНАРСТВА, ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ, ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ, АУТОЕЛЕКТРИЧАР, ЕЛЕКТРИЧАР, ЕЛЕКТРОНИЧАР МЕХАНИЧАР, ЕЛЕКТРОНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА Предмет (назив): ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ Опис (предмета): Модул (наслов): ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ БЕЗ ПРИМЈЕНЕ РАЧУНАРА Датум: Шифра: Редни број: 1 Сврха Оспособити ученика да стекне основна знања о правилима техничког цртања и правилима израде техничке документације. Специјални захтјеви / Предуслови Нема их. Циљеви: Оспособити ученике да разумију и примијене стечена знања о техничким цртежима, нацртној геометрији и правилима техничког цртања. Јединице 1. Технички цртежи 2. Нацртна геометрија 3. Правила техничког цртања Резултати учења: 1. Технички цртежи 1. Наброји и препозна формате цртежа и образаца за техничку документацију; 2. Објасни заглавља и саставнице на техничким цртежима; 3. Наброји врсте и групе линија и објасни њихову примјену; 4. Објасни стандарде и стандардизацију за конусе, нагибе, заобљења, размјеру и техничко писмо; 5. Препозна и наброји врсте техничких цртежа; 6. Објасни склопни радионички цртеж. 2. Нацртна геометрија 1. Објасни појам и врсте пројицирања; 2. Објасни пројекцију тачке на три равни; 3. Објасни пројекцију тачке и дужи; 4. Објасни пројекције равних ликова; Смјернице за наставнике: Јединица 1. Користити графофолије, узорке, макете, стручне часописе, Интернет; У реализацији модула обим градива прилагодити стварним потребама занимања. Јединица 2. Користити графофолије, узорке, макете, стручне часописе, Интернет; У реализацији модула обим градива прилагодити стварним потребама занимања. 1

33 5. Објасни пројекције геометријских тијела; 6. Објасни аксиометријско пројицирање; 7. Објасни приказивање предмета на цртежу и котирану пројекцију. 3. Правила техничког цртања 1. Објасни пресјеке, прекиде и упрошћења при цртању; 2. Објасни представљање дијелова и њихових детаља; 3. Објасни појам симбола и врсте шема у електротехничком цртању; 4. Црта симболе у електроници и енергетици; 5. Нацрта електричну шему, монтажну шему кола и једнополну шему напајања велике потрошње са НН разводом; 6. Објасни општа начела котирања, наношење кота, котирање полупречника, пречника, кугле, конуса, сужења и нагиба; 7. Објасни основне појмове о толеранцијама, врсте налијегања, котирање толерисаних мјера и храпавост површина индустријских производа; 8. Објасни поступак израде скице машинских дијелова; 9. Наброји и објасни врсте пројеката (идејни, главни, изведбени) и елементе пројеката електричне инсталације. Јединица 3. Користити графофолије, узорке, макете, стручне часописе, Интернет; У реализацији модула обим градива прилагодити стварним потребама занимања. Интеграција 1. Техничко цртање помоћу рачунара Извори Одговарајући одобрени уџбеници Стручни часописи Каталози Интернет Оцјењивање Ученици морају бити унапријед упознати са техникама и критеријумима оцјењивања. Ученици морају остварити минимално 50 одсто свих дефинисаних резултата учења у одабраним техникама оцјењивања. Примијенити најмање три различите технике оцјењивања. 2

34 СТРУКА (назив): Занимање (назив): ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ТЕХНИЧАР РАЧУНАРСТВА, ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ, ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ, АУТОЕЛЕКТРИЧАР, ЕЛЕКТРИЧАР, ЕЛЕКТРОНИЧАР МЕХАНИЧАР, ЕЛЕКТРОНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА Предмет (назив): ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ Опис (предмета): Модул (наслов): ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА Датум: Шифра: Редни број: 2 Сврха Оспособити ученика да стекне основна знања о изради цртежа и техничке документације помоћу рачунара. Специјални захтјеви / Предуслови Усвојена знања из модула 1 - Техничко цртање без примјене рачунара. Циљеви: - Рад под оперативним системом Windows; - Израда техничких докумената примјеном програма Microsoft Word; - Израда техничких докумената примјеном програма Auto CAD. Јединице: 1.Windows 2. Microsoft Word 3. AutoCAD 1.Windows Резултати учења: Смјернице за наставнике: Јединица Покрене програм; 2. Креира нови фолдер; 3. Премјешта фајлове из фолдера у фолдер; 4. Брише и преименује фајлове. 2. Microsoft Word 1. Покрене програм; 2. Креира нови и отвори постојећи документ; 3. Изради документ са математичким формулама; 4. Штампа документ. 3. AutoCAD Ученик ће бити спсобан да: 1. Инсталише и покрене програм; Користити графофолије, узорке, макете, стручне часописе, Интернет; У реализацији модула обим градива прилагодити стварним потребама занимања. Јединица 2. Користити графофолије, узорке, макете, стручне часописе, Интернет; У реализацији модула обим градива прилагодити стварним потребама занимања: Јединица 3. Користити графофолије, узорке, макете, 3

35 2. Подеси параметре цртежа и радног окружења; 3. Црта основне објекте (равне линије, лук, круг, полигон, елипсу, правоугаоне полилиније, полилиније, заобљава углове и комбиноване линије); 4. Уређује објекте (мијења величину, премјешта, копира, обара ивице, раставља сложене објекте, уређује чворовима -GRIPS); 5. Израђује и позива блокове; 6. Огранизује цртеж у слојеве; 7. Уноси текст у цртеж, шрафира, котира; 8. Распореди на цртежу у резиму PAPER SPACE LAYOUTS; 9. Штампа цртеж; 10. Израђује мање пројекте (црта дијелове машина по избору у просјеку са примјеном котирања и шрафирања); 11. Црта различите врсте заглавља техничког цртежа. стручне часописе, Интернет; У реализацији модула обим градива прилагодити стварним потребама занимања. Интеграција 1. Техничко цртање без примјене рачунара Извори Одговарајући одобрени уџбеници Стручни часописи Каталози Интернет Оцјењивање Ученици морају бити унапријед упознати са техникама и критеријумима оцјењивања. Ученици морају остварити минимално 50 одсто свих дефинисаних резултата учења у одабраним техникама оцјењивања. Примијенити најмање три различите технике оцјењивања. 4

36 СТРУКА: Занимање: Предмет: Опис: Све струке Сва занимања СРПСКИ ЈЕЗИК Општеобразовни предмет Модул: КОМУНИКАЦИЈА НА РАДНОМ МЈЕСТУ Модул је обавезан за први разред. Датум: Шифра: Редни број: 01 Сврха Сврха овог модула је да развије код ученика вјештине комуникације потребне на радном мјесту. Специјални захтјеви / Предуслови Основни ниво писмености. Циљеви - Развијање код ученика вјештине вербалне комуникације - Развијање свијести о важности језика у свакодневном животу и раду - Развијање свијести о значају правилног говора и писања, слушања и читања - Коришћење језика у специфичној струци - Подстицање сарадње и тимског рада међу ученицима Јединице 1. Увод у комуникације 2. Говорење и слушање 3. Писање и читање 4. Телефонска комуникација Резултати учења 1. Увод у комуникације - објасни шта је комуникација и елементе комуникације; - идентификује дјелотворну и дјелотворну комуникацију; - наведе средства којима се преноси информација; - идентификује разне облике невербалне комуникације. 2. Говорење и слушање - се представи на прикладан начин: колегама у разреду, надређеним у радном окружењу; - покаже разлику између службеног и личног представљања; Смјернице за наставнике Јединица 1. -повести разговор о комуникацији и утврдити елементе комуникације (пошиљалац, прималац, порука); -испитати дјелотворну и недјелотворну комуникацију у свакодневном животу (школи, породици, пракси); -провести вјежбу у паровима (нпр. два ученика разговарају са извјесне удаљености, а други причају и ометају их); -одабрати умјетничку пјесму која није комуникацијски лака, а ученици откривају једноставнији начин преношења исте поруке; -примијенити методу мождана олуја и наводити средства којима се преноси информација (нпр. телефон, медији, књига и сл.); -у групном раду ученици откривају како се могу споразумијети, а да не користе говор (нпр. израз лица, покрети и сл.). Јединица 2. -организовати групни рад да би се ученици појединачно представили; -провести вјежбу да сваки ученик представи неког другог члана групе; -службено представљање организовати с нагласком на јасност, сажетост,

37 - учествује у разговору и уважава саговорника у различитим ситуацијама: (формалним и неформалним); - дефинише дијалог и монолог у животним ситуацијама; - учествује у разредним дискусијама; - представи кратки говорни приказ, нпр. о утакмици, посјети, изласку; - презентује производ услуге једном купцу или више потенцијалних купаца; - практикује добро слушање; - слуша пажљиво и учтиво заустави говорника; - познаје гесте пажљивог слушаоца; - слуша критику или похвалу, прима упуте; - покаже разлику између прикладног и неприкладног питања. 3. Писање и читање - пише јасно и граматички правилно огласе и обавјештења; - адресира омотнице исправно и читко; - испуњава различите форме образаца; - пише телеграме и честитке у свакодневном животу и послу; - биљежи дневна искуства у облику дневника; - напише писмени рад; - чита с разумијевањем различите текстове из новина везане за струку; - реагује критички на прочитано и уочава кључне тачке у сваком дијелу текста; - прочита причу везану за струку и напише сиже; - чита, памти важно, преноси поруку везану за радно мјесто и записује граматички правилно; - користи технике читања. интонацију и одсуству фамилијарности; -одредити тему разговора; -упозорити на важност интонације, склад мимике и гестa, те јасност говора; -примјере за дијалог и монолог припремити из свакодневног живота -разред подијелити у двије групе (једна група предлаже нешто, друга се супротставља томе) -сваки ученик припреми и представи кратки говорни извјештај о властитом искуству; -увјежбати у паровима ситуацију купац- - продавац; -презентација пред разредом; -одабрати пет ученика од којих су четири ван учионице; -прочитати причу коју ће пети ученик испричати првом из групе који није био присутан, а овај сљедећем итд.; -увјежбавати на примјерима учтивог и неучтивог прекидања саговорника (неучтиво прекидање један ученик говори, други упада у ријеч); -увјежбавати уљудно слушање укључујући адекватну мимику и гесте, показивање интереса за оно о чему се говори и стрпљивост; -ученике подијелити у три групе: једна група критикује другу за необављени задатак, док трећа група посматра реакције, биљежи и извјештава разред; -радити исту вјежбу с темом похвале. -провести вјежбу давања и примања упута на послу (у струци). Јединица 3. -ученици у паровима састављају обавјештења и огласе (нпр. проширење асортимана, реновирање простора, годишњи одмор, тражење новог радника и сл.); -нагласити употребу приједлога због и ради у генитиву; -вјежба адресирање омотница, писама и пакета; -припремити различите обрасце: употреба графоскопа, ученици самостално попуњавају обрасце, употреба интерпункције, писање бројева, датума; -провести вјежбу писања телеграма и честитки; -обратити пажњу на употребу замјенице Ви, ријечи учтивости и интерпункцију; -на графофолији објаснити структуру вођења дневника (ученици самостално пишу дневник једног радног дана);