Μέθοδοι Γραμμικοποίησης Πολυωνυμικών Πινάκων. Επέκταση της Μεθόδου Μεταβλητών Παραγόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέθοδοι Γραμμικοποίησης Πολυωνυμικών Πινάκων. Επέκταση της Μεθόδου Μεταβλητών Παραγόντων"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Μέθοδοι Γραμμικοποίησης Πολυωνυμικών Πινάκων. Επέκταση της Μεθόδου Μεταβλητών Παραγόντων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Επιβλέπων: Καραμπετάκης Νικόλαος Καθηγητής Α.Π.Θ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

2 2

3 ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Μέθοδοι Γραμμικοποίησης Πολυωνυμικών Πινάκων. Επέκταση της Μεθόδου Μεταβλητών Παραγόντων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Επιβλέπων: Καραμπετάκης Νικόλαος Καθηγητής Α.Π.Θ Εγκρίθηκε από την τριμέλή εξεταστική επιτροπή την... Καραμπετάκης Νικόλαος Αντωνίου Ευστάθιος Α.Ι.Γ. Βαρδουλάκης Καθηγητής Α.Π.Θ Αναπλ. Καθηγητής ΔΙΠΑΕ 3 Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Γραμμικοποίηση Πολυωνυμικών Πινάκων είναι ένα πρόβλημα που έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές. Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται οι τρόποι γραμμικοποίησης πολυωνυμικών πινάκων. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται η Προσθετική Μέθοδος, η Πολλαπλασιαστική Μέθοδος και τέλος η Μέθοδος Μεταθέσεων όπου παρουσιάζεται και μια επέκταση αυτής της μεθόδου από την έρευνα του Σ. Βολογιαννίδη και Ν. Αντωνίου A permuted factors approach for the linearization of polynomial metrices. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Πολυωνυμικός Πίνακας, Γραμμικοποίηση, Προσθετική Μέθοδος Γραμμικοποίησης, Πολλαπλασιαστική Μέθοδος Γραμμικοποίησης, Μέθοδος Μεταθέσεων 4

5 ABSTRACT The linearization of polynomial matrices is a problem that has preoccupied many researchers. This master s thesis present the methods linearization of polynomial matrices. More specifically the Additive method, the Multiplicative Method and finally the Permuted Factors Method where also presented an extension of this method from the paper of S. Vologiannidis and N. Antoniou A permuted factor approach for the linearization of polynomial matrices. KEY WORDS Polynomial matrices, Linearization, Additive Method of Linearization, Multiplicative Method of Linearization, Permuted Factors Method of Linearization 5

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4 ABSTRACT 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΣΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Εισαγωγή Ορισμοί Συνοδεύουσες Μορφές (Companion Forms).14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Εισαγωγή Ο διανυσματικός χώρος L 1 (P) Ο διανυσματικός χώρος L 2 (P) Γραμμικοποίηση στον L 1 (P) Συμπεράσματα 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Εισαγωγή Η Πολλαπλασιαστική Μέθοδος Γραμμικοποίησης Συμπεράσματα 40 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Εισαγωγή Μια νέα οικογένεια συνοδεύουσων μορφών Η προσέγγιση της μεθόδου μεταβλητών παραγόντων Operation free γινόμενα στοιχειωδών πινάκων Η νέα μορφή γραμμικοποίησης Συμπεράσματα 66 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 67 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 68 7

8 Κεφάλαιο 1 ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΣΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 1.1 Εισαγωγή Το θέμα της εργασίας είναι οι τεχνικές γραμμικοποίησης πολυωνυμικών πινάκων. Αυτές οι γραμμικοποιήσεις έχουν πολλές εφαρμογές στα πολυωνυμικά προβλήματα των ιδιοτιμών όπως στην ανάλυση κραδασμών, θεωρία ελέγχου, ανάλυση κυκλώματος, ανάλυση ταλαντώσεων κτιρίων, μηχανών, οχημάτων κ.τ.λ.. Το πρόβλημα των ιδιοτιμών είναι το πρόβλημα της μορφής P(λ)x=0, όπου P(λ) = Α k λ k + Α k 1 λ k Α 0, Α i Ϝ pxp όπου F είναι το σώμα των πραγματικών ή μιγαδικών αριθμών. Σκοπός είναι να μετασχηματιστεί το αρχικό πρόβλημα ιδιοτιμών σε ένα γραμμικό πρόβλημα ιδιοτιμών της μορφής L(λ)z=(λX+Y)z=0 με τις ίδιες ιδιοτιμές. Στην συνέχεια χρησιμοποιούμε τις κλασικές μεθόδους επίλυσης γραμμικών προβλημάτων ιδιοτιμών για να λύσουμε το πρόβλημα. Αναπτύχθηκαν πολλές μέθοδοι γραμμικοποίησης πολυωνυμικών πινάκων με την πιο διαδεδομένη την πρώτη και δεύτερη συνοδεύουσα μορφή (first and second Companion form). Λόγω όμως πολλών μειονεκτημάτων μας οδήγησαν στην δημιουργία νέων μεθόδων γραμμικοποιήσεων πολυωνυμικών πινάκων με τις ίδιες ιδιότητες των συνοδεύουσων μορφών. Οι τρεις τεχνικές γραμμικοποίησης των πολυωνυμικών πινάκων είναι η προσθετική μέθοδος, η πολλαπλασιαστική μέθοδος και η μέθοδος των μεταθέσεων όπου στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε και μια επέκταση αυτής της μεθόδου. Θα παρουσιάσουμε πρώτα κάποιους σημαντικούς ορισμούς τους οποίους θα χρειαστούμε στην συνέχεια. 1.2 Ορισμοί Μελετάμε τους τετραγωνικούς πολυωνυμικούς πίνακες της μορφής P(λ) = A k λ k + A k 1 λ k A 0, A i Ϝ pxp, (1.1) όπου F είναι το σώμα των μιγαδικών ή πραγματικών αριθμών και k είναι ο βαθμός του πολυωνυμικού πίνακα P(λ). Ορισμός 1. [13] Βαθμός ενός πολυωνυμικού πίνακα P(λ) R[λ] nxn ονομάζεται ο μέγιστος βαθμός των πολυωνύμων του πίνακα και συμβολίζεται με deg(p(λ)). Ορισμός 2. [13] Ένας πολυωνυμικός πίνακας P(λ) R[ λ] nxn ονομάζεται κανονικός (regular) αν-ν det(p(λ)) 0 για κάθε λ C. Διαφορετικά λέγεται μη κανονικός ή ιδιάζων (singular) Ορισμός 3. [13] Ένας πόλυωνυμικός πίνακας P(λ) R[λ] nxn έχει αντίστοφο αν det(p(λ)) 0 R[λ] nxn. Τότε ο αντίστροφος του θα είναι: P(λ) 1 = 1 det(p(λ)) AdjP(λ) R[λ]nxn (1.2) 8

9 Παρατήρηση: Ο αντίστροφος του P(λ) δεν είναι πάντα πολυωνυμικός πίνακας. Ορισμός 4. [13] Ένας κανονικός πολυωνυμικός πίνακας P(λ) R[λ] nxn ονομάζεται μονομετρικός (unimodular) στον δακτύλιο των πολυωνυμικών πινάκων, αν-ν ο αντίστροφος του είναι επίσης πολυωνυμικός πίνακας ή ισοδύναμα αν-ν ή ισοδύναμα αν det(p(λ)) 0 (1.3) rank(p(λ)) = n (1.4) για κάθε λ C. Τότε υπάρχει P (λ) R[λ] nxn τέτοιος ώστε P(λ)P (λ) = Ι n (1.5) Ορισμός 5. [13] Ας είναι P(λ) R[λ] nxn ένας κανονικός πίνακας. Αν υπάρχει τιμή λ 0 C τέτοιο ώστε det(p(λ 0 ))=0 τότε θα ονομάζεται ιδιοτιμή (eigenvalue) του πίνακα P(λ). Παράδειγμα 1. Έστω Α(s)=[ s3 3s + 5 s + 2 s 2 1 ], B(s) = [s3 + 2s s + 2 s 2 1 ] Τότε det(a(s))= 2s 2 3s + 5, det(a(s))=0 s 1 = 1, s 2 = 5 2 Α(s). που είναι οι ιδιοτιμές του Ενώ det(b(s))=5 οπότε ο B(s) δεν έχει ιδιοτιμές και είναι ένας unimodular πίνακας. Οπότε στους κανονικούς πολυωνυμικούς πίνακες, οι ιδιοτιμές είναι οι ρίζες του πολυωνύμου det(p(λ)). Έστω l i οι ρίζες της det(p(l i ))=0 με πολλαπλότητες αντίστοιχα m i όπου i=1,2,,l, l i=1 m i = k. Οι δείκτες m i ονομάζονται αλγεβρικές πολλαπλότητες των ιδιοτιμών l i για i=1,2,.,l. Το σύνολο U li = {x C k : P(l i )x = 0} ονομάζεται ιδιοχώρος του P(λ) που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή l i και η διάσταση του χώρου ονομάζεται γεωμετρική πολλαπλότητα της ιδιοτιμής l i. Ορισμός 6. [13] Ας είναι ένας πολυωνυμικός πίνακας P(λ) R[λ] nxn, l C μια ιδιοτιμή του P(λ) και ένα διάνυσμα x C n τέτοιο ώστε P(l)x = 0. Το διάνυσμα x ονομάζεται δεξιό ιδιοδιάνυσμα του P(λ) που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή l. Ενώ αν υπάρχει y C n τέτοιο ώστε yp(l) = 0 ονομάζεται αριστερό ιδιοδιάνυσμα του P(λ) που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή l. Θα παρουσιάσουμε σε αυτό το σημείο τους στοιχειώδεις μετασχηματισμούς σ ένα πολυωνυμικού πίνακα P(λ). [20] Αυτές είναι: 1. Πολλαπλασιασμός της γραμμής με έναν αριθμό α Πρόσθεση στην γραμμή μιας άλλης γραμμής πολλαπλασιασμένη με ένα αυθαίρετο πολυώνυμο b(s). 3. Ανταλλαγή δύο γραμμών. 9

10 Αυτές οι λειτουργίες ισοδυναμούν με τον πολλαπλασιασμό του P(λ) στα αριστερά των πινάκων S 1, S 2, S 3 αντίστοιχα b(s) 0 S 1 = 0 α 0, S 2 = 0 0, [ 0 1] 0 0 [ 0 1] S 3 = [ 0 1] Οι παραπάνω λειτουργίες ονομάζονται δεξιές στοιχειώδεις λειτουργίες. Ομοίως οι δεξιές στοιχειώδεις λειτουργίες είναι: 1. Πολλαπλασιασμός της στήλης με έναν αριθμό α Πρόσθεση στην στήλη μιας άλλης στήλης πολλαπλασιασμένη με ένα αυθαίρετο πολυώνυμο b(s). 3. Ανταλλαγή δύο στηλών. Τώρα οι πίνακες θα είναι: S 1 = 0 a 0, S 2 = 0 0, b(s) 0 [ 0 1] 0 0 [ 0 1] S 3 = [ 0 1] Οι πίνακες S 1, S 2, S 3 ονομάζονται στοιχειώδεις πίνακες και είναι όλοι unimodular. Ορισμός 7. [13] Δύο πολυωνυμικοί πίνακες P 1 (λ), P 2 (λ) R[λ] nxm ονομάζονται ισοδύναμοι στο C αν υπάρχει ένας unimodular πίνακας U L (λ) R[λ] nxn και U R (λ) R[λ] mxn έτσι ώστε U L (λ)p 1 (λ)u R (λ) = P 2 (λ) (1.6) 10

11 Η παραπάνω σχέση ισοδυναμίας συμβολίζεται με Ε C. Έτσι όταν δύο πίνακες P 1 (λ), P 2 (λ) είναι ισοδύναμοι στο C θα γράφουμε [P 1 (λ), P 2 (λ)] Ε C. Η κλάση ισοδυναμίας Ε C του πίνακα P(λ) συμβολίζεται με [P(λ)] Ε C. Ορισμός 8.[13] Έστω P(λ) R[λ] nxm με rank P(λ)=r, r min{n,m}. Τότε ο P(λ) είναι C ισοδύναμος με ένα διαγώνιο πίνακα S P(λ) (λ) R[λ] nxm που έχει την μορφή: C S P(λ) (λ) = diag[ε 1 (λ), ε 2 (λ),, ε r (λ), 0 m r,n r ] (1.7) και ονομάζεται Smith μορφή στο C του P(λ), όπου ε i (λ) R[λ], έχουν μεγιστοβάθμιο συντελεστή την μονάδα, είναι πρώτα μεταξύ τους και ικανοποιούν τις σχέσεις ε i (λ)/ε i+1 (λ). Τα πολυώνυμα ε i (λ) αποτελούν τα αναλλοίωτα πολυώνυμα του P(λ). Ορισμός 9.[13] Έστω P(λ) R[λ] nxm. Τότε τα μηδενικά του πολυωνυμικού πίνακα P(λ) ορίζονται ως τα μηδενικά των πολυωνύμων ε i (λ), i r, που ορίστηκαν από την σχέση (1.7). Παράδειγμα 2. Έστω Α(s)=( s2 + s s 2 1 ) θα υπολογίσουμε την Smith μορφή του. s + 1 s + 1 Μεταξύ των στοιχείων του A(s) διαλέγουμε αυτό με την ελάχιστη τάξη και με εναλλαγές γραμμών το πηγαίνουμε στην θέση (1,1) α 11 (s). Στο παράδειγμα μας αυτό είναι το s+1 οπότε θα αλλάξουμε την πρώτη με την δεύτερη γραμμή. Έτσι έχουμε: ( ) U 1 ( s 2 + s s 2 1 s + 1 s + 1 ) = ( s + 1 s + 1 s 2 + s s 2 1 ) Βρίσκουμε τα πηλίκα και τα υπόλοιπα των πολυωνύμων α 21 (s), α 12 (s) με το α 11 (s). Άρα α 21 (s)= s 2 + s = (s + 1)s και α 12 (s)=s+1=(s+1) 1. Όλα τα υπόλοιπα είναι μηδέν και αφαιρούμε την δεύτερη γραμμή από την πρώτη πολλαπλασιασμένη με το s. ( 1 0 s 1 ) U 2 ( s + 1 s s + 1 s 2 + s s 2 ) = (s 1 0 s 1 ) Αφαιρούμε την δεύτερη στήλη από την πρώτη πολλαπλασιασμένη με 1. s + 1 s + 1 ( 0 s 1 ) ( ) s = ( 0 s 1 ) V 1 Πολλαπλασιάζουμε την δεύτερη γραμμή με -1. ( ) U 3 ( s s 1 ) = (s s + 1 ) = S C A(s) C S A(s) (s) = U L (s)a(s)u R (s), όπου U L (s)= U 3 U 2 U 1 = ( s ) και U R (s) = V 1 = ( ). 11

12 Ορισμός 10.[13] Αν λ j C, j = 1,2,, v είναι διαφορετικά μεταξύ τους μηδενικά του πολυωνυμικού πίνακα P(λ), τότε τα αναλλοίωτα πολυώνυμα ε i (λ) μπορούν να γραφούν ως ε i (λ) = v j=1 (λ λ j ) m ij (1.8) και οι όροι (λ λ j ) m ij ονομάζονται πεπερασμένοι στοιχειώδεις διαιρέτες (finite elementary divisors) του πολυωνυμικού πίνακα P(λ). Ορισμός 11. [13] Για τον πολυωνυμικό πίνακα P(λ) όπως περιγράφεται στην σχέση (1.1), ο δυϊκός του (dual) θα είναι ο πολυωνυμικός πίνακας της μορφής k revp(λ) λ k P ( 1 ) = λ i=0 λi P k i (1.9) Οι μη μηδενικές ιδιοτιμές του revp(λ) είναι οι αντίστροφες των ιδιοτιμών του πολυωνυμικού πίνακα P(λ). Ορισμός 12.[13] Οι στοιχειώδεις διαιρέτες στο άπειρο του πολυωνυμικού πίνακα P(λ), ορίζονται ως οι στοιχειώδεις διαιρέτες του δυϊκού του revp(λ) όταν λ=0. Οι πεπερασμένοι στοιχειώδεις διαιρέτες του revp(λ) είναι της μορφής λ σ i, 0 σ 1 σ n. (1.10) Ο συνολικός αριθμός των άπειρων στοιχειωδών διαιρετών είναι p= n i=1 σ ι. Πρόταση 1. Έστω ο κανονικός πολυωνυμικός πίνακας P(λ) της μορφής (1.1). Τότε ο συνολικός αριθμός των στοιχειώδων διαιρετών ( πεπερασμένων και άπειρων ) είναι ίσος με kn, δηλαδή r+q=kn, όπου r είναι το πλήθος των πεπερασμένων στοιχειωδών διαιρετών του πολυωνυμικού πίνακα μετρώντας την πολλαπλότητα (order accounted form) και q είναι το πλήθος των στοιχειωδών διαιρετών στο άπειρο. Στόχος μας λοιπόν είναι η επίλυση του προβλήματος των ιδιοτιμών του P(λ). Ο κλασικός τρόπος για να λύσεις το πολυωνυμικό πρόβλημα ιδιοτιμής είναι η μέθοδος γραμμικοποίησης του P(λ) σε ένα πρωτοβάθμιο πολυωνυμικό πίνακα L(λ)=λX+Y C knxkn, λύνοντας το γενικό πρόβλημα ιδιοτιμής L(λ)x=0 και την εύρεση ιδιοδιανυσμάτων του P(λ) από αυτά του L(λ). Ορισμός 13. [2] Ο L(λ)=λX+Y C knxkn είναι γραμμικοποίηση του P(λ) αν υπάρχουν οι unimodular U(λ) και V(λ) τέτοιοι ώστε U(λ)L(λ)V(λ) = [ P(λ) 0 0 I (k 1)n ] (1.11) Ως εκ τούτου η det(l(λ)) συμφωνεί με την det(p(λ)) μέχρι ένα μη μηδενικό σταθερό πολλαπλασιαστή, έτσι οι L(λ) και P(λ) έχουν τις ίδιες ιδιοτιμές και τα ίδια ιδιοδιανύσματα. Ορισμός 14. [2] Ο πίνακας L(λ)=λX+Y C knxkn ονομάζεται πρωτοβάθμιος πίνακας (Pencil Matrix) και είναι χρήσιμος στα προβλήματα ιδιοτιμής. 12

13 Ορισμός 15[4] (Γινόμενο Kronecker). Έστω Α ένας n x m πίνακας και Β ένας p x q πίνακας, τότε το γινόμενο Kronecker A B είναι ο mp x nq block πίνακας α 11 Β α 1n B Α Β = [ ]. a m1 B a mm B Παράδειγμα 3: [ ] [0 5 1 [ ] = [ 6 7 ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [0 5 ] = 6 7 ] = [ ] = [ ] Ακόμα I = I n είναι ο ταυτοτικός πίνακας, R = R k συμβολίζει τον k x k αντίστροφο ταυτοτικό και N = N k είναι ο σταθερός k x k Jordan block πίνακας. R = R k = [ 1 1 ] και Ν = Ν k = [ ]. (1.12) Το διάνυσμα [λ k 1 λ k 2 λ 1 ] Τ F k των φθίνουσων δυνάμεων του λ συμβολίζεται με Λ. Έτσι Λ(r) = [r k 1 r k 2 r 1] T. (1.13) Συμβολίζουμε το γινόμενο Kronecker με, και οι unimodular πολυωνυμικοί πίνακες Τ(λ) = 1 λ λ 2 λ k 1 1 λ 1 λ k 1 1 λ 2 Ι και G(λ) = [ ] Ι. (1.14) 1 λ λ [ 1 ] 1 Παρατηρούμε ότι η τελευταία block στήλη του G(λ) είναι Λ Ι και ότι το P(λ) μπορεί να παραγοντοποιηθεί ως P(λ) = [ Ι λι Ι Ι Ι ] [ Ι Ι λι Ι Ι ] [ Ι Ι λι Ι Ι ]. (1.15) Υπάρχουν πολλές δυνατότητες επιλογής των πινάκων X και Y έτσι ώστε ο L(λ) να είναι μια γραμμικοποίηση του πολυωνυμικού πίνακα P(λ). Οι γραμμικοποιήσεις μοιράζονται την ίδια 13

14 δομή πεπερασμένου διαιρέτη με τον πολυωνυμικό πίνακα P(λ). Στην βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές γραμμικοποίσεις με τις πιο συνηθισμενες να είναι οι συνοδεύουσες μορφές (companion forms) και ιδιαίτερα την πρώτη και την δεύτερη συνοδεύουσα μορφή (first and second companion forms). Οι μορφές αυτές των γραμμικοποίησεων χρησιμοποιούνται ευρέως στην πράξη λόγω της απλής κατασκευής τους και των πολλών εφαρμογών που έχουν. 1.3 Συνοδεύουσες Μορφές (Companion Forms) Θεωρούμε τον πολυωνυμικό πίνακα της μορφής P(λ) = A k λ k + A k 1 λ k A 0, P i C pxp. Ο πολυωνυμικός πίνακας P(λ) είναι κανονικός και τότε θα ισχύει det(p(λ)) 0 για κάθε λ C. Ο πολυωνιμικός πίνακας P(λ) σχετίζεται με έναν σημειακό πίνακα (pencil matrix) C 1 (λ) = λx 1 + Y 1, όπου X 1 = Α I p 0 [ 0 0 I p] και Y 1 = Α k 1 Α k 2 Α 0 I p 0 0 [ 0 I p 0 ] (1.16) είναι γνωστή ως πρώτη συνοδεύουσα μορφή του P(λ). Η πρώτη συνοδεύουσα μορφή είναι μια γραμμικοποίηση του πολυωνυμικού πίνακα P(λ), όταν υπάρχουν οι unimodular πίνακες U(λ), V(λ) τέτοιοι ώστε C 1 (λ) = U(λ)diag{P(λ), I p(n 1) }V(λ). (1.17) Το συμπέρασμα που βγαίνει από την παραπάνω σχέση είναι ότι η πρώτη συνοδεύουσα μορφή έχεις τους ίδιους πεπερασμένους και άπειρους στοιχειώδεις διαιρέτες με τον P(λ). Επιπλέον προκύπτει και ο ακόλουθος ορισμός. Ορισμός 16.[21] Ένας πολυωνυμικός πίνακας θα λέγεται ότι είναι αυστηρά ισοδύναμος με έναν πρωτοβάθμιο πίνακα αν-ν έχουν τους ίδιους άπειρους και πεπερασμένους στοιχειώδεις διαιρέτες. Αντίστοιχα αποτελέσματα προκύπτουν και με την δεύτερη συνοδεύουσα μορφή του P(λ) η οποία ορίζεται ως εξής Α I C 2 (λ) p = λx 2 + Y 2, όπου X 2 = και 0 [ 0 0 I p] Y 2 = Α κ 1 I p 0 Α κ 2 0. I p [ Α ] Μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι det P(λ) = det C 1 (λ) = det C 2 (λ), οπότε οι σημειακοί πίνακες C 1 (λ), C 2 (λ) είναι κανονικοί αν-ν ο P(λ) είναι κανονικός. 14

15 Παράδειγμα 4. Έστω P(λ) = [ 1 λ 2 1 λ 1 λ 3 1 ] = [ ] λ3 + [ ] λ2 + [ ] λ + [ ] = Α 3λ 3 + Α 2 λ 2 + Α 1 λ + Α 0. Αρχικά θα βρούμε τις ιδιοτιμές του P(λ). Άρα οι ιδιοτιμές είναι λ 1 = 1, λ 2 = 2. Θα βρούμε τα δεξιά ιδιοδιανύσματα του P(λ). det P(λ) = λ 2 + λ 2 P(λ)x = 0 [ 1 λ 2 1 λ 1 λ 3 1 ] [x 1 x ] = [ ] x 1 + (λ 2 1)x 2 = 0 (λ 1)x 1 + (λ 3 1)x 2 = 0 Δεξιά ιδιοδιανύσματα για λ=1 τότε από το σύστημα βγαίνει x 1 = 0. Έτσι θέτοντας x 2 = t, t R προκύπτουν x 1 = [ 0 t ], t R Δεξιά ιδιοδιανύσματα για λ=-2 τότε από το σύστημα προκύπτει x 1 = 3x 2. Έτσι θέτοντας x 2 = t προκύπτει x 2 = [ 3t t ], t R Θα βρούμε τα αριστερά ιδιοδιανύσματα του P(λ). yp(λ) = 0 [y 1 y 2] [ 1 λ 2 1 λ 1 λ 3 ] = [0 0] 1 y 1 + (λ 2 1)y 2 = 0 (λ 1)y 1 + (λ 3 1)y 2 = 0 Αριστερά ιδιοδιανύσματα για λ=1 τότε από το σύστημα βγαίνει y 1 = 0. Έτσι θέτοντας y 2 = t, t R προκύπτουν y 1 = [0 t], t R Αριστερά ιδιοδιανύσματα για λ=-2 τότε από το σύστημα βγαίνει y 1 = 5 0 = 0. Έτσι θέτοντας y 2 = t, t R προκύπτουν y 2 = [0 t], t R Θα βρούμε την Smith μορφή του P(λ). S P(λ) (λ) = [ λ 2 + λ 2 ]. Άρα ο P(λ) έχει δύο μηδενικά 1,-2 και δύο πεπερασμένους στοιχειώδεις διαιρέτες τους (λ-1) και (λ+2). Επειδή det A 3 = 0 δηλαδή ο μεγιστοβάθμιος πίνακας Α 3 είναι ιδιάζων, τότε ο P(λ) θα έχει άπειρους στοιχειώδεις διαιρέτες στο άπειρο. Για να τους βρούμε θα πρεπει πρώτα να βρούμε το δϋικό πίνακα του P(λ). revp(λ) = [ ] λ3 + [ ] λ2 + [ ] λ + [ ] = 15

16 [ λ 3 + λ λ 3 + λ 2 λ ]. λ 3 Τότε η Smith του revp(λ) για λ=0 θα είναι S revp(λ) (λ) = [ λ 4 /2 ]. Βρίσκουμε την πρώτη συνοδεύουσα μορφή του P(λ) η οποία είναι C 1 (λ) = λχ 1 + Υ 1 = λα 3 + Α 2 Α 1 Α 0 Α Α 2 Α 1 Α 0 [ Ι 2 λι 2 0 ] = λ [ 0 Ι 2 0 ] + [ Ι Ι 2 λι Ι 2 0 Ι 2 0 Ιδιοτιμές: 1,-2. = λ = Η Smith μορφή του C 1 (λ) είναι [ [ ] λ λ λ λ λ ] detc 1 (λ) = λ 2 + λ S C1 (λ)(λ) = [ λ 2 + λ 2] ] [ ] Παρατηρούμε ότι η πρώτη συνοδεύουσα μορφή C 1 (λ) έχει δύο μηδενικά τα 1, -2 και δύο πεπερασμένους στοιχειώδεις διαιρέτες τους (λ-1), (λ+2). Επειδή detx 1 = 0 δηλαδή ο μεγιστοβάθμιος πίνακας της C 1 (λ) είναι ιδιάζων θα έχει και άπειρους στοιχειώδεις διαιρέτες. Η δεύτερη συνοδεύουσα μορφή του P(λ) θα είναι C 2 (λ) = λχ 2 + Υ 2 = λα 3 + Α 2 Ι 2 0 [ Α 1 λι 2 Ι 2 ] = Α 0 0 λι 2 Α Α 2 Ι 2 0 λ [ 0 Ι 2 0 ] + [ Α 1 0 Ι 2 ] = 0 0 Ι 2 Α

17 λ = [ ] [ ] λ λ λ λ 0 [ λ ] detc 2 (λ) = λ 2 + λ 2 Ιδιοτιμές: 1,-2 Η Smith μορφή του C 2 (λ) είναι S C2 (λ)(λ) = [ λ 2 + λ 2] Παρατηρούμε ότι η C 2 (λ) έχει δυο μηδενικά τα 1,-2 και δύο πεπερασμένους στοιχειώδεις διαιρέτες τους (λ 1), (λ + 2). Επειδή detx 2 = 0 δηλαδή ο μεγιστοβάθμιος πίνακας της C 2 (λ) είναι ιδιάζων θα έχει και άπειρους στοιχειώδεις διαιρέτες. Από το προηγούμενο παράδειγμα παρατηρούμε ότι ο πολυωνυμικός πίνακας P(λ), η πρώτη και η δεύτερη συνοδεύουσα μορφή έχουν τις ίδιες ιδιοτιμές, τα ίδια ιδιοδιανύσματα, τα ίδια πεπερασμένα μηδενικά και τους ίδιους πεπερασμένους και άπειρους στοιχειώδεις διαιρέτες. 17

18 Κεφάλαιο 2 ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.1 Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε ότι για την επίλυση του προβλήματος ιδιοτιμών της μορφής P(λ)x=0 επιλέγουμε την μέθοδο της γραμμικοποίησης όπου μετατρέπεται σε ένα ισοδύναμο πρόβλημα της μορφής L(λ)z = (λχ + Υ)z = 0 και χρησιμοποιούμε τις κλασικές μεθόδους επίλυσης γραμμικών προβλημάτων ιδιοτιμών. Οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι γραμμικοποίησης όπως είδαμε είναι η 1 η και 2 η συνοδεύουσα μορφή. Λόγω της ευκολίας κατασκευής τους οι συνοδεύουσες μορφές χρησιμοποιούνται πιο συχνά όμως έχουν και ένα σημαντικό μειονέκτημα. Αυτό είναι ότι δεν διατηρούν τις δομικές ιδιότητες του πίνακα P όπως είναι για παράδειγμα η συμμετρία. Έτσι χρησιμοποιώντας αυτές τις μεθόδους μπορούμε να εξάγουμε κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν έχουν κάποια φυσική σημασία ή δεν μπορούν να ερμηνευτούν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους οι οποίες θα διατηρούν την δομή του αρχικού πολυωνυμικού πίνακα και θα έχουν όσες περισσότερες ιδιότητες των συνοδεύουσων μορφών. Έτσι έχοντας σαν πρότυπο τις δύο αυτές μεθόδους συσχετίζουμε τον αρχικό πολυωνυμικό πίνακα με δύο μεγάλους διανυσματικούς χώρους δεσμών που συμβολίζονται με L 1 (P), L 2 (P). Θα ορίσουμε δύο νέες πράξεις, το μετατοπισμένο κατά στήλη άθροισμα και το μετατοπισμένο κατά γραμμή άθροισμα. Αυτές οι πράξεις στηρίζονται στην πρόσθεση πινάκων γι αυτόν το λόγο ονομάστηκε έτσι και αυτή η μέθοδος. 2.2 Ο διανυσματικός χώρος L 1 (P) Θυμόμαστε ξανά τον ορισμό της πρώτης συνοδεύουσας μορφής. Η πρώτη συνοδεύουσα μορφή είναι ένας πρωτοβάθμιος πολυωνυμικός πίνακας της μορφής C 1 (λ) = λχ 1 + Y 1, όπου A k 1 A k 2 A 0 I X 1 = diag(a k, I (k 1)n ) και Y 1 = [ n 0 0 ]. 0 I n 0 Τότε εισάγουμε τις διανυσματικές μεταβλητές: x 1 = λ k 1 x, x 2 = λ k 2 x,, x k 1 = λx, x k = x (2.1) k στο n x n πολυωνυμικό πρόβλημα ιδιοτιμών P(λ)x = ( i=0 λ i A i )x = 0 προκύπτει Α k (λx 1 ) + A k 1 x 1 + A k 2 x A 1 x k 1 + A 0 x k = 0. 18

19 Τότε με τις σχέσεις (2.1) μεταξύ διαδοχικών μεταβλητών, μπορεί να εκφραστεί σαν το kn x kn γραμμικό πρόβλημα ιδιοτιμών: λ [ ( Α k I n ] + [ I n Έτσι η λύση της (2.1) μπορεί να έχει την μορφή: Α k 1 A k 2 A 0 I n I n 0 C 1 (λ) ) x 1 λ k 1 x [ x ] = [ ] = Λ x k 1 λx x k x ] x 1 [ x k 1 ] = 0. (2.2) x k για κάποιο x F n. Για να λύσουμε την (2.2) θα επικεντρωθούμε στα γινόμενα της μορφής C 1 (λ) (Λ x). Όμως C 1 (λ) (Λ x) = [(P(λ)x) T 0 0 ] T για όλα τα x F n (2.3) Έτσι κάθε λύση της (2.2) οδηγεί στην λύση του αρχικού προβλήματος P(λ)x = 0. Η (2.3) αφού ισχύει για όλα τα x ισοδυναμεί με : λ k 1 Ι n P(λ) C 1 (λ) (Λ Ι n ) = C 1 (λ) [ ] = [ 0 ] = e λi n 1 P(λ) (2.4) I n 0 Έτσι για να γενικεύσουμε την πρώτη συνοδεύουσα μορφή θεωρούμε τους kn x kn πρωτοβάθμιους πολυωνυμικούς πίνακες L(λ) = λχ + Υ που ικανοποιούν: λ k 1 Ι n υ 1 P(λ) L(λ) (Λ Ι n ) = L(λ) [ ] = [ ] = υ P(λ) (2.5) λi n υ k 1 P(λ) I n υ k P(λ) για κάποιο διάνυσμα υ = [υ 1,, υ k ] T F n. Θεωρούμε το σύνολο: V p = {υ P(λ): υ F k } (2.6) όλων των πιθανών δεξιών μελών της σχέσης (2.5). Έτσι έχουμε τους ορισμούς: Ορισμός 17.[11] L 1 (P) { L(λ) = λχ + Y: X, Y F knxkn, L(λ) (Λ Ι n ) V p }. Ορισμός 18. [11] Θα λέμε ότι το υ είναι το δεξί ansatz διάνυσμα για τον L(λ) όταν L(λ) L 1 (P) και το υ είναι όπως στην σχέση (2.6). Χρησιμοποιούμε τον όρο δεξί ansatz γιατί ο L(λ) πολλαπλασιάζεται από δεξιά με την block στήλη Λ Ι n. Από τις ιδιότητες του Kronecker βλέπουμε ότι ο V p είναι ένας διανυσματικός χώρος ισομορφικός με τον F k και συνεπώς ο L 1 (P) είναι και αυτός διανυσματικός χώρος. Πρόταση 2. [11]Για κάθε πολυωνυμικό πίνακα P(λ), ο L 1 (P) είναι ένας διανυσματικός χώρος στο F. 19

20 Στην συνέχεια θα δούμε πως μπορούμε να κατασκευάσουμε τους πρωτοβάθμιους πολυωνυμικούς πίνακες του διανυσματικού χώρου L 1 (P) από τον αρχικό πολυωνυμικό πίνακα P(λ). Για να το δείξουμε αυτό θα πρέπει να ορίσουμε μια νέα πράξη στον διανυσματικό χώρο L 1 (P). Ορισμός 19 (Μετατοπισμένο κατά στήλη άθροισμα)[11]. Έστω X και Y τετραγωνικοί k x k block πίνακες X 11 X 1k Y 11 Y 1k X = [ ], Y = [ ], X k1 X kk Y k1 Y kk με X ij, Y ij F nxn. Τότε το μετατοπισμένο κατά στήλη άθροισμα (column shifted sum) των X και Y ορίζεται ως: X 11 X 1k 0 0 Y 11 Y 1k Χ Y = [ ] + [ ], X k1 X kk 0 0 Y k1 Y kk όπου τα μηδενικά blocks είναι επίσης n x n. Σαν παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε την πρώτη συνοδεύουσα μορφή C 1 (λ) = λx 1 + Y 1 του P(λ) = k i=0 λ i Α i το άθροισμα X 1 Y 1 είναι: Α k 0 0 Α k 1 A k 2 A 0 0 I X 1 Y 1 = [ n I ] [ n 0 0 ] 0 0 I n 0 I n 0 Α k Α k 1 A k 2 A 0 0 I = [ n 0 I ] + [ n 0 0 ] I n I n 0 Α k A k 1 A = [ ] Παρατηρούμε επίσης ότι ισχύει Α k A k 1 A 0 1 X 1 Y 1 = [ ] = [ ] [Α 0 k A k 1 A 0 ] το οποίο μοιάζει πολύ με την σχέση που είδαμε προηγουμένως C 1 (λ) (Λ Ι n ) = e 1 P(λ). Έχουμε το επόμενο λήμμα. k Λήμμα 1 [11]. Έστω P(λ) = i=0 λ i Α i ένας n x n πολυωνυμικός πίνακας και L(λ) = λχ + Y μια kn x kn δέσμη. Τότε για υ F k, (λx + Y) (Λ Ι n ) = υ P(λ) Χ Y = υ [Α k 1 Α 1 Α 0 ] (2.7) και έτσι ο χώρος L 1 (P) μπορεί να χαρακτηριστεί ως L 1 (P) = {λx + Y: Χ Y = υ [Α k 1 Α 1 Α 0 ], υ F k }. (2.8) Η απόδειξη προκύπτει από απευθείας υπολογισμό για αυτό και παραλείπεται. 20

21 Προκύπτει επίσης και το ακόλουθο θεώρημα. k Θεώρημα 1. [11] Έστω P(λ) = i=0 λ i Α i ένας n x n πολυωνυμικός πίνακας και υ F k κάποιο διάνυσμα. Τότε το σύνολο των πρωτοβάθμιων πολυωνυμικών πινάκων στον L 1 (P) με δεξιά ansatz διανύσματα υ αποτελείται από όλες τις L(λ) = λχ + Y, έτσι ώστε: n Χ=[υ A k (k 1)n W] και (k 1)n n Y=[W+(υ [Α k 1 A 1 ] ) υ Α 0 ] με W F kn x (k 1)n το οποίο επιλέγεται τυχαία. Απόδειξη. Θεωρούμε την απεικόνιση M με L 1 (P) M V p η οποία προκύπτει από τον ορισμό του διανυσματικού χώρου L 1 (P) και ορίζεται ως εξής: L 1 (P) M V p L(λ) L(λ)(Λ Ι n ) (2.9) Η απεικόνιση M είναι γραμμική. Για να δείξουμε ότι η Mείναι επί, θεωρούμε ότι υ P(λ) είναι ένα τυχαίο στοιχείο του διανυσματικού χώρου V p και κατασκευάζουμε τα n (k 1)n Χ υ =[υ A k 0] τότε ισχύει ότι και (k 1)n n Y υ =[υ [Α k 1 A 1 ] υ Α 0 ] X υ Y υ = [υ A k 0] [υ [Α k 1 A 1 ] υ Α 0 ] υ 1 Α k υ 1 Α k 1 υ 1 Α 1 υ 1 Α 0 = [ ] + [ ] υ k A k υ k A k υ k Α k υ k A 0 υ 1 Α k υ 1 Α k 1 υ 1 Α 1 υ 1 Α 0 υ 1 = [ ] = [ ] [A k A k 1 A 0 ] υ k A k υ k A k 1 υ k Α 1 υ k A 0 υ k = υ [A k A k 1 A 0 ] και από το λήμμα 1 ο πρωτοβάθμιος πολυωνυμικός πίνακας L υ (λ) λχ υ + Y υ είναι μια αντίστροφη εικόνα του υ P(λ) μέσω της απεικόνισης M. Το σύνολο όλων των αντίστροφων εικόνων του υ P(λ) είναι τότε L υ (λ) + kerm. Από το (2.7),ο πυρήνας του M αποτελείται από όλους τους πρωτοβάθμιους πολυωνυμικούς πίνακες λx + Y για τους οποίους ισχύει X Y = 0. Από τον ορισμό όμως του μετατοπισμένου αθροίσματος συνεπάγεται ότι τα X και τα Y θα πρέπει να είναι της μορφής n Χ=[0 (k 1)n W] και (k 1) n n Y=[W 0] όπου W F kn x (k 1)n τυχαίο. Πόρισμα 1. [11] diml 1 (P) = k(k 1)n 2 + k Απόδειξη. Εφόσον M είναι επί, diml 1 (P) = dim KerM + dimv p = k(k 1)n 2 + k Έτσι παρατηρούμε ότι ο L 1 (P) είναι ένας σχετικά μεγάλος υπόχωρος του πλήρους χώρου των πρωτοβάθμιων πολυωνυμικών πινάκων. Το επόμενο πόρισμα μας δίνει μια ειδική περίπτωση του θεωρήματος 1 το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στην συνέχεια. 21

22 Πόρισμα 2. [11] Υποθέτουμε ότι L(λ) = λx + Y L 1 (P) έχει δεξιό ansatz διάνυσμα υ = αe 1. Τότε για κάποια Ζ F (k 1)n x (k 1)n. Χ = [ αα k X 12 0 Z ] και Y = [Y 11 aa 0 Z 0 ] (2.10) Παρατηρούμε ότι η C 1 (λ) ταιριάζει με το μοντέλο του πορίσματος 2 με υ = e 1 και Ζ = I (k 1)n. Μια δεύτερη σημαντική ιδιότητα της συνοδεύουσας μορφής είναι η σχέση μεταξύ των ιδιοδιανυσμάτων της και των πολυωνυμικών πινάκων P που την γραμμικοποιούν. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στην πρόταση 2 κάθε ιδιοδιάνυσμα της C 1 (λ) έχει την μορφή Λ x, όπου x είναι ένα ιδιοδιάνυσμα του P. Άρα μπορούμε να βρούμε τα ιδιοδιανύσματα του P παίρνοντας τις τελευταίες n συντεταγμένες των ιδιοδιανυσμάτων της πρώτης συνοδεύουσας μορφής. Άρα στόχος μας είναι να δείξουμε ότι και τα στοιχεία του διανυσματικού χώρου L 1 (P) έχουν την ίδια ιδιότητα. Θεώρημα 2 (Ιδιότητα ανάκτησης ιδιοδιανύσματος για τον L 1 (P)). [11] Έστω P(λ) ένας n x n πολυωνυμικός πίνακας βαθμού k και L(λ) μια δέσμη στον L 1 (P) με μημηδενικό δεξιό ansatz διάνυσμα υ. Τότε x C n k είναι ένα ιδιοδιάνυσμα του P(λ)= i=0 λ i A i με πεπερασμένη ιδιοτιμή λ C εάν και μόνο εάν Λ x είναι ένα ιδιοδιάνυσμα της δέσμης L(λ) με ιδιοτιμή λ. Αν επιπλέον ο πολυωνυμικός πίνακας P(λ) είναι κανονικός και L L 1 (P) είναι μια γραμμικοποίηση του P, τότε κάθε ιδιοδιάνυσμα του L με πεπερασμένη ιδιοτιμή λ είναι της μορφής Λ x για κάποιο ιδιοδιάνυσμα x του P. Απόδειξη. Η πρώτη πρόταση προκύπτει άμεσα από το : L(λ)(Λ x) = L(λ)(Λ I n )(1 x) = (υ P(λ))(1 x) = υ (P(λ)x). Για την δεύτερη πρόταση ας υποθέσουμε ότι λ C είναι πεπερασμένη ιδιοτιμή του L(λ) με γεωμετρική πολλαπλότητα m, και έστω y C kn ένα ιδιοδιάνυσμα του L(λ) το οποίο αναφέρεται στην ιδιοτιμή λ. Αφού το L(λ) είναι μια γραμμικοποίηση του P(λ), η γεωμετρική πολλαπλότητα της ιδιοτιμής λ του P(λ) είναι επίσης m. Έστω x 1,, x m γραμμικά ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα του P(λ) τα οποία αναφέρονται στην ιδιοτιμή λ και ορίζουν y i = Λ x i για i = 1,, m. Τότε τα y 1,, y m είναι γραμμικά ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα του L(λ) με ιδιοτιμή λ και επομένως το y πρέπει να είναι γραμμικός συνδυασμός των y 1,, y m. Άρα το y θα είναι της μορφής y = Λ x για κάποιο ιδιοδιάνυσμα x C n του P. Στην παράγραφο αυτή δημιουργήσαμε τον διανυσματικό χώρο L 1 (P) χρησιμοποιώντας την πρώτη συνοδεύουσα μορφή. Ο διανυσματικός αυτός χώρος αποτελεί την γενίκευση της και επιπλέον έχει την σημαντική ιδιότητα να έχει τις ίδιες ιδιοτιμές με τον αρχικό πολυωνυμικό πίνακα P(λ). Στην συνέχεια ασχολούμαστε με την δεύτερη συνοδεύουσα μορφή και θα βγάλουμε αντίστοιχα συμπεράσματα. 22

23 2.3 Ο διανυσματικός χώρος L 2 (P) Η δεύτερη συνοδεύουσα μορφή είναι ένας πρωτοβάθμιος πολυωνυμικός πίνακας της μορφής C 2 (λ) = λx 2 + Y 2. Ανάλογα με την (2.4) εκφρασμένο καλύτερα : [λ k 1 I n λi n I n ] C 2 (λ) = [P(λ) 0 0], (Λ I n ) C 2 (λ) = e 1 T P(λ). Έτσι γενικεύοντας την δεύτερη συνοδεύουσα μορφή θεωρούμε το σύνολο όλων των πρωτοβάθμιων πολυωνυμικών πινάκων L(λ) = λx + Y τα οποία ικανοποιούν την ιδιότητα (Λ Τ I n ) L(λ) = [λ k 1 I n λi n I n ] L(λ) = [w 1 P(λ) w k 1 P(λ) w k P(λ)] = w T P(λ) (2.11) για κάποιο w = [w 1 w k ] T F k. Θεωρούμε τώρα το σύνολο W p = {w T P(λ) w F k } Ορισμός 20. [11] L 2 (P) = {L(λ) = λx + Y: X, Y F kn x kn, (Λ Τ Ι n ) L(λ) W p } Παρατηρούμε ότι και για την δεύτερη συνοδεύουσα μορφή δουλεύουμε όπως και στην πρώτη. Οπότε τα συμπεράσματα θα είναι ανάλογα. Οι αποδείξεις των θεωρημάτων και των λημμάτων είναι ανάλογες με αυτές της πρώτης συνοδεύουσας μορφής. Ορισμός 21 (Αριστερό ansatz διάνυσμα). [11] Θα λέμε ότι το w είναι αριστερό ansatz διάνυσμα για τον L(λ) όταν L(λ) L 2 (P) και για το w ισχύει ότι (Λ Τ Ι n )L(λ) = w P(λ). Ονομάζεται αριστερό γιατί ο L(λ) πολλαπλασιάζεται αριστερά με τον Λ Τ Ι n. Ορισμός 22(Μετατοπισμένο κατά γραμμές άθροισμα). [11] Έστω X και Y πίνακες : X 11 X 1k Y 11 Y 1k X = [ ], Y = [ ], X k1 X kk Y k1 Y kk με blocksx ij, Y ij F n x n. Τότε το μετατοπισμένο κατά γραμμές άθροισμα των X και Y ορίζεται ως: όπου τα μηδενικά blocks είναι επίσης n x n. X 11 X 1k 0 0 X Y = [ Y ] + [ 11 Y 1k ], X k1 X kk 0 0 Y k1 Y kk k Λήμμα 2. [11] Έστω P(λ) = i=0 λ i A i ένας n x n πολυωνυμικός πίνακας και L(λ) = λx + Y ένας πρωτοβαθμιος πολυωνυμικός πίνακας. Τότε για κάθε w F k ισχύει 23

24 A k (Λ Τ Ι n ) (λχ + Y) = w T P(λ) X Y = wt [ ] (2.12) A 0 Θεώρημα 3. [11] Θεωρούμε n x n πολυωνυμικό πίνακα P(λ) = i=0 λ i A i και w F k τυχαίο διάνυσμα. Τότε το σύνολο των πρωτοβάθμιων πολυωνυμικών πινάκων του L 2 (P) με αριστερό ansatz διάνυσμα w αποτελείται από όλα τα L(λ) = λx + Y για τα οποία ισχύει Χ = [ wt A k V ] n (k 1)n και Y = [V + (wt [A k 1 A 1 ]) w T A 0 όπου V F (k 1)n x kn τυχαίο διάνυσμα. k ] (k 1)n n Πόρισμα 3. [11] dim(l 2 (P)) = dim(l 1 (P)) = k(k 1)n 2 + k. Θεώρημα 4 (Ιδιότητα ανάκτησης ιδιοδιανύσματος για τον L 2 (P)). [11] Έστω P(λ) ένας n x n πολυωνυμικός πίνακας βαθμού k και L(λ) ένας πρωτοβάθμιος πολυωνυμικός πίνακας του L 2 (P) με μη-μηδενικό αριστερό ansatz διάνυσμα w. Τότε y C n είναι ένα αριστερό ιδιοδιάνυσμα του P(λ) με πεπερασμένη ιδιοτιμή λ C, εάν και μόνο εάν Λ y είναι ένα αριστερό ιδιοδιάνυσμα της L(λ) με ιδιοτιμή λ. Αν επιπλέον P(λ) είναι κανονικός και L(λ) L 2 (P) είναι μια γραμμικοποίηση του P, τότε κάθε αριστερό ιδιοδιάνυσμα της L με πεπερασμένη ιδιοτιμή λ είναι της μορφής Λ y για κάποιο αριστερό ιδιοδιάνυσμα y του P. Στην παράγραφο αυτή ασχοληθήκαμε με τους δυο διανυσματικούς χώρους L 1 (P)και L 2 (P) και είδαμε ότι αποτελούν μια γενίκευση της πρώτης και της δεύτερης συνοδεύουσας μορφής. Ορίσαμε στους χώρους αυτούς από μια πράξη, το μετατοπισμένο κατά στήλη άθροισμα και τον μετατοπισμένο κατά γραμμή άθροισμα αντίστοιχα. Παρατηρήσαμε ότι οι δύο αυτοί χώροι έχουν την ίδια διάσταση και ακόμη κάποια από τα στοιχεία τους αποτελούν γραμμικοποιήσεις του αρχικού πολυωνυμικού πίνακα P(λ) με τις ίδιες ιδιοτιμές. Στην συνέχεια θα δούμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές γραμμικοποίησης. 2.4 Γραμμικοποίηση στον L 1 (P) Δεν είναι όλοι οι πρωτοβάθμιοι πολυωνυμικοί πίνακες στους χώρους L 1 (P) και L 2 (P) γραμμικοποίηση του P(λ). Σε αυτήν την παράγραφο θα ασχοληθούμε με τον L 1 (P) και θα προτείνουμε κριτήρια αν ένας πρωτοβάθμιος πολυωνυμικός πίνακας είναι γραμμικοποίηση του P(λ) ή όχι Το θεώρημα της ισχυρής γραμμικοποίησης Ξεκινάμε με το αποτέλεσμα που αφορά την ειδική περίπτωση του δεξιού ansatz που αναφέρεται στο πόρισμα 2. Ο πίνακας P δεν είναι απαραίτητα κανονικός. 24

25 Θεώρημα 5. [11] Υποθέτουμε ότι P(λ) = i=0 λ i A i με Α k 0 ένας n x n πολυωνυμικός πίνακας και L(λ) = λx + Y L 1 (P) έχει μη-μηδενικό δεξιό ansatz διάνυσμα υ = αe 1 τέτοιο ώστε: Διαμέριση Χ και Y όπως στην (2.10) έτσι ώστε k L(λ) (Λ I n ) = ae 1 P(λ) (2.13) L(λ) = λx + Y = [ αα k X 12 0 Z ] +[Y 11 aa 0 Z 0 ] (2.14) όπου Z F (k 1)n x (k 1)n. Τότε Ζ αντιστρέψιμος συνεπάγεται ότι η L(λ) είναι μία ισχυρή γραμμικοποίηση του P(λ). Απόδειξη. Αρχικά θα δείξουμε ότι ο L(λ) είναι γραμμικοποίηση του P(λ). Θεωρούμε τους πίνακες R = R k διάστασης n x n και N = N k διάστασης k x k R = R k = [ 1 1 ] και Ν = Ν k = [ Θεωρούμε επίσης τους αντιστρέψιμους πολυωνυμικούς πίνακες Τ(λ) = λ λ 2 λ k 1 1 λ 1 λ k 1 1 λ 2 Ι n και G(λ) = [ ] Ι n. 1 λ λ [ 1 ] 1 Παρατηρούμε ότι η τελευταία block στήλη του G(λ) είναι Λ Ι n και ότι ο T(λ) μπορεί να παραγοντοποιηθεί ως ]. Τ(λ) = G(λ) = [ Ι n λi n I n I n I n ] [ I n I n λi n I n I n ] [ I n I n λι n I n I n ] (2.15) Θα μετατρέψουμε τον L(λ) σε diag(p(λ),ι (k 1)n ), χρησιμοποιώντας τους αντιστρέψιμους πολυωνυμικούς πίνακες Τ(λ) και G(λ). Στο γινόμενο L(λ) G(λ) οι πρώτες k-1 block στήλες είναι ίδιες με του L(λ) γιατί οι τελευταίες block στήλες του G(λ) είναι Λ Ι n και επομένως από την σχέση L(λ) (Λ I n ) = υ P(λ) έχουμε a ap(λ) 0 L(λ) G(λ) = L(λ) (Λ I n ) = υ P(λ) = αe 1 P(λ) = [ ] P(λ) = [ 0 ] 0 0 δηλαδή οι τελευταίες block στήλες του γινομένου L(λ) G(λ) είναι αe 1 P(λ). Χωρίζοντας το Ζ της σχέσης (2.14) σε block στήλες [Ζ 1 Ζ 2 Ζ k 1 ] όπου Ζ i F (k 1)nx n προκύπτει: L(λ) G(λ) = [ Z 1 (Z 2 λζ 1 ) (Ζ κ 1 λζ k 2 ) λζ k 1 ] G(λ) = [ ap(λ) ]. (2.16) Z 1 (Z 2 λζ 1 ) (Ζ κ 1 λζ k 2 ) 0 25

26 Ακόμη έχουμε = L(λ) G(λ) [ Ι n λi n I n I n I n ] [ L(λ) Τ(λ) I n I n λi n = [ ap(λ) Z 1 (Z 2 λζ 1 ) (Ζ κ 1 λζ k 2 ) 0 ] [ I n Ι n I n ] λi n I n [ I n I n I n I n ] [ λι n I n I n ] I n I n λi n I n I n ] [ I n I n λι n = [ αp(λ) Ζ 0 ]. I n I n ] Πραγματοποιώντας block μεταθέσεις στο L(λ) Τ(λ) δείχνουν ότι υπάρχει αντιστρέψιμος πολυωνυμικός πίνακας F(λ) τέτοιος ώστε L(λ) F(λ) = [ P(λ) W(λ) 0 Ζ ] για κάποιον πολυωνυμικό πίνακα W(λ). Τώρα αν Ζ είναι αντιστρέψιμος, τότε L(λ) είναι μια γραμμικοποίηση του P(λ), έτσι Ι W(λ)Ζ 1 [ 0 Ζ 1 ] L(λ)F(λ) = [ P(λ) 0 0 Ι ]. (k 1)n Για να δείξουμε ότι L(λ) είναι επίσης μια ισχυρή γραμμικοποίηση του P(λ), απομένει να δείξουμε ότι revl(λ) = λχ + Y είναι μια γραμμικοποίηση του revp(λ). Παρατηρούμε ότι 1/λ k 1 1 λ k 1 Λ ( 1 ) = 1/λ k 2 λ λ λk 1 = = [ 1/λ 1/λ k 2 1 [ 1 ] [ 1/λ k 1 ] 1 ] λ k 1 λ k 2 [ λ 1 ] = R k Λ(λ) (2.17) όπου R k όπως έχουμε δει είναι διάστασης n x n. Στην συνέχεια αντικαθιστούμε το λ με το 1 λ στην σχέση (2.13) και πολλαπλασιάζοντας και τα δυο μέλη με λ k έχουμε λl ( 1 λ ) (λk 1 Λ ( 1 λ ) Ι n) = ae 1 λ k P( 1 λ ) ή ισοδύναμα από την σχέση (2.17) και τον ορισμό του δυικού πολυωνυμικού πίνακα έχουμε, revl(λ) (R k Λ Ι n ) = ae 1 revp(λ) (2.18) Έτσι θέτουμε L (λ) revl(λ) (R k I n ) και η προηγούμενη σχέση γίνεται L (λ) (Λ Ι n ) = ae 1 revp(λ) (2.19) 26

27 αυτό σημαίνει ότι L L 1 (revp) από τον ορισμό του διανυσματικού χώρου L 1. Σημειώνουμε ότι ο L (λ) είναι στην ουσία ο revl(λ) = λx + Y με block στήλες των X και Y διατεταγμένα σε αντίστροφη σειρά. Αφού ο L και ο revl είναι ισοδύναμοι πρωτοβάθμιοι πολυωνυμικοί πίνακες η απόδειξη θα ολοκληρωθεί αν δείξουμε ότι λχ + Y L (λ) είναι γραμμικοποίηση για τον revp(λ). Αλλά Χ = Y (R k Ι n ) και Y = X (R k Ι n ) και επομένως από την σχέση (2.14) έχουμε Χ = Y (R k Ι n ) = [ Y 1 11 aa 0 Z 0 ] [ 1 και ] Ι n = [ aa 0 Y 11 (R k 1 Ι n ) 0 Z (R k 1 Ι n ) ] = [aa 0 Χ 12 0 Z ] Y = X (R k Ι n ) = [ aa 1 k X 12 0 Z ] [ ] Ι n = [ X 12 (R k 1 Ι n ) aa k Z (R 1 k 1 Ι n ) 0 ] = [ Y 11 aa k Z 0 ] όπου Χ 12 = Y 11 (R k 1 Ι n ), Y 11 = X 12 (R k 1 Ι n ) και Z = Z (R k 1 Ι n ). Προφανώς ο Z είναι κανονικός αν ο Ζ είναι κανονικός. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που κάναμε στην αρχή της απόδειξης αποδεικνύεται ότι ο L και επομένως και ο revl είναι μια γραμμικοποίηση του revp(λ). Το γεγονός ότι η πρώτη συνοδεύουσα μορφή κάθε πολυωνυμικού πίνακα είναι πάντα μια ισχυρή γραμμικοποίηση, αποτελεί μια ειδική περίπτωση του προηγούμενου θεωρήματος. Όταν ένας πολυωνυμικός πίνακας P(λ) είναι κανονικός τότε από τον ορισμό της γραμμικοποίησης μπορούμε να πούμε ότι κάθε γραμμικοποίηση του είναι ένας κανονικός πρωτοβάθμιος πολυωνυμικός πίνακας. Με το επόμενο θα δείξουμε ότι αρκεί η υπόθεση της κανονικότητας για την γραμμικοποίηση αλλά και την ισχυρή γραμμικοποίηση του P. Θεώρημα 6 (Θεώρημα ισχυρής γραμμικοποίησης). [11] Έστω L L 1 (P) για έναν κανονικό πολυωνυμικό πίνακα P(λ). Τότε οι ακόλουθες προτάσεις είναι ισοδύναμες: (i) (ii) (iii) L(λ) είναι μία γραμμικοποίηση του P(λ). L(λ) είναι ένας κανονικός πρωτοβάθμιος πολυωνυμικός πίνακας. L(λ) είναι μια ισχυρή γραμμικοποίηση του P(λ). Απόδειξη. (i) (ii): Αν L(λ) είναι μια γραμμικοποίηση του P(λ) τότε υπάρχουν unimodular πολυωνυμικοί πίνακες Ε(λ), F(λ) τέτοιοι ώστε: Ε(λ)L(λ)F(λ) = [ P(λ) 0 0 Ι (k 1)n ]. Έτσι η κανονικότητα του P(λ) συνεπάγεται τη κανονικότητα του L(λ). (ii) (iii): Αφού L(λ) L 1 (P), γνωρίζουμε ότι L(λ) (Λ I n ) = υ P(λ) για κάποιο υ F k. Όμως L(λ) είναι κανονικός και έτσι υ είναι μη-μηδενικό. Έστω Μ F k x k ένας κανονικός πίνακας τέτοιος ώστε Μυ = αe 1. Τότε ο κανονικός πρωτοβάθμιος πολυωνυμικός πίνακας L (λ) = (Μ Ι n )L(λ) ανήκει στον L 1 (P) με δεξιό ansatz διάνυσμα αe 1, αφού 27

28 L (λ)(λ Ι n ) = ((Μ Ι n )L(λ))(Λ Ι n ) = (Μ Ι n )(υ P(λ)) = Μ υ P(λ) = αe 1 P(λ) Επομένως από το πόρισμα 2 οι πίνακες Χ και Y στην L (λ) λχ + Y έχουν τις μορφές n (k 1)n (k 1)n n Χ = [ αα k X 12 n 0 Z ] (k 1)n και Y = [ Y 12 aa 0 Z 0 ] n (k 1)n Τώρα αν Z ήταν μη αντιστρέψιμος θα υπήρχε ένα μη μηδενικό διάνυσμα w F (k 1)n τέτοιο ώστε w T Z = 0. Όμως αυτό συνεπάγεται ότι [0 w T ](λχ + Y ) = 0 για όλα τα λ F το οποίο έρχεται σε αντίθεση ότι ο L(λ) είναι κανονικός. Έτσι Z είναι αντιστρέψιμος και από το θεώρημα 5 γνωρίζουμε ότι L (λ)και κατά συνέπεια ο L(λ) είναι μια ισχυρή γραμμικοποίηση του P(λ). (iii) (i) Προκύπτει από τον ορισμό της ισχυρής γραμμικοποίησης. Θεώρημα 7 (Ανάκτηση ιδιοδιανύσματος στο ). [11] Έστω P(λ) ένας n x n πολυωνυμικός πίνακας βαθμού k και L(λ) ένας πρωτοβάθμιος πολυωνυμικός πίνακας στον L 1 (P) με μη μηδενικό δεξιό ansatz διάνυσμα υ. Τότε x C n είναι ένα δεξιό ιδιοδιάνυσμα του P(λ) με ιδιοτιμή, εάν και μόνο εάν e 1 x είναι δεξιό ιδιοδιάνυσμα της L(λ) με ιδιοτιμή. Εάν επιπλέον P είναι κανονικός και L L 1 (P) είναι μια γραμμικοποίηση του P, τότε κάθε δεξιό ιδιοδιάνυσμα του L με ιδιοτιμή είναι της μορφής e 1 x, για κάποιο δεξιό ιδιοδιάνυσμα x του P με ιδιοτιμή. Απόδειξη. Για κάθε L L 1 (P) ορίζουμε L (λ) revl(λ) (R k I). Τότε ο συλλογισμός που χρησιμοποιήθηκε στο θεώρημα 5 για να πάρουμε την (2.19) μας δείχνει ότι L L 1 (P) L (λ) L 1 (revp) με το ίδιο μη μηδενικό ansatz διάνυσμα υ. Από το θεώρημα 4 γνωρίζουμε ότι x είναι ένα δεξιό ιδιοδιάνυσμα του revp με ιδιοτιμή 0 εάν και μόνο εάν Λ x = e k x είναι ένα δεξιό ιδιοδιάνυσμα του L (λ) εάν και μόνο εάν e 1 x = (R k I)(e k x) είναι ένα δεξιό ιδιοδιάνυσμα του revp. Αυτό αποδεικνύει το πρώτο μέρος του θεωρήματος. Εάν P κανονικός και L L 1 (P) μια γραμμικοποίηση του P, τότε από το θεώρημα 6 L (λ) L 1 (revp) είναι μια γραμμικοποίηση του revp. Το θεώρημα 5 συνεπάγεται ότι κάθε δεξιό ιδιοδιάνυσμα του L με ιδιοτιμή 0 είναι της μορφής e k x, όπου x ένα δεξιό ιδιοδιάνυσμα του revp με ιδιοτιμή 0. Ισοδύναμα κάθε δεξιό ιδιοδιάνυσμα του revp με ιδιοτιμή 0 είναι της μορφής e 1 x για κάποιο δεξιό ιδιοδιάνυσμα x του revp με ιδιοτιμή 0. Αυτό αποδεικνύει και το δεύτερο μέρος του θεωρήματος Συνθήκες γραμμικοποίησης Μέθοδος προσδιορισμού συνθήκης γραμμικοποίησης για έναν πρωτοβάθμιο πολυωνυμικό πίνακα στον L 1 (P). 1) Υποθέτουμε ότι P(λ) είναι κανονικός πολυωνυμικός πίνακας και L(λ)= X + λy L 1 (P) έχει μη μηδενικό δεξιό ansatz διάνυσμα υ F k, δηλαδή L(λ) (Λ Ι n ) = υ P(λ) 2) Επιλέγουμε κάποιο αντιστρέψιμο πίνακα Μ τέτοιο ώστε Μυ = αe 1. 3) Εφαρμόζουμε τον αντίστοιχο block μετασχηματισμό Μ I n στην L(λ) για να παράγουμε L (λ) (Μ Ι n )L(λ) που πρέπει να έχει την μορφή: 28

29 L (λ) = λx + Y = λ [ X 11 0 Z ] + [Y 11 Y 12 Z 0 ] (2.20) Όπου X 11 και Y 12 είναι n x n. 4) Βρίσκουμε detz 0, η συνθήκη γραμμικοποίησης για το L(λ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί ως ένας αριθμητικός αλγόριθμος ελέγχου, εάν ο πολυωνυμικός πίνακας στον L 1 (P) είναι γραμμικοποίηση. X 12 Παράδειγμα 5. Θεωρούμε τον γενικό τετραγωνικό πολυωνυμικό πίνακα P(λ) = λ 2 Α + λβ + C και τους ακόλουθους πρωτοβαθμιους πολυωνυμικούς πίνακες στον L 1 (P): L 1 (λ) = λ [ Α Β + C C C ] + [ A 2B A A B C ], L 2 (λ) Β = λ [0 Α Β C ] + [B 0 C C ]. Εφόσον [ Α Β + C C C Β C ] [ ] = [Α A 2B A A B C A B C ] έχουμε L 1 (λ) L 1 (P) με δεξιό ansatz διάνυσμα υ = [1 1] Τ. Αφαιρώντας το πρώτο στοιχείο από το δεύτερο ανάγεται το υ σε e 1 και η αντίστοιχη γραμμή block πράξη στο Y συνεπάγεται C C Y = [ A B + C 0 ]. Συνεπώς Ζ = A B + C και det(a B + C) = det P( 1) 0 είναι η συνθήκη γραμμικοποίησης. Έτσι L 1 (λ) είναι μια γραμμικοποίηση του P εάν και μόνο εάν λ=-1 δεν είναι μια ιδιοτιμή του P. Από την άλλη για τον L 2 (λ) έχουμε [ 0 Β 0 ] [B Α Β C C C ] = [0 0 0 Α Β C ], Έτσι L 2 (λ) L 1 (P) με υ = [0 1] Τ. Μεταθέτοντας τα στοιχεία του υ προκύπτει το e 1 και εφαρμόζοντας την ανάλογη μετάθεση σε block γραμμές στο Y προκύπτει Y = [ C C B 0 ]. Συνεπώς Ζ = Y 21 = B και έτσι detb 0 είναι η συνθήκη γραμμικοποίησης για τον L 2 (λ). Παράδειγμα 6: Έστω P(λ) = [ λ λ 3 λ λ 1 λ ] = λ3 [ ] + λ2 [ ] + λ [ ] + [ ] = λ3 Α 3 + λ 2 Α 2 + λα 1 + Α 0. 1 Τότε L(λ) = λχ + Y, v = [ 0], W = ] [ και Χ = [v A 3 W] = [ ] 29

30 Y = [W + [v (A 2 A 1 ) v A 0 ] = Άρα L(λ) = λ [ ] [ [ ] [ ] 0 λ λ λ 1 λ λ 1 0 λ λ λ 0 λ λ λ ] Έτσι επιλέγουμε ένα πίνακα Μ τέτοιος ώστε Μυ = αe 1, a = M [ 0] = 1 [ 0] άρα Μ=[ 0 1 0] Οπότε Y = (M I n )Y = [ Y 11 Y 12 Z 0 ] άρα Y = Άρα L(λ) είναι γραμμικοποίηση του P(λ) [ ] Άρα Ζ = [ ] det(z) = 2 0 Θεώρημα 8 [11]. Για κάθε κανονικό n x n πολυωνυμικό πίνακα P(λ) βαθμού k, σχεδόν κάθε πρωτοβάθμιος πολυωνυμικός πίνακας στον L 1 (P) είναι γραμμικοποίηση του P(λ). Απόδειξη. Έστω d = diml 1 (P) = k + (k 1)kn 2 και έστω L 1 (λ), L 2 (λ),, L d (λ) κάποια σταθερή βάση του L 1 (P). Εφόσον κάθε L(λ) L 1 (P) μπορεί να εκφραστεί μοναδικά σαν ένας γραμμικός συνδιασμός L(λ) = β 1 L 1 (λ) + β 2 L 2 (λ) + + β d L d (λ) μπορούμε να δούμε την det L(λ) σαν έναν πολυωνυμικό πίνακα του οποίου οι συντελεστές c 0, c 1, c 2,, c kn είναι συναρτήσεις των β 1,, β d έτσι ώστε c i = c i (β 1,, β d ). = 30

31 Από το θεώρημα 6 γνωρίζουμε ότι L(λ) L 1 (P) αποτυγχάνει σαν γραμμικοποίηση του P(λ) εάν και μόνο εάν det L(λ) 0, ισοδύναμα εάν όλοι οι συντελεστές c i είναι μηδέν. Έτσι το υποσύνολο των δεσμών στον L 1 (P), που δεν είναι γραμμικοποιήσεις του P(λ), μπορεί να χαρακτηριστεί σαν το κοινό μηδενικό σύνολο Ζ των πολυωνυμικών πινάκων {c i (β 1,, β d ): 0 i kn}, δηλαδή σαν ένα αλγεβρικό υποσύνολο του F d. Η απόδειξη θα ολοκληρωθεί αν δείξουμε ότι Ζ είναι κατάλληλο υποσύνολο του F d ή ισοδύναμα ότι υπάρχει κάποιος πρωτοβάθμιος πολυωνυμικός πίνακας στον L 1 (P) ο οποίος είναι γραμμικοποίηση του P(λ). Άμεσα φαίνεται ότι η πρώτη συνοδεύουσα μορφή C 1 (λ) του P(λ) ανήκει στον L 1 (P) και είναι πάντα μια γραμμικοποίηση του P(λ). 2.5 Συμπεράσματα Στο κεφάλαιο αυτό ασχοληθήκαμε με την προσθετική μέθοδο γραμμικοποίησης. Ορίσαμε δυο διανυσματικούς χώρους τον L 1 (P) και τον L 2 (P) και μια πράξη στον καθένα, το μετατοπισμένο κατά στήλη άθροισμα και το μετατοπισμένο κατά γραμμή άθροισμα αντίστοιχα. Με την βοήθεια των δύο αυτών πράξεων ορίσαμε το σύνολο των πρωτοβάθμιων πολυωνυμικών πινάκων L(λ) L 1 (P) τα οποία αποδείξαμε ότι είναι μια γραμμικοποίηση και μάλιστα ισχυρή του P(λ). Ακόμη αν ο πολυωνυμικός πίνακας P(λ) είναι κανονικός τότε ο πρωτοβάθμιος πολυωνυμικός πίνακας L(λ) είναι μια ισχυρή γραμμικοποίηση του P(λ). Τέλος δώσαμε τα βήματα της μεθόδου για την εύρεση του πρωτοβάθμιου πολυωνυμικού πίνακα L(λ) ο οποίος αποτελεί γραμμικοποίηση του πολυωνυμικού πίνακα P(λ). 31

32 Κεφάλαιο 3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε την πολλαπλασιαστική μέθοδο γραμμικοποίησης πολυωνυμικών πινάκων. Η πολλαπλασιαστική μέθοδος βασίζεται στον διαδοχικό πολλαπλασιασμό πινάκων γι αυτό το λόγο πήρε και το όνομα της. Αρχικά θα ορίσουμε τους δύο πίνακες Α και C. Ο πολλαπλασιασμός τους θα μας δώσει μια ακολουθία πινάκων, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε μια νέα οικογένεια πινάκων. Αυτή θα αποτελεί και την γραμμικοποίηση και του αρχικού πολυωνυμικού πίνακα P(λ). Υποθέτουμε πάντα ότι ο αρχικός πολυωνυμικός πίνακας P(λ) είναι κανονικός. Ακόμα υποθέτουμε ότι ο μεγιστοβάθμιος πίνακας συντελεστής A k του πολυωνυμικού πίνακα P(λ) είναι και αυτός κανονικός. Ορίζουμε Α 1 Α 2 Α k A Α = [ 2 A 3 0 ] και Β: = A k 0 0 [ Α Α 2 Α 3 Α k 0 A 3 A A k 0 0 ] όπου Α 1,, Α k είναι πίνακες συντελεστές του πολυωνυμικού πίνακα P(λ) = k i=0 A i λ i. Θεωρούμε ότι A k είναι κανονικός, δηλαδή detα k 0 και ορίζουμε τον πίνακα 0 I n I n 0 0 C I n [ A 1 k A 0 A 1 k A 1 A 1 k A 2 A 1 k A k 2 A 1 k A k 1 ] Θεώρημα 9. [19] Ο πίνακας λi n C είναι γραμμικοποίηση του πολυωνυμικού πίνακα P(λ) = k i=0 A i λ i, όπου A k 0 και detα k 0. Απόδειξη. Σύμφωνα με τον ορισμό της γραμμικοποίησης για να είναι ο πίνακας λi n C γραμμικοποίηση του πολυωνυμικού πίνακα P(λ) θα πρέπει να υπάρχουν μονομετρικοί πίνακες E(λ) και F(λ) τέτοιοι ώστε Θεωρούμε τους kn x kn πίνακες E(λ) (λi n C) F(λ) = [ P(λ) 0 0 Ι (k 1)n ] 32

33 και Ε(λ) = λ k 1 A k + + λα 2 + Α 1 λ k 2 A k + + λα 3 + Α 2 λα k + A k 1 A k I n I n 0 0 [ 0 0 I n 0 ] F(λ) = Ι n λi n Ι n I n 0 [ 0 0 λi n Ι n ] Οι πίνακες Ε(λ) και F(λ) είναι μονομετρικοί γιατί dete(λ) = ±deta k 0 και detf(λ) = 1. Έχουμε Ε(λ) (λi n C) = λ k 1 A k + + λα 2 + Α 1 λ k 2 A k + + λα 3 + Α 2 λα k + A k 1 A k I n I n 0 0 [ 0 0 I n 0 ] λι n I n λι n I n 0 0 = λι n I n [ A 1 k A 0 A 1 k A 1 A 1 k A 2 A 1 k A k 2 λi n + A 1 k A k 1 ] P(λ) λi n Ι n I n 0 [ 0 0 λi n Ι n ] (3.1) Και επίσης έχουμε [ P(λ) 0 0 Ι (k 1)n ] F(λ) = [ λk A k + + A Ι (k 1)n ] Από τις σχέσεις (3.1) και (3.2) έχουμε ότι P(λ) λi n Ι n I n 0 [ 0 0 λi n Ι n ] E(λ) (λi n C) = [ P(λ) 0 0 Ι (k 1)n ] F(λ) 33 Ι n λi n Ι n 0 0 [ 0 0 I n λi n Ι n ] Επειδή detf(λ) = 1 ο πίνακας είναι αντιστρέψιμος δηλαδή υπάρχει ο F 1 (λ). Έτσι θα ισχύει = (3.2)

34 E(λ) (λi n C) F 1 (λ) = [ P(λ) 0 0 Ι (k 1)n ] όπου Ε(λ) και F 1 (λ) είναι μονομετρικοί πίνακες. Άρα ο πρωτοβάθμιος πολυωνυμικός πίνακας (λi n C) είναι γραμμικοποίηση του πολυωνυμικού πίνακα P(λ). 3.2 Η πολλαπλασιαστική μέθοδος γραμμικοποίησης Θεωρούμε τον πολυωνυμικό πίνακα P(λ) = k i=0 A i λ i όπου deta k 0 και τους πίνακες S i = AC i όπου και Α 1 Α 2 Α k A Α = [ 2 A 3 0 ] A k I n I n 0 0 C I n [ A 1 k A 0 A 1 k A 1 A 1 k A 2 A 1 k A k 2 A 1 k A k 1 ] Η μορφή των πινάκων S i = AC i είναι: Για i = 0: Α 1 Α 2 Α k S 0 = AC 0 A = A = [ 2 A 3 0 ] A k 0 0 Για i = 1: S 1 = AC 0 I Α 1 Α 2 Α n k 0 0 I A = [ 2 A 3 0 n 0 0 ] I n A k 0 0 [ A 1 k A 0 A 1 k A 1 A 1 k A 2 A 1 k A k 2 A 1 k A k 1 ] Α A = [ 2 A k ] = B 0 A k 0 Για i = k 1 Για i = k 0 A 0 0 S k 1 = [ ] A 0 A k A k 34

35 = [ 0 A 0 0 ] A 0 A k A k = [ ] A 0 A k 2 A k 1 S k = AC k = S k 1 C 0 I n I n I n [ A 1 k A 0 A 1 k A 1 A 1 k A 2 A 1 k A k 2 A 1 k A k 1 ] Παρατηρούμε ότι για όλα τα S i, i = 0,1,2,, k οι πίνακες S i είναι ανεξάρτητοι από τους πίνακες Α i. Επίσης όλοι οι S i είναι κανονικοί αν και μόνο αν οι πίνακες A k και Α 0 είναι κανονικοί. Ακόμη, όταν οι πίνακες A k και Α 0 είναι κανονικοί τότε και ο πίνακας C είναι κανονικός γιατί η ορίζουσα του δεν θα είναι μηδέν. Για έναν τυχαίο δείκτη m, 0 m k ισχύει: λs m 1 S m = λαc m 1 AC m = AC m 1 (λi n C) = S m 1 (λι n C). Όταν οι πίνακες Α 0 και Α k είναι κανονικοί τότε ο πίνακας S m 1 θα είναι κανονικός και επίσης επειδή είναι ανεξάρτητος του λ θα είναι μονομετρικός πίνακας. Γι αυτό θα έχουμε: λs m 1 S m = S m 1 (λι n C) (λi n C) = S 1 m 1 (λs m 1 S m ). Ο πίνακας όμως λi n C έχουμε δείξει ότι είναι μια γραμμικοποίηση του πολυωνυμικού πίνακα P(λ), δηλαδή υπάρχουν μονομετρικοί πίνακες E(λ) και F(λ) τέτοι ώστε να ισχύει: [ P(λ) 0 ] 0 Ι = Ε(λ)(λΙ n C)F(λ) = Ε(λ)S 1 m 1 (λs m 1 S m )F(λ) (k 1)n 1 όπου οι πίνακες Ε(λ)S m 1 και F(λ) είναι μονομετρικοί. Άρα ο πίνακας λs m 1 S m είναι μια γραμμικοποίηση του πολυωνυμικού πίνακας P(λ) όταν οι συντελεστές Α 0 και Α k είναι κανονικοί. Θεωρούμε τον διανυσματικό χώρο όλων των kn x kn των πρωτοβάθμιων πολυωνυμικών πινάκων της μορφής λμ Ν ο οποίος συμβολίζεται με V. Λήμμα 3. [19] Αν Α k 0 τότε οι πρωτοβάθμιοι πολυωνυμικοί πίνακες L j (λ) λs j 1 S j, j = 1,2,, k δημιουργούν ένα k-διάστατο υπόχωρο V 0 του διανυσματικού χώρου V. Απόδειξη. Αν Α k 0 τότε όλα τα S i 0, για κάθε i = 0,1,2,, k 1 γιατί όλα τα S i περιέχουν τον πίνακα A k 0. Οπότε και οι πίνακες L i (λ) 0, για κάθε i = 1,, k γιατί για i = 0,1,, k 1 τα S i 0 και ακόμα και αν είχαμε S i = 0 τότε θα έχουμε L k (λ) = λs k 1 S k = λ S k 1 0. Έτσι ο γραμμικός συνδιασμός k i 0 c i L i (λ) είναι ο μηδενικός πίνακας αν και μόνο αν c i = 0. Άρα οι πίνακες L 1 (λ), L 2 (λ),, L k (λ) είναι k σε πλήθος γραμμικά ανεξάρτητοι πίνακες. Έτσι αποτελούν βάση και δημιουργούν ένα k-διάστατο διανυσματικό χώρο V 0, υποχώρο του διανυσματικού χώρου V. Αυτός ο διανυσματικός χώρος V 0 είναι στην ουσία ο διανυσματικός χώρος L 1 που είχαμε ορίσει στην προσθετική μέθοδο στο προηγούμενο κεφάλαιο. Στην συνέχεια θα δείξουμε ότι τα στοιχεία του διανυσματικού χώρου V 0 είναι γραμμικοποιήσεις του πολυωνυμικού πίνακα P(λ). 35

Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής

Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής Ανάλυση Πινάκων Κεφάλαιο 4: Πολυωνυμικοί Πίνακες Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής Δ.Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Τομέας Μαθηματικών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 6 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Κεφάλαιο 6 Ορισμοί Έστω Α ένας πίνακας με πραγματικά στοιχεία Ο πραγματικός ή μιγαδικός αριθμός λ καλείται ιδιοτιμή του πίνακα Α εάν υπάρχει μη μηδενικό διάνυσμα v με πραγματικά ή μιγαδικά στοιχεία τέτοιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119)

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΤΣΑΓΡΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-9) ΜΕΡΟΣ 7: ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ & ΙΔΙΟΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μία απεικόνιση από ένα διανυσματικό χώρο V στον εαυτό του, L : V V την ονομάζουμε γραμμικό τελεστή στο V (ή ενδομορφισμό του V ). Ορισμός. L : V V γρα

Μία απεικόνιση από ένα διανυσματικό χώρο V στον εαυτό του, L : V V την ονομάζουμε γραμμικό τελεστή στο V (ή ενδομορφισμό του V ). Ορισμός. L : V V γρα Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Διάλεξη 15 Αναλλοίωτοι Υπόχωροι, Ιδιόχωροι Χρήστος Κουρουνιώτης Πανεπιστήμιο Κρήτης 2/5/2014 Χ.Κουρουνιώτης (Παν.Κρήτης) Διάλεξη 15 2/5/2014 1 / 12 Μία απεικόνιση από ένα διανυσματικό

Διαβάστε περισσότερα

= 7. Στο σημείο αυτό θα υπενθυμίσουμε κάποιες βασικές ιδιότητες του μετασχηματισμού Laplace, δηλαδή τις

= 7. Στο σημείο αυτό θα υπενθυμίσουμε κάποιες βασικές ιδιότητες του μετασχηματισμού Laplace, δηλαδή τις 1. Εισαγωγή Δίνεται η συνάρτηση μεταφοράς = = 1 + 6 + 11 + 6 = + 6 + 11 + 6 =. 2 Στο σημείο αυτό θα υπενθυμίσουμε κάποιες βασικές ιδιότητες του μετασχηματισμού Laplace, δηλαδή τις L = 0 # και L $ % &'

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Διαγωνοποίηση πίνακα

8.1 Διαγωνοποίηση πίνακα Κεφάλαιο 8 Κανονικές μορφές από 6 Κεφάλαιο 8 Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Ε Σ Μ Ο Ρ Φ Ε Σ 8. Διαγωνοποίηση πίνακα Ορισμός 8.α Ένας πίνακας M n ( ) oνομάζεται διαγωνοποιήσιμος στο αν υπάρχει αντιστρέψιμος πίνακας P M

Διαβάστε περισσότερα

a = a a Z n. a = a mod n.

a = a a Z n. a = a mod n. Αλγεβρα Ι Χειμερινο Εξαμηνο 2017 18 Διάλεξη 1 Ενότητα 1. Πράξεις: Πράξεις στο σύνολο S, ο πίνακας της πράξης, αντιμεταθετικές πράξεις. Προσεταιριστικές πράξεις, το στοιχείο a 1 a 2 a n. Η πράξη «σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Ιδιοτιμές Ιδιοδιανύσματα

Παραδείγματα Ιδιοτιμές Ιδιοδιανύσματα Παραδείγματα Ιδιοτιμές Ιδιοδιανύσματα Παράδειγμα Να βρείτε τις ιδιοτιμές και τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα του πίνακα A 4. Επίσης να προσδιοριστούν οι ιδιοχώροι και οι γεωμετρικές πολλαπλότητες των ιδιοτιμών.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τελική Εξέταση Ι. Λυχναρόπουλος

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τελική Εξέταση Ι. Λυχναρόπουλος 6/6/06 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τελική Εξέταση Ι. Λυχναρόπουλος Άσκηση (Μονάδες ) 0 Δίνεται ο πίνακας A =. Nα υπολογίσετε την βαθμίδα του και να βρείτε τη διάσταση και από μία βάση α) του μηδενοχώρου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119)

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΤΣΑΓΡΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119) ΜΕΡΟΣ 5: ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΩΡΟΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΒΑΣΕΙΣ & ΔΙΑΣΤΑΣΗ Δ.Χ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Ιδιοτιμές - Ιδιοδιανύσματα Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Χαρακτηριστικά Ποσά Τετράγωνου Πίνακα (Ιδιοτιμές Ιδιοδιανύσματα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. ρ Χρήστου Νικολαϊδη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. ρ Χρήστου Νικολαϊδη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ρ Χρήστου Νικολαϊδη Δεκέμβριος Περιεχόμενα Κεφάλαιο : σελ. Τι είναι ένας πίνακας. Απλές πράξεις πινάκων. Πολλαπλασιασμός πινάκων.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Ιδιοτιμές - Ιδιοδιανύσματα Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Χαρακτηριστικά Ποσά Τετράγωνου Πίνακα (Ιδιοτιμές Ιδιοδιανύσματα)

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις3 Διαγωνίσιμες Γραμμικές Απεικονίσεις

Ασκήσεις3 Διαγωνίσιμες Γραμμικές Απεικονίσεις Ασκήσεις 5 Βασικά σημεία Ιδιότητες ιδιόχωρων: Έστω,, Ισχύουν τα εξής Ασκήσεις Διαγωνίσιμες Γραμμικές Απεικονίσεις κάποιες διακεκριμένες ιδιοτιμές της γραμμικής απεικόνισης : V V, όπου o Αν v v 0, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 3

Περιεχόμενα. Πρόλογος 3 Πρόλογος Η χρησιμότητα της Γραμμικής Άλγεβρας είναι σχεδόν αυταπόδεικτη. Αρκεί μια ματιά στο πρόγραμμα σπουδών, σχεδόν κάθε πανεπιστημιακού τμήματος θετικών επιστημών, για να διαπιστώσει κανείς την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Βάση και Διάσταση Διανυσματικού Χώρου

Βάση και Διάσταση Διανυσματικού Χώρου Βάση και Διάσταση Διανυσματικού Χώρου Έστω V ένας διανυσματικός χώρος επί του σώματος F. Ορισμός : Ένα υποσύνολο S του διανυσματικού χώρου V θα λέμε ότι είναι βάση του V αν ισχύει Α) Η θήκη του S παράγει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 2 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 28 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 2 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 28 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 8 Νοεμβρίου 0 Ημερομηνία παράδοσης της Εργασίας: 6 Ιανουαρίου 0 Οι ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 ιαδικασία διαγωνιοποίησης

1 ιαδικασία διαγωνιοποίησης ιαδικασία διαγωνιοποίησης Εστω V ένας R-διανυσματικός χώρος (ή έναςc-διανυσματικός χώρος) διάστασης n. Είναι γνωστό ότι κάθε διάνυσμα (,,..., n ) του χώρου V μπορεί να παρασταθεί και σαν πίνακας στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ JORDAN

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ JORDAN Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ JORDN Εάν ένας πίνακας δεν διαγωνοποιείται, τότε ο στόχος μας είναι υπολογίσουμε μέσω ενός μετασχηματισμού ομοιότητας, έναν απλούστερο πίνακα, «σχεδόν διαγώνιο» όπως ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟ ΠΙΝΑΚΑ: Έστω Α ένας n nπίνακας επί ενός σώματος F. Για χ στο F, ορίζεται το πολυώνυμο ( ως προς χ ) : h ( x) = det( A- xi ).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟ ΠΙΝΑΚΑ: Έστω Α ένας n nπίνακας επί ενός σώματος F. Για χ στο F, ορίζεται το πολυώνυμο ( ως προς χ ) : h ( x) = det( A- xi ). 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟ ΠΙΝΑΚΑ: Έστω Α ένας n nπίνακας επί ενός σώματος F. Για χ στο F, ορίζεται το πολυώνυμο ( ως προς χ ) : h ( x) = det( A- xi ). A n Πόρισμα 1: Ο βαθμός του χαρ/κου πολυωνύμου ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις2 8. ; Αληθεύει ότι το (1, 0, 1, 2) είναι ιδιοδιάνυσμα της f ; b. Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα της γραμμικής απεικόνισης 3 3

Ασκήσεις2 8. ; Αληθεύει ότι το (1, 0, 1, 2) είναι ιδιοδιάνυσμα της f ; b. Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα της γραμμικής απεικόνισης 3 3 Ασκήσεις 8 Ασκήσεις Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα Βασικά σημεία Ορισμός ιδιοτιμων και ιδιοδιανυσμάτων, υπολογισμός τους Σε διακεκριμένες ιδιοτιμές αντιστοιχούν γραμμικά ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα Αν ΑΧ=λΧ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Ιδιοτιµές και Ιδιοδιανύσµατα

Κεφάλαιο 6 Ιδιοτιµές και Ιδιοδιανύσµατα Κεφάλαιο 6 Ιδιοτιµές και Ιδιοδιανύσµατα Ορισµοί Ιδιοτιµές και Ιδιοδιανύσµατα Έστω Α ένας πίνακας µε πραγµατικά στοιχεία Ο πραγµατικός ή µιγαδικός αριθµός λ καλείται ιδιοτιµή του πίνακα Α εάν υπάρχει µη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 5. ΟΡΙΣΜΟΙ Έστω U και V δύο διανυσματικοί χώροι. Μια συνάρτηση F : U V θα λέγεται γραμμική απεικόνιση (ή ομομορφισμός, ή απλά μορφισμός εάν ικανοποιεί τις συνθήκες (i F ( u + = u + για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

1. a. Έστω b. Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του A Έστω A και ( x) [ x]

1. a. Έστω b. Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του A Έστω A και ( x) [ x] σκήσεις Ασκήσεις Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα Βασικά σημεία Ορισμός ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων, υπολογισμός τους Ιδιόχωροι, διάσταση ιδιόχωρου, εύρεση βάσης ιδιόχωρου Σε διακεκριμένες ιδιοτιμές αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις3 Διαγωνισιμότητα Βασικά σημεία Διαγωνίσιμοι πίνακες: o Ορισμός και παραδείγματα.

Ασκήσεις3 Διαγωνισιμότητα Βασικά σημεία Διαγωνίσιμοι πίνακες: o Ορισμός και παραδείγματα. Ασκήσεις 0 Ασκήσεις Διαγωνισιμότητα Βασικά σημεία Διαγωνίσιμοι πίνακες: o Ορισμός και παραδείγματα o H -στήλη του P P είναι E αν και μόνο αν η -στήλη του P είναι ιδιοδιάνυσμα του που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή

Διαβάστε περισσότερα

1 Επανάληψη εννοιών από τον Απειροστικό Λογισμό

1 Επανάληψη εννοιών από τον Απειροστικό Λογισμό 1 Επανάληψη εννοιών από τον Απειροστικό Λογισμό 1.1 Όρια ακολουθιών Λέμε ότι η ακολουθία { n } συγκλίνει με όριο R αν για κάθε ϵ > 0 υπάρχει ακέραιος N = N(ϵ) τέτοιος ώστε (1.1) n < ϵ για κάθε n > N, και

Διαβάστε περισσότερα

βαθμού 1 με A 2. Υπολογίστε τα χαρακτηριστικά και ελάχιστα πολυώνυμα των

βαθμού 1 με A 2. Υπολογίστε τα χαρακτηριστικά και ελάχιστα πολυώνυμα των Ασκήσεις 6 Ασκήσεις Ελάχιστο Πολυώνυμο Βασικά σημεία Ορισμός ελαχίστου πολυωνύμου πίνακα και ιδιότητές του Ορισμός ελαχίστου πολυωνύμου γραμμικής απεικόνισης και ιδιότητές του Κριτήριο διαγωνισιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τελική Εξέταση 8/6/2017 Διδάσκων: Ι. Λυχναρόπουλος

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τελική Εξέταση 8/6/2017 Διδάσκων: Ι. Λυχναρόπουλος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση (Μονάδες.5) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τελική Εξέταση 8/6/07 Διδάσκων: Ι. Λυχναρόπουλος Προσδιορίστε το c R ώστε το διάνυσμα (,, 6 ) να ανήκει στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι Κεφάλαιο Διανυσματικοί Χώροι Διανυσματικοί χώροι - Βασικοί ορισμοί και ιδιότητες Θεωρούμε τρία διαφορετικά σύνολα: Διανυσματικοί Χώροι α) Το σύνολο διανυσμάτων (πινάκων με μία στήλη) με στοιχεία το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα. x y x z για κάθε x, y, R με την ιδιότητα 1R. x για κάθε x R, iii) υπάρχει στοιχείο 1 R. ii) ( x y) z x ( y z)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα. x y x z για κάθε x, y, R με την ιδιότητα 1R. x για κάθε x R, iii) υπάρχει στοιχείο 1 R. ii) ( x y) z x ( y z) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα Στο κεφάλαιο αυτό θα υπενθυμίσουμε τις βασικές έννοιες που αφορούν πρότυπα πάνω από ένα δακτύλιο Θα περιοριστούμε στα πλέον απαραίτητα για αυτά που ακολουθούν στα άλλα κεφάλαια Η κατευθυντήρια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τελική Εξέταση 19/6/2018 Διδάσκων: Ι. Λυχναρόπουλος

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τελική Εξέταση 19/6/2018 Διδάσκων: Ι. Λυχναρόπουλος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση (Μονάδες.) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τελική Εξέταση 9/6/08 Διδάσκων: Ι. Λυχναρόπουλος Έστω A= k και w = 3 0. Να βρεθεί η τιμή του k για την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρινα Μπομπολακη Κανονικη Μορϕη Jordan Πτυχιακη Εργασια Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μαθηματικών Σάμος Μαρτίου 27 Εισηγητης: Ευστράτιος Πρασίδης Επιτροπη Βασίλειος Μεταϕτσής Νικόλαος Παπαλεξίου Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

n = dim N (A) + dim R(A). dim V = dim ker L + dim im L.

n = dim N (A) + dim R(A). dim V = dim ker L + dim im L. Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Διάλεξη 9 Γραμμικοί Ισομορφισμοί Χρήστος Κουρουνιώτης Πανεπιστήμιο Κρήτης 19/3/2014 Χ.Κουρουνιώτης (Παν.Κρήτης) Διάλεξη 9 19/3/2014 1 / 12 Γραμμικές απεικονίσεις και υπόχωροι Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

A, και εξετάστε αν είναι διαγωνίσιμη.

A, και εξετάστε αν είναι διαγωνίσιμη. Ασκήσεις 6 Ασκήσεις Ελάχιστο Πολυώνυμο Βασικά σημεία Ορισμός ελαχίστου πολυωνύμου πίνακα και ιδιότητές του Θεώρημα (Κριτήριο διαγωνισιμότητας) Ένας είναι διαγωνίσιμος αν και μόνο αν ( x) γινόμενο διακεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο.

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1 Τελεστές και πίνακες 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. Ανάλογα, τελεστής είναι η απεικόνιση ενός διανύσματος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Διανυσματικοί Χώροι Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Διανυσματικός Χώρος επί του F Αλγεβρική δομή που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνοποίηση μητρών. Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας

Διαγωνοποίηση μητρών. Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας Διαγωνοποίηση μητρών Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας Όμοιες μήτρες Ορισμός: Οι τετραγωνικές μήτρες Α=[α ij ] nxn & B=[b ij ] nxn όμοιες (Α~Β): αν υπάρχει ομαλή μήτρα Ρ τ.ώ. Β = Ρ -1 Α Ρ A~B Β~ Α Ρ ομαλή μήτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ 12 - Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα

ΠΛΗ 12 - Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα 5 Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα Χαρακτηριστικό πολυώνυμο Έστω ο πίνακας Α: Αν από τα στοιχεία της κυρίας διαγωνίου α,α αφαιρέσουμε τον αριθμό λ, τότε προκύπτει ο πίνακας: του οποίου η ορίζουσα είναι η εξής:

Διαβάστε περισσότερα

7 ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΗΤΡΩΝ. 7.2 ΜΗΤΡΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (Ι)

7 ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΗΤΡΩΝ. 7.2 ΜΗΤΡΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (Ι) 77 78 7 ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΗΤΡΩΝ. 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Άλγεβρα των μητρών οι πινάκων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την επίλυση συστημάτων καθώς επίσης στις επιστήμες της οικονομετρίας και της στατιστικής. ΟΡΙΣΜΟΣ: Μήτρα

Διαβάστε περισσότερα

Διανύσµατα στο επίπεδο

Διανύσµατα στο επίπεδο Διανύσµατα στο επίπεδο Ένα διάνυσµα v έχει αρχικό και τελικό σηµείο. Χαρακτηρίζεται από: διεύθυνση (ευθεία επί της οποίας κείται φορά (προς ποια κατεύθυνση της ευθείας δείχνει µέτρο (το µήκος του, v ή

Διαβάστε περισσότερα

b. Για κάθε θετικό ακέραιο m και για κάθε A. , υπάρχουν άπειρα το πλήθος πολυώνυμα ( x) [ x] m και ( A) 0.

b. Για κάθε θετικό ακέραιο m και για κάθε A. , υπάρχουν άπειρα το πλήθος πολυώνυμα ( x) [ x] m και ( A) 0. Ασκήσεις4 46 Ασκήσεις 4 Τριγωνίσιμες γραμμικές απεικονίσεις, Θεώρημα των Cayley-Hamilton Βασικά σημεία Ορισμός τριγωνίσιμου πίνακα, ορισμός τριγωνίσιμης γραμμικής απεικόνισης Κριτήριο τριγωνισιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙI-Μάθημα 4 Γραμμικά Συστήματα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙI-Μάθημα 4 Γραμμικά Συστήματα ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2009-2010 Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙI-Μάθημα 4 Γραμμικά Συστήματα ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Ένα σύνολο m εξισώσεων n αγνώστων που έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc) a + b = b + a, ab = ba. a(b + c) = ab + ac

(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc) a + b = b + a, ab = ba. a(b + c) = ab + ac Σημειώσεις μαθήματος Μ1212 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Κεφάλαιο 1 Διανυσματικοί Χώροι Στο εισαγωγικό μάθημα Γραμμικής Άλγεβρας ξεκινήσαμε μελετώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (Εξ. Ιουνίου - 02/07/08) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (Εξ. Ιουνίου - 02/07/08) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο:......... Α.Μ....... Ετος... ΑΙΘΟΥΣΑ:....... I. (περί τις 55μ. = ++5++. Σωστό ή Λάθος: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (Εξ. Ιουνίου - //8 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (αʹ Αν AB = BA όπου A, B τετραγωνικά και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι Κεφάλαιο Διανυσματικοί χώροι - Βασικοί ορισμοί και ιδιότητες Θεωρούμε τρία διαφορετικά σύνολα: α) Το σύνολο διανυσμάτων (πινάκων με μία στήλη) με στοιχεία το οποίο συμβολίζουμε με Σε αυτό το σύνολο γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ. Ορισμός 1: Ένας πίνακας Α με m γραμμές και n στήλες,

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ. Ορισμός 1: Ένας πίνακας Α με m γραμμές και n στήλες, ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Ορισμός 1: Ένας πίνακας Α με m γραμμές και n στήλες, παριστάνεται με την εξής ορθογώνια διάταξη: α11 α12 α1n α21 α22 α2n A = αm1 αm2 αmn Ορισμός 2: Δύο πίνακες Α και Β είναι ίσοι, και γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 9ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Διανυσματικοί Χώροι

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 9ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Διανυσματικοί Χώροι Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 9ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Διανυσματικοί Χώροι Επιμέλεια: Ι. Λυχναρόπουλος. Δείξτε ότι ο V R εφοδιασμένος με τις ακόλουθες πράξεις (, a b) + (, d) ( a+, b+ d) και k ( ab, ) ( kakb,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.6:ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΕΦ.6:ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΦ:ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Τετραγωνικές μορφές: Συναρτήσεις με τύπο Q ν α ι j j, j [ ] ν α α ν αν α νν ν Τ Χ ΑΧ Για παράδειγμα εάν v Q α + α + α + α α + α + α + α δηλ a a a a α + α + α

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Διανυσματικοί Χώροι Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Διανυσματικός Χώρος επί του F Αλγεβρική δομή που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Το φασματικό Θεώρημα

Το φασματικό Θεώρημα Το φασματικό Θεώρημα 1 Το φάσμα ενός τελεστή Λήμμα 1.1 Έστω A B(H) φυσιολογικός τελεστής. Αν x H είναι ιδιοδιάνυσμα του A με ιδιοτιμή λ, τότε A x = λx. Έπεται ότι οι ιδιόχωροι ενός φυσιολογικού τελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε κάθε τετραγωνικό πίνακα ) τάξης n θα αντιστοιχίσουμε έναν πραγματικό ( ij αριθμό, τον οποίο θα ονομάσουμε ορίζουσα του πίνακα. Η ορίζουσα θα συμβολίζεται det ή Α ή n n

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. Ντούνης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΚΑΔ. ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ Χ. Τσιρώνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ - Διανύσματα - Πράξεις με πίνακες - Διαφορικός λογισμός (1D) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

Κεφάλαιο 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Κεφάλαιο 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Στο πρώτο μέρος αυτού του κεφαλαίου συνοψίζουμε όσα είναι απαραίτητα για την εύρεση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων ενός τετραγωνικού πίνακα Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσονται

Διαβάστε περισσότερα

21 a 22 a 2n. a m1 a m2 a mn

21 a 22 a 2n. a m1 a m2 a mn Παράρτημα Α Βασική γραμμική άλγεβρα Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν με συνοπτικό τρόπο βασικές έννοιες της γραμμικής άλγεβρας. Ο στόχος της ενότητας είναι να αποτελέσει ένα άμεσο σημείο αναφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βαθμωτό μέγεθος? Ένα μέγεθος που περιγράφεται μόνο με έναν αριθμό (π.χ. πίεση)

Τι είναι βαθμωτό μέγεθος? Ένα μέγεθος που περιγράφεται μόνο με έναν αριθμό (π.χ. πίεση) TETY Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ενότητα ΙΙ: Γραμμική Άλγεβρα Ύλη: Διανυσματικοί χώροι και διανύσματα, μετασχηματισμοί διανυσμάτων, τελεστές και πίνακες, ιδιοδιανύσματα και ιδιοτιμές πινάκων, επίλυση γραμμικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Γραμμικοί Μετασχηματισμοί

Κεφάλαιο 5 Γραμμικοί Μετασχηματισμοί Κεφάλαιο 5 Γραμμικοί Μετασχηματισμοί 5 Γενικά Γραμμικοί Μετασχηματισμοί Μία σχέση μεταξύ των στοιχείων δύο συνόλων Α,Β αντιστοιχίζει στοιχεία του Α με στοιχεία του Β άλλου μέσω ενός κανόνα που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα

Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα Ενότητα: Διανυσματικοί Χώροι και Υπόχωροι: Βάσεις και Διάσταση Ανδριανός Ε Τσεκρέκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις4 48. P AP τριγωνικό. Αφού δείξτε ότι ο A δεν είναι διαγωνίσιμος, βρείτε αντιστρέψιμο A 1 3 1

Ασκήσεις4 48. P AP τριγωνικό. Αφού δείξτε ότι ο A δεν είναι διαγωνίσιμος, βρείτε αντιστρέψιμο A 1 3 1 Ασκήσεις4 48 Ασκήσεις4 Τριγωνισιμότητα Βασικά σημεία Ορισμός τριγωνίσιμου πίνακα, ορισμός τριγωνίσιμης γραμμικής απεικόνισης Θεώρημα: είναι τριγωνίσιμος αν και μόνο αν ( x ) γινόμενο πρωτοβάθμιων παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ O φοιτητής συμπληρώνει την ενότητα «Υποβολή Εργασίας» και αποστέλλει το έντυπο σε δύο μη συρραμμένα αντίγραφα (ή ηλεκτρονικά) στον Καθηγητή-Σύμβουλο Ο Καθηγητής-Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα

Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα Ενότητα: Ορθοκανονικοποίηση, Ορίζουσες, Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Ανδριανός Ε Τσεκρέκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων Μελετάμε εδώ τη συνθήκη της αύξουσας αλυσίδας υποπροτύπων και τη συνθήκη της φθίνουσας αλυσίδας υποπροτύπων Αυτές συνδέονται μεταξύ τους με την έννοια της συνθετικής σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα, Αλγεβρικές και Αναλυτικές Ιδιότητες Πραγματικών Ακολουθιών

Ισότητα, Αλγεβρικές και Αναλυτικές Ιδιότητες Πραγματικών Ακολουθιών Ισότητα, Αλγεβρικές και Αναλυτικές Ιδιότητες Πραγματικών Ακολουθιών Συμβολισμοί Σε αναλογία με τους ορισμούς συμβολίζουμε μια ακολουθία: 1 είτε μέσω του διανυσματικού ορισμού, παραθέτοντας αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής

Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής Ανάλυση Πινάκων Κεφάλαιο 2: Παραγοντοποίηση SVD Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής Δ.Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Τομέας Μαθηματικών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μέχρι 18 Μαΐου 2015.

Ε Μέχρι 18 Μαΐου 2015. Ε Μέχρι 18 Μαΐου 2015. 1 Αντικείμενα: δακτύλιοι Fraleigh, 4.1. Ορισμός έννοιας «δακτυλίου». Χαρακτηρισμοί δακτυλίων και στοιχείων αυτών: Δακτύλιος R Στοιχεία δακτυλίου R / (= δεν έχει μηδενοδιαιρέτες άρα

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής

Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής Ανάλυση Πινάκων Κεφάλαιο 1: Νόρμες Διανυσμάτων και Πινάκων Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής Δ.Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Τομέας Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζουσες ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ. Προηγείται της Γραµµικής Αλγεβρας. Εχει ενδιαφέρουσα γεωµετρική ερµηνεία. ΛΥ.

Ορίζουσες ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ. Προηγείται της Γραµµικής Αλγεβρας. Εχει ενδιαφέρουσα γεωµετρική ερµηνεία. ΛΥ. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ε. Γαλλόπουλος 1 1 Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών 11/5/2012 Σηµαντικό χαρακτηριστικό µέγεθος (ϐαθµωτός) για κάθε τετραγωνικό

Διαβάστε περισσότερα

a 11 a 1n b 1 a m1 a mn b n

a 11 a 1n b 1 a m1 a mn b n Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Διάλεξη 13 Χρήστος Κουρουνιώτης Πανεπιστήμιο Κρήτης 28/4/2014 ΧΚουρουνιώτης (ΠανΚρήτης) Διάλεξη 13 28/4/2014 1 / 14 Πίνακες πάνω από σώμα K Πίνακες πάνω από σώμα K Το σύνολο των m n

Διαβάστε περισσότερα

1. Για καθένα από τους ακόλουθους διανυσματικούς χώρους βρείτε μια βάση και τη διάσταση. 3. U x y z x y z x y. {(,, ) } a b. c d

1. Για καθένα από τους ακόλουθους διανυσματικούς χώρους βρείτε μια βάση και τη διάσταση. 3. U x y z x y z x y. {(,, ) } a b. c d Γραμμική Άλγεβρα Ι, 07-8 Ασκήσεις6: Βάση και Διάσταση Βασικά σημεία Βάση διανυσματικού χώρου (ορισμός, παραδείγματα, μοναδικότητα συντελεστών) Θεώρημα (ύπαρξη, πρώτη μορφή) Έστω V K μη μηδενικός με K πεπερασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Άλγεβρα II Εαρινό εξάμηνο

Γραμμική Άλγεβρα II Εαρινό εξάμηνο Γραμμική Άλγεβρα II Εαρινό εξάμηνο 0-0 Υποδείξεις/Απαντήσεις των Ασκήσεων Περιεχόμενα Ασκήσεις Πολυώνυμα Ασκήσεις Ιδιοτιμές-Ιδιοδιανύσματα 6 Ασκήσεις Διαγωνίσιμες γραμμικές απεικονίσεις 9 Ασκήσεις4 Τριγωνίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Γραμμικοί Κώδικες. 2.1 Η έννοια του Γραμμικού κώδικα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Γραμμικοί Κώδικες. 2.1 Η έννοια του Γραμμικού κώδικα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γραμμικοί Κώδικες 2.1 Η έννοια του Γραμμικού κώδικα Μέχρι τώρα θεωρούσαμε έναν κώδικα C με παραμέτρους (n, M, d) απλώς ως ένα υποσύνολο του συνόλου A n, όπου A είναι ένα αλφάβητο. Είχαμε, όμως,

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής

Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής Ανάλυση Πινάκων Κεφάλαιο 5: Κανονικοί Πίνακες Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής Δ.Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Τομέας Μαθηματικών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 17 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 17 Οκτωβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 7 Οκτωβρίου 0 Ημερομηνία παράδοσης της Εργασίας: 5 Νοεμβρίου 0 Οι ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1. με επαυξημένο 0 1 1/ 2. πίνακα. και κλιμακωτή μορφή αυτού

Θέμα 1. με επαυξημένο 0 1 1/ 2. πίνακα. και κλιμακωτή μορφή αυτού ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Ιουλίου 0 Θέμα α) (Μον.6) Να βρεθεί η τιμή του πραγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΣ121: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ I Εαρινό εξάμηνο , Διδάσκων: Γιώργος Γεωργίου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, Διάρκεια: 2 ώρες 18 Νοεμβρίου, 2017

ΜΑΣ121: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ I Εαρινό εξάμηνο , Διδάσκων: Γιώργος Γεωργίου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, Διάρκεια: 2 ώρες 18 Νοεμβρίου, 2017 ΜΑΣ: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ I Εαρινό εξάμηνο 07-08, Διδάσκων: Γιώργος Γεωργίου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, Διάρκεια: ώρες 8 Νοεμβρίου, 07 Δίνονται 4 προβλήματα που αντιστοιχούν σε 0 μονάδες με άριστα το 00! ΟΝΟΜΑ: Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Αλγεβρα ΙΙ Διάλεξη 1 Εισαγωγή Χρήστος Κουρουνιώτης Πανεπισ τήμιο Κρήτης 19/2/2014 Χ.Κουρουνιώτης (Παν.Κρήτης) Διάλεξη 1 19/2/ / 13

Γραμμική Αλγεβρα ΙΙ Διάλεξη 1 Εισαγωγή Χρήστος Κουρουνιώτης Πανεπισ τήμιο Κρήτης 19/2/2014 Χ.Κουρουνιώτης (Παν.Κρήτης) Διάλεξη 1 19/2/ / 13 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Διάλεξη 1 Εισαγωγή Χρήστος Κουρουνιώτης Πανεπιστήμιο Κρήτης 19/2/2014 Χ.Κουρουνιώτης (Παν.Κρήτης) Διάλεξη 1 19/2/2014 1 / 13 Εισαγωγή Τι έχουμε μάθει; Στο πρώτο μάθημα Γραμμικής Άλγεβρας

Διαβάστε περισσότερα

1 x x x x 1 x x x x 1 x x x x 1 (10) B 2, B 1. (10)

1 x x x x 1 x x x x 1 x x x x 1 (10) B 2, B 1. (10) Γραμμική Άλγεβρα, Τμήμα Β (Τζουβάρας/Χαραλάμπους) Φεβρουάριος 07 (I) Εστω n n πίνακας A τέτοιος ώστε A = 6A, έστω δ.χ. V με dim(v ) = n και f : V V η γραμμική απεικόνιση με πίνακα A ως πρός κάποια βάση

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ O φοιτητής συμπληρώνει την ενότητα «Υποβολή Εργασίας» και αποστέλλει το έντυπο σε δύο μη συρραμμένα αντίγραφα (ή ηλεκτρονικά) στον Καθηγητή-Σύμβουλο Ο Καθηγητής-Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

[A I 3 ] [I 3 A 1 ].

[A I 3 ] [I 3 A 1 ]. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 9 (α) Να ϐρεθεί ο αντίστροφος του πίνακα A = 6 4 (ϐ) Εστω b, b, b στο R Να λύθεί το σύστηµα x = b 6x + x + x = b x

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :. ΟΡΙΣΜΟΙ Δίνεται ο πίνακας Παρατηρήστε τι γίνεται όταν ποαπασιάζουμε τον Α με το διάνυσμα u u u παίρνουμε δηαδή ένα διάνυσμα ποαπάσιο του u. Η αναζήτηση διανυσμάτων που έχουν παρόμοια

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Ψωμόπουλος Ευάγγελος, Eκδόσεις Zήτη, Γ έκδοση: Μάρτιος 2012, Θεσσαλονίκη

Copyright: Ψωμόπουλος Ευάγγελος, Eκδόσεις Zήτη, Γ έκδοση: Μάρτιος 2012, Θεσσαλονίκη Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-314-2 Copyright: Ψωμόπουλος Ευάγγελος, Eκδόσεις Zήτη, Γ έκδοση: Μάρτιος 2012, Θεσσαλονίκη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

3. Μια πρώτη προσέγγιση στην επίλυση των κανονικών μορφών Δ. Ε.

3. Μια πρώτη προσέγγιση στην επίλυση των κανονικών μορφών Δ. Ε. 3. Μια πρώτη προσέγγιση στην επίλυση των κανονικών μορφών Δ. Ε. Στην εισαγωγή δείξαμε ότι η διαφορική εξίσωση του γραμμικού, χρονικά αναλλοίωτου συστήματος μιας εισόδου μιας εξόδου με διαφορική εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιάζουσες τιμές πίνακα. y έχουμε αντίστοιχα τις σχέσεις : Αυτές οι παρατηρήσεις συμβάλλουν στην παραγοντοποίηση ενός πίνακα

Ιδιάζουσες τιμές πίνακα. y έχουμε αντίστοιχα τις σχέσεις : Αυτές οι παρατηρήσεις συμβάλλουν στην παραγοντοποίηση ενός πίνακα Ιδιάζουσες τιμές πίνακα Επειδή οι πίνακες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές είναι μη τετραγωνικοί, υπάρχει ανάγκη να βρεθεί μία μέθοδος που να «μελετά» τους μη τετραγωνικούς με «μεθόδους και ποσά» που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ ΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓ_2 ΣΕΛ. 1/11

ΠΛΗ ΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓ_2 ΣΕΛ. 1/11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: Νοεμβρίου 007 Ημερομηνία παράδοσης της Εργασίας: 4 Δεκεμβρίου 007 Πριν από την λύση κάθε άσκησης καλό

Διαβάστε περισσότερα

2 3x 5x x

2 3x 5x x ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Ι ΙΩΑΝΝΗΣ Σ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΜΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πορίσματα της Κανονικής Μορφής Smith (συμπλήρωμα για την Ενότητα 4)

Πορίσματα της Κανονικής Μορφής Smith (συμπλήρωμα για την Ενότητα 4) Πορίσματα της Κανονικής Μορφής Smh (συμπλήρωμα για την Ενότητα 4 Θα δείξουμε εδώ ότι από την κανονική μορφή Smh πινάκων πάνω από περιοχή κυρίων ιδεωδών R, έπονται τα εξής Το Θεώρημα Βάσεων Το Θεώρημα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 4. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων. F : : F = F r, όπου r xy

Kεφάλαιο 4. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων. F : : F = F r, όπου r xy 4 Εισαγωγή Kεφάλαιο 4 Συστήματα διαφορικών εξισώσεων Εστω διανυσματικό πεδίο F : : F = Fr, όπου r x, και είναι η ταχύτητα στο σημείο πχ ενός ρευστού στο επίπεδο Εστω ότι ψάχνουμε τις τροχιές κίνησης των

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 10

Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 10 Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 0 Επαναληπτικες Ασκησεις ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθοι Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laiihtml

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ημιαπλοί Δακτύλιοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ημιαπλοί Δακτύλιοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ημιαπλοί Δακτύλιοι Είδαμε στο κύριο θεώρημα του προηγούμενου κεφαλαίου ότι κάθε δακτύλιος διαίρεσης έχει την ιδιότητα κάθε πρότυπο είναι ευθύ άθροισμα απλών προτύπων Εδώ θα χαρακτηρίσουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ( ικαιολογείστε πλήρως όλες τις απαντήσεις σας)

Θέµατα ( ικαιολογείστε πλήρως όλες τις απαντήσεις σας) Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Παν/µίου Κρήτης Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαµήνου Πέµπτη, 2 Ιούνη 28 Γραµµική Αλγεβρα II ιδάσκων: Α. Τόγκας Θέµατα ( ικαιολογείστε πλήρως όλες τις απαντήσεις σας) Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κεντρικές Απλές Άλγεβρες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κεντρικές Απλές Άλγεβρες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κεντρικές Απλές Άλγεβρες Χρησιμοποιώντας τανυστικά γινόμενα και εφαρμόζοντας το θεώρημα των Wedderbur-Art ( 33) θα αποδείξουμε δύο θεμελιώδη θεωρήματα που αφορούν κεντρικές απλές άλγεβρες *

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιµές και Ιδιοδιανύσµατα

Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιµές και Ιδιοδιανύσµατα Σελίδα από 5 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιµές και Ιδιοδιανύσµατα 9. Ορισµοί... 9. Ιδιότητες...7 9. Θεώρηµα Cayley-Hamilto...4 9.. Εφαρµογές του Θεωρήµατος Cayley-Hamilto...6 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυµο...5 Ασκήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις6 Το σύνηθες εσωτερικό γινόμενο στο

Ασκήσεις6 Το σύνηθες εσωτερικό γινόμενο στο Ασκήσεις6 7 Ασκήσεις6 Το σύνηθες εσωτερικό γινόμενο στο και Βασικά σημεία Το σύνηθες εσωτερικό γινόμενο στο και (ορισμοί και ιδιότητες) Ορθοκανονικές βάσεις και η μέθοδος Gram-Schmidt Ορθογώνιο συμπλήρωμα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα: «Βασικές Αρχές Θεωρίας Συστημάτων» (Μέρος Α )

Σημειώσεις για το μάθημα: «Βασικές Αρχές Θεωρίας Συστημάτων» (Μέρος Α ) Χρήστος Ι Σχοινάς Αν Καθηγητής ΔΠΘ Σημειώσεις για το μάθημα «Βασικές Αρχές Θεωρίας Συστημάτων» (Μέρος Α ) ΞΑΝΘΗ, 008 - - - - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΝΥΣΜATA Ορισμοί και ιδιότητες Συχνά, σε διάφορα προβλήματα στα Μαθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Λύσεις των Θεμάτων της Εξέτασης Ιανουαρίου 2010 στο μάθημα: «Γραμμική Άλγεβρα» (ΗΥ119)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Λύσεις των Θεμάτων της Εξέτασης Ιανουαρίου 2010 στο μάθημα: «Γραμμική Άλγεβρα» (ΗΥ119) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Λύσεις των Θεμάτων της Εξέτασης Ιανουαρίου 00 στο μάθημα: «Γραμμική Άλγεβρα» (ΗΥ9) Ηράκλειο, 7 Ιανουαρίου 00 Θέμα. (μονάδες.5) α) [μονάδες:.0]. Υπολογίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014 ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Μεγιστικός τελέστης στην μπάλα 2 2.1 Βασικό θεώρημα........................ 2 2.2 Γενική περίπτωση μπάλας.................. 6 2.2.1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα

Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα Ενότητα: Πίνακες και Γραμμικά Συστήματα: Ο Αλγόριθμος Guss Ανδριανός Ε Τσεκρέκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση καμπυλών και επιφανειών με τη βοήθεια των τετραγωνικών μορφών.

Ταξινόμηση καμπυλών και επιφανειών με τη βοήθεια των τετραγωνικών μορφών. Ταξινόμηση καμπυλών και επιφανειών με τη βοήθεια των τετραγωνικών μορφών (βλ ενότητες 8 και 8 από το βιβλίο Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα, Ι Χατζάρας, Θ Γραμμένος, 0) (Δείτε τα παραδείγματα 8 (, ) και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ. Μαθηματικά 2. Σταύρος Παπαϊωάννου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ. Μαθηματικά 2. Σταύρος Παπαϊωάννου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Μαθηματικά Σταύρος Παπαϊωάννου Ιούνιος Τίτλος Μαθήματος Περιεχόμενα Χρηματοδότηση. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Σκοποί Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά ΜΕΡΟΣ 5 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ

Μαθηματικά ΜΕΡΟΣ 5 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ Μαθηματικά ΜΕΡΟΣ 5 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ Ι. Δημοτίκαλης, Επίκουρος Καθηγητής 1 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ Λ&Χ: jdim@staff.teicrete.gr ΣΥΣΤΗΜΑ 2Χ2 ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ Έστω το σύστημα εξισώσεων 2Χ2 (2 εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα