Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ"

Transcript

1 Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ ϋ λ ο σ τ η σ ο μ ϊ δ ο σ ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η σ Ε υ ρ ω π α ώ κ ό σ Ε π ι τ ρ ο π ό σ Γ. Δ. Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό σ κ α ι Α ς τ ι κ ό σ Π ο λ ι τ ι κ ό σ j. a. s a n c h e z. p a p a s p i l i o g m a i l. c o m j. s a n c h e c o r a l l i a. o r g Η ρ ϊ κ λ ε ι ο Σ υ ν ϊ ν τ η ς η Ε ρ γ α ς ύ α σ R I S, 22 Α π ρ ι λ ύ ο υ

2 Δομό τησ παρουςύαςησ - διαβούλευςησ Στρατηγικό ϋρευνασ και καινοτομύασ για ϋξυπνη εξειδύκευςη Αποτύπωςη κατϊςταςησ περιφϋρειασ ωσ προσ την ϋρευνα και καινοτομύα Δομό διακυβϋρνηςησ και λόψησ αποφϊςεων για την ϋρευνα και καινοτομύα Αξιολόγηςη τησ ςτρατηγικόσ για την ϋρευνα και καινοτομύα των προηγούμενων περιόδων Παραδεύγματα εργαλεύων και ςυνδυαςμού πολιτικών για την ϋρευνα και καινοτομύα ςτη νϋα περύοδο Παραδεύγματα εφαρμογόσ τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών Διαβούλευςη ανοικτό ςυζότηςη

3 Τι εύναι η Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS 3 )

4 Τα ϋξι βόματα τησ RIS3 Ανϊλυςη του περιφερειακού πλαιςύου και των δυνατοτότων για καινοτομύα Δημιουργύα υγιούσ δομόσ διακυβϋρνηςησ και λόψησ αποφϊςεων εκ των κϊτω, χωρύσ αποκλειςμούσ Υιοθϋτηςη ενόσ κοινού ορϊματοσ για το μϋλλον τησ περιοχόσ Επιλογό ενόσ περιοριςμϋνου αριθμού προτεραιοτότων για την περιφερειακό ανϊπτυξη Δημιουργύα του κατϊλληλου ςυνδυαςμού πολιτικών, ϋργων και δρϊςεων υποςτόριξησ τησ καινοτομύασ Δημιουργύα μηχανιςμών παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ

5 Οι πϋντε κατευθύνςεισ για την RIS3 Ανανϋωςη παραδοςιακών κλϊδων με τον προςανατολιςμό ςε δραςτηριότητεσ υψηλότερησ προςτιθϋμενησ αξύασ και νϋεσ market niches Εκςυγχρονιςμό με την υιοθϋτηςη και διϊδοςη νϋων τεχνολογιών Διαφοροπούηςη από υφιςτϊμενεσ εξειδικεύςεισ ςε ςυναφό πεδύα Ανϊπτυξη νϋων οικονομικών δραςτηριοτότων μϋςω ριζικόσ τεχνολογικόσ ανανϋωςησ και ανατρεπτικόσ καινοτομύασ, και Αξιοπούηςη νϋων μορφών καινοτομύασ, όπωσ ανοικτό καινοτομύα, καινοτομύα από τουσ χρόςτεσ, κοινωνικό καινοτομύα, καινοτομύα ςτισ υπηρεςύεσ

6 Ουςιαςτικϊ ςτοιχεύα τησ RIS3 Να προςδιορύζεται ςε ςχϋςη με τα χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ αναφορϊσ, τησ περιφϋρειασ Προωθεύ τη διαδικαςύα τησ «επιχειρηματικόσ ανακϊλυψησ» για ϋξυπνη εξειδύκευςη Να εξαςφαλύζει κρύςιμη μϊζα ςτισ δραςτηριότητεσ παραγωγόσ και καινοτομύασ Να ϋχει εξαγωγικό προςανατολιςμό (outward-looking), Να ςυνεκτιμϊ τισ εξελύξεισ ςτο ϊμεςο μϋλλον (future- oriented)

7 Τι εύναι και τι δεν εύναι RIS3; Εύναι: Υποςτόριξη του μεταςχηματιςμού τησ περιφερειακόσ οικονομύασ μϋςω μιασ διαδικαςύασ «επιχειρηματικόσ ανακϊλυψησ» ευκαιριών ςτισ διεθνεύσ αγορϋσ. Προώπόθεςη (ex-ante conditionality) για τη χρηματοδότηςη δρϊςεων Ε&Α, καινοτομύασ, και ψηφιακόσ ςύγκλιςησ από το ΕΤΠΑ για την περύοδο Στρατηγικό και ευκαιρύα προςδιοριςμού πώσ τα Διαρθρωτικϊ Ταμεύα θα χρηματοδοτόςουν ϋργα και δρϊςεισ ςε κϊθε Περιφϋρεια! Δεν εύναι: Χρηματοδότηςη Ε&Α ςε εργαςτόρια και ερευνητικϊ κϋντρα μόνο. Επιλογό 1-2 κλϊδων για χρηματοδότηςη. Νϋα ςτρατηγικό βαςύζεται ςε εμπειρύεσ 15 ετών ςχετικϊ με την υποςτόριξη περιφερειακών ςτρατηγικών καινοτομύασ.

8 Βαλεαπίδερ νήζοι: Παπάδειγμα εθαπμογήρ Ο τομϋασ του τουριςμού εύναι κινητόρια δύναμη τησ οικονομύασ των Βαλεαρύδων. Περιφερειακό πολιτικό ανϊπτυξησ βαςιςμϋνη ςε ΕΤΑΚ που ςυμβϊλλει ςτην τεχνολογικό αναβϊθμιςη του δραςτηριοτότων γύρω από τον τουριςμό Ολοκληρώνει πολλϋσ τεχνολογύεσ. Οδηγεύ ςτην ανϊπτυξη εξειδικευμϋνων δραςτηριοτότων ϋνταςησ γνώςεων.

9 Βαλεαπίδερ νήζοι: Τοςπιζμόρ και ΤΠΔ

10 Azores: Παπάδειγμα Δθαπμογήρ

11 Αποτύπωςη κατϊςταςησ περιφϋρειασ ωσ προσ την ϋρευνα και καινοτομύα

12 Καινοηομία ζηιρ ελλενικέρ πεπιθέπειερ Από την οπτικό των ςυςτημϊτων καινοτομύασ, ςτην Ελλϊδα, μπορούμε να διακρύνουμε 4 τύπουσ περιφερειών: Περιφϋρειεσ με αναπτυγμϋνεσ ικανότητεσ ϋρευνασ και καινοτομύασ: Αττικό, Κεντρικό Μακεδονύα, Δυτικό Ελλϊδα, Κρότη Περιφϋρειεσ με υψηλό ικανότητα παραγωγόσ και μϋςο επύπεδο καινοτομύασ: Στερεϊ Ελλϊδα, Δυτικό Μακεδονύα, Ανατολικό Μακεδονύα-Θρϊκη Περιφϋρειεσ που βαςύζονται ςε παραδοςιακούσ τομεύσ παραγωγόσ με δυναμικό καινοτομύασ ςε τοπικϊ προώόντα: Ήπειροσ, Θεςςαλύα, Πελοπόννηςοσ. Περιφϋρειεσ με μεγϊλεσ δυνατότητεσ ςτον τομϋα του τουριςμού: Νότιο Αιγαύο, Βόρειο Αιγαύο, Ιόνια Νηςιϊ και εξαιρετικϊ χαμηλό καινοτομύα

13 Προφύλ τησ περιφϋρειασ With a Gross Domestic Product (GDP) representing 66% of the EU27 average and a GDP per capita of 15,500 in 2009 (in PPS), Western Greece is the poorest region of Greece and one of the poorest in the EU27 (ranked 213th). Gathering 6.6% of the Greek population in Unemployment increased sharply from 9.6% in 2008 to 17.3% in The services sector accounted for 72.8% of the regional added value in 2009 while the contribution of the sector of industry and construction was of 19.8% and that of the agricultural sector of 7.32%, declining over the past decade, but with a slight increase between 2008 and Private businesses of Western Greece are characterised by low competitiveness of products and services, low level of education and specialisation of human capital, low usage of ICT, and low labour productivity. Ιn terms of innovation potential, Western Greece ranks fourth out of 13 regions nationally

14 Πποκλήζειρ ζηιρ ελλενικέρ πεπιθέπειερ RRSII 2006 EU: 0,90 0,01 φνθετοσ δείκτησ καινοτομί ασ Ανθρϊπινοι πόροι επιςτήμησ και τεχνολογίασ Δια βίου μάθηςη Μεταποίηςη υψηλήσ τεχνολογίασ Τπηρεςίεσ υψηλόσ τεχνολογύ ασ Δημόςια Ε&Α Ιδιωτική Ε&Α Διπλϊματα ευρεςιτεχνία σ ΑΣΣΙΚΗ 0, ΚΕΝΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0, ΚΡΗΣΗ 0, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 0, ΗΠΕΙΡΟ 0, ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 0, ΑΝΑΣΟΛ. ΜΑΚ - ΘΡΑΚΗ 0, ΘΕΑΛΙΑ 0, ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ 0, / 5? 3 ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0, ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0, ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0, ΝΗΙΑ ΙΟΝΙΟΤ Μζςοσ όροσ ΕΕ 0,

15 Πποκλήζειρ ζηιρ ελλενικέρ πεπιθέπειερ

16 Πποκλήζειρ ζηιρ ελλενικέρ πεπιθέπειερ

17 SWOT περιφϋρειασ Strengths Weaknesses Above average level of public/hei investment in R&D Significant concentration of researchers and scientists at the HEIs and research centres Significant transport and business infrastructure (industrial areas) and gateway location conducive to attracting higher-value industries Low levels of business investment in product development and technological innovation. Limited capacity to absorb technological advances and new knowledge in regional enterprises Mismatch between the scientific and research orientation of the HEI and the economic specialisation of the region Opportunities Threats Under-developed tourism potential Cluster development still nascent Shifting towards higher value added and speciality products in core regional industries Possible brain drain of HRST due to crisis Region has few distinctive sectors or fields of specialisations compared to rest of Greece. Already low business investment in innovation and life-long learning weakened by the financial crisis.

18 Attica Central Macedonia Central Greece East Macedonia, Thrace West Macedonia Peloponnesus West Greece Epirus Thessaly South Aegean North Aegean Crete Ionian Islands Κλάδοι εξειδίκεςζερ πεπιθέπειαρ Region Sector Agricultural products XX XX XX X XXX XX X XX X XX X Apparel X XX Construction XX X X X X X X X X X X X X Construction materials X Distribution X Farming and animal husbandry XXX XX XXX XX XXX XX XX XXX XX XX XX Financial services XX Footwear X Jewellery and precious metals XX Leather products XXX Maritime X X X X X X X X Media and publishing X Oil and gas X X X Paper products X Pharmaceuticals XX Processed food X X X X X X X Telecom X Tobacco XX X XX«XX XX XX X Tourism and hospitality XX X XX XX Transportation and logistics XX X X X Source: Cluster Observatory

19 Niches εξειδίκεςζερ πεπιθέπειαρ Industry Rank in Europe Speci alisati on Empl oyme nt 1 Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories Sea and coastal water transport Growing of crops combined with farming of animals (mixed farming) Growing of crops; market gardening; horticulture Provision of services to the community as a whole Adult and other education Bars Site preparation Repair of personal and household goods Fishing, fish farming and related service activities Manufacture of non-refractory ceramic goods other than for construction purposes; manufacture of refractory ceramic products 12 Manufacture of cement, lime and plaster Cutting, shaping and finishing of ornamental and building stone Activities of households as employers of domestic staff Farming of animals Manufacture of other food products Secondary education Collection, purification and distribution of water DG 19 REGIO - RIS Other for Smart computer Specialisation related in Greece activities

20 Δομό διακυβϋρνηςησ και λόψησ αποφϊςεων για την ϋρευνα και καινοτομύα

21 Γιακςβέπνεζε: Σςμμεηοσή θοπέων έπεςναρ και καινοηομίαρ Ξεκινώντασ την RIS3 εύναι απαραύτητο να καθοριςτεύ η διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων και διούκηςησ. Η πλευρϊ τησ ζότηςησ - καινοτομύα από χρόςτεσ και καταναλωτϋσ - πρϋπει να εκπροςωπεύται όπωσ αυτό τησ προςφορϊσ. ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑ ΓΝΩΕΩΝ

22 Γιακςβέπνεζε RIS3: Τπία επίπεδα Οι εκλεγμϋνεσ περιφερειακϋσ διοικόςεισ ϋχουν αρμοδιότητα διαχεύριςησ των ΕΠ , και πρϋπει να προςδιορύςουν το πλαύςιο για την εκ των κϊτω διαμόρφωςη τησ ςτρατηγικόσ RIS3 με τη ςυμμετοχό των φορϋων τησ Περιφϋρειασ. Προτεύνουμε μια δομό διακυβϋρνηςησ τριών επιπϋδων Το Περιφερειακό Συμβούλιο (ΠΣ) ωσ θεςμό απόφαςησ / επικύρωςησ τησ ςτρατηγικόσ. Την Περιφερειακό Επιτροπό Καινοτομύασ με τη ςυμμετοχό των φορϋων (4απλό ϋλικα) για ειςόγηςη τησ ςτρατηγικόσ ςτο ΠΣ. Θεματικϋσ ομϊδεσ εργαςύασ για βαςικϊ ζητόματα τησ ϋξυπνησ εξειδύκευςησ και ςυντονιςμό από την ΕΔΑ Working Group 1 Specialisation Discovery Regional Council Smart Specialisation Strategy Managing Unit Coordinators of Working Groups Working Group 2 Clusters and Sectors Working Group 3 Regional Digital Agenda Regional Innovation Council Smart Specialisation Strategy Steering Committee Intermediate Managing Authority Programming Team Working Group 4 SMEs and Agrofood Working Group 5 Tourism Καθώσ η ΕΕ αφορϊ ςτον εκςυγχρονιςμό και διαφοροπούηςη των παραγωγικών κλϊδων τησ Περιφϋρειασ, ηγετικό ρόλο ςτον καθοριςμό των προτεραιοτότων πρϋπει να ϋχουν οι επιχειρηματύεσ και ο ιδιωτικόσ τομϋασ. Ιδιαύτερα ςημαντικό για την Ελλϊδα, λόγω τησ μικρόσ ςυμμετοχόσ του ιδιωτικού τομϋα ςε επενδύςεισ ΕΤΑΚ. Ανεξϊρτητα από ποιόσ ςυμμετϋχει ςτο RIS3, η διαδικαςύα πρϋπει να βαςύζεται ςε διϊλογο, ςυμφωνύα των εταύρων, και να κατευθύνεται από την Περιφϋρεια.

23 Σςμμεηοσή ζηε RIS3: Κπιηήπια επιλογήρ Επιλογή επιχειρήςεων Μεγϊλοσ κύκλοσ εργαςιών Υψηλόσ ρυθμόσ ανϊπτυξησ Σημαντικϋσ εξαγωγϋσ Συμμετοχό ςε ϋργα Ε&Α Πετυχημϋνα start-ups Εργαςτήρια Ε&Α Προςανατολιςμόσ ςτη βιομηχανικό ϋρευνα Συμβόλαια με επιχειρόςεισ Μεγϊλη δραςτηριότητα ςε FP Διαχεύριςη ερευνητικών υποδομών και test-beds Δημόςια διοίκηςη Περιφερειακϋσ αναπτυξιακϋσ εταιρεύεσ Εκπροςώπηςη των γεωγραφικών ενοτότων Ικανότητα διαχεύριςησ ϋργων Φρήςτεσ και ΜΚΟ Ανοικτϋσ πρωτοβουλύεσ Δύκτυα παραγωγών Μη κερδοςκοπικϋσ πρωτοβουλύεσ γνώςησ Πρωτοβουλύεσ open source

24 Η αποζςνδεδεμένε πεπιθέπεια

25 Η αποζςνδεδεμένε πεπιθέπεια

26 Αξιολόγεζε ηερ ζηπαηεγικήρ για ηεν έπεςνα και καινοηομία ηων πποεγούμενων πεπιόδων

27 Πολιηική έπεςναρ & καινοηομίαρ Η πολιτικό καινοτομύασ ξεκύνηςε με καλϋσ προώποθϋςεισ: την πρόςκληςη εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ να αξιολογόςουν το ελληνικό ςύςτημα καινοτομύασ, την υιοθϋτηςη του ςτόχου αύξηςησ χρηματοδότηςησ τησ καινοτομύασ από το 0,6% ςτο 1,5% του ΑΕΠ, την ϋνταξη ενόσ ϊξονα δρϊςεων καινοτομύασ ςε όλα τα Περιφερειακϊ Ε.Π. Οι βαςικϋσ ςυςτϊςεισ του ΟΟΣΑ παραμϋνουν επύκαιρεσ: Ενύςχυςη καινοτομύασ του ιδιωτικού τομϋα. Πολιτικό καινοτομύασ για τον επιχειρηματικό τομϋα θα πρϋπει να διευρυνθεύ πϋρα από μια ςτενό εςτύαςη ςτην Ε&Α. Πρϋπει να περιλαμβϊνει την καινοτομύα ςτην οργϊνωςη, το μϊρκετινγκ και τα επιχειρηματικϊ μοντϋλα. Ομούωσ, πρϋπει να ςχεδιαςτεύ για να βοηθόςει τισ ελληνικϋσ επιχειρόςεισ να αναπτύξουν τισ εςωτερικϋσ τουσ δυνατότητεσ μϊθηςησ, καθώσ και για την προώθηςη τησ ςταδιακόσ καινοτομύασ των προώόντων και των διαδικαςιών. Ειδικϊ μϋτρα πρϋπει να ληφθούν για την ενθϊρρυνςη τησ καινοτομύασ ςτον τομϋα των υπηρεςιών. Ενύςχυςη των δεςμών μεταξύ τησ δημόςιασ ϋρευνασ και τησ ελληνικόσ βιομηχανύασ. Ανϊπτυξη καινοτόμων βιομηχανικών clusters, τα οπούα εύναι ςημαντικό εργαλεύο τησ περιφερειακόσ πολιτικόσ για την καινοτομύα ςτην Ελλϊδα. Ενύςχυςη των μηχανιςμών αξιολόγηςησ. Βελτύωςη οριςμϋνων από τα μϋςα που χρηςιμοποιούνται για την προώθηςη τησ ςυνεργαςύασ ςτην καινοτομύα.

28 Αποηςσία πολιηικήρ έπεςναρ & καινοηομίαρ Αςθενόσ βιωςιμότητα των δομών υποςτόριξησ: γραφεύα βιομηχανικόσ αλλαγόσ, μεταφορϊσ τεχνολογύασ ΑΕΙ, αναπτυξιακϋσ εταιρεύεσ, τεχνολογικϊ κϋντρα ανϊπτυξησ, κλπ. διϋκοψαν τη λειτουργύα μετϊ τη δημόςια ςτόριξη. Μη ςυςτημικό καινοτομύα: χαμηλό μόχλευςη ιδιωτικόσ χρηματοδότηςησ. Περιοριςμϋνη ςυνεργαςύα μεταξύ των φορϋων καινοτομύασ. Περιοριςμϋνεσ ςυνϋργειεσ, δύκτυα και ενώςεισ. Ενύςχυςε τουσ πόλουσ του ελληνικού ςυςτόματοσ καινοτομύασ και απϋτυχε ςτη ςυνοχό. Στισ περιςςότερεσ περιφϋρειεσ, μικρόσ αριθμόσ φορϋων απορροφούν τη μερύδα του λϋοντοσ τησ δημόςιασ χρηματοδότηςησ ΕΤΑΚ.

29 Δπγαλεία ζηε νέα πεπίοδο Οικοςυςτόματα : Clusters Κϋντρα τεχνολογύασ Κϋντρα ικανοτότων Κϋντρα αριςτεύασ Εκκολαπτόρια επιχειρόςεων Ανταγωνιςτικού πόλοι Ανοικτϋσ πλατφόρμεσ καινοτομύασ Έξυπνεσ ςυνοικύεσ πόλησ Living labs Eπιχειρηματικϋσ αλυςύδεσ αξύασ Πλατφόρμεσ ανϊπτυξησ νϋων προώόντων Κεφϊλαια ςπορϊσ και ρύςκου

30 Δπγαλεία ζηε νέα πεπίοδο Συμπρϊξεισ Δημόςιου και Ιδιωτικού Τομϋα. Στισ ςυμπρϊξεισ, ο δημόςιοσ τομϋασ καθορύζει τουσ όρουσ ςυνεργαςύασ και παρϋχει ςυγχρηματοδότηςη, ενώ ο ιδιωτικόσ τομϋασ αναλαμβϊνει τη διαχεύριςη και εξαςφαλύζει μακροχρόνια λειτουργύα τησ πρωτοβουλύασ.

31 Παπαδείγμαηα επγαλείων και ζςνδςαζμού πολιηικών για ηεν έπεςνα και καινοηομία ζηε νέα πεπίοδο

32 Cluster Definition Cluster Actors & Drivers Dedicated & Specialized Cluster Facilitator Industry-led Innovation focus User-driven Source: Corallia

33 Clusters: δπαζηεπιόηεηερ Οργανωμϋνεσ προςπϊθειεσ για αύξηςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των ςυνεργατικών ςχηματιςμών ςε μια περιοχό, με τη ςυμμετοχό επιχειρόςεων, τησ δημόςιασ διούκηςησ και τησ ερευνητικόσ κοινότητασ Source Cluster Initiative Greenbook, Örjan Sövell, Göran Lindqvist, Christian Ketels,

34 Φάζειρ και βήμαηα ανάπηςξερ Clusters

35 Clusters: μια διαδπομή ανάπηςξερ

36 Canary Islands, Spain

37 Cairns, Australia

38 Clusters Development Regional Economies

39 Sven-Ingvar, Sweden

40 Corallia, Greece

41 Ανάπηςξε Clusters Τπιπλή Έλικα

42 Παπαδείγμαηα εθαπμογήρ ηεσνολογιών πλεποθοπικήρ και επικοινωνιών

43 Σςζηάζειρ σπήζερ ΤΠΔ καηά κλάδο δπαζηεπιόηεηαρ Πρωτογενόσ τομϋασ: Επεύγουςεσ ανϊγκεσ για ϋλεγχο τησ ποιότητασ, τη διούκηςη, την παρακολούθηςη, την εμπορύα, την εφαρμογό πολιτικόσ για την ποιότητα των τροφύμων και τη ςυμμόρφωςη των γεωργικών προώόντων και των τροφύμων ςε ςυγκεκριμϋνα ςυςτόματα πιςτοπούηςησ. Εφαρμογϋσ Internet ςτην αγορϊ για τα βιολογικϊ προώόντα, κανϊλια διανομόσ τροφύμων, branding, προμόθειεσ, τη ςυςκευαςύα κ.α. Δαςοκομικϊ μϋτρα για την ενύςχυςη τησ προςταςύασ των δαςών και τη διαχεύριςη των δραςτηριοτότων Μεύωςη του κόςτουσ ενϋργειασ και την εξοικονόμηςη εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου με τη χρόςη μεθόδων ανανεώςιμων πηγών, όπωσ η γεωθερμύα ό βιοενϋργεια. Τρόφιμα και ποτϊ: Νϋασ γενιϊσ ERP και CRM εργαλεύα, ςύγχρονεσ πλατφόρμεσ e-commerce και δημόςιων προμηθειών. Πιςτοπούηςη των υψηλού προφύλ οικολογικών προώόντων με τα κατϊλληλα εργαλεύα ΤΠΕ, με αποτϋλεςμα τη ςημαντικό μεύωςη του κόςτουσ.

44 Σςζηάζειρ σπήζερ ΤΠΔ καηά κλάδο δπαζηεπιόηεηαρ Ευφυεύσ μεταφορϋσ: Ελαχιςτοπούηςη του κόςτουσ του μετακινόςεων (π.χ. βελτύωςη τησ διαχεύριςησ ςτόλου οχημϊτων ό τη βελτιςτοπούηςη των δημόςιων δρομολόγια μεταφορϊσ) Μεύωςη τησ κατανϊλωςησ ορυκτών καυςύμων Βελτύωςη τησ παρϊδοςησ οριςμϋνων επιχειρηματικών διαδικαςιών Αύξηςη τησ αξιοπιςτύασ των δημοςύων υπηρεςιών μεταφορϊσ. Οι ΤΠΕ προςφϋρουν ςημαντικϊ εργαλεύα ςτισ εμπορευματικϋσ μεταφορϋσ για ϊυλεσ ροϋσ πληροφορύασ που ςυνοδεύουν τη φυςικό μεταφορϊ των εμπορευμϊτων, όπωσ χρονικόσ προγραμματιςμόσ, διαχεύριςη προοριςμού, εντοπιςμόσ και παρακολούθηςη, ιδιαύτερα επικύνδυνων εμπορευμϊτων, και μεταφορϋσ, διαχεύριςη του ςτόλου, ευφυόσ ςτϊθμευςησ φορτηγών, πολυτροπικϋσ μεταφορϋσ, πληροφορύεσ για απομακρυςμϋνεσ μεταφορϋσ.

45 Σςζηάζειρ σπήζερ ΤΠΔ καηά κλάδο δπαζηεπιόηεηαρ Ενϋργεια & Περιβϊλλον μεύωςη των αποβλότων και τη βελτύωςη τησ αποτελεςματικότητασ, τόςο ςε οικιακϋσ και βιομηχανικϋσ χρόςεισ. Smart-grid, smart-μϋτρηςη κατανεμημϋνεσ εφαρμογϋσ που υποςτηρύζονται από ςύγχρονα εργαλεύα ΤΠΕ με αποτϋλεςμα τη μεύωςη του κόςτουσ και την αποτελεςματικότερη χρόςη των ενεργειακών πόρων. Υγεύα νϋα οικονομικϊ αποδοτικό τηλεώατρικό ό κατ 'ούκον φροντύδα για τουσ ηλικιωμϋνουσ ό αςθενεύσ με χρόνιεσ παθόςεισ. Οι υπηρεςύεσ θα πρϋπει να οργανωθούν ωσ ςυμπρϊξεισ δημόςιου-ιδιωτικού τομϋα (ΣΔΙΤ), ςε ςυνεργαςύα με τα τοπικϊ κρατικϊ νοςοκομεύα και κϋντρα υγεύασ, κϊτω από ϋνα βιώςιμο μοντϋλο λειτουργύασ.

46 Σςζηάζειρ σπήζερ ΤΠΔ καηά κλάδο δπαζηεπιόηεηαρ Μεταπούηςη υποφϋρει από τη μεύωςη τησ ζότηςησ, παγκόςμιο ανταγωνιςμό, χαμηλού κόςτουσ ειςαγωγϋσ. Μπορεύ να υποςτηριχθεύ από ΤΠΕ με την εφαρμογό αυτοματιςμού, ελϋγχου και παρακολούθηςησ, μεύωςη κόςτουσ με ηλεκτρονικϋσ προμόθειεσ, και τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ Η ανακύκλωςη μπορεύ να εύναι μια ςημαντικό πηγό πρώτων υλών. Εργαλεύα ΤΠΕ μπορούν να υποςτηρύξουν Reverse Logistics δραςτηριότητεσ. ΤΠΕ διευκολύνουν την ανακύκλωςη των δικτύων καθώσ παρϋχουν μια πλατφόρμα για τη δόλωςη των προώόντων προσ ανακύκλωςη. Τουριςμόσ και πολιτιςμόσ Αξιοπούηςη τησ ςύγχρονησ τεχνολογύασ και ςυνεργιών (π.χ. εφαρμογϋσ επαυξημϋνησ πραγματικότητασ), μεγιςτοπούηςη τησ προβολόσ των τουριςτικών προοριςμών ςτα νϋα ψηφιακϊ μϋςα, ελαχιςτοπούηςη τησ του κόςτουσ διαχεύριςησ και τα ϋξοδα διαφόμιςησ, με αποτϋλεςμα την επϋκταςη τησ τουριςτικόσ περιόδου, καθώσ και τη δημιουργύα περιςςότερων και καλύτερα αμειβομϋνων θϋςεων εργαςύασ.

47 Προτϊςεισ Η ςτρατηγικό τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδοσ να εςτιαςτεύ ςτη ςυνϋργεια των τομϋων τησ βιο-οικονομύασ π.χ. αγρό-διατροφήσ + υδατοκαλλιέργειεσ + μεταποίηςη + γαςτρονομίασ + φιλοξενίασ + τουριςμού + πολιτιςμού και την ενςωμϊτωςη τεχνολογιών (βιοτεχνολογύα, νανοτεχνολογύα, ΤΠΕ, κ.λπ.) που θα αυξόςουν το ςυγκριτικό πλεονϋκτημα τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδοσ βιο-καλλιϋργειεσ, παραγωγό διατροφικών ειδών με αντι -οξυδωτικεσ ιδιότητεσ, διατόρηςη διατροφικών ειδών με αιθϋρια ϋλαια, νϋεσ τεχνολογύεσ και νϋα τεχνογνωςύα ςτην παραγωγό ούνου και αντι-οξυδωτικου ελαιόλαδου, κ.λπ. Έμφαςη ςε ενα ςυςτημικό μοντϋλο καινοτομύασ γύρω από την ςυνεργαςύα Πανεπιςτημύων, Ερευνητικών Κϋντρων, ενώςεων παρϊγωγων αναδιοργανωμϋνων επιμελητηρύων γύρω από την παροχό υπηρεςιών ςτισ ΜΜΕ και τησ περιφϋρειασ ςε ανοιχτϋσ πλατφόρμεσ καινοτομύασ που διευκολύνουν την ςυμμετοχό των επιχειρόςεων ςε δρϊςεισ καινοτομύασ. Έμφαςη ςτην αύξηςη των ικανοτότων και ςτην ανανϋωςη του διανοητικού κεφαλαύου των επιχειρόςεων μϋςω εκπαύδευςησ αλλϊ και μϋςω από Υπηρεςύεσ μετϊδοςησ κεκτημϋνησ επιχειρηματικόσ γνώςησ και εμπειρύασ (mentoring) από ειδικούσ ανϊ θεματικό περιοχό. Αποφαςιςτικό ςυμμετοχό των τοπικών εταύρων ςτον ςχεδιαςμό τησ RIS3 με την ςυμμετοχό του ιδιωτικού τομϋα και τησ πανεπιςτημιακόσ κοινότητασ καθ όλη την διαδικαςύα ςχεδιαςμού

48 Γιαβούλεςζε ανοικηή ζςδήηεζε

49 Δξειδίκεςζε και πεπιθεπειακή οικονομία Ποιοι εύναι οι βαςικού οικονομικού τομεύσ τησ περιφϋρειασ κρύςιμη μϊζα ςτην απαςχόληςη, προςτιθϋμενη αξύα και εξαγωγϋσ; Παρουςιϊζουν ανταγωνιςτικό πλεονϋκτημα ςε Ευρωπαώκό ό διεθνϋσ επύπεδο; Ποιεσ κορυφαύεσ επιχειρόςεισ βρύςκονται ςτην περιφϋρεια; Ταιριϊζουν με το πρότυπο περιφερειακόσ οικονομικόσ εξειδύκευςησ; Ποιοι τομεύσ εύναι περιςςότερο ανοιχτού ςτη διεθνοπούηςη τιμϋσ εξαγωγών των κύριων τομϋων, ξϋνεσ ϊμεςεσ επενδύςεισ; Ποια δύκτυα καινοτομύασ ό ςυνεργατικϊ ςχόματα βρύςκονται ςτην περιφϋρειϊ ςασ; Ποιοι τομεύσ τησ οικονομύασ ςτην περιφϋρειϊ ςασ εύναι οι πλϋον καθοδηγούμενοι από τη γνώςη ποιοι ϋχουν τα μεγαλύτερα μερύδια ςε επενδύςεισ Ε&Τ και/ ό προςωπικό ςτην Ε&Τ;

50 Δξειδίκεςζε και δςναμικό Δ&Τ Ποια κύρια ιδρύματα βρύςκονται ςτην περιφϋρειϊ ςασ; πανεπιςτόμια, ερευνητικϊ κϋντρα, κϋντρα καινοτομύασ και ςχεδιαςμού; Ποια εύναι τα ςυγκεκριμϋνα επιςτημονικϊ πλεονεκτόματα και οι ερευνητικϋσ εξειδικεύςεισ ςτην περιφϋρεια επενδύςεισ ςτην Ε&Τ, ερευνητικό προςωπικό, εκδόςεισ και διπλώματα ευρεςιτεχνύασ; Πώσ τα πλεονεκτόματϊ τουσ ανταποκρύνονται ςτην περιφερειακό οικονομικό εξειδύκευςη; Ποιεσ αναδυόμενεσ νϋεσ επιςτημονικϋσ δυνατότητεσ (ϊλλεσ από τισ προαναφερόμενεσ) μπορούμε να εντοπύςουμε ςτην περιφϋρεια; Ποιεσ (μεγϊλεσ) ςημαντικϋσ ερευνητικϋσ υποδομϋσ και κϋντρα καινοτομύασ υπϊρχουν εγκατεςτημϋνα ςτην περιφϋρεια; Τι αντύκτυπο ϋχουν ςτη δημιουργύα ϋξυπνησ εξειδύκευςησ ςτην περιφϋρεια;

51 Ψεθιακή οικονομία και πολιηική ΤΠΔ Ποιεσ εύναι οι βαςικότερεσ επενδύςεισ ςε ΤΠΕ και ςτην ψηφιακό οικονομύα που ϋχουν πραγματοποιηθεύ ςτην περιφϋρεια; Ποια εύναι τα βαςικότερα εργαλεύα και οι κυριότερεσ λύςεισ τησ ΤΠΕ που ϋχουν εφαρμοςτεύ ςε: Γεωργύα και καλλιϋργειεσ Μεταπούηςη Μεταφορϋσ Ενϋργεια και Περιβϊλλον Τουριςμόσ και Πολιτιςμόσ Πόλεισ Γνωρύζετε για την ανϊπτυξη ςτην περιφϋρειϊ ςασ ευρυζωνικών δικτύων υψηλόσ ταχύτητασ και υπηρεςιών υπολογιςτικού νϋφουσ (cloud-based services)? Ποιεσ εύναι οι προτεραιότητεσ για τα ψηφιακϊ δύκτυα, τισ εφαρμογϋσ και τiσ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ ςτην περιφϋρειϊ ςασ?

52 Πολιηική καινοηομίαρ Ποια εύναι η ςτρατηγικό προςϋγγιςη ςτην περιφερειακό ανϊπτυξη και την πολιτικό καινοτομύασ ςτην περιφϋρεια; Μακροπρόθεςμο όραμα; Ανόκει η περιφϋρειϊ ςασ ςε κϊποια μεγαλύτερη λειτουργικό περιφϋρεια; Εϊν ναι, ϋχετε θεςπύςει μηχανιςμούσ και διαδικαςύεσ ςυντονιςμού με τισ γειτνιϊζουςεσ περιφϋρειεσ; Εύναι τα εργαλεύα περιφερειακόσ καινοτομικόσ πολιτικόσ που διαθϋτετε ορθώσ προςαρμοςμϋνα ςε ϊλλα εργαλεύα ςε ϊλλα επύπεδα ό παρατηρεύτε κενϊ και/ ό επικαλυπτόμενα πεδύα;

53 Γιακςβέπνεζε Πώσ να ςυντονιςτούν η εθνικό και περιφερειακό λόψη αποφϊςεων; Ποια διϊκριςη ρόλων και αρμοδιοτότων? Πώσ να επιτευχθεύ μια γρόγορη χαρτογρϊφηςη του περιφερειακού οικοςυςτόματοσ πρόςβαςησ ςτη γνώςη; Πώσ να ςυςταθεύ η ςυνολικό δομό διακυβϋρνηςησ τησ Περιφερειακόσ Καινοτομικόσ Στρατηγικόσ Εξυπνησ Εξειδύκευςησ (RIS3); Πώσ να γύνει η επιλογό των μελών για τισ διαφορετικϋσ βαθμύδεσ τησ RIS3; Πώσ να επιτευχθεύ ο ηγετικόσ ρόλοσ του ιδιωτικού τομϋα; Πώσ να επιτευχθεύ η ςυνϋχεια με τισ προηγούμενεσ πρωτοβουλύεσ για "εκ των κϊτω προσ τα πϊνω" καινοτομύα (bottom-up); Πώσ να προςαρμοςτούν οι εκθϋςεισ για ανϊπτυξη τησ 1ησ Εγκυκλύου με τη λογικό και τισ προδιαγραφϋσ τησ RIS3;

54 Πλαηθόπμα ςποζηήπιξηρ από ηο JRC Seville ππορ κάθε Πεπιθέπεια Κείμενα καθοδήγηζηρ Ανηαλλαγή καλών ππακηικών από άλλερ Πεπιθέπειερ Καηάπηιζη για πεπιθεπειακέρ διοικήζειρ και ζεμινάπια Διεςκόλςνζη αξιολογήζεων ηηρ (peer reviews) Από ηην Ελλάδα έσοςν ήδη εγγπαθεί οι Πεπιθέπειερ: Αηηικήρ, Δςηικήρ Ελλάδαρ, Αναηολικήρ Μακεδονίαρ-Θπάκηρ, Ηπείπος, Κπήηηρ,

55 Ειςαγωγό Αυτό η παρουςύαςη απευθύνεται ςτην τοπικό και περιφερειακό διούκηςη, ςε επιχειρόςεισ, πανεπιςτόμια, μη κυβερνητικούσ οργανιςμούσ τησ περιφϋρειασ (ςτουσ φορεύσ τησ λεγόμενησ τετραπλόσ ϋλικασ καινοτομύασ) που λειτουργούν ςτην Περιφϋρεια των Ιονύων Νόςων. Η αναφορϊ αξιολόγηςησ τησ περιφϋρειασ και οι διαφϊνειεσ προςφϋρουν το πλαύςιο για το ςχεδιαςμό, εφαρμογό, και αξιολόγηςη τησ περιφερειακόσ ςτρατηγικόσ ϋξυπνησ εξειδύκευςησ (RIS3). Περιλαμβϊνει: Οριςμούσ και διευκρινόςεισ βαςικών εννοιών για την ϋξυπνη εξειδύκευςη Συςτϊςεισ για την οργϊνωςη τησ περιφερειακόσ ςυνεργαςύασ που θα επεξεργαςθεύ και θα διατυπώςει τη ςτρατηγικόσ RIS3 Παραδεύγματα, θϋματα μεθοδολογύασ και μϋτρα ϊςκηςησ πολιτικόσ ϋξυπνησ εξειδύκευςησ και καινοτομύασ

56 Ανάπηςξε Clusters Παπάδειγμα Φάζε-1 Source: Corallia

57 Ανάπηςξε Clusters Παπάδειγμα Φάζε-2 Source: Corallia

58 Ανάπηςξε Clusters Παπάδειγμα Φάζε-3 Source: Corallia

59 Συμμετοχό φορϋων περιφϋρειασ ςτουσ ϊξονεσ 1, 2 και 3 του Προγρϊμματοσ Ανταγωνιςτικότητα και Επιχειρηματικότητα και 'Ψηφιακό Σύγκλιςη' Συνολικόσ αριθμόσ ςυμμετοχών: 1916 Αριθμόσ Επιχειρόςεων: 1794 Αριθμόσ Ερευνητικών Ιδρυμϊτων: 122 Συνολικόσ Π/Υ ενταγμϋνων προτϊςεων: Π/Υ για επιχειρόςεισ: (88%) Π/Υ για Ερευνητικϊ Ιδρύματα: (12%) Συνολικϋσ Δαπϊνεσ: (53%) Συνολικϋσ Δαπϊνεσ για επιχειρόςεισ: (57%) Συνολικϋσ Δαπϊνεσ για Ερευνητικϊ Ιδρύματα: (23%)

60 Οπιζμόρ Cluster Ένα ςύνολο ανεξϊρτητων, ςυμπληρωματικών και ςυν-ανταγωνιςτικών φορϋων [1], που δραςτηριοποιούνται ςε ςυγκεκριμϋνη βιομηχανικό/οικονομικό/θεματικόπεριοχό/ κλϊδο [2] και ςε ςυγκεκριμϋνη γεωγραφικό περιοχό [3], ςυνδεδεμϋνων ςε αλυςύδα προςτιθϋμενησ αξύασ, με ιςχυρϋσ αλληλεπιδρϊςεισ και ανταλλαγό πληροφορύασ / γνώςησ / καλών πρακτικών, με κοινούσ προμηθευτϋσ ό/και πελϊτεσ, με από κοινού πρόςβαςη και χρόςη εγκαταςτϊςεων, υποδομών και υπηρεςιών, και υπαρκτό ανταγωνιςτικό πλεονϋκτημα ςε διεθνϋσ επύπεδο. [1] π.χ., μεγϊλεσ και μικρϋσ επιχειρόςεισ, παραγωγού, αγοραςτϋσ, ακαδημαώκϊ ιδρύματα, ερευνητικϊ κϋντρα, πϊροχοι υπηρεςιών, τεχνολογικϊ πϊρκα, δύκτυα, ενώςεισ, ςύνδεςμοι, φορεύσ μεταφορϊσ τεχνογνωςύασ, εμπορικϋσ ό επενδυτικϋσ τρϊπεζεσ, κεφϊλαια επιχειρηματικών ςυμμετοχών, επιχειρηματικού ϊγγελοι, ςτρατηγικού επενδυτϋσ, εθνικϋσ και περιφερειακϋσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που αςχολούνται με την βιομηχανικό, περιφερειακό, ερευνητικό ό τεχνολογικό ανϊπτυξη και πολιτικό και MME [2] π.χ., τηλεπικοινωνύεσ, πληροφορικό, μικρο/νανοτεχνολογύεσ, δομικϊ υλικϊ, καταςκευαςτικόσ τομϋασ, γεωργικό παραγωγό, χημικό βιομηχανύα, τρόφιμα, τουριςτικϋσ υπηρεςύεσ, ναυτιλύα, κλωςτοώφαντουργύα, ενϋργεια, μεταφορϋσ, κ.λπ. [3] π.χ. πόλη, νομό, περιφϋρεια, χώρα, αλλϊ και διαςυνοριακϊ, κ.λπ. Source: Corallia

61 Σςζηάζειρ: Clusters ζηεν Δλλάδα Να διερευνηθούν ευκαιρύεσ καινοτομύασ ςτη διαςύνδεςη μεταξύ διαφορετικών τομϋων (π.χ. ΤΠΕ και τησ γεωργύασ). Δημιουργύα θεματικού one-stop-shops για μια υπϊρχουςα δομό ό τη ςυγχώνευςη υφιςτϊμενων οργανιςμών ςε μια νϋα δομό, με κατϊλληλεσ βελτιώςεισ και βιωςιμότητα, με βϊςη τα διδϊγματα και τισ γνωςτϋσ ελλεύψεισ τρϋχουςεσ εφαρμογϋσ. Περαιτϋρω ανϊπτυξη επιςτημονικών πϊρκων, φυτωρύων και κϋντρων καινοτομύασ που προςφϋρουν επιχειρηματικϋσ υπηρεςύεσ προςτιθϋμενησ αξύασ, παροχό κινότρων για τη δημιουργύα εκκολαπτηρύων επιχειρόςεων, ςε ςυνδυαςμό με ϊλλεσ πολιτικϋσ για την ανϊπτυξη επιλεγμϋνων τομϋων. Επιπλϋον, δημιουργύα περιφερειακών δικτύων επιχειρηματικών αγγϋλων, κύνητρα ςε ταμεύα επιχειρηματικών κεφαλαύων με επαγγελματικϊ πρότυπα και μόχλευςη ιδιωτικών κεφαλαύων για περιφερειακϋσ επιχειρηματικϋσ ευκαιρύεσ. Να εξεταςθούν, ςτο πλαύςιο τησ ςτρατηγικόσ, τα κύνητρα για την ανϊπτυξη των διακρατικών και διαπεριφερειακών ςυςπειρώςεων.

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ έ λ ο ς τ η ς ο μ ά δ ο ς ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η ς Ε υ ρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

RIS3 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας

RIS3 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας RIS3 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γ.Δ. Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ έ λ ο ς τ η ς ο μ ά δ ο ς ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η ς Ε υ ρ ω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

RIS3 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας

RIS3 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας RIS3 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γ.Δ. Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας 23 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας

RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γ.Δ. Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Κρήτης

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Κρήτης Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Κρήτης J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ έ λ ο ς τ η ς ο μ ά δ ο ς ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ

Διαβάστε περισσότερα

RIS3 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Κατευθύνσεις στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση

RIS3 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Κατευθύνσεις στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση RIS3 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Κατευθύνσεις στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γ.Δ. Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός σχεδιασμός (Strategic planning)

Στρατηγικός σχεδιασμός (Strategic planning) Στρατηγικός σχεδιασμός (Strategic planning) Η διεργασία ανάπτυξης στρατηγικής Strategy development process Slide 12.3 Προτιθέμενη στρατηγική (Intended strategy) Σχεδιάζεται από τη διοίκηση ή τους εξωτερικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ ΣΕΒ. 0 Industry Experts και Πανεπιςτημαικού 0 6 μόνεσ δουλειϊ (β εξϊμηνο 2011) 0 4 ςυναντόςεισ με πρακτικϊ 0 1 Final Report

ΤΠΕ ΣΕΒ. 0 Industry Experts και Πανεπιςτημαικού 0 6 μόνεσ δουλειϊ (β εξϊμηνο 2011) 0 4 ςυναντόςεισ με πρακτικϊ 0 1 Final Report ΤΠΕ Πάνελ @ ΣΕΒ 0 Industry Experts και Πανεπιςτημαικού 0 6 μόνεσ δουλειϊ (β εξϊμηνο 2011) 0 4 ςυναντόςεισ με πρακτικϊ 0 1 Final Report 0 Γόνιμη ςυζότηςη χωρύσ ταμπού και ξύλινη γλώςςα 0 Συμπερϊςματα! 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ έ λ ο ς τ η ς ο μ ά δ ο ς ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η ς Ε υ ρ ω π

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Η BSN 3 Ανϊπτυξη Επιχειρηςιακού Λογιςμικού 4 Υπηρεςύεσ Πληροφορικόσ Τεχνολογύασ 6 Υπηρεςύεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϊιοσ 2012 Η Ελληνικό Κυβϋρνηςη ζητϊ μϋςω

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέςματα και προοπτικέσ ανάπτυξησ γηγενών και τοπικών ποικιλιών:

Οικονομικά αποτελέςματα και προοπτικέσ ανάπτυξησ γηγενών και τοπικών ποικιλιών: ΕΩΟΝΙΚΟ ΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΘΗΝΩΝ Οικονομικά αποτελέςματα και προοπτικέσ ανάπτυξησ γηγενών και τοπικών ποικιλιών: Κορινθιακή ςταφίδα και φάβα Φενεού Άννα Υουλύδη ΜΣ «Ολοκληρωμένη νάπτυξη και Διαχείριςη του γροτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 Δομό τησ παρουςύαςησ Ανακοινώςεισ Όψη Υπηρεςιών και Υποδομών ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθόνασ Προγρϊμματα ΔΒΕ Εθνικϋσ και Διεθνεύσ Συνϋργειεσ Υπηρεςύεσ Πιςτοπούηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη

Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη Ιλζηηηνύην Δηεζλώλ Σρέζεσλ Τνκέαο Επξώ-Αηιαληηθώλ Μειεηώλ: Οκάδα Εηδηθώλ Θεκάησλ 2013 κοπόσ τησ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων.

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Σιςμϊνογλου Ιωϊννησ Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Παρϋχει διαφορετικό προτεραιότητα: ςτισ διαφορετικϋσ εφαρμογϋσ ςτουσ χρόςτεσ ςτισ ροϋσ δεδομϋνων Σημαντικό εϊν η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕ, Κοζϊνη Δεκϋμβριοσ 2009

ΙΕΝΕ, Κοζϊνη Δεκϋμβριοσ 2009 ΙΕΝΕ, Κοζϊνη Δεκϋμβριοσ 2009 Μελϋτη ανϊλυςησ επιπτώςεων για τη νομοθετικό πρόταςη τησ ΕΕ περύ υποχρεωτικού CCS ςε νϋουσ ςταθμούσ ηλεκτροπαραγωγόσ Σενϊρια εξϋλιξησ ενεργειακού ςυςτόματοσ Μεύωςη εκπομπών

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική ανάπτυξη και οικολογία: μια ςυνάντηςη που εκκρεμεί*

Αγροτική ανάπτυξη και οικολογία: μια ςυνάντηςη που εκκρεμεί* Αγροτική ανάπτυξη και οικολογία: μια ςυνάντηςη που εκκρεμεί* Κατϊ τισ προηγούμενεσ δεκαετύεσ, ιδύωσ κατϊ τη δεκαετύα του 2000, το κϋντρο του ενδιαφϋροντοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ βριςκόταν ςε παραγωγικούσ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενύςχυςη Σουριςτικών ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Χημείας Σο Σμόμα Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων πουδϊζοντασ ςτο τμόμα Φημεύασ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ ςτα πεδύα: Ανόργανη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 INTERREG Greece Bulgaria «Smart Specialisation» Θεσσαλονίκη, 24/11/2014, ΚΕΔΕΑ-ΑΠΘ Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ 25 115 27 Αθόνα Σηλ.: 210 747 5845-8 Fax: 210 747 5849 E-mail: info@eurocharity.org ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημόςια Διαβούλευςη»

«Δημόςια Διαβούλευςη» «Δημόςια Διαβούλευςη» Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Αλιεύασ και Τδατοκαλλιϋργειασ 2014-2020 Πρβταςη Κανονιςμογ του Ευρωπαΰκογ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαΰκβ Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ [για

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1 2 3 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙ ΣΗΜΙΟ ΘΕ ΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΝΕΠΙ ΣΗΜΙΟ ΘΕ ΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών «Αειφόροσ Αγροτικό Παραγωγό και Διαχεύριςη Περιβϊλλοντοσ» Οδηγόσ πουδών ακαδ. ϋτοσ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία

Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 8 Φεβρουαρίου 2008 1. ιαφοροποίηση επιδόσεων καινοτοµίας στην ΕΕ 2. Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΤΝΣΟΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΝΣΟΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2014 Η Μ. ΜΙΧΑΛΑΡΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ είναι μια αναπτυςςόμενη εταιρεία, με εξειδίκευςη ςτον τομζα ηλεκτρολογικών εγκαταςτάςεων και ςυςτημάτων αυτοματιςμοφ. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιςτοποιήςεισ περιβάλλοντοσ & αειφορίασ

Πιςτοποιήςεισ περιβάλλοντοσ & αειφορίασ Πιςτοποιήςεισ περιβάλλοντοσ & αειφορίασ Συνάντηςη Green Angels, Grant Thornton, 29/09/2016 Κ. Καρβουνάκησ Υποδιευθυντήσ Πιςτοποίηςησ Eurocert ΑΕ 100% Ελληνικόσ φορϋασ πιςτοπούηςησ με διεθνό παρουςύα Διαπιςτεύςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια ΑΜΘ Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Ιωάννης Κεσανλής Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ηροδότου 28, 69132 Κομοτηνή Τηλ: 2531352332,

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Δράςθ 1.4/13 «Προαγωγι τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ωσ κεμελιϊδουσ μθχανιςμοφ ζνταξθσ των νομίμωσ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

H Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε&Τ&Κ

H Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε&Τ&Κ H Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε&Τ&Κ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 IANOYAΡIOY 2013 (Λ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CLUSTER ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. H a n d B o o k

CLUSTER ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. H a n d B o o k CLUSTER ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ H a n d B o o k Προώθηςη τησ εγχώριασ ανάπτυξησ με την ενίςχυςη ενόσ τοπικού διακριτού ςήματοσ μέςω τησ οικονομικήσ Δικτύωςησ του πρωτογενούσ, δευτερογενούσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα