ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ"

Transcript

1 ANOIΞΗ º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία 2 π 15 Φωτογραφία 3

2 2 ª πøª ΣΤΙΣ 25 Ιανουαρίου 2008 έφυγε από τη ζωή ένας αξιαγάπητος ασάρχης σε ηλικία 60 ετών. Ο Γιώργος Ντούρος ήταν δασάρχης Πάρνηθας την κρίσιµη περίοδο , οπότε εντάθηκαν οι πιέσεις για αποχαρακτηρισµό δασικών εκτάσεων σε Πάρνηθα και Πεντέλη. Ο Ντούρος όρθωσε το ανάστηµα του και αντιστάθηκε στην τσιµεντοποίηση της περιοχής. Ως δασολόγος και στέλεχος του υπουργείου Γεωργίας, ήξερε σε βάθος τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Πάρνηθα. Η απώλεια του ασάρχη προκάλεσε την κοινή ανακοίνωση δέκα περιβαλλοντικών οργανώσεων: τα λογότυπά τους βλέπετε στο κάτω µέρος της σελίδας. Στην ανακοίνωση σηµειώνεται: Ο πρόωρος θάνατος του πρώην ασάρχη Πάρνηθας και µέχρι πρότινος διευθυντή Αισθητικών ασών, ρυµών και Θήρας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στερεί από την ελληνική κοινωνία έναν οραµατιστή και βαθιά συνειδητοποιηµένο αγωνιστή για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο Γιώργος Ντούρος που έφυγε από κοντά µας στις 25 Ιανουαρίου περνάει στην ιστορία ως ο ακέραιος ασάρχης ( ) που αγωνίστηκε ενάντια στις πολλές πιέσεις για υποβάθµιση του Εθνικού ρυµού Πάρνηθας και στη συνέχεια αντιστάθηκε σε παρόµοιες απειλές καταστροφής άλλων πολύ σηµαντικών φυσικών βιοτόπων. Αυτός ο κορυφαίος υπερασπιστής του δηµόσιου συµφέροντος αποτέλεσε και θα συνεχίσει να αποτελεί υπόδειγµα αδιάφθορου ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ κάθε προσπάθεια για ανακύκλωση: Το 100% µη χλωριωµένο χαρτί αυτού του περιοδικού είναι ένα µικρό βήµα. Η απώλεια, η κοινή στάση Ο Γιώργος Ντούρος (αριστερά στη φωτογραφία) αναδείχθηκε σε άξιο λειτουργό, που διασφάλισε το δηµόσιο συµφέρον. δηµοσίου υπαλλήλου που µε προσωπικό κόστος υπηρετεί το κοινό καλό. Σε καιρούς γενικής σιωπηλής ηττοπάθειας απέναντι στη διαφθορά που µαστίζει τη δηµόσια διοίκηση και την πολιτική ζωή της χώρας, ο Γιώργος Ντούρος και όλοι οι αδιάφθοροι δηµόσιοι λειτουργοί αποτελούν φωτεινά παραδείγµατα µιας ελπίδας που δεν έχει χαθεί. Οι δέκα περιβαλλοντικές οργανώσεις που τιµούν τη µνήµη του Γιώργου Ντούρου εκφράζουν βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένειά του και προς όλους όσους είχε τιµήσει µε τη φιλία και συνεργασία του. ίκτυο συνεργασίας Η κοινή ανακοίνωση των 10 οργανώσεων έµελε να µην είναι η µόνη. Η πύκνωση του διαλόγου ανάµεσά τους, µετά από τις τραγικές πυρκαγιές του 2007, απέφερε το συντονισµό της δράσης τους σε σηµαντικά µέτωπα για την προστασία του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα απέναντι στον υπουργό ΠΕΧΩ Ε Γιώργο Σουφλιά, που προκαλεί µε τις δηλώσεις του ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις λένε παπαρολογίες, αυτές απαντούν µε κοινό βηµατισµό και τεκµηριωµένες θέσεις. Με την κοινή γνώµη να κατακλύζεται από περιβαλλοντικές αστοχίες, διατροφικά σκάνδαλα και ακραία καιρικά φαινόµενα, ο λόγος των 10 αποτυπώνεται ως η πλέον έγκυρη απάντηση στο αλαλούµ των ρυθµίσεων που επιχειρεί να περάσει η κυβέρνηση. Με επιµονή η Καλλιστώ στηρίζει αυτό το µέτωπο των οργανώσεων και κάθε ευαίσθητου πολίτη. ºø ƒ ºπ øºà À Φωτογραφία 1 Σήµανση στο ορεινό µονοπάτι Σίλης Πλατανόβρυσης στη Ροδόπη. Φωτογραφία 2 T α νεογέννητα αρκουδάκια της Κατερίνας (φωτο: A. Riegler) Φωτογραφία 3 Μαθήτριες του Κορδελιού συζητούν µε κτηνοτρόφο. ƒπ π 4 ο τεύχος - Ανοιξη 2008 π ø - περιβαλλοντική οργάνωση για την άγρια ζωή και τη φύση Μητροπόλεως ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax: http: Υπεύθυνος έκδοσης: Àƒ æ ƒ À, Πρόεδρος.Σ. Καλλιστώ Επιτρέπεται η αναπαραγωγή κειµένων µε την παράκληση για την αναφορά του συντάκτη και του περιοδικού.

3 Πολύτιµες επιστηµονικές πληροφορίες για την επιβίωση του λύκου στο σκληρό λόγω παρεµβάσεων περιβάλλον. 3 ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ε πι στή µο νες της Πε ρι βαλ λο ντι κής Ορ γά νω - σης "ΚΑΛ ΛΙ ΣΤΩ" κα τά φε - ραν πρόσφατα να το πο θε - τή σουν τον τρίτο σε σει ρά δο ρυ φο ρι κό ρα διο πο µπό σε λύ κο. Μια νε α ρή λύ και να ή ταν αυ τή τη φο ρά ε κεί νη που προ σέ φε - ρε στους ει δι κούς τη δυ να τό τη τα να το - πο θε τή σουν στο λαι µό της έ να ρα διο κολ - λά ρο τε λευ ταί ας τε χνο λο γί ας. Η σύλ λη ψη του ζώ ου πραγ µα το ποι ή θη κε στο η µο τι κό ια µέ ρι σµα Μαυ ρα ναί ων. Στην πε ριο χή του νο µού Γρε βε νών ε κτι - µά ται πως υ πάρ χουν 6-8 α γέ λες λύ κων, ε νώ η συ νύ παρ ξή τους µε τον άν θρω πο δεν πε ρι γρά φε ται πά ντα ως αρ µο νι κή. Οι λύ κοι δεν εί ναι συ νή θως συ µπα θείς, λό γω των ε πι θέ σε ων τους σε κτη νο τρο - φι κά ζώ α και κυ νη γε τι κούς σκύ λους - πρα κτι κές ε πι βί ω σης του εί δους στο έ - ντο να αν θρω πο γε νές πε ρι βάλ λον της Ελ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γρεβενά: Λύκαινα µε ραδιοποµπό λά δας. Η πα ρά νο µη χρή ση δη λη τη ρια - σµέ νων δο λω µά των α πο τε λεί µί α α πό τις συ νή θεις πρα κτι κές ε ξό ντω σής τους. Η ε φαρ µο γή της µε θό δου της δο ρυ φο ρι - κής τη λε µε τρί ας α πο δει κνύ ε ται ι διαί τε ρα α πο τε λε σµα τι κή στη µε λέ τη της χρή σης των βιο τό πων της πε ριο χής των Γρε βε - νών α πό τα µε γά λα θη λα στι κά, πα ρέ χο - ντας πο λύ τι µες πλη ρο φο ρί ες που µπο - ρούν να βο η θή σουν στην ο µα λό τε ρη δυ - να τή συµ βί ω σή τους µε τον άν θρω πο. Η ε πι στη µο νι κή ο µά δα της "ΚΑΛ ΛΙ ΣΤΩ" συλ λαµ βά νει τα ζώ α µε ει δι κές πα γί δες, οι ο ποί ες ε ξα σφα λί ζουν την α πο φυ γή τραυ µα τι σµού τους, και α φού α ναι σθη - το ποι η θούν, το πο θε τεί ται σε αυ τά έ να ει δι κό δο ρυ φο ρι κό κο λά ρο το ο ποί ο ε πι - τρέ πει τον α κρι βή προσ διο ρι σµό της θέ - σης κά θε µιά µι ση ώ ρα, σε 24ω ρη βά ση για τα ε πό µε να δύ ο χρό νια. Αυ τή η δια - δι κα σί α ε πι τρέ πει την πα ρα κο λού θη ση α πό τους ε ρευ νη τές της µε τα κί νη σης της ρα διο ση µα σµέ νης πια λύ και νας, αλ λά και ό λης της α γέ λης στην ο ποί α αυ τή α νή κει. Το κο λά ρο πέ φτει µό νο του α πό το λαι µό του ζώ ου, µό λις ο λο κλη ρώ σει την "α πο - στο λή" του. Σηµειώνεται ότι η συ γκε κρι µέ νη µε λέ τη ε ντάσ σε ται στο πλαί σιο ει δι κού ε πι στη - µο νι κού προ γράµ µα τος µε βα σι κό στό χο την ε κτί µη ση της ε πί δρα σης της κα τα - σκευ ής και λει τουρ γί ας της Ε γνα τί ας Ο - δού (τµή µα Πα να γί ας-γρε βε νών), µή κους 37 χλµ., στις συ νή θειες και µε τα κι νή σεις των µε γά λων θη λα στι κών. Οι εναποµείναντες πληθυσµοί της αρκούδας και του λύκου αποκόβονται σε πεπερασµένες ζώνες, εκεί που µέχρι την προηγούµενη Η Καλλιστώ καινοτοµεί, εφαρµόζοντας επιστηµονικές µεθόδους οι οποίες προσφέρουν έγκυρα αποτελέσµατα για τις συνήθειες και τις µετακινήσεις κάθε αγέλης, που υποχρεώνεται να συµβιώσει µε τους νέους οδικούς άξονες της υτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. εικοσαετία είχαν πλήρη ελευθερία κινήσεων... Με τα µέ χρι στιγ µής δε δο µέ να που έ - χουν συ γκε ντρω θεί, πα ρα τη ρή θη κε ό τι οι λύ κοι α να γκά ζο νται να χρη σι µο ποι ή σουν α κα τάλ λη λες υ πο δο µές για να διασχίσουν τον αυ το κι νη τό δρο µο, ό πως είναι οι προβληµατικοί κόµ βοι, γε γο νός που ε - γκυ µο νεί κίν δυ νο για τα ζώ α και τους ο - δη γούς (σύ γκρου ση µε ο χή µα τα) σε ση - µεί α που δεν έ χουν κα τα σκευα σθεί α κό - µα ει δι κά πε ρά σµα τα διέ λευ σης της πα - νί δας. Το διε τούς διάρ κειας πρό γραµ µα ( ), που χρη µα το δο τεί ται α πό την Ε - ΓΝΑ ΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε., συ ντο νί ζει η πε ρι βαλ - λο ντι κή ορ γά νω ση "Καλλιστώ" και υ λο - ποιεί το µέ ρος του που α φο ρά στα µε γά - λα σαρ κο φά γα (αρ κού δες-λύ κους). Η το πο θέ τη ση δο ρυ φο ρι κών ρα διο πο - µπών α πό τους ε πι στή µο νές της σε ά το - µα λύ κου και αρ κού δας α πο τε λεί έ να α - πό τα κύ ρια ε ρευ νη τι κά α ντι κεί µε να του πρω το πο ρια κού για τα ευ ρω πα ϊ κά δε δο - µέ να προ γράµ µα τος. Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν: Àƒ æ ƒ À, Γεωπόνος-Γεωργοοικονοµολόγος M.Sc. ø π ø, Βιολόγος M.Sc. πøƒ ª ƒ, ρ. Βιολογίας πøƒ π À, Υποψήφιος ρ. Βιολογίας π π π, Υποψήφιος ρ. Βιολογίας º ƒ ª π À, Υποψήφια ρ. Παιδαγωγικής Eº À À, Κοινωνική Λειτουργός ª π µ π π À, Επιµέλεια Ύλης π πø π, Χηµικός Μηχανικός ƒ Ã, ηµοσιογράφος ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: À π

4 4 ƒ π ανατολικά Το διασυνοριακό πάρκο στη Ροδόπη θα συµβάλλει στην προσέλκυση ευρωπαϊκών κονδυλίων Ελληνικές και βουλγαρικές αρχές συµφώνησαν για κοινές δράσεις µε σκοπό την προστασία και την ορθή διαχείριση του φυσικού πλούτου στα κοινά σύνορα. ΜΕΓΑΛΗ ε πι τυ χί α ση µεί ω - σε η ιε θνής Συ νά ντη ση για τη ια συ νο ρια κή Προ στα τευό µε νη Πε ριο - χή της ο ρο σει ράς Ρο δό πης την ο ποί α διορ γά νω σε η Πε ρι βαλ λο ντι κή Ορ γά νω - ση «Καλ λι στώ» και η ο ποί α ε ντάσ σε ται στην Κοι νο τι κή Πρω το βου λί α Interreg IIIA Ελ λά δας-βουλ γα ρί ας. Η συ νά ντη ση πραγ µα το ποι ή θη κε στις 13 &14 Μαρ τί - ου στο Πα ρα νέ στι της ρά µας µε τη θερ- Στη συνάντηση συµ- µετείχαν από ελληνικής πλευράς οι Φορείς ιαχείρισης Ροδόπης και αδιάς, ασαρχεία, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Οικολογικές Κινήσεις ράµας και Ξάνθης, εκπρόσωποι του Επιµελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιµότητας, εκπρόσωποι των κατά τόπους ιευθύνσεων Γεωργίας και των ιευθύνσεων ασών. Από τη βουλγαρική πλευρά συµµετείχαν εκπρόσωποι της EcoArk, της Balkani Wildlife Society, της Society Rhodope- Mountain for everyone, του Bulgarian Biodiversity Foundation, του UNDP- Rhodope Project και πολλών άλλων. Στη φωτογραφία το λόγο έχει ο επιστηµονικός υπεύθυνος της «Καλλιστώ» ρ. Γιώργος Μερτζάνης. Προς πρωτόκολλο συνεργασίας µή συµ µε το χή πε ρι βαλ λο ντι κών ορ γα νώ σε ων, ει δι κών ε πι στη µό - νων, εκ προ σώ πων της Το πι κής Αυ το διοί κη σης, δη µό σιων υ πη - ρε σιών, Φο ρέ ων ια χεί ρι σης και άλ λων φο ρέ ων α πό την Ελ λά δα και τη Βουλ γα ρί α οι ο ποί οι ε - µπλέ κο νται στις προ σπά θειες για την προ στα σί α και την ορ θή δια - χεί ρι ση του φυ σι κού πλού του της πε ριο χής. Σκο πός της συ νά ντη σης αυ τής ή ταν η α νταλ λα γή πλη ρο φο ριών, ε µπει ριών και προ τά σε ων και η εκ πό νη ση κοι νών σχε δί ων δρά - σης για την α νά δει ξη της πε ριο - χής και την ε νη µέ ρω ση των κα - τοί κων για τους ό ρους συµ βί ω - σης µε τα µε γά λα σαρκοφάγα. Τα συµπεράσµατα ύ ο ση µα ντι κά συ µπε ρά σµα τα προ έ κυ - ψαν α πό τη συ νά ντη ση αυ τή. Πρώ τον δη µιουρ γή θη καν οι όροι συ νερ - γα σί ας µε τα ξύ των δύ ο χω ρών, προ κει - µέ νου ΜΚΟ, το πι κοί φο ρείς και Πε ρι βαλ - λο ντι κές ορ γα νώ σεις τό σο της ελ λη νι κής ό σο και της βουλ γα ρι κής πλευ ράς να συµ µα χή σουν στην κοι νή προ σπά θεια δη µιουρ γί ας ε νός ια συ νο ρια κού Πάρ - Ο πρόεδρος του.σ της «Καλλιστώ» Σπύρος Ψαρούδας και η Camelia Georgieva, ειδική στη Βιοποικιλότητα, παρουσιάζουν τις εισηγήσεις τους για τις προστατευόµενες περιοχές. κου στην Ο ρο σει ρά Ρο δό πης. Ό πως συµ - φω νή θη κε στη συ νά ντη ση, για την υ λο - ποί η ση ε νός τέ τοιου σχε δί ου ση µα ντι κή προ ϋ πό θε ση εί ναι η υ πο γρα φή ε νός πρω το κόλ λου συ νερ γα σί ας α πό τις ε θνι - κές και το πι κές αρ χές και των δύ ο χω ρών και προς αυ τή την κα τεύ θυν ση α πο φά σι - σαν να κι νη θούν οι παρευρισκόµενοι στη ιεθνή Συνάντηση. εύ τε ρον, ι διαί τε ρη βα ρύ τη τα δό θη κε α πό τους συµ µε τέ χο - ντες και στο χα ρα κτη ρι σµό της ελ λη νι κής πε ριο χής της Ο ρο σει - ράς Ρο δό πης ως Ε θνι κό Πάρ κο προ κει µέ νου να διευ κο λυν θεί και η δη µιουρ γί α του ια συ νο - ρια κού Πάρ κου της Ο ρο σει ράς Ρο δό πης. Του λά χι στον σε ό,τι α - φο ρά στην ελ λη νι κή πε ριο χή κρί θη κε α νε παρ κής η χρή ση του ό ρου Πε ριο χής Οι κο α νά πτυ ξης ο ο ποί ος χρη σι µο ποιεί ται µέ χρι σή µε ρα. Οι συµ µε τέ χο ντες στη συ νά ντη - ση ση µεί ω σαν πως ο χα ρα κτη ρι - σµός της πε ριο χής ως Ε θνι κό Πάρ κο θα διευ κό λυ νε τη διο χέ - τευ ση Ευ ρω πα ϊ κών κον δυ λί ων στην πε ριο χή α φού α πο κτά έ τσι (ι διαί τε ρα µε τά την έ ντα ξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε.) και διασυνοριακή διεθνή σηµασία. Η λή ξη της ιε θνούς Συ νά ντη σης α πο τέ - λε σε για ό λους τους συµ µε τέ χο ντες την αρ χή µιας κοι νής προ σπά θειας προ κει - µέ νου να βο η θή σουν ώ στε να έρ θουν σε συ νεν νό η ση οι κυ βερ νή σεις και οι το πι - κές αρ χές των δύ ο χω ρών προς ό φε λος της περιοχής και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

5 Στις προστατευόµενες περιοχές συντονίζουν τη δράση τους οι οργανώσεις µετά το σεµινάριο του Παρανεστίου. 5 ƒ π ανατολικά Βαλκανικό µέτωπο προστασίας ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ η Καλλιστώ οργάνωσε στο Πα ρα νέ στι της ρά - µας σε µι νά ριο κα τάρ τι σης µε τη χρη µα το δό τη ση του Προ - γράµ µα τος Νέ α Γε νιά σε ρά ση. Ο τί τλος του σε µι να ρί ου ή ταν "Θε- σµι κή κα το χύ ρω ση και νο µι κό κα θε στώς των Προ στα τευό µε νων Πε ριο χών στα Βαλ κά νια µε έµ φα ση στα ευ ρω πα ϊ κά δί - κτυα" κι έ γι νε α πό τις 10 έ ως τις 17 Μαρ - τί ου Συµ µε τεί χαν ορ γα νώ σεις α πό Αλ βα νί α, Π.Γ..Μ., Βουλ γα ρί α, Κρο α τί α, Σερ βί α - Μαυ ρο βού νιο, Βο σνί α και Ερ ζε γο βί νη και Ελ λά δα και συ γκε κρι µέ να η "Καλ λι στώ" (Ελ λά δα), οι EcoArk, Agrolink και Rhodope - a mountain for everyone (α πό Βουλ γα ρί - α), Journalist's Legal Enviromental Center ERINA (Π.Γ..Μ.), Young Researchers of Serbia (Σερ βί α - Μαυ ρο βού νιο), Biology Department Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb (Κρο α τί α), Youth Centre from Bosnia and Herzegovina (Βο σνί α- Ερ ζε γο βί νη) και τέ λος EDEN (Αλ βα νί α). Οι δρα στη ριό τη τες του προ γράµ µα τος στο χεύ ουν στην α νταλ λα γή ε µπει ριών και γνώ σε ων µέ σα α πό ο µά δες ερ γα σί ας και στην ε νη µέ ρω ση των συµ µε τε χό ντων για τη νο µι κή προ στα σί α του πε ρι βάλ λο ντος έ τσι ό πως ι σχύ ει στις χώ ρες που θα συµ - µε τά σχουν στο πρό γραµ µα. Πιο α να λυ τι κά οι στό χοι εί ναι: Α να γνώ ρι ση των Ε θνι κών Νο µο θε σιών των χω ρών των Βαλ κα νί ων για τις προ στα - τευό µε νες πε ριο χές Α να γνώ ρι ση της Νο µι κής Προ στα σί ας των δι κτύ ων NATURA 2000 Α νταλ λα γή γνώ σε ων και ε µπει ριών µε - τα ξύ των νέ ων συµ µε τε χό ντων Σύ ντα ξη έκ θε σης που θα α φο ρά τη νο - µι κή προ στα σί α των Προ στα τευό µε νων Πε ριο χών στα Βαλ κά νια Συ νερ γα σί α των νέ ων συµ µε τε χό ντων ώ στε να σχε δια στεί και να πραγ µα το ποι η - θεί η µε ρί δα πα ρου σί α σης των α πο τε λε - σµά των των ερ γα σιών του προ γράµ µα τος στην το πι κή κοι νω νί α και στις το πι κές αρ - χές του ή µου Πα ρα νε στί ου και του Φο - ρέ α ια χεί ρι σης του ο ρει νού οι κο συ στή - µα τος της Ρο δό πης. Το η µε ρή σιο πρό γραµ µα κά λυ ψε τους στό χους του σε µι να ρί ου, µε συν δυα σµό ει ση γή σε ων α πό τους ί διους τους συµ µε - τέ χο ντες και τη συ γκρό τη ση ο µά δων ερ - γα σί ας, ό που θα α να λυ θούν θέ µα τα που α - φο ρούν στη θε σµι κή κα το χύ ρω ση και προ - στα σί α των Προ στα τευό µε νων Πε ριο χών. Περιβαλλοντική εκπαίδευση µε ορµητήριο το Παρανέστι Η «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ανέλαβε και υλοποίησε το πρόγραµµα µε τίτλο «Υλοποίηση προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προστατευόµενη Περιοχή Οροσειράς Ροδόπης» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), σε συνεργασία µε το Φορέα ιαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. Το πρόγραµµα έχει διάρκεια 12 µήνες.. Οι δραστηριότητες αυτές είχαν ως βάση το Παρανέστι ράµας, όπου βρίσκονται τόσο το παράρτηµα της οργάνωσης στη Ροδόπη, όσο και οι εγκαταστάσεις του Φορέα ιαχείρισης. Οι δραστηριότητες ήταν βιωµατικού χαρακτήρα, µε προτίµηση στην υλοποίησή τους µέσα στο φυσικό περιβάλλον από ειδικούς περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και οδηγούς βουνού της οργάνωσης, καθώς και από τα στελέχη του Φορέα ιαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. Απευθύνονταν σε µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ο σχεδιασµός τους έλαβε υπόψη την ηλικία των µαθητών. Οι βασικές θεµατικές ενότητες αφορούσαν στην άγρια ζωή και φύση και τη συνύπαρξη του ανθρώπου µε αυτήν. Έµφαση δόθηκε επίσης στο παραποτάµιο οικοσύστηµα του Νέστου. Οι δραστηριότητες περιλάµβαναν διαδροµές σε µονοπάτια µε τη συνοδεία έµπειρου οδηγού βουνού, διαδροµή µε βαγόνι του ΟΣΕ στα στενά του Νέστου, βαρκάδα στο Νέστο και επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Παρανεστίου. Συγκεκριµένα, για τους µαθητές πρωτοβάθµιας είχαν προβλεφθεί επίσης δραστηριότητες εκπαιδευτικά παιχνίδια µέσα στο φυσικό περιβάλλον. Οι δραστηριότητες οργανώθηκαν είτε σε µονοήµερη είτε σε διήµερη βάση, ανάλογα µε τις ανάγκες και τη διαθεσιµότητα των σχολείων. Η «Καλλιστώ», σε συνεργασία µε το ΚΠΕ Παρανεστίου, παρείχε τη διαµονή στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ, µετά από συνεννόηση µε τα σχολεία που δήλωσαν συµµετοχή. Οι δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν µε τους µαθητές είχαν µεγάλη επιτυχία.

6 6 ƒ π δυτικά TΟ ΣΗΜΑ του δορυφορικού ραδιοποµπού που παρακολουθούσαν οι βιολόγοι της «Καλλιστώ» όλο το χειµώνα έδειχνε ότι η «Κατερίνα», η θηλυκή αρκούδα ηλικίας 5 ετών, δεν ησύχαζε καθόλου µέσα στην φωλιά της. Με τις πρώτες ανοιξιάτικες ζέστες λύθηκε το µυστήριο: η Κατερίνα ξεµύτισε για λίγο από την φωλιά της για να πιει νερό στο κοντινό ρέµα και εκείνη ακριβώς τη στιγµή οι βιολόγοι παρατήρησαν µε το τηλεσκόπιο ότι δεν ήταν µόνη της: πίσω της στην είσοδο της φωλιάς φτιαγµένη µέσα σε βράχο φάνηκαν δειλά-δειλά για πρώτη φορά τα δύο νεογέννητα αρκουδάκια της! Αυτή ήταν η πρώτη περίπτωση ραδιοση- µασµένης αρκούδας που γεννάει τα µικρά της ενώ βρίσκεται ακόµη «υπό παρακολούθηση». Και το νέο είναι διπλά χαρµόσυνο µε δεδοµένες τις περσυνές απώλειες: 6 αρκούδες χάθηκαν στην περιοχή των Γρεβενών από δηλητήρια και πυροβόλα όπλα µέσα σε ένα µόνο καλοκαίρι... Η φωλιά της Κατερίνας (που είναι µια από τις 13 αρκούδες µε ραδιοκολλάρο που κινούνται στην ΒΑ Πίνδο) απέχει µόλις 1 χιλιόµετρο από το κατασκευαζόµενο τµήµα της Εγνατίας Οδού «Παναγιά-Γρεβενά». Για όλο το διάστηµα από Σεπτέµβριο - Ιανουάριο η «Κατερίνα» κινήθηκε πολύ κοντά στην περιοχή της χάραξης αλλά η περιοχή που χρησιµοποίησε βρίσκεται µόνο από την µία πλευρά Θα προσαρµοστούν τα τέσσερα µικρά αρκουδάκια σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αλλοιώνεται; Γεννητούρια στην Πίνδο! Κατερίνα και Αλέκα έχουν να θρέψουν νεογέννητα, τα οποία θα έµεναν στην... αφάνεια, αν δεν είχαν καταγραφεί δορυφορικά οι κινήσεις των τριών θηλυκών αρκούδων, που έχουν ραδιοσηµανθεί από την Καλλιστώ. του άξονα. ιέσχισε αρκετές φορές την περιοχή κατασκευής αλλά χρησιµοποιώντας πάντα ένα συγκεκριµένο πέρασµα που βρίσκεται σε υπερκείµενο σήραγγας και χωρίς να παραµείνει πολύ από την ƒàº ƒπ ª ƒπ : Τα σήµατα του δορυφορικού ραδιοποµπού φανέρωσαν τη διπλή γέννα: η παραµονή στη φωλιά τους είχε απρόσµενα µεγάλη διάρκεια. άλλη πλευρά. Το ερώτηµα είναι πόσο εύκολα θα προσαρµοστούν τα µικρά αρκουδάκια σε ένα τοπίο που συνεχώς αλλάζει και αλλοιώνεται όχι µόνο από την ίδια την κατασκευή στη ζώνη κατάληψης του έργου αλλά και από τα λεγόµενα «συνοδά» έργα (καθ υπέρβαση των Περιβαλλοντικών Όρων) όπως δηµιουργία δανειοθαλάµων-λατοµείων σε αδιατάρακτα τµήµατα του δασικού βιότοπου της αρκούδας. Και µετά η ώρα της Αλέκας! Την Κατερίνα ακολούθησε η Αλέκα, που είναι µια από τις 3 θηλυκές αρκούδες που έχουν ραδιοσηµανθεί από τους επιστήµονες της «Καλλιστώ» τον Σεπτέµβριο του Είναι 5 ετών, αρκετά µεγαλόσωµη - ζυγίζει 92 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑRMIN RIEGLER µέλος της Οµάδας Πεδίου της Καλλιστώ κιλά και πήρε το όνοµά της από µέλος της οµάδας πεδίου που της αγόρασε το ραδιοκολλάρο της. Από τον Σεπτέµβριο µέχρι τον εκέµβριο του 2007 οπότε και µπήκε στη φωλιά της η Αλέκα δεν πλησίασε καθόλου την περιοχή όπου κατασκευάζεται το τµήµα της Εγνατίας «Παναγιά-Γρεβενά». Έπεσε σε λήθαργο στις 4 εκεµβρίου του 2007 οπότε και σταµάτησε η µετάδοση των SMS από το δορυφορικό σύστηµα του ραδιοκολλάρου της. Με το εφεδρικό όµως σύστηµα µετάδοσης του κολλάρου σε VHF η επιστηµονική οµάδα της «Καλλιστώ» παρακολουθούσε σε τακτά διαστήµατα την παραµονή της «Αλέκας» στη φωλιά της που κράτησε όλο το χειµώνα και την µισή άνοιξη. Η µεγάλη διάρκειά της κίνησε ευχάριστες υποψίες και την Κυριακή µέλη της οµάδας µετά από 6 ώρες αναζήτηση της «Αλέκας», την εντόπισαν φευγαλέα µέσα από το πυκνό και απόκρηµνο δάσος µε δύο µικρά αρκουδάκια να την ακολουθούν! Η γέννα της Κατερίνας πήρε µεγάλη δηµοσιότητα σε όλο τον Τύπο. Εδώ τα δηµοσιεύµατα του Έθνους και της Ελευθεροτυπίας.

7 π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Àƒ æ ƒ À º ƒ ª π À π Àª 7 º 1 OIKO IKTYA Θα συµβάλλουν στην κοινή διαχείριση ιάλογος για τη συµβολή των οικοδικτύων µεταξύ Ελλήνων και Βουγάρων. ιακρίνεται -µε το φορητό µικρόφωνοο Σπύρος Ψαρούδας. της Ροδόπης; Η Καλλιστώ συµµετέχει µε κριτική διάθεση στην προσπάθεια για τη σύσταση ελληνοβουλγαρικών οικοδικτύων, που έχουν στόχο τη διατήρηση - αποκατάσταση οικολογικών λειτουργιών. ÓΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ του προ γράµ µα τος "Προ ώ θη ση της προ - στα σί ας της φύ σης και της βιώ σι µης α νά πτυ ξης κα τά µή κους των συ νό ρων- Τε χνι κή βο ή θεια για τη σύ στα - ση δια συ νο ρια κών ελ λη νοβουλ γα ρι κών οι κο δι κτύ ων", Europe Aid/122632/C/SER/BG, που υ λο ποι ή θη κε στη Βουλ γα ρί α τον τε λευ ταί ο χρό νο έ γι νε µί α πρώ τη προ σπά θεια για την κοι νή δια χεί ρι ση της Ο ρο σει ράς Ρο δό πης α πό το ελ λη νι κό και το βουλ γα ρι κό κρά τος. Η Καλ λι στώ πα ρα κο λού θη σε το πρό - γραµ µα σε ό λη τη διάρ κειά του, πα ρό λο που δε συµ µε τεί χε ως ε - ταί ρος, τό σο πα ρέ χο ντας την α πα ραί τη τη πλη ρο φο ρί α στους Βούλ γα ρους ε ταί ρους, ό σο και συµ µε τέ χο ντας στις συ να ντή σεις που ορ γα νώ θη καν για το σχε δια σµό των δρά σε ων και τις δια - πραγ µα τεύ σεις α νά µε σα στις δύ ο χώ ρες. Ο Σπύ ρος Ψα ρού δας, πρό ε δρος της "Καλ λι στώ", συµ µε τεί χε µε την ι διό τη τα του γραµ µα τέ α του Φο ρέ α ια χεί ρι σης Ο ρο σει ράς Ρο δό πης, η Φα νή Α ρα µπα τζί δου, συ νερ γά της της Καλ λι στώ, ως διε θνής ει δι κός βιο ποι κι λό τη τας και η Έλ σα Τσιου µά νη, φί λη της Καλ λι στώ, ως διε θνής ει δι κός νο µι κών θε µά των. Σκο πός του προ γράµ µα τος ή ταν η δη - µιουρ γί α δια συ νο ρια κών οι κο δι κτύ ων και η υ πο γρα φή δια κρα τι κής συµ φω νί - ας για την προ ά σπι ση της κοι νής δια - χεί ρι σής τους µέ σω της σύ στα σης Κοι - νής Ε πι τρο πής ια χεί ρι σης, στην ο ποί - α θα συµ µε τέ χουν εκ πρό σω ποι των αρ - µό διων υ πουρ γεί ων και των Φο ρέ ων ια χεί ρι σης, τα ό ρια των ο ποί ων ε µπί - πτουν στις προ τει νό µε νες πε ριο χές των οι κο δι κτύ ων, και α πό τις δύ ο χώ ρες. Σε γε νι κές γραµ µές δύ ο εί ναι οι στό χοι των δρά σε ων δια τή ρη σης, πα ρά τη µε - γά λη ποι κι λί α κα τα στά σε ων, τρό πων και ο πτι κών. Πρώ τος στό χος εί ναι η ε στί α - ση στη δια τή ρη ση της λει τουρ γί ας των Ως οι κο δί κτυο θε ω ρεί ται έ να συ νε - κτι κό σύ στη µα φυ σι κών και η µιφυ - σι κών στοι χεί ων το πί ου που η δια - µόρ φω ση και η δια χεί ρι σή του γί - νε ται µε σκο πό τη δια τή ρη ση ή την α πο κα τά στα ση των οι κο λο γι κών λει τουρ γιών ως µέ σο προ στα σί ας της βιο ποι κι λό τη τας, ε νώ ταυ τό - χρο να πα ρέ χει τις α πα ραί τη τες ευ και ρί ες για τη βιώ σι µη χρή ση των φυ σι κών πό ρων. οι κο συ στη µά των ως τρό πο διευ κό λυν σης της δια τή ρη σης των ει - δών και των εν διαι τη µά των, και δεύ τε ρος εί ναι η προ ώ θη ση της βιώ σι µης χρή σης των φυ σι κών πό ρων µε σκο πό τη µεί ω ση των ε πι πτώ σε ων των αν θρώ πι νων δρα στη ριο τή των στη βιο ποι κι λό τη - τα. Τέ τοιες προ σεγ γί σεις δε θέ τουν, α πα ραί τη τα, ό ρια στην ύ παι - θρο ε ξαι ρώ ντας α πό αυ τήν ό λες τις αν θρώ πι νες δρα στη ριό τη τες. Α ντι θέ τως, στο χεύ ουν στο να ε πι κε ντρώ σουν σε δρά σεις δια τή - ρη σης σε πε ριο χές ή κοι νό τη τες ει δών που φι λο ξε νούν πε ρι βαλ - λο ντι κές α ξί ες ι διαί τε ρα ση µα ντι κές για τη δια τή ρη ση των οι κο - λο γι κών λει τουρ γιών, µε µα κρο πρό θε σµα α πο τε λέ σµα τα και στην αν θρώ πι νη ευ η µε ρί α, πε ρι γρά φο ντας τις αν θρώ πι νες δρα στη ριό - τη τες µε τέ τοιο τρό πο ώ στε να εί ναι, τό σο α πό οι κο νο µι κής, ό σο και α πό οι κο λο γι κής ά πο ψης, βιώ σι µες. Ό λα αυ τά τα µο ντέ λα δια τή ρη σης χα ρα κτη ρί ζο νται α πό πέ ντε στοι χεί α- κλει διά: Την ε στί α ση στη δια τή ρη ση της βιο ποι κι λό τη τας σε ε πί πε δο οι κο συ στή µα τος, το πι κό ή πε ρι φε ρεια - κό Την έµ φα ση στην εν δυ νά µω ση της οι κο λο γι κής συ νο χής, κυ ρί ως πα ρέ χο - ντας οι κο λο γι κή δια σύν δε ση Τη δια σφά λι ση της προ στα σί ας των κρί σι µων πε ριο χών α πό τις ε πι δρά σεις των εν δυ νά µει ε ξω τε ρι κών κα τα στρο - φι κών δρα στη ριο τή των Την α πο κα τά στα ση, ό που εί ναι δυ - να τή, των υ πο βαθ µι σµέ νων οι κο συ στη - µά των Την προ ώ θη ση της συ µπλη ρω µα τι - κό τη τας µε τα ξύ των χρή σε ων γης και των στό χων της δια τή ρη σης της βιο - ποι κι λό τη τας, και πιο συ γκε κρι µέ να την α ξιο ποί η ση της δυ νη τι κής α ξί ας της βιο ποι κι λό τη τας των σχε τι ζό µε νων η µιφυ σι κών το πί ων. À à π ÛÙË ÛÂÏ. 8

8 8 º 2 Η περιβαλλοντική µη κυβερνητική οργάνωση π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ Σύνθετες δράσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας Ð À Ã π applefi ÙË ÛÂÏ 7 ΑΡΟΛΟ που οι πρώ τες συ ζη τή σεις για το µο ντέ λο των οι κο δι κτύ ων, ως µέ θο δο δια χεί ρι σης του φυ σι - κού πε ρι βάλ λο ντος, χρο νο λο γού νται α πό τη δε κα ε - τί α του '70, εί ναι µό νο την τε λευ ταί α δε κα ε τί α που αυ τή η προ σέγ γι ση ελ κύ ει το α πα ραί τη το εν δια φέ ρον και την α - ξιο πι στί α για να ε φαρ µο στεί ευ ρέ ως. Υ πάρ χουν, πα γκο σµί ως, αρ - κε τά οι κο δί κτυα σε ε φαρ µο γή. Σε ευ ρω πα ϊ κό ε πί πε δο, το Πα νευ - ρω πα ϊ κό Οι κο δί κτυο (Pan-European Ecological Network) ό χι µό - νο έ χει ε µπνευ στεί α πό πα ρα δείγ µα τα οι κο δι κτύ ων που α να πτύ - χθη καν σε το πι κή, ε θνι κή και πε ρι φε ρεια κή κλί µα κα, αλ λά µε τη σει ρά του ε µπνέ ει έ ναν α ριθ µό ευ ρω πα ϊ κών χω ρών ώ στε να α να - πτύ ξουν ε θνι κά δί κτυα µέ σα στο πα νευ ρω πα ϊ κό πλαί σιο. Ως οι κο δί κτυο θε ω ρεί ται έ να συ νε κτι κό σύ στη µα φυ σι κών και η - µι-φυ σι κών στοι χεί ων το πί ου που η δια µόρ φω ση και η δια χεί ρι - σή του γί νε ται µε σκο πό τη δια τή ρη ση ή την α πο κα τά στα ση των οι κο λο γι κών λει τουρ γιών ως µέ σο προ στα σί ας της βιο ποι κι λό τη - τας, ε νώ ταυ τό χρο να πα ρέ χει τις α πα ραί τη τες ευ και ρί ες για τη βιώ σι µη χρή ση των φυ σι κών πό ρων (IUCN, 2001). Σύµ φω να, λοι - πόν, µε αυ τόν τον ο ρι σµό τα οι κο δί κτυα στο χεύ ουν α φε νός στη δια τή ρη ση των οι κο λο γι κών λει τουρ γιών ως µέ σο δια τή ρη σης της βιο ποι κι λό τη τας και α φε τέ ρου στη βιώ σι µη χρή ση των φυ σι κών πό ρων. Το µο ντέ λο των οι κο δι κτύ ων α πο σκο πεί στο να ε πι τευ - χθούν αυ τοί οι δύ ο στό χοι δη µιουρ γώ ντας την υ πο δο µή που διευ κο λύ νει τις οι κο λο γι κές λει τουρ γί ες, αλ λά ταυ τό χρο να προ - σαρ µό ζο ντας, ως έ να βαθ µό, την αν θρώ πι νη εκ µε τάλ λευ ση του το πί ου, ό που αυ τό µπο ρεί να συµ βεί, ή ό που αυ τή συµ βάλ λει στη δια τή ρη ση της βιο ποι κι λό τη τας. Άλ λω στε, τα οι κο δί κτυα α πο τε λούν έ να µο ντέ λο δια τή ρη σης της βιο ποι κι λό τη τας που γεν νή θη κε α να γνω ρί ζο ντας τα πα ρα κά τω. Αρ χι κά, ό τι η προ στα σί α των ι διαί τε ρων βιο λο γι κών στοι - χεί ων - µε ε πι κρα τέ στε ρα έ ναν πε ριο ρι σµέ νο α ριθ µό ι - διαί τε ρα πο λύ τι µων φυ σι κών πε ριο χών και α πει λού µε νων ει δών- δε µπό ρε σε να στα µα τή σει την πτώ ση της α κε - ραιό τη τας των προ στα τευό µε νων πε ριο χών και πλη θυ - σµών. Α κό µη, ό τι η βιω σι µό τη τα των πλη θυ σµών ε ξαρ τά ται α πό την ύ παρ ξη συ γκε κρι µέ νων συ µπλεγ µά των πε ρι βαλ λο - ντι κών στοι χεί ων και δια δι κα σιών και δε δια σφα λί ζε ται α - πο µο νώ νο ντάς τους α πλά α πό την αν θρώ πι νη ε πιρ ρο ή. Τέ - λος, ό τι η αύ ξη ση του µε γέ θους και της έ ντα σης των αν - θρώ πι νων δρα στη ριο τή των στο το πί ο και οι ε πι πτώ σεις τους στη βιο ποι κι λό τη τα δεν µπο ρούν να α ντι σταθ µι στούν µε µέ - τρα προ στα σί ας του το πί ου και µό νο. Η συ γκε κρι µέ νη προ σπά θεια α φο ρά στη δη µιουρ γί α τεσ σά - ρων οι κο δι κτύ ων (Αν. Ρο δό πης, υτ. Ρο δό πης, Πο τα µού Νέ - στου, Πο τα µού Στρυ µώ να) που κα τέ χουν πε ριο χές τό σο α πό την ελ λη νι κή ό σο και α πό τη βουλ γά ρι κη πλευ ρά των συ νό - ρων. Οι ελ λη νι κές πε ριο χές που προ τεί νο νται να ε ντα χθούν στα πα ρα πά νω οι κο δί κτυα ως πυ ρή νες δια τή ρη σης στην Αν. Ρο δό πη εί ναι η κοι λά δα του Κοµ ψά του και του Φι λιου ρί ου και στη υτική Ρο δό πη τα δά ση της Ε λα τιάς, της Ση µύ δας, του Φρα - κτού και της Κε ντρι κής Ρο δό πης, κα θώς και το ό ρος Χα ϊ ντού- Κού λα και οι γύ ρω κο ρυ φές. Στα οι κο δί κτυα του Νέ στου και του Στρυ µώ να, ό που οι δύ ο πο τα µοί α πο τε λούν οι κο λο γι κούς δια δρό - µους, οι ελ λη νι κές πε ριο χές που προ τεί νο νται για έ ντα ξη εί ναι οι κο ρυ φές του ό ρους Ορ βή λου, και το ό ρος Μπέλ λες α ντί στοι χα. Οι δια πραγ µα τεύ σεις µε τα ξύ των υ πουρ γεί ων των δύ ο χω ρών συ νε - χί ζο νται και µε τά τη λή ξη του προ γράµ µα τος ελ πί ζο ντας να κα - τα λή ξουν στην ε πι θυ µη τή συµ φω νί α. º ƒ ª π À

9 Να ενταχθούν όλες οι περιοχές Natura 2000 Παρελκυστική η στάση της Βουλγαρικής κυβέρνησης 9 º 3 Τα αρνητικά δεδοµένα Το κυ ριό τε ρο αρ νη τι κό στις προ τά σεις του προ γράµ µα τος "Econetworks" εί ναι ό τι, δεν πε ρι λή φθη καν στα οι κο δί κτυα ό λες οι πε ριο χές που προ τά θη καν προς έ ντα ξη στο Ευ ρω πα ϊ κό ί κτυο Natura 2000 α πό το Βουλ γα ρι κό έ δα φος. Η Βουλ γα ρι κή κυ βέρ νη ση, για δι κούς της λό γους, κρα τά ει µια πα ρελ κυ στι κή τα κτι κή "κα θυ στε ρή σε ων" για την έ ντα ξη στο Natura των πε ριο χών αυ τών. Ί σως θε ω ρεί ό τι αυ τό θα ε πι φέ ρει "ε µπό δια" στην τα - χύρ ρυθ µη α πορ ρό φη ση ευ ρω πα ϊ κών πό - ρων για την (ά γρια και µη βιώ σι µη) α νά - πτυ ξή τους. Έ τσι, πα ρά του ό τι, µε τά α πό κι νη το ποί η ση πε ρι βαλ λο ντι κών ορ γα νώ σε - ων και την πα ρέµ βα ση της Ε.Ε., οι πε ριο χές αυ τές πε ρι λή φθη καν πρό σφα τα στον Βουλ γα ρι κό Ε θνι κό Κα τά λο γο των προ τει - νό µε νων τό πων προς έ ντα ξη στο Natura 2000, δεν πε ρι λή φθη καν ό λες στα τέσ σε - ρα δια συ νο ρια κά οι κο δί κτυα. Το γε γο νός αυ τό κα ταγ γέλ θη κε α πό τις πε - ρι βαλ λο ντι κές ορ γα νώ σεις, τό σο τις Βουλ - γα ρι κές ό σο και την "Καλ λι στώ", στη δη µό - σια πα ρου σί α ση των α πο τε λε σµά των-προ - Εconetworks: τα συν και τα πλην Ç ΚΑΛΛΙΣΤΩ ε πε σή µα νε θε τι κά και αρ νη τι κά ση µεί α στις προ - τά σεις στις ο ποί ες κα τέ λη ξε το πρό γραµ µα "Προ ώ θη ση της προ στα σί ας της φύ σης και της βιώ σι µης α νά πτυ ξης κα τά µή κος των συ - νό ρων - Τε χνι κή βο ή θεια για τη σύ στα ση δια συ νο ρια κών ελ λη νο-βουλ γα ρι κών οι κο - δι κτύ ων" ("Econetworks"). Τα θετικά στοιχεία Το κυ ριό τε ρο θε τι κό του προ γράµ µα τος ή - ταν η ί δια η συ ζή τη ση που προ κά λε σε για µια κοι νή-δια συ νο ρια κή δια χεί ρι ση των πε ριο χών υ ψη λής φυ σι κής α ξί ας και πάρ - κων στην πα ρα µε θό ριο πε ριο χή Βουλ γα ρί - ας-ελ λά δας, µε έµ φα ση στη δη µιουρ γί α δια συ νο ρια κών οι κο λο γι κών δι κτύ ων. Η Ελ λά δα, αν και εί ναι µέ λος της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης πολ λά χρό νια πριν την Βουλ γα ρί α, που έ γι νε πλή ρες µέ λος µό λις πέρ σι - το 2007, δεν έ χει υ λο ποι ή σει α νά λο γου χα - ρα κτή ρα προ γράµ µα τα. Πε ριο ρί στη κε σε υ πο στή ρι ξη προ γραµ µά των που δί νουν έµ - φα ση σε πρω το βου λί ες ε νη µε ρω τι κού, του ρι στι κού ή α να πτυ ξια κού χα ρα κτή ρα. Έ να α κό µα ση µα ντι κό θε τι κό στοι χεί ο του προ γράµ µα τος εί ναι η πρό τα ση για µια κοι νή "Ε πι τρο πή ια συ νο ρια κής ια χεί ρι - σης". Εί ναι σα φές ό τι η προ ώ θη ση συ γκε - κρι µέ νων δια χει ρι στι κών δρά σε ων ή της ε - πι στη µο νι κής πα ρα κο λού θη σης πε ρι βαλ - λο ντι κών πα ρα µέ τρων και α πό τις δύ ο πλευ ρές των συ νό ρων, προ ϋ πο θέ τουν τα - κτι κή συ νερ γα σί α και συ νε χή συ ντο νι σµό των πρω το βου λιών α πό τις δύ ο πλευ ρές των συ νό ρων. Και αυ τό δεν µπο ρεί να γί νει πα ρά µέ σω µιας κοι νής ε πι τρο πής ή συ - ντο νι στι κού ορ γά νου στο ο ποί ο εκ προ σω - πού νται, α να γνω ρί ζουν και στη ρί ζουν οι - κο νο µι κά και τε χνι κά και οι δύ ο πλευ ρές. Τέ λος, α ξιό λο γο θε τι κό στοι χεί ο α πο τε λεί και το ό τι έ γι νε α πο δε κτή, τό σο α πό την βουλ γα ρι κή ό σο και α πό την ελ λη νι κή πλευ ρά, η πρό τα ση που έ κα νε η "Καλ λι - στώ" για εκ προ σώ πη ση της Ελ λά δας στην "Ε πι τρο πή ια συ νο ρια κής ια χεί ρι σης", α - πό εκ προ σώ πους των Φο ρέ ων ια χεί ρι σης των Προ στα τευό µε νων Πε ριο χών στην πε - ριο χή (Φο ρείς Κερ κί νης, έλ τα Νέ στου, Ο - ρο σει ράς Ρο δό πης και α διάς). τά σε ων του προ γράµ µα τος, που έ γι νε στην Σό φια, στις 14/11/07. Έ να α κό µα αρ νη τι κό στοι χεί ο ή ταν ό τι η µι κρή χρο νι κή διάρ κεια του προ γράµ µα τος (µό λις έ ντε κα µή νες) δεν έ δω σε την ευ και - ρί α α να λυ τι κό τε ρης δια βού λευ σης µε την ελ λη νι κή πλευ ρά. Έ τσι, ε νώ το τµή µα ια - χεί ρι σης Φυ σι κού Πε ρι βάλ λο ντος του Υ - ΠΕ ΧΩ Ε, µε τά και α πό συ νερ γα σί α µε την "Καλ λι στώ", δια µόρ φω σε κά ποιες θέ σεις που θα βελ τί ω ναν τις προ τά σεις των Βουλ - γά ρων, δεν µπό ρε σε να τις δια πραγ µα τευ - τεί µε το ο µό λο γο τµή µα του Βουλ γα ρι κού Υ πουρ γεί ου Πε ρι βάλ λο ντος και Υ δά των. Οι ση µα ντι κό τε ρες α πό τις σω στές θέ σεις του Υ ΠΕ ΧΩ Ε, που δυ στυ χώς δεν προ ω θή - θη καν α κό µα στην άλ λη πλευ ρά, εί ναι δύ ο: Η πρώ τη α φο ρά στη συµ µε το χή εκ προ σώ - που των Πε ρι βαλ λο ντι κών Ορ γα νώ σε ων στην "Ε πι τρο πή ια συ νο ρια κής ια χεί ρι - σης". Η δεύ τε ρη εί ναι α κό µα πιο α ξιό λο γη: Το Υ ΠΕ ΧΩ Ε υ ιο θέ τη σε τη θέ ση πως στα οι κο δί κτυα πρέ πει να πε ρι λη φθούν και ελ - λη νι κές πε ριο χές που δεν ε φά πτο νται στη συ νο ρια κή γραµ µή. Α ντί θε τα, η Βουλ γα ρι - À Ã π ÛÙË ÛÂÏ 10

10 10 Η περιβαλλοντική µη π À ƒπ À ƒ π κυβερνητική οργάνωση - µ À ƒπ º 4 Econetworks Τα συν και τα πλην À à π applefi ÙË ÛÂÏ 9 κή πλευ ρά πρό τει νε µό νο πε ριο χές που ε φά πτο νται στα ελ λη νο βουλ γα ρι κά σύ - νο ρα. Ω στό σο, υ πάρ χουν πολ λές πε ριο - χές στην Ελ λά δα, που ε νώ δεν ε φά πτο - νται στα σύ νο ρα, θα δια χει ρί ζο νταν πο - λύ πιο α πο τε λε σµα τι κά ε άν υ πήρ χε τα - κτι κή συ νερ γα σί α µε τις Βουλ γα ρι κές αρ χές. Για πα ρά δειγ µα, η σω στή δια χεί - ρι ση των αρ πα κτι κών που λιών στο ά - σος της α διάς προ ϋ πο θέ τει συ νερ γα σί - α µε Βουλ γα ρι κούς φο ρείς, πράγ µα που ή δη κά νουν οι πε ρι βαλ λο ντι κές ορ γα νώ - σεις µε τα ξύ τους. Η πε ριο χή του Ε θνι - κού Πάρ κου α διάς, ό µως, δεν πε ρι λαµ - βά νε ται στο προ τα θέν "Οι κο δί κτυο Α να - το λι κής Ρο δό πης", ε πει δή, προ φα νώς, δεν ε φά πτε ται στα σύ νο ρα (!). Κά τι α νά - λο γο ι σχύ ει και για τη λί µνη της Κερ κί - νης ή το έλ τα του Νέ στου, για να πε - ριο ρι στού µε στις πιο χα ρα κτη ρι στι κές πε ρι πτώ σεις. Συµπεράσµατα Η δη µιουρ γί α κοι νών οι κο δι κτύ ων και η α πό κοι νού δια χεί ρι σή τους µε τη Βουλ - γα ρι κή πλευ ρά, προ σφέ ρει νέ ες ευ και ρί - ες για την α πο τε λε σµα τι κό τε ρη ε φαρ µο - γή της Κοι νο τι κής Ο δη γί ας 92/43 και για την προ στα σί α των τύ πων οι κο τό πων και των ει δών που προ στα τεύ ο νται α πό αυ - τή. Ε πι πλέ ον, προσ δί δει διε θνή διά στα ση στις δρά σεις δια χεί ρι σης και ε πι στη µο - νι κής πα ρα κο λού θη σης των "προ στα - τευ τέ ων α ντι κει µέ νων" και, α σφα λώς, άλ λες προ ο πτι κές στην α νά δει ξη και προ στα σί α πε ριο χών υ ψη λής φυ σι κής α - ξί ας. Α ξί ζει, λοι πόν, να υ πο στη ρι χθούν α πό τις πε ρι βαλ λο ντι κές ορ γα νώ σεις, τα ε - ρευ νη τι κά και ε πι στη µο νι κά ι δρύ µα τα και, κυ ρί ως, α πό τις ελ λη νι κές υ πη ρε σί - ες και αρ χές, ό πως η α σι κή Υ πη ρε σί α ή οι Ορ γα νι σµοί Το πι κής Αυ το διοί κη σης. Α ξί ζει να γί νουν νέ α και πε ρισ σό τε ρα θαρ ρα λέ α βή µα τα, ώ στε να ω ρι µά σει η ι - δέ α λει τουρ γί ας διε θνών οι κο λο γι κών δι κτύ ων και δια συ νο ρια κών πάρ κων και να ξε πε ρα στούν τα αρ νη τι κά στοι χεί α της πρώ της σχε τι κής α πό πει ρας µε τα ξύ Ελ λά δας και Βουλ γα ρί ας. Η α πο τε λε σµα τι κή προ στα σί α της φύ σης χρειά ζε ται υ περ βά σεις. Ό χι µό νο των τε χνη τών ο ρί ων και διοι κη τι κών συ νό - ρων, αλ λά και της α πο σπα σµα τι κό τη τας ή του ευ και ρια κού χα ρα κτή ρα των συ - νερ γα σιών που α να πτύσ σο νται Àƒ æ ƒ À Από τις εργασίες για τη συγκρότηση του οικοδικτύου. Στο κέντρο η... Καλλιστώ. Η νοµική ÔΟ ΜΟΝΤΕΛΟ του οι κο δι κτύ ου εµ φα νί στη κε τη δε κα ε τί α του 1970, µε στό χο τη δια τή ρη ση της α κε ραιό τη τας των πε ρι βαλ - λο ντι κών λει τουρ γιών έ να ντι πιέ σε ων α πό αν θρώ πι νες δρα - στη ριό τη τες. Αν και έ χουν εµ φα νι στεί διά φο ρες πα ραλ λα γές α νά λο γα µε τις το - πι κές συν θή κες, σε γε νι κές γραµ µές το οι κο δί κτυο θε ω ρεί ται ό τι υ πη ρε τεί δύ ο στό χους: τη δια τή ρη ση των πε ρι βαλ λο ντι κών λει τουρ γιών ως µέ σου προ στα σί ας των ει δών και των οι κο τό πων, και την προ ώ θη ση της βιώ σι µης χρή - σης των φυ σι κών πό ρων, ώ στε να πε ριο - ρι στεί ο α ντί κτυ πος των αν θρώ πι νων δρα - στη ριο τή των στη βιο λο γι κή ποι κι λό τη τα. Για την ε πί τευ ξη των στό χων αυ τών, το οι κο δί κτυο χα ρα κτη ρί ζε ται α πό ε πι µέ - ρους στοι χεί α, ό πως: έµ φα ση στην προ στα σί α της βιο ποι κι - λό τη τας σε ε πί πε δο οι κο συ στή µα τος έµ φα ση στη δια τή ρη ση και εν δυ νά µω - ση της οι κο λο γι κής συ νο χής, µε σχε δια - σµό δια δρό µων για τη σύν δε ση των κα τε - ξο χήν προ στα τευο µέ νων πε ριο χών κα θο ρι σµό µε τα βα τι κών πε ριο χών, για την προ φύ λα ξη των προ στα τευο µέ νων πε ριο χών α πό ε πι βλα βείς ε ξω τε ρι κές δρα στη ριό τη τες λή ψη µέ τρων α πο κα τά στα σης τυ χόν υ - πο βαθ µι σµέ νων οι κο συ στη µά των, προ α γω γή της βιώ σι µης χρή σης των φυ σι κών πό ρων.

11 To πανευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Τι προβλέπει η ευρωπαϊκή στρατηγική 11 º 5 Χάρτες του οικοδικτύου [Νέστου και υτικής Ροδόπης], όπως τους παρουσίασε η βουλγαρική πλευρά. κατοχύρωση των οικοδικτύων Έ τσι, έ να οι κο δί κτυο θα πε ριέ χει τις κυ - ρί ως προ στα τευό µε νες πε ριο χές, οι κο λο - γι κούς δια δρό µους, ζώ νες προ στα σί ας α - πό ε ξω τε ρι κές πιέ σεις, κα θώς και πε ριο - χές βιώ σι µης χρή σης των φυ σι κών πό - ρων. Στην Ευ ρώ πη ο ό ρος κα θιε ρώ θη κε νο µο - θε τι κά µε την ει σα γω γή του σε µί α σει ρά α πό κεί µε να του Συµ βου λί ου της Ευ ρώ - πης και της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης. Η Σύµ βα ση της Βέρ νης και το ί κτυο Emerald Η Σύµ βα ση της Βέρ νης του Συµ βου λί ου της Ευ ρώ πης εί ναι έ να δε σµευ τι κό νο µι - κό κεί µε νο για την προ στα σί α της φύ σης, που κα λύ πτει το σύ νο λο του φυ σι κού πε - ρι βάλ λο ντος της Ευ ρω πα ϊ κής η πεί ρου και ε κτεί νε ται και σε µε ρι κά κρά τη της Α φρι - κής. Σκο πός της Σύµ βα σης εί ναι η δια τή - ρη ση της ά γριας χλω ρί δας και πα νί δας και των φυ σι κών τους οι κο τό πων και η προ α γω γή της Ευ ρω πα ϊ κής συ νερ γα σί ας στον το µέ α αυ τό. Υ πο γρά φτη κε στη Βέρ - νη της Ελ βε τί ας τον Σε πτέµ βριο του 1979 και τέ θη κε σε ι σχύ την 1η Ιου νί ου 1982, ε νώ σή µε ρα δε σµεύ ει 40 κρά τη µέ λη του Συµ βου λί ου της Ευ ρώ πης και την Ευ ρω πα ϊ κή Κοι νό τη τα, κα θώς και την Μπουρ κί να Φά σο, το Μα ρό κο, τη Σε νε - γά λη και την Τυ νη σί α. Στην Ελ λά δα, η Σύµ βα ση ι σχύ ει ως ε σω - τε ρι κό δί καιο βά σει του Συ ντάγ µα τος α - πό την 1η Ο κτω βρί ου Η Σύµ βα ση της Βέρ νης εί ναι θε µε λιώ δες νο µι κό κεί - µε νο για την προ στα σί α και βιώ σι µη χρή - ση της βιο ποι κι λό τη τας σε ευ ρω πα ϊ κό ε - πί πε δο. Οι δρα στη ριό τη τες των κρα τών µε λών συ ντο νί ζο νται α πό µί α ιαρ κή Ε πι - τρο πή που κά νει ε τή σιες συ να ντή σεις, εκ δί δει συ στά σεις και ψη φί σµα τα, και ορ γα νώ νει σε µι νά ρια και τε χνι κές ο µά - δες. Τον Ιού νιο του 1989, η ιαρ κής Ε πι τρο πή της Σύµ βα σης της Βέρ νης συ νέ στη σε στα κρά τη µέ λη να λά βουν µέ τρα ώ στε να προσ διο ρί σουν πε ριο χές ει δι κού οι κο - λο γι κού εν δια φέ ρο ντος. Το 1996, η ιαρ κής Ε πι τρο πή συµ φώ νη - σε στη σύ στα ση ε νός δι κτύ ου ( ί κτυο Emerald) που θα συ µπε ρι λάµ βα νε τις ή - δη προσ διο ρι σµέ νες πε ριο χές ει δι κού οι - κο λο γι κού εν δια φέ ρο ντος. Ε πο µέ νως, το ί κτυο Emerald δεν συ µπε ρι λαµ βά νει ο - ποια δή πο τε προ στα τευό µε νη πε ριο χή, ού τε εί ναι έ να α πλό ά θροι σµα τέ τοιων πε ριο χών. Η συ νο χή του προ κύ πτει α πό τα συ γκε κρι µέ να κρι τή ρια έ ντα ξης: οι πε - ριο χές ει δι κού οι κο λο γι κού εν δια φέ ρο - ντος πρέ πει να εί ναι ση µα ντι κές και να συ νει σφέ ρουν ου σια στι κά στην ε πί τευ ξη των σκο πών της Σύµ βα σης. Το ί κτυο Emerald δια χει ρί ζε ται µί α ο µά δα ει δι κών, η ο ποί α ο λο κλη ρώ νει τα α παι τού µε να τε - χνι κά έγ γρα φα και κά νει προ τά σεις στη ιαρ κή Ε πι τρο πή για την α νά πτυ ξη του ι κτύ ου. Μέ χρι σή µε ρα, η α νά πτυ ξη του ι κτύ ου À Ã π ÛÙË ÛÂÏ 12 ø Πε ριο χές ει δι κού οι κο λο γι κού εν δια φέ ρο ντος......θε ω ρού νται αυ τές που πλη ρούν έ - να ή πε ρισ σό τε ρα α πό τα πα ρα κά τω κρι τή ρια: συ νει σφέ ρουν ου σια στι κά στην ε πι βί ω ση α πει λού µε νων και εν δη µι - κών ει δών, κα θώς και ει δών που α - να φέ ρο νται στα πα ραρ τή µα τα της Σύµ βα σης υ πο στη ρί ζουν ση µα ντι κό α ριθ µό ει δών σε πε ριο χή µε γά λης βιο ποι κι - λό τη τας ή ση µα ντι κούς πλη θυ σµούς ε νός ή πε ρισ σό τε ρων ει δών συ µπε ρι λαµ βά νουν ση µα ντι κό ή α ντι προ σω πευ τι κό δείγ µα α πει λού - µε νων οι κο τό πων συ µπε ρι λαµ βά νουν κά ποιο ε ξαι - ρε τι κό πα ρά δειγ µα συ γκε κρι µέ νου τύ που οι κο τό που ή συν δυα σµού δια φο ρε τι κών οι κο τό πων έ χουν ση µα σί α για έ να ή πε ρισ - σό τε ρα α πο δη µη τι κά εί δη ή συ νει σφέ ρουν µε ο ποιο δή πο τε τρό πο και ου σια στι κά στην ε πί τευ ξη των σκο πών της Σύµ βα σης.

12 12 Η περιβαλλοντική µη π À ƒπ À ƒ π κυβερνητική οργάνωση º 6 - µ À ƒπ Η νοµική κατοχύρωση των οικοδικτύων À à π applefi ÙË ÛÂÏ 11 Emerald πα ρα µέ νει µε τα ξύ των προ τε - ραιο τή των της Σύµ βα σης της Βέρ νης. Α - πο δεί χτη κε ι διαί τε ρα χρή σι µο ώ στε να προ ε τοι µά σει τα υ πο ψή φια κρά τη της κε - ντρι κής και α να το λι κής Ευ ρώ πης για την εί σο δό τους στην Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση και την έ ντα ξη των προ στα τευό µε νων πε ριο - χών τους στο Natura 2000, κα θώς έ χει δια σφα λι στεί η ε ναρ µό νι ση µε τα ξύ των δύ ο δι κτύ ων. Το Πα νευ ρω πα ϊ κό Οι κο λο γι κό ί κτυο Η Πα νευ ρω πα ϊ κή Στρα τη γι κή για το Το πί - ο και τη Βιο ποι κι λό τη τα στο χεύ ει στη δια - τή ρη ση οι κο συ στη µά των, οι κο τό πων, το - πί ων, ει δών και της γε νε τι κής τους ποι κι - λό τη τας µέ σω της α νά πτυ ξης του Πα νευ - ρω πα ϊ κού Οι κο λο γι κού ι κτύ ου. Το ί κτυο αυ τό συ νει σφέ ρει στην ε πί τευ - ξη των κύ ριων στό χων της Στρα τη γι κής δια σφα λί ζο ντας την προ στα σί α ό λων των οι κο συ στη µά των, οι κο τό πων και ει δών Ευ ρω πα ϊ κής ση µα σί ας, την προ στα σί α αρ κε τά µε γά λων οι κο τό πων ώ στε να ω φε - λη θούν τα α πει λού µε να εί δη, την α πε λευ - θέ ρω ση αρ κε τών δια δρό µων για τα α πο - δη µη τι κά εί δη, κα θώς και την α πο κα τά - στα ση κά ποιων κοµ βι κών οι κο συ στη µά - των και την προ στα σί α α πό πι θα νές ε ξω - τε ρι κές α πει λές. Η Πα νευ ρω πα ϊ κή Στρα τη γι κή για το Το πί - ο και τη Βιο ποι κι λό τη τα ε γκρί θη κε α πό την τρί τη ι ϋ πουρ γι κή Σύ νο δο "Έ να Πε - ρι βάλ λον για την Ευ ρώ πη", που έ γι νε στη Σό φια, Βουλ γα ρί α, τον Ο κτώ βριο Η δη µιουρ γί α και α νά πτυ ξη του Πα νευ - ρω πα ϊ κού Οι κο λο γι κού ι κτύ ου α πο τέ λε - σε και τον πρώ το της στό χο, την ε πί τευ ξη του ο ποί ου το Συµ βού λιο της Ευ ρώ πης α - νέ θε σε σε µί α ε πι τρο πή ε µπει ρο γνω µό - νων, υ πό την ε πί βλε ψη του Συµ βου λί ου για την Πα νευ ρω πα ϊ κή Στρα τη γι κή για το Το πί ο και τη Βιο ποι κι λό τη τα. Το Πα νευ ρω πα ϊ κό Οι κο λο γι κό ί κτυο πρώ - το ε πι χεί ρη σε να συν δέ σει προ στα τευό - µε νες πε ριο χές µέ σω της α πο κα τά στα ση ή της δια τή ρη σης οι κο λο γι κών δια δρό µων. Τυ πι κό πα ρά δειγ µα οι κο δι κτύ ου, α πο τε - λεί ται ε πο µέ νως α πό τρεις κα τη γο ρί ες πε - ριο χών που αλ λη λο συ µπλη ρώ νο νται: τις κα τε ξο χήν προ στα τευό µε νες πε ριο χές, τους οι κο λο γι κούς δια δρό µους και τις ζώ - νες προ στα σί ας α πό ε ξω τε ρι κές πιέ σεις. Το ί κτυο Natura 2000 και η Ο δη γί α περί Οι κο τό πων Η Ο δη γί α 92/43/Ε ΟΚ "για τη δια τή ρη ση των φυ σι κών οι κο τό πων κα θώς και της ά - γριας πα νί δας και χλω ρί δας" θε σµο θε τή - θη κε µε σκο πό να συµ βάλ λει στην προ - στα σί α της βιο λο γι κής ποι κι λό τη τας, µέ - σω της δια τή ρη σης των φυ σι κών οι κο τό - πων, κα θώς και της ά γριας πα νί δας και χλω ρί δας στα κρά τη µέ λη της Ευ ρω πα ϊ - κής Έ νω σης. Η ο δη γί α δη µιουρ γεί έ να ευ ρω πα ϊ κό οι - κο λο γι κό δί κτυο ε πο νο µα ζό µε νο "Natura 2000". Το δί κτυο αυ τό α πο τε λεί ται α πό "ει δι κές ζώ νες δια τή ρη σης" που έ χουν χα ρα κτη ρι στεί α πό τα κρά τη µέ λη σύµ - φω να µε τις δια τά ξεις της ο δη γί ας, κα θώς και "ζώ νες ει δι κής προ στα σί ας" που έ - χουν θε σµο θε τη θεί σύµ φω να µε τις δια - τά ξεις της ο δη γί ας 79/409 για τη δια τή - ρη ση των ά γριων πτη νών. Τα πα ραρ τή µα - τα Ι (τύ ποι οι κο τό πων κοι νο τι κού εν δια - φέ ρο ντος) και Ι Ι (εί δη ζώ ων και φυ τών κοι νο τι κού εν δια φέ ρο ντος) της ο δη γί ας πα ρέ χουν υ πο δεί ξεις ό σον α φο ρά τον τύ - πο οι κο τό πων και ει δών η δια τή ρη ση των ο ποί ων α παι τεί τον χα ρα κτη ρι σµό πε ριο - χών ως ει δι κών ζω νών δια τή ρη σης. Ο ρι - σµέ να α πό αυ τά χα ρα κτη ρί ζο νται ως τύ - ποι οι κο τό πων ή ει δών προ τε ραιό τη τας, κα θώς δια τρέ χουν κίν δυ νο ε ξα φά νι σης, ε νώ α πα ριθ µού νται ε πί σης τα εί δη ζώ ων και φυ τών που α παι τούν ι διαι τέ ρως αυ - στη ρή προ στα σί α. Ο χα ρα κτη ρι σµός των ει δι κών ζω νών δια - τή ρη σης γί νε ται σε τρί α στά δια. Με βά ση τα κρι τή ρια που ο ρί ζο νται στα πα ραρ τή - µα τα, κά θε κρά τος µέ λος προ τεί νει έ ναν κα τά λο γο τό πων ό που α πα ντώ νται οι κό - το ποι και ά γρια εί δη χλω ρί - δας και πα νί δας. Βά σει των ε θνι κών κα τα λό γων και σε συµ φω νί α µε κα θέ να α πό τα κρά τη µέ λη, η Ε πι τρο πή εκ δί - δει κα τά λο γο τό πων κοι νο τι - κής ση µα σί ας για κα θε µί α α - πό τις ε πτά βιο γε ω γρα φι κές πε ρι φέ ρειες της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης (αλ πι κή, α τλα ντι κή, αρ κτι κή, η πει ρω τι κή, µα κα ρο - νη σια κή, µε σο γεια κή και παν - νο νια κή). Μέ σα σε µια ε ξα ε τί α α πό την ε πι λο γή ε νός τό που ως κοι νο τι κής ση µα σί ας, το οι κεί ο κρά τος µέ λος χα ρα κτη ρί ζει τον εν λό γω τό πο ως ει δι κή ζώ νη δια τή ρη σης. Σε πε ρι πτώ σεις κα τά τις ο ποί ες η Ε πι τρο - πή δια πι στώ νει ό τι έ νας τό πος στον ο ποί - ο υ πάρ χει τύ πος φυ σι κού οι κό το που ή εί - δος προ τε ραιό τη τας δεν έ χει πε ρι λη φθεί σε ε θνι κό κα τά λο γο, η ο δη γί α προ βλέ πει να κι νεί ται δια δι κα σί α δι µε ρούς συ νεν νό - η σης µε τα ξύ του εν λό γω κρά τους µέ λους και της Ε πι τρο πής. Αν η σχε τι κή δια δι κα - σί α δεν κα τα λή ξει σε ι κα νο ποι η τι κό α πο - τέ λε σµα, η Ε πι τρο πή δια βι βά ζει στο Συµ - βού λιο πρό τα ση σχε τι κά µε την ε πι λο γή του εν λό γω τό που ως τό που κοι νο τι κής ση µα σί ας. Τα κρά τη µέ λη θε σπί ζουν τα κα τάλ λη λα µέ τρα ώ στε στις ει δι κές ζώ νες δια τή ρη - σης να ε ξα σφα λί ζε ται η δια τή ρη ση των οι κο τό πων και να α πο φεύ γε ται η υ πο βάθ - µι σή τους. Η ο δη γί α προ βλέ πει τη δυ να - τό τη τα συγ χρη µα το δο τή σεις των µέ τρων δια τή ρη σης α πό την Κοι νό τη τα. Βά σει της ο δη γί ας, τα κρά τη µέ λη υ πο χρε ού νται: να εν θαρ ρύ νουν τη δια χεί ρι ση των στοι χεί ων του το πί ου που θε ω ρούν ου σια στι κά για την µε τα νά στευ ση, τη γε ω γρα φι κή κα τα - νο µή και τη γε νε τι κή α νταλ λα γή των ει - δών, να θε σπί σουν ι διαί τε ρα αυ στη ρά συ - στή µα τα προ στα σί ας για ο ρι σµέ να εί δη ζώ ων και φυ τών που α πει λού νται και να µε λε τή σουν την σκο πι µό τη τα της ε πα νει - σα γω γής των ει δών αυ τών στο έ δα φός τους, και να α πα γο ρεύ σουν τη χρή ση µη ε πι λε κτι κών µέ σων α φαί ρε σης α πό το φυ - σι κό πε ρι βάλ λον, σύλ λη ψης ή θα νά τω σης ο ρι σµέ νων ει δών ζώ ων και φυ τών. π Àª

13 Η Καλλιστώ οργανώνει προγράµµατα εθελοντών σε όλη τη διάρκεια του χρόνου για πρόληψη, γνώση, παρέµβαση. 13 π ª Κάναµε µόδα τη συµµετοχή! Η υπεύθυνη επικοινωνίας της Καλλιστώ Ηλιάνα Μπουσιάκη και ο επιστηµoνικός συνεργάτης Χάρης Πυλίδης στο περίπτερο της οργάνωσης στην AGROTICA. Η Καλλιστώ σε AGROTICA και Αριστοτέλους Από τις 17 έως και τις 19 Απριλίου η «Καλλιστώ» οργάνωσε, υπό την αιγίδα του πρώτου ηµοτικού ιαµερίσµατος Θεσσαλονίκης, εκδηλώσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων της πόλης στην πλατεία Αριστοτέλους. Τα µέλη της οργάνωσης βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης για να ενηµερώσουν, να κινητοποιήσουν, να ευαισθητοποιήσουν τους ανθρώπους της πόλης και να τους συστήσουν την «Καλλιστώ» και το έργο της. Με στέρεη την πεποίθηση πως υπάρχει ρόλος, θέση, δουλειά και διάθεση να κινητοποιηθούν οι Θεσσαλονικείς αποκτώντας ενεργό συµµετοχή σε προβλήµατα που µας αφορούν όλους. Ηλεκτροφόρες περιφράξεις σε µελισσοκόµους Τρεις ηλεκτροφόρες περιφράξεις παραχώρησαν οι επιστήµονες της Καλλιστώ σε µελισσοκόµους των περιοχών Αγίου Αθανασίου και Κερασιάς του νοµού Πέλλας, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν υποστεί ζηµιές στα µελίσσια τους από αρκούδες. Η χρήση ηλεκτροφόρων περιφράξεων έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσµατική στην προστασία ζώων, καλλιεργειών και µελισσιών. Η παραχώρηση ηλεκτροφόρων περιφράξεων από την Καλλιστώ εντάσσεται στο πρόγραµµα στοχευµένων δράσεων ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και πρόληψης σε περιοχές επαναποίκησης από την Καφέ Αρκούδα που υλοποιεί η Καλλιστώ και χρηµατοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Σκοπός της δράσης αυτής είναι να ενηµερωθούν οι µελισσοκόµοι για τα πλεονεκτήµατα χρήσης των ηλεκτροφόρων περιφράξεων. Το ελάχιστο κόστος συντήρησής τους, η δυνατότητα επανατοποθέτησης τους ανάλογα µε τις ανάγκες του ιδιοκτήτη και το εφάπαξ έξοδο για την αγορά τους είναι µερικά από τα πλεονεκτήµατά τους. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί πως οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις είναι 100% αποτελεσµατικές και εντελώς ακίνδυνες τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για τα ίδια τα ζώα. Η Καλλιστώ εργάζεται µε σκοπό τη διάδοση των µέτρων πρόληψης που σκοπό έχουν τη µείωση ή και αποτροπή των ζηµιών στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο από τα µεγάλα σαρκοφάγα ζώα. Η αποτελεσµατικότητα των ηλεκτροφόρων περιφράξεων που παραχώρησε η Καλλιστώ θα παρακολουθείται από τους επιστήµονες της οργάνωσης προκειµένου να διασφαλιστεί η µεταφορά τεχνογνωσίας στους µελισσοκόµους αλλά και να καταγραφούν τα αποτελέσµατα της λειτουργίας τους. Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ, έχοντας ως διττό στόχο την ενεργοποίηση του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διάδοση του µηνύ- µατος της αρµονικής συνύπαρξης του ανθρώπου µε τα µεγάλα σαρκοφάγα, προχώρησε στην παραγωγή και διάθεση µιας νέας σειράς αναµνηστικών. Μια νέα σειρά από µπλουζάκια διατίθενται από την «Καλλιστώ» σε δύο χρώµατα (πράσινο και καφέ) και σε όλα τα µεγέθη. Η παραγωγή των συγκεκριµένων αναµνηστικών έγινε από εταιρεία η οποία ενεργοποιείται τα τελευταία χρόνια στην παραγωγή οικολογικών ενδυµάτων (πιστοποιηµένη από το Institute of Marketecology). Με ανανεωµένα σχέδια και µε τη χρήση οικολογικού βαµβακιού και οικολογικών χρωµάτων, η «Καλλιστώ» καλεί το κοινό να συµµετάσχει στην προσπάθεια της, τόσο διαδίδοντας το µήνυµά της όσο και ενισχύοντας οικονοµικά το έργο της. Αποδεικνύοντας για ακόµη µια φορά τον «πράσινο» χαρακτήρα της, η «Καλλιστώ φοράει τα καλά της» και προσκαλεί το κοινό να γίνει κοινωνός του µηνύµατός της για την προστασία της άγριας ζωής και της φύσης. Προκειµένου να πετύχει τους στόχους της η «Καλλιστώ» εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτησία της από κρατικά και ιδιωτικά συµφέροντα, χάρη στην υποστήριξη όλων της των φίλων, που συµπράττουν - ο καθένας µε τη θέλησή του και τις δυνάµεις του - στο έργο της οργάνωσης. Στόχος της «Καλλιστώ» είναι να ευαισθητοποιηθεί το κοινό προκειµένου να γίνουµε όλου συµµέτοχοι στην κοινή προσπάθεια ενεργοποίησης των πολιτών για την αντιµετώπιση των µεγάλων, οικουµενικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβληµάτων της εποχής. Ας κάνουµε λοιπόν «µόδα» τη συµµετοχή και την ευαισθητοποίηση! Τα µπλουζάκια, καθώς και όλα τα αναµνηστικά της «Καλλιστώ» θα διατίθενται σύντοµα µέσω της ιστοσελίδας

14 14 ƒ ƒπ Η Καλλιστώ συνδυάζει την επιστηµονική έρευνα µε τις δράσεις πεδίου και την ενηµέρωση του κοινού. Νέες ερευνητικές δραστηριότητες Η"ΚΑΛΛΙΣΤΩ" έχει αναλάβει για λογαριασµό του ΥΠΕΧΩ Ε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον» (ΕΠΠΕΡ ΙΙΙ, άξονας "Τεχνική Βοήθεια") την κατάρτιση ενός Σχεδίου ράσης για το πρόβληµα της κατάτµησης των φυσικών ενδιαιτηµάτων (µε έµφαση στην πανίδα) από τους υπό κατασκευή και προγραµµατιζόµενους άξονες µεταφοράς (αυτοκινητόδροµοι, σιδηροδροµικές γραµµές) στην Ελλάδα. Το όφελος από το εν λόγω Σχέδιο ράσης είναι ότι θα αποτελέσει ένα λειτουργικό εργαλείο στη διάθεση των αρµοδίων τεχνικών Υπηρεσιών και Κρατικών Φορέων αναπληρώνοντας ένα βασικό κενό εφόσον η Ελλάδα έχασε την προηγούµενη ευκαιρία συµµετοχής στο ιευρωπαϊκό Πρόγραµµα «COST 341» ( ) που είχε ακριβώς τους ίδιους στόχους. Το αναµενόµενο αποτέλεσµα είναι ότι η χρήση του Σχεδίου ράσης, θα συµβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσµατική αντι- µετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στο οικοσύστηµα και την βιοποικιλότητα από την κατασκευή αξόνων µεταφοράς στη χώρα µας. αξόνων µεταφοράς στη χώρα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η οµάδα εργασίας αποτελείται από 10 ειδικούς επιστήµονες στο θέµα. Βόρεια Πίνδος: Παρακολούθηση της πανίδας Επίσης η «Καλλιστώ» ανέλαβε πρόσφατα από τον Φορέα ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου την υλοποίηση του προγράµµατος παρακολούθησης πανίδας στην εν λόγω προστατευόµενη περιοχή συνολικής έκτασης ~2.000 τετ. χλµ ( στρέµµατα). Εµφαση θα δοθεί σε σπάνια είδη ορνιθοπανίδας, στη βίδρα, στα οπληφόρα (όπως το σπάνιο αγριόγιδο) και βέβαια στον λύκο και την αρκούδα. Ειδικό καθεστώς προστασίας στο Γράµο Μέλη της επιστηµονικής οµάδας της «Καλλιστώ» συνεργάζονται µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων για την επικαιροποίηση και συµπλήρωση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) των περιοχών του δικτύου NATURA 2000: «Κορυφές Όρους Γράµος» (GR ) και την εκπόνηση ΕΠΜ για την περιοχή: «Όρος ούσκον, Ωραιόκαστρο, δάσος Μερόπης, κοιλάδα Γορµού, λίµνη ελβινακίου» (GR ). Το σύνολο της περιοχής αποτελεί σηµαντικό καταφύγιο για την αρκούδα, τον λύκο και το αγριόγιδο. Η διαδικασία αυτή θα καταλήξει στην ανακήρυξη της περιοχής υπό ειδικό καθεστώς προστασίας ευνοϊκό για την διατήρηση των παραπάνω ειδών. Στο 1 ο συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας Α. Μέλη της επιστηµονικής οµάδας της «Καλλιστώ» συµµετείχαν µε προφορική ανακοίνωση-πόστερ στο 1ο ιεθνές Συνέδριο «Ακουστικής Οικολογίας» που έγινε τον Νοέβριο 2007 στην Κέρκυρα. Η ανακοίνωση είχε τίτλο «Προκαταρκτικά στοιχεία συσχέτισης προτύπου κίνησης της καφέ αρκούδας (Ursus arctos L.) και της κατανοµής του παραγόµενου θορύβου από την κατασκευή λειτουργία της Εγνατίας Οδού στο Εθνικό Πάρκο της Β.Πίνδου». Επανεκδίδεται το Κόκκινο Βιβλίο Μέλη της επιστηµονικής οµάδας της «Καλλιστώ» συνεργάζονται µε το Πανεπιστήµιο Βόλου, Εργαστήριο ιαχείρισης Οικοσυστηµάτων και Βιοποικιλότητας, Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος για την επικαιροποίηση των στοιχείων σε ότι αφορά την κατάσταση των πληθυσµών της καφέ αρκούδας και του λύκου στο πλαίσιο επανέκδοσης του «Κόκκινου Βιβλίου» των Απειλούµενων Σπονδυλόζωων (Red Data Book). Μέλος της επιστηµονικής οµάδας της Καλλιστώ συµ- µετείχε στην επιστηµονική δηµοσίευση µε τίτλο: «Distance-based criteria to identify minimum number of brown bear females with cubs in Europe» στο διεθνές επιστηµονικό περιοδικό Ursus, 18 (2): Κινητοποίηση εθελοντών στο Σιδηρόνερο ράµας ρά σεις ε νη µέ ρω σης και κι νη το ποί η ση ε θε λο ντών για την πε ρι βαλ λο ντι κή ευαι - σθη το ποί η ση πα ρα γω γών και ε πι σκε πτών θα πραγµατοποιηθούν στο Σι δη ρό νε - ρο ρά µας. Το συ γκε κρι µέ νο πρό γραµ µα θα διαρ κέ σει 10 µή νες και θα λή ξει στο τέ λος του Συ νο πτι κά το πρό γραµ µα προ βλέ πει την α να πα ρα γω γή ε - ντύ που για τα µέ τρα δια χεί ρι σης (η λε κτρο φό ρες πε ρι φρά ξεις, ελ λη νι κός ποι µε - νι κός, ο πω ρώ νες, µπά ρες διά βα σης) και µεί ω σης των συ γκρού σε ων µε τα ξύ των αν θρώ πων και της ά γριας πα νί δας. Στη διάρ κεια του σχε δί ου θα διορ γα νω θεί η - µε ρί δα-εκ δή λω ση σε συ νερ γα σί α µε την κοι νό τη τα και τον Φ..Ο.Ρ. (Φο ρέ α ια - χεί ρι σης Ο ρο σει ράς Ρο δό πης). ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ το Σύλλογο Γονέων και τα παιδάκια του Αρσάκειου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης για την ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος και για την ευγενική τους δωρεά στην «ΚΑΛΛΙΣΤΩ». τη φίλη µας Μαρίνα Λεωνιδοπούλου για την πολύτιµη βοήθειά της στην έκδοση έντυπου υλικού της «Καλλιστώ».

15 Μαθήτριες και µαθητές του Κορδελιού έγιναν δηµοσιογράφοι και ερευνητές πεδίου για να µελετήσουν το λύκο! 15 ƒ ªµ π Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΣΤΙΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 οι συνεργάτες της Καλλιστώ πραγµατοποίησαν ενηµερωτική συνάντηση µε θέµα το λύκο µε τους µαθητές των πρώτων τµηµάτων της Β και Γ Γυµνασίου του 1 ου Γυµνασίου Ελευθέριου- Κορδελιού. Με τη λήξη της ενηµέρωσης, οι µαθητές χωρίστηκαν ανά τµήµα και ανέλαβαν, το κάθε ένα, τη δηµιουργία ενός ερωτηµατολογίου ώστε να το χρησιµοποιήσουν στη συνάντηση µε κτηνοτρόφους που είχε προγραµµατιστεί. Το ένα τµήµα ανέλαβε τη δουλειά των δηµοσιογράφων και το άλλο τη δουλειά των ερευνητών πεδίου. Στις 27 Μαρτίου τα δύο τµήµατα επισκέφτηκαν δύο κτηνοτροφικές µονάδες, µία µε βοοειδή και µία µε αιγοπρόβατα, στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά, ώστε να συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια σύµφωνα µε τις απαντήσεις που θα έπαιρναν από τους κτηνοτρόφους. Η επιλογή των µονάδων έγινε µε βάση τα στοιχεία του ΕΛΓΑ για ζηµιές από λύκο στο ζωικό κεφάλαιο. Οι µαθητές εφόσον συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια έγραψαν ένα άρθρο ώστε να φιλοξενηθεί σε ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΦΑΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙ ΟΥ αυτό το τεύχος του περιοδικού µας. Στο άρθρο αποτυπώνονται οι υπερβολές, οι αντιφάσεις και οι προκαταλήψεις που συνοδεύουν την παρουσία του λύκου στην περιοχή: οι... ήρεµοι λύκοι καταβρόχθισαν 49 ζώα, µε 1-2 επιθέσεις το χρόνο! Οι συναντήσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο του προγράµµατος που έχει αναλάβει η Καλλιστώ ικτύωση µε εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς µε στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. ΜΕ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ: Τελικά οι... οικολόγοι ξαµόλησαν ή όχι άγριους λύκους; ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΜΕ δύο κτηνοτρόφους στην περιοχή Λαγκαδά. Ο πρώτος κάνει αυτή τη δουλειά εδώ και 10 χρόνια, όταν δόθηκε επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δεύτερος κάνει τη δουλειά του κτηνοτρόφου 30 χρόνια. Χαρακτηριστικά µας λέει πως «γεννήθηκε κτηνοτρόφος». Μεγάλο ρόλο στην επιλογή του επαγγέλµατος και των δύο κτηνοτρόφων έπαιξε ο πατέρας του κάθε ένα, ο οποίος έκανε το ίδιο επάγγελµα. Στην ερώτηση για το πόσο επικίνδυνο είναι το επάγγελµα, ο πρώτος κτηνοτρόφος µας απάντησε αρκετά. Ο δεύτερος παραδέχτηκε ότι το επάγγελµα του κτηνοτρόφου, όπως όλες οι δουλειές, είναι επικίνδυνο αλλά µας είπε πως η δουλειά είναι χαρά και γι αυτό δεν παραπονιέται. Σύµφωνα µε τους δύο κτηνοτρόφους, ο λύκος είναι το πιο επικίνδυνο ζώο και αποτελεί κίνδυνο για τα κοπάδια τους. Είναι πολύ επιθετικός και τροµακτικός, ιδιαίτερα την εποχή του ζευγαρώµατος. Ο πρώτος κτηνοτρόφος έχει δεχθεί συνολικά 7 επιθέσεις από λύκο, στις 2 από τις οποίες ήταν παρών. Ο λύκος κάνει 1 µε 2 επιθέσεις τον χρόνο. Σύµφωνα µε τον δεύτερο κτηνοτρόφο, ο λύκος έφαγε 49 ζώα από το κοπάδι του και µας λέει πως οι επιθέσεις του λύκου γίνονται κυρίως τη µέρα. Για τις ζηµιές του λύκου δεν παίρνουν αποζηµίωση καθώς υπάρχουν περιορισµοί. Κοντά στην περιοχή βρίσκονται περίπου 15 λύκοι, οι οποίοι ωστόσο έχουν συνηθίσει την παρουσία του ανθρώπου και έχουν ηρεµήσει. Ο κύριος Σωτήρης, ο δεύτερος από τους 2 κτηνοτρόφους, έχει παρατηρήσει ότι µερικοί λύκοι είναι πιο ήρεµοι από τους άλλους. Στους λύκους που υπάρχουν στην περιοχή περιλαµβάνονται και λύκοι που έχουν αφεθεί από οικολόγους. Αυτοί οι λύκοι, κάνουν, όπως λένε, τη µεγαλύτερη ζηµιά. Ωστόσο οι οικολόγοι αρνούνται ότι έχουν αφήσει λύκους, αφού το κόστος είναι αρκετά υψηλό. Για να προστατευτούν χρησιµοποιούν διάφορα µέσα. Ο πρώτος κτηνοτρόφος, αν και δεν παίρνει επιδότηση για αυτό, έχει κάνει αίτηση στον Αρκτούρο για έναν ελληνικό ποιµενικό σκύλο, αλλά ακόµα δεν έχει λάβει απάντηση. Ο κύριος Σωτήρης, δε διστάζει να χρησιµοποιεί όπλα για να προστατευτεί από τη ζηµιά που του προκαλεί ο λύκος.

16 Ισχυρότεροι µαζί σας! Αγαπητοί αναγνώστες, ÌETA α πό 4 χρό νια διαρ κούς πα ρου σί ας στα θέ µα - τα που α φο ρούν στην ά γρια ζω ή και στη φύ ση, δίνοντας έµφαση στα µε γά λα σαρ κο φά γα, οι άν θρω ποι της περιβαλλοντικής οργάνωσης "Καλ λι στώ" θέ λουν να ευ χα ρι στή σουν ό σους και ό σες ή τα νε α ρω γοί στην προ σπά θεια µας, κά νο ντάς την και δι κή τους. Το θέ µα της δια τή ρη σης της ά γριας ζω ής δεν εί ναι µό νο υ πό θε ση δι κή µας, αλ λά και ού τε διεκ δι κού µε κά τι τέ τοιο. Πι στεύ ου µε πως µε συλ λο γι κή προ σπά θεια και την ε νερ γή συµ µε το χή σας µπο ρού µε να πε τύ χου µε α - κό µα πε ρισ σό τε ρα στο έρ γο που ξε κι νή σα µε α νε - ξάρ τη τα µε τις δυ σκο λί ες που εν δέ χε ται να α ντι - µε τω πί σου µε. O πιο µε γά λος στό χος των προ σπα θειών µας εί - ναι να µπο ρού µε να πα ρεµ βαί νου µε α πε ρί σπα - στοι α πό κυ βερ νη τι κές και ε πι χει ρη µα τι κές προ στα γές µε τις ο ποί ες πολ λές φο ρές ερ χό - µα στε σε ρή ξη. Η µο να δι κή λύ ση εί ναι η ε - νερ γο ποί η ση και συµ µε το χή ό σο το δυ να - τόν πε ρισ σο τέ ρων γί νε ται σε αυ τή την προ σπά θεια. Κά πο τε ένας πο λι τι κός εί πε: "Πολ λοί µας ε - ρωτεύονται αλλά λίγοι µας νυµφεύονται". Σή µε ρα στην "Καλ λι στώ" α να ρω τιό µα στε µή πως έ φτα σε η ώ ρα να µετατρέψουµε σε ισχύ πολιτών την απλή υποστήριξη. Να εµπεδώσουµε, µε τη συστηµατική µας σχέση, ένα διαρκή διάλογο για τους καυτούς φακέλους του βαλκανικού µας περιβάλλοντος και να µετατρέψουµε την απλή συµπάθεια σε δυναµική συµµετοχή. Με αυτό το τεύχος ολοκληρώνεται η υποστήριξη που µας παρείχε η κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG. Σας ευχαριστούµε όλους θερµά! Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών Κοινοτική Πρωτοβουλία Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η έκδοση του περιοδικού συγχρηµατοδοτείται στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG από το Ευρωπαϊκό Tαµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 75% και το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών κατά 25%.

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Εν δια φέ ρον Θέ μα EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1:77-97 Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Ν.Γ. ΓΑ ΛΑ ΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ Γ.Π. ΚΑ ΜΠΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Στην πα ρού

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις & Χρη µα το οι κο νο µι κά Ερ γα λεί α των Α γο ρών ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (Ε) Α θα νά σιος Φουρ τού νας, Α πό φοι τος Οικονομικού Πα νε πι στη μί ου Μα κε δο νί ας 40 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. H Α ΝΑ ΔΙΟΡ ΓΑ ΝΩ ΣΗ ΤΩΝ Ε ΝΟ ΠΛΩΝ ΔΥ ΝΑ ΜΕ ΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛ ΛΗ ΝΟ ΤΟΥΡ ΚΙ ΚΟ ΠΟ ΛΕ ΜΟ ΤΟΥ 1897 ΚΑΙ ΤΟ ΕΡ ΓΟ ΤΗΣ ΓΑΛ ΛΙ ΚΗΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΗΣ Α ΠΟ ΣΤΟ ΛΗΣ Υ ΠΟ ΤΟΝ ΤΑ ΞΙΑΡ ΧΟ J. P. EYDOUX ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 5/2011 (ΣΕΠ.-ΟΚΤ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος 46 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 τις μέ ρες μας ό λοι μας έ χου με ακού σει

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή

περιεχόμενα Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 8, Μάιος 2011 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νοι σύ ντα ξης: Ευάγγελος Αμπανίδης, Ανδρέας Αυγερινός

Διαβάστε περισσότερα

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός!

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Νατάσα Μάγκου Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Βιωματική προσέγγιση του εγγραμματισμού, των μαθηματικών και άλλων επιστημών μέσα από παιχνίδια ψυχοκινητικής αγωγής Θεσσαλονίκη 2010 Ο λύκος

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 0Ι Α Ε ΡΑ ΠΟ ΒΑ ΤΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 Η συν θή κη α να κω χής που υ πο γρά φη κε στις 3 Σε πτεμ βρί ου 1943 με τα ξύ των Συμ μά χων και της Ι τα λί ας, προ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010 Τεύχος 38 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Ο πρό ε δρος

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 áåé þñïò Ê ÅÉÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, ÙÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔ ÕÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 NÏÅÌÂÑÉÏÓ 2003 NOVEMBER 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα