Φεστιβάλ Εθελοντισμού & Πολιτισμού Χωρίς Σύνορα-2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φεστιβάλ Εθελοντισμού & Πολιτισμού Χωρίς Σύνορα-2014"

Transcript

1 Φεστιβάλ Εθελοντισμού & Πολιτισμού Χωρίς Σύνορα-2014 Kυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014 ώρα Hilton Athens ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΤΜΜΕΣΟΦΕ 50 εθελοντικέσ οργανώςεισ & φορείσ με περίπτερα από το φάςμα του εθελοντιςμού & πολιτιςμού 20 εκδηλώςεισ για την κοινωνία των πολιτών & τον πολιτιςμό κεντρική εκδήλωςη φεςτιβάλ 2014 αφιερωμένη ςτον πολιτιςμό γιορτινό bazaar Διοργάνωςη: Ευρωπαΰκό Δίκτυο Εθελοντιςμού Ελλάδα E-Volunteers Forum & Κοςμο-Πολιτιςμόσ πολιτιςτικόσ οργανιςμόσ ΕΙΟΔΟ ΕΛΕΤΘΕΡΗ Τπό την Αιγύδα Xορηγόσ Επικοινωνύασ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ Στα πλαίσια του Money Show

2 Διοργάνωςη: Σο Ευρωπαΰκό Δίκτυο Εθελοντιςμού-Ελλάδα - Ε Volunteers Forum) δημιουργόθηκε το 2008 εύναι platform για εθελοντικϋσ οργανώςεισ & εθελοντϋσ (χωρύσ ςυνδρομό). Προϊγει την Ιδέα του Εθελοντιςμού με δρϊςεισ και ςυνϋργειεσ μεταξύ οργανώςεων, φορϋων, ενεργών πολιτών και Μ.Μ.Ε. Εύναι μϋλοσ ςτο Εuropean Council for non-profit Organisations-CEDAG με ϋδρα ςτισ Βρυξέλλεσ και ςτη Βουλή τησ Κοινωνίασ των Πολιτών. (www.facebook.com/e-volunteers Forum) τα πλαύςια εορταςμού τησ «Παγκόςμιασ Ημέρασ Εθελοντιςμού 5 Δεκεμβρίου» θεςπιςμϋνη από τα Ηνωμένα Εθνη διοργανώνει από το 2008 το «Υεςτιβάλ Εθελοντιςμού Φωρίσ ύνορα». Kϊθε χρόνο τον Δεκϋμβριο το φεςτιβϊλ αφιερώνεται ςε διαφορετικϋσ ενότητεσ «κοινωνύασ πολιτών» με κεντρικό εκθεςιακό περύπτερο και ημερύδα. Για το 2014 επιλϋχθηκε ο πολιτιςμόσ και το φεςτιβϊλ ςυνδιοργανώνεται με τον Πολιτιςτικό Οργανιςμό Κοςμο-πολιτιςμό. (www.facebook.com/ festvol.cult.gr) Σο Υεςτιβάλ περιλαμβάνει: 50 περίπτερα εθελοντικών οργανώςεων & φορέων: που πρεςβεύουν ευρύ φϊςμα του εθελοντιςμού & 20 εκδηλώςεισ που αφορούν: θϋματα κοινωνύασ πολιτών, εθελοντιςμού, πολιτιςμού, ευρωπαώκϊ θϋματα κ.α. Υιλοξενεύται ςτο πολυςυνϋδριο ΜΟΝΕΤ SHOW. Eυχαριςτούμε απο καρδιάσ τισ οργανώςεισ, φορείσ, ομιλητέσ και όλουσ τουσ εθελοντέσ που μασ τιμούν και αυτή τη χρονιά. Ο «ΚΟΜΟ-ΠΟΛΙΣΙΜΟ» εύναι πολιτιςτικόσ μη κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ που ιδρύθηκε το Οι ςκοπού του γενικϊ εύναι πολιτιςτικού, εκπαιδευτικού, κοινωνικού και καλλιτεχνικού. Ο Κοςμο-Πολιτιςμόσ μεταξύ ϊλλων: α) προβϊλλει τον ελληνικό πολιτιςμό και ιδιαύτερα τον ςύγχρονο πολιτιςμό, β) υποςτηρύζει τον Διάλογο των Πολιτιςμών και τον Διαπολιτιςμικό Διϊλογο, γ) ςτοχεύει ςτην δια βίου μάθηςη χρηςιμοποιώντασ τα κατϊλληλα εκπαιδευτικϊ εργαλεύα, δ) ςτηρύζει τισ πολιτιςτικέσ ανταλλαγέσ και την δημιουργύα δικτύων και ε) ςτηρύζει με ςειρϊ εκδηλώςεων και δρϊςεων νέουσ καλλιτέχνεσ και ευαίςθητεσ κοινωνικέσ ομάδεσ. Σισ χρονιϋσ λειτουργούςε το Πολιτιςτικό Κέντρο του Κοςμο-Πολιτιςμού όπου πραγματοποιούνταν εργαςτόρια, ςεμινϊρια, εκθϋςεισ, θεματικϊ φεςτιβϊλ και πολλϊ ϊλλα. Επύςησ οργϊνωνε κϊθε καλοκαύρι το Afro-Carribean Music Festival, με μουςικό και δρώμενα. όμερα ο Κοςμο-Πολιτιςμόσ αναπτύςςει νέεσ Δράςεισ οι οπούεσ εύναι πϊντα προςανατολιςμϋνεσ προσ την κοινωνύα. Οργανώνει και ςυμμετϋχει ςε εκδηλώςεισ με πολιτιςτικό, καλλιτεχνικό και κοινωνικό περιεχόμενο καθώσ και επιμορφωτικϊ ςεμινϊρια, αναπτύςςει προγρϊμματα πολιτιςτικών και εκπαιδευτικών επιςκϋψεων με ϊλλεσ χώρεσ, ςυνεργϊζεται με ϊλλουσ φορεύσ από όλη την Ελλϊδα, ςτηρύζει καλλιτϋχνεσ και καλλιτεχνικϋσ και κοινωνικϋσ ομϊδεσ. Ο Κοςμο-Πολιτιςμόσ εύναι μέλοσ: We Are More Culture Action Europe, Platform for Intercultural Dialogue, ENAR και ιδρυτικό μϋλοσ του ENAR Foundation. την Ελλϊδα εύναι Γενικόσ Γραμματϋασ τησ Ομοςπονδύασ Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώςεων Ελλϊδασ - OEMKOE και μϋλοσ του Athens Fringe Network.

3 Πρόγραμμα 20 εκδηλώςεων Φεστιβάλ Εθελοντισμού & Πολιτισμού Χωρίς Σύνορα-2014 Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014 ώρα Ηilton-Athens Κεντρική εκδήλωςη Υεςτιβάλ 2014 αφιερωμένη ςτον πολιτιςμό ΑΙΘΟΤΑ ΕΡΑΣΨ Β Δίκτυο Μουςείων & Πολιτιςτικών Υορέων Αθηνών. Θέμα: Δικτυώνοντασ τον πολιτιςμό. Ομιλητέσ: εκπρόςωποι μελών του Δικτύου ΑΙΘΟΤΑ ΣΕΡΧΙΦΟΡΗ Γ ΜΚΟ PR.A.K.S.I.S. Θέμα: Buddy System: Καινοτόμεσ Πράξεισ Εθελοντιςμού ςτην Ελλάδα Ομιλητέσ: Εθελοντϋσ Buddies, Κϋντρο Υιλοξενύασ Αςυνόδευτων Ανηλύκων Αθόνασ, ΣΕΓΗ PLUS (+), PRAKSIS «Θέατρο Αλκμήνη» Θέμα: Παρουςύαςη θεατρικόσ παρϊςταςησ «Η Αμυαλη Βιολέτα» με διπλό φιλανθρωπικό ςκοπό, την ενημϋρωςη & ευαιςθητοπούηςη γυναικών για την πρόληψη καρκύνου του μαςτού καθώσ και την αποκατϊςταςη γυναικών με μαςτεκτομό. Φαιρετιςμοί: κα Ολυμπία Φαλδαίου Μπήτρου, Πρόεδροσ Δ.., Ομύλου Εθελοντών κατϊ του καρκύνου-αγκαλιϊζω, κα Ειρήνη Κουτελά, Γενικό Διευθύντρια υλλόγου Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Υύλων-Ιατρών, "Κ.Ε.Υ.Ι." Αθηνών, κα Μαίρη Φήναρη, Μϋλοσ Δ.. "Κ.Ε.Υ.Ι.", κα Ανδρονίκη Γρυπάρη, Τπεύθυνη Δημοςύων χϋςεων, Πανελλόνιασ 'Ενωςησ πανύων Παθόςεων - Π.Ε..ΠΑ, κα Φρυςούλα Κυρκίτςου, Κοιν. Λειτουργόσ, Οικογενειακό Θεραπεύτρια, ύμβουλοσ Ανϊπτυξησ Προγραμμϊτων Home Start Eλλϊσ, κα Θεανώ Μανουδάκη, Κοινωνιολόγοσ, Αντιπρόεδροσ,«Αθηνϊ» ΜΚΟ Κοινωνικόσ Παρϋμβαςησ και χεδιαςμού,

4 Ομιλητέσ: κ. Mανώλησ Ιωνάσ, κηνοθϋτησ ϋργου & Καλλιτεχνικόσ Διευθυντόσ Θϋατρο Αλκμόνη, κ. Νεκτάριοσ Ντουντουλάκησ, Πλαςτικόσ & Επανορθωτικόσ χειρουργόσ - ςυγγραφϋασ ϋργου, κα οφία Κουρτίδου, ηθοποιόσ - μουςικόσ (πρωταγωνύςτρια ϋργου), εκπρόςωποι, ϊλλων ςυλλόγων που ςτηρύζουν τη παρϊςταςη. υντονίςτρια: κα Ανδριάνα Μαρδάκη, Νομικόσ, Πρόεδροσ Πολιτιςτικού Οργανιςμού Κοςμοπολιτιςμόσ, ςυνδιοργανωτόσ του «Υεςτιβϊλ Εθελοντιςμού & Πολιτιςμού Φωρύσ ύνορα» Equal Society ΜΚΟ Θέμα: Κοινωνικόσ απολογιςμόσ Μη Κυβερνητικών Οργανιςμών. Μεθoδολογύα και αντύκτυποσ τησ κοινωνικόσ επϋνδυςησ. Oμιλητέσ: κ. πύροσ Υρεμεντίτησ, Πρόεδροσ Equal Society, κα Υανή Δήμα, Τποψόφια Δρ. Κοινωνικόσ Οικονομύασ, κ. Υώτησ πυρόπουλοσ, Τπεύθυνοσ Επικοινωνύασ Equal Society Ιωάννησ Καποδίςτριασ ΜΚΟ Θέμα: Η ΜΚΟ Ιωϊννησ Καποδύςτριασ μϋλοσ τησ ομϊδασ Youth for Europe, ανακοινώνει την δημιουργύα ενόσ ακόμα ετόςιου θεςμού, του 1ου υμποςίου Ενέργειασ, Περιβάλλοντοσ & Κλιματικήσ Αλλαγήσ. Ομιλητέσ: κα Υοίβη Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγότρια ςτο Σμόμα Διεθνών και Ευρωπαώκών Οικονομικών πουδών του Οικονομικού Πανεπιςτημύου Αθηνών, ιδρύτρια και διευθύντρια του ReSEES, ιδρύτρια τησ μη κερδοςκοπικόσ ICRE8: Διεθνϋσ Κϋντρο Ϊρευνασ για το Περιβϊλλον και την Οικονομύα και την οδηγεύ από τη θϋςη του Επιςτημονικού Διευθυντό και Senior Research Fellow ςτο London School of Economics & Political Science. κ. Δρ. Aθανάςιοσ Δαγούμασ, Ειδικόσ ύμβουλοσ του Τπουργού Περιβϊλλοντοσ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ, Λϋκτορασ Οικονομικόσ τησ Ενϋργειασ & των Υυςικών Πόρων του Πανεπιςτημύου Πειραιϊ, κα Θεώνη Καρλέςη, Υυςικόσ-MSc Υυςικόσ Περιβϊλλοντοσ. Ομϊδα Μελετών Κτιριακού Περιβϊλλοντοσ. Σμόμα Υυςικόσ- Πανεπιςτόμιο Αθηνών. κα Μαρία ίτη, Αγρονόμοσ Σοπογρϊφοσ Μηχανικόσ (ΕΜΠ), με μεταπτυχιακό τύτλο ςτον Αςτικό χεδιαςμό (Uni. of Strathclyde) και υποψόφια Διδϊκτωρ ΕΜΠ Πανελλήνια Ενωςη πανίων Παθήςεων-Π.Ε.Π.Α. Θέμα: «Γνωριμύα με τισ πϊνιεσ Παθόςεισ: Η φωνό των αςθενών». Ομιλητέσ: κα Μαριϊννα Λϊμπρου - Αβδελοπούλου, Πρόεδροσ τησ Π.Ε..ΠΑ., «Σι εύναι οι πϊνιεσ Παθόςεισ και το ϋργο τησ Π.Ε..ΠΑ.», κα Ρεβέκκα Ροδοπούλου, ύμβουλοσ Χυχικόσ Τγεύασ, «Η Υροντύδα των αςθενών με πϊνιεσ Παθόςεισ», κα Μάριλη Μιγκίρου, Γονϋασ παιδιού με Σετραςωμύα 18p, Πρόεδροσ υλλόγου Γονϋων και Κηδεμόνων 9 ου Ειδικού Δημοτικού χολεύου Αθηνών, «Φρωμόςωμα 18: Από τη γνωμϊτευςη ςτη ςχολικό καθημερινότητα»,

5 κα Λίτςα Μάνου - Λυκάκη, Αςθενόσ «Η εμπειρύα μου», κα Ευαγγελία ταθοπούλου, MD, PhD, Ειδικό Παθολόγοσ, «Κοινϊ ςυμπτώματα... ςπϊνια νοςόματα», κα Φριςτίνα Υώςκολου, Μϋλοσ του Πανελλόνιου υλλόγου Αςθενών και Υύλων παςχόντων από Λυςοςωμικϊ Νοςόματα "Η Αλληλεγγύη", «Η διαδρομό με την πϊθηςό μου» Ο Πανελλήνιοσ ύλλογοσ Μεταμοςχευμένων Καρδιάσ-Πνευμόνων- Η κυτάλη, Ο Πανελλήνιοσ ύλλογοσ Μεταμοςχευθέντων εκ νεφρού, το ωματείο Ηπατομεταμοςχευθέντων Ελλάδοσ ΗΠΑΡΦω και ο ύλλογοσ Μεταμοςχευμένων Μυελού των Οςτών "ΔΨΡΟ ΖΨΗ". Τπό την αιγύδα του Εθνικού Οργανιςμού Μεταμοχεύςεων - Ε.Ο.Μ. Θέμα: Παρουςύαςη και βρϊβευςη του τμόματοσ Αιματoλογικό και Λεμφωμϊτων - Μονϊδα Μεταμόςχευςησ Μυελού των Οςτών του Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελιςμόσ". Φαιρετιςμοί: εκπροςώπων Δ.. των 4 υλλόγων Μεταμοςχευμϋνων ςυμπαγών οργϊνων & ιςτών. Oμιλητέσ: κ. Δημότριοσ Καρακϊςησ, Διευθυντόσ, Σμόμα Αιματολογικό και Λεμφωμϊτων - Μονϊδα Μεταμόςχευςησ Μυελού των Οςτών, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελιςμόσ» - Τπεύθυνοσ τησ Μονϊδασ Μεταμόςχευςησ Μυελού των Οςτών - Πρόεδροσ τησ Ελληνικόσ Αιματολογικόσ Εταιρεύασ, «Μεταμόςχευςη Αιμοποιητικών Κυττϊρων: Ειςαγωγό - Η Ελληνικό Εμπειρύα». κ. Ιωϊννησ Αποςτολύδησ, Διευθυντόσ, Σμόμα Αιματολογικό και Λεμφωμϊτων - Μονϊδα Μεταμόςχευςησ Μυελού των Οςτών, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελιςμόσ», «Αιματολογικϊ Προβλόματα μετϊ από Μεταμόςχευςη υμπαγών Οργϊνων». Μετϊ το πϋρασ των ομιλιών θα πραγματοποιηθεύ βρϊβευςη του ανωτϋρω τμόματοσ. υντονιςτήσ: κ. Θοδωρήσ Κοτςαρίνησ, Γραμματϋασ Δ.. Πανελλόνιου υλλόγου Μεταμοςχευμϋνων Καρδιϊσ-Πνευμόνων- Η κυτϊλη. ΑΙΘΟΤΑ ΕΠΕΡΙΔΕ 2 nd European Economic Forum Ινςτιτούτο Ερευνασ και Κατάρτιςησ Ευρωπαικών Θεμάτων. Θέμα: «Οι διαπραγματεύςεισ τησ Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) και η επιρροό ςτην οικονομύα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ». Oμιλητέσ: κ. Γ. Κατρούγκαλοσ, Ευρωβουλευτόσ του Τ.ΡΙΖ.Α και Μϋλοσ τησ Ομϊδασ τησ Ευρωπαώκόσ Αριςτερϊσ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου, κ. Ν. Ανδρουλάκησ, Ευρωβουλευτόσ τoυ ΠΑΟΚ και Μϋλοσ τησ Ομϊδασ των οςιαλιςτών και Δημοκρατών του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου, κ. Κ. Κυρανάκησ, Πρόεδροσ τησ Νεολαύασ του Ευρωπαώκού Λαώκού Κόμματοσ. υντονιςτήσ: κ. N. Λαμπρόπουλοσ, Διευθυντόσ EurActiv.gr.

6 Ινςτιτούτο Ερευνασ και Κατάρτιςησ Ευρωπαικών Θεμάτων. Θέμα: «Η παραγωγικό αναςυγκρότηςη τησ ελληνικόσ οικονομύασ με γνώμονα μια βιώςιμη κοινωνύα». Ομιλητέσ: κ. A. Κότιοσ, Καθηγητόσ και Κοςμότορασ τησ χολόσ Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών χϋςεων του Πανεπιςτημύου Πειραιώσ, κ. Κ. Φατζηδάκησ, Βουλευτόσ Ν.Δ. και πρώην Τπουργόσ Ανϊπτυξησ & Ανταγωνιςτικότητασ, κ. Δ. Σςίγκοσ, Πρόεδροσ τησ YES for Europe - European Confederation of Young Entrepreneurs, κ.. Μούγερ, Πολιτικόσ Τπεύθυνοσ Ανϊπτυξησ, Βιομηχανύασ και Τποδομών του κόμματοσ ΣΟ ΠΟΣΑΜΙ. υντονιςτήσ: κ. Β. Δουράκησ, Δημοςιογρϊφοσ ςτον Alpha Rdio 989 & ςτον Αlpha TV ύνδεςμοσ Υιλίασ Εθνών. Θέμα : Σα παιδιϊ γιορτϊζουν τα Φριςτούγεννα και Πρωτοχρονιϋσ του κόςμου ςε 10 χώρεσ. ε ςυνεργαςύα με Πρεςβεύεσ, Προξενεύα, κοινότητεσ και ϊλλουσ φορεύσ ωματείο Πνευματικήσ Πολιτιςτικήσ και κοινωνικήσ κίνηςησ Βορείων προαςτίων. Θέμα : Σα παιδιϊ γιορτϊζουν τα Φριςτούγεννα και Πρωτοχρονιϋσ του κόςμου ςε 10 χώρεσ. ε ςυνεργαςύα με 10 Πρεςβεύεσ, Προξενεύα, κοινότητεσ και ϊλλουσ φορεύσ. ΑΙΘΟΤΑ GALAXY Πανελλήνια Οργάνωςη Γυναικών Παναθηναική- Παράρτημα Ιςτορικήσ Αθήνασ. Θέμα: Aθήνα, 180 χρόνια Πρωτεύουςα τησ Ελλϊδασ. Ομιλητέσ: κα Αγλαία Αρχοντίδου, Αρχαιολόγοσ Διευθύντρια του Μουςεύου τησ Πόλησ των Αθηνών, κ. Ελεύθεριοσ κιαδάσ, πρώην Αντιδόμαρχοσ, Πρόεδροσ υλλόγου των Αθηναύων, υντονιςτήσ: κ. Nικήτασ Κακλαμάνησ, Βουλευτόσ Α Αθηνών και πρώην Δόμαρχοσ Αθηναύων. ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΣΟΡΙΝΗ Ενωςη Ελληνίδων για την Οικογένεια και Νεότητα. Θέμα: «Εύναι χρόςιμοσ ο εμβολιαςμόσ; Πότε και γιατύ». Ομιλητόσ: κ. Αντώνησ Λέπουρασ, Ειδικόσ Παθολόγοσ, Διαβητολόγοσ.

7 Σμήμα Πειραιά του Διεθνούσ υμβουλίου Φορού. Θέμα: «Φορεύοντασ ςτον Πειραιϊ δια μϋςου των αιώνων». Ομιλητέσ: κα Καλλιόπη ( Πόπη ) Βαρουδάκη, Πρόεδροσ του Σμόματοσ Πειραιϊ του Διεθνούσ υμβουλύου Φορού, κ. Φάρησ Μπακόπουλοσ, καθηγητόσ Υυςικόσ Αγωγόσ, με μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτην Παιδαγωγικό τησ Υυςικόσ Αγωγόσ, κ. Λαμπρινή Ράικου, Εκτελεςτικό Γραμματϋασ του Διεθνούσ υμβουλύου Φορού, κοινωνικό ανθρωπολόγοσ, κ. Ωννα Λάζου, Λϋκτωρ Υιλιςοφύασ ςτη Υιλιςοφικό χολό του Πανεπιςτημύου Αθηνών και Τπεύθυνη τησ Ομϊδασ Αρχαύασ Όρχηςησ του Θεϊτρου "Δόρα τρϊτου" Θέατρο Εντροπία. Θέμα: «Θϋατρο ΕΝΣΡΟΠΙΑ: Διερευνώντασ την εντροπύα τησ πραγματικότητασ» Oμιλητήσ: κα Μαρίλλη Μαςτραντώνη, Ηθοποιόσ, κηνοθϋτισ και Καλλιτεχνικό Διευθύντρια του θεϊτρου Εντροπύα Ελληνική Εταιρία Προγεννητικήσ Αγωγήσ. Θέμα: «Οι μέλλοντεσ γονείσ είναι οι αρχιτέκτονεσ του αυριανού κόςμου» Ομιλητέσ: κα Ιωάννα Μαρή, επ. ύμβουλοσ Επικρατεύασ, επ. Πρόεδροσ Ελλ.Ετ. Προγεννητικόσ Αγωγόσ, ειςαγωγό, ςυντονιςμόσ: «Μόνον οι νϋοι μασ μπορούν να αλλϊξουν τον κόςμο!», κα Μαριαλένα Αγγελίδου, Εφϋτησ Διοικητικών Δικαςτηρύων: «Η γονεώκότητα κατϊ το ύνταγμα και το Νόμο», κα Μαργαρίτα Κωνςταντινίδου, ςχολικό ςύμβουλοσ, ςυγγραφϋασ: «Γενετικό-Επιγενετικό: Εύμαςτε κυρύαρχοι των γονιδύων και όχι θύματα τουσ», κ. Πέτροσ Χυχουντάκησ, ψυχολόγοσ: «Η διαχεύριςη του ςτρεσ τησ εγκύου», κα Ζαχαρούλα ταθοπούλου-ιγάλα, εκπαιδευτικόσ Πειραματικού ςχολεύου: «Η εγκυμοςύνη ςτην ςοφό ελληνικό μασ παρϊδοςη», κα Φριςτίνα Μύςτακα-Δέλλιου, διευθύντρια του Απολλώνιου ωδεύου, πιανύςτα-concertiste: «Η επύδραςη τησ μουςικόσ ςτη εγκυμοςύνη», κα Μάλαμα - Μαυροπούλου, φυςικϊ καλλυντικϊ: «Η επαφό τησ εγκύου με τη φύςη». Σην εκδόλωςη θα πλαιςιώςουν με μουςικό μαθητϋσ του Απολλώνιου Ψδεύου. ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΣΟΡΙΝΗ Cultural Village Santorini. Θέμα: "5 χρόνια Cultural Village Santorini ΟΠΣΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ: Σο video ωσ Εφόδιο Διϊςωςησ Πολιτιςμού". Ομιλητέσ: κα Ήβη Σζανετοπούλου-Φρυςού, Διευθύντρια Επικοινωνύασ του Cultural Village.

8 Υωτογραφική Ομάδα Διάφραγμα 26. Θέμα: Η φωτογραφύα ωσ εργαλεύο για τισ ΜΚΟ με το φωτογρϊφο & ςκηνοθϋτη Ανδρϋα Κατςικούδη. ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΣΟΡΙΝΗ Σμήμα Υιλοςοφίασ, Παιδαγωγικήσ και Χυχολογίασ τησ Υιλοςοφικήσ χολήσ του Πανεπιςτημίου Aθηνών - Σo Μουςείο τησ Παιδείασ. Θέμα : "Σο Μουςεύο Παιδεύασ ταξιδεύει..." Oμιλητέσ: κα Μ. Υουντοπούλου, Φαιρετιςμόσ και ειςόγηςη από την Πρόεδρο του Υ.Π.Χ. και Δ/ντρια του Μουςεύου με θϋμα: «Σο μουςεύο Παιδεύασ: Από το χθεσ ςτο Αύριο», κα Ε. Ξενάκη - Γκότζου, Παρουςύαςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Μουςεύου Παιδεύασ από την υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων, Παρουςύαςη τησ μουςειοςκευόσ του Μουςεύου Παιδεύασ από τη μουςειοπαιδαγωγό κα Υαίη Σςίτου και από τον κ. τάθη Μαρκόπουλο, κουκλοπαύχτη (καταςκευαςτό του εκθϋματοσ), Παρουςύαςη κουκλοθϋατρου από χαρτύ με θϋμα: «TΗΛΕ τῆλε tele»: κα Υαίη Σςίτου / μουςικό: κ. τέφανοσ Μπαρμπαλιάσ Σμήμα Υιλοςοφίασ, Παιδαγωγικήσ και Χυχολογίασ τησ Υιλοςοφικήσ χολήσ του Πανεπιςτημίου Aθηνών -Σo Μουςείο τησ Παιδείασ Θέμα : "Σο Μουςεύο Παιδεύασ ταξιδεύει..." (Επανϊληψη εκδόλωςησ παρουςύα ϊλλου κοινού).

9 Διοργάνωςη - Γραμματεία: Φεστιβάλ Εθελοντισμού & Πολιτισμού Χωρίς Σύνορα-2014 Ευχαριςτούμε τουσ ΥΟΡΕΙ & ΟΡΓΑΝΨΕΙ εθελοντιςμού - πολιτιςμού που ςυμμετέχουν με εκθεςιακό περίπτερο Ευρωπαώκό Δύκτυο Εθελοντιςμού Ελλϊδοσ Ε-Volunteers Forum & Κοςμο-Πολιτιςμόσ, πολιτιςτικόσ οργανιςμόσ Υορείσ: Δόμοσ Αθηναύων Εθνικόσ Οργανιςμόσ Μεταμοςχεύςεων - E.O.M. Δύκτυο Μουςεύων & Πολιτιςτικών Υορϋων Αθηνών «To Μoυςεύο τησ Παιδεύασ» - Σμόμα Υιλοςοφύασ, Παιδαγωγικόσ & Χυχολογύασ τησ Υιλοςοφικόσ χολόσ του Πανεπιςτημύου Aθηνών Ελληνικόσ Ερυθρόσ ταυρόσ CULTURAL VILLAGE SANTORINI IN PYRGOS Erasmus Student Network Greece - ύλλογοσ Υοιτητών Erasmus Ελλϊδοσ Εταιρεύα Πολιτιςμού Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου "Γϋφυρεσ" & "Αθλοσ + Ενϋργεια - ύζευξισ αρχαιολογικών χώρων". Οργανώςεισ κατά αλφαβητική ςειρά: ΕQUAL SOCIETY - Koινωνύα Ιςων Ευκαιριών Hοme Start Ελλϊσ four ΕLEMENTS Make-A-Wish Greece (Κϊνε-Μια-Ευχό Ελλϊδοσ) PRAXIS MKO ΑΓΚΑΛΙΑΖΨ - Ομιλοσ Eθελοντών κατϊ του καρκύνου ANΘΡΨΠΙΝΟΙ ΑΝΘΡΨΠΟΙ ΑΛΜΑ - Πανελλόνιοσ ύλλογοσ Προςαρμοςμϋνων Δραςτηριοτότων Γϋφυρα Ζωόσ Αμεα Δυτικού Σομϋα ΜΚΟ Διεθνόσ Πολιτιςτικόσ & Υιλοςοφικόσ Οργανιςμόσ - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Eλληνικό Γεροντολογικό & Γηριατρικό Εταιρεύα Ελληνικό Εταιρεύα Τποςτόριξησ παιδιών με γενετικϊ προβλόματα «Σο Μϋλλον»

10 Ελληνικό Εταιρύα Προγεννητικόσ Αγωγόσ Εκδόςεισ ΕΤΜΑΡΟ Θϋατρο ΑΛΚΜΗΝΗ Ινςτιτούτο Ϊρευνασ & Κατϊρτιςησ Ευρωπαώκών Θεμϊτων Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. ΜΚΟ ΓΟΝ.Ι (Γονεώκό Ιςότητα για το παιδύ) MAIΡΗΒΗ-ΚΟΤΚΛΟΘΕΑΣΡΟ Ομοςπονδύα Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώςεων Ελλϊδοσ Πανελλόνια Ενωςη πανύων Παθόςεων - Π.Ε..ΠΑ. Πανελλόνιοσ ύλλογοσ Μεταμοςχευμϋνων Καρδιϊσ-Πνευμόνων - Η κυτϊλη Πανελλόνιοσ ύλλογοσ Μεταμοςχευθϋντων εκ νεφρού Πανελλόνια χολό Ναυαγοςωςτικόσ - Εθελοντικό ώμα Ελλόνων Ναυαγοςωςτών Πανελλαδικό Υιλοζωικό & Περιβαλλοντικό Ομοςπονδύα ύλλογοσ Ελλόνων Χυχολόγων ύλλογοσ Καρκινοπαθών Εθελοντών Υύλων Ιατρών «ΚΕΥΙ» Αθηνών ύλλογοσ Μεταμοςχευμϋνων Μυελού των Οςτών "ΔΨΡΟ ΖΨΗ" ύλλογοσ Οικογϋνειασ - ΚΕΘΕΑ ΣΡΟΥΗ ύνδεςμοσ Θεραπευτικόσ Ιππαςύασ Ελλϊδασ υνταξιούχοι εν δρϊςη ωματεύο Ηπατομεταμοςχευθϋντων Ελλϊδοσ - ΗΠΑΡΦω ώμα Ελλόνων Προςκόπων Σαξιδευτϋσ - Εργαςτόρι Σεχνών και Πολιτιςμού Υαρμακοποιού του Κόςμου Χυχογηριατρικό Εταιρεύα «Ο ΝΕΣΨΡ» Eκθεςιακό περίπτερο: με ϋντυπα οργανώςεων & φορϋων για ενημϋρωςη κοινού: ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ Yπουργεύο Πολιτιςμού & Αθλητιςμού - Διεύθυνςη Διεθνών χϋςεων και Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ Ιδρυμα Μποδοςϊκη Ωλλεσ οργανώςεισ.

11 Φεστιβάλ Εθελοντισμού & Πολιτισμού Χωρίς Σύνορα-2014 Εθελοντισμός & Πολιτισμός Γίνε μέρος της δράσης!

www.ekfrasi.gr ekfrasi@ekfrasi.gr

www.ekfrasi.gr ekfrasi@ekfrasi.gr Οµήρου 54, 10672, Αθήνα-Τηλ. 210 3643224, φαξ 210 3646953, www.ekfrasi.gr ekfrasi@ekfrasi.gr Η Ευρωπαϊκή Έκφραση είναι µια ανεξάρτητη µη κυβερνητική οργάνωση χωρίς κερδοσκοπικό ή κοµµατικό χαρακτήρα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο. Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο. Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 73 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ISSN 1450-1295 (print), ISSN 1986-3829 (online) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

χρονιά που μαθητές επιτυγχάνουν 45 points και η 2η χρονιά που 2 παιδιά εξασφάλισαν

χρονιά που μαθητές επιτυγχάνουν 45 points και η 2η χρονιά που 2 παιδιά εξασφάλισαν ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ "ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ" ΤΕΥΧΟΣ 6 // ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 www.moraitis.edu.gr Αποτελέσματα 2010 Γενικό Λύκειο: Επέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ - ΤΕΙ: 70 στους 73, δηλαδή 96%, από αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2010

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2010 Σελιδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Tομέας Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτισμού ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Πολιτικής. Παιδεία στα Μέσα και Ελληνική Κρίση: Ρυθμιστικά Πρότυπα και Προτάσεις Εθνικής Πολιτικής

Κείμενο Πολιτικής. Παιδεία στα Μέσα και Ελληνική Κρίση: Ρυθμιστικά Πρότυπα και Προτάσεις Εθνικής Πολιτικής No 6_Μάιος 2013 Κείμενο Πολιτικής Παιδεία στα Μέσα και Ελληνική Κρίση: Ρυθμιστικά Πρότυπα και Προτάσεις Εθνικής Πολιτικής Ειρήνη Ανδριοπούλου Επικοινωνιολόγος, Ερευνήτρια ΜΜΕ, EU Media Literacy Expert

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ. Μοναδικός της στόχος και σκοπός είναι η ενημέρωση, η πρόληψη και η ευαισθητοποίηση πάνω στη νόσο του Σακχαρώδη Διαβήτη.

ΠΡΟΦΙΛ. Μοναδικός της στόχος και σκοπός είναι η ενημέρωση, η πρόληψη και η ευαισθητοποίηση πάνω στη νόσο του Σακχαρώδη Διαβήτη. ΠΡΟΦΙΛ Η Οργάνωση Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Με Οδηγό το Διαβήτη - Κάρτα Διαβήτη», έκανε το πρώτο της βήμα στο χώρο του Σακχαρώδη Διαβήτη, το Νοέμβριο του 2011. Μοναδικός της στόχος και σκοπός είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ http://galaxy.hua.gr/~metanastes/

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ http://galaxy.hua.gr/~metanastes/ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Oδηγός ΜΚΟ και Συλλόγων Μεταναστών Καταγραφή φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια σε θέματα μετανάστευσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2009 Φορείς υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 1-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 1-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Μ. Τσαντίδου, Φ. Καλύβα Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

νέα μας Όραμα Να Είμαστε η Πρώτη Επιλογή Ποτού για τον Κάθε Άνθρωπο στην Κάθε του Στιγμή Σελίδα 16

νέα μας Όραμα Να Είμαστε η Πρώτη Επιλογή Ποτού για τον Κάθε Άνθρωπο στην Κάθε του Στιγμή Σελίδα 16 . Όραμα Να Είμαστε η Πρώτη Επιλογή Ποτού για τον Κάθε Άνθρωπο στην Κάθε του Στιγμή τα νέα μας Έντυπο επικοινωνίας του προσωπικού του Ομίλου Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης Έκδοση 40η Αύγουστος 2014 Σελίδα 16

Διαβάστε περισσότερα

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 Italcementi Group sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 ΟΡΑΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Περιληπτική Περιγραφή Ελλάδα sdreport Περιληπτική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009 Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους Μια μοναδική ευκαιρία για Ηγέτες με Όραμα Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μερικής φοίτησης για επαγγελματίες, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ. μοιράζομαι. νοιάζομαι. αξιοπρέπεια. φροντίζω. στηρίζω. εθελοντισμός. συμμετέχω. προσφέρω. αλληλεγγύη.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ. μοιράζομαι. νοιάζομαι. αξιοπρέπεια. φροντίζω. στηρίζω. εθελοντισμός. συμμετέχω. προσφέρω. αλληλεγγύη. μοιράζομαι στηρίζω προσφέρω ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δομές Αλληλεγγύης & Κοινωνικής Στήριξης Δομές Πολιτισμού & Αθλητισμού φροντίζω νοιάζομαι συμμετέχω εθελοντισμός www.aigaleo.gr αξιοπρέπεια αλληλεγγύη

Διαβάστε περισσότερα

πανελλήνιο διαγωνιστικό χαρακτήρα και τιµάται µε την παρουσία σηµαντικών ανθρώπων του καλλιτεχνικού και µουσικού χώρου.

πανελλήνιο διαγωνιστικό χαρακτήρα και τιµάται µε την παρουσία σηµαντικών ανθρώπων του καλλιτεχνικού και µουσικού χώρου. 1.6 Κύρια πολιτιστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά βιοτικό επίπεδο 1. Πολιτιστικές κοινωνικές δραστηριότητες Παρακάτω καταγράφονται οι σηµαντικότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα στις ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας Άρθρα και Μελέτες 10/2014 Φεβρουάριος, 2014 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07. Χορηγός

25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07. Χορηγός 25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07 Χορηγός Νοέμβριος 2007 Αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο από την πρώτη του συνεδρία έθεσε τα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκες Ελλάδας, Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) Αύγουστος 2008 Πηγές :

Βιβλιοθήκες Ελλάδας, Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) Αύγουστος 2008 Πηγές : Βιβλιοθήκες Ελλάδας, Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) Αύγουστος 2008 Πηγές : http://www.e-yliko.gr/htmls/libraries/vivl_eis.aspx http://www.infolibraries.gr Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα