Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά"

Transcript

1 Ρξύλα Νάμμξς Υπξυήσια Δήμαρτξο Κξμρά πρξ Δημόρη πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά

2 με εςθύμη για ρξ πήμερα, με όραμα για ρξ αύριξ Αγαπητού υνδημότεσ και υνδημότιςςεσ, Μϋςα ςε μύα περύοδο πρωτόγνωρησ οικονομικόσ και κοινωνικόσ κρύςησ, καλεύςτε ςε λύγεσ ημϋρεσ να αναδεύξετε με την ψόφο ςασ την νϋα Δημοτικό Αρχό του νηςιού, για τα επόμενα πϋντε χρόνια. Ο αςταμϊτητοσ και επύπονοσ αντιπολιτευτικόσ αγώνασ μου για την προϊςπιςη των δικών ςασ ςυμφερόντων πιςτεύω ότι ςασ εύναι γνωςτόσ. Δεν εκμεταλλεύτηκα ποτϋ ςτα δώδεκα χρόνια τησ εναςχόληςόσ μου με τα κοινϊ, το αξύωμα τησ Δημοτικόσ υμβούλου για προςωπικό όφελοσ. Δεν πρόδωςα ποτϋ την εμπιςτοςύνη ςασ. Πϊλεψα με το κατεςτημϋνο. Πϊλεψα με τα μεγϊλα οικονομικϊ ςυμφϋροντα που λυμαύνονται το νηςύ μασ. Ιδιαύτερα τα τελευταύα τϋςςερα χρόνια ϋπρεπε να παλϋψω και με μια Δημοτικό Αρχό που κύριο μϋλημϊ τησ όταν το ξεπούλημα του Δόμου, η οικονομικό επιβϊρυνςη των κατούκων και την χαρακτόριζε η πλόρησ αδιαφορύα για την επαπειλούμενη καταςτροφό του περιβϊλλοντοσ. Ετςι μπορώ τώρα περόφανα να ςασ κοιτϊξω όλουσ ςτα μϊτια και να ςασ ζητόςω να αποδώςετε τα «του Καύςαροσ». Και εύμαι απόλυτα ςύγουρη, ότι η κρύςη ςασ θα εύναι ακριβοδύκαιη. Με υψηλό αύςθημα ευθύνησ, διεκδικώ τον τύτλο τησ Δημϊρχου, πλαιςιωμϋνη από τουσ ικανούσ ςυνεργϊτεσ μου, που μασ ενώνει η αγϊπη για τη αλαμύνα και το κοινό όραμα για την αναςυγκρότηςη του Δόμου που θα εύναι ΚΟΝΣΑ ΣΟ ΔΗΜΟΣΗ ςτην καθημερινότητα του, που θα αναβαθμύςει τισ υποδομϋσ του τόπου μασ, που θα προςτατϋψει το περιβϊλλον και θα αναδεύξει την ιςτορικό και πολιτιςτικό κληρονομιϊ του νηςιού μασ. Αγαπητού υνδημότεσ και υνδημότιςςεσ, η επόμενη πενταετύα εύναι πολύ κρύςιμη και ο τόποσ χρειϊζεται Δόμαρχο που να υπηρετεύ τα ςυμφϋροντα τα δικϊ ςασ, κι όχι εςεύσ τα ςυμφϋροντα του δημϊρχου και των ϊλλων οικονομικών παραγόντων. Η ψόφοσ ςασ ϋχει δύναμη. Μην την περιφρονεύτε. Μην απϋχετε από τισ εκλογϋσ. Επιλϋξτε το Δόμαρχο που πιςτεύετε ότι θα ανταποκριθεύ ςτισ προςδοκύεσ ςασ και ψηφύςτε τον. ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΨΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ ΧΗΥΙΖΟΤΜΕ ΔΗΜΑΡΦΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΨΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ ΧΗΥΙΖΟΤΜΕ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΨΝ ΠΑΙΔΙΨΝ ΜΑ. Ιςιδώρα (Ρούλα) Νϊννου Τποψόφια Δόμαρχοσ αλαμύνασ

3 ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΑΜΕΝΗ ΣΕΣΡΑΕΣΙΑ ΕΠΙΒΑΛΕΣΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ Καθολικό εύναι η διαπύςτωςη ότι και ς αυτόν την τετραετύα διούκηςησ του Δόμου μασ, ούτε ϋργο παρϊχθηκε ούτε ο Δόμοσ νοικοκυρεύτηκε. Ούτε και τα μικρϊ καθημερινϊ προβλόματα δεν κατϊφερε να επιλύςει. Οι δρόμοι φαντϊζουν βομβαρδιςμϋνοι. Παντού γούβεσ και ςαμαρϊκια. Σα αυτοκύνητα ςπϊςανε και μαζύ μ αυτϊ και οι αυχϋνεσ μασ. Σα ϋργα μαώμού όμωσ χρεώνονται. Οι δρόμοι εύναι βυθιςμϋνοι ςτο ςκοτϊδι με καμϋνεσ λϊμπεσ. Σα τιμολόγια μαώμού όμωσ εκδύδονται. Ούτε ϋνα απορριμματοφόρο δεν αντικαταςτϊθηκε. Σα ευρώ όμωσ χρεώθηκαν ςτα γνωςτϊ ςυνεργεύα. Ούτε μύα πινελιϊ δεν ϋπεςε ςτα ςκουριαςμϋνα κϊγκελα και τισ παιδικϋσ χαρϋσ. Εικόνα εγκατϊλειψησ και αδιαφορύασ κυριαρχούν παντού. Πϊνε τϋςςερα χρόνια, κι ακόμη να ςυνδεθούν τα ςπύτια με το αποχετευτικό δύκτυο. αλλάζξςμε πξρεία Ούτε μύα επϋκταςη ςχεδύου πόλησ δεν ϋγινε. Η αναθεώρηςη του ΓΠ πϊγωςε. Αλαζονεύα και αδιαλλαξύα υπόρξαν οι χειρότεροι ςύμβουλοι. Δύο ϋργα υποδομόσ, κι αυτϊ ϊλλων φορϋων, δεν αναιρούν τη γενικό εικόνα μιζϋριασ και εγκατϊλειψησ που μαςτύζει το νηςύ μασ. Εργο ανϊπτυξησ κανϋνα. Μόνο λόγια, παληκαριςμού και θεατρινιςμού. Ουςύα μηδϋν.

4 πρξτφράμε μπρξπρά με τέρια καθαρά Η ΕΞΤΓΙΑΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ Εύναι επιτακτικό ανϊγκη να εξυγιανθεύ και να νοικοκυρευτεύ ο Δόμοσ. Με το χϊριςμα των 10 εκατ. ευρώ από το Κρϊτοσ για την αποπληρωμό όλων των ληξιπρόθεςμων οφειλών, ο δόμοσ ϋπρεπε να ανακουφιςθεύ αφού παρϋμενε πλϋον μόνο το δϊνειο από το ΣΠ&Δ.. Η ανακούφιςη όμωσ δεν διόρκηςε πολύ εξαιτύασ τησ αλόγιςτησ επιμόκυνςησ του δανεύου των 11 εκατ. ευρώ ςτο Σ&ΠΔ που δημιούργηςε επιπλϋον τόκουσ ύψουσ 6 εκατ. ευρώ, όςο και τησ μη απόδοςησ ςτην ΕΤΔΑΠ των χρημϊτων που ο δόμοσ ειςϋπραττε από τουσ καταναλωτϋσ του νερού, δημιουργώντασ ϋνα επιπλϋον χρϋοσ 5 εκατ. ευρώ. Με αυτό την οικονομικό διαχεύριςη, το δώρο του Κρϊτουσ εξανεμύςθηκε και ξαναγυρύςαμε ςτο ύδιο χρϋοσ των 26 εκατ. ευρώ. Η περιςτολό τησ αλόγιςτησ ςπατϊλησ και των περιττών δαπανών, οι προςδοκώμενεσ ειςροϋσ των αντιςταθμιςτικών πόρων από Ρεβυθούςα και Χυτϊλλεια και η ϊμεςη εύςπραξη των οφειλόμενων λατομικών τελών που ανϋρχονται ςχεδόν ςτα 2 εκατ. ευρώ, ςε ςυνδυαςμό με τισ καινοτόμεσ λύςεισ τησ καθαριότητασ και των δημοτικών επενδύςεων, θα ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα την εξοικονόμηςη επαρκών πόρων για μια εξυγιαντικό προοπτικό ικανό να ανακουφύςει τουσ δημότεσ και να τονωθεύ η τοπικό αγορϊ. Για να εξυγιανθεύ όμωσ ο Δόμοσ θα πρϋπει να παταχθεύ το φαινόμενο τησ διαφθορϊσ που εύναι η αιτύα τησ εξαθλύωςησ των πϊντων και η οπούα ϋχει διειςδύςει ςε όλα τα επύπεδα τησ δημόςιασ λειτουργύασ, με τουσ Δόμουσ να φιγουρϊρουν ςτην πρώτη θϋςη τησ ςχετικόσ λύςτασ του Γενικού Επιθεωρητό Δημόςιασ Διούκηςησ. Ενα φαινόμενο που δυςτυχώσ ςυναντϊται και ςτο Δόμο μασ. Σα ςτόματα ανούξανε και μιλόςανε δημόςια για χορό εκατομμυρύων με τισ υπερκοςτολογόςεισ, τισ απευθεύασ αναθϋςεισ, τα μαώμού ϋργα και τα μαώμού τιμολόγια. Εκεύνο που μϋνει τώρα εύναι να μϊθουμε ποιοι ωφελόθηκαν. ύγουρα, η ϋφοδοσ του ΔΟΕ ςτο Δόμο δεν όταν τυχαύα. Η- ταν μια καλϊ προετοιμαςμϋνη και ςτοχευμϋνη ενϋργεια για την κατϊςχεςη των πειςτηρύων των ςυγκεκριμϋνων πρϊξεων. Η κατϊςχεςη και η μεταφορϊ δεκϊδων ύποπτων φακϋλων ωσ και η μετϋπειτα κλόςη φυςικών προςώπων για κατϊθεςη ςτα κεντρικϊ του ΔΟΕ, μαρτυρούν την ϋκταςη τησ διαφθορϊσ, τα αποτελϋςματα τησ οπούασ θα φανούν με την ολοκλόρωςη τησ προανακριτικόσ διαδικαςύασ. Ερχόμαςτε: να πατϊξουμε την διαφθορϊ ςε όλεσ τισ μορφϋσ τησ να εμπεδώςουμε την αναγκαιότητα διαφανών διαδικαςιών να αναςυγκροτόςουμε το Δόμο ςε υγιεύσ βϊςεισ να προαςπύςουμε το δικαύωμα εργαςύασ όλων των υπαλλόλων και να δημιουργόςουμε κατϊλληλο κλύμα για μϋγιςτη αποδοτικότητα

5 ΦΕΕΙ ΔΗΜΟΤ - ΔΗΜΟΣΗ Ο επανακαθοριςμόσ του ςκοπού ύπαρξησ του Δόμου εύναι μια από τισ πρώτεσ δεςμεύςεισ μασ. Ο Δόμοσ θα επανακτόςει τον κοινωνικό του χαρακτόρα. Οι ςχϋςεισ Δόμου - δημοτών εύναι αναγκαύο να λειτουργούν ςτη βϊςη του αμοιβαύου ςεβαςμού και του κοινού ενδιαφϋροντοσ για τον τόπο, ςτον οπούο ζούμε. ξ Δήμξο κξμρά πρξμ Δημόρη ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΗ Αμεςη ανταπόκριςη ςε οποιοδόποτε αύτημα του δημότη και γνωςτοπούηςη, το αργότερο εντόσ 20 ημερών, για την ϋκβαςη τησ υποθϋςεωσ του. Θα δώςουμε ιδιαύτερη προςοχό ςτα μικρϊ και καθημερινϊ προβλόματα που ο καθϋνασ από ςασ αντιμετωπύζει ϋξω από ςτο ςπύτι του, ςτην γειτονιϊ του, ώςτε να γύνει πιο ανθρώπινη η καθημερινότητα. ΕΞΨΔΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΨΝ Προςπϊθεια εξώδικησ επύλυςησ υπαρχόντων χρόνιων προβλημϊτων και διευθϋτηςησ διαφορών και εκκρεμοτότων με το Δόμο, με γνώμονα πϊντα το καλώσ εννοούμενο ςυμφϋρον όλων των πλευρών, Δόμου, δημότη και εργαζόμενου. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΔΗΜΟΣΨΝ Ψσ Δόμαρχοσ, θα εύμαι ςτην διϊθεςη όλων των δημοτών. Επιδύωξη μου εύναι να καταςτόςω το Δημαρχεύο φιλικό, ανθρώπινο και παραγωγικό. Ο δημότησ πρϋπει να φεύγει με την αύςθηςη ότι εξυπηρετόθηκε. Αν δεν το πετύχω αυτό, τότε ςύγουρα θα ϋχω αποτύχει ωσ Δόμαρχοσ. ΑΥΑΛΕΙΑ Προϋχει η αςφϊλεια γι' αυτό θα διεκδικόςουμε την αναβϊθμιςη των αρμοδύων φορϋων Σϊξησ και Αςφϊλειασ με επαρκό επϊνδρωςη.

6 ξ Δήμξο ρηο μέαο επξτήο νϋων μεθόδων εξυπηρϋτηςησ των δημοτών μϋςω διαδικτύου (internet), καθώσ επύςησ και πληρωμόσ λογαριαςμών. Δημοςύευςη ςτο διαδύκτυο όλων των διοικητικών πρϊξεων και δρϊςησ για λογοδοςύα και ενημϋρωςη των δημοτών, ϋτςι ώςτε να διαςφαλύζεται η πλόρησ διαφϊνεια και ο ϋλεγχοσ από τον οποιονδόποτε πολύτη για όλα τα θϋματα. Δημιουργύα υποδομών για επϋκταςη τησ δωρεϊν χρόςησ internet και ςε ϊλλεσ περιοχϋσ του νηςιού. Διεκδύκηςη τησ ϋδρασ τησ Αντιπεριφϋρειασ Νόςων ςτη αλαμύνα. ΝΕΟΙ ΘΕΜΟΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟ Δικτυακόσ Κοινωνικόσ Φϊρτησ Δημιουργύα βϊςησ δεδομϋνων, όπου θα καταγραφούν οι δημότεσ που ανόκουν αποδεδειγμϋνα ςτισ ευαύςθητεσ πληθυςμιακϋσ ομϊδεσ, δηλαδό οι ϊποροι ό οι με πολύ χαμηλό ειςόδημα οικογϋνειεσ, ϋτςι ώςτε ο Δόμοσ να ϋχει τη δυνατότητα να αναπτύξει ςτοχευμϋνεσ δρϊςεισ για την υποςτόριξη τουσ, με απόλυτο ςεβαςμό ςτην προςωπικότητα τουσ. Προώθηςη ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ με εφαρμογό

7 ρέλξο πρα αμ δεμ παραμξμήπειο, έργξ δεμ κάμειο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΤΔΡΕΤΗ Η απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου, για τη ςύναψη ςύμβαςησ με την ΕΤΔΑΠ για 20ετό παραχώρηςη τησ εκμετϊλλευςησ του δημοτικού δικτύου ύδρευςησ χωρύσ κανϋνα αντϊλλαγμα, εύναι χαριςτικό και παρϊνομη. Εμεύσ θα ακυρώςουμε αμϋςωσ και την απόφαςη του Δ και τη ςύμβαςη με την ΕΤΔΑΠ, ςε περύπτωςη που την υπογρϊψουν. Σο δημοτικό δύκτυο ύδρευςησ, ϋνα περιουςιακό ςτοιχεύο του Δόμου που αποφϋρει ετηςύωσ ευρώ κϋρδοσ και θϋςεισ εργαςύασ για τουσ ςυντοπύτεσ μασ, εύναι αξύασ δεκϊδων εκατομμυρύων ευρώ και δεν μπορεύ να προςφερθεύ ωσ δώρο ςτην ΕΤΔΑΠ, εκ του λόγου και μόνο ότι η ςημερινό δημοτικό αρχό δηλώνει αδυναμύα να το διαχειριςτεύ. Οποιοσ δηλώνει αδυναμύα παραιτεύται, δεν ξεπουλϊει την περιουςύα του δόμου για να κρατηθεύ ςτην εξουςύα. Σο δύκτυο δεν θα παραχωρηθεύ, θα παραμεύνει ςτο Δόμο επ' ωφελεύα των εργαζόμενων, των υδρευόμενων και τησ δύςκολησ προςπϊθειασ που αναλαμβϊνουμε για την εξυγύανςη του. ΤΔΡΕΤΗ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ Τδρευςη όλων των εκτόσ χεδύου περιοχών, αναβϊθμιςη τησ παροχόσ υπηρεςιών και αντιμετώπιςη του προβλόματοσ τησ χαμηλόσ πύεςησ του νερού ςτα υψηλϊ ςημεύα, εύτε με καταςκευό υπερκεύμενησ δεξαμενόσ, εύτε με booster. ΕΡΓΑ ΤΝΝΟΜΑ ΚΙ ΟΦΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ Για μασ η φιλοςοφύα του «αν δεν παρανομόςεισ, ϋργο δεν κϊνεισ» μασ βρύςκει εντελώσ αντύθετουσ, διότι η παρανομύα ποτϋ δεν ϋχει καλό τϋλοσ. Σα παραδεύγματα πολλϊ, με κύριο αυτό τησ αποχϋτευςησ αλαμύνασ που απεντϊχθηκε από το Σαμεύο υνοχόσ και η παρϊνομη υμπληρωματικό ύμβαςη που απορρύφθηκε από το Ελεγκτικό υνϋδριο. ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΗΜΟΣΙΚΨΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΨΝ Οι Δημοτικϋσ Κοινότητεσ θα ζωντανϋψουν και θα γύνουν κύτταρα δημιουργύασ κι επύλυςησ των αναγκών τησ γειτονιϊσ. Η αποκεντρωμϋνη διούκηςη θα γύνει πρϊξη. Ο ρόλοσ των Κοινοτότων θα εύναι καταλυτικόσ.

8 η μάτη ρηο καθημεριμόρηραο... ΑΠΟΦΕΣΕΤΣΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΛΤΜΑΣΨΝ ΠΑΛΟΤΚΙΨΝ- ΑΛΑΜΙΝΑ Η αποπερϊτωςη και λειτουργύα όλου του δικτύου αποχϋτευςησ των Παλουκύων αποτελεύ πρωταρχικό ςτόχο. Εύναι απαρϊδεκτο επύ δώδεκα χρόνια τώρα να μη μπορούν όλα τα ςπύτια των Παλουκύων να ςυνδεθούν με το δύκτυο. Για τη αλαμύνα εξύςου, πρώτη προτεραιότητα μασ εύναι η ςύνδεςη όλων των κτιςμϊτων με το αποχετευτικό δύκτυο και η επϋκταςη, περιφερειακϊ ςτισ περιοχϋσ Αλώνια - Μπόςκο - Γκρόπιζεσ- Κϋντρο Τγεύασ και Εργατικϋσ κατοικύεσ. ΤΝΔΕΕΙ ΣΗ ΜΙΗ ΣΙΜΗ Η ςημερινό χρϋωςη των 700 ϋωσ 1600 ευρώ (ανϊλογα με το πλϊτοσ του δρόμου) για την ςύνδεςη με το αποχετευτικό δύκτυο, ςε ςυνδυαςμό με τα επιπλϋον ϋξοδα για την εςωτερικό εκτροπό των αγωγών, θεωρεύται δυςβϊςταχτη για τουσ χειμαζόμενουσ από την κρύςη ςυμπολύτεσ μασ, με αποτϋλεςμα πολλού εξ αυτών να μην ςκϋπτονται καν να ςυνδεθούνε. Η εύςπραξη των οφειλόμενων λατομικών τελών ύψουσ ευρώ, θα μασ δώςει τη δυνατότητα να μειώςουμε δραςτικϊ τη χρϋωςη κατϊ 50%. Εϊν όμωσ, καταφϋρουμε και ειςπρϊξουμε και τα ανταποδοτικϊ από Ρεβυθούςα και Χυττϊλεια, τότε μπορούμε να μιλϊμε για ΔΨΡΕΑΝ ςύνδεςη. ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΛΤΜΑΣΨΝ ΛΟΙΠΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ Οπωσ εύναι γνωςτό, η Ευρωπαώκό Ενωςη με την Οδηγύα 91/271/ΕΚ υποχρϋωςε όλα τα κρϊτη μϋλη να καταςκευϊςουν δύκτυα αποχϋτευςησ αςτικών λυμϊτων, ςε όλουσ τουσ οικιςμούσ ϊνω των κατούκων, η καταςκευό των οπούων θα βϊρυνε κατϊ 75% την Ε.Ε. και κατϊ 25% το κρϊτοσ. Η χώρα μασ όμωσ λόγω τησ οικονομικόσ κρύςησ αδυνατούςε να καλύψει το ποςοςτό τησ, με ςυνϋπεια να μη μπορεύ να εφαρμοςτεύ η Οδηγύα. Σο 2010 η Ε.Ε., ειδικϊ για την Ελλϊδα, δϋχτηκε να καλύψει το 95% του κόςτουσ και πύεςε τη χώρα μασ να εφαρμόςει χωρύσ καθυςτϋρηςη την Οδηγύα. Η απειλό τησ Ε.Ε. για επιβολό προςτύμου κατϊ τησ Ελλϊδασ λόγω μη ςυμμόρφωςησ με την Οδηγύα, ανϊγκαςε την Κυβϋρνηςη να εντϊξει μϋςα ςε μια νύκτα όλουσ ανεξαιρϋτωσ τουσ οικιςμούσ τησ Ελλϊδασ ςτο πρόγραμμα καταςκευόσ ϋργων αποχϋτευςησ, όπωσ ϋγινε και με τουσ οικιςμούσ Αμπελακύων, εληνύων και Αιαντεύου. Ετςι, το αποχετευτικό των Αμπελακύων-εληνύων όδη βρύςκεται ςτο ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ επειδό το ϋργο εύχε ωριμϊςει από το 2008, για το δε Αιαντεύου χρηματοδοτόθηκε μόνο η μελϋτη λόγω εξϊντληςησ των πόρων. Επειδό όμωσ πρόκειται περύ Οδηγύασ δηλ. νόμου, ευελπιςτούμε ότι με την ϋγκριςη του νϋου ΕΠΑ θα μπορϋςουμε να εντϊξουμε κι ϊλλεσ πυκνοκατοικημϋνεσ περιοχϋσ όπωσ Βαςιλικϊ, Αμμο ψιλό, τενό Υανερωμϋνησ κ.ϊ.

9 είμαι μάτη για πξιόρηρα ζφήο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ - ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ Για πολλϊ χρόνια τώρα το νηςύ, καθημερινϊ μασ «πληγώνει». κουπύδια παντού. Αγαπϊμε το νηςύ μασ και το θϋλουμε καθαρό για να ειςπνϋουμε το ιώδιο τησ θϊλαςςασ κι όχι τη δυςοςμύα των ςκουπιδιών. Ο ταθμόσ μεταφόρτωςησ ςτο Μπατςύ βοηθϊει την κατϊςταςη αλλϊ δεν φθϊνει, δεν εύναι η πρϋπουςα λύςη. Γι' αυτό θα δώςουμε μϊχη για την καθαριότητα ςε όλα τα μϋτωπα με ςύγχρονεσ και καινοτόμεσ λύςεισ, εκμεταλλευόμενοι το ΕΠΑ που χρηματοδοτεύ τα ϋργα υποδομόσ διαχεύριςησ απορριμμϊτων. θα προχωρόςουμε ςε οριςτικό λύςη του προβλόματοσ, η οπούα θα δημιουργόςει και δεκϊδεσ νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ. Μύα εναλλακτικό πρόταςη για μια μακροπρόθεςμη και Βιώςιμη λύςη του προβλόματοσ των απορριμμϊτων, εύναι η δημιουργύα ςτο νηςύ μασ ενόσ ΤΓΦΡΟΝΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ ςτα πρότυπα του «Εργοςταςύου Μηχανικόσ Ανακύκλωςησ και Κομποςτοπούηςησ» των Φανύων, χωρύσ περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ. Σα οφϋλη εύναι : Εξοικονόμηςη τερϊςτιων πόρων από την μη μεταφορϊ και την μη πληρωμό ανταποδοτικού Σϋλουσ επύρριψησ των απορριμμϊτων μασ ςτα ΦΤΣΑ με ςυνϋπεια τη μεύωςη των δημοτικών τελών που πληρώνει ο δημότησ μϋςω του λογαριαςμού τησ ΔΕΗ. Η δυςοςμύα και η ρύπανςη θα αποτελϋςουν παρελθόν και θα προςτατευθεύ η υγεύα των κατούκων τησ περιοχόσ. Αύξηςη των καθημερινών δρομολογύων των απορριμματοφόρων, με αποτϋλεςμα την ςυχνότερη αποκομιδό των ςκουπιδιών από τα ςπύτια μασ. Δεκϊδεσ νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ για τουσ δημότεσ μασ και το ςπουδαιότερο, ότι θα κϊνουμε την αλαμύνα «πρϊςινο» νηςύ. Βεβαύωσ η λύςη αυτό θα μελετηθεύ ςτη λεπτομϋρεια τησ, όταν ϋλθει η ώρα και ϋχουμε όλα τα ςυγκριτικϊ ςτοιχεύα.

10 ρξ περιβάλλξμ αμήκει πρα παιδιά μαο ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ε μια προςπϊθεια να ςυμβϊλουμε ςτην παραγωγό καθαρόσ -πρϊςινησενϋργειασ από ανανεώςιμεσ πηγϋσ και εκμεταλλευόμενοι τη μεγϊλη ηλιοφϊνεια τησ γεωγραφικόσ μασ θϋςησ ςχεδιϊζουμε τη δημιουργύα Δημοτικού Υωτοβολταώκού Πϊρκου παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, μεγϊλησ ιςχύοσ. Εύναι ϋνα επενδυτικό ϋργο υψηλόσ προτεραιότητασ για το ΕΠΑ , που θα αποφϋρει μεγϊλα ϋςοδα ςτο Δόμο καθότι οι αποδόςεισ του εύναι καλϋσ και εγγυημϋνεσ. Με τα ϋςοδα αυτϊ ο Δόμοσ θα εύναι ςε θϋςη να μειώςει τα Δημοτικϊ Σϋλη κι ωσ εκ τούτου οι λογαριαςμού τησ ΔΕΗ θα μειωθούν αιςθητϊ, προσ όφελοσ των δημοτών. ΥΨ ΣΟΤ ΕΡΗΜΟΤ ΔΡΟΜΟΤ Οι περιςςότεροι περιφερειακού δρόμοι θα μπορούν να ϋχουν το δικό τουσ ανεξϊρτητο φωτοβολταώκό φωτιςτικό, με ϊθραυςτη λϊμπα διϊρκειασ ζωόσ 30 ετών. Ετςι ο κϊτοικοσ θα παύςει να ϋχει ανϊγκη το Δόμαρχο για μύα λϊμπα. Η αρχό θα γύνει πιλοτικϊ από τισ δυςπρόςιτεσ περιοχϋσ που ςτερούνται δικτύου δημοτικού φωτιςμού. ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΟΛΨΝ ΣΨΝ ΔΗΜΟΣΙΚΨΝ ΚΣΙΡΙΨΝ ΚΑΙ ΦΟΛΕΙΨΝ Εκμεταλλευόμενοι τισ ςτρατηγικϋσ επιλογϋσ και την χρηματοδότηςη του νϋου ΕΠΑ θα τοποθετόςουμε φωτοβολταώκϋσ εγκαταςτϊςεισ ςτισ ςτϋγεσ όλων των δημοτικών κτιρύων και ςχολεύων για παραγωγό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και αυτόνομεσ μονϊδεσ ψύξησ-θϋρμανςησ των γραφεύων και των αιθουςών. Σα ϋργα αυτϊ των Α.Π.Ε. θα ςυμβϊλουν και ςτο ςτόχο που ϋχει θϋςει το ύμφωνο των Δημϊρχων τησ Ε.Ε. Ενα ύμφωνο που η ςημερινό δημοτικό αρχό το ϋκανε κουρελόχαρτο! Αν όξερε η Ευρωπαώκό Ενωςη ότι αυτόσ που ϋβαλε φαρδιϊ πλατιϊ την υπογραφό του ςτο ύμφωνο, αρνόθηκε την τοποθϋτηςη ςτισ ςτϋγεσ των δημοτικών και ςχολικών κτιρύων φωτοβολταώκών ςυςτημϊτων, που χρηματοδοτούνταν εξ ολοκλόρου από το ΕΠΑ με ΜΗΔΕΝ κόςτοσ για το Δόμο, μόνο και μόνο επειδό όθελε να τισ νοικιϊςει ςε ιδιώτεσ για να καρπωθούν εκεύνοι και ΟΦΙ ο Δόμοσ το προώόν τησ παραγόμενησ ενϋργειασ που ανϋρχεται ςε εκατοντϊδεσ χιλιϊδεσ ευρώ ετηςύωσ, θα τον εύχε αποκηρύξει!!!

11 ρξ έτξςμε δαμειπρεί από ριο επόμεμεο γεμιέο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΠΛΑΕΙ - ΠΡΑΙΝΟ Προςπϊθεια μετατροπόσ του χώρου τησ ΦΑΝ Υανερωμϋνησ ςε Κϋντρο Περιβαλλοντικόσ Ευαιςθητοπούηςησ και Εκπαύδευςησ. Αναδαςώςεισ και δενδροφυτεύςεισ με την ςυμπαρϊςταςη του ΠΕΡΙΒ.Ο.., των εθελοντικών και των ςχολικών ομϊδων. Πυροπροςταςύα του δϊςουσ Αγ. Νικολϊου Λεμονύων και των ϊλλων δαςών με μηχανιςμούσ ανύχνευςησ εςτιών. Διϊνοιξη νϋων δαςικών δρόμων για αποτελεςματικό δαςοπροςταςύα και ςτόριξη των εθελοντικών ομϊδων του νηςιού που προςφϋρουν ςημαντικό ϋργο. Αναπλϊςεισ πλατειών, πϊρκων, παιδικών χαρών και αντικατϊςταςη επικύνδυνων οργϊνων ςε όλεσ τισ Δημοτικϋσ Κοινότητεσ. Αναςτόλωςη και εξωραώςμόσ Ανεμόμυλων. Προςπϊθεια ανεύρεςησ για αγορϊ ό εκμύςθωςη οικοπϋδων ςτο Κϋντρο αλαμύνασ, για τη δημιουργύα ελεύθερων Δημοτικών χώρων ςτϊθμευςησ. Εκμετϊλλευςη του νερού τησ Χυτϊλλειασ για την ϊρδευςη παραγωγικών γεωργικών εκτϊςεων και περιοχών δενδροφύτευςησ (Πηλόσ, Μύλοι κ.α.) αλλϊ και τη δημιουργύα περιαςτικού πραςύνου. Αντιμετώπιςη τησ ηχορύπανςησ ςε ςυνεργαςύα με τουσ αρμόδιουσ φορεύσ.

12 δεμ είμαπρε ξ πκξςπιδξρεμεκέο ρηο Αρρικήο... ΟΦΛΟΤΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΛΑΣΟΜΕΙΟ ΓΟΤΒΑ - ΜΠΑΣΙ Η ενδεχόμενη επαναλειτουργύα λατομεύου ςτην περιοχό αυτό, εϊν και όποτε ε- γκριθεύ από την Πολιτεύα, θα ελϋγχεται από τισ υπηρεςύεσ του Δόμου για την α- κριβό τόρηςη των περιβαλλοντικών όρων και θα ςυναινϋςουμε για την λειτουργύα του μόνο υπό τισ εξόσ προώποθϋςεισ: Περιοριςμόσ εξόρυξησ αδρανών υλικών μόνο για τισ τοπικϋσ ανϊγκεσ. Απόδοςη ςτο Δόμο των λατομικών τελών τησ τελευταύασ τετραετύασ που ϋχουν καταβληθεύ από τουσ αγοραςτϋσ των υλικών, αλλϊ δεν αποδόθηκαν ποτϋ ςτο Δόμο. ΛΑΣΟΜΕΙΟ ΣΟΤΡΛΑ Δεν θα επιτρϋψουμε ποτϋ να ξαναζωντανϋψει ο εφιϊλτησ των εκρόξεων με το πρόςχημα τησ αποκατϊςταςησ του λατομικού χώρου. Οποιοσ θϋλει οικόπεδο, ϋχει πολλϊ η Κούλουρη. ΙΦΘΤΟΣΡΟΥΕΙΑ Καμύα επϋκταςη ό ϋκδοςη νϋασ ϊδειασ Ιχθυοτροφεύων. Δεν θα επιτρϋψουμε να χωροθετηθεύ ςτο νηςύ μασ Π.Ο.Α.Τ. (Περιοχό Οργανωμϋνησ Ανϊπτυξησ Τδατοκαλλιεργειών). ΝΑΤΠΗΓΕΙΑ - ΔΙΑΛΤΣΗΡΙΑ ΠΛΟΙΨΝ Καμύα επϋκταςη δραςτηριότητασ και ορύων των ναυπηγεύων, τα οπούα οφεύλουν και πρϋπει να απομακρυνθούν από τη ςυγκεκριμϋνη περιοχό και να μετεγκαταςταθούν ςε ϊλλη εκτόσ νηςιού. ΡΕΒΤΘΟΤΑ Οχι ϊλλη βόμβα ςτη γειτονιϊ μασ. Εναντιωνόμαςτε ςτην καταςκευό και 3ησ δεξαμενόσ φυςικού αερύου. Δεν ξεπουλϊμε τα ζωό των ςυμπολιτών μασ για μερικϊ λαμπϊκια και δύο κϊδουσ. ΧΤΣΑΛΛΕΙΑ Οχι ϊλλη επιβϊρυνςη του ΚΕΛ/ Χυτϊλλειασ με την υποδοχό λυμϊτων των Δόμων τησ Ανατολικόσ Αττικόσ.

13 η ςγεία και η πρόμξια, πάμφ απ όλα Η φροντύδα και η μϋριμνα για τουσ αναξιοπαθούντεσ ςυνδημότεσ μασ θα εύναι αμϋριςτη. ύγουρα δεν μπορούμε να επιλύςουμε όλα τα προβλόματα τουσ. Θα προςφϋρουμε όμωσ το αναγκαύο «οξυγόνο», για να ανακουφιςθούν και να πϊρουν δύναμη, ώςτε να ςταθούν και πϊλι ςτα πόδια τουσ. ΤΓΕΙΑ Μολονότι το Κϋντρο Τγεύασ δεν εύναι αρμοδιότητασ του Δόμου, θα καταβϊλουμε κϊθε προςπϊθεια και θα αςκόςουμε ανϊλογη πύεςη, ώςτε να αποκαταςταθεύ η ομαλό λειτουργύα του. Η αλαμύνα απαιτεύ: Μετατροπό του Κϋντρου Τγεύασ ςε κϋντρο Αςτικού Σύπου, πρϊγμα που ςυνεπϊγεται την πλόρη αναβϊθμιςη των παρεχομϋνων υπηρεςιών με διαςφϊλιςη δυνατότητασ νοςηλεύασ μιασ ημϋρασ. Κτιριακό επϋκταςη κι ενύςχυςη ςε ιατρικό και νοςηλευτικό προςωπικό Εγκατϊςταςη μονϊδασ τεχνητού νεφρού (αιμοκϊθαρςη) τόριξη τησ εθελοντικόσ αιμοδοςύασ με ενημερώςεισ και κινητό μονϊδα αιμοδοςύασ. ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Εμεύσ, κϊνοντασ πρϊξη την ιδρυτικό μασ διακόρυξη, επαναπροςδιορύζουμε το ςκοπό ύπαρξησ του Δόμου με ενδυνϊμωςη του κοινωνικού του χαρακτόρα. ΕΠΙΣΡΟΥΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Προςπϊθεια, με τεκμηριωμϋνα ςτοιχεύα για την αναγκαιότητα, επιςτροφόσ τησ Δ.Ο.Τ. και των διοικητικών υπηρεςιών του ΙΚΑ. Μϋχρι τότε εμεύσ, αποδεχόμενοι το περςινό αύτημα των φορϋων, θα παραχωρόςουμε δημοτικό χώρο για τη ςτϋγαςη του Γραφεύου Εξυπηρϋτηςησ Υορολογουμϋνων και του Γραφεύου Εξυπηρϋτηςησ των ςυναλλαςςόμενων με το ΙΚΑ, ώςτε να ςταματόςει η ταλαιπωρύα των κατούκων που πηγαινοϋρχονται ςτη Δραπετςώνα και ςτο Πϋραμα. ΖΨΟΥΙΛΙΑ Δημιουργύα αςύλου αδϋςποτων ζώων εκτόσ κατοικημϋνησ περιοχόσ, με την ςυνεργαςύα ζωοφιλικών ςωματεύων του νηςιού. Εξοπλιςμόσ με όχημα περιςυλλογόσ των αδϋςποτων ζώων. Πρόγραμμα ςτεύρωςησ ζώων. Ενημϋρωςη μαθητών και δημοτών.

14 δςμαμική κξιμφμική μέριμμα... Αναβϊθμιςη του Κοινωνικού Παντοπωλεύου και εμπλουτιςμόσ με αγαθϊ από τον προώπολογιςμό του Δόμου. Θα μετατραπεύ ςε ϋνα mini market όπου οι εγγεγραμμϋνοι ςτο Δικτυακό Κοινωνικό Φϊρτη του Δόμου θα προμηθεύονται δωρεϊν, βαςικϊ καταναλωτικϊ αγαθϊ, δηλ. τρόφιμα, απορρυπαντικϊ και εύδη πρώτησ ανϊγκησ, ϋνδυςησ, οικιακού εξοπλιςμού, παιγνύδια κ.ϊ. Καθιϋρωςη προγρϊμματοσ διανομόσ διατακτικών (δωρο-επιταγϋσ) ςε απόρουσ τα Φριςτούγεννα και το Πϊςχα, ςε αντικατϊςταςη τησ τριτοκοςμικόσ και απαρϊδεκτησ εικόνασ διανομόσ κρϋατοσ και τροφύμων ϋξω από το Δημαρχεύο. Οικονομικό και ϊλλησ μορφόσ ενύςχυςη νεο-επιτυχόντων φοιτητών & ςπουδαςτών απόρων οικογενειών, για ςυνϋχιςη των ςπουδών τουσ. Εύναι «κατϊντημα» για την κοινωνύα μασ τα παιδιϊ αυτϊ, να μην εγγρϊφονται καν και να ςβόνεται το όνειρο τουσ, μόνο και μόνο, επειδό ϋτυχε να γεννηθούν φτωχϊ. τόριξη των Ιερών Ναών ςτο κοινωνικό ϋργο του ςυςςιτύου για τουσ ϊπορουσ. υμμετοχό παιδιών από ϊπορεσ και οικονομικϊ αδύναμεσ οικογϋνειεσ ςε παιδικϋσ καταςκηνώςεισ με την οικονομικό υποςτόριξη του Δόμου. Βρϊβευςη αριςτούχων μαθητών των ςχολεύων μασ. Πλόρησ ςτόριξη του Κοινωνικού Ιατρεύου & Υαρμακεύου και του Κοινωνικού Υροντιςτηρύου. Εξυπηρϋτηςη των ΑμΕΑ από τισ υπηρεςύεσ του Δόμου με κατ' ούκον επιςκϋψεισ υπηρεςιακών παραγόντων. Καταςκευό ραμπών για πρόςβαςη των ΑμΕΑ ςτα πεζοδρόμια & ςτα κτόρια που εποπτεύει ο Δόμοσ, όπωσ καταςκευό ειδικών W.C. τόριξη των ΚΑΠΗ. Προγρϊμματα πολιτιςμού και διαςκϋδαςησ τησ τρύτησ ηλικύασ. τόριξη του προγρϊμματοσ «Υροντύδα ςτο πύτι».

15 πρραρηγικόο πρότξο η αμθρώπιμη πόλη τόχοσ μασ εύναι η δημιουργύα λειτουργικόσ και ανθρώπινησ πόλησ, με πεζοδρομόςεισ, δρόμουσ όπιασ κυκλοφορύασ και ςεβαςμό ςτα Μϋςα Μαζικόσ Μεταφορϊσ. Αμεςη εφαρμογό τησ κυκλοφοριακόσ και ςυγκοινωνιακόσ μελϋτησ. Λειτουργύα ειδικών χώρων ςτϊθμευςησ δικύκλων ςτισ πολυςύχναςτεσ περιοχϋσ και ςτα λιμϊνια. Διϊνοιξη οδού που να ςυνδϋει την Ελευθερώτρια και το Ευριπύδειο Θϋατρο με την περιοχό ΚΟΛΚΑΝΑΚΗ (Ζωοδόχοσ Πηγό), για την ϋξοδο των οχημϊτων από το χώρο ςτϊθμευςησ του ΠΑΣΡΙ. Εργο αναγκαύο για την α- ποςυμφόρηςη τησ πυκνόσ κυκλοφορύασ που παρατηρεύται τόςο ςτισ εκδηλώςεισ ςτο Ευριπύδειο όςο και ςτισ τελετϋσ ςτην Ελευθερώτρια. Εκτεταμϋνο πρόγραμμα καταςκευόσ και ανακαταςκευόσ πεζοδρομύων με ρϊμπεσ για διευκόλυνςη των ΑμΕΑ. Οδοποιύα εντόσ και εκτόσ ςχεδύου πόλεωσ και αναβϊθμιςη του υπϊρχοντοσ οδικού δικτύου. Αμεςη αποκατϊςταςη κακοτεχνιών οδοςτρώματοσ οδών και Λεωφόρων. Μελϋτη για τη δημιουργύα ποδηλατοδρόμων, ςτηρύζοντασ το κύνημα τησ «πρϊςινησ» ανϊπτυξησ. υνεργαςύα με το αςτικό ΚΣΕΛ με ςτόχο τη ςύνδεςη όλων των περιοχών, επϋκταςη των γραμμών και την πύκνωςη των δρομολογύων. Αμεςη τοποθϋτηςη ςηματοδοτών (φανϊρια) ςε όλα τα επικύνδυνα κομβικϊ ςημεύα ςτα οπούα ϋχουμε θρηνόςει θύματα, ςτισ διαςταυρώςεισ Αιαντεύου και Αγγ. ικελιανού, Αιαντεύου και Αγ. Αθαναςύου, Λεωφ. Υανερωμϋνησ και Βαςιλικών, ΕΣΕΚΑ ςτα Παλούκια, Θϋμιδοσ και Ευριπύδου (s/m ΚΑΝΑΚΗ). Η αυθαύρετη κατϊληψη των πεζοδρομύων θα ςταματόςει, διότι θϋτει ςε ϊμεςο κύνδυνο την υγεύα και τη ζωό των πεζών. Καταςκευό περιφερειακόσ οδού για την αποςυμφόρηςη τησ κυκλοφορύασ και κυκλοφοριακό ρύθμιςη οχημϊτων ςτην Παραλύα αλαμύνασ τισ θερινϋσ βραδινϋσ ώρεσ. Αποκαθόλωςη των παρϊνομων και επικύνδυνων διαφημιςτικών πινακύδων.

16 αμαθεώρηπη (επιρέλξςο) ρξς Γ.Π..... Εύναι γεγονόσ ότι η ανεξϋλεγκτη ιδιωτικό δόμηςη τησ δεκαετύασ του '60 ϋχει μετατρϋψει ςε μεγϊλο βαθμό το πανϋμορφο νηςύ μασ ςε ϋνα πυκνοδομημϋνο, ανομοιόμορφο και ςτερούμενο ςτοιχειώδουσ αρχιτεκτονικόσ οικιςτικό ςυγκρότημα. Πρϋπει να διορθώςουμε και να καλυτερεύςουμε την εικόνα αυτό. Η αναθεώρηςη του Γ.Π.. / ΦΟΟΑΠ,που πϊγωςε ςε αυτό την τετραετύα, θα ςυμπεριλϊβει και την εδαφικό ενότητα του πρώην Δόμου Αμπελακύων, ούτωσ ώςτε με τον εξορθολογιςμό των χρόςεων γησ να ϋχουμε ϋνα ενιαύο και ολοκληρωμϋνο ςχϋδιο για όλο το νηςύ. Δεςμευόμαςτε ότι, και πριν και μετϊ την ανϊρτηςη των χαρτών (Β1 ςτϊδιο), ο Δόμοσ θα ενςκόψει με την αρμόζουςα ςοβαρότητα ςτα αιτόματα και τισ ενςτϊςεισ των ιδιοκτητών, ώςτε η αναθεώρηςη να τύχει, ςτο μϋγιςτο δυνατό βαθμό, τησ καθολικόσ αποδοχόσ των ενδιαφερομϋνων. Θα ςυνταχθεύ με γνώμονα την ανϊπτυξη και το ςεβαςμό ςτη γεωγραφικό φυςιογνωμύα του τόπου μασ, ωσ νηςύ.

17 πξς πημαίμει αμάπρςνη ρξς μηπιξύ ΕΠΑΝΑΥΟΡΑ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΔΟΜΗΗ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΛΑΜΙΝΑ Μεγαλύτερη πολεοδομικό αταξύα και κατϊφωρη αδικύα δεν μπορούςε να υπϊρξει. ( Δ 1,9 η μια πλευρϊ τησ Λεωφόρου Υανερωμϋνησ - 0,6 η απϋναντι ). ΘΕΜΟΘΕΣΗΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΜΕ ΚΕΡΑΜΟ- ΚΕΠΕΙ ΣΕΓΕ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΙΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ Εςτω και αργϊ πρϋπει να δώςουμε ςτη αλαμύνα μασ χρώμα και όψη νηςιού. ΛΕΛΟΓΙΜΕΝΗ ΦΨΡΟΘΕΣΗΗ ΒΙΟΠΑ ΣΗ ΓΟΤΒΑ ΜΠΑΣΙ Θα ληφθεύ ςοβαρϊ υπόψη η ενόχληςη των κατούκων τησ περιοχόσ. ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΑ ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΠΟΛΗ Α' ΚΑΙ Β' ΚΑ- ΣΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΝΣΑΞΗ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΠΟΛΗ. ΑΜΕΗ ΕΞΕΤΡΕΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΨΝ ΦΨΡΨΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΑ. Ενα ςωςτό Γ.Π.. θα αξιοποιόςει τισ εν υπνώςει ιδιοκτηςύεσ και ςύγουρα θα ςυντελϋςει ςτην ανϊπτυξη του τόπου.

18 αμαδεικμύξςμε ρξ παρελθόμ... ΠΟΛΙΣΙΜΟ Παροχό οικοπϋδου του Δόμου για τη δημιουργύα κτηρύου ςτο οπούο θα ςτεγαςθούν το «Λαογραφικό Μουςεύο» του Δόμου, η «Βιβλιοθόκη» του Δόμου, το «Σοπικό Ιςτορικό Αρχεύο» και «Πινακοθόκη» για εκθϋςεισ Ελλόνων και Ξϋνων καλλιτεχνών. ε ςυνεργαςύα με το Τπουργεύο Πολιτιςμού, ςυντόρηςη και αποκατϊςταςη των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημεύων τησ αλαμύνασ, τα οπούα βρύςκονται ςε πλόρη εγκατϊλειψη. Προώθηςη των προγραμμϊτων Αναςκαφών ςε καύρια ςημεύα του νηςιού. Επαναφορϊ των αρχαιολογικών ευρημϊτων τησ αλαμύνασ ςτον τόπο τουσ (πλόθοσ ευρημϊτων βρύςκεται ςτα υπόγεια του Μουςεύου Πειραιϊ). Αξιοπούηςη των ευρημϊτων και διαςφϊλιςη επιςκεψιμότητασ ςτο χώρο των αναςκαφών που διενεργούνται από τον Καθηγητό κ. Λώλο. Ανϊδειξη τησ Πολιτιςτικόσ μασ κληρονομιϊσ και αξιοπούηςη των παραδοςιακών Σεχνών και Επαγγελμϊτων. Προτεραιότητα καταςκευόσ τησ Δημοτικόσ Βιβλιοθόκησ (κληροδότημα Καντϊρη) ςτο Αμπελϊκι με τη μορφό πολιτιςτικού χώρου. Δημιουργύα Πνευματικού Κϋντρου ςτην Ελευθερώτρια. Ιδρυςη Παραρτόματοσ Λαογραφικού Μουςεύου ςτο υνοικιςμό Υούνικασ με θϋμα την «Πολιτιςτικό κληρονομιϊ των χαμϋνων πατρύδων». Καλλιτεχνικϋσ και πολιτιςτικϋσ ημερύδεσ και ςυνεργαςύα με το Εθνικό Κϋντρο Βιβλύου.

19 πρηρίζξςμε ρξ μέλλξμ ΣΟΤΡΙΜΟ - ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Εχουμε ςκοπό να δώςουμε προοπτικό ςτο νηςύ μασ, μϋςω τουριςτικόσ ανϊπτυξησ και ανϊδειξησ τησ ανεκμετϊλλευτησ ιςτορικόσ μασ κληρονομιϊσ, με ςκοπό την οικονομικό ανϊκαμψη. Επιςτροφό τησ Κυνόςουρασ και του Αρχαύου Λιμϋνα ςτο Δόμο μασ. Αξιοπούηςη Ευρωπαώκών και Περιφερειακών προγραμμϊτων τουριςτικόσ ανϊπτυξησ Αξιοπούηςη των ευρημϊτων των αρχαιολογικών αναςκαφών, δημιουργύα παρουςύαςησ εικονικόσ πραγματικότητασ τησ Ναυμαχύασ τησ αλαμύνασ και ϋργων αλαμύνιων καλλιτεχνών. Ανϊπλαςη & εξωραώςμόσ περιβϊλλοντοσ χώρου μνημεύου Σύμβου αλαμινομϊχων Ανϊδειξη αρχαιολογικών χώρων όπωσ του πηλαύου του Ευριπύδη ςτα Περιςτϋρια και τησ Μυκηναώκόσ Ακρόπολησ ςτα Κανϊκια Παρεμβϊςεισ όπιασ μορφόσ ςτον Αρχαύο Λιμϋνα Αμπελακύων Δημιουργύα Δημοτικόσ πλαζ Λιμνιώνα Αμπελακύων Εξωραώςμόσ παραλιών και ελεύθερη χρόςη ντουσ από τουσ λουόμενουσ. Δημιουργύα Γραφεύου Σουριςμού ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΑΛΑΜΙΝΑ Ανϊπλαςη του Κϋντρου με πεζόδρομουσ, πεζοδρόμια, πρϊςινο, επαρκό φωτιςμό, εικαςτικϋσ παρεμβϊςεισ. Ρύθμιςη του κυκλοφοριακού προβλόματοσ και κϊρτεσ ςτϊθμευςησ οχημϊτων μονύμων κατούκων. Διϊνοιξη των εγκεκριμϋνων οδών με αποζημιώςεισ ιδιοκτητών για την εφαρμογό του χεδύου Πόλησ. Ανϊδειξη του πολιτιςτικού χαρακτόρα τησ πόλησ και Διϊςωςη των νεοκλαςικών κτιρύων.

20 η αλαμίμα... ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ (Δ.Λ.Σ) & ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Σο Δ.Λ.Σ. καλεύται να προςφϋρει υπηρεςύεσ κοινόσ ωφελεύασ και να ςυμβϊλλει ςτην επιβατικό, ναυτιλιακό, τουριςτικό και αλιευτικό κύνηςη και γενικότερα ςτην εύρυθμη λειτουργύα των λιμανιών αρμοδιότητασ του, καθώσ και ςτην οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιςτικό και τουριςτικό ανϊπτυξη του νηςιού εν γϋνει, πϊντα βϋβαια ςε ςυνεργαςύα με τουσ φορεύσ που δραςτηριοποιούνται ςτισ αντύςτοιχεσ λιμενικϋσ ζώνεσ. Μϋλημα μασ η προςπϊθεια ϋνταξησ περιςςότερων λιμενικών ζωνών του νηςιού ςτην δικαιοδοςύα του Δ.Λ.Σ., ώςτε να τύχουν τησ απαραύτητησ φροντύδασ και αναπτυξιακόσ προοπτικόσ. Προσ τούτο, απαιτεύται αναβϊθμιςη τησ λειτουργύασ του, ώςτε να εκπληρώνει τον ρόλο του ωσ εργαλεύο ανϊπτυξησ ςτο πλαύςιο του γενικού Δημοτικού ςχεδιαςμού, με ςτελϋχωςη του από ικανϊ και επιςτημονικϊ καταρτιςμϋνα ϊτομα. Η δρϊςη του ςυγκεκριμενοποιεύται ςτα εξόσ: υντόρηςη υπαρχόντων κρηπιδωμϊτων, προβλητών και λιμενοβραχιόνων. Εικαςτικϋσ παρεμβϊςεισ ςτισ παραλιακϋσ ζώνεσ ςε ϋνα πλαύςιο ενιαύασ αιςθητικόσ και αρχιτεκτονικόσ δομόσ.

21 είμαι μηπί Απομϊκρυνςη ναυαγύων, όπου υπϊρχουν, όπωσ περιοχό Καματερού και όρμου Αμπελακύων. Μελϋτη για τη διαμόρφωςη και διαπλϊτυνςη τησ παραλιακόσ ζώνησ από Παλούκια μϋχρι το ναυπηγεύο Χηλοπϊτη, Καματερό (Ακτό Βεργό) με επιχωμϊτωςη και κρηπιδώματα. Μϋροσ τησ ζώνησ αυτόσ θα μεταμορφωθεύ ςε τόπο α- ναψυχόσ όπου θα δημιουργηθούν αναψυκτόριο, διϊδρομοι για περιπϊτουσ, ειδικό λωρύδα ποδηλαςύασ, παρτϋρια πραςύνου κλπ., ωσ επύςησ και μαρύνα ςκαφών αναψυχόσ. Νομιμοπούηςη υπαρχόντων αλιευτικών καταφυγύων και δημιουργύα νϋων, όπου θεωρηθεύ χρόςιμο. Μελϋτη για καταςκευό τεςςϊρων μαρύνων ςκαφών αναψυχόσ, ςτον κόλπο τησ αλαμύνασ, Αιαντεύου, Αμπελακύων (Ακτό Βεργό) και εληνύων. Αναβϊθμιςη τησ παραδοςιακόσ Ιχθυόςκαλασ.

22 μξςο ςγιήο... ΦΟΛΙΚΗ ΣΕΓΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ Για μασ η επύλυςη του όποιου προβλόματοσ ςχολικόσ ςτϋγησ αποτελεύ ϊμεςη προτεραιότητα. Σο εγκεκριμϋνο από τον Ο..Κ., με ευρώ, ϋργο για την αναβϊθμιςη και επϋκταςη του Δημ. χολεύου εληνύων απεντϊχθηκε γιατύ ϋμεινε ανεκτϋλεςτο επι μακρόν, με ευθύνη τησ ςημερινόσ Δημοτικόσ Αρχόσ. Εμεύσ θα προςπαθόςουμε να φτιϊξουμε επιτϋλουσ Δημοτικό χολεύο. Εύναι α- παρϊδεκτο ςτη ςημερινό εποχό τα παιδιϊ να κϊνουν μϊθημα ςε αύθουςεσ - κοντϋινερ. Καταςκευό Νηπιαγωγεύου ςτα ελόνια ςτο από πολλού αγοραςθϋν οικόπεδο για τη χρόςη αυτό. Αποπερϊτωςη του «γιοφυριού τησ Αρτασ» που λϋγεται Δημοτικό χολεύο Παλουκύων. Επϋκταςη αύλειου χώρου Δημοτικού χολεύου Αμπελακύων με απαλλοτρύωςη οικοπϋδων μϋχρι τησ οδού ικύνου και δρομολόγηςη καταςκευόσ νϋου χολεύου με διατόρηςη του παλαιού κτηρύου ωσ Μουςειακού χώρου. Καταςκευό νϋου Δημ. χολεύου ςτην περιοχό Βρόντου. ΥωτοΒολταώκϊ ςτισ ταρϊτςεσ όλων των ςχολικών κτιρύων. Παιδικόσ ταθμόσ ςτο Αμπελϊκι. Καταςκευό νϋου Δημοτικού χολεύου ςτον Υούνικα. Καταςκευό νϋου Δημοτικού χολεύου ςτο Καματερό (ςε χώρο ιδιοκτηςύασ ευεργϋτη, εγκεκριμϋνο από τον Ο..Κ.). Καταςκευό Βρεφονηπιακού ταθμού ςτο Καματερό. Διαςφϊλιςη τησ ςυντόρηςησ όλων των υπαρχόντων χολικών υγκροτημϊτων.

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 17 Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΩΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Ο Αύγουςτοσ και ο Σεπτϋμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 6-7-2015 & ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αριθ. πρωτ. Γ1δ/οικ.50917 ΣΜΗΜΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϊιοσ 2012 Η Ελληνικό Κυβϋρνηςη ζητϊ μϋςω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ ΟΜΑΔΑ : γιατί χρειάηεται; ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ Γενικϊ θϋματα τησ Τ.Α. Ειδικϊ θϋματα (δανεικϊ ωϊρια,απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ 25 115 27 Αθόνα Σηλ.: 210 747 5845-8 Fax: 210 747 5849 E-mail: info@eurocharity.org ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ «Φαρτογράφηςη Τπηρεςιών, Υορέων και Οργανώςεων για δράςεισ κατά τησ Υτώχειασ και του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ΕΤΘΤΜΙΑ ΣΑΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΤ υνεργαζόμενη εκπαιδευτικόσ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ τμόμα ολοόμερο ςχολ.

Διαβάστε περισσότερα

Σα Επτϊνηςα! Κϋρκυρα Έχει ςχόμα μακρόςτενο, πλατύτερο ςτο βόρειο τμόμα τησ, ενώ ςτενεύει προσ το νότο. Σα παρϊλιϊ τησ ϋχουν ςυνολικό μόκοσ 217 χιλιόμετρα και ςχηματύζουν αρκετούσ όρμουσ και ακρωτόρια.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ 1 Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ Δρ. Ιωϊννησ Παρύςησ 1 yiannis@parisi.g http://parisis.wordpress.com Ειςαγωγό Για 50 χρόνια, υπό την ςκϋπη τησ αμερικανικόσ ομπρϋλασ αςφϊλειασ, η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το

κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το Για τη διεξοδικό εξϋταςη ςε θϋματα υγεύασ ςτην κοινότητα, χρειϊζονται αναλυτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ ανϊγκεσ των ατόμων και των οργανιςμών πουσ τουσ υπηρετούν, καθώσ επύςησ και τουσ πόρουσ που η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1 2 3 Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ.

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Η Ελληνική Κοινωνία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 «Προώποθέςεισ» μιασ επαρκούσ εξέταςησ ενόσ ή περιςςοτέρων κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέςματα και προοπτικέσ ανάπτυξησ γηγενών και τοπικών ποικιλιών:

Οικονομικά αποτελέςματα και προοπτικέσ ανάπτυξησ γηγενών και τοπικών ποικιλιών: ΕΩΟΝΙΚΟ ΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΘΗΝΩΝ Οικονομικά αποτελέςματα και προοπτικέσ ανάπτυξησ γηγενών και τοπικών ποικιλιών: Κορινθιακή ςταφίδα και φάβα Φενεού Άννα Υουλύδη ΜΣ «Ολοκληρωμένη νάπτυξη και Διαχείριςη του γροτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ AΠΙΝΙΔΩΣΗ Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΟΡΙΜΟ AΠΙΝΙΔΩΣΗ ή απινιδιςμόσ είναι, επίςησ γνωςτόσ και ωσ: ηλεκτρική εκκένωςη ςυνεχούσ ρεύματοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 4 Διϊγνωςη των γνώςεων και ικανοτότων των παιδιών που ϋρχονται από το Δημοτικό ςτο Γυμνϊςιο. Ο καθηγητόσ με διαγνωςτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Η BSN 3 Ανϊπτυξη Επιχειρηςιακού Λογιςμικού 4 Υπηρεςύεσ Πληροφορικόσ Τεχνολογύασ 6 Υπηρεςύεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ Ο καρκύνοσ αποτελεύ την κύρια θεραπευτικό πρόκληςη τησ κοινωνύασ μασ, ωσ μια από τισ πιο ςοβαρϋσ και θανατηφόρεσ αςθϋνειεσ ςε όλο τον κόςμο, αλλϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19.

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα