Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά"

Transcript

1 Ρξύλα Νάμμξς Υπξυήσια Δήμαρτξο Κξμρά πρξ Δημόρη πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά

2 με εςθύμη για ρξ πήμερα, με όραμα για ρξ αύριξ Αγαπητού υνδημότεσ και υνδημότιςςεσ, Μϋςα ςε μύα περύοδο πρωτόγνωρησ οικονομικόσ και κοινωνικόσ κρύςησ, καλεύςτε ςε λύγεσ ημϋρεσ να αναδεύξετε με την ψόφο ςασ την νϋα Δημοτικό Αρχό του νηςιού, για τα επόμενα πϋντε χρόνια. Ο αςταμϊτητοσ και επύπονοσ αντιπολιτευτικόσ αγώνασ μου για την προϊςπιςη των δικών ςασ ςυμφερόντων πιςτεύω ότι ςασ εύναι γνωςτόσ. Δεν εκμεταλλεύτηκα ποτϋ ςτα δώδεκα χρόνια τησ εναςχόληςόσ μου με τα κοινϊ, το αξύωμα τησ Δημοτικόσ υμβούλου για προςωπικό όφελοσ. Δεν πρόδωςα ποτϋ την εμπιςτοςύνη ςασ. Πϊλεψα με το κατεςτημϋνο. Πϊλεψα με τα μεγϊλα οικονομικϊ ςυμφϋροντα που λυμαύνονται το νηςύ μασ. Ιδιαύτερα τα τελευταύα τϋςςερα χρόνια ϋπρεπε να παλϋψω και με μια Δημοτικό Αρχό που κύριο μϋλημϊ τησ όταν το ξεπούλημα του Δόμου, η οικονομικό επιβϊρυνςη των κατούκων και την χαρακτόριζε η πλόρησ αδιαφορύα για την επαπειλούμενη καταςτροφό του περιβϊλλοντοσ. Ετςι μπορώ τώρα περόφανα να ςασ κοιτϊξω όλουσ ςτα μϊτια και να ςασ ζητόςω να αποδώςετε τα «του Καύςαροσ». Και εύμαι απόλυτα ςύγουρη, ότι η κρύςη ςασ θα εύναι ακριβοδύκαιη. Με υψηλό αύςθημα ευθύνησ, διεκδικώ τον τύτλο τησ Δημϊρχου, πλαιςιωμϋνη από τουσ ικανούσ ςυνεργϊτεσ μου, που μασ ενώνει η αγϊπη για τη αλαμύνα και το κοινό όραμα για την αναςυγκρότηςη του Δόμου που θα εύναι ΚΟΝΣΑ ΣΟ ΔΗΜΟΣΗ ςτην καθημερινότητα του, που θα αναβαθμύςει τισ υποδομϋσ του τόπου μασ, που θα προςτατϋψει το περιβϊλλον και θα αναδεύξει την ιςτορικό και πολιτιςτικό κληρονομιϊ του νηςιού μασ. Αγαπητού υνδημότεσ και υνδημότιςςεσ, η επόμενη πενταετύα εύναι πολύ κρύςιμη και ο τόποσ χρειϊζεται Δόμαρχο που να υπηρετεύ τα ςυμφϋροντα τα δικϊ ςασ, κι όχι εςεύσ τα ςυμφϋροντα του δημϊρχου και των ϊλλων οικονομικών παραγόντων. Η ψόφοσ ςασ ϋχει δύναμη. Μην την περιφρονεύτε. Μην απϋχετε από τισ εκλογϋσ. Επιλϋξτε το Δόμαρχο που πιςτεύετε ότι θα ανταποκριθεύ ςτισ προςδοκύεσ ςασ και ψηφύςτε τον. ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΨΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ ΧΗΥΙΖΟΤΜΕ ΔΗΜΑΡΦΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΨΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ ΧΗΥΙΖΟΤΜΕ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΨΝ ΠΑΙΔΙΨΝ ΜΑ. Ιςιδώρα (Ρούλα) Νϊννου Τποψόφια Δόμαρχοσ αλαμύνασ

3 ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΑΜΕΝΗ ΣΕΣΡΑΕΣΙΑ ΕΠΙΒΑΛΕΣΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ Καθολικό εύναι η διαπύςτωςη ότι και ς αυτόν την τετραετύα διούκηςησ του Δόμου μασ, ούτε ϋργο παρϊχθηκε ούτε ο Δόμοσ νοικοκυρεύτηκε. Ούτε και τα μικρϊ καθημερινϊ προβλόματα δεν κατϊφερε να επιλύςει. Οι δρόμοι φαντϊζουν βομβαρδιςμϋνοι. Παντού γούβεσ και ςαμαρϊκια. Σα αυτοκύνητα ςπϊςανε και μαζύ μ αυτϊ και οι αυχϋνεσ μασ. Σα ϋργα μαώμού όμωσ χρεώνονται. Οι δρόμοι εύναι βυθιςμϋνοι ςτο ςκοτϊδι με καμϋνεσ λϊμπεσ. Σα τιμολόγια μαώμού όμωσ εκδύδονται. Ούτε ϋνα απορριμματοφόρο δεν αντικαταςτϊθηκε. Σα ευρώ όμωσ χρεώθηκαν ςτα γνωςτϊ ςυνεργεύα. Ούτε μύα πινελιϊ δεν ϋπεςε ςτα ςκουριαςμϋνα κϊγκελα και τισ παιδικϋσ χαρϋσ. Εικόνα εγκατϊλειψησ και αδιαφορύασ κυριαρχούν παντού. Πϊνε τϋςςερα χρόνια, κι ακόμη να ςυνδεθούν τα ςπύτια με το αποχετευτικό δύκτυο. αλλάζξςμε πξρεία Ούτε μύα επϋκταςη ςχεδύου πόλησ δεν ϋγινε. Η αναθεώρηςη του ΓΠ πϊγωςε. Αλαζονεύα και αδιαλλαξύα υπόρξαν οι χειρότεροι ςύμβουλοι. Δύο ϋργα υποδομόσ, κι αυτϊ ϊλλων φορϋων, δεν αναιρούν τη γενικό εικόνα μιζϋριασ και εγκατϊλειψησ που μαςτύζει το νηςύ μασ. Εργο ανϊπτυξησ κανϋνα. Μόνο λόγια, παληκαριςμού και θεατρινιςμού. Ουςύα μηδϋν.

4 πρξτφράμε μπρξπρά με τέρια καθαρά Η ΕΞΤΓΙΑΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ Εύναι επιτακτικό ανϊγκη να εξυγιανθεύ και να νοικοκυρευτεύ ο Δόμοσ. Με το χϊριςμα των 10 εκατ. ευρώ από το Κρϊτοσ για την αποπληρωμό όλων των ληξιπρόθεςμων οφειλών, ο δόμοσ ϋπρεπε να ανακουφιςθεύ αφού παρϋμενε πλϋον μόνο το δϊνειο από το ΣΠ&Δ.. Η ανακούφιςη όμωσ δεν διόρκηςε πολύ εξαιτύασ τησ αλόγιςτησ επιμόκυνςησ του δανεύου των 11 εκατ. ευρώ ςτο Σ&ΠΔ που δημιούργηςε επιπλϋον τόκουσ ύψουσ 6 εκατ. ευρώ, όςο και τησ μη απόδοςησ ςτην ΕΤΔΑΠ των χρημϊτων που ο δόμοσ ειςϋπραττε από τουσ καταναλωτϋσ του νερού, δημιουργώντασ ϋνα επιπλϋον χρϋοσ 5 εκατ. ευρώ. Με αυτό την οικονομικό διαχεύριςη, το δώρο του Κρϊτουσ εξανεμύςθηκε και ξαναγυρύςαμε ςτο ύδιο χρϋοσ των 26 εκατ. ευρώ. Η περιςτολό τησ αλόγιςτησ ςπατϊλησ και των περιττών δαπανών, οι προςδοκώμενεσ ειςροϋσ των αντιςταθμιςτικών πόρων από Ρεβυθούςα και Χυτϊλλεια και η ϊμεςη εύςπραξη των οφειλόμενων λατομικών τελών που ανϋρχονται ςχεδόν ςτα 2 εκατ. ευρώ, ςε ςυνδυαςμό με τισ καινοτόμεσ λύςεισ τησ καθαριότητασ και των δημοτικών επενδύςεων, θα ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα την εξοικονόμηςη επαρκών πόρων για μια εξυγιαντικό προοπτικό ικανό να ανακουφύςει τουσ δημότεσ και να τονωθεύ η τοπικό αγορϊ. Για να εξυγιανθεύ όμωσ ο Δόμοσ θα πρϋπει να παταχθεύ το φαινόμενο τησ διαφθορϊσ που εύναι η αιτύα τησ εξαθλύωςησ των πϊντων και η οπούα ϋχει διειςδύςει ςε όλα τα επύπεδα τησ δημόςιασ λειτουργύασ, με τουσ Δόμουσ να φιγουρϊρουν ςτην πρώτη θϋςη τησ ςχετικόσ λύςτασ του Γενικού Επιθεωρητό Δημόςιασ Διούκηςησ. Ενα φαινόμενο που δυςτυχώσ ςυναντϊται και ςτο Δόμο μασ. Σα ςτόματα ανούξανε και μιλόςανε δημόςια για χορό εκατομμυρύων με τισ υπερκοςτολογόςεισ, τισ απευθεύασ αναθϋςεισ, τα μαώμού ϋργα και τα μαώμού τιμολόγια. Εκεύνο που μϋνει τώρα εύναι να μϊθουμε ποιοι ωφελόθηκαν. ύγουρα, η ϋφοδοσ του ΔΟΕ ςτο Δόμο δεν όταν τυχαύα. Η- ταν μια καλϊ προετοιμαςμϋνη και ςτοχευμϋνη ενϋργεια για την κατϊςχεςη των πειςτηρύων των ςυγκεκριμϋνων πρϊξεων. Η κατϊςχεςη και η μεταφορϊ δεκϊδων ύποπτων φακϋλων ωσ και η μετϋπειτα κλόςη φυςικών προςώπων για κατϊθεςη ςτα κεντρικϊ του ΔΟΕ, μαρτυρούν την ϋκταςη τησ διαφθορϊσ, τα αποτελϋςματα τησ οπούασ θα φανούν με την ολοκλόρωςη τησ προανακριτικόσ διαδικαςύασ. Ερχόμαςτε: να πατϊξουμε την διαφθορϊ ςε όλεσ τισ μορφϋσ τησ να εμπεδώςουμε την αναγκαιότητα διαφανών διαδικαςιών να αναςυγκροτόςουμε το Δόμο ςε υγιεύσ βϊςεισ να προαςπύςουμε το δικαύωμα εργαςύασ όλων των υπαλλόλων και να δημιουργόςουμε κατϊλληλο κλύμα για μϋγιςτη αποδοτικότητα

5 ΦΕΕΙ ΔΗΜΟΤ - ΔΗΜΟΣΗ Ο επανακαθοριςμόσ του ςκοπού ύπαρξησ του Δόμου εύναι μια από τισ πρώτεσ δεςμεύςεισ μασ. Ο Δόμοσ θα επανακτόςει τον κοινωνικό του χαρακτόρα. Οι ςχϋςεισ Δόμου - δημοτών εύναι αναγκαύο να λειτουργούν ςτη βϊςη του αμοιβαύου ςεβαςμού και του κοινού ενδιαφϋροντοσ για τον τόπο, ςτον οπούο ζούμε. ξ Δήμξο κξμρά πρξμ Δημόρη ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΗ Αμεςη ανταπόκριςη ςε οποιοδόποτε αύτημα του δημότη και γνωςτοπούηςη, το αργότερο εντόσ 20 ημερών, για την ϋκβαςη τησ υποθϋςεωσ του. Θα δώςουμε ιδιαύτερη προςοχό ςτα μικρϊ και καθημερινϊ προβλόματα που ο καθϋνασ από ςασ αντιμετωπύζει ϋξω από ςτο ςπύτι του, ςτην γειτονιϊ του, ώςτε να γύνει πιο ανθρώπινη η καθημερινότητα. ΕΞΨΔΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΨΝ Προςπϊθεια εξώδικησ επύλυςησ υπαρχόντων χρόνιων προβλημϊτων και διευθϋτηςησ διαφορών και εκκρεμοτότων με το Δόμο, με γνώμονα πϊντα το καλώσ εννοούμενο ςυμφϋρον όλων των πλευρών, Δόμου, δημότη και εργαζόμενου. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΔΗΜΟΣΨΝ Ψσ Δόμαρχοσ, θα εύμαι ςτην διϊθεςη όλων των δημοτών. Επιδύωξη μου εύναι να καταςτόςω το Δημαρχεύο φιλικό, ανθρώπινο και παραγωγικό. Ο δημότησ πρϋπει να φεύγει με την αύςθηςη ότι εξυπηρετόθηκε. Αν δεν το πετύχω αυτό, τότε ςύγουρα θα ϋχω αποτύχει ωσ Δόμαρχοσ. ΑΥΑΛΕΙΑ Προϋχει η αςφϊλεια γι' αυτό θα διεκδικόςουμε την αναβϊθμιςη των αρμοδύων φορϋων Σϊξησ και Αςφϊλειασ με επαρκό επϊνδρωςη.

6 ξ Δήμξο ρηο μέαο επξτήο νϋων μεθόδων εξυπηρϋτηςησ των δημοτών μϋςω διαδικτύου (internet), καθώσ επύςησ και πληρωμόσ λογαριαςμών. Δημοςύευςη ςτο διαδύκτυο όλων των διοικητικών πρϊξεων και δρϊςησ για λογοδοςύα και ενημϋρωςη των δημοτών, ϋτςι ώςτε να διαςφαλύζεται η πλόρησ διαφϊνεια και ο ϋλεγχοσ από τον οποιονδόποτε πολύτη για όλα τα θϋματα. Δημιουργύα υποδομών για επϋκταςη τησ δωρεϊν χρόςησ internet και ςε ϊλλεσ περιοχϋσ του νηςιού. Διεκδύκηςη τησ ϋδρασ τησ Αντιπεριφϋρειασ Νόςων ςτη αλαμύνα. ΝΕΟΙ ΘΕΜΟΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟ Δικτυακόσ Κοινωνικόσ Φϊρτησ Δημιουργύα βϊςησ δεδομϋνων, όπου θα καταγραφούν οι δημότεσ που ανόκουν αποδεδειγμϋνα ςτισ ευαύςθητεσ πληθυςμιακϋσ ομϊδεσ, δηλαδό οι ϊποροι ό οι με πολύ χαμηλό ειςόδημα οικογϋνειεσ, ϋτςι ώςτε ο Δόμοσ να ϋχει τη δυνατότητα να αναπτύξει ςτοχευμϋνεσ δρϊςεισ για την υποςτόριξη τουσ, με απόλυτο ςεβαςμό ςτην προςωπικότητα τουσ. Προώθηςη ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ με εφαρμογό

7 ρέλξο πρα αμ δεμ παραμξμήπειο, έργξ δεμ κάμειο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΤΔΡΕΤΗ Η απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου, για τη ςύναψη ςύμβαςησ με την ΕΤΔΑΠ για 20ετό παραχώρηςη τησ εκμετϊλλευςησ του δημοτικού δικτύου ύδρευςησ χωρύσ κανϋνα αντϊλλαγμα, εύναι χαριςτικό και παρϊνομη. Εμεύσ θα ακυρώςουμε αμϋςωσ και την απόφαςη του Δ και τη ςύμβαςη με την ΕΤΔΑΠ, ςε περύπτωςη που την υπογρϊψουν. Σο δημοτικό δύκτυο ύδρευςησ, ϋνα περιουςιακό ςτοιχεύο του Δόμου που αποφϋρει ετηςύωσ ευρώ κϋρδοσ και θϋςεισ εργαςύασ για τουσ ςυντοπύτεσ μασ, εύναι αξύασ δεκϊδων εκατομμυρύων ευρώ και δεν μπορεύ να προςφερθεύ ωσ δώρο ςτην ΕΤΔΑΠ, εκ του λόγου και μόνο ότι η ςημερινό δημοτικό αρχό δηλώνει αδυναμύα να το διαχειριςτεύ. Οποιοσ δηλώνει αδυναμύα παραιτεύται, δεν ξεπουλϊει την περιουςύα του δόμου για να κρατηθεύ ςτην εξουςύα. Σο δύκτυο δεν θα παραχωρηθεύ, θα παραμεύνει ςτο Δόμο επ' ωφελεύα των εργαζόμενων, των υδρευόμενων και τησ δύςκολησ προςπϊθειασ που αναλαμβϊνουμε για την εξυγύανςη του. ΤΔΡΕΤΗ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ Τδρευςη όλων των εκτόσ χεδύου περιοχών, αναβϊθμιςη τησ παροχόσ υπηρεςιών και αντιμετώπιςη του προβλόματοσ τησ χαμηλόσ πύεςησ του νερού ςτα υψηλϊ ςημεύα, εύτε με καταςκευό υπερκεύμενησ δεξαμενόσ, εύτε με booster. ΕΡΓΑ ΤΝΝΟΜΑ ΚΙ ΟΦΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ Για μασ η φιλοςοφύα του «αν δεν παρανομόςεισ, ϋργο δεν κϊνεισ» μασ βρύςκει εντελώσ αντύθετουσ, διότι η παρανομύα ποτϋ δεν ϋχει καλό τϋλοσ. Σα παραδεύγματα πολλϊ, με κύριο αυτό τησ αποχϋτευςησ αλαμύνασ που απεντϊχθηκε από το Σαμεύο υνοχόσ και η παρϊνομη υμπληρωματικό ύμβαςη που απορρύφθηκε από το Ελεγκτικό υνϋδριο. ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΗΜΟΣΙΚΨΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΨΝ Οι Δημοτικϋσ Κοινότητεσ θα ζωντανϋψουν και θα γύνουν κύτταρα δημιουργύασ κι επύλυςησ των αναγκών τησ γειτονιϊσ. Η αποκεντρωμϋνη διούκηςη θα γύνει πρϊξη. Ο ρόλοσ των Κοινοτότων θα εύναι καταλυτικόσ.

8 η μάτη ρηο καθημεριμόρηραο... ΑΠΟΦΕΣΕΤΣΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΛΤΜΑΣΨΝ ΠΑΛΟΤΚΙΨΝ- ΑΛΑΜΙΝΑ Η αποπερϊτωςη και λειτουργύα όλου του δικτύου αποχϋτευςησ των Παλουκύων αποτελεύ πρωταρχικό ςτόχο. Εύναι απαρϊδεκτο επύ δώδεκα χρόνια τώρα να μη μπορούν όλα τα ςπύτια των Παλουκύων να ςυνδεθούν με το δύκτυο. Για τη αλαμύνα εξύςου, πρώτη προτεραιότητα μασ εύναι η ςύνδεςη όλων των κτιςμϊτων με το αποχετευτικό δύκτυο και η επϋκταςη, περιφερειακϊ ςτισ περιοχϋσ Αλώνια - Μπόςκο - Γκρόπιζεσ- Κϋντρο Τγεύασ και Εργατικϋσ κατοικύεσ. ΤΝΔΕΕΙ ΣΗ ΜΙΗ ΣΙΜΗ Η ςημερινό χρϋωςη των 700 ϋωσ 1600 ευρώ (ανϊλογα με το πλϊτοσ του δρόμου) για την ςύνδεςη με το αποχετευτικό δύκτυο, ςε ςυνδυαςμό με τα επιπλϋον ϋξοδα για την εςωτερικό εκτροπό των αγωγών, θεωρεύται δυςβϊςταχτη για τουσ χειμαζόμενουσ από την κρύςη ςυμπολύτεσ μασ, με αποτϋλεςμα πολλού εξ αυτών να μην ςκϋπτονται καν να ςυνδεθούνε. Η εύςπραξη των οφειλόμενων λατομικών τελών ύψουσ ευρώ, θα μασ δώςει τη δυνατότητα να μειώςουμε δραςτικϊ τη χρϋωςη κατϊ 50%. Εϊν όμωσ, καταφϋρουμε και ειςπρϊξουμε και τα ανταποδοτικϊ από Ρεβυθούςα και Χυττϊλεια, τότε μπορούμε να μιλϊμε για ΔΨΡΕΑΝ ςύνδεςη. ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΛΤΜΑΣΨΝ ΛΟΙΠΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ Οπωσ εύναι γνωςτό, η Ευρωπαώκό Ενωςη με την Οδηγύα 91/271/ΕΚ υποχρϋωςε όλα τα κρϊτη μϋλη να καταςκευϊςουν δύκτυα αποχϋτευςησ αςτικών λυμϊτων, ςε όλουσ τουσ οικιςμούσ ϊνω των κατούκων, η καταςκευό των οπούων θα βϊρυνε κατϊ 75% την Ε.Ε. και κατϊ 25% το κρϊτοσ. Η χώρα μασ όμωσ λόγω τησ οικονομικόσ κρύςησ αδυνατούςε να καλύψει το ποςοςτό τησ, με ςυνϋπεια να μη μπορεύ να εφαρμοςτεύ η Οδηγύα. Σο 2010 η Ε.Ε., ειδικϊ για την Ελλϊδα, δϋχτηκε να καλύψει το 95% του κόςτουσ και πύεςε τη χώρα μασ να εφαρμόςει χωρύσ καθυςτϋρηςη την Οδηγύα. Η απειλό τησ Ε.Ε. για επιβολό προςτύμου κατϊ τησ Ελλϊδασ λόγω μη ςυμμόρφωςησ με την Οδηγύα, ανϊγκαςε την Κυβϋρνηςη να εντϊξει μϋςα ςε μια νύκτα όλουσ ανεξαιρϋτωσ τουσ οικιςμούσ τησ Ελλϊδασ ςτο πρόγραμμα καταςκευόσ ϋργων αποχϋτευςησ, όπωσ ϋγινε και με τουσ οικιςμούσ Αμπελακύων, εληνύων και Αιαντεύου. Ετςι, το αποχετευτικό των Αμπελακύων-εληνύων όδη βρύςκεται ςτο ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ επειδό το ϋργο εύχε ωριμϊςει από το 2008, για το δε Αιαντεύου χρηματοδοτόθηκε μόνο η μελϋτη λόγω εξϊντληςησ των πόρων. Επειδό όμωσ πρόκειται περύ Οδηγύασ δηλ. νόμου, ευελπιςτούμε ότι με την ϋγκριςη του νϋου ΕΠΑ θα μπορϋςουμε να εντϊξουμε κι ϊλλεσ πυκνοκατοικημϋνεσ περιοχϋσ όπωσ Βαςιλικϊ, Αμμο ψιλό, τενό Υανερωμϋνησ κ.ϊ.

9 είμαι μάτη για πξιόρηρα ζφήο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ - ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ Για πολλϊ χρόνια τώρα το νηςύ, καθημερινϊ μασ «πληγώνει». κουπύδια παντού. Αγαπϊμε το νηςύ μασ και το θϋλουμε καθαρό για να ειςπνϋουμε το ιώδιο τησ θϊλαςςασ κι όχι τη δυςοςμύα των ςκουπιδιών. Ο ταθμόσ μεταφόρτωςησ ςτο Μπατςύ βοηθϊει την κατϊςταςη αλλϊ δεν φθϊνει, δεν εύναι η πρϋπουςα λύςη. Γι' αυτό θα δώςουμε μϊχη για την καθαριότητα ςε όλα τα μϋτωπα με ςύγχρονεσ και καινοτόμεσ λύςεισ, εκμεταλλευόμενοι το ΕΠΑ που χρηματοδοτεύ τα ϋργα υποδομόσ διαχεύριςησ απορριμμϊτων. θα προχωρόςουμε ςε οριςτικό λύςη του προβλόματοσ, η οπούα θα δημιουργόςει και δεκϊδεσ νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ. Μύα εναλλακτικό πρόταςη για μια μακροπρόθεςμη και Βιώςιμη λύςη του προβλόματοσ των απορριμμϊτων, εύναι η δημιουργύα ςτο νηςύ μασ ενόσ ΤΓΦΡΟΝΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ ςτα πρότυπα του «Εργοςταςύου Μηχανικόσ Ανακύκλωςησ και Κομποςτοπούηςησ» των Φανύων, χωρύσ περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ. Σα οφϋλη εύναι : Εξοικονόμηςη τερϊςτιων πόρων από την μη μεταφορϊ και την μη πληρωμό ανταποδοτικού Σϋλουσ επύρριψησ των απορριμμϊτων μασ ςτα ΦΤΣΑ με ςυνϋπεια τη μεύωςη των δημοτικών τελών που πληρώνει ο δημότησ μϋςω του λογαριαςμού τησ ΔΕΗ. Η δυςοςμύα και η ρύπανςη θα αποτελϋςουν παρελθόν και θα προςτατευθεύ η υγεύα των κατούκων τησ περιοχόσ. Αύξηςη των καθημερινών δρομολογύων των απορριμματοφόρων, με αποτϋλεςμα την ςυχνότερη αποκομιδό των ςκουπιδιών από τα ςπύτια μασ. Δεκϊδεσ νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ για τουσ δημότεσ μασ και το ςπουδαιότερο, ότι θα κϊνουμε την αλαμύνα «πρϊςινο» νηςύ. Βεβαύωσ η λύςη αυτό θα μελετηθεύ ςτη λεπτομϋρεια τησ, όταν ϋλθει η ώρα και ϋχουμε όλα τα ςυγκριτικϊ ςτοιχεύα.

10 ρξ περιβάλλξμ αμήκει πρα παιδιά μαο ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ε μια προςπϊθεια να ςυμβϊλουμε ςτην παραγωγό καθαρόσ -πρϊςινησενϋργειασ από ανανεώςιμεσ πηγϋσ και εκμεταλλευόμενοι τη μεγϊλη ηλιοφϊνεια τησ γεωγραφικόσ μασ θϋςησ ςχεδιϊζουμε τη δημιουργύα Δημοτικού Υωτοβολταώκού Πϊρκου παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, μεγϊλησ ιςχύοσ. Εύναι ϋνα επενδυτικό ϋργο υψηλόσ προτεραιότητασ για το ΕΠΑ , που θα αποφϋρει μεγϊλα ϋςοδα ςτο Δόμο καθότι οι αποδόςεισ του εύναι καλϋσ και εγγυημϋνεσ. Με τα ϋςοδα αυτϊ ο Δόμοσ θα εύναι ςε θϋςη να μειώςει τα Δημοτικϊ Σϋλη κι ωσ εκ τούτου οι λογαριαςμού τησ ΔΕΗ θα μειωθούν αιςθητϊ, προσ όφελοσ των δημοτών. ΥΨ ΣΟΤ ΕΡΗΜΟΤ ΔΡΟΜΟΤ Οι περιςςότεροι περιφερειακού δρόμοι θα μπορούν να ϋχουν το δικό τουσ ανεξϊρτητο φωτοβολταώκό φωτιςτικό, με ϊθραυςτη λϊμπα διϊρκειασ ζωόσ 30 ετών. Ετςι ο κϊτοικοσ θα παύςει να ϋχει ανϊγκη το Δόμαρχο για μύα λϊμπα. Η αρχό θα γύνει πιλοτικϊ από τισ δυςπρόςιτεσ περιοχϋσ που ςτερούνται δικτύου δημοτικού φωτιςμού. ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΟΛΨΝ ΣΨΝ ΔΗΜΟΣΙΚΨΝ ΚΣΙΡΙΨΝ ΚΑΙ ΦΟΛΕΙΨΝ Εκμεταλλευόμενοι τισ ςτρατηγικϋσ επιλογϋσ και την χρηματοδότηςη του νϋου ΕΠΑ θα τοποθετόςουμε φωτοβολταώκϋσ εγκαταςτϊςεισ ςτισ ςτϋγεσ όλων των δημοτικών κτιρύων και ςχολεύων για παραγωγό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και αυτόνομεσ μονϊδεσ ψύξησ-θϋρμανςησ των γραφεύων και των αιθουςών. Σα ϋργα αυτϊ των Α.Π.Ε. θα ςυμβϊλουν και ςτο ςτόχο που ϋχει θϋςει το ύμφωνο των Δημϊρχων τησ Ε.Ε. Ενα ύμφωνο που η ςημερινό δημοτικό αρχό το ϋκανε κουρελόχαρτο! Αν όξερε η Ευρωπαώκό Ενωςη ότι αυτόσ που ϋβαλε φαρδιϊ πλατιϊ την υπογραφό του ςτο ύμφωνο, αρνόθηκε την τοποθϋτηςη ςτισ ςτϋγεσ των δημοτικών και ςχολικών κτιρύων φωτοβολταώκών ςυςτημϊτων, που χρηματοδοτούνταν εξ ολοκλόρου από το ΕΠΑ με ΜΗΔΕΝ κόςτοσ για το Δόμο, μόνο και μόνο επειδό όθελε να τισ νοικιϊςει ςε ιδιώτεσ για να καρπωθούν εκεύνοι και ΟΦΙ ο Δόμοσ το προώόν τησ παραγόμενησ ενϋργειασ που ανϋρχεται ςε εκατοντϊδεσ χιλιϊδεσ ευρώ ετηςύωσ, θα τον εύχε αποκηρύξει!!!

11 ρξ έτξςμε δαμειπρεί από ριο επόμεμεο γεμιέο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΠΛΑΕΙ - ΠΡΑΙΝΟ Προςπϊθεια μετατροπόσ του χώρου τησ ΦΑΝ Υανερωμϋνησ ςε Κϋντρο Περιβαλλοντικόσ Ευαιςθητοπούηςησ και Εκπαύδευςησ. Αναδαςώςεισ και δενδροφυτεύςεισ με την ςυμπαρϊςταςη του ΠΕΡΙΒ.Ο.., των εθελοντικών και των ςχολικών ομϊδων. Πυροπροςταςύα του δϊςουσ Αγ. Νικολϊου Λεμονύων και των ϊλλων δαςών με μηχανιςμούσ ανύχνευςησ εςτιών. Διϊνοιξη νϋων δαςικών δρόμων για αποτελεςματικό δαςοπροςταςύα και ςτόριξη των εθελοντικών ομϊδων του νηςιού που προςφϋρουν ςημαντικό ϋργο. Αναπλϊςεισ πλατειών, πϊρκων, παιδικών χαρών και αντικατϊςταςη επικύνδυνων οργϊνων ςε όλεσ τισ Δημοτικϋσ Κοινότητεσ. Αναςτόλωςη και εξωραώςμόσ Ανεμόμυλων. Προςπϊθεια ανεύρεςησ για αγορϊ ό εκμύςθωςη οικοπϋδων ςτο Κϋντρο αλαμύνασ, για τη δημιουργύα ελεύθερων Δημοτικών χώρων ςτϊθμευςησ. Εκμετϊλλευςη του νερού τησ Χυτϊλλειασ για την ϊρδευςη παραγωγικών γεωργικών εκτϊςεων και περιοχών δενδροφύτευςησ (Πηλόσ, Μύλοι κ.α.) αλλϊ και τη δημιουργύα περιαςτικού πραςύνου. Αντιμετώπιςη τησ ηχορύπανςησ ςε ςυνεργαςύα με τουσ αρμόδιουσ φορεύσ.

12 δεμ είμαπρε ξ πκξςπιδξρεμεκέο ρηο Αρρικήο... ΟΦΛΟΤΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΛΑΣΟΜΕΙΟ ΓΟΤΒΑ - ΜΠΑΣΙ Η ενδεχόμενη επαναλειτουργύα λατομεύου ςτην περιοχό αυτό, εϊν και όποτε ε- γκριθεύ από την Πολιτεύα, θα ελϋγχεται από τισ υπηρεςύεσ του Δόμου για την α- κριβό τόρηςη των περιβαλλοντικών όρων και θα ςυναινϋςουμε για την λειτουργύα του μόνο υπό τισ εξόσ προώποθϋςεισ: Περιοριςμόσ εξόρυξησ αδρανών υλικών μόνο για τισ τοπικϋσ ανϊγκεσ. Απόδοςη ςτο Δόμο των λατομικών τελών τησ τελευταύασ τετραετύασ που ϋχουν καταβληθεύ από τουσ αγοραςτϋσ των υλικών, αλλϊ δεν αποδόθηκαν ποτϋ ςτο Δόμο. ΛΑΣΟΜΕΙΟ ΣΟΤΡΛΑ Δεν θα επιτρϋψουμε ποτϋ να ξαναζωντανϋψει ο εφιϊλτησ των εκρόξεων με το πρόςχημα τησ αποκατϊςταςησ του λατομικού χώρου. Οποιοσ θϋλει οικόπεδο, ϋχει πολλϊ η Κούλουρη. ΙΦΘΤΟΣΡΟΥΕΙΑ Καμύα επϋκταςη ό ϋκδοςη νϋασ ϊδειασ Ιχθυοτροφεύων. Δεν θα επιτρϋψουμε να χωροθετηθεύ ςτο νηςύ μασ Π.Ο.Α.Τ. (Περιοχό Οργανωμϋνησ Ανϊπτυξησ Τδατοκαλλιεργειών). ΝΑΤΠΗΓΕΙΑ - ΔΙΑΛΤΣΗΡΙΑ ΠΛΟΙΨΝ Καμύα επϋκταςη δραςτηριότητασ και ορύων των ναυπηγεύων, τα οπούα οφεύλουν και πρϋπει να απομακρυνθούν από τη ςυγκεκριμϋνη περιοχό και να μετεγκαταςταθούν ςε ϊλλη εκτόσ νηςιού. ΡΕΒΤΘΟΤΑ Οχι ϊλλη βόμβα ςτη γειτονιϊ μασ. Εναντιωνόμαςτε ςτην καταςκευό και 3ησ δεξαμενόσ φυςικού αερύου. Δεν ξεπουλϊμε τα ζωό των ςυμπολιτών μασ για μερικϊ λαμπϊκια και δύο κϊδουσ. ΧΤΣΑΛΛΕΙΑ Οχι ϊλλη επιβϊρυνςη του ΚΕΛ/ Χυτϊλλειασ με την υποδοχό λυμϊτων των Δόμων τησ Ανατολικόσ Αττικόσ.

13 η ςγεία και η πρόμξια, πάμφ απ όλα Η φροντύδα και η μϋριμνα για τουσ αναξιοπαθούντεσ ςυνδημότεσ μασ θα εύναι αμϋριςτη. ύγουρα δεν μπορούμε να επιλύςουμε όλα τα προβλόματα τουσ. Θα προςφϋρουμε όμωσ το αναγκαύο «οξυγόνο», για να ανακουφιςθούν και να πϊρουν δύναμη, ώςτε να ςταθούν και πϊλι ςτα πόδια τουσ. ΤΓΕΙΑ Μολονότι το Κϋντρο Τγεύασ δεν εύναι αρμοδιότητασ του Δόμου, θα καταβϊλουμε κϊθε προςπϊθεια και θα αςκόςουμε ανϊλογη πύεςη, ώςτε να αποκαταςταθεύ η ομαλό λειτουργύα του. Η αλαμύνα απαιτεύ: Μετατροπό του Κϋντρου Τγεύασ ςε κϋντρο Αςτικού Σύπου, πρϊγμα που ςυνεπϊγεται την πλόρη αναβϊθμιςη των παρεχομϋνων υπηρεςιών με διαςφϊλιςη δυνατότητασ νοςηλεύασ μιασ ημϋρασ. Κτιριακό επϋκταςη κι ενύςχυςη ςε ιατρικό και νοςηλευτικό προςωπικό Εγκατϊςταςη μονϊδασ τεχνητού νεφρού (αιμοκϊθαρςη) τόριξη τησ εθελοντικόσ αιμοδοςύασ με ενημερώςεισ και κινητό μονϊδα αιμοδοςύασ. ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Εμεύσ, κϊνοντασ πρϊξη την ιδρυτικό μασ διακόρυξη, επαναπροςδιορύζουμε το ςκοπό ύπαρξησ του Δόμου με ενδυνϊμωςη του κοινωνικού του χαρακτόρα. ΕΠΙΣΡΟΥΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Προςπϊθεια, με τεκμηριωμϋνα ςτοιχεύα για την αναγκαιότητα, επιςτροφόσ τησ Δ.Ο.Τ. και των διοικητικών υπηρεςιών του ΙΚΑ. Μϋχρι τότε εμεύσ, αποδεχόμενοι το περςινό αύτημα των φορϋων, θα παραχωρόςουμε δημοτικό χώρο για τη ςτϋγαςη του Γραφεύου Εξυπηρϋτηςησ Υορολογουμϋνων και του Γραφεύου Εξυπηρϋτηςησ των ςυναλλαςςόμενων με το ΙΚΑ, ώςτε να ςταματόςει η ταλαιπωρύα των κατούκων που πηγαινοϋρχονται ςτη Δραπετςώνα και ςτο Πϋραμα. ΖΨΟΥΙΛΙΑ Δημιουργύα αςύλου αδϋςποτων ζώων εκτόσ κατοικημϋνησ περιοχόσ, με την ςυνεργαςύα ζωοφιλικών ςωματεύων του νηςιού. Εξοπλιςμόσ με όχημα περιςυλλογόσ των αδϋςποτων ζώων. Πρόγραμμα ςτεύρωςησ ζώων. Ενημϋρωςη μαθητών και δημοτών.

14 δςμαμική κξιμφμική μέριμμα... Αναβϊθμιςη του Κοινωνικού Παντοπωλεύου και εμπλουτιςμόσ με αγαθϊ από τον προώπολογιςμό του Δόμου. Θα μετατραπεύ ςε ϋνα mini market όπου οι εγγεγραμμϋνοι ςτο Δικτυακό Κοινωνικό Φϊρτη του Δόμου θα προμηθεύονται δωρεϊν, βαςικϊ καταναλωτικϊ αγαθϊ, δηλ. τρόφιμα, απορρυπαντικϊ και εύδη πρώτησ ανϊγκησ, ϋνδυςησ, οικιακού εξοπλιςμού, παιγνύδια κ.ϊ. Καθιϋρωςη προγρϊμματοσ διανομόσ διατακτικών (δωρο-επιταγϋσ) ςε απόρουσ τα Φριςτούγεννα και το Πϊςχα, ςε αντικατϊςταςη τησ τριτοκοςμικόσ και απαρϊδεκτησ εικόνασ διανομόσ κρϋατοσ και τροφύμων ϋξω από το Δημαρχεύο. Οικονομικό και ϊλλησ μορφόσ ενύςχυςη νεο-επιτυχόντων φοιτητών & ςπουδαςτών απόρων οικογενειών, για ςυνϋχιςη των ςπουδών τουσ. Εύναι «κατϊντημα» για την κοινωνύα μασ τα παιδιϊ αυτϊ, να μην εγγρϊφονται καν και να ςβόνεται το όνειρο τουσ, μόνο και μόνο, επειδό ϋτυχε να γεννηθούν φτωχϊ. τόριξη των Ιερών Ναών ςτο κοινωνικό ϋργο του ςυςςιτύου για τουσ ϊπορουσ. υμμετοχό παιδιών από ϊπορεσ και οικονομικϊ αδύναμεσ οικογϋνειεσ ςε παιδικϋσ καταςκηνώςεισ με την οικονομικό υποςτόριξη του Δόμου. Βρϊβευςη αριςτούχων μαθητών των ςχολεύων μασ. Πλόρησ ςτόριξη του Κοινωνικού Ιατρεύου & Υαρμακεύου και του Κοινωνικού Υροντιςτηρύου. Εξυπηρϋτηςη των ΑμΕΑ από τισ υπηρεςύεσ του Δόμου με κατ' ούκον επιςκϋψεισ υπηρεςιακών παραγόντων. Καταςκευό ραμπών για πρόςβαςη των ΑμΕΑ ςτα πεζοδρόμια & ςτα κτόρια που εποπτεύει ο Δόμοσ, όπωσ καταςκευό ειδικών W.C. τόριξη των ΚΑΠΗ. Προγρϊμματα πολιτιςμού και διαςκϋδαςησ τησ τρύτησ ηλικύασ. τόριξη του προγρϊμματοσ «Υροντύδα ςτο πύτι».

15 πρραρηγικόο πρότξο η αμθρώπιμη πόλη τόχοσ μασ εύναι η δημιουργύα λειτουργικόσ και ανθρώπινησ πόλησ, με πεζοδρομόςεισ, δρόμουσ όπιασ κυκλοφορύασ και ςεβαςμό ςτα Μϋςα Μαζικόσ Μεταφορϊσ. Αμεςη εφαρμογό τησ κυκλοφοριακόσ και ςυγκοινωνιακόσ μελϋτησ. Λειτουργύα ειδικών χώρων ςτϊθμευςησ δικύκλων ςτισ πολυςύχναςτεσ περιοχϋσ και ςτα λιμϊνια. Διϊνοιξη οδού που να ςυνδϋει την Ελευθερώτρια και το Ευριπύδειο Θϋατρο με την περιοχό ΚΟΛΚΑΝΑΚΗ (Ζωοδόχοσ Πηγό), για την ϋξοδο των οχημϊτων από το χώρο ςτϊθμευςησ του ΠΑΣΡΙ. Εργο αναγκαύο για την α- ποςυμφόρηςη τησ πυκνόσ κυκλοφορύασ που παρατηρεύται τόςο ςτισ εκδηλώςεισ ςτο Ευριπύδειο όςο και ςτισ τελετϋσ ςτην Ελευθερώτρια. Εκτεταμϋνο πρόγραμμα καταςκευόσ και ανακαταςκευόσ πεζοδρομύων με ρϊμπεσ για διευκόλυνςη των ΑμΕΑ. Οδοποιύα εντόσ και εκτόσ ςχεδύου πόλεωσ και αναβϊθμιςη του υπϊρχοντοσ οδικού δικτύου. Αμεςη αποκατϊςταςη κακοτεχνιών οδοςτρώματοσ οδών και Λεωφόρων. Μελϋτη για τη δημιουργύα ποδηλατοδρόμων, ςτηρύζοντασ το κύνημα τησ «πρϊςινησ» ανϊπτυξησ. υνεργαςύα με το αςτικό ΚΣΕΛ με ςτόχο τη ςύνδεςη όλων των περιοχών, επϋκταςη των γραμμών και την πύκνωςη των δρομολογύων. Αμεςη τοποθϋτηςη ςηματοδοτών (φανϊρια) ςε όλα τα επικύνδυνα κομβικϊ ςημεύα ςτα οπούα ϋχουμε θρηνόςει θύματα, ςτισ διαςταυρώςεισ Αιαντεύου και Αγγ. ικελιανού, Αιαντεύου και Αγ. Αθαναςύου, Λεωφ. Υανερωμϋνησ και Βαςιλικών, ΕΣΕΚΑ ςτα Παλούκια, Θϋμιδοσ και Ευριπύδου (s/m ΚΑΝΑΚΗ). Η αυθαύρετη κατϊληψη των πεζοδρομύων θα ςταματόςει, διότι θϋτει ςε ϊμεςο κύνδυνο την υγεύα και τη ζωό των πεζών. Καταςκευό περιφερειακόσ οδού για την αποςυμφόρηςη τησ κυκλοφορύασ και κυκλοφοριακό ρύθμιςη οχημϊτων ςτην Παραλύα αλαμύνασ τισ θερινϋσ βραδινϋσ ώρεσ. Αποκαθόλωςη των παρϊνομων και επικύνδυνων διαφημιςτικών πινακύδων.

16 αμαθεώρηπη (επιρέλξςο) ρξς Γ.Π..... Εύναι γεγονόσ ότι η ανεξϋλεγκτη ιδιωτικό δόμηςη τησ δεκαετύασ του '60 ϋχει μετατρϋψει ςε μεγϊλο βαθμό το πανϋμορφο νηςύ μασ ςε ϋνα πυκνοδομημϋνο, ανομοιόμορφο και ςτερούμενο ςτοιχειώδουσ αρχιτεκτονικόσ οικιςτικό ςυγκρότημα. Πρϋπει να διορθώςουμε και να καλυτερεύςουμε την εικόνα αυτό. Η αναθεώρηςη του Γ.Π.. / ΦΟΟΑΠ,που πϊγωςε ςε αυτό την τετραετύα, θα ςυμπεριλϊβει και την εδαφικό ενότητα του πρώην Δόμου Αμπελακύων, ούτωσ ώςτε με τον εξορθολογιςμό των χρόςεων γησ να ϋχουμε ϋνα ενιαύο και ολοκληρωμϋνο ςχϋδιο για όλο το νηςύ. Δεςμευόμαςτε ότι, και πριν και μετϊ την ανϊρτηςη των χαρτών (Β1 ςτϊδιο), ο Δόμοσ θα ενςκόψει με την αρμόζουςα ςοβαρότητα ςτα αιτόματα και τισ ενςτϊςεισ των ιδιοκτητών, ώςτε η αναθεώρηςη να τύχει, ςτο μϋγιςτο δυνατό βαθμό, τησ καθολικόσ αποδοχόσ των ενδιαφερομϋνων. Θα ςυνταχθεύ με γνώμονα την ανϊπτυξη και το ςεβαςμό ςτη γεωγραφικό φυςιογνωμύα του τόπου μασ, ωσ νηςύ.

17 πξς πημαίμει αμάπρςνη ρξς μηπιξύ ΕΠΑΝΑΥΟΡΑ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΔΟΜΗΗ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΛΑΜΙΝΑ Μεγαλύτερη πολεοδομικό αταξύα και κατϊφωρη αδικύα δεν μπορούςε να υπϊρξει. ( Δ 1,9 η μια πλευρϊ τησ Λεωφόρου Υανερωμϋνησ - 0,6 η απϋναντι ). ΘΕΜΟΘΕΣΗΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΜΕ ΚΕΡΑΜΟ- ΚΕΠΕΙ ΣΕΓΕ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΙΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ Εςτω και αργϊ πρϋπει να δώςουμε ςτη αλαμύνα μασ χρώμα και όψη νηςιού. ΛΕΛΟΓΙΜΕΝΗ ΦΨΡΟΘΕΣΗΗ ΒΙΟΠΑ ΣΗ ΓΟΤΒΑ ΜΠΑΣΙ Θα ληφθεύ ςοβαρϊ υπόψη η ενόχληςη των κατούκων τησ περιοχόσ. ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΑ ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΠΟΛΗ Α' ΚΑΙ Β' ΚΑ- ΣΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΝΣΑΞΗ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΠΟΛΗ. ΑΜΕΗ ΕΞΕΤΡΕΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΨΝ ΦΨΡΨΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΑ. Ενα ςωςτό Γ.Π.. θα αξιοποιόςει τισ εν υπνώςει ιδιοκτηςύεσ και ςύγουρα θα ςυντελϋςει ςτην ανϊπτυξη του τόπου.

18 αμαδεικμύξςμε ρξ παρελθόμ... ΠΟΛΙΣΙΜΟ Παροχό οικοπϋδου του Δόμου για τη δημιουργύα κτηρύου ςτο οπούο θα ςτεγαςθούν το «Λαογραφικό Μουςεύο» του Δόμου, η «Βιβλιοθόκη» του Δόμου, το «Σοπικό Ιςτορικό Αρχεύο» και «Πινακοθόκη» για εκθϋςεισ Ελλόνων και Ξϋνων καλλιτεχνών. ε ςυνεργαςύα με το Τπουργεύο Πολιτιςμού, ςυντόρηςη και αποκατϊςταςη των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημεύων τησ αλαμύνασ, τα οπούα βρύςκονται ςε πλόρη εγκατϊλειψη. Προώθηςη των προγραμμϊτων Αναςκαφών ςε καύρια ςημεύα του νηςιού. Επαναφορϊ των αρχαιολογικών ευρημϊτων τησ αλαμύνασ ςτον τόπο τουσ (πλόθοσ ευρημϊτων βρύςκεται ςτα υπόγεια του Μουςεύου Πειραιϊ). Αξιοπούηςη των ευρημϊτων και διαςφϊλιςη επιςκεψιμότητασ ςτο χώρο των αναςκαφών που διενεργούνται από τον Καθηγητό κ. Λώλο. Ανϊδειξη τησ Πολιτιςτικόσ μασ κληρονομιϊσ και αξιοπούηςη των παραδοςιακών Σεχνών και Επαγγελμϊτων. Προτεραιότητα καταςκευόσ τησ Δημοτικόσ Βιβλιοθόκησ (κληροδότημα Καντϊρη) ςτο Αμπελϊκι με τη μορφό πολιτιςτικού χώρου. Δημιουργύα Πνευματικού Κϋντρου ςτην Ελευθερώτρια. Ιδρυςη Παραρτόματοσ Λαογραφικού Μουςεύου ςτο υνοικιςμό Υούνικασ με θϋμα την «Πολιτιςτικό κληρονομιϊ των χαμϋνων πατρύδων». Καλλιτεχνικϋσ και πολιτιςτικϋσ ημερύδεσ και ςυνεργαςύα με το Εθνικό Κϋντρο Βιβλύου.

19 πρηρίζξςμε ρξ μέλλξμ ΣΟΤΡΙΜΟ - ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Εχουμε ςκοπό να δώςουμε προοπτικό ςτο νηςύ μασ, μϋςω τουριςτικόσ ανϊπτυξησ και ανϊδειξησ τησ ανεκμετϊλλευτησ ιςτορικόσ μασ κληρονομιϊσ, με ςκοπό την οικονομικό ανϊκαμψη. Επιςτροφό τησ Κυνόςουρασ και του Αρχαύου Λιμϋνα ςτο Δόμο μασ. Αξιοπούηςη Ευρωπαώκών και Περιφερειακών προγραμμϊτων τουριςτικόσ ανϊπτυξησ Αξιοπούηςη των ευρημϊτων των αρχαιολογικών αναςκαφών, δημιουργύα παρουςύαςησ εικονικόσ πραγματικότητασ τησ Ναυμαχύασ τησ αλαμύνασ και ϋργων αλαμύνιων καλλιτεχνών. Ανϊπλαςη & εξωραώςμόσ περιβϊλλοντοσ χώρου μνημεύου Σύμβου αλαμινομϊχων Ανϊδειξη αρχαιολογικών χώρων όπωσ του πηλαύου του Ευριπύδη ςτα Περιςτϋρια και τησ Μυκηναώκόσ Ακρόπολησ ςτα Κανϊκια Παρεμβϊςεισ όπιασ μορφόσ ςτον Αρχαύο Λιμϋνα Αμπελακύων Δημιουργύα Δημοτικόσ πλαζ Λιμνιώνα Αμπελακύων Εξωραώςμόσ παραλιών και ελεύθερη χρόςη ντουσ από τουσ λουόμενουσ. Δημιουργύα Γραφεύου Σουριςμού ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΑΛΑΜΙΝΑ Ανϊπλαςη του Κϋντρου με πεζόδρομουσ, πεζοδρόμια, πρϊςινο, επαρκό φωτιςμό, εικαςτικϋσ παρεμβϊςεισ. Ρύθμιςη του κυκλοφοριακού προβλόματοσ και κϊρτεσ ςτϊθμευςησ οχημϊτων μονύμων κατούκων. Διϊνοιξη των εγκεκριμϋνων οδών με αποζημιώςεισ ιδιοκτητών για την εφαρμογό του χεδύου Πόλησ. Ανϊδειξη του πολιτιςτικού χαρακτόρα τησ πόλησ και Διϊςωςη των νεοκλαςικών κτιρύων.

20 η αλαμίμα... ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ (Δ.Λ.Σ) & ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Σο Δ.Λ.Σ. καλεύται να προςφϋρει υπηρεςύεσ κοινόσ ωφελεύασ και να ςυμβϊλλει ςτην επιβατικό, ναυτιλιακό, τουριςτικό και αλιευτικό κύνηςη και γενικότερα ςτην εύρυθμη λειτουργύα των λιμανιών αρμοδιότητασ του, καθώσ και ςτην οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιςτικό και τουριςτικό ανϊπτυξη του νηςιού εν γϋνει, πϊντα βϋβαια ςε ςυνεργαςύα με τουσ φορεύσ που δραςτηριοποιούνται ςτισ αντύςτοιχεσ λιμενικϋσ ζώνεσ. Μϋλημα μασ η προςπϊθεια ϋνταξησ περιςςότερων λιμενικών ζωνών του νηςιού ςτην δικαιοδοςύα του Δ.Λ.Σ., ώςτε να τύχουν τησ απαραύτητησ φροντύδασ και αναπτυξιακόσ προοπτικόσ. Προσ τούτο, απαιτεύται αναβϊθμιςη τησ λειτουργύασ του, ώςτε να εκπληρώνει τον ρόλο του ωσ εργαλεύο ανϊπτυξησ ςτο πλαύςιο του γενικού Δημοτικού ςχεδιαςμού, με ςτελϋχωςη του από ικανϊ και επιςτημονικϊ καταρτιςμϋνα ϊτομα. Η δρϊςη του ςυγκεκριμενοποιεύται ςτα εξόσ: υντόρηςη υπαρχόντων κρηπιδωμϊτων, προβλητών και λιμενοβραχιόνων. Εικαςτικϋσ παρεμβϊςεισ ςτισ παραλιακϋσ ζώνεσ ςε ϋνα πλαύςιο ενιαύασ αιςθητικόσ και αρχιτεκτονικόσ δομόσ.

21 είμαι μηπί Απομϊκρυνςη ναυαγύων, όπου υπϊρχουν, όπωσ περιοχό Καματερού και όρμου Αμπελακύων. Μελϋτη για τη διαμόρφωςη και διαπλϊτυνςη τησ παραλιακόσ ζώνησ από Παλούκια μϋχρι το ναυπηγεύο Χηλοπϊτη, Καματερό (Ακτό Βεργό) με επιχωμϊτωςη και κρηπιδώματα. Μϋροσ τησ ζώνησ αυτόσ θα μεταμορφωθεύ ςε τόπο α- ναψυχόσ όπου θα δημιουργηθούν αναψυκτόριο, διϊδρομοι για περιπϊτουσ, ειδικό λωρύδα ποδηλαςύασ, παρτϋρια πραςύνου κλπ., ωσ επύςησ και μαρύνα ςκαφών αναψυχόσ. Νομιμοπούηςη υπαρχόντων αλιευτικών καταφυγύων και δημιουργύα νϋων, όπου θεωρηθεύ χρόςιμο. Μελϋτη για καταςκευό τεςςϊρων μαρύνων ςκαφών αναψυχόσ, ςτον κόλπο τησ αλαμύνασ, Αιαντεύου, Αμπελακύων (Ακτό Βεργό) και εληνύων. Αναβϊθμιςη τησ παραδοςιακόσ Ιχθυόςκαλασ.

22 μξςο ςγιήο... ΦΟΛΙΚΗ ΣΕΓΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ Για μασ η επύλυςη του όποιου προβλόματοσ ςχολικόσ ςτϋγησ αποτελεύ ϊμεςη προτεραιότητα. Σο εγκεκριμϋνο από τον Ο..Κ., με ευρώ, ϋργο για την αναβϊθμιςη και επϋκταςη του Δημ. χολεύου εληνύων απεντϊχθηκε γιατύ ϋμεινε ανεκτϋλεςτο επι μακρόν, με ευθύνη τησ ςημερινόσ Δημοτικόσ Αρχόσ. Εμεύσ θα προςπαθόςουμε να φτιϊξουμε επιτϋλουσ Δημοτικό χολεύο. Εύναι α- παρϊδεκτο ςτη ςημερινό εποχό τα παιδιϊ να κϊνουν μϊθημα ςε αύθουςεσ - κοντϋινερ. Καταςκευό Νηπιαγωγεύου ςτα ελόνια ςτο από πολλού αγοραςθϋν οικόπεδο για τη χρόςη αυτό. Αποπερϊτωςη του «γιοφυριού τησ Αρτασ» που λϋγεται Δημοτικό χολεύο Παλουκύων. Επϋκταςη αύλειου χώρου Δημοτικού χολεύου Αμπελακύων με απαλλοτρύωςη οικοπϋδων μϋχρι τησ οδού ικύνου και δρομολόγηςη καταςκευόσ νϋου χολεύου με διατόρηςη του παλαιού κτηρύου ωσ Μουςειακού χώρου. Καταςκευό νϋου Δημ. χολεύου ςτην περιοχό Βρόντου. ΥωτοΒολταώκϊ ςτισ ταρϊτςεσ όλων των ςχολικών κτιρύων. Παιδικόσ ταθμόσ ςτο Αμπελϊκι. Καταςκευό νϋου Δημοτικού χολεύου ςτον Υούνικα. Καταςκευό νϋου Δημοτικού χολεύου ςτο Καματερό (ςε χώρο ιδιοκτηςύασ ευεργϋτη, εγκεκριμϋνο από τον Ο..Κ.). Καταςκευό Βρεφονηπιακού ταθμού ςτο Καματερό. Διαςφϊλιςη τησ ςυντόρηςησ όλων των υπαρχόντων χολικών υγκροτημϊτων.

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B Οκτώβριος Λανουάριος 2014 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ, Επιμϋλεια: Λιϊπη Μαρύα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ, Επιμϋλεια: Λιϊπη Μαρύα ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β.Ι, 22-32 1. Ποιεσ οδηγύεσ/εντολϋσ ϋδωςε ο Λύςανδροσ ςτουσ Λακεδαιμονύουσ και ποια η ςκοπιμότητα τησ καθεμιϊσ; Σύμφωνα με τον Ξενοφώντα, ο Λύςανδροσ, την επόμενη νύχτα (από την ϊφιξη

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ ϋ λ ο σ τ η σ ο μ ϊ δ ο σ ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η σ Ε υ ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα