fa Μ Ο Σ ΗΘΙΚ:Η κ Α Ι ~ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ~ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ Μετάφραση ΓΙ Α.ΝΝΗ. Δ ΥΡΙΩ ΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "fa Μ Ο Σ ΗΘΙΚ:Η κ Α Ι ~ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ~ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ Μετάφραση ΓΙ Α.ΝΝΗ. Δ ΥΡΙΩ ΤΗ"

Transcript

1 fαμοσ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ

2

3 ΜΠΕΡΤΡ ΑΝΤ Ρ ΑΣΕΛ ΒΡλΒΕΙΟ ΝΟΜ Π Ε Λ fa Μ Ο Σ κ Α Ι ΗΘΙΚ:Η Μετάφραση ΓΙ Α.ΝΝΗ. Δ ΥΡΙΩ ΤΗ * ~ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ~ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ

4 ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι

5 λεφαλα.ιο ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩrΗ Δr.J.o 6 ~ικ.&. στοtχεuα-, πο ύ χαιροοκ.τη ρtζοuν ~θε "XDtYω'Y!a., a,p;χ~t~ Κ~t croγχpovyj; 7 κ.α,t ΠΟU op (<τιe.oyτrιt σέ atευη ιiλλιηλεζ~τ'υj~ ση μετ~ξu τοu'ς ε!νοο~ το ~lκοyομtκό 'ΧΟΟ.1 ~Ο οlκογευεttχκο σύστ'η- ~r,,...,,, λ,., 1. δ - ~.1.,μα-. πcχ.ρ χοuy σ'ημερα- <JU!> ισχuρες σχο ες,. άπu τtς ποιες 1 μt~ clντλεr τa πtiντ άι &.πο μtιχ οί-κιονομ,tκ'ή 1tYJ Y1J, ένω ij &.λλύj' &ντλετ -το κriθε τί Ι&πο ~ι.. t(ι οlκογεν εtα,κή ιjj αεξοuσ,λtκ~ π,ιηrrή: ij πρώτη ε!ναt ~ σχολη το u ΜΟΟρξ,, κcχ.ι ή SεύτεpΥJι "i, σχ_ολi; tοί) Φ ρ6σντ. -ι - ~έ! λλ.,, "., ~.,,, π Ρ?σω-~" ~κως u ν ε μα,ι πpοοκο -η:μ.ενcις σε κα,μμ.t~ απ α.uιτε.; τις σχολές, γtαιτl τό &.λλrj.λέ~ οετο τιης Οtϊtονομtcχ;ς Κt:ιt το U' σέξ., οέ μα.ρ- - u δ ~,,_ 1. '' ',, ' - ~uρε.ι utt ένα,~. "J.4Πu τοuς πα,ρ.α~yοντες α. uτοuς εχεt τ~ πρωτεια, &πέν~.υτt τοu άλλου, άrπο Ι&,π6Φ εως σπouδ~t:δτrjrtfjς. "".. ~ς φέρ οuμs ' lνα, π~ρ«δεtyμα,: Sέν uπιiρχεt κ~:μ.μt& &μφ~~6ολtα, οτt r, Βtομ,-ηχαίa Yt'ΚYJ ~Επα,yά,σταση,ε!χε ϊσχup Υj &r..io p txσ'y}' πά.~ ω στη σεξr;,jt:ιλtκή ~θtκ'fι, &.λλ~, καrι &ντtστρ~φrj>ς, 1ι σεξ~u(χλ~κ.η &?~ετ~ των π~up~τοcνών.ητα,ν ψuχολογt'κα, <iνcχγκ~.ι~, σ(ι,v μερt κη ~lτία. της 6ιομ'Υ]χα.v ικιη.ς έπα,νσnτά,σε ως. Προσωπtκώς Sέv εt~.ια,t 8tαrtεθεtμiνος νcχι :οώσω τά π.ρ ωτε!α, οδτε στον ο-l'κονομtκό, οuτε στο σεξοuαλtκο πrχρ~γοντ~ 1 οδτε ol πα,ρ~γοντες rιότοί μπ.ο ρσϋ Υ νιχ χωρ'tα&uν σ~ -σ-σεγα,ν~. sι~α,μερt aμα,τi. Ή- οlκο νο μ,ια. ιiπο6λέπεt ΚU ptως στrιν &.π 6- -κτ.ψυj τρο cp'i)ς, Ιδ,λλά 'ή τρ9φ~ σπ(χ.υtως έπtζ~τείτα.t μ,ετα,ξ~ των -&νθpώπων πpό.ς dποκλεtστtκό οφελος. τοσ dτ6μοu ποu τήν &πο- ~τ άι. 'FattζYJτε!τrxt χάptυ ττjς οlκογενεl~ς κ~ι, οπως :i.λλιiζε~ τδ ~.Jστημα, τ'i)ς οtκογενει~ς~ &λλciζοuν έπιση, κα,ι.\τ& ο!χονομι~κα,

6 6 κίνητρα.. Elνa3t ψ~~ερό οτt ~δχt μόνο.. ~ οtαrσψάιλ~σιη, τi)ς ζω~ς &λλ~ πλε!στες μορφές tδ~ωτt κi)ς &ποτcιμt~ύσε ως, ~ ~u~νε ν& όπά,.ρχοuν άν τό Κριiτος επα.ι~.ρνε τ& πa.~ot~.&πό τοuς γονε!~ του ς κ~ι ά.νrχλά.μ6tχrνε τό ίιstο τή ~οtαιτpοφ1j τοuς, δπως γ!νετσ,t στην Πολt- τεlα. το& Πλιiτωνο~. Δηλα.οή <iν το Κρ~τος υtοθετ οοοε τ!j p όλο τοuι Πιχτέρrι, τδ Κρ ιiτος θ& '"(tυ'ότ~ν α,ότο-ι..ι~τω~ς, ό μόνος κrιπtτ ~λtστijς... Οί κοι-.ουνtστές οt~'.κηρόττοuν σuχνet.τό ~'ίtίθετ~: οτt, a-,λαο~,. έaν τό ~ρ riτος γtνό-tα,ν δ μοναδt-κος Υ..«πtτ~λtστ'ής, 1J οlκογέ ~εtαr_,. οπως τ'ήν lχουμ.ε γν ωρt:σεt., οε ~ μποpοuσe ν& έπιζ.. ~σει~. ~Έστ(J).,.,. ~, '~,.\. 6L...,, r '~ '., :2. κt rχν 'η σκεψ'ι' α.υτ7; τpα. {λrεt ποαu μοcκρuσ., ε νιχ.~ αυuναιτο ν ~ρν '))ιθοuμε μtά, στενή. σuνriψεt~σ, ά.νάrμεσα. στ~y &>tcμtκή ίοtο κτ~:σ!cχ,. κα,1 σtυι? ο lκογένεtα, μt~ οuνά..ψ εtα, ΠΟU έ!νcχ~ &μ(}~6α,ία,, ίfτσt Π!JU. yα, pι1j μπο ροuμε ν οο πόuμε δτt τό εν~ ε!'~οο~ α.lτι~ κα;l τό &λλο aποτέλεσμα.. ~Η σ~ξοuιχλtκή "ΙJ-θtκή μt~ κοtνων!rις &ποτ~ελεtτ~t dπο sι~ri- φίοp~. ~στ.ρώμα.τα,. cr πci,pχou y πρώτα-πρώτ~ ol θε~t χ.οι. θεσμοι ~ ένσωf1jα.τωμένοt αέ νό-μοuς, όπως λόyοu χά.ρι~ν, 'ή μονσγά.μtet σέ μερ tκ!ς χώρες, κοοι "ή πολuyαμ!α σέ άλλες. ιrστεριχ. όπάριχ;ε~ ευ'~ στρ ώμ~,. δποu δ νόμος οέν παρ εμ6:~ινε~, καιι τιοf:ν εμςρα,σηi τ'ή οlνεt "ή ΚiΟtνή γνώ μη. Κα.ι τέλο ~ 1 όπrχ.ρχεt lν~ στρ 6.>ιια πο~ &φίνεται~ στηv &τfj μtκ'ή οt~α.κρtτtκότητα,, τ~όλά;χtστον σ.τijν πρ~ξ"η, &ν δχt ml :;-:"~ f~ε.ωριοο. Δεv όπ~pχεt χtbρα, στόν κ&σμ,(; κα.ι έ:ποχ"η στ't.ν παιγ' κόσμtαι ίστορ tcιi οποu "ή σεξ:οurιλ,c.κ~i ΥJθtκή καιl ol σεξου ~λtκές σuν~θεf~.ες νοc κοοθορtζοντ:α.ν &πό- λογικο~ς ύπολοytσμούς, με μον~stκ:ή έξ~ίρεσ'υjι τή Σο6tετt κ'ή σενω.σ~\ Δέ θέλω νtι πώ δτt O L θεσμοl τ'υjς Σ.ο 6tετtκfjς p.~σιαις ε!ν-α.t στο ~εφciλσj~ο ω.>tό τέλεtοt. ~Εννοώ μόνο δτt 8έy ε!να.t κα.pποι τi'jς ο'εtσtο~tμονι.~ς κrιι τ'9j; ποορα.8~σεως, δπω ς σuμ6(%.ινεt μέ τούς θεσι.ι.guς σέ δλες τlς &λλες χωρ~ες κα.ι. σε δλες τ~ς!π~χέ~. Τ'ό. πρό6λ w~1 τcοt~ά, σεξοu(χλt~.ή fjθtκή θ& ~τ~y 'ή κοολύτεp?'ji, d,πό τψ!ποψη τi)ς "(ενtxij~ εt}rο.χί~ Κt~. εuη:μερι~ς, ε!να.t έξcχtpετt'κfι τcολόπλοκο -χ:ιιι 'ή cl,πά,ντηαη ~ξa.~τcz~ «1tό πολλέ~ Κα,ι Sιιφορες πεptατιiσεtς. Το τcρ66λ"ηϊμα, rχόιτο ~ ε! νά~ 8t:χφοpέτtκό σέ ~.ι~σ~. 6tο~μ.ηχαrν~κG>; πρaοοεuμέyη κοtνωνl~α., &πο δ,τι~ σέ μt& π;pωτόrονη &γροτt~ή κοtν6τήt00.. θ& εlν~t St~φ:ορετtκό.

7 7!u'τ δπ.ου 'ή -ί~τpt~ή έπtστ~μ,η κrιι uγtεtν1"j εχουν χ.~τορθώσ:εt y~ χαιμ,ηλώσουν πολu τη θν'υjσtμόtυj τα., 'iπό έκξ! δποu.ot δtάιψ{)pε~!πt Β'Υ}μlε~ σκοτώνουν εναι :μεyriλο ποσοστό το& πλ'ηθuσμο&, πpοτο& φμ-, σsi ατψ ώρ tμ,η ~λtκtα,. 'Ίσως οτα,y ιιriθιομε περ tσσ~τερ tχ _πρri.γμ~-., ~.2. '. 1. θ, ' 6 l.\ιj. Α ' Ω, ' -.. S! t! τα, γυριω ~πο τu ε μ~ α,uτ,' UUJ ε.t μ~στε σε uεσ~. Ύα. ποu με uτt YJ, ~α,λύτε.ρη aεξουαιλtκ1] ~θtκ'ή 6σ. ~ ε!νοct οt~ψορετι~κη σe lν~ κ.λ!~ &πο ο,τt σε άλλ!>, κα,ι οt α,ψο ρ ετt~κυj μ.ε ένα, ε!οο~ Gta.tτ~ &πό. δt'tt με &λλ()... Qi[ επtοpάσεtς μtdς σεξοuα,λtκιης ~θιt:κ.ijς ε!ν~t πολλών καrι ε.~α,φ6ρ ων εlοών - προ σιmτ: tκές, σuζuγt κές, οt κσyένεtα;κέ~, έθν~ικές κά,t Stεθνε!ς. Μπορεί, μ(iλtσταr, ~ι έπtοpάοεtς ν& ε!ν:~.t κ~λ! ς &πό μεptκ!ς ιiπόψει~ς και. καrκες d,πδ &λλsς. Πρ οτοu σχ'ημrχτtσ(; μ,ε μt~ σwfjy. γνώμη Ύ'~α, έναι οeοομένο σuστ'η:μrχ, πριέπ.εt.ν~ έξ.ε- τα,σομε., 'tj 2 λ ους α;.u του.ς ' ' τ οuς. ' π rχρα,γ()'j--:;ες. ' ''Α ς α,.ρ χ ' ' ισομε ~π,;. ο '. το~ ' 1rροσωπtΚ:οός: α.u.τοι ιiνιiγοyτα.t ~στfι'ί &ρμοοtότ ΥJτ~ τijς Φ uχα,ν αιλό- ό1εως. ';ΕQω πρέπεt ν~ λι~i6 ομε όπ' δψ"ηι μ~ς, οχ~ ιι.όνu τη συιμπ έ.; ptφ.οράι το & ώptμou. -ιiνθρ ώπ οut πα~ δρ~ίζετω~. &πδ τόν ήθtκό κώ- 6tκ~, &..λ~cι έπίσ~-ς κrιι τ1jν: άιγωγ.υι των πα..~οtών, π:οu &π(;όλέπεc 1. " Α... :'"Ίλ I...\ ~ " ~ ' 1. ', ~ " 1. ~τt.ι ν (Χ. ιrηj.λ tιερyrι.σεt την. uπ:(κ.c.r, σ a.uτuν τr;v κ.ωuι~κrι, κ~t ατuν tομέα, α,ύιτό, ΟΠως ολο t. ι.ι~ς ξέ-ρομε ι O t έπtορύ,σεi-; τώy 'CCX..iJtΠOf). ποu μ«.ς. έπt6ά,λλοντα..t άπο τ~ 6ρεφtχά. μrι~ χρ όνι~α., εlνart πολu παιρά.eεν.ες και ~εμμεσες. Στο τμij ~ α,uτό τ οu θέμiα.τ6~ μα,q, στε.. 6 l.', ~ - -,, t:ht!, L κ. μα..στε ατυ επιιrοεuο τ'η; πρ()σωπt'κ/ης εu 'η μερια,~. είι.οιιιενύjι cpσ., jη τ.οί} προ 6λ~μ,~τ-6ς μrχ.ς, πριοκ~πτεt :δτrχy έξ ε.τriσομε τις; σχέσεt~ μετ ~ξu οον ορων κa.t γuν~tκ.ων. Elνrιt φανερδ οτt tί>ρtσμέ'ιις σεξ.ου... α.λt κε~ σχiσέt~, έχοuν μεγrχλuτε ρυj: &.ξια.. ά..πό &ιλλες. 0'l π.ερ,tσσf5.. oεpot &,νθρωποt σu μψων:οον οτt ι-u~ά, ~zζοu αλtκ'ή σχέσ η ε!ν~t πολu ιdροο.t6τε ρή οτα,y κλείνεt έντ6ς τ~ης lνα. πλcx.t'j φυχtκο στοtχε!ο). πα p.oo δτα-ν εlν:a..t κ~θα.ρά- σrιρκί~κ~. Πρ α..γμιχτ~'χ&;., -~ &ποφη, π:cjιj &πά το~ς ποtυjτες πέρα,σε στή σuν είιοησιη των πολιτισμέ ;ων &ν οριών κrι;ι γuνα..t.κών,. ε!νrχ.t. οτt δ ε;ρωταις cχ.δξάνεt σε. &ξιίοο &νriλογrι με τb 6~θμό. ποu δλ6κλη ρ'η 'ή προσωπικότ"ητα ένό; &.νθp ώπ.οu είσέρχ~- ~ ' ' ~, ο t! ' ~.,, ~ ~, - λ λ ' τ.α;ι σ α..uttyj τ 'J σχεσ'υj:. 't ποt~ητες. εχοuν ct.κ.ομα, ut uαιζεt πο ου;; ' θ, " ' - ',...!.'"'ι \ " ~., αν ρ~ωποuς ναι ε κ.τt11οuy τον ε ρωτα,, σ.νw.οy':'.. μι:. τιην ~ντc<1"j"η τοu-.

8 8 ΑJ)τό, δj.lως 1 εlνcχ,ι σuζητ~-σιμο. Ο! π~ρισσότερο~ iπό τοu; &νθρώ mu, τη, ίποχf,ς ~' οuμ,φωνοσν δτι δ ι ρωτσtς π.ρ έπει νιί εlνcχ,ι μι& ε.α6τιμ,η αχέαη ~ι.οτt~ rι~ ω>το.τό λ6γο a.ν ~χι ~α,ί "(t& &λλοuς, 'Ιι.cλ~yrφ(a,, λ6γοu χιi.ρ ιv, δέ p,1topεί ν& θεω~ &η ώ~ lνaι tδεώδες ~- Σ! ολο.ό τό τp,fn1r~ τοf} θέμ4τ6ς μ,ιχ,~ =είνcχ,ι 4- νά,'p,η ~ iξετιigομ,ε τ6αο τό ytiμo, δαο κrχ.ι τι~!ξωσuζuγικέι; αχέαει~, ιlφοg διcι σάπημ4 ~ou κι~!ν!πι~ρ~τε!, ot!ξωσuζuyl1t!; σχέσει,. θ& ποtχ!λλοuν &vαλ6γω~. H;aJ. τώρα-!pχόμμτιε στό ζ~μrχ. τijς οlmγενείrχ.ς. Σέ οι6. φορ~!ποχές -xa,t χωpες, u'jtijρξαν Stιiφop~ εtοη οίκογενιει.α,κών δμά,sων, &λλ& τήν κuριaιρχη θέ~ τi-,ν εlχε ~ πα.τρ t~ χικ.ή οίκο-. yένεια- 'X4t!πι πλέοv, ~ μονογα.μt -κ.η πrιτρt~ρχ!~κή οίκογένειrχ., ~πt 'Χ.(Jrχ.τοασε δλοέν~ ~ι πε.ρtσα6τερο πιiνώ στ'ήν πολuγ~μtκij. Τ'ό mpto. κινητρο της σεξw~t'κ-fις Υjθι'Χ:~ς, ΟΠb)ς δπijρ χε &ιπ ό το uς 1τ:r)οχρ~στι~tκούι; ~η χρόνους, στο Δuτtκο Πο λtτtσμό, ~τrχ.ν ν& Ιξιmcp ~ισει τό βα-θμό -ικεtνο γuν~tυ..εtrχ.ς 'ήθ~κ'ijς, πού 8ιχως au 't'όν ij ωτptrx.pχtx.iι οίκογένεtα. κα,τι:ι-rcοuο'ε &δόνrχ.τ~, μια. ποu 'ή π~τρ6τητ~ ~lνcχ,ι i.οέβαj~η. ~Εκ.ε!νο πο~ π.ρ6σθεσε σ<) rιίιτό δ Χρt~tα..νtαμ,6ς1 δ~λtχ.δή ij έπιμονή. στήν ~vopt;<.~ &ρετ~; είχε t"~ν ψuχ~λοytιχ~ τοu πrrrή ατgν &ακ~τt-αμ,ό, μ~ οl.ι;) ποu στa νεώτ::ρ ιχ, ΧΡ ~νtα. ~νιαχό~ clπό τ'ή γuνrχ.ιuια, t;~λοτuπι.ιχ., ~ou Ζσχ.υροπt:Ji~'Υ] &η'κιε μέ τη χιεt~τηαη της ΎUνrχ.(χα,ς. ~Ώατόσο, το τελεu~!ο οcδτο ικ.ινητρο, cpa.ινετιχrι ν&νωt προα~ρtνό, μta ποό, &ν κριvομε &πό τa qσtv6μενα, ο[ γuν2-tχεζ τεινινν πρό; lνcι σύστυj μ~ ποu έπtτpέπ~:!λεuθεpια, κα.ι <Π~ 8uo φόλα,, κ<χ,ι ο!ν έπt 6άιλλεt στοuς!ντρες., -couς.περιοptαμ,οuς ποu ώς τώp(l έπtοά.λλο'ιτ~v μόνο στις γuνοο.!κε~.- Μέσα- δμως ατή μιοvογα;μική οlκογένεt~, όπάιρχουν Π!ιλλές πd~'κιλ~ς. οι γά.μο t μncορε! ν~ &ποφαd!ζον τα-ι &πό το~ς &μ,έσως ~νθια.φερομίνοuι;.i) 4πό τού~ γονε!ς τοuς. Σ~ μερι-κές χώρε~, -ή wφη iγορά.ζετα.ι. Σέ &λλες clγoρckζετa,t δ γ~πρός. urστ ερα, u π~pχow τοi},_ασμοu ot 8tφρέ~.ά,y~φορ.tχά. προ; τό οια,ζόγtο, &πό τήν 4χ.ρότ~τα. της Κα;θολl~κης ~Ε~:κληα!t:ις, ποu _ ο!ν το έπιτρέπει τwτέ 1 &ς τό νόμο τη., πιχ.λα-t~ς κι ν ~ς' ποu έπέτρiεπε στον Wντρ«ν& χωρ lσεt τ'ή γuvrx.!-κa, τοu,! ι ~w..ν φ-λόcιρη. Ή στ~θερότ~τοο

9 9 άπόλuτη ~ σχετtκή, στι, σεξοuαλtκές σχέσεtς, π~ρα,τ.,ιρέttt%t τόσο ά.νriμεσα; στο&.; &νθρ~ποuςt όσο κα.ί σ! μ,ερ._t1<& ~ωrι, δποu Ύ'~& τ~ :Stαιτήρ ηση τοο έto.ou;, ~ σuμμετοχ ή το u ιlpσενικο u εtνrit &παrρ rιι~. τυjτ'υj στό μεy~λωμ«ι τών π~~οtών. Τ&. πo uλ~ti, λ6γοu χάrρtν, πρέ 'Πε!~ ν& κιiθα.υτιχt ιiοtάiκοπ(χ, ΠrΧΥ(Ι)ι στ~ α.όγά. τοuς, γtά.ιά, τά. OttXτ'YJp'oi}y ~εστά. ~σ,ι έπlσυj, ν ά. ~tαιθέτοuν πολλές ώρες τ~ν 'ήμέ ρ ~ -στήy ιlνεόρzσυj' τρ.οψυjς. Γtά. ν & YLYv'JV Κ41 ol ούο οοuλεtές, οέν :έπιχρκε! εν:~ ποuλt Κ,.(Χ,~ γt~ cχ,ότ6, 'ή σ J jιε.ρ~ιrmι~ το& 4.ρσενtκοi} ε! ν~~ cίπα..ρσ.lτυj:t'υj. ι-η σuν έπεtα, εlν ~t δτt τφ περtασότερα ποuλtά. εtνcιt ύποοεlγμμα. 4ρ εt'ijq. ~Αvάι.μεσα- ατού; ιlν-θpώπ:~uς, ~~ συνεργ~σιαι τοt) πα.τέρω εlν a.t lνa, μεγά,λο 6tολογtκδ εό εργέτημα. γtά, τόν aπδ~ yονο, tοlως σέ ιlyώ.μα..λες έποχές κα.ι ciνά.μ;εσ~ σέ &ν ιrjatjιχou~ πλυj 'θuσμ.ούς, &λλά. μ,έ τψ &νιiπτuξυj~ τού νεώτεpcu πολtτt~σμοu,, το ρόλο τ~:u πσ.τέρα, τον ~&.νrχλα..μι6ά'rνεt σt γ~-σt γ Γι., τό Kρ:cirτo; κα.~ μπο 'ροuμε. y ά, πtστέψιομε οτt δ πα..τέρα,ς δέ θ~ ιl.ργ-/jσε~ 'I~ πά,ψεt Υ~ ά.ποτελε! Θν~ 6ι~ολογtκό πλεο.yέκτ'ημιχ, τοδλri.χtστe;ν στ.υιν τ<iζυj τών μt- -σ θ ωτων. - "Α ν σuμuύj e - α,.u~τ ' 6, θ' α. πpεπε1,, vιχ. ' π ε.ριμεν ομε ' ΠΑ"t;ΡΥ}ι " ' κα..τ~ρ- L ρ εuaη τi]; παίτp.οποcρ~'00tυj ~ '1Jθ~ κ.υjς, μt~ ποu ~ μυjτέρ«οέ θά. εχει -κοcνέν«λόγο νά, θέλεt ν ~ εlvαι.t &οt~μψι~σ6~τ7lτη ;~l πιχτρlτύjrcα, τοu -πα.tot OU τυjς. ~σ ffifiτω,y θα ήθελε 'i~ κιi.υ 011ε 'EYa. 6Υjμα, πα..ρ ά.πέρα, κα,t yά, 6ciλο με τό Κρ<iτος δ χt μιόνιj στfι θ&-σ~η: τ~~ παιτέραι, &ιλλά. "ιlκ6μ~ ΚOCt τυjς μυjιtέ:ραις. Πpοσωπ.t κώς οέν εl~t -κα.ι τό-σο πο λ~ ~uμα.στυjς τοο κρά,τ οuς κα.ιι οuτε μ~ ένθouσtriζou.y τ & πλεονεκτ~ μα,τα, τώy όρ φ«νοτροψείων, Ύ'~ά,- νγι., γίνω όπ~οός!νό ς τέτ οtοu σχε ΌL.οu. Τοcδτό'χρ ον:σ. οέν ;&ποκ.λ εtεται~ νγι., έπέμ6οu ν κiι οlκονο μtκοι πα;ρά,yοντες κ.αιt Υ~ πρ οκ.α.λέσοuy τψ u lοθέτυj σ~ τοu σε ιi>ρ~σμέ ΥΟ 6σ.θμό. C! O νόμος Μχολεrταιt μέ τό σέξ,: μέ δu.ο τρόποuς: tiπo το. ε να. -μέρeις γt ~ ν& έπt6&λεt τ-ή c-εξοuιχ.λtκf; Αήθ~κ'ή,. τ:qu ~χzt utοθετηθ"il &πό τi]ν κοtνότητα.., κα.ι.&πό τό άλλο, γ~ά yγι., πρ;οσταιτέφεt τά. σuν~ηυj St χ.οο~ώμ~τα, τών &τόιμων σti; σεξοuιχλtκή σφ~t ρ οc. eh τελεu τα.lα; α.ότή περl.πτωσιη; ιiψορ~ καt τijιν ιrι;ροστα.σlα, τ~.ς γuναι!- ',.,..2. λ',., ' 6,, ',, λλ. -~α.ς κα.t των ~ ΥΎJ: vκων rα.ιπο ta ~ -η μετοcχειp-ησυj. και~ εκ.μ:ετ α, εu - ση -κat την πρ6λύjiψη τώυ' &φ ρ οοtσ!ω'ι νοσ11~των.

10 10 Και τώρα- cχις εξετ~σομέ το ζ!jτυj μα.. το& ΠλrJθuσμο i}. Erν~t. εν~ πλ~τu πρό6λ1/μ4 πού. πρ έπεt νά..~ξετιχ.σ&η &1Cό πολλeς πλεuρές.. ~rπ~ρχε~ το ζ.~τrj:μ~ τi)ς ύγε(α,ς τώυ μ~ητέp-ων, ib ζ.'ήτ-η μ,α, τijς U-. γε{rχς των παιtstώ'υ, τ Θ ζ -ΥJτημα, τ-ης!τ;~~:ορά~εως των μεγιiλων ~ι tών μικρών ο.tκογεν ε'tων 'πriνω στυjy ψuχολογία, ιισ.ι το ι χα,ρφχ.τιη-. ρα, τών π:a.tstώιy. Κα,l ό10~ιpχ εt κ~ι -η όγε~ Ο'iΟμJ~>Κ.ή π4up& το & ζ.-η~ t~μmος. cιrστεprι, lχο με τήν οtκ.ονομtκi}!ποψη, τό-αο την ci.τoμt κ~,.δ ~ο κα,l τ 'ή 81Jμό 'Jtσ.. Σ έ στ εν~ συνάψεια, μ:. α-u το 6.ρισ.κετα..t ή ~π!sρσ.,σ'υjι το i} ζ'ηrτ~τος τώ πλ-rj&jσμο&, πά,νω στή 8tεθνη. πολttt κ.fι κr:ιl-' στή Suνα,τότ-η;cα, μta.ις π~γκόσμισ.,ς εlρήνflς. Κ(ιι, τέλο ς,. jπά..ρ:χεt τ.ό ζ:~τ~ημα, τ'i)ς ετ)γονtκi)ς. Κα,μμια, σεξ~uαιλική ~θ~~ή 8έ. μπορεί νζι Sικοct~λογιη.θil ~ ν.α, κα,τ(χ.8tκα.σ&η μe σο6α,ρι& έπιχεr~ρtή- μ,α,τi, &ν ιsέν έξετ.α,σθil &πο ολες τlς 1:λεuρ!ς ποu &ν α,ψ έραμε. Μετrχρρuθμ.tστ ς 'Κ.(il &ντι Sρ:α.στtκοl Eχouv καιν~ τυjν τάι.σύjι ν& έξε- tά..ζοu ν μόνο μj~α, ή Suό άιπο τlς πλευρές τοu προ 6λ'ήμ.~~ος. Ε!ν;σ.ι πο λu σπάνιο νάι 6ροu ι..ιε εν-rι σuνοu~σμο των &τόμtκ.ων- κα.l τ~ν- SΥJμ;οσί-ων. 1 &πόψεων, κ~! ε!ν(ζι έντελώς 'ά.ούvclιϊ:ο ν~ <inoψ~vhouμε οτl.. τιο έγαι ~π~ α..όιt& ε!νa.ι σπουο':cιιότερο &πο τό &λλο, κrιι Sέ ί.ιπορίοt>με νά.χομε κr:ιμμια, 6ε6c:ιtότ-ητα, <'- έκ τώv 1",.ροτipι,)'~'» ati~ eνα:ι σύσtυjιμαι ποu ε!ν ίχ,ι 'Κ αλο &πό μιιl,ν <i"cομι~~ &π.?φυj, εlνα.t έπίσυjς κ~λό~. κrzl cίπό κοι~ν<t)ν~κη &ποψη, ~ &~ τιστρ,όφως. ~Ir πρ οσωπικ.ή μοu &ντιλ~ίφη ε!νοcι οτι σε π.ολλές έποχέ; κ~ι χώp ες, σκοτεt'izς φuχολογt κές Ζuνά; μεtς π α,?έσuρ οc'j το~ ς &νθ?ώπ~υς στό ν& υtόθετ-/;ι:1οuνσu-στ~ μ~τ~ σuvεπα.γόμεν:οο έντ~ελώ; &οι κ.α.ι~.ο)~όγ"r,τ"η Όrινα..u~σότΥΙrτσ;. κοοl οτι α:ό-το έξ:α..κολοuθ'εr νζι tσχόεt iκόμυj κ~~ &ν&μ.εσα, σ-οοuς πιο πολt τtσμένοu ς λα.οuς τιη.ς έπο χύjς μα,ς. ]lιιστεόω επισ'υj ς οτι rή. πρ-6- Ο ΟΟς τiίς tα.ιτρι~κ,ύjς εχει έπιφlρει. μ,zτα.6-ολzς στi} σεξοuetλt'κ'iι. -ή θικfj,.έπtθυμrjτές κ.α,l ά-πό t~sr.ωτικ."ή ~αι.&πό κοινω'j~κr 1 ~ποψυj, ένώ, 5πως πrχρ rιtt'υ}.ρ'~σr:ιμε 1J μεγ:α.~ύτερη έπ.έ:μ6ιχc1j' τrj u Κριiτοuς στf,v έκπrzίοεuση, Κ~θt,στa το p όλο το.q Π(Ζτέρ~ λtγώτ ερο σύ)!μα..ντtκο riπq. ο,τι~ ~τα.v σ! δλες τlις &ς τώρα, lστο ρ t~ές έποχές. Ι\~ ~uτό, rή κρι-, '. ' 1 ~θ ', tr ~ λ' ~ τtκ'υ} μα;ς πrχν-ω στ"η'i τρ~χοuσα;. "1] tκ.ύj,. εχε~ εν-αι uιπ.ο κα.;υ, 4 -κ~ον-: 2.. ' ' ' ' θ' 1 ').:ι.., ' λ 'ψ "' r7.ι'jco τη μ~αι μ.ερ ιαι α πρ.~πεt ν (7..-~-::ο μ:~-κ~ρυνο,μ,ε τις. πρ ο "fj -εις κα,~ οεtσιοοοtμον{ες, ΠΟ U σuχν ~ ε!να.ι~ ύποσυν-εtούjτες. ~.~\πό τό &λλο μέ-

11 ,, λ, 6 ~ ~ "Φ 2., ' 2. λ -, ρος, πρεπεt yσ., (Χ ο~μ ε υπ ο YJ 1 μetς ~'κεtν!juς τους ~ντε ως νεοuς πrχ,pά.γοντες; ποu ~νοuν τή σόφ.'l-ιχ τ~οu π.~ρελθόντος, οχt σοψίrι,. dλλά, π~ρ α.φρ~οσόν"ηι τοϋ π:~ρόντος.. Γt~ νά, πετόχο με μt& προ~οπτ.tκ'ή πά..ν-ω στο όφι~ σ t~μενο σόστημrι,' θ(ι έξετιχσω ~ρ~wτσ.,-πρ ώτα, μερ tκάι συστ~μrιτrι ποu όπιηρξ:α.ν. στό πcιρελθόν ~ UψίσταΙ ~τα,t στijy έποχ"~ μczς &,yά,μεσ.~ στοuς λtγώτερο ποίj~τtσμέυόuς λ~uς:. ufστεprl, θ& προχω p~σι~ στ.. ηy Κptτtκ~τοt} :σuστ~;μ~τος, ποu lσχόεt σ~ μεροc στό Δι>τtκb Πολtτt.σμό, κ~ι, τέλος~ θ~ έζετάισιι\ τ~ Ο"Υ} μετ~ στ ~ δποt(χι τό, σύστημ.:χ α,u~τό~ θrι. π ρ έπεt ν-α. τρ~οποπο'tυj &η;. κ~t το~ς λόγοuς πο u μ.dς κιχνοuν ν& έλπίζομε: οτt~ o;l τροποποιήσ~tς' σ.,uτε:ς ο~ πρ.:ιγμα,τοπο t r;θοϋν.. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η1'ΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΚΟIΝΩΝΙΕΣ Τά,! θc..μα, σχετtκrι με το γ~μt'j, ~ταν πά..ντ~οτε εν~ κρ Cϊιμα. -τ ptών πα,ρα.γ6ντων π~u μποpο uν. ν& όνομrισ~&ν ένστtκ.τώ:δεt~, ot~ -κον~μtκ.οι X<ii θp-ηqκεuτt κοι. Βέ6α.ιrι, ε!νοο~ &ιοuν~το νάι γtνεt μια. rσrχφ'ής δtά-κptσtς; δπω~ &λλωστε, σuμ6α.!νεt. -χrιι ι.ιε &.λλους τομε!ς. Το γεyονος δτt τά- κα.τ α.στ'ήμαιτα, Κ:λει ;οu:ν τις Κ.υρι~α,κές, εχ:εt θρ-η~ 'Ο'Κεt.tτt-κή πpοέλεuση 1 Ι&λλrι τώρια, lχεt πι~ρεt οlκονομtκον χ~pαι -t'ijpα., κa,t το tsto lσχόεt με πολλοu ; ν όμσυς. ~ι!θtμ~ σχετι~ικ.rι :μέ το σέξ... t'εν~ -χρ~σtμο!θt μο, με θp ΥJσκευτt~.η. προέλευσ-η:,. έπtζε't σuχν ri, χtip.tς στή χρ-ησ~~μ6τ-ητa τ.ου, δσ-:ερ cι.iπο τ~ν έζ~φά..- v tση Πjς θρ1jgκέuτtκ-ης του. 600σεω;. ell Οtάικρt Ο"ή: &,yά,tjjεσa, σέ δ,tt.ε!να,t θpηακ-ευτtκ.ο ιικa.ι σέ δ,τt~ ε!ν~χ-~ ένστtκτώοες, ε!να.t κt rx όrt~ οοοκολη. ΟΕ θpυjσ χ.ε!ε; πο:ι &σκοuν lσχupi,!v έπ!ορμυj πά ν ω. "j-:tς π ρtiξεt~ των aνθρώπων lχουν, γενtκri, κάιπο~tα.ν ένστt~τώsη 6άισΥJ.Δtα,χ.ρίνοντα,t, Ομως, &πο την σποuf;σj~ότrjτα. τilς πα..ρα,δόσεω ~ κα-ι \ d.πο το γεγον~ δτt d,y~άa, ιστ«. δj.~ορ~ εlδ"η!ν~ργεtών ποu. Ίχοuν έναtt%τώδη χα.ρ α.κ~'i)ροο, δ!νοtjν τήν προτιμ,r,συj σ! ~ρ tσμέ -να.. eo l'pωτ~ "Χιχl fι. ζ~λεtα,, λόγου χcipl~ν; ε!ναι.l Χa.l τά, δύο έν Gτt~τώδη σuναισ&rjμα,τα., :iλλ~ ή fj.ρ"ησχ.εlιχ ΕΧ εt ciποψ α,νθη δτt ~ ζ~λεtα. ε{να.t lνcχι ένάipετο- σuνα,(σθtr,μα., στδ δπ ο!ο ή Kot ν6τ-ηit~ πρ-έπει~ ~ πιι.ρεχεt τψ όποοτήρtξή ":ΥJς, έvω δ ερωταις, στ~ν και 'λότερη πεp!πτωαη ε!νιχ.t &10λώς συyχωρηtέο~.. Το έvcπιχ.τώδε; στοtχε!ο, ατlς σεξοu~λt uς σχέσεtς, εtν-a.t. ~ολu λtγώτεr)ο, dπό βσο'' σuν~θως UΠ(;&έτομ.ε. Σ~ α.uτο το 6t6λίο,

13 13 δ σκοπό~ μου δέν εlνai~ νrι κα,ταιπιctστω μέ τήv <lνθρωτcολογίcι,. παιρ& μόνο. στό 6~θμό ποu.rχδτο ε!να,t cχ.να,γκ.α.ίο γι& ~ φωτισεt τάι Crογχρονα, προ6λ't)μ~τα.. ~rπriρχεt, ομως, μι~ &ποψη δποu 'ή έπιστ~:μη α,ότή, εrν~t πολu &.ναι.γκαιι(χ, γtά. τό σκοπ6 μ4~, 'Xttrl cχδτη, ~ ά,ποψ:'υj, ~lνα,ι τό δτι~ &πο κα.λόπτει οτt' πάραι πολλέ~ σuν~θεtε~ πο~ έθεωροϋντο -ιlντlθετε,; ατό lν άτικτο, μπ(j ρο&y νά. σuνεχισθοfj.ν γι& μι κ.~, χρονι1<ά. οι~στήμα,τ-ιχ., ο!χω, νrι προχιzλέσοuν μεγriλη; 1} ~α.νερ;t, ούγ~ρο uση μ~ α,ότ6. 'Έτσι, λόγου χά.pt~ν, clποτελοοσε κ.οι~ ν'ή σuνήθειαr, δχ,ι μόνο!ά,νάμεσα. στοuς ά.γpιοu~, &λλά- Y..a.t σέ π!j-, λιτισμέvιοu ; αχετικ& λ~ός) ol πrχrρθiνες ν& δι~~ορεόοντcχ,ι έπισ~-' μως ~ mμμt& φορα. μπροστάι σε -κ~,. d-πό τοu; Eip~!~f. Σ;τlς~ χρtστια,νi~κέ~ χώpιες 1 lχει έπtκpcιτιfjσεt 'ή d,yτlλyj.ψi} οτι 1j. δια,')ι6- ρ!uση d.ποτ~λεί προν6μιο το ϋι γα,ι.ι6ρ~u χaι. πολλοι Χpιστια,νο~ θά,. θεωpοϋιαα.ν τ'ήν ~ποστρο~: τοuς προς τό ~θι μ,ο τr,-ς θρησχ.εuτικrjς. Sια;ΧJορεύσεως. σάν έ ~~κτώο"η. ("Η σuνιfj θει~. ν& προσφ έροuν τ ή. σύζυγο ν& κοιμ~θrj μέ τό μοuσαψίρ11, σcx.v έκδf,λι()σ~ cριλοξ.εwα,ς, πρ~ξεν~t ένστικ.τώουj, &.ποστpοφή στόν νεώτε ρο Ε'jρωπαιϊοt κa.ι δ- μω~ ~rχε &λλοτε -μεγάλ~ οιriοοση. 'Ή πoλu.ctνoptα, εt'j(lιt ΕΥ(Χ. &λλο lθιμο,. ποu εν~ clμόρ φωτο~ λεuκ6ς, θ& θεωρquσε σάν &ντ!θετq στijv ~νθρ ώπι ν η. φύσ~.. ~Η π~ι8οκτοvίαr έξιχ-χολοuθεt &.κάμα, κrι1 σ1j.μερα. νά θ.εωρείτα.t ~τσt. κ,~ ο ομως τα. γεyον5τα, oslχvouν οτι πολύ εuκ.ολ«πp~')"μ(x.'to~tε!τa,t, οτ~-'/ τήν έπt 6ίiλΑGUΥ ()ί'κουομi~χοl. λόγοι. Τό γεγονός εlyt%t δτt οσο &cp opd τb~ ά-νθρωπο, τό ενστt-' κτό τοu εlνα.ι π<iρα πολύ Μρι~στο, κ~t εδκολ~ Πα,~ε-κ-χλlνεt ~πό τί; CfOOιx.6 τοu δρ~μιο. Αότό lοχόεt τό ίδιο γι~ d-γpt~lju, χα.ι γι& πο~ λιτισμένούς., Πρwη.ι,α,τf~κά, ij λέ~ξ~. :-:lνστικτ~.. > δέν ε!να.~ fι κα.τιiλλ~λη γι& ν~ χαιρ ~χτ~ρ,ίσεt κά.τι τό πολύ ~ιχιφέ, χα.ι &όριcπ'ο,. δπω;.~ clνθρώπtν~ j"ιjμ,πεpιψορά στ& aεζοu2.λtκά. ζrιτ~~ισ..τ~.. t"ll μόνη πρtiξή, σέ δλr, α-6τ.η τψ π~pιaχiι, ποu μπορεί ν& δνομα,σθij ένοτt~κτώδης, μ.έ τ'ήν ~uστη.ρή Φuχο).. ογι κή iννοια:, ε!νrχ.ι τό ~- λrισμa, τorj. 6ρέcpou~. Δέν ξέρω τι yίνzταιt. μέ το~, &γρίοuς 1 ~λλ~ δ πολtτtσμ,ένο~ wjθρωπο; εlν~t &νά.yχ1j ν& μά,θετ. ν&!χτελεt 1:Yj σεζ~u~λ~κή πρ«ξ.η. Δ'~ εlναιt ~νήftιστο στοui.. r.α,τροό; ν& τοο,!-pωtoί)y ζεuyά.ριαι μέ.μα,κρόχ(κ)νη σu;υγtκ.ή. ζωή., γι& τό πώ~ θ&.

14 14 -κ~νοuν πσ,tοtά,. mt νά. οι~ωπtστώσοu ν οοτεp~ dtπo έξέτrισιηί πiliς πcιλλά, ζ.εuγ~pt cι ο!yι ξέpouy τήν τεχνtκη τ~ς σuy QUσt~. rt~ ~t)τό, 'ή σεξ<iuαrλι κ.~ ιπρ4ξ.~~ δέν εlν-σ.t, μe -~,r(ι' α,u.στ~ ρη ~ννο t αr, ένστt~κτώο:η:ς,. π~ρ~ ολον δτt uπ~ριχεt, &σφαj..ω~, μt~ cρuσtκή π α,ρόρμr,ιση ',,.,h ' ~ J..θ. ' ~ ' 'I' ~ λ " ~. Λ! A;Q) π-ρ ο~ wτ. 1 κα.t ενα..~ πu ο~ π~u.οc.ν εtνα..t εtj'κο ο να, (, κ.cχ,νοπ:υι~ηu, δι χ ως rlότή τήν πρ~ξ,~!- Πp~γμΔτtκi-, σέ 5,τt. :~φορa-.τον &νθpωπο,. οέy σμy:α..ν--cqi)μe τόy toto τόπο σuμπ.εptφοp~~' ΠΟU 6ρ tσ'χοuμ,i. ' Ζλλ ζ- ' 1.., ' ' ' ' στ.~.~ α, φ~., κα.t τu ενιστtκtο, σττ.ν περ-ιπτ ωσ'υj 1 (ht)tιr], π:α-p~χωpε! τη θέσ~η.τ.οu σε m~t ΟQ(ΧψΟp ετί:.κό. 'Εκείνο ποό π α,ρα,τ~ηρcιϋμε ~τον &νθρ ω~1fj_, ε! ν αrt πρώτ~ &.π~ ολ~, το &νtκooν~.otrjrto, πού τόν δο'υjύε! σε πρ~ξε~~ λ'tγο- πολύ τυιχ<χ;tες κa.ι- &..τελε!ς,.ά,λ)4. πο~ σtγ&- σtγ~.~ ψθ4νοuν σέ μt& s.ρrισt1jpl~ό-:c~~ ποu sινεt tκ~yoπo L~P'YJ -κ~ι Ύt ~ rιόrtb ~π~νcχλα,μμ;νε- "Ε '., ~ ~ ' '11' ό ~ τα.t.. τσt,. t.κεtνο ιroou εινα,ι ~νστt-κτω uε:ς, u~ν εtνcιt τ σο. ' '. τε-. λεtωμένη ~sρ~στ1jptότ~τtχ!, οσο 1j π~ρόρ.μ.ιησ~~ ν-& τ~ μ~ηο μ.ε., κ~ι\ σuχνά., 'ή πράξη ποu νδζ οινεt τiι.ν tκοcν οποι~συj:, οέν ε!νσj~ Stόλou Πpο'Κ~θοp-tσμ,έν~Ι-, μ:ι ολο πού-, Χ~τ & κιzνόνrz, ~ Πtό πλεονεκτtκή, dιπb 6tολογtκή -άποψ~:) ένέργεtα- θ& aώσεt τήν πλ~ ρ έστερ-η!κα;~οποι~<:rη, &ρκε! να. τήν lχομε ιιriθεt~ προτοu ι&..ποκ.τ'ήσομε &ν--. τίθετες σuν'fjθειες. Βλέnοντ~ δτt δλε~ ot πολtτtσ~ιέ.νε.ς.σtjυχρ~.νες κοt ν ~νιε,, ε! νrzt θεμελt(j)μένε~ Πιiνω :στήv πα,τp~ιχρχl-κη οιi ΚGγένεια,~ κα..ι δτt.ολ"η ~ &ντιλ~ψrjι περι γuνοοtκει«ζ 'ήθtκijς, clπο6λέπει στο ν& κάtν εt ΟUΥ«. τή την πa,τp't«-px!~~ιij olmγένet~, έπι6&λετ.αrι νά. έρεuνήαομ.ε τις, :φuσtκιές. π~ροpμ~~εt~ ποu σuντελέσα,νε ν& γεννη&91 τό ι:ιtσ&ημ;οο τijζ πα,τρότυjttος. Το ζ.ήτημrz ~ότό οέν εlνα.ι.. οtόλοu τόσο &πλό.')(4.ι :εδκ.ολο,.:δσ!) θα, ν6μtζε εν~ 4στ6χrιστος!νθp~πο~. τ α, ιitσθήiμ,α,τα. μt~ μηtέ p~ πpό,ς τό πα,t8ί τ~!~ 8έν ε!ναt~ ~θόλοu Sόσ.κολο νά' τ& %αrτtχ.λ~6ομε' μt(ι, ποu δπιiρχ εt. eνrι.~ στεvος. cpuσ.tκ.ό~ δεσμhς; τοόλ~χιστον ώς τ-ή στtγμή τgu &ποθιrιλοοqωϋ. ~Αλλ& ή αχέσ-η: τοϋ 'Πtχιτ.tpα; προς το Π~tol ε!να,ι~ έμμεσ"η, UΠΟθετtκij YJXi συ-μ/zt;εpαισμα, ~tκ~: σuν8έετα,ι μέ τήν π.ιστη_ στή'ι ~ρετή τi);. '~(uν~ι~ ιχ,α.ι_, ~- 1Jt~μέν~~ d.ν~t αέ μt~ περιοχή πιiρα. πολύ δt(χ.ν~~rcιχ:ή, Ύ';(& νά. ~ιπgpε.t νά. θεωρεtτt%ίt ένατιχ,τώδ~~ ' Η~ τ~όλά.χ.tστον, θfι φαι;t~ 6τιχ.ν

15 τέτο.t~ rή σχέσ-η rχ.ότ~, a,y δποθέτ~με οτ; ~Q ~~?'&rι~ τ~; π&τpότυj το;-- π;p έπεt ν ~ κα.τεu~ύνετα,t κuρ.~ιι>ς ~ρός.τ4 rιόθεν~tκfι Π.ΟΟ~~i~ ένό~ &ν0.ρ6~.. 1\.ύτb Ο'~ως Sέv εlν~t St6λou i~ν«ιγκ(χ!ο:. Ot. ί~γ.ε~ _ν.ετς τijς Μελ~ν~σι~ς sεv ξέρ.οuν. δ-ι:t ~θε. &ν ~ρ tt>ποζ εχε:'. έν~ν. πα.τέρ~ κ.ιχ.ι δμως~ ά'ιriμεσ<i ~οuς, ot π~τερ<i~ε-ς iγrιποuν τό-σο τρu _φερά. τ~ πσιt8t" τοu~, ~~ ν& ijτα,ν oέ6 ~tot πως ~!ν_rιt ~t~ι τ?~ς. ~Αφ θονο ψώ~ π~νω στήν ψuχολογi\ζ τ"ίjς μ~τρότ~τι:ς, έχοuν ριξ~t _τα.. θ~6λ!α, τptj 1\'lαrλtνόφσκu, ποu iiσχολοuνταιt_ μ~ τ'ήν- ψuχολογ(~ τ'i)ς πrttτpότyjtoς ατο~ς λαιοuς τ~.ς. Μελ.αιν ΥJ.σ!rις. τ~ -6~6λkι ~~ϋτά-. κ ιχt tο!ως τά, «Σέξ, οχ;rχ.ι Κα,τwπ!εσ"fl' στις. ".~ γρ~tες Κο ι νω-νiε ;>'>,. m1l «e_o. Ι!α.τέρ<.ις στην Πρωτόγον-~.Wuχολeιγίrχ_'>\.~σιι. _«~Η. Σεξοu ~λtκ.υj Ζ(ο~ τιi>ν!tα-γρ lων στt, Ί~~ρ~tοοu.τtκ.ιή }{ttλ~ν1jσίrι.)>~---ε!'irtrt iπiρ~.ιτ.. ητ~. γt~~ ~ήν καιτα.νόηση:. τοο πολuπλ6κοtj. σuν.αtσ~ μ~τgς, πgu όνομriζομι π ~τρότηcα.. erπtiρ χou.y., πραrγμrχτtκri, Suo έντελ(ι1ς χ<j}ptστ~.ι λόγοt,. ποu κ~ν οuν lνα.ν &ν!8pσ, ν~ ένοtα;φέρετ~~ γtά ένα. παιt~ί: μπορεί νά _ένιοt_rχίφέpετα-t γ~& τό π~tg!, γt αιτl πtστ~όε~. πώ!; ε!νrιt~ δ.t.κό τοu, 1Ί γt~τ~ εrv or 15.. t Π~ t8ι τr,ί, γuνα,iκrχς τοu,. Τ'ό ο~ότερ ο &πό α,ότ~. τφ itυηt ρ«ι, λεtτο-~ργε! δτα,ν οέν είν-~t γνωστός. δ ρόλο~ τ~tj :αiτέ.ρα, στή.δtrltών~a-η- τοο ε!8:αuς Τό yεγ~νοζ δτt ot mτotκd.~ tιi)γ. ν~σω ι 'ΊΨΟΜΠΡΙΑΝΤ 8εν eέp OUY Πώς lχouy π~τέρα-.d?tοκο:ιλόψ&η~ Ρ,Ε.. τρόπ9 dvooμφt~~tηto 1 &πό τό Μαλt~ όψσ?ω. Bρfj~~,. λ6you χάlpt'j, δτt δτα,ν ly(x~!ν ο~ς. λε!φεt σέ ται.ξί Οi~ EYtX: χρόνο r 11 ~ι ιπε_ρ tσaότερο, κα.ι στο ru ptσ~ τοu. 8ε! _ατό σπtτt ΕΥ«, ν.εογέ YVΎli"CO πcιts [,. ~νθοuσtriζε~t κα,ι το-ϋ ε!νιχ!t ~ν~ελω~ <iδόνιχ.το. ν& χα,τ~λά6ει~ τοuς δπσ,tν tγμοuς τg?ν.. Εόρωπα,!ων_ Ύ.t~.τψ_ <1μφ!6p λη. &ρ ετή ι;'ilς γμναιι~~ς 'tou. eo tδto~ έpεuυ'ητής. εlοε!να, Μελα,ν~~ιο, χά,vοχο μ~.iς ί&νώτερη; ρά,.. τq~ς χο!ρων, ν& ε~νοuχιζε~ δλοuς τ,~~ς ciρσενtκοqς,. δίχως _ν~ τοq ~ερ~fi. d,~b.τό μ~λό πώ; :cιότο. ~ χεtροτtριεuε τ."ή ρώtσαr.;.οι &-,,,..., - ~ -1, ι,, 'Υ p~.ot.(l,jy.co ~ πtατεοοuν ~ω~. τα. πν~uμrχτιχ γεν.νουνά -~~. Π.α-tυ~α,. ~w-. ~4,~ouv ι:ιέσα,. ~ό.. <1.ώμαι ~ων. μυjτέρ(!)ν. τ?uς.. Ά~~γνωp.ίζοUιν. δτιοl. π~~ν~ς δέ. μποpwν ν&.. σuλλ~6οuν,. ι&λλ~ Όσ,όιτό ~ό ά.ποδιδοu.ν t 1.. ~ρ.δτ~ δ δμέy α,~ <ίποτελε~- lν(ι φ.uσtκδ φρ:χγμ,ό στi; δpαισt1j pt6~'ώ~ Wf.. τφ.ν. πν~uμάιτωv... Q\l 4νύπαΝ.8p ο~,!νδρες. mt- γuν.«!'υ~ ~, ζοσv-

16 16 αέ -κ~τά.οτarση. πλ~ ροu; tpω~t~~~!λεuθερί~, <lλλ& γι~ χιίποιο S:yν ωστο λ6γο τφ dινόπα.νδp~ xopι~aι~ct πο~u σπαινιω, σuλλα.μ,6~νοuv. Τό π~ρ~ενο ε!να.t οτt,!ν σuμ,βεί ο.ότό θεαιρ.εtτα.ι μ,εγά.λ'υi ντροπ~,. π~ρ') δλοv δτt, σόμφω~ με τή ντόπ~rι. cpιλοσ~iσ..,..~e~μμιά. π~;η τοu mpι τσt~οσ δέ θεωpείτιχ.ι δπεuθυνη γt~ τήv tr'κuμ,οσuνη τοu. 'Αργ~ i) γp1rfoρrι., το ~ρι~σt muρciζετa.t!πό τ~ν ποικιλιa.. -ω.t _πe~ντ ρεuετα.ι. Πtiεt ν& ζήσ'ει aτό χω~~ό το& σu~uγou, &λλ& rjιόιτή κα,ι τrι πr:χιδιά. τη, d.να,γνωptζοντ~t δτι <lvi;xouν ατό χωριό ιίπό τό δποτο προέρχετοο~. to σόζuγο~ δέ θεωρ εtτσ~t δτt lχε~ σuγγένειcι ιχ.tμαrτο, με τ& π~ιδιά-,.x.tj.ι "ή -κcιτttιγωγή όπολοyίζ.ετ~t ~πο~λ.ειστι~ αέ ruν«-t~ία, γριχμμ,ή. Τό εl δο, -t~, ιeοuσι~; πtiνω ατά. πcx,toi~ά,, 'Mu d.λλοf) &σκεtτtχιt &πό τον παι.τέ~, aτou, Μελ(Ι;Υ~:σίοu, ~νήκ.ει στο θεtο tiπb τή μητέ~. ~F~ω δμω~ μπα,ιν.εt ατή μέση μι~ ~ρiιζεν'υj πε ptπλοκ'ή. Τό τcχ,μπgu ά.δελφοu.. ιlδελ~ ~ εtv(x.t π~ ρ α, πολ~ αόστ1j:p;ό, τόσο ποu &μ~ μεγα.λό)σοuν ποτέ δέ μ,tλ4νε μετ«ξό. τοu, γι~ θέμαι.τ~ ποu lχau.ν!στω κα.ί. μα.κ.puν'ή σχέση μέ ~ο σέξ. 'Έτd~, πα-ρ~ δλο ποu δ θείο~ ):lπό τη μrjτέρ~ Ιχει τψ!ξoual~ Μ.νω στ«πa.ι~t<i, έλri.χtσ~α. 6λέπεt «ότ~ τ~ π~tstιi~.έκτο~ Oτrr;xy ε!ν«.ι μα,κρuά, ιlπό τ-η μ'r(tέp rι. τ!ίu~ x.t' clπo το σπίτι~. Aόrco το θiυμα,στό σtjστιrιμ.ιl,, έξ.~αφα.λ!ζεt ~τ~ Πtιtδt(ι IYQ. 6~θμό στοργή~ διχ(j); πε~θtχpχiα.., π pάγμιχι!γνωστο <tλλοg. fo ιπαιτέρ~~ πιχίζει με τ& π;χ~οtάι τού χ~ι εlναιι τρuφερο ; μ,~~ ι τ~u~ ιij~.λ~ δέν!χει~ το δtχ.ιχ.!ωμ,«ν& το~.δ!ν~t δια,τα,γέ~, t'j6) δ «οελφό,. τ~ζ μ'ϊ~έ ρetς,- -i;oo Ιχει τiι διχι.χίtι)μ4 ν~ τά. δι~τιi~εt, δέν lχει τό οικ~ιωμα, n 6ptσκετα,ι στό σπιτ~.... Τό.πtι.4p"ξινο ε!~t. δτι, π~pe τήν πεπ οί&φη δτι οέν uπ!ίpχει χ~νέ'f~~ δ εσμ.ό, αιίμα.το ~, μ.εταιζu τών τ.:cχ,ιδι~ών -χαrι τοt} σu~u- you τi1' μ,ηtέρ ~,. οι λr:χοι α,!jτοι οέχουτr:χι σάtν Υ-Μι τό φοοι~ δτι τ~ 'Jt(ltδi~~ μ!ittiζ.ouν π:εpισα6τερ~ με τό οόζuγο τf,ς. μ-ητέpαις, πa:p&, μ! τή μητέρσ το.u.; ιfι μ.έ. 't~ 4δ4λφ~cιι τau~. 1Ιριι.η.ια,u~8 t θεωpοgν α~ μεγιίλ τι. ~γένειcz Ύ& πεί~ δτt Ι ναι~ 6-δελφό, pdtιl~ε' με τήν clδελφή τοu ij τό παι~οι μ,έ τ-η μητέ pα. τοu. 'Αρ νονντα-ι με!ypto 'Π.ιtσμ,α, χ.α,ι τήν πtο χτuπr,ιτ:ή δμ,οι6τηται. ~ο Μ<ιλtν6φαίw ιrfν~t τη, γνώμ1jς δτι ~ aτo pryή τtϊ ν π~τερtiδων ~pό~ τ& 'JW.διcι

17 tou~ δπο Sαru λtζεταt~ clπό α~τ'ή τήν πεποίθrjσ~ι στ~ν δμοr.ότrjτ&j το~, πpός τόν πατέp~ μaλλον- π«p& πp~ς τή μητέp«.. B pi1u τ.ή αχ!ση _μετ(χ;ξ~ π~τέp αι Χaι γr.oi) πtο &pμογr.κ:~ κ~ι τρυφερ-ή, &πό δ,τt σu χν~ σuμ6 rιlν:εt. &.ν.άι.μ..ε σ~ στοu.ς πολtτtσμέν~u~ λ<"lοός, κα...ι, δπως ~ μπ.οροupε νcι π:εp tμ ένει~ κrllνεις, Sέ 6ρ~κΞ οδτε ίχνο ς. olotπόo εtou σuμπλέγμ«τqς.. ~σ Μα,λtyόφσκu ε!s,..ε οτr. ~τ«ν δλωd8t 6λοu c18ύνrχτο Υ~ πε ισεt τ!ιuς ν'ή σr.ώτες ά-ότούς 1 ότι,jπiρχεt κciπoto πρ οογμιχ σ(ι,y τήν πrχτρότrj.τ(χ;.. ~τ~ θεωρούσοcνε σ~ μt~ κοuτ~ι. θει,)ρtα,,!φ εu ρ-ημένη &πο τοuς _tεραπο στόλοuς. ~σ Χp tστ~~ Υtσμός ε!ν~.t μt& π~τ.ρtαρχr. κή θp7jισκεlα κ.α,ι οέ μπο ρ εί ν_& γίνει., οδτε σuν~tσθrjμ4τtκιi, οδτε: 8r.~νοητtκ.ά,, κα,τ(t;y O'YJrt'b :&,πό cl.ν-θρώποuς,. ποu δέν d.νιχγνωptζοuν τ'ήν πrιτρότυjτοο. ~Αντl γt&. «θεό- llrxτέp<v>, ε!ya,~ cίνά.γκ~ y~ τοu; μtλά,νε -γt& lναι «θεό - ~δελφο τιης ΜΥJτέp:tς>.., &.λλ& κ~~ ιχότο δέ. ~, ' '.. λ ~ ~, ' ',λ, ur.νεr. 't'η σωστr; έυ'υοtο ογt-κ. 1 ννποzr.ιωσ-η:, μlrx πο u., παι.τpοτ~ιτ~. έξuπονοε! κα,t ούν α..μrι. χ.rιι dtγι~rπ 'YJ," ~Υώ στή Μελrι.ν-ησιcι δ θείος &.οε~<pός τ'i)ς μ,ύjrtέp rις Εχ:εt τή OUY U(1Ύj χ,~t δ πrιτέp«ς τr(jy clγάπιη.. ~Η lδέrχ δτr. o l άνθρ ω-ποt.εlγrxt πσ.,r.οt~ τοu θεοu, δέ μποpιε! ν&. χωρέσει. στό μuαλλό τώy Μελ«ν'ΥJσιων, μt~ 'ί'cou oi μποροuν- ν& πιστέψουν δτr. lνοcς δ,y θρωπος ε! να,~. πcx.tst x.riπor.o~ &νsρό ς. 'Έταr.. Ο[ [ερrχπό-στολοt ε!ναt '~νrχtyκ~σμέυο t y(ι τοuς έζ.'yj')''ipou'/ τ& πρώτα-: στοιχεί~ τi)ς ψuσ~ολογirχς, Π pοτοq 4ρχ ισauν y & τοu, Κ1J:pόο'σΟUιΥ. τή θρησκ.εlα. τοuς. t'o Μrχλr.νόφ~u ciφ~νεr. νάι ένν ο-η:~ πώ, o l lεpαπ6-στολοr. οέ σ-ιjμεtό)υοuυ ΚrL~μt& έπtτuχ-ί4 στυj'i πρώτ'υj! rιij.τή. φά,ση τοσ έγ:χεr.f»1~τό~ το~ς,.'x4t γι.~ ιχ.uτ~ οέν- πpoχb'fpouy dτόι ~'ftptημ(t; τοu Eό(t;yyελlou. ~ο Μ(Χ;λtνό-φσ-χ.u δποστ'υj'ptζεr., κcχι σ"j αότό νομί.ζω δτt πpέ~εt. ν& εχει. οικι.ο, δτt a,y ~~~ &ν Sp~ -:τα.ρcχ,μ..ε.ινεt μιχζ1 μέ τή ')'U'Ιιι.! κιχ το υι, στό οι.άιστrιμ~ τ'ij~ έγκuμοgόν~ς κrιι τοσ τ~κετοσ, Ιχεt τψ ένστr.κτώδη τάιση ν~ εrν~-t τ.ρuφ.ερός πρό~ τό πa..r.sί, δτtχ.ν γιννη: &η, ~ι.~ tχό τή ε! ναι. '-ή 6άι σ'υj: τοq π«τρr.-χοο. φtλτpοu. t'h «ιlνθpώτttνη/ Π~τpό"τητ(%, λέεt, ποu στήy dρχή έι.ιφανίζετrtt οιχιι)ς χα.μ,μία, αχι--. οόν φ.uσt~λογtχ.υ] 6riσ-η, μπ.ορε! στήν πρα.γ~~τικότυjτα,, ν& εrν~ ρι-. ζω.μένη σ~ ένrι cpuσr.xδ. χ<χ.pt σμrι mi σέ όργα,νtκ7) dιnύ?<.η.)> Πt- ~

18 18 στεuει, ο μιι>ς, οτι δτιχν Ε'.'C(ς &νορet-ς είνα.ι :μtχ ΚΡ'J~ &πό τr. γuvα.ικ.ιχ tou 1 στο Οtιiστ"ffμ~ τιη ς έyκ.uμο σόν~ ς, Οέ ft(ι ιχ.lσθα.νθ:ιη «ά..πο lυστtκτο» στο ργ~ γt& το πα..ιοι, &~to τ~,ν πρώ.τ~η στιγμ~, μολον6- tt1 aν το. Ιθtμο Κ(ι.ι ij ~θtκή τιης ςρυλιης τον -κά ιωuν ν&ι τtα.uτισθ~ μ,έ τυ) μ"ffϊtέip~ Κιt~Jl μέ το Π~tOL; ~ στορyiι θ~ 'ά..νοcπτuχ&η. οπω;. eια, σuνέ 6α.tν.ε aν- δέν ε!χε οtόλοu. ά,π;ομα.κρuνηrη &πό τη γuν~ί-κι:ι, τοu. Σέ ολες τt'ς σπου ο~rες &.νθρώπtνες σχέσεtς,.tjt έπtθuμ.. 1j,τές κοtνωνικ~ πριχξεις, πρ ός τlις δ-π!jtες μαις κtν εt εν~ eνστtκτο, δχt πά,ντοτε tσχu.p6, ώσ.τε ν& γινετα. t κ ~τοι.vα.γκ.ttσμό'ς, έπt6άιλλοντα.t i&,πό τ'ήν mtνωνt-κή Υιθικ1ι----'κα.l το LOtO σu μj6οcίν.εt κα.ι στοuς &γρ ιοuς. T l. " ' δ? 1 1 u εν στt κ.το, στο ΠΌ t.ο κ~τσ.,φευγει ~ e Μ α,. "λ tνuφ σκ.u, γtoc ' νσ.. ' 1.1: ι ' ι... ι ', ' ~ ι ',t. ~ ~ 'ΥJϊ'ΥJσεt τύ/ στα,.σ~η τιοu ποcτεp α.... α, πεν-α. ν~ι στα. ΠG~tuια. τοu, σw.νrj,- μεσrχ. στο~ς Μελα.ν-~:σίοuς~ ε!ν~t, νr; μ!ζ.ω,. κιiτι πιο γενtκο &πο ο,τt φα. ινετα.ι στtς σελίδε ς τcιu. ~Ιπάρ χει, ν-ομίζω, -κα.t στόv &ντρ rι καrι στ Υ} γuνα.ι κ~~ ~ ~συj! ν«νοιιί)βοuν στορ~y η :'('t~ κιiθε πα.tοl ποu!χeιuν '&ναιλti6εt τr ν '1tεpιποί14σ-ί1 τοο. κ~~ &ν & κ όμα, μόν~ το ενστιντο κα..ι ij, σuιι6~τικ6τυjιt~,.υι κ.σλ ~ όλικ~ ά.π.ολ.α.u'ή; ε χοuν- κά.νεt eνα.ν.. &ρ,t μο!νηρωπ.ο ν~ &να..λά.βεt τύι φ pοντίοα. ένος πα.ιοιο&, το ίοι.ο τό tι(εγονός οτι ίiχει.&,vα..λ~.6εt ~"tl φ ροντίοα. τοu ~ θ, - λ, ', ',, οο. το uι με γα.. ωσεt τ 'η στοργ~ τ~u, στις πε ρ ισσοτεp ες περιπτωσεtς. Κα1 ά σφαrλώς ~ στοριγή θαι είν-α.ι :&.κόμιrι μεγ~λι1τεp'υj', οτrχ.ν πρό-κεt τ~t γt~ το παιιοι' μι~ς.ά,γα..1tύj μέυυj'; τοu γu';α,ίκσ.ς. Γι~ αιδτό EtY α..t ψυσtχο γι~ τοuς iγp!ouς αό τ -;)Uς, V~ οειχνοuν μεγά.λ~ ά, 'γlάlπ η γι:rι τ~ Πtιι οtά, τών. γυν~tκώ'ι τοuς κα.; ι,!.lπ Οpοuι.ιε 'I~ οεχθοt)με για. 6έ6α..tο, οτι :α,δτο ειναrt Ι να σο6α.ρό στοιχείο στ-η. στ.ορ~ r1j, ποu ο[ πολtτισμiν.οι!νηpιωποt ϊ~ιώθοuν- γι~ τοc πχιοtιi τους. co Μα,λινόφ σκu ίσχt)ρ iζετ α.ι Ott ολr,: ~ άιν-θρωπότ1jτα.. Π p έπει να. πέρ~σε clπό τό στάιο.ι.ο, ποu O t.ιlγριοι τιης Μελα.νrιpία,ς ζouv σ'ήμερ~~, καλ δτt πρέπε~ ν &ι όπιηpξ\ε έποχfι. δποu ij τtατρό"ιtυj ;. οέν &. yσ,γν tj)ρ ~ζότt~ν ποuθε.ν~. ο~ι οϊκογέ~jειες των ζώων, έκ.εt ποu πεptλα.μ6~νquν εν α.ν ~ατέ~ρ~, πρiπε ι ν~ εχοuν μι&' τέtοtοο 6ά.σ"Υl, μtάι ποu δiν μπορο&ν ν&,έχουν-.ά.λλιη,. Μόνό, :&νιχμε~ιχ. στο~ς &.νθρώιποu~, δταιν πι&ι~ sγc.νε γvωστb τh. :γι::γονός τ11ς πα,τρότητος, το σuγα:ιοθημ4 ώ).τ ό πpέπε~ Υ~ πfjρs τ~ μ~ρψή ποu μ~ς ε!νrχ.~ O L?tεt~ ~-:

19 ΚΕΦΛΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ6λtς.aν~γνωρ t σθij τό γεγ ονδ'ς τη.ς π ~τ.ρότυjτο ς,,i εν-~. έντε )~.ω~ νέ.ο ~~σ&η~ εl σ ρχε~cιι μέσ.~ στό π.(χ.τρt:κό ψίλ~ρο, ένα στq t"' χεtο ποu σχε οδν ποcντοu ώο~γ~σa στή ο-ημιουργίrχ π:~:~ριαιρχικ.ων' w;ιν ωνtώυ. Μόλtς ενας π~τέρ(χ.ς &νctγνωριaεt δτt 'to παt~l ε!νσ,ι, δπως -λέ ε ι ~ Β;L-~λο;, «σπέριμα..>} to'j 1 τ δ συ Jα:ί σ&ημcχ τοu προ ~ τδ 1tαt81 ένtσχύετιχt. &πδ 8όο π.α.ροcγοντες: τ+,ν r&γ&π'η πpbς τύ] δύναμή _Κ(%;1 τ.δν πόθο γt~ τύjν έπι6ίωσ η με~ το θ&.να,τ?. Τ&. εργα. τών &πογόν-ιον-. ένδς &νθlρώπόυ ε!νιχ:t 1.ιε μtά εννοtrι, ΟLΚι~ t OO ερ.-. γcι κα..ι ij ζω ~ τ.ο.uς ε!ν.αt συνέχιση τr,ς οtκ ~1ς τοu ζ.ω-ης. ~Η ψ t. λοοοξ.lα, τόυ.ο εν τελεtώνεt στ δ ν τ~ςp~ του :&λλcι μπορ~r ν~ έ~ ε %τ(χ;&η ι&π.ερt6pt στ(#, μέ τl'ς στοcοιοδρομίες τ6>"f άπογόν ων.. "Ας πά, ρομε γt& π~pα~ο-ε~γμά, τ'ήν t~ιοcνοποί-η ση τοf} ~Ά6ρα,&;μ δτα..ν πλύjροφοp~ &η.κ.ε δτι δ «σπόρος» του θ& κu ρtίχρχ~σεt στη γ-η της Χα. νακiν. Σέ μι& μ,ιrjιtp tcιpχικ~ οlκογ!νεt οc, ~ ο.tmγενεtri.κ'ή qιtλο8οξ!α. θ& περtορtζότcιν σrt11~ "(uν~tκες, κ.α.ι μtά. ποu όι! γυν ~τκ.ες 8έν πολε~vε, fj- οlχογενεtα.κij, φ ιλοοοξιά, it;.ot) μτ:~ p εr 't'α, ε~χοcν; θα. ε! χε. λιγώτε~ έπίορ~ση &π.ό τή ψt.λ~δοξία. των :a:,.νορ ων. rt~ «ύ τ6, πρέπεt v& όποθέσομ;ε δτt ''ή. &να.κiλuφ1j~ τ'ij;ς τ:cιτρ.6τ'υlτος εκ οcρ,ε τψ: dνθρώπtyύl: κο~ν ωνι~ πtό iντιir(ωνtστ~κ.'ή, πtο!νεργrj,:t κ.-ή, Πtο δuν;~κή Ιά.π:ο ο,τi : ήτ~ν σ'tο t.jι1jτp t.α.pχtκo στriδt~. ~.Εκτος ιίπο τb «1rο τέλiεσμ~ ~δτόt ~b u.-&ς. εν~ 6α,θμο ε!ναt &ποθετtκο,- ύπήρχε έναrς νidς, Χix.t. do6~po~ λ6yο; ποό!κ~ν~ το"~; c!'vτρες ν&.!πtμένού ν. σtήν &ρετ'ή της συζόγοu. ~Tb ~θfl(j &!ν-

20 20 στtκτώ οες στοιχείο dτή ζ1jλεtοο, os'j ε!να.t τόσο tσχuρ6, όσο φ~ντιiζcντα,ι πολλ{-jι στήν έποχή μrι,. ch μεγcχ.λ η δόν~~ τ~ ; ζ -ήλεt~ς στις π~τρ.trιpχtκές κοινων(ες, όφ ε(λετ~t στό φ66ο τ~ς νοθεόσεως των dπόyόνων. Α1}cό ψ α,ίνετα.ι στο.γεγονό~ οτt εν~ς &ντρ ~~ ποu 6(Χ;ρέθΥJ,κε τ 'ή γυνα,( χα τοu, κα,t' i'*φοσtώ&rjκε με πιiθος. στ'ήν &ρωμέν η. τουι, ~ ttatσmνετa..t lσχu.ρότερrι ζ~λεt.α: γt& τή γu~ ναιικ~ τ.οu 10rιp~ "(tάι τήν έριωμέν-η τοu. ~Έ'itXt γνυ;σιο Παrtol ε! να.~ ή σuνέχtση το u "JΕγω ένος d..vδρός.κα.ι ~ στορrη προ; τό πα,ιοι εrν~t μtc%. μορφη έγωϊσμο &. "Αν, ιiπο το &λλο~ μ;έρος, το πα..tδι οεν. εlνα.t γγήσtο7 δ οήθεν 'Π(Χ;~έρφς έπtοα.ψtλεύεt, ο(χως να. το ξέρ εt' cρροντt-δ:ες ~ι περtποt Υ;σεtς σ"j ε ναι ΠflttOt. με το δποtο ο εν! χει κα,μμι~ 6tολο;γtκΥ] σuγγέν εια.. l,t"j ~a-uτ6, -ή ά.ν-~κάλuφ'υji τ~ς πα.τρότη.τος,' iliofjγ~σε atήy' κσ,θuπότα.ξη τ~; γuν~ικ~ς., ώ.ς το μό Υ Ο μέοο γt~ τή 8ι.α..σφάιλtση της,&,ρετ~ ς τ"ης---κ~θuπ.ότα.ξ-η: π ρω- -.},. ' ft. ' ~ aι...- ' ~2, tα, σωμ4τt'κιι 'Καιt t)στερ/cχι πν εuμα.τtκ:η, π.οu ~ψυtμjε στο rννπο χ,ο.ρu:- 1Jωμά, τ"fl:ς άτή- Β tκτωρt~ν.ή.έποχυ;.. Με την- "~θuπ6τσ.ξ ΥJ των γu., Y~t'ΚιitY, χά.θηκε στ ι, '.περισσότερες πόλtτtσμέυες ΧΟt Υ.ων(ες, -ή α.uθεντtκ.'ή σuντpοφtκότ-rιtα. &νrlμεσrι στ_οuς συζόγοuς. ch σχέσ~! τοu; ~~τ~ν τησ~ σχέση ~τ.α.οεκ.τtκότ~τα,ς, ιiπο τό εν~ μέρος, κ;α..ι κ.ι:k- θήχοντο' <iπό. το iλλο. fόλες τ.οu τ~ ς σο6α,ρες σκέψ,εtς καl σκοπqύς δ!ντp~~ τούς κρα.τa γt~. tόv έαuτό τοu, "(trltτl. μt~ pωμα.λέ~ r rlw:-ι ΟιJ.. - '.Jι -.},. r ' 1. σκεψ.,j: σα. μποροuσε yα, πa.p C'lAΚt-Y,, σεt τ 1 γuνcχ.tκeχι τοu ν~ τuν προ-.sιbσξ~ ~ Σ.τι,, 'mφtσσ6τερε.ς πι0λι~ισμένες.κοινων!ες, ~ε -γuν(χ.tκες κ~ρ..α.-ε~θ~κα,ν ~κpuφ :1πό.. Κfi:θε έμ,πzιpι~ iπό τόν κόσμ~ ~ι &π Ο. τ.ίς, πρ««τ.tκέ~ δοuλειέg. Τ1ς.δt~τ'ΥJ p~σιχ.νε, με κά-θε τρ6πrι. σ~ χ~.. μ1j.λο.πν.εpμα.τικό έπίπεοο, iτ σt πού νa μ-η μπορg&υ Υ~ νοιώσ~uy WJ.ΥέΥζΧ πλι.τqτ εpο. ένιοt~έρον. "JΑπδ το~ς οt α,λόγους ~οσ Πλάrtω-,,. ' 2., 2, ό '. 'λ Οι. νο.ς σχημα,τ.t'τtφ~ την ~ντu.π.ωαη uτt~,. ~uτ ς X4t. oc. ψ't ot τοu σε- - '.1! e 1., ' 2 r ω.ρ.quσαιν τ~uς. «ιιυτ.ρ~, ως τu μονο r.ρr.ιγμ2 τtκ.u. ~ tτικsιμενο ~γσ.- ΠΥJ ς. Δέν εl~t.λqtπόν :ν"' ιiπορεί.-κ~ Jείς δ:τα,y 6λέπεt πώς δλα- τ~ Q:ΠOUO ~~~ ζ'ηrt~~ το& Δ~μοu,r'j~τ,α,y &πρόσιτα,. στις ~Αθιη.νατε;. ~pχό.ν.τ.ι.4<.1ε~. ΆΉ ίοιαr «κptοώς. κα..τά.~τrχσ~! 1;tρα,γμ~των tπt~t<.p~τοοσέ r;1τή.ν.. Κ!.να., μέχ-ρι ~ρό όλίγuί-j. χρόνων, ~αrι στ'ήν. Περσ!α, τηv ~οχή τ11ς μεγciλ'η ' &κμijς τ~ς πο~ιr]aεώς τη;; κα,ί σέ πολλές!λ-,

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η" ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο.

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο. 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ,Σ ΤΗΣΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟΣ '. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ ΑθΗΝΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ APIQi\10J; 144 ΦΥιιΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1304 Για 11)1' επιστημονικi) - 7ιαιδαγωγι.ΚI] κα{)οδήγηση και 1'1]

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ο Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Υ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ i l t r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ ΑΥΤΟΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ανθρωποθεωρία περιοδικό γενικής ανθρωπολογικής μελέτης και τέχνης ΠΑΤΡΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1994 τεύχος 7 αχα ίκές εκδόσεις

ανθρωποθεωρία περιοδικό γενικής ανθρωπολογικής μελέτης και τέχνης ΠΑΤΡΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1994 τεύχος 7 αχα ίκές εκδόσεις ανθρωποθεωρία περιοδικό γενικής ανθρωπολογικής μελέτης και τέχνης τεύχος 7 ΠΑΤΡΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1994 αχα ίκές εκδόσεις ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ Ο Pieπe de Feπnat, παρ' όλο ποu

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

KAVOURIΝT.C.,Ν1oΝOPENΝSERIES,ΝΓ ΣΟΤΡΝΟΤ,Ν8-24ΝΜαϊου

KAVOURIΝT.C.,Ν1oΝOPENΝSERIES,ΝΓ ΣΟΤΡΝΟΤ,Ν8-24ΝΜαϊου 1 1 10 1 Μ ΓΚΛ Ρ ΝΠ ΝΣ Λ 1 Μ ΓΚΛ Ρ 3 11 8 ΣΑΓΚΑΡΑΚ ΝΜΑΡΙΟ 4 13 10 ΠΑΣΑΝΘ ΜΙ 5 14 19 ΑΡ ΑΝΙΣΙ ΝΝΙΚΟΛΑ 1 ΑΡ ΑΝΙΣΙ 6 - bye 7 - bye 2 Σ ΡΓΙΟΠΟΤΛΟ 8 7 14 Σ ΡΓΙΟΠΟΤΛΟΝΣ ΟΝ 9 3 9 3 Σ Μ Σ Ν ΙΛ 1 Σ Μ Σ 11 19 16

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι ΧΕΡΟΥΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΙΚΑ ΚΟΙΩΙΚΟ ΗΧΟΣ Λ. ΧΕΡΟΥΙΚΟ Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ) ΗΧΟΣ Λ. Ἦχος η N Οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τ Χ ρο ο ο ο χ ρο βι ι ι ι ι ι ιµ µ µ στι ι κω ως ι κο νι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα