fa Μ Ο Σ ΗΘΙΚ:Η κ Α Ι ~ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ~ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ Μετάφραση ΓΙ Α.ΝΝΗ. Δ ΥΡΙΩ ΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "fa Μ Ο Σ ΗΘΙΚ:Η κ Α Ι ~ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ~ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ Μετάφραση ΓΙ Α.ΝΝΗ. Δ ΥΡΙΩ ΤΗ"

Transcript

1 fαμοσ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ

2

3 ΜΠΕΡΤΡ ΑΝΤ Ρ ΑΣΕΛ ΒΡλΒΕΙΟ ΝΟΜ Π Ε Λ fa Μ Ο Σ κ Α Ι ΗΘΙΚ:Η Μετάφραση ΓΙ Α.ΝΝΗ. Δ ΥΡΙΩ ΤΗ * ~ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ~ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ

4 ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι

5 λεφαλα.ιο ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩrΗ Δr.J.o 6 ~ικ.&. στοtχεuα-, πο ύ χαιροοκ.τη ρtζοuν ~θε "XDtYω'Y!a., a,p;χ~t~ Κ~t croγχpovyj; 7 κ.α,t ΠΟU op (<τιe.oyτrιt σέ atευη ιiλλιηλεζ~τ'υj~ ση μετ~ξu τοu'ς ε!νοο~ το ~lκοyομtκό 'ΧΟΟ.1 ~Ο οlκογευεttχκο σύστ'η- ~r,,...,,, λ,., 1. δ - ~.1.,μα-. πcχ.ρ χοuy σ'ημερα- <JU!> ισχuρες σχο ες,. άπu τtς ποιες 1 μt~ clντλεr τa πtiντ άι &.πο μtιχ οί-κιονομ,tκ'ή 1tYJ Y1J, ένω ij &.λλύj' &ντλετ -το κriθε τί Ι&πο ~ι.. t(ι οlκογεν εtα,κή ιjj αεξοuσ,λtκ~ π,ιηrrή: ij πρώτη ε!ναt ~ σχολη το u ΜΟΟρξ,, κcχ.ι ή SεύτεpΥJι "i, σχ_ολi; tοί) Φ ρ6σντ. -ι - ~έ! λλ.,, "., ~.,,, π Ρ?σω-~" ~κως u ν ε μα,ι πpοοκο -η:μ.ενcις σε κα,μμ.t~ απ α.uιτε.; τις σχολές, γtαιτl τό &.λλrj.λέ~ οετο τιης Οtϊtονομtcχ;ς Κt:ιt το U' σέξ., οέ μα.ρ- - u δ ~,,_ 1. '' ',, ' - ~uρε.ι utt ένα,~. "J.4Πu τοuς πα,ρ.α~yοντες α. uτοuς εχεt τ~ πρωτεια, &πέν~.υτt τοu άλλου, άrπο Ι&,π6Φ εως σπouδ~t:δτrjrtfjς. "".. ~ς φέρ οuμs ' lνα, π~ρ«δεtyμα,: Sέν uπιiρχεt κ~:μ.μt& &μφ~~6ολtα, οτt r, Βtομ,-ηχαίa Yt'ΚYJ ~Επα,yά,σταση,ε!χε ϊσχup Υj &r..io p txσ'y}' πά.~ ω στη σεξr;,jt:ιλtκή ~θtκ'fι, &.λλ~, καrι &ντtστρ~φrj>ς, 1ι σεξ~u(χλ~κ.η &?~ετ~ των π~up~τοcνών.ητα,ν ψuχολογt'κα, <iνcχγκ~.ι~, σ(ι,v μερt κη ~lτία. της 6ιομ'Υ]χα.v ικιη.ς έπα,νσnτά,σε ως. Προσωπtκώς Sέv εt~.ια,t 8tαrtεθεtμiνος νcχι :οώσω τά π.ρ ωτε!α, οδτε στον ο-l'κονομtκό, οuτε στο σεξοuαλtκο πrχρ~γοντ~ 1 οδτε ol πα,ρ~γοντες rιότοί μπ.ο ρσϋ Υ νιχ χωρ'tα&uν σ~ -σ-σεγα,ν~. sι~α,μερt aμα,τi. Ή- οlκο νο μ,ια. ιiπο6λέπεt ΚU ptως στrιν &.π 6- -κτ.ψυj τρο cp'i)ς, Ιδ,λλά 'ή τρ9φ~ σπ(χ.υtως έπtζ~τείτα.t μ,ετα,ξ~ των -&νθpώπων πpό.ς dποκλεtστtκό οφελος. τοσ dτ6μοu ποu τήν &πο- ~τ άι. 'FattζYJτε!τrxt χάptυ ττjς οlκογενεl~ς κ~ι, οπως :i.λλιiζε~ τδ ~.Jστημα, τ'i)ς οtκογενει~ς~ &λλciζοuν έπιση, κα,ι.\τ& ο!χονομι~κα,

6 6 κίνητρα.. Elνa3t ψ~~ερό οτt ~δχt μόνο.. ~ οtαrσψάιλ~σιη, τi)ς ζω~ς &λλ~ πλε!στες μορφές tδ~ωτt κi)ς &ποτcιμt~ύσε ως, ~ ~u~νε ν& όπά,.ρχοuν άν τό Κριiτος επα.ι~.ρνε τ& πa.~ot~.&πό τοuς γονε!~ του ς κ~ι ά.νrχλά.μ6tχrνε τό ίιstο τή ~οtαιτpοφ1j τοuς, δπως γ!νετσ,t στην Πολt- τεlα. το& Πλιiτωνο~. Δηλα.οή <iν το Κρ~τος υtοθετ οοοε τ!j p όλο τοuι Πιχτέρrι, τδ Κρ ιiτος θ& '"(tυ'ότ~ν α,ότο-ι..ι~τω~ς, ό μόνος κrιπtτ ~λtστijς... Οί κοι-.ουνtστές οt~'.κηρόττοuν σuχνet.τό ~'ίtίθετ~: οτt, a-,λαο~,. έaν τό ~ρ riτος γtνό-tα,ν δ μοναδt-κος Υ..«πtτ~λtστ'ής, 1J οlκογέ ~εtαr_,. οπως τ'ήν lχουμ.ε γν ωρt:σεt., οε ~ μποpοuσe ν& έπιζ.. ~σει~. ~Έστ(J).,.,. ~, '~,.\. 6L...,, r '~ '., :2. κt rχν 'η σκεψ'ι' α.υτ7; τpα. {λrεt ποαu μοcκρuσ., ε νιχ.~ αυuναιτο ν ~ρν '))ιθοuμε μtά, στενή. σuνriψεt~σ, ά.νάrμεσα. στ~y &>tcμtκή ίοtο κτ~:σ!cχ,. κα,1 σtυι? ο lκογένεtα, μt~ οuνά..ψ εtα, ΠΟU έ!νcχ~ &μ(}~6α,ία,, ίfτσt Π!JU. yα, pι1j μπο ροuμε ν οο πόuμε δτt τό εν~ ε!'~οο~ α.lτι~ κα;l τό &λλο aποτέλεσμα.. ~Η σ~ξοuιχλtκή "ΙJ-θtκή μt~ κοtνων!rις &ποτ~ελεtτ~t dπο sι~ri- φίοp~. ~στ.ρώμα.τα,. cr πci,pχou y πρώτα-πρώτ~ ol θε~t χ.οι. θεσμοι ~ ένσωf1jα.τωμένοt αέ νό-μοuς, όπως λόyοu χά.ρι~ν, 'ή μονσγά.μtet σέ μερ tκ!ς χώρες, κοοι "ή πολuyαμ!α σέ άλλες. ιrστεριχ. όπάριχ;ε~ ευ'~ στρ ώμ~,. δποu δ νόμος οέν παρ εμ6:~ινε~, καιι τιοf:ν εμςρα,σηi τ'ή οlνεt "ή ΚiΟtνή γνώ μη. Κα.ι τέλο ~ 1 όπrχ.ρχεt lν~ στρ 6.>ιια πο~ &φίνεται~ στηv &τfj μtκ'ή οt~α.κρtτtκότητα,, τ~όλά;χtστον σ.τijν πρ~ξ"η, &ν δχt ml :;-:"~ f~ε.ωριοο. Δεv όπ~pχεt χtbρα, στόν κ&σμ,(; κα.ι έ:ποχ"η στ't.ν παιγ' κόσμtαι ίστορ tcιi οποu "ή σεξ:οurιλ,c.κ~i ΥJθtκή καιl ol σεξου ~λtκές σuν~θεf~.ες νοc κοοθορtζοντ:α.ν &πό- λογικο~ς ύπολοytσμούς, με μον~stκ:ή έξ~ίρεσ'υjι τή Σο6tετt κ'ή σενω.σ~\ Δέ θέλω νtι πώ δτt O L θεσμοl τ'υjς Σ.ο 6tετtκfjς p.~σιαις ε!ν-α.t στο ~εφciλσj~ο ω.>tό τέλεtοt. ~Εννοώ μόνο δτt 8έy ε!να.t κα.pποι τi'jς ο'εtσtο~tμονι.~ς κrιι τ'9j; ποορα.8~σεως, δπω ς σuμ6(%.ινεt μέ τούς θεσι.ι.guς σέ δλες τlς &λλες χωρ~ες κα.ι. σε δλες τ~ς!π~χέ~. Τ'ό. πρό6λ w~1 τcοt~ά, σεξοu(χλt~.ή fjθtκή θ& ~τ~y 'ή κοολύτεp?'ji, d,πό τψ!ποψη τi)ς "(ενtxij~ εt}rο.χί~ Κt~. εuη:μερι~ς, ε!να.t έξcχtpετt'κfι τcολόπλοκο -χ:ιιι 'ή cl,πά,ντηαη ~ξa.~τcz~ «1tό πολλέ~ Κα,ι Sιιφορες πεptατιiσεtς. Το τcρ66λ"ηϊμα, rχόιτο ~ ε! νά~ 8t:χφοpέτtκό σέ ~.ι~σ~. 6tο~μ.ηχαrν~κG>; πρaοοεuμέyη κοtνωνl~α., &πο δ,τι~ σέ μt& π;pωτόrονη &γροτt~ή κοtν6τήt00.. θ& εlν~t St~φ:ορετtκό.

7 7!u'τ δπ.ου 'ή -ί~τpt~ή έπtστ~μ,η κrιι uγtεtν1"j εχουν χ.~τορθώσ:εt y~ χαιμ,ηλώσουν πολu τη θν'υjσtμόtυj τα., 'iπό έκξ! δποu.ot δtάιψ{)pε~!πt Β'Υ}μlε~ σκοτώνουν εναι :μεyriλο ποσοστό το& πλ'ηθuσμο&, πpοτο& φμ-, σsi ατψ ώρ tμ,η ~λtκtα,. 'Ίσως οτα,y ιιriθιομε περ tσσ~τερ tχ _πρri.γμ~-., ~.2. '. 1. θ, ' 6 l.\ιj. Α ' Ω, ' -.. S! t! τα, γυριω ~πο τu ε μ~ α,uτ,' UUJ ε.t μ~στε σε uεσ~. Ύα. ποu με uτt YJ, ~α,λύτε.ρη aεξουαιλtκ1] ~θtκ'ή 6σ. ~ ε!νοct οt~ψορετι~κη σe lν~ κ.λ!~ &πο ο,τt σε άλλ!>, κα,ι οt α,ψο ρ ετt~κυj μ.ε ένα, ε!οο~ Gta.tτ~ &πό. δt'tt με &λλ()... Qi[ επtοpάσεtς μtdς σεξοuα,λtκιης ~θιt:κ.ijς ε!ν~t πολλών καrι ε.~α,φ6ρ ων εlοών - προ σιmτ: tκές, σuζuγt κές, οt κσyένεtα;κέ~, έθν~ικές κά,t Stεθνε!ς. Μπορεί, μ(iλtσταr, ~ι έπtοpάοεtς ν& ε!ν:~.t κ~λ! ς &πό μεptκ!ς ιiπόψει~ς και. καrκες d,πδ &λλsς. Πρ οτοu σχ'ημrχτtσ(; μ,ε μt~ σwfjy. γνώμη Ύ'~α, έναι οeοομένο σuστ'η:μrχ, πριέπ.εt.ν~ έξ.ε- τα,σομε., 'tj 2 λ ους α;.u του.ς ' ' τ οuς. ' π rχρα,γ()'j--:;ες. ' ''Α ς α,.ρ χ ' ' ισομε ~π,;. ο '. το~ ' 1rροσωπtΚ:οός: α.u.τοι ιiνιiγοyτα.t ~στfι'ί &ρμοοtότ ΥJτ~ τijς Φ uχα,ν αιλό- ό1εως. ';ΕQω πρέπεt ν~ λι~i6 ομε όπ' δψ"ηι μ~ς, οχ~ ιι.όνu τη συιμπ έ.; ptφ.οράι το & ώptμou. -ιiνθρ ώπ οut πα~ δρ~ίζετω~. &πδ τόν ήθtκό κώ- 6tκ~, &..λ~cι έπίσ~-ς κrιι τ1jν: άιγωγ.υι των πα..~οtών, π:οu &π(;όλέπεc 1. " Α... :'"Ίλ I...\ ~ " ~ ' 1. ', ~ " 1. ~τt.ι ν (Χ. ιrηj.λ tιερyrι.σεt την. uπ:(κ.c.r, σ a.uτuν τr;v κ.ωuι~κrι, κ~t ατuν tομέα, α,ύιτό, ΟΠως ολο t. ι.ι~ς ξέ-ρομε ι O t έπtορύ,σεi-; τώy 'CCX..iJtΠOf). ποu μ«.ς. έπt6ά,λλοντα..t άπο τ~ 6ρεφtχά. μrι~ χρ όνι~α., εlνart πολu παιρά.eεν.ες και ~εμμεσες. Στο τμij ~ α,uτό τ οu θέμiα.τ6~ μα,q, στε.. 6 l.', ~ - -,, t:ht!, L κ. μα..στε ατυ επιιrοεuο τ'η; πρ()σωπt'κ/ης εu 'η μερια,~. είι.οιιιενύjι cpσ., jη τ.οί} προ 6λ~μ,~τ-6ς μrχ.ς, πριοκ~πτεt :δτrχy έξ ε.τriσομε τις; σχέσεt~ μετ ~ξu οον ορων κa.t γuν~tκ.ων. Elνrιt φανερδ οτt tί>ρtσμέ'ιις σεξ.ου... α.λt κε~ σχiσέt~, έχοuν μεγrχλuτε ρυj: &.ξια.. ά..πό &ιλλες. 0'l π.ερ,tσσf5.. oεpot &,νθρωποt σu μψων:οον οτt ι-u~ά, ~zζοu αλtκ'ή σχέσ η ε!ν~t πολu ιdροο.t6τε ρή οτα,y κλείνεt έντ6ς τ~ης lνα. πλcx.t'j φυχtκο στοtχε!ο). πα p.oo δτα-ν εlν:a..t κ~θα.ρά- σrιρκί~κ~. Πρ α..γμιχτ~'χ&;., -~ &ποφη, π:cjιj &πά το~ς ποtυjτες πέρα,σε στή σuν είιοησιη των πολιτισμέ ;ων &ν οριών κrι;ι γuνα..t.κών,. ε!νrχ.t. οτt δ ε;ρωταις cχ.δξάνεt σε. &ξιίοο &νriλογrι με τb 6~θμό. ποu δλ6κλη ρ'η 'ή προσωπικότ"ητα ένό; &.νθp ώπ.οu είσέρχ~- ~ ' ' ~, ο t! ' ~.,, ~ ~, - λ λ ' τ.α;ι σ α..uttyj τ 'J σχεσ'υj:. 't ποt~ητες. εχοuν ct.κ.ομα, ut uαιζεt πο ου;; ' θ, " ' - ',...!.'"'ι \ " ~., αν ρ~ωποuς ναι ε κ.τt11οuy τον ε ρωτα,, σ.νw.οy':'.. μι:. τιην ~ντc<1"j"η τοu-.

8 8 ΑJ)τό, δj.lως 1 εlνcχ,ι σuζητ~-σιμο. Ο! π~ρισσότερο~ iπό τοu; &νθρώ mu, τη, ίποχf,ς ~' οuμ,φωνοσν δτι δ ι ρωτσtς π.ρ έπει νιί εlνcχ,ι μι& ε.α6τιμ,η αχέαη ~ι.οτt~ rι~ ω>το.τό λ6γο a.ν ~χι ~α,ί "(t& &λλοuς, 'Ιι.cλ~yrφ(a,, λ6γοu χιi.ρ ιv, δέ p,1topεί ν& θεω~ &η ώ~ lνaι tδεώδες ~- Σ! ολο.ό τό τp,fn1r~ τοf} θέμ4τ6ς μ,ιχ,~ =είνcχ,ι 4- νά,'p,η ~ iξετιigομ,ε τ6αο τό ytiμo, δαο κrχ.ι τι~!ξωσuζuγικέι; αχέαει~, ιlφοg διcι σάπημ4 ~ou κι~!ν!πι~ρ~τε!, ot!ξωσuζuyl1t!; σχέσει,. θ& ποtχ!λλοuν &vαλ6γω~. H;aJ. τώρα-!pχόμμτιε στό ζ~μrχ. τijς οlmγενείrχ.ς. Σέ οι6. φορ~!ποχές -xa,t χωpες, u'jtijρξαν Stιiφop~ εtοη οίκογενιει.α,κών δμά,sων, &λλ& τήν κuριaιρχη θέ~ τi-,ν εlχε ~ πα.τρ t~ χικ.ή οίκο-. yένεια- 'X4t!πι πλέοv, ~ μονογα.μt -κ.η πrιτρt~ρχ!~κή οίκογένειrχ., ~πt 'Χ.(Jrχ.τοασε δλοέν~ ~ι πε.ρtσα6τερο πιiνώ στ'ήν πολuγ~μtκij. Τ'ό mpto. κινητρο της σεξw~t'κ-fις Υjθι'Χ:~ς, ΟΠb)ς δπijρ χε &ιπ ό το uς 1τ:r)οχρ~στι~tκούι; ~η χρόνους, στο Δuτtκο Πο λtτtσμό, ~τrχ.ν ν& Ιξιmcp ~ισει τό βα-θμό -ικεtνο γuν~tυ..εtrχ.ς 'ήθ~κ'ijς, πού 8ιχως au 't'όν ij ωτptrx.pχtx.iι οίκογένεtα. κα,τι:ι-rcοuο'ε &δόνrχ.τ~, μια. ποu 'ή π~τρ6τητ~ ~lνcχ,ι i.οέβαj~η. ~Εκ.ε!νο πο~ π.ρ6σθεσε σ<) rιίιτό δ Χρt~tα..νtαμ,6ς1 δ~λtχ.δή ij έπιμονή. στήν ~vopt;<.~ &ρετ~; είχε t"~ν ψuχ~λοytιχ~ τοu πrrrή ατgν &ακ~τt-αμ,ό, μ~ οl.ι;) ποu στa νεώτ::ρ ιχ, ΧΡ ~νtα. ~νιαχό~ clπό τ'ή γuνrχ.ιuια, t;~λοτuπι.ιχ., ~ou Ζσχ.υροπt:Ji~'Υ] &η'κιε μέ τη χιεt~τηαη της ΎUνrχ.(χα,ς. ~Ώατόσο, το τελεu~!ο οcδτο ικ.ινητρο, cpa.ινετιχrι ν&νωt προα~ρtνό, μta ποό, &ν κριvομε &πό τa qσtv6μενα, ο[ γuν2-tχεζ τεινινν πρό; lνcι σύστυj μ~ ποu έπtτpέπ~:!λεuθεpια, κα.ι <Π~ 8uo φόλα,, κ<χ,ι ο!ν έπt 6άιλλεt στοuς!ντρες., -couς.περιοptαμ,οuς ποu ώς τώp(l έπtοά.λλο'ιτ~v μόνο στις γuνοο.!κε~.- Μέσα- δμως ατή μιοvογα;μική οlκογένεt~, όπάιρχουν Π!ιλλές πd~'κιλ~ς. οι γά.μο t μncορε! ν~ &ποφαd!ζον τα-ι &πό το~ς &μ,έσως ~νθια.φερομίνοuι;.i) 4πό τού~ γονε!ς τοuς. Σ~ μερι-κές χώρε~, -ή wφη iγορά.ζετα.ι. Σέ &λλες clγoρckζετa,t δ γ~πρός. urστ ερα, u π~pχow τοi},_ασμοu ot 8tφρέ~.ά,y~φορ.tχά. προ; τό οια,ζόγtο, &πό τήν 4χ.ρότ~τα. της Κα;θολl~κης ~Ε~:κληα!t:ις, ποu _ ο!ν το έπιτρέπει τwτέ 1 &ς τό νόμο τη., πιχ.λα-t~ς κι ν ~ς' ποu έπέτρiεπε στον Wντρ«ν& χωρ lσεt τ'ή γuvrx.!-κa, τοu,! ι ~w..ν φ-λόcιρη. Ή στ~θερότ~τοο

9 9 άπόλuτη ~ σχετtκή, στι, σεξοuαλtκές σχέσεtς, π~ρα,τ.,ιρέttt%t τόσο ά.νriμεσα; στο&.; &νθρ~ποuςt όσο κα.ί σ! μ,ερ._t1<& ~ωrι, δποu Ύ'~& τ~ :Stαιτήρ ηση τοο έto.ou;, ~ σuμμετοχ ή το u ιlpσενικο u εtνrit &παrρ rιι~. τυjτ'υj στό μεy~λωμ«ι τών π~~οtών. Τ&. πo uλ~ti, λ6γοu χάrρtν, πρέ 'Πε!~ ν& κιiθα.υτιχt ιiοtάiκοπ(χ, ΠrΧΥ(Ι)ι στ~ α.όγά. τοuς, γtά.ιά, τά. OttXτ'YJp'oi}y ~εστά. ~σ,ι έπlσυj, ν ά. ~tαιθέτοuν πολλές ώρες τ~ν 'ήμέ ρ ~ -στήy ιlνεόρzσυj' τρ.οψυjς. Γtά. ν & YLYv'JV Κ41 ol ούο οοuλεtές, οέν :έπιχρκε! εν:~ ποuλt Κ,.(Χ,~ γt~ cχ,ότ6, 'ή σ J jιε.ρ~ιrmι~ το& 4.ρσενtκοi} ε! ν~~ cίπα..ρσ.lτυj:t'υj. ι-η σuν έπεtα, εlν ~t δτt τφ περtασότερα ποuλtά. εtνcιt ύποοεlγμμα. 4ρ εt'ijq. ~Αvάι.μεσα- ατού; ιlν-θpώπ:~uς, ~~ συνεργ~σιαι τοt) πα.τέρω εlν a.t lνa, μεγά,λο 6tολογtκδ εό εργέτημα. γtά, τόν aπδ~ yονο, tοlως σέ ιlyώ.μα..λες έποχές κα.ι ciνά.μ;εσ~ σέ &ν ιrjatjιχou~ πλυj 'θuσμ.ούς, &λλά. μ,έ τψ &νιiπτuξυj~ τού νεώτεpcu πολtτt~σμοu,, το ρόλο τ~:u πσ.τέρα, τον ~&.νrχλα..μι6ά'rνεt σt γ~-σt γ Γι., τό Kρ:cirτo; κα.~ μπο 'ροuμε. y ά, πtστέψιομε οτt δ πα..τέρα,ς δέ θ~ ιl.ργ-/jσε~ 'I~ πά,ψεt Υ~ ά.ποτελε! Θν~ 6ι~ολογtκό πλεο.yέκτ'ημιχ, τοδλri.χtστe;ν στ.υιν τ<iζυj τών μt- -σ θ ωτων. - "Α ν σuμuύj e - α,.u~τ ' 6, θ' α. πpεπε1,, vιχ. ' π ε.ριμεν ομε ' ΠΑ"t;ΡΥ}ι " ' κα..τ~ρ- L ρ εuaη τi]; παίτp.οποcρ~'00tυj ~ '1Jθ~ κ.υjς, μt~ ποu ~ μυjτέρ«οέ θά. εχει -κοcνέν«λόγο νά, θέλεt ν ~ εlvαι.t &οt~μψι~σ6~τ7lτη ;~l πιχτρlτύjrcα, τοu -πα.tot OU τυjς. ~σ ffifiτω,y θα ήθελε 'i~ κιi.υ 011ε 'EYa. 6Υjμα, πα..ρ ά.πέρα, κα,t yά, 6ciλο με τό Κρ<iτος δ χt μιόνιj στfι θ&-σ~η: τ~~ παιτέραι, &ιλλά. "ιlκ6μ~ ΚOCt τυjς μυjιtέ:ραις. Πpοσωπ.t κώς οέν εl~t -κα.ι τό-σο πο λ~ ~uμα.στυjς τοο κρά,τ οuς κα.ιι οuτε μ~ ένθouσtriζou.y τ & πλεονεκτ~ μα,τα, τώy όρ φ«νοτροψείων, Ύ'~ά,- νγι., γίνω όπ~οός!νό ς τέτ οtοu σχε ΌL.οu. Τοcδτό'χρ ον:σ. οέν ;&ποκ.λ εtεται~ νγι., έπέμ6οu ν κiι οlκονο μtκοι πα;ρά,yοντες κ.αιt Υ~ πρ οκ.α.λέσοuy τψ u lοθέτυj σ~ τοu σε ιi>ρ~σμέ ΥΟ 6σ.θμό. C! O νόμος Μχολεrταιt μέ τό σέξ,: μέ δu.ο τρόποuς: tiπo το. ε να. -μέρeις γt ~ ν& έπt6&λεt τ-ή c-εξοuιχ.λtκf; Αήθ~κ'ή,. τ:qu ~χzt utοθετηθ"il &πό τi]ν κοtνότητα.., κα.ι.&πό τό άλλο, γ~ά yγι., πρ;οσταιτέφεt τά. σuν~ηυj St χ.οο~ώμ~τα, τών &τόιμων σti; σεξοuιχλtκή σφ~t ρ οc. eh τελεu τα.lα; α.ότή περl.πτωσιη; ιiψορ~ καt τijιν ιrι;ροστα.σlα, τ~.ς γuναι!- ',.,..2. λ',., ' 6,, ',, λλ. -~α.ς κα.t των ~ ΥΎJ: vκων rα.ιπο ta ~ -η μετοcχειp-ησυj. και~ εκ.μ:ετ α, εu - ση -κat την πρ6λύjiψη τώυ' &φ ρ οοtσ!ω'ι νοσ11~των.

10 10 Και τώρα- cχις εξετ~σομέ το ζ!jτυj μα.. το& ΠλrJθuσμο i}. Erν~t. εν~ πλ~τu πρό6λ1/μ4 πού. πρ έπεt νά..~ξετιχ.σ&η &1Cό πολλeς πλεuρές.. ~rπ~ρχε~ το ζ.~τrj:μ~ τi)ς ύγε(α,ς τώυ μ~ητέp-ων, ib ζ.'ήτ-η μ,α, τijς U-. γε{rχς των παιtstώ'υ, τ Θ ζ -ΥJτημα, τ-ης!τ;~~:ορά~εως των μεγιiλων ~ι tών μικρών ο.tκογεν ε'tων 'πriνω στυjy ψuχολογία, ιισ.ι το ι χα,ρφχ.τιη-. ρα, τών π:a.tstώιy. Κα,l ό10~ιpχ εt κ~ι -η όγε~ Ο'iΟμJ~>Κ.ή π4up& το & ζ.-η~ t~μmος. cιrστεprι, lχο με τήν οtκ.ονομtκi}!ποψη, τό-αο την ci.τoμt κ~,.δ ~ο κα,l τ 'ή 81Jμό 'Jtσ.. Σ έ στ εν~ συνάψεια, μ:. α-u το 6.ρισ.κετα..t ή ~π!sρσ.,σ'υjι το i} ζ'ηrτ~τος τώ πλ-rj&jσμο&, πά,νω στή 8tεθνη. πολttt κ.fι κr:ιl-' στή Suνα,τότ-η;cα, μta.ις π~γκόσμισ.,ς εlρήνflς. Κ(ιι, τέλο ς,. jπά..ρ:χεt τ.ό ζ:~τ~ημα, τ'i)ς ετ)γονtκi)ς. Κα,μμια, σεξ~uαιλική ~θ~~ή 8έ. μπορεί νζι Sικοct~λογιη.θil ~ ν.α, κα,τ(χ.8tκα.σ&η μe σο6α,ρι& έπιχεr~ρtή- μ,α,τi, &ν ιsέν έξετ.α,σθil &πο ολες τlς 1:λεuρ!ς ποu &ν α,ψ έραμε. Μετrχρρuθμ.tστ ς 'Κ.(il &ντι Sρ:α.στtκοl Eχouv καιν~ τυjν τάι.σύjι ν& έξε- tά..ζοu ν μόνο μj~α, ή Suό άιπο τlς πλευρές τοu προ 6λ'ήμ.~~ος. Ε!ν;σ.ι πο λu σπάνιο νάι 6ροu ι..ιε εν-rι σuνοu~σμο των &τόμtκ.ων- κα.l τ~ν- SΥJμ;οσί-ων. 1 &πόψεων, κ~! ε!ν(ζι έντελώς 'ά.ούvclιϊ:ο ν~ <inoψ~vhouμε οτl.. τιο έγαι ~π~ α..όιt& ε!νa.ι σπουο':cιιότερο &πο τό &λλο, κrιι Sέ ί.ιπορίοt>με νά.χομε κr:ιμμια, 6ε6c:ιtότ-ητα, <'- έκ τώv 1",.ροτipι,)'~'» ati~ eνα:ι σύσtυjιμαι ποu ε!ν ίχ,ι 'Κ αλο &πό μιιl,ν <i"cομι~~ &π.?φυj, εlνα.t έπίσυjς κ~λό~. κrzl cίπό κοι~ν<t)ν~κη &ποψη, ~ &~ τιστρ,όφως. ~Ir πρ οσωπικ.ή μοu &ντιλ~ίφη ε!νοcι οτι σε π.ολλές έποχέ; κ~ι χώp ες, σκοτεt'izς φuχολογt κές Ζuνά; μεtς π α,?έσuρ οc'j το~ ς &νθ?ώπ~υς στό ν& υtόθετ-/;ι:1οuνσu-στ~ μ~τ~ σuvεπα.γόμεν:οο έντ~ελώ; &οι κ.α.ι~.ο)~όγ"r,τ"η Όrινα..u~σότΥΙrτσ;. κοοl οτι α:ό-το έξ:α..κολοuθ'εr νζι tσχόεt iκόμυj κ~~ &ν&μ.εσα, σ-οοuς πιο πολt τtσμένοu ς λα.οuς τιη.ς έπο χύjς μα,ς. ]lιιστεόω επισ'υj ς οτι rή. πρ-6- Ο ΟΟς τiίς tα.ιτρι~κ,ύjς εχει έπιφlρει. μ,zτα.6-ολzς στi} σεξοuetλt'κ'iι. -ή θικfj,.έπtθυμrjτές κ.α,l ά-πό t~sr.ωτικ."ή ~αι.&πό κοινω'j~κr 1 ~ποψυj, ένώ, 5πως πrχρ rιtt'υ}.ρ'~σr:ιμε 1J μεγ:α.~ύτερη έπ.έ:μ6ιχc1j' τrj u Κριiτοuς στf,v έκπrzίοεuση, Κ~θt,στa το p όλο το.q Π(Ζτέρ~ λtγώτ ερο σύ)!μα..ντtκο riπq. ο,τι~ ~τα.v σ! δλες τlις &ς τώρα, lστο ρ t~ές έποχές. Ι\~ ~uτό, rή κρι-, '. ' 1 ~θ ', tr ~ λ' ~ τtκ'υ} μα;ς πrχν-ω στ"η'i τρ~χοuσα;. "1] tκ.ύj,. εχε~ εν-αι uιπ.ο κα.;υ, 4 -κ~ον-: 2.. ' ' ' ' θ' 1 ').:ι.., ' λ 'ψ "' r7.ι'jco τη μ~αι μ.ερ ιαι α πρ.~πεt ν (7..-~-::ο μ:~-κ~ρυνο,μ,ε τις. πρ ο "fj -εις κα,~ οεtσιοοοtμον{ες, ΠΟ U σuχν ~ ε!να.ι~ ύποσυν-εtούjτες. ~.~\πό τό &λλο μέ-

11 ,, λ, 6 ~ ~ "Φ 2., ' 2. λ -, ρος, πρεπεt yσ., (Χ ο~μ ε υπ ο YJ 1 μetς ~'κεtν!juς τους ~ντε ως νεοuς πrχ,pά.γοντες; ποu ~νοuν τή σόφ.'l-ιχ τ~οu π.~ρελθόντος, οχt σοψίrι,. dλλά, π~ρ α.φρ~οσόν"ηι τοϋ π:~ρόντος.. Γt~ νά, πετόχο με μt& προ~οπτ.tκ'ή πά..ν-ω στο όφι~ σ t~μενο σόστημrι,' θ(ι έξετιχσω ~ρ~wτσ.,-πρ ώτα, μερ tκάι συστ~μrιτrι ποu όπιηρξ:α.ν. στό πcιρελθόν ~ UψίσταΙ ~τα,t στijy έποχ"~ μczς &,yά,μεσ.~ στοuς λtγώτερο ποίj~τtσμέυόuς λ~uς:. ufστεprl, θ& προχω p~σι~ στ.. ηy Κptτtκ~τοt} :σuστ~;μ~τος, ποu lσχόεt σ~ μεροc στό Δι>τtκb Πολtτt.σμό, κ~ι, τέλος~ θ~ έζετάισιι\ τ~ Ο"Υ} μετ~ στ ~ δποt(χι τό, σύστημ.:χ α,u~τό~ θrι. π ρ έπεt ν-α. τρ~οποπο'tυj &η;. κ~t το~ς λόγοuς πο u μ.dς κιχνοuν ν& έλπίζομε: οτt~ o;l τροποποιήσ~tς' σ.,uτε:ς ο~ πρ.:ιγμα,τοπο t r;θοϋν.. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η1'ΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΚΟIΝΩΝΙΕΣ Τά,! θc..μα, σχετtκrι με το γ~μt'j, ~ταν πά..ντ~οτε εν~ κρ Cϊιμα. -τ ptών πα,ρα.γ6ντων π~u μποpο uν. ν& όνομrισ~&ν ένστtκ.τώ:δεt~, ot~ -κον~μtκ.οι X<ii θp-ηqκεuτt κοι. Βέ6α.ιrι, ε!νοο~ &ιοuν~το νάι γtνεt μια. rσrχφ'ής δtά-κptσtς; δπω~ &λλωστε, σuμ6α.!νεt. -χrιι ι.ιε &.λλους τομε!ς. Το γεyονος δτt τά- κα.τ α.στ'ήμαιτα, Κ:λει ;οu:ν τις Κ.υρι~α,κές, εχ:εt θρ-η~ 'Ο'Κεt.tτt-κή πpοέλεuση 1 Ι&λλrι τώρια, lχεt πι~ρεt οlκονομtκον χ~pαι -t'ijpα., κa,t το tsto lσχόεt με πολλοu ; ν όμσυς. ~ι!θtμ~ σχετι~ικ.rι :μέ το σέξ... t'εν~ -χρ~σtμο!θt μο, με θp ΥJσκευτt~.η. προέλευσ-η:,. έπtζε't σuχν ri, χtip.tς στή χρ-ησ~~μ6τ-ητa τ.ου, δσ-:ερ cι.iπο τ~ν έζ~φά..- v tση Πjς θρ1jgκέuτtκ-ης του. 600σεω;. ell Οtάικρt Ο"ή: &,yά,tjjεσa, σέ δ,tt.ε!να,t θpηακ-ευτtκ.ο ιικa.ι σέ δ,τt~ ε!ν~χ-~ ένστtκτώοες, ε!να.t κt rx όrt~ οοοκολη. ΟΕ θpυjσ χ.ε!ε; πο:ι &σκοuν lσχupi,!v έπ!ορμυj πά ν ω. "j-:tς π ρtiξεt~ των aνθρώπων lχουν, γενtκri, κάιπο~tα.ν ένστt~τώsη 6άισΥJ.Δtα,χ.ρίνοντα,t, Ομως, &πο την σποuf;σj~ότrjτα. τilς πα..ρα,δόσεω ~ κα-ι \ d.πο το γεγον~ δτt d,y~άa, ιστ«. δj.~ορ~ εlδ"η!ν~ργεtών ποu. Ίχοuν έναtt%τώδη χα.ρ α.κ~'i)ροο, δ!νοtjν τήν προτιμ,r,συj σ! ~ρ tσμέ -να.. eo l'pωτ~ "Χιχl fι. ζ~λεtα,, λόγου χcipl~ν; ε!ναι.l Χa.l τά, δύο έν Gτt~τώδη σuναισ&rjμα,τα., :iλλ~ ή fj.ρ"ησχ.εlιχ ΕΧ εt ciποψ α,νθη δτt ~ ζ~λεtα. ε{να.t lνcχι ένάipετο- σuνα,(σθtr,μα., στδ δπ ο!ο ή Kot ν6τ-ηit~ πρ-έπει~ ~ πιι.ρεχεt τψ όποοτήρtξή ":ΥJς, έvω δ ερωταις, στ~ν και 'λότερη πεp!πτωαη ε!νιχ.t &10λώς συyχωρηtέο~.. Το έvcπιχ.τώδε; στοtχε!ο, ατlς σεξοu~λt uς σχέσεtς, εtν-a.t. ~ολu λtγώτεr)ο, dπό βσο'' σuν~θως UΠ(;&έτομ.ε. Σ~ α.uτο το 6t6λίο,

13 13 δ σκοπό~ μου δέν εlνai~ νrι κα,ταιπιctστω μέ τήv <lνθρωτcολογίcι,. παιρ& μόνο. στό 6~θμό ποu.rχδτο ε!να,t cχ.να,γκ.α.ίο γι& ~ φωτισεt τάι Crογχρονα, προ6λ't)μ~τα.. ~rπriρχεt, ομως, μι~ &ποψη δποu 'ή έπιστ~:μη α,ότή, εrν~t πολu &.ναι.γκαιι(χ, γtά. τό σκοπ6 μ4~, 'Xttrl cχδτη, ~ ά,ποψ:'υj, ~lνα,ι τό δτι~ &πο κα.λόπτει οτt' πάραι πολλέ~ σuν~θεtε~ πο~ έθεωροϋντο -ιlντlθετε,; ατό lν άτικτο, μπ(j ρο&y νά. σuνεχισθοfj.ν γι& μι κ.~, χρονι1<ά. οι~στήμα,τ-ιχ., ο!χω, νrι προχιzλέσοuν μεγriλη; 1} ~α.νερ;t, ούγ~ρο uση μ~ α,ότ6. 'Έτσι, λόγου χά.pt~ν, clποτελοοσε κ.οι~ ν'ή σuνήθειαr, δχ,ι μόνο!ά,νάμεσα. στοuς ά.γpιοu~, &λλά- Y..a.t σέ π!j-, λιτισμέvιοu ; αχετικ& λ~ός) ol πrχrρθiνες ν& δι~~ορεόοντcχ,ι έπισ~-' μως ~ mμμt& φορα. μπροστάι σε -κ~,. d-πό τοu; Eip~!~f. Σ;τlς~ χρtστια,νi~κέ~ χώpιες 1 lχει έπtκpcιτιfjσεt 'ή d,yτlλyj.ψi} οτι 1j. δια,')ι6- ρ!uση d.ποτ~λεί προν6μιο το ϋι γα,ι.ι6ρ~u χaι. πολλοι Χpιστια,νο~ θά,. θεωpοϋιαα.ν τ'ήν ~ποστρο~: τοuς προς τό ~θι μ,ο τr,-ς θρησχ.εuτικrjς. Sια;ΧJορεύσεως. σάν έ ~~κτώο"η. ("Η σuνιfj θει~. ν& προσφ έροuν τ ή. σύζυγο ν& κοιμ~θrj μέ τό μοuσαψίρ11, σcx.v έκδf,λι()σ~ cριλοξ.εwα,ς, πρ~ξεν~t ένστικ.τώουj, &.ποστpοφή στόν νεώτε ρο Ε'jρωπαιϊοt κa.ι δ- μω~ ~rχε &λλοτε -μεγάλ~ οιriοοση. 'Ή πoλu.ctνoptα, εt'j(lιt ΕΥ(Χ. &λλο lθιμο,. ποu εν~ clμόρ φωτο~ λεuκ6ς, θ& θεωρquσε σάν &ντ!θετq στijv ~νθρ ώπι ν η. φύσ~.. ~Η π~ι8οκτοvίαr έξιχ-χολοuθεt &.κάμα, κrι1 σ1j.μερα. νά θ.εωρείτα.t ~τσt. κ,~ ο ομως τα. γεyον5τα, oslχvouν οτι πολύ εuκ.ολ«πp~')"μ(x.'to~tε!τa,t, οτ~-'/ τήν έπt 6ίiλΑGUΥ ()ί'κουομi~χοl. λόγοι. Τό γεγονός εlyt%t δτt οσο &cp opd τb~ ά-νθρωπο, τό ενστt-' κτό τοu εlνα.ι π<iρα πολύ Μρι~στο, κ~t εδκολ~ Πα,~ε-κ-χλlνεt ~πό τί; CfOOιx.6 τοu δρ~μιο. Αότό lοχόεt τό ίδιο γι~ d-γpt~lju, χα.ι γι& πο~ λιτισμένούς., Πρwη.ι,α,τf~κά, ij λέ~ξ~. :-:lνστικτ~.. > δέν ε!να.~ fι κα.τιiλλ~λη γι& ν~ χαιρ ~χτ~ρ,ίσεt κά.τι τό πολύ ~ιχιφέ, χα.ι &όριcπ'ο,. δπω;.~ clνθρώπtν~ j"ιjμ,πεpιψορά στ& aεζοu2.λtκά. ζrιτ~~ισ..τ~.. t"ll μόνη πρtiξή, σέ δλr, α-6τ.η τψ π~pιaχiι, ποu μπορεί ν& δνομα,σθij ένοτt~κτώδης, μ.έ τ'ήν ~uστη.ρή Φuχο).. ογι κή iννοια:, ε!νrχ.ι τό ~- λrισμa, τorj. 6ρέcpou~. Δέν ξέρω τι yίνzταιt. μέ το~, &γρίοuς 1 ~λλ~ δ πολtτtσμ,ένο~ wjθρωπο; εlν~t &νά.yχ1j ν& μά,θετ. ν&!χτελεt 1:Yj σεζ~u~λ~κή πρ«ξ.η. Δ'~ εlναιt ~νήftιστο στοui.. r.α,τροό; ν& τοο,!-pωtoί)y ζεuyά.ριαι μέ.μα,κρόχ(κ)νη σu;υγtκ.ή. ζωή., γι& τό πώ~ θ&.

14 14 -κ~νοuν πσ,tοtά,. mt νά. οι~ωπtστώσοu ν οοτεp~ dtπo έξέτrισιηί πiliς πcιλλά, ζ.εuγ~pt cι ο!yι ξέpouy τήν τεχνtκη τ~ς σuy QUσt~. rt~ ~t)τό, 'ή σεξ<iuαrλι κ.~ ιπρ4ξ.~~ δέν εlν-σ.t, μe -~,r(ι' α,u.στ~ ρη ~ννο t αr, ένστt~κτώο:η:ς,. π~ρ~ ολον δτt uπ~ριχεt, &σφαj..ω~, μt~ cρuσtκή π α,ρόρμr,ιση ',,.,h ' ~ J..θ. ' ~ ' 'I' ~ λ " ~. Λ! A;Q) π-ρ ο~ wτ. 1 κα.t ενα..~ πu ο~ π~u.οc.ν εtνα..t εtj'κο ο να, (, κ.cχ,νοπ:υι~ηu, δι χ ως rlότή τήν πρ~ξ,~!- Πp~γμΔτtκi-, σέ 5,τt. :~φορa-.τον &νθpωπο,. οέy σμy:α..ν--cqi)μe τόy toto τόπο σuμπ.εptφοp~~' ΠΟU 6ρ tσ'χοuμ,i. ' Ζλλ ζ- ' 1.., ' ' ' ' στ.~.~ α, φ~., κα.t τu ενιστtκtο, σττ.ν περ-ιπτ ωσ'υj 1 (ht)tιr], π:α-p~χωpε! τη θέσ~η.τ.οu σε m~t ΟQ(ΧψΟp ετί:.κό. 'Εκείνο ποό π α,ρα,τ~ηρcιϋμε ~τον &νθρ ω~1fj_, ε! ν αrt πρώτ~ &.π~ ολ~, το &νtκooν~.otrjrto, πού τόν δο'υjύε! σε πρ~ξε~~ λ'tγο- πολύ τυιχ<χ;tες κa.ι- &..τελε!ς,.ά,λ)4. πο~ σtγ&- σtγ~.~ ψθ4νοuν σέ μt& s.ρrισt1jpl~ό-:c~~ ποu sινεt tκ~yoπo L~P'YJ -κ~ι Ύt ~ rιόrtb ~π~νcχλα,μμ;νε- "Ε '., ~ ~ ' '11' ό ~ τα.t.. τσt,. t.κεtνο ιroou εινα,ι ~νστt-κτω uε:ς, u~ν εtνcιt τ σο. ' '. τε-. λεtωμένη ~sρ~στ1jptότ~τtχ!, οσο 1j π~ρόρ.μ.ιησ~~ ν-& τ~ μ~ηο μ.ε., κ~ι\ σuχνά., 'ή πράξη ποu νδζ οινεt τiι.ν tκοcν οποι~συj:, οέν ε!νσj~ Stόλou Πpο'Κ~θοp-tσμ,έν~Ι-, μ:ι ολο πού-, Χ~τ & κιzνόνrz, ~ Πtό πλεονεκτtκή, dιπb 6tολογtκή -άποψ~:) ένέργεtα- θ& aώσεt τήν πλ~ ρ έστερ-η!κα;~οποι~<:rη, &ρκε! να. τήν lχομε ιιriθεt~ προτοu ι&..ποκ.τ'ήσομε &ν--. τίθετες σuν'fjθειες. Βλέnοντ~ δτt δλε~ ot πολtτtσ~ιέ.νε.ς.σtjυχρ~.νες κοt ν ~νιε,, ε! νrzt θεμελt(j)μένε~ Πιiνω :στήv πα,τp~ιχρχl-κη οιi ΚGγένεια,~ κα..ι δτt.ολ"η ~ &ντιλ~ψrjι περι γuνοοtκει«ζ 'ήθtκijς, clπο6λέπει στο ν& κάtν εt ΟUΥ«. τή την πa,τp't«-px!~~ιij olmγένet~, έπι6&λετ.αrι νά. έρεuνήαομ.ε τις, :φuσtκιές. π~ροpμ~~εt~ ποu σuντελέσα,νε ν& γεννη&91 τό ι:ιtσ&ημ;οο τijζ πα,τρότυjttος. Το ζ.ήτημrz ~ότό οέν εlνα.ι.. οtόλοu τόσο &πλό.')(4.ι :εδκ.ολο,.:δσ!) θα, ν6μtζε εν~ 4στ6χrιστος!νθp~πο~. τ α, ιitσθήiμ,α,τα. μt~ μηtέ p~ πpό,ς τό πα,t8ί τ~!~ 8έν ε!ναt~ ~θόλοu Sόσ.κολο νά' τ& %αrτtχ.λ~6ομε' μt(ι, ποu δπιiρχ εt. eνrι.~ στεvος. cpuσ.tκ.ό~ δεσμhς; τοόλ~χιστον ώς τ-ή στtγμή τgu &ποθιrιλοοqωϋ. ~Αλλ& ή αχέσ-η: τοϋ 'Πtχιτ.tpα; προς το Π~tol ε!να,ι~ έμμεσ"η, UΠΟθετtκij YJXi συ-μ/zt;εpαισμα, ~tκ~: σuν8έετα,ι μέ τήν π.ιστη_ στή'ι ~ρετή τi);. '~(uν~ι~ ιχ,α.ι_, ~- 1Jt~μέν~~ d.ν~t αέ μt~ περιοχή πιiρα. πολύ δt(χ.ν~~rcιχ:ή, Ύ';(& νά. ~ιπgpε.t νά. θεωρεtτt%ίt ένατιχ,τώδ~~ ' Η~ τ~όλά.χ.tστον, θfι φαι;t~ 6τιχ.ν

15 τέτο.t~ rή σχέσ-η rχ.ότ~, a,y δποθέτ~με οτ; ~Q ~~?'&rι~ τ~; π&τpότυj το;-- π;p έπεt ν ~ κα.τεu~ύνετα,t κuρ.~ιι>ς ~ρός.τ4 rιόθεν~tκfι Π.ΟΟ~~i~ ένό~ &ν0.ρ6~.. 1\.ύτb Ο'~ως Sέv εlν~t St6λou i~ν«ιγκ(χ!ο:. Ot. ί~γ.ε~ _ν.ετς τijς Μελ~ν~σι~ς sεv ξέρ.οuν. δ-ι:t ~θε. &ν ~ρ tt>ποζ εχε:'. έν~ν. πα.τέρ~ κ.ιχ.ι δμως~ ά'ιriμεσ<i ~οuς, ot π~τερ<i~ε-ς iγrιποuν τό-σο τρu _φερά. τ~ πσιt8t" τοu~, ~~ ν& ijτα,ν oέ6 ~tot πως ~!ν_rιt ~t~ι τ?~ς. ~Αφ θονο ψώ~ π~νω στήν ψuχολογi\ζ τ"ίjς μ~τρότ~τι:ς, έχοuν ριξ~t _τα.. θ~6λ!α, τptj 1\'lαrλtνόφσκu, ποu iiσχολοuνταιt_ μ~ τ'ήν- ψuχολογ(~ τ'i)ς πrttτpότyjtoς ατο~ς λαιοuς τ~.ς. Μελ.αιν ΥJ.σ!rις. τ~ -6~6λkι ~~ϋτά-. κ ιχt tο!ως τά, «Σέξ, οχ;rχ.ι Κα,τwπ!εσ"fl' στις. ".~ γρ~tες Κο ι νω-νiε ;>'>,. m1l «e_o. Ι!α.τέρ<.ις στην Πρωτόγον-~.Wuχολeιγίrχ_'>\.~σιι. _«~Η. Σεξοu ~λtκ.υj Ζ(ο~ τιi>ν!tα-γρ lων στt, Ί~~ρ~tοοu.τtκ.ιή }{ttλ~ν1jσίrι.)>~---ε!'irtrt iπiρ~.ιτ.. ητ~. γt~~ ~ήν καιτα.νόηση:. τοο πολuπλ6κοtj. σuν.αtσ~ μ~τgς, πgu όνομriζομι π ~τρότηcα.. erπtiρ χou.y., πραrγμrχτtκri, Suo έντελ(ι1ς χ<j}ptστ~.ι λόγοt,. ποu κ~ν οuν lνα.ν &ν!8pσ, ν~ ένοtα;φέρετ~~ γtά ένα. παιt~ί: μπορεί νά _ένιοt_rχίφέpετα-t γ~& τό π~tg!, γt αιτl πtστ~όε~. πώ!; ε!νrιt~ δ.t.κό τοu, 1Ί γt~τ~ εrv or 15.. t Π~ t8ι τr,ί, γuνα,iκrχς τοu,. Τ'ό ο~ότερ ο &πό α,ότ~. τφ itυηt ρ«ι, λεtτο-~ργε! δτα,ν οέν είν-~t γνωστός. δ ρόλο~ τ~tj :αiτέ.ρα, στή.δtrltών~a-η- τοο ε!8:αuς Τό yεγ~νοζ δτt ot mτotκd.~ tιi)γ. ν~σω ι 'ΊΨΟΜΠΡΙΑΝΤ 8εν eέp OUY Πώς lχouy π~τέρα-.d?tοκο:ιλόψ&η~ Ρ,Ε.. τρόπ9 dvooμφt~~tηto 1 &πό τό Μαλt~ όψσ?ω. Bρfj~~,. λ6you χάlpt'j, δτt δτα,ν ly(x~!ν ο~ς. λε!φεt σέ ται.ξί Οi~ EYtX: χρόνο r 11 ~ι ιπε_ρ tσaότερο, κα.ι στο ru ptσ~ τοu. 8ε! _ατό σπtτt ΕΥ«, ν.εογέ YVΎli"CO πcιts [,. ~νθοuσtriζε~t κα,ι το-ϋ ε!νιχ!t ~ν~ελω~ <iδόνιχ.το. ν& χα,τ~λά6ει~ τοuς δπσ,tν tγμοuς τg?ν.. Εόρωπα,!ων_ Ύ.t~.τψ_ <1μφ!6p λη. &ρ ετή ι;'ilς γμναιι~~ς 'tou. eo tδto~ έpεuυ'ητής. εlοε!να, Μελα,ν~~ιο, χά,vοχο μ~.iς ί&νώτερη; ρά,.. τq~ς χο!ρων, ν& ε~νοuχιζε~ δλοuς τ,~~ς ciρσενtκοqς,. δίχως _ν~ τοq ~ερ~fi. d,~b.τό μ~λό πώ; :cιότο. ~ χεtροτtριεuε τ."ή ρώtσαr.;.οι &-,,,..., - ~ -1, ι,, 'Υ p~.ot.(l,jy.co ~ πtατεοοuν ~ω~. τα. πν~uμrχτιχ γεν.νουνά -~~. Π.α-tυ~α,. ~w-. ~4,~ouv ι:ιέσα,. ~ό.. <1.ώμαι ~ων. μυjτέρ(!)ν. τ?uς.. Ά~~γνωp.ίζοUιν. δτιοl. π~~ν~ς δέ. μποpwν ν&.. σuλλ~6οuν,. ι&λλ~ Όσ,όιτό ~ό ά.ποδιδοu.ν t 1.. ~ρ.δτ~ δ δμέy α,~ <ίποτελε~- lν(ι φ.uσtκδ φρ:χγμ,ό στi; δpαισt1j pt6~'ώ~ Wf.. τφ.ν. πν~uμάιτωv... Q\l 4νύπαΝ.8p ο~,!νδρες. mt- γuν.«!'υ~ ~, ζοσv-

16 16 αέ -κ~τά.οτarση. πλ~ ροu; tpω~t~~~!λεuθερί~, <lλλ& γι~ χιίποιο S:yν ωστο λ6γο τφ dινόπα.νδp~ xopι~aι~ct πο~u σπαινιω, σuλλα.μ,6~νοuv. Τό π~ρ~ενο ε!να.t οτt,!ν σuμ,βεί ο.ότό θεαιρ.εtτα.ι μ,εγά.λ'υi ντροπ~,. π~ρ') δλοv δτt, σόμφω~ με τή ντόπ~rι. cpιλοσ~iσ..,..~e~μμιά. π~;η τοu mpι τσt~οσ δέ θεωpείτιχ.ι δπεuθυνη γt~ τήv tr'κuμ,οσuνη τοu. 'Αργ~ i) γp1rfoρrι., το ~ρι~σt muρciζετa.t!πό τ~ν ποικιλιa.. -ω.t _πe~ντ ρεuετα.ι. Πtiεt ν& ζήσ'ει aτό χω~~ό το& σu~uγou, &λλ& rjιόιτή κα,ι τrι πr:χιδιά. τη, d.να,γνωptζοντ~t δτι <lvi;xouν ατό χωριό ιίπό τό δποτο προέρχετοο~. to σόζuγο~ δέ θεωρ εtτσ~t δτt lχε~ σuγγένειcι ιχ.tμαrτο, με τ& π~ιδιά-,.x.tj.ι "ή -κcιτttιγωγή όπολοyίζ.ετ~t ~πο~λ.ειστι~ αέ ruν«-t~ία, γριχμμ,ή. Τό εl δο, -t~, ιeοuσι~; πtiνω ατά. πcx,toi~ά,, 'Mu d.λλοf) &σκεtτtχιt &πό τον παι.τέ~, aτou, Μελ(Ι;Υ~:σίοu, ~νήκ.ει στο θεtο tiπb τή μητέ~. ~F~ω δμω~ μπα,ιν.εt ατή μέση μι~ ~ρiιζεν'υj πε ptπλοκ'ή. Τό τcχ,μπgu ά.δελφοu.. ιlδελ~ ~ εtv(x.t π~ ρ α, πολ~ αόστ1j:p;ό, τόσο ποu &μ~ μεγα.λό)σοuν ποτέ δέ μ,tλ4νε μετ«ξό. τοu, γι~ θέμαι.τ~ ποu lχau.ν!στω κα.ί. μα.κ.puν'ή σχέση μέ ~ο σέξ. 'Έτd~, πα-ρ~ δλο ποu δ θείο~ ):lπό τη μrjτέρ~ Ιχει τψ!ξoual~ Μ.νω στ«πa.ι~t<i, έλri.χtσ~α. 6λέπεt «ότ~ τ~ π~tstιi~.έκτο~ Oτrr;xy ε!ν«.ι μα,κρuά, ιlπό τ-η μ'r(tέp rι. τ!ίu~ x.t' clπo το σπίτι~. Aόrco το θiυμα,στό σtjστιrιμ.ιl,, έξ.~αφα.λ!ζεt ~τ~ Πtιtδt(ι IYQ. 6~θμό στοργή~ διχ(j); πε~θtχpχiα.., π pάγμιχι!γνωστο <tλλοg. fo ιπαιτέρ~~ πιχίζει με τ& π;χ~οtάι τού χ~ι εlναιι τρuφερο ; μ,~~ ι τ~u~ ιij~.λ~ δέν!χει~ το δtχ.ιχ.!ωμ,«ν& το~.δ!ν~t δια,τα,γέ~, t'j6) δ «οελφό,. τ~ζ μ'ϊ~έ ρetς,- -i;oo Ιχει τiι διχι.χίtι)μ4 ν~ τά. δι~τιi~εt, δέν lχει τό οικ~ιωμα, n 6ptσκετα,ι στό σπιτ~.... Τό.πtι.4p"ξινο ε!~t. δτι, π~pe τήν πεπ οί&φη δτι οέν uπ!ίpχει χ~νέ'f~~ δ εσμ.ό, αιίμα.το ~, μ.εταιζu τών τ.:cχ,ιδι~ών -χαrι τοt} σu~u- you τi1' μ,ηtέρ ~,. οι λr:χοι α,!jτοι οέχουτr:χι σάtν Υ-Μι τό φοοι~ δτι τ~ 'Jt(ltδi~~ μ!ittiζ.ouν π:εpισα6τερ~ με τό οόζuγο τf,ς. μ-ητέpαις, πa:p&, μ! τή μητέρσ το.u.; ιfι μ.έ. 't~ 4δ4λφ~cιι τau~. 1Ιριι.η.ια,u~8 t θεωpοgν α~ μεγιίλ τι. ~γένειcz Ύ& πεί~ δτt Ι ναι~ 6-δελφό, pdtιl~ε' με τήν clδελφή τοu ij τό παι~οι μ,έ τ-η μητέ pα. τοu. 'Αρ νονντα-ι με!ypto 'Π.ιtσμ,α, χ.α,ι τήν πtο χτuπr,ιτ:ή δμ,οι6τηται. ~ο Μ<ιλtν6φαίw ιrfν~t τη, γνώμ1jς δτι ~ aτo pryή τtϊ ν π~τερtiδων ~pό~ τ& 'JW.διcι

17 tou~ δπο Sαru λtζεταt~ clπό α~τ'ή τήν πεποίθrjσ~ι στ~ν δμοr.ότrjτ&j το~, πpός τόν πατέp~ μaλλον- π«p& πp~ς τή μητέp«.. B pi1u τ.ή αχ!ση _μετ(χ;ξ~ π~τέp αι Χaι γr.oi) πtο &pμογr.κ:~ κ~ι τρυφερ-ή, &πό δ,τt σu χν~ σuμ6 rιlν:εt. &.ν.άι.μ..ε σ~ στοu.ς πολtτtσμέν~u~ λ<"lοός, κα...ι, δπως ~ μπ.οροupε νcι π:εp tμ ένει~ κrllνεις, Sέ 6ρ~κΞ οδτε ίχνο ς. olotπόo εtou σuμπλέγμ«τqς.. ~σ Μα,λtyόφσκu ε!s,..ε οτr. ~τ«ν δλωd8t 6λοu c18ύνrχτο Υ~ πε ισεt τ!ιuς ν'ή σr.ώτες ά-ότούς 1 ότι,jπiρχεt κciπoto πρ οογμιχ σ(ι,y τήν πrχτρότrj.τ(χ;.. ~τ~ θεωρούσοcνε σ~ μt~ κοuτ~ι. θει,)ρtα,,!φ εu ρ-ημένη &πο τοuς _tεραπο στόλοuς. ~σ Χp tστ~~ Υtσμός ε!ν~.t μt& π~τ.ρtαρχr. κή θp7jισκεlα κ.α,ι οέ μπο ρ εί ν_& γίνει., οδτε σuν~tσθrjμ4τtκιi, οδτε: 8r.~νοητtκ.ά,, κα,τ(t;y O'YJrt'b :&,πό cl.ν-θρώποuς,. ποu δέν d.νιχγνωptζοuν τ'ήν πrιτρότυjτοο. ~Αντl γt&. «θεό- llrxτέp<v>, ε!ya,~ cίνά.γκ~ y~ τοu; μtλά,νε -γt& lναι «θεό - ~δελφο τιης ΜΥJτέp:tς>.., &.λλ& κ~~ ιχότο δέ. ~, ' '.. λ ~ ~, ' ',λ, ur.νεr. 't'η σωστr; έυ'υοtο ογt-κ. 1 ννποzr.ιωσ-η:, μlrx πο u., παι.τpοτ~ιτ~. έξuπονοε! κα,t ούν α..μrι. χ.rιι dtγι~rπ 'YJ," ~Υώ στή Μελrι.ν-ησιcι δ θείος &.οε~<pός τ'i)ς μ,ύjrtέp rις Εχ:εt τή OUY U(1Ύj χ,~t δ πrιτέp«ς τr(jy clγάπιη.. ~Η lδέrχ δτr. o l άνθρ ω-ποt.εlγrxt πσ.,r.οt~ τοu θεοu, δέ μποpιε! ν&. χωρέσει. στό μuαλλό τώy Μελ«ν'ΥJσιων, μt~ 'ί'cou oi μποροuν- ν& πιστέψουν δτr. lνοcς δ,y θρωπος ε! να,~. πcx.tst x.riπor.o~ &νsρό ς. 'Έταr.. Ο[ [ερrχπό-στολοt ε!ναt '~νrχtyκ~σμέυο t y(ι τοuς έζ.'yj')''ipou'/ τ& πρώτα-: στοιχεί~ τi)ς ψuσ~ολογirχς, Π pοτοq 4ρχ ισauν y & τοu, Κ1J:pόο'σΟUιΥ. τή θρησκ.εlα. τοuς. t'o Μrχλr.νόφ~u ciφ~νεr. νάι ένν ο-η:~ πώ, o l lεpαπ6-στολοr. οέ σ-ιjμεtό)υοuυ ΚrL~μt& έπtτuχ-ί4 στυj'i πρώτ'υj! rιij.τή. φά,ση τοσ έγ:χεr.f»1~τό~ το~ς,.'x4t γι.~ ιχ.uτ~ οέν- πpoχb'fpouy dτόι ~'ftptημ(t; τοu Eό(t;yyελlou. ~ο Μ(Χ;λtνό-φσ-χ.u δποστ'υj'ptζεr., κcχι σ"j αότό νομί.ζω δτt πpέ~εt. ν& εχει. οικι.ο, δτt a,y ~~~ &ν Sp~ -:τα.ρcχ,μ..ε.ινεt μιχζ1 μέ τή ')'U'Ιιι.! κιχ το υι, στό οι.άιστrιμ~ τ'ij~ έγκuμοgόν~ς κrιι τοσ τ~κετοσ, Ιχεt τψ ένστr.κτώδη τάιση ν~ εrν~-t τ.ρuφ.ερός πρό~ τό πa..r.sί, δτtχ.ν γιννη: &η, ~ι.~ tχό τή ε! ναι. '-ή 6άι σ'υj: τοq π«τρr.-χοο. φtλτpοu. t'h «ιlνθpώτttνη/ Π~τpό"τητ(%, λέεt, ποu στήy dρχή έι.ιφανίζετrtt οιχιι)ς χα.μ,μία, αχι--. οόν φ.uσt~λογtχ.υ] 6riσ-η, μπ.ορε! στήν πρα.γ~~τικότυjτα,, ν& εrν~ ρι-. ζω.μένη σ~ ένrι cpuσr.xδ. χ<χ.pt σμrι mi σέ όργα,νtκ7) dιnύ?<.η.)> Πt- ~

18 18 στεuει, ο μιι>ς, οτι δτιχν Ε'.'C(ς &νορet-ς είνα.ι :μtχ ΚΡ'J~ &πό τr. γuvα.ικ.ιχ tou 1 στο Οtιiστ"ffμ~ τιη ς έyκ.uμο σόν~ ς, Οέ ft(ι ιχ.lσθα.νθ:ιη «ά..πο lυστtκτο» στο ργ~ γt& το πα..ιοι, &~to τ~,ν πρώ.τ~η στιγμ~, μολον6- tt1 aν το. Ιθtμο Κ(ι.ι ij ~θtκή τιης ςρυλιης τον -κά ιωuν ν&ι τtα.uτισθ~ μ,έ τυ) μ"ffϊtέip~ Κιt~Jl μέ το Π~tOL; ~ στορyiι θ~ 'ά..νοcπτuχ&η. οπω;. eια, σuνέ 6α.tν.ε aν- δέν ε!χε οtόλοu. ά,π;ομα.κρuνηrη &πό τη γuν~ί-κι:ι, τοu. Σέ ολες τt'ς σπου ο~rες &.νθρώπtνες σχέσεtς,.tjt έπtθuμ.. 1j,τές κοtνωνικ~ πριχξεις, πρ ός τlις δ-π!jtες μαις κtν εt εν~ eνστtκτο, δχt πά,ντοτε tσχu.p6, ώσ.τε ν& γινετα. t κ ~τοι.vα.γκ.ttσμό'ς, έπt6άιλλοντα.t i&,πό τ'ήν mtνωνt-κή Υιθικ1ι----'κα.l το LOtO σu μj6οcίν.εt κα.ι στοuς &γρ ιοuς. T l. " ' δ? 1 1 u εν στt κ.το, στο ΠΌ t.ο κ~τσ.,φευγει ~ e Μ α,. "λ tνuφ σκ.u, γtoc ' νσ.. ' 1.1: ι ' ι... ι ', ' ~ ι ',t. ~ ~ 'ΥJϊ'ΥJσεt τύ/ στα,.σ~η τιοu ποcτεp α.... α, πεν-α. ν~ι στα. ΠG~tuια. τοu, σw.νrj,- μεσrχ. στο~ς Μελα.ν-~:σίοuς~ ε!ν~t, νr; μ!ζ.ω,. κιiτι πιο γενtκο &πο ο,τt φα. ινετα.ι στtς σελίδε ς τcιu. ~Ιπάρ χει, ν-ομίζω, -κα.t στόv &ντρ rι καrι στ Υ} γuνα.ι κ~~ ~ ~συj! ν«νοιιί)βοuν στορ~y η :'('t~ κιiθε πα.tοl ποu!χeιuν '&ναιλti6εt τr ν '1tεpιποί14σ-ί1 τοο. κ~~ &ν & κ όμα, μόν~ το ενστιντο κα..ι ij, σuιι6~τικ6τυjιt~,.υι κ.σλ ~ όλικ~ ά.π.ολ.α.u'ή; ε χοuν- κά.νεt eνα.ν.. &ρ,t μο!νηρωπ.ο ν~ &να..λά.βεt τύι φ pοντίοα. ένος πα.ιοιο&, το ίοι.ο τό tι(εγονός οτι ίiχει.&,vα..λ~.6εt ~"tl φ ροντίοα. τοu ~ θ, - λ, ', ',, οο. το uι με γα.. ωσεt τ 'η στοργ~ τ~u, στις πε ρ ισσοτεp ες περιπτωσεtς. Κα1 ά σφαrλώς ~ στοριγή θαι είν-α.ι :&.κόμιrι μεγ~λι1τεp'υj', οτrχ.ν πρό-κεt τ~t γt~ το παιιοι' μι~ς.ά,γα..1tύj μέυυj'; τοu γu';α,ίκσ.ς. Γι~ αιδτό EtY α..t ψυσtχο γι~ τοuς iγp!ouς αό τ -;)Uς, V~ οειχνοuν μεγά.λ~ ά, 'γlάlπ η γι:rι τ~ Πtιι οtά, τών. γυν~tκώ'ι τοuς κα.; ι,!.lπ Οpοuι.ιε 'I~ οεχθοt)με για. 6έ6α..tο, οτι :α,δτο ειναrt Ι να σο6α.ρό στοιχείο στ-η. στ.ορ~ r1j, ποu ο[ πολtτισμiν.οι!νηpιωποt ϊ~ιώθοuν- γι~ τοc πχιοtιi τους. co Μα,λινόφ σκu ίσχt)ρ iζετ α.ι Ott ολr,: ~ άιν-θρωπότ1jτα.. Π p έπει να. πέρ~σε clπό τό στάιο.ι.ο, ποu O t.ιlγριοι τιης Μελα.νrιpία,ς ζouv σ'ήμερ~~, καλ δτt πρέπε~ ν &ι όπιηpξ\ε έποχfι. δποu ij τtατρό"ιtυj ;. οέν &. yσ,γν tj)ρ ~ζότt~ν ποuθε.ν~. ο~ι οϊκογέ~jειες των ζώων, έκ.εt ποu πεptλα.μ6~νquν εν α.ν ~ατέ~ρ~, πρiπε ι ν~ εχοuν μι&' τέtοtοο 6ά.σ"Υl, μtάι ποu δiν μπορο&ν ν&,έχουν-.ά.λλιη,. Μόνό, :&νιχμε~ιχ. στο~ς &.νθρώιποu~, δταιν πι&ι~ sγc.νε γvωστb τh. :γι::γονός τ11ς πα,τρότητος, το σuγα:ιοθημ4 ώ).τ ό πpέπε~ Υ~ πfjρs τ~ μ~ρψή ποu μ~ς ε!νrχ.~ O L?tεt~ ~-:

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΚΕΡΩΝ. Περ[ φελ[ας - ~KΔOΣEIΣ ~ ENAΛIOΣ ---

ΚΙΚΕΡΩΝ. Περ[ φελ[ας - ~KΔOΣEIΣ ~ ENAΛIOΣ --- ΚΙΚΕΡΩΝ Περ[ φελ[ας - ~KΔOΣEIΣ ~ ENAΛIOΣ --- / εζ{~ψυλλo : Γl r)o'et~(~v και Α πόλλων. '1.νάγλ"9() του Ι Ι '1.ρύενώνα, ~i l (JtnEL{J ι\χρ(jπcjλ~c,. 2 π Ε Ρ φ Λ Α Σ 3 ΣεφιΧ: ApXAIQI ΣτrrΡΑΦΕ I Σ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ro αναρχικο κινημα σrην κινα

ro αναρχικο κινημα σrην κινα ro αναρχικο κινημα σrην κινα ελευθερος τυπος ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΕΛΤΣΕΡ ι ΤΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ Μετ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΙΑ Ο ΥΣ ΤΑ ΟIΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Βακχική Ελλάδα: Μύθοι και Εργα Τέχνης της Σταυρούλας Κουράκου - Δραγώνα Χη μ ικο ύ - Οινολό γου Είναι γνωστό ότι ο ρυθμός και ο βαθμός εξέλιξης της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΧ ΦΟΝ ΝΤΕΝΙΚΕΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝ. 'Άλυτα αινεγματα τού παρελο6ντος. 26 φωτογραφικα. ντοκουμέντα

ΕΡΙΧ ΦΟΝ ΝΤΕΝΙΚΕΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝ. 'Άλυτα αινεγματα τού παρελο6ντος. 26 φωτογραφικα. ντοκουμέντα ΕΡΙΧ ΦΟΝ ΝΤΕΝΙΚΕΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ το ΜΕΛΛΟΝ 'Άλυτα αινεγματα τού παρελο6ντος Με 26 φωτογραφικα ντοκουμέντα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΡΙΔΑΝΟΣ Τίτλος το;:; γερμοινικο;:; πρωτοτuπο\j: Erich νοη Diίniken, Erinnerungen an die

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΟ ΤΣΕ ~ Τ ΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ

ΛΑΟ ΤΣΕ ~ Τ ΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ Ιί ΛΑΟ ΤΣΕ ~ Τ ΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΜΙΛΗ ΑΘΗΝΑ 1996 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. :~ Εκδόσεις ΣΜΙΛΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ΣE ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B

ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ΣE ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B 3 ΣE ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B ) Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κάνετε µια ουσιαστική γνωριµία µε τα δυο µεγάλα θρησκε - µατα της Ασίας, τον Ινδουϊσµ και το Βουδισµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΛΕΝΙΝ Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ν ε ο ι σ ι ο χ ο ι,,

Ν. ΛΕΝΙΝ Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ν ε ο ι σ ι ο χ ο ι,, Ν. ΛΕΝΙΝ Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ν ε ο ι σ ι ο χ ο ι,, Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΟΥΤΣΚΥ Ί Ν. Λ Β Ν ΙΝ Ν Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΟΥΤΣΚΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Λ. ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

J r j M m Q : m m. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΡϋΣΟΥΡΑΣ s Μ Β.ΛΗΜΠΚΝΕΧΤ. ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΜΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Γ

J r j M m Q : m m. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΡϋΣΟΥΡΑΣ s Μ Β.ΛΗΜΠΚΝΕΧΤ. ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΜΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Γ Β I ΛΕΝΙΝ J r j M m Q : m m ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΡϋΣΟΥΡΑΣ s Μ Β.ΛΗΜΠΚΝΕΧΤ. ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΜΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Γ * Μ4ΜΟΚΡΑΤΙΑ" ΚΑΙ ΔΙΧΤΑΤΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΛΑΤΚΟΣ ΔΡθΜθ * Β, I, Α Ε Ν I

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ 20 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τι είναι η Βιοηθική, ποιοι οι άξονές της και πο ια προ λήµατα προκ πτουν απ την εφαρµογή των επιτευγµάτων της

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα