Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά"

Transcript

1 ΑΚΜΩΝ Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά

2 Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά Τα πορώδη υλικά αποτελούν µια πολύ σηµαντική κατηγορία υλικών µε πλήθος εφαρµογών βιοµηχανικής ή περιβαλλοντικής σηµασίας, όπως διεργασίες διαχωρισµού, αποθήκευση φυσικών πόρων, ετερογενής κατάλυση, διαχείριση αποβλήτων κλπ. Tα υλικά αυτά ανάλογα µε την κατεργασία που υφίστανται συνίστανται από διάφορα µεγέθη πόρων παρουσιάζοντας µια ξεχωριστή δοµή, ο έγκυρος χαρακτηρισµός της οποίας κρίνεται επιτακτικός για την επιλογή και την εκµετάλλευσή τους. Σύµφωνα µε το σύστηµα IUPAC τα πορώδη υλικά ταξινοµούνται σε µακροπορώδη (µέγεθος πόρων >50 nm), µεσοπορώδη (µέγεθος πόρων 2-50 nm) και µικροπορώδη (µέγεθος πόρων <2 nm). ιάφορες µέθοδοι, λιγότερο ή περισσότερο καθιερωµένες, χρησιµοποιούνται σήµερα για τα µεσοπορώδη και µακροπορώδη υλικά, παρέχοντας πληροφορίες για την κατανοµή µεγέθους πόρων, το δίκτυο των πόρων και άλλες δοµικές παραµέτρους του υλικού. Αντίθετα, δεν υφίσταται προς το παρόν επικυρωµένη µέθοδος για την περίπτωση χαρακτηρισµού νανοπορωδών υλικών. Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών παρέχει υπηρεσίες προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά σύµφωνα µε την παρακάτω µέθοδο. Εργαλεία Περιγραφή της µεθόδου Ο προσδιορισµός της κατανοµής µεγέθους πόρων µε συνδυασµό θεωρητικών και πειραµατικών αποτελεσµάτων περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 1. Ανάπτυξη ενός αντιπροσωπευτικού µοντέλου για τον υπολογισµό των αλληλεπιδράσεων αερίου-αερίου και στερεού-αερίου. 2. ηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων µε ισόθερµες προσρόφησης για διάφορα αέρια, θερµοκρασίες, πιέσεις και µεγέθη πόρων. 3. Επίλυση ενός αριθµητικού προβλήµατος που περιγράφεται από την εξίσωση 1: N( p) = H max H min f ( H) n( H) dh (1) όπου Ν(p) είναι τα πειραµατικά δεδοµένα της προσρόφησης, n(h,p) είναι η µέση τιµή της πυκνότητας για δεδοµένη πίεση και µέγεθος πόρου υπολογισµένη µε το µοντέλο GCMC και f(h) είναι η ζητούµενη κατανοµή. Περιγραφή του µοντέλου GCMC Η µέθοδος προσοµοίωσης Grand Canonical Monte Carlo είναι µια από τις πολλές παραλλαγές της µεθόδου Monte Carlo. Κρατώντας σταθερά το χηµικό δυναµικό µ, την πίεση P και τον όγκο V του συστήµατος, υπολογίζει τον αριθµό των µορίων του αερίου και την συνολική τους ενέργεια σε κάθε µικροκατάσταση του δεδοµένου συνόλου {µ, V, P}. Η συνολική ενέργεια του συστήµατος είναι το άθροισµα των αλληλεπιδράσεων αερίου-αερίου που υπολογίζονται µε βάση το δυναµικό Lennard-Jones (εξ. 2), και στερεού-αερίου και περιγράφονται σύµφωνα µε το δυναµικό Steele (εξ. 3), που αποτελεί µια παραλλαγή του Lennard-Jones: 12 6 σ σ qα q β ( r) = 4ε + (2) r r 4πε r u ij 0

3 u w ( r ) z 2 σ 5 rz σ = 2πρwε σ 3 σ rz 3 ( 0,61 + r ) z (3) όπου u ij είναι η ενέργεια αλληλεπίδρασης µεταξύ των κέντρων Lennard-Jones. Τα µόρια του προσροφούµενου αερίου αναπαρίστανται χρησιµοποιώντας το δυναµικό σκληρής σφαίρας, µε το Η 2 να έχει σχήµα ελλειψοειδές διαθέτοντας δύο κέντρα Lennard- Jones, ενώ αγνοήθηκαν τα κβαντικά φαινόµενα. Το µοντέλο πόρων του προσροφητικού υλικού περιγράφεται από φύλλα γραφίτη τα οποία απέχουν µεταξύ τους απόσταση και σχηµατίζουν πόρο πλάτους Η. Στον υπολογισµό της κατανοµής µεγέθους πόρων πρέπει να χρησιµοποιηθεί το διορθωµένο πλάτος πόρου Η (εξ. 4), ώστε τα θεωρητικά δεδοµένα να είναι συγκρίσιµα µε τις πειραµατικές µετρήσεις: H = H 2 z0 + σ g (4) όπου σ g είναι η διάµετρος σκληρής σφαίρας του αερίου και z 0 η ρίζα της πρώτης παραγώγου της εξίσωσης Steele, που αντιπροσωπεύει την ελάχιστη απόσταση του µορίου του αερίου από τα µόρια του γραφίτη. Παράδειγµα εφαρµογής Ο κώδικας GCMC εκτελέστηκε για το CO 2 στους 298 Κ και στους 253 Κ για πιέσεις έως 20 bar και λήφθηκαν ισόθερµες προσρόφησης για µεγέθη πόρων από nm µε βήµα 0.1 nm. Για το Η 2 οι υπολογισµοί πραγµατοποιήθηκαν σε θερµοκρασία 77 Κ για τις ίδιες πιέσεις και µεγέθη πόρων µε το CO 2. Οι παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των υπολογισµών συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1: τιµές παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν Ζεύγος σ (nm) ε/k (K) l (nm) φορτίο CO 2 -CO 2 σ CC = σ OO = σ CO = ε CC /k=26.3 ε OO /k=75.2 ε CO /k= H 2 -H 2 σ HH =0.259 ε HH /k= C (γραφίτη) -C (γραφίτη) C (γραφίτη) -C (CO2) C (γραφίτη) -O (CO2) * Τα ε και σ υπολογίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες Lorenz-Berthelot * Το CO 2 έχει τετραπολική ροπή q C =+0.664e q O =-0.332e Oι πειραµατικές ισόθερµες προσρόφησης του CO 2 σε θερµοκρασίες 253 Κ και 298 Κ και του Η 2 στους 77 Κ και για εύρος πιέσεων 0-20 bar µετρήθηκαν σε βαροµετρική συσκευή υψηλής ανάλυσης (Intelligent Gravimetric Analyzer IGA Hiden Analytical Ltd.). Το δείγµα που εξετάστηκε είναι ενεργός άνθρακας ΑΧ-21 (Amoco Co.) ο οποίος υπέστη απαέρωση στους 623 Κ µέχρι να µη παρατηρείται µετολή στη µάζα του. Η εκρόφηση του CO 2 ήταν πλήρης και στις δύο θερµοκρασίες, κάτι που δε συνέβη στην περίπτωση του Η 2 (πιθανή χηµειορόφηση), όπου η εναποµένουσα ποσότητα αποµακρύνθηκε µετά από θέρµανση. Η διαδικασία επανελήφθη για δύο τουλάχιστον φορές, ώστε να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα της µέτρησης της φυσικά προσροφηµένης ποσότητας Η 2. Η διαδικασία προσδιορισµού της βέλτιστης κατανοµής µεγέθους πόρων ξεκινά µε την υπόθεση ενός αρχικού όγκου V j για κάθε πλάτος πόρου H j και την κατασκευή µιας

4 θεωρητικής ισοθέρµου που προκύπτει από την αρχική υπόθεση. Εν συνεχεία, η ισόθερµος αυτή συγκρίνεται µε την πειραµατική και µε επαναληπτικές τροποποιήσεις των στοιχείων του πίνακα V j, του οποίου το άθροισµα των στοιχείων πρέπει να είναι µονάδα και οι τιµές τους µη αρνητικές, εξάγεται η βέλτιστη κατανοµή. Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί ένα πρόβληµα ελαχιστοποίησης, η επίλυση του οποίου πραγµατοποιείται µε χρήση της ρουτίνας επίλυσης γραµµικών ελαχίστων τετραγώνων Ε04ΝCF (NAG library). H τεχνική αρχικά εφαρµόστηκε ξεχωριστά για κάθε αέριο και θερµοκρασία (CO 2 253K, CO 2 298K, H 2 77K). H υπολογιζόµενη κατανοµή πόρων της κάθε περίπτωσης παρουσιάζεται υπό τη µορφή ιστογράµµατος στο Σχήµα 1α. Η κατανοµή που προέκυψε από τα δεδοµένα προσρόφησης του Η 2 περιλαµβάνει ουσιαστικά τρεις περιοχές µεγέθους πόρων, οι οποίες εντοπίζονται γύρω από τα 0.5, 1.6 και 2.8 nm. Οι θεωρητικά υπολογισµένες ισόθερµες προσρόφησης του Η 2 στα µικρά µεγέθη πόρων (H'<0.8 nm) είναι τύπου Langmuir, ενώ για µεγαλύτερους πόρους σταδιακά χάνεται η καµπυλότητα, και τείνουν να γίνουν ευθείες γραµµές (τύπου Henry). Αυτό αποδεικνύει ότι στο εύρος πιέσεων που χρησιµοποιήθηκε οι πολύ µικροί πόροι γεµίζουν, ενώ στους µεγαλύτερους πραγµατοποιείται επιφανειακή κάλυψη και συνεπώς σ αυτά τα µεγέθη πόρων η προσροφηµένη ποσότητα δεν είναι συνάρτηση του πλάτους των πόρων, αλλά της ειδικής επιφάνειας του υλικού. Εποµένως, δεν υπάρχει µια µοναδική κατανοµή που να αναπαράγει ικανοποιητικά την πειραµατική ισόθερµο, αλλά ένας συνδυασµός λύσεων που προκύπτουν από καθεµία θεωρητική ισόθερµο. Ένα απλό συµπέρασµα που εξάγεται από τη µέθοδο είναι ότι οι ισόθερµοι προσρόφησης του H 2 δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο χαρακτηρισµό πόρων δειγµάτων που περιέχουν πόρους πέρα από την περιοχή των πολύ µικρών πόρων (ultramicropores), εκτός αν είναι διαθέσιµα τα πειραµατικά στοιχεία προσρόφησης σε πολύ µεγαλύτερες πιέσεις. Το CO 2 αντίθετα και στις δύο θερµοκρασίες παρουσιάζει µια πολύ διευρυµένη κατανοµή, η οποία καλύπτει σχεδόν όλο το εύρος πόρων που µελετάται. Οι κύριες διαφορές µεταξύ των δύο θερµοκρασιών παρατηρούνται στα κάτω και πάνω όρια της κλίµακας πλάτους πόρων. Η κατανοµή του CO 2 στους 253 Κ αποκαλύπτει την ύπαρξη µεγάλων πόρων (περίπου 2.6 nm) κάτι που δε συµβαίνει στους 298 Κ, όπου εµφανίζονται πόροι µεγέθους 0.4 nm περίπου. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να εξηγηθεί αναλογιζόµενοι όπως και στην περίπτωση του υδρογόνου ότι οι πειραµατικές ισόθερµες καλύπτουν εύρος πιέσεων από 0 έως 20 bar και εποµένως στους 298 Κ έχουν µετρηθεί µάλλον χαµηλές σχετικές πιέσεις (p/p 0 <0.55), µε αποτέλεσµα η ακρίβεια της πρόβλεψης να περιορίζεται στους µικρούς πόρους. Η ισόθερµος στους 253 Κ περιέχει το πλήρες εύρος σχετικών πιέσεων (p/p 0 =0.94) και άρα αναµένεται οι πληροφορίες για τους µεγάλους πόρους να είναι πληρέστερες CO2 (253K) CO2 (298K) H2 (77K) H2 (77K) + CO2 (253 K) CO2 (298K) + CO2 (253 K) H2 (77K) + CO2 (298K) + CO2 (253 K) Vj/Vt 0.2 Vj/Vt H' j (nm) H' j (nm) Σχήµα 1: Κατανοµές µεγέθους πόρων προσδιορισµένες από α) επιµέρους ισόθερµες (CO 2 253K, CO 2 298K, H 2 77K) και β) διάφορους συνδυασµούς των δεδοµένων.

5 Για τους προαναφερθέντες λόγους οι κατανοµές µεγέθους πόρων που υπολογίζονται µε βάση τις µεµονωµένες ισόθερµες έχουν γενικά περιορισµένη δυνατότητα πρόβλεψης. Αυτό είναι προφανές στο Σχήµα 2, όπου κάθε κατανοµή χρησιµοποιείται αντίστροφα, για να προβλέψει όλες τις ισόθερµους προσρόφησης. Όπως αναµένονταν, όλες οι κατανοµές προβλέπουν µε ακρίβεια τις αντίστοιχες πειραµατικές τους καµπύλες, εντούτοις όταν γίνεται προσπάθεια να αναπαράγουν ισόθερµες διαφορετικού είδους µορίου ή/και θερµοκρασίας, αποδεικνύονται ανεπαρκείς και εσφαλµένες. Η αποτυχία µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι το H 2 (77 Κ) και το CO 2 (298 Κ) δεν περιέχουν επαρκείς πληροφορίες για τους µεγαλύτερους πόρους και συνεπώς δεν µπορεί να προβλεφθεί η πλήρωση τους που πραγµατοποιείται στις υψηλότερες σχετικές πιέσεις. Αντίθετα, η κατανοµή της πλήρους ισοθέρµου του CO 2 (253 Κ) µπορεί εύλογα να προβλέψει όλες τις πειραµατικές ισόθερµες H2 77 K experimental CO2 298 K experimental PSD H2 77K PSD CO2 253K PSD CO2 298K CO2 253 K experimental uptake (mmol/g) pressure (bar) H2 77 K experimental CO2 298 K experimental PSD H2+CO2 253K PSD CO K PSD all CO2 253 K experimental uptake (mmol/g) pressure (bar) Σχήµα 2: Πειραµατικές και αναπαραγόµενες (από τις κατανοµές µεγέθους πόρων του Σχήµατος 1) ισόθερµες Επιλύοντας το πρόβληµα ελαχιστοποίησης µετά από εισαγωγή διαφόρων συνδυασµών πειραµατικών και θεωρητικών αποτελεσµάτων λαµβάνονται νέες προβλέψεις κατανοµών (Σχήµα 1β). Αντίθετα µε τις κατανοµές που προκύπτουν από τις µεµονωµένες ισόθερµες, αυτές που εξάγονται µετά από "συνδυασµό" είναι παρόµοιες µεταξύ τους, ενώ επιπλέον αναπαράγουν ακριβέστερα όλες τις πειραµατικές ισόθερµες. Όπως αναµένεται, η βέλτιστη κατανοµή λαµβάνεται από το συνδυασµό όλων των πληροφοριών (CO 2 253K, CO 2 298K, H 2 77K). Μπορούµε να συµπεράνουµε λοιπόν, πως η κάθε ισόθερµη προσρόφησης δίνει ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες για κάποιο συγκεκριµένο εύρος πόρων. Γενικεύοντας, η κατάταξη της ακρίβειας της µεθόδου σε σχέση µε το πλάτος των πόρων θα είναι H 2 (77K)>CO 2 (298K)>CO 2 (253K) µε σειρά από τα µικρότερα προς τα µεγαλύτερα µεγέθη. Προκειµένου συνεπώς να εξαχθεί η καλύτερη δυνατή πρόβλεψη κατανοµής µεγέθους

6 πόρων, είναι απαραίτητη µια ισόθερµος σε σχετικά υψηλή θερµοκρασία (υπό την έννοια ότι η ισορροπία είναι εφικτή) και µια που να περιλαµβάνει όλο το εύρος πίεσης (προκειµένου να προστεθεί η συµβολή όλων των µεγεθών πόρων). Επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά µε τους λεπτότερους πόρους µπορεί να δώσει κάποιο αέριο το οποίο να µπορεί εύκολα να εισχωρήσει σε πόρους µη ανιχνεύσιµους από ογκώδη µόρια, παραδείγµατος χάριν το H 2. Εποµένως, ο κατάλληλος συνδυασµός των δεδοµένων προσδίδει αρκετά σαφή εικόνα της νανοπορώδους δοµής του υλικού.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης

Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης ιπλωµατική εργασία των φοιτητών Αγαθοκλέους Θεόφιλος Περικλεούς Τζούλια Χαραλάµπους Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ M.K. & A.E. Eργαστήριο Aυτοµάτου Eλέγχου Μεταπτυχιακή Εργασία ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Be-7 ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: Εσωτερική ενέργεια: Το άθροισμα της κινητικής (εσωτερική κινητική ενέργεια ή θερμική ενέργεια τυχαία, μη συλλογική κίνηση) και δυναμικής ενέργειας (δεσμών κλπ) όλων των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Ε. Φωκίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατοµική και Μοριακή Φυσική 1. Εισαγωγή 2. Πολυηλεκτρονιακά άτοµα: Ταυτόσηµα σωµατίδια,συµµετρικές και αντισυµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.1.1 Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα