Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε"

Transcript

1 Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε ΑΜΠΑΝΗ ΥΡΗΣΟ Παζνιόγνο-Γηαβεηνιόγνο

2 Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο ζηα άηνκα κεγάιεο ειηθίαο Ζ ζπρλόηεηα ηνπ Γ ζηα άηνκα ειηθίαο > 65 έηε 10-25% Τπάξρνπλ εηδηθά πξνβιήκαηα ζηελ αληηκεηώπηζε ιόγσ επίδξαζεο ηεο ειηθίαο ζην κεηαβνιηζκό κεησκέλεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ

3 Καρδιαγγειακά νοζήμαηα και Σακχαρώδης Διαβήηης ~65% ηων θανάηων είναι καρδιαγγειακής αιηιολογίας Θάναηος από Σηεθανιαία Νόζο x 2-4 Καρδιαγγειακές επιπλοκές Σακταρώδη Διαβήηη ηύποσ 2 Κίνδσνος ΑΕΕ x 2-4 Καρδιακή ανεπάρκεια x 2-5

4 Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ειηθησκέλσλ δηαβεηηθώλ πρλή παξνπζία άιισλ λνζεκάησλ Μεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα Απμεκέλε επαηζζεζία ζηελ ππνγιπθαηκία Παξνπζία επηπινθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία Απμεκέλε ζλεηόηεηα θαηά ηελ νμεία κεηαβνιηθή απνξξύζκηζε Καθή παξαθνινύζεζε θαη εμάξηεζε από βνήζεηα άιισλ αηόκσλ

5 Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε θιηληθή εηθόλα Σα ηππηθά ζπκπηώκαηα όπσο πνιπδηςία, πνιπνπξία, πνιπθαγία κπνξεί λα είλαη ιηγόηεξν έληνλα Ζ γιπθνδνπξία κπνξεί λα απνπζηάδεη ιόγσ απμεκέλνπ νπδνύ επαλαξξόθεζεο γιπθόδεο

6 Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηαξαγκέλε αλνρή ζηε γιπθόδε ζηνπο ειηθησκέλνπο δηαβεηηθνύο (1) Διαηαραγμένη αποθήκεσζη και τρηζιμοποίηζη γλσκόζης από ηελ ηλζνπιίλε εμαξηεκέλε πξόζιεςε ζηνπο ζθειεηηθνύο κύεο από ηελ ηλζνπιίλε εμαξηεκέλε αγγεηνδηαζηνιή ζηνπο ζθειεηηθνύο κύεο αλεμάξηεηε από ηελ ηλζνπιίλε πξόζιεςε γιπθόδεο

7 Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηαξαγκέλε αλνρή ζηε γιπθόδε ζηνπο ειηθησκέλνπο δηαβεηηθνύο (2) Διαηαραγμένη έκκριζη ινζοσλίνης μεηά από ερέθιζμα γλσκόζης Άλλοι παράγονηες Παρπζαξθία Μεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα Φάξκαθα κε δηαβεηνγόλν δξάζε (π.ρ. ζεηαδίδεο, θνξηηθνεηδή)

8 Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζην κεηαβνιηζκό ηεο γιπθόδεο ζηνπο ειηθησκέλνπο δηαβεηηθνύο Αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε Μείσζε έθθξηζεο ηλζνπιίλεο από ην πάγθξεαο ρεηηθή αύμεζε ιηπώδνπο ηζηνύ ζε ζρέζε κε ηελ κπτθή κάδα Μεηαβνιέο ζηελ πξόζιεςε ηξνθήο, ρξόλν θαηαλάισζεο, ζύζηαζε Μεησκέλε θηλεηηθόηεηα θαη θπζηθή δξαζηεξηόηεηα Φπρνινγηθνί παξάγνληεο, stress θαη απνκόλσζε Θεξαπεία κε θάξκαθα πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ επαηζζεζία, δξάζε ή/θαη έθθξηζε ηλζνπιίλεο

9 πρλέο αηηίεο αληθαλόηεηαο ζηνπο ειηθησκέλνπο δηαβεηηθνύο Μεησκέλε όξαζε (θπξίσο ιόγσ θαηαξξάθηε) Αθξσηεξηαζκόο θάησ άθξνπ Μπνπάζεηα κπτθή αδπλακία

10 Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε κπτθή αδπλακία Μπτθή αδπλακία θαη κπτθή δπζιεηηνπξγία επίδξαζε ηεο ελαπόζεζεο ιίπνπο θαη ηεο αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε, απμεκέλσλ θπηηαξνθηλώλ θαη αδηπνλεθηίλεο Άιινη παξάγνληεο κε επίδξαζε ζηελ ιεηηνπξγία ησλ κπώλ, κάδα, κπτθή δύλακε πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα, ππνμία ( αγγεηνπάζεηα κεησκέλε αηκάησζε, κεησκέλε ιεηηνπξγία κηηνρνλδξίσλ θιπ

11 Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε παζνθπζηνινγηθνί κεραληζκνί Γπζιεηηνπξγία ησλ κηηνρνλδξίσλ κεησκέλε παξαγσγή ελέξγεηαο + απμεκέλε παξαγσγή ειεπζέξσλ ξηδώλ νμπγόλνπ = αύμεζε πξνθιεγκνλσδώλ θπηηαξνθηλώλ ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημε κηθξναγγεηθώλ επηπινθώλ

12

13 A Veves ΑΜΠΑΝΖ et al. Υ. Hypothesis

14 Mitochondrial Dysfunction in Diabetic Patients With and Without Complications Francesco Tecilazich, Thanh Dinh, Thomas E. Lyons, Julie Guest, Rose Villafuerte, Christos Sampanis, Charalambos Gnardellis, Chun Zuo, Aristidis Veves Joslin-Beth Israel Deaconess Foot Center and Microcirculation Lab, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA, MR Imaging Center, McLean Hospital, Belmont, MA, Harvard Medical School, Boston, MA and Technological Educational Institute of Messolonghi, Greece

15 Mitochondrial Dysfunction and Diabetes Mitochondrial dysfunction present in insulin resistance and diabetic state but direction of causality is not known. Increased intramyocellular lipid (IMCL) content and increased oxidative stress in skeletal muscle has been proposed as both the cause and the result of mitochondrial dysfunction. Critical dependence of mitochondria on appropriate oxygen delivery that allows skeletal muscle to increase its energy turnover almost 50-fold during maximal exercise. Mitochondrial dysfunction present in acute hypoxic conditions and Peripheral Arterial Disease (PAD)

16 Methods to Study Mitochondrial Dysfunction Invasive Muscle biopsy Results, not always consistent, indicate reduced mitochondrial density in insulin resistance, obesity and T2DM. In addition, defects in mitochondrial function (such as ATP production) are present Non-Invasive MRI spectroscopy (MRS) in skeletal muscles Measurement of ATP synthesis rates common but tends to be inaccurate due to nonoxidative, glycolytic component. Assessing kinetics of replenishment of the phosphocreatine (PCr) after exercise is probably the best approach.

17

18 Changes in Muscle Energy Reserves During Exercise Figure c5: Continuous PCr and Pi measurements from calf muscles of healthy subjects during graded exercise. From A. Veves et al.

19 Phosphorus Imaging From A. Veves et al

20 Ση πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππόςε ζηελ ζεξαπεία ειηθησκέλνπ δηαβεηηθνύ πεξηνξηζκνί Μεησκέλν πξνζδόθηκν επηβίσζεο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο ζε βάζνο ρξόλνπ Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο θαξκάθσλ Ο ζηόρνο γιπθαηκηθνύ ειέγρνπ όρη ηόζν απζηεξόο ( απμεκέλνο θίλδπλνο ππνγιπθαηκίαο)

21 Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη ε ςπρηθή πγεία Οη ζπρλόηεξεο δηαηαξαρέο 1. δηαηαξαρέο κλήκεο 2. θαηάζιηςε

22 Ζ θαηάζιηςε ζηνπο ειηθησκέλνπο κε Γ Ζ κείδσλ θαηάζιηςε απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα εκθάληζε ζαθραξώδε δηαβήηε Άηνκα κεγάιεο ειηθίαο κε θαηάζιηςε θαη Γ έρνπλ απμεκέλε ελδνλνζνθνκεηαθή ζλεηόηεηα Καη νη δύν θαηαζηάζεηο έρνπλ παξόκνηεο εθδειώζεηο ( θόπσζε, δηαηαξαρέο ύπλνπ, απώιεηα βάξνπο θαη όξεμεο, ζεμνπαιηθέο δηαηαξαρέο θιπ)

23 Οη δηαηαξαρέο κλήκεο ζηνπο ειηθησκέλνπο δηαβεηηθνύο Τπάξρεη ζπζρέηηζε κε 1. ειηθία 2. κεηαβνιηθό έιεγρν (ζάθραξν, ιηπίδηα) 3. ππέξηαζε Απμεκέλνο θίλδπλνο γηα εκθάληζε Ν. Alzheimer ζηνπο άλδξεο κε Γ

24 Οθζαικνινγηθά πξνβιήκαηα ειηθησκέλσλ δηαβεηηθώλ Καηαξξάθηεο Δθθύιηζε σρξάο θειίδαο Γηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα Παξάγνληεο θηλδύλνπ αζεξωκάηωζε αξηεξηαθή ππέξηαζε ππεξιηπηδαηκία (απμεκέλε ρνιεζηεξόιε)

25 Ομείεο θαηαζηάζεηο ζηνπο ειηθησκέλνπο δηαβεηηθνύο ΔΚΟ 22% εηζαγσγώλ αθνξά ειηθίεο > 60 έηε ΥΥΚ αθνξά ζπλήζσο άηνκα ειηθίαο > 50 έηε Κύριες αιηίες ΔΚΟ και ΥΥΚ Λνηκώμεηο, ΟΔΜ, αλεπαξθήο ζεξαπεία Γ, δηαβεηνγόλα θάξκαθα,

26 Ομείεο θαηαζηάζεηο ζηνπο ειηθησκέλνπο δηαβεηηθνύο - ηδηαηηεξόηεηεο Τςειόηεξε ζλεηόηεηα Μεγαιύηεξε δηάξθεηα λνζειείαο Πην πεξίπινθε αληηκεηώπηζε ιόγσ πξνβιεκάησλ από ην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα ή/θαη κεησκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία

27 Ζ ππνγιπθαηκία ζηνπο ειηθησκέλνπο δηαβεηηθνύο Ζ επηπινθή απηή εθδειώλεηαη ζπρλά κε άηππεο εηθόλεο

28 Κιηληθέο εηθόλεο πνπ κηκείηαη ε ΤΠΟΓΛΤΚΑΗΜΗΑ ζηνπο ειηθησκέλνπο Αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην (δπζαξζξία, εκηπάξεζε, κεησκέλν επίπεδν ζπλείδεζεο) πγρπηηθή θαηάζηαζε δηαηαξαρή πξνζαλαηνιηζκνύ παζκνί (εηθόλα επηιεπηηθήο θξίζεο)

29 Δηθόλεο κε ηηο νπνίεο εθδειώλεηαη ν Γ ζηα άηνκα κεγάιεο ειηθίαο (1) 1. Σπραία αλαθάιπςε 2. Κιαζζηθά ζπκπηώκαηα ιόγσ ππεξνζκσηηθόηεηαο πνιπδηςία, πνιπνπξία, απώιεηα βάξνπο 3. Μεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο ΓΚΟ, ΤΤΚ 4. Καηάζιηςε, απάζεηα, ζύγρπζε

30 Δηθόλεο κε ηηο νπνίεο εθδειώλεηαη ν Γ ζηα άηνκα κεγάιεο ειηθίαο (2) «Γηριαηρικά ζύνδρομα» Πηώζε ζην έδαθνο ή/θαη κεησκέλε θηλεηηθόηεηα ιόγσ κπτθήο αδπλακίαο, δηαηαξαρώλ όξαζεο Αθξάηεηα Γπζεμήγεηε απώιεηα βάξνπο Γηαηαξαρέο κλήκεο

31 Δηθόλεο κε ηηο νπνίεο εθδειώλεηαη ν Γ ζηα άηνκα κεγάιεο ειηθίαο (3) Βξαδεία απνθαηάζηαζε κεηά από παζήζεηο ή/θαη απμεκέλε επαηζζεζία γηα εκθάληζε ηνπο Βξαδεία απνθαηάζηαζε κεηά από ΑΔΔ Τπνηξνπηάδνπζεο ινηκώμεηο Γύζθνιε επνύισζε ειθώλ

32 Γηαβεηηθό πόδη παξάγνληεο θηλδύλνπ ζηνπο ειηθησκέλνπο Πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα Νεπξνπάζεηα ηνπ ΑΝ Πεξηθεξηθή αγγεηνπάζεηα Μεησκέλε θηλεηηθόηεηα ησλ αξζξώζεσλ Παξακνξθώζεηο, θάινη, ππεξθεξάησζε θιπ. Ηζηνξηθό πξνβιεκάησλ πνδηνύ, αιθννιηζκνύ Μεησκέλε όξαζε

33 ηπηηθή δπζιεηηνπξγία επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία Πην ζπρλή ζηνπο ειηθησκέλνπο γεληθώο Δκθαλίδεηαη λσξίηεξα θαη πην ζπρλά ζηνπο δηαβεηηθνύο (55-95 % ζηνπο δηαβεηηθνύο > 60 έηε έλαληη 50 % ησλ κε δηαβεηηθώλ)

34 Κύξηεο αηηίεο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο ειηθησκέλσλ δηαβεηηθώλ Αγγεηνπάζεηα Απηόλνκε λεπξνπάζεηα Οξκνληθέο δηαηαξαρέο Φπρνγελείο παξάγνληεο Φάξκαθα (β αλαζηνιείο, ζπηξνλνιαθηόλε) Μεγάιε θαηαλάισζε νηλνπλεύκαηνο

35 Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο παξέρνπλ ην ζηόρν ηεο HbA 1c, ηνπ FBG θαη ηνπ PPBG Υγιές ADA 1 AACE 3 IDF 4 ADA/ EASD 5 HbA 1c * (%) <6.0 1 < <6.5 <7.0 FBG, mmol/l (mg/dl) <5.6 2 (<100) (70 130) 6.0 ( 110) <6.0 (<110) (70 130) PPBG, mmol/l (mg/dl) <7.8** 2 (<140) <10.0** (<180) 7.8** ( 140) <8.0** (<145) <10 (<180) *δοκιμασίες που αναφέρονται στη DCCT: φυσιολογικό εύρος 4 6%, **1 2 ώρες μεταγευματικά. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της ADA και της ADA/EASD συνιστούν επίπεδα HbA 1C "κατά το δυνατόν πλησιέστερα στο φυσιολογικό (<6%) χωρίς σημαντική υπογλυκαιμία" 1,5 ADA=Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία, AACE=Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ενδοκρινολογίας, IDF=Διεθνής Ομοσπονδία για το Διαβήτη, EASD=Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Μελέτη του Διαβήτη. 1. American Diabetes Association. Diabetes Care 2006;29(suppl 1):S4 S American Diabetes Association. Diabetes Care 2006;29(suppl 1):S American Association of Clinical Endocrinologists. Endocr Pract 2002;8(suppl 1): International Diabetes Federation. Global Guideline for Type 2 Diabetes. Brussels: International Diabetes Federation, Nathan D. et al. Diabetologia 2006;49:

36 Κίλδπλνο αλάπηπμεο επηπινθώλ ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηεο HbA1C Αμθιβληζηροειδοπάθεια Λευκωμαηινουρία Κλινική νευροπάθεια Μικρολευκωμαηινουρία HbA1c, %

37 Δίλαη όκσο νη πξνηεηλόκελνη ζεξαπεπηηθνί ζηόρνη θαηάιιεινη γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ; Όρη Γηαηί;

38 The action To Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group (ACCORD) NEJM 2008, Vol 358, No 14

39 The action To Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group (ACCORD) NEJM 2008, Vol 358, No 14

40 The action To Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group (ACCORD) NEJM 2008, Vol 358, No 14

41 The action To Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group (ACCORD) NEJM 2008, Vol 358, No 14

42 Ζ ζλεηόηεηα ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηεο HbA1c Currie CJ et al. Lancet 2010; 375:

43 πζρέηηζε ηηκώλ HbA1c κε ζπκβάκαηα από ηα κεγάια αγγεία Currie CJ et al. Lancet 2010; 375:

44 Παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ ζηόρν γιπθαηκηθνύ ειέγρνπ Faramarz Ismail-Beigi, N Engl J Med 2012; 366:

45 Θεξαπεία ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ κε βάζε ηηο παζνθπζηνινγηθέο δηαηαξαρέο Faramarz Ismail-Beigi, N Engl J Med 2012;366:

46 Πξνβιήκαηα θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ζηηο κεγάιεο ειηθίεο Πνιπθαξκαθία (ζπκκόξθσζε, πνηόηεηα δσήο) Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο θαξκάθσλ Γιηηαδόλεο θαξδηαθή αλεπάξθεηα, νζηενπνξωηηθά θαηάγκαηα ζηηο κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο, αύμεζε βάξνπο,θαξθίλνο νπξνδόρνπ θύζηεωο Μεηθνξκίλε γαιαθηηθή νμέωζε ;

47 Effectiveness and safety of metformin in patients with type 2 diabetes and different levels of renal function: a cohort study from the Swedish National Diabetes Register Metformin was associated with reduced risk of CVD, acidosis/serious infection and all-cause mortality compared with insulin and a reduced risk of all-cause mortality compared with other OHAs. The effects were consistent in patients with renal impairment (egfr 45e60 ml/min/1.73 m2), and there were no increased risk of acidosis/serious infection even in patients with low renal function (egfr 30e45 ml/min/1.73 m2). Ekstrom ΑΜΠΑΝΖ N et al. BMJ Υ. 2012, October 7

48 αθραξώδεο δηαβήηεο ηύπνπ 2 θαη ζλεηόηεηα αλάινγα κε ηελ ζεξαπεία Ekstrom N et al. BMJ 2012, October 7

49 Οη πεξηνξηζκνί ζεξαπεηώλ γηα ζαθραξώδε δηαβήηε Sulfonylureas Hypoglycemia Insulin Metformin Acarbose Thiazolidinediones GLP-1 DPP-4 GI side effects Lactic acidosis Weight gain Edema Restricted populations Poor responder rate Achieving goals with monotherapy

50 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ADA/EASD 2012

51 ηόρνη γιπθαηκηθνύ ειέγρνπ ζε ειηθησκέλνπο δηαβεηηθνύο Ζ ξύζκηζε HbA1c 7,5 8,0 % ή θαη ειαθξώο παξαπάλσ είλαη ηθαλνπνηεηηθή Ο απζηεξόο γιπθαηκηθόο έιεγρνο ζε άηνκα κε επηπινθέο από ην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα κπνξεί λα είλαη επηβιαβήο (κειέηε ACCORD)

52 Ο ζηόρνο γιπθαηκηθνύ ειέγρνπ ζηνπο ειηθησκέλνπο δηαβεηηθνύο Γιπθόδε λεζηείαο mg/dl HbA1c 7,5 8,5% European Diabetes Working Party guidelines

53 Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε ην όθεινο κεηαβνιηθνύ ειέγρνπ θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο ΑΤ Τπάξρεη όθεινο από ηνλ κεηαβνιηθό έιεγρν (γιπθόδε ιηπίδηα θαη ηεο ΑΠ όηαλ ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο > 5 έηε) Τπάξρνπλ πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηηο κεγάιεο ειηθίεο Ζ κειέηε UKPDS απέθιεηζε άηνκα > 65

54 Πξόβιεκα αηόκσλ κε ζαθραξώδε δηαβήηε Με θαηαλόεζε ησλ ζηόρσλ Οη νδεγίεο πξέπεη λα είλαη απιέο

55 Ζ επίηεπμε απζηεξώλ ζεξαπεπηηθώλ ζηόρσλ απαηηεί Ηθαλόηεηα εθαξκνγήο πεξίπινθσλ ζεξαπεπηηθώλ ζρεκάησλ πρλό απηνέιεγρν ρνιαζηηθόηεηα ζηνλ ηξόπν δσήο (δίαηηα, άζθεζε)

56 Πξνβιήκαηα ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε Πξόβιεκα ζηελ θαηαλόεζε πλεπκαηηθή δηαύγεηα εθπαίδεπζε Τπνγιπθαηκίεο κεησκέλε αληίδξαζε Πεξίπινθα ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα Παξνπζία άιισλ πξνβιεκάησλ πγείαο (π.ρ. ζηεθαληαία λόζνο, ΑΤ, θαξδηαθή αλεπάξθεηα θιπ.) Μεησκέλε θηλεηηθόηεηα, όξαζε, αθνή, κλήκε Οηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα

57 Αληηκεηώπηζε ειηθησκέλνπ δηαβεηηθνύ πεξηζηαηηθό 1 Άλδξαο ειηθίαο 75 εηώλ Γ 2 από 20εηίαο Β.. 85 kg Μεηαθνξά ζηα ΣΔΠ ζε θσκαηώδε θαηάζηαζε Αληηκεηώπηζε ;

58 Αληηκεηώπηζε ειηθησκέλνπ δηαβεηηθνύ πεξηζηαηηθό 1 Ση ζα θάλεηε αξρηθά 1. θιηληθή εμέηαζε 2. εμαζθάιηζε δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ 3. ΖΚΓ 4. Αηκνιεςία γηα βαζηθό έιεγρν + αέξηα αίκαηνο 5. Έιεγρνο ζαθράξνπ κε κεηξεηή

59 Αληηκεηώπηζε ειηθησκέλνπ δηαβεηηθνύ πεξηζηαηηθό 1 Εσηηθά ζεκεία (ζθ., ΑΠ, αλαπλνέο, θιηληθή εμέηαζε Δπξήκαηα : θιεβνθνκβηθή ηαρπθαξδία (120/ιεπηό), ΑΠ 160/90 mm Hg, 20 αλαπλνέο/ιεπηό, θάζηδξνο, λεπξνινγηθή εμέηαζε Babinski ακθσ)

60 Αληηκεηώπηζε ειηθησκέλνπ δηαβεηηθνύ πεξηζηαηηθό 1

61 Αληηκεηώπηζε ειηθησκέλνπ δηαβεηηθνύ πεξηζηαηηθό 1 Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο απνηειέζκαηα Λ.Σ (75% Π) Htc 42,5 U 66 mg/dl Cr 1,65 mg/dl (GFR= 43,5,ml/min/1,73m2) άθραξν 40 mg/dl Αέξηα αίκαηνο θ.θ.

62 Αληηκεηώπηζε ειηθησκέλνπ δηαβεηηθνύ πεξηζηαηηθό 1 Αγσγή πνπ ιάκβαλε γηα ην Γ Γιηκεππξίδε 4 mgx2 Μεηθνξκίλε 850 mgx2 Ρύζκηζε ; Ζb A1c 6,1%

63 Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο εξσηήκαηα Πεξηζηαηηθό 1 Πνηα είλαη ε δηάγλσζε ζαο; Ζ ξύζκηζε ηνπ Γ είλαη ε επηζπκεηή; Ζ θαξκαθεπηηθή αγσγή είλαη ε θαηάιιειε; Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο;

64 Αληηκεηώπηζε ειηθησκέλνπ δηαβεηηθνύ πεξηζηαηηθό 2 Αζζελήο 82 εηώλ, θαπληζηήο 40/Ζ Γ από 25εηίαο, Ηζηνξηθό: ΟΔΜ πξηλ 3 ρξόληα θαξδηαθή αλεπάξθεηα (EF 15%) Καξθίλνο πλεύκνλνο κεηαζηάζεηο ζην ήπαξ ( ε δηάγλσζε έγηλε πξηλ 1 ρξόλν)

65 Αληηκεηώπηζε ειηθησκέλνπ δηαβεηηθνύ πεξηζηαηηθό 2 Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο Γεληθή αίκαηνο Ht 28, Hb 9,3 Βηνρεκηθόο έιεγρνο SGOT 125, SGPT 217, AF 220, Υνιεξπζξίλε 3,2 HbA1c = 8,0%

66 Αληηκεηώπηζε ειηθησκέλνπ δηαβεηηθνύ πεξηζηαηηθό 2

67 Αληηκεηώπηζε ειηθησκέλνπ δηαβεηηθνύ πεξηζηαηηθό 2

68 Αληηκεηώπηζε ειηθησκέλνπ δηαβεηηθνύ πεξηζηαηηθό 2 Ση πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε Ζιηθία πλππάξρνπζεο παζήζεηο Πξνζδόθηκν επηβίσζεο Πνηόηεηα δσήο Κόζηνο όθεινο Όια ηα παξαπάλσ

69 Αληηκεηώπηζε ειηθησκέλνπ δηαβεηηθνύ πεξηζηαηηθό 2 Μεηά ηε δηάγλσζε αιιαγή ηεο αληηδηαβεηηθήο ζεξαπείαο από δηζθία ζε 4 ελέζεηο ιόγσ «κε ηθαλνπνηεηηθήο» HbA1c 8,0% πζηήζεθε δηαθνπή θαπλίζκαηνο Καζνξηζκόο δόζεσλ ηλζνπιίλεο κε βάζε ηνπο ΤΘ ζηε ηξνθή πρλόο απηνέιεγρνο (κεηξήζεηο)

70 Αληηκεηώπηζε ειηθησκέλνπ δηαβεηηθνύ πεξηζηαηηθό 2 Πνηνο πξέπεη λα είλαη ν ζεξαπεπηηθόο ζηόρνο ; Ση ζπζηάζεηο ζα θάλαηε πνηα ζεξαπεία ζα πξνηείλαηε;

71 Βαζηθέο αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αληηκεηώπηζε ειηθησκέλνπ δηαβεηηθνύ (1) Ηθαλόο λα εθαξκόζεη κόλνο ηνπ ηελ ζεξαπεία πιήξεο αλεμαξηεζία Υσξίο πξνβιήκαηα θηλεηηθόηεηαο Πλεπκαηηθή δηαύγεηα Υσξίο άιια ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο: Απζηεξόο γιπθαηκηθόο έιεγρνο ΑΠ- ιηπηδίωλ

72 Βαζηθέο αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αληηκεηώπηζε ειηθησκέλνπ δηαβεηηθνύ (2) ρεηηθά αλεμάξηεηνο (ρξεηάδεηαη ειάρηζηε βνήζεηα) Μεησκέλεο ιεηηνπξγηθέο ηθαλόηεηεο (λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, θηλεηηθόηεηα) Παξνπζία άιισλ παζήζεσλ Ο «θαιύηεξνο» εθηθηόο γιπθαηκηθόο έιεγρνο ΑΠ ππνιηπηδαηκηθή αγωγή

73 Βαζηθέο αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αληηκεηώπηζε ειηθησκέλνπ δηαβεηηθνύ (3) Πιήξσο εμαξηεκέλνο από βνήζεηα Έιεγρνο ζπκπηωκάηωλ Απνθπγή ππνγιπθαηκίαο Απνθπγή ζπρλνύ απηνειέγρνπ ΤΝΣΗΡΗΣΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ

74 Boston, Massachusetts

75 Harvard University

Yπάξρεη κεηαβνιηθό ζύλδξνκν;

Yπάξρεη κεηαβνιηθό ζύλδξνκν; Yπάξρεη κεηαβνιηθό ζύλδξνκν; Γεκ. Θ. Καξακήηζνο 20ν εηήζην ζπλέδξην ΓΔΒΔ Λίγε ηζηνξία Κylin E. 1923 Yπέξηαζε, ππεξγιπθαηκία, νπξηθή αξζξίηηδα (ζπρλή ζπλύπαξμε) Vague J. 1947 Αλδξνεηδήο θαη γπλαηθνεηδήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 11 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε Ξεξηερόκελα 11.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 300 11.1.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 300 11.1.2 ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ... 300 11.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΟΡΗΜΟΗ Σν monitoring ζηε ΜΔΘ νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ή δηαιείπνπζα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή δηαθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Τπεύζπλνο Έξεπλαο: Μηράιεο Κξαζηάο, PhD Δθπόλεζε Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο: Μάξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία.

Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία. Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία. Κσλζηαληίλνο Καξγηώηεο 1*, Θεκηζηνθιήο Βαζηιεηάδεο 2, Θενδώξα Γξίβα 1*, Υαξάιακπνο Κνπκαξάο 1*, Όιγα Γηνπιεκέ 2, Διέλε Θενραξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ.

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ. Eλδόξακα 2012 Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011 Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ...

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ... ΟΞΤ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ 9 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá 4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá ΟΡΓΑΝΩΖ Διιεληθή Δηαηξεία Αζεξνζθιήξωζεο Μαηάλδξνπ 9, 115 28 Αζήλα Σει. / Φαμ: 210 7210055 E-mail: info@atherosclerosis-gr.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΥΝΙΚΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ: ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ

ΠΛΑΥΝΙΚΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ: ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΛΑΥΝΙΚΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ: ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Γξ Θεκηζηνθιήο Σδώηδαο Δλδνθξηλνιόγνο Γείθηεο Μάδαο ώκαηνο (ΒΜΙ) BMI= Σωματικό Βάρος Υψος Καηεγνξηνπνίεζε ΒΜΙ Κίλδπλνο Διιεηπνβαξήο

Διαβάστε περισσότερα

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Παθοθσζιολογία ηης αθηροζκλήρφζης Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Η θαξδηναγγεηαθή λόζνο απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα ηελ αλζξώπηλε δσή θαη πγεία,

Διαβάστε περισσότερα

Παζνγέλεηα νζηενπόξσζεο λέεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο

Παζνγέλεηα νζηενπόξσζεο λέεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο Παζνγέλεηα νζηενπόξσζεο λέεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ΑΝΑΣΑΗΛΑΚΖ Α. Δλδνθξηλνιόγνο Ρόινο νζηώλ Όξζηα ζηάζε - βάδηζε Πξνζηαζία δσηηθώλ νξγάλσλ, πρ θαξδηά, εγθέθαινο, πλεύκνλεο, θηι Σεξάζηηα δεμακελή αζβεζηίνπ

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα