ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"

Transcript

1 b io ; lnv, Αριθ. φΰλ. 7 Τιμή δραχ. 50 Γραφεΐον : Χάνσεν 20, Τηλ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ Εγκεκριμένον ύ.τό ιοΰ Υπουργείου Θρησκευμάτων καί Έθ-νικής Παιδείας διά τής υπ αοιθ μον 39,867 (1942) άποφάσεως. 'Ιδρυτής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡ. ΜΑθΙΟΠΟΥΛΟΣ. Διευθύνεται ύπό τών κ. κ. Β. Π. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ καί Δ. Ν. ΧΩΡΑΦΑ Α9ήνα Iχ) Νοεμβρίου 1942 ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ f ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΥ ΣΟΥΤΣΟΥ θεέ! Ύμνεϊ τήν δόξαν σου ή νύξ καί ή ήμέρα. Μέ άνθη έστρωσας τήν γήν, μέ άστρα τόν αιθέρα. Τής γής άσύμφωνοι λαοί αίνοΰσι σε συμφώνως. Ποικίλαι γλώσσαι χίλιαι ύμνοΰσι σε συγχρόνως Τό παν Αμέτρητος μετράς, άόρ^τος όρίζεις. Τό παν άόρατος όρδς, άγνώριστος γνωρίζεις. Τό φώς, θεέ, τό σώμα σου, ό ήλιος τό δμμα σου ό κεραυνός φωνή σου. Τό άπειρον διάστημα τό μέγα σου άνάστημα, καί ό αιών στιγμή σου. Δύναται ό δάκτυλός σου ώς μοχλός τήν γήν νά σείση, καί τό κοίλον τής χειρός σου τούς ώκεανούς νά κλείση. Έ ν σου πνεΰμα μόνον σβύνει τών άστέρων τούς φανούς. Εν σου νεομα μόνον κλίνει πρός τήν γήν τούς ουρανούς.

2 2 1 Ν οεμ βρίου εκίνημα ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΟΣ Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΝ (Συνέχεια εκ τοΰ Τ ΡΙΤΟ Ν ποοηγουμένου) Είναι μεσάνυκτα περασμένα, δταν σέ μιά από τις δλοφώτιστες αίθουσες τής Κυρίας Βέρυλαμ ενας ωραίος μελαχροινός νέος πλησιάζει τήν οικοδέσποινα καί τήν χαιρετά μέ μεγάλη οικειότητα Ή λθ ες επί τέλου,! τοΰ λέγει αύ(ή. Είχα παύσ*ι νά ελπίζω. Έ γ ώ δμως δχι, αγαπητή μου έξαδέλφη, άπαντά δ λόρ5ος Ριόθλεσλυ, είχα περισσότερη υπομονή χαί βλέπεις δτι δλα τελειώσανε καλά. Ά π ό τήν προσοχή τής Κυρίας Βέρυλαμ δέν ξέφευγε τίποτε και άφοΰ μέ μιά γρήγορη ματιά εννόησε περί τίνος επροκειτο γελάει πονηρά. Ποιάν ψάχνεις νά βρής ; Μήπως μπορώ νά σέ βοηθήσω ; *0 Ριόθλεσλυ κοκκινίζει λιγάκι, άλλά άμέσως προσαοιείται τόν αδιάφορο και απαντάει μέ άφέλρια ; Γιά ποια θέλεις νά ψάχνω, άφοΰ εύρηκα σένα. Ή Ιςαδέλφη του κάνει Ινα ειρωνικό μορφασμό κα'ι τοΰ λέγει μέ ενα πονηρό χαμόγελο : Θΐλεις νά πιστέψω ότι εγώ σοΰ φθάνω ; Ας είναι δέν ειιμένω νά μάθω τά μυστικά σου, μόνο άπάντησέ μου σ αΰτή τήν ερώτησι : Για«ι δέν πήγες άμε σως στό Τάουαρς, άιλά έγραψες δτι θά φθάσχις στάς 19 ; Δουλειές! υπηρεσία άπαντά ό νέος μέ προσποιητή αδιαφορία. Δέν μοΰ έδωσαν άμέσως άδεια, γιατί δ συνταγματάρχης μου μέ χρε άζεται καί μόνο μεθαύριο θά μοΰ επιτρέψχι νά φ ύ γω. Γ ι αυτό αναγκάσθηκα νά γράψω τής θείας πώς θά φθάσω?κεί axis 19 τοΰ μηνός. Σάμπως μοΰ φαίνεται π»ς κάποια άλλη ποιο σπουδαία άπασχόλησις σέ κρα τάει.... Ό Ριόθλεσλυ μέ μιά ελαφρά χειςβνοιιία τήν διακόπτη κα'ι αλλάζει αμέσως ύφος. Καμμιά απολύτως άπασχόλησις, λέ γει μέ τόνο φωνής επίσημο, δέν υπάρχει ποΰ νά μέ κάνη νά ξεχνώ ού.ήν ποΰ ά γαπώ πιό πολύ άπό μητέρα μου. Σ αύιό μέ αδικείς, ξαδελφοΰλα μου, γιατί πίστεψε δτι μοΰ κοστίζει πολύ νά είμαι uaκρυά άπ αύτήν καί άπό τήν Μπεμποΰλα της.. Και χαμογελά τελειώνοντας τή φράσι του. Ξέρεις δμως δτι ή Μπεμποΰλα αύτή μεγάλωσε υπερβολικά και έγινε ψηλή, ώ μορφή, κομψή καί τόσο γλυκειά ; λέγει ή εξαδέλφη του και προσθέτει μέ ενθουσιασμό : Ω! αλήθεια tlvai ενα πλασματάκι χαριτωμένο! Θά εξακολουθούσε δέ νά εκφράζεται Ινθουσιωδώς, άλλά εί ναι πλέον φανερόν δτι ό Ριόθλεσλυ ελάχιστα προσέχει στά λεγόμενά της ναι χυττάζει στήν άκρη τής αιθούσης μ ενα χαμόγελο ευχαριστημένο Ά! φαίνεται πώς τήν ηΰρες επί τέλους! λέγει ή κυρία Βέρυλαμ καί ξαναγελά πονηρά. E h a i λοιπόν έδώ ε ; Κυττάζει κ αύτή στήν ϊδια διεύθυνσι και τό ε βλέπει νά μπαίνουν 4 5 Κύ ριοι, ανάμεσα σιούς οποίους ξεχωρίζει μιά κομψή γυναικεία σιλουέτα. Είναι ή Κυρία Σκάρλετ, ή γνωστή γιά τήν ωμορφιά νης στά καλύτερα σαλόνια. Πραγματικά όποιος τήν άντικρύσει μένει Ικστατικός. Είναι νέα ύψηλή, μέ χαρακτηριστικά ωραία, μέ μεγάλα μάτια εκ φραβτικά ποΰ γοητεύουν, άλλά στά ό ποια ενας καλός παρατηρητής διακρίνει μιά ελαφρά δόσιν είρωνίας. Φορεί μπλέ αραχνοΰφαντο φόρεμα καί περπατεί περήφανη γιά τό θαυμασμό ποΰ σκορπά τριγύρω της. Τά μαλλιά της έχουν κάτι τό παράξενο, ποΰ είναι καστανά μέ ξαν θές αποχρώσεις σδν χρυσές. Τά μάτια της λάμπουν σδν άστρα καί ή κινήσεις της είναι δλες ρυθμισμένες σδν άπό κά ποια μυστική μουσική. Οί θαυμαστοί ιης συναγωνίζονται ποι ος θά τής φανβ πιό εύχάριστος χαί σπεΰ δουν νά τής προσφέρουν μιά πολυθρόνα. "Ωστε είναι ή Κυρία Σκάρλετ, λέγι ι λίγο ταραγμένη ή Κυρία Βέρυλαμ Ω! αγαπητέ μου Φοΰλκε, κρίμα ποΰ δέν μπορώ νά σέ συγχαρώ. ^ - Ά λλά σέ βεβαιώ δτι άπατάσαι, ή Κυρία Σκάρλετ, γιά τήν ώρα τούλάχιστον είναι μιά άαλή γνωριμία ένόξ μηνός. Ποΰ τήν εγνώρισες ; Στάς Ινδία ς καί έταξειδεύααμεμαζί. Τότε λοιπόν είσθε παλαιοί φίλοι γ ι ατί e\a ταξεΐδι εχει τή μαγική δύναμι νά δένχ)... τις καρδιάς. Αύιό δέν είναι αλήθεια γιατί ή Κυ ρία Σκάρλετ καί εγώ Ιξακολουθοΰμε νά είμαστε άπλοΐ φίλοι. Ή Κυρία Βέρυλαμ κυττάζει περιφρονητικά πρός τό μέρος τής Κυρίας Σκάρ λετ, έ\φ συγχρόνως λέγει : Μά είναι δυνατόν νά ετναι φίλη κα νε»ός αύτή ή γυναΐχα ; Ο Φοΰλνε κυττάζει μέ απορία ιήν I ξαδέλφη του καί τής λέγει : Φαίνεσαι δα τήν αντιπαθείς. Ιήν άντιπινίκ' ; Οχι δά, κάνω κάτι καλύτερο ακόμη : δεν τήν λογαριάζω. Τότε λοι πόν, γιατί τήν προσκαλείς σιό σπίτι σου ; Πώς φαίνεται καυμένε Φοΰλκε πώς έρχεσαι άπό τάς Ινδίας, άλλοιώς θα ήξευ ρε; οτι οποίος ζή στή σημερινή κοινωνία, πρέπει νά ακόλουθή τή μόδα καί ή μόδα απαιτεί τώρα νά προσκαλοϋν ολοι τήν Σκάρλετ στό σπίτι τους. Αύτά είναι τά καια συνθήκην ψεύδη. Ολοι γνωρίζουμε τή μικρή καταγω>ή ιη, καί δμως δλοι κάνουμε σάν τρελλοί γιά νά τήν έχουμε στά σαλόνια μας. Ά λλά ποιο; είναι πάλι υύτός ποΰ πήγε τώρα κοντά τη, ; Ο Δουξ τοΰ Δόουτρυ, άπαντά δ νέος. Ά! Ναί. Γιά φανιάσου νά μήν ιόν γνωρίσω. Ή Κυρία Βέρυλυμ μένει γιά λίγο σκεπτική κι* ύστερα προσθέτει ; "Οταν συλ λογίζουμαι πώς χατόοθωσε νά φτάση τόσο ψηλά καί μόνη τη;! Μά ξεχνάς λέγει δ Φοΰλκε δτι είχε παντρευθή καλά. Ά! ναί! τόν καϋμένο τόν Σ«άρ λετ! Φυσικά αύτός τής έχρησίμευε γιά στήριγμα, άλλοι<τ>ς πώς θά μπορούσε νά παρουσιαοθή μονάχη της στήν κοινωνία; Ή αλήθεια είναι πώς έχει μεγάλο σουξέ, άλλά να εχχ) τήν άπαίτησι νά πάρη δοΰ κα.... Σωπαίνει άηότομα γιά νά Ιδή τί εντύ πωσι κάνουν τά λόγια της καί πράγματι δ Φαΰλκε μέ δλη του τήν προσπάθεια νά qpavfj ατάραχος, δέν τό κατορθώνει. Τϊ Ιννοείς ; τήν ρωτ σχεδόν άπό τομα. Ά πλούσιατα ότι δ Δούξ περνάει όλες τι υ τίς ήιιέρες σπίτι της. Ξεύρεις! κι5 αύτός τήν γνώρισε στάς Ινδίας.. Ό Δούξ θά τήν ζητήση είς γάμον ; καί 6 Φοΰλκε κατάχλωμος περιμένει τήν άπάντησι Ά! αγαπητέ μου πάς λιγάκι μακρυά, τ; ΰ άπαντά αύτή. Πώς είναι δυνα τόν νά τήν ζητήση οέ γάμον! Θά χτυπούσε τόσο άσχημα I, Πολύ μέ διασκεδάζεις, μά τήν αλήθεια, ξαδελφοΰλα μου, άλλά μήν ξεχνάς πώς μια οικοδέσποινα δέν είναι σωστό νά κατηγορή τούς προσκεκλημένους της. Καί δ Ριόθλεσλυ υποκλίνεται μέ μεγάλη εύγένεια καί σπεύδει νά πλησιάσω τήν νυρία Σκάρλετ. Αύτή μόλις τόν βλέπει νά πλησιάζη τοΰ λέγει^ μέ φωνή βαθειά μελωδική : Πώς αργήσατε! Καί τά μεγάλα >ης μάτια τόν κυττάνε τόιο περίεργα, ώστε δ νέος αίσθάνεται πώς «οκκινίζει ένφ τής άπαντά : Είναι μεγάλη σας καλοοσύνη αύτό ποΰ λετε και μοΰ δίνει ελπίδες δτι ή συντροφιά μου οά;?ίνε ευχάριστη. Ή Σκάρλετ χαμογελά καί μέ φιλαρέσκεια, σχεδόν πα,χνιδιάριχα τοΰ λέγει : Δέν φαντάζεσθε πόοο εχάσατε ποΰ αργήσατε. (Ακολουθεί)

3 4 ΗΦΡΟΝΤΙΔΑ ΙΙΪ ΚΥΡΙΟΥ ΑΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ " Ε ν α άπό χά π ό φ ι λ ά ν θ ^ ω ι α έργα τοϋ χ. Δ η μ ά ρ χ ο υ Α θ η ν α ί ω ν είναι τά παι διχά συσσίτια τά ό π ο ια π ρο Ι ό ς έτους αρ χίσα νε σάν ενας π α ιδ ιχ ό ς σ τ α θ μ ό ς χι ί σήμερα φ θ ά σ α ν ε σ δλη τήν Ά ή να τά ό / δ ό ν τ α γ ιά νά τ ρ έ φ ο υ ν ε χ ά θ ε μέρα δε, χάδες χιλιά δω ν φ τ ω χά παιδάκια. Π α ρ ά λ ληλα μέ χή σω ματική χροφή έφ ρ ό νχ ισ ε νά ΐ χ α ν ο π ο ήση χ «ί τήν ψ υ χ ή ι ώ ν π α ι δ ιώ ν. A t π α ι δ ιχ α ί έεοχαί καί at π α ιδ ιχ α ί χαχα σχη νώ σεις χ α θ ώ, και οι κήποι χ α ΐ ή δεν δροσχοιχίες σχά ό π ο ια χό π α ιδ ί μ π ο ρ εί νά π αίζη χ α ί ν ά ν α π νέ η Ιπ έ σ υ ρ α ν ιδιαιτέ ρως χήν προσοχή χου Ό χ. Γεω;γάχος> χοΰ ό π ο ιο υ ή δλη δράσις μέσα σχή Δη μαρ χία, σέ χίποχε άλλο δέν άπέβλεψε πα ρά πώ ς ν αν α κ ού φ ισ η τή δυσχι χία όπου χα ί αν χήν Ευρισχε, ε ϊ μ ε θ α βέβαιοι δ α δλ ο χ λη ρ ω νω ν τό ερ νο ν χου τής π ρ ο σ ι α rriας χοΰ π α ιδ ιο ΰ d a συμ περιλ ά βη σχά συ σ σ ίχ ια σ ι γ ή σ ιγά δλα χά φ χ ω χ ά παι δάχια χ α ΐ θ ά εχη έχσι χήν ευ γ ν ω μ ο σ ύ ν η χιλιά δω ν α π ό ρ ω ν τ ρ υ φ ε ρ ώ ν π λα σμ ά τω ν x a i χώ ν γ ο ν έ ω ν χων Η ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Ο ί γ ονείς είναι έχ εΐνοι π οΰ π ρ ω χ ο γ ν ω ρ ίζ ο υ ν εδώ χάχω στή γή χά π α ιδ ιά. Α ΰ χοι (ρ ρ ονχίζουν νά χά α ν α θ ρ έ ψ ο υ ν χαί νά τά α ν α π τύ ξο υ ν άναλόγω ς μέ χά μέσα ποΰ έχουν. Γι" α ΰ ί ό λ ο ιπ ό ν χα ί τά π α ι δ ιά χρεωστοΰν ν ά τούς σέβω νχαι χαί νά χούς χιμάνε. 1 Κ ά π ο υ είχα διαβάσει ότι μέσα σχά σπή τι οί γ ο ν ε ίς είνα ι σάν έμ ψ υ χ α ά /ά λ μ α τ α τοϋ Θ οΰ, π ολυ σ έ β α σ ια χαί χιμ ώ χαχα, χαί δ ί α ν χ α ίρο υν οί γ ο νε ίς γ ιά χσς τιμάς π ού τούς χ ά ν ο υ ν χα π α ιδ ιά, χαίρει μαζύ τους δ Θεός. Ή α γ ά π η γ ιά χούς γ ο νε ίς είναι ενας νόμ ος χής φ ύσεω ς γ ε ν ιχ ό ς, δ χι μ όνο γ ιά τούς α ν θ ρ ώ π ο υ ς άλλά χαι γιά δλα τ ά ζώ α, άχ ό μ α χα ί γ ι αυτά χά θ η ρία. Κ α ί είνα ι εΰχι λώταχο ν ά χόν ίδηΰμε δλοι μας αύτό χό Ν ό μ ο : χά γα τ ά χ ια, χά σ χ υ λ ά χ ια, χά α ρ νά κ ια, τά χ α χ σ ιχ ά χ ια, τά π ο υ λ ά χ ια, χά γ ο υ ρ ο υ ν ά χ ια, τά λυκόπουλα, τά αρκ ουδάκ ια, χά λεονταράκια κ ο. χ. α γ α π ά ν ε χούς γ ο νείς *ους *αι μάλιστα χή μ ά ν α τους. Ε! λ ο ιπ όν αν υ π ά ρ χ ου ν ά ν θ ρ ω π ο ι ποΰ δέν α γ α π ά ν ε τούς γ ο νείς χους χόχε αΰχοί είνα ι χειρότρροι άπό χά θηρία. Ό σ ίβ α σ μ ό ς χα ί ή αγάπη πρός τούς γ ο ν ε ίς είνα ι χαί εντολή τοΰ Δ ίχ α λ ό γ ο υ γ ι ά τήν ο π ο ία δ Θεός υπ όσχεται μαχρο* βιό ητα χ α ί ευτυχία εδώ στή γ ή «τίμ α χόν π α ιέ ρ α σου χα ι τήν μητέρα σου h a t v σοι γένη χα ι χαι ΐ>α μ ακροχρόνιος εση επ ί τής γ η ς». Κ α ί πρέπει όλα *ά π α ιδ ιά, χαί ά όμτι πολύ περ ισ σότερ ο χά μ ο ρ φ ω μ έν α, νά σ ίβ ω νχ α ι χ α ί νά α γ α π ά ν ε καί νά ύ «α χ ο ΰ ο υ ν χούς γ ο ν ε ι ; χω ν, δχι μ όνο γ ια τ ί έχουν ύ π ο χ ρ έ ω σ ι, άλλα χα ί γ ια τ ί τότε μ ό ν ο ν θ ά μ π ο ρ ού ν ε νά λένε δχι είνα ι ε> τάξει ά π έν α ν χι χώ ν ά λ /ω ν ά ν θ ρ ώ π ω ν. ΓΙΑ ΝΑ Γ Ε Λ Α Τ Ε 1. Κ ά π ο τ ε σέ μ ι ά έ λ λη ν ι κ ή έ π α ρ χ ί α οί μ α θ η τ α ί έ ν ό ς σ χ ο λ ε ί ο υ θ έ λ η σ α ν ν άστειευθοΰν είς β ά ρ ος τοΰ Κα θ η γη το ΰ των. Καί τ ο υ έ β α λ α ν ά π ά ν ω σ τ ή ν έ δ ρ α Μναν... γ ά ι δ α ρ ο! Ό Κ α θ η γ η τ ή ς μ ό λ ι ς μπήκε καί τόν είδε χω ρ ίς ν ά τά χ ά σ η γύ ρι σε π ρό ς τούς μ αθη τά ς καί είπε ά π σ θ έ σ τ α τ α : «Έ γ ώ Κύ ρ ι ο ι φ ε ύ γ ω, γ ι α τ ί β λ έ π ω δτι έκ λ έ ξα τε μόνοι σ α ς τόν Κα θ η γη τή πού σ α ς «ι ι ρέ π ε ι!» 2. Σ τ ή ν Α θ ή ν α κ ά π ο τ ε ύ π ή ρ χ ε Μνας ά γ ρ ά μ μ α τ ο ς δ ό τ ι οί ος ή ρ έ σ κ ε τ ο ν ά έλ λ η ν ί ζ η. Μι ά φ ο ρ ά π ο ύ τ ό ν ρ ώτ η σ β έ ν α ς φίλος* του π ο ι ό ς ή τ α ν ε έ κ ε ΐ ν ο ς π ο ΰ χ α ι ρ έ τ ι σ ε σ τ ό δ ρ ό μ ο ά π ή ν τ η σ ε έ λ λη ν ι κ ώ τα τ α : «Αύτός είναι μέλον σ τ ά π ο κα λ υ π τ ή ρ ι α τ ή ς ά δ ρ ι ά ν α ς τ ο ΰ Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η!» 3. Κι ά φ ο ΰ ή ρ θ ε ό λ ό γ ο ς γ ι ά τι ς έλληνικοΰρες θά σ α ς π ω καί γ ι ά μιά πρ όποσι π ο ϋ γ ε ι ν ε σ τ ά 1912 σ τ ή ν Α θ ή ν α π ά λ ι. Σηκώθηκε λοιπόν αύτός ποϋθελε νά κά νη τήν π ρ ό π ο σ ι κι' ά ρ χ ι σ ε : «Π ρ ο π ί ν ω ύ π έρ τής ό μ ή γ η ρ η ς ταύτης, καί ύπ έρ τών υ π έ ρ Π ί σ τ η ς καί Π α τ ρ ί ς π ε σ ώ ν, κ α ί δι ά τήν λ ό γ χ η ν τήν σ τ ή ρ ι ξ α ν τ ή ν Ε λ λ ά ς!» Φ α ν τ α σ θ ή τ ε τ ώ ρ α τό τι έ π η κ ο λ ο ύ θ η σ ε! Ο Γ Ε Ρ Ω ΣΟ Φ Ο Σ Β Λ Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ Π. Μ Α Θ Ι Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Η ΖΩΗ ΣΤΟ έ λ ω νά σ α ς δ ώ σ ω μ ι ά π ρ α γ μ α τική ε ι κ ό ν α τ ή ς κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ς ζ ω ή ς τ ο ΰ θ ρα ν ί ού. Καί π ι σ τ ε ύ ω δτι τ ή ν ε Ι κ ό ν α α ύ τ ή θά σ ά ς τήν δ ώ σ ω ό λ ο ζ ώ ν τ α ν η γ ι α τ ί τήν έ ζ η σ α ά π ό μ ω ρ ό σ χ ε δ ό ν, τ ή ν ζ ώ καί σ ή μ ε ρ α, καί θά τήν ζ ή σ ω ά κ ό μ α... Κα ί π ρ ώ τ ά ρ χ ί ζ ω ά π ' τό μ ά θ η μ α τ ής Ι σ τ ο ρ ί α ς, π ο ύ γ ι ά μ έ ν α ε ί ν α ι τό πιό ε ύ χ ά ρ ι σ τ ο. ά λ λ ά οί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι ( έννοώ έ κ ε ί ν ο υ ς π ο ύ δέν θ έ λ ο υ ν κ α ν έ ν α μ ά θ η μ α ) τήν άντ ιπα θούν Έ τ σ ι τήν ώ ρ α π ο ύ δ Καθηγητής έξ ε τά ζε ι ά λ λ ο υ ς ή π α ρ α δ ί δει, β λ έ π ε ι ς τ ε τ ρ ά δ ι α ά ν ο ι χ τ ά κ α ί χ έ ρ ι α ν ά γ ρ ά φ ο υ ν β ι α σ τ ι κ ά κι* ά λ λ ο ΰ β λ έ π ε ι ς β ι β λί α π ο ύ δ έ ν έ χ ο υ ν κ α μ μ ι ά θέση μ έ σ τό μ ά θ η μ α κ α ί κ ε φ ά λ ι α σ κ υ φ τ ά ν ά δια β ά ζ ο υ ν μέ φ α ν α τ ι σ μ ό. Κι' ά ν κ α μ μ ι ά φ ο ρά δ κ αθ ηγη τή ς τούς ρωτήση πότε έγεννήθ ηκε ό Μ ω ά μ ε θ τ ο ύ ς φ α ί ν ε τ α ι Κι νέζι κο καί δ έ ν ξ έ ρου ν τί ν' ά π α ν τ ή σ ο υ ν. Σ τ ό δ ι ά λ ε ι μ μ α πρ ό τ ή ς ε ι σ ό δ ο υ σ ι ό μ ά θ η μ α τ ώ ν ' Α ρ χ α ί ω ν οί «φ ω σ τ ή ρ ε ς» πε ρ ι τ ρ ι γ υ ρ ί ζ ο υ ν τ ο ύ ς κ α λ ο ύ ς κ α ί τ ο ύ ς θερμ ο π α ρ α κ α λ ο ϋ ν : «Γιά μ α ς τ ά λ έ τ ε κ α θ α ρ ά γ ι ά ν ά τ' ά κ ο ΰ μ ε, ε ί μ α σ τ ε χ α μ έ ν ο ι, ά ΐ ό σας κρίνεται ή τύχη μας. Καμ μ ιά φορά νά μ α ς κάν ετε καί καν έν α σχή μ α γ ι α ν ά κ α τ α λ α β α ί ν ο υ μ ε κ α λ ύ τ ε ρ α». Καί δόσ' τ ου π α ρ α κ ά λ ι α. Μό λ ι ς μ π α ί ν ο υ ν σ τ ή ν τ ά ξ ι Μνας ά π τούς ύδ ρο κ εφ ά λ ο υ ς πλ η σι ά ζε ι τόν π ρ ώ τ ο μ α θη τή κ α ί τ ο ΰ λ έ ε ι σ τ α ύ τ ί : «Πές του π ώ ς έχει νά μάς π α ρ α δ ώ σ η Σ υν τα κτ ικό, κι" έ χ ο υ μ ε ν ά μ α ζ έ ψ ο υ μ ε κ α ί γ ι ά τ ο ύ ς φ τ ωχ ο ύ ς». Ά λ λ ' δ Κ α θ η γ η τ ή ς τόν β λ έ π ε ι π ο ύ μ ι λ ά ε ι καί φ ω ν ά ζ ε ι ά γ ρ ι ε μ μ έ ν ο ς : «Έ! Έ σ ύ τί μ ι λ ά ς έ κ ε ϊ π έ ρ α ;» Τ ί π ο τ α Κύριε τ ό ν ρ ω ά ω τί θ ά γ ί ν η γ ι ά τόν Έ λ ε γ χ ο! Τ ώ ρ τ δέν ρ ω τά ν ε τίποτα. Α π α γ ο ρ εύ ετ α ι. Στ ό δι ά λ ει μ μ α νά ρωτήσης. Β έ β α ι α κ α μ μ ι ά φ ο ρ ά μέ Τήν ύ π ε ν θ ύ μησι τ ώ ν κ α λ ώ ν μ α θ η τ ώ ν τ ρ ώ γ ε τ α ι ^ ή ώ ρ α και οί μή γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ ε ς π ο ύ π α ν τά τ έ σ σ ε ρ α τήν γ λ υ τ ώ ν ο υ ν φ τ η ν ά. Ά λ λ ά δέν ε ί ν α ι κ ά θ ε μ έ ρ α τ' Α γ ι α ν ν ι ο ΰ κ ι έτ σ ι ά ρ γ ά ή γ ρ ή γ ο ρ α έ ρ χ ε τ α ι κ άπ οτ ε κι ή σ ε ι ρ ά τ ο υ ς. Σ τ ' ά λ λ α (Φυσική, Γ α λ λ ι κ ό ) δ έ ν τ ο ύ ς κ α ί γ ε τ α ι καρ φ ί ά ν π α ί ρ ν ο υ ν μ η δενικό. _ Ά λ λ ά σ τ Α ρ χ α ί α βρωμάει μπαροΰτι. ξ έ ρ ο υ ν δ τ ι ά π τ ό μ ά θ η μ α α ύ τ ό σ κ ά ε ι τό ΘΡΑΝΙΟ κ α ν ό ν ι κ αί τ ό τ ε. Γι' α ύ τ ό δ τ α ν δ έ ν ξ έ ρουν μά θη μ α ( π ρ ά γ μ α σ υ χ ν ό τ α τ α γ ιά μ ε ρικούς) κ ι ά κ ο ύ σ ο υ ν τ' δ ν ο μ ά τ ο υ ς γ ι ά ν ά σ η «ω θ ο ΰ ν κ ά ν ο υ ν τ ό κ ο ρ ό ϊ δ ο δήθεν δ τ ι δ έ ν ά κ ο υ σ α ν. Ά λ λ ά δ κ α θ η γ η τ ή ς (πού δέν εί ν αι γ έ ρ ο ς καί τά χ ει τ ε τ ρ α κ ό σ α Π τούς ξ α ν α φ ω ν ά ζ ε ι. Έ! Δ έ ν ά κ ο υ σε ς ό τ ά δ ε ς τ δ ν ο μ ά σου ; Π ο ι ό ς έ γ ώ κ ύρ ι ε Κ α θ η γ η ά ; Ο χ ι! Έ γ ώ! Κάν ει τιώς δ έ ν κ α τ ά λ α β ε κ αί π ρ ο σ π α θ ε ί ν ά Φάη τήν ώ ρ α μέ δ ι ά φ ο ρ α έπιχ ε ι ρ ή μ α τ α - ά λ λ ά στ ό τ έ λ ο ς ά ν α γ κ ά ζ ε τ α ι νά κ α τ α λ ό β η θ έ λ ο ν τ α ς κ α ί μή, κ ι ά φοΰ έ π ι κ α λ ε ΐ τ α ι τ ή ν έξ Οφους β ο ή θ ε ι α ν, γ υ ρ ί ζε ι ί < ε τ ε υ τ ι κ ά σ τ ο ύ ς σ υ μ μ α θ η τ ά ς του μ! ένα β λ έμ μ α πού δέν μ π ο ρ ε ί νά χαρακ τη ρι σ θ ή. Μόλ ις έρθει ή σε ιρ ά του έχει υφος ά ν θ ρ ώ π ου πού τά ξέ ρε ι δλα. Εξα φν α δ κ α θ η γ η τ ή ς ρ ω τ ά ε ι : «Τί γ ε ν ι κ ή ε ί ν ' αύ. τή ;». Χ ω ρ ί ς ν ά τ ά χ ά ο η κ ά ν ε ι π ώ ς σ κ έ π τ ε τ α ι κ αί ρ ί χ ν ε ι μ ι ά ά π ε λ π ι σ μ έ ν η μ α τ ι ά κ άτ ω. Α π ό λ υ τ ο ς τ ο ΰ σ φ υ ρ ί ζ ε ι έ ν α ς φ ί λ ο ς του Α π ρ ό σ ω π ο ς! Α κ ο ύ ε ι, κ ι ά π α ν τ α ό έ ξ ε τ α ζ ό μ ε ν ο ς θριαμβευτικά. Α μ έ σ ω ς ή τάξις άρχίζει τά χ ά χ α να έ ν ώ ό Κ α θ η γ η τ ή ς τ ο ΰ λ έ ε ι θ ο ι α μ β ε υ τ ι κ ώ τ ε ο α : Κ ά τ σ ε κ άτ ν καί μ η δ έ ν! Α υτό ς τά χάνει. Γιατί γ ε λ ά ε ι ή τ ά ξ ι ς ; Γ ι α τ ί μ η δ έ ν ; ΤΑ ώ >τε τόν κ ο ο ό ΐ δ ε ' ψε δ τ ά δ ε ς ; Έ ν ν ο ι α τ ου καί θ ά τ ο ΰ δείξη σ τ ό δ ι ά λ ε ι μ μ α π ο ι ό ς ε ί ν α ύ τ ό ς! Ά λ λ η φορά π ά λ ι ρ ω τ ά ε ι δ Καθηγη τ ή ς : «Τί θέση ε ί ν' έ δ ώ ;» " Ε ν α ς ά π τ ο ύ ς κ ά τ ω γ ι ά ν ά τοΰ δ ώ σ η νά κ α τ α λ ά β η κ α λ ύ τ ε ρ α τ ε ν τ ώ ν ε ι τ ά χ έ ρ ι α του έ ν ν ο ώ ν τ α ς μ α κ ρ ά. Ά λ λ ά τί ώ ρ α ΐ α π ο ύ κ α τ ά λ α β ε! Ε ύ θ ε ί α ς ά π α ν τ α μ έ στ όμφ ο. Μ η δ ε νι κό μέ τ ό ν ο κ αί στή θεσι σου ε ί ν ' ή ά π ά ν τ η σ ι ς τ οΰ κ α θ η γ η τ ή Κι ό κ α τ ά λ ο γ ο ς γ ί ν ε τ α ι δ λ ο κ αί κ ο υ λ ο υ ρτ ζ ί δ ι κ ο. Κα μ - ΐ ι ά φ ο ρ ά τ ό ν π ρ ο σ τ α τεύε ι ή τ ύ χη καί έ π ε ι δ ή ε ί ν α ι π ο λ λ ο ί ν ά έ ξ ε τ α σ θ ο ΰ ν, δ τ α ν έ ρ χ ε τ α ή σ ε ι ρ ά του ν τ ά ν ν τ ά ν κ τ υ π ά ε ι τό κ ο υ δ ο ΰ ν ι τοΰ δ α λ ε ί μ μ α τ ο ς. Σ ώ θ η κ ε ς τοΰ λ έ ε ι δ Κ α θ η γ η τ ή ς χ α μ ο γ ε λ ώ ν τ α ς, ξ έ ρ ο ν τ α ς τ ί ς γ ν ώ σ ε ι ς του. "Ά! Ά ν ξ έ ρ α τ ε Κύρι ε! Σ ή μ ε ρ α θ ά π α ι ρ ν α 20!! Ή μεγαλύτερη δ μ ω ς κ ωμωδία είναι τό μ ά θ η μ α τ ώ ν Γ α λ λ ι κ ώ ν. " Ο λ ο ι οι μ α θ η τ α ί ξ ε κ ο υ ρ ά ζ ο ν τ α ι α ύ τή τήν ώ ρ α. Κ ο υ ρ α σ μ έ ν ο ι ά π τ ά λ λ α τ ά δ ύ σ κ ο λ α β ρ ί σ κ ο υ ν μ ε γ ά λ η ά ν ά π α υ σ ι σ'

4 αύτ ό κι ευ λογ ού ν τούς αρμο δ ίο υ ς πού τούς έ β α λ α ν μιά ώ ρ α κάθε μέρα. Τούς β λ έ π ε ι ς ν ά χ α σ μ ο υ ρ ώ ν τ α ι κ α ί νά γ λ α ρ ι ά ζ ο υ ν Α ν ε ν ό χ λ η τ ο ι. Τό δ ι ά β α σ μ α τοΰ δ ι δ ά σ κ ο ν τ ο ς καί τ ω ν σ υ μ μ α θ η τ ώ ν τ ω ν ε ί ναι γ ι σ ύτ ούς τ ω ρ α ιότε ρο να νούρισμα κ αί τ ό γ λ υ κ ό τ ε τ ε ρ ο ν α ρ κ ω τ ι κ ό. Καί μόνο τ ά ξ ε φ τ έ ρ ι α μ ό λ ι ς κ ο μ π ι ά σ ε ι λ ί γ ο ό έξ,ε τ ά ζ ό μ ε ν ο ς π α ί ρ ν ο υ ν ά μ έ σ ω ς φ ω τ ι ά καί σηκώνουν τά χ έ ρ ι α μέχρι Ιβδόμου ούρα νοΰ. Γ ι ά τ ό μ ά θ η μ α τ ώ ν Φ υ σ ι κ ών δ έ ν θά π ώ τ ί π ο τ α γ ι α τ ί κ α θ ώ ς δ λ ο ι οί σ υ μ μ α θ η. τ α ί μου κ α ί έ γ ώ δέν τό σ υ μ π α θ ώ! "Ο σ ο γ ι ά τό μά θη μ α τών θρησκευτ ικών δέν έ χω ά π ο λ ύ τ ω ς λ έξ ι νά πώ. Γ ια τ ί σ αυ τό τ ό μ ά θ η μ α δ λ ο ι π ρ ο σ έ χ ο υ ν έ π ε ι δ ή ξ έ ρο υ ν δτ ι μ ό ν ο ό θ ε ό ς ε ί ν α ι ή έ λ π ί ς ή μ ό ν η άπομείνασα... Σ τ ό μ ά θ η μ α τ ώ ν Ε κ θ έ σ ε ω ν π ο ύ γ ιά μένα είναι γιορτή είναι γιά μερι κ ο ύ ς δ ρ ά μ α Β λ έ π ε ι ς π. χ. μ ε ο ι κ ο ύ, ά ρ Ι στούς σ δλα τά μαθήματα νά δ α γ κ ώ ν ου ν τ ο ύ ς κ ο ν δ υ λ ο φ ό ρ ο υ ς τ ω ν καί νά κ υ τ ά ν ε π ό σ ε ς μ υ ί γ ε ς 0 3 π ε τ ά ξ ο υ ν! Καί β λ έ π ε ι ς κα! μ ε ρ ι κ ο ύ ς ά λ λ ο υ ς π ο ύ σ τ ά λ λ α μ α θ ή μ α τ α εί ν ά π λ ώ ς καλ οί (μεταξύ τών ό π ο ί ω ν κγ ό ύ π ο φ α ι \ όμενοι. ) ν ά γ ρ ά φ ο υ ν ά κ α τ ά π α υ σ τ α χ ω ρ ί ς να σ τ α μ α τ ο ύ ν δ ι ό λου, Έ δ ώ είναι ό νό μ ος τής ά ν τι μ ε τ α - θ έ σ ε ω ς, δ η λ α δ ή οί κ α λ ο ί π α ρ α κ α λ ο ΰ ν τ ο ύ ς κ α κ ο ύ ς νά τ ο ύ ς σ ώ σ ο υ ν. Ά * λ ά οί ά λ λ ο ι δέν τ ά κ ο ΰ ν α ύ τ ά. Τ ώ ρ α ή σ φ α ί ρ α έχει άντιστραφεΐ ύπέρ αύτών. "Οταν σ ο υ λ ε γ α π ρ ο χ τ έ ς σ ΐο δ ι α γ ω ν ι σ μ ό τ ώ ν ' Α ρ χ α ί ω ν ν ά μοΰ π ή ς τ ό ν π α θ ητ ι κό μ έ λ λ ο ν τ α τ ο ΰ π ε ρ ι ο ρ ώ έ κ α ν ε ς τ ό ν ά ν ή ξ ε ρ ο. Τ ώ ρ α κ ι έ γ ώ δ έ ν σέ ξ έ ρ ω. 0 1 ά λ λ ο ι τ ο ύ ς π α ρ α κ α λ ο ΰ ν ά λ λ ' αύτοί δ έ ν έ ν ν ο ο ΰν έτσι. Μι ά φ ο ρ ά ήρ θε ή δ ό ξ α τ ο υ ς καί θ έ λ ο υ ν νά τήν κ α τ α λ ά βου ν. Τί ά λ λ ο θ έ λ ο υ ν ; Οί κ α λ ο ί ζ η τ ά ν ε τήν συνδρομή τους! Νά! Π ώ ς ή σφ α ίρ α π ά ν τ ο τ ε άντιστρέφ ε τ α ι κ ι ά ν ά ρ γ ε ΐ κ α μ μ ι ά φο ρ ά, π ο τ έ δέν μένει έτσι. Κ άπ οτ ε ά ρ γ ά ή γ ρ ή γ ο ρ α θ ά γ υ ρ ί σ η γ ι ά δ λ ο υ ς!... Μέ τήν ε ι κ ό ν α π ο ύ σ ά ς έ δ ω σ α, ε ί δ α τ ε π ι σ τ ε ύ ω τή ζ ω ή τ ο ΰ θ ρ α ν ί ο υ κ α λ ά. Κι έ π ε ι δ ή οι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι ά π ό σ α ς έ ν ν ο ώ δ σ ο υ ς θ ά μ έ δ ι α β ά σ ο υ ν είνο,ι κι* α ύ τ ο ί σ π ο υ & α σ τ α ί κ αί ζοον κι α υτ ο ί τ ή ν ζ ω ή τοΰ θ ρ α ν ί ο υ θ ά δο υ ν δ τ ι τ ί π ο τ ε δ έ ν πρό σ τ ε σ α δι κό μου π α ρ ά τ ά ζ ω γ ρ ά φ ι σ α δ πως είναι φυ^ικότατατα. Πιστεύω νά σας ε ύ χ α ρ ί σ τ η σ α. Μι ά ά λ λ η φ ο ρ ά θά σ α ς ξ α ν α γ ρ ά ψ ω γ ι ά τό σ χ ο λ ε ί ο γ ύ ρ ω ά π ό ά λ λ ο θέμα... Ε ΝΑ ΠΟΛΥ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ν Μ Υ Θ Ι Σ Τ ΟΡ Η Μ Α ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΝΑ ΠΕΘΑΝΗΣ ΣΤΙΣ 8 1)2 I ΤΗ τ α ν ά λ ή θ ε ι α μ ι ά α ύ θ ά δ ε ι α έκ μ έ ρ ο υ ς τοο «X. Κ» τό ν ά ά π ε ι λ ή σ η μέ θ ά ν α τ ο τ ή ν α ύ τ ο ΰ έ ξ ο χ ό τ η τ α τ ό ν Γ ά λ λ ο Υ π ο υ ρ γ ό τ ώ ν Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν. Καί δ χ ι μ ό ν ο ή τ α ν α ύ θ ά δ η ς α ύ τ ή ή άπ ε ι λ ή του, ά λ λ ή τ α ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ς κι ά σ κ ο πη Γ ι α Ί ό η. ' Υ π ο υ ρ γ ό ς ή τ α ν π ά μ π τ ω χ ο ς. Δ έ ν θ α μ π ο ρ ο ΰ σ ε π ο τ έ του νά π λη ρ ώσ η τό κ ο λ ο σ σ ι α ί ο π ο σ ό, πού ζ η τ ο ΰ σ ε ό «X. Κ.» γ ι ά ν ά μήν τό ν π ε ι ρ ά ς η καί ν ά φε ι σθη τή ζ ω ή τ ο υ! Ά λ λ ά καί π λ ο ύ σ ι ο ς ά κ ό μ α ν ά ή τ α ν δ έ ξ ο χ ώ τ α τ ο ς, π ά λι δέν θά λ ύγ ιζε μ π ρ ό ς σ τ ή ν έ κ β ι α σ η κ ή ά π ε ι λ η α κ ή έ π ι σ τ ο λ ή τοΰ «X. Κ.» " Ε ν α ς Υ π ο υ ρ γ ό ς τ ώ ν Έ σ ω τ ε ρ ι κών είν αι στή Γ α λ λ ί α ό ά ν ώ τ α τ ο ς άρχη γ ό ς τ ώ ν ά σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν δ υ ν ά μ ε ώ ν της. Δ έ ν μ π ο ρ ο ύ σ ε λ ο ι π ό ν π ο τ έ ν ά ύ π οκ ύ ψ η σ τ ί ς ά π ειλέ ς έν*ς έγ κ λη μ α ΐίου. δσοδήποτε τ ρ ο μ ε ρ ό ς καί μ ε γ α λ ο φ υ ή ς καί ά ν ή τ α ν δ ε γ κ λ η μ α τ ία ς αύτός ήταν π ρ αγμ α τικ ώ ς μιά μεγάλο φυια τοΰ έ γ κ λ ή μ α τ ο ς α ύ ΐ ό ς ό μυστηριώ δ ης «X. Κ». Σ έ δ έ κ α ψ η λ έ ς π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τε ς ώς τ ώ ρ α είχε στείλη τέτοιου είδ ους έ κ β ι α σ τ ι κ έ ς έ π ι σ τ ο λ έ ς κ αί... Οί έ φ τ ά π λ ή ρ ω σ α ν μ έ χ ρ ι δ ε κ ά ρ α ς... Οί τ ρ ε ι ς ά ρ ν ή θ η κ α ν, μέ π ε ρ ι ψ ρ ό ν η σ ι σ ι ω π η λή.. Κι α ύ τ ο ί οί τ ρ ε ι ς... π έ θ α ν α ν! Μέ τί τ ρ ό π ο (5^ά y e π έ θ α ν α ν α ύ τ ά τ ά τ ρ ί α θ ύ μ α τ ά του ; ' Α ς δ ο ΰ μ ε. Ό π ρ ώ τ ο ς οκ * ώθ η* ε ά π ^ τ υ χ α ΐ ο δήθεν δυ σ τύ χ η μ α. Ενω π ε ρ π α τ ο ύ σ ε δηλαδή ά ν ύ π ο π τ ο ς ό ά ν θ ρ ω π ο ς σ τ ό π βζ ο δ ρ ό μ ι ο, τοΰ ήρθε κα τ α κ έ φ α λ α μ ι ά ο γ κ ώ δ η ς γ λ ά σ τ ρ α μέ λ ο υ λ ούδ ια, ή ό π ο ί α τοΰκα ε τό κραν ίο λυώ μα Γ Α μ έ σ ω ς μερικοί ά σ τυ φ ύ λ α κ ε ς άνέ β ή κ α ν καί έ ψ α ξ α ν τή σ ο φ ί τ α έκεί νη τ ο ΰ σπιτιού, ά π ' τήν δπ ο ί α έπ εσ ε τ υ χ α ί ο ή γ λ ά σ τ ρ α, καί τή ν β ρ ή κ αν, φ υ σι κά τ ε λ ε ί ως άδεια. Ό δ ε ύ τ ε ρ ο ς σ κ ο τ ώ θ η κ ε άπό μι ά σ φ α ί ρ α π ι σ τ ο λ ι ο ύ, τ ό ό π ο ί ο τοΰ ά κ ο ύ μ π η σε κ ά ι χ ο ι ο ς κ α τ ά σ α ρ κ α π ί σω ά π τ ό ν τ ρ ά χ η λ ό τ ου Ή σάρ κα έπνιξε τό ν κρότο... ή μ ο λ υ β έ ν ι α σ φ α ί ρ α σ ύ ν τ ρ ι ψε τ ά κ όκκ α λ ά τ ου.. κ α ί τό ά τ υ χ ο θ ΰ μ α, τό ό π ο ι ο χ ά ζ ε υ ε μ π ρ ό ς σέ μι ά β υ ' ρ ί ν α ά π ό μ ε ρ ο υ μ α ν α ζ ι ο ΰ, σ ω ρ ι ά σ τ η κ ε στ ή γ ή κ ε ρ α υ ν ο β ο λ η μ έ ν ο. Καί ό τ ρ ί τ ο ς ξ ε ψ ύ χ η σ ε ά π ό δ η λ η τ η ρ ί α σ η μ υ σ τ η ρ ι ώ δ η έ ν ώ έ π ι ν ε τόν κ α φ έ του Ω σ τ ό σ ο οί έ φ τ ά έ κ ε ΐ ν ο ι β α θ ύ π λ ο υ τοι πού φάνηκαν φρόνιμοι, π λ ή ρ ω σ α ν τ ε ρ ά σ τ ι α π ο σ ά σ τ ό ν «X. Κ» θ ά μ π ο ρ ο ΰ σε λ ο ι π ό ν ό «X. Κ.». ά φ ο ΰ έ γ δ α ρ ε κ ύρ ι ο λ ε κ τ ι κ ά έ φ τ ά β α θ ύ π λ ο υ τ ο υ ς κι' Ι γ ι ν ε πο λ υ τ ά λ α ν τ ο ς κ α ί ο ύ τ ό ς νά φ ρ ο η μ έ ψ η π ε ι ά στ ό μ έ λ λ ο ν... θ ά π ρ ε π ε ν ά έ γ κ α τ α λ ε ί ψ η τό «έντι μο» έ π ά γ γ ε λ μ ά τ ου κ α ί νά ζή ση σ τ ό έ ξ ή ς μ ι ά ή σ υ χ η ζ ω ή. Φα ί ν ε σ αι δ μ ω ς δτι ή ή συ χ η α ύ τ ή ζ ω ή δ έ ν τ ρ α β ο ύ σ ε κα θ ό λο υ τόν «X. Κ.» Καί τ ά β α λ ε τ ώ ρ α μέ τόν ίδιο τόν Υ π ο υ ρ γ ό! Γ ι α τ ί ; " ί σως, γ ι α τ ί τ ο υ μ π α ι ν ε κ άθ ε λ ίγ ο στό ρουθοΰνι ή άδιάκ ριτη άστυνο μ ί α. Ί σ ω ς γ ι α τ ί δ έ ν τόν ά φ ι ν ε ή έ π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή τ ου ά ξ ι ο π ρ έ π ε ι α νά τ ε ρ μ α τ ί σ^ τ ό σ ο φ ρ ό ν ι μ α, ά λ λ ά κ αί τ ό σ ο ά δ ο ξ α τό έ ν δ ο ξ ο κ α ί έ π ι χ ε ρ δ έ ς σ τ ά δ ι ό το υ. "I σ ω ς γ ι α τ ί ή τ α ν Ι ν α ζ ι ζ ά ν ι ο π ο ν η ρ ό κ αί ή θ ε λ ε ν ά β ρ ί σ κ ε τ α ι σέ δ ο υ λ ε ι ά δ ι α ρ κ ώ ς Καί, τ έ λ ο ς : Ί σ ω ς ν ά ε ί χ ε «π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν α» μέ τήν Α ύ τ ο ΰ Ε ξ ο χ ό τ η τ α τ ό ν κ. Ζ α ρ τ ι ν ι έ ύ π ο υ ρ γ ό τών ' Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν τής Γ α λ λ ί α ς! Αύτά τά ίσ ω ς κι α ύ το ύ ς τούς σ υ λ λ ο γ ι σ μ ο ύ ς τού ς έκ α να ν ά ν α μ ε τ α ξ ύ των δ λ α τ ά μ ε γ ά λ α ά σ τ υ ν ο μ ι κ ά κ ε φ ά λ ι α τοΰ Παρισιοΰ, δ τ α ν τά έκ ά λε σ ε στό Ιδ ια ίτ ε ρο γ ρ α φ ε ί ο του ό τ ρ ο μ ο κ ρ α τ η μ έ ν ο ς Υ π ο υ ρ γ ό ς τ ο υ ς τ η λ ε φ ω ν ι κ ώ ς. ' Ε ξ α λ λ ο ς ά π ό τήν ά γ α ν ά κ τ η σ ί του δ κ Ζ α ρ ν τ ι ν ι έ κ α ί π ρ ο σ π α θ ώ ν τ α ς ν ά κρύψη τ ό ν τ ρ ό μ ο του, ά ν ο ι ξ ε τό σ υ ρ τ ά ρ ι τ ο υ καί έ δ ω σ ε στούς ά ρ χ η γ ο ύ ς τών δι αφ όρω ν ά σ τ υ νο μ ι κ ώ ν ύ π η ρ ε σ ι ώ ν ι ο ΰ ά π ε ρ ά ν τ ο υ Π ασ ι σιοΰ μιά άνώνυμη έπιστολή. Καί ή Ε π ι σ τ ο λ ή α ύ τ ή έ γ ρ α φ ε τ ά έ ξ η ς ; «Π ο λ υ α γ α π η μ έ ν ε μου Υ π ο υ ρ γ έ Κύριε Ζαρντινιέ, «Είκοσι χ ιλ ιά δ ε ς λίρες στερλίνες (8, σ η μ ε ρ ι ν έ ς δ ρ α χ μ έ ς ) ζ η τ ά ω μ ο ν ά χ α ά π ' τήν έ ξ ο χ ό τ η τ ά σου, ά λ λ ο ι ώ ς έ τ ο ι μ ά σ ο υ ν ά π ε θ ά ν η ς σ τ ι ς 8 1)2 τό π ρ ω ί τ ή ς 13ης τ ρ έ χ ο ν τ ο ς μ ην ό ς Ν ο ε μ β ρ ί ο υ! Ά π ά ν τ η σ έ μου Ν α ί, α ν δ έ χ ε σ α ι έννοε ΐ τ α ι, στή στ ή λ η τ ώ ν ά γ γ ε λ ι ώ ν τ ή ς έφημ ε ρ ί δ ο ς : «ΜΙ Κ Ρ Ο Σ Π Α Ρ Ι Σ Ι Ν Ο Σ», Φ υ σ ι κ ά δ έ ν θά β ά λ η ς τ δ ν ο μ ά ~ου ώ ς ύ π ο γ ρ α φ ή ά λ λ ά μ ο ν ά χ α τ ή ν λ έ ξ ι ν : «ό λ α τ ρ ε υ τ ό ς σου». Μό λ ι ς λ ο ι π ό ν δ ώ τό π ο λ υ π ό θ η τ ο Ν αί σου σ ι ή ν έ φ η μ ε ρ ί δ α ά μ έ σ ω ς θ ^ σοΰ σ τ ε ί λ ω μ ι ά ά λ λ η έ π ι σ ι ο λ ή, στ ήν δ π ο ί α θ ά σοΰ δ ί ν ω δ δ η γ ί ε ς μ έ τι τ ρ ό π ο θ ά μ οΰ σ τ ε ί λ η ς σ ί γ ο υ ρ α τά χ ρ ή μ α τ α. Π ρ ό σ ε ξ ε κ α λ ά μή β ά λ η ς ι δ ι α ί τ ε ρ α ση μάδια άπάνω στά χαρτονομίσματα, θέ λ ο ν τ α ς ν ά μέ π ι ά σ ο υ ν ε ύ κ ο λ α δ τ α ν θά τ ά ξ ο δ ε ύ ω... Ε π ί σ η ς π ρ ό σ ε ξ ε κ α λ ό ν ά σ υ μ μ ο ρ φ ω θ ή ς π ι σ τ ά μέ τ ί ς ό δ η γ ί ε ς π ού θά σοΰ δ ώ σ ω! θ ά ν α τ ο ς ά μ ε ί λ ι χ τ ο ς θ ά σέ π ε ρ ι μ έ ν η μ ό λ ι ς δ ώ τήν π α ρ α μ ι κ ρ ή τ ρ ικ λο π οδ ιά σου! Σ έ χ α ι ρ ε τ ώ π ι σ τ ό ς καί ά φ ω σ ι ω μ έ ν ο ς κ α ί τ α π ε ι ν ό ς θ ε ρ ά π ω ν τ ης ύ μ ε τ έ ρ α ς Εξοχότητος! «Χ Κ.» Η Α ν ω τ έ ρ ω α ύ θ α δ ε σ τ ά τ η έ π ι σ τ ο λ ή ή τ α ν γ ρ α μ μ έ ν η ά π ά ν ω σέ χ α ρ τ ί τ οΰ Κρ ά τ ο υ ς κ α ί κ λ ε ι σ μ έ ν η μέ β ο υ λ ο κ έ ρ ι σέ φ ά κ ε λ ο π ο ύ ε ί χ ε ώ ς έ π ι κε φ α λ ί δ α ^ : «Υ π ο υ ρ γ ό ς Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Ιδια ίτερον γ ρ α φ ε ΐ ο ι»!!! ( Ή σ υ ν έ χ ε ι α στ ό έ π ό μ ε ν ο ν ) (Μετάφρασις) Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ Ά γ α ~ η ί ά μ ο υ Έ Κ λ η ν & η ο ν λ Λ - βς, Α ύτ ή τή φ ο ρ ά σ ά ς χ α ι ρ ε τ ώ ε ύ χ α ρ ι σ τ η μ έ ν ο γ ι ά τ ι ς έ κ δ ο υ λ ε ύ σ ε ι ς π ού μοΰ κ ά να τε. Ά ν έξ ακ ο λ ου θή σε τε έτσι θά υπο ρ έ σ ω ν ά π ε ρ ά σ ω τι ς δ υ σ χ ε ρ ε ί ς α ύ τ έ ς συνθήκες κι δτ αν π ρ ώ τ α ό θ ε ό ς τ ε λ ε ι ώ σει α ύ τ ό ς ό π ό λ ε μ ο ς θ ά π ά ρ ω τή θέσι π ού.η ΰ τρέπει. "Ο πως βλέπετε δλα άνεξαιρέτως τά π ε ρ ι ο δ ι κ ά κ ά θ ε φ ο ρ ά α ύ ξ ά ν ο υ ν τ ή ν τιμή τ ο υ ς, έ γ ώ ε ί μ α ι τό φ τ η ν ό τ ε ρ ο ά π ' 3 λ α ώ ς κ αί ή έ φ η μ ε ο ί δ ε ς έ γ ι ν α ν 60 δ ρ χ. κ α ί θ ά έ ξ α κ ο λ ο υ θ ή σ ω έ τ σ ι χ ά ρ ι ς στή δι κή σ α ς ά φ ο σ ί ω σ ι. Π α ρ α κ α λ ώ πολύ έκείνους πού_μοΰ χ ρ ω σ τ ά ν ε τήν σ υ ν δ ρ ο μ ή τ ο υ ς ν ά μ οΰ τήν στείλουν τό γ ρ η γ ο ρ ό τ ε ρ ο γ ι α τ ί έχω μ ε γ ά λ η ά ν ά γ κ η στά τόσο υ π έ ρ ο γ κ α έξ οδα π ο ύ χ ω. Π α ρ α κ α λ ο ΰ ν τ α ι λ ο ι π ό ν ν ά μοΰ άποστείλουν τά χρήματα μέσω τα χ υ δ ρ ο μ ι κ ή ς Ε π ι τ α γ ή ς σ τ ή ν όδ ό ν Χ άν α ε ν 20 ή νά τ ά δώ σου ν στό έπί τής όδοΰ Βουλής 14 Ά ρ ω μ α τ ο π ω λ ε ΐ ο ν τ οΰ κ. Π α ύ λ ο υ X. Μα τθ οπούλου, ά π ό δπου θά τά λάβ ω ά σ φ α λ ώ ς. Τ ο ύ ς π α ρ α κ α λ ώ δέ νά κ ά ν ο υ ν α ύ τ ό δ σ ο τό δ υ ν α τ ό ν γ ρ η γ ο ρ ώ τ ε ρ α. Ή σ τ ν δ ρ ο μ ή έ χ ε ι ή μ έ ν Έ τ η σ ί α 1300 ή δέ Ε ξ ά μ η τ ο ς 650. Α ύ τ ό δέ τό δ ε κ α π ε ν θ ή μ ε -

5 ρο ένεγράφησαν 'Ετήσιοι οΐ κ. κ. Λ. Βρα» κίδιις, II, ΓυδτόποίΓ^-ος, I. Καιιπανάκιις, X- Πάκιις, Ν. Δε?.»νίν.ας, Κ. Έ - ξαγοράοης, Σ. Λ»(5χερατος, Κ. Κοκκινιίίς, Γ. ΙΤαπαΧεξανδρής, Χρ, Σαλα. πάτος καί Η. Χαρϊτος. Εξάμηνοι οΐ κ. κ. Λ. Νταί-ής, Οεπη Μπαότον-νη,Καίτη Παπαότανρον, Η. Αρ(ϊανιτίδης, Α. Αρβανίτης ναί Θ. Γιαννίρης. κ. Β, IN. Ψύ^ςαν : Τρί«ο2.ιν. "Ελαβα τήν τόσο θερμή έπιστολή σας καί πολύ εύχαριστήθηκα. Ό κ. Μαθιόπον^-ος σάς εύχαριστεί γιά τό καλά λόγιη καί μόλις βρή καιρό θά σας γράψη Ιδιαιτέρως,Σας εύχαριστώ πολύ γιά τούς δύο συνδρομητάς πού μου γράψετε, καί αναμένω τά χρήματα. Στήν ΤρΙπολι θά είστε Γενικός Αντιπρόσωπός μου καί βέβαια τώρα θά Φροντίσετε μέ πιό φανατισμό γιά τή διά δοσί μου. Τά φύλλα τών νέων συνδρομή τών άπεστάλησαν είς τήν Διεύθυνσίν σας, διότι δέν μοΰ έγράψατε τήν Διεύθυνσίν των. Σας παρακαλώ δταν μοΰ ξαναγρά ψετε νά τίς σημειώσετε "Αθών κόμην Φέοραν. Έλήφθη ή έξάμηνος συνδρομή σας καί τό θερμό γοάμ μα. Ό σ α μοΰ γράφετε είναι άλήθεια. Η άγγελία σας έλλείψει χώρου θά δήμοσιευθη στό έπόμενο φύλλο. Τό ψευδώνυμό σας ένεκρίθη Περιμένω διάδοσιν άπό ένα τόσον θερμό φίλο δπως σείς.πιστεύω δτι καί μέ έργα θά μοΰ δείξετετήν άγάπη σας γράφοντάς μου δσο μπορείτε περισσοτέρους συνδρομητάς. Γιά τόζήτημα τών σελίδων είναι έπΐ τοΰ παρόντος ά δύνατον γιατί τό Κράτος μας παραχω ρεΐ χάρτην μόνον γιά 8 σελίδες κι αύ τόν μέ τό σταγονόμετρο. Αργότερα μπορεί νά γίνη καί μέ 25 Τόν Διευθυντή μου μπορείτε νά τόν δήτε κάθε μέρα τίς Απογευματινές ώρες καί δή άπ τάς 2 4 μ.μ. θ ά είναι δέ πολύ εύτυχής νά σας γνω ρίση. Σ. Σκηλτόπ«νλον. Εύχαριστώ γιά τίς δυό συνδρομήτριες. Περιμένω νά μοΰ γράψετε κι* άλλους. S. Ά όλάνην. Εύχαριστώ γιά τόν συνδρομη*ή. Τόν έγραψα γιά ξεσπάθωμά σας περιμένω κ' άλλους. "Οπως εϊδιτεστό προηγούμενο άρχισα νά δημοσιεύω Ασκήσεις. Σας ειδοποιώ λοιπόν άπό σήαερα δτι δέχουμαι ά*' 5 λους σας πνευματικές άσκήσεις μόνο πρωτότυπες, γιατί οί άντιγραμμένες θά πεταχτοΰν στό καλάθι τών άχρήστων. "Όλοι άνεξαιρέτως μποροΰν νά μοΰ στέλνουν κομμάτια γιά τήν Σ. Σ 'Ακόμη καί παιδικά Πνεύματα, χωρίς ούδεμίαν συμμετοχήν. Ό Διευθυντής κύριος Δη^ιήτριος Νικ. Χωραφΰς δστις έώρταζε τήν 26ην παρελθόντος μηνός εύχαριστεϊ θερμά δλους δσους τόν εύχήθηκαν ιδιαιτέρως. Γ Δηιιητριάδην : 'Επιστολή έλήφθη. Άλλά ψευδώνυμο δέν έγκρίνεται. Νά στείλετε άλλο. Πολύ μ ευχαρίστησε τό γραμματάκι σου μικρέ μου Ν- Βαόιλείον. Ά ν καί είναι γεμάτο άνορθογραψί^ς είναι τρισχαριτωμένο. Δέν μέ κουράζεις διόλου καί κάθε μέρα νά μοΰ γοάφης. Ίσ α Ισα πού πολύ εύχαριστοΰμαι. Δ- νριακόχονλον- Έλήφθη τό διήγημά σας, άλλά δυστυχώς δέν έγκρίνεται. Γιά δσα μοΰ γράφετε τό καλύτερο θά ή ταν νά περνούσατε ό ίδιος άπ' τό γραφείο. λ. Νικήταν. (Θεσσαλονίκην) Δυστυχώς τόπος δέν ύπάρχει γιά δσα λέτε νά βάζουμε. Γιά τ άλλα είμαι σύμφωνο. Λόξαν τοΰ 21 'Ενεκρ(θη τό ψευδώνυμο. Κι' δλα σας τ' άδέλφια μποροΰν νά πάρουν ψϊυδώνυμο. Τό ποιηματάκι σας πολύ πετυχημένο. Καί τώρα σας χαιρετώ τό άγαπητό σας ΞΕΚΙΝΗΜΑ τής ΝΕΙΟΤΗΣ Π Ν Ε Υ Μ Α Τ ΙΚ Α Ι Α Σ Κ Η Σ Ε ΙΣ (At λύσεις δεκταί μέχρι 30 Δεκεμβρίου 1942). 4) Πρόσθεσε κοντά στό ϊα Τρία μοναχά ψηφία Καί άμέσως φιγουράρει "Ενα δνομα μέ χάρι Πού άν φίλη μου θελήσης Νά προπαροξυτονίσης Μιά Πρωτεύουσα θά κτίσης. ( Εστάλη ύπό τοΰ Τσιγγάνικου βιολιού) 5) Προδότης ύπήρξα αίσχρας προδοσίας Τεκμήριον δίνω άγάπης, φιλίας Τοΰ έρωτος γίνομαι στολίδι λαμπρόν Καί φόρος τών ζώντωνέπί τών νεκρών. Τώ λύσαντι πρώτω ούδέν ύπισχνοΰμαι Τη πρώτη λυσάση τήν λύσιν δωροΰμαι. 6) Μέ ποιό τρόπο μπορεί κανείς νά διπλασιάση τά λεπτά του; 7) Γιατί τίς μελιτζάνες τίς πανε στήν λαχαναγορά νά τίς πουλήσουνε ; 8) Ποιός άπ τούς βασιλείς της *Ισπανίάς φόραγε τό μεγαλύτερο στέμμα; 9) Νά φτιάξης μέ τέσσερα ίδια ψηφία τοΰ άλφαβήτου ένα Ομηρικό ήρωα. Τ Υ Π Ο I Σ : Ε. Τσινίκα - Δ. Τσουλότη Πλατεία Άγ. Θεοδώρων Σκουλενίου 1 Έχτελοΰνται παντός είδους Τυπογοα φικαι καί Βιβλιοδειιχαΐ εογασίαι.

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν...

Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν... Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν... Εἰς τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου 3 Γεωργίου Πρωγάκη... 3 Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου... 3 Εἰς τήν ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ 5 Ιωάννου Πρωτοψάλτου... 5 Εἰς τά Εἰσόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον.

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. n 00211000Aqq11j1w Εκ νε ό τη τός μου ο εχ θρό ός με πει ρά ζει, 00qaj-1`q`qq+0)q11l1 ταίς η δο ναίς φλέ γει με ε γώ δέ πε ποι θώς, 0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. 211`w1l1+000 0wl1

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε. 2 0 1 9 Κλ ά δο ς θερ µ ι κώ ν τη λ εκα τ ευθυ νό µ εν ω ν α υ το κι νή τω ν. Υπ εύ θυνο ς Κ λ ά δ ο υ Ζωτιαδης Κωστας bo d @ e l - m e. gr

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι ΗΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ Ἦχος Ἔκτσις. ι Οι οι οι οι τ Β Χ ρο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Β ο ο χ ρο ο βι ιµ µ µ στι ι ι κω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ως ι κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι κο ο νι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο Χερουβικό σε ἦχο πλ.. Ε ΑΣΗ ΤΟ ΩΣΤΑΤΙΟΥ ΡΙΓΓΟΥ ΑΡΧΟΤΟΣ ΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ.Τ.Χ.Ε. Ἦχος Nε Οι τ Χε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πα ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф 1 Δοξολογία Εἰρμολογική ẅѓỳѓѓ ЃЃΝη Ἀπαγγελία Θρ. Στανίτσα - Νικ. Δανιηλίδη ч ñ ЃЃЃЃЃЃЃЃЃ ПзÙЃтéЃЃтЃЃтòёЃЃчéЃчöЃЃтЃЃтЃЃсЃсØ ЃūţŞЃЃцЃт Νε ο ξα α σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα с с ц Ù Ѓ т Ѓ т é Ѓ т ò ūţşѓщ

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα ξα α προ ο ος σε ει σα α α α κου σο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου

Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 4 Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864)... 5 Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896)... 7 Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965)... 9 Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988)... 11 Ἀθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου ου σο ο ο ο ονμου ει σα α α κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε κρα α ξα προς σε ει σα α α κου σο ο ον μου προσ χες τη φω νη η η η η τη η

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) Δ.Ο.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τη με αριθ. εκπρόθεσμη ιροποποιηιική δήλωση χου/χης με Α Φ Μ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Β43046ΨΖ2Ν-Φ7Ο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 19/10/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλτήριον. Ψαλμοί 3. Ἐκλογαὶ κατ ἦχον 146

Ψαλτήριον. Ψαλμοί 3. Ἐκλογαὶ κατ ἦχον 146 Ψαλτήριον Ψαλμοί 3 Ψαλμοί 1, 2 καὶ 3 Μακάριος ἀνήρ... Πέτρου Λαμπαδαρίου... 4 Ψαλμός 1 Μακάριος ανήρ... Φωκαέως... 32 Ψαλμός 1 Μακάριος ἀνήρ... 37 Ψαλμός 3 Κύριε τί ἐπληθύνθησαν πλ.α... 41 Ψαλμός 5 Τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα