Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω"

Transcript

1 ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ ΣΧΛ Κ Σ ΣΥ ΞΞΥΛΦΣ Φ Σ Σ Γ ΓΗΣ π Λ ιιπ λ Λ ρ ιξι λ ξ π ι λ ξ ξ η ψη ηξ Ι ι Φ ψ μ ρ ΡΦΣ ιι ι ι ι τ α Ξ ι λ γ ι ξ ι μι ΟΛ κ Ι Φ Φ Ι α Δ σ ξ ιι Γ ι Π ι ε ι κ Λ ι Ωιι τ κπα δε αη Α τ κ Γ ρ Φτ μι ζ Ε τ ετη κη ι α Πα δαγωγικ Κα δ γησηζ ΠΕ α ΔΕ Αττικη Λ Ξ ι Δ Γ Ξ ι ΛΞ Δ υ ψνψ ι Λ μ Αθη α Φ Α Πρδληψη δηλητηριασειι τα Τα δ α ατ τ σι ναδελ τ Μετα τηγ ε τ η αυι δ ργαγωση ιυι ημερ δω ητηρ σε ζ σ α ττα δ τ Ξ ι λ Λ ρ Ληψ Κ ν ι ε σ απ Ξ τ ζ ΧΛ Κ ζ Σ μ Λι ζ ι ι σ κηζ υ ξζ Α Κα ΔΩ ι γ τ Π ιδι γτ Α Κ ι τ Ω ι ιι Γι ι λ ιι πτ ι ΔΩ ε ιι τ τ ι τ υ λ τ ν ν ν ν Δηλητηριασε ν Γε ικυ Νκμε υ Π Α Κυριακυ σαζ ατιστ λλω εγ ειρ δ ΤΟ Κ τρυ Δηλητηρ σξ με θ μα ληψη ηλητηρια ειι α ΞΛ Α ι δ Ξι υ ν ΥΛ ν ν Λ ιιπ τ Α Ι τλι πτ τ ηπ Ρ ν ν ν υ ν Τ ι τρ Δηλητπριασει ε α α Κα μ αδ κ τμημα γ α λ Ψη δλη τη Ελ αδα με σκοπφ τη Τ σροχη πληρφρ Φ γ α σι τ μετι π η δηλητηρ ασει Τιζ β Μ αδε Υ α τηζ Χι ραζ σε δ ι τεζ γιατρ ζ Και στ Κ δ Συ ημμ Πρ ληψη δηλητη ι αει στα πα δι Ν κλαα Τρ π δη Σ λ κ ΣΟμβυλ Φυικη Α γι γη

2 Σ λ Ι Ι Ι ΙΔΩΝ Θ ΝΩ ΓΙΑ ΑΓΛΑΙ ΥΡΙΑ Ο ΚΕΓ ΔΗΛ Ι Ι Σ ΩΙ Π ΟΛ ΙΨ ΔΗΛ Ι ΙΑΣ Ω Σ ΙΙΑΙΔΙΑ ΘΗΙγ

3 Π ι λ γ Κ ιτρ Δηλητηρι ειυι ε ναι τμημα τ υ Παθ λ ι ι μ α τ υ α με υ Πα δωτ Π Α Κυρια ι αι αλ πτει λη τη μι α αθημεριν επ Ι ρ υ β εω δ α πληρφ εζ ια συμ ττωματ λ α Χαι α ι μετι πι η δηλητηρι ε υν απ φ ρμα α ε δη ι ια η η ηαεω αι Με γημι υα ε Στα ρ νια λειτυρ α τυ υπηρξε μια πρ δευτι ξ αι ξηση των λη εω ι π ε τα τελευτα α ια γυν αταθερπ ιηθε περ π υ στιζ ετηα Απδ αυτ ι δηλητηρι αει π υ αφ ρ ι παιδι ηλι α ετ ηταν ια τ τ τ υ ν λ υ των δηλητη ι εων ι δηλητη ι αει λ ιπ ν απτελ ν νδυ ια την παιδι η ηλι α αι η φρ τ δα αι η ευθι νη ια την π ληψξ τυ α η ει στ υζ νε των π ν η α πη αι η α ω α ια τη σωστη αι ααφαλη αν πτυξη τω παι δι ν τ υ ε ναι αδιαμφιαβητητη Παρ λα αυτ π λ φ ζ η ψια ι αυξ μ νε ευθι ε ι η ι ρυθμ τηζ ξωηζ αλλ αι η επιπ λαι τητα δηγ ν αε ατυ ξματα με λλ τε λλε αυν πειε Κ ιπρ Δηλητηρι εων ψω ξ ταζ την αν η πυ υπ ρ ει ια εημ ωαη τω νι ν τα θ ματα αυτ π υ αφρ ν πρ ληι η αι α ωγη υγε α για τη ευα θητη παιδι η ηλι α γει δ α ηρι π ιηθε εδ Δ αι αρ ετ νια ι ντα ενημε ωτιιζ μαθξματα αε γνε αε βρεφνηπια ι ξ αι παιδι ι αταθμ αθ χαι σε ηπια ω ε α αι Δημ τι Σ λε α τ υ μ ι Αττι η Πα ληλα ε δ δεται εημε ωτι φυλλ δι ια ην π δληι η των δηλητηρι αεω τα παιδι δ αη εν α μα ε ειριδ υ τ υ υ τη αειρ ια την πρ ληι η των δηλητηριι αεων τα παιδι με τ α διανεμηθε αι π ζ την πε φ ρεια θεωρ ι ιε τι ε αι υπ ρ ω η μαζ σα μια π σφ ρ τ υ νε πυ πι ξ υ ι αι αγωνιι τα τ υφε πλ αματα πυ φεραν ατ ν μ μα Για τ ρ Δηληηριι εων Η Διευθι τρια Π λυξ νη Γ υ

4 ι δηληηρι αει απτε γ παγ ι αμι πρι βλημα ιδια τερα τωγ αγε γμ νω ιιρι ν α ι αιτ εζ τ υ μεγ λ υ αριθμ των δηλητηρι αε ωγ λ τν μ ε γαι τερι πι αριθμι ευ μ τι γ χαι υι γ π υ υ λ φρι ν χαι χρησιμ πι ιι ιται απ τ γ νθρωπ χαι η μη ηρηαη τω μ τρων πρταα αζ χα ασφαλ διατ ρησηζ φι λαξη μ αα τ απ τι α φι ρμα α τα αλλυιτι ι τα γεω γιχ φ ρμα α τα ε δη ι ια η χ η ηζ τα απ υπ α τηι τα απ ι μητικι ι ρων η νιιφθαλ νη ι ημι υα ε για επαγγελματι η χ ηση τα διι φρα α ιιδραατη α ι δι φι ρε βαφ ζ τα διαλιπι ε αι μερι ι απ τα ευι αματα τα π α μι τρ να πρ αλ υν δηλητηρ ααη αριθμ των πε ιπτιδ ειυγ δη ητηρι εωγ π υ αντιμετωπζει ι θε ρ ν τ ιπρ Δηληηριι αεων αυξ νεται πρ δευτι ι Αυτ φε λεται αι τι μ α α απ ι υπ ργυν διαρ ι περια τερα πρι ιτα αθαρι μ ημιπι αλλυντι αι λλε τξι υ ε α φ ρμα α επ η π υ υπ ρ υγ σε απ τι ι υ αυξηθε ω α ημε των αιρι ν Γρηγ ρι ρυθμ ξω γ ζ ψυχ σωματι ν αηματα αυξημ νη χ ση φα μ ων αναλγητι αγ λιπι ηρεμια ι αλλι χαι ω μ δα ω συγη θεια αναλγητι βιταμ νε ι λη ει πυ δ τη ε τ τρ Δηλητη ρι αεων τ χαι αφ ααγ παιδι απ ετι ηταν υ λι ι Η αμ λεια χαι η απρ εξ α των μεγ λων αι ιδια τερα των γνιι ν ε ναι τιζ περι τερε φρ υπε θυνη για τιζ δηλητηρι αειζ τ γ παιδιι γ ε αρ ετ πρ απ μ ρυ των ενηλ ων ι δηλητηρι ει τα παιδι μπρ ν γα ελαττωθ ν δραατι ι παιδ αιην πρπι θει τ υ να ερευν αει τ περιβι λλγ τυ ι να τι τγ γδυν μαατε π χρε μι ν ι να ι ν υμε τ περιβ λλγ τυ απιτιι ααφαλ αι α γδυγο για τα παιδιι Δηλητη ιι σ ε ζα γ ε πω γνιυρξυμε ε θε π τι ι πι ρ ι πλλ ε δη αι ιευι μα τα για τι ανι γ ε λα τ ζ αθημεριν ρηαει πω φι ρμα α αλλυ τι απ ρρυ παυ λωρ νη ε δη αθαριαμι ειπ μ τ να Π να α Δυ υ ιδ π ι αυ ν δεν αταβι λλ υμε πραπ θεια να τα διαηρ με ατι τ τ ι τρ π ι α ε γα μην ε ναι πρι αιτι α α παιδι Γιατ ι λα αυ τι ι λλ πι π λ αι ι λλ λιγι τε ρ μπρε να ε ναι επιβλαβ η επι νδυ γα ι μεγ λι αι υρ ω ι γνε πρ πει να τ γνωρζυγ αιη χαι γα τ αυνειδητπι αυ

5 Σ Φι ρμακα Α ετι λ αλι υλι ι ξ Πα ετ ιμι η Κ ΤΑΛ ΓΟΣ ΞΙ Ω ΣΙΩ Π ΡΙΣ ΤΑΙ Σ ΣΠΙ Ι Απιρ νη ε ι ι ι τι τ βαρ β ιτ ι ρ ι β εν δ ιαξ π ν ε Γρ ι υ λ ι ι τι ατ αθχιπιι λ ρ ι μ ιπρ α μ ν μ ιτρ ι πτυλ η Αιηι επιληπτι α βαλπρ ι ι ν ιτρ ι ι αρ βαμαξ επ νη φαιν βαρ β ιτι λη Α ηιιτα ιι Αιτι ηχι Ριι ι ζ ταγι ι ε εφεδρλ η αθα τι α δι ιγγ ε ι ι ι δα τυλ τι δα αντι π ε ρτ ι ι τηπτι ι β ρι ι ι ξι ι δι φ ιι λε Αι μτι ι τι ι δ ρι Φ ιι ι ιι ι αιτα απγι ν ι ι η Αμφετ ι νε θυρε ειδι δι υρητι ι ξαρτηι ιγι ε ι ι ε αμφεταμ ε α νη ηρω νη μεθαδι νη ρ Ε δη ι ι ακη χ σηζ λ ρ νη αι ι λλ ι ιθαριτι ι διαλι μ τα Χλα ριωμ ν ι υδργν νθρ ι ε Πετρελαι ειδ βε ξ ν φτι Απ ρρ υπα τι ι πλ υγτ ρ υ ρι ιυγ π ιι τωγ μ μων α Απι φρ ι τι απ ετει Ιε φλε τε γηψικ υα ε ερξ βει νη Φ τι ι ιι ι ι ι γρ με θ ιν λη π ετρ ελαι ε ιδ αμπ τε γι πρι ι ιμ ιι μ ε τιιλδ ε δη Καλλυντι ι Βαφ μα λιι με θανι λη Πρ ι ντα ι ιν ν τ αυ ττ ηαη ρι ιιιτα μι λ υβι αριτε ι ι λωρια μ νι υδργν θρα ε Δ ιαλυτι ι τι ι ξ α αλκ λια ε υ αγτι γτμ τι γα γτι μ ι ι πιυ Θητι π ι τε π υρ ε θρ ε ιτ ι απωθ ητι λ ιρ ι ιτ ι δι ων ξι ων Σ κτι ναφθαλ η αμφι ρ Π τι φ ρμαχ Ι υ ι ι ινι ι ιντιπηκτι Π ακα ατ λγ τ ξικ ι ι ιι ι πυ πρ πει να ρηγε ται στ υζ γ νε παιδι ν π υ αρ ζυν ι α ι Ο νται μ α τ π τι

6 Λι θ επιπι λαιε αντιλι ψει γ ν ων α διαφ ρ α υπ ε τ μησιι τ υ ι δι γ υ Δεν γινε αιτ π τε αν βι λει μια γ υλιι α α μα τ υ Θα τ φτι ει Θα τ υ πλ γω τ σι μα Π λλ υα ε ε γαι αυατι αι δρ ι ν ι με α τ πι λλε πι λι υν π λ μεγ λη τξι πητα ι θα πι θει αν γλ ψει λ γ ναφθαλ νη μια ε η μ απωθητι η πχα τα Η δ α λγ α π υ θεωρε ται τ ξι επι γδυγη γ α τ μι ρ παιδ για π λλ υ ε ε γαι π λι μ χ β περ β λικ αυτ πεπ Φ η υπφαι ι δ ξ α σε μα δεν αυμβα νυν αυτ τ πρ α ω εγι τ παιδ μυ να δευτερ λεπτ ε ναι αρ ετ αν διαφ γει τη π σ τ αι ε ναι α περι β λλ ν τ υ απ τ γαρα λωρ νη λ νια πω πρ υμε τ παιδ γα μη μα π ειτ α ριβ ιρ αταλλ χαι τ απ ια ρι ν υμε απ τ πεδ δρι η τ υ αζ εφθ με π α περια τερ πρ πει γα απ μαχρι νυμε τι επι νδυγεζ για η ξω τ υ υ ε Σ πα Δζ γι ι σ Ν ξ ιλ ην αφ νετε τα παιδιι να παξ υν με υτιι π υ ε χαν ψ ρμ ια ειτ ι τι να

7 γι τ ω μι Θει τ παιδ μ υ γα πρ ει α παιδι δεν υπα ν πι γτα ξε ευν ι ν τ γ ρω τ υ μ δ ιμ ξ τ ν βι ζ υν τα πι γτα α ατ μα αλι τερη λ η ε ναι η πρ φι λαξη απ την θε η αε γδυγ Π φι λαξη τωγ παιδιι γ α τ ζ δηλητηριι αει α ψ ρμαια πρ ι ει α ε αι ιι ψ ιτα για τα μι παιδιι α φ ρμα α πρ πει να φυλ αα γται σε ειδι ι φαρμα ε ε υι ηλ θ αη α γα μηγ φθ νυν τα παιδι Στ παιδ απ τη στιγμ πυ μπ ρε γα ε παιδευτε αι να αταν ει περ πυ μετ τ μ γα π πει να εξηγηθε τι τ φ ρμα τ πα ρνει για γα γ νει αλ απι τη αυγ ε ριμ νη ν α αι μ ν ταγ τ ει ζεται επειδ τ α ττ αε γιατρ π αη πρ πει α γ νει αφ τι τ δ νει π ιπα ι π ι μεγ λ Δεγ τ πα ρνει μ ν τ υ α μη χ ησ μπ ι γ αι πτι ι ρ ι λα πι τη φ α υλ ταα σ υ ι λλα αγ λ γα με γλι ι μα α ε να αυγ εται ατ μυαλ τυ παιδι ρ λ τ υ

8 λι Στ εμπ ρι υ λφρ ν ε δη αθαρι μ με απ ι ααφαλε α πυ δι α λα μπ ρε να ανξει να μι ρ παιδ Καλ ε ναι να πρυτιμ νται αιπ ι υ ευα ε λλ πρ η γα μηγ αφ υμε πτ ατ τη ι ρα τη αθαρι τητα τυ απιτι ανι μ να μπυ ι λια αφ λα τα λα τα ε δη αθαρι τητα ε μ χτ γα ε τμ απωθητι δ ιαλ τε πετρ ελαι ειδ φυτφ ρμα α π υ υπ ρ υγ πιθαγ γ για τα λυλ δια πρι πει γα ε γαι λειδωμ να αε γτ υλ πι τ μπ ι η τηγ απθ η παι φυι μα ριι απ τρ φιμα τε τ λ ι Λ λ Μν β

9 Στα παιδι δει πρ πει γα δθε π τ ω για δ ιμ ιν πνευματι δε π τι Η παι τητα που πρ αλε ψ Θη αι αβα δηλητηρ ααη στα παιδιι ε γαι πλ μι υρ ωζ για τα πυ γ αλ λ ι α ι ξ λιπ ρ υ σχυ Τα παιδι θα πρ πει γα ε παιδευτ γ ι α ε γα τα θεωρ ν απαγ ευ μ ν ε δ αλλ αι ι εν λι ε πρ πει να δ γυγ μεγι λη πρα στ π αφ ν υν τ πτι τυ π χ ξε ααμ ν αι τραπ ξι η υξ να η τ υ α λ νι γιατ τα λευ δυγατ αλ α π τ πω ρα τξ ν β τια μπ ρε να θεωρηθ γ α νε απ να μι ρ παιδ αι να πρ αλ υν βαρη δηλητηρ αη ι αγι νεζ πυ πρ πει α α λυθι γται ε ναι ι εξ Φι μα α πυ υν λ ξει α ιωθε τα πετι ιε Δεν β ξυμε ε ι δεια μπυ ι λια αλλ φι ρμα η ημι πρ ι ν απ αυτι πυ γ ι φει απ εξω η ταμπ λα Δεγ δ υμε φι ρμα α χω ζ υ ταγ γιατρ τ Φ Π ιγ δ αυμε τ φι ρμα ιπ παιδ διαβι ξ υμε αλ τι δηγ ε τη υ αγτ Επ αμφιβλιι γ επι ι ω ι με με τ γιατρ Φ Π πει γα γνωρζυμε τι τα παιδιι μιμ ιπαι τι πρι ξει των μεγι λων Δεν πρ πει να πα ρνυμε φι ρμα α μπρ α ι τυ τε να παραπνι μασ ε υ ε για εφαλαλγ ε αρθραλγ ε χαι α δε ν υμε τι ει α ρηιμπ ι ι μιε φ ρμαπα γι αιπ τυ π υ α αθαρια ι ι τη τυαλ τ α ε ναι ι υνηθω αυα ι ι ξ α χαι π λι επι νδυ α για τα παιδιι α εντμ τι να ι α ιατσα ιδ τι να πρ πει να βρ α τται αε μ αφαλ αι μα ριι απι τα παιδιι α τ ιγ α χαι τα α ι τ γαρα γ πε τα ρια τω βρεφι ε ναι επι

10 γδυγα γιατ αν τα μαα ι ν μπ ρε να πι θυγ αβαφ δηληηρ ααη Π χ ατη αφθαλ νη αι γενικ τα σχ χτ να π υ αι ν π φτυν α π τωμα ι εγτ μ απωθητι πλα τε γ ν ιπαι υ νι ατ ι των μιπρ ν παι δι γ Π σ χη τι μπαταρ ε π υ χ ησιμ πι ι νται α α ρλ για εριι ν μπι τερ λπ Καταπ γιται ει λα απ τα βρ φη α αλλυγτι ι π υ υπι ρ υν αε μεγι λη π ι ιλ α μ α αε Θε π ι δεγ ε γαι τ α επι δυγα ιαι τξι ι πω τα φ ρμα α τ α τα αθαριατι αχχ δεν ημα νει τι δεγ μπ ρι να πρ αλ σ υγ χαι πρβλ ματα αι βλ βε ι λι γιε ι υν μεγ λη περιε τι τητα σε ιν πνευμα αι μπρι ν να πρ παλ υν μ θη ι βαφ γ α τα μαλλιι ε να επι νδυνε Πρα η τα δι φ ρα θεραπευτι ι βι τανα πυ υ νι μπ ρι ν να βι λ υν αε νδυγ η ξω μα α αυτ φυ μανπι ρια ε γαι επι γδυνα για λ υ Π τ δεν πρ πει να δ νυμε α α παιδι γιατ λ γω τ υ τι αταγαλι γυν περ πυ η π τη τα με τυ ενηλι ε για ριαμ να ε δη μανιταριι ι τξ νε π υ περι ηαι σε μανιτ ρι ε γαι θαγατηφ εζ τ υ αναλ γε περι τερη τ ξ νη αγ ιλ β ρ υ τυ α γεωργι φ ρμα α π υ χ ησιμ πι ιηαι ευρ ω α γεωρ γ α αλλι χαι σ ιζ ημιαατι περι ι πυ δ τλα α α π τια υπ ρ υν αμπ λια ω ρ φια με πωρ φ ρα δ νδρα τα π α ραττζ εαι αυ τηματι ιτι τελ ν να βαρ γδι ν για λυ παι ιδια τερα για τα παδκ α α π α αι μ η α μα γεωργι ι φαρμ καυ αε δεια ι μπ υ λια μπ ρα να υ δραματι ι απατελ ματα ρει ξεται μεγι λη πραι η στ Ι Φλ Ιξ τ υζ στ ζ αγρα ι περι π υ τα παιδιι παξυν ανεξ λεγ τα αια ωρ φια ην αφι νετε τα παιδιι ι α παξ με υτι π υ ε αν ψ ρμ α τ εντ μ ιτι να

11 λλ να νδυν π υ μ ι α ιγμ υπ ε τιμ ται ε γαι νδυν απ μεταφ ι τη τ ξι υα α δια τ υ α ρ Σε περ δ ραιπ ματ τα παιδι πρ πει να ρατ ι ται μ α ατ απ τι ι μ ν την πρι τη ηβ α αλλ αι τι επι μενε ιδια τερα ταν φυ ει α ρα π υ μεταχιγε τ ψε α θ γ φιπ φι ρμαχ π ζ τι αυλ των σπιτι γ υν ναηλευθε παι διι απ τ τ ι υ ε δ υ θε η ε φυτφι ρμαχα Ιδια τε η π α μ αι ε πα δευση γα παιδ π υ π ρε μ ν τ υ φ ρμα η τι λλ ει την τι η να τ ξανα νει Π λλ φ ζ τα παιδι παζ τα μεταξ ι τ υζ χαταγαλι γ υγ π ιχι λ α φαρμ ωγ π υ υπ ρ υν ατ απ τι υρ ω ε μρφ απι ι πιθαγι τα τα γιατ τα περν ι ν για αραμ λε τι πρ αλι ιται δηληηρι ει παιδι γ αι γ ρ νω Υπι ρ υν τα πλι ξωη υπε χ νητι ατ θα α παιδι π υ υν ατυ ηματ θη ιχη συμπε ιφ Η υμπεριφ ρ τ υ δηλαδ τα δηγε ιιατ επαν ληι η ε επιπ δυνε πρ ξει υτ τα παιδι ρειι ξ ιται με γαλιπερη επιτηρηαη αι ε πα δευη α παιδι ιιιτι τη φ η τ υ υν μεγι λη περι ρ εια ντιμετι πιση τ γ δηλητη ιι αεων Σε θε περ πτω η δηλητηρ α η ε αι ημαντι να διατηρ σ υμε τηγ ψυχ αιψ α ψα παι ωρ π ι γα αγτιμετωπ α υμε τηγ χατ σταση με τα ι τητα ω εξη Διευ ινζυμε τ ε δ τ υ φαρμι υ χαι την π α τητα α ι ε α τα

12 Ι Οπ α θα π τελ συγ χα δηγ θεραπε α Καλ με τ Κ τρ Δηλητηρι εων τ μεταφ ρ υμε τ παιδ ατ σ υμε ν τ παιδ μετ την επιβεβα ωη λη ι η πια υ α απ τ περι βι λλ ν πα υαιι ξει υπνηλ α παραπατι ει τραυλζει ει δι πν ια ι μ σημ δια τι ει αρ ει να δρα η τξι η υ α τ τε τ μεταφ ρυμε ααφαλι με ι θε φ ρ αι τι ια α α Ν με Λ Αι υβε ι να παιδ πψει λι θιη ψ μιι μην τατι βι λεατε Ειεφρ τε ψ ψιμα ι ζιρ τε δι ε ι ωτ πληρφρ ε αφ ρ ν τ ρ ν λ ψη την π τητα χαι ηγ υσ α γι αυτι αλ ε γαι γα π σχ μζεται τ η τ μπυ λι μ π περι εται τ ιδι ε α μα πυ θα δθ γ αι ιτρ Δη λητηρι αεωγ χαι σ υ θερι π πε ιατρ ε ναι αβαρ υπ ρ ωη τω γ λν αι ε γαι αθριτι η ημαα αζ για τη αιτιμετι πι η τυ παιδι αι η βαη τη δηλ τηρ αη Συγ ρ νω δ ν με τηγ αγαγχα α β Θεια α λ υθι γταζ τ ζ γενι δηγ ε γαπγευατι ι δι ν πρι ειται για ει πν η αερ υ ι πω μνξε δι τ υ ι νθρα α η υδρ θει πρ πει α Θε η γα μεταφε θε ξω α ν παθαρ α ρα αφ πρ ηγυμ νλ υν γ νει ι ωα εν ργειε πω παρεμπ διη η ει πνη για λ γ με λε ιμ τωγ αε αγωγ δν με π ι παν η τ ρι νιγμα τω παραθ ρων δια πη τηζ ηζ τυ τ ξι ι αερ υ αι μετα φ ρ αθαρ α ρα Στη υ εια θα γ νυν εν ργειε ανι λ γα με ην περ πω η ρηγη α τεμητη αναπνη

13 Δ μα Απ τ υγι δ ρμα γε ι ι δε γ νεται απρρι φηη υ ιι ε τ απ μερι υα ε πω ι Ο Υαγυφωαφ ριπ ετ ρε π χ πα αθε λε ημι η φαρ ια ευτι υ ε απρρφι ιται ι ταγ υπ ρ ει ε τε ταμ η λ ιη τη αυνε ε α τ υ δ ρματ Σε λε τι περιπτιδ ει επιβι λλεται η απμι ρυ ση τ γ ρ ων αι πλι ιμ με φθν νερ αι ι τι γι ι τια μ ατρ Πλι υιμ με φθ νερι για λε ε αι εξ ταυη απ τ φθαλ Πεπτι τ δ Η δ αιπη αλ πτει τι μεγαλ ι τερ πααιι τωγ ψειυν Για γα υμε δηληηρ ααη πρ πει η υ α γα απο Οφηθε ν ηγ απ μα ρ νυμε γ αιρα τ τε η βααη θα ε γαι θετι Η απμι ρυνση τηζ υυ α απ τ α μι ι γ νεται με ηγ νωατ τυ π υ επιτυγχι γεται με δι τρ πυ την πρ πληα εμ τυ η τη πλι η πλι ιη πμι υ γ νεται ι Ν με εν η πρι ληαη εμετ ι μπ ρε να γ νει αι στ π τι εμετ μπ φε γα ε γαι μερι ε φ ζ αυτ ματ να πι ει δηλαδη τ παιδ απ μ τυυ εμετ μιετι τη ηψτ τη τ ξι η υα α να πρ ληθε με δι φρα μ α α η ανι ι ε ε αφρ ερι θι μι τη ιπαψυλη τυ φ ρυγγα με μη αι μηρι α τι ε μενυ β Φαρμα ε ιπι ι ι πω φ ι τι τεπα ι υι να Π χ πι ρ υ ριμενε περι πωαει που απαγρε εται η πρι ηαη εμ τ υ α μα αι η π α ιτ μι ι ιιι ε γαι ι εξ Σε δηλητηριι αει ιιε χαυσ ιχ υα ε ι ξ α αλ ι λεα για τ φ β διι τρτ αη απαγρε εται χαι η π η αι μετ Σε απαμ Σε ωματιδδη ατι ιπαση για τ φ β π ιγμ Σε ληψη πετρελαιειδι ν για τγ δυν πι ευμ ν α απ ειαρι φηιη

14 Στην ατ π η ξ ν υ ι ματ πω παταρ α ρλγιι ν μιαμα β λ ελευτα α αι αημαντι ια γν αη Πρ πει να υμε πι γτ τε π ι ειρ τ ηλ φων τ υ τρυ Δηλη ηρι εων α τελειπα α ρ νια τα ντρα Δηληηριι αεων υρωπα ι γ ω ρι ν αι η Αμερι ν η π δ τρι η Α αδημ α δε υγιτι ν τη ρη η εμετι ι ιπε α υανα ι γιατ θεωρε ται επι γδυγ αλλι γιατ μερι φ ρ η χ ση τυ ε γαι αλ γιτι Η δι μα αι α α η ε ναι τι μπ ρ ι ρηγηθε μ ν μετ απ επι ιγωγ α αι λ ψη δηγι ν απ τ Κ ιπρ Δηληηρι εωγ σε ρι μ νε περιτπι ει π υ πρ ε τα να αθυ α ερηαει η μεταφρ α α ιμε αι δεν υπ ρ υν ειδι αγτενδε ξε ζ γα λλ μ πυ μπ ρε να χ ησιμ π ιηθε για τηγ πρ ρ φηαη ηζ ι χαι πα εμπ διτ η απρρ φησηζ η ε ναι ενεργ νθρα α νη η ι ψ υλε π ρε γα χ ησιμ π ηθε υπ ρι μ νε πρ π θ αει π ιγ τη μεταφ ι τυ παιδι τ Ν α με μετ απ επι ιγων α α λ ψη δηγιι ν απ τ ιτρ Δηλητηριι σεων Συ νι αε Θεληψηδ νυμεσ παιδ ναπιε τιγιανααραιι ειτ δηλητ ρι α τ αλι τερ ε γαι τ γι λα ναι καλ εν ργεια Σε δι πε ριπ ι ει δεν πρ πει δ με γ λα ταγ τ παιδ φ ει ναφθαλ νη αμφρ Συμπ ραμα ρυ ι ιι δα Πρ ληψγ Θεαη τ υπαιδι ι α γ νδυν δηληηρ α η πα δευση τυ αιδι ι για η χ ση φαρμι ων αι υκ γ πυ υπ ρ χ υν στ περιβι λλν τ υ πιτι χι πανι επ δηληηρ ααη ξα ρ βωαη τυ ε δ υ χα ηζ π τη ταξ τη ληφθ ε α υ α Γρηγ ρη αντιμετιδπιαη

15 Στατιατι δεδ μ να Παρατηρ ει Συμπε ι αματα Στν π γα α φα νεται τι υρ ω αιπ π υ αλ ι γ ε γαι ι γνε ι π ι αι λαμβι ν υγ τιζ ατι λληλε δηγ ε για ι με η α τιμετ πιαη αι μεταφ ατ με αν ρειι ξεται ΙΙ ΙΙ Π ΑΙ Ι Λ Σ ΙΣ Ν Σ κ Ν Θ Π Π να α Ε Ω πω φα νεται α π γα α ι δηλητηριι αει τα παιδιι αε ι λε τι ηλι ια μ δε γ ν ται υρ ω αε π τι ι ι ρι π ι π υ υ ρ ω αυμβα γυγ ι δηληηριι αει ε ναι η υζ α τ μπ νι αι τ υπγ δωμ τι υτ αημα ει τι τ π ι δεγ ε γαι πι γτα αφαλ γ α τα πα διι ΙΙ Σ ΝΕ Η ΔΙΙΛΙΙ ΗΡΙΑΣ Πι να α Ε Ω ΕΤΩ Ξ Ι Π ΩΝ ι ΕΤΩ ΣΠιΓΙ ΩΡΛΦΙ ΣΧ Λ ι πω φα νεται αι γ π γα α πι επι γδυνη ηλι α ε ναι αιπ μεταξι ετ ν Περ πυ ι τιμη επ πτωη υπ ρ ει ατι ηλιι ε Ψ αι ετιλν Ψ ενι αεην ηλι α υπ ρ ει σαφ με ωη με τα φ ρμαχα γα ατ υν τ Ψ των δηλητηρι εων αυτ τη ηλι α π υ αυτ τ π α πρ πει να αημειωθε μιρι ξεται ε Ψ ω δηλητηρ ααη αι Ψ ω απ πειρα αιπ τ ν α

16 Ι Ι ΔιΙΛ Τ Ρι ΣΕΩ Α ΙΔ Σ Ι ιιλικιλ των Π Ξ Ξ ξ ΩΝ Ι ΦΑΡ ΛΙ Λ κλ Α Ρ ΧΙΙιΙΙι Λ Ι Γ ΦΑ ΛΙ ε ΑΑ Ξ ΩΝ Π να α Στι μι ρ ηλι ε Ο αι υπερτε γ ι δηληηρι ει με ειδη ι ι α η ηση π αν πρατεθ γ αι ε ε νε με τα α υιτι χαι τιζ ημι υα ε ξλε ν ν τ Ψ των δη ηηρι εων αιπι ν τ γ ηλι ιι ν απδει γ ει ξεται μεγ λη πρ α η ιτ η φ λαξη α π γ των πρι των μ αα α απ τ ι ειδι η ε πα δευ η τι ν μ ι ρι ν παιδιι γ Ση πρ α λι η αι πρι η λι τ ηλι α ετι ν τα φ ρμα α α τ υν τω δηληηρι εων α παι δια ατη ηλι α αυτη ε γαι ε παιδε ιμα αι υζ τ πιμ ε γαι γα εδιααθ ν ειδι μα θηματα αγωγηζ γ ζ απευθ ν μεγα στα δι α τα παιδ ι αι ι μι ν τυ γνε ζ τ ι ζ Στην ηλι α Ο ετ γ ναρξη εφηβ α ι περτερ ι ν ι δηληηρι ει μ φρμ εμφανξ ιται μω χαι ι απ πειρε αι ι τν α με φι ρμα α αε πι α λ Ψ τ υν δηληηρι αεων αι ηζ η ηλι α δι αιπ τι ω ρει ξεται αυνε γα α μ δα επιαημ νων υγε α μ αα α δρααηρι ητεζ τ λ ε υ αλλ αι αν μευαη πρβλημ τωγ αλλ αι σι γηθειωγ δ λγ πυ θα δηγ αν σε μ α απι πειρα αιπ τν α αα α αι τα μαθτ ματα αγι γη υγε α θα πρ πει να τ νζετα η σημα α α τωγ φα ιιαχει τι ι γ υιι γ αι ρ λ το ζ χαι γα δ γ ηαι υσια Ιτι ατευθ νει απ Φυγηζ πλ φαρ ια α ε λ η ληψη αναλγητι ι ν αγ λυτι ι ν πρι γμα π υ γ νεται ιγ αιγι μ δα ιπυ εφηβυ

17

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing

Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing δηγ ες ρ σης Istruzioni per l uso Operating Instructions Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing 85030-516-21 85030-516-21 1 Κατ λ γ ς περιε µ νων και σ ηµ των 1 Κατ λ γ

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία εικοσιοκτώ (28) αιολικών

Διαβάστε περισσότερα