Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω"

Transcript

1 ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ ΣΧΛ Κ Σ ΣΥ ΞΞΥΛΦΣ Φ Σ Σ Γ ΓΗΣ π Λ ιιπ λ Λ ρ ιξι λ ξ π ι λ ξ ξ η ψη ηξ Ι ι Φ ψ μ ρ ΡΦΣ ιι ι ι ι τ α Ξ ι λ γ ι ξ ι μι ΟΛ κ Ι Φ Φ Ι α Δ σ ξ ιι Γ ι Π ι ε ι κ Λ ι Ωιι τ κπα δε αη Α τ κ Γ ρ Φτ μι ζ Ε τ ετη κη ι α Πα δαγωγικ Κα δ γησηζ ΠΕ α ΔΕ Αττικη Λ Ξ ι Δ Γ Ξ ι ΛΞ Δ υ ψνψ ι Λ μ Αθη α Φ Α Πρδληψη δηλητηριασειι τα Τα δ α ατ τ σι ναδελ τ Μετα τηγ ε τ η αυι δ ργαγωση ιυι ημερ δω ητηρ σε ζ σ α ττα δ τ Ξ ι λ Λ ρ Ληψ Κ ν ι ε σ απ Ξ τ ζ ΧΛ Κ ζ Σ μ Λι ζ ι ι σ κηζ υ ξζ Α Κα ΔΩ ι γ τ Π ιδι γτ Α Κ ι τ Ω ι ιι Γι ι λ ιι πτ ι ΔΩ ε ιι τ τ ι τ υ λ τ ν ν ν ν Δηλητηριασε ν Γε ικυ Νκμε υ Π Α Κυριακυ σαζ ατιστ λλω εγ ειρ δ ΤΟ Κ τρυ Δηλητηρ σξ με θ μα ληψη ηλητηρια ειι α ΞΛ Α ι δ Ξι υ ν ΥΛ ν ν Λ ιιπ τ Α Ι τλι πτ τ ηπ Ρ ν ν ν υ ν Τ ι τρ Δηλητπριασει ε α α Κα μ αδ κ τμημα γ α λ Ψη δλη τη Ελ αδα με σκοπφ τη Τ σροχη πληρφρ Φ γ α σι τ μετι π η δηλητηρ ασει Τιζ β Μ αδε Υ α τηζ Χι ραζ σε δ ι τεζ γιατρ ζ Και στ Κ δ Συ ημμ Πρ ληψη δηλητη ι αει στα πα δι Ν κλαα Τρ π δη Σ λ κ ΣΟμβυλ Φυικη Α γι γη

2 Σ λ Ι Ι Ι ΙΔΩΝ Θ ΝΩ ΓΙΑ ΑΓΛΑΙ ΥΡΙΑ Ο ΚΕΓ ΔΗΛ Ι Ι Σ ΩΙ Π ΟΛ ΙΨ ΔΗΛ Ι ΙΑΣ Ω Σ ΙΙΑΙΔΙΑ ΘΗΙγ

3 Π ι λ γ Κ ιτρ Δηλητηρι ειυι ε ναι τμημα τ υ Παθ λ ι ι μ α τ υ α με υ Πα δωτ Π Α Κυρια ι αι αλ πτει λη τη μι α αθημεριν επ Ι ρ υ β εω δ α πληρφ εζ ια συμ ττωματ λ α Χαι α ι μετι πι η δηλητηρι ε υν απ φ ρμα α ε δη ι ια η η ηαεω αι Με γημι υα ε Στα ρ νια λειτυρ α τυ υπηρξε μια πρ δευτι ξ αι ξηση των λη εω ι π ε τα τελευτα α ια γυν αταθερπ ιηθε περ π υ στιζ ετηα Απδ αυτ ι δηλητηρι αει π υ αφ ρ ι παιδι ηλι α ετ ηταν ια τ τ τ υ ν λ υ των δηλητη ι εων ι δηλητη ι αει λ ιπ ν απτελ ν νδυ ια την παιδι η ηλι α αι η φρ τ δα αι η ευθι νη ια την π ληψξ τυ α η ει στ υζ νε των π ν η α πη αι η α ω α ια τη σωστη αι ααφαλη αν πτυξη τω παι δι ν τ υ ε ναι αδιαμφιαβητητη Παρ λα αυτ π λ φ ζ η ψια ι αυξ μ νε ευθι ε ι η ι ρυθμ τηζ ξωηζ αλλ αι η επιπ λαι τητα δηγ ν αε ατυ ξματα με λλ τε λλε αυν πειε Κ ιπρ Δηλητηρι εων ψω ξ ταζ την αν η πυ υπ ρ ει ια εημ ωαη τω νι ν τα θ ματα αυτ π υ αφρ ν πρ ληι η αι α ωγη υγε α για τη ευα θητη παιδι η ηλι α γει δ α ηρι π ιηθε εδ Δ αι αρ ετ νια ι ντα ενημε ωτιιζ μαθξματα αε γνε αε βρεφνηπια ι ξ αι παιδι ι αταθμ αθ χαι σε ηπια ω ε α αι Δημ τι Σ λε α τ υ μ ι Αττι η Πα ληλα ε δ δεται εημε ωτι φυλλ δι ια ην π δληι η των δηλητηρι αεω τα παιδι δ αη εν α μα ε ειριδ υ τ υ υ τη αειρ ια την πρ ληι η των δηλητηριι αεων τα παιδι με τ α διανεμηθε αι π ζ την πε φ ρεια θεωρ ι ιε τι ε αι υπ ρ ω η μαζ σα μια π σφ ρ τ υ νε πυ πι ξ υ ι αι αγωνιι τα τ υφε πλ αματα πυ φεραν ατ ν μ μα Για τ ρ Δηληηριι εων Η Διευθι τρια Π λυξ νη Γ υ

4 ι δηληηρι αει απτε γ παγ ι αμι πρι βλημα ιδια τερα τωγ αγε γμ νω ιιρι ν α ι αιτ εζ τ υ μεγ λ υ αριθμ των δηλητηρι αε ωγ λ τν μ ε γαι τερι πι αριθμι ευ μ τι γ χαι υι γ π υ υ λ φρι ν χαι χρησιμ πι ιι ιται απ τ γ νθρωπ χαι η μη ηρηαη τω μ τρων πρταα αζ χα ασφαλ διατ ρησηζ φι λαξη μ αα τ απ τι α φι ρμα α τα αλλυιτι ι τα γεω γιχ φ ρμα α τα ε δη ι ια η χ η ηζ τα απ υπ α τηι τα απ ι μητικι ι ρων η νιιφθαλ νη ι ημι υα ε για επαγγελματι η χ ηση τα διι φρα α ιιδραατη α ι δι φι ρε βαφ ζ τα διαλιπι ε αι μερι ι απ τα ευι αματα τα π α μι τρ να πρ αλ υν δηλητηρ ααη αριθμ των πε ιπτιδ ειυγ δη ητηρι εωγ π υ αντιμετωπζει ι θε ρ ν τ ιπρ Δηληηριι αεων αυξ νεται πρ δευτι ι Αυτ φε λεται αι τι μ α α απ ι υπ ργυν διαρ ι περια τερα πρι ιτα αθαρι μ ημιπι αλλυντι αι λλε τξι υ ε α φ ρμα α επ η π υ υπ ρ υγ σε απ τι ι υ αυξηθε ω α ημε των αιρι ν Γρηγ ρι ρυθμ ξω γ ζ ψυχ σωματι ν αηματα αυξημ νη χ ση φα μ ων αναλγητι αγ λιπι ηρεμια ι αλλι χαι ω μ δα ω συγη θεια αναλγητι βιταμ νε ι λη ει πυ δ τη ε τ τρ Δηλητη ρι αεων τ χαι αφ ααγ παιδι απ ετι ηταν υ λι ι Η αμ λεια χαι η απρ εξ α των μεγ λων αι ιδια τερα των γνιι ν ε ναι τιζ περι τερε φρ υπε θυνη για τιζ δηλητηρι αειζ τ γ παιδιι γ ε αρ ετ πρ απ μ ρυ των ενηλ ων ι δηλητηρι ει τα παιδι μπρ ν γα ελαττωθ ν δραατι ι παιδ αιην πρπι θει τ υ να ερευν αει τ περιβι λλγ τυ ι να τι τγ γδυν μαατε π χρε μι ν ι να ι ν υμε τ περιβ λλγ τυ απιτιι ααφαλ αι α γδυγο για τα παιδιι Δηλητη ιι σ ε ζα γ ε πω γνιυρξυμε ε θε π τι ι πι ρ ι πλλ ε δη αι ιευι μα τα για τι ανι γ ε λα τ ζ αθημεριν ρηαει πω φι ρμα α αλλυ τι απ ρρυ παυ λωρ νη ε δη αθαριαμι ειπ μ τ να Π να α Δυ υ ιδ π ι αυ ν δεν αταβι λλ υμε πραπ θεια να τα διαηρ με ατι τ τ ι τρ π ι α ε γα μην ε ναι πρι αιτι α α παιδι Γιατ ι λα αυ τι ι λλ πι π λ αι ι λλ λιγι τε ρ μπρε να ε ναι επιβλαβ η επι νδυ γα ι μεγ λι αι υρ ω ι γνε πρ πει να τ γνωρζυγ αιη χαι γα τ αυνειδητπι αυ

5 Σ Φι ρμακα Α ετι λ αλι υλι ι ξ Πα ετ ιμι η Κ ΤΑΛ ΓΟΣ ΞΙ Ω ΣΙΩ Π ΡΙΣ ΤΑΙ Σ ΣΠΙ Ι Απιρ νη ε ι ι ι τι τ βαρ β ιτ ι ρ ι β εν δ ιαξ π ν ε Γρ ι υ λ ι ι τι ατ αθχιπιι λ ρ ι μ ιπρ α μ ν μ ιτρ ι πτυλ η Αιηι επιληπτι α βαλπρ ι ι ν ιτρ ι ι αρ βαμαξ επ νη φαιν βαρ β ιτι λη Α ηιιτα ιι Αιτι ηχι Ριι ι ζ ταγι ι ε εφεδρλ η αθα τι α δι ιγγ ε ι ι ι δα τυλ τι δα αντι π ε ρτ ι ι τηπτι ι β ρι ι ι ξι ι δι φ ιι λε Αι μτι ι τι ι δ ρι Φ ιι ι ιι ι αιτα απγι ν ι ι η Αμφετ ι νε θυρε ειδι δι υρητι ι ξαρτηι ιγι ε ι ι ε αμφεταμ ε α νη ηρω νη μεθαδι νη ρ Ε δη ι ι ακη χ σηζ λ ρ νη αι ι λλ ι ιθαριτι ι διαλι μ τα Χλα ριωμ ν ι υδργν νθρ ι ε Πετρελαι ειδ βε ξ ν φτι Απ ρρ υπα τι ι πλ υγτ ρ υ ρι ιυγ π ιι τωγ μ μων α Απι φρ ι τι απ ετει Ιε φλε τε γηψικ υα ε ερξ βει νη Φ τι ι ιι ι ι ι γρ με θ ιν λη π ετρ ελαι ε ιδ αμπ τε γι πρι ι ιμ ιι μ ε τιιλδ ε δη Καλλυντι ι Βαφ μα λιι με θανι λη Πρ ι ντα ι ιν ν τ αυ ττ ηαη ρι ιιιτα μι λ υβι αριτε ι ι λωρια μ νι υδργν θρα ε Δ ιαλυτι ι τι ι ξ α αλκ λια ε υ αγτι γτμ τι γα γτι μ ι ι πιυ Θητι π ι τε π υρ ε θρ ε ιτ ι απωθ ητι λ ιρ ι ιτ ι δι ων ξι ων Σ κτι ναφθαλ η αμφι ρ Π τι φ ρμαχ Ι υ ι ι ινι ι ιντιπηκτι Π ακα ατ λγ τ ξικ ι ι ιι ι πυ πρ πει να ρηγε ται στ υζ γ νε παιδι ν π υ αρ ζυν ι α ι Ο νται μ α τ π τι

6 Λι θ επιπι λαιε αντιλι ψει γ ν ων α διαφ ρ α υπ ε τ μησιι τ υ ι δι γ υ Δεν γινε αιτ π τε αν βι λει μια γ υλιι α α μα τ υ Θα τ φτι ει Θα τ υ πλ γω τ σι μα Π λλ υα ε ε γαι αυατι αι δρ ι ν ι με α τ πι λλε πι λι υν π λ μεγ λη τξι πητα ι θα πι θει αν γλ ψει λ γ ναφθαλ νη μια ε η μ απωθητι η πχα τα Η δ α λγ α π υ θεωρε ται τ ξι επι γδυγη γ α τ μι ρ παιδ για π λλ υ ε ε γαι π λι μ χ β περ β λικ αυτ πεπ Φ η υπφαι ι δ ξ α σε μα δεν αυμβα νυν αυτ τ πρ α ω εγι τ παιδ μυ να δευτερ λεπτ ε ναι αρ ετ αν διαφ γει τη π σ τ αι ε ναι α περι β λλ ν τ υ απ τ γαρα λωρ νη λ νια πω πρ υμε τ παιδ γα μη μα π ειτ α ριβ ιρ αταλλ χαι τ απ ια ρι ν υμε απ τ πεδ δρι η τ υ αζ εφθ με π α περια τερ πρ πει γα απ μαχρι νυμε τι επι νδυγεζ για η ξω τ υ υ ε Σ πα Δζ γι ι σ Ν ξ ιλ ην αφ νετε τα παιδιι να παξ υν με υτιι π υ ε χαν ψ ρμ ια ειτ ι τι να

7 γι τ ω μι Θει τ παιδ μ υ γα πρ ει α παιδι δεν υπα ν πι γτα ξε ευν ι ν τ γ ρω τ υ μ δ ιμ ξ τ ν βι ζ υν τα πι γτα α ατ μα αλι τερη λ η ε ναι η πρ φι λαξη απ την θε η αε γδυγ Π φι λαξη τωγ παιδιι γ α τ ζ δηλητηριι αει α ψ ρμαια πρ ι ει α ε αι ιι ψ ιτα για τα μι παιδιι α φ ρμα α πρ πει να φυλ αα γται σε ειδι ι φαρμα ε ε υι ηλ θ αη α γα μηγ φθ νυν τα παιδι Στ παιδ απ τη στιγμ πυ μπ ρε γα ε παιδευτε αι να αταν ει περ πυ μετ τ μ γα π πει να εξηγηθε τι τ φ ρμα τ πα ρνει για γα γ νει αλ απι τη αυγ ε ριμ νη ν α αι μ ν ταγ τ ει ζεται επειδ τ α ττ αε γιατρ π αη πρ πει α γ νει αφ τι τ δ νει π ιπα ι π ι μεγ λ Δεγ τ πα ρνει μ ν τ υ α μη χ ησ μπ ι γ αι πτι ι ρ ι λα πι τη φ α υλ ταα σ υ ι λλα αγ λ γα με γλι ι μα α ε να αυγ εται ατ μυαλ τυ παιδι ρ λ τ υ

8 λι Στ εμπ ρι υ λφρ ν ε δη αθαρι μ με απ ι ααφαλε α πυ δι α λα μπ ρε να ανξει να μι ρ παιδ Καλ ε ναι να πρυτιμ νται αιπ ι υ ευα ε λλ πρ η γα μηγ αφ υμε πτ ατ τη ι ρα τη αθαρι τητα τυ απιτι ανι μ να μπυ ι λια αφ λα τα λα τα ε δη αθαρι τητα ε μ χτ γα ε τμ απωθητι δ ιαλ τε πετρ ελαι ειδ φυτφ ρμα α π υ υπ ρ υγ πιθαγ γ για τα λυλ δια πρι πει γα ε γαι λειδωμ να αε γτ υλ πι τ μπ ι η τηγ απθ η παι φυι μα ριι απ τρ φιμα τε τ λ ι Λ λ Μν β

9 Στα παιδι δει πρ πει γα δθε π τ ω για δ ιμ ιν πνευματι δε π τι Η παι τητα που πρ αλε ψ Θη αι αβα δηλητηρ ααη στα παιδιι ε γαι πλ μι υρ ωζ για τα πυ γ αλ λ ι α ι ξ λιπ ρ υ σχυ Τα παιδι θα πρ πει γα ε παιδευτ γ ι α ε γα τα θεωρ ν απαγ ευ μ ν ε δ αλλ αι ι εν λι ε πρ πει να δ γυγ μεγι λη πρα στ π αφ ν υν τ πτι τυ π χ ξε ααμ ν αι τραπ ξι η υξ να η τ υ α λ νι γιατ τα λευ δυγατ αλ α π τ πω ρα τξ ν β τια μπ ρε να θεωρηθ γ α νε απ να μι ρ παιδ αι να πρ αλ υν βαρη δηλητηρ αη ι αγι νεζ πυ πρ πει α α λυθι γται ε ναι ι εξ Φι μα α πυ υν λ ξει α ιωθε τα πετι ιε Δεν β ξυμε ε ι δεια μπυ ι λια αλλ φι ρμα η ημι πρ ι ν απ αυτι πυ γ ι φει απ εξω η ταμπ λα Δεγ δ υμε φι ρμα α χω ζ υ ταγ γιατρ τ Φ Π ιγ δ αυμε τ φι ρμα ιπ παιδ διαβι ξ υμε αλ τι δηγ ε τη υ αγτ Επ αμφιβλιι γ επι ι ω ι με με τ γιατρ Φ Π πει γα γνωρζυμε τι τα παιδιι μιμ ιπαι τι πρι ξει των μεγι λων Δεν πρ πει να πα ρνυμε φι ρμα α μπρ α ι τυ τε να παραπνι μασ ε υ ε για εφαλαλγ ε αρθραλγ ε χαι α δε ν υμε τι ει α ρηιμπ ι ι μιε φ ρμαπα γι αιπ τυ π υ α αθαρια ι ι τη τυαλ τ α ε ναι ι υνηθω αυα ι ι ξ α χαι π λι επι νδυ α για τα παιδιι α εντμ τι να ι α ιατσα ιδ τι να πρ πει να βρ α τται αε μ αφαλ αι μα ριι απι τα παιδιι α τ ιγ α χαι τα α ι τ γαρα γ πε τα ρια τω βρεφι ε ναι επι

10 γδυγα γιατ αν τα μαα ι ν μπ ρε να πι θυγ αβαφ δηληηρ ααη Π χ ατη αφθαλ νη αι γενικ τα σχ χτ να π υ αι ν π φτυν α π τωμα ι εγτ μ απωθητι πλα τε γ ν ιπαι υ νι ατ ι των μιπρ ν παι δι γ Π σ χη τι μπαταρ ε π υ χ ησιμ πι ι νται α α ρλ για εριι ν μπι τερ λπ Καταπ γιται ει λα απ τα βρ φη α αλλυγτι ι π υ υπι ρ υν αε μεγι λη π ι ιλ α μ α αε Θε π ι δεγ ε γαι τ α επι δυγα ιαι τξι ι πω τα φ ρμα α τ α τα αθαριατι αχχ δεν ημα νει τι δεγ μπ ρι να πρ αλ σ υγ χαι πρβλ ματα αι βλ βε ι λι γιε ι υν μεγ λη περιε τι τητα σε ιν πνευμα αι μπρι ν να πρ παλ υν μ θη ι βαφ γ α τα μαλλιι ε να επι νδυνε Πρα η τα δι φ ρα θεραπευτι ι βι τανα πυ υ νι μπ ρι ν να βι λ υν αε νδυγ η ξω μα α αυτ φυ μανπι ρια ε γαι επι γδυνα για λ υ Π τ δεν πρ πει να δ νυμε α α παιδι γιατ λ γω τ υ τι αταγαλι γυν περ πυ η π τη τα με τυ ενηλι ε για ριαμ να ε δη μανιταριι ι τξ νε π υ περι ηαι σε μανιτ ρι ε γαι θαγατηφ εζ τ υ αναλ γε περι τερη τ ξ νη αγ ιλ β ρ υ τυ α γεωργι φ ρμα α π υ χ ησιμ πι ιηαι ευρ ω α γεωρ γ α αλλι χαι σ ιζ ημιαατι περι ι πυ δ τλα α α π τια υπ ρ υν αμπ λια ω ρ φια με πωρ φ ρα δ νδρα τα π α ραττζ εαι αυ τηματι ιτι τελ ν να βαρ γδι ν για λυ παι ιδια τερα για τα παδκ α α π α αι μ η α μα γεωργι ι φαρμ καυ αε δεια ι μπ υ λια μπ ρα να υ δραματι ι απατελ ματα ρει ξεται μεγι λη πραι η στ Ι Φλ Ιξ τ υζ στ ζ αγρα ι περι π υ τα παιδιι παξυν ανεξ λεγ τα αια ωρ φια ην αφι νετε τα παιδιι ι α παξ με υτι π υ ε αν ψ ρμ α τ εντ μ ιτι να

11 λλ να νδυν π υ μ ι α ιγμ υπ ε τιμ ται ε γαι νδυν απ μεταφ ι τη τ ξι υα α δια τ υ α ρ Σε περ δ ραιπ ματ τα παιδι πρ πει να ρατ ι ται μ α ατ απ τι ι μ ν την πρι τη ηβ α αλλ αι τι επι μενε ιδια τερα ταν φυ ει α ρα π υ μεταχιγε τ ψε α θ γ φιπ φι ρμαχ π ζ τι αυλ των σπιτι γ υν ναηλευθε παι διι απ τ τ ι υ ε δ υ θε η ε φυτφι ρμαχα Ιδια τε η π α μ αι ε πα δευση γα παιδ π υ π ρε μ ν τ υ φ ρμα η τι λλ ει την τι η να τ ξανα νει Π λλ φ ζ τα παιδι παζ τα μεταξ ι τ υζ χαταγαλι γ υγ π ιχι λ α φαρμ ωγ π υ υπ ρ υν ατ απ τι υρ ω ε μρφ απι ι πιθαγι τα τα γιατ τα περν ι ν για αραμ λε τι πρ αλι ιται δηληηρι ει παιδι γ αι γ ρ νω Υπι ρ υν τα πλι ξωη υπε χ νητι ατ θα α παιδι π υ υν ατυ ηματ θη ιχη συμπε ιφ Η υμπεριφ ρ τ υ δηλαδ τα δηγε ιιατ επαν ληι η ε επιπ δυνε πρ ξει υτ τα παιδι ρειι ξ ιται με γαλιπερη επιτηρηαη αι ε πα δευη α παιδι ιιιτι τη φ η τ υ υν μεγι λη περι ρ εια ντιμετι πιση τ γ δηλητη ιι αεων Σε θε περ πτω η δηλητηρ α η ε αι ημαντι να διατηρ σ υμε τηγ ψυχ αιψ α ψα παι ωρ π ι γα αγτιμετωπ α υμε τηγ χατ σταση με τα ι τητα ω εξη Διευ ινζυμε τ ε δ τ υ φαρμι υ χαι την π α τητα α ι ε α τα

12 Ι Οπ α θα π τελ συγ χα δηγ θεραπε α Καλ με τ Κ τρ Δηλητηρι εων τ μεταφ ρ υμε τ παιδ ατ σ υμε ν τ παιδ μετ την επιβεβα ωη λη ι η πια υ α απ τ περι βι λλ ν πα υαιι ξει υπνηλ α παραπατι ει τραυλζει ει δι πν ια ι μ σημ δια τι ει αρ ει να δρα η τξι η υ α τ τε τ μεταφ ρυμε ααφαλι με ι θε φ ρ αι τι ια α α Ν με Λ Αι υβε ι να παιδ πψει λι θιη ψ μιι μην τατι βι λεατε Ειεφρ τε ψ ψιμα ι ζιρ τε δι ε ι ωτ πληρφρ ε αφ ρ ν τ ρ ν λ ψη την π τητα χαι ηγ υσ α γι αυτι αλ ε γαι γα π σχ μζεται τ η τ μπυ λι μ π περι εται τ ιδι ε α μα πυ θα δθ γ αι ιτρ Δη λητηρι αεωγ χαι σ υ θερι π πε ιατρ ε ναι αβαρ υπ ρ ωη τω γ λν αι ε γαι αθριτι η ημαα αζ για τη αιτιμετι πι η τυ παιδι αι η βαη τη δηλ τηρ αη Συγ ρ νω δ ν με τηγ αγαγχα α β Θεια α λ υθι γταζ τ ζ γενι δηγ ε γαπγευατι ι δι ν πρι ειται για ει πν η αερ υ ι πω μνξε δι τ υ ι νθρα α η υδρ θει πρ πει α Θε η γα μεταφε θε ξω α ν παθαρ α ρα αφ πρ ηγυμ νλ υν γ νει ι ωα εν ργειε πω παρεμπ διη η ει πνη για λ γ με λε ιμ τωγ αε αγωγ δν με π ι παν η τ ρι νιγμα τω παραθ ρων δια πη τηζ ηζ τυ τ ξι ι αερ υ αι μετα φ ρ αθαρ α ρα Στη υ εια θα γ νυν εν ργειε ανι λ γα με ην περ πω η ρηγη α τεμητη αναπνη

13 Δ μα Απ τ υγι δ ρμα γε ι ι δε γ νεται απρρι φηη υ ιι ε τ απ μερι υα ε πω ι Ο Υαγυφωαφ ριπ ετ ρε π χ πα αθε λε ημι η φαρ ια ευτι υ ε απρρφι ιται ι ταγ υπ ρ ει ε τε ταμ η λ ιη τη αυνε ε α τ υ δ ρματ Σε λε τι περιπτιδ ει επιβι λλεται η απμι ρυ ση τ γ ρ ων αι πλι ιμ με φθν νερ αι ι τι γι ι τια μ ατρ Πλι υιμ με φθ νερι για λε ε αι εξ ταυη απ τ φθαλ Πεπτι τ δ Η δ αιπη αλ πτει τι μεγαλ ι τερ πααιι τωγ ψειυν Για γα υμε δηληηρ ααη πρ πει η υ α γα απο Οφηθε ν ηγ απ μα ρ νυμε γ αιρα τ τε η βααη θα ε γαι θετι Η απμι ρυνση τηζ υυ α απ τ α μι ι γ νεται με ηγ νωατ τυ π υ επιτυγχι γεται με δι τρ πυ την πρ πληα εμ τυ η τη πλι η πλι ιη πμι υ γ νεται ι Ν με εν η πρι ληαη εμετ ι μπ ρε να γ νει αι στ π τι εμετ μπ φε γα ε γαι μερι ε φ ζ αυτ ματ να πι ει δηλαδη τ παιδ απ μ τυυ εμετ μιετι τη ηψτ τη τ ξι η υα α να πρ ληθε με δι φρα μ α α η ανι ι ε ε αφρ ερι θι μι τη ιπαψυλη τυ φ ρυγγα με μη αι μηρι α τι ε μενυ β Φαρμα ε ιπι ι ι πω φ ι τι τεπα ι υι να Π χ πι ρ υ ριμενε περι πωαει που απαγρε εται η πρι ηαη εμ τ υ α μα αι η π α ιτ μι ι ιιι ε γαι ι εξ Σε δηλητηριι αει ιιε χαυσ ιχ υα ε ι ξ α αλ ι λεα για τ φ β διι τρτ αη απαγρε εται χαι η π η αι μετ Σε απαμ Σε ωματιδδη ατι ιπαση για τ φ β π ιγμ Σε ληψη πετρελαιειδι ν για τγ δυν πι ευμ ν α απ ειαρι φηιη

14 Στην ατ π η ξ ν υ ι ματ πω παταρ α ρλγιι ν μιαμα β λ ελευτα α αι αημαντι ια γν αη Πρ πει να υμε πι γτ τε π ι ειρ τ ηλ φων τ υ τρυ Δηλη ηρι εων α τελειπα α ρ νια τα ντρα Δηληηριι αεων υρωπα ι γ ω ρι ν αι η Αμερι ν η π δ τρι η Α αδημ α δε υγιτι ν τη ρη η εμετι ι ιπε α υανα ι γιατ θεωρε ται επι γδυγ αλλι γιατ μερι φ ρ η χ ση τυ ε γαι αλ γιτι Η δι μα αι α α η ε ναι τι μπ ρ ι ρηγηθε μ ν μετ απ επι ιγωγ α αι λ ψη δηγι ν απ τ Κ ιπρ Δηληηρι εωγ σε ρι μ νε περιτπι ει π υ πρ ε τα να αθυ α ερηαει η μεταφρ α α ιμε αι δεν υπ ρ υν ειδι αγτενδε ξε ζ γα λλ μ πυ μπ ρε να χ ησιμ π ιηθε για τηγ πρ ρ φηαη ηζ ι χαι πα εμπ διτ η απρρ φησηζ η ε ναι ενεργ νθρα α νη η ι ψ υλε π ρε γα χ ησιμ π ηθε υπ ρι μ νε πρ π θ αει π ιγ τη μεταφ ι τυ παιδι τ Ν α με μετ απ επι ιγων α α λ ψη δηγιι ν απ τ ιτρ Δηλητηριι σεων Συ νι αε Θεληψηδ νυμεσ παιδ ναπιε τιγιανααραιι ειτ δηλητ ρι α τ αλι τερ ε γαι τ γι λα ναι καλ εν ργεια Σε δι πε ριπ ι ει δεν πρ πει δ με γ λα ταγ τ παιδ φ ει ναφθαλ νη αμφρ Συμπ ραμα ρυ ι ιι δα Πρ ληψγ Θεαη τ υπαιδι ι α γ νδυν δηληηρ α η πα δευση τυ αιδι ι για η χ ση φαρμι ων αι υκ γ πυ υπ ρ χ υν στ περιβι λλν τ υ πιτι χι πανι επ δηληηρ ααη ξα ρ βωαη τυ ε δ υ χα ηζ π τη ταξ τη ληφθ ε α υ α Γρηγ ρη αντιμετιδπιαη

15 Στατιατι δεδ μ να Παρατηρ ει Συμπε ι αματα Στν π γα α φα νεται τι υρ ω αιπ π υ αλ ι γ ε γαι ι γνε ι π ι αι λαμβι ν υγ τιζ ατι λληλε δηγ ε για ι με η α τιμετ πιαη αι μεταφ ατ με αν ρειι ξεται ΙΙ ΙΙ Π ΑΙ Ι Λ Σ ΙΣ Ν Σ κ Ν Θ Π Π να α Ε Ω πω φα νεται α π γα α ι δηλητηριι αει τα παιδιι αε ι λε τι ηλι ια μ δε γ ν ται υρ ω αε π τι ι ι ρι π ι π υ υ ρ ω αυμβα γυγ ι δηληηριι αει ε ναι η υζ α τ μπ νι αι τ υπγ δωμ τι υτ αημα ει τι τ π ι δεγ ε γαι πι γτα αφαλ γ α τα πα διι ΙΙ Σ ΝΕ Η ΔΙΙΛΙΙ ΗΡΙΑΣ Πι να α Ε Ω ΕΤΩ Ξ Ι Π ΩΝ ι ΕΤΩ ΣΠιΓΙ ΩΡΛΦΙ ΣΧ Λ ι πω φα νεται αι γ π γα α πι επι γδυνη ηλι α ε ναι αιπ μεταξι ετ ν Περ πυ ι τιμη επ πτωη υπ ρ ει ατι ηλιι ε Ψ αι ετιλν Ψ ενι αεην ηλι α υπ ρ ει σαφ με ωη με τα φ ρμαχα γα ατ υν τ Ψ των δηλητηρι εων αυτ τη ηλι α π υ αυτ τ π α πρ πει να αημειωθε μιρι ξεται ε Ψ ω δηλητηρ ααη αι Ψ ω απ πειρα αιπ τ ν α

16 Ι Ι ΔιΙΛ Τ Ρι ΣΕΩ Α ΙΔ Σ Ι ιιλικιλ των Π Ξ Ξ ξ ΩΝ Ι ΦΑΡ ΛΙ Λ κλ Α Ρ ΧΙΙιΙΙι Λ Ι Γ ΦΑ ΛΙ ε ΑΑ Ξ ΩΝ Π να α Στι μι ρ ηλι ε Ο αι υπερτε γ ι δηληηρι ει με ειδη ι ι α η ηση π αν πρατεθ γ αι ε ε νε με τα α υιτι χαι τιζ ημι υα ε ξλε ν ν τ Ψ των δη ηηρι εων αιπι ν τ γ ηλι ιι ν απδει γ ει ξεται μεγ λη πρ α η ιτ η φ λαξη α π γ των πρι των μ αα α απ τ ι ειδι η ε πα δευ η τι ν μ ι ρι ν παιδιι γ Ση πρ α λι η αι πρι η λι τ ηλι α ετι ν τα φ ρμα α α τ υν τω δηληηρι εων α παι δια ατη ηλι α αυτη ε γαι ε παιδε ιμα αι υζ τ πιμ ε γαι γα εδιααθ ν ειδι μα θηματα αγωγηζ γ ζ απευθ ν μεγα στα δι α τα παιδ ι αι ι μι ν τυ γνε ζ τ ι ζ Στην ηλι α Ο ετ γ ναρξη εφηβ α ι περτερ ι ν ι δηληηρι ει μ φρμ εμφανξ ιται μω χαι ι απ πειρε αι ι τν α με φι ρμα α αε πι α λ Ψ τ υν δηληηρι αεων αι ηζ η ηλι α δι αιπ τι ω ρει ξεται αυνε γα α μ δα επιαημ νων υγε α μ αα α δρααηρι ητεζ τ λ ε υ αλλ αι αν μευαη πρβλημ τωγ αλλ αι σι γηθειωγ δ λγ πυ θα δηγ αν σε μ α απι πειρα αιπ τν α αα α αι τα μαθτ ματα αγι γη υγε α θα πρ πει να τ νζετα η σημα α α τωγ φα ιιαχει τι ι γ υιι γ αι ρ λ το ζ χαι γα δ γ ηαι υσια Ιτι ατευθ νει απ Φυγηζ πλ φαρ ια α ε λ η ληψη αναλγητι ι ν αγ λυτι ι ν πρι γμα π υ γ νεται ιγ αιγι μ δα ιπυ εφηβυ

17

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

α ντ α η διαιτηα πα ξει δρα αρφωτη εφαλια πλαγια π α

α ντ α η διαιτηα πα ξει δρα αρφωτη εφαλια πλαγια π α ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω λ λ Ρ Κ Α π Ρ Α Α Ρ ι π να αν π ψαλ ι εαλια ψαρα ι λ αναπ ψαλ ι εν χ ζ αυτ π λι εν χ ζ η εν τητα τ υ η υ αυτ ι ε ναι εν τ μεαα α γ αμμ υτ με εσωτε ι αλτα μπαν να τερ ι γα πε στε ι ε π απ ηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. πα υσια η πι ζ θα διδα τε βαια π ι τα θα απαιτηθε να γ νει αναλυαη. διαφθ ντα των ε παιδευ μ νων

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. πα υσια η πι ζ θα διδα τε βαια π ι τα θα απαιτηθε να γ νει αναλυαη. διαφθ ντα των ε παιδευ μ νων ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΡΦ Λ ΓΚΗ Δ Σ Σ ΛΛ Σ Κ ΔΔ Σ Α Α Σ ΑΣ ΑΔ Σ Ω Δ ι ο ο ι αγωγ Θα πρ παθη ω γα απαντη ω τ ε ωτημα π υα χ ιτη α π πει να ληθ ν υπ ψη ι τε να επιλεγ ν απ τελεσματι τα στ ιχε α τη δ μη τ υ μ λ γι

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

τ ρο ταρ ικη ελ α τ υ εμφαν ζεται ταν εττ οκεπτ μαστε μ α διει Θυν η

τ ρο ταρ ικη ελ α τ υ εμφαν ζεται ταν εττ οκεπτ μαστε μ α διει Θυν η Φ Γ Σ Ντ Στ τ ρ υτ αυτ ει αγ ι ικ κεφ λαι Θα αναφ ρ υμε εν υντ μ α κ ττ ια ενικ Θ ματα τ υ αφ ρ ν τ και τ ν ττ γκ μι ι τ Ι τη υν εια Θα δ ι με ττ υ μπ ρ με να εδι υμε μ α Θ η ι τ ι Υ και Θα ιλε υμε ττεριγρ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

δι τ κατηγφημα ει αι γυ α κα ει τ ξη ερικ παραδε γματα

δι τ κατηγφημα ει αι γυ α κα ει τ ξη ερικ παραδε γματα κ Φ λ λ Σι ταξη Γ ρ γραμμ τιυ στη να πφγραμμα σ ην φ ε αι να λ απ πρ τ σει ι π ε διακρ ται ε γεγ τα και καν ε εκτ λε η ε ξ πρ γφμματ ξεκ π μια εμ ττ η πα π β λλει Ιρ τη Γεγ τα απλα τερη μ ρ η πρ α ι τη

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη Π τ π δε μα Ξ Σ Δ τ ι ΦΣΙ Ι Θ Δ ΛΩΣ ακρ βε α τω τ ε ω π π βι λλ τα με α τη τη δηλω η μπ ρε α ελεψ Θε με β οη τ αρ ε λλω πηρε ι ν ρθρ παρ Π Σ ΕΠ ΕΛ τ ΦΩ ΔΑΣ μα π νυμ μα α πω μ Πατερα ο μα κα πφ υμ ητ ραζ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

εχνητη νοημοοδνη ταρ δειγμα ρη ιμ π ι με η λ ξη τε ητη για να περιγρ ψ υμε τα ψε τικα

εχνητη νοημοοδνη ταρ δειγμα ρη ιμ π ι με η λ ξη τε ητη για να περιγρ ψ υμε τα ψε τικα εχνητη νοημοοδνη ι αγι γη εμητη ημ α νη ο Ι ο ε ναι κλι δ η επι τημη των υπ λ γι τι π υ περιλαμβι ει ν ε τραηγικ ρευ α και μεθ δ υ α απαρ οτα η τη οη σε πρ γρ μματα ηλεκτρ νικ ν υπ λ γι τι την πρ π θεια

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Εμπ ρευματα. ε Πρ βλεψειζ. Διαθεσ υα. ψεωζ κα πρ Θεσμ αζ. σ δα επ με ω ρ σεων. λει με ηζ χρησεωζ. ξ δα δρισεωζ α πρ τηξ εγκατ στασεωζ.

Εμπ ρευματα. ε Πρ βλεψειζ. Διαθεσ υα. ψεωζ κα πρ Θεσμ αζ. σ δα επ με ω ρ σεων. λει με ηζ χρησεωζ. ξ δα δρισεωζ α πρ τηξ εγκατ στασεωζ. Ν Γ τ Δ Γ τ τ Ω δρισεωζ α πρ τηξ εγκατ στασεωζ Λ π εγ ατ στ σεωζ Γ Π Γ Γ τ σωματεζ ακ τ π Ι σει Λ πεζ σωμ Ι ζ α ητ π ησε ζ Ε αιματε ακι τ π ι ΦΚ Γηπεδα κ τεδα τ ρ α κ τεχ κ εργα η ημτ τε κεζ εγκατ στ σε

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

Π γ Σ Σ Δ Σ Σθ κ π Π Λ ψ Σ τ Σ α απ τ Π ε γε κφ Π α τ σι κ δ τ τε τ α Θ ε α Ι Θ μ α α επ Θ μια τ υ α φ τ σε γ α τα με ε τ α αγαπ μ α τ τ μα Πα π Λ ι δ

Π γ Σ Σ Δ Σ Σθ κ π Π Λ ψ Σ τ Σ α απ τ Π ε γε κφ Π α τ σι κ δ τ τε τ α Θ ε α Ι Θ μ α α επ Θ μια τ υ α φ τ σε γ α τα με ε τ α αγαπ μ α τ τ μα Πα π Λ ι δ Π γ Σ Σ Δ Σ Σθ κ π Π Λ ψ Σ τ Σ α απ τ Π ε γε κφ Π α τ σι κ δ τ τε τ α Θ ε α Ι Θ μ α α επ Θ μια τ υ α φ τ σε γ α τα με ε τ α αγαπ μ α τ τ μα Πα π Λ ι δε α φ π δα γει π σδ τα α με α ε δ Πεδ α τ Θ σ εια α

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. να πιλ ξαμε για τη μελ τη μαζ τη αειρα ψι τ υ Αοτε ξ γιατ τι τελευ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. να πιλ ξαμε για τη μελ τη μαζ τη αειρα ψι τ υ Αοτε ξ γιατ τι τελευ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ Μ ω Ι Ι ΙΣ ΙΚ Ι Η ΙΣ Ι Σ Δ Κ Ι Σ Λ Σ Ι Σ Σ ΙΡ Σ ΙΣ ΙΩ Σ ΡΙΞ ΖΩ Γ Ι ΛΙΔ ΙΛΛ Σ Ω Α Ι η ο η ο ιγ οι ιι Α ο ο ι ιοαγωγ Σε πρ ηγ ι μενη δημοο ευ η μαζ Γαβριηλ δ υ α ωγα πα υ ια α με τ ε απ τ υ μηχαγισμ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ Ι π οαγωβ Περ Λειτ ργικι Συ ι μ τι ι ε α Λε τ υργκ Σι αι μα α π λ γ α κ αε μα μπ ρε α θεα ρ θε τι απ τ ε τα απ ο λκ ο α πρ γρ μματα εφαρμ γ κ λ ργ ι μα λκ απ τελε τα απ τ λ τα ο κε π υ απαρτ ζ υ τ π λ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα