ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ"

Transcript

1 ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια η π σεγγιση χαι χαθη γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ πι αι τ π τε να διδ α ει ανε μ α χαι η π σ γγιη αυτη π ε ταν ατι τηγ πτιχη γων α του αθηγητη Σημερα μωζ ει α ι δει θε τι υπ χ υγ χι λλ ι πα γ τε εξ α υ σημαγτιχ τ υ π υ θα π επει να λαμβαν υμε υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ την π α προτε ν ν ι γνωατι θεωρ ε π υ ι ω επ ε τ τ ν μαθητη Στην πε πτωση τωγ φ ιτητι ν τ υ Κ ντ υ Διδαα αλ α Ξ νων Γλωο ι γ τ Παγεπι τημι μα θ υμε διαπι τι ει τι τ π φ λ τ υ δια φ ει αν λ γα με τη γλι α α τι δηλαδη ι φ ιτητ των ε ελληνι ι ν δεν ε ναι δι ι με τ υ φ ιτητ τωγ λλων γλω ι ν πω π χ τωγ Αγγλι ι ν των Γαλλι ι ν των Γε μανι ι γ χαι των Π τ γαλι ι ν γα γνω υμε τ π φ λ των φ ιτητι ν τ υ ηταν χαι πα αμ νει να απ τ υ ημαντι τε υζ τ υ των αθηγητι ν των ξ νων γλω ι ν

2 αταλ α ρελε ν Σε τι διαφ ει τ π φ λ τωγ φι ιτητ γ γ οι φ ιτητ των Αγγλιχων των Γαλλιχων χα τωγ Γερμανι ι ν βλ π υν στηγ εχμ Θηση των συγχεχ ιμ γων γλω ι ν τη δυνατ τητα να εμτιλ υτ υν τ βιογ αφι τ υζ ημε ωμα να πετ χ υγ μ α π αγωγη η αλ τερεζ υγθη χεζ ε γασ α η α μα γα χ ησιμ π η υν τη γλι οα ω μ γι α να π αγμα τ π ηα υν ρευνα στ γ χι τωγ θετι ι ν η των ανθ ωπι τι ι ν επι τημι ν ατ εξι τ εξωτε ι φ ιτητηζ π υ εγγ φετα χαι παρα λ υθε τα μαθηματα τηζ ν α ελληνι η γλι αα ηει λλα χα αχτη ιατι αι ε γαι ατα β ιν αν ιδ ι τελη Για να γνωρ υμε τ π φ λ τωγ φ ιτητι ν τ υ ε ελληνι ι μηματ χ ησιμ π ι με εδι αι δ νια να ε ωτηματ λ γι τ π διαν μεται στην α χη τη α αδηματ η ρ νι Στ ε ωτηματ λ γι αυτ τ υζ ωτ με τ υ λ γ υ για τ υ π υ ενδιαφθ θη αν να μ θ υν αυτη τη γλι ααα για τ π σδ ε π υ υν γετι με τα μαθηματα χαυ για τη χ ησιμ τητα π υ β α υν στ γα μελετη υν σμ νε πλευ ζ τ υ ελληνι π λιτι μ υ ρωτ με α μα ατα π α ν ταυτ ξ νται με αυτ ν τ ν π λιτι μ π ια ε γαι η τ η τ υ απ γαντ τ υ τι ξ υν για τη γ νη λλ δα αι π ια ε γαι η τε ε τυπη ει να των σημε ινι ν λληνων αν λυση των απαντη εων στ ε ωτηματ λ γι μαζ απ λυψε τι ι π υδαατ Θ λ υν να πληοι υν τ ν ελληνι π λιτυ μ γιατ νιι Θ υν μθ ζ τ υ ι αυτ επειδη ταν εμβαθ ν υγ στη γνι η τη ελληνι η γλι α μπ ρ ν να φτ υγ στι ξε τη δι η τ υζ γλωα α Σε με ι περιπτι σειζ ε γαι πεπειομ ν ι τι μπ ν γα χ ησιμ π ιη υν αυτ τι γνι ει στην επαγγελματι τ υζ ταδιοδρ μ α η απ ψη αυτη πρ β λλεται υ ν απ φ ιτητ τη ατ ι η τηζ ατ α χαι τηζ Φιλολ γ α Απ την λλη πλευ υπα υγ αλλ ι π υ θ λ υν να πληοι υγ τ γ ελληνι π λιτι μ απ αι θητι ενδιαφ ρ γ πω ι φ ιτητθζ τηζ Σ λη Καλι γ ε νι ν αι τη ιτε τ νι η γ αφ τη σηχ οη λλ δα δυ τυ ι ξ υν λ γα π γματα ρτα ει χαι η γεωγ αφι η απ τασ χαι τ τε ε τυπ των λληνων ε γαι αυτ π υ π β λλεται απ τιζ τ υ ι τυ διαφημ αε ζ τηζ ι ρα φαντ ξ ται τ υζ λληνε οαν π λλωνεζ αι Αφρ δ τε τυμ ν υ με λαβδε να λυμτι νε αε πα αδει νυε πα αλ ε τα νη ι τ υ ιγα υ η με να μ π λ ι στ χ ι να πα ξουν τ βλι χαι γα π ν υν ελληνι αφ η να ε υν τ ν τ υ μπ στην ταβ να με τα μπουξ ι ια Αλλ ι α μα υν την ει να τ υ λληνα τυμθν υ τ λι Ανεξ τητα μω απ τ ατε ε τυπ π υ υν ηματ ε χα απ τι με ταξ τ υζ διαφ λ ι συμφων γ ατ τι Θ λ υν να μ θ υν την ελληνι η γλω α λ γω τ υ μεγ λ υ Θαυμα μ π υ τρ φ υγ για τ ν ελληγι π λιτι μ αι πα τι ξ ρ υν τι δεν Θα τ υ π αφ ει αν να συμ εχ ιμ ν αχα δημα ι φελ

3 Γλω α αι π λιτιαμ πρ τα η γ α τη διδα αλ α τη Ε τ εξι Πρ πει γα σημειωθε τι τ να χ υμε φ ιτητ με εσωτε ιχα νητ α συνε π γετα να μεγαλ πλε νθ τημα γ α τ υζ δα λ υ γιατ μια θετι η ατ η απ γαντι στ ν π λ τισμ τ β ηθα τ υζ σπ υδαστθ να υ ετ υγ τιζ γνι ει π υ μ λι υν απ χτησει με τ ζ π ηγ μενε γνι οει τ υ για τ γ αμ υνει φ ει στ να μειωθε η ινωνι η χαι ψυχ λογι η απ τα η με ταξι τωγ δ π λιτι μι γ αλλ χαι μεταξ διδα γτων αι διδα μιθνων αι δημι υ γε τ ι μια αλα η ατμ φαι α χα μια η εμπ στ νη ιδα νι η για τη διαδι α α διδααιαλ α ε μ θη ηζ υπ ατη ξει τι θε νθ ωπ μπ ε να αναπτ ξει μια τ αη τ α θετι η α αι α νητι η π τη γλι α τ την ιν τητα π υ μιλ ει αυτην τη γλι α χα τ ν π λιτι μ αυτηζ τη ιν τητα π ιο ει θετι η τ η π παθε γα βρευ ειπαι ε για γα επιχ ινωνη ει με τ υζ ηατε τη ξθνη γλι α αι θται αταφθ γει γα πρ λαβει μ α ημαντι η π τητα ειααγ μεν υ γλω οι πρ ι ντο τ π θα ει επ δ α ση στην πρ δ τ υ ωζ π ζ τι γλω τ υ δεξι τητε χαι γεγιχ την α τ τη η τη γλι α Αγτ θετα ι μφωγα με αυτη τη λ γι η νθ ωπ με α νητι η τ η π σλαμβ νει αι επεξε γ ξεται λιγ τε α ατ ι ε α τ υ εισαγ μεν υ γλω ι π Τ ντ υτ υμε διαπιατω ει τι υμβα νε για πα δειγμα αυτη την επ χη τ παγεπ στημι μαζ στηγ πε πτωση τωγ γγλι ωγ ι φ τητ δεν αιαθαν γται αυτη τη στιγμη αμ α λξη για τ γ π λιτιαμ των νωμ νων Π λιτειι ν λ γω τηζ σημε ινηζ τ υ π λιτι ηζ τιι τ ι υν α νητι η τ αη απ γαντ τ υζ η π α θ τει εμπ δια στην ε μ θη η τηζ γλι σαζ πανερ μενη στην περ πτω η τη α λληνι ηζ θα ηθελα να επισημ νω τι με δεδ μθνα λα τα πλε νεπτηματα π υ αν φε α να απ τ υ βα ι τ υ του αθηγητη ε ναι ατ τη γνι μη μ υ να τ ει μια η εμπ στ ι νη με τ ν π υδαοτη να δημι υργη ει μια αλαρη ατμ φαι α γεμ τη α μ ν α αι β βαια π γω απ λα να τηρ ξει τη διδα τι η τ υ π α τι η ναγ αλ χα σωστ πρ ανατ λι μ ν εδιασμ με ααφι π δι ι μ ν υζ τ υ χαι με ατ λληλ υλι αι δ α τη ι τητε ιατ θεω ι με σημαγτι γα ει γ υμε πολιτι τι α Θ ματα τα μαθ ματα ξ νω γλω οι υ δε μ μεταξ γλι α αι π λιτι μ ι ε γαι αδι η τ ι Δεν μπ ο με γα φανταατ με τη διδα αλ α η την ε μ θη η μια γλι α απ μαχ υ μ νη απ τ ν π λιτι μ τη Η γλ οα ε ναι τ λειδ π υ μαζ αν γει την π τα για γα μπ με στ ν π λιτιαμ π ε ναι να λλ ι μπαν μυα λλη μ θεω α αθηγητη ε ναι ε ε ν π υ ει την ευθ γη γα εφα μ ει τ ναι θηματι φ ιτ δηλαδη να δημι υργη ει τι β λτι τε αυνθη εζ εμ ι

4 αταλ α ρελε ν στ σ νηζ τω ι τε φ ιτητη να νιωθει τι η εχμ Θηση τη γλι ο α ε ναι μ α πλ σια εμπε ια Κ ιτ ια για τ εδια μ διδα τι υλι ι Η παιδαγωγι η μα π ταση αγαφ εται τ εδια μ υλι με π λιτι μι πε ιε μεν με β οη τα δια τα ενδιαφ ρ ντα των φ τητι ν χαι τ γ θαυ μα μ π υ τ φ υν απθγαγτι στ ν ελληνι π λιτι μ αι με π να αφυ πνυατε λληνα π υ λ ι υ δυτι υμε μ α μαζ μ α απ επαγωγυ τεμι πω ημειι νει Στ μα δηλαδη ε ναι να ξε ινη ουμε απ τ απλ αι μετ να π με οτ δι λ απ τ γνωστ να δηγη υμε τ γ φ ιτητη ρι ι για να αγα αλ ψει τ γνωατ α υλι πρθπευ να ουν π ι ιλ α χα γα ε ναι ατ λληλα για την αν πτυξη χαι των τε α ρων γλω ου ι γ δεξι τητων τη πα αγωγη π φο ι αι γ απτ λ γ υ τηζ αχ υ τι αταν η ηζ χαι τη χαταν η η γραπτι ν ειμ νων π τα πα απανω ω δι αει μεγαλ τε η μφα η λ γω τ υ πλ ι τ υ τ υζ στ ν α εδιααμ υλι ι με β η λ γ τε νι α ε ψενα χαι π ηαη λ γ τε νι ε μενα πεξ χα π ητ α ξε ινι ντα απ τ επ πεδ μηδ ν αχ η μεταξ τη διδαο αλ α τη λ γ τε ν α χαι τη διδαα αλ α των γλω αι ν ει α λ υθη ει μια ε τεισ δια η π ε α Στην α χη η γλω ι η δι δαα αλ α ηταν βα ι μιθη τη μετ φ αση των λ γ τε νι ι ν ειμ νων αλλ με την ει β λη των δ μι ι ν πρ αεψ σεωγ τη γλι ασα πα αμε ατη ε η διδα ο αλ α τη λ γ τε ν α αι δ θτ ιε π τε αι τητα στην εξ ηαη των βα ι ι ν δ μι ν αι τηζ ινη χ ησηζ τη γλι α δεδ μ ν υ τι η επιχ νωνια η π γγιση επυχεντρι θη ε στην π ληψη χαι τι λειτ υ γ ε τ υ π φ ι λ γ υ Ωατ α τα τελευτα α νια ει αναθεω ηθε η θ η τη λ γ τε ν α μ οα τ πλα σι τη επιχ ινωνια η πρ γγισηζ απ αλ πτ γτα τα μεγ λα τηζ πλε νε τηματα γιατ υ ν ι μ Θ δ ι για τη διδα αλ α των ξθνων γλω ι ν τερ ν απ τ υ π υδα τ την ευ αι α να αγαχ αλυψ υν μ ν ι τ υ τ αν νε χαι τη χ ηση τη γλφα α τι π υ μπ ν να αταφθ υν με τ λ γ τε νι ε μεν αι επιπλ ν γιατ τα λ γ τεχγ α ε μενα π σφ υν μια μγ λη π υ ιλ α τ ι ε ων που μπ ν να αξι ποιηθ ν απ δι φ ε πλευ ανεξα τητα απ τ αγ ε ναι αναχ νι τι η γλι α η αντιατ ι ε ατη σημε ιη επ η αι α μα απ τ αγ ε γαι α ατ λ ληλη γ α τ επ πεδ πω ημειι ν υν ι Αυτ π υ π παθ με να επιτ υμε με τ εδια μ αυτ Φ τ υ υλι ι ε ναι να εφα μ υμε τ ζ π τ ει ων ιθ υν πει αματι τε με τη χ ηση τη λ γ τε ν α ε λλε γλι αε πω ε ναι τα π τυπα χα ι Θεω ε των ετι με την αν λυση τ υ γιατ τ τ αιτ τ πι πρ πει να γ νεται η διδα αλ α τα μαθηματα ξ νων γλω ι ν

5 Γλ α α αι π λιτιαμ πρ τα η α τη διδα αλ α τηζ Ε ατ εξι Γιατ Γιατ η λ γ τε ν α απ τελει μια ανεξ γτλητη πηγη π ιπ λ υ γ απτ υλ ι τ υ π ι υ η σπ υδα τητα γ ειται στ γεγ ν τι αναφ εται τα βα ι αανθ ιδπινα ξητηματα αυτ νει την αξια τηζ δ αχ νι η ι γ εφημε η Πα λ π υ η ημα α τη αλλαξει με την π ρ δ τ υ ν υ πανια εξαφα ν ξεται εντελι πω απ δει ν υν πε πτι ει τη ελληνι η τ αγωδ α των γων τ υ ε χα τη λααι η λ γ τε ν α γενι ι α ιδαγι ριτη ια αξι λ γη η εξα τι ντα χατ β θ απ την θε τ ξη απ τι αν γ ε τηζ χα απ τ γλω ι τη επ πεδ αι επιπλ ον απ τι γνι αε ζ π υ ατθ υν ι φ τητ γετι με τ ν π λιτι μ τ Ωατ σ η επιλ γη π υ θα γ νει π θπευ να ει τη δυνατ τητα να π χαλθ ει τ εν διαφ ν τωγ φ τητφγ αθω αι θετι αντιδ ει ια εππυ ημ νη επι λ γη ει π ντ τε την αν λ γη αγταπ ιση Πωζ θαα απ δρα τη ι τητεζ π υ π πει να π σελ υγ την π σ η των φ ιτητι ν γ τ ζ τ υζ γα νιι ο υν τι ε γαι τ επ εντ τ υ μαθηματ β ηθι ντα τ υζ να εχμεταλλε ντα τιζ δι τ υζ λ γ τε νι ι αν τητε χα συνεγι γ γτα γλι ο α αι λ γ τε ν α Για την πα αγωγη τ υ διδα τι ι υλι υμε αφ μ ιι ει επ η με ι απ τιζ π τ ει τ υ ε η με τ γ ι μ των γλω λ γι ι ν ριτη ωγ στα μαθηματα γλω ι ν πω ε ναι η πε πτωοη τη μ μετ ηζ π η η με την επαν ληι η των λ ξεων χαι τωγ δ μι ν χαι τα χα α χτη ιστιχα τ υ επεξε γα μ νου ειμ ν υ ε αντ θεση με ε ε να τ υ απλ π την πρ σωπι η μ υ εμπει α ω διαπιατι οει τι η χ ηση των ελληνι ι ν λ γ τε νι ι ν ειμ νων χαι ιδια τε α τη π ησηζ β ηθ ει π λ τ υζ π υδα τ Π λυ πιθαγ γ αυτ να φε λεται στην π λιτιατι η ται τιση π υ ω ηδη αναφ ει η τ τι π λλ θ ματα τ υζ ε γαι ηδη γνω τ πω π ε ε γα τηζ ελλην ηζ μυθ λ γ α ει απ δει θε τι τα ε μενα με Θ ματα γνω τα στ υζ μαθητ διευ λ ν υγ τηγ χαταν ηοη χαι χ ησιμε υν στην ει αγωγη την εξ ηση χαι τηγ επαν ληψη τωγ μ φ συγταχτι ι ν δ μι ν τη γλι α αθι χαι στην αν πτυξη των στ ατηγι ι ν τη ε μ Θηαη ενι ταυ τ ρ να εμ τλ υτ ξ υν τι γνι ε τ γετι με τ ν π λιτι μ ατ Π α απ λα αυτ μωζ τ διδα τι υλι π πει να δηγε τ ν πουδα ατη να γει την αυτ ριτι η τ υ χαι να πα νευ π ωτ β υλ ε αθιατι ντα τ γ πι υπε θυν αι αυτ γ μ ωζ π την ε μ θη η τη γλι α τ ι ι τε γα μηγ πε ιο ξεται στιζ α η ει π υ τ υ δ γει αθηγητη την ι α τ υ μα θηματ ζ μαι πεπει μ νη τι η χ ησ μ π ηαη λ γ τε νι υλι ο ατη διδα αλ α των ελληνι ι γ θα φθ ει ντ μα θετι απ τελ ματα πω α ιβι ει υμβε χαι στη διδαα αλ α λλωγ γλωααι ν π αγγλι γε μαγ χ λ Π

6 αταλ α ελε ν επι λ γ τω λ γ τε ι ι γ χειμ γωγ α ε μεγα π υ χ ησιμ π ι γτα γ α τη διδα αλ α τη γλι α μπ ει να ε γαι απ σπασματα λ γ τε νι ι ν ειμ νων πεζι ν η π ιητι ι γ ιατ ι διη γηματα παραδ υατια πα αμ Θια μ θ ι θ α εφημε δωγ η πε ι δι ι ν αι επιπλ ν διαφημι τι σημαγτιχ ε γαι να υπα υν μ α τ υ π λιτυ τι τ ι ε α π υ γα αφυπγ υν τ ενδιαφ ν των φ ιτητι γ να θ υν απλ λεξιλ γι χα να υν δε γται π τε ε ναι αυτ δυνατ ν απ φωτ γ αφ ε π υ να ουν η με τ θ μα τ π αναφ γται Συμπ ασμα με επαγγελματ ε τη διδααιαλ α ξ νων γλωααι γ ε γαι π λ βα ι να υνειδητ π η υμε τι λ π υ πα ξ υμε στη διαδι α α ε μ θηση τηζ γλι α α ι τ υ φ ιτητ μα ε ναι π λι ημα π χ αι τι ι πα γ τε π υ επιδ ν τη διαδι α α αυτη δεγ ε γαι ταθε αγτ θετα ατι τελ με τφλητι ζ τι π ε μπ με γα αλλ ξ υμ π ζ φελ τ υζ Γι αυτ ταν δ υλε υμε μ α τα πλα ια εν π λιτι μ τ πλ ι υ πω ελληνι δεν ετιιτ πεται γα μηγ πετ α ν υμε τ υζ παιδαγωγι μαζ σχ π ψε γα παλει υμε γα αγαδυθε λληνα π υ λ ι ι δυτι υμε β α μα Δι λ για για τ ν δ αλ μ υ Θα ηθελα να ευχα υατη ω τι α τ υ Πανεπιατημ υ θηνωγ για την ευχαι ρ α π υ μ υ δωααν γα πα ευρεθι ατην τελετη π τιμην τ υ υ υ Παγα γιι τη Κ γτ Πα τι υν πε αει τ ι ντα νια απ τ τε π υ φυγα απ την λλα δα π υ ε α την τ τι να πα αχ λ υθη ω ω υπ τ φ τ υ ελληγι χ τ υζ τα μαθηματα τηζ α λληνι η γλι αζ π υ μα παρ διδε ρι Κ ντ τ υ ε μαι π γτα ευγνι μων γιατ π αν απ τι λεξι χαι μ φ συ ντα τι γνι ει π υ μα π ο φερε η μεγαλυτε η επιτυ α τ υ σαν αθηγη τη ηταν τι μθ α σε μια ατμ φαι α α μ ν α αι φιλ α μαζ θ αγε να πλη ι υμε με θαυμα μ αι αγ πη τον ελληγι π λιτι μ η τα μαθημα τα τ υ υ υ ντ αγ πη α τ υ λληνε τη γλι ασα τ υ χαι τη λογ τε ν α τ υζ η α αυτ ν επ ηζ απ φ ισα στη υν εια να α ληθι με τη διδα αλ α τηζ λληνι ηζ αταλ α ρελε ν Κ ρ Διδα αλ α Ξ νων Γλω ν Ε Ε Εθνι υτ ν μ Πανεπιατημι εξι ι τιχ

7 Γλ αα αι π λιτι μ πρ τα η γ α τη διδαα αλ α τηζ τ εξι Λ Γ Φ η Κ ο Κ Ε Α Η

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα ρωματ λ γι επιλ γη αρμ ιω επιλ γη αι ιθε εω η Θ Ο Θ κρυλ κι μ τ φωτ κ τ λυτ κ υτ κ Θαρ π τελε φρ γμα ε α Θρ κωσηξ σε εμφα κυρ δεμα β ει ρατι ζ με πλε με β ε Φρ γμ κ ι πι ι π ιητικ ι ε α Θρ κ σηξ ε εμφ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα