ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Γξαζηηθή νπζία: 1-Adamantanamine hydrochloride (=amantadine hydrochloride): 100 mg Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1 Καηάινγνο εθδφρσλ. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Καςάθηα καιαθά. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Παπκινζονιζμόρ Υξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιια αληηπαξθηλζνληθά θάξκαθα θαη επηδξά θπξίσο ζηε βξαδπθηλεζία θαη ηελ ππεξηνλία (βι. παξάγξαθν 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο ). Πποθύλαξη από ηον ιό A ηηρ γπίπηρ Η ρνξήγεζε ηνπ Symmetrel, πξέπεη λα γίλεηαη θάησ απφ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Παξθηλζνληζκόο Αξρηθψο 1 θαςάθην ηελ εκέξα, πνπ απμάλεηαη κεηά απφ κία εβδνκάδα ζε 1 θαςάθην δχν θνξέο ηελ εκέξα. Η δφζε κπνξεί λα ηηηινπνηεζεί αλάινγα κε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ αζζελνχο. Γφζεηο πνπ ππεβαίλνπλ ηα 200 mg ηελ εκέξα (κέγηζηε εκεξήζηα δφζε 400 mg) κπνξεί λα παξέρνπλ θάπνηα επηπξφζζεηε αλαθνχθηζε, αιιά ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ηνμηθφηεηα. Γη απηφλ ην ιφγν ζα πξέπεη ε δφζε λα απμάλεηαη ζηαδηαθά, ζε δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα ηεο 1 εβδνκάδαο. Η ακαληαδίλε δξα κέζα ζε ιίγεο εκέξεο, αιιά ζπρλά παξαηεξείηαη φηη ράλεη κέξνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο κεηά απφ ιίγνπο κήλεο ζπλερνχο ζεξαπείαο. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ακαληαδίλεο κπνξεί λα παξαηαζεί κεηά απφ πξνζσξηλή δηαθνπή, πνπ θαίλεηαη φηη απνθαζηζηά ηε δξαζηηθφηεηα. Η ζεξαπεία κε Symmetrel πξέπεη λα κεηψλεηαη ζηαδηαθά, γηαηί ε απφηνκε δηαθνπή κπνξεί λα πξνθαιέζεη έμαξζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηνπ Parkinson, αλεμάξηεηα απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ αζζελή ζηε ζεξαπεία (βι. παξάγξαθν 4.4 Ιδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε ). Σςνδςαζμένη Θεπαπεία: θαηά ην πξψην ζηάδην ζεξαπείαο κε Symmetrel πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη λα ρνξεγείηαη θάπνην αληηπαξθηλζνληθφ θάξκαθν, κε ην νπνίν ν αζζελήο ππνβάιιεηαη ήδε ζε ζεξαπεία. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο 1

2 θαζίζηαηαη αξγφηεξα δπλαηή ε ζηαδηαθή κείσζε ηεο δνζνινγίαο ηνπ άιινπ θαξκάθνπ, ρσξίο λα επεξεαζζεί ε αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία. Δάλ φκσο εκθαληζζνχλ λέεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, ε δνζνινγία ηνπ πξέπεη λα κεησζεί ηαρχηεξα. ε αζζελείο, πνπ παίξλνπλ ήδε κεγάιεο δφζεηο αληηρνιηλεξγηθψλ θαξκάθσλ ή L-dopa, ε αξρηθή θάζε ζεξαπείαο κε ρακειή δνζνινγία Symmetrel πξέπεη λα παξαηαζεί κέρξη 15 εκέξεο. Πξνθύιαμε από ηνλ ηό Α ηεο γξίπεο: Παηδηά ειηθίαο 5-9 ρξφλσλ: 1 θαςάθην κία θνξά ηελ εκέξα. Παηδηά θαη ελήιηθεο ειηθίαο ρξφλσλ: 1 θάςνπια δχν θνξέο ηελ εκέξα. Απνηειεζκαηηθή πξνθχιαμε απφ ηνλ ηφ γξίπεο Α έρεη αλαθεξζεί κε δνζνινγία 100 mg ηελ εκέξα. Η δνζνινγία απηή ελδείθλπηαη γηα άηνκα, πνπ δελ αλέρνληαη 200 mg Symmetrel ηελ εκέξα. Δλήιηθεο ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ: βι. 4.2 "Γνζνινγία θαη ηξφπνο ρνξήγεζεο - Υξήζε ζε ειηθησκέλνπο "Πξνθχιαμε: Γηα πξνθχιαμε πξέπεη λα γίλεη έλαξμε απηνχ ηνπ δνζνινγηθνχ ζρήκαηνο πξηλ απφ ηελ επαθή θαη λα ζπλερηζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηδεκίαο γξίπεο ηνπ ηχπνπ Α, ζπλήζσο γηα έσο 6 εβδνκάδεο. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κε αδξαλνπνηεκέλν εκβφιην γξίπεο Α, ε ακαληαδίλε ζπλερίδεηαη γηα 2 έσο 3 εβδνκάδεο κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ. Υξήζε ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο Η ζπγθέλησζε ηεο ακαληαδίλεο ζην πιάζκα επεξεάδεηαη απφ ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία. ηνπο ειηθησκέλνπο ε εκηδσή απνβνιήο ηείλεη λα είλαη κεγαιχηεξε θαη ε λεθξηθή θάζαξζε κηθξφηεξε απφ φηη ζηνπο λεψηεξνπο αζζελείο. Δπνκέλσο ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο ρσξίο λεθξηθή λφζν, ζπληζηάηαη κηα δφζε πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 100 mg εκεξεζίσο. Δάλ ν αζζελήο έρεη επηβαξπκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία, ε δφζε κπνξεί επηπιένλ λα κεησζεί. Δνζνινγία ζηε λεθξηθή αλεπάξθεηα ε αζζελείο κε επηβαξπκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία θαη ππφ απφ αηκνδηχιηζε ε εκηπεξίνδνο απνβνιήο ηεο ακαληαδίλεο παξαηείλεηαη ζεκαληηθά κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη ζπγθεληξψζεηο ηεο ζην πιάζκα. ε απηνχο ηνπο αζζελείο απαηηείηαη πξνζεθηηθή πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο ηνπ Symmetrel, απμάλνληαο ηα δνζνινγηθά δηαζηήκαηα αλάινγα κε ηελ θάζαξζε ηεο θξεαηηλίλεο (βιέπε πίλαθα), κεηά απφ δφζε θφξηηζεο 200 mg ηελ πξψηε εκέξα. Κάζαξζε θξεαηηλίλεο [ml/(min 1.73 m 2 )] Γνζνινγηθφ δηάζηεκα 100 mg <15 θάζε 7 εκέξεο θάζε 3 εκέξεο θάζε 2 εκέξεο θάζε 1 εκέξα >75 θάζε 12 ψξεο Ιδαληθφ ζα ήηαλ εάλ ειέγρνληαλ νη ζπγθεληξψζεηο ακαληαδίλεο ζην πιάζκα. πληζηάηαη πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελή (βι. παξάγξαθν 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηφηεηεο ). 2

3 4.3 Αληελδείμεηο Κχεζε, γαινπρία, γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζηελ ακαληαδίλε. 4.4 Ιδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Αζζελείο κε ηζηνξηθφ επηιεςίαο ή ζπαζκψλ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε παξαθνινχζεζε, γηαηί ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο εκθάληζεο θξίζεσλ θαηά ηε ζεξαπεία κε ακαληαδίλε. Η κείσζε ηεο δφζεο κεηψλεη απηφλ ηνλ θίλδπλν. ε αζζελείο κε ςχρσζε ή ςπρνλεχξσζε απμάλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο παξαηζζεζηψλ, ζχγρπζεο θαη εθηαιηηθψλ νλείξσλ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζε αζζελείο, πνπ ιακβάλνπλ θάξκαθα, πνπ δξνπλ ζην ΚΝ θαη θπξίσο αλαιεπηηθά θαη αληηρνιηλεξγηθά. Πξνζνρή επίζεο απαηηείηαη ζε αζζελείο κε νηδήκαηα, θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ππφηαζε, ππνηξνπηάδνλ έθδεκα θαη γαζηξηθέο εμειθψζεηο. Eπεηδή έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηψζεηο απφπεηξαο απηνθηνλίαο κε ιήςε Symmetrel ζπληζηάηαη λα ζπληαγνγξαθείηαη ηαθηηθά ε εθάζηνηε αλαγθαία πνζφηεηα ηνπ θαξκάθνπ. Σν Symmetrel πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε επαηηθή ή λεθξηθή αλεπάξθεηα. ε πεξηπηψζεηο κεησκέλεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, ε δνζνινγία πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηελ θάζαξζε θξεαηηλίλεο ηνπ θάζε αζζελή θαη εάλ είλαη δπλαηφλ λα ειέγρνληαη νη ζπγθεληξψζεηο ηεο ακαληαδίλεο ζην πιάζκα. Δπεηδή κφλν κηθξέο πνζφηεηεο ακαληαδίλεο απνβάιινληαη απφ αζζελείο, πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνδηχιηζε γηα λεθξηθή αλεπάξθεηα, πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη πξνζεθηηθά νη δφζεηο απηψλ ησλ αζζελψλ γηα ηελ απνθπγή αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ (βι. επίζεο παξάγξαθν 4.2 Γνζνινγία θαη ηξφπνο ρνξήγεζεο). Έρεη παξαηεξεζεί ππνζεξκία ζε παηδηά, ηδηαίηεξα ζε παηδηά ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 5 εηψλ. πληζηάηαη πξνζνρή φηαλ ρνξεγείηαη ην Symmetrel ζε παηδηά γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε ζεξαπεία απφ ηνλ ηφ ηχπνπ Α ηεο γξίπεο (βι. επίζεο παξάγξαθν 4.2 Γνζνινγία θαη ηξφπνο ρνξήγεζεο). Δπεηδή ε ακαληαδίλε έρεη αληηρνιηλεξγηθέο δξάζεηο, δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε αζζελείο κε γιαχθσκα θιεηζηήο γσλίαο, ζηνπο νπνίνπο δε ρνξεγείηαη θαξκαθεπηηθή αγσγή. Έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηψζεηο παζνινγηθή έμεο πξνο ηπρεξά παίγληα θαη απμεκέλεο γελεηήζηαο/ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο ζε αζζελείο πνπ έιαβαλ αγσγή κε αγσληζηέο ληνπακίλεο γηα ηελ ζεξαπεία ηεο λφζνπ ηνπ Parkinson, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Symmetrel. Δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο Η απφηνκε δηαθνπή ηεο ακαληαδίλεο ελδέρεηαη λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ Parkinson ή ζπκπησκάησλ νκνηαδφλησλ κε απηά ηνπ θαθνήζνπο λεπξνιεπηηθνχ ζπλδξφκνπ (ΚΝ), θαζψο θαη γλσζηηθέο δηαηαξαρέο (π.ρ. θαηαηνλία, ζχγρπζε, απνπξνζαλαηνιηζκφο, επηδείλσζε ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο, παξαιήξεκα). Τπάξρνπλ κεκνλσκέλεο αλαθνξέο πηζαλήο ζπζρέηηζεο ηεο εκθάληζεο ζπκπησκάησλ παξφκνησλ ηνπ ΚΝ θαη ηεο απφηνκεο δηαθνπήο ηεο ακαληαδίλεο. Δπηπιένλ ππάξρνπλ κεκνλσκέλεο αλαθνξέο πηζαλήο 3

4 ζπζρέηηζεο ηεο επηδείλσζεο ηνπ ΚΝ ή ηεο θαηαηνλίαο πνπ νθείιεηαη ζηε ιήςε λεπξνιεπηηθψλ θαη ηελ απφζπξζε ηεο ακαληαδίλεο ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ζπγρξφλσο λεπξνιεπηηθνχο παξάγνληεο. Δπνκέλσο ε ζεξαπεία κε ακαληαδίλε πξέπεη λα κε δηαθφπηεηαη απφηνκα. Αλζεθηηθόηεηα Αλζεθηηθφηεηα ζηελ ακαληαδίλε θαη ξηκαληαδίλε επηηπγράλεηαη εχθνια κε ηελ θαηά ζεηξά δηέιεπζε ζηειερψλ ηψλ ηεο γξίπεο in vitro ή in vivo ζε παξνπζία ηνπ θαξκάθνπ. Ινί γξίπεο Α κε δηαζηαπξνχκελε αλζεθηηθφηεηα ζηελ ακαληαδίλε θαη ξηκαληαδίλε κπνξεί λα εκθαληζζνχλ, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη απηά ηα θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ινηκψμεσλ γξίπεο. Μεηάδνζε ηψλ αλζεθηηθψλ ζην θάξκαθν κπνξεί λα ήηαλ ε αηηία ηεο απνηπρίαο ηεο πξνθχιαμεο θαη ηεο ζεξαπείαο νηθνγελεηαθψλ επαθψλ θαη αζζελψλ ζε ηδξχκαηα. Όκσο, δελ ππάξρεη κέρξη ζήκεξα έλδεημε φηη ν αλζεθηηθφο ηφο πξνθαιεί λφζν, πνπ είλαη θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαθνξεηηθή απφ απηήλ, πνπ πξνθαιείηαη απφ επαίζζεηνπο ηνχο. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Δπηηείλεη ηε δξάζε ησλ δηεγεξηηθψλ ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχπζηήκαηνο. Σαπηφρξνλε ρνξήγεζε ακαληαδίλεο θαη αληηρνιηλεξγηθψλ παξαγφλησλ ή levodopa κπνξεί λα απμήζεη ηε ζχγρπζε, ηηο ςεπδαηζζήζεηο, ηνπο εθηάιηεο, ηηο γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο ή άιιεο παξελέξγεηεο ηχπνπ αηξνπίλεο (βι. παξάγξαθν 4.9 Τπεξδνζνινγία ). Σαπηφρξνλε ρνξήγεζε ακαληαδίλεο θαη θαξκάθσλ ή νπζηψλ (π.ρ. νηλφπλεπκα), πνπ δξνπλ ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, ελδέρεηαη λα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα αζξνηζηηθή ηνμηθφηεηα ηνπ Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα. πληζηάηαη ζηελή παξαθνινχζεζε (βι. παξάγξαθν 4.9 Τπεξδνζνινγία ). Τπήξμαλ κεκνλσκέλεο αλαθνξέο πηζαλήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ακαληαδίλεο θαη ζπλδπαζκνχ ησλ δηνπξεηηθψλ πδξνρισξνζεηαδίδε + ηξηακηεξέλε. Σν έλα ή θαη ηα δχν ζπζηαηηθά κεηψλνπλ εκθαλψο ηελ θάζαξζε ηεο ακαληαδίλεο, νδεγψληαο ζε πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ζην πιάζκα θαη ηνμηθέο επηδξάζεηο (ζχγρπζε, ςεπδαηζζήζεηο, αηαμία, κπφθινλνο). 4.6 Κύεζε θαη γαινπρία Χπήζη καηά ηην κύηζη Δγηλαλ κειέηεο ηνμηθφηεηαο θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ζε αξνπξαίνπο θαη θνπλέιηα. ηνπο αξνπξαίνπο νη απφ ην ζηφκα δφζεηο 50 θαη 100 mg/kg ήηαλ ηεξαηνγφλεο. Αλαθέξζεθαλ επηπινθέο, πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ ακαληαδίλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο. Σν Symmetrel αληελδείθλπηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο θαη ζε γπλαίθεο, πνπ επηζπκνχλ λα κείλνπλ έγθπεο. Χπήζη καηά ηη γαλοςσία Η ακαληαδίλε πεξλά ζην κεηξηθφ γάια. Έρνπλ αλαθεξζεί αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ζε βξέθε πνπ ζήιαδαλ. Μεηέξεο πνπ ζειάδνπλ δελ πξέπεη λα παίξλνπλ Symmetrel. 4.7 Eπίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ Οη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ Symmetrel πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη φηη κπνξεί λα ηνπο παξνπζηαζηεί δάιε, ζνιή φξαζε θαη άιια ζπκπηψκαηα ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (βι. παξάγξαθν 4.8 "Αλεπηζχκεηεο 4

5 ελέξγεηεο") πνπ εμαζζελίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα αληίδξαζεο ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ πξέπεη ν αζζελήο λα νδεγεί ή λα ρεηξίδεηαη κεραλήκαηα. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηεο ακαληαδίλεο είλαη ζπλήζσο ήπηαο θαη παξνδηθήο θχζεο. πλήζσο εκθαλίδνληαη κέζα ζηηο πξψηεο 2-4 εκέξεο ηεο ζεξαπείαο θαη εμαθαλίδνληαη ακέζσο κέζα ζε ψξεο κε ηε δηαθνπή ηεο ακαληαδίλεο. Γελ έρεη απνδεηρζεί άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο δφζεο θαη ζπρλφηεηαο παξελεξγεηψλ. Οκσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη ηάζε πξνο ζπρλφηεξεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (ηδηαίηεξα απηέο πνπ επεξεάδνπλ ην ΚΝ) κε απμεκέλεο δφζεηο. ε αζζελείο πνπ έιαβαλ αγσληζηέο ληνπακίλεο γηα ηελ ζεξαπεία ηεο λφζνπ ηνπ Parkinson, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Symmetrel, ηδηαίηεξα ζε πςειέο δφζεηο, έρεη αλαθεξζεί πσο εθδειψζεθαλ ζεκεία παζνινγηθήο έμεο πξνο ηπρεξά παίγληα θαη απμεκέλε γελεηήζηα/ζεμνπαιηθή επηζπκία, νη νπνίεο ήηαλ γεληθά αλαζηξέςηκεο κε ηελ κείσζε ηεο δφζεο ή ηελ δηαθνπή ηεο αγσγήο. Κενηπικό Νεςπικό Σύζηημα: πεξηζηαζηαθά: θαηάζιηςε, άγρνο, δηαηαξαρέο ηνπ ζπκηθνχ, αλεζπρία, λεπξηθφηεηα, δπζθνιία ζπγθέληξσζεο, ίιηγγνο, ζφισζε ηεο δηάλνηαο, πνλνθέθαινο, αυπλία, ιήζαξγνο, παξαηζζεζίεο, εθηάιηεο, αηαμία, δπζαξζξία, ζνιή φξαζε. Παξαηζζεζίεο, ζχγρπζε θαη εθηάιηεο είλαη πην θνηλέο φηαλ ρνξεγείηαη ακαληαδίλε ηαπηφρξνλα κε αληηρνιηλεξγηθνχο παξάγνληεο ή φηαλ ν αζζελήο έρεη κία ππνθείκελε ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή. πάληα: ζχγρπζε, απνπξνζαλαηνιηζκφο, ςχρσζε, ηξφκνο, δπζθηλεζία, ζπαζκνί. Μεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο: ζπκπηψκαηα φκνηα ηνπ Καθνήζνπο Νεπξνιεπηηθνχ πλδξφκνπ (ΚΝ) Παξαιήξεκα, ππνκαληαθή θαηάζηαζε θαη καλία έρνπλ αλαθεξζεί. Καπδιαγγειακό ζύζηημα: ζπρλά: νηδήκαηα (π.ρ. νίδεκα ησλ ζθπξψλ), δηθηπσηή πειίσζε ηνπ δέξκαηνο. Πεξηζηαζηαθά: παικνί, νξζνζηαηηθή ππφηαζε. Μεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά: θαξδηαθή αλεπάξθεηα. Αίμα: κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά: ιεπθνπελία, αλαζηξέςηκε αχμεζε ησλ επαηηθψλ ελδχκσλ. Γαζηπενηεπικό ζύζηημα: πεξηζηαζηαθά: μεξνζηνκία, αλνξεμία, λαπηία, έκεηνο, δπζθνηιηφηεηα. πάληα: δηάξξνηα. Γέπμα και εξαπηήμαηα: πεξηζηαζηαθά: εθίδξσζε. πάληα: εμάλζεκα, απνρξσκαηηζκφο ηνπ δέξκαηνο. Μεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά, θσηνεπαηζζεζία. Αιζθηηήπια όπγανα: ζπάληα: δηαηαξαρέο ηεο φξαζεο, βιάβεο ηνπ θεξαηνεηδνχο π.ρ. δηάζηηθηε ππν-επηζειηαθή ζνιεξφηεηα, πνπ κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί κε επηθαλεηαθή δηάζηηθηε θεξαηίηηδα, νίδεκα ηνπ επηζειίνπ ηνπ θεξαηνεηδνχο θαη έληνλα κεησκέλε νμχηεηα ηεο φξαζεο. 5

6 Οςποποιογεννηηικό ζύζηημα: ζπάληα: θαηαθξάηεζε νχξσλ, αθξάηεηα νχξσλ. Γεληθέο δηαηαξαρέο Μεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά έρεη αλαθεξζεί ππνζεξκία ζε παηδηά, θπξίσο ζε παηδηά ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 5 εηψλ. (βι. επίζεο παξάγξαθν 4.4 Ιδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε). Η ζπρλφηεηα δε κπνξεί λα εθηηκεζεί. 4.9 Τπεξδνζνινγία Τπεξδνζνινγία κε Symmetrel κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζάλαην. Σημεία και ζςμπηώμαηα: Nεπξνκπηθέο δηαηαξαρέο θαη ζπκπηψκαηα νμείαο ςχρσζεο είλαη ηα πξνεμάξρνληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νμείαο δειεηεξίαζεο κε ακαληαδίλε. Κενηπικό Νεςπικό Σύζηημα: Δπεξεζηζηφηεο, ηξφκνο, ζπαζκνί, εμσππξακηδηθά ζεκεία: ζπζηξνθηθνί ζπαζκνί, δπζηνληθή ζηάζε, κπδξίαζε, ζάκβνο νξάζεσο, αηαμία, δπζθαγία. χγρπζε, απνπξνζαλαηνιηζκφο, παξαιήξεκα, νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο, κπφθισλνο. Αναπνεςζηικό ζύζηημα: ππέξπλνηα, πλεπκνληθφ νίδεκα, αλαπλεπζηηθή δπζθνξία, πεξηιακβαλφκελνπ ηνπ ζπλδξφκνπ αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο ησλ ελειίθσλ. Καπδιαγγειακό ζύζηημα: Έρνπλ αλαθεξζεί θαξδηαθή αλαθνπή θαη αηθλίδηνο θαξδηαθφο ζάλαηνο. Φιεβνθνκβηθή ηαρπθαξδία, αξξπζκία κε ηε κνξθή torsade de pointes, ππέξηαζε. Γαζηπενηεπικό ζύζηημα: λαπηία, έκεηνο, μεξνζηνκία, αλνξεμία. Νεθπική λειηοςπγία: θαηαθξάηεζε νχξσλ, λεθξηθή δπζιεηηνπξγία, πεξηιακβαλφκελεο ηεο αχμεζεο ηεο νπξίαο θαη κείσζεο ηεο θάζαξζεο θξεαηηλίλεο. Υπεπδοζολογία από ζςνδςαζμένη θεπαπεία θαπμάκων: νη πεξηθεξηθέο θαη θεληξηθέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο αληηρνιηλεξγηθψλ θαξκάθσλ απμάλνληαη απφ ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε ακαληαδίλεο θαη νμείεο ςπρσζηθέο αληηδξάζεηο, πνπ κπνξεί λα είλαη ηαπηφζεκεο κε εθείλεο, πνπ πξνθαινχληαη απφ δειεηεξίαζε κε αηξνπίλε, κπνξεί λα ζπκβνχλ φηαλ ρνξεγνχληαη κεγάιεο δφζεηο αληηρνιηλεξγηθψλ παξαγφλησλ. Οηαλ έρνπλ ιεθζεί ζπγρξφλσο νηλνπλεπκαηψδε ή δηεγεξηηθά ηνπ ΚΝ, ηα ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα νμείαο δειεηεξίαζεο κε ακαληαδίλε κπνξεί λα επηδεηλσζνχλ ή/θαη λα κεηαβιεζνχλ. Ανηιμεηώπιζη Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. Απνκάθξπλζε ή/θαη αδξαλνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ, πνπ πξνθάιεζαλ ηε δειεηεξίαζε: Πξφθιεζε εκέηνπ ή πιχζε ηνπ ζηνκάρνπ εάλ ν αζζελήο έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, ρνξήγεζε ελεξγνπνηεκέλνπ μπιάλζξαθα ή αιαηνχρνπ θαζαξηηθνχ, εάλ θξίλνληαη θαηάιιεια. Δπεηδή ε ακαληαδίλε απεθθξίλεηαη εθηελψο αλαιινίσηε απφ ηα νχξα, ε δηαηήξεζε ηεο λεθξηθήο απεθθξηηηθήο ιεηηνπξγίαο, ε έληνλε δηνχξεζε θαη ε πξνθιεηή δηνχξεζε, εάλ είλαη αλάγθε, είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ απνκάθξπλζε ηεο ακαληαδίλεο απφ ηελ 6

7 θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Ομχληζε ησλ νχξσλ επλνεί ηελ απέθθξηζε ηεο ακαληαδίλεο απφ ηα νχξα. Η αηκνδηχιηζε δελ αθαηξεί ζεκαληηθά πνζά Symmetrel. ε αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα αηκνδηχιηζε 4 σξψλ αθαίξεζε 7 έσο 15 mg κεηά απφ εθάπαμ δφζε 300 mg απφ ην ζηφκα. Έιεγρνο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ, ηνπ ΗΚΓ, ηεο αλαπλνήο, ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο θαη ζεξαπεία γηα πηζαλή ππφηαζε θαη θαξδηαθέο αξξπζκίεο, φπνπ απαηηείηαη. παζκνί θαη ππεξθηλεζία: ρνξεγήζηε αληηζπαζκσδηθά, φπσο δηαδεπάκε ελδνθιέβηα, παξαιδεχδε ελδνκπηθά ή απφ ην νξζφ ή θαηλνβαξβηηάιε ελδνκπηθά. Ομέα ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα, παξαιήξεκα, δπζηνληθή ζηάζε, κπνθινληθέο εθδειψζεηο: θπζνζηηγκίλε ζε αξγή ελδνθιέβηα έγρπζε (Γνζνινγίεο ηνπ 1 mg ζε ελήιηθεο, 0.5 mg ζε παηδηά) ζε επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή αληαπφθξηζε θαη ηελ πξνθχπηνπζα αλάγθε έρεη αλαθεξζεί. Καηαθξάηεζε νχξσλ: Η νπξνδφρνο θχζηε πξέπεη λα θαζεηεξηαζηεί θαη λα παξακείλεη ν θαζεηήξαο γηα φζν ρξφλν απαηηείηαη. Πξνζνρή! Δπηβάιιεηαη ε θχιαμε φισλ ησλ θαξκάθσλ καθξηά απφ ηα παηδηά. Σει. ηνπ Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ : ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή νκάδα: Αληηπαξθηλζνληθφο παξάγνληαο θαη ηνζηαηηθφ αληηγξηπηθφ. (θσδηθφο ATC N04B B01) Χο αληηπαξθηλζνληθό: O αθξηβήο ηξφπνο δξάζεσο ηεο ακαληαδίλεο δελ είλαη γλσζηφο. Φαίλεηαη φηη εληζρχεη ηελ δξάζε ησλ θαηερνιακηλεξγηθψλ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξνκεηαβηβαζηψλ ζην ΚΝ, δελ έρεη ηδηαίηεξε αληηρνιηλεξγηθή δξάζε. Τπνζηεξίδεηαη φηη απειεπζεξψλεη ηελ ληνπακίλε απφ ηα ζπλαπηνζψκηα θαη εκπνδίδεη ηελ επαλαπξφζιεςή ηεο ζηνλ πξνζπλαπηηθφ λεπξψλα θαη έηζη απμάλεη ηε ζπγθέληξσζή ηεο ζηελ πξνζπλαπηηθή ζρηζκή ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ. Μπνξεί επίζεο λα δηεγείξεη απεπζείαο ηνπο κεηαζπλαπηηθνχο ππνδνρείο. Χο αληητηθό: Ο κεραληζκφο δξάζεο ηεο δελ έρεη θαηαλνεζεί. Φαίλεηαη φηη έρεη δηάθνξεο δξάζεηο αλάινγα κε ηηο ζπγθεληξψζεηο ηεο θαη ην ζηέιερνο ηνπ ηνχ. Γηάθνξεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη πξνιακβάλεη ηελ δηείζδπζε θαη ηελ απνθάιπςε ησλ ηψλ ηχπνπ Α ηεο γξίπεο, εκπνδίδεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ ηψλ αληηδξψληαο κε ηελ αηκνζπγθνιιεηίλε πνπ παξάγνπλ, αλαζηέιιεη ηελ ζχληεμε ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ ηνχ κε ηελ κεκβξάλε ησλ δεπηεξνγελψλ ιπζνζσκίσλ. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Αποππόθηζη Η ακαληαδίλε απνξξνθάηαη αξγά, αιιά ζρεδφλ πιήξσο. Μέγηζηεο ζπγθεληξψζεηο ζην πιάζκα πεξίπνπ 250 ng/ml θαη 500 ng/ml επηηπγράλνληαη κέζα ζε 3-4 ψξεο κεηά απφ εθάπαμ ρνξήγεζε απφ ην ζηφκα 100 mg θαη 200 mg ακαληαδίλεο, αληίζηνηρα. 7

8 Μεηά απφ επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε 200 mg ηελ εκέξα επηηπγράλνληαη ζηαζεξέο ζπγθεληξψζεηο ζην πιάζκα 300 ng/ml κέζα ζε 3 εκέξεο. Καηανομή In vitro, ην 67% ηεο ακαληαδίλεο δεζκεχεηαη ζηηο πξσηετλεο ηνπ πιάζκαηνο. εκαληηθή πνζφηεηα ακαληαδίλεο δεζκεχεηαη ζηα εξπζξνθχηηαξα ηνπ αίκαηνο. Οη ζπγθεληξψζεηο ηεο ακαληαδίλεο ζηα εξπζξνθχηηαξα θπζηνινγηθψλ πγηψλ εζεινληψλ είλαη 2.66 θνξέο κεγαιχηεξε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ζην πιάζκα. Ο θαηλφκελνο φγθνο θαηαλνκήο (V D ) ηνπ θαξκάθνπ είλαη 5-10 L/kg, ελδεηθηηθφ εθηελνχο δέζκεπζεο ζηνπο ηζηνχο. Η ζπγθέληξσζε ηεο ακαληαδίλεο ζηνπο πλεχκνλεο, ηελ θαξδηά, ηα λεθξά, ην ήπαξ θαη ηε ζπιήλα είλαη πςειφηεξε απφ φ,ηη ζην αίκα. Μεηά απφ κεξηθέο ψξεο ην θάξκαθν ζπζζσξεχεηαη ζηηο ξηληθέο εθθξίζεηο. Η ακαληαδίλε δηαπεξλά ηνλ αηκαηνεγθεθαιηθφ θξαγκφ, φκσο δελ είλαη δπλαηφο ν πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζηνλ εγθέθαιν. Βιομεηαζσημαηιζμόρ Η ακαληαδίλε κεηαβνιίδεηαη ζε ειάρηζην πνζνζηφ, θχξηα κε Ν-αθεηπιίσζε. Δάλ επεξεάδεηαη απηή ε νδφο κεηαβνιηζκνχ απφ ην θαηλφηππν αθεηπιησηή δελ έρεη πξνζδηνξηζζεί αθφκε. Αποβολή Σν θάξκαθν απνβάιιεηαη ζε πγηείο λένπο ελήιηθεο κε κέζε εκηπεξίνδν απνβνιήο ζην πιάζκα 15 ψξεο (10-31 ψξεο). Η ζπλνιηθή θάζαξζε ζην πιάζκα είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε λεθξηθή θάζαξζε (250 ml/min.). Η θάζαξζε ηεο ακαληαδίλεο ζηα λεθξά είλαη πνιχ πςειφηεξε απφ ηελ θάζαξζε θξεαηηλίλεο, γεγνλφο, πνπ ππνδειψλεη ζσιελαξηαθή έθθξηζε απφ ηα λεθξά. Δθάπαμ δφζε ακαληαδίλεο απεθθξίλεηαη ζε 72 ψξεο, σο εμήο: 65-85% αλαιινίσηε, 5-15% ζαλ αθεηπινκεηαβνιίηεο ζηα νχξα θαη 1% ζηα θφπξαλα. Σν 90% ηεο δφζεο ζπιιέγεηαη αλαιινίσην ζηα νχξα 4-5 εκεξψλ. Ο ξπζκφο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην ph ησλ νχξσλ. Αχμεζε ηνπ ph επηθέξεη κείσζε ηεο απέθθξηζεο. Ιδιαίηεπερ καηηγοπίερ αζθενών Τπεξήιηθεο αζζελείο: ζε ζχγθξηζε κε ζηνηρεία απφ πγηείο λένπο ελήιηθεο, δηπιαζηάδεηαη ν t 1/2 θαη ειαηηψλεηαη ε λεθξηθή θάζαξζε. Η θάζαξζε ηεο θξεαηηλίλεο ζηνπο ππεξήιηθεο είλαη κηθξφηεξε απφ φ,ηη ζε λεαξά άηνκα. Η ζσιελαξηαθή έθθξηζε κεηψλεηαη πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ε δηήζεζε ζηα ζπεηξάκαηα. ηνπο ππεξήιηθεο αζζελείο κε επηβαξπκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία, ε επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε 100 mg ηελ εκέξα γηα 14 εκέξεο αχμεζε ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ πιάζκαηνο ζε ηνμηθά επίπεδα. Νεθξηθή αλεπάξθεηα: ζπζζψξεπζε ακαληαδίλεο κπνξεί λα ζπκβεί ζε λεθξηθή αλεπάξθεηα, πξνθαιψληαο ζνβαξέο θαξκαθεπηηθέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Κάζαξζε θξεαηηλίλεο κηθξφηεξε ησλ 40 ml/[min m 2 ] πξνθαιεί ηξηπιάζηα έσο πεληαπιάζηα αχμεζε ηνπ t 1/2 θαη πεληαπιάζηα κείσζε ηεο νιηθήο θαη λεθξηθήο θάζαξζεο. Η απνβνιή απφ ηα λεθξά είλαη ε θχξηα νδφο απνκάθξπλζεο αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο. 8

9 Τπεξήιηθεο αζζελείο ή αζζελείο, πνπ ππνθέξνπλ απφ λεθξηθή αλεπάξθεηα πξέπεη λα παίξλνπλ επαξθψο κεησκέλε δνζνινγία, αλάινγα κε ηελ θάζαξζε θξεαηηλίλεο ηνπ αηφκνπ. Η ζπγθέληξσζε ηεο ακαληαδίλεο ζην πιάζκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 300 ng/ml. Αηκνδηύιηζε: κηθξή πνζφηεηα ακαληαδίλεο αθαηξείηαη κε αηκνδηχιηζε. Σν γεγνλφο κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί κε ηελ εθηελή δέζκεπζή ηεο ζηνπο ηζηνχο. Ληγφηεξν απφ 5% κίαο δφζεο απνκαθξχλεηαη κεηά απφ αηκνδηχιηζε 4 σξψλ. Ο κέζνο t 1/2 θζάλεη ηηο 24 ψξεο δηχιηζεο. 5.3 Πξνθιηληθά ζηνηρεία γηα ηελ αζθάιεηα Η πδξνρισξηθή ακαληαδίλε εκθάληζε κηθξφ βαζκφ νμείαο ηνμηθφηεηαο ζε δηάθνξα είδε δψσλ. Έγηλαλ κειέηεο ππνρξφληαο απφ ην ζηφκα ηνμηθφηεηαο ζε αξνπξαίνπο, ζθχινπο θαη πηζήθνπο κε δνζνινγίεο κέρξη 160, 30 θαη 100 mg/kg αληίζηνηρα. Γελ ππήξμε καξηπξία εηδηθήο ηνμηθφηεηαο. Μειέηεο ρξφληαο ηνμηθφηεηαο κε ρνξήγεζε ζε αξνπξαίνπο θαη ζθχινπο γηα κηα πεξίνδν κέρξη δχν ρξφληα ζε δνζνινγίεο απφ ην ζηφκα κέρξη 160 θαη 80 mg/kg αληίζηνηρα, δελ έδεημαλ εηδηθή ηνμηθφηεηα. Δπί πιένλ δελ ππήξμε ζαθήο έλδεημε θαξθηλνγφλνπ δπλαηφηεηαο. Λακβάλνληαο ππφςε ην πεηξακαηηθφ ζρέδην απηψλ ησλ κειεηψλ, ε ηειεπηαία δήισζε είλαη ακθίβνιεο ζεκαζίαο. Μία κφλν δνθηκαζία ρξσκνζσκαηηθήο παξέθθιηζεο έδεημε κία νξηαθή αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα ρξσκνζσκαηηθψλ δηαζπάζεσλ. ε απνπζία άιισλ ζρεηηθψλ κειεηψλ κεηαιιαμηνγέλεζεο, δελ κπνξεί λα ππάξμεη ζαθέο ζπκπέξαζκα ζε ζρέζε κε ην εξψηεκα ηεο κεηαιιαμηνγφλνπ δπλαηφηεηαο 6. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 6.1 Καηάινγνο κε ηα έθδνρα Rapeseed oil, soybean lecithin, was blend composed of one part beeswax, one part hydrogenated soybean oil, four parts partially hydrogenated vegetable oils. 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Γελ εθαξκφδεηαη. 6.3 Δηάξθεηα δσήο 5 ρξφληα. 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο Πξνζηαηέςηε ην απφ πγξαζία θαη δέζηε ( Να θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία θάησ ησλ 30 0 C). Σν Symmetrel πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε κέξνο απξφζηην ζηα παηδηά. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά πεξηεθηώλ Blisters. Κνπηηά ησλ 60 δηζθίσλ (6 blisters απφ PVC-Tristar x 10 δηζθία). 6.6 Κάηνρνο ηεο αδείαο θπθινθνξίαο 9

10 NOVARTIS (Hellas) A.E.B.E., 12oρικ. Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ-Λακίαο Νν. 1, ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΗ 6.7 Παξαζθεπαζηήο RP SCHERER GMBH, Γεξκαλία. 6.8 πζθεπαζηήο ΦΑΜΑΡ Α.Β.Δ., (Δξγνζηάζην Β ) ΑΝΘΟΤΑ-Αηηηθήο 7. ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 39561/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ ΠΡΧΣΗ ΑΔΕΙΑ/ΑΝΑΝΕΧΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ / Κσδηθφο ζπζθεπαζίαο: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ (ΜΕΡΙΚΗ) ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ: 06/03/

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 80 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο. 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο

Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο. 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ PARIET 20 mg γαζηξναλζεθηηθφ δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint -1- ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Nicotine resinate 10 mg/tab πνπ αληηζηνηρεί ζε nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. Ολνκα ηνπ ηδηνζθεπάζκαηνο NICORETTE Inhaler 10mg 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε Νηθνηίλε, 10mg αλά κνλάδα 3. Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηα εηζπλνέο απφ ην ζηφκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: Lidaprim Δπηθαιπκκέλo κε ιεπηφ πκέλην δηζθίo 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VERMOX 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε καζψκελν δηζθίν πεξηέρεη 100 mg mebendazole. Τν πφζηκν ελαηψξεκα πεξηέρεη 20 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Cimzia 200 mg ελέζηκν δηάιπκα. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Η θάζε πξνγεκηζκέλε ζχξηγγα πεξηέρεη 200 mg certolizumab

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Norlevo δηζθίν ησλ 1.5 mg 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 1,5 mg ιεβνλνξγεζηξέιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CEPROTIN 500 IUθφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Πξσηεΐλε C απφ αλζξψπηλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NutropinAq 10 mg/2ml (30 IU), ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Έλα ml πεξηέρεη 5 mg ζσκαηξνπίλεο* Έλα θπζίγγην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex)

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex), Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ MULTIMEL N8-800, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη ζε κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ProQuad θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν ελαηψξεκα. Δκβφιην ηιαξάο, παξσηίηηδαο, εξπζξάο θαη αλεκεπινγηάο (απφ

Διαβάστε περισσότερα