ΠΕΡΙΛΗΧΕΙ ΑΡΘΡΨΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΧΕΙ ΑΡΘΡΨΝ 2000-2002"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΧΕΙ ΑΡΘΡΨΝ ΣΑ ΚΤΣΣΑΡΑ ΣΟΤ PURKINJE ΣΗ ΠΑΡΕΓΚΕΥΑΛΙΔΑ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕ ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΗ ΔΤΠΛΑΙΑ ARNOLD-CHIARI I ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΗ Ε, ΑΡΜΕΝΣΟΤΔΗ Π, ΦΑΜΛΑΣΖΗ Π, ΧΑΡΟΤΛΗ Δ, ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ τ. Α' Νευρολογική Κλιν. Α.Π.Θ., «ΑΦΕΠΑ», Διευθ.: Καθ. Μπαλογιάννησ Περίληψη τη παρούςα εργαςύα αναλύςαμε την περύπτωςη αςθενούσ με δυςπλαςύα Arnold-Chiari τύπου Ι πρώτον για την κλινικό ιδιαιτερότητα του ςυνδρόμου και δεύτερον για να περιγρϊψουμε για πρώτη φορϊ τουσ μορφολογικούσ χαρακτόρεσ επύ ιςτολογικού επιπϋδου, των δομών του παρεγκεφαλιδικού φλοιού κατϊ την δυςπλαςύα. Ιδιαύτερη βαρύτητα ϋχει το γεγονόσ ότι η κυτταροαρχιτεχτονικό του παρεγκεφαλιδικού φλοιού εύναι διατταραγμϋνη εύτε πρωτογενώσ ςτα πλαύςια του δυςπλαςτικού φαινομϋνου του ςυνδρόμου εύτε δευτερογενώσ ςαν ςυνϋπεια των αιμοδυναμικών και υδροδυναμικών διαταραχών ςτην περιοχό του ινιακού τρόματοσ. Η μορφολογύα του παρεγκεφαλιδικού φλοιού, ειδικϊ ςτο κϊτω μηνοειδϋσ λόβιο, θα μπορούςε να ερμηνεύςει την περιοριςμϋνη ανϊπτυξη δεξιοτότων που ςυναντούμε ςτουσ πϊςχοντεσ από το ςύνδρομο Arnold-Chiari τύπου Ι. Η ΛΕΠΣΗ ΤΥΗ ΣΟΤ ΑΣΡΟΚΤΣΣΨΜΑΣΟ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ I, ΒΛΑΦΑΚΗ Κ, ΚΨΣΑ Β, ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ. Σο Αςτροκύττωμα εύναι ϋνασ από τουσ ςυνόθεισ όγκουσ του ΚΝ. Η πορεύα του μπορεύ να εύναι ςταθερό ό να εξελιχθεύ τελικϊ ςε Πολύμορφο Γλοιοβλϊςτωμα. τη μελϋτη του όγκου υπό το ηλεκτρονικό μικροςκόπιο περιγρϊφουμε τισ αλλοιώςεισ των οργανυλύων του οι οπούεσ δύνανται να αποτελϋςουν κριτόρια τησ ςυμπεριφορϊσ του όγκου και τησ πορεύασ του προσ την κακοόθεια. ε ευρεύα ςειρϊ αςτροκυττωμϊτων επιςημαύνονται ωσ κριτόρια αναπλαςτικότητασ: α) οι μορφολογικϋσ αλλοιώςεισ των μιτοχονδρύων β) η κατϊςταςη του λεύου ενδοπλαςματικού δικτύου και τησ ςυςκευόσ του Golgi γ) η μεταβολό τησ πυκνότητασ των νευρογλοιακών ινών εντόσ του περικαρύου δ) η κατϊτμηςη των μικροςωληναρύων ε) η πολυμορφύα του πυρόνοσ και οι ενδοπυρηνικϋσ εκκολπώςεισ ςτ) η πληθώρα των αςτροκυτταρικών προςεκβολών που προβϊλλουν εντόσ του νευροπιλημματικού χώρου ό εντόσ του διϊμεςου ιςτικού χώρου. Σα ανωτϋρω κριτόρια ϋχουν διαγνωςτικό βαρύτητα ςυμπληρώνοντασ το διαγνωςτικό φϊςμα, το ςυνιςτϊμενο εξ ανοςοιςτοχημικών κριτηρύων.

2 Η ΜΕΣΨΠΙΑΙΑ ΑΝΟΙΑ: ΜΙΑ ΥΛΟΙΙΚΗ ΑΝΟΙΑ ΚΑΛΤΠΣΟΜΕΝΗ ΤΠΟ ΣΟΝ ΜΑΝΔΤΑΝ ΣΗ ΝΟΟΤ ΣΟΤ ALZHEIMER ΣΑΤΡΟ Ι. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Περίληψις Η νόςοσ του Αlzheimer αποτελεύ την ςυνηθεςτϋραν αιτύαν ανούασ κατϊ την προγεροντικόν και γεροντικόν ηλικύαν, ακολουθούςησ, υπό την ϋννοιαν τησ ςυχνότητασ, τησ αγγειακόσ ανούασ. Εν τούτοισ υφύςτανται και ϋτεραι ςπανιώτεραι μορφαύ φλοιικόσ ανούασ, εν μϋςω των οπούων εντϊςςεται και η μετωπιαύα ϊνοια, αι οπούαι ενύοτε δυςχερώσ διακρύνονται κλινικώσ εκ τησ νόςου του Αlzheimer, παρϊ το γεγονόσ ότι το γενετικόν, μοριακόν και νευροπαθολογικόν υπόβαθρον αυτών διαφϋρει εμφανώσ εξ αυτόσ. Περιγρϊφομεν, εισ την παρούςαν μελϋτην, τρεύσ περιπτώςεισ μετωπιαύασ ανούασ, η κλινικό φαινομενολογύα και πορεύα των οπούων καθιςτϊ εμφανό την δυνατότητα διακρύςεωσ αυτών εκ τησ νόςου του Αlzheimer. Αι διαταραχαύ τησ εκφρϊςεωσ του προφορικού λόγου και η προώούςα εξϋλιξισ εισ κινητικόν αφαςύαν αποτελεύ εν εκ των ουςιωδεςτϋρων κλινικών φαινομϋνων τησ νόςου, το οπούον ελλεύψει ςοβαρών διαταραχών προςανατολιςμού εισ τον χώρον και βαθεύασ διαταραχόσ τησ προςφϊτου μνόμησ, δύναται να ςυμβϊλη εισ την ϋγκαιρον διϊκριςιν τησ μετωπιαύασ ανούασ εκ τησ νόςου του Αlzheimer. Αι διαταραχαύ τησ ςυμπεριφορϊσ ϊλλοτε μεν υπό την μορφόν τησ πλόρουσ κοινωνικόσ αποςύρςεωσ, ϊλλοτε δε υπό την μορφόν τησ πλόρουσ ϊρςεωσ του κριτικού ελϋγχου επύ των διαμορφουμϋνων ςχημϊτων κοινωνικόσ ςυμπεριφορϊσ επιπροςθϋτουν ϋτερον ιςχυρόν κριτόριον διαγνωςτικόσ ςτοιχειοθετόςεωσ τησ μετωπιαύασ ανούασ. Αι μεταλλϊξεισ τησ τ πρωτεώνησ αι οπούαι διαδραματύζουν ουςιώδη ρόλον εισ την παθογϋνειαν τησ νόςου του Αlzheimer, ϋχουν αξονικόν θϋςιν εισ την πρόκληςιν των κυτταροςκελετικών αλλοιώςεων, αι οπούαι θα αποτελϋςουν το παθογενετικόν υπόβαθρον τησ μετωπιαύασ ανούασ. ΕΠΙΛΗΠΣΟΜΟΡΥΕ ΚΡΙΕΙ Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟ, Α. ΚΑΡΛΟΒΑΙΣΟΤ ΚΟΝΙΑΡΗ 1 Ηλεκτροεγκεφαλικό Εργαςτόριο, Νοςοκομεύο ΑΦΕΠΑ Θεςςαλονύκησ Περίληψη Οι επιληπτόμορφεσ κρύςεισ εύναι παροξυντικού τύπου διαταραχϋσ κινητικϋσ, αιςθητικϋσ ό αιςθητηριακϋσ με προςβολό ό όχι του επιπϋδου ςυνεύδηςησ, οι οπούεσ μιμούνται επιληπτικϋσ κρύςεισ, παρ' όλο ότι δεν οφεύλονται ςε νευρωνικό εκφόρτιςη. το ϊρθρο αυτό γύνεται βιβλιογραφικό αναςκόπηςη και ανϊλυςη των κλινικών χαρακτηριςτικών των επιληπτόμορφων κρύςεων, των διαφοροδιαγνωςτικών προβλημϊτων που δημιουργούν και των δυνατοτότων που παρϋχουν οι παρακλινικϋσ εξετϊςεισ για τη διϊγνωςό τουσ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτισ ψυχογενεύσ κρύςεισ, οι οπούεσ εύναι οι ςυχνότερεσ και δυςκολότερα να διαφοροδιαγνωςτούν κρύςεισ, και ςυζητεύται ο προβληματιςμόσ ςχετικϊ με τη παθογϋνειϊ τουσ και το ρόλο που διαδραματύζουν οι παρατεταμϋνησ διϊρκειασ ΗΕΓραφικϋσ καταγραφϋσ, η μϋτρηςη τησ προλακτύνησ ςτον ορρό του αύματοσ και τα ψυχομετρικϊ τεςτ ςτη διϊγνωςό τουσ. Επύ πλϋον περιγρϊφονται οριςμϋνεσ διαταραχϋσ του ύπνου όπωσ παραώπνύεσ, μυοκλονύεσ, ναρκοληψύα, ςύνδρομο απνοιών του ύπνου, που ενύοτε εύναι δυνατόν να δημιουργόςουν την εςφαλμϋνη εντύπωςη επιληπτικών κρύςεων. Επύςησ μνημονεύονται αγγειακϋσ εγκεφαλικϋσ και καρδιοαναπνευςτικϋσ διαταραχϋσ όπωσ παροδικϊ ιςχαιμικϊ επειςόδια, ημικρανύα, παροδικό ςφαιρικό αμνηςύα, ςυγκοπικϋσ κρύςεισ, αναςτολό τησ αναπνοόσ και το ςύνδρομο του υπεραεριςμού, που ςπανιότερα δημιουργούν διαφοροδιαγνωςτικϊ προβλόματα. Αναφϋρονται επύςησ ςπανιότερεσ διαταραχϋσ τοξικόσ, μεταβολικόσ ό

3 εξωπυραμιδικόσ αιτιολογύασ που μιμούνται επιληπτικϋσ κρύςεισ. το τϋλοσ του ϊρθρου περιγρϊφονται τα κλινικϊ χαρακτηριςτικϊ των μεταδιαςειςικών κρύςεων που πρόςφατα μελετόθηκαν ςτην Αυςτραλύα, οι οπούεσ αν και δεν εύναι επιληπτικϋσ κρύςεισ παρουςιϊζουν κοινϊ χαρακτηριςτικϊ με αυτϋσ. ΕΛΑΙΟΓΕΥΤΡΟΕΓΚΕΥΑΛΙΔΙΚΕ ΕΚΥΤΛΙΕΙ. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙ ΑΘΕΝΨΝ ΝΟΗΛΕΤΘΕΝΣΨΝ ΕΙ ΣΗΝ Α' ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΟΤ Α.Π.Θ: Ε ΔΙΑΣΗΜΑ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΣΙΑ ( ). Ε. ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΗ, Μ. ΠΑΡΟΤΗ, Α. ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ, Κ. lαμοτλη, Π. ΦΑΜΛΑΣΖΗ, Β. ΚΨΣΑ, τ. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Μελετόθηκαν αναδρομικϊ, επύ αςθενών νοςηλευθϋντων ςτην Α' Νευρολογικό κλινικό, Α.Π.Θ. ςτην δεκαετύα 1988 ϋωσ 1998, τα περιςτατικϊ που παρουςύαζαν ελαιογεφυροπαρεγκεφαλιδικό εκφύλιςη. την παρούςα εργαςύα μετϊ ςύντομεσ βιβλιογραφικϋσ αναφορϋσ, παρουςιϊζονται και αναλύονται ςτατιςτικϊ τα επιδημιολογικϊ ςτοιχεύα που καταγρϊφηςαν ςτουσ ανωτϋρω αςθενεύσ: αριθμόσ περιςτατικών ανϊ ϋτοσ, γεωγραφικό κατανομό, αναλογύα ανδρών-γυναικών, μϋςη ηλικύα εμφϊνιςησ και κορύφωςησ των ςυμπτωμϊτων και κληρονομικό ιςτορικό. Ο ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟ ΘΑΝΑΣΟ: ΘΑΝΑΣΟ Η ΖΨΗ; ΣΑΤΡΟ Ι. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Περίληψις Ο εγκεφαλικόσ θϊνατοσ, απετϋλεςεν αντικεύμενον ευρεύασ ςυζητόςεωσ κατϊ τα τελευταύα ϋτη, ιδύωσ από τησ επιτυχούσ μεταμοςχεύςεωσ ζωτικών oργϊνων, η λόψισ των οπούων εκ μό πτωματικού δότου ό ζώντοσ εθελοντού, επιβϊλλει την αναγνώριςη αυτού ωσ θανϊτου υπό την πλόρη βιολογικόν ϋννοιαν αυτού. Ο εγκεφαλικόσ θϊνατοσ απορρϋων από την πλόρη και μη αναςτρϋψιμον αλλούωςιν όλου του εγκεφϊλου, εισ ςημεύον ώςτε να μη υφύςτανται πλϋον βιώςιμοι νευρωνικαύ νηςύδεσ, διαγιγνώςκεται επύ τη βϊςει κριτηρύων, τα οπούα καθορύζονται εισ κλινικόν και παρακλινικόν επύπεδον διϊ των οπούων καταδεικνύεται η πλόρησ ϋλλειψισ εγκεφαλικόσ λετιουργικότητοσ, η πλόρησ ϋλλειψισ μεταβολικόσ δραςτηριότητοσ εισ το εγκεφαλικόν ςτϋλεχοσ και τουσ υπερςκηνιδύουσ ςχηματιςμούσ και η ολοςχερόσ διακοπό τησ αιματικόσ κυκλοφορύασ εκ των ϋςω καρωτύδων και τησ ςπονδυλοβαςικόσ αρτηρύασ εισ τον ενδοκρϊνιον χώρον. Αι μορφολογικαύ μελϋται του εγκεφϊλου, υπό το ηλεκτρονικόν μικροςκόπιον, ολύγα λεπτϊ όδη από τησ επελεύςεωσ του εγκεφαλικού θανϊτου αποδεικνύουν την ιςχαιμικόν νϋκρωςιν των νευρικών κυττϊρων ενώ προώόντοσ του χρόνου επϋρχεται αυτόλυςισ του ςυνόλου τησ εγκεφαλικόσ ουςύασ. Σόςον εκ των μορφολογικών όςον και εκ των νευροχημικών και νευροφυςιολογικών δεδομϋνων, καθύςταται αναμφιςβότητοσ η πλόρησ και αμετϊςτρεπτοσ νϋκρωςισ όλων των ενδοκρανύων δομών του κεντρικού νευρικού ςυςτόματοσ. Επύ εγκεφαλικού θανϊτου, ςυνεπεύα τησ πλόρουσ πλϋον απωλεύασ του νευρωνικού ελϋγχου τησ καρδιακόσ λειτουργύασ, τησ αναπνοόσ και του μεταβολικού και λειτουργικού ϋργου των λοιπών ζωτικών οργϊνων, η διατόρηςισ τησ μορφολογικόσ και λειτουργικόσ ςυνεχεύασ αυτών καθύςταται εφικτό μόνον διϊ τησ μηχανικόσ διατηρόςεωσ τησ αναπνοόσ, τησ φαρμακολογικόσ διατηρόςεωσ τησ καρδιακόσ λειτουργύασ και του αγγειοκινητικού τόνου και των αδιαλεύπτων προςπαθειών διατηρόςεωσ του ιςτικού ομοιοςτατικού ιςοζυγύου.

4 Η επύ τη βϊςει αντικειμενικών δεδομϋνων, αναγνώριςισ του εγκεφαλικού θανϊτου, ωσ τελικόσ εκβϊςεωσ τησ ζωόσ, αύρει τουσ ευλόγουσ θεολογικούσ φιλοςοφικούσ και ηθικούσ προβληματιςμούσ, οι οπούοι απορρϋουν εκ του ενδεχομϋνου διαχωριςμού τησ υπαρξιακόσ και οντολογικόσ εννούασ του εγκεφαλικού θανϊτου εκ του καρδιακού θανϊτου. ΚΤΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ ΣΗΝ ΚΛΗΡΤΝΗ ΚΑΣΑ ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΑΤΣΨΝ ΕΤΥΡΟΤΝΗ ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΗ, ΣΑΤΡΟ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Οι κυςτικϋσ διαταραχϋσ που παρουςιϊζονται ςυνόθωσ ςτην ςκλόρυνςη κατϊ πλϊκασ εύναι: αυξημϋνη ςυχνότητα, επιτακτικό ούρηςη, ςταγονοειδόσ διαφυγό ούρων, επύςχεςη και ακρϊτεια. Αυτϊ τα ςυμπτώματα εύναι αποτϋλεςμα τριών διαφορετικών διαταραχών, τησ μικρόσ-ςπαςτικόσ κύςτησ, τησ μεγϊλησ-χαλαρόσ κύςτησ και τησ δυςυνεργικόσ κύςτησ. Η αντιμετώπιςό τουσ εύναι δυνατό με την ςωςτό διαγνωςτικό και θεραπευτικό προςπϋλαςη. Η πρόληψη εύναι το κλειδύ για την αποφυγό των φλεγμονών τησ κύςτησ και του ουροποιητικού. ΣΟ ΤΝΔΡΟΜΟ LANDAU-KLEFFNER (LKS) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ Δ. ΑΛΕΞΙΟΤ, Α. ΚΑΡΛΟΒΑΙΣΟΤ-ΚΟΝΙΑΡΗ Α' Νευρολογική Κλινική. Ηλεκτροεγκεφαλικό εργαςτήριο. Περιφερειακό Γενικό Νοςοκομείο ΑΦΕΠΑ Θεςςαλονίκησ Περίληψη Σο ςύνδρομο Landau-Κleffner εύναι ςχετικϊ ςπϊνιο ςύνδρομο τησ παιδικόσ ηλικύασ και χαρακτηρύζεται από επύκτητη αιςθητηριακό αφαςύα και ποικιλομορφύα επιληπτικών κρύςεων και ΗΕΓραφικών ανωμαλιών. Η αιτιολογύα του εύναι ποικύλη και ςτισ περιςςότερεσ περιπτώςεισ αδιευκρύνιςτη. Η πρόγνωςη του ςυνδρόμου εύναι ςχετικϊ καλό ωσ προσ τον ϋλεγχο των κρύςεων αλλϊ οι αφαςικϋσ διαταραχϋσ παραμϋνουν για μεγϊλο χρονικό διϊςτη μα και δεν υποχωρούν πϊντοτε πλόρωσ. Η θεραπευτικό αντιμετώπιςη περιλαμβϊνει για τον ϋλεγχο των κρύςεων το Βαλπροώκό Να ενώ τα κορτικοςτεροειδό και η γ-ςφαιρύνη ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ με ςχετικϊ καλϊ αποτελϋςματα για τη βελτύωςη των αφαςικών διαταραχών. ΔΙΑΥΟΡΟΠΟΙΗΗ ΕΙ ΣΗΝ ΛΕΠΣΗΝ ΤΥΗ ΣΨΝ ΜΙΣΟΦΟΝΔΡΙΑΚΨΝ ΜΤΟΠΑΘΕΙΨΝ Ε. ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΗ, Π. ΦΑΜΛΑΣΖΗ, Π. ΑΡΜΕΝΣΟΤΔΗ, Δ. ΞΑΥΕΝΕΙΑ, Κ. ΙΑΜΟΤΛΗ, Α. ΚΑΡΛΟΒΑΙΣΟΤ, Π. ΠΑΠΙΣΑ, Α. ΖΑΥΕΙΡΟΠΟΤΛΟ, Β. ΚΨΣΑ, Σ. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α' Νευρολογική Κλινική, Α.Π.Θ., Διευθ.: Καθ. τ. Μπαλογιάννησ Περίληψη Περιγρϊψαμε τα κλινικϊ και τα υπό το ηλεκτρονικό μικροςκόπιο ευρόματα πϋντε περιπτώςεων μιτοχονδριακών μυοπαθειών οι οπούεσ νοςηλεύθηκαν ςτην Α' Νευρολογικό Κλινικό κατϊ την τελευταύα δεκαετύα και διαγνώςθηκαν ςαν μιτοχονδριακϋσ μυοπϊθειεσ κυρύωσ με τη μυώκό βιοψύα και κατϊ δεύτερο λόγο με την ανϊλυςη ενζυματικών παραμϋτρων. Κλινικώσ πρυτϊνευε το αύςθημα τησ μυώκόσ αδυναμύασ, κεντρομελικού τύπου, η νοητικό ςτϊθμη ςυνόθωσ όταν υψηλό, οι οφθαλμοκινητικϋσ επιβαρύνςεισ όταν περιοριςμϋνησ ϋνταςησ ςυνιςτϊμενεσ ςε περιοριςμό των ςυζυγών πλαγύων κινόςεων του βλϋμματοσ και ψευδοώπερτροφύα παρατηρόςαμε ςε μύα περύπτωςη. Η λεπτό υφό των

5 μιτοχονδριακών μυοπαθειών αποκϊλυψε τη μεγϊλη ποικιλομορφύα ςτο ςχόμα και ςτο μϋγεθοσ των μιτοχονδρύων, την ϊτυπη διϊταξη τουσ, καθ' ομϊδασ ανϊμεςα των ςαρκομερών και υπό το ςαρκεύλημα και την αδρϊ διαταραχό τησ οργϊνωςόσ τουσ. Η περαιτϋρω μελϋτη των μιτοχονδριακών μυοπαθειών θα αποκαλύψει καινούρια ςτοιχεύα χρόςιμα για την κατανόηςη τησ αιτιοπαθογϋνειασ αυτών των παθόςεων αλλϊ και του ςημαντικού ρόλου των μιτοχονδρύων. MODEL FOR A NEURAL NETWORK STRUCTURE AND SIGNAL TRANSMISSIONC. Kotsavasiloglou, 1 A. Kalampokis, 2 P. Argyrakis, 2 and S. Baloyannis 1 1 Department of Neurology I, School of Medicine, University of Thessaloniki, GR Thessaloniki, Greece 2 Department of Physics, University of Thessaloniki, GR Thessaloniki, Greece ~ Received 27 February 1997! Abstract We present a model of a neural network that is based on the diffusion-limitedaggregation (DLA) structure from fractal physics. A single neuron is one DLA cluster, while a large number of clusters, in an interconnected fashion, make up the neural network. Using simulation techniques, a signal is randomly generated and traced through its transmission inside the neuron and from neuron to neuron through the synapses. The activity of the entire neural network is monitored as a function of time. The characteristics included in the model contain, among others, the threshold for firing, the excitatory or inhibitory character of the synapse, the synaptic delay, and the refractory period. The system activity results in «noisy» time series that exhibit an oscillatory char-acter. Standard power spectra are evaluated and fractal analyses performed, showing that the system is not chaotic, but the varying parameters can be associated with specific values of fractal dimensions. It is found that the network activity is not linear with the system parameters, e.g., with the numbers of active synapses. The details of this behavior may have interesting repercussions from the neurological point of view. PHYSICAL REVIEW E OCTOBER 1997 VOLUME 56, NUMBER PACS number~s!: e, i

6 ΣΟ ΤΝΔΡΟΜΟΝ ΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΚΟΠΨΕΨ: ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΝΟΟ Η ΣΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ ΕΝΟ ΔΡΑΜΑΣΟ;.I. Μπαλογιϊνησ Εγκϋφαλοσ 36:4;1999 Δεν εύναι αςύνηθεσ το γεγονόσ αςθενεύσ να αιτιώνται διϊ διηνεκϋσ αύςθημα κοπώςεωσ χωρύσ να ανευρύςκεται εν τούτοισ, ςυγκεκριμϋνον οργανικόν αύτιον. Εισ την προςπϊθειαν εντϊξεωσ τησ καταςτϊςεωσ αυτόσ εισ κϊποιον νοςολογικόν πλαύςιον, ειςόχθη ο όροσ "ύνδρομον τησ Φρονύασ Κοπώςεωσ". Εισ τα πλαύςια του εν λόγω ςυνδρόμου ενετϋθηςαν αςθενεύσ, οι οπούοι αιτιώνται διϊ ςυνεχϋσ αύςθημα κοπώςεωσ τουλϊχιςτον επύ εξϊμηνον, οι οπούοι (α) δεν πϊςχουν από ςυγκεκριμϋνην νόςον, δυναμϋνην να προκαλϋςη το αύςθημα τησ κοπώςεωσ, (β) δεν υφύςτανται ϋντονον ςωματικόν ϊςκηςιν ό φυςικόν καταπόνηςιν (γ) δεν ϋχει προηγηθό νεοπλαςματικό νόςοσ ό λούμωξισ των ιών τησ ηπατύτιδασ Β ό C, (δ) δεν πϊςχουν ούτοι εκ μελαγχολύασ, διπολικόσ ψυχώςεωσ, ςχιζοφρενεύασ ανούασ, ψυχογενούσ ανορεξύασ ό ψυχογενούσ βουλημύασ και (ε) δεν εύναι ούτοι από διετύασ εξηρτημϋνοι εκ τησ αιθυλικόσ αλκοόλησ ό εξ ετϋρων εξαρτηςιογόνων ουςιών. ταθερϊ αιτύαςισ όλων των παςχόντων εύναι η διατόρηςισ του αιςθόματοσ τησ κοπώςεωσ και μετϊ από παρατεταμϋνην ςωματικόν ανϊπαυςιν ό βελτύωςιν των διαιτητικών ςυνθηκών των. Η πρακτικό δυςχϋρεια εισ την διερεύνηςιν του ςυνδρόμου τησ χρονύασ κοπώςεωσ, ςυνύςταται εισ το γεγονόσ ότι η όλη προςϋγγιςισ αυτού επιτελεύται επύ τη βϊςει των υποκειμενικών αιτιϊςεων των παςχόντων, χωρύσ να υφύςταται ςαφϋσ οδηγόν ςημεύον εκ τησ αντικειμενικόσ κλινικόσ εξετϊςεωσ, το οπούον θα επϋτρεπεν την διενϋργειαν εξειδικευμϋνων παρακλινικών εξετϊςεων. Εντόσ μύασ δεκαετύασ εμελετόςαμεν 128 περιπτώςεισ αςθενών, οι οπούοι εχαρακτηρύςθηςαν ωσ πϊςχοντεσ εκ του ςυνδρόμου τησ χρονύασ κοπώςεωσ επύ τη βϊςει των υποκειμενικών αιτιϊςεων και τησ εκ παραλλόλου πλόρουσ ελλεύψεωσ αντικειμενικών κλινικών ό εργαςτηριακών ςτοιχεύων, τα οπούα θα ηδύνατο να ςτοιχειοθετόςουν ετϋραν ςυγκεκριμϋνην νοςολογικόν οντότητα. Εκ των αςθενών οι 48 όςαν ϊνδρεσ και αι 80 γυναύκεσ. Η μϋςη ηλικύα των ανδρών ανόρχετο εισ 37 ϋτη και των γυναικών εισ 34 ϋτη. Αι ςημαντικότεραι αιτιϊςεισ των παςχόντων κατϊ το πρώτον ϋτοσ τησ παρακολουθόςεωσ των όςαν (α) το ςυνεχϋσ αύςθημα τησ κοπώςεωσ, (β) το αύςθημα τησ καταβολόσ των δυνϊμεων, (γ) το αύςθημα τησ κεφαλαλγύασ, (δ) αι διαταραχαύ του ύπνου, (ε) η ανορεξύα, (σ) τα διϊχυτα μυώκϊ ϊλγη, (ζ) το αύςθημα τησ αιμωδύασ κατϊ τα ϊκρα, (η) η ϋλλεψισ επιθυμύασ προσ εργαςύαν, (θ) ο φόβοσ ενδεχομϋνησ ςοβαρϊσ νόςου και (ι) το αύςθημα τησ νοητικόσ κοπώςεωσ. Η παρακολούθηςισ των αςθενών μετϊ από ϋν ϋτοσ και κατϊ την πρώτην πενταετύαν από τησ ενϊρξεωσ των αιτιϊςεων των απεκϊλυψαν, ότι το αύςθημα τησ ςυνεχούσ κοπώςεωσ εισ 46 εξ αυτών ότοι εισ 35,9% υφϋθη και ςταδιακώσ ϋπαυςεν να υφύςταται. Σρεύσ εκ των αςθενών, γυναύκεσ, ότοι 2,34%, ενεφϊνιςαν νευρολογικϊ φαινόμενα, τα οπούα ςυνϋκλινον προσ την διϊςπαρτον απομυελύνωςιν, η οπούα επεςφραγύςθη διαγνωςτικώσ διϊ τησ μαγνητικόσ τομογραφύασ και του νευροανοςοβιολογικού ελϋγχου. Πϋντε εκ των αςθενών, ότοι 4%, ενεφϊνιςαν νεοπλαςύασ. Σρεύσ εκ των αςθενών, ότοι 2,34%, εύσ ανόρ και δύο γυναύκεσ παρουςύαςαν εντόσ τησ πρώτησ τριετύασ από τησ εμφανύςεωσ του αιςθόματοσ τησ κοπώςεωσ μνημονικϊσ διαταραχϊσ και διαταραχϊσ τησ ςυμπεριφορϊσ, αι οπούοι κατόπιν του γενομϋνου ελϋγχου απεδόθηςαν εισ την νόςον του Αlzheimer. Εισ εκ των αςθενών, μύα γυνό, ότοι 0,79%, δύο ϋτη από τησ εμφανύςεωσ των πρώτων φαινομϋνων τησ κοπώςεωσ και τησ αδυναμύασ, ανϋπτυξεν ςαφό μυαςθενικϊ φαινόμενα. Οκτώ εκ των αςθενών, ότοι 6,25%, παραλλόλωσ προσ το αύςθημα τησ ςυνεχούσ κοπώςεωσ, όρχιςαν να αιτιώνται διϊ αύςθημα δυςανεξύασ προσ το αντικεύμενον τησ εργαςύασ των, διαταραχϊσ του ύπνου και κεφαλαλγύαν,

7 ανορεξύαν, αύςθημα αναςφαλεύασ, ιδϋασ καταθλιπτικού περιεχομϋνου και δύο εξ αυτών αιςθόματα αυτομομφόσ, ϋν ϋτοσ από τησ εμφανύςεωσ των αρχικών φαινομϋνων. Εκ των ανωτϋρω καταφαύνεται ότι το ςύνδρομον τησ χρονύασ κοπώςεωσ αποτελεύ κλινικόν οντότητα, η οπούα αντικατοπτρύζει αιτιϊςεισ των παςχόντων, μη ςυνοδευομϋνασ, εντόσ ςυγκεκριμϋνων χρονικών πλαιςύων, υπό αντικειμενικών ευρημϊτων. Εν τούτοισ η κριτικό παρϊμετροσ του εξαμόνου διαςτόματοσ ϋχει ςχετικόν και πεπεραςμϋνην αξύαν δεδομϋνου ότι εισ ευρύτερον των ϋξ μηνών διϊςτημα εύναι δυνατόν να αναπτυχθούν νοςολογικαύ οντότητεσ, αι οπούοι εγκρύπτοντο εντόσ των γενικών αιςθημϊτων τησ κοπώςεωσ και τησ καταβολόσ. Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΜΟΡΥΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΛΗΡΤΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ Ε. ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΗ, Α. ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ, Υ. ΥΨΣΙΟΤ,. ΙΑΜΟΤΛΗ, Π. ΦΑΜΛΑΣΖΗ Α. ΖΑΥΕΙΡΟΠΟΤΛΟ, Σ. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Εγκέφαλοσ 36;4:1999 Μελετόςαμε από τουσ φακϋλουσ τησ Α' Νευρολογικόσ Κλινικόσ Α.Π.Θ., Νοςοκομεύο "ΑΦΕΠΑ", για μια χρονικό περύοδο δϋκα χρόνων, την μορφό τησ νόςου, τα αρχικϊ ςυμπτώματα και την αναλογύα των φύλων, ομϊδασ 69 αςθενών με βεβαύα πολλαπλό ςκλόρυνςη που παρουςύαςαν το πρώτο ςύμπτωμα τησ νόςου ςε ηλικύα μεταξύ 12 και 20 χρονών και αντιπροςωπεύουν την λεγόμενη νεανικό ό εφηβικό μορφό τησ πολλαπλόσ ςκλόρυνςησ. υγκρύναμε τα ευρόματϊ μασ με αυτϊ που αναφϋρονται ςτην παιδικό μορφό τησ νόςου ςε εργαςύεσ τησ Παιδονευρολογικόσ κλινικόσ του Πανεπιςτημιακού Νοςοκομεύου του Goettingen (Germany) (39 περιςτατικϊ) καθώσ και με αυτϊ που αναφϋρονται ςε δικό μασ προηγούμενη μελϋτη και αφορούν την ενόλικο μορφό τησ νόςου. (230 περιςτατικϊ) Καταλόξαμε ςτα εξόσ ςυμπερϊςματα: όςο αφορϊ την ςχϋςη αρρϋνων/θηλϋων δεν υπϊρχουν μεγϊλεσ διαφορϋσ ούτε με την παιδικό ούτε με την ενόλικο μορφό, η ϋναρξη τησ νόςου μοιϊζει πολύ μεταξύ νεανικού και παιδικού τύπου ενώ όςο αφορϊ την πρόγνωςη τησ νόςου η νεανικό μορφό εύναι καλοηθϋςτερη τησ μορφόσ του ενόλικα αλλϊ κακοηθϋςτερη τησ παιδικόσ μορφόσ.

8 CALCIUM ENTRY BLOCKERS AND DEMENTIA Baloyannis SJ,Costa V,Ismailidis G Neuropsichiatrie 1994;8:S2 Aλαιχεηαη ε αηηηνπαζνγέλεηα ηεο αλνίαο θαη εθηίζεληαη αη θχξηαη λεπξνπαζνινγηθαί αιινηψζεηο αη νπνίαη ζπλδένληαη κε ηελ δηαηαξαρήλ ησλ αλσηέξσλ ςπρηθψλ θαη λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ.τπνγξακκίδεηαη ν ξφινο ηνλ νπνίνλ δηαδξακαηίδνπλ ηα δεγείξνληα ακηλνμέα θαη νη ππνδνρείο απηψλ θαη θαζνξίδεηαη ε εθ ηεο εηζφδνπ αζβεζηίνπ αιινίσζηο ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ηνπ λεπξηθνχ θπηηάξνπ.δθ παξαιιήινπ ηεθκεξηψλεηαη ε επεξγεηηθή ζπκβνιή ησλ αληαγσληζηψλ ησλ δηαχισλ ηνπ αζβεζηίνπ ηφζνλ εηο πεξηπηψζεηο αζζελψλ παζρφλησλ εθ πνιπεκθξαγκαηηθήο αλνίαο φζνλ θαη επί παζρφλησλ εθ ηεο λφζνπ ηνπ Alzheimer.πγρξφλσο εηο θαιιηεξγείαο in vitro λεπξηθνχ ηζηνπ πξνεξρνκέλνπ εθ λενγλψλ επίκπνο θαηέζηε αληηιεπηφλ ππφ ην νπηηθφλ θαη ην ειεθηξνληθφλ κηθξνζθφπηνλ φηη ε επηβίσζηο ησλ νξγαλνηππηθψλ θαιιηεξγεηψλ παξαηείλεηαη πέξαλ ηνπ δηπιαζίνπ ρξφλνπ νζάθηο εηο ην θαιιηεξγεηηθφλ πιηθφλ επηπξνηίζεληαη αληαγσληζηαί ησλ δηαχισλ ηνπ αζβεζηίνπ SYNAPTIC ALTERATIONS IN JACOB-CREUTZFELDT DISEASE Baloyannis SJ Clinical Neuropathology 1994;13: Eπί βηνςηθνχ πιηθνχ ιεθζέληνο εθ 5 πεξηπηψζεσλ αζζελψλ παζρφλησλ εθ ηεο λφζνπ ησλ Jacob θαη Creutzfeldt επί ησλ νπνίσλ πξνζεηέζεζαλ θαη 8 επί πιένλ πεξηπηψζεηο αη νπνίαη εμεηάζζεζαλ post mortem ππφ ην νπηηθφλ θαη ην ειεθηξνληθφλ κηθξνζθφπηνλ, εκειεηήζεζαλ θαη πεξηεγξάθεζαλ αη λεπξσληθαί ζπλάςεηο εηο παξαζθεπάζκαηα εκπνηηζζέληα δη' αιάησλ αξγχξνπ θαηά Golgi θαη επί κηθξνγξαθεκάησλ. Η πιένλ εληππσζηαθή δηαπίζησζηο ππήξμελ ε δξακαηηθή ειάησζηο ησλ ζπλάςεσλ εηο ηνλ θινηφλ ησλ εγθεθαιηθψλ εκηζθαηξίσλ θαη ε παληειήο ζρεδφλ απνπζία ησλ θπηηάξσλ ησλ Cajal -Retzius εθ ηεο ζηηβάδνο Ι ηνπ θινηνχ.οη λεπξψλεο ηεο IΙΙ θαη V ζηηβάδνο ήζαλ επίζεο ζαθψο ειαηησκέλνη. Αη ππάξρνπζαη λεπξσληθαί ζπλάςεηο ελεθάληδνλ πησρείαλ ησλ πξνζπλαπηηθψλ πεξάησλ εηο ζπλαπηηθά θπζηίδηα θαη έθδεινλ πάρπλζηλ ηεο κεηαζπλαπηηθήο κεκβξάλεο.αη πιείζηαη ησλ ζπλάςεσλ ελεθάληδνλ δηζθνεηδέο ζρήκα ινγσ ηεο απνπιαηχλζεσο ησλ δελδξηηηθψλ αθαλζψλ, εθάζηε δε κεηαζπλαπηηθή επηθάλεηα ζπλήπηεην κεηά ελφο κφλνλ πξνζπλαπηηθνχ πέξαηνο ελ αληηζέζεη πξφο ηνπο κάξηπξαο εηο ηνπο νπνίνπο θαηά θαλφλα ηξίγσλνη ή πνιπεδξηθαί ζπλάςεηο ελεθάληδνλ ζαθή επηθνηλσλίαλ ηεο κεηαζπλαπηηθήο επηθαλείαο κεηά δχν ή ηξηψλ ζπαλίσο δε θαη πεξηζζνηέξσλ πξνζπλαπηηθψλ πεξάησλ.οπζηψδεηο νξγαλπιιηαθαί αιινηψζεηο παξεηεξήζεζαλ ηφζνλ εληφο ησλ πξν- θαη κεηαζπλαπηηθψλ πεξάησλ φζνλ θαη εληφο ηνπ πεξηθαξχνπ ησλ θινητθψλ λεπξψλσλ. Γηά ησλ αλσηέξσ θαηαθαίλεηαη φηη επί ηεο λφζνπ ησλ Jacob θαη Creutzfeldt επηπιένλ ηεο λεπξσληθήο απσιείαο θαη ηεο αζηξνθπηηαξηθήο ππεξπιαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη νπζηψδεο αιινίσζηο ηνπ κνξθνινγηθνχ ππνβάζξνπ ησλ λεπξσληθψλ ζπλάςεσλ.

9 242. THE NUCLEUS BASALIS OF MEYNERT OF THE HUMAN BRAIN: A GOLGI AND ELECTRON MICROSCOPE STUDY. Baloyannis SJ,Costa V, Psaroulis D,Arzoglou L,Papasotiriou M. Intern J.Neuroscience 1994;78: Πεξηιακβάλεηαη επίζεο εηο: Dementia in Parkinson's disease.ed.ad.korczyn,monduzzi Editore 1994,pp Δκειεηήζε ν βαζηθφο ππξήλ ηνπ Meynert επί εγθεθάισλ αηφκσλ ειηθίαο απφ 15 έσο 73 εηψλ, δηά ηεο κεζφδνπ εκπνηηζκνχ ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ θαηά Golgi θαη ππφ ην ειεθηξνληθφλ κηθξνζθφπηνλ.γηα ηεο κνξθνινγηθήο αλαιχζεσο ησλ λεπξψλσλ δηεπηζηψζε φηη ν ελ ιφγσ ππξήλ ζπλίζηαηαη θπξίσο ππφ επκεγέζσλ πνιπεδξηθψλ, ηξηγσληθψλ θαη δηπφισλ θπηηάξσλ ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ελ κέζσ πνιπαξίζκσλ κηθξψλ θαη κεζνκεγέζσλ αθαλζσδψλ λεπξψλσλ. Οινη νη λεπξψλεο αλαπηχζζνπλ πινχζηνλ ηξηζδηάζηαηνλ δελδξηηηθφλ πιέγκα ην νπνίνλ ζπλίζηαηαη εθ πνιπαξίζκσλ δεπηεξνγελψλ θαη ηξηηνγελψλ δελδξηηηθψλ θιάδσλ,νη νπνίνη θέξνπλ θαηά ππθλάο ζπγθεληξψζεηο αθάλζαο επί ηεο επηθαλείαο ησλ. Η ππφ ην ειεθηξνληθφλ κηθξνζθφπηνλ κειέηε απεθάιπςελ πνιπαξίζκνπο αμνδελδξηηηθάο ζπλάςεηο κεηαμχ ησλ ησλ επκεγέζσλ ηξηγσληθψλ θαη πνιπεδξηθψλ λεπξψλσλ θαη ησλ κηθξψλ αθαλζσδψλ. Σα πιείζηα ησλ πνιπζπλαπηηθψλ πεξηγξακκάησλ ήζαλ πιήξε ζηξνγγχισλ θαη ειιηςνεηδψλ ζπλαπηηθψλ θπζηηδίσλ. Πνιιά εθ ησλ πξνζπλαπηηθψλ πεξάησλ πεξηεβάιινλην ππφ δελδξηηηθψλ αθαλζψλ, αη νπνίαη ελ ησ ζπλφισ ησλ εζρεκάηηδνλ ηνιππψδε κνξθψκαηα. πλαξηήζεη ηεο ειηθίαο δηεπηζηψζε ειάηησζηο ηνπ αξηζκνχ ησλ λεπξψλσλ,ε νπνία θαηά θχξηνλ ιφγνλ αλεθέξεηαη εηο ηνλ πιεζπζκφλ ησλ κηθξψλ αθαλζσδψλ λεπξψλσλ. Δλ αληηζέζεη φκσο πξνο ηελ λφζνλ ηνπ Alzheimer θαηά ηελ νπνίαλ ειαηηψλεηαη θαηά δξακαηηθφλ ηξφπνλ ν νιηθφο αξηζκφο ησλ λεπξψλσλ ηνπ ππξήλνο ηνπ Meynert, θαηά ην γήξαο ε ειάηησζηο αλαθέξεηαη κφλνλ εηο ηνπο αθαλζψδεηο λεπξψλαο,νη νπνίνη απνηεινχλ κέξνο ηνπ GABAεξγηθνχ ζπζηήκαηνο, ρσξίο λα ζίγνληαη νη επκεγέζεηο ηξηγσληθνί, πνιπεδξηθνί ή αηξαθηνεηδείο, νη νπνίνη απνηεινχλ θαη ηνπο θπξίνπο ρνιηλεξγηθνχο λεπξψλαο εγθεθάινπ. Πεξηιακβάλνληαη 26 αλαθνξαί ΗΛΕΚΣΡΟΕΓΚΕΥΑΛΟΓΡΑΥΙΚΑ ΕΤΡΗΜΑΣΑ Ε ΚΕΡΑΤΝΟΠΛΗΚΣΟ ΑΘΕΝΗ Καξινβαζίηνπ Α.,ακαξάο Γ.,Υάκιαηδεο Π.,Δκκαλνπειίδεο.,πειηψηε Μ.,Μπαινγηάλλεο. Πξαθηηθά 13ν0 Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Νεπξνινγίαο,Θεζζαινλίθε 1993,ζει Πεξηγξάθνληαη αη ΗΔΓξαθηθαί θαηαγξαθαί αη νπνίαη παξεηεξήζεζαλ θαηά ηελ πνξείαλ αζζελνχο ν ν νπνίνο πεξηέπεζελ εηο θψκα κεηά απφ ηελ πιήμηλ θεξαπλνχ.η αξρηθή ΗΔΓθηθή εηθψλ ήην ε ηνπ "αιθα" θψκαηνο,ηελ νπνίαλ δηεδέρζεζαλ εηθφλεο δηαρχησλ βξαδέσλ θπκάησλ.σν ΗΔΓ νκαινπνηήζε κεηά απφ έλα κήλα,ελψ ν αζζελήο εβειηηψζε ζηαδηαθψο,ρσξίο φκσο ζήκεξνλ δχν ήδε έηε απφ ηνπ ζπκβάληνο λα έρε απνθηήζε ηθαλήλ ιεηηνπξγηθφηεηα.γεδνκέλνπ φηη ε ΗΔΓθηθή εηθψλ ηνπ "αιθα" θψκαηνο ζπλείζσο α[νηειεί ζπλέπεηαλ αλνμαηκηθήο εγθεθαιηθήο βιάβεο,εηθφδεηαη φηη

10 ζπλ ηνηο άιινηο ε θεξαπλνπιεμία πξνεθάιεζελ ηζρπξάλ εγθεθαιηθήλ αλνμίαλ ηνπ εγθεθάινπ πξνθαλψο εμ εληφλνπ αγγεηνζπάζκνπ MOΡΥΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΙΠΠΟΚΑΜΟΤ ΕΙ ΑΣΟΜΑ ΕΘΙΘΕΝΣΑ ΕΙ ΣΑ ΟΠΙΟΤΦΑ..Ι.Μπαινγηάλλεο,-.Φαξνχιεο,Β.Κψζηα,Λ.Αξδφγινπ Πξαθηηθά 1νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Μειέηεο Σνμηθνκαληνγφλσλ νπζηψλ,θεζζαινλίθε 1993,ζει Δπξαγκαηνπνηήζε κνξθνινγηθή αλάιπζηο ησλ λεπξψλσλ ηνπ θπξηψκαηνο νηπ ηππνθάκνπ εηο ζεηξάλ εγθεθάισλ πξνεξρνκέλσλ εμ αηφκσλ εζηζζέλησλ εηο ηα νπηνχρα. Η κειέηε πεξηειάκβαλελ (α) εμέηαζηλ ππφ ην νπηηθφλ κηθξνζθφπηνλ θαηφπηλ ρξψζεσο ησλ παξαζθεπαζκάησλ δηά ησλ ζπλήζσλ εηο ηελ λεπξνπαζνινγίαλ ρξσζηηθψλ κεζφδσλ θαη θαηφπηλ εκπνηηζκνχ ησλ λεπξψλσλ θαη ησλ λεπξνγινηαθψλ θπηηάξσλ δη' αιάησλ αξγχξνπ,(β) εμέηαζηλ ππφ ην ειεθηξνληθφλ κηθξνζθφπηνλ. Πεξηεγξάθεζαλ αη παξαηεξεζήζαη αιινηψζεηο (α)εηο θπηηαξηθφλ επίπεδνλ,(β) εηο νξγαλπιιηαθφλ επίπεδνλ θαη (γ) εηο επίπεδνλ αδξάο θπηηαξναξρηηεθηνληθήο δηαηάμεσο. Αη θπξηφηεξαη ησλ\ αιινηψζεσλ,αη νπνίαη δχλαληαη λα απνηειέζνπλ ρξεζίκνπο δείθηαο εθθξάζεσο ηεο ρξνλίαο δξάζεσο ησλ νπηνχρσλ επί ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξψπνπ εηλαη θαηά θχξηνλ ιφγνλ ε αιινηψζηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπηηαξνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο εηο ηνπο δελδξίηαο θαη ηνπο λεπξάμνλαο,αη ζπλαπηηθαί αιινηψζεηο ζπληζηάκελαη ηδίσο εηο ηελ πάρπλζηλ ηεο κεηαζπλαπηηθήο κεκβξάλεο,εηο ηελ ζεκαληηθήλ ειάηησζηλ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλαπηηθψλ θπζηηδίσλ θαη εηο ηελ επξείαλ πνηθηινκνξθίαλ απηψλ, γεγνλφηα ηα νπνία ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο απφςεσο φηη ε ρξνλία δξάζηο ησλ νπηνχρσλ επεξεάδεη αθ' ελφο κελ ηελ αμνλνπιαζκαηηθήλ ξνήλ,αθ' εηέξνπ δε ηελ ιεηηνπξγίαλ ησλ ζπλάςεσλ ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 17 βηβιηνγξαθηθάο παξαπνκπάο. 246.ΤΓΦΡΟΝΟΙ ΑΠΟΧΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΣΗ ΝΟΟΤ ΣΟΤ PARKINSON Μπαινγηάλλεο Δπηζη.Δπεη.ηαηξ.ρ.ΑΠΘ,Σφκνο 21,1994,ζει Η αλάπηπμηο πεηξακαηηθνχ πξνηχπνπ παξθηλζσληθνχ ζπλδξφκνπ ραξαθηεξηδνκέλνπ λεπξνπαζνινγηθψο ππφ ηεο εθθπιίζεσο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηνπ εγθεθάινπ θαη ηδίσο ησλ θπηηάξσλ ηεο κειαίλεο νπζίαο,πξνζεγγίδνληνο νχησ πξνο ηελ λφζνλ ηνπ Parkinson, αλέσμελ λέαο νδνχο εηο ην πεδίνλ ηεο αηηηνπαζνγελείαο ηεο λφζνπ. Η ρξνλία επίδξαζηο λεπξνηνμηλψλ εηο ην θεληξηθφλ λεπξηθφλ ζχζηεκα ηνπ ηχπνπ ηνπ ππξηδηλίνπ θαη ησλ κεηαβνιηηψλ απηνχ ζπδεηάηαη σο πηζαλφλ αίηηνλ ζηαδηαθήο εθθπιίζεσο ησλ ληνπακη- λεξγηθψλ λεπξψλσλ εηο εηδηθψο πξνο ηνχην πξνδηαζεζηθά άηνκα. Η ππφ ηελ επίδξαζηλ ησλ λεπξνηνμηλψλ αχμεζηο ησλ ειεπζέξσλ ξηδψλ νμπγφλνπ θαη ε παξάιιεινο απειεπζέξσζηο αζβεζηίνπ ζεσξείηαη φηη ελνρνπνηνχληαη εηο ηελ παζνγέλεηαλ ησλ πξντνπζψλ εθθπιηζηηθψλ αιινηψζεσλ εθείλσλ εθ ησλ δνκψλ ηνπ εγθεθάινπ, αη νπνίαη είλαη πιφπζηαη εηο κνλνακηλνμεηδάζελ Β. Αη αλσηέξσ παζνγελεηηθαί απφςεηο επεξεάδνπλ θαη ηα ζχγρξνλα ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα ηεο λφζνπ, δηά ηεο εηζαγσγήο αληηνμεηδσηηθψλ

11 παξαγφλησλ παξαιιήισο πξνο ηελ θαζηεξσκέλελ ζεξαπεπηηθήλ αγσγήλ δηά ηεο L- Dopa θαη ηεο βξσκνθξππηίλεο. Η ζεσξία ηεο λεπξνηνμηθφηεηνο δελ δχλαηαη εθ παξαιιήινπ λα απνθιείζε θαη ηελ ελδερνκέλελ ρξνλίαλ αλνζνβηνινγηθήλ αληίδξαζηλ εηο ην επίπεδνλ ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ, ε νπνία σο θαίλεηαη εθ ησλ πθηζηακέλσλ ελδείμεσλ απνηειεί ζπλερή θαη αδηάιεηπηνλ δηεξγαζίαλ, εμαθνινπζνχζαλ έσο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ πάζρνληνο. Αληηζέησο ε γελεηηθή ζεσξία,παξακέλεη ζήκεξνλ ρσξείο ηδηαίηεξα εξείζκαηα,θαζ' φζνλ αη ιεπηνκεξείο κειέηαη ηεο ζπρλφηεηνο ηεο λφζνπ ελ κέζσ ησλ κνλνδπγσηηθψλ δηδχκσλ δελ δίδνπλ ηθαλά ζηνηρεία, δπλάκελα λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηελ άπνςηλ ηεο ππάξμεσο ζαθνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπ γελεηηθνχ ππνβάζξνπ δηά ηελ λφζνλ ηνπ Parkinson ΝΕΤΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΛΛΟΙΛΨΕΙ Ε ΛΟΙΜΨΞΗ ΑΠΟ ΗΙV-1 E.Koπηζνπξάθε,.Ι.Μπαινγηάλλεο Δγθέθαινο 1995;32: Δπί πξνζβνιήο ππφ ηνπ HIV-1 ηνχ παξαηεξνχληαη πνιπάξηζκνη λεπξνπαζνινγηθαί αιινηψζεηο, αη νπνίαη έρνπλ άιινηε κελ θιεγκνλψδε ραξαθηήξα, άιινηε απνκπειηλσ- ηηθφλ,άιινηε εθθπιηζηηθφλ θαη άιινηε ζπλδπαζκφλ ησλ αλσηέξσ.ο ηξφπνο εηζφδνπ ηνπ ηνχ εηο ην θεληξηθφλ λεπξηθφλ ζχζηεκα θαη νη κεραληζκνί δηά ησλ νπνίσλ επέξρνληαη αη λεπξνπαζνινγηθαί αιιηνψζεηο δελ είλαη πιήξσο δηεπθξηληζκέλνη. Θεσξείηαη φηη άιινηε κελ επηδξά ακέζσο ν ηφο επί ησλ θπηηαξηθψλ παξαγφλησλ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο,άιινηε ζπκβάιινπλ νπζησδψο εηο ηαο λεπξνπαζνινγηθάο αιινηψζεηο αη ζπλππάξρνπζαη επθαηξηαθαί ινηκψμεηο άιινηε ην θχξηνλ βάξνο αλαιακβάλνπλ αη απηναλνζνβηνινγηθαί αληηδξάζεηο θαη ε ηνμηθή επίδξαζηο πξσηείληθψλ ζηνηρείσλ. νβαξφλ ξφινλ δηαδξακαηίδεη εηο ηαο αλαπηπζζνκέλαο λεπξνπαζνινγηθάο αιινηψζεηο ε κηθξνγινία, αη θπηηνθίλαη Il-1,Il-6 θαη ν TNF-a. H εξγαζία πεξηιακβάλεη 66 βηβιηνγξαθηθάο παξαπνκπάο Η ΜΙΚΡΟΓΛΟΙΑ ΕΙ ΣΗΝ ΝΟΟΝ ΣΟΤ ALZHEIMER.Ι.Μπαινγηάλλεο Δγθέθαινο 1995;35: Πεξηεγξάθεζαλ ππφ ην ειεθηξνληθφλ κηθξνζθφπηνλ ηα κηθξνγινηαθά θχηηαξα ηνπ Hortega εηο βηνςηθφλ θαη λεθξνηνκηθφλ πιηθφλ παζρφλησλ εθ ηεο λφζνπ ηνπ Alzheimer. Tα παξαζθεπάζκαηα πξνεξρφκελα πξαθηηθψο εθ ησλ πεξηζζνηέξσλ δνκψλ ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, πεξηειάκβαλνλ αθ' ελφο κελ πεξηνράο, σο είλαη ν ηππφθακπνο θαη ν θινηφο ησλ εγθεθαιηθψλ εκηζθαηξίσλ, εηο ηαο νπνίαο αη κνξθνινγηθαί αιινηψζεηο επί ηεο λφζνπ ηνπ Alzheimer είλαη ηδηαηηέξσο εθπεθξαζκέλαη, αθ' εηέξνπ δε δνκάο σο είλαη ην εκησνεηδέο θέληξνλ θαη ην κεζνιφβηνλ εηο νπνίαο αη αιινηψζεηο δελ είλαη ηδηαηηέξαο βαξχηεηνο ή απνθαιχπηνληαη θαηά ηα πξνθερσξεκέλα ζηάδηαηεο αζζελείαο. Δηο φια ηα εμεηαζζέληα παξαζθεπάζκαηα δηεπηζηψζε φηη ηα κηθξνγινηαθά θχηηαξα δηαηίζεληαη θπξίσο πέξημ ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ ακπινεηδνχο ελ ησ πιαη-ζίσ ησλ λεπξηηηδηθψλ πιαθψλ, πέξημ ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ ηξηρνεηδψλ, πιεζίνλ ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ ζσκαηίσλ ηνπ Hirano, πέξημ ησλ δπζηξνθηθψλ λεπξαμφλσλ θαη ησλ επεθπιηζκέσλ λεπξψλσλ θαη θπξίσο πέξημ ηεο ζπγθεληξψζεσο εμσθπηηαξίσλ λεπξντληδηθψλ ηνιππίσλ. Σα

12 κηθξνγινηαθά θχηηαξα αλεπξέζεζαλ παξά ηαο λεπξσληθάο αιινηψζεηο, ζπλππάξρνληα θαηά θαλφλα κεηά ηληδσδψλ ή πξσηνπιαζκαηηθψλ αζηξνθπηηάξσλ. Η κνξθνινγία ησλ κηθξνγινηαθψλ θπηηάξσλ εηο ηελ λφζνλ ηνπ Alzheimer δηαθέξεη απφ ζέζεσο εηο ζέζηλ θαη εμαξηάηαη θαη εθ ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηαζηάζεσο απηψλ. πλήζσο πξν ηεο αλαπηχμεσο θαγνθπηηαξηθήο δξαζηεξηφηεηνο ηαχηα είλαη κηθξά ζθαηξηθά, έρνληα θαηαλεκεκέλελ ηελ ρξσκαηίλελ ηνπ ππξήλνο ησλ θαηά αδξάο κάδαο εηεξνρξσκαηίλεο. Δπί αλαπηχμεσο θαγνθπηηαξηθήο δξαζηεξηφηεηνο θαζίζηαληαη ηαχηα επκεγέζε κεηά κελνεηδνχο ππξήλνο, θέξνληα εηο ην θπηηαξφπιαζκα ησλ πιεζψξαλ νζκηνθίινπ πιηθνχ πξνεξρνκέλνπ εθ ηεο θαηαηκήζεσο θαη ηεο θαγνθπηηαξψζεσο ησλ κεκβξαληθψλ ζηνηρείσλ ησλ εθπεθπιηζκέλσλ λεπξψλσλ θαη ησλ δπζηξνθηθψλ λεπξαμφλσλ. Η επξεία θηλεηνπνίεζηο ησλ θηθξνγινηαθψλ θπηηάξσλ εηο ηελ λφζνλ ηνπ Alzheimer, ελ ζπλδπαζκψ πξνο ηαο αλνζνβηνινθηθάο ηδηφηεηαο απηψλ, δίδεη λέαο δηαζηάζεηο εηο ηελ κνξθνινγηθήλ έθθξαζηλ ηεο λφζνπ θαη εηο ηνπο αηηηνπαζνινγηθνχο νξίδνληαο απηήο.

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο Σκήκα Ιαηξηθήο Οπξνινγηθή Κιηληθή Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Πέηξνο Πεξηκέλεο Π.Μ..: Κιηληθέο θαη Δξγαζηεξηαθέο Δηδηθφηεηεο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ

ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ Ιωάννηρ Μπαζούκαρ, Αν. Καθηγηηήρ Γεπμαηολογίαρ Κων/νορ Μπαζιούκαρ, Δπ. Καθηγηηήρ Γεπμαηολογίαρ Κλινική Γεπμαηικών και Αθποδιζίων Νόζων Ιαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 1. Η δηάξθεηα δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α. 200-210 εκέξεο β. 100-130 εκέξεο γ. 80-90 εκέξεο δ. 2-3 εβδνκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ A ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Γεωργιάδης Πανεπ. Έτος 2009-2010 Αριθμ. 2548 ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΣΙΑ Θέκα: ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΤΣΣΑΡΧΝ ΠΛΑΚΟΤΝΣΑ/ΟΜΦΑΛΗΟΤ ΛΧΡΟΤ Ο ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δπηβιέπσλ: Σάθεο Βηδάιεο πνπδάζηξηα: Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009 ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή 0044 ύντομη Παροσσίαση Νοέμβρης 2009 2 ΔΓΚΡΙΔΙ CE 0044 93/42 ΔΔC Annex II EN ISO 9001 : 2008 EN ISO 13485 : 2003 CAN/CSA

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ λαη, ν ηνπξηζκφο εγγελψο σο ηνκέαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο φπνηεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ρξφλσλ;

θαη αλ λαη, ν ηνπξηζκφο εγγελψο σο ηνκέαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο φπνηεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ρξφλσλ; Εισαγωγή Ζ κειέηε πνπ αθνινπζεί εκπλεχζηεθε απφ δχν ζεκαληηθέο έλλνηεο: ηε Γλψζε θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ Clusters. Καη νη δχν έπξεπε λα βξνπλ γφληκν έδαθνο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνζπαζήζακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΝΔΤΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΟΗΧΝ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΟΗΧΝ ΑΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΤΠ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΟΗΧΝ Φνηηήηξηεο: Λάκπξνπ Υξηζηίλα (Α.Μ. 13140) Μήηζηνπ νθία (Α.Μ. 12935) Μπαληώηε Αγγειηθή (Α.Μ. 12757) Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Σαθηάδεο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχρνο 7 ν - Άξζξν 7 ν

Τεχρνο 7 ν - Άξζξν 7 ν Τεχρνο 7 ν - Άξζξν 7 ν ΝΟΣΟΣ PARKINSON Τζίληνπ Μαγδαιελή*, Γαιακάγθαο Κπξηάθνο Ιαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer, webmaster. 1. Δηζαγσγή. Η λφζνο Parkinson είλαη ε δεχηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο.

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα