ΠΕΡΙΛΗΧΕΙ ΑΡΘΡΨΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΧΕΙ ΑΡΘΡΨΝ 2000-2002"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΧΕΙ ΑΡΘΡΨΝ ΣΑ ΚΤΣΣΑΡΑ ΣΟΤ PURKINJE ΣΗ ΠΑΡΕΓΚΕΥΑΛΙΔΑ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕ ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΗ ΔΤΠΛΑΙΑ ARNOLD-CHIARI I ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΗ Ε, ΑΡΜΕΝΣΟΤΔΗ Π, ΦΑΜΛΑΣΖΗ Π, ΧΑΡΟΤΛΗ Δ, ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ τ. Α' Νευρολογική Κλιν. Α.Π.Θ., «ΑΦΕΠΑ», Διευθ.: Καθ. Μπαλογιάννησ Περίληψη τη παρούςα εργαςύα αναλύςαμε την περύπτωςη αςθενούσ με δυςπλαςύα Arnold-Chiari τύπου Ι πρώτον για την κλινικό ιδιαιτερότητα του ςυνδρόμου και δεύτερον για να περιγρϊψουμε για πρώτη φορϊ τουσ μορφολογικούσ χαρακτόρεσ επύ ιςτολογικού επιπϋδου, των δομών του παρεγκεφαλιδικού φλοιού κατϊ την δυςπλαςύα. Ιδιαύτερη βαρύτητα ϋχει το γεγονόσ ότι η κυτταροαρχιτεχτονικό του παρεγκεφαλιδικού φλοιού εύναι διατταραγμϋνη εύτε πρωτογενώσ ςτα πλαύςια του δυςπλαςτικού φαινομϋνου του ςυνδρόμου εύτε δευτερογενώσ ςαν ςυνϋπεια των αιμοδυναμικών και υδροδυναμικών διαταραχών ςτην περιοχό του ινιακού τρόματοσ. Η μορφολογύα του παρεγκεφαλιδικού φλοιού, ειδικϊ ςτο κϊτω μηνοειδϋσ λόβιο, θα μπορούςε να ερμηνεύςει την περιοριςμϋνη ανϊπτυξη δεξιοτότων που ςυναντούμε ςτουσ πϊςχοντεσ από το ςύνδρομο Arnold-Chiari τύπου Ι. Η ΛΕΠΣΗ ΤΥΗ ΣΟΤ ΑΣΡΟΚΤΣΣΨΜΑΣΟ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ I, ΒΛΑΦΑΚΗ Κ, ΚΨΣΑ Β, ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ. Σο Αςτροκύττωμα εύναι ϋνασ από τουσ ςυνόθεισ όγκουσ του ΚΝ. Η πορεύα του μπορεύ να εύναι ςταθερό ό να εξελιχθεύ τελικϊ ςε Πολύμορφο Γλοιοβλϊςτωμα. τη μελϋτη του όγκου υπό το ηλεκτρονικό μικροςκόπιο περιγρϊφουμε τισ αλλοιώςεισ των οργανυλύων του οι οπούεσ δύνανται να αποτελϋςουν κριτόρια τησ ςυμπεριφορϊσ του όγκου και τησ πορεύασ του προσ την κακοόθεια. ε ευρεύα ςειρϊ αςτροκυττωμϊτων επιςημαύνονται ωσ κριτόρια αναπλαςτικότητασ: α) οι μορφολογικϋσ αλλοιώςεισ των μιτοχονδρύων β) η κατϊςταςη του λεύου ενδοπλαςματικού δικτύου και τησ ςυςκευόσ του Golgi γ) η μεταβολό τησ πυκνότητασ των νευρογλοιακών ινών εντόσ του περικαρύου δ) η κατϊτμηςη των μικροςωληναρύων ε) η πολυμορφύα του πυρόνοσ και οι ενδοπυρηνικϋσ εκκολπώςεισ ςτ) η πληθώρα των αςτροκυτταρικών προςεκβολών που προβϊλλουν εντόσ του νευροπιλημματικού χώρου ό εντόσ του διϊμεςου ιςτικού χώρου. Σα ανωτϋρω κριτόρια ϋχουν διαγνωςτικό βαρύτητα ςυμπληρώνοντασ το διαγνωςτικό φϊςμα, το ςυνιςτϊμενο εξ ανοςοιςτοχημικών κριτηρύων.

2 Η ΜΕΣΨΠΙΑΙΑ ΑΝΟΙΑ: ΜΙΑ ΥΛΟΙΙΚΗ ΑΝΟΙΑ ΚΑΛΤΠΣΟΜΕΝΗ ΤΠΟ ΣΟΝ ΜΑΝΔΤΑΝ ΣΗ ΝΟΟΤ ΣΟΤ ALZHEIMER ΣΑΤΡΟ Ι. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Περίληψις Η νόςοσ του Αlzheimer αποτελεύ την ςυνηθεςτϋραν αιτύαν ανούασ κατϊ την προγεροντικόν και γεροντικόν ηλικύαν, ακολουθούςησ, υπό την ϋννοιαν τησ ςυχνότητασ, τησ αγγειακόσ ανούασ. Εν τούτοισ υφύςτανται και ϋτεραι ςπανιώτεραι μορφαύ φλοιικόσ ανούασ, εν μϋςω των οπούων εντϊςςεται και η μετωπιαύα ϊνοια, αι οπούαι ενύοτε δυςχερώσ διακρύνονται κλινικώσ εκ τησ νόςου του Αlzheimer, παρϊ το γεγονόσ ότι το γενετικόν, μοριακόν και νευροπαθολογικόν υπόβαθρον αυτών διαφϋρει εμφανώσ εξ αυτόσ. Περιγρϊφομεν, εισ την παρούςαν μελϋτην, τρεύσ περιπτώςεισ μετωπιαύασ ανούασ, η κλινικό φαινομενολογύα και πορεύα των οπούων καθιςτϊ εμφανό την δυνατότητα διακρύςεωσ αυτών εκ τησ νόςου του Αlzheimer. Αι διαταραχαύ τησ εκφρϊςεωσ του προφορικού λόγου και η προώούςα εξϋλιξισ εισ κινητικόν αφαςύαν αποτελεύ εν εκ των ουςιωδεςτϋρων κλινικών φαινομϋνων τησ νόςου, το οπούον ελλεύψει ςοβαρών διαταραχών προςανατολιςμού εισ τον χώρον και βαθεύασ διαταραχόσ τησ προςφϊτου μνόμησ, δύναται να ςυμβϊλη εισ την ϋγκαιρον διϊκριςιν τησ μετωπιαύασ ανούασ εκ τησ νόςου του Αlzheimer. Αι διαταραχαύ τησ ςυμπεριφορϊσ ϊλλοτε μεν υπό την μορφόν τησ πλόρουσ κοινωνικόσ αποςύρςεωσ, ϊλλοτε δε υπό την μορφόν τησ πλόρουσ ϊρςεωσ του κριτικού ελϋγχου επύ των διαμορφουμϋνων ςχημϊτων κοινωνικόσ ςυμπεριφορϊσ επιπροςθϋτουν ϋτερον ιςχυρόν κριτόριον διαγνωςτικόσ ςτοιχειοθετόςεωσ τησ μετωπιαύασ ανούασ. Αι μεταλλϊξεισ τησ τ πρωτεώνησ αι οπούαι διαδραματύζουν ουςιώδη ρόλον εισ την παθογϋνειαν τησ νόςου του Αlzheimer, ϋχουν αξονικόν θϋςιν εισ την πρόκληςιν των κυτταροςκελετικών αλλοιώςεων, αι οπούαι θα αποτελϋςουν το παθογενετικόν υπόβαθρον τησ μετωπιαύασ ανούασ. ΕΠΙΛΗΠΣΟΜΟΡΥΕ ΚΡΙΕΙ Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟ, Α. ΚΑΡΛΟΒΑΙΣΟΤ ΚΟΝΙΑΡΗ 1 Ηλεκτροεγκεφαλικό Εργαςτόριο, Νοςοκομεύο ΑΦΕΠΑ Θεςςαλονύκησ Περίληψη Οι επιληπτόμορφεσ κρύςεισ εύναι παροξυντικού τύπου διαταραχϋσ κινητικϋσ, αιςθητικϋσ ό αιςθητηριακϋσ με προςβολό ό όχι του επιπϋδου ςυνεύδηςησ, οι οπούεσ μιμούνται επιληπτικϋσ κρύςεισ, παρ' όλο ότι δεν οφεύλονται ςε νευρωνικό εκφόρτιςη. το ϊρθρο αυτό γύνεται βιβλιογραφικό αναςκόπηςη και ανϊλυςη των κλινικών χαρακτηριςτικών των επιληπτόμορφων κρύςεων, των διαφοροδιαγνωςτικών προβλημϊτων που δημιουργούν και των δυνατοτότων που παρϋχουν οι παρακλινικϋσ εξετϊςεισ για τη διϊγνωςό τουσ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτισ ψυχογενεύσ κρύςεισ, οι οπούεσ εύναι οι ςυχνότερεσ και δυςκολότερα να διαφοροδιαγνωςτούν κρύςεισ, και ςυζητεύται ο προβληματιςμόσ ςχετικϊ με τη παθογϋνειϊ τουσ και το ρόλο που διαδραματύζουν οι παρατεταμϋνησ διϊρκειασ ΗΕΓραφικϋσ καταγραφϋσ, η μϋτρηςη τησ προλακτύνησ ςτον ορρό του αύματοσ και τα ψυχομετρικϊ τεςτ ςτη διϊγνωςό τουσ. Επύ πλϋον περιγρϊφονται οριςμϋνεσ διαταραχϋσ του ύπνου όπωσ παραώπνύεσ, μυοκλονύεσ, ναρκοληψύα, ςύνδρομο απνοιών του ύπνου, που ενύοτε εύναι δυνατόν να δημιουργόςουν την εςφαλμϋνη εντύπωςη επιληπτικών κρύςεων. Επύςησ μνημονεύονται αγγειακϋσ εγκεφαλικϋσ και καρδιοαναπνευςτικϋσ διαταραχϋσ όπωσ παροδικϊ ιςχαιμικϊ επειςόδια, ημικρανύα, παροδικό ςφαιρικό αμνηςύα, ςυγκοπικϋσ κρύςεισ, αναςτολό τησ αναπνοόσ και το ςύνδρομο του υπεραεριςμού, που ςπανιότερα δημιουργούν διαφοροδιαγνωςτικϊ προβλόματα. Αναφϋρονται επύςησ ςπανιότερεσ διαταραχϋσ τοξικόσ, μεταβολικόσ ό

3 εξωπυραμιδικόσ αιτιολογύασ που μιμούνται επιληπτικϋσ κρύςεισ. το τϋλοσ του ϊρθρου περιγρϊφονται τα κλινικϊ χαρακτηριςτικϊ των μεταδιαςειςικών κρύςεων που πρόςφατα μελετόθηκαν ςτην Αυςτραλύα, οι οπούεσ αν και δεν εύναι επιληπτικϋσ κρύςεισ παρουςιϊζουν κοινϊ χαρακτηριςτικϊ με αυτϋσ. ΕΛΑΙΟΓΕΥΤΡΟΕΓΚΕΥΑΛΙΔΙΚΕ ΕΚΥΤΛΙΕΙ. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙ ΑΘΕΝΨΝ ΝΟΗΛΕΤΘΕΝΣΨΝ ΕΙ ΣΗΝ Α' ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΟΤ Α.Π.Θ: Ε ΔΙΑΣΗΜΑ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΣΙΑ ( ). Ε. ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΗ, Μ. ΠΑΡΟΤΗ, Α. ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ, Κ. lαμοτλη, Π. ΦΑΜΛΑΣΖΗ, Β. ΚΨΣΑ, τ. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Μελετόθηκαν αναδρομικϊ, επύ αςθενών νοςηλευθϋντων ςτην Α' Νευρολογικό κλινικό, Α.Π.Θ. ςτην δεκαετύα 1988 ϋωσ 1998, τα περιςτατικϊ που παρουςύαζαν ελαιογεφυροπαρεγκεφαλιδικό εκφύλιςη. την παρούςα εργαςύα μετϊ ςύντομεσ βιβλιογραφικϋσ αναφορϋσ, παρουςιϊζονται και αναλύονται ςτατιςτικϊ τα επιδημιολογικϊ ςτοιχεύα που καταγρϊφηςαν ςτουσ ανωτϋρω αςθενεύσ: αριθμόσ περιςτατικών ανϊ ϋτοσ, γεωγραφικό κατανομό, αναλογύα ανδρών-γυναικών, μϋςη ηλικύα εμφϊνιςησ και κορύφωςησ των ςυμπτωμϊτων και κληρονομικό ιςτορικό. Ο ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟ ΘΑΝΑΣΟ: ΘΑΝΑΣΟ Η ΖΨΗ; ΣΑΤΡΟ Ι. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Περίληψις Ο εγκεφαλικόσ θϊνατοσ, απετϋλεςεν αντικεύμενον ευρεύασ ςυζητόςεωσ κατϊ τα τελευταύα ϋτη, ιδύωσ από τησ επιτυχούσ μεταμοςχεύςεωσ ζωτικών oργϊνων, η λόψισ των οπούων εκ μό πτωματικού δότου ό ζώντοσ εθελοντού, επιβϊλλει την αναγνώριςη αυτού ωσ θανϊτου υπό την πλόρη βιολογικόν ϋννοιαν αυτού. Ο εγκεφαλικόσ θϊνατοσ απορρϋων από την πλόρη και μη αναςτρϋψιμον αλλούωςιν όλου του εγκεφϊλου, εισ ςημεύον ώςτε να μη υφύςτανται πλϋον βιώςιμοι νευρωνικαύ νηςύδεσ, διαγιγνώςκεται επύ τη βϊςει κριτηρύων, τα οπούα καθορύζονται εισ κλινικόν και παρακλινικόν επύπεδον διϊ των οπούων καταδεικνύεται η πλόρησ ϋλλειψισ εγκεφαλικόσ λετιουργικότητοσ, η πλόρησ ϋλλειψισ μεταβολικόσ δραςτηριότητοσ εισ το εγκεφαλικόν ςτϋλεχοσ και τουσ υπερςκηνιδύουσ ςχηματιςμούσ και η ολοςχερόσ διακοπό τησ αιματικόσ κυκλοφορύασ εκ των ϋςω καρωτύδων και τησ ςπονδυλοβαςικόσ αρτηρύασ εισ τον ενδοκρϊνιον χώρον. Αι μορφολογικαύ μελϋται του εγκεφϊλου, υπό το ηλεκτρονικόν μικροςκόπιον, ολύγα λεπτϊ όδη από τησ επελεύςεωσ του εγκεφαλικού θανϊτου αποδεικνύουν την ιςχαιμικόν νϋκρωςιν των νευρικών κυττϊρων ενώ προώόντοσ του χρόνου επϋρχεται αυτόλυςισ του ςυνόλου τησ εγκεφαλικόσ ουςύασ. Σόςον εκ των μορφολογικών όςον και εκ των νευροχημικών και νευροφυςιολογικών δεδομϋνων, καθύςταται αναμφιςβότητοσ η πλόρησ και αμετϊςτρεπτοσ νϋκρωςισ όλων των ενδοκρανύων δομών του κεντρικού νευρικού ςυςτόματοσ. Επύ εγκεφαλικού θανϊτου, ςυνεπεύα τησ πλόρουσ πλϋον απωλεύασ του νευρωνικού ελϋγχου τησ καρδιακόσ λειτουργύασ, τησ αναπνοόσ και του μεταβολικού και λειτουργικού ϋργου των λοιπών ζωτικών οργϊνων, η διατόρηςισ τησ μορφολογικόσ και λειτουργικόσ ςυνεχεύασ αυτών καθύςταται εφικτό μόνον διϊ τησ μηχανικόσ διατηρόςεωσ τησ αναπνοόσ, τησ φαρμακολογικόσ διατηρόςεωσ τησ καρδιακόσ λειτουργύασ και του αγγειοκινητικού τόνου και των αδιαλεύπτων προςπαθειών διατηρόςεωσ του ιςτικού ομοιοςτατικού ιςοζυγύου.

4 Η επύ τη βϊςει αντικειμενικών δεδομϋνων, αναγνώριςισ του εγκεφαλικού θανϊτου, ωσ τελικόσ εκβϊςεωσ τησ ζωόσ, αύρει τουσ ευλόγουσ θεολογικούσ φιλοςοφικούσ και ηθικούσ προβληματιςμούσ, οι οπούοι απορρϋουν εκ του ενδεχομϋνου διαχωριςμού τησ υπαρξιακόσ και οντολογικόσ εννούασ του εγκεφαλικού θανϊτου εκ του καρδιακού θανϊτου. ΚΤΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ ΣΗΝ ΚΛΗΡΤΝΗ ΚΑΣΑ ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΑΤΣΨΝ ΕΤΥΡΟΤΝΗ ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΗ, ΣΑΤΡΟ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Οι κυςτικϋσ διαταραχϋσ που παρουςιϊζονται ςυνόθωσ ςτην ςκλόρυνςη κατϊ πλϊκασ εύναι: αυξημϋνη ςυχνότητα, επιτακτικό ούρηςη, ςταγονοειδόσ διαφυγό ούρων, επύςχεςη και ακρϊτεια. Αυτϊ τα ςυμπτώματα εύναι αποτϋλεςμα τριών διαφορετικών διαταραχών, τησ μικρόσ-ςπαςτικόσ κύςτησ, τησ μεγϊλησ-χαλαρόσ κύςτησ και τησ δυςυνεργικόσ κύςτησ. Η αντιμετώπιςό τουσ εύναι δυνατό με την ςωςτό διαγνωςτικό και θεραπευτικό προςπϋλαςη. Η πρόληψη εύναι το κλειδύ για την αποφυγό των φλεγμονών τησ κύςτησ και του ουροποιητικού. ΣΟ ΤΝΔΡΟΜΟ LANDAU-KLEFFNER (LKS) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ Δ. ΑΛΕΞΙΟΤ, Α. ΚΑΡΛΟΒΑΙΣΟΤ-ΚΟΝΙΑΡΗ Α' Νευρολογική Κλινική. Ηλεκτροεγκεφαλικό εργαςτήριο. Περιφερειακό Γενικό Νοςοκομείο ΑΦΕΠΑ Θεςςαλονίκησ Περίληψη Σο ςύνδρομο Landau-Κleffner εύναι ςχετικϊ ςπϊνιο ςύνδρομο τησ παιδικόσ ηλικύασ και χαρακτηρύζεται από επύκτητη αιςθητηριακό αφαςύα και ποικιλομορφύα επιληπτικών κρύςεων και ΗΕΓραφικών ανωμαλιών. Η αιτιολογύα του εύναι ποικύλη και ςτισ περιςςότερεσ περιπτώςεισ αδιευκρύνιςτη. Η πρόγνωςη του ςυνδρόμου εύναι ςχετικϊ καλό ωσ προσ τον ϋλεγχο των κρύςεων αλλϊ οι αφαςικϋσ διαταραχϋσ παραμϋνουν για μεγϊλο χρονικό διϊςτη μα και δεν υποχωρούν πϊντοτε πλόρωσ. Η θεραπευτικό αντιμετώπιςη περιλαμβϊνει για τον ϋλεγχο των κρύςεων το Βαλπροώκό Να ενώ τα κορτικοςτεροειδό και η γ-ςφαιρύνη ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ με ςχετικϊ καλϊ αποτελϋςματα για τη βελτύωςη των αφαςικών διαταραχών. ΔΙΑΥΟΡΟΠΟΙΗΗ ΕΙ ΣΗΝ ΛΕΠΣΗΝ ΤΥΗ ΣΨΝ ΜΙΣΟΦΟΝΔΡΙΑΚΨΝ ΜΤΟΠΑΘΕΙΨΝ Ε. ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΗ, Π. ΦΑΜΛΑΣΖΗ, Π. ΑΡΜΕΝΣΟΤΔΗ, Δ. ΞΑΥΕΝΕΙΑ, Κ. ΙΑΜΟΤΛΗ, Α. ΚΑΡΛΟΒΑΙΣΟΤ, Π. ΠΑΠΙΣΑ, Α. ΖΑΥΕΙΡΟΠΟΤΛΟ, Β. ΚΨΣΑ, Σ. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α' Νευρολογική Κλινική, Α.Π.Θ., Διευθ.: Καθ. τ. Μπαλογιάννησ Περίληψη Περιγρϊψαμε τα κλινικϊ και τα υπό το ηλεκτρονικό μικροςκόπιο ευρόματα πϋντε περιπτώςεων μιτοχονδριακών μυοπαθειών οι οπούεσ νοςηλεύθηκαν ςτην Α' Νευρολογικό Κλινικό κατϊ την τελευταύα δεκαετύα και διαγνώςθηκαν ςαν μιτοχονδριακϋσ μυοπϊθειεσ κυρύωσ με τη μυώκό βιοψύα και κατϊ δεύτερο λόγο με την ανϊλυςη ενζυματικών παραμϋτρων. Κλινικώσ πρυτϊνευε το αύςθημα τησ μυώκόσ αδυναμύασ, κεντρομελικού τύπου, η νοητικό ςτϊθμη ςυνόθωσ όταν υψηλό, οι οφθαλμοκινητικϋσ επιβαρύνςεισ όταν περιοριςμϋνησ ϋνταςησ ςυνιςτϊμενεσ ςε περιοριςμό των ςυζυγών πλαγύων κινόςεων του βλϋμματοσ και ψευδοώπερτροφύα παρατηρόςαμε ςε μύα περύπτωςη. Η λεπτό υφό των

5 μιτοχονδριακών μυοπαθειών αποκϊλυψε τη μεγϊλη ποικιλομορφύα ςτο ςχόμα και ςτο μϋγεθοσ των μιτοχονδρύων, την ϊτυπη διϊταξη τουσ, καθ' ομϊδασ ανϊμεςα των ςαρκομερών και υπό το ςαρκεύλημα και την αδρϊ διαταραχό τησ οργϊνωςόσ τουσ. Η περαιτϋρω μελϋτη των μιτοχονδριακών μυοπαθειών θα αποκαλύψει καινούρια ςτοιχεύα χρόςιμα για την κατανόηςη τησ αιτιοπαθογϋνειασ αυτών των παθόςεων αλλϊ και του ςημαντικού ρόλου των μιτοχονδρύων. MODEL FOR A NEURAL NETWORK STRUCTURE AND SIGNAL TRANSMISSIONC. Kotsavasiloglou, 1 A. Kalampokis, 2 P. Argyrakis, 2 and S. Baloyannis 1 1 Department of Neurology I, School of Medicine, University of Thessaloniki, GR Thessaloniki, Greece 2 Department of Physics, University of Thessaloniki, GR Thessaloniki, Greece ~ Received 27 February 1997! Abstract We present a model of a neural network that is based on the diffusion-limitedaggregation (DLA) structure from fractal physics. A single neuron is one DLA cluster, while a large number of clusters, in an interconnected fashion, make up the neural network. Using simulation techniques, a signal is randomly generated and traced through its transmission inside the neuron and from neuron to neuron through the synapses. The activity of the entire neural network is monitored as a function of time. The characteristics included in the model contain, among others, the threshold for firing, the excitatory or inhibitory character of the synapse, the synaptic delay, and the refractory period. The system activity results in «noisy» time series that exhibit an oscillatory char-acter. Standard power spectra are evaluated and fractal analyses performed, showing that the system is not chaotic, but the varying parameters can be associated with specific values of fractal dimensions. It is found that the network activity is not linear with the system parameters, e.g., with the numbers of active synapses. The details of this behavior may have interesting repercussions from the neurological point of view. PHYSICAL REVIEW E OCTOBER 1997 VOLUME 56, NUMBER PACS number~s!: e, i

6 ΣΟ ΤΝΔΡΟΜΟΝ ΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΚΟΠΨΕΨ: ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΝΟΟ Η ΣΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ ΕΝΟ ΔΡΑΜΑΣΟ;.I. Μπαλογιϊνησ Εγκϋφαλοσ 36:4;1999 Δεν εύναι αςύνηθεσ το γεγονόσ αςθενεύσ να αιτιώνται διϊ διηνεκϋσ αύςθημα κοπώςεωσ χωρύσ να ανευρύςκεται εν τούτοισ, ςυγκεκριμϋνον οργανικόν αύτιον. Εισ την προςπϊθειαν εντϊξεωσ τησ καταςτϊςεωσ αυτόσ εισ κϊποιον νοςολογικόν πλαύςιον, ειςόχθη ο όροσ "ύνδρομον τησ Φρονύασ Κοπώςεωσ". Εισ τα πλαύςια του εν λόγω ςυνδρόμου ενετϋθηςαν αςθενεύσ, οι οπούοι αιτιώνται διϊ ςυνεχϋσ αύςθημα κοπώςεωσ τουλϊχιςτον επύ εξϊμηνον, οι οπούοι (α) δεν πϊςχουν από ςυγκεκριμϋνην νόςον, δυναμϋνην να προκαλϋςη το αύςθημα τησ κοπώςεωσ, (β) δεν υφύςτανται ϋντονον ςωματικόν ϊςκηςιν ό φυςικόν καταπόνηςιν (γ) δεν ϋχει προηγηθό νεοπλαςματικό νόςοσ ό λούμωξισ των ιών τησ ηπατύτιδασ Β ό C, (δ) δεν πϊςχουν ούτοι εκ μελαγχολύασ, διπολικόσ ψυχώςεωσ, ςχιζοφρενεύασ ανούασ, ψυχογενούσ ανορεξύασ ό ψυχογενούσ βουλημύασ και (ε) δεν εύναι ούτοι από διετύασ εξηρτημϋνοι εκ τησ αιθυλικόσ αλκοόλησ ό εξ ετϋρων εξαρτηςιογόνων ουςιών. ταθερϊ αιτύαςισ όλων των παςχόντων εύναι η διατόρηςισ του αιςθόματοσ τησ κοπώςεωσ και μετϊ από παρατεταμϋνην ςωματικόν ανϊπαυςιν ό βελτύωςιν των διαιτητικών ςυνθηκών των. Η πρακτικό δυςχϋρεια εισ την διερεύνηςιν του ςυνδρόμου τησ χρονύασ κοπώςεωσ, ςυνύςταται εισ το γεγονόσ ότι η όλη προςϋγγιςισ αυτού επιτελεύται επύ τη βϊςει των υποκειμενικών αιτιϊςεων των παςχόντων, χωρύσ να υφύςταται ςαφϋσ οδηγόν ςημεύον εκ τησ αντικειμενικόσ κλινικόσ εξετϊςεωσ, το οπούον θα επϋτρεπεν την διενϋργειαν εξειδικευμϋνων παρακλινικών εξετϊςεων. Εντόσ μύασ δεκαετύασ εμελετόςαμεν 128 περιπτώςεισ αςθενών, οι οπούοι εχαρακτηρύςθηςαν ωσ πϊςχοντεσ εκ του ςυνδρόμου τησ χρονύασ κοπώςεωσ επύ τη βϊςει των υποκειμενικών αιτιϊςεων και τησ εκ παραλλόλου πλόρουσ ελλεύψεωσ αντικειμενικών κλινικών ό εργαςτηριακών ςτοιχεύων, τα οπούα θα ηδύνατο να ςτοιχειοθετόςουν ετϋραν ςυγκεκριμϋνην νοςολογικόν οντότητα. Εκ των αςθενών οι 48 όςαν ϊνδρεσ και αι 80 γυναύκεσ. Η μϋςη ηλικύα των ανδρών ανόρχετο εισ 37 ϋτη και των γυναικών εισ 34 ϋτη. Αι ςημαντικότεραι αιτιϊςεισ των παςχόντων κατϊ το πρώτον ϋτοσ τησ παρακολουθόςεωσ των όςαν (α) το ςυνεχϋσ αύςθημα τησ κοπώςεωσ, (β) το αύςθημα τησ καταβολόσ των δυνϊμεων, (γ) το αύςθημα τησ κεφαλαλγύασ, (δ) αι διαταραχαύ του ύπνου, (ε) η ανορεξύα, (σ) τα διϊχυτα μυώκϊ ϊλγη, (ζ) το αύςθημα τησ αιμωδύασ κατϊ τα ϊκρα, (η) η ϋλλεψισ επιθυμύασ προσ εργαςύαν, (θ) ο φόβοσ ενδεχομϋνησ ςοβαρϊσ νόςου και (ι) το αύςθημα τησ νοητικόσ κοπώςεωσ. Η παρακολούθηςισ των αςθενών μετϊ από ϋν ϋτοσ και κατϊ την πρώτην πενταετύαν από τησ ενϊρξεωσ των αιτιϊςεων των απεκϊλυψαν, ότι το αύςθημα τησ ςυνεχούσ κοπώςεωσ εισ 46 εξ αυτών ότοι εισ 35,9% υφϋθη και ςταδιακώσ ϋπαυςεν να υφύςταται. Σρεύσ εκ των αςθενών, γυναύκεσ, ότοι 2,34%, ενεφϊνιςαν νευρολογικϊ φαινόμενα, τα οπούα ςυνϋκλινον προσ την διϊςπαρτον απομυελύνωςιν, η οπούα επεςφραγύςθη διαγνωςτικώσ διϊ τησ μαγνητικόσ τομογραφύασ και του νευροανοςοβιολογικού ελϋγχου. Πϋντε εκ των αςθενών, ότοι 4%, ενεφϊνιςαν νεοπλαςύασ. Σρεύσ εκ των αςθενών, ότοι 2,34%, εύσ ανόρ και δύο γυναύκεσ παρουςύαςαν εντόσ τησ πρώτησ τριετύασ από τησ εμφανύςεωσ του αιςθόματοσ τησ κοπώςεωσ μνημονικϊσ διαταραχϊσ και διαταραχϊσ τησ ςυμπεριφορϊσ, αι οπούοι κατόπιν του γενομϋνου ελϋγχου απεδόθηςαν εισ την νόςον του Αlzheimer. Εισ εκ των αςθενών, μύα γυνό, ότοι 0,79%, δύο ϋτη από τησ εμφανύςεωσ των πρώτων φαινομϋνων τησ κοπώςεωσ και τησ αδυναμύασ, ανϋπτυξεν ςαφό μυαςθενικϊ φαινόμενα. Οκτώ εκ των αςθενών, ότοι 6,25%, παραλλόλωσ προσ το αύςθημα τησ ςυνεχούσ κοπώςεωσ, όρχιςαν να αιτιώνται διϊ αύςθημα δυςανεξύασ προσ το αντικεύμενον τησ εργαςύασ των, διαταραχϊσ του ύπνου και κεφαλαλγύαν,

7 ανορεξύαν, αύςθημα αναςφαλεύασ, ιδϋασ καταθλιπτικού περιεχομϋνου και δύο εξ αυτών αιςθόματα αυτομομφόσ, ϋν ϋτοσ από τησ εμφανύςεωσ των αρχικών φαινομϋνων. Εκ των ανωτϋρω καταφαύνεται ότι το ςύνδρομον τησ χρονύασ κοπώςεωσ αποτελεύ κλινικόν οντότητα, η οπούα αντικατοπτρύζει αιτιϊςεισ των παςχόντων, μη ςυνοδευομϋνασ, εντόσ ςυγκεκριμϋνων χρονικών πλαιςύων, υπό αντικειμενικών ευρημϊτων. Εν τούτοισ η κριτικό παρϊμετροσ του εξαμόνου διαςτόματοσ ϋχει ςχετικόν και πεπεραςμϋνην αξύαν δεδομϋνου ότι εισ ευρύτερον των ϋξ μηνών διϊςτημα εύναι δυνατόν να αναπτυχθούν νοςολογικαύ οντότητεσ, αι οπούοι εγκρύπτοντο εντόσ των γενικών αιςθημϊτων τησ κοπώςεωσ και τησ καταβολόσ. Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΜΟΡΥΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΛΗΡΤΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ Ε. ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΗ, Α. ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ, Υ. ΥΨΣΙΟΤ,. ΙΑΜΟΤΛΗ, Π. ΦΑΜΛΑΣΖΗ Α. ΖΑΥΕΙΡΟΠΟΤΛΟ, Σ. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Εγκέφαλοσ 36;4:1999 Μελετόςαμε από τουσ φακϋλουσ τησ Α' Νευρολογικόσ Κλινικόσ Α.Π.Θ., Νοςοκομεύο "ΑΦΕΠΑ", για μια χρονικό περύοδο δϋκα χρόνων, την μορφό τησ νόςου, τα αρχικϊ ςυμπτώματα και την αναλογύα των φύλων, ομϊδασ 69 αςθενών με βεβαύα πολλαπλό ςκλόρυνςη που παρουςύαςαν το πρώτο ςύμπτωμα τησ νόςου ςε ηλικύα μεταξύ 12 και 20 χρονών και αντιπροςωπεύουν την λεγόμενη νεανικό ό εφηβικό μορφό τησ πολλαπλόσ ςκλόρυνςησ. υγκρύναμε τα ευρόματϊ μασ με αυτϊ που αναφϋρονται ςτην παιδικό μορφό τησ νόςου ςε εργαςύεσ τησ Παιδονευρολογικόσ κλινικόσ του Πανεπιςτημιακού Νοςοκομεύου του Goettingen (Germany) (39 περιςτατικϊ) καθώσ και με αυτϊ που αναφϋρονται ςε δικό μασ προηγούμενη μελϋτη και αφορούν την ενόλικο μορφό τησ νόςου. (230 περιςτατικϊ) Καταλόξαμε ςτα εξόσ ςυμπερϊςματα: όςο αφορϊ την ςχϋςη αρρϋνων/θηλϋων δεν υπϊρχουν μεγϊλεσ διαφορϋσ ούτε με την παιδικό ούτε με την ενόλικο μορφό, η ϋναρξη τησ νόςου μοιϊζει πολύ μεταξύ νεανικού και παιδικού τύπου ενώ όςο αφορϊ την πρόγνωςη τησ νόςου η νεανικό μορφό εύναι καλοηθϋςτερη τησ μορφόσ του ενόλικα αλλϊ κακοηθϋςτερη τησ παιδικόσ μορφόσ.

8 CALCIUM ENTRY BLOCKERS AND DEMENTIA Baloyannis SJ,Costa V,Ismailidis G Neuropsichiatrie 1994;8:S2 Aλαιχεηαη ε αηηηνπαζνγέλεηα ηεο αλνίαο θαη εθηίζεληαη αη θχξηαη λεπξνπαζνινγηθαί αιινηψζεηο αη νπνίαη ζπλδένληαη κε ηελ δηαηαξαρήλ ησλ αλσηέξσλ ςπρηθψλ θαη λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ.τπνγξακκίδεηαη ν ξφινο ηνλ νπνίνλ δηαδξακαηίδνπλ ηα δεγείξνληα ακηλνμέα θαη νη ππνδνρείο απηψλ θαη θαζνξίδεηαη ε εθ ηεο εηζφδνπ αζβεζηίνπ αιινίσζηο ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ηνπ λεπξηθνχ θπηηάξνπ.δθ παξαιιήινπ ηεθκεξηψλεηαη ε επεξγεηηθή ζπκβνιή ησλ αληαγσληζηψλ ησλ δηαχισλ ηνπ αζβεζηίνπ ηφζνλ εηο πεξηπηψζεηο αζζελψλ παζρφλησλ εθ πνιπεκθξαγκαηηθήο αλνίαο φζνλ θαη επί παζρφλησλ εθ ηεο λφζνπ ηνπ Alzheimer.πγρξφλσο εηο θαιιηεξγείαο in vitro λεπξηθνχ ηζηνπ πξνεξρνκέλνπ εθ λενγλψλ επίκπνο θαηέζηε αληηιεπηφλ ππφ ην νπηηθφλ θαη ην ειεθηξνληθφλ κηθξνζθφπηνλ φηη ε επηβίσζηο ησλ νξγαλνηππηθψλ θαιιηεξγεηψλ παξαηείλεηαη πέξαλ ηνπ δηπιαζίνπ ρξφλνπ νζάθηο εηο ην θαιιηεξγεηηθφλ πιηθφλ επηπξνηίζεληαη αληαγσληζηαί ησλ δηαχισλ ηνπ αζβεζηίνπ SYNAPTIC ALTERATIONS IN JACOB-CREUTZFELDT DISEASE Baloyannis SJ Clinical Neuropathology 1994;13: Eπί βηνςηθνχ πιηθνχ ιεθζέληνο εθ 5 πεξηπηψζεσλ αζζελψλ παζρφλησλ εθ ηεο λφζνπ ησλ Jacob θαη Creutzfeldt επί ησλ νπνίσλ πξνζεηέζεζαλ θαη 8 επί πιένλ πεξηπηψζεηο αη νπνίαη εμεηάζζεζαλ post mortem ππφ ην νπηηθφλ θαη ην ειεθηξνληθφλ κηθξνζθφπηνλ, εκειεηήζεζαλ θαη πεξηεγξάθεζαλ αη λεπξσληθαί ζπλάςεηο εηο παξαζθεπάζκαηα εκπνηηζζέληα δη' αιάησλ αξγχξνπ θαηά Golgi θαη επί κηθξνγξαθεκάησλ. Η πιένλ εληππσζηαθή δηαπίζησζηο ππήξμελ ε δξακαηηθή ειάησζηο ησλ ζπλάςεσλ εηο ηνλ θινηφλ ησλ εγθεθαιηθψλ εκηζθαηξίσλ θαη ε παληειήο ζρεδφλ απνπζία ησλ θπηηάξσλ ησλ Cajal -Retzius εθ ηεο ζηηβάδνο Ι ηνπ θινηνχ.οη λεπξψλεο ηεο IΙΙ θαη V ζηηβάδνο ήζαλ επίζεο ζαθψο ειαηησκέλνη. Αη ππάξρνπζαη λεπξσληθαί ζπλάςεηο ελεθάληδνλ πησρείαλ ησλ πξνζπλαπηηθψλ πεξάησλ εηο ζπλαπηηθά θπζηίδηα θαη έθδεινλ πάρπλζηλ ηεο κεηαζπλαπηηθήο κεκβξάλεο.αη πιείζηαη ησλ ζπλάςεσλ ελεθάληδνλ δηζθνεηδέο ζρήκα ινγσ ηεο απνπιαηχλζεσο ησλ δελδξηηηθψλ αθαλζψλ, εθάζηε δε κεηαζπλαπηηθή επηθάλεηα ζπλήπηεην κεηά ελφο κφλνλ πξνζπλαπηηθνχ πέξαηνο ελ αληηζέζεη πξφο ηνπο κάξηπξαο εηο ηνπο νπνίνπο θαηά θαλφλα ηξίγσλνη ή πνιπεδξηθαί ζπλάςεηο ελεθάληδνλ ζαθή επηθνηλσλίαλ ηεο κεηαζπλαπηηθήο επηθαλείαο κεηά δχν ή ηξηψλ ζπαλίσο δε θαη πεξηζζνηέξσλ πξνζπλαπηηθψλ πεξάησλ.οπζηψδεηο νξγαλπιιηαθαί αιινηψζεηο παξεηεξήζεζαλ ηφζνλ εληφο ησλ πξν- θαη κεηαζπλαπηηθψλ πεξάησλ φζνλ θαη εληφο ηνπ πεξηθαξχνπ ησλ θινητθψλ λεπξψλσλ. Γηά ησλ αλσηέξσ θαηαθαίλεηαη φηη επί ηεο λφζνπ ησλ Jacob θαη Creutzfeldt επηπιένλ ηεο λεπξσληθήο απσιείαο θαη ηεο αζηξνθπηηαξηθήο ππεξπιαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη νπζηψδεο αιινίσζηο ηνπ κνξθνινγηθνχ ππνβάζξνπ ησλ λεπξσληθψλ ζπλάςεσλ.

9 242. THE NUCLEUS BASALIS OF MEYNERT OF THE HUMAN BRAIN: A GOLGI AND ELECTRON MICROSCOPE STUDY. Baloyannis SJ,Costa V, Psaroulis D,Arzoglou L,Papasotiriou M. Intern J.Neuroscience 1994;78: Πεξηιακβάλεηαη επίζεο εηο: Dementia in Parkinson's disease.ed.ad.korczyn,monduzzi Editore 1994,pp Δκειεηήζε ν βαζηθφο ππξήλ ηνπ Meynert επί εγθεθάισλ αηφκσλ ειηθίαο απφ 15 έσο 73 εηψλ, δηά ηεο κεζφδνπ εκπνηηζκνχ ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ θαηά Golgi θαη ππφ ην ειεθηξνληθφλ κηθξνζθφπηνλ.γηα ηεο κνξθνινγηθήο αλαιχζεσο ησλ λεπξψλσλ δηεπηζηψζε φηη ν ελ ιφγσ ππξήλ ζπλίζηαηαη θπξίσο ππφ επκεγέζσλ πνιπεδξηθψλ, ηξηγσληθψλ θαη δηπφισλ θπηηάξσλ ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ελ κέζσ πνιπαξίζκσλ κηθξψλ θαη κεζνκεγέζσλ αθαλζσδψλ λεπξψλσλ. Οινη νη λεπξψλεο αλαπηχζζνπλ πινχζηνλ ηξηζδηάζηαηνλ δελδξηηηθφλ πιέγκα ην νπνίνλ ζπλίζηαηαη εθ πνιπαξίζκσλ δεπηεξνγελψλ θαη ηξηηνγελψλ δελδξηηηθψλ θιάδσλ,νη νπνίνη θέξνπλ θαηά ππθλάο ζπγθεληξψζεηο αθάλζαο επί ηεο επηθαλείαο ησλ. Η ππφ ην ειεθηξνληθφλ κηθξνζθφπηνλ κειέηε απεθάιπςελ πνιπαξίζκνπο αμνδελδξηηηθάο ζπλάςεηο κεηαμχ ησλ ησλ επκεγέζσλ ηξηγσληθψλ θαη πνιπεδξηθψλ λεπξψλσλ θαη ησλ κηθξψλ αθαλζσδψλ. Σα πιείζηα ησλ πνιπζπλαπηηθψλ πεξηγξακκάησλ ήζαλ πιήξε ζηξνγγχισλ θαη ειιηςνεηδψλ ζπλαπηηθψλ θπζηηδίσλ. Πνιιά εθ ησλ πξνζπλαπηηθψλ πεξάησλ πεξηεβάιινλην ππφ δελδξηηηθψλ αθαλζψλ, αη νπνίαη ελ ησ ζπλφισ ησλ εζρεκάηηδνλ ηνιππψδε κνξθψκαηα. πλαξηήζεη ηεο ειηθίαο δηεπηζηψζε ειάηησζηο ηνπ αξηζκνχ ησλ λεπξψλσλ,ε νπνία θαηά θχξηνλ ιφγνλ αλεθέξεηαη εηο ηνλ πιεζπζκφλ ησλ κηθξψλ αθαλζσδψλ λεπξψλσλ. Δλ αληηζέζεη φκσο πξνο ηελ λφζνλ ηνπ Alzheimer θαηά ηελ νπνίαλ ειαηηψλεηαη θαηά δξακαηηθφλ ηξφπνλ ν νιηθφο αξηζκφο ησλ λεπξψλσλ ηνπ ππξήλνο ηνπ Meynert, θαηά ην γήξαο ε ειάηησζηο αλαθέξεηαη κφλνλ εηο ηνπο αθαλζψδεηο λεπξψλαο,νη νπνίνη απνηεινχλ κέξνο ηνπ GABAεξγηθνχ ζπζηήκαηνο, ρσξίο λα ζίγνληαη νη επκεγέζεηο ηξηγσληθνί, πνιπεδξηθνί ή αηξαθηνεηδείο, νη νπνίνη απνηεινχλ θαη ηνπο θπξίνπο ρνιηλεξγηθνχο λεπξψλαο εγθεθάινπ. Πεξηιακβάλνληαη 26 αλαθνξαί ΗΛΕΚΣΡΟΕΓΚΕΥΑΛΟΓΡΑΥΙΚΑ ΕΤΡΗΜΑΣΑ Ε ΚΕΡΑΤΝΟΠΛΗΚΣΟ ΑΘΕΝΗ Καξινβαζίηνπ Α.,ακαξάο Γ.,Υάκιαηδεο Π.,Δκκαλνπειίδεο.,πειηψηε Μ.,Μπαινγηάλλεο. Πξαθηηθά 13ν0 Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Νεπξνινγίαο,Θεζζαινλίθε 1993,ζει Πεξηγξάθνληαη αη ΗΔΓξαθηθαί θαηαγξαθαί αη νπνίαη παξεηεξήζεζαλ θαηά ηελ πνξείαλ αζζελνχο ν ν νπνίνο πεξηέπεζελ εηο θψκα κεηά απφ ηελ πιήμηλ θεξαπλνχ.η αξρηθή ΗΔΓθηθή εηθψλ ήην ε ηνπ "αιθα" θψκαηνο,ηελ νπνίαλ δηεδέρζεζαλ εηθφλεο δηαρχησλ βξαδέσλ θπκάησλ.σν ΗΔΓ νκαινπνηήζε κεηά απφ έλα κήλα,ελψ ν αζζελήο εβειηηψζε ζηαδηαθψο,ρσξίο φκσο ζήκεξνλ δχν ήδε έηε απφ ηνπ ζπκβάληνο λα έρε απνθηήζε ηθαλήλ ιεηηνπξγηθφηεηα.γεδνκέλνπ φηη ε ΗΔΓθηθή εηθψλ ηνπ "αιθα" θψκαηνο ζπλείζσο α[νηειεί ζπλέπεηαλ αλνμαηκηθήο εγθεθαιηθήο βιάβεο,εηθφδεηαη φηη

10 ζπλ ηνηο άιινηο ε θεξαπλνπιεμία πξνεθάιεζελ ηζρπξάλ εγθεθαιηθήλ αλνμίαλ ηνπ εγθεθάινπ πξνθαλψο εμ εληφλνπ αγγεηνζπάζκνπ MOΡΥΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΙΠΠΟΚΑΜΟΤ ΕΙ ΑΣΟΜΑ ΕΘΙΘΕΝΣΑ ΕΙ ΣΑ ΟΠΙΟΤΦΑ..Ι.Μπαινγηάλλεο,-.Φαξνχιεο,Β.Κψζηα,Λ.Αξδφγινπ Πξαθηηθά 1νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Μειέηεο Σνμηθνκαληνγφλσλ νπζηψλ,θεζζαινλίθε 1993,ζει Δπξαγκαηνπνηήζε κνξθνινγηθή αλάιπζηο ησλ λεπξψλσλ ηνπ θπξηψκαηνο νηπ ηππνθάκνπ εηο ζεηξάλ εγθεθάισλ πξνεξρνκέλσλ εμ αηφκσλ εζηζζέλησλ εηο ηα νπηνχρα. Η κειέηε πεξηειάκβαλελ (α) εμέηαζηλ ππφ ην νπηηθφλ κηθξνζθφπηνλ θαηφπηλ ρξψζεσο ησλ παξαζθεπαζκάησλ δηά ησλ ζπλήζσλ εηο ηελ λεπξνπαζνινγίαλ ρξσζηηθψλ κεζφδσλ θαη θαηφπηλ εκπνηηζκνχ ησλ λεπξψλσλ θαη ησλ λεπξνγινηαθψλ θπηηάξσλ δη' αιάησλ αξγχξνπ,(β) εμέηαζηλ ππφ ην ειεθηξνληθφλ κηθξνζθφπηνλ. Πεξηεγξάθεζαλ αη παξαηεξεζήζαη αιινηψζεηο (α)εηο θπηηαξηθφλ επίπεδνλ,(β) εηο νξγαλπιιηαθφλ επίπεδνλ θαη (γ) εηο επίπεδνλ αδξάο θπηηαξναξρηηεθηνληθήο δηαηάμεσο. Αη θπξηφηεξαη ησλ\ αιινηψζεσλ,αη νπνίαη δχλαληαη λα απνηειέζνπλ ρξεζίκνπο δείθηαο εθθξάζεσο ηεο ρξνλίαο δξάζεσο ησλ νπηνχρσλ επί ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξψπνπ εηλαη θαηά θχξηνλ ιφγνλ ε αιινηψζηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπηηαξνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο εηο ηνπο δελδξίηαο θαη ηνπο λεπξάμνλαο,αη ζπλαπηηθαί αιινηψζεηο ζπληζηάκελαη ηδίσο εηο ηελ πάρπλζηλ ηεο κεηαζπλαπηηθήο κεκβξάλεο,εηο ηελ ζεκαληηθήλ ειάηησζηλ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλαπηηθψλ θπζηηδίσλ θαη εηο ηελ επξείαλ πνηθηινκνξθίαλ απηψλ, γεγνλφηα ηα νπνία ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο απφςεσο φηη ε ρξνλία δξάζηο ησλ νπηνχρσλ επεξεάδεη αθ' ελφο κελ ηελ αμνλνπιαζκαηηθήλ ξνήλ,αθ' εηέξνπ δε ηελ ιεηηνπξγίαλ ησλ ζπλάςεσλ ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 17 βηβιηνγξαθηθάο παξαπνκπάο. 246.ΤΓΦΡΟΝΟΙ ΑΠΟΧΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΣΗ ΝΟΟΤ ΣΟΤ PARKINSON Μπαινγηάλλεο Δπηζη.Δπεη.ηαηξ.ρ.ΑΠΘ,Σφκνο 21,1994,ζει Η αλάπηπμηο πεηξακαηηθνχ πξνηχπνπ παξθηλζσληθνχ ζπλδξφκνπ ραξαθηεξηδνκέλνπ λεπξνπαζνινγηθψο ππφ ηεο εθθπιίζεσο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηνπ εγθεθάινπ θαη ηδίσο ησλ θπηηάξσλ ηεο κειαίλεο νπζίαο,πξνζεγγίδνληνο νχησ πξνο ηελ λφζνλ ηνπ Parkinson, αλέσμελ λέαο νδνχο εηο ην πεδίνλ ηεο αηηηνπαζνγελείαο ηεο λφζνπ. Η ρξνλία επίδξαζηο λεπξνηνμηλψλ εηο ην θεληξηθφλ λεπξηθφλ ζχζηεκα ηνπ ηχπνπ ηνπ ππξηδηλίνπ θαη ησλ κεηαβνιηηψλ απηνχ ζπδεηάηαη σο πηζαλφλ αίηηνλ ζηαδηαθήο εθθπιίζεσο ησλ ληνπακη- λεξγηθψλ λεπξψλσλ εηο εηδηθψο πξνο ηνχην πξνδηαζεζηθά άηνκα. Η ππφ ηελ επίδξαζηλ ησλ λεπξνηνμηλψλ αχμεζηο ησλ ειεπζέξσλ ξηδψλ νμπγφλνπ θαη ε παξάιιεινο απειεπζέξσζηο αζβεζηίνπ ζεσξείηαη φηη ελνρνπνηνχληαη εηο ηελ παζνγέλεηαλ ησλ πξντνπζψλ εθθπιηζηηθψλ αιινηψζεσλ εθείλσλ εθ ησλ δνκψλ ηνπ εγθεθάινπ, αη νπνίαη είλαη πιφπζηαη εηο κνλνακηλνμεηδάζελ Β. Αη αλσηέξσ παζνγελεηηθαί απφςεηο επεξεάδνπλ θαη ηα ζχγρξνλα ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα ηεο λφζνπ, δηά ηεο εηζαγσγήο αληηνμεηδσηηθψλ

11 παξαγφλησλ παξαιιήισο πξνο ηελ θαζηεξσκέλελ ζεξαπεπηηθήλ αγσγήλ δηά ηεο L- Dopa θαη ηεο βξσκνθξππηίλεο. Η ζεσξία ηεο λεπξνηνμηθφηεηνο δελ δχλαηαη εθ παξαιιήινπ λα απνθιείζε θαη ηελ ελδερνκέλελ ρξνλίαλ αλνζνβηνινγηθήλ αληίδξαζηλ εηο ην επίπεδνλ ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ, ε νπνία σο θαίλεηαη εθ ησλ πθηζηακέλσλ ελδείμεσλ απνηειεί ζπλερή θαη αδηάιεηπηνλ δηεξγαζίαλ, εμαθνινπζνχζαλ έσο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ πάζρνληνο. Αληηζέησο ε γελεηηθή ζεσξία,παξακέλεη ζήκεξνλ ρσξείο ηδηαίηεξα εξείζκαηα,θαζ' φζνλ αη ιεπηνκεξείο κειέηαη ηεο ζπρλφηεηνο ηεο λφζνπ ελ κέζσ ησλ κνλνδπγσηηθψλ δηδχκσλ δελ δίδνπλ ηθαλά ζηνηρεία, δπλάκελα λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηελ άπνςηλ ηεο ππάξμεσο ζαθνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπ γελεηηθνχ ππνβάζξνπ δηά ηελ λφζνλ ηνπ Parkinson ΝΕΤΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΛΛΟΙΛΨΕΙ Ε ΛΟΙΜΨΞΗ ΑΠΟ ΗΙV-1 E.Koπηζνπξάθε,.Ι.Μπαινγηάλλεο Δγθέθαινο 1995;32: Δπί πξνζβνιήο ππφ ηνπ HIV-1 ηνχ παξαηεξνχληαη πνιπάξηζκνη λεπξνπαζνινγηθαί αιινηψζεηο, αη νπνίαη έρνπλ άιινηε κελ θιεγκνλψδε ραξαθηήξα, άιινηε απνκπειηλσ- ηηθφλ,άιινηε εθθπιηζηηθφλ θαη άιινηε ζπλδπαζκφλ ησλ αλσηέξσ.ο ηξφπνο εηζφδνπ ηνπ ηνχ εηο ην θεληξηθφλ λεπξηθφλ ζχζηεκα θαη νη κεραληζκνί δηά ησλ νπνίσλ επέξρνληαη αη λεπξνπαζνινγηθαί αιιηνψζεηο δελ είλαη πιήξσο δηεπθξηληζκέλνη. Θεσξείηαη φηη άιινηε κελ επηδξά ακέζσο ν ηφο επί ησλ θπηηαξηθψλ παξαγφλησλ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο,άιινηε ζπκβάιινπλ νπζησδψο εηο ηαο λεπξνπαζνινγηθάο αιινηψζεηο αη ζπλππάξρνπζαη επθαηξηαθαί ινηκψμεηο άιινηε ην θχξηνλ βάξνο αλαιακβάλνπλ αη απηναλνζνβηνινγηθαί αληηδξάζεηο θαη ε ηνμηθή επίδξαζηο πξσηείληθψλ ζηνηρείσλ. νβαξφλ ξφινλ δηαδξακαηίδεη εηο ηαο αλαπηπζζνκέλαο λεπξνπαζνινγηθάο αιινηψζεηο ε κηθξνγινία, αη θπηηνθίλαη Il-1,Il-6 θαη ν TNF-a. H εξγαζία πεξηιακβάλεη 66 βηβιηνγξαθηθάο παξαπνκπάο Η ΜΙΚΡΟΓΛΟΙΑ ΕΙ ΣΗΝ ΝΟΟΝ ΣΟΤ ALZHEIMER.Ι.Μπαινγηάλλεο Δγθέθαινο 1995;35: Πεξηεγξάθεζαλ ππφ ην ειεθηξνληθφλ κηθξνζθφπηνλ ηα κηθξνγινηαθά θχηηαξα ηνπ Hortega εηο βηνςηθφλ θαη λεθξνηνκηθφλ πιηθφλ παζρφλησλ εθ ηεο λφζνπ ηνπ Alzheimer. Tα παξαζθεπάζκαηα πξνεξρφκελα πξαθηηθψο εθ ησλ πεξηζζνηέξσλ δνκψλ ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, πεξηειάκβαλνλ αθ' ελφο κελ πεξηνράο, σο είλαη ν ηππφθακπνο θαη ν θινηφο ησλ εγθεθαιηθψλ εκηζθαηξίσλ, εηο ηαο νπνίαο αη κνξθνινγηθαί αιινηψζεηο επί ηεο λφζνπ ηνπ Alzheimer είλαη ηδηαηηέξσο εθπεθξαζκέλαη, αθ' εηέξνπ δε δνκάο σο είλαη ην εκησνεηδέο θέληξνλ θαη ην κεζνιφβηνλ εηο νπνίαο αη αιινηψζεηο δελ είλαη ηδηαηηέξαο βαξχηεηνο ή απνθαιχπηνληαη θαηά ηα πξνθερσξεκέλα ζηάδηαηεο αζζελείαο. Δηο φια ηα εμεηαζζέληα παξαζθεπάζκαηα δηεπηζηψζε φηη ηα κηθξνγινηαθά θχηηαξα δηαηίζεληαη θπξίσο πέξημ ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ ακπινεηδνχο ελ ησ πιαη-ζίσ ησλ λεπξηηηδηθψλ πιαθψλ, πέξημ ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ ηξηρνεηδψλ, πιεζίνλ ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ ζσκαηίσλ ηνπ Hirano, πέξημ ησλ δπζηξνθηθψλ λεπξαμφλσλ θαη ησλ επεθπιηζκέσλ λεπξψλσλ θαη θπξίσο πέξημ ηεο ζπγθεληξψζεσο εμσθπηηαξίσλ λεπξντληδηθψλ ηνιππίσλ. Σα

12 κηθξνγινηαθά θχηηαξα αλεπξέζεζαλ παξά ηαο λεπξσληθάο αιινηψζεηο, ζπλππάξρνληα θαηά θαλφλα κεηά ηληδσδψλ ή πξσηνπιαζκαηηθψλ αζηξνθπηηάξσλ. Η κνξθνινγία ησλ κηθξνγινηαθψλ θπηηάξσλ εηο ηελ λφζνλ ηνπ Alzheimer δηαθέξεη απφ ζέζεσο εηο ζέζηλ θαη εμαξηάηαη θαη εθ ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηαζηάζεσο απηψλ. πλήζσο πξν ηεο αλαπηχμεσο θαγνθπηηαξηθήο δξαζηεξηφηεηνο ηαχηα είλαη κηθξά ζθαηξηθά, έρνληα θαηαλεκεκέλελ ηελ ρξσκαηίλελ ηνπ ππξήλνο ησλ θαηά αδξάο κάδαο εηεξνρξσκαηίλεο. Δπί αλαπηχμεσο θαγνθπηηαξηθήο δξαζηεξηφηεηνο θαζίζηαληαη ηαχηα επκεγέζε κεηά κελνεηδνχο ππξήλνο, θέξνληα εηο ην θπηηαξφπιαζκα ησλ πιεζψξαλ νζκηνθίινπ πιηθνχ πξνεξρνκέλνπ εθ ηεο θαηαηκήζεσο θαη ηεο θαγνθπηηαξψζεσο ησλ κεκβξαληθψλ ζηνηρείσλ ησλ εθπεθπιηζκέλσλ λεπξψλσλ θαη ησλ δπζηξνθηθψλ λεπξαμφλσλ. Η επξεία θηλεηνπνίεζηο ησλ θηθξνγινηαθψλ θπηηάξσλ εηο ηελ λφζνλ ηνπ Alzheimer, ελ ζπλδπαζκψ πξνο ηαο αλνζνβηνινθηθάο ηδηφηεηαο απηψλ, δίδεη λέαο δηαζηάζεηο εηο ηελ κνξθνινγηθήλ έθθξαζηλ ηεο λφζνπ θαη εηο ηνπο αηηηνπαζνινγηθνχο νξίδνληαο απηήο.

13 ΜΙΣΟΦΟΝΔΡΙΑΚΗ ΜΤΟΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙ ΤΧΗΛΗ ΝΟΗΕΨ ΑΣΟΜΟΤ ΑΤΝΗΘΗ ΜΟΡΥΗ ΜΕLAS ΜΕΛΕΣΗ ΤΠΟ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΝ ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΟΝ. Σ.Μπαιογηάλλες,Β.Κώζηα,Α.Εαθεηρόποσιος,Κ.Πούγηοσρος. Δγθέθαιος 28:24-31,1991. Πεξηγξάθεηαη ζπαλία πεξίπησζηο κηηνρνλδξηαθήο κπνπαζείαο δηαγλσζζείζεο δηά ηεο κειέηεο βηνςηθνχ πιηθνχ κπφο ππφ ην ειεθηξνληθφλ κηθξνζθφπηνλ, ε νπνία απεθάιπςελ πνιπάξηζκα ππνζαξθνιεκκαηηθά κηηνρφλδξηα, κηθξάο δηακέηξνπ, ηα νπνία παξνπζίαδνλ αδξάλ δηαηαξαρήλ ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ησλ. Ο πάζρσλ ν νπνίνο ήην ιίαλ επθπέο άηνκνλ, επηζηήκσλ, ελεθάληδελ επηιεπηηθάο θξίζεηο θαη γαιαθηηθήλ νμέσζηλ θαηά ηελ θφπσζηλ. Χο εθ ηνχηνπ ε ελ ιφγσ πξίπησζηο δχλαηαη λα εληαρζή εηο ηαο MELAS. H θιεξνλνκηθή επηβάξπλζηο ηνπ παζρνληνο εην θαηαθαλήο πξνεξρνκέλε εθ ηεο κεηξηθήο πιεπξάο. Η ζπαληφηεο ηεο πεξηπηψζεσο ζπλίζηαην εηο ηελ αξίζηελ λνεηηθήλ θαηάζηαζηλ ηνπ αζζελνχο ε νπνία αληίθεηηαη πξφο ηνλ γεληθφλ θαλφλα ησλ κηηνρνλδξηαθψλ κπνπαζεηψλ εηο ηαο νπνίαο θαηαθαλήο είλαη ε δηαηαξαρή ησλ αλσηέξσλ ςπρηθψλ θαη λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ παζρφλησλ. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 38 αλαθνξάο AΛΛΟΙΨΕΙ ΣΗ ΛΕΠΣΗ ΤΥΗ ΣΟΤ ΕΓΚΕΥΑΛΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΟΤ ΕΠΙ ΛΤΗ. Ι.Μπαιογηάλλες,Β.Κφζηα Πραθηηθά 6οσ Βορεηοειιαδηθοσ Ιαηρηθοσ Σσλεδρίοσ,Θεζζαιολίθε Πεξηγξάθνληαη αη ππφ ην ειεθηξνληθφλ κηθξνζθφπηνλ αιινηψζεηο ηνπ εγθεθάινπ ηνπ αλζξψπνπ επί ιχζζεο, αη νπνίαη εκειεηήζεζαλ εηο post mortem πιηθφλ πξνεξρφκελνλ εθ λεαξνχ αθξηθαλνχ απνβηψζαληνο εθ ιχζζεο. Καζ' φιελ ηελ έθηαζηλ ηνπ εγθεθάινπ παξαιιήισο πξφο ην νίδεκα ηνπ λεπξνπηιηκαηηθνχ ρψξνπ παξεηεξήζεζαλ πνιπάξηζκα κηθξνγινηαθά θχηηαξα ηνπ Hortega, ηα νπνία έθεξνλ πεξηγεγξακκέλα ελδνππξεληθά έγθιεηζηα. Οη λεπξψλεο παξαιιήισο πξφο ηα ζσκάηηα ηνπ Negri, έθεξνλ επκεγέζε ζθαηξηθά θπηηαξνπιαζκαηηθά ζσκάηηα, ηα νπνία πεξηεβάιινλην ππφ δηπιήο κεκβξάλεο, ηεο νπνίαο ηα πέηαια θαηα ζέζεηο δηεπξχλνλην ζρεκαηίδνληα ηξηγσληθφλ ρψξνλ εληφο ηνπ νπνίνπ εζξνίδεην νζκηφθηινλ πιηθφλ. Δληφο ηνπ φινπ ζρεκαηηζκνχ, ν νπνίνο ελεθάληδελ κέζελ δηάκεηξνλ ηεο ηάμεσο ησλ nm παξεηεξνχλην πνιπάξηζκα ζθαηξηθά θπζηίδηα δηακέηξνπ απφ 10-90nm. Δληππσζηθφλ επίζεο εην ην νίδεκα ησλ αζηξνθπηηαξηθψλ πξνζεθβνιψλ θαη ησλ πεξη ηα ηξηρνεηδή αζηξνθπηηαξηθψλ πνδίζθσλ, δηά ηνπ νπνίνπ εηξνπνπνηνχλην αη δπλακηθαί κεηαμχ ηνπ ελδαγγεηαθνχ ρψξνπ θαί ηνπ λεπξνπηιηκαηηθνχ ρψξνπ ηνπ εγθεθάινπ. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 14 αλαθνξάο ΑΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΕΨ ΣΟΤ ΝΕΤΡΙΚΟΤ ΙΣΟΤ ΚΑΙ Η ΠΛΑΣΙΚΟΣΗ ΣΨΝ ΝΕΤΡΨΝΙΚΨΝ ΤΝΑΧΕΨΝ. Σ.Ι.Μπαιογηάλλες Δγθέθαιος 1992;29:81-98.

14 Αλαιχνληαη αη δπλαηφηεηεο αλαγελλήζεσο ησλ λεπξηθψλ ηλψλ in vivo θαί in vitro θαη πεξηγξάθνληαη αη γελφκελαη πξνζπάζεηαη απνκνλψζεσο φισλ ησλ ελδνγελψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη ζπκβάιινπλ εηο ηελ πιαζηηθφηεηα ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ θαη ησλ λεπξσληθψλ ζπλάςεσλ.δθηίζεληαη νη ρεκηθνί θαη βηνινγηθνί ραξαθηήξεο ηνπ παξάγνληνο απμήζεσο ηνπ λεπξηθνχ ηζηνχ,ν ηξφπνο δξάζεσο απηνχ θαη ελ ζπλερεία αλαθέξνληαη νη λεψηεξνη παξάγνληεο απμήζεσο ησλ λεπξηθψλ ηλψλ.πεξηγξάθεηαη ν ξφινο ησλ γαγγιηνδηδψλ εηο ηελ λεπξσληθήλ πιαζηηθφηεηα, ε επνδσηηθή ζπκβνιή ησλ εηο ηελ δξάζηλ ηνπ παξάγνληνο απμήζεσο ηνπ λεπξηθνχ ηζηνχ θαη ν ξφινο ηνλ νπνίνλ δηαδξακαηίδνπλ εηο ηελ δνκηθήλ θαη ιεηηνπξγηθήλ απνθαηάζηαζηλ ησλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο. Η κειέηε πεξηιακβάλεη 119 αλαθνξάο THE FINE STRUCTURE OF STAPEDIUS MUSCLE IN OTOSCLEROTIC PARIENTS. S.J.Baloyannis,S.L.Manolides,L.S.Manolides In:G.Motta (Ed),The new frontiers of Oto-Rhino-Laryngology in Europe.Monduzzi Edittore,Bologna,1992,pp Δκειεηήζε ππφ ην νπηηθφλ κηθξνζθφπηνλ ε πθή δψδεθα παξαθεπαζκάησλ κπψλ ηνπ αλαβνιέσο εμαηξεζέλησλ εθ παζρφλησλ εμ σηνζθιεξχλζεσο, νη νπνίνη ππέζηεζαλ ζεξαπεπηηθψο εθηνκήλ ηνπ αλαβνιέσο.πεξηεγξάθεζαλ αη αιινηψζεηο ηνπ κπφο, αη νπνίαη ζπλίζηαλην θπξίσο εηο νξγαλπιιηαθάο αιινηψζεηο, ζπγθέληξσ- ζηλ θνθθίσλ γιπθνγφλνπ θαη θαηάηκεζηλ ηνπ ζσιελαξηαθνχ (Σ) ζπζηήκαηνο.αη αλσηέξσ αιινηψζεηο ηνπ κπφο ηνπ αλαβνιέσο επί σηνζθιεξχλζεσο ππνγξακκίδεη ην επξχηεξνλ θάζκα ηεο αζζελείαο. Η κειέηε πεξηιακβάλεη 8 αλαθνξάο O ΡΟΛΟ ΣΨΝ ΤΠΟΔΟΦΕΨΝ ΣΨΝ ΔΙΕΓΕΙΡΟΝΣΨΝ ΑΜΙΝΟΞΕΨΝ ΕΙ ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΙΝΨΝΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΑΙ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΕΨ ΣΨΝ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΨΝ ΣΨΝ ΕΙ ΣΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΣΗ ΝΟΟΤ ΣΟΤ PARKINSON Σ.Ι.Μπαιογηάλλες Πραθηηθά Σσκποζίοσ "Νόζος ηοσ Parkinson" ζεζζαιολίθε 1992,ζει Πεξηγξάθεηαη ν ξφινο ησλ ππνδνρέσλ ησλ δηεγεηξφλησλ ακηλνμέσλ εηο ηα λεπξσληθά δίθηπα ηεο κειαίλεο νπζίαο θαη αλαιχεηαη ε ζεκαζία ησλ γινπηακηλεξγηθψλ δηεγέξζεσλ επί ηεο κειαίλεο νπζίαο θαη ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ.δλ ζπλερεία πεξηγξάθεηαη ν ξφινο ησλ ππνδνρέσλ ησλ δηεγεηξφλησλ ακηλνμέσλ εηο ηα πεηξακαηηθά πξφηππα ηεο λφζνπ ηνπ Parkinson θαη δηαηππνχληαη ππνζεζεηο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ εηο ηελ θιηληθήλ θαηλνκελνινγίαλ ηεο λφζνπ ηνπ Parkinson θαη ηδίσο εηο ηελ εκθάληζηλ ησλ on-off θαηλνκέλσλ επί παξαηεηακέλεο αγσγήο δηά L-Dopa. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 34 αλαθνξάο. 225.ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΨΕΙ ΣΟΤ ΚΑΡΚΙΝΟΤ Σ.Ι.Μπαιογηάλλες Advances in Medical Oncology Thessaloniki 1993,pp

15 Πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη αη λεπξνινγηθαί εθδειψζεηο επί λενπιαζκαηηθψλ εμεξγαζηψλ, αη νπνίαη αλεπηχρζεζαλ θαί εδξάδνληαη εηο ηζηνχο θαη φξγαλα ηεο επξπηέξαο νηθνλνκίαο ηνπ νξγαληζκνχ πέξαλ ηνπ θεληξηθνχ θαη πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο.αλαιχνληαη εηδηθφηεξνλ (α) ε παξεγθεθαιηδηθή θινηίθή εθθχιηζηο (β) ε θαξθηλνκαηψδεο εγθεθαινκπειίηηο θαί ηδίσο ε ιηκβηθή κεηαηρκηαθή εγθεθαιίηηο θαη ε εγθεθαιίηηο ηνπ ζηειέρνπο,ε κπειίηηο θαη ε γαγγιηνξξηδίηηο, θαη (γ) ε παξαλενπιαζκαηηθή άλνηα.δλ ζπλερεία πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη αηηηνπαζνγελεηηθψο,θιηληθψο θαί κνξθνινγηψο αη παξλενπιαζκαηηθαί επηπηψζεηο επί ηνπ πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο σο εηλα ε θαξθηλνκαηψδεο πνιπλεπξνπάζεηα,ηα παξαλενπιαζκαηηθά κπαζζεληθά ζχλδξνκα θαη αη παξαλενπιαζκαηηθαί κπνπάζεηαη. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 46 αλαθνξάο Η ΜΟΡΥΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΟΛΙΓΟΔΕΝΔΡΟΓΛΟΙΨΜΑΣΟ. Σ.Ι.Μπαιογηάλλες Τόκος πρός ηηκελ ηοσ Γ.Εερβοπούιοσ 1993,ζει Αλαιχεηαη ε κνξθνινγία 32 νιηγνδελδξνγινησκάησλ, ηα νπνία εκειεηήζεζαλ ππφ ην νπηηθφλ θαη ην ειεθηξνληθφλ κηθξνζθφπηνλ κε ζθνπφλ ηνλ θαζνξηζκφλ ησλ θπξίσλ ππεξκηθξνζθνπηθψλ ραξαθηήξσλ ηνπ ελ ιφγσ λενπιάζκαηνο, ηελ ζηνηρεη- νζέηεζηλ ηνπ κνξθνινγηθνχ πεξηγξάκκαηνο απηνχ θαη ηελ αμηνιφγεζηλ ησλ δηαθνξνδηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ.οχησο ππφ ην ειεθηξνληθφλ κηθξνζθφπηνλ αλεγλσξίζζε ε πςειή ζπρλφηεο ησλ θξπζηαιινεηδψλ ζσκαηίσλ,εληφο ηνπ πεξηθαξχνπ ησλ λενπιαζκαηηθψλ θπηηάξσλ,ε εκθάληζηο ζπγθεληξηθψο δηαηεηαγκέλσλ πεηα- ινεηδψλ κεκβξαληθψλ ζηνηρείσλ, ε επξπηάηε πνιπκνξθία θαη ελ πνιινίο ε αηππία ησλ κηηνρνλδξίσλ, ηα πνιπάξηζκα θαηαηεηκεκέλα κηθξνζσιελάξηα θαη ε αθζνλία ησλ ξηβνζσκάησλ. πδεηάηαη ελ εθηάζεη ε εκθάληζηο ησλ λεπξνγινηα θψλ ηλψλ θαηά δέζκαο, εληφο ηθαλνχ αξηζκνχ λενπιαζκαηηθψλ θπηηάξσλ θαζψο θαη ε παξνπζία θπζηηδίσλ νκνηαδφλησλ πξνο ηα ζπλαπηηθά θπζηίδηα εηο έλ εθ ησλ ηζνκφξθσλ νιηγνδελδξνγινησκάησλ.η νξγαλπιιηαθή πνιπκνξθία ηνπ νιηγν- δελδξνγινηψκαηνο ελαξκνλίδεηαη πξφο ηελ έληνλνλ κεηαβνιηθήλ δξαζηεξηφηεηα απηνχ, ην νπνίνλ εθ παξαιιινπ δηαηεξεί ηελ δπλαηφηεηα ηεο επξείαο κνξθνινγηθήο δηαθνξνπνηήζεσο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 34 αλαθνξάο ΕΠΙΠΣΨΕΙ ΠΡΟΚΛΗΣΨΝ ΣΡΑΤΜΑΣΙΚΨΝ ΒΛΑΒΨΝ ΣΟΝ ΜΕΣΨΠΙΑΙΟΝ,ΚΡΟΣΑΥΙΚΟΝ ΚΑΙ ΙΝΙΑΚΟΝ ΛΟΒΟΝ ΣΟΤ ΕΓΚΕΥΑΛΟΤ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΨΝ ΥΤΓΟΚΕΝΣΡΨΝ ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΟΜΟΛΨΝ ΟΔΨΝ. Ι.Αλαγλφζηόποσιος,Σ.Ι.Μπαιογηάλλες,Φ.Τζηηζόποσιος,Χ.Τζολίδες, Γ.Πέηζας, Κ.Σοσιηογηάλλλες, Θ.Σηφδος. Δγθέθαιος 30:63-70,1993. Δκειεηήζεζαλ αη αιινηψζεηο, αη νπνίαη επξαγκαηνπνηήζεζαλ εηο ππεξζθελίδηνλ θαη ππνζθελίδηνλ επίπεδνλ κεηά απφ πξνθιεηή άζεπηνλ ηξαπκαηηθήλ βιάβελ εηο γαιάο.αη πιείζηαη ησλ ηξαπκαηηθψλ βιαβψλ εγέλνλην εηο ηήλ κεησπηαίαλ ρψξαλ,ελψ εηο έηεξα δψα εγέλνλην εηο ηελ δεμηάλ ή αξηζηεξάλ θξνηαθνβξεγκαηηθήλ ρψξαλ,ηελ ηληαθήλ πεξηνρήλ θαη ηελ βξεγκαηντληαθήλ πεξηνρήλ.σα δψα δηεηεξήζεζαλ ελ δσή κεηεγρεηξεηηθψο άιια κελ εμ απησλ επί δέθα εκέξαο, άιια επί δέθα νθηψ, άιια επί είθνζη έμ, άιια επί ηξηάθνληα νθηψ θαί άιια επί εβδνκήθνληα εκέξαο.δκειεηήζακελ ππφ ην νπηηθφλ κηθξνζθφπηνλ θαηφπηλ ρξψζεσο ησλ παξαζθεπαζκάησλ δη εηδηθψλ

16 ρξσζηηθψλ κεζφδσλ (Heindenhein,Davaport) ηαο επηπηψζεηο ησλ ηξαπκαηηθψλ βιαβψλ επί ησλ λεπξηθψλ ηλψλ ησλ θπγνθέληξσλ δεκαηίσλ θαη επί ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ πεξηνρψλ αη νπνίαηεπξίζθνληαη καθξάλ ηεο ηξαπκαηηθήο βιάβεο.παξεηεξήζεζαλ αιινηψζεηο πέξαλ ησλ δνκψλ ησλ εθθεθαιηθψλ εκηζθαηξίσλ,εηο ηελ γέθπξαλ θαη ηελ παξεγθεθαιίδα,γεγνλφο ην νπνίνλ ππνγξακκίδεη ηελ επξείαλ άιπζνλ ηεο κεηαζπλαπηηθήο εθθπιίζεσο ε νπνία αθνινπζεί ηαο ηξαπκαηηθάο βιάβαο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο.αη αιινηψζεηο ησλ δνκψλ αη νπνίαη επξίζθνλην καθξάλ ηεο βιάβεο εζαλ πιένλ εθζεζεκαζκέλαη εηο ηα δψα ηα νπνία επεβίσζαλ επί καθξφηεξνλ. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 22 αλαθνξάο. 231.THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF LAYER I OF THE ADULT HUMAN ACOUSTIC CORTEX. Baloyannis SJ, Manolidis S, Arzoglou L, Costa V,Manolidis L. Acta Otolaryngol. (Stockh.)1993;113: Πεξηγξάθνληαη ε θπηηαξηθή κνξθνινγία θαη ε ηξηζδηάζηαηνο θπηηαξναξρηηεθηνληθή ηεο ζηηβάδνο Ι ηνπ αθνπζηηθνχ θινηνχ ηνπ αλζξψπνπ εηο παξαζθεπάζκαηα πξνεξρφκελα εθ θπζηνινγηθψλ εγιεθάισλ ελειίθσλ αηφκσλ ηκεζέληα θαζέησο,θαη' εθαπηνκέλελ θαη νβειηαίσο, ρξσζζέληα δηά ληηξηθνχ αξγχξνπ θαηα Golgi ή παξαζθεπαζζέληα δηα ην ειεθηξνληθφλ κηθξνζθφπηνλ.σν θχηηαξνλ ην νπνίνλ πξπηαλεχεη εηο ηήλ πξψηελ ζηηβάδα ηνπ αθνπζηηθνχ θινηνχ είλαη ν λεπξψλ ησλ Cajal -Retzius, o νπνίνο εκθαλίδεηαη σο κνλήξεο, πεξηβαιιφκελνο ππφ δνξπθφξσλ αζηξνθπηηάξσλ. Ο ελ ιφγσ λεπξψλ εκθαλίδεη έθδεινλ πνιπκνξθίαλ εηο ηαο δηαθφξνπο πεξηνράο ηνπ αθνπζηηθνχ θινηνχ, άιινηε κελ θέξσλ πνιπαξίζκνπο δελδξηηηθνχο θιάδνπο άιινηε δε αλαπηπζζφκελνο νξηδνληίσο θέξσλ επηκήθε εκκχινλ λεπξάμνλα θεξφκελνλ πξφο ηαο θαησηέξαο ζηηβάδαο ηνπ θινηνχ, δίδσλ παξαιιήισο πνιπάξηζκα παιίλδξνκα αμνληθά θισλία, θαη άιινηε εκθαληδφκελνο σο πνιπεδξηθφο λεπξψλ κεηά πνιπαξίζκσλ δελδξηηψλ, νη νπνίνη αλαπηχζζνπλ ηξηζδηάζηαηνλ πιέγκα θαζ' φινλ ην πάρνο ηεο πξψηεο θινηηθήο ζηηβάδνο. Ο λεπξψλ ησλ Cajal-Retzius αλαπηχζζεη πνιπαξίζκνπο ζπλάςεηο κεηά ησλ θνξπθαίσλ δελδξηηψλ ηεο δεπηέξαο θαη ηξίηεο ζηηβάδνο ηνπ αθνπζηηθνχ θινηνχ, ζπκβάιισλ αθ' ελφο κελ εηο ηελ θαηαθφξπθνλ κεηάδνζηλ ησλ πιπξνθνξηψλ, αθ' εηέξνπ δε δηά ηνπ πινπζίνπ δελδξηηηθνχ πεδίνπ ηνπ εηο ηελ θαη' νξηδφληηνλ έλλνηαλ επηθνηλσλίαλ ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 20 αλαθνξάο. 233.Η ΛΕΠΣΗ ΤΥΗ ΣΨΝ ΜΤΪΚΨΝ ΙΝΨΝ ΕΠΙ ΣΗ ΝΟΟΤ ΣΨΝ WERDNIG- HOFFMANN Σ.Ι.Μπαιογηάλλες, Β.Κώζηα, Α.Εαθεηρόποσιος Νεσροιογία 1992; 1: Πεξηγξάθνληαη αη αιινηψζεηο ηεο ιεπηήο πδήο ησλ γξακκσηψλ κπτθψλ ηλψλ επί ηξηψλ βηνςηθψλ παξαζθεπαζκάησλ πξνεξρνκέλσλ εθ παζρφλησλ εθ ηεο λφζνπ ησλ Werdnig-Hoffmann. Σα επξήκαηα ζπγθξίλνληαη θαη παξαιιειίδνληαη πξφο ηα παξαηεξνχκελα επη ηεο πιαγίαο κπαηξνθηθήο ζθιεξχλζεσο. Αη θχξηαη κππνπαζνινγηθαί αιινηψζεηο επί ηεο λφζνπ ησλ Werdnig-Hoffmann ζπλίζηαληαη (α) εηο ηελ έληνλνλ πηχρσζηλ ηεο ππξεληθήο κεκβξάλεο, εηο ζεκείνλ ψζηε λα παξέρεηαη πνιιάθηο ε εληχπσζηο φηη νη ππξήλεο είλαη πνιχινβνη, (β) εηο ηελ δηαηαξαρήλ ηεο εζσηεξηθήο νξγαλψζεσο ησλ κπτθψλ ηλψλ, ε νπνία εθθξάδεηαη δηά ηεο δηαηαξαρήο

17 ηεο δηαηάμεσο ησλ νξγαλπιιίσλ θαη ηελ κεξηθήλ θαηάηκεζηλ θαη απνπξνζαλαηνιηζκφλ ησλ ζαξθνκεξψλ θαη (γ) εη ηελ παξνπζίαλ κπτθψλ ηλψλ, αη νπνίαη δηαηεξνχλ ηνπο κνξθνινγηθνχο ραξαθηήξαο ησλ κπνζσιελαξίσλ.αη κνξθνινθηθαί αιινηψζεηο ησλ κπτθψλ ηλψλ επί ηεο λφζνπ ησλ Werdnig-Hoffmann δηαθέξνπλ νπζησδψο ησλ παξαηεξνπκέλσλ επί ηεο πιαγίαο κπαηξνθηθήο ζθιεξχλζεσο θαζ' φζνλ ε κπτθή αηξνθία επη ηεο λφζνπ ησλ Werdnig-Hoffmann επέξρεηαη επί κπτθψλ ηλψλ, αη νπνίαη δελ ππέζηεζαλ ηελ πιήξε κνξθνινγηθήλ θαη ιεηηνπξγηθήλ σξίκαζηλ απηψλ. Οπησ αη αιινηψζεηο επί ηεο λφζνπ ησλ Werdnig - Hoffmann απνηεινχλ ζπλάξηεζηλ δχν επί κέξνπο παξακέηξσλ, αθ' ελφο κελ ηεο αλαζηνιήο ηεο λεπξνγελνχο δηεξγαζίαο ηεο κνξθνινγηθήο σξηκάλζεσο ησλ κπτθψλ ηλψλ, αθ' εηέξνπ δε ηεο ελ ζπλερεία επεξρνκέλεο λεπξνγελνχο κπτθήο αηξνθίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 25 αλαθνξάο. 234.SANTIAGO RAMON Y CAJAL: Ο ΠΡΟΥΗΣΗ ΣΨΝ ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ Σ.Ι.Μπαιογηάλλες Πραθηηθά εκερίδος επί ηες Ιζηορίας ηες Νεσροιογίας θαη ηφλ Νεσροιογηθώλ Δπηζηεκώλ. Θεζζαιολίθε 1993,ζει Δγθέθαιος 1994;30: Αλαιχεηαη ε πξνζσπηθφηεο,ε αθαδεκατθή πνξεία θαη ην έξγνλ ηνπ Ιζπαλνχ Νεπξναλαηφκνπ θαη Ιζηνιφγνπ ησλ αξρψλ ηνπ αησλνο καο, ηνπ νπνίνπ ε ζπκβνιή εην θεθαιαηψδεηο δηά ηαο λεπξνινγηθάο επηζηήκαο.η κειέηε εζηεξίρζε επί ηεο δηεμνδηθεο κειέηεο ησλ ζπγγξακκάησλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ ηνπ Santiago Ramon y Cajal,ηεο απηνβηνγξαθίαο ηνπ,ησλ αλακλήζεσλ ησλ θπξηνηέξσλ ζπλεξγαηψλ ηνπ,ησλ θξηηηθψλ επί ηνπ έξγνπ ηνπ θαη θαη ησλ αλαθνξψλ ζπγρξφλσλ ηνπ λεπξνιφγσλ θαί λεπξνεπηζηεκφλσλ. Πξνζσπηθαί ζπδεηήζεηο θαη απφςεηο επί ηνπ έξγνπ ηνπ Ramon y Cajal, δηαηππσζείζαη ππφ ζπγρξφλσλ Ιζπαλψλ Νεπξνεπηζηεκφλσλ θαη κειεηεηψλ, ειήθεζαλ ππ' φςηλ θαηφπηλ πξνζεθηηθήο θξηηηθήο αλαιχζεσο. Δπηζεκαίλνληαη θαη ζπδεηψληαη θπξίσο αη πξνθεηηθαί απφςεηο ηνπ Cajal επί ηεο αλαγελλήζεσο ησλ λεπξηθψλ ηλψλ θαη αη απφςεηο ηνπ επί ηεο λεπξσληθήο πιαζηηθφηεηνο.αη ππνζέζεηο ηνπ επί ηεο ππάξμεσο παξάγνληνο πξνάγνληνο ηελ αλάπηπμηλ ησλ λεπξηθψλ ηλψλ θαη αη επί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλάςεσλ θαί ηεο ιεηηνπξγηθήο απηνδπλακίαο ησλ λεπξψλσλ,αη νπνίαη εδηθαηψζεζαλ δηά ηεο αλεπξέζεσο ηνπ παξάγνληνο απμήζεσο ησλ λεπξηθψλ ηλψλ ππφ ηεο Montalcini θαη ηεο επηζεκάλζεσο ησλ πνιπαξίζκσλ λεπξνδηαβηβαζηψλ απεηέιεζαλ ηνλ αθξνγσληαίνλ ιίζνλ ησλ ζπγρξφλσλ λεπξνινγηθψλ επηζηεκψλ. Η κειέηε πεξηιακβάλεη 40 αλαθνξάο.

18 THE FINE STRUCTURE OF EPENDYMOMAS. S.Baloyannis,J.M.Brucher Neurologia et Psychiatria 3:8-14,1981. Δκειεηήζεζαλ 23 επελδπκψκαηα ππφ ην ειεθηξνληθφλ κηθξνζθφπηνλ θαη πεξηεγξάθεζαλ νη κνξθνινγηθνί ραξαθηήξεο απηψλ, νη νπνίνη έρνπλ ηδηαηηέξαλ δηαγλσζηηθήλ αμίαλ.οσησ δηεπηζηψζε φηη ηα πιείζηα ησλ επελδπκσκάησλ δηαηεξνχλ παξαιιισο πξφο ηνλ βιεθαξνπιάζηελ θαη ηαο κηθξνιάρλαο θαη ηά καζηίγηα ηεο ειεπζέξαο επηθαλείαο ησλ επελδπκαηηθψλ θπηηάξσλ θαη ηα ζεκεία πξνζθχζεσο ή ηαο δψλαο πξνζθχζεσο καηαμχ απηψλ.σα επελδπκψκαηα ηνπ ηειηθνχ λεκαηίνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ παξνπζίαλ πνιπαξίζκσλ βαζηθψλ κεκβξαλψλ αλαιφγσλ πξφο ηαο παξαηεξνπκέλαο ππφ ηα επηζειηαθά θχηηαξα ησλ ρνξηνεηδψλ πιεγκάησλ.δλίνηε ελ κέζσ ησλ θπηηάξσλ ησλ επελδπκσκάησλ παξαηεξνχληαη θπηηαξηθά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ ηνχο ππεξκηθξνζθνπηθνχο κνξθνινγηθνχο ραξαθηήξαο ησλ αζηξνθπηηάξσλ. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 10 αλαθνξάο. 63. EFFECTS OF VALPROATE SODIUM ON A LATE ONSET MIDDLINE CEREBELLAR SYNDROME. V.Costa,A.Tzimos,A.Arnaoutoglou,A.Demetriades,S.Baloyannis,A.Diacoyannis. Proc.XIII Greek-Yougoslav Congress ORL-Neurol.pp ,1983. Scientific annals of the Faculty of Medicine,Aristotelian University,1991;18: Πεξηγξάθεηαη επξίπησζηο αηξνθίαο ηνπ ζθψιεθνο ηεο παξεγθεθαιίδνο εηο άηνκνλ ειηθίαο 70 εησλ,ην ππφβαζξνλ ηεο νπνίαο εην αζαθέο.γηα ηεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο θαζίζηαην αληηιεπηή ε έθηαζηο ηεο αηξνθίαο ηνπ ζθψιεθνο ελψ αη 08 ινηπαί παξεγθεθαιηδηθαί δνκαί θαί αη ππεξζθελίδηνη δνκαί κνξθνινγηθψο ελεθαλίδνλην ζπκαβηαί πξφο ηελ ειηθίαλ ηνπ παζρνληνο.η θιηληθή ζπκπησκαην ινγία πεξηειάκβαλελ έληνλνλ ίιηγγνλ (malignant vertigo) θαη δηαηαξαράο ηεο βαδίζεσο κεηά εληφλνπ αζηαζείαο θαη παιηλδξνκήζεσο κεηά απφ ηελ επηηέιεζηλ νιίγσλ βεκάησλ.δληππσζηαθή ππήξμελ ε νπζηαζηηθή δξάζηο ηνπ βαιπξντθνχ λαηξίνπ ηφζνλ εηο ηελ βειηίσζηλ ηεο βαδίζεσο φζνλ θαη εηο ηελ χθεζηλ θαη ελ ζπλερεία θαηαζηνιήλ ηνπ ηιίγγνπ. H εξγαζία πεξηιακβάλεη 36 αλαθνξάο.

19 INFLUENCE OF MHC-LINKED AND NON MHC-LINKED GENES ON SUSCEPTIBILITY OF RATS TO EXPERIMENTAL ALLERGIC ENCEPHALOMYELITIS. D.Gasser,S.Baloyannis,N.Gonatas. Genetic Control of Autoimmune disease.rose,bigazzi,warner (Eds)Elsevier,Amsterdam 1978,pp Eηο ζεηξάλ επηκχσλ δηαθφξνπ γελεηηθνχ ηχπνπ πξνεθιήζε πεηξακαηηθή αιιεξγηθή εγθεθαινκπειίηηο δη' ελδνδεξκηθήο ελέζεσο νκνγελνπνηεζέληνο λσηηαίνπ κπεινχ ηλδηθνχ ρνηξηδίνπ πεξηέρνληνο εηο ηθαλήλ πνζφηεηα βαζηθήλ πξσηείλελ ηεο κπειίλεο. Γηεπηζηψζε φηη επίκπεο αλήθνληεο εηο ηνλ γελεηηθφλ απιφηππνλ AgB1 ηνπ AgB ζπζηήκαηνο, ην νπνίνλ παξηζηά ην κείδνλ ζχζηεκα ηζηνζπκβαηφηεηνο ησλ επηκχσλ, αλέπηπμαλ εηο κεγαιπηέξαλ έθηαζηλ θαη βαξχηεηα ηελ λφζνλ ελ ζρέζεη πξνο ηνπο εηέξνπο επίκπαο θαη ηδίσο ηνπο αλήθνληαο εηο εηο ηνλ AgB3 απιφηππνλ. Δλ ηνχηνηο θαίλεηαη φηη πθίζηαληαη θαη έηεξνη γελεηηθνί παξάγνληεο επεξεάδνληεο ηελ επαηζζεζίαλ ησλ επηκχσλ εηο ηελ αλάπηπμηλ ηεο πεηξακαηηθήο αιιεξγηθήο εγθεθαινκπειίηηδνο. Οχησο επίκπεο θέξνληεο ηνλ απιφηππνλ AgB4 άιινηε κελ είλαη ιίαλ επαίζζεηνη εηο ηελ αλάπηπμηλ ηεο λφζνπ, σο είλαη ν ηχπνο DA ηλ επηκχσλ θαη άιινηε παξακέλνπλ ιίαλ αλζεθηηθνί, σο είλαη ν ηχπνο AVN. πλεπψο ε επαηζζεζία ησλ επηκχσλ εηο ηελ αλάπηπμηλ πεηξακαηηθήο αιιεξγηθήο εγθεθαινκπειίηηδνο έρεη θαη' νπζίαλ πνιπγνληθφλ ραξαθηήξα εηο ηνλ νπνίνλ ππεηζέξρνληαη θαη γφλνη επξηζθφκελνη πέξαλ ηνπ κείδνλνο ζπζηήκαηνο ηζηνζπκβαηφηεηνο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 8 αλαθνξάο. 22. ABNORMAL INSULIN SECRETION IN MULTIPLE SCLEROSIS. S.Baloyannis,A.Diacoyannis,M.Karamouzis,A.Trakatellis. Neurologia et Psychiatria 1: ,1978. Excerpta Med.427:796,1977. Eηο αζζελείο πάζρνληαο εθ πνιιαπιήο ζθιεξχλζεσο εγέλεην ε δνθηκαζία θνξηίζεσο δηά γιπθφδεο θαη εκειεηήζεζαλ ζπγρξφλσο ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο θαη ηεο ηλζνπιίλεο εηο ην αίκα. Η κέηξεζηο ηεο ηλζνπιίλεο εγέλεην δηά ηεο ξαδηναλνζνβηνινγηθήο κεζφδνπ. Οπδείο εθ ησλ αζζελψλ έπαζρελ εθ ζαθραξψδνπο δηαβήηνπ ή επξίζθεην ππφ αγσγήλ δηά ζηεξνεηδψλ θαηά ηνλ ρξφλνλ ηεο δνθηκαζίαο. Δπηά εθ ησλ δέθα αζζελψλ νη νπνίνη ππεβιήζεζαλ εηο ηελ δνθηκαζίαλ, ελεθάληζαλ ειαηησκέλελ αλνρήλ εηο ηελ γιπθφδελ θαί νθηψ παξνπζίαζαλ άηππνλ θακπχιελ εθθξίζεσο ηλζνπιίλεο ελδεηθηηθήλ ππνθιηληθνχ ζαθραξψδνπο δηαβήηνπ. Γχν εθ ησλ αζζελψλ ελεθάληζαλ ζρεηηθψο επίπεδνλ θακπχιελ ηλζνπιίλεο απφηνθνλ ειαηησκέλεο παξαγσγήο απηήο. Η κε θπζηνινγηθή έθθξηζηο ηλζνπιίλεο εηο ηνπο πάζρνληαο εθ πνιιαπιήο ζθιεξχλζεσο, παξαιιήισο πξνο ηελ ειάηησζηλ ηεο επηθαλείαο ρξεζηκνπνηήζεσο ηεο γιπθφδεο ελ απηνίο, πξνθαιεί κεγαιπηέξαο δηαηαξαράο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηεο γιπθφδεο εηο ηελ ελ ιφγσ νκάδα ησλ αζζελψλ ελ ζρέζεη πξνο εηέξαο νκάδαο αζζελψλ παζρφλησλ εμ αγγεηαθψλ εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ ή εθ ρσξνθαηαθηηηηθψλ εμεξγαζηψλ νη νπνίνη απεηέιεζαλ ζεκείνλ ζπγθξίζεσο θαη αλαθνξάο

20 23.Η ΛΕΠΣΗ ΤΥΗ ΣΨΝ ΦΟΡΙΟΕΙΔΨΝ ΠΛΕΓΜΑΣΨΝ ΣΟΤ ΕΠΙΜΤΟ. Σ.Ι.Μπαιογηάλλες. Δπηζη.Δπεη.Ιαηρ.Στ.ΑΠΘ.12: ,1979. Δηο ζεηξάλ επηκχσλ ερνξεγήζε δηά θαζεηήξνο θεξνκέλνπ εληφο ησλ πιαγίσλ θνηιηψλ ηνπ εγθεθάινπ ππεξνμεηδάζε (HRP) θαη εθ παξαιιήινπ εηο εηέξαλ ζεηξάλ επηκχσλ ηνπ απηνπ γελεηηθνχ ραξαθηήξνο θαη ηνπ απηνχ ζσκαηηθνχ βάξνπο ερνξεγήζε ν απηφο ηχπνο ππεξνμεηδάζεο ελδνθιεβίσο. Δηο ακθνηέξαο ηαο νκάδαο εκειεηήζε ε δπλαηφηεο ηεο πηλνθπηηαξηθήο πξνζιήςεσο ηνπ ρνξεγεζέληνο παξά- γνληνο ππφ ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ ησλ ρνξηνεηδψλ πιεγκάησλ, σο θαη ε δηά κέζνπ ησλ ηξηρνεηδψλ πιεγκάησλ δπλαηφηεο ηεο εμφδνπ απηνχ θαη ε πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ δηά κέζνπ ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ. Γηεπη- ζηψζε δηά ηεο ελδειερνχο κειέηεο ππν ην ειεθηξνληθφλ κηθξνζθφπηνλ φηη πξσηετλ- ηθφλ πιηθφλ κνξηαθνχ βάξνπο ηεο ηάμεσο ηεο ππεξνμεηδάζεο (HRP) δχλαηαη αθ' ελφο κελ λα εμέξρεηαη εθ ηνπ αγγεηαθνχ ρψξνπ πξφο ην θνηιηαθφλ ζχζηεκα δηά κέζνπ ησλ θπηηάξσλ ησλ ρνξηνεηδψλ πιεγκάησλ, αθ' εηέξνπ δε λα πξνζιακβάλεηαη δηά ελδνθπηηαξψζεσο εθ ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ, ππφ ησλ θπηηάξσλ ησλ ρνξηνεηδψλ πιεγκάησλ, ηξνπνπνηνπκέλεο νχησ ηεο ηειηθήο πξσηετληθήο ζπλζέζεσο ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 9 αλαθνξάο. 24.ΤΝΑΠΣΙΚΑΙ ΑΛΛΟΙΨΕΙ ΕΙ ΣΟΝ ΠΑΡΕΓΚΕΥΑΛΙΔΙΚΟΝ ΥΛΟΙΟΝ ΜΤΨΝ ΕΘΙΘΕΝΣΨΝ ΕΙ ΣΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΙΘΗΣΙΚΑ. Σ.Μπαιογηάλλες,Σ.Μαθρής,Μ.Γθηάια,Θ.Σθαθηφηάθε. Δπηζη.Δπεη.Ιαηρ.Στ.ΑΠΘ.12: ,1979. Δκειεηήζε ε ιεπηή πθή ηνπ παξεγθεθαιηδηθνχ θινηνχ πέληε επηκχσλ νη νπνίνη εμεηέζεζαλ εηο ηελ επίδξαζηλ ηνπ αηζέξνο θαη ηνπ αιινζαλίνπ, ππνζηάληεο αλαηζζεζίαλ δη' απηψλ επί 40 δηαδνρηθάο ζπλεδξίαο. Σα επξήκαηα εκειεηήζεζαλ ζπγθξηηηθψο πξφο ηελ ιεπηήλ πθήλ ηνπ παξεγθεθαιηδηθνχ θινηνχ εηέξσλ πέληε επηκχσλ, νη νπνίνη σο κάξηπξεο δελ εμεηέζεζαλ εηο ηελ επίδξαζηλ ησλ αλσηέξσ πηεηηθψλ αλαηζζεηηθψλ. Σά θπξηνηεξα επξήκαηα ηα νπνία παξεηεξήζεζαλ εηο ηνπο εθηεζέληαο εηο ηελ επίδξαζηλ ηνπ αηζέξνο θαη ηνπ αιινζαλίνπ επίκπαο ζπλνςίδνληαη σο αθνινχζσο: Παξεηεξήζεζαλ κε εηδηθαί αιινηψζεηο εηο ην πεξηθάξπνλ ησλ θπηηάξσλ ηνπ Purkinje θαη ησλ θνθθησδψλ θπηηάξσλ. Γηεπηζηψζε κεγάιε ζπγθέληξσζηο κηηνρνλδξίσλ εληφο ησλ βξπσδψλ ηλψλ εηο ην επίπεδνλ ησλ λεζίδσλ ηνπ Ram8on y Cajal. Παξεηεξήζε ζρεηηθή πησρεία ησλ δεδλξηηηθψλ θιάδσλ ησλ θπηηάξσλ ηνπ Purkinje εηο δελδξηηηθάο αθάλζαο. Σν νπζησδέζηεξνλ εχξεκα ππήξμελ ε παξνπζία κε ζπλαπηνκέλσλ δεδλξηηηθψλ αθαλζψλ ησλ θπηηάξσλ ηνπ Purkinje δηά ηεο νπνίαο ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ππφ ην θξάηνο ηεο θαη' επαλάιεςηλ εθζέζεσο εηο ηα πηεηηθά αλαηζζεηηθά επήιζελ εθθχιηζηο πνιιψλ εθ ησλ πξνζπλαπηηθψλ πεξάησλ εηο ην επίπεδνλ ηεο κνξηψδνπο ζηηβάδνο ηνπ παξεγθεδαιηθδηθνχ θινηνχ. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 10 αλαθνξάο.

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Τ Α Ι Ρ Δ Ι Α Β Ο Ρ Δ Ι Ο Υ Δ Λ Λ Α Γ Ο Σ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Τ Α Ι Ρ Δ Ι Α Β Ο Ρ Δ Ι Ο Υ Δ Λ Λ Α Γ Ο Σ Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Τ Α Ι Ρ Δ Ι Α Β Ο Ρ Δ Ι Ο Υ Δ Λ Λ Α Γ Ο Σ Άνδρασ με ίλιγγο, ναυτία, εμέτουσ και αταξία Παρουςιϊζεται από: Παγκαλύδου Ελϋνη, Καλτςύκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόριοσ Ρομπόπουλοσ 1, Μαγδαληνό Χατζύκου 2, Εραςμύα Κόςςιβα 1, Ιωϊννησ Τφαντόπουλοσ 3

Γρηγόριοσ Ρομπόπουλοσ 1, Μαγδαληνό Χατζύκου 2, Εραςμύα Κόςςιβα 1, Ιωϊννησ Τφαντόπουλοσ 3 Γρηγόριοσ Ρομπόπουλοσ 1, Μαγδαληνό Χατζύκου 2, Εραςμύα Κόςςιβα 1, Ιωϊννησ Τφαντόπουλοσ 3 1. Ενδοκρινολόγοσ, Ιατρικόσ ύμβουλοσ, Ιατρικό Σμόμα, Novartis Hellas ΑΕΒΕ 2. Οικονομολόγοσ υγεύασ, Σμόμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κρεκούκιασ Στοιχεύα τησ υποκειμενικόσ και κλινικόσ αξιολόγηςησ Επεξόγηςη και αναζότηςη του τελικού αιςθόματοσ Αξιολόγηςη ενεργητικού και παθητικού εύρουσ τροχιϊσ Γωνιομϋτρηςη Από τη φόρμα υποκειμενικόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ Ο καρκύνοσ αποτελεύ την κύρια θεραπευτικό πρόκληςη τησ κοινωνύασ μασ, ωσ μια από τισ πιο ςοβαρϋσ και θανατηφόρεσ αςθϋνειεσ ςε όλο τον κόςμο, αλλϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα. Περίπτωςη κοριτςιού, ηλικίασ 6 ετών με εμέτουσ και αιμορραγία από το ορθό.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα. Περίπτωςη κοριτςιού, ηλικίασ 6 ετών με εμέτουσ και αιμορραγία από το ορθό. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Τ Α Ι Ρ Δ Ι Α Β Ο Ρ Δ Ι Ο Υ Δ Λ Λ Α Γ Ο Σ Περίπτωςη κοριτςιού, ηλικίασ 6 ετών με εμέτουσ και αιμορραγία από το ορθό. Παρουςιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα. Άνδρασ με διόγκωςη ανώτερησ κνόμησ, εξωτερικό

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα. Άνδρασ με διόγκωςη ανώτερησ κνόμησ, εξωτερικό Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Τ Α Ι Ρ Δ Ι Α Β Ο Ρ Δ Ι Ο Υ Δ Λ Λ Α Γ Ο Σ Άνδρασ με διόγκωςη ανώτερησ κνόμησ, εξωτερικό Παρουςιάζεται από: Δ. Ραφαηλύδη, Ν. Κωτςύδη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ.

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Η Ελληνική Κοινωνία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 «Προώποθέςεισ» μιασ επαρκούσ εξέταςησ ενόσ ή περιςςοτέρων κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σα Επτϊνηςα! Κϋρκυρα Έχει ςχόμα μακρόςτενο, πλατύτερο ςτο βόρειο τμόμα τησ, ενώ ςτενεύει προσ το νότο. Σα παρϊλιϊ τησ ϋχουν ςυνολικό μόκοσ 217 χιλιόμετρα και ςχηματύζουν αρκετούσ όρμουσ και ακρωτόρια.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΗ ΟΡΧΕΩΣ. Διαδραςτικό ςχολεύο ουρολογύασ Πϋμπτη 18/4/2013. Μωυςύδησ Κυριϊκοσ ουρολόγοσ

ΚΑΚΩΣΗ ΟΡΧΕΩΣ. Διαδραςτικό ςχολεύο ουρολογύασ Πϋμπτη 18/4/2013. Μωυςύδησ Κυριϊκοσ ουρολόγοσ Διαδραςτικό ςχολεύο ουρολογύασ Πϋμπτη 18/4/2013 Μωυςύδησ Κυριϊκοσ ουρολόγοσ Β ουρολογικό κλινικό του Α.Π.Θ. Νοςοκομεύο Παπαγεωργύου. Διευθ. Ε.Ιωαννύδησ ΚΑΚΩΣΗ ΟΡΧΕΩΣ Δήλωςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων Κλινικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1 2 3 Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ Υυςιολογικη αρτηριακό πύεςη: ΑΠ < 120 mm Hg, ΔΑΠ < 80 mm Hg Προ-υπϋρταςη: ΑΠ 120-139 mm Hg, ΔΑΠ 80-89 mm Hg τϊδιο 1: ΑΠ 140-159 mm Hg, ΔΑΠ 90-99 mm Hg τϊδιο 2: ΑΠ 160 mm Hg

Διαβάστε περισσότερα

Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ «Η ςυγγραφή πτυχιακήσ εργαςίασ υποβοηθά τον μεταπτυχιακό φοιτητή να οικοδομήςει την προςωπική

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΣΙΔΑ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΣΙΔΑ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΣΙΔΑ Μαςτορογιϊννη Όλγα -Σ.Ε. Νοςηλεύτρια Ντελλό Βϊώα Σ.Ε. Νοςηλεύτρια Θεοδωρύδου τυλιανό -Σ.Ε. Νοςηλεύτρια Μϊρκου Ζαφεύρω - Προώςταμϋνη Β Καρδιολογικόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΤΝΣΟΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΝΣΟΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2014 Η Μ. ΜΙΧΑΛΑΡΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ είναι μια αναπτυςςόμενη εταιρεία, με εξειδίκευςη ςτον τομζα ηλεκτρολογικών εγκαταςτάςεων και ςυςτημάτων αυτοματιςμοφ. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

Οδονηυηά Νεοπλάζμαηα: Ιζηολογικά Χαπακηηπιζηικά και Κλινική Σημαζία. Μαρία Σωτηροπούλου Παθολογοανατόμοσ Νος. Αλεξάνδρα

Οδονηυηά Νεοπλάζμαηα: Ιζηολογικά Χαπακηηπιζηικά και Κλινική Σημαζία. Μαρία Σωτηροπούλου Παθολογοανατόμοσ Νος. Αλεξάνδρα Οδονηυηά Νεοπλάζμαηα: Ιζηολογικά Χαπακηηπιζηικά και Κλινική Σημαζία Μαρία Σωτηροπούλου Παθολογοανατόμοσ Νος. Αλεξάνδρα Δηλώνω ότι δεν έχω ςύγκρουςη ςυμφερόντων (conflict of interest) Ειςαγωγή Ο ορθοκολικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη απωλειών υγείασ κατϊ τη διϊρκεια κοινωνικών αναταραχών ςτην Ελλϊδα. Ένα χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα.

Διαχείριςη απωλειών υγείασ κατϊ τη διϊρκεια κοινωνικών αναταραχών ςτην Ελλϊδα. Ένα χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα. Διαχείριςη απωλειών υγείασ κατϊ τη διϊρκεια κοινωνικών αναταραχών ςτην Ελλϊδα. Ένα χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα. Παναγϊκου Αγγελική, Κοιν. Ανθρωπολόγοσ MSc(c), Γιατρού Χωρύσ Σύνορα, Ελληνικό Τμόμα Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Α β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ΕΤΘΤΜΙΑ ΣΑΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΤ υνεργαζόμενη εκπαιδευτικόσ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ τμόμα ολοόμερο ςχολ.

Διαβάστε περισσότερα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 2011 Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα Επιζηημονικά Τπεύθσνος Σηαμάηηρ Καλογήπος Λέκηορας, Υαροκόπειο Πανεπιζηήμιο Μέλη Ερεσνηηικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ [1] ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών, ενταγμϋνη ςτουσ γενικότερουσ ςκοπούσ τησ Εκπαύδευςησ, ςτοχεύει ςτην ολοκλόρωςη του μαθητό ςε επύπεδο προςωπικότητασ και κοινωνικόσ του ϋνταξησ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ 1 Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ Δρ. Ιωϊννησ Παρύςησ 1 yiannis@parisi.g http://parisis.wordpress.com Ειςαγωγό Για 50 χρόνια, υπό την ςκϋπη τησ αμερικανικόσ ομπρϋλασ αςφϊλειασ, η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 24/2/2015: Μετεγχειρητικόσ πόνοσ / Φαρμακευτική & Ανακουφιςτική αντιμετώπιςη. (Μωραίτου Μαρία, Κηρύκου Ιωάννα,

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πωσ νηςτεύουμε;

Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Η λϋξη νηςτεύα εύναι ςύνθετη και προϋρχεται από το αρνητικό μόριο νη και το ρόμα εςθίω, που εύναι ϊλλοσ τρόποσ του έςθω και του έδω και που ςημαύνει τρώγω. Νόςτισ η πρώτη λϋξη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ

ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ Σο Βασίλειο της Ισπανίας (Ιςπανικϊ: Reino de España) ό Εςπερύα (Hesperia) των αρχαύων Ελλόνων, ό Hispania και Spania των Ρωμαύων, εύναι ϋνα κρϊτοσ τησ νοτιοδυτικόσ Ευρώπησ, που καταλαμβϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων Αθόνα 14/6/2016 Προσ Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων Συνϊδελφοι, Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςασ κοινοποιεύ ϋναν εξαιρετικϊ χρόςιμο οδηγό βαςιςμϋνο ςτα ερωτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 2 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 3 4 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Εύναι αξιοθρόνητη, η παρακμό των καλών εθύμων ςτισ χώρεσ που καυχώνται ότι εύναι πολιτιςμϋνεσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το

κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το Για τη διεξοδικό εξϋταςη ςε θϋματα υγεύασ ςτην κοινότητα, χρειϊζονται αναλυτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ ανϊγκεσ των ατόμων και των οργανιςμών πουσ τουσ υπηρετούν, καθώσ επύςησ και τουσ πόρουσ που η

Διαβάστε περισσότερα

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων.

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Σιςμϊνογλου Ιωϊννησ Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Παρϋχει διαφορετικό προτεραιότητα: ςτισ διαφορετικϋσ εφαρμογϋσ ςτουσ χρόςτεσ ςτισ ροϋσ δεδομϋνων Σημαντικό εϊν η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» Ο Δόμοσ Θεςςαλονύκησ διοργανώνει ςυνϋδριο με θϋμα: «Οι ιςορροπίεσ ςτην εργαςιακή και προςωπική ζωή των γυναικών και η εκπροςώπηςη τουσ ςτην κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 2012 ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΡΟ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «SCIENS ΔΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ 23 o Εθνικό υνϋδριο τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Επιχειρηςιακών Ερευνών ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ Δ. Κοπύδου, Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΕ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ, ΤΜΠΟΙΑ, ΣΡΟΓΓΤΛΑ ΣΡΑΠΕΖΙΑ (ύνολο: 37 Ομιλίες )

ΟΜΙΛΙΕ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ, ΤΜΠΟΙΑ, ΣΡΟΓΓΤΛΑ ΣΡΑΠΕΖΙΑ (ύνολο: 37 Ομιλίες ) ΟΜΙΛΙΕ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ, ΤΜΠΟΙΑ, ΣΡΟΓΓΤΛΑ ΣΡΑΠΕΖΙΑ (ύνολο: 37 Ομιλίες ) 1. ΠΕΡΙΥΕΡΙΚΗ ΜΑΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ - ΑΕΕ Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στην Ενδοκρινολογία και τον μεταβολισμό 20 22 Ιανουαρίου 2010, Αθήνα 2. ΑΚΦΑΡΨΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα