ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα) Ε κοσι µ ρε δουλ ψαµε σ' α τ τ µ ρο. Κι π' τ ν πρ τη µ ρα πο π γαµε, β λαµε µ τ νο µα ν λιποταχτ σουµε, κι ρχ σαµε στ κρυφ ν κρατο µε ψωµ, κι,τι λλο βαστο σε π' τ φαγ µα, γι τ δρ µο. Τ λο ρ σαµε τ µ ρα. Παρασκευ µεσ νυχτα ν ξεκιν σουµε. Κι ταν ρθε ρα, ξ πνησα τ σ ντροφ µου, κι να µ τ ν λλο ξυπν σαµε λοι. Μ ο λλοι µετ νιωσαν. µε το ε παµε: τ' ποφασ σαµε πι, θ φ γουµε. Κα φ γαµε. Σ ν περπατ ξαµε καµι ρα δρ µο, ξω π' τ χωρι, µπροστ µα βρ καµε ναν γκρεµ, ρ µα. Τ βουητ του δ ν κουγ τανε, π' τ πολ β θο πο ε χε. κε σταµατ σαµε. Πλ γι µα ταν να χωρι. Τ σκυλι του µ µυρ στηκαν κι ρχισαν ν γαβγ ζουν. Θ φανερωθο µε, λ γω στ σ ντροφ µου, πρ πει ν τ περ σουµε π ψε. Να, µο λ ει. Κα σουρτ 1, πιαστο στ π τρε, κατεβα νουµε. Μ δ ν µπορ σαµε. Στ µισοκατ φορο, σταµατ σαµε σ µι βραχοσπηλι. κε ξηµερωθ καµε. µα π ρε µ ρα, π νω π τ ν γκρεµ κο σαµε φων. Μ ε χαν π ρει στ κατ πι µικρο µεγ λοι κα µ κυνηγο σανε µ τ σκυλι του. Ο φων π ρα µ κρυναν. µε καθ σαµε κ µα λ γο, κρυµµ νοι, κι στερα π ραµε π λι τ ν γκρεµοκατ φορο. Μεσηµ ρι κοντ δειχνε µ τ ν λιο, πο φθ σαµε κ τω στ γο πατο 2. «Β ι, β ι» 3 ε παµε σ ν ε δαµε τ λλο µ ρο, πο θ' νεβα ναµε. Περπατ σαµε γι λ γο, ρθο, δ πλα στ νερ πο κ λαγε χοχλαστ 4, κα µπ καµε µ σα γλιστροπατ ντα π νω στ τρ χαλα 5. Τ νερ µ φθασε τ γ να. 1 σουρτ : σερν µενοι 2 γο πατο: εδαφικ περιοχ που βρ σκεται χαµηλ τερα απ τα γ ρω µ ρη 3 β ι, β ι: αχ, αχ! 4 χοχλαστ : κοχλαστ, αναταραγµ νο 5 τρ χαλα: µεγ λε π τρε

2 πω προχωρο σαµε, κο σαµε κοντ µα κροτοχαρχ λεµα 6. Τροµ ξαµε σµ ξαµε κοντ κοντ τ κορµι µα κα βλ παµε. π π νω, χαµηλ, περνο σαν κορ κια, κ νοντα κ κλου. Σκ ψαµε κι πιαµε νερ, δ χω ν διψο µε. στερα βγ καµε π' τ ποτ µι στ ζοντα κα π ραµε τ νηφ ρι. λιο πεφτε ταν ναριχτ καµε, πι νοντα τ χορτ ριζε. Μ πολ ν κ πο νεβ καµε. Μ ε χε π ρει τ βρ δυ. Σ βγ καµε στ σιωµα, κοιτ ξαµε γ ρω. Μπροστ µα, λ γο µακρι, φ νηκαν καλ βε γιουρο κικε 7. Τ σκυλι γ βγιζαν. Ο τσοµπ νηδε φ ναξαν ναµεταξ του : Τ σκυλι λυχτο ν 8, νθρωποι ε ναι. Κα ντουφ κισαν στ ν ρα. µε λοξ ψαµε στ ν γκρεµ κα περπατο σαµε σκυφτο κρια κρια, σπου π σαµε σ' να ρειπωµ νο χωρι. [...] Κοντ ξηµερ µατα, π σαµε στ λιβ δια το Μπ ζ - Ντ γ, που βοσκαν γ δια τ φ λαγε γυνα κα. Βιαστ καµε ν τ περ σουµε, δ ν προφτ σαµε. Μ ζωσε τ κοπ δι. γυνα κα σκυφτ πλεκε δ µ πρ σεξε, περ σαµε. Τ ν τ ταρτη µ ρα π σαµε στ ντεµ 9. πω πηγα ναµε, παντ σαµε να µ λο., σ ντροφε, το λ ω, πο θ π ει α τ, λο δρ µο, δρ µο; Κα το 'δειξα τ µ λο, µ ν ηµα. Τ, ν τ ν σπ σουµε; µο λ ει. Να, ε παµε κι ο δυ κα π λι µετανι σαµε. π κε βγ καµε σ δηµ σιο δρ µο. Τραβηχτ καµε στ δ σο ν κρυφτο µε. Κοντ µεσηµ ρι, ε δαµε ναν κυνηγ στ ν π ναντι ρ χη. Τ σκυλ του γ βγιζε φοβηθ καµε. Μπουσουλ ντα, π γαµε δ κα µ τρα κα λουφ ξαµε π σω π 'να κορµ δεντρο, παραµονε οντα τ ν κυνηγ π τε θ φ γει. Βαρεθ καµε. µεινε ργ τ βρ δυ. Κ ναµε τ τε τ σταυρ µα κα δρ µο. Πρ ν ξηµερ σει, ε χαµε φτ σει ξω π τ ν πολιτε α Μπαν. τ Βα ντ ρι κοντ φταναν τ λι δεντρ τη. π' τ ν πε να µα, τρ γαµε τ γουρε λι κα µ π κρισε τ στ µα. µα µερ σαµε λ γο τ ν πε να µα, σταθ καµε κα βλ παµε τ ν πολιτε α. ντ κρυ µα περνο σε τ τρα νο. Π γε, ρθε, δυ τρε φορ. κ σµο πο βγαινε σκορπο σε στο δρ µου δ ν µπορο σαµε ν περ σουµε. Σουρο πωσε κι ο δρ µοι κ µα ταν γεµ τοι κ σµο. Φ γαµε ργ, ν χτα. π' τ Βα ντ ρι περ σαµε γρ γορα κα π σαµε στ ποτ µι τ Μα αντρο 10. Τ νερ µ ρθε τ µ ση. Τ περ σαµε κροτοχαρχ λεµα: θ ρυβο απ τι πατηµασι π νω στι π τρε γιουρο κη : Το ρκοι ορεινο, συν θω ξυλοκ ποι αλυχτο ν: γαβγ ζουν Οντεµ : η αρχα α ελληνικ π λη Οδεµ σιον 10 Μα αντ(δ)ρο : ποταµ τη Μ. Ασ α κοντ στην αρχα α Μ λητο

3 Βγα νοντα, µπροστ µα φ νηκαν πρ βατα. ν µπορο σαµε ν κ νουµε π σω, π σαµε µ στ κοπ δι. Τ σκυλι µ µο νταραν 11 κι µε τ δι χναµε µ τ ξ λα π' κουµπο σαµε. Α τ, τ ποτα τ µαυλ σαµε 12 κα σκυφτο, σιγ σιγ, τραβηχτ καµε. Σ µακρ ναµε πολ απ' τ κοπ δι, καθ σαµε. ν µπορο σαµε ο τ' να β µα ν κ νουµε. Κι να µικρ παιδ κι µ πιανε. Τ λο φτ σαµε ξω π' τ χωρι µα. Μπ καµε στ δ σο, κι π κε τ βλ παµε στ ν κορφ, πω τ ξ ραµε. Καµι πενηνταρι φ τα καιγαν. Τ σκυλι λυχτο σαν. ταν πω τ τε, πο µασταν κε. Κλ ψαµε. Μ φ νηκε π γλυτ σαµε π φυγ στρατοι κα γυρ ζαµε στ σπ τια µα ν συχ σουµε. Π µε, µο λ ει σ ντροφ µου, σω κ µα ν 'ναι ο δικο µα, π µε ν δο µε γι ν πιστ ψουµε. Κα ξεκιν σαµε χωριστ, φο πρ τα ρ σαµε τ ν λλη µ ρα ν' νταµ σουµε στ σπηλι. Α τ τρ βηξε σ λλο µαχαλ 13, γ σ λλον. που κι ν π γαµε, λα ρηµαγµ να. Τ σπ τια νοιχτ, δεια, ο π ρτε σπασµ νε µ τ τσεκο ρια. Μον χα στ ν γορ µεναν κ µα λ γοι Το ρκοι κα στ ν στυνοµ α σκοπ. Στ σκολει, πο τ 'χαν γεµ το πιπλα κα ρο χα, π µ σα κουγ ταν κουβ ντα. ποτραβ χτηκα κα γ ριζα λη τ ν χτα, µ τ φ βο µου συντροφι. Τ πρω π' νταµ σαµε, µ π ραν τ κλ µατα. µε λογαρι ζαµε π κ τι θ βρ σκαµε στ χωρι, φηµ νο π' το δικο µα. Μ δ βρ καµε τ ποτα κα στ ν πελπισι µα, ριχτ καµε στο συκοµπαξ δε. στερα π µι βροχ τ σ κα χ λασαν, µ ε χαν ρχ σει ν ριµ ζουν τ κ στανα κι ο λι. Μαζ ψαµε σο καρπ µπορο σαµε κα τ ν β λαµε στ σπηλι µα. Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Η στορ α ν α χµαλ του κλε νει µε τη φρ ση: «Σ ν τ λειωσε ν µο διηγε ται, το ε πα: Β λε τ ν πογραφ σου. Κι κε νο γραψε: Νικ λα Κοζ κογλου» α. Ποια ε ναι η σχ ση του προσ που που «υπ γραψε» µε τον αφηγητ τη ιστορ α, µε τον κεντρικ ρωα και µε το συγγραφ α; β. Ποιο υπ ρξε ο ρ λο του συγγραφ α στην τελικ διαµ ρφωση του συγκεκριµ νου ργου; 11 µουντ ρω: κινο µαι απειλητικ, ορµ 12 µαυλ ζω: ξεγελ δι φορα ζ α µε αποµ µηση τη φων του 13 µαχαλ : γειτονι, συνοικ α

4 Μονάδε Χαρακτηριστικ τη αφ γηση στην στορ α ν α χµαλ του ε ναι ο λα κ λ γο. Να αναφ ρετε τ σσερα (4) βασικ γνωρ σµατ του και να γρ ψετε να παρ δειγµα για το καθ να µ σα απ το απ σπασµα που σα δ θηκε. 3. Στην εισαγωγ του σχολικο βιβλ ου υπ ρχει η παρατ ρηση: «... η αφ γηση πολλ φορ επιταχ νεται και αρκετ συµβ ντα παραλε πονται, ταν δεν θεωρο νται αναγκα α για τη γενικ τερη οικονοµ α». α. Να εντοπ σετε στο απ σπασµα απ την στορ α ν α χµαλ του δ ο χωρ α, µε τα οπο α επαληθε εται η παραπ νω ποψη. β. Ποια χαρακτηριστικ αποκτ η αφ γηση µε τη συγκεκριµ νη αφηγηµατικ τεχνικ ; 4. «Τ λο φτ σαµε ξω π' τ χωρι µα. Μπ καµε στ δ σο, κι π κε τ βλ παµε στ ν κορφ, πω τ ξ ραµε. Καµι πενηνταρι φ τα καιγαν. Τ σκυλι λυχτο σαν. ταν πω τ τε, πο µασταν κε. Κλ ψαµε. Μ φ νηκε π γλυτ σαµε π φυγ στρατοι κα γυρ ζαµε στ σπ τια µα ν συχ σουµε. Π µε, µο λ ει σ ντροφ µου, σω κ µα ν 'ναι ο δικο µα, π µε ν δο µε γι ν πιστ ψουµε. Κα ξεκιν σαµε χωριστ, φο πρ τα ρ σαµε τ ν λλη µ ρα ν' νταµ σουµε στ σπηλι. Α τ τρ βηξε σ λλο µαχαλ, γ σ λλον. που κι ν π γαµε, λα ρηµαγµ να. Τ σπ τια νοιχτ, δεια, ο π ρτε σπασµ νε µ τ τσεκο ρια. Μον χα στ ν γορ µεναν κ µα λ γοι Το ρκοι κα στ ν στυνοµ α σκοπ. Στ σκολει, πο τ 'χαν γεµ το πιπλα κα ρο χα, π µ σα κουγ ταν κουβ ντα. ποτραβ χτηκα κα γ ριζα λη τ ν χτα, µ τ φ βο µου συντροφι. Τ πρω π' νταµ σαµε, µ π ραν τ κλ µατα. µε λογαρι ζαµε π κ τι θ βρ σκαµε στ χωρι, φηµ νο π' το δικο µα. Μ δ βρ καµε τ ποτα κα στ ν πελπισι µα, ριχτ καµε στο συκοµπαξ δε. στερα π µι βροχ τ σ κα χ λασαν, µ ε χαν ρχ σει ν ριµ ζουν τ κ στανα κι ο λι. Μαζ ψαµε σο καρπ µπορο σαµε κα τ ν β λαµε στ σπηλι µα.» Να σχολι σετε τι συναισθηµατικ αντιδρ σει και τι εν ργειε των προσ πων, πω αυτ παρουσι ζονται στο παραπ νω απ σπασµα. Μονάδε 25

5 5. Σε ποιε σκ ψει σ οδηγο ν σχετικ µε τον π λεµο και την ειρ νη το απ σπασµα απ την στορ α ν α χµαλ του του Στρατ ο κα και η περιγραφ τη Σµ ρνη στο απ σπασµα που ακολουθε ; ιδ Σωτηρ ου, Ματωµ να Χ µατα Μ λι π τησα τ ποδ ρι µου στ Σµ ρνη, στ θηκα ν π ρω ν σα. Σταυροκοπ θηκα, µ' πιασε µι ξαφνικ χαρ. Π ντα δ στ Σµ ρνη βρισκε σιγουρι κι ποκο µπι ρωµιοσ νη. Ο Το ρκοι τ λ γανε "Γκιαο ρ Ισµ ρ" κι τανε πραγµατικ πιστη γι' α το γι µ µω τανε χαρο µενη κα φιλ ξενη πρωτε ουσα το λληνισµο. Μοσχοβολο σε γιασεµ κα λαχταρο σε γι λευτερι. Μ νο ν σεριαν στ Κα, στ µπουλβ ρια 14, [...] ν νταραβερ ζεσαι 15 στ µπεζεστ νια 16, ν π νει ρακ στ Κ ρσο, ν βλ πει παντο κ φι, χαρ, σο µαλ κωνε καρδι, γ µιζε φ, π θου, θ ρρητα. Ν ζ σω, λεγε, ν ζ σω, ν δουλ ψω πεξαρχ, ν φτι σω το το κα τ' λλο, ν χαρ, ν γαπ σω, ν χτ σω. Τ ρα τ 'τανε α τ π' ντ κριζα; Μι νεκρ πολιτε α. Τ µαγαζι κα τ κ ντρα κλειδωµ να µ διπλ λουκ το. Τ σπ τια βουβ, σ ν κατο κητα. Γ λιο δ ν κουγε, παιδ δ ν βλεπε ν πα ζει στ ν δρ µο. Καραβ νια θλιβερ σερν ντανε στ σοκ κια σ ν µι σειρ κ µπιε. Κορµι κυρτωµ να, πρ σωπα χολιασµ να, χαλκοπρ σινα, χε λη ξερ, σπρισµ να. τανε ο πρ σφυγε πο φτ νανε π' τ σωτερικ. Σ ρνανε µαζ του µπ γου, τσοµπλ κια 17, µπαο λα, κον σµατα, φορε α µ' ρρωστου, κατσ κε, κ τε, σκ λου. Ο κκλησι, ο στρατ νε, τ σκολει, ο ποθ κε, ο φ µπρικε, λα γ µισαν πρ σφυγε βελ νι ν 'ριχνε δ θ 'πεφτε. 17 τσοµπλ κια: µικροαντικε µενα µπουλβ ρια: λεωφ ροι νταραβερ ζεσαι: αναπτ σσει δι φορε σχ σει µπεζεστ νια: αγορ.

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ETOΣ 37 ο AP. ΦYΛΛOY 404 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους Πληθώρα ρχαίων κα νεωτέρων µαρτυρι ν κα στορικ ν στοιχείων «Eµε ς ο Παλαιστίνιοι καταγ µαστε π τ ν Kρήτη. Φ γαµε π τ ν Kρήτη κα πήγαµε στ ν Παλαιστίνη. Ξαναγυρίσαµε στ ν Kρήτη κα ξαναφ γαµε π τ ν Kρήτη

Διαβάστε περισσότερα

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 www.groupeseb.com 1 2 A 3 B 4 5 6 8 9 7 10 13 14 15 16 11 12 28 Σηµαντικέ συµβουλέ ιαβ στε προσεκτικ τι παρακ τω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 . 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 Πρ Τ ν ερ ν ρχιεπισκοπ ν θην ν κα Τ ερ Μητροπ λει τ κκλησ α τ λλ δο. Συνοδικ ποφ σει, ληφθε σ ν τ Συνεδρ τ 30 παρελθ ντο µην ουν ου.. κα ν συνεχε τ ν π' ριθµ. πρωτ. α)

Διαβάστε περισσότερα

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 Mη φοβάσαι τίποτα HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡOΒΛΗΜΑΤΑ M ΠΑΡΜΠΑΡΑ M ΠΕΡΓΚΕΡ 1. TO MONOΠATI THΣ ΔYNAMHΣ Eίμαστε αυτ που

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα