ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΕ ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ ΦΤΙΚΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΕ ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ ΦΤΙΚΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ"

Transcript

1 ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΕ ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ ΦΤΙΚΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ Ανάκλαζη ηοσ θωηός S.A.E Simulation Aided Education 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πξόζπηωζε παξάιιειωλ αθηίλωλ ζε επίπεδν θαζξέθηε 3 2. Νόκνη θαηνπηξηθήο αλάθιαζεο 5 3. Πξόζπηωζε θωηεηλήο δέζκεο ζε ηξαρηά επηθάλεηα - Γηάρπζε 7 4. Πξόζπηωζε παξάιιειωλ αθηίλωλ ζε ηξαρηά επηθάλεηα 9 5. Πξόζπηωζε παξάιιειωλ αθηίλωλ ζε θνίιν ζθαηξηθό θαζξέθηε Κύξηα εζηία θνίινπ ζθαηξηθνύ θαζξέθηε Φωηεηλή πεγή ζηελ θύξηα εζηία θνίινπ ζθαηξηθνύ θαζξέθηε Πξόζπηωζε παξάιιειωλ αθηίλωλ ζε θπξηό ζθαηξηθό θαζξέθηε Γεκηνπξγία νπηηθνύ πεδίνπ επίπεδνπ θαζξέθηε Μεηαβνιή νπηηθνύ πεδίνπ επίπεδνπ θαζξέθηε Γεκηνπξγία νπηηθνύ πεδίνπ θπξηνύ ζθαηξηθνύ θαζξέθηε Μεηαβνιή νπηηθνύ πεδίνπ θπξηνύ ζθαηξηθνύ θαζξέθηε ρεκαηηζκόο εηδώινπ ζε επίπεδν θαζξέθηε Μέγεζνο θαη θέση εηδώινπ ζε επίπεδν θαζξέθηε ρεκαηηζκόο θαληαζηηθνύ εηδώινπ ζε θνίιν θαζξέθηε ρεκαηηζκόο πξαγκαηηθνύ εηδώινπ ζε θνίιν θαζξέθηε ρεκαηηζκόο εηδώινπ ζε θπξηό θαζξέθηε 29 2

3 ΑΝΑΚΛΑΗ ΣΟΤ ΦΩΣΟ 1. Πρόζπηωζη παράλληλων ακηίνων ζε επίπεδο καθρέθηη θνπόο ηεο πξνζνκνίωζεο είλαη λα δεηρζεί ην θαηλόκελν ηεο θαηνπηξηθήο αλάθιαζεο. Η πξνζνκνίωζε δείρλεη ηξεηο παξάιιειεο θωηεηλέο αθηίλεο από θαθνύο πνπ αλαθιώληαη ζε επίπεδν θαζξέθηε. Μπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε ηε ζέζε ηωλ θαθώλ, ηελ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε θαζώο θαη ηε γωλία πξόζπηωζεο ηωλ αθηηλώλ. Δπίζεο κπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε ηε δηάκεηξν (πάρνο) ηωλ αθηηλώλ. Με ην πείξακα θαηαλνείηαη θαηλόκελν ηεο θαηνπηξηθήο αλάθιαζεο. 1. Γωλία Φαθώλ ωο πξνο ηνλ Καζξέθηε Παίξλεη ηηκέο κεηαμύ 9 θαη 171 Μνίξεο. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ε γωλία πνπ ζρεκαηίδεη ν άμνλαο θάζε θαθνύ κε ην επίπεδν ηνπ θαζξέθηε. 2. Καηαθόξπθε Θέζε Φαθώλ Παίξλεη ηηκέο κεηαμύ 0.25 θαη 1 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ε απόζηαζε ηνπ θέληξνπ θάζε θαθνύ από ην επίπεδν ηνπ θαζξέθηε. 3. Οξηδόληηα Θέζε Μεζαίνπ Φαθνύ Παίξλεη ζεηηθέο ηηκέο κεηαμύ 0 θαη 0.9 m. 3

4 Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ε απόζηαζε ηνπ θέληξνπ θάζε θαθνύ από ηνλ αξηζηεξό θαηαθόξπθν άμνλα 4. Γηάκεηξνο Αθηηλώλ Παίξλεη ηηκέο από 1 έωο 4 mm. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ην πάρνο θάζε αθηίλαο. 5. Απόζηαζε κεηαμύ Πεγώλ Παίξλεη ηηκέο από 0.02 έωο 0.1 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ε απόζηαζε κεηαμύ ηωλ θαθώλ. 6. Ρπζκόο Πξνζνκνίωζεο Παίξλεη ηηκέο από έωο 5. ρόιην Τπάξρνπλ κηα ζεηξά από πεξηπηώζεηο ηηκώλ ηωλ παξακέηξωλ πνπ νη δέζκεο δελ πξνζπίπηνπλ ζηνλ θαζξέθηε. Σόηε ην πξόγξακκα βγάδεη κήλπκα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο. 4

5 ΑΝΑΚΛΑΗ ΣΟΤ ΦΩΣΟ 2. Νόμοι καηοπηρικής ανάκλαζης θνπόο ηεο πξνζνκνίωζεο είλαη λα δεηρζνύλ νη λόκνη ηεο θαηνπηξηθήο αλάθιαζεο. Η πξνζνκνίωζε δείρλεη κηα αθηίλα θαθνύ πνπ αλαθιάηαη ζε επίπεδν θαζξέθηε. Μπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε ηε ζέζε ηνπ θαθνύ θαζώο θαη ηε γωλία πξόζπηωζεο ηεο δέζκεο. Δπίζεο κπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε ηε δηάκεηξν (πάρνο) ηεο αθηίλαο. Με ην πείξακα θαηαλννύληαη νη λόκνη ηεο θαηνπηξηθήο αλάθιαζεο. 1. Γωλία Φαθνύ ωο πξνο ηνλ Καζξέθηε Παίξλεη ηηκέο κεηαμύ 9 θαη 171 Μνίξεο. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ε γωλία πνπ ζρεκαηίδεη ν άμνλαο ηνπ θαθνύ κε ην επίπεδν ηνπ θαζξέθηε. 2. Καηαθόξπθε Θέζε Φαθνύ Παίξλεη ηηκέο κεηαμύ 0.25 θαη 1 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ε απόζηαζε ηνπ θέληξνπ ηνπ θαθνύ από ην επίπεδν ηνπ θαζξέθηε. 3. Οξηδόληηα Θέζε Φαθνύ Παίξλεη ζεηηθέο ηηκέο κεηαμύ 0 θαη 0.9 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ε απόζηαζε ηνπ θέληξνπ ηνπ θαθνύ από ηνλ αξηζηεξό θαηαθόξπθν άμνλα 5

6 4. Γηάκεηξνο Αθηίλαο Παίξλεη ηηκέο από 1 έωο 4 mm. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ην πάρνο ηεο θωηεηλήο αθηίλαο. 5. Ρπζκόο Πξνζνκνίωζεο Παίξλεη ηηκέο από έωο 5. ρόιην Τπάξρνπλ κηα ζεηξά από πεξηπηώζεηο ηηκώλ ηωλ παξακέηξωλ πνπ νη δέζκεο δελ πξνζπίπηνπλ ζηνλ θαζξέθηε. Σόηε ην πξόγξακκα βγάδεη κήλπκα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο. 6

7 ΑΝΑΚΛΑΗ ΣΟΤ ΦΩΣΟ 3. Πρόζπηωζη θωηεινής δέζμης ζε ηρατιά επιθάνεια - Διάτσζη θνπόο ηεο πξνζνκνίωζεο είλαη ε κειέηε ηνπ θαηλόκελνπ ηεο δηάρπζεο. Η πξνζνκνίωζε δείρλεη κηα δέζκε θαθνύ πνπ πξνζπίπηεη ζε ηξαρηά επηθάλεηα. Παξαηεξνύκε πωο ε δέζκε δηαρέεηαη (ζθνξπίδεη) πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο κεηά ηελ πξόζπηωζε ζηελ επηθάλεηα. Μπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε ηε ζέζε ηνπ θαθνύ θαζώο θαη ηε γωλία πξόζπηωζεο ηεο δέζκεο. Δπίζεο κπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε ηε δηάκεηξν (πάρνο) ηεο δέζκεο. Με ην πείξακα θαηαλνείηαη ην θαηλόκελν ηεο δηάρπζεο. 1. Γωλία Φαθνύ ωο πξνο ην Έδαθνο Παίξλεη ηηκέο κεηαμύ 9 θαη 171 Μνίξεο. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ε γωλία πνπ ζρεκαηίδεη ν άμνλαο ηνπ θαθνύ κε ηελ ηξαρηά επηθάλεηα. 2. Καηαθόξπθε Θέζε Φαθνύ Παίξλεη ηηκέο κεηαμύ 0.25 θαη 1 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ε απόζηαζε ηνπ θέληξνπ ηνπ θαθνύ από ηελ ηξαρηά επηθάλεηα 3. Οξηδόληηα Θέζε Φαθνύ Παίξλεη ζεηηθέο ηηκέο κεηαμύ 0 θαη 1 m. 7

8 Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ε απόζηαζε ηνπ θέληξνπ ηνπ θαθνύ από ηνλ αξηζηεξό θαηαθόξπθν άμνλα 4. Γηάκεηξνο Γέζκεο Παίξλεη ηηκέο από 1 έωο 8 mm. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ην πάρνο ηεο δέζκεο. 5. Ρπζκόο Πξνζνκνίωζεο Παίξλεη ηηκέο από έωο 5. ρόιην Τπάξρνπλ κηα ζεηξά από πεξηπηώζεηο ηηκώλ ηωλ παξακέηξωλ πνπ νη δέζκεο δελ πξνζπίπηνπλ ζηνλ θαζξέθηε. Σόηε ην πξόγξακκα βγάδεη κήλπκα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο. 8

9 ΑΝΑΚΛΑΗ ΣΟΤ ΦΩΣΟ 4. Πρόζπηωζη παράλληλων ακηίνων ζε ηρατιά επιθάνεια θνπόο ηεο πξνζνκνίωζεο είλαη λα εξκελεύζεη ην θαηλόκελν ηεο δηάρπζεο. Η πξνζνκνίωζε δείρλεη ηξεηο παξάιιειεο αθηίλεο από θαθνύο πνπ αλαθιώληαη ζε κηα ηξαρηά επηθάλεηα. Παξαηεξνύκε όηη αλ θαη νη ηξεηο αθηίλεο έρνπλ ηελ ίδηα γωλία πξόζπηωζεο ε θάζε κηα αλαθιάηαη πξνο δηαθνξεηηθή θαηεύζπλζε. Παξόια απηά γηα ηελ θάζε κηα ηζρύνπλ νη λόκνη ηεο θαηνπηξηθήο αλάθιαζεο. Μπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε ηε ζέζε ηωλ θαθώλ, ηελ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε θαζώο θαη ηε γωλία πξόζπηωζεο ηωλ δεζκώλ. Δπίζεο κπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε ηε δηάκεηξν (πάρνο) ηωλ αθηηλώλ. Με ην πείξακα θαηαλνείηαη όηη γηα ηε δηάρπζε δελ ηζρύνπλ νη λόκνη ηεο θαηνπηξηθήο αλάθιαζεο. 1. Γωλία Φαθώλ ωο πξνο ην Έδαθνο Παίξλεη ηηκέο κεηαμύ 9 θαη 171 Μνίξεο. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ε γωλία πνπ ζρεκαηίδεη ν άμνλαο θάζε θαθνύ κε ηελ ηξαρηά επηθάλεηα. 2. Καηαθόξπθε Θέζε Φαθώλ Παίξλεη ηηκέο κεηαμύ 0.25 θαη 1 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ε απόζηαζε ηνπ θέληξνπ θάζε θαθνύ από ην ηελ ηξαρηά επηθάλεηα. 9

10 3. Οξηδόληηα Θέζε Μεζαίνπ Φαθνύ Παίξλεη ζεηηθέο ηηκέο κεηαμύ 0 θαη 0.9 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ε απόζηαζε ηνπ θέληξνπ θάζε θαθνύ από ηνλ αξηζηεξό θαηαθόξπθν άμνλα 4. Γηάκεηξνο Αθηηλώλ Παίξλεη ηηκέο από 1 έωο 4 mm. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ην πάρνο θάζε αθηίλαο. 5. Απόζηαζε κεηαμύ θαθώλ Παίξλεη ηηκέο από 0.02 έωο 0.1 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ε απόζηαζε κεηαμύ ηωλ θαθώλ. 6. Ρπζκόο Πξνζνκνίωζεο Παίξλεη ηηκέο από έωο 5. ρόιην Τπάξρνπλ κηα ζεηξά από πεξηπηώζεηο ηηκώλ ηωλ παξακέηξωλ πνπ νη δέζκεο δελ πξνζπίπηνπλ ζηνλ θαζξέθηε. Σόηε ην πξόγξακκα βγάδεη κήλπκα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο. 10

11 ΕΙΔΩΛΑ 5. Πρόζπηωζη παράλληλων ακηίνων ζε κοίλο ζθαιρικό καθρέθηη άμνλα θνίινπ ζθαηξηθνύ θαζξέθηε κεηά ηελ αλάθιαζή ηνπο δηέξρνληαη από ηελ θύξηα εζηία. Η πξνζνκνίωζε δείρλεη ηέζζεξεο παξάιιειεο αθηίλεο πνπ αλαθιώληαη ζε θνίιν ζθαηξηθό θαζξέθηε θαη πωο κεηά ηελ αλάθιαζή ηνπο δηέξρνληαη από ηελ θύξηα εζηία Μπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε ην κέγεζνο ηνπ θαζξέθηε θαη ην πάρνο ηωλ αθηηλώλ. Με ην πείξακα θαηαλνείηαη πωο αθηίλεο παξάιιειεο πξνο ηνλ θύξην άμνλα θνίινπ ζθαηξηθνύ θαζξέθηε κεηά ηελ αλάθιαζή ηνπο δηέξρνληαη από ηελ θύξηα εζηία. 1. Αθηίλα θαηξηθνύ Καζξέθηε Παίξλεη ηηκέο κεηαμύ 1 θαη 7 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ην κέγεζνο ηνπ θαζξέθηε 2. Γηάκεηξνο Αθηηλώλ Παίξλεη ηηκέο από 1 έωο 4 mm. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ην πάρνο θάζε θωηεηλήο αθηίλαο. 3. Ρπζκόο Πξνζνκνίωζεο Παίξλεη ηηκέο από έωο 5. 11

12 ΕΙΔΩΛΑ 6. Κύρια εζηία κοίλοσ ζθαιρικού καθρέθηη θνπόο ηεο πξνζνκνίωζεο είλαη λα δεηρζεί όηη θωηεηλή αθηίλα παξάιιειε πξνο ηνλ θύξην άμνλα θνίινπ ζθαηξηθνύ θαζξέθηε κεηά ηελ αλάθιαζή ηεο δηέξρεηαη από ηελ θύξηα εζηία. Η πξνζνκνίωζε δείρλεη αθηίλα από θαθό πνπ αλαθιάηαη ζε θνίιν ζθαηξηθό θαζξέθηε θαη πωο κεηά ηελ αλάθιαζή ηεο δηέξρεηαη από ηελ θύξηα εζηία. Ο θαθόο κπνξεί λα κεηαηνπίδεηαη παξάιιεια πξνο ηνλ θύξην άμνλα ηνπ θνίινπ ζθαηξηθνύ θαζξέθηε. Μπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε ην κέγεζνο ηνπ θαζξέθηε θαη ην πάρνο ηεο αθηίλαο. Με ην πείξακα θαηαλνείηαη πωο αθηίλα παξάιιειε πξνο ηνλ θύξην άμνλα θνίινπ ζθαηξηθνύ θαζξέθηε κεηά ηελ αλάθιαζή ηεο δηέξρεηαη από ηελ θύξηα εζηία. 1. Αθηίλα θαηξηθνύ Καζξέθηε Παίξλεη ηηκέο κεηαμύ 1 θαη 7 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ην κέγεζνο ηνπ θαζξέθηε 2. Βήκα Μεηαηόπηζεο Φαθνύ Παίξλεη ζεηηθέο ηηκέο ωο 6 m Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ην κέγεζνο ηεο απόζηαζεο πνπ θάζε θνξά κεηαηνπίδεηαη ν θαθόο. 3. Γηάκεηξνο αθηίλαο 12

13 Παίξλεη ηηκέο από 1 έωο 4 mm. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ην πάρνο θάζε αθηίλαο. 4. Ρπζκόο Πξνζνκνίωζεο Παίξλεη ηηκέο από έωο 5. 13

14 ΕΙΔΩΛΑ 7. Φωηεινή πηγή ζηην κύρια εζηία κοίλοσ ζθαιρικού καθρέθηη θνπόο ηεο πξνζνκνίωζεο είλαη λα δεηρζεί όηη αθηίλεο πνπ δηέξρνληαη από ηελ εζηία θνίινπ ζθαηξηθνύ θαζξέθηε κεηά ηελ αλάθιαζή ηνπο δηαδίδνληαη παξάιιεια κεηαμύ ηνπο. Η πξνζνκνίωζε δείρλεη κηα πεγή θωηόο ηνπνζεηεκέλε ζηελ εζηία θνίινπ ζθαηξηθνύ θαζξέθηε. Παξαηεξνύκε πωο νη αθηίλεο κεηά ηελ αλάθιαζή ηνπο δηαδίδνληαη παξάιιεια κεηαμύ ηνπο. Μπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε ην κέγεζνο ηνπ θαζξέθηε θαη ην πάρνο ηωλ αθηηλώλ. Με ην πείξακα θαηαλνείηαη πωο αθηίλεο πνπ δηέξρνληαη από ηελ εζηία θνίινπ ζθαηξηθνύ θαζξέθηε κεηά ηελ αλάθιαζή ηνπο δηαδίδνληαη παξάιιεια κεηαμύ ηνπο. 1. Αθηίλα θαηξηθνύ Καζξέθηε Παίξλεη ηηκέο κεηαμύ 1 θαη 7 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ην κέγεζνο ηνπ θαζξέθηε. 2. Γηάκεηξνο Αθηηλώλ Παίξλεη ηηκέο από 1 έωο 4 mm. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ην πάρνο θάζε αθηίλαο. 3. Ρπζκόο Πξνζνκνίωζεο Παίξλεη ηηκέο από έωο 5. 14

15 ΕΙΔΩΛΑ 8. Πρόζπηωζη παράλληλων ακηίνων ζε κσρηό ζθαιρικό καθρέθηη θνπόο ηεο πξνζνκνίωζεο είλαη λα δεηρζεί όηη αθηίλεο παξάιιειεο πξνο ηνλ θύξην άμνλα θπξηνύ ζθαηξηθνύ θαζξέθηε κεηά ηελ αλάθιαζή ηνπο δηέξρνληαη από ηελ θύξηα εζηία. Η πξνζνκνίωζε δείρλεη ηέζζεξεο παξάιιειεο αθηίλεο από θαθνύο πνπ αλαθιώληαη ζε θπξηό ζθαηξηθό θαζξέθηε θαη πωο κεηά ηελ αλάθιαζή ηνπο δηέξρνληαη από ηελ θύξηα εζηία Μπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε ην κέγεζνο ηνπ θαζξέθηε θαη ην πάρνο ηωλ αθηηλώλ. Με ην πείξακα θαηαλνείηαη πωο αθηίλεο παξάιιειεο πξνο ηνλ θύξην άμνλα θπξηνύ ζθαηξηθνύ θαζξέθηε κεηά ηελ αλάθιαζή ηνπο δηέξρνληαη από ηελ θύξηα εζηία. 1. Αθηίλα θαηξηθνύ Καζξέθηε Παίξλεη ηηκέο κεηαμύ 1 θαη 7 m Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ην κέγεζνο ηνπ θαζξέθηε. 2. Γηάκεηξνο Αθηηλώλ Παίξλεη ηηκέο από 1 έωο 3 mm. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ην πάρνο θάζε αθηίλαο. 3. Ρπζκόο Πξνζνκνίωζεο Παίξλεη ηηκέο από έωο 5. 15

16 ΕΙΔΩΛΑ 9. Δημιοσργία οπηικού πεδίοσ επίπεδοσ καθρέθηη θνπόο ηεο πξνζνκνίωζεο είλαη λα δεηρζεί πωο δεκηνπξγείηαη ην νπηηθό πεδίν γηα έλα επίπεδν θαζξέθηε. Η πξνζνκνίωζε δείρλεη ηελ δεκηνπξγία ην νπηηθνύ πεδίνπ γηα έλα επίπεδν θαζξέθηε κε ηε βνήζεηα ηωλ θωηεηλώλ αθηηλώλ. Παξαηεξνύκε πωο νη αθηίλεο αλαθιώληαη ζηνλ θαζξέθηε θαη κεηά αθνύ θζάζνπλ ζην κάηη πωο δεκηνπξγείηαη ην νπηηθό πεδίν ζηνλ παξαηεξεηή. Ο άλζξωπνο κπνξεί λα δεη κόλν ηα αληηθείκελα πνπ είλαη κέζα ζην νπηηθό πεδίν, (πνπ ζηελ πξνζνκνίωζε είλαη ε πεξηνρή κε ην θίηξηλν ρξώκα). Μπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε ηελ απόζηαζε ηνπ παξαηεξεηή από ηνλ θαζξέθηε θαη λα βιέπνπκε πωο κεηαβάιιεηαη ην νπηηθό πεδίν. Με ην πείξακα θαηαλνείηαη πωο δεκηνπξγείηαη ην νπηηθό πεδίν γηα έλα επίπεδν θαζξέθηε. 1. Απόζηαζε Παξαηεξεηή Παίξλεη ηηκέο κεηαμύ 0.05 θαη 0.85 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ε απόζηαζε ηνπ καηηνύ από ηνλ επίπεδν θαζξέθηε. 2. Ρπζκόο Πξνζνκνίωζεο Παίξλεη ηηκέο από έωο 3. 16

17 ΕΙΔΩΛΑ 10. Μεηαβολή οπηικού πεδίοσ επίπεδοσ καθρέθηη θνπόο ηεο πξνζνκνίωζεο είλαη λα δεηρζεί πωο κεηαβάιιεηαη ην νπηηθό πεδίν γηα έλα επίπεδν θαζξέθηε. Η πξνζνκνίωζε δείρλεη ηε κεηαβνιή ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ ελόο αλζξώπνπ πνπ πιεζηάδεη έλαλ επίπεδν θαζξέθηε. Ο άλζξωπνο κπνξεί λα δεη κόλν ηα αληηθείκελα πνπ είλαη κέζα ζην νπηηθό πεδίν, (πνπ ζηελ πξνζνκνίωζε είλαη ε πεξηνρή κε ην θίηξηλν ρξώκα). Μπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε ηελ αξρηθή θαη ηειηθή απόζηαζε ηνπ αλζξώπνπ από ηνλ επίπεδν θαζξέθηε. Με ην πείξακα θαηαλνείηαη πωο κεηαβάιιεηαη ην νπηηθό πεδίν γηα έλα επίπεδν θαζξέθηε. 1. Αξρηθή Απόζηαζε Παξαηεξεηή Παίξλεη ηηκέο κεηαμύ 0.05 θαη 0.85 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ε αξρηθή απόζηαζε ηνπ παξαηεξεηή από ηνλ θαζξέθηε. 2. Σειηθή Απόζηαζε Παξαηεξεηή Παίξλεη ηηκέο από 0.05 έωο 0.85 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ε ηειηθή απόζηαζε ηνπ παξαηεξεηή από ηνλ θαζξέθηε. 17

18 3. Ρπζκόο Πξνζνκνίωζεο Παίξλεη ηηκέο από έωο 3. ρόιην Η ηηκή ηεο αξρηθήο απόζηαζεο παξαηεξεηή πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από ηελ ηηκή ηειηθήο απόζηαζεο παξαηεξεηή δηαθνξεηηθά ην πξόγξακκα βγά 18

19 ΕΙΔΩΛΑ 11. Δημιοσργία οπηικού πεδίοσ κσρηού ζθαιρικού καθρέθηη θνπόο ηεο πξνζνκνίωζεο είλαη λα δεηρζεί πωο δεκηνπξγείηαη ην νπηηθό πεδίν γηα έλα θπξηό θαζξέθηε. Η πξνζνκνίωζε δείρλεη ηελ δεκηνπξγία ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ γηα έλα θπξηό θαζξέθηε κε ηε βνήζεηα ηωλ θωηεηλώλ αθηηλώλ. Παξαηεξνύκε πωο νη αθηίλεο αλαθιώληαη ζηνλ θαζξέθηε θαη κεηά αθνύ θζάζνπλ ζην κάηη πωο δεκηνπξγείηαη ην νπηηθό πεδίν ζηνλ άλζξωπν. Ο άλζξωπνο κπνξεί λα δεη κόλν ηα αληηθείκελα πνπ είλαη κέζα ζην νπηηθό πεδίν, (πνπ ζηελ πξνζνκνίωζε είλαη ε πεξηνρή κε ην θίηξηλν ρξώκα). Μπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε ην κέγεζνο ηνπ θαζξέθηε κεηαβάιινληαο ηελ αθηίλα ηνπ. Με ην πείξακα θαηαλνείηαη πωο δεκηνπξγείηαη ην νπηηθό πεδίν γηα έλα θπξηό θαζξέθηε. 1. Αθηίλα θαηξηθνύ Καζξέθηε Παίξλεη ηηκέο κεηαμύ 1 θαη 15 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ην κέγεζνο ηνπ θαζξέθηε πνπ παξαηεξνύκε ζην πείξακα. 2. Ρπζκόο Πξνζνκνίωζεο Παίξλεη ηηκέο από έωο 3. 19

20 ΕΙΔΩΛΑ 12. Μεηαβολή οπηικού πεδίοσ κσρηού ζθαιρικού καθρέθηη θνπόο ηεο πξνζνκνίωζεο είλαη λα δεηρζεί πωο κεηαβάιιεηαη ην νπηηθό πεδίν γηα έλα θπξηό θαζξέθηε. Η πξνζνκνίωζε δείρλεη ηελ κεηαβνιή ηνπ κεγέζνπο ελόο θπξηνύ θαζξέθηε θαη ηελ αληίζηνηρε κεηαβνιή ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ ελόο αλζξώπνπ πνπ είλαη ζε ζηαζεξή απόζηαζε από ηνλ θαζξέθηε. Ο άλζξωπνο κπνξεί λα δεη κόλν ηα αληηθείκελα πνπ είλαη κέζα ζην νπηηθό πεδίν, (πνπ ζηελ πξνζνκνίωζε είλαη ε πεξηνρή κε ην θίηξηλν ρξώκα). Μπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε ην κέγεζνο ηνπ θαζξέθηε κεηαβάιινληαο ηελ αθηίλα ηνπ. Με ην πείξακα θαηαλνείηαη πωο κεηαβάιιεηαη ην νπηηθό πεδίν γηα έλα θπξηό θαζξέθηε. 1. Διάρηζηε Αθηίλα θαηξηθνύ Καζξέθηε Παίξλεη ηηκέο κεηαμύ 1 θαη 15 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ην κηθξόηεξν κέγεζνο ηνπ θαζξέθηε πνπ παξαηεξνύκε ζην πείξακα. 2. Μέγηζηε Αθηίλα θαηξηθνύ Καζξέθηε Παίξλεη ηηκέο από 1 έωο 15 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ην κεγαιύηεξν κέγεζνο ηνπ θαζξέθηε παξαηεξνύκε ζην πείξακα πνπ 20

21 3. Ρπζκόο Πξνζνκνίωζεο Παίξλεη ηηκέο από έωο 5. ρόιην Η ηηκή ηεο ειάρηζηεο αθηίλαο πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από ηελ ηηκή ηεο κέγηζηεο δηαθνξεηηθά ην πξόγξακκα βγάδεη ζρεηηθό κήλπκα. 21

22 ΕΙΔΩΛΑ 13. τημαηιζμός ειδώλοσ ζε επίπεδο καθρέθηη θνπόο ηεο πξνζνκνίωζεο είλαη λα κειεηεζεί ν ζρεκαηηζκόο εηδώινπ ελόο αληηθεηκέλνπ ζε επίπεδν θαζξέθηε. Η πξνζνκνίωζε δείρλεη πωο ζρεκαηίδεηαη ην είδωιν ελόο αληηθεηκέλνπ, πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπηωζε είλαη θεξί, ζε επίπεδν θαζξέθηε. Μπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε α) ηελ αξρηθή απόζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ από ηνλ θαζξέθηε β) ηελ ηειηθή απόζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ από ηνλ θαζξέθηε Σν αληηθείκελν κεηαθηλείηαη κεηαμύ ηεο αξρηθήο θαη ηειηθήο απόζηαζεο ηνπ ελώ ηαπηόρξνλα δείρλεηαη θαη ε κεηαηόπηζε ηνπ εηδώινπ. Με ην πείξακα θαηαλνείηαη ν ζρεκαηηζκόο εηδώινπ ελόο αληηθεηκέλνπ ζε επίπεδν θαζξέθηε 1. Αξρηθή Απόζηαζε Αληηθεηκέλνπ από ηνλ Καζξέπηε Παίξλεη ηηκέο από 0. έωο 0.35 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη πόζν απέρεη αξρηθά ην αληηθείκελν από ηνλ θαζξέθηε. 2. Σειηθή Απόζηαζε Αληηθεηκέλνπ από ηνλ Καζξέπηε Παίξλεη ηηκέο κεηαμύ 0.01 θαη 0.35 m Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη πόζν απέρεη ηειηθά ην αληηθείκελν από ηνλ θαζξέθηε. 22

23 3. Ρπζκόο Πξνζνκνίωζεο Παίξλεη ηηκέο από έωο 3. 23

24 ΕΙΔΩΛΑ 14. Μέγεθος και θέζη ειδώλοσ ζε επίπεδο καθρέθηη θνπόο ηεο πξνζνκνίωζεο είλαη λα κειεηεζεί ν ζρεκαηηζκόο εηδώινπ ελόο αληηθεηκέλνπ ζε επίπεδν θαζξέθηε. Η πξνζνκνίωζε δείρλεη πωο ζρεκαηίδεηαη ην είδωιν ελόο αληηθεηκέλνπ, πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπηωζε είλαη θεξί, ζε επίπεδν θαζξέθηε. Μπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε ηελ απόζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ από ηνλ θαζξέθηε. Με ην πείξακα θαηαλνείηαη ν ζρεκαηηζκόο εηδώινπ ελόο αληηθεηκέλνπ ζε επίπεδν θαζξέθηε. 1. Απόζηαζε Αληηθεηκέλνπ από ηνλ Καζξέπηε Παίξλεη ηηκέο από 0.01 έωο 0.35 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη πόζν απέρεη ην αληηθείκελν από ηνλ θαζξέθηε. 2. Ρπζκόο Πξνζνκνίωζεο Παίξλεη ηηκέο από έωο 3. 24

25 ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΕΙΔΩΛΟΤ Ε ΚΟΙΛΟΤ ΚΑΙ ΚΤΡΣΟΤ ΚΑΘΡΕΦΣΕ 15. τημαηιζμός θανηαζηικού ειδώλοσ ζε κοίλο καθρέθηη θνπόο ηεο πξνζνκνίωζεο είλαη λα κειεηεζεί ν ζρεκαηηζκόο εηδώινπ ελόο αληηθεηκέλνπ ζε θνίιν ζθαηξηθό θαζξέθηε όηαλ ην αληηθείκελν βξίζθεηαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε από ηελ απόζηαζε ηεο εζηίαο. Η πξνζνκνίωζε δείρλεη πωο ζρεκαηίδεηαη ην είδωιν ελόο αληηθεηκέλνπ, πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπηωζε είλαη θεξί, ζε θνίιν ζθαηξηθό θαζξέθηε. Μπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε α) ην κέγεζνο ηνπ θαζξέθηε κεηαβάιινληαο ηελ αθηίλα ηνπ β) ηελ απόζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ από ηνλ θαζξέθηε Με ην πείξακα θαηαλνείηαη ν ζρεκαηηζκόο εηδώινπ ελόο αληηθεηκέλνπ ζε θνίιν ζθαηξηθό θαζξέθηε όηαλ ην αληηθείκελν βξίζθεηαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε από ηελ απόζηαζε ηεο εζηίαο. 1. Αθηίλα θαηξηθνύ Καζξέθηε Παίξλεη ηηκέο κεηαμύ 0.1 θαη 0.33 m Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ην κέγεζνο ηνπ ζθαηξηθνύ θαζξέθηε. 2. Απόζηαζε Αληηθεηκέλνπ από ηνλ Καζξέθηε Παίξλεη ηηκέο κεγαιύηεξεο από Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ε απόζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ από ην ζθαηξηθό θαζξέθηε. 25

26 3. Ρπζκόο Πξνζνκνίωζεο Παίξλεη ηηκέο από έωο 3. 26

27 ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΕΙΔΩΛΟΤ Ε ΚΟΙΛΟΤ ΚΑΙ ΚΤΡΣΟΤ ΚΑΘΡΕΦΣΕ 16. τημαηιζμός πραγμαηικού ειδώλοσ ζε κοίλο καθρέθηη θνπόο ηεο πξνζνκνίωζεο είλαη λα κειεηεζεί ν ζρεκαηηζκόο εηδώινπ ελόο αληηθεηκέλνπ ζε θνίιν ζθαηξηθό θαζξέθηε όηαλ ην αληηθείκελν βξίζθεηαη ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε από ηελ απόζηαζε ηεο εζηίαο. Η πξνζνκνίωζε δείρλεη πωο ζρεκαηίδεηαη ην είδωιν ελόο αληηθεηκέλνπ, πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπηωζε είλαη θεξί, ζε θνίιν ζθαηξηθό θαζξέθηε, όηαλ ην αληηθείκελν κεηαηνπίδεηαη πξνο ηνλ θαζξέθηε. Μπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε α) ην κέγεζνο ηνπ θαζξέθηε κεηαβάιινληαο ηελ αθηίλα ηνπ β) ην βήκα κεηαηόπηζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνο ηνλ θαζξέθηε Με ην πείξακα θαηαλνείηαη ν ζρεκαηηζκόο εηδώινπ ελόο αληηθεηκέλνπ ζε θνίιν ζθαηξηθό θαζξέθηε όηαλ ην αληηθείκελν βξίζθεηαη ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε από ηελ απόζηαζε ηεο εζηίαο. 1. Αθηίλα θαηξηθνύ Καζξέθηε Παίξλεη ηηκέο κεηαμύ 0.1 θαη 0.33 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ην κέγεζνο ηνπ ζθαηξηθνύ θαζξέθηε. 2. Βήκα Μεηαηόπηζεο Αληηθεηκέλνπ Παίξλεη ζεηηθέο ηηκέο κηθξόηεξεο ηνπ 0.7 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή ξπζκίδεηαη ην βήκα κε ην νπνίν ην αληηθείκελν κεηαηνπίδεηαη πξνο ηνλ θαζξέθηε. 3. Ρπζκόο Πξνζνκνίωζεο 27

28 Παίξλεη ηηκέο από έωο 3. 28

29 ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΕΙΔΩΛΟΤ Ε ΚΟΙΛΟΤ ΚΑΙ ΚΤΡΣΟΤ ΚΑΘΡΕΦΣΕ 17. τημαηιζμός ειδώλοσ ζε κσρηό καθρέθηη θνπόο ηεο πξνζνκνίωζεο είλαη λα κειεηεζεί ν ζρεκαηηζκόο εηδώινπ ελόο αληηθεηκέλνπ ζε θπξηό ζθαηξηθό θαζξέθηε. Η πξνζνκνίωζε δείρλεη πωο ζρεκαηίδεηαη ην είδωιν ελόο αληηθεηκέλνπ, πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπηωζε είλαη θεξί, ζε θπξηό ζθαηξηθό θαζξέθηε. Μπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε α) ην κέγεζνο ηνπ θαζξέθηε κεηαβάιινληαο ηελ αθηίλα ηνπ β) ηελ απόζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ από ηνλ θαζξέθηε Με ην πείξακα θαηαλνείηαη ν ζρεκαηηζκόο εηδώινπ ελόο αληηθεηκέλνπ ζε θπξηό ζθαηξηθό θαζξέθηε. 1. Αθηίλα θαηξηθνύ Καζξέθηε Παίξλεη ηηκέο κεηαμύ θαη 0.33 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή θαζνξίδεηαη ην κέγεζνο ηνπ ζθαηξηθνύ θαζξέθηε. 2. Απόζηαζε Αληηθεηκέλνπ από ηνλ Καζξέθηε Παίξλεη ηηκέο από 0.15 έωο 088 m. Με ηελ παξάκεηξν απηή ε απόζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ από ην ζθαηξηθό θαζξέθηε. 3. Ρπζκόο Πξνζνκνίωζεο Παίξλεη ηηκέο από έωο 3. 29

ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ ΦΥΙΚΗ ΓΥΜΝΑΙΟΥ. Ανάκλαση του υωτός

ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ ΦΥΙΚΗ ΓΥΜΝΑΙΟΥ. Ανάκλαση του υωτός ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ ΦΥΙΚΗ ΓΥΜΝΑΙΟΥ Ανάκλαση του υωτός 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ανάκλαζη ηοσ θωηός ζε επίπεδο καθρέθηη 1. Πξόζπηωζε παξάιιειωλ αθηίλωλ 3 2. Πξόζπηωζε αθηίλαο Παξάδεηγκα 1 5 3. Πξόζπηωζε αθηίλαο Παξάδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ. Μία αθηίλα θωηόο πξνζπίπηεη κε κία γωλία ζ ζηε επάλω επηθάλεηα ελόο θύβνπ από πνιπεζηέξα ν νπνίνο έρεη δείθηε δηάζιαζεο ε =,49 (ζρήκα ). Βξείηε πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε γωλία

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΕ ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ ΦΤΙΚΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΕ ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ ΦΤΙΚΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΕ ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ ΦΤΙΚΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ Φύζε θαη δηάδοζε ηοσ θωηός S.A.E Simulation Aided Education 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Φσο από αζηέξη 3 2. Φσο ζε βηβιίν 4 3. Φσο από θαθό 5 4. Φσο από ηνλ Ήιην 6 5. Φσο από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ ΦΥΙΚΗ ΓΥΜΝΑΙΟΥ. Φύση και διάδοση του υωτός

ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ ΦΥΙΚΗ ΓΥΜΝΑΙΟΥ. Φύση και διάδοση του υωτός ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ ΦΥΙΚΗ ΓΥΜΝΑΙΟΥ Φύση και διάδοση του υωτός 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πηγές θωηός 1. O Ήιηνο 3 2. Σν αζηέξη 4 3. Ο θαθόο 5 4. Σν ιέηδεξ 6 5. Σν ειεθηξηθό κάηη 7 6. Σν θεξί 8 7. Σν βηβιίν 9 2. Φως και ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ ΦΥΙΚΗ ΓΥΜΝΑΙΟΥ. Μητανικά Κύματα

ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ ΦΥΙΚΗ ΓΥΜΝΑΙΟΥ. Μητανικά Κύματα ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ ΦΥΙΚΗ ΓΥΜΝΑΙΟΥ Μητανικά Κύματα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μητανικά Κύματα 1. Εγθάξζην θύκα ζε ειαηήξην 3 2. Εγθάξζην θύκα ζε ζρνηλί Κάζεην θύκα 5 3. Εγθάξζην θύκα ζε ζρνηλί Οξηδόληην θύκα 7 4. Δηάκεθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Άδειεσ Χρήςησ -Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςτην άδεια χρήςησ Creative Commons και ειδικότερα Αναφορά - Μη εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι 58 Β Λςκείος Γεν. Παιδείαρ 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Γύν ζεηηθά θνξηία πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ. β. f. δ. fa. ΘΕΜΑ 1ο 5. ε. Σν θαηλόκελν Doppler ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπηωζε ηωλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάηωλ.

ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ. β. f. δ. fa. ΘΕΜΑ 1ο 5. ε. Σν θαηλόκελν Doppler ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπηωζε ηωλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάηωλ. ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΘΕΜΑ ο. Παξαηεξεηήο πιεζηάδεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα αθίλεηε ερεηηθή πεγή θαη αληηιακβάλεηαη ήρν ζπρλόηεηαο f. Αλ ε ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα είλαη, ηόηε ε ζπρλόηεηα f S ηνπ ήρνπ πνπ εθπέκπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 31. Ύλη:Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 31. Ύλη:Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 31 Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη:Εσθύγραμμη Κίνηζη 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Έλα ζώκα θηλείηαη ζε επζεία γξακκή θαη κεηαηνπίδεηαη από ηε ζέζε ρ 1 = +2m ζηε ζέζε ρ 2 = -2m. Πνηα από ηηο επόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Εςθύγπαμμη κίνηζη

1.1 Εςθύγπαμμη κίνηζη . Εςθύγπαμμη κίνηζη.. Ύλη και κίνηζη Η ύιε βξίζθεηαη ζε κία δηαξθή θίλεζε. Η θίλεζε είλαη ζρεηηθή, δελ ππάξρεη ηίπνηε ζην ζύκπαλ ην νπνίν λα είλαη αθίλεην. Οξίδεηαη ωο ηξνρηά νη δηαδνρηθέο ζέζεηο πνπ παίξλεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing)

Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing) 1 Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing) Δημήτπιορ Κατσαπόρ Χεηκώλαο 2016 Διάλεξη 7η 2 Περιεχόμενα Εςπετήπια 3 Παράμετροι ενδιαφέροντος (1/2) Tuning time: Ο ρξόλνο πνπ ν θηλεηόο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α. καινούργιο σχολ. σελ 35 / παλιό σχολ. 53 Α. Ψευδής, σελ.99 / παλιό σχολ. σελ. 7 αντιπαράδειγμά, f ( ) Α3. σελ 73, παλιό σχολ. σελ. 9 Α. α) Λάθος β)

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ

Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ 1 Δίδη καμπσλών κόζηοσς Μηα θακπύιε ζπλνιηθνύ θόζηνπο είλαη ε γξαθηθή απεηθόληζε ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο επηρείξεζεο. Μηα θακπύιε κεηαβιεηνύ θόζηνπο είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Β. Η θακππιόγξακκε θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ

Β. Η θακππιόγξακκε θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ Β. Η θακππιόγξακκε θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ Β.1 Γεληθά γηα ηελ θακππιόγξακκε θίλεζε 1. Πνηα θίλεζε ιέγεηαη θακππιόγξακκε; Κακππιόγξακκε είλαη ε θίλεζε ζηελ νπνία ε ηξνρηά είλαη θακπύιε. 2. Πώο νξίδεηαη θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

α) Γηα έλα ζηεξεό ην νπνίν πεξηζηξέθεηαη γύξω από ζηαζεξό άμνλα ζπκκεηξίαο, ηζρύεη όηη ε δηεύζπλζε ηεο ζηξνθνξκήο L είλαη απηή ηνπ ζρήκαηνο.

α) Γηα έλα ζηεξεό ην νπνίν πεξηζηξέθεηαη γύξω από ζηαζεξό άμνλα ζπκκεηξίαο, ηζρύεη όηη ε δηεύζπλζε ηεο ζηξνθνξκήο L είλαη απηή ηνπ ζρήκαηνο. ΡΟΠΗ ΟΡΜΗ ΣΡΟΦΟΡΜΗ ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 1. Η πιαηθόξκα ελόο pickup (είλαη θπιηλδξηθόο δίζθνο κάδαο 1,5 Kg θαη δηακέηξνπ 32 cm) πεξηζηξέθεηαη ζηηο 33 ζηξνθέο αλά ιεπηό. Να ππνινγηζηνύλ α) ε ζηξνθνξκή L ηεο πιαηθόξκαο,

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 ΔΡΓΑΙΑ 1 Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283 Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 1.Γιάγραμμα Ονηολογίας. Σην παξαπάλω δηάγξακκα θαίλεηαη ε δηάξζξωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόκνο ηεο Φ/Α ηζρύεη κόλν ζηε καθξνρξόληα πεξίνδν παξαγωγήο θαη εμεγεί ηελ πνξεία

Ο Νόκνο ηεο Φ/Α ηζρύεη κόλν ζηε καθξνρξόληα πεξίνδν παξαγωγήο θαη εμεγεί ηελ πνξεία Αρχές Οικονομικθς Θεωρίας Καιηγητθς, Παναγιώτης Φουτσιτζθς, Οικονομολόγος. Κευάλαιο: Παραγωγή Κόστος Παραγωγής Προτάσεις Σωστού / Λάθοσς 1 Καζώο κεηαβάιιεηαη ε παξαγωγή ην κέζν ζηαζεξό θόζηνο κεηαβάιιεηαη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΠΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑ1: ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΔΙΑΘΛΑΗ ΤΓΡΟΤ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΠΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑ1: ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΔΙΑΘΛΑΗ ΤΓΡΟΤ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΗ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΚΗΗ: ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΠΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑ1: ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΔΙΑΘΛΑΗ ΤΓΡΟΤ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΗ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ε απηό ην πείξακα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε δηάηαμε πνπ θαίλεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα