Β. Η θακππιόγξακκε θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β. Η θακππιόγξακκε θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ"

Transcript

1 Β. Η θακππιόγξακκε θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ Β.1 Γεληθά γηα ηελ θακππιόγξακκε θίλεζε 1. Πνηα θίλεζε ιέγεηαη θακππιόγξακκε; Κακππιόγξακκε είλαη ε θίλεζε ζηελ νπνία ε ηξνρηά είλαη θακπύιε. 2. Πώο νξίδεηαη θαη πώο ζρεδηάδεηαη ε ηαρύηεηα ζε θακππιόγξακκε θίλεζε; Η ηαρύηεηα νξίδεηαη ωο ην πειίθν ηνπ ζηνηρεηώδνπο ηόμνπ πνπ δηαγξάθεη ην θηλεηό ζε απεηξνζηό ρξόλν, πξνο ην ρξόλν ds απηό:. Άξα ε ηαρύηεηα έρεη ηελ θαηεύζπλζε ηνπ ζηνηρεηώδνπο ηόμνπ. ρ Έηζη, ε ηαρύηεηα ελόο πιηθνύ ζεκείνπ, είλαη πάληα εθαπηόκελε ζηελ ηξνρηά, όπωο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 2. Πνηα είλαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηηάρπλζεο ζε κηα θακππιόγξακκε θίλεζε; Σε θάζε θακππιόγξακκε θίλεζε κεηαβάιιεηαη ε θαηεύζπλζε θαη ίζωο θαη ην κέηξν ηνπ δηαλύζκαηνο ηεο ηαρύηεηαο. Έηζη, ε θακππιόγξακκε θίλεζε είλαη κηα θίλεζε κε α ε επηηάρπλζε ε νπνία γεληθά αλαιύεηαη ζε δύν Η ταχύτητα αξάνεται α ζπληζηώζεο: α κ Τελ επηηξόρην επηηάρπλζε α ε, πνπ έρεη ηε δηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο θαη ηελ θεληξνκόιν επηηάρπλζε α θ, πνπ είλαη θάζεηε ζηελ ηαρύηεηα. Η ταχύτητα μειώνεται Η επηηξόρηνο επηηάρπλζε δείρλεη πόζν γξήγνξα αιιάδεη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο, ελώ ε θεληξνκόινο επηηάρπλζε δείρλεη πόζν γξήγνξα αιιάδεη ε θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο (πόζν γξήγνξα «ζηξίβεη»). α ε α α κ 1 Γιώργος Γεωργαντάς

2 3. Σε πνηεο θηλήζεηο δελ ππάξρεη θεληξνκόινο επηηάρπλζε; Σε πνηεο θηλήζεηο δελ ππάξρεη επηηξόρηνο επηηάρπλζε; Αθνύ ε θεληξνκόινο επηηάρπλζε είλαη ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο θαηεύζπλζεο ηεο ηαρύηεηαο, ζα είλαη κεδεληθή όηαλ ε θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο είλαη ζηαζεξή. Έηζη, ζηηο επζύγξακκεο θηλήζεηο δελ ππάξρεη θεληξνκόινο επηηάρπλζε:. ί 0 Αθνύ ε επηηξόρηνο επηηάρπλζε είλαη ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο, ζα είλαη κεδεληθή όηαλ ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο παξακέλεη ζηαζεξό. Έηζη, ζηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε θαη ζηηο θακππιόγξακκεο θηλήζεηο πνπ ε ηαρύηεηα έρεη ζηαζεξό κέηξν, δελ ππάξρεη επηηξόρηνο επηηάρπλζε: OKK 0 a Θα νξίζνπκε θαιύηεξα ηελ επηηάρπλζε ζηελ θακππιόγξακκε θίλεζε ζηελ πεξίπηωζε ηεο θπθιηθήο θίλεζεο, ε νπνία παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. a Β.2 Η θπθιηθή θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ Με πνηνπο ηξόπνπο κπνξεί λα πεξηγξαθεί κηα θπθιηθή θίλεζε; Κάζε θπθιηθή θίλεζε κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε γξακκηθά κεγέζε ή κε γωληαθά κεγέζε. Τα γξακκηθά κεγέζε είλαη απηά πνπ ζπλδένληαη κε ην κήθνο ηεο γξακκήο (ηνπ ηόμνπ πνπ δηαλύεηαη), όπωο ην ηόμν s ε γξακκηθή ηαρύηεηα π, ε γξακκηθή επηηάρπλζε α. Τα γωληαθά κεγέζε είλαη απηά πνπ ζπλδένληαη κε ηε γωλία πνπ δηαγξάθεη ε επηβαηηθή αθηίλα, όπωο ε γωλία ζ, ε γωληαθή ηαρύηεηα ω, ε γωληαθή επηηάρπλζε α γωλ. Η επιβαηική ακηίνα διέγπαψε γωνία θ Το κινηηό διένζε ηόξο s Όπωο ζα δνύκε, ηα γξακκηθά θαη ηα γωληαθά κεγέζε ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο, νπόηε νη δύν ηξόπνη πεξηγξαθήο είλαη ηζνδύλακνη. Β.2.1 Πεξηγξαθή ηεο θπθιηθήο θίλεζεο κε γξακκηθά κεγέζε 1. Τν ηόμν s Είλαη ην κήθνο ελόο ηκήκαηνο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ θύθινπ πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ ηξνρηά ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ. Μνλάδα ηνπ ηόμνπ ζην SI είλαη ην 1 m. s 2 Γιώργος Γεωργαντάς

3 2. Η γξακκηθή ηαρύηεηα π a. Τη εθθξάδεη ε γξακκηθή ηαρύηεηα ζηελ θπθιηθή θίλεζε; Η γξακκηθή ηαρύηεηα είλαη ν ξπζκόο δηαγξαθήο ηωλ ηόμωλ, δειαδή έλα κέγεζνο πνπ δείρλεη πόζν γξήγνξα θαη πξνο ηα πνύ δηαγξάθνληαη ηα ηόμα. b. Πώο νξίδεηαη καζεκαηηθά ε γξακκηθή ηαρύηεηα θαη πνηα είλαη ε κνλάδα ηεο ζην SI; Η γξακκηθή ηαρύηεηα νξίδεηαη ωο ην πειίθν ηνπ ζηνηρεηώδνπο ηόμνπ πνπ δηαγξάθεη ην θηλεηό ζε απεηξνζηό ρξόλν, πξνο ην ρξόλν απηό: Μνλάδα γξακκηθήο ηαρύηεηαο ζην SI είλαη ην 1 m/s. ds (1) c. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαλύζκαηνο ηεο γξακκηθήο ηαρύηεηαο; Η γξακκηθή ηαρύηεηα πιηθνύ ζεκείνπ παξηζηάλεηαη κε δηάλπζκα πνπ έρεη: ρ Σεκείν εθαξκνγήο: ην πιηθό ζεκείν Καηεύζπλζε: ηελ θαηεύζπλζε ηνπ ds δειαδή είλαη δηάλπζκα πάληα εθαπηόκελν ζηελ ηξνρηά. ds ds Μέηξν: ή ds ρ ds ρ ρ 2. Η γξακκηθή επηηάρπλζε α a. Τη εθθξάδεη ε γξακκηθή επηηάρπλζε ζηελ θπθιηθή θίλεζε; Η γξακκηθή επηηάρπλζε a είλαη ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο γξακκηθήο ηαρύηεηαο, δειαδή δείρλεη πόζν γξήγνξα θαη κε πνην ηξόπν αιιάδεη ην δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηαο. b. Πώο νξίδεηαη καζεκαηηθά ε γξακκηθή επηηάρπλζε θαη πνηα ε κνλάδα ηεο ζην SI; (1) ή ωο ην όξην ηνπ ηόμνπ πνπ δηαγξάθεη ην θηλεηό πξνο ηνλ αληίζηνηρν ρξόλν, όηαλ ν ρξόλνο απηόο ηείλεη ζην κεδέλ s d s lim t 0 t 3 Γιώργος Γεωργαντάς

4 Η γξακκηθή επηηάρπλζε νξίδεηαη ωο ην πειίθν ηεο ζηνηρεηώδνπο κεηαβνιήο ηεο d ηαρύηεηαο ζε απεηξνζηό ρξόλν, πξνο ην ρξόλν απηό: a Μνλάδα ηεο γξακκηθήο επηηάρπλζεο ζην SI είλαη ην 1 m/s 2. c. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαλύζκαηνο ηεο γξακκηθήο επηηάρπλζεο; Η γξακκηθή επηηάρπλζε παξηζηάλεηαη κε δηάλπζκα πνπ έρεη: Σεκείν εθαξκνγήο: Καηεύζπλζε: ην πιηθό ζεκείν πάληα πξνο ην εζωηεξηθό ηεο ηξνρηάο. Μέηξν: a d d. Σε πνηεο ζπληζηώζεο αλαιύεηαη γεληθά ε γξακκηθή επηηάρπλζε θαη ηη εθθξάδεη ε θάζε ζπληζηώζα; Η γξακκηθή επηηάρπλζε αλαιύεηαη ζε δύν ζπληζηώζεο: ηελ επηηξόρην επηηάρπλζε a d d, πνπ είλαη εθαπηόκελε ζηελ ηξνρηά θαη εθθξάδεη ην ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο θαη ηελ θεληξνκόιν επηηάρπλζε a 2, πνπ έρεη θνξά πξνο ην θέληξν ηνπ θύθινπ θαη εθθξάδεη ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο θαηεύζπλζεο ηεο ηαρύηεηαο. (*) (*) Η επηηξόρηνο επηηάρπλζε δείρλεη αλ θαη πωο αιιάδεη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο, δειαδή πώο αιιάδεη ην κήθνο ηνπ δηαλύζκαηνο ηεο ηαρύηεηαο. Η θεληξνκόινο επηηάρπλζε δείρλεη πόζν γξήγνξα αιιάδεη ε δηεύζπλζε ηνπ δηαλύζκαηνο ηεο ηαρύηεηαο. Αλ ην θηλεηό ήηαλ έλα απηνθίλεην ζε ζηξνθή, ε α ε ζα έδεηρλε πόζν γξήγνξα θαη πώο αιιάδεη ε έλδεημε ηνπ θνληέξ θαη ε α θ πόζν γξήγνξα ζηξίβεη. 4 Γιώργος Γεωργαντάς

5 e. Πνηα είλαη ε θαηεύζπλζε ηεο επηηξόρηαο επηηάρπλζεο; Η επηηξόρηα επηηάρπλζε έρεη ηελ θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο, όηαλ ε ηαρύηεηα απμάλεηαη (επηηαρπλόκελε θίλεζε) θαη αληίζεηε θαηεύζπλζε από ηελ ηαρύηεηα, όηαλ ε ηαρύηεηα κεηώλεηαη (επηβξαδπλόκελε θίλεζε). f. Πνηεο ζρέζεηο ζπλδένπλ ηε γξακκηθή επηηάρπλζε κε ηηο ζπληζηώζεο ηεο; Ιζρύεη: 2 2, (θ ε γωλία ηεο α κε ηελ π) Παξαηήξεζε: Τν κέηξν ηεο ζπλνιηθήο γξακκηθήο επηηάρπλζεο είλαη ην κέηξν ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηνπ δηαλύζκαηνο ηεο ηαρύηεηαο, δειαδή d, ελώ ην κέηξν ηεο επηηξόρηαο ζπληζηώζαο ηεο γξακκηθήο επηηάρπλζεο είλαη ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο, δειαδή d d a. 5 Γιώργος Γεωργαντάς

6 Η ζύλζεηε θίλεζε ζηεξενύ ζώκαηνο 1. Πόηε ιέκε όηη έλα ζηεξεό ζώκα εθηειεί ζύλζεηε θίλεζε; Να αλαθέξεηε έλα παξάδεηγκα. Σύλζεηε είλαη ε θίλεζε πνπ εθηειεί έλα ζώκα, όηαλ κεηαθηλείηαη ζην ρώξν θαη ηαπηόρξνλα αιιάδεη ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ. Σύλζεηε θίλεζε εθηειεί ν ηξνρόο ελόο θηλνύκελνπ απηνθηλήηνπ: Ο ηξνρόο αιιάδεη ζέζε ζην ρώξν (αθνινπζώληαο ην απηνθίλεην ζηελ θίλεζή ηνπ) θαη ηαπηόρξνλα πεξηζηξέθεηαη γύξω από ηνλ άμνλά ηνπ. 2. Πώο κπνξνύκε λα κειεηήζνπκε νπνηαδήπνηε ζύλζεηε θίλεζε ελόο ζηεξενύ ζώκαηνο; Μπνξνύκε λα κειεηήζνπκε θάζε ζύλζεηε θίλεζε, εθαξκόδνληαο ηελ αξρή ηεο επαιιειίαο ηωλ θηλήζεωλ: Κάθε ζύνθεηη κίνηζη ενόρ ζηεπεού ζώμαηορ, μποπεί να μελεηηθεί ωρ ηο αποηέλεζμα ηηρ επαλληλίαρ μιαρ μεηαθοπικήρ κίνηζηρ, με ηην ηασύηηηα ηος κένηπος μάζαρ και μιαρ ζηποθικήρ κίνηζηρ, ωρ ππορ άξονα πος διέπσεηαι από ηο κένηπο μάζαρ. Έηζη: Η κεηαθνξηθή θαη ε ζηξνθηθή θίλεζε ζπκβαίλνπλ αλεμάξηεηα ε κία από ηελ άιιε. ην απνηέιεζκα ηεο θίλεζεο είλαη ην ίδην αλ ζεωξήζνπκε όηη νη επηκέξνπο θηλήζεηο εθηεινύληαη δηαδνρηθά, κε νπνηαδήπνηε ζεηξά. ε ηαρύηεηα θάζε ζεκείνπ ηζνύηαη κε ην δηαλπζκαηηθό άζξνηζκα ηωλ ηαρπηήηωλ ηνπ ιόγω κεηαθνξηθήο θαη ιόγω ζηξνθηθήο θίλεζεο: = + ί ί λόγω μεταφορικήςκίνησης ί λόγω στροφικής κίνησης 3. Σηελ πεξίπηωζε πνπ αλαιύνπκε κηα ζύλζεηε θίλεζε ελόο ζηεξενύ ζε κεηαθνξηθή θίλεζε θαη ζηξνθηθή θίλεζε ωο πξνο άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο, πνηα ζρέζε έρεη ε ηαρύηεηα ηνπ θέληξνπ κάδαο κε ηηο ηαρύηεηεο ηωλ ζεκείωλ ηνπ ζηεξενύ ιόγω κεηαθνξηθήο θίλεζεο; Επεηδή ν άμνλαο πεξηζηξνθήο δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο, ην θέληξν κάδαο δελ έρεη ηαρύηεηα ιόγω ζηξνθηθήο θίλεζεο (βξίζθεηαη πάλω ζηνλ άμνλα). Έηζη, ην θέληξν κάδαο έρεη ηαρύηεηα κόλν ιόγω ηεο κεηαθνξηθήο θίλεζεο. Οη ηαρύηεηεο όκωο όιωλ ηωλ ζεκείωλ ιόγω κεηαθνξηθήο θίλεζεο είλαη ίζεο. Άξα, ε ηαρύηεηα ηνπ θέληξνπ κάδαο είλαη ίζε κε ηελ ηαρύηεηα πνπ έρεη θάζε ζεκείν ιόγω ηεο κεηαθνξηθήο θίλεζεο ηνπ ζηεξενύ: CM = 1 λόγω μεταφ. κίνησης 1 Επίζεο, ην κήθνο ηεο ηξνρηάο ηνπ CM ζα είλαη ίζν κε ην κήθνο ηεο ηξνρηάο θάζε ζεκείνπ ιόγω κεηαθνξηθήο θίλεζεο (x CM =x κεηαθ ) θαη ε επηηάρπλζε ηνπ CM ζα είλαη ίζε κε ηελ επηηάρπλζε θάζε ζεκείνπ ιόγω κεηαθνξηθήο θίλεζεο (α CM =α κεηαθ ). 6 Γιώργος Γεωργαντάς

7 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΣΚΟΥ (όηαν ο δίζκορ εθάπηεηαι ζε επίπεδη επιθάνεια) Έλαο νκνγελήο δίζθνο εθηειεί ζύλζεηε θίλεζε πάλω ζε κηα νξηδόληηα επηθάλεηα, δηαηεξώληαο ην επίπεδό ηνπ θαηαθόξπθν. 1. Σε πνηεο θηλήζεηο κπνξεί λα αλαιπζεί απηή ε θίλεζε; Όπωο θάζε ζύλζεηε θίλεζε ζηεξενύ, ε θίλεζε ηνπ δίζθνπ κπνξεί λα αλαιπζεί ζε κηα κεηαθνξηθή θίλεζε θαη κηα ζηξνθηθή θίλεζε ωο πξνο νξηδόληην άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο (CM). = + 2. Σε πνηα από ηηο επηκέξνπο θηλήζεηο νθείιεηαη ε θίλεζε ηνπ θέληξνπ κάδαο; Σύκθωλα κε ηελ αξρή ηεο επαιιειίαο είλαη: CM CM, ό. ί ύ CM, ό. ί ύ Επεηδή ν άμνλαο πεξηζηξνθήο δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο, ην θέληξν κάδαο δελ ζπκκεηέρεη ζηε ζηξνθηθή θίλεζε, δειαδή είλαη, 0 CM ό ή. Αμ ηξ ζηεοεό εκηελξύζε μόμξ ζηοξθική κίμηζη ωπ ποξπ άνξμα πξρ διέοςεηαι από ηξ CM, ηξ CM θα ήηαμ ακίμηηξ, ξπόηε σ CM,λόγω της στροικής=0 Άξα,, CM CM ό κεηαθνξηθή θίλεζε ηνπ δίζθνπ., δειαδή ε ηαρύηεηα ηνπ θέληξνπ κάδαο ζα νθείιεηαη κόλν ζηε 3. Πνηα ζρέζε έρεη ε ηαρύηεηα ελόο ζεκείνπ ηνπ δίζθνπ ιόγω κεηαθνξηθήο θίλεζεο κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ δίζθνπ; Η πξνεγνύκελε ζρέζε γξάθεηαη:, Γλωξίδνπκε όκωο όηη όια ηα ζεκεία ιόγω κεηαθνξηθήο θίλεζεο έρνπλ ηελ ίδηα ηαρύηεηα Άξα, ε ηαρύηεηα θάζε ζεκείνπ, εμαηηίαο ηεο κεηαθνξηθήο θίλεζεο ηνπ δίζθνπ, ζα είλαη ίζε κε ηε ζπλνιηθή ηαρύηεηα ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ δίζθνπ: οποιοδήποτε σημείο λόγω μεταφορικής κίνησης = CM CM ό CM CM ηαςύηηηα ξπξιξρδήπξηε ζημείξρ λόγω ηηπ μεηαθξοικήπ κίμηζηπ ηξρ ζηεοεξύ 7 Γιώργος Γεωργαντάς

8 4. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαθνξηθήο θίλεζεο ηνπ δίζθνπ; Λόγω ηεο κεηαθνξηθήο θίλεζεο ηνπ δίζθνπ: A cm A cm cm cm cm cm x cm cm a. Όια ηα ζεκεία ηνπ δηαγξάθνπλ ηξνρηέο παξάιιειεο ζηελ επηθάλεηα κε ηελ νπνία εθάπηεηαη ν ηξνρόο. b. Όια ηα ζεκεία ηνπ, θηλνύληαη κε ηελ ίδηα γξακκηθή ηαρύηεηα, πνπ είλαη ίζε κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ θέληξνπ κάδαο: ή ί ό ή ί ύ CM c. Όια ηα ζεκεία ηνπ, ζε νξηζκέλν ρξόλν, δηαλύνπλ ηελ ίδηα απόζηαζε, πνπ είλαη ίζε κε ηελ απόζηαζε πνπ δηαλύεη ην θέληξν κάδαο: x ή ί ό ή ί d. Όια ηα ζεκεία ηνπ έρνπλ ηελ ίδηα γξακκηθή επηηάρπλζε, πνπ είλαη ίζε κε ηε γξακκηθή επηηάρπλζε ηνπ θέληξνπ κάδαο: ή ί ό ή ί ύ CM Αλ ε κεηαθνξηθή θίλεζε είλαη επηηαρπλόκελε, ε CM είλαη νκόξξνπε ηεο CM, ελώ αλ ε θίλεζε είλαη επηβξαδπλόκελε ε CM είλαη αληίξξνπε ηεο CM. ύ x CM 3. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηξνθηθήο θίλεζεο ηνπ δίζθνπ; Λόγω ηεο ζηξνθηθήο θίλεζεο ηνπ δίζθνπ: ω cm A ωr ωr A θ ω s a. Κάζε ζεκείν ηνπ (*) εθηειεί θπθιηθή θίλεζε γύξω από άμνλα πνπ είλαη θάζεηνο ζην επίπεδν ηνπ δίζθνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο. (*) εθηόο ηωλ ζεκείωλ ηνπ δίζθνπ πνπ αλήθνπλ ζηνλ άμνλα 8 Γιώργος Γεωργαντάς

9 b. Η επηβαηηθή αθηίλα νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ, ζε νξηζκέλν ρξόλν, δηαγξάθεη ηελ ίδηα γωλία, πνπ είλαη ίζε κε ηε γωλία ζηξνθήο ηνπ ζηεξενύ: θ = θ πο διαγράφει ηακτίνα οποιοδήποτε σημείο λόγω της στροfικής κίνησης το στερεού στερεού c. Τν ηόμν πνπ δηαλύεη θάζε ζεκείν, ζε νξηζκέλν ρξόλν, είλαη αλάινγν κε ηελ απόζηαζή ηνπ από ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο: s ό ί ό ή ί ύ d. Όια ηα ζεκεία (*) έρνπλ ηελ ίδηα γωληαθή ηαρύηεηα ω. ή ί ό ή ί ύ ύ e. Η γξακκηθή ηαρύηεηα θάζε ζεκείνπ είλαη θάζεηε ζηελ αθηίλα ηνπ θύθινπ πνπ δηαγξάθεη απηό ην ζεκείν θαη έρεη κέηξν αλάινγν κε ηελ αθηίλα απηή: ό ί ό ή ί ύ f. Η γξακκηθή επηηάρπλζε θάζε ζεκείνπ (*) είλαη: a ό ί ό ή ί ύ d ί ό ή ί ύ θαη αλαιύεηαη ζε επηηξόρην επηηάρπλζε θαη θεληξνκόιν επηηάρπλζε. Η επηηξόρηνο επηηάρπλζε είλαη θάζεηε ζηελ αθηίλα ηνπ θύθινπ πνπ δηαγξάθεη ην ζεκείν (εθαπηόκελε ζηελ ηξνρηά) θαη ηζνύηαη κε: a, ό ί ό ή ί ύ d ί ό ή ί ύ d ( ) a Η θεληξνκόινο επηηάρπλζε έρεη ηε δηεύζπλζε ηεο αθηίλαο θαη θνξά πξνο ην θέληξν ηνπ θύθινπ πνπ δηαγξάθεη ην ζεκείν θαη ηζνύηαη κε a, ό ί ό ή ί ύ 2 4. Πνηα είλαη ε κνξθή ηεο ηξνρηάο θαη πώο κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηε ζπλνιηθή ηαρύηεηα θαη ηε ζπλνιηθή επηηάρπλζε θάζε ζεκείνπ; Λόγω ηεο ζπλνιηθήο (ζύλζεηεο) θίλεζεο ηνπ δίζθνπ: a. Τα ζεκεία ηνπ δίζθνπ εθηεινύλ κηα ηδηόκνξθε ηξνρηά πνπ ιέγεηαη θπθινεηδήο. Η κνξθή απηήο ηεο ηξνρηάο δηαθέξεη γεληθά γηα θάζε ζεκείν θαη εμαξηάηαη από ηε ζρέζε ηωλ επηκέξνπο θηλήζεωλ. (Πξνθαλώο εδώ ε ηξνρηά ηνπ CM είλαη επζύγξακκε) 9 Γιώργος Γεωργαντάς

10 b. Κάζε ζεκείν Α έρεη γξακκηθή ηαρύηεηα ίζε κε ην δηαλπζκαηηθό άζξνηζκα ηωλ επηκέξνπο ηαρπηήηωλ:,.,. ό ί ύ ό ί ύ. c. Κάζε ζεκείν Α έρεη γξακκηθή επηηάρπλζε ίζε κε ην δηαλπζκαηηθό άζξνηζκα ηωλ επηηαρύλζεωλ ιόγω ηωλ επηκέξνπο θηλήζεωλ:, ό. ί ύ, ό. ί ύ 5. Πώο θηλείηαη ην θέληξν κάδαο ηνπ δίζθνπ; Είδακε παξαπάλω όηη εθόζνλ ν άμνλαο πεξηζηξνθήο δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο, ην θέληξν κάδαο ηνπ ζώκαηνο δελ ζπκκεηέρεη ζηε ζηξνθηθή θίλεζε. Έηζη, ε ηξνρηά ηνπ, ε ηαρύηεηά ηνπ θαη ε επηηάρπλζή ηνπ, ηαπηίδνληαη κε ηα αληίζηνηρα κεγέζε ηεο κεηαθνξηθήο θίλεζεο ηνπ δίζθνπ: xcm x. CM. CM. Πξνζνρή: 1. Κάθε ζύνθεηη κίνηζη μποπεί να αναλςθεί ζε μια μεηαθοπική κίνηζη με ς cm και μια ζηποθική κίνηζη ωρ ππορ άξονα πος διέπσεηαι από ηο CM. Υπάξρνπλ όκωο θαη άιιεο δπλαηόηεηεο όπωο ζα δνύκε παξαθάηω, ζηηο νπνίεο πξνθαλώο ηζρύνπλ δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο από ηηο παξαπάλω. 2. Τα παξαπάλω ηζρύνπλ ζε θάζε ζύλζεηε θίλεζε ηνπ δίζθνπ, είηε ν δίζθνο θπιίεηαη είηε νιηζζαίλεη, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε θίλεζε λα αλαιύεηαη ζε κεηαθνξηθή θίλεζε θαη ζε ζηξνθηθή γύξω από άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην CM. 10 Γιώργος Γεωργαντάς

11 Σπλνιηθή γξακκηθή επηηάρπλζε ελόο πιηθνύ ζεκείνπ ηεο πεξηθέξεηαο ηξνρνύ πνπ θπιίεηαη ρωξίο λα νιηζζαίλεη Έζηω όηη ν ηξνρόο εθηειεί επηηαρπλόκελε θίλεζε. Λόγω ηεο κεηαθνξηθήο θίλεζεο ηνπ ηξνρνύ, ην πιηθό ζεκείν έρεη γξακκηθή επηηάρπλζε α cm, πνπ εθθξάδεη ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θέληξνπ κάδαο. Λόγω ηεο ζηξνθηθήο θίλεζεο ηνπ ηξνρνύ, ην πιηθό ζεκείν έρεη: επηηξόρην επηηάρπλζε α ε,ζηξνθ, πνπ έρεη ηε δηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο ηεο θπθιηθήο θίλεζεο θαη εθθξάδεη ην ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο, ζηελ θπθιηθή θίλεζε γύξω από ην CM, θεληξνκόιν επηηάρπλζε α θ,ζηξνθ πνπ είλαη θάζεηε ζηελ ηαρύηεηα ηεο θπθιηθήο θίλεζεο θαη εθθξάδεη ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο θαηεύζπλζεο ηεο ηαρύηεηαο, ζηελ θπθιηθή θίλεζε γύξω από ην CM. Η ζπλνιηθή επηηξόρηνο επηηάρπλζε α ε,νι έρεη ηε δηεύζπλζε ηεο ζπλνιηθήο ηαρύηεηαο ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ θαη εθθξάδεη ην ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ κέηξνπ ηεο ζπλνιηθήο ηαρύηεηαο. Η ζπλνιηθή θεληξνκόινο επηηάρπλζε α θ,νι είλαη θάζεηε ζηε ζπλνιηθή ηαρύηεηα θαη εθθξάδεη ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο θαηεύζπλζεο ηεο ζπλνιηθήο ηαρύηεηαο. α cm cm α κ,στπο CM α ε,στπο ωr ολ Γηα λα βξνύκε ινηπόλ ηελ επηηξόρην επηηάρπλζε ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο, πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηε ζπληζηακέλε όιωλ ηωλ επηηαρύλζεωλ ζηε δηεύζπλζε ηεο ζπλνιηθήο ηαρύηεηαο. Γηα λα βξνύκε ηελ θεληξνκόιν επηηάρπλζε ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο, πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηε ζπληζηακέλε όιωλ ηωλ επηηαρύλζεωλ ζε δηεύζπλζε θάζεηε ζηε ζπλνιηθή ηαρύηεηα. Παξαηήξεζε: Τα παξαπάλω ηζρύνπλ αλ ε κεηαθνξηθή θίλεζε ηνπ ηξνρνύ είλαη επζύγξακκε. Σηελ πεξίπηωζε πνπ είλαη θακππιόγξακκε (π.ρ θύιηζε ζην εζωηεξηθό θπιηλδξηθήο επηθάλεηαο), ε επηηάρπλζε ηωλ ζεκείωλ έρεη θαη ιόγω ηεο κεηαθνξηθήο θίλεζεο ηνπ δίζθνπ επηηξόρηα θαη θεληξνκόιν ζπληζηώζα 11 Γιώργος Γεωργαντάς

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη αηκόζθαηξα, είλαη έμη θνξέο κηθξόηεξν από απηό ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου

Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Κεφάλαιο 1 ο : (Θέματα Δ στο 1 ο Κεφάλαιο) Καμπυλόγραμμες Κινήσεις Οριζόντια Βολή Ομαλή κυκλική κίνηση Κεντρομόλος επιτάχυνση Αεροπιάλο θηλείηαη ορηδόληηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΦΟΙΣΗΣΔ : ΜΗΣΗ ΟΛΤΜΠΙΑ ΑΔΜ 4471 ΣΙΡΙΚΑ ΘΩΜΑ ΑΔΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793)

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ.

1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ. 1.1.21. Δςο παιδιά πεππαηούν.. 1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ. Γπν παηδηά Α θαη Β, ζηέθνληαη ζε απόζηαζε d=(κλ)=190m, ζε επζύγξακκν δξόκν. Σε κηα ζηηγκή ην πξώην παηδί Α αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό.

Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό. 18 Ερωτήςεισ 1. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηεο ζηαζεξήο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ζεκεηαθό αληηθείκελν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο κεηαηόπηζήο ηνπ είλαη: W W A. B. Γx Γx W W Γ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ. p (kn/m 2 ) 5 A 4 3 B 2 1. V (m 3 )

ΟΡΟΣΗΜΟ. p (kn/m 2 ) 5 A 4 3 B 2 1. V (m 3 ) Β.1 Σηο πιο κάηυ διάγπαμμα παπιζηάνονηαι ηπειρ πεπιπηώζειρ Α, Β και Γ ανηιζηπεπηών μεηαβολών ηιρ οποίερ μποπεί να ςποζηεί ποζόηηηα ιδανικού αεπίος. p (kn/m 2 ) 5 A 4 3 B 2 1 0 0 2 4 6 8 10 12 V (m 3 )

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10850-10969) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1.1. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΑΓΝΖΣΗΚΩΝ ΠΔΓΗΩΝ ΑΠΟ ΡΔΤΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΑΓΩΓΟΤ

ENOTHTA 1.1. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΑΓΝΖΣΗΚΩΝ ΠΔΓΗΩΝ ΑΠΟ ΡΔΤΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ENOTHTA 1.1. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΑΓΝΖΣΗΚΩΝ ΠΔΓΗΩΝ ΑΠΟ ΡΔΤΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΚΟΠΟ Ο θύξηνο ζθνπόο ηεο ελόηεηαο απηήο είλαη λα παξνπζηάζεη, ην πείξακα ηνπ Oersted ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ RICHARD FEYNMAN Nobel Prize in Physics 1965 ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Β Γυμνασίου /6/05 Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Παπεμθεπείρ Ικανόηηηερ (πποϋπάπσοςζερ ικανόηηηερ) Δείκηερ Επάπκειαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Οι μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ»

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» ποςδαζηήρ : Ειζηγηηήρ : Αλεξανδπήρ Γεώπγιορ ηάμορ πςπίδων Καβάλα 009 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΠΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑ1: ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΔΙΑΘΛΑΗ ΤΓΡΟΤ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΠΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑ1: ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΔΙΑΘΛΑΗ ΤΓΡΟΤ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΗ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΚΗΗ: ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΠΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑ1: ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΔΙΑΘΛΑΗ ΤΓΡΟΤ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΗ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ε απηό ην πείξακα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε δηάηαμε πνπ θαίλεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο.

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο. ΚΥΜΑΤΑ 1 ΚΔΦ. 2 Ο ΚΤΜΑΣΑ ΔΡΩΣΗΔΙ ΘΔΩΡΙΑ 1. Να δνζεί ν νξηζκόο ηνπ θύκαηνο. Πνην θύκα νλνκάδεηαη αξκνληθό; Πνηεο είλαη νη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο θπκάησλ; 2. ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνπκε ηα ειαζηηθά θύκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΦΤΙΚΗ Ι

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΦΤΙΚΗ Ι σγγραυείς: Παλαγηώτες Πετράθες, MSc Φσσηθός, Ε.ΔΘ.Π. Δρ. Ειεσζερία εργάθε, Φσσηθός, Ε.ΔΘ.Π. ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΦΤΙΚΗ Ι (Για τους φοιτητές του Σμήματος Μ.Π.Δ., ΜΗΠΕΡ, ΜΗΥΟΠ) ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ ΚΡΗΣΗ - ΓΕΝΘΚΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ. ζ 1 = ζ 1 ' (1)

ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ. ζ 1 = ζ 1 ' (1) ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ [1] ΕΙΑΓΩΓΗ Όηαλ έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα πξνζπίπηεη ζε κηα νκαιή δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα πνπ δηαρσξίδεη δύν δηαθαλή (ή ελ κέξεη δηαθαλή) πιηθά κέζα, ελ κέξεη αλαθιάηαη θαη ελ κέξεη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER

ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER Α7 ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΗΥΗΣΙΚΟΤ ΓΙΑΚΡΟΣΗΜΑΣΟ κοπόρ Αληηθείκελν ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε θαη δηεξεύλεζε ηνπ ερεηηθνύ θαηλνκέλνπ Doppler-Fizeau. Γηα ην ζθνπό απηό δεκηνπξγείηαη πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα