áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3"

Transcript

1 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004

2 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός Α θα νά σιος - Ε ΜΠ Αν δρι κό που λος Αν δρέ ας - Οι κο νο µι κό Πα νε πι στή µιο Α θη νών Βα σεν χό βεν Λου δο βί κος - Ε ΜΠ Γιαν να κού ρου Τζί να - Υ ΠΕ ΧΩ Ε Γιαν νιάς η µή τρης - Πα νε πι στή µιο Θεσ σα λί ας ελ λα δέ τσι µας Παύ λος - Χα ρο κό πειο Πα νε πι στή µιο ε µα θάς Ζα χα ρί ας - Πά ντει ο Πα νε πι στή µιο Ιω αν νί δης Γιάν νης - Tufts University, USA Κα λο γή ρου Νί κος - ΑΠ Θ Κα ρύ δης η µή τρης - Ε ΜΠ Κο σµό που λος Πά νος - ΠΘ Κου κλέ λη Ε λέ νη - University of California, USA Λα µπρια νί δης Λό ης - Πα νε πι στή µιο Μα κε δο νί ας Λου κά κης Παύ λος - Πά ντει ο Πα νε πι στή µιο Λου ρή Ε λέ νη - Οι κο νο µι κό Πα νε πι στή µιο Α θη νών Μα ντου βά λου Μα ρί α - Ε ΜΠ Με λα χροι νός Κώ στας - University of London, Queen Mary, UK Μο δι νός Μι χά λης - Εθν. Κέντρο Περιβ. και Αειφ. Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) Μπρια σού λη Ε λέ νη - Πα νε πι στή µι ο Αι γαί ου Πα πα θε ο δώ ρου Αν δρέ ας - University of Surrey, UK Πρε βε λά κης Γεώρ γιος-στυλ. - Universite de Paris I, France Φω τό που λος Γιώρ γος - Πα νε πι στή µι ο Πατρών Χα στά ο γλου Βίλ µα - ΑΠ Θ ιεύθυνση: Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιοδικό ΑΕΙΧΩΡΟΣ Πεδίον Άρεως, ΒΟΛΟΣ τηλ.: fax:

3 ÊÅÉÌÅÍÁ ÐÏËÅÏÄÏÌÉÁÓ ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ áεπιστηµονικό Περιοδικό áåé þñïò åé þñ ï ò

4 áåé þñïò åé þñ ï ò ÅðéìÝëåéá Ýêäïóçò : ííá Óáìáñßíá - Ðáíáãéþôçò ÐáíôáæÞò Layout : ÐáíåðéóôçìéáêÝò Åêäüóåéò Èåóóáëßáò Ó åäéáóìüò åîùöýëëïõ : Ãéþñãïò ÐáñáóêåõÜò Åêôýðùóç : ÁëÝêïò ÎïõñÜöáò ÊåíôñéêÞ äéüèåóç : ÐáíåðéóôçìéáêÝò Åêäüóåéò Èåóóáëßáò

5 ÊÅÉÌÅÍÁ ÐÏËÅÏÄÏÌÉÁÓ ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ Ðåñéå üìåíá ÅéóáãùãÞ ÐåôñÜêïò Ã. ÐåñéöåñåéáêÝò áíéóüôçôåò êáé ðåñéöåñåéáêþ ðïëéôéêþ óôçí ÅëëÜäá Ïéêïíüìïõ Ä. Ç ðåñéöåñåéáêþ äéüóôáóç ôïõ Ã' Êïéíïôéêïý Ðëáéóßïõ ÓôÞñéîçò: Ðñþôåò åêôéìþóåéò Øõ Üñçò Ã. ÐåñéöåñåéáêÞ ðïëéôéêþ êáé ðåñéöåñåéáêü ðñïãñüììáôá ôùí Êïéíïôéêþí Ðëáéóßùí ÓôÞñéîçò ôçò ÅëëÜäáò: Áðïôßìçóç êáé ðñïïðôéêýò ÑïâïëÞò Á. Åßíáé "ÏéêïíïìéêÞ" ç ÏéêïíïìéêÞ ÁíÜëõóç ôïõ þñïõ; ÐåñéöåñåéáêÞ ÅðéóôÞìç, ÏéêïíïìéêÞ Ãåùãñáößá êáé "ÃåùãñáöéêÜ ÏéêïíïìéêÜ" ÊáñáãÜíçò Á. Ç åðßäñáóç ôïõ þñïõ óôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò ðáñáãùãéêþò äéáäéêáóßáò óôéò ìéêñïðåñéöýñåéåò ôçò åëëçíéêþò ïéêïíïìßáò ÈÅÌÁÔÁ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÌáíùëÜò Ã., ÔñáãÜêç Á. Ç ÏéêïíïìéêÞ ÐïëéôéêÞ óôï þñï ôçò Åõñùæþíçò: ÈåóìéêÞ ÂÜóç, Öïñåßò ÄñÜóçò êáé Ðëáßóéï ÐïëéôéêÞò ÌðáëôÜò Å. Ç áíüëõóç ôùí õäáôéêþí äéáìåñéóìüôùí ôçò þñáò óôçí åöáñìïãþ ôçò ïäçãßáò ðëáßóéï ãéá ôá íåñü ÓÔÁÕÑÏÄÑÏÌÉÁ ÔÏÕ Ó ÅÄÉÁÓÌÏÕ Øõ Üñçò Ã. ERSA, Ðüñôï, 2004 ERSA, ìóôåñíôáì, 2005 ERSA, Âüëïò, 2006 (áíáããåëßá) ÊÑÉÔÉÊÅÓ ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÅÉÓ Áíäñéêïðïýëïõ Å. Ã.ÐåôñÜêïò, Ã. Øõ Üñçò, ÐåñéöåñåéáêÞ ÁíÜðôõîç óôçí ÅëëÜäá Ïéêïíüìïõ Ä. Ãñ. ÊáõêáëÜò (åð.), ÆçôÞìáôá ùñéêþò ÁíÜðôõîçò. ÈåùñçôéêÝò ðñïóåããßóåéò êáé ðïëéôéêýò ÁÐÏØÅÉÓ ÓõíÝíôåõîç ìå ôïí Masahisa Fujita

6 áåé þñïò åé þñ ï ò Σε συνέντευξη µε τον Mashahisa Fujita Καθηγητή στο Πανεπιστήµιο του Kyoto, Ιαπωνία "Πιστεύω πως η διαµόρφωση µιας ενοποιητικής θεωρίας, που να µπορεί να είναι ανοιχτή σε νέες προσεγγίσεις, είναι σήµερα κάτι το απαραίτητο. Αυτόν το στόχο φαίνεται ότι µπορεί να εκπληρώσει η Νέα Οικονοµική Γεωγραφία." "Η περιφερειακή επιστήµη παρέχει την πλατφόρµα για τη δηµιουργία µίας κοινής "γλώσσας" επικοινωνίας µεταξύ των ειδικών παίζοντας έτσι τον καθοριστικό ρόλο του διαµεσολαβητή." ΑΠΟΨΕΙΣ 200 Ψυχάρης: Πώς θα αξιολογούσατε την κατάσταση της περιφερειακής επιστήµης σήµερα; Fujita: Αυτή είναι µία πολύ µεγάλη ερώτηση γιατί η περιφερειακή επιστήµη είναι ένας ιδιαίτερα διεπιστηµονικός και πολυ-επιστηµονικός χώρος, που καλύπτει πολλά διαφορετικά αντικείµενα, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι τα κατέχει όλα. Για παράδειγµα έχουµε επιστήµονες που ασχολούνται µε τις µεταφορές, το περιβάλλον, την αστική και περιφερειακή οικονοµία, τη δηµογραφία κ.ά.. Είναι δύσκολο να δώσω µία µόνο απάντηση σχετικά µε την κατάσταση της περιφερειακής επιστήµης, αλλά νοµίζω ότι γίνεται ολοένα και πιο δηµοφιλής. Παρακολουθώ τακτικά τα συνέδρια περιφερειακής επιστήµης των τµη- µάτων της Βορείου Αµερικής, της Ιαπωνίας, και µερικές φορές του Ευρωπαϊκού τµήµατος και παρατηρώ ότι ο αριθµός των άρθρων που κατατίθενται µεγαλώνει συνεχώς, οι συµµετέχοντες αυξάνονται ραγδαία και γενικότερα η ποιότητα των άρθρων γίνεται συνεχώς καλύτερη, ενώ ταυτόχρονα παρατηρώ ότι πολύ περισσότεροι νέοι άνθρωποι µε τα θέµατα αυτά. Πιστεύω ότι η Εταιρία Περιφερειακής Επιστήµης έχει το ρόλο του διαµεσολαβητή ανάµεσα σε ανθρώπους από διαφορετικά επιστηµονικά πεδία όπως για παράδειγµα ένας οικονοµολόγος και ένας πολεοδόµος-χωροτάκτης, οι οποίοι χρειάζονται ο ένας τον άλλο, ή ένας γεωγράφος και ένας οικονοµολόγος που δεν έχουν απαραίτητα καλές σχέσεις µεταξύ τους. Οι συναντήσεις της Εταιρίας Περιφερειακής Επιστήµης αποτελούν το πεδίο συνάντησης όλων των δια- αειχώρος, 3 (1):

7 φο ρε τι κών ει δι κο τή των, ε πί ί σοις ό ροις, και ό λοι γνω ρί ζου µε ό τι α νε ξάρ τη τα α πό το ε άν α να - φε ρό µα στε σε πό λεις ή πε ρι φέ ρειες, η έµ φα ση δί νε ται στις µε τα ξύ τους σχέ σεις και ό χι µό νο στην οι κο νο µί α µε τη στε νή έν νοια. Τα οι κο νο µι κά α πό µό να τους εί ναι µί α "πε ριο ρι σµέ νη" ε - πι στή µη, υ πό την έν νοια ό τι α κό µα και οι οι κο νο µο λό γοι δεν γνω ρί ζουν α πό λυ τα πως να χει - ρι στούν την οι κο νο µί α και ό ταν το ζη τού µε νο εί ναι ο σχε δια σµός ή η δη µιουρ γί α πο λι τι κής θα πρέ πει να συ µπε ρι λά βου µε πολ λές δια φο ρε τι κές α πό ψεις και προ σεγ γί σεις. Ο προ σα να το λι - σµός που έχου µε εί ναι σε ό λα τα χω ρι κά ζη τή µα τα, γε ω γρα φι κά ή χω ρο θέ τη σης αν θρώ πι νων δρα στη ριο τή των, αλ λά δε δο µέ νου ό τι κι νού µα στε πά ντα στο ε πί πε δο του χώ ρου, η χω ρο θέ - τη ση έ χει πά ντα ξε χω ρι στή ση µα σί α. Πέ ραν του προσ διο ρι σµού του χώ ρου, δεν θα πρέ πει να ξε χνά µε ό τι προ ερ χό µα στε α πό δια φο ρε τι κές ει δι κό τη τες και δεν εί ναι εύ κο λη η συ νερ γα σί α µε τα ξύ πο λε ο δό µων-χω ρο τα κτών, οι κο νο µο λό γων και γε ω γρά φων. Η πε ρι φε ρεια κή ε πι στή - µη πα ρέ χει την πλατ φόρ µα για αυ τή τη συ νερ γα σί α και συµ βά λει στη δη µιουρ γί α µί ας κοι - νής "γλώσ σας" ε πι κοι νω νί ας µε τα ξύ των ει δι κών παί ζο ντας έ τσι τον κα θο ρι στι κό ρό λο του δια µε σο λα βη τή. Ψυ χά ρης: Εί στε έ νας α πό τους πιο γνω στούς οι κο νο µο λό γους, και έ χε τε ει σά γει πολ λές νέες ι δέ ες στον το µέ α της Νέ ας Οι κο νο µι κής Γε ω γρα φί ας. Με ποι ο τρό πο πι στεύ ε τε ό τι αυ τές οι ι - δέ ες ε πη ρέ α σαν την πε ρι φε ρεια κή πο λι τι κή πα γκο σµί ως; ÊÅÉ ÌÅ ÍÁ ÐÏ ËÅ Ï ÄÏ ÌÉÁÓ Ù ÑÏ ÔÁ ÎÉÁÓ ÊÁÉ Á ÍÁ ÐÔÕ ÎÇÓ Fujita: εν γνω ρί ζω. Η Νέ α Οι κο νο µι κή Γε ω γρα φί α εί ναι έ νας πο λύ και νού ριος χώ ρος, που ξε κί νη σε τα τε λευ ταί α χρό νια, και εί ναι ί σως πο λύ νω ρίς για να ι σχυ ρι στεί κα νείς ό τι είχε ε πιρ ρο ές στις πο λι τι κές. Πι στεύ ω ό τι σύ ντο µα θα ε πη ρε ά σει τον τρό πο σκέ ψης των ε πι - στη µό νων που α σχο λού νται µε την πε ρι φε ρεια κή α νά πτυ ξη, την πε ρι φε ρεια κή οι κο νο µι κή και τα οι κο νο µι κά γε νι κό τε ρα. Έ χου µε ή δη πε τύ χει µί α δια φο ρο ποί η ση στον τρό πο που βλέ - που µε τα οι κο νο µι κά στον α κα δη µα ϊ κό χώ ρο και έ χου µε έ ντο νες ε πιρ ρο ές α πό τον Paul Krugman ο ο ποί ος εί ναι ι διαί τε ρα κα τα ξιω µέ νος. Το ί διο συ νέ βη και κα τά το πα ρελ θόν µε τον Michael Porter, του ο ποί ου η δου λειά έ δω σε νέ α πνο ή στην πε ρι φε ρεια κή ε πι στή µη α να νε ώ - νο ντας και παί ζο ντας κα θο ρι στι κό ρό λο στη δια µόρ φω ση των ι δε ών. Βέ βαια ο Michael Porter δεν ή ταν µό νο έ νας πο λύ πε τυ χη µέ νος α κα δη µα ϊ κός, αλ λά κα τεί χε έ να έ ντο να ορ γα νω τι κό πνεύ µα, και κα τά µί α έν νοια βο ή θη σε στην ε δραί ω ση και ευ ρεί α α να γνώ ρι ση της πε ρι φε ρεια - κής ε πι στή µης. Η δυ σκο λί α µε την πε ρι φε ρεια κή οι κο νο µι κή ή τις θε ω ρί ες χω ρι κού σχε δια σµού, εί ναι ό τι δεν α πο τε λούν έ να ο µο γε νές ε πι στη µο νι κό πε δί ο µε ξε κά θα ρες θε ω ρη τι κές βά σεις. εν υπάρ χει µί α πραγ µα τι κή συ νε κτι κή δο µή, έ να κοι νό σύ στη µα α ντι µε τώ πι σης ό λων των χω ρι - κών ζη τη µά των α νε ξάρ τη τα α πό το ε άν α να φε ρό µα στε στο ε πί πε δο της πό λης, της πε ρι φέ - ρειας η σε διε θνές ε πί πε δο. Έ τσι, σε διε θνές, πε ρι φε ρεια κό και α στι κό ε πί πε δο έ χου µε δια - φο ρε τι κές οι κο νο µι κές θε ω ρί ες, δια φο ρε τι κό θε σµι κό πλαί σιο και δια φο ρε τι κή α ντι µε τώ πι ση 201

8 áåé þñïò åé þñ ï ò στον σχε δια σµό χω ρίς να υ πάρ χει ση µεί ο το µής µε τα ξύ τους. Πι στεύ ω πως η δια µόρ φω ση µιας ε νο ποι η τι κής θε ω ρί ας, που να µπο ρεί να εί ναι α νοι χτή σε νέ ες προ σεγ γί σεις, εί ναι σή - µερα κά τι το α πα ραί τη το. Αυ τόν το στό χο φαί νε ται ό τι µπο ρεί να εκ πλη ρώ σει η Νέ α Οι κο νο - µι κή Γε ω γρα φί α η ο ποί α φέρ νει κο ντά την πο λι τι κή οι κο νο µί α, την α στι κή οι κο νο µι κή και τις κλα σι κές θε ω ρί ες χω ρο θέ τη σης, σε µια προ σπά θεια ου σια στι κής ε νο ποί η σής τους πά νω σε µι κρο οι κο νο µι κές βά σεις. Αυ τή η προ σπά θεια φαί νε ται να ε πι βρα βεύ ε ται α πό τους οι κο νο - µο λό γους, αλ λά και α πό άλ λους συγ γε νείς ε πι στη µο νι κούς κλά δους, που στο πα ρελ θόν έ δει - χναν πε ριο ρι σµέ νο εν δια φέ ρον για τη χω ρι κή διά στα ση της οι κο νο µί ας. Έ τσι τα τε λευ ταί α χρό νια βλέ που µε ό τι ό λο και πε ρισ σό τε ροι ε πι στή µο νες, και ι διαί τε ρα νέ οι, α σπά ζο νται τη Νέ α Οι κο νο µι κή Γε ω γρα φί α, κά τι που πη γά ζει α πό µια ου σια στι κή α νά γκη για διευ θέ τη ση των χω ρι κών ζη τη µά των σε πραγ µα τι κές κα τα στά σεις, ό πως για πα ρά δειγ µα αυ τές που έχουν προ κύ ψει α πό τη δη µιουρ γί α της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης και την ε νο ποί η ση των κρα τών. Η ε νο ποί η ση ση µαί νει ο τι τα ε θνι κά σύ νο ρα χά νουν ό λο και πε ρισ σό τε ρο τη ση µα σί α τους δη µιουρ γώ ντας µί α α-συ νο ρια κή οι κο νο µί α. Αυ τό θα συµ βεί µελ λο ντι κά και µε την Ευ - ρω πα ϊ κή Έ νω ση ό που τα σύ νο ρα πέ φτουν και οι ε θνι κές οι κο νο µί ες χά νουν τον πα ρα δο σιακό τους ρό λο. Κα τά συ νέ πεια τό σο η πα ρα δο σια κή πε ρι φε ρεια κή οι κο νο µι κή θε ω ρί α, ό σο και η πα ρα δο σια κή α στι κή θε ω ρί α, αν και έ χουν µε γά λη α πή χη ση, δεν εί ναι σε θέ ση να ερ µη νεύ - σουν ένα ο λό κλη ρο σύ στη µα α πό χώ ρες που µε ταλ λάσ σο νται κά τω α πό µί α έ νω ση. εν υ πάρ - χει θε ω ρί α για να κα λύ ψει και να ερ µη νεύ σει τα σύγ χρο να φαι νό µε να. Για το λό γο αυ τό προ - έ κυ ψε η α νά γκη να δη µιουρ γη θεί έ να νέ ο θε ω ρη τι κό πλαί σιο που να µπο ρεί να συ µπλη ρώ σει τις υπάρ χου σες οι κο νο µι κές θε ω ρί ες και να λά βει υπ' ό ψη του τη νέ α (οι κο νο µι κή) κα τά σταση όπως αυ τή δια µορ φώ νε ται µε την ε λεύ θε ρη µε τα κί νη ση ό χι µό νο του κε φα λαί ου αλ λά και του ερ γα τι κού δυ να µι κού. Σύµ φω να µε τη νε ο κλα σι κή θε ω ρί α, που βα σί ζε ται στις στα θε ρές α πο δό σεις κλί µα κας, η ε λεύ θε ρη µε τα κί νη ση των συ ντε λε στών πα ρα γω γής ο δη γεί στην ο µοιό µορ φη κα τα νο µή των οι κο νο µι κών δρα στη ριο τή των στο χώ ρο (αν και σα φώς µπο ρεί να υ πάρ ξουν και α νο µοιο µορ - φί ες). Κά τι τέ τοιο ό µως δεν συµ βαί νει στην πραγ µα τι κό τη τα, και η ει κό να που πα ρα τη ρού µε εί ναι πιο σύν θε τη. Βλέ που µε, για πα ρά δειγ µα, ση µα ντι κή χω ρι κή συ γκέ ντρω ση στην πε ριοχή που α να φέ ρε ται ως "µπλε µπα νά να" (το τό ξο α νά πτυ ξης Λον δί νο-μι λά νο), αλ λά και δια σπο - ρά της πα ρα δο σια κής οι κο νο µι κής δρα στη ριό τη τας στην λε γό µε νη πε ρι φέ ρεια. Το φαι νό µε - νο αυ τό δεν πε ριο ρί ζε ται στον ευ ρω πα ϊ κό χώ ρο, κα θώς και σε πα γκό σµιο ε πί πε δο βλέ που µε την ί δια ει κό να: συ γκέ ντρω ση αλ λά και δια σπο ρά της οι κο νο µι κής δρα στη ριό τη τας (προ φα - νώς δια φο ρε τι κού τύ που). Έ τσι η πα ρα δο σια κή βιο µη χα νι κή πα ρα γω γή τεί νει να µε τα κι νεί - ται σε πε ριο χές χα µη λού κό στους, ό πως η Κί να, κα θώς α πο φα σι στι κό κρι τή ριο χω ρο θέ τη σης α πο τε λεί πλέ ον η µεί ω ση του κό στους πα ρα γω γής. Ο µοί ως, στον το µέ α πα ρο χής υ πη ρε σιών βλέ που µε τις λε γό µε νες δρα στη ριό τη τες ρου τί νας (back office services) να µε τα κι νού νται στην Ιν δί α, για τί λό γω του δια δι κτύ ου γί νε ται δυ να τή η πα ρο χή τέ τοιων υ πη ρε σιών α πό α πό - 202

9 στα ση και ει δι κό τε ρα α πό µια πε ριο χή που έ χει το συ γκρι τι κό πλε ο νέ κτη µα λό γω της γλώσ - σας (αγ γλι κά) και του χα µη λού κό στους του ερ γα τι κού δυ να µι κού. Α πό την άλ λη µε ριά βλέ - που µε ι σχυ ρή συ γκέ ντρω ση στο χώ ρο των ε πο νο µα ζό µε νων δρα στη ριο τή των έ ντα σης γνώ - σης, ό που χώ ρες ό πως οι Η ΠΑ και η Ια πω νί α ι σχυ ρο ποιούν τη θέ ση τους σε πα γκό σµιο επί - πε δο. Έ τσι βλέ που µε α πό τη µί α, δια σπο ρά των πα ρα δο σια κών οι κο νο µι κών δρα στη ριο τή των και α πό την άλ λη συ γκέ ντρω ση των δρα στη ριο τή των και νο το µί ας και έ ντα σης γνώ σης σε ο - ρι σµέ νες πε ριο χές του πλα νή τη. Πως µπο ρεί αυ τό να ε ξη γη θεί; Στα πλαί σια (της α νά γκης) µιας ε νο ποι η µέ νης θε ω ρί ας η Νέ α Οι κο νο µι κή Γε ω γρα φί α προ σφέ ρει έ να βα σι κό ερ µη νευ τι - κό πλαί σιο. Α να φο ρι κά µε το ζή τη µα της πο λι τι κής, ό λα ε ξαρ τώ νται α πό τη βού λη ση της ε κά στο τε χώ ρας, κα θώς ό λες αυ τές οι θε ω ρί ες εί ναι πο λύ πρό σφα τες. Ω στό σο φαί νε ται ό τι έ χουν ισχυρή ε πιρ ρο ή στην Ια πω νί α, κά τι το ο ποί ο ε νι σχύ ε ται µε την πά ρο δο του χρό νου. Χα ρα κτη - ρι στι κό εί ναι το πα ρά δειγ µα του Υ πουρ γεί ου Κα τα σκευών και Με τα φο ρών, που τα τε λευ ταί - α χρό νια φαί νε ται να εν στερ νί ζε ται ό λο και πε ρισ σό τε ρο το θε ω ρη τι κό πλαί σιο της Νέ ας Οι - κο νο µι κής Γε ω γρα φί ας. Το πλαί σιο της ΝΟΓ µπο ρεί ε πί σης να βο η θή σει και στην α νά λυ ση ζη τη µά των α στι κής οι κο νο µι κής. Για πα ρά δειγ µα, στο πα ρελ θόν οι οι κο νο µο λό γοι δεν µπο ρού σαν να µι λή σουν για ζη τή µα τα θέ σε ως της πό λης. Ας ε ξε τά σου µε το πα ρά δειγ µα της Ια πω νί ας. Έ χου µε µια µε - γά λη πό λη, το Τό κιο, πλη θυ σµού τριά ντα ε κα τοµ µυ ρί ων κα τοί κων, και ση µα ντι κές πε ρι φε - ρεια κές πρω τεύ ου σες (πλη θυ σµού δύ ο ε κα τοµ µυ ρί ων κα τοί κων) των ο ποί ων η ε πί δο ση κα θο - ρί ζε ται ση µα ντι κά α πό την α πό στα ση τους α πό το Τό κιο. Η χω ρι κή γειτ νί α ση µε το Τό κιο δεν εί ναι α πα ραί τη τα κά τι κα λό. Ό πως έ χω πει το µε τα φο ρι κό δί κτυο εί ναι πο λύ βελ τιω µέ νο και έ τσι πε ριο χές που βρί σκο νται πο λύ κο ντά στο Τό κιο, π.χ χλµ., βλέ πουν τις υ ψη λού ε πι πέ δου δρα στη ριό τη τες τους να µε τα κο µί ζουν ε κεί και οι ί διες να βιώ νουν οι κο νο µι κό µα - ρα σµό. Ό µως τα πράγ µα τα αλ λά ζουν σε α πό στα ση χλµ. α πό το Τό κιο. Ε κεί βλέ που µε την πό λη Fukuoka της ε παρ χί ας Kyushu να γνω ρί ζει οι κο νο µι κή α νά πτυ ξη, κά τι που ο φεί λε - ται στο γε γο νός ό τι βρί σκε ται σε µια α πό στα ση αρ κε τά µα κριά α πό το Τό κιο. Σε µια προ σπά - θεια να τα ερ µη νεύ σου µε ό λα αυ τά, η Νέ α Οι κο νο µι κή Γε ω γρα φί α προ τάσ σει µια ε νο ποι η - τική θε ω ρί α που δί νει έµ φα ση στις οι κο νο µί ες συ γκέ ντρω σης. Σύµ φω να µε αυ τές, αν δυο πόλεις πα ρό µοιας οι κο νο µι κής δο µής εί ναι σχε τι κά κο ντά τό τε το σύ στη µα τους εί ναι α στα - θές και η µια θα α πορ ρο φή σει την άλ λη. Έ τσι για να υ πάρ χουν δια φο ρε τι κά πε ρι φε ρεια κά κέ ντρα, κά θε κέ ντρο θα πρέ πει µε κά ποιο τρό πο να δια φο ρο ποι η θεί α πό τα άλ λα. ια φο ρε - τι κά κά θε έ να τους θα α πορ ρο φη θεί α πό την µε γά λη πό λη. Αυ τό έ χει ε πί σης προ ε κτά σεις πο - λι τι κής, δη λα δή πως θα α να πτυ χθούν ε ξει δι κευ µέ νες οι κο νο µί ες συ γκέ ντρω σης σε κά θε µί α α πό αυ τές τις πό λεις. ÊÅÉ ÌÅ ÍÁ ÐÏ ËÅ Ï ÄÏ ÌÉÁÓ Ù ÑÏ ÔÁ ÎÉÁÓ ÊÁÉ Á ÍÁ ÐÔÕ ÎÇÓ 203

10 áåé þñïò åé þñ ï ò Ψυ χά ρης: Μι λώ ντας για πο λι τι κή, ποιος νο µί ζε τε ό τι µπο ρεί να εί ναι ο ρό λος του κρά τους; Βλέ που µε για πα ρά δειγ µα σή µε ρα να συ ντε λεί ται µια ση µα ντι κή αλ λα γή α να φο ρι κά µε το ρό λο του κρά τους στην οι κο νο µι κή δρα στη ριό τη τα, να µειώ νε ται η ση µα σί α του και ο πα ρεµ - βα τι κός του χα ρα κτή ρας. Ποιοι νο µί ζε ται ό τι εί ναι οι λό γοι για αυ τό και ποιες δι καιο δο σί ες πα ρα µέ νουν τε λι κά στο κρά τος; Πι στεύ ε ται ό τι οι νέ ες σχέ σεις και ι σορ ρο πί ες εί ναι πε ρισ σό - τε ρο ή το ί διο σύν θε τες α να φο ρι κά µε την δια µόρ φω ση πο λι τι κής; Fujita: Ί σως θα ή ταν κα λύ τε ρα να α να φερ θώ στην Ια πω νί α σε αυ τό το ση µεί ο. Πα ρα δο - σιακά η Ια πω νί α ή ταν µί α πο λύ κλει στή χώ ρα και έ κα νε έ να ά νοιγ µα προς τον υ πό λοι πο κό - σµο πριν α πό 150 χρό νια. η µιουρ γή θη κε τό τε η α νά γκη να εκ συγ χρο νι στεί, δη µιουρ γώ ντας κοι νω νι κο πο λι τι κές δο µές ι διαί τε ρα συ γκε ντρω τι κές έ χο ντας ως κέ ντρο το Τό κιο. Η παι δεί α για πα ρά δειγ µα εί ναι ι διαί τε ρα ο µοιο γε νής σε ο λό κλη ρη τη χώ ρα και ξε κι νώ ντας α πό έ να κα - λό επί πε δο άρ χι σε να βελ τιώ νε ται δη µιουρ γώ ντας µί α πα ρά δο ση γνώ σης. Στην ου σί α έ γι νε µί α α πορ ρό φη ση ό λων των ει δών των τε χνο λο γιών και των ε πι στη µών α πό τα άλ λα κρά τη και διδά χθη κε σε ό λους. Το υ ψη λό ε πί πε δο εκ παί δευ σης, η έ ντο νη ο µοιο γέ νεια αλ λά και η κε - ντρικά ε λεγ χό µε νη παι δεί α ο δή γη σαν σε µί α πο λύ πε τυ χη µέ νη βιο µη χα νι κή οι κο νο µί α. Έ τσι οποια δή πο τε πε ρι φε ρεια κά ζη τή µα τα και α νά γκες ρυθ µί ζο νται α πό το κε ντρι κό κρά τος δια µέ σου ε πι χο ρη γή σε ων και α να κα τα νο µής των κον δυ λί ων. Η ε θνι κή κυ βέρ νη ση συ γκε ντρώ νει τους φό ρους κε ντρι κά και µε τά τους α να κα τα νέ µει στις πε ρι φέ ρειες. Έ τσι, η πε ρι φε ρεια κή πο λι τι κή κα θο ρί ζε ται α πό την κε ντρι κή κυ βέρ νη ση. Αυ τό το σύ στη µα λει τουρ γού σε µέ χρι πριν α πό 30 χρό νια ό ταν η Ια πω νί α προ σπά θησε να φτά σει - να ε ναρ µο νι στεί µε τον υ πό λοι πο δυ τι κό κό σµο. Πριν α πό 20 χρό νια η Ια πω νί α κα τά φε ρε τε λι κά να αγ γί ξει την κο ρυ φή και σή µε ρα έ χει τη δεύ τε ρη πε ρισ σό τε ρο α νε πτυγ - µέ νη οι κο νο µί α στον κό σµο µε τά τις Η νω µέ νες Πο λι τεί ες. Στον το µέ α της τε χνο λο γί ας εί µα - στε πο λύ κο ντά στην πα γκό σµια κο ρυ φή αλ λά για να πε τύ χου µε πε ραι τέ ρω α νά πτυ ξη είναι ση µα ντι κό να α να πτύ ξου µε την και νο το µί α και την έ ρευ να. Η εκ παι δευ τι κή δια δι κα σί α εί ναι ό µως πο λύ δια φο ρε τι κή α πό την έ ρευ να. Κα τά την εκ παί δευ ση µπο ρού µε να γί νου µε ιδιαί τε - ρα ο µοιο γε νείς σαν άν θρω ποι και να α φο µοιώ σου µε τη γνώ ση, χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ µα εί ναι οι µα θη τές και ο τρό πος ει σα γω γής τους στα α νώ τα τα εκ παι δευ τι κά ι δρύ µα τα το ο ποί - ο βα σί ζε ται στην α πο µνη µό νευ ση και την α πο στή θι ση. Η προ σπά θεια ε ναρ µο νι σµού µε το υ τι κό κό σµο έ κα νε ε ντο νό τε ρη την α νά γκη για και νο το µί α ώ στε να µπο ρέ σει η Ια πω νί α να δια τη ρή σει τη θέ ση της στην πα γκό σµια κλί µα κα. Ποια εί ναι ό µως τε λι κά τα στοι χεί α ε κεί να που µπο ρούν να ο δη γή σουν στην και νο το - µί α και στην α φο µοί ω ση και χρή ση µε γα λύ τε ρου πο σο στού γνώ σης; Κα τά τη γνώ µη µου το ση µα ντι κό τε ρο εί ναι η δια φο ρε τι κό τη τα των αν θρώ πων. ια φο ρο ποί η ση των αν θρώ πων, δια φο ρο ποί η ση της ορ γά νω σης, δια φο ρο ποί η ση των πό λε ων, δια φο ρο ποί η ση των πε ρι φε - ρειών, ό λων των τύ πων οι δια φο ρο ποι ή σεις εί ναι ου σια στι κές και α να γκαί ες στην ε πί τευ ξη 204

11 της και νο το µί ας. Για τη δη µιουρ γί α της και νο τό µας ι δέ ας αρ κεί µό νο µί α πε ριο χή, ή έ νας µόνο άν θρω πος ε άν έ χει µί α δια φο ρε τι κή ο πτι κή γω νί α ή µί α δια φο ρε τι κή ι δέ α ή έ ναν δια φο - ρε τι κό τρό πο σκέ ψης. Έ τσι η α νο µοιο γέ νεια και η δια φο ρε τι κό τη τα κυ ρί ως του α τό µου α πο - κτά ξε χω ρι στή ση µα σί α, ε νώ ταυ τό χρο να γί νε ται α πα ραί τη τη η δια φο ρε τι κό τη τα στην ορ γά - νω ση και τη διοί κη ση, η δια φο ρε τι κό τη τα της κουλ τού ρας των πε ρι φε ρειών και γε νι κό τε ρα η µο να δι κό τη τα και η δια φο ρε τι κό τη τα ως έν νοιες. Στην Ια πω νί α, η ε πί τευ ξη της και νο το µί ας και της δια φο ρε τι κό τη τας, ο δή γη σε στην α νά γκη για α πο κέ ντρω ση των υ πη ρε σιών και στη δη µιουρ γί α αυ τό νο µων, αυ το διοι κού µε νων πε ρι φε ρειών. Η Ια πω νί α έ χει πλη θυ σµό πε ρί που 130 ε κα τοµ µυ ρί ων κα τα νε µη µέ νο σε εν νέ α πε ρι φέ ρειες. Το Τό κιο έ χει πε ρί που 30 ε κα τοµ µύ - ρια κα τοί κους, ά ρα έ χου µε 100 ε κα τοµ µύ ρια κα τοί κους στις ο κτώ πε ρι φέ ρειες οι ο ποί ες έχουν πε ρί που το 10% του συ νο λι κού πλη θυ σµού της χώ ρας που εί ναι έ να λο γι κό µέ γε θος µονά δας. Σε µί α µε γά λη χώ ρα ό πως η Ια πω νί α έ χου µε πε ρι φέ ρειες ό πως το Kyushu το ο ποίο έχει πε ρί που το ί διο µέ γε θος µε την Ολ λαν δί α αλ λά ε πει δή εί ναι ε λεγ χό µε νο και ε ξαρ τώ µε νο α πό το Τό κιο δεν µπο ρεί να α να πτύ ξει τη δι κή του ξε χω ρι στή ταυ τό τη τα και δρα στη ριό τη τα και πα ρα µέ νει στην α φά νεια. Η δι κή µου θέ ση εί ναι ό τι πρέ πει να δη µιουρ γη θούν 9 σχε δόν αυ τό νο µες πε ρι φέ ρειες, µε δια φο ρε τι κά εκ παι δευ τι κά συ στή µα τα, και κουλ τού ρα και να λει - τουρ γή σουν έ τσι. Ο ρό λος της κε ντρι κής κυ βέρ νη σης θα εί ναι να ε νι σχύ ει και να βο η θά ει τις δια φο ρε τι κές αυ τές α ντα γω νι στι κές πε ρι φέ ρειες και ό χι να προ σκολ λά ται και να εµ µέ νει στην ο µοιο γέ νεια. Η κε ντρι κή κυ βέρ νη ση θα πρέ πει να ε νι σχύ σει και να υ πο στη ρί ξει τη δια - φο ρε τι κό τη τα και την α ντα γω νι στι κό τη τα των πε ρι φε ρειών, βο η θώ ντας ό σες υ στε ρούν σε υπο δο µές και δί νο ντας σε ό λες ί σες ευ και ρί ες α νά πτυ ξης. Ψυ χά ρης: Τι θα εί χα τε να προ τεί νε ται σε έ ναν νέ ο ε πι στή µο να που θέ λει να α σχο λη θεί µε την πε ρι φε ρεια κή ε πι στή µη. Για τί πι στεύ ε τε ό τι α πο τε λεί έ ναν εν δια φέ ρο ντα ε πι στη µο νι κό χώ ρο; ÊÅÉ ÌÅ ÍÁ ÐÏ ËÅ Ï ÄÏ ÌÉÁÓ Ù ÑÏ ÔÁ ÎÉÁÓ ÊÁÉ Á ÍÁ ÐÔÕ ÎÇÓ Fujita: Σκε πτό µε νοι την πε ρι φε ρεια κή πο λι τι κή και πο λι τι κή α στι κής α νά πτυ ξης θα πρέ πει να κα τα λά βου µε ό τι εί ναι έ να ε ξαι ρε τι κά πο λύ πλο κο σύ στη µα α πό κοι νω νι κή, οι κο νο µι κή, πο λι τι σµι κή, και σχε δια στι κή ά πο ψη. Συ µπε ρι λαµ βά νει ό λα τα πε δί α της πραγ µα τι κής ζω ής, και τα οι κο νο µι κά εί ναι µό νο έ να µι κρό µέ ρος αυ τής. Η πε ρι φε ρεια κή ε πι στή µη α πο τε λεί έ να πο λυ-ε πι στη µο νι κό πε δί ο, λει τουρ γώ ντας ως πλατ φόρ µα για την ε πα φή και τη συ νερ γα σί α δια φο ρε τι κών ε πι στη µών. Μα ζί α να πτύ ξα µε έ ναν συ στη µα τι κό τρό πο δια λό γου και α νά λυ - σης και υ πάρ χει σε βα σµός και συ νερ γα σί α µε τα ξύ ό λων. Γνω ρί ζου µε τι κά νουν οι υ πό λοι πες ε πι στή µες σε χω ρι κά θέ µα τα και για το λό γο αυ τό πι στεύ ω ό τι η πε ρι φε ρεια κή ε πι στή µη θα α πο κτή σει µε γα λύ τε ρη ση µα σί α στο µέλ λον, για τί κα τά µί α έν νοια α πο τε λεί τον κλά δο που ενώ νει και α ξιο ποιεί ό λη αυ τή την ε πι µέ ρους γνώ ση. 205

12 áåé þñïò åé þñ ï ò Ψυ χά ρης: Τι εί ναι η Ελ λά δα για ε σάς; Έ χε τε έρ θει σε ε πα φή µε την Ελ λά δα και την αρ χαία Ελ λη νι κή φι λο σο φί α; Fujita: Πι στεύ ω ό τι α πό πλευ ράς πο λι τι σµού η Ελ λά δα ση µαί νει πά ρα πολ λά για ε µάς. Το κα τα πλη κτι κό εί ναι ό τι για πα ρά δειγ µα ο Πυ θα γό ρας και η γε ω µε τρί α ε ξα κο λου θούν να α πο - τε λούν α κό µα και σή µε ρα τη βά ση για την ε πι στή µη και σε θε ω ρη τι κό µα θη µα τι κό ε πί πε δο α κό µα και σή µε ρα εί ναι α ξε πέ ρα στοι. Στην φι λο σο φί α, ο Α ρι στο τέ λης και άλ λοι φι λό σο φοι εξα κο λου θούν να α πο τε λούν το ε πί κε ντρο της ση µε ρι νής φι λο σο φι κής σκέ ψης και λο γι κής. Στον το µέ α της τέ χνης, ε νώ δεν εί µαι έ νας άν θρω πος της τέ χνης, κά θε φο ρά που συ να ντώ την αρ χαί α Ελ λη νι κή τέ χνη πι στεύ ω ό τι τό τε ή ταν η µε γα λύ τε ρη και α ξε πέ ρα στη ακ µή της. Για εµάς τους Για πω νέ ζους, η Ελ λά δα ε ξα κο λου θεί να συµ βο λί ζει το δυ τι κό πο λι τι σµό. Πι στεύ ω ό τι στη πα γκό σµια αν θρώ πι νη ι στο ρί α η Ελ λά δα α πο τε λεί το λι γό τε ρο µί α α πό τις µε γα λύ τε - ρες πε ριό δους ακ µής και αυ τό έ χει µε γά λη ση µα σί α. Ψυ χά ρης: Και µια τε λευ ταί α ε ρώ τη ση. Χθες στη διά λε ξη που δώ σα τε εί δα µε µε γά λη χα ρά έ ναν τό σο διά ση µο οι κο νο µο λό γο να µι λά µε σθέ νος και α γά πη για την ε πι στή µη του, και µε τη χρή ση ποι κί λων µέ σων και τρό πων να προ σπα θεί να κε ντρί σει το εν δια φέ ρον του α κρο α - τη ρί ου του. Θα ή θε λα να σας ρω τή σω τι θε ω ρεί τε ως το κε ντρι κό ά ξο να της ε πι στή µης σας, και ποια ι δέ α σας ε µπνέ ει και σας συ ναρ πά ζει πε ρισ σό τε ρο; Εί ναι κά τι που µπο ρεί τε να το προσ διο ρί σε τε ή εί ναι κά τι που υ πα γο ρεύ ε ται α πό µί α φυ σι κή σας κλί ση; Fujita: Ό λη µου τη ζω ή ή µουν ε ρω τευ µέ νος µε τη χω ρι κή διά στα ση της αν θρώ πι νης δρα στη - ριό τη τας, και θε ω ρώ ό τι αυ τό εί ναι έ να ι διαί τε ρα εν δια φέ ρον α ντι κεί µε νο ό χι µό νο α πό την οι κο νο µι κή του σκο πιά αλ λά συ µπε ρι λαµ βά νο ντας ό λες τις αν θρώ πι νες δρα στη ριό τη τες. Με εν δια φέ ρει πά ρα πο λύ ο χω ρι κός σχε δια σµός µε την ευ ρύ τε ρή του έν νοια. Η γε ω γρα φί α και η οι κο νο µι κή γε ω γρα φί α εί ναι ι διαί τε ρα ση µα ντι κοί το µείς, αλ λά το µε γά λο µου εν δια φέ ρον εί ναι η ε πί δρα ση των αν θρω πί νων λει τουρ γιών µέ σα στο χώ ρο. Στις βα σι κές σπου δές µου εί µαι πο λι τι κός µη χα νι κός, α πο φοί τη σα α πό το πα νε πι στή - µιο του Κιό το και ερ γά στη κα στο Κιό το και στο Λον δί νο ως µη χα νι κός. Ταυ τό χρο να γί νε ται ό λο και πιο έ ντο νο το εν δια φέ ρον και η α νά γκη να α σχο λη θώ µε τα οι κο νο µι κά, αλ λά στο πανε πι στή µιο του Κιό το τα οι κο νο µι κά ή ταν ταυ τι σµέ να µε τον Μαρ ξι σµό, και έ τσι δι δά - χτηκα το "Το Κε φά λαιο" του Μαρ ξ. Το µε λέ τη σα σε βά θος και εί δα ό τι µε εν διέ φε ρε πο λύ πε - ρισ σό τε ρο α πό τα γε νι κά οι κο νο µι κά τα ο ποί α κά ποιες φο ρές γί νο νται πο λύ τε χνι κά και "ρη - χά" ας µου ε πι τρα πεί ο ό ρος. Βε βαί ως µε αυ τή µου την το πο θέ τη ση δεν εν νο ώ σε κα µί α πε ρί - πτω ση ό τι α ναι ρώ τη χρη σι µό τη τα των οι κο νο µι κών, αλ λά πι στεύ ω ό τι δεν εµ βα θύ νουν αρ κε - τά σε φι λο σο φι κά ζη τή µα τα. Έ να πα ρά δειγ µα θα ή ταν ό τι στο "Κε φά λαιο", ο λό κλη ρη η κοι - νω νί α α να λύ ε ται µέ σα α πό µί α οι κο νο µι κή µα τιά. Νο µί ζω ό τι έ χω µά θει να σκέ πτο µαι σφαι - 206

13 ρι κά και πιο συν δυα στι κά, αλ λά πά ντα τα εν δια φέ ρο ντα µου ή ταν η πε ρι φε ρεια κή, χω ρι κή διά στα ση, και α κο λου θώ ντας αυ τό το δρό µο κα τέ λη ξα στη Φι λα δέλ φεια στο τµή µα Πε ρι φε - ρεια κής Ε πι στή µης για να α σχο λη θώ συ στη µα τι κά µε το θέ µα. Τε λι κά η έµ φα σή µου εί ναι πά - ντα στον ρό λο του αν θρώ πι νου πα ρά γο ντα στη χω ρι κής ορ γά νω ση εί τε µι λά µε για πε ρι φε - ρεια κή ε πι στή µη, γε ω γρα φί α, ή οι κο νο µι κά τα ο ποί α εί ναι οι κλά δοι που µε εν δια φέ ρουν. Η α πά ντη ση εί ναι στη συ νερ γα σί α των ε πι στη µών και ό χι µό νο α µι γώς οι κο νο µι κά, ε γώ προ σω - πι κά δεν θε ώ ρη σα πο τέ τον ε αυ τό µου µό νο οι κο νο µο λό γο για τί η έµ φα ση εί ναι στη χω ρι κή έκ φρα ση των αν θρώ πι νων δρα στη ριο τή των και πά ντα ε κτι µώ τις δια φο ρε τι κές ι δέ ες και ο - πτι κές που έ χουν να προ σφέ ρουν τα υ πό λοι πα ε πι στη µο νι κά πε δί α. Ί σως γι' αυ τό να ευ θύ νε ται η παι δεί α µου ως µη χα νι κός και το γε γο νός ό τι δεν έ χω δώ - σει ι διαί τε ρη έµ φα ση σε έ να ε πι µέ ρους α ντι κεί µε νο των οι κο νο µι κών αλ λά στο ευ ρύ τε ρο πεδί ο που α σχο λεί ται µε τη χω ρι κή διά στα ση της αν θρώ πι νης δρα στη ριό τη τας. Έ τσι δί νω προ σο χή και στις α πό ψεις άλ λων ε πι στη µό νων, ό χι µό νο οι κο νο µο λό γων, και αυ τό πι στεύ ω µε κά νει δια φο ρε τι κό α πό άλ λους συ να δέλ φους οι ο ποί οι εί ναι α φο σιω µέ νοι σε έ να στε νά ορι σµέ νο ε πι στη µο νι κό α ντι κεί µε νο. Ψυ χά ρης: Κα θη γη τά κ. Fujita σας ευ χα ρι στώ πο λύ για την τι µή που µου κά να τε να βρε - θούµε ε δώ στην Jyvaskyla και να έ χου µε µια τό σο εν δια φέ ρου σα συ ζή τη ση. Ελ πί ζω οι συ νά - δελ φοι µου και ε γώ να έ χου µε τη χα ρά να σας δού µε σύ ντο µα και στη χώ ρα µας. ÊÅÉ ÌÅ ÍÁ ÐÏ ËÅ Ï ÄÏ ÌÉÁÓ Ù ÑÏ ÔÁ ÎÉÁÓ ÊÁÉ Á ÍÁ ÐÔÕ ÎÇÓ Fujita: Θα ή ταν µε γά λη χα ρά για µέ να να ε πι σκε φτώ την Ελ λά δα. Ό πως έ χω πει, και ί σως γνω ρί ζε τε, για µας τους Για πω νέ ζους η Ελ λά δα ταυ τί ζε ται µε το δυ τι κό πο λι τι σµό και θα µε εν διέ φε ρε πο λύ έ να τέ τοιο τα ξί δι. Θα πε ρι µέ νω µε α νυ πο µο νη σί α να σας δω στην Ελ λά δα. Και κά τι τε λευ ταί ο. Τα άρ θρα και τα βι βλί α του Fujita είναι σύνθετα, χα ρα κτη ρί ζο νται α πό έ ντο νο φορ µα λι σµό και η µε λέ τη τους προ ϋ πο θέ τει πο λύ κα λή γνώ ση µα θη µα τι κών και οι κο νο µε τρί ας. Ε πη ρε α σµέ νοι α πό αυ τό θε λή σα µε να τον ρω τή σου µε κα τά πό σον οι υ πο λο - γι στές έ χουν ε πη ρε ά σει την µέ θο δο α νά λυ σης και τον τρό πο ερ γα σί ας του. Η α πά ντη ση που λά βα µε ή ταν α φο πλι στι κή. Ού τε λί γο ού τε πο λύ µας εί πε ό τι δεν χρη σι µο ποιεί πο τέ υ πο λο γι - στή, ού τε καν γνω ρί ζει πως να γρά ψει µε αυ τόν έ να α πλό κεί µε νο. Ε πί σης δεν ο δη γεί, και τέ - λος, δεν έ χει κά µε ρα! Α πό ά πο ψη τε χνο λο γι κή, µας εί πε, βρί σκο µαι α κό µη στην ε πο χή του λί - θου! 207

14 áåé þñïò åé þñ ï ò Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1. Σκο πός του πε ριο δι κού Α ει χώ ρος εί ναι η προ ώ θη ση του δια λό γου και του προ βλη µα τι - σµού για ζη τή µα τα που α φο ρούν την πο λε ο δο µί α, τη χω ρο τα ξί α και την α νά πτυ ξη και σχε τί - ζο νται τό σο µε την ελ λη νι κή ό σο και µε τη διε θνή ε µπει ρί α. Το πε ριο δι κό δέ χε ται για δη µο σί - ευ ση πρω τό τυ πα ε πι στη µο νι κά άρ θρα. Ε πί σης δέ χε ται κεί µε να για ζη τή µα τα πο λι τι κής, κρι - τι κούς σχο λια σµούς για συ νέ δρια, συ νε ντεύ ξεις µε ξέ νους και Έλ λη νες ε πι στή µο νες, θε µα τι - κές κρι τι κές (review articles), κα θώς και κρι τι κές/πα ρου σιά σεις για σχε τι κά βι βλί α, ο πτι κο α - κου στι κά προ ϊ ό ντα και προ ϊ ό ντα/υ πη ρε σί ες των νέ ων τε χνο λο γιών που α να φέ ρο νται στην προ η γού µε νη θε µα το λο γί α (κι νη µα το γρα φι κές ται νί ες, τη λε ο πτι κά προ γράµ µα τα, βι ντε ο κα - σέ τες, DVD, CD-ROM, δι κτυα κούς ι στο χώ ρους, κ.ά.). Τα άρ θρα κρί νο νται α πό δυο α νώ νυ - µους κρι τές και τα υ πό λοι πα κεί µε να α πό τη Συ ντα κτι κή Ε πι τρο πή. 2. Τα πρω τό τυ πα ε πι στη µο νι κά άρ θρα πρέ πει, κα τά κα νό να, να µην υ περ βαί νουν τις 8000 λέ ξεις, να εί ναι τυ πω µέ να στη µια ό ψη του χαρ τιού, σε δι πλό διά στη µα, µε πε ρι θώ ριο 2,5 εκα - το στά, και να πε ρι λαµ βά νουν τον α ριθ µό της σε λί δας (στο δε ξί ά κρο της ε πι κε φα λί δας). Στέλ - νο νται τρί α ε κτυ πω µέ να α ντί τυ πα (τα ο ποί α δεν ε πι στρέ φο νται) κα θώς και µια α κρι βώς ί δια η λε κτρο νι κή εκ δο χή (σε µορ φή MS-Word.doc µε α πο στο λή µε ). Η πρώ τη σε λί δα πρέ - πει να πε ρι λαµ βά νει τον τί τλο, τα ο νό µα τα των συγ γρα φέ ων, την ε παγ γελ µα τι κή τους ι διό - τητα, την τα χυ δρο µι κή και η λε κτρο νι κή τους διεύ θυν ση, τα τη λέ φω να και φαξ. Η δεύ τε ρη σελί δα πρέ πει να πε ρι λαµ βά νει µε τη σει ρά: τον τί τλο, µι κρή πε ρί λη ψη (abstract) λέξε ων στα ελ λη νι κά η ο ποί α θα α να φέ ρει το σκο πό και τα α πο τε λέ σµα τα του άρ θρου, κα θώς και έ ως 7 λέ ξεις κλει διά. Οι υ πο ση µειώ σεις πρέ πει να πε ριο ρί ζο νται στις α πο λύ τως α πα ραί - τη τες, να α ριθ µού νται µε 1, 2, 3 κ.λπ. και να το πο θε τού νται στο τέ λος της σε λί δας. Οι συγ γρα - φείς πρέ πει να δη λώ νουν ό τι τα κεί µε να δεν έ χουν υ πο βλη θεί αλ λού ή αν έ χουν δη µο σιευ θεί σε άλ λη γλώσ σα. Η Συ ντα κτι κή Ε πι τρο πή δε σµεύ ε ται ό τι θα τους α πα ντή σει µέ σα σε 6 µή νες. 3. Οι πί να κες και τα σχή µα τα το πο θε τού νται µε τί τλους και αύ ξο ντα α ριθ µό µέ σα στο κεί - µε νο. Οι πί να κες α να φέ ρο νται µε τις πι θα νές πη γές τους, ό πως και ό λες οι α πει κο νί σεις (χάρ - τες, γρα φή µα τα, δια γράµ µα τα, φω το γρα φί ες κ.ά.) οι ο ποί ες ο νο µά ζο νται Σχή µα τα. Τα έγ - χρω µα σχή µα τα θα δη µο σιεύ ο νται σε α σπρό µαυ ρη έκ δο ση. Αν το άρ θρο ε πι λε γεί για δη µο - σί ευ ση θα ζη τη θούν οι πρω τό τυ πες µορ φές των σχη µά των. 4. Οι βι βλιο γρα φι κές α να φο ρές πρέ πει να υ πάρ χουν µέ σα στο κεί µε νο µε πρώ το το ε πί θε το των συγ γρα φέ ων (στην πρω τό τυ πη γλώσ σα) α κο λου θού µε νο α πό το έ τος δη µο σί ευ σης και, όπου εί ναι α πα ραί τη το, τις σε λί δες σε πα ρέν θε ση, για πα ρά δειγ µα (Smith και Jones, 1995: 25-9 Smith, 1992α και 1992β). Στην πε ρί πτω ση τριών ή πε ρισ σο τέ ρων συγ γρα φέ ων α να φέ - 208

15 ρε ται το πρώ το ε πί θε το α κο λου θού µε νο α πό το κ.ά. Οι πλή ρεις βι βλιο γρα φι κές α να φο ρές τοπο θε τού νται (σε δι πλό διά στη µα) σε ξε χω ρι στή σε λί δα στο τέ λος του κει µέ νου. Πρέ πει να πε ρι λαµ βά νουν τα ε πί θε τα και τα αρ χι κά ό λων των συγ γρα φέ ων (στην πρω τό τυ πη γλώσ σα), το έ τος δη µο σί ευ σης (σε πα ρέν θε ση), τον τί τλο του άρ θρου ή του βι βλί ου, τον πλή ρη τί τλο του πε ριο δι κού, τον τό µο και τις σε λί δες, κα θώς και, στην πε ρί πτω ση βι βλί ων και άλ λων ντο - κου µέ ντων, τον τό πο έκ δο σης και τον εκ δο τι κό οί κο. Για πα ρά δειγ µα: Allmendinger P., Prior A. και Raemaekers J. (επ.) (2000) Introduction to Planning Practice, Chichester: John Wiley & Sons. Olmsted F. L. (1996), "Public parks and the enlargement of towns", στο R. T. LeGates και F. Stout (επ.), The City Reader, London: Routledge, Cullingworth J. B. (1994) "Alternate planning systems", Journal of the American Planning Association, 60 (2): Α ρα βα ντι νός Α., Βλα στός Θ., Γκό λιας Ι. και Πε τρά κης Κ. (1995) " ια δη µο τι κό Τραµ: Σύν δεση του Κέ ντρου Α θή νας µε Πα ρα λια κούς ή µους", Α θή να: ή µος Α θη ναί ων. 5. Αν το ε πι τρέ πουν οι προ θε σµί ες τα κεί µε να θα α πο στέλ λο νται στους συγ γρα φείς πριν από την τε λι κή ε κτύ πω ση για διορ θώ σεις (µό νο τυ πο γρα φι κά λά θη και ό χι ση µα ντι κές αλ λα γές ή α να θε ω ρή σεις). Τα κεί µε να θα πρέ πει να διορ θώ νο νται α µέ σως και να ε πι στρέ φο νται στις Πα νε πι στη µια κές Εκ δό σεις Θεσ σα λί ας. ÊÅÉ ÌÅ ÍÁ ÐÏ ËÅ Ï ÄÏ ÌÉÁÓ Ù ÑÏ ÔÁ ÎÉÁÓ ÊÁÉ Á ÍÁ ÐÔÕ ÎÇÓ 6. Τα κεί µε να για ζη τή µα τα πο λι τι κής και οι κρι τι κοί σχο λια σµοί των συ νε δρί ων πρέ πει, κατά κα νό να, να µην υ περ βαί νουν τις 4000 λέ ξεις, οι θε µα τι κές κρι τι κές τις 3000 λέ ξεις, ενώ οι κρι τι κές για βι βλί α και ο πτι κο α κου στι κά προ ϊ ό ντα τις 2000 λέ ξεις. Ό λα τα κεί µε να θα απο - στέλ λο νται τα χυ δρο µι κά και η λε κτρο νι κά στη διεύ θυν ση του πε ριο δι κού. 7. Ο κά θε συγ γρα φέ ας θα λαµ βά νει τα χυ δρο µι κά δυο τεύ χη του πε ριο δι κού δω ρε άν. 8. Τα βι βλί α για βι βλιο κρι τι κή α πο στέλ λο νται σε δυο α ντί τυ πα στη διεύ θυν ση του πε ριο δι - κού. 9. Ό λες οι συ νερ γα σί ες στέλ νο νται τα χυ δρο µι κά στη διεύ θυν ση: Πε ριο δι κό Α ει χώ ρος, Τµήµα Μη χα νι κών Χω ρο τα ξί ας, Πο λε ο δο µί ας και Πε ρι φε ρεια κής Α νά πτυ ξης, Πα νε πι στή µιο Θεσ σα λί ας, Πε δί ον Ά ρε ως, Βό λος Ε πί σης εί ναι υ πο χρε ω τι κή η η λε κτρο νι κή α πο στολή στη διεύ θυν ση (Άν να Σα µα ρί να). 209

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 áåé þñïò Ê ÅÉÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, ÙÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔ ÕÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 NÏÅÌÂÑÉÏÓ 2003 NOVEMBER 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα Μό δα ή α νά γκη; ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα συ ζη τιέ ται στους κύ κλους των διευθυ ντι κών στε λε χών των διά φο ρων ορ γανι σμών και ε πι χει ρή σε ων. Το θέ μα αυ τό

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 áåé þñïò Ê ÅÉÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, ÙÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔ ÕÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 NÏÅÌÂÑÉÏÓ 2003 NOVEMBER 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Το Μέλλον της FYROM

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Το Μέλλον της FYROM ΤΟ ΜΕΛ ΛΟΝ ΤΗΣ FYROM ΚΕΙΜΕΝΟ: Δρ. Α θα νά σιος Ε. Δρούγος, Διε θνο λό γος-στρα τιω τι κός Α να λυ τής, Ειδικός σε Θέματα Διεθνούς Ασφάλειας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Οι ε ξε λί ξεις στα Δυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ Killing the enemy s courage is as vital as killing his troops «Η κάμ ψη του η θι κού του ε χθρού, εί ναι τό σο ζω τι κής ση μα σί ας όσο να σκο τώ νεις τα στρα τεύ μα τά του»

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 áåé þñïò Ê ÅÉÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, ÙÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔ ÕÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 NÏÅÌÂÑÉÏÓ 2003 NOVEMBER 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα