áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2"

Transcript

1 áåé þñïò Ê ÅÉÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, ÙÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔ ÕÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 NÏÅÌÂÑÉÏÓ 2003 NOVEMBER 2003

2 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός Α θα νά σιος - Ε ΜΠ Αν δρι κό που λος Αν δρέ ας - Οι κο νο µι κό Πα νε πι στή µιο Α θη νών Βα σεν χό βεν Λου δο βί κος - Ε ΜΠ Γιαν να κού ρου Τζί να - Υ ΠΕ ΧΩ Ε Γιαν νιάς η µή τρης - Πα νε πι στή µιο Θεσ σα λί ας ελ λα δέ τσι µας Παύ λος - Χα ρο κό πειο Πα νε πι στή µιο ε µα θάς Ζα χα ρί ας - Πά ντει ο Πα νε πι στή µιο Ιω αν νί δης Γιάν νης - Tufts University, USA Κα λο γή ρου Νί κος - ΑΠ Θ Κα ρύ δης η µή τρης - Ε ΜΠ Κο σµό που λος Πά νος - ΠΘ Κου κλέ λη Ε λέ νη - University of California, USA Λα µπρια νί δης Λό ης - Πα νε πι στή µιο Μα κε δο νί ας Λου κά κης Παύ λος - Πά ντει ο Πα νε πι στή µιο Λου ρή Ε λέ νη - Οι κο νο µι κό Πα νε πι στή µιο Α θη νών Μα ντου βά λου Μα ρί α - Ε ΜΠ Με λα χροι νός Κώ στας - University of London, Queen Mary, UK Μο δι νός Μι χά λης - Εθν. Κέντρο Περιβ. και Αειφ. Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) Μπρια σού λη Ε λέ νη - Πα νε πι στή µι ο Αι γαί ου Πα πα θε ο δώ ρου Αν δρέ ας - University of Surrey, UK Πρε βε λά κης Γεώρ γιος-στυλ. - Universite de Paris I, France Φω τό που λος Γιώρ γος - Πα νε πι στή µι ο Θεσ σα λί ας Χα στά ο γλου Βίλ µα - ΑΠ Θ ιεύθυνση: Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιοδικό ΑΕΙΧΩΡΟΣ Πεδίον Άρεως, ΒΟΛΟΣ τηλ.: fax:

3 ÊÅÉÌÅÍÁ ÐÏËÅÏÄÏÌÉÁÓ ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ áεπιστηµονικό Περιοδικό áåé þñïò åé þñ ï ò

4 áåé þñïò åé þñ ï ò ÅðéìÝëåéá Ýêäïóçò : ííá Óáìáñßíá - Ðáíáãéþôçò ÐáíôáæÞò Layout : ÐáíåðéóôçìéáêÝò Åêäüóåéò Èåóóáëßáò Ó åäéáóìüò åîùöýëëïõ : Ãéþñãïò ÐáñáóêåõÜò Åêôýðùóç : ÁëÝêïò ÎïõñÜöáò ÊåíôñéêÞ äéüèåóç : ÐáíåðéóôçìéáêÝò Åêäüóåéò Èåóóáëßáò

5 ÊÅÉÌÅÍÁ ÐÏËÅÏÄÏÌÉÁÓ ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ Ðåñéå üìåíá ÅéóáãùãÞ ÄåëëáäÝôóéìáò Ð. Ï ó åäéáóìüò ôïõ þñïõ: åîåëßîåéò êáé ðñïïðôéêýò áðü ôï ðáñüäåéãìá ôçò Éôáëßáò ÌéôæÜëçò Í. Ç åìðåéñßá ðïëåïäüìçóçò ôçò ðåñéöýñåéáò Westelijke Tuinsteden (Äõôéêþí êçðïõðüëåùí) ôïõ ìóôåñíôáì ÔñáôóÝëá Ì Áñ éôåêôïíéêþ ôïðßïõ êáé ðñïóôáôåõüìåíåò öõóéêýò ðåñéï Ýò. Ðñïóôáóßá êáé áíüäåéîç ôïõ äüóïõò ÄñáãïõíôÝëé óôç Óéèùíßá áëêéäéêþò Ãïóðïäßíç A., ÌðåñéÜôïò Ç. Ç "êõñéáñ ßá" ôçò áñ éôåêôïíéêþò êëçñïíïìéüò êáé ôïõ êáéíïôüìïõ ó åäéáóìïý óå áíáäõüìåíá "äéåèíï-ôïðéêï-ðïéçìýíá" áóôéêü ôïðßá: ç ðåñßðôùóç ôçò ÁèÞíáò 2004 áúíôáñëþò Ì. ÍïìéêÝò êáé äéïéêçôéêýò ðñïûðïèýóåéò åöáñìïãþò ôçò Ïäçãßáò 92/43 óôçí ÅëëÜäá: åéóáãùãéêýò óêýøåéò êáé ðáñáôçñþóåéò ÈÅÌÁÔÁ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ Ãïóðïäßíç A., ÓêÜãéáííçò Ð. ÓðïõäÝò Ðïëåïäïìßáò, ùñïôáîßáò êáé ÁíÜðôõîçò óôá ÅëëçíéêÜ ÐáíåðéóôÞìéá: ðñïêëþóåéò êáé ðñïïðôéêýò Ðáðáäïýëçò Á. Ç äéá åßñéóç áíáðôõîéáêþí ðüñùí óå öèßíïõóåò âéïìç áíéêýò ðåñéï Ýò ÓÔÁÕÑÏÄÑÏÌÉÁ ÔÏÕ Ó ÅÄÉÁÓÌÏÕ Øõ Üñçò Ã. ERSA, Jyvaskyla, 2003 ÊÑÉÔÉÊÅÓ ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÅÉÓ áúíôáñëþò Ì. Andreas Papapetropoulos, La prise en compte de l'environnement par les procédures du droit de l'urbanisme en France et en Grèce Üëêïò Ã. Ê. Ìðßèáò, ÏéêïíïìéêÞ Èåþñçóç ôçò ÐåñéâáëëïíôéêÞò Ðñïóôáóßáò Âëüíôæïò Ã., Óïýôóáò Ê. Ë. Ëáìðñéáíßäçò, Ç Åðé åéñçìáôéêüôçôá óôçí ÅõñùðáúêÞ ¾ðáéèñï. Ç Ðåñßðôùóç ôçò ÅëëÜäáò ÁÐÏØÅÉÓ ÓõíÝíôåõîç ìå ôïí Andy Thornley ÓõíÝíôåõîç ìå ôïí Thomas Reiner

6 áåé þñïò åé þñ ï ò Νο µι κές και διοι κη τι κές προ ϋ πο θέ σεις ε φαρ µο γής της Ο δη γί ας 92/43 στην Ελ λά δα: ει σα γω γι κές σκέ ψεις και πα ρα τη ρή σεις* Μά ριος Χα ϊ νταρ λής ι δά σκων (407), Πα νε πι στή µιο Θεσ σα λί ας Πε ρί λη ψη Με την κοι νο τι κή Ο δη γί α 92/43 ε πι χει ρεί ται η δη µιουρ γί α ε νός ευ ρύ οι κο λο γι κού δι κτύ ου προ στα τευό µε νων πε ριο χών στον ευ ρω πα ϊ κό χώ ρο, µε κύ ρια φι λο δο ξί α τη δια χρο νι κή δια φύ - λα ξη της κοι νής ευ ρω πα ϊ κής φυ σι κής κλη ρο νο µιάς. Η λει τουρ γι κή έ ντα ξη στο ε θνι κό δί καιο του κοι νο τι κού αυ τού νο µι κού κει µέ νου, η ε φαρ µο γή του ο ποί ου α φο ρά µε τον έ να ή τον άλλο τρό πο στο 18% πε ρί που της συ νο λι κής γε ω γρα φι κής ε πι φά νειας της Ελ λά δας, α πο τε λεί ένα ιδιαί τε ρα ε πί πο νο εγ χεί ρη µα. Η α νά γκη ορ θής ε ναρ µό νι σης του ελ λη νι κού δι καί ου προς την Ο δη γί α, η ι σορ ρο πη µέ νη χρή ση κα νο νι στι κών και συµ βα τι κών µε θό δων, η ε πι λο γή του κατάλ λη λου διοι κη τι κού σχή µα τος διοί κη σης και ορ γά νω σης των προ στα τευό µε νων πε ριο - χών και η α ντι µε τώ πι ση των συ γκρού σε ων µε τα ξύ ι διο κτη σια κών δι καιω µά των και προ στα - σί ας του πε ρι βάλ λο ντος α πο τε λούν τις βα σι κό τε ρες προ ϋ πο θέ σεις ε νερ γο ποί η σης του ικτύου "Natura 2000". Η ε πί τευ ξη του στό χου αυ τού προ βλέ πε ται να κα λύ ψει σε ση µα ντι - κό βαθ µό το έλ λειµ µα νο µο θε τι κής πο λι τι κής που υ πάρ χει α φε νός στα ζη τή µα τα της δια χεί - ρι σης του πε ρι βάλ λο ντος, α φε τέ ρου δε στη συ σχέ τι ση της πε ρι βαλ λο ντι κής προ στα σί ας µε την α νά γκη ι σόρ ρο πης α νά πτυ ξης του ελ λη νι κού χώ ρου. Λέ ξεις κλει διά Προ στα σί α/ ια χεί ρι ση του πε ρι βάλ λο ντος, προ στα τευό µε νη πε ριο χή, κα νο νι στι κή/συµ βα τι - κή µέ θο δος, φο ρέ ας δια χεί ρι σης, δι καί ω µα της ι διο κτη σί ας. * Tο άρ θρο αυ τό α πο δί δει σε ση µα ντι κό βαθ µό ει σή γη σή µου που πραγ µα το ποι ή θη κε σε η µε ρί δα για την Oδη γί α "Natura 2000", την ο ποί α ορ γά νω σε στις στο Βό λο το Τµή µα Μη χα νι κών Χω ρο τα ξί ας, Πο λε ο δο µί ας και Πε - ρι φε ρεια κής Α νά πτυ ξης του Πα νε πι στη µί ου Θεσ σα λί ας. Ο προ σα να το λι σµός της ει σή γη σης αυ τής κι νεί ται προς τη πλευ ρά του τι πρέ πει να γί νει σε ε πί πε δο νο µο θε τι κής πο λι τι κής πε ρι βάλ λο ντος, µε άλ λα λό για σε ε πί πε δο de lege ferenda, για την έ γκαι ρη και ορ θή ε νερ γο ποί η ση της Ο δη γί ας αυ τής. Οι πε ρι λαµ βα νό µε νες στο άρ θρο πλη ρο φο ρί ες κα λύ πτουν µέ χρι και τα τέ λη Ο κτω βρί ου αειχώρος, 2 (2):

7 Legal and administrative prerequisites for the implementation of Directive 92/43 in Greece; Introductory reflections and comments Council Directive 92/43 attempts to create a wide ecological network of protected areas in Europe, principally aiming at the lasting conservation of the common European natural heritage. The functional integration in national law of this European Community legal text, whose application involves, in one way or another, the covering of almost 18% of the total geographical area of Greece, is a painstaking task. The need of a correct harmonization of Greek Law with the Directive, the balanced use of command-and-control and contractual approaches, the choice of the proper administrative tools for the management and organization of protected areas, and conflict management between property rights and the protection of the environment are the key prerequisites to activate the "Natura 2000" network. The achievement of this aim is expected to cover to an important extent, on one hand the current legislative policy deficit on environmental management issues and on the other hand the correlation of environmental protection with the need for sustainable development of the Greek area. Keywords Environmental protection/management, protected area, command-and-control/ contractual approach, management body, property rights. ÊÅÉ ÌÅ ÍÁ ÐÏ ËÅ Ï ÄÏ ÌÉÁÓ Ù ÑÏ ÔÁ ÎÉÁÓ ÊÁÉ Á ÍÁ ÐÔÕ ÎÇÓ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ Η θέ σπι ση και η ε φαρ µο γή ρυθ µί σε ων προ στα σί ας της φύ σης, ή µε άλ λα λό για, ο ριο θέ τη σης των σχέ σε ων του αν θρώ που µε το φυ σι κό του πε ρι βάλ λον µέ σα α πό νο µι κούς κα νό νες, συ νι - στά α ναµ φί βο λα έ να ι διό τυ πο και συ χνά δυ σχε ρές εγ χεί ρη µα. Το εν λό γω εγ χεί ρη µα γί νε ται ί σως πιο δυ σχε ρές ό ταν οι κα νό νες αυ τοί έ χουν τε θεί σε πε ρι φε ρεια κό ή διε θνές ε πί πε δο, οπό τε στην πε ρί πτω ση αυ τή ο φεί λει να µε σο λα βή σει η έ ντα ξη και "προ σαρ µο γή" τους στην ε θνι κή πραγ µα τι κό τη τα. Η Κοι νο τι κή Ο δη γί α 92/43 1 φαί νε ται να ε µπί πτει σε αυ τή την κα τη - γο ρί α. Μο λο νό τι κά θε χώ ρα-µέ λος της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης έ χει το δι κό της κα θε στώς προ - στα σί ας του φυ σι κού πε ρι βάλ λο ντος, εί ναι α ναµ φί βο λο ό τι τα τε λευ ταί α χρό νια υ πό την ε πή - ρεια των διε θνών συµ βά σε ων, κυ ρί ως ό µως της Ο δη γί ας "Natura 2000", δια µορ φώ νε ται βαθ - µιαί α έ να κοι νό πλαί σιο ι δε ών α να φο ράς. Τα πε ρι βαλ λο ντι κά προ βλή µα τα, άλ λω στε, υ πό µια έν νοια, έ χουν πα ντού ό µοια εν πολ λοίς χα ρα κτη ρι στι κά. 1 Η Ο δη γί α 92/43/Ε ΟΚ "για τη δια τή ρη ση των φυ σι κών οι κο τό πων και της ά γριας πα νί δας και χλω ρί δας" (Ε.Ε. L 206/1992) στη συ νέ χεια του πα ρό ντος άρ θρου θα α πο κα λεί ται Ο δη γί α "Natura 2000", έκ φρα ση που έ χει ε πι βλη θεί στο κα θη µε ρι νό λε ξι λό γιο. Για την Ο δη γί α γε νι κά βλέ πε Νι κο λό που λος (1997: 521 και 1998: 67-88). 99

8 áåé þñïò åé þñ ï ò Ό πως εί ναι γνω στό, µε την Ο δη γί α "Natura 2000" ε πι χει ρεί ται η δη µιουρ γί α ε νός οι - κο λο γι κού δι κτύ ου προ στα τευό µε νων πε ριο χών στον ευ ρω πα ϊ κό χώ ρο, µε βα σι κή φι λο δο ξί α τη δια χρο νι κή δια σφά λι ση της (κοι νής) ευ ρω πα ϊ κής φυ σι κής κλη ρο νο µιάς (Bell και McGillivray, 2001: Jans, 2000: 418 Kramer, 2000: 131 Scott: 106). Αρ κεί και µόνο να α να λο γι στεί κα νείς ό τι το 7% - 10% πε ρί που του ευ ρω πα ϊ κού χώ ρου 2 έ χει ε ντα χθεί από τα κρά τη µέ λη στο πε δί ο ε φαρ µο γής της Ο δη γί ας, για να α ντι λη φθού µε το µέ γε θος του εγ χει ρή - µα τος, πράγ µα που ε ξη γεί τους τριγ µούς που έ χει προ κα λέ σει ως σή µε ρα η θέ σπι σή της, κυρίως όµως η εν δε χό µε νη ε φαρ µο γή της. Ει δι κό τε ρα η Ελ λά δα, α κο λου θώ ντας µια µάλ λον µα ξι µα λι στι κή ο δό, λό γω και των αδυ να µιών που πα ρα τη ρή θη καν κα τά την "προ δι κα σί α" προσ διο ρι σµού των πε ριο χών που θα υ πά γο νταν στο δί κτυο "Natura 2000" 3, έ χει ε ντά ξει σε αυ τό έ να ε ξαι ρε τι κά µε γά λο µέ γε - θος της γε ω γρα φι κής της ε πι φά νειας. Συ γκε κρι µέ να, µό νο το ε ντα χθέν χερ σαί ο τµή µα, συµπε ρι λαµ βα νο µέ νων και των ε σω τε ρι κών υ δά των, ε κτι µά ται ό τι α νέρ χε ται στο 18% πε ρί - που της συ νο λι κής γε ω γρα φι κής της ε πι φά νειας 4. Υ πό το φως των α νω τέ ρω, εί ναι προ φα νές ό τι η ε νερ γο ποί η ση της Ο δη γί ας "Natura 2000" στον Ελ λη νι κό χώ ρο συ νι στά έ να ι διαί τε ρα φι λό δο ξο εγ χεί ρη µα, κα θό σον α φε νός µεν τα µέ σα ε φαρ µο γής της Ο δη γί ας πρέ πει να α ντα πο κρί νο νται στις ελ λη νι κές ι διο µορ φί ες, αφε τέ ρου δε η ί δια η νο µι κή προ σέγ γι ση πρέ πει να βρί σκε ται σε α ντι στοι χί α τό σο µε την ετε - ρο γέ νεια των ε ντα χθει σών στο δί καιο πε ριο χών ό σο και µε την πο λυ πλο κό τη τα των τι θέ µε - νων προ βλη µά των. Πρω ταρ χι κός στό χος της Ο δη γί ας µπο ρεί µεν α ναµ φί βο λα να εί ναι η δια φύ λα ξη της ευ ρω πα ϊ κής φυ σι κής κλη ρο νο µιάς, ή κα τά µια πιο "τε χνι κή" ο ρο λο γί α, της ευ ρω πα ϊ κής βιο - ποι κι λό τη τας 5, ω στό σο η πραγ µά τω ση αυ τού του στό χου δεν µπο ρεί να α γνο εί ή, σε κά θε πε - ρί πτω ση, να µην συ νε κτι µά τις λε λο γι σµέ νες του λά χι στον "α ντο χές" της κοι νω νί ας. 2 ιευ κρι νί ζε ται ό τι το πο σο στό αυ τό δεν εί ναι ε πί ση µο διό τι δεν έ χουν α να κοι νω θεί α κό µη ο ρι στι κά στοι χεί α, λό - γω των συ νε χών αλ λα γών στις ο ποί ες προ βαί νουν τα κρά τη-µέ λη στον α ριθ µό των ε ντασ σό µε νων στους ε θνι κούς κα - τα λό γους πε ριο χών. Α πο τε λεί µό νο την α νε πί ση µη ε κτί µη ση των ε µπει ρο γνω µό νων της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης που α - σχο λού νται µε την ορ γά νω ση των Βιο γε ωρ γα φι κών Σε µι να ρί ων, των ο ποί ων στό χος εί ναι η ο ρι στι κο ποί η ση των ε - θνι κών κα τα λό γων. 3 Χα ρα κτη ρι στι κό της "προ δι κα σί ας" που α κο λου θή θη κε εί ναι ό τι η σύ ντα ξη του ε πι στη µο νι κού κα τα λό γου των πε - ριο χών που πραγ µα το ποι ή θη κε α πό το Ελ λη νι κό Κέ ντρο Βιο τό πων - Υ γρο τό πων (ΕΚ ΒΥ) σε συ νερ γα σί α µε Πα νε πι - στή µια, έ γι νε χω ρίς ι διαί τε ρη συ νερ γα σί α µε τη ιοί κη ση, γε γο νός το ο ποί ο προσ διο ρί ζει κα θο ρι στι κά και το εύ ρος του υ πό σύ ντα ξη τε λι κού ε θνι κού κα τα λό γου. Το στοι χεί ο αυ τό δεί χνει και στη συ γκε κρι µέ νη πε ρί πτω ση την πα θο - γέ νεια γε νι κά της σχέ σης ε πι στή µης και πο λι τι κής στην Ελ λά δα. 4 Βλ. σχε τι κά και το κεί µε νο Υ ΠΕ ΧΩ Ε (2001). 5 Σύµ φω να µε την πιο ε πε ξερ γα σµέ νη ί σως έ ως σή µε ρα προ σέγ γι ση, η έν νοια της βιο ποι κι λό τη τας, η ο ποί α αρ χι - κώς σή µαι νε κά θε µορ φή ζω ής, πε ρι κλεί ει σή µε ρα τέσ σε ρις δια στά σεις: τη γε νε τι κή βιο ποι κι λό τη τα, τη βιο ποι κι λό - τη τα των ει δών, τη βιο ποι κι λό τη τα των οι κο συ στη µά των και τη βιο ποι κι λό τη τα των το πί ων, βλ. α να λυ τι κό τε ρα Ντά - φης (1997). 100

9 Η Ο δη γί α "Natura 2000" δεν εί ναι ε πι τρε πτό να µεί νει έ να α κό µη α νε φάρ µο στο νο µι - κό κεί µε νο µέ σα στα τό σα άλ λα που κα τά και ρούς έ χουν υ ιο θε τη θεί στον το µέ α του πε ρι βάλ - λο ντος. Για να γί νει ό µως αυ τό θα πρέ πει να πλη ρού νται κά ποιες ε ντε λώς στοι χειώ δεις προϋ - πο θέ σεις. Ας δού µε ό µως τις, κα τά τη γνώ µη µας, κυ ριό τε ρες εξ αυ τών. Η ΟΡ ΘΗ Ε ΝΑΡ ΜΟ ΝΙ ΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ο Η ΓΙΑ NATURA 2000 ÊÅÉ ÌÅ ÍÁ ÐÏ ËÅ Ï ÄÏ ÌÉÁÓ Ù ÑÏ ÔÁ ÎÉÁÓ ÊÁÉ Á ÍÁ ÐÔÕ ÎÇÓ Τον ε κέµ βριο του έ τους 1988, ή τοι έ ξι ο λό κλη ρα χρό νια µε τά την υ ιο θέ τη ση της Ο δη γί ας, η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση προ χώ ρη σε στην έ ντα ξή της στο ε θνι κό δί καιο 6. Το βα σι κό ε ρώ τη µα που τί θε ται σχε δόν αυ τό µα τα εί ναι το κα τά πό σον µε την ε ναρ µό νι ση αυ τή δη µιουρ γή θη καν σε ικα νο ποι η τι κό βαθ µό οι κυ ριό τε ρες του λά χι στον νο µι κο-διοι κη τι κές προ ϋ πο θέ σεις ε φαρ µο - γής της στις πε ριο χές που ή δη α πο τε λούν µέ ρος του δι κτύ ου. Πέ ρα α πό την εν σω µά τω ση των τε χνι κών λε πτο µε ρειών που θα έ πρε πε ού τως ή άλ λως να πε ρι λαµ βά νο νται στην Κ.Υ.Α. ε ναρ µό νι σης, το "στρα τη γι κό" ση µεί ο που κα θο ρί ζει και τη φυ σιο γνω µί α της εί ναι α ναµ φί βο λα ο ε πι λε γό µε νος τρό πος σύν δε σης των κοι νο τι κών προ - βλέ ψε ων µε την ε θνι κή νο µι κο-διοι κη τι κή πραγ µα τι κό τη τα, και κυ ρί ως µε τον νό µο 1650/1986 "για την προ στα σί α του πε ρι βάλ λο ντος". Ό πως προ κύ πτει α πό πολ λά ση µεί α της Κ.Υ.Α. ε ναρ µό νι σης, ο έλ λη νας νο µο θέ της ε πι - λέ γει τη στε νή, αν ό χι α νε λα στι κή σύν δε ση της Ο δη γί ας µε τον Ν.1650/1986, δη λα δή την ε - νερ γο ποί η σή της µέ σω των δια δι κα σιών του Ν.1650/1986 (α παι τή σεις εκ πό νη σης Ει δι κής Πε ρι βαλ λο ντι κής Με λέ της, έκ δο σης Προ ε δρι κού ια τάγ µα τος κ.λπ.). Η ε πι λο γή αυ τή, ό µως, φαί νε ται ν' α πο τε λεί και την α χίλ λειο πτέρ να του ό λου εγ χει ρή - µα τος της ε ναρ µό νι σης, και κατ' ε πέ κτα ση της ε νερ γο ποί η σης της Ο δη γί ας "Natura 2000" στον ελ λη νι κό χώ ρο 7. Εί ναι γνω στό ό τι ο νο µι κός χα ρα κτη ρι σµός, τον ο ποί ο χρη σι µο ποιεί η Ο δη γί α, εί ναι αυ - τός της Ει δι κής Ζώ νης ια τή ρη σης. Θα µπο ρού σε να υ πο στη ρι χθεί ό τι πρό κει ται για έ ναν νο - µι κό χα ρα κτη ρι σµό µε κα θα ρά "λει τουρ γι κό" χα ρα κτή ρα, υ πό την έν νοια ό τι εί ναι α πό λυ τα γνω στοί οι τύ ποι οι κο τό πων στους ο ποί ους α να φέ ρε ται, σή µε ρα δε εί ναι πλέ ον γνω στά και τα ό ρια των προ στα τευό µε νων πε ριο χών του δι κτύ ου 8. Η βα σι κή αυ τή πα ρα δο χή σε συν δυα σµό 6 Συ γκε κρι µέ να η ε ναρ µό νι ση πραγ µα το ποι ή θη κε µε την 33318/3028/1998 Κοι νή Υ πουρ γι κή Α πό φα ση (Κ.Υ.Α.) µε τί τλο "Κα θο ρι σµός µέ τρων και δια δι κα σιών για τη δια τή ρη ση των φυ σι κών οι κο τό πων (εν διαι τη µά των) κα θώς και της ά γριας πα νί δας και χλω ρί δας" (ΦΕΚ Β' 1289). 7 Την α δυ να µί α αυ τή δεν µπο ρεί να θε ω ρη θεί ό τι αί ρει η ad hoc πρό βλε ψη (βλ. το άρ θρο 13 του ν. 3044/2002) πε - ρί κα θο ρι σµού των ό ρων προ στα σί ας και δια χεί ρι σης των 25 πιο σπου δαί ων ί σως πε ριο χών, για τις ο ποί ες έ χει α πο - φα σι σθεί η δη µιουρ γί α Φο ρέ ων ια χεί ρι σης (βλ. ει δι κό τε ρα πιο κά τω) µέ σω υ πουρ γι κών α πο φά σε ων. Στη συ γκε κρι - µέ νη µά λι στα πε ρί πτω ση πα ρα τη ρεί ται το ο ξύ µω ρο σχή µα οι ση µα ντι κό τε ρες οι κο λο γι κά πε ριο χές να θε σµο θε τού - νται µέ σω υ πουρ γι κών α πο φά σε ων και οι υ πο δε έ στε ρης ση µα σί ας µέ σω προ ε δρι κών δια ταγ µά των. 8 Α πό τη σκο πιά αυ τή εί ναι χα ρα κτη ρι στι κός ο ί διος ο ο ρι σµός που δί νε ται α πό την Ο δη γί α στην έν νοια της Ει δι - κής Ζώ νης ια τή ρη σης, ό που ως τέ τοια ο ρί ζε ται α πό το άρ θρο 2 (ιβ): "έ νας τό πος κοι νο τι κής ση µα σί ας ο ρι σµέ νος 101

10 áåé þñïò åé þñ ï ò µε τη µε γά λη ε τε ρο γέ νεια ως προς την έ κτα ση αλ λά και τα πε ρι βαλ λο ντι κά χα ρα κτη ρι στι κά αυ τών των πε ριο χών µας ο δη γεί α βί α στα στην ά πο ψη ό τι πρό κει ται για µια αυ το τε λή νο µι κή κα τη γο ρί α µε "λει τουρ γι κό" προ σα να το λι σµό, δη λα δή µε σκο πό την προ στα σί α και δια χεί - ριση των συ γκε κρι µέ νων και µε γνω στά και σα φή ό ρια πε ριο χών. Με βά ση τα α νω τέ ρω, κα θί στα ται δύ σκο λα κα τα νο η τή στο πλαί σιο µιας ορ θο λο γι κής θε ώ ρη σης η στε νή σύν δε ση των δια δι κα σιών ε νερ γο ποί η σης της Ο δη γί ας "Natura 2000" µε τις δια δι κα σί ες θε σµο θέ τη σης προ στα τευό µε νων πε ριο χών σύµ φω να µε το άρ θρο 18 του Ν.1650/1986. Κα τά τη γνώ µη µου, η σε εύ λο γο χρο νι κό διά στη µα ε νερ γο ποί η ση της Ο δη γί ας "Natura 2000" συ ναρ τά ται άρ ρη κτα µε τη µε ρι κή του λά χι στον α πο σύν δε σή της α πό τις ι σχύ ου σες δια δι κα σί ες προ ώ θη σης και ε φαρ µο γής του Ν.1650/1986, ή τοι την πρό βλε ψη, σε ό λες α νε - ξαι ρέ τως τις πε ρι πτώ σεις, εκ πό νη σης ει δι κής πε ρι βαλ λο ντι κής µε λέ της και έκ δο σης προ ε δρι - κού δια τάγ µα τος. Α πό την άλ λη πλευ ρά, α ξί ζει ν' α να φερ θεί ό τι η µε γά λη ποι κι λί α προ στα τευό µε νων περιο χών ου δό λως δι καιο λο γεί σε ό λες τις πε ρι πτώ σεις την εκ πό νη ση µε λε τών µε τα χα ρα - κτη ρι στι κά της ει δι κής πε ρι βαλ λο ντι κής µε λέ της, ό πως άλ λω στε δεν δι καιο λο γεί και τη χρήση ως µο να δι κού κα νο νι στι κού µέ σου του προ ε δρι κού δια τάγ µα τος. Α ντί θε τα, θα πρέ πει να θε ω ρη θεί ό τι η βα ρύ τη τα της µε λε τη τι κής προ σέγ γι σης των περιο χών, ό πως και η ε πι λο γή ως νο µι κού µέ σου του προ ε δρι κού δια τάγ µα τος, της υ πουρ γι - κής α πό φα σης ή α κό µη και της α πό φα σης του Γε νι κού Γραµ µα τέ α της Πε ρι φέ ρειας ή του Νοµάρ χη ο φεί λει να συν δυά ζε ται µε τα οι κο λο γι κά και πε ρι βαλ λο ντι κά χα ρα κτη ρι στι κά των πε ριο χών και την πο λυ πλο κό τη τα των τι θέ µε νων θε µά των. Την ά πο ψη αυ τή ε νι σχύ ει, α πό µια άλ λη ο πτι κή γω νί α, και το γε γο νός ό τι οι νο µι κοί κα νό νες δεν πρέ πει να εί ναι το α πο τέ λε σµα µό νον ά τε γκτων ε πι στη µο νι κών προ σεγ γί σε ων αλ λά εί ναι συ χνά α πα ραί τη το να συ νε κτι µώ - νται και άλ λες πα ρά µε τροι του ε πι στη τού. Θα ή ταν τέ λος πα ρά λει ψη να µην ση µειω θεί ό τι η κα τά τα προ α να φε ρό µε να σύν δε ση της Ο δη γί ας µε τον N.1650/1986 έ χει ή δη προ κα λέ σει δευ τε ρο γε νή αλ λά µεί ζο να ερ µη νευ τι - κά προ βλή µα τα 9 κα τά την ε φαρ µο γή των προ βλε πό µε νων α πό τη νο µο θε σί α (άρ θρο 28 Ν.1650/1986) ποι νι κών κυ ρώ σε ων στις πε ρι πτώ σεις προ σβο λής (ρύ παν σης ή υ πο βάθ µι σης) των φυ σι κών οι κο τό πων των πε ριο χών του ι κτύ ου "Natura 2000". Αυ τοί εί ναι, ε ξάλ λου, και οι κυ ριό τε ροι λό γοι για τους ο ποί ους προ τεί νε ται η µε ρι κή έστω του λά χι στον α πο σύν δε ση των δια δι κα σιών ε νερ γο ποί η σης της Ο δη γί ας "Natura 2000" από τα κρά τη µέ λη µέ σω κα νο νι στι κής, διοι κη τι κής ή/και συµ βα τι κής πρά ξης, στον ο ποί ο ε φαρ µό ζο νται τα µέ τρα δια τή ρη σης που α παι τού νται για τη δια τή ρη ση ή την α πο κα τά στα ση, σε ι κα νο ποι η τι κή κα τά στα ση δια τή ρη σης, των φυ σι κών οι κο τό πων ή και των πλη θυ σµών των ει δών για τα ο ποί α ο ρί στη κε ο τό πος". 9 Για τα προ βλή µα τα αυ τά και την α ντι µε τώ πι σή τους α πό τη θε ω ρί α βλ. ει δι κό τε ρα Νι κο λό που λος (2002: 15-22). 102

11 α πό τις δια δι κα σί ες θε σµο θέ τη σης προ στα τευό µε νων πε ριο χών σύµ φω να µε τα άρ θρα 18 επ. του Ν.1650/1986. Θα πρέ πει, ω στό σο, να ση µειω θεί, ό τι η α πο σύν δε ση αυ τή και κυ ρί ως η ε φαρ µο γή της δεν µπο ρεί να πραγ µα το ποι η θεί µε νο µι κή α σφά λεια, αν δεν γί νει δε κτή η ά πο ψη ό τι εί ναι συ νταγ µα τι κά ε πι τρε πτή η µε τα φο ρά κα νο νι στι κών αρ µο διο τή των πε ρι βαλ λο ντι κού χα ρα - κτή ρα στα διά φο ρα, πλην του Προ έ δρου της η µο κρα τί ας, όρ γα να της ιοί κη σης. Ό πως είναι γνω στό ο Πρό ε δρος της η µο κρα τί ας εί ναι κα τά το Σύ νταγ µα (άρ θρο 43) το αρ µό διο όρ γα νο για την µε τά α πό πρό τα ση του αρ µό διου Υ πουρ γού και βά σει ει δι κής νο µο θε τι κής εξου σιο δό τη σης, έκ δο ση των κα νο νι στι κών δια ταγ µά των, ε νώ τα υ πό λοι πα όρ γα να της ιοί - κη σης εί ναι, υ πό την προ ϋ πό θε ση πά ντο τε της ε ξου σιο δό τη σης, αρ µό δια για την έκ δο ση άλλης µορ φής κα νο νι στι κών πρά ξε ων µε σκο πό τη ρύθ µι ση ει δι κό τε ρων θε µά των. Κα τά τη γνώ µη µου η α σφα λι στι κή δι κλεί δα της ει δι κής ε ξου σιο δό τη σης, η ο ποί α εί ναι α να γκαί α για την έκ δο ση κά θε µορ φής κα νο νι στι κών πρά ξε ων, σε συν δυα σµό µε την αρ χή της α πο κε ντρω µέ νης διοί κη σης (άρ θρο 101 Συν.) αλ λά και την πα ρα σχε θεί σα (άρ θρο 102 Συν.) δυ να τό τη τα µε τα φο ράς στην Το πι κή Αυ το διοί κη ση αρ µο διο τή των που α νή κουν α κό µη και στην α πο στο λή του κρά τους, τεκ µη ριώ νει και στη ρί ζει τη συ νταγ µα τι κό τη τα της µε τα φο - ράς αρ µο διο τή των πε ρι βαλ λο ντι κού χα ρα κτή ρα στα διά φο ρα όρ γα να της ιοί κη σης. Α πε να ντί ας η α ντί θε τη ά πο ψη, ό τι δη λα δή µό νον ο Πρό ε δρος της η µο κρα τί ας θα ήταν το αρ µό διο όρ γα νο για τη θέ σπι ση κα νο νι στι κών ρυθ µί σε ων σε ό λες ή στις σπου δαιό τε - ρες προ στα τευό µε νες πε ριο χές (λ.χ. στα ε θνι κά πάρ κα) έρ χε ται σε α ντί θε ση µε την προ α να - φε ρό µε νη προ σέγ γι ση και ερ µη νεί α των ε µπλε κό µε νων συ νταγ µα τι κών δια τά ξε ων 10. Η ελλειµ µα τι κή νο µο θε τι κή πο λι τι κή πε ρι βάλ λο ντος γε νι κά, αλ λά και σε σχέ ση µε τα κρι τή ρια κα τα νο µής των αρ µο διο τή των µε τα ξύ των δια φό ρων ορ γά νων της ιοί κη σης, δεν θα πρέ πει να ο δη γή σει σε α νε πί τρε πτες θε σµι κές στρε βλώ σεις ή και πα ρα λύ σεις. ΟΙ ΣΑ ΦΕΙΣ ΝΟ ΜΙ ΚΟΙ ΣΤΟ ΧΟΙ ÊÅÉ ÌÅ ÍÁ ÐÏ ËÅ Ï ÄÏ ÌÉÁÓ Ù ÑÏ ÔÁ ÎÉÁÓ ÊÁÉ Á ÍÁ ÐÔÕ ÎÇÓ Απ' ό σα ή δη α να φέρ θη καν προ κύ πτει ό τι η υ πέρ βα ση των α γκυ λώ σε ων, που στην πρά ξη πα - ρα τη ρού νται κα τά την ε νερ γο ποί η ση της Ο δη γί ας, προ ϋ πο θέ τει µια πιο ευέ λι κτη προ σέγ γι ση του ό λου θέ µα τος. Η ευε λι ξί α ό µως αυ τή δεν µπο ρεί να δώ σει α πτά α πο τε λέ σµα τα, αν δεν συ - νο δεύ ε ται α πό έ να ευ κρι νές πλαί σιο ι δε ών και στό χων. Α πό τη σκο πιά αυ τή, εί ναι α να γκαί ο να το νι σθεί ό τι τα τε λευ ταί α χρό νια, ι διαί τε ρα δε µε τά την κα τα λυ τι κή ε πιρ ρο ή που έ χει α σκή σει και α σκεί το σύ νο λο ι δε ών και α πό ψε ων που 10 Με την α ντί θε τη, πά ντως, ά πο ψη συ ντάσ σε ται η 601/2002 Γνω µο δό τη ση (Πρα κτι κό Ε πε ξερ γα σί ας) του Σ.τ.Ε., ό που θε ω ρή θη κε ό τι για τα ση µα ντι κό τε ρα πο λε ο δο µι κά θέ µα τα, α πό την ά πο ψη κυ ρί ως των χω ρι κών τους ε πι πτώ - σε ων, δεν εί ναι συ νταγ µα τι κά ε πι τρε πτή η υ ιο θέ τη ση των κα νο νι στι κών ρυθ µί σε ων πα ρά µό νον µε την έκ δο ση προ - ε δρι κών δια ταγ µά των. 103

12 áåé þñïò åé þñ ï ò συ ναρ τώ νται µε την α ει φό ρο α νά πτυ ξη, η πα ρα δο σια κή προ βλη µα τι κή της προ στα σί ας του πε ρι βάλ λο ντος έ χει ου σιω δώς µε τα κυ λι θεί προς µια κα τεύ θυν ση ό σο το δυ να τόν πιο σφαι ρι - κών και ο λο κλη ρω µέ νων θε ω ρή σε ων. Το γε γο νός αυ τό δεν µπο ρεί βε βαί ως ν' α φή σει α νε πη ρέ α στο το ί διο το δί καιο της φύσης, ση µα ντι κό µέ ρος του ο ποί ου χω ρίς αµ φι βο λί α α πο τε λεί η Ο δη γί α "Natura 2000". Οι 319 πε ριο χές του ελ λη νι κού χώ ρου, οι ο ποί ες συ να παρ τί ζουν έ ως σή µε ρα το ί κτυο "Φύ ση 2000" 11 µε την πο λυ µορ φί α που τις δια κρί νει, δεν προ σφέ ρο νται για µια µο νο διά στα τη α νά - γνω ση και προ σέγ γι ση. Σύµ φω να µε αυ τή την α ντί λη ψη, κύ ριο µέ λη µα της ο ποί ας εί ναι η ε φαρ µο γή, α νά λο γα µε τις πε ρι πτώ σεις, µιας προ σέγ γι σης εί τε αυ στη ρής προ στα σί ας που µε τα φρά ζε ται κυ ρί ως σε α πο χή α πό δρά σεις, εί τε ο λο κλη ρω µέ νης προ στα σί ας, που χα ρα κτη ρί ζε ται πε ρισ σό τε ρο από µια λο γι κή άρ σης των συ γκρού σε ων, τα χρη σι µο ποιού µε να νο µι κά µέ σα θα µπο ρού σαν να δια κρι θούν σε δύ ο µε γά λες κα τη γο ρί ες. Πρώ τον, σε µέ σα κα νο νι στι κού χα ρα κτή ρα (δη λα δή πε ριο ρι σµοί, α πα γο ρεύ σεις κ.λπ.) ή τοι σε ρυθ µί σεις που α πο τυ πώ νουν µια κα θα ρά κα νο νι στι κή λο γι κή του τύ που "ε πι τρέ πε - ται", "α πα γο ρεύ ε ται", "ε πι βάλ λε ται" 12, και δεύ τε ρον σε στό χους των ο ποί ων εί ναι ε πι θυ µη τή η ε πί τευ ξη χω ρίς αυ τό να συ νε πά γε ται κατ' α νά γκην κα νο νι στι κού τύ που ρυθ µί σεις. Η διτ τή αυ τή στρα τη γι κού τύ που προ σέγ γι ση πα ρου σιά ζε ται σε έ να µι κρό α ριθ µό έννο µων τά ξε ων, ή δη α πό το 1949 στην Αγ γλί α µε ά ξο να την έν νοια της συ νερ γα σί ας-ε ται ρι - κό τη τας (partnership) και πρό σφα τα στη Γαλ λί α, ό που έ χει α νοί ξει σχε τι κός διά λο γος για τη συµ βα τι κή προ στα σί α (protection conventionnelle). Στην Αγ γλί α το σύ στη µα που ι σχύ ει ή δη α πό το 1949, πρό σφα τα α να θε ω ρή θη κε υ πό την ε πιρ ρο ή και της α νά γκης ε ναρ µό νι σης µε την Ο δη γί α 92/43. Ε νώ το σύ στη µα ε ξα κο λου - θεί να ε πι λέ γει κατ' αρ χήν την, πα ρα δο σια κή για τα βρε τα νι κά δε δο µέ να, συ νερ γα σί α-συµ - φω νί α µε τον ι διο κτή τη των ε κτά σε ων που χα ρα κτη ρί ζο νται Ευ ρω πα ϊ κού εν δια φέ ρο ντος µε την υ πο γρα φή συµ φω νί ας δια χεί ρι σης (management agreement), η α πο ζη µί ω ση πλέ ον περιο ρί ζε ται στο κό στος ερ γα σιών συ ντή ρη σης της πε ριο χής µε γνώ µο να τη δια τή ρη ση της οι κο λο γι κής της α ξί ας, και ό χι σε δια φυ γό ντα κέρ δη λό γω της α πα γό ρευ σης κά ποιων συ γκε - κρι µέ νων δρα στη ριο τή των στην πε ριο χή, ό πως ί σχυε πα λαιό τε ρα. Οι δρα στη ριό τη τες αυ τές µπο ρούν να γί νουν µό νο µε συ ναί νε ση της κα τά τό πον αρ µό διας Υ πη ρε σί ας Προ στα σί ας της Φύ σης, µε πρό βλε ψη στη συµ φω νί α δια χεί ρι σης ή µε την πα ρέ λευ ση τε τρα µή νου α πό την ειδο ποί η ση εκ µέ ρους του ι διο κτή τη της έ κτα σης προς την Υ πη ρε σί α Προ στα σί α της Φύ σης. 11 Μέ χρι τη συγ γρα φή του πα ρό ντος άρ θρου, σύµ φω να µε πλη ρο φο ρί ες που λή φθη καν α πό τις αρ µό διες υ πη ρε σίες του Υ ΠΕ ΧΩ Ε, ο α ριθ µός των προ τει νό µε νων στον Ε θνι κό Κα τά λο γο πε ριο χών α νέρ χε ται σε 319, εκ των ο ποί ων οι 83 πε ριο χές προ τεί νο νται ως Ζώ νες Ει δι κής Προ στα σί ας ά ξιες προ στα σί ας για την ορ νι θο πα νί δα τους (βλ. σχε τικά και το άρ θρο 4 της Ο δη γί ας 79/409 που α να φέ ρε ται στην προ στα σί α των που λιών). 12 Για την τρι πλή αυ τή κα τη γο ριο ποί η ση των χα ρα κτη ρι στι κών που συ νή θως έ χουν, α νά λο γα µε το ρυθ µι ζό µε νο αντι κεί µε νο, οι κα νο νι στι κές προ τά σεις βλ. Σούρ λας (1986: 98). 104

13 Η βα σι κή δια φο ρά µε το προ ϊ σχύ σαν σύ στη µα εί ναι ό τι τώ ρα δί νε ται στον Υ πουρ γό δια κρι - τική ευ χέ ρεια µε α πό φα σή του να α πα γο ρεύ σει τη συ γκε κρι µέ νη δρα στη ριό τη τα µό νι µα στην προ στα τευό µε νη πε ριο χή, ε νώ πα λαιό τε ρα η πα ρέ λευ ση του τε τρα µή νου έ δι νε το δι καί ω µα στον ι διο κτή τη να προ βεί σύν νο µα στην ε πι διω κό µε νη δρα στη ριό τη τα (Last, 2003). Στη Γαλ λί α έ χει ε πι λε γεί ως έ νας εκ των βα σι κών τρό πων ε νερ γο ποί η σης του ι κτύ ου Natura 2000 η συµ βα τι κή µέ θο δος, η ο ποί α λαµ βά νει τη µορ φή ε ξα το µι κευ µέ νων συµ βά - σεων µε τα ξύ του η µο σί ου και των ι διο κτη τών ε κτά σε ων που "θί γο νται" στην προσ δο κώ µενη α πό αυ τούς εκ µε τάλ λευ ση των ι διο κτη σια κών δι καιω µά των τους. Οι συµ βά σεις αυ τές έ χουν ως α πο δέ κτες α πο κλει στι κά ι διο κτή τες α γρο τι κών ε κτά σε ων, η α ξιο ποί η ση των ο ποί ων ο φεί - λει να δια φο ρο ποι η θεί α πό έ να συµ βα τι κό µο ντέ λο ή και να α δρα νο ποι η θεί, ώ στε να εί ναι συµ βα τή µε τις οι κο λο γι κές α παι τή σεις της προ στα τευό µε νης πε ριο χής. Οι συµ βαλ λό µε νοι ανα λαµ βά νουν συ γκε κρι µέ νες δε σµεύ σεις, οι ο ποί ες εί ναι α πόρ ροια των στό χων που έ χουν τε θεί για την ε κά στο τε πε ριο χή, για ο ρι σµέ νες εκ των ο ποί ων η α νά λη ψη συ ναρ τά ται µε την κα τα βο λή οι κο νο µι κών α ντι σταθ µι σµά των, ε νώ για άλ λες ό χι διό τι κρί νο νται ως µη ι διαί τε ρα ε πα χθείς (λ.χ. "κα λές" καλ λιερ γη τι κές πρα κτι κές) 13. Ας ση µειω θεί ό τι η διτ τή αυ τή προ σέγ γι ση, η ο ποί α α πο τυ πώ νει τις σύγ χρο νες ευ ρω - πα ϊ κές τά σεις, αλ λά και ό χι µό νο, στον το µέ α της προ στα σί ας και δια χεί ρι σης του πε ρι βάλ λο - ντος, υ πάρ χει στο ί διο το "γράµ µα" της Ο δη γί ας. Συ γκε κρι µέ να υ πάρ χει στο άρ θρο 6 αυ τής, ό που στο πλαί σιο της ευ ρύ τη τας των µέ σων που µπο ρούν να ε πι λέ ξουν τα κρά τη µέ λη για την ε πί τευ ξη των στό χων τους, δί νε ται σε αυ τά η δυ να τό τη τα θε σµο θέ τη σης τό σο κα νο νι στι κών ό σο και συµ βα τι κών µέ τρων 14. Ε πί σης, µε την προ σέγ γι ση αυ τή φαί νε ται να ε ναρ µο νί ζε ται και η πρό βλε ψη του έλ λη - να νο µο θέ τη για τη σύ ντα ξη Σχε δί ου ια χεί ρι σης για τις ή δη θε σµο θε τη µέ νες πε ριο χές, δε - δο µέ νου ό τι η ί δια η έν νοια του Σχε δί ου ια χεί ρι σης 15 πα ρα πέ µπει σ' έ να ερ γα λεί ο µέ σα α πό το ο ποί ο θα ορ γα νω θεί, µε συ ναι νε τι κούς πε ρισ σό τε ρο ό ρους, η ε νερ γός δια χεί ρι ση µιας προ - στα τευό µε νης πε ριο χής. ÊÅÉ ÌÅ ÍÁ ÐÏ ËÅ Ï ÄÏ ÌÉÁÓ Ù ÑÏ ÔÁ ÎÉÁÓ ÊÁÉ Á ÍÁ ÐÔÕ ÎÇÓ 13 Για το α κρι βές πε ριε χό µε νων των ί διων των νο µι κών δια τά ξε ων βλ. Décret No / "Relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modifiant le code rural". Βλ. πα ράλ λη λα και Université de Limoges - Institut National de Recherche sur l' Espace Rural, Les difficultés de mise en œuvre de la directive Habitats (sous les regards croisés de sociologques, juristes, economistes et géographes), Actes et Communications, No 19, Juin 2002, Université de Limoges - Faculté de Droit et des Sciences Economiques, La protection conventionnelle des espaces naturels (étude de droit comparé de l' environnement), Ouvrage collectif sous la direction scientifique de Catherine Giraudel (Préface: Michel Prieur), Presses Universitaires de Limoges, Συ γκε κρι µέ να, σύµ φω να µε την α κρι βή δια τύ πω ση του άρ θρου 6 παρ. 1 "Για τις ει δι κές ζώ νες δια τή ρη σης, τα κρά τη-µέ λη κα θο ρί ζουν τα α να γκαί α µέ τρα δια τή ρη σης που εν δε χο µέ νως συ νε πά γο νται ει δι κά εν δε δειγ µέ να σχέ δια δια χεί ρι σης ή εν σω µα τω µέ να σε άλ λα σχέ δια διευ θέ τη σης και τα δέ ο ντα κα νο νι στι κά, διοι κη τι κά ή συµ βα τι κά µέ τρα που να α ντα πο κρί νο νται στις οι κο λο γι κές α παι τή σεις των τύ πων φυ σι κών οι κο τό πων του πα ραρ τή µα τος Ι και των ει δών του Πα ραρ τή µα τος Ι Ι, τα ο ποί α α πα ντώ νται στους τό πους". 15 Βλ. σχε τι κά το άρ θρο 18 του N.1650/1986, ό πως τρο πο ποι ή θη κε α πό το άρ θρο 16 παρ. 1 του N.2742/1999 "Χω - ρο τα ξι κός σχε δια σµός και α ει φό ρος α νά πτυ ξη" (ΦΕΚ Α' 207). 105

14 áåé þñïò åé þñ ï ò Μέ χρι σή µε ρα, δυ στυ χώς, λό γω της µη ύ παρ ξης σα φών στρα τη γι κών νο µι κών κα τευ - θύν σε ων, που εί ναι α πόρ ροια βε βαί ως και της έλ λει ψης στρα τη γι κής στα θέ µα τα πε ρι βάλ λο - ντος και κυ ρί ως στα θέ µα τα εν σω µά τω σής τους στις άλ λες πο λι τι κές, πα ρα τη ρεί ται µια κραυ - γα λέ α α να ντι στοι χί α µε τα ξύ µε λε τών που α φο ρούν φυ σι κές πε ριο χές και θέ σπι σης νο µι κών κα νό νων ή α πο σα φή νι σης νο µι κών στό χων γι' αυ τές. Η ο ριο θέ τη ση, ό µως, των στρα τη γι κών κα τευ θύν σε ων α πο τε λεί sine qua non προ ϋ πό θε ση για την α ντι στρο φή αυ τής της α να ντι στοι - χί ας, εν τέ λει για την α ξιο ποί η ση των εκ πο νού µε νων κά θε φο ρά µε λε τών. Η α πο σα φή νι ση των κα τευ θύν σε ων θα συµ βά λει α ναµ φί βο λα στην ταυ τό χρο νη δια χεί - ρι ση των δύ ο προ α να φε ρό µε νων νο µι κών προ σεγ γί σε ων, τό σο αυ τή της stricto sensu προ - στα σί ας του πε ρι βάλ λο ντος ό σο και ε κεί νη της α ει φό ρου χω ρι κής α νά πτυ ξης, οι ο ποί ες ού τε α ντι φα τι κές συ νο λι κά πρέ πει να θε ω ρού νται αλ λά ού τε και εν σω µα τώ σι µες η µια στην άλ λη. Θα συµ βά λει τε λι κά, µε άλ λα λό για, στην ί δια την προ ώ θη ση των δια δι κα σιών νο µι κής ω ρί - µαν σης της Ο δη γί ας "Natura 2000" στην ε θνι κή έν νο µη τά ξη, στοι χεί ο α να γκαί ο, αν λη φθούν υ πό ψη οι α σά φειες που εκ των πραγ µά των υ πάρ χουν σ' αυ τό το στά διο ε φαρ µο γής της 16. Ας ση µειω θεί ό τι το δεύ τε ρο στά διο του άρ θρου 4 παρ. 2 της Ο δη γί ας δεν έ χει α κό µη ο λο κλη ρω - θεί, δε δο µέ νου ό τι ού τε ο ε θνι κός κα τά λο γος έ χει ε γκρι θεί µε κοι νή α πό φα ση των Υ πουρ γών ΠΕ ΧΩ Ε και Γε ωρ γί ας 17 ού τε βε βαί ως ο κοι νο τι κός κα τά λο γος των ελ λη νι κών πε ριο χών κοινο τι κής ση µα σί ας. ΤΟ ΚΑ ΤΑΛ ΛΗ ΛΟ ΣΧΗ ΜΑ ΙΟΙ ΚΗ ΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡ ΓΑ ΝΩ ΣΗΣ Α κο λου θώ ντας την ί δια γραµ µή σκέ ψης, ό τι δη λα δή η νο µι κο-διοι κη τι κή προ σέγ γι ση ο φεί λει να συ ναρ τά ται µε τη φυ σιο γνω µί α των πε ριο χών, το ί διο θα πρέ πει, τη ρου µέ νων των α να λο - γιών, να συµ βαί νει και µε τη διοι κη τι κή προ σέγ γι ση του εγ χει ρή µα τος ε νερ γο ποί η σης της Οδη γί ας "Natura 2000". Αν µπο ρού σε κα νείς να δια γρά ψει τους Φο ρείς που θα µπο ρού σαν να α σκή σουν το έργο της διοί κη σης και δια χεί ρι σης των πε ριο χών του δι κτύ ου "Natura 2000", αυ τοί θα ή ταν πρώ τα απ' ό λα το η µό σιο µε τις καθ' ύ λην αρ µό διες υ πη ρε σί ες του, κα θώς και η Το πι κή Αυ - το διοί κη ση πρώ του και δεύ τε ρου βαθ µού αλ λά και ad hoc δη µιουρ γού µε νοι Φο ρείς ια χεί - ρι σης δη µό σιου ή ι διω τι κού χα ρα κτή ρα, ή α κό µη και άλ λα νο µι κά πρό σω πα µε συγ γε νές αντι - κεί µε νο ε να σχό λη σης (π.χ. Μη Κυ βερ νη τι κές Ορ γα νώ σεις, Συ νε ται ρι σµοί κ.λπ.). 16 Για τις υ φι στά µε νες α σά φειες ως προς τις υ πο χρε ώ σεις που πη γά ζουν για τα κρά τη-µέ λη σ' αυ τό το στά διο εφαρ - µο γής της Ο δη γί ας βλ. και το κα τευ θυ ντή ριο κεί µε νο της Ευ ρω πα ϊ κής Ε πι τρο πής για το άρ θρο 6 µε τί τλο: ια χεί ρι - ση των πε ριο χών του ι κτύ ου Νatura 2000 (οι δια τά ξεις του άρ θρου 6 της Ο δη γί ας 92/43/Ε ΟΚ για τα εν διαι τή µα - τα), Υ πη ρε σί α Ε πί ση µων Εκ δό σε ων των Ευ ρω πα ϊ κών Κοι νο τή των, Ση µειώ νε ται ό τι η υ πο χρέ ω ση έ γκρι σης του ε θνι κού κα τα λό γου µε κοι νή α πό φα ση των υ πουρ γών ΠΕ ΧΩ Ε και Γε ωρ γί ας πε ριέ χε ται στην ί δια την ΚΥΑ ε ναρ µό νι σης προς την Ο δη γί α "Natura 2000" (βλ. σχε τι κά το άρ θρο 4 αυ - τής). 106

15 Έ χει ση µα σί α να α να φερ θεί ό τι σε κά ποιο βαθ µό προς την ορ θή αυ τή κα τεύ θυν ση κινεί ται και η υ φι στά µε νη νο µο θε σί α, η ο ποί α προ βλέ πει τό σο για τις πε ριο χές του άρ θρου 18 του ν. 1650/1986 ό σο και για τις Ει δι κές Ζώ νες ια τή ρη σης της Ο δη γί ας, τη δυ να τό τη τα ανά - θε σης της διοί κη σης και δια χεί ρι σης σε έ ναν ση µα ντι κό α ριθ µό φο ρέ ων 18. Α νε ξάρ τη τα, πά ντως, α πό το έλ λειµ µα ε φαρ µο γής αυ τής της ρύθ µι σης σε συ γκε κρι µέ - νες πε ρι πτώ σεις, έλ λειµ µα βε βαί ως συν δε ό µε νο µε τη γε νι κό τε ρη α δρά νεια ε φαρ µο γής της Ο δη γί ας "Natura 2000", εί ναι δυ να τό να γί νουν οι ε ξής πα ρα τη ρή σεις: Πρώ τον, θα έ πρε πε να εί χε προ βλε φθεί ως δυ να τό τη τα και η δη µιουρ γί α, σε ε ξαι ρε τι - κές και ι διά ζου σες πε ρι πτώ σεις, ό που οι συ γκρού σεις εί ναι µε γά λες, νο µι κών προ σώ πων δηµο σί ου δι καί ου, νο µι κό µόρ φω µα άλ λω στε, το ο ποί ο έ χει το πλε ο νέ κτη µα ά σκη σης αρ µο - διο τή των δη µό σιου χα ρα κτή ρα. εύ τε ρον, έ χει ορ θώς προ βλε φθεί η δυ να τό τη τα α νά θε σης, µε την α πο κα λού µε νη "σύµ βα ση δια χεί ρι σης", κα θη κό ντων δια χεί ρι σης ε ξα το µι κευ µέ να σε νο µι κά πρό σω πα ι διω - τι κού δι καί ου, που έ χουν δια κρι θεί για το έρ γο τους στον το µέ α της προ στα σί ας του πε ρι βάλ - λο ντος. Πρό κει ται α ναµ φί βο λα για ρύθ µι ση, η ο ποί α κι νεί ται κατ' αρ χήν στη σω στή κα τεύ - θυν ση, α πο µέ νει ω στό σο η ε ξει δί κευ σή της µέ σω της κα νο νι στι κής ο δού και κυ ρί ως η ε φαρ - µο γή της στην πρά ξη, ι δί ως αν λη φθούν υ πό ψη τα "ό ρια" των ε ξου σιών, των ο ποί ων εί ναι δυνα τό να κά νει χρή ση το νο µι κό µόρ φω µα αυ τού του τύ που, στο ο ποί ο α ντι στοι χούν κα τά βά ση οι διά φο ρες πε ρι βαλ λο ντι κές ορ γα νώ σεις σω µα τεια κής ή ε ται ρι κής (µη κερ δο σκο πι κής) µορ φής. Η µό νη ί σως κρι τι κή που µπο ρεί να γί νει στη συ γκε κρι µέ νη ρύθ µι ση εί ναι ό τι το πε ριε - χό µε νο της ε ξου σιο δό τη σης που δί νε ται στον κα νο νι στι κό νο µο θέ τη εί ναι ελ λι πές 19, γε γο νός που δεν α πο κλεί ε ται εν τέ λει να υ πο νο µεύ σει την ί δια την ε νερ γο ποί η σή της. Κα τά µί α ά πο ψη, την ο ποί α θε ω ρώ και τη µό νη ρε α λι στι κή για τα α µέ σως του λά χι στον ε πό µε να χρό νια, η πο λι τι κή στον το µέ α αυ τό θα πρέ πει να κι νη θεί προς την κα τεύ θυν ση σύστα σης ε νός πε ριο ρι σµέ νου α ριθ µού Φο ρέ ων ια χεί ρι σης µό νον για τις µε γά λης οι κο λο γι - κής α ξί ας πε ριο χές (Πα ντής, 2001), ε νώ οι αρ µο διό τη τες δια χεί ρι σης για τις υ πό λοι πες πε ριο - χές θα πρέ πει να πε ριέλ θουν εί τε σε υ φι στά µε νες υ πη ρε σί ες εί τε να δια χυ θούν σε άλ λους υφι - ÊÅÉ ÌÅ ÍÁ ÐÏ ËÅ Ï ÄÏ ÌÉÁÓ Ù ÑÏ ÔÁ ÎÉÁÓ ÊÁÉ Á ÍÁ ÐÔÕ ÎÇÓ 18 Συ γκε κρι µέ να, σύµ φω να µε το άρ θρο 15 παρ. 1 του N.2742/1999 η διοί κη ση και δια χεί ρι ση των προ στα τευό µε - νων πε ριο χών ".. µπο ρεί να α να τί θε ται σε υ φι στά µε νες δη µό σιες υ πη ρε σί ες ή σε ει δι κές υ πη ρε σί ες που συ νι στώ - νται για το σκο πό αυ τό κα τά τις κεί µε νες δια τά ξεις, σε ορ γα νι σµούς το πι κής αυ το διοί κη σης και των δύ ο βαθ µί δων, σε Α νώ τα τα Εκ παι δευ τι κά Ι δρύ µα τα (Α.Ε.Ι.) και δη µό σια ε ρευ νη τι κά κέ ντρα ή άλ λα νο µι κά πρό σω πα δη µο σί ου ή ιδιω τι κού δι καί ου µη κερ δο σκο πι κού χα ρα κτή ρα του ευ ρύ τε ρου δη µό σιου το µέ α, κα θώς και σε µη κερ δο σκο πι κά νο - µι κά πρό σω πα του ι διω τι κού το µέ α, που έ χουν δια κρι θεί για το έρ γο τους στην προ στα σί α της φύ σης ή γε νι κό τε ρα της προ στα σί ας του πε ρι βάλ λο ντος και τα ο ποί α δια θέ τουν την κα τάλ λη λη τε χνι κή και ε πι στη µο νι κή υ πο δο µή, κα - θώς και α πο δε δειγ µέ νη ε µπει ρί α στην υ λο ποί η ση α νά λο γων έρ γων". 19 Κα τά το άρ θρο 15 παρ. γ του N.2742/1999 ". Με κοι νή α πό φα ση των Υ πουρ γών Α νά πτυ ξης, Πε ρι βάλ λο ντος, Χω ρο τα ξί ας και η µο σί ων Έρ γων και Γε ωρ γί ας ε ξει δι κεύ ο νται το πε ριε χό µε νο και η δια δι κα σί α σύ να ψης συµ βά σε - ων δια χεί ρι σης, τα κρι τή ρια ε πι λο γής των φο ρέ ων και κά θε άλ λη σχε τι κή λε πτο µέ ρεια" (η υ πο γράµ µι ση δι κή µου). 107

16 áåé þñïò åé þñ ï ò στά µε νους Φο ρείς. Την προ σέγ γι ση αυ τή φαί νε ται σε κά ποιο βαθ µό να εν στερ νί ζε ται και ο έλ λη νας νο µο θέ της, ο ο ποί ος µε πρό σφα τη ρύθ µι σή του 20 προ βαί νει στην ί δρυ ση εί κο σι πέ ντε Φο ρέ ων ια χεί ρι σης, µε σκο πό τη διοί κη ση και δια χεί ρι ση α ντί στοι χων προ στα τευό µε νων πε ριο χών. Α πό τη σκο πιά αυ τή εί ναι α να γκαί ο, πά ντως, να α να ζη τη θεί σε νο µο θε τι κό ε πί πε δο µια πιο συ γκε κρι µέ νη α ντι στοι χί α και σύν δε ση της φυ σιο γνω µί ας των προ α να φε ρό µε νων πε ριο - χών µε το ε πι λε γό µε νο κά θε φο ρά διοι κη τι κό σχή µα, ό πως και µια µε γα λύ τε ρη ευε λι ξί α στην α πό κοι νού α νά θε ση σε Φο ρείς κα θη κό ντων διοί κη σης και δια χεί ρι σης µιας προ στα τευό µε - νης πε ριο χής. Η Ε ΠΙ ΛΥ ΣΗ ΤΗΣ ΣΥ ΓΚΡΟΥ ΣΗΣ Ι ΙΟ ΚΤΗ ΣΙΑ ΚΩΝ Ι ΚΑΙΩ ΜΑ ΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟ ΝΤΟΣ Α πο τε λεί κοι νή πα ρα δο χή στο χώ ρο της δια χεί ρι σης του πε ρι βάλ λο ντος ό τι δεν µπο ρεί να υπάρ ξει α πο τε λε σµα τι κή προ στα σί α και δια χεί ρι ση των προ στα τευό µε νων πε ριο χών ε άν προ η γου µέ νως δεν α ντι µε τω πι σθούν ι κα νο ποι η τι κά οι α να πό φευ κτες συ γκρού σεις συµ φε ρό - ντων, που εί ναι φυ σι κό να εκ δη λώ νο νται σε αυ τές τις πε ρι πτώ σεις. Η κλασ σι κό τε ρη ί σως εκ - δη λω νό µε νη σύ γκρου ση εί ναι αυ τή µε τα ξύ των ι διο κτη σια κών δι καιω µά των και των α παι τή - σε ων της πε ρι βαλ λο ντι κής προ στα σί ας, ή µε άλ λους πε ρισ σό τε ρο νο µι κούς ό ρους, η σύ γκρου - ση µε τα ξύ του δι καιώ µα τος της ι διο κτη σί ας και του δι καιώ µα τος στο πε ρι βάλ λον 21. Εί ναι γνω στό ό τι συ χνά οι κα νό νες προ στα σί ας του φυ σι κού πε ρι βάλ λο ντος εν σω µα - τώ νουν µι κρό τε ρες ή µε γα λύ τε ρες, σχε τι κές ή α πό λυ τες, α πα γο ρεύ σεις σε σχέ ση µε την οι κο - νο µι κή α ξιο ποί η ση της γης, η ο ποί α κυ ρί ως µε τα φρά ζε ται σε δυ να τό τη τα οι κο δο µι κής εκ µε - τάλ λευ σης της. Α πό τη σκο πιά, έ τσι, της δια σφά λι σης του δι καιώ µα τος της ι διο κτη σί ας, το κύριο ε ρώ τη µα που τί θε ται εί ναι το α πό πιο ση µεί ο και µε τά οι πε ριο ρι σµοί στην ι διο κτη σί α εί ναι τό σο ε πα χθείς που να κα θι στούν α να γκαί α την πρό βλε ψη α ντι σταθ µι στι κών µέ τρων υπέρ των θι γο µέ νων; Ο έλ λη νας νο µο θέ της προ έ βλε ψε γε νι κά κά ποιες µορ φές τέ τοιων α ντι σταθ µι στι κών από τη δε κα ε τί α ή δη του , χω ρίς ω στό σο να ε ξει δι κεύ σει διά της κα νο νι στι κής ο δού τις δια - δι κα στι κές και ου σια στι κές προ ϋ πο θέ σεις που θα ε πέ τρε παν την ε φαρ µο γή τους στην πρά ξη. 20 Βλ. α να λυ τι κά το άρ θρο 13 του N.3044/2002 "Με τα φο ρά συ ντε λε στή δό µη σης και ρυθ µί σεις άλ λων θε µά των αρ µο διό τη τας Υ πουρ γεί ου Πε ρι βάλ λο ντος, Χω ρο τα ξί ας και η µο σί ων Έρ γων" (ΦΕΚ Α' 197). 21 Για τη σχέ ση των δύ ο δι καιω µά των γε νι κά ( ω ρής, 1998: Falque και Massenet, 1997 Ελ λη νι κή Ε ται ρεί α ι καί ου του Πε ρι βάλ λο ντος, 2003). 22 Συ γκε κρι µέ να, σύµ φω να µε το άρ θρο 22 παρ. 1 του N.1650/1986 " το η µό σιο ύ στε ρα α πό αί τη ση των θι - γο µέ νων, µπο ρεί κα τά το µέ τρο του δυ να τού, να α πο δε χθεί εί τε την α νταλ λα γή των ι διω τι κών ε κτά σε ων µε ε κτά σεις του η µο σί ου εί τε την πα ρα χώ ρη ση κα τά χρή ση στους θι γό µε νους δη µο σί ων ε κτά σε ων σε πα ρα πλή σιες πε ριο χές για α νά λο γη χρή ση ή εκ µε τάλ λευ ση εί τε την κα τα βο λή ε φά παξ ή πε ριο δι κής α πο ζη µί ω σης, για τον προσ διο ρι σµό της 108

17 Μο λο νό τι η προ σέγ γι ση του θέ µα τος "ι διο κτη σί α-πε ρι βάλ λον" εί ναι έ να µε γά λο θέ µα που α παι τεί ξε χω ρι στή α νά λυ ση, εί ναι δυ να τό, στο πλαί σιο της συ γκε κρι µέ νης προ βλη µα τι - κής, να γί νουν κά ποιες ε πι ση µάν σεις: Η συ γκε κρι µέ νη πρό βλε ψη πε ρί α ντι σταθ µι στι κών έ χει το µειο νέ κτη µα ό τι δεν αγ γί ζει µε συ γκε κρι µέ νο και ε πι χει ρη σια κό τρό πο, σε σχέ ση µε τις α νά γκες δια χεί ρι σης του φυ σι κού πε ρι βάλ λο ντος το καί ριο ε ρώ τη µα: ποιο εί ναι το ό ριο ε κεί νο πέ ραν του ο ποί ου υ πάρ χει υ πέρ - µε τρη και νο µι κά α νε πί τρε πτη δέ σµευ ση της ι διο κτη σί ας; Το γε γο νός αυ τό έ χει ως συ νέ πεια οι συ γκρού σεις µε τα ξύ "ι διο κτη σί ας-πε ρι βάλ λο ντος" να ε πι λύ ο νται µέ σα α πό τη δι κα στι κή ο δό, µε πε νι χρά ω στό σο α πο τε λέ σµα τα στο πε δί ο της δια χεί ρι σης του χώ ρου. Χα ρα κτη ρι στι κές, α πό τη σκο πιά αυ τή, εί ναι µια σει ρά α πο φά σε ων του Συµ βου λί ου της Ε πι κρα τεί ας 23, οι ο ποί ες συ νε κτι µώ ντας τον κοι νω νι κό χα ρα κτή ρα της ιδιο κτη σί ας, δί νουν έ να "προ βά δι σµα" στην προ στα σί α του πε ρι βάλ λο ντος έ να ντι της ι διο - κτη σί ας. Τού το µε τα φρά ζε ται στο ό τι κρί νο νται νό µι µοι οι πε ριο ρι σµοί του δι καιώ µα τος της ι διο κτη σί ας εί τε για τί οι ε κτός σχε δί ου πε ριο χές δεν προ ο ρί ζο νται για δό µη ση (ά ρα οι πε ριο - ρι σµοί εί ναι εν προ κει µέ νω συ νταγ µα τι κά α νε κτοί 24 ) εί τε για τί οι ι διο κτή τες έ χουν τη δυ να τό - τη τα, α κό µη και στην πε ρί πτω ση α πό λυ της ή ου σιώ δους (µη α νε κτής) στέ ρη σης της ι διο κτη - σί ας, να α σκή σουν το α γω γι κό τους δι καί ω µα. Λαµ βά νο ντας υ πό ψη α φε νός τις προ α να φε ρό µε νες α δυ να µί ες της νο µο θε σί ας, σε συν - δυα σµό και µε τις πε ριο ρι σµέ νες δυ να τό τη τες που προ σφέ ρει η νο µο λο γί α, α φε τέ ρου δε το ότι η ρύθ µι ση του άρ θρου 22 του Ν.1650/1986 έ χει έ ναν α µι γώς "δη µο σιο κε ντρι κό" χα ρα - κτήρα, κρί νε ται α να γκαί α η α να µόρ φω σή της προς δύ ο κα τευ θύν σεις: πρώ τον, προς την κατεύ θυν ση προσ διο ρι σµού του ο ρί ου πέ ραν του ο ποί ου υ πάρ χει µη α νε κτή δέ σµευ ση της ιδιο κτη σί ας στις πε ριο χές του ι κτύ ου "Natura 2000" και ευ ρύ τε ρα στις προ στα τευό µε νες πε ριο χές και δεύ τε ρον, προς την κα τεύ θυν ση νο µι κής ο ριο θέ τη σης των δυ να το τή των που παρέ χει ο χώ ρος της ι διω τι κής οι κο νο µί ας. Οι δυ να τό τη τες αυ τές θα µπο ρού σαν, υ πό συ γκε - κρι µέ νες έστω προ ϋ πο θέ σεις, να λά βουν τη µορ φή α ντι σταθ µι στι κών. Ό πως ει πώ θη κε, η υ φι στά µε νη ρύθ µι ση έ χει κα θα ρά "δη µο σιο κε ντρι κό" χα ρα κτή ρα, ή τοι προ σεγ γί ζει το θέ µα των α ντι σταθ µι στι κών µέ σω της ρύθ µι σης της σχέ σης δη µο σί ου-θι - γό µε νου ι διο κτή τη, α φή νο ντας ε κτός του ρυθ µι στι κού της πε δί ου τις δυ να τό τη τες που προ - σφέ ρει ο χώ ρος της ι διω τι κής οι κο νο µί ας. Μια νέ α ρύθ µι ση, η ο ποί α εί ναι ού τως ή άλ λως α να γκαί α, κα θώς και η αρ τί ω σή της δια της κα νο νι στι κής ο δού, θα έ πρε πε να δώ σει νο µι κή υ πό στα ση σε δυ να τό τη τες α ντι σταθ µι στι - ÊÅÉ ÌÅ ÍÁ ÐÏ ËÅ Ï ÄÏ ÌÉÁÓ Ù ÑÏ ÔÁ ÎÉÁÓ ÊÁÉ Á ÍÁ ÐÔÕ ÎÇÓ οποί ας λαµ βά νε ται υ πό ψη η υ φι στά µε νη χρή ση της ι διω τι κής έ κτα σης, εί τε τη µε τα φο ρά τού συ ντε λε στή δό µη σης σε άλ λη ι διο κτη σί α κατ' α νά λο γη ε φαρ µο γή των δια τά ξε ων του N.880/1979". 23 Βλ. κυ ρί ως τις α πο φά σεις 3146/1986, 3067/2001 και 3135/2002, οι ο ποί ες α φο ρούν σε α πα γο ρεύ σεις και πε - ριο ρι σµούς που έ χουν τε θεί εί τε για την προ στα σί α της πο λι τι στι κής κλη ρο νο µιάς (η πρώ τη), εί τε για την προ στα σία του φυ σι κού πε ρι βάλ λο ντος (οι δύ ο ε πό µε νες). 24 Βλ. σχε τι κά και τις α πο φά σεις του Σ.τ.Ε. 1169/1994, 533,534,535/

18 áåé þñïò åé þñ ï ò κών µέ τρων που πα ρέ χει η οι κο νο µί α της α γο ράς µέ σα α πό πρω το βου λί ες, ό πως η δη µιουρ - γί α ε ται ρι κών σχη µά των µε τα ξύ θι γό µε νων ι διω τών και Φο ρέ ων ια χεί ρι σης προ στα τευό µε - νων πε ριο χών, οι χο ρη γί ες πά σης φύ σε ως (α κό µη και α κι νή των), η α γο ρά ή και ε νοι κί α ση ακι νή των α πό τους Φο ρείς ια χεί ρι σης κ.λπ. 25. Α ξί ζει να ση µειω θεί ό τι η α νά γκη α ξιο ποί η σης ό λων των µορ φών α ντι σταθ µι στι κών µέ - τρων που θα µπο ρού σαν να ε πι νο η θούν ε νι σχύ ε ται α πό το ό τι η προ ώ θη ση της Ο δη γί ας "Natura 2000" περ νά ει στην πρά ξη µέ σα τό σο α πό stricto sensu κα νο νι στι κά µέ τρα ό σο και α πό µέ τρα συ ναι νε τι κής ή συµ βα τι κής µορ φής. Και στη µια και στην άλ λη πε ρί πτω ση, πάντως, η άρ ση ή έ στω η άµ βλυν ση των συ γκρού σε ων µε τα ξύ του δι καιώ µα τος της ι διο κτη - σί ας και αυ τού στο πε ρι βάλ λον διευ κο λύ νει την ε φαρ µο γή κά θε µορ φής µέ τρου, εν κα τα - κλείδι διευ κο λύ νει την ί δια την ε φαρ µο γή της Ο δη γί ας. Α ξί ζει να ση µειω θεί ό τι η α νά γκη α ξιο ποί η σης ό λων των µορ φών α ντι σταθ µι στι κών µέτρων που θα µπο ρού σαν να ε πι νο η θούν ε νι σχύ ε ται α πό το ό τι η προ ώ θη ση της Ο δη γί ας "Natura 2000" περ νά ει στην πρά ξη µέ σα τό σο α πό stricto sensu κα νο νι στι κά µέ τρα ό σο και α πό µέ τρα συ ναι νε τι κής ή συµ βα τι κής µορ φής. Και στη µια και στην άλ λη πε ρί πτω ση, πάντως, η άρ ση ή έ στω η άµ βλυν ση των συ γκρού σε ων µε τα ξύ του δι καιώ µα τος της ι διο κτη - σί ας και αυ τού στο πε ρι βάλ λον διευ κο λύ νει την ε φαρ µο γή κά θε µορ φής µέ τρου, εν κα τα - κλείδι διευ κο λύ νει την ί δια την ε φαρ µο γή της Ο δη γί ας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ε φαρ µο γή της Ο δη γί ας "Natura 2000" α πο τε λεί σχε δόν εξ ο ρι σµού µια πρό κλη ση για τον ε θνι κό νο µο θέ τη, τη διοί κη ση, την ελ λη νι κή πο λι τεί α γε νι κώς. Η πρό κλη ση αυ τή γί νε ται ακόµη µε γα λύ τε ρη, αν α να λο γι στεί κα νείς ό τι η ε φαρ µο γή της συν δέ ε ται και ε πη ρε ά ζει έ να µε γά λο τµή µα του ελ λη νι κού χώ ρου, εν τέ λει µε γά λες ε νό τη τες του φυ σι κού αλ λά και του ανθρω πο γε νούς πε ρι βάλ λο ντός µας. Ι διαί τε ρη, ω στό σο, α ξί α προ σλαµ βά νει η ε φαρ µο γή της Ο δη γί ας για την νο µι κή προ - βλη µα τι κή που συ νο δεύ ει τό σο την προ στα σί α της φύ σης ό σο και την α ει φό ρο α νά πτυ ξη. Και τού το για τί η ε φαρ µο γή της Ο δη γί ας αυ τής έρ χε ται σε ση µα ντι κό βαθ µό να κα λύ ψει το έλλειµ µα νο µο θε τι κής πο λι τι κής που υ πάρ χει α φε νός στα ζη τή µα τα της δια χεί ρι σης του περι - βάλ λο ντος, α φε τέ ρου δε στη συ σχέ τι ση της πε ρι βαλ λο ντι κής προ στα σί ας µε το αί τη µα της ισόρ ρο πης α νά πτυ ξης του ελ λη νι κού χώ ρου. 25 Οι κραυ γα λέ ες νο µο θε τι κές α δυ να µί ες στην προ ώ θη ση των α ντι σταθ µι στι κών µέ τρων εί ναι ή δη ο ρα τές σε αρ - κε τές πε ρι πτώ σεις, µε ε ξέ χου σα την πε ρί πτω ση της Ζα κύν θου, ό που εκ του λό γου τού του η υ λο ποί η ση των µέ τρων προ στα σί ας και δια χεί ρι σης του δη µιουρ γη θέ ντος Ε θνι κού Θα λάσ σιου Πάρ κου Ζα κύν θου (ΕΘ ΠΖ) συ να ντά πολ λά ε - µπό δια. Το ΕΘ ΠΖ θε σµο θε τή θη κε µε το α πό Προ ε δρι κό ιά ταγ µα "Χα ρα κτη ρι σµός χερ σαί ων και θα λασ - σί ων πε ριο χών του κόλ που Λα γα νά και των νή σων Στρο φά δων ως Ε θνι κό Θα λάσ σιο Πάρ κο Ν. Ζα κύν θου", (ΦΕΚ ' 906/ ). 110

19 Η Ο δη γί α "Natura 2000" δεν µπο ρεί και δεν πρέ πει να α ντι µε τω πι στεί ως έ να α κό µη "ξη ρό" νο µι κό κεί µε νο, ως έ να α κό µη "τε χνο λο γι κό" ερ γα λεί ο, α ντί θε τα πρέ πει να α ντι µε τω - πι στεί ως µια ευ και ρί α ε πα να ο ριο θέ τη σης των σχέ σε ων του αν θρώ που µε τον πε ρι βάλ λο ντα χώ ρο του. Η πλή ρω ση των προ ϋ πο θέ σε ων που α να πτύ χθη καν, σε συν δυα σµό µε µια σα φή βού λη ση εκ µέ ρους της πο λι τεί ας, των ε πί ση µων φο ρέ ων της κοι νω νι κής και οι κο νο µι κής ζωής, αλ λά και αυ τών της εκ προ σώ πη σης των πο λι τών, θα συ νέ βα λε χω ρίς κα µί α αµ φι βο λί α απο φα σι στι κά σε αυ τό. ÊÅÉ ÌÅ ÍÁ ÐÏ ËÅ Ï ÄÏ ÌÉÁÓ Ù ÑÏ ÔÁ ÎÉÁÓ ÊÁÉ Á ÍÁ ÐÔÕ ÎÇÓ Βι βλιο γρα φί α Bell S. και McGillivray D. (2001), Environmental Law, Blackstone Press. ω ρής Φ. (1998), "Προ στα σί α των υ γρο τό πων και πε ριο ρι σµοί του δι καιώ µα τος της ι διο κτη - σί ας" στο Η προ στα σί α των υ γρο τό πων στην Ελ λά δα, Α ντ. Σάκ κου λας, Ελ λη νι κή Ε ται ρεί α ι καί ου του Πε ρι βάλ λο ντος (2003), ι καί ω µα της ι διο κτη σί ας και προ - στα σί α του πε ρι βάλ λο ντος, Πρα κτι κά Η µε ρί δας, Α ντ. Σάκ κου λας. Ευ ρω πα ϊ κή Ε πι τρο πή (2000), ια χεί ρι ση των πε ριο χών του ι κτύ ου Νatura 2000 (οι δια τά - ξεις του άρ θρου 6 της Ο δη γί ας 92/43/Ε ΟΚ για τα εν διαι τή µα τα), Υ πη ρε σί α Ε πί ση µων Εκ δό σε ων των Ευ ρω πα ϊ κών Κοι νο τή των. Falque M. και Massenet M. (1997), Droits de proprieté et environnement, Dalloz. Jans J.H. (2000), European Environmental Law, second revised edition,groningen: Europa Law Publishing. Kramer L. (2000), EC Environmental Law, Fourth Edition, Sweet and Maxwell. Last Κ. (2003), "Regulatory Techniques and the Conservation of Nature in Great Britain: The Preference for Partnership", στο Πρα κτι κά Συ νε δρί ου της Ελ λη νι κής Ε ται ρεί ας ι καί - ου του Πε ρι βάλ λο ντος ί καιο και Προ στα σί α της Φύ σης, (υ πό έκ δο ση). Νι κο λό που λος Τ. (1998), "Η Ο δη γί α Natura 2000", στο Η προ στα σί α των υ γρο τό πων στην Ελ λά δα, Α ντ. Σάκ κου λας, Νι κο λό που λος Τ. (1997), "Η προ στα σί α των φυ σι κών οι κο τό πων στο κοι νο τι κό δί καιο", Νόµος και Φύ ση, 1997/3: 521. Νι κο λό που λος Τ. (2002), "Πα ρα τη ρή σεις στην α πό φα ση 3002/2001 του Τρι µε λούς Πληµ µε - λειο δι κεί ου Πα τρών", Ποι νι κή ι καιο σύ νη, τεύ χος 1/2002: Ντά φης Σ. (1997), "Η βιο ποι κι λό τη τα της Ελ λά δας και ο ρό λος του ι κτύ ου 'Φύ ση 2000' για την προ στα σί α της", στο Το έρ γο οι κο τό πων στην Ελ λά δα: ί κτυο Φύ ση 2000, Ελ λη - νι κό Κέ ντρο Βιο τό πων - Υ γρο τό πων. 111

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 áåé þñïò Ê ÅÉÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, ÙÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔ ÕÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 NÏÅÌÂÑÉÏÓ 2003 NOVEMBER 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 áåé þñïò Ê ÅÉÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, ÙÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔ ÕÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 NÏÅÌÂÑÉÏÓ 2003 NOVEMBER 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 áåé þñïò Ê ÅÉÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, ÙÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔ ÕÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 NÏÅÌÂÑÉÏÓ 2003 NOVEMBER 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 áåé þñïò Ê ÅÉÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, ÙÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔ ÕÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 NÏÅÌÂÑÉÏÓ 2003 NOVEMBER 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 áåé þñïò Ê ÅÉÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, ÙÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔ ÕÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 NÏÅÌÂÑÉÏÓ 2003 NOVEMBER 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Α πο τε λέ σµα τα & Συ νέ πειες

Α πο τε λέ σµα τα & Συ νέ πειες Αίτια και Στό χοι Πο λε µι κές Ε πι χει ρήσεις µε τα ξύ Βουλ γα ρίας και Ελ λά δας Ει ρή νη Βουκου ρε στίου Α πο τε λέ σµα τα & Συ νέ πειες ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΠΒ) Ιωάννης Γε με νε τζής, Ιστο ρι

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Σμαράγδα Παπαδοπούλου*

Σμαράγδα Παπαδοπούλου* ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 133-151 Σμαράγδα Παπαδοπούλου* Ο καλός, ο κακός και ο δάσκαλος. Γλωσσικές θεωρήσεις και διδακτικές μέθοδοι μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα