ISTRUZIONI D USO (Libretto originale) INSTRUKCJA OBSŁUGI (Instrukcja oryginalna) KULLANMA TALİMATI (Orjinal talimat)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ISTRUZIONI D USO (Libretto originale) INSTRUKCJA OBSŁUGI (Instrukcja oryginalna) KULLANMA TALİMATI (Orjinal talimat)"

Transcript

1 IT PL TR EL RU ISTRUZIONI D USO (Libretto originale) INSTRUKCJA OBSŁUGI (Instrukcja oryginalna) KULLANMA TALİMATI (Orjinal talimat) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Αρχικό φύλλο οδηγιών) Инструкция по эксплуатации (Документация изготовителя) - Leggere attentamente le istruzioni d uso. Familiarizzarsi con il funzionamento e i comandi prima di iniziare il lavoro. - Przeczytać instrukcję obsługi. Zapoznać się z działaniem i sterowaniem wykaszarką do krzewów przed jej użyciem. - Kullanma kýlavuzunun talimatlarýný okuyunuz. Kullanýmdan önce çalýþma þekline ve kumandalarýna alýþýlmalýdýr. - È ÛÙ ÙÈ Ô ËÁ  ÙÔ ÂÁ ÂÈÚÈ Ô Ú ÛË. ÍÔÈÎÂȈı Ù Ì ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Î È ÙÈ ÂÓÙÔÏ appleúèó applefi ÙË Ú ÛË. - Внимательно прочтите руководство пользователя. Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с работой и органами управления. RU PL TR EL IT K /2011

2 INTRODUZIONE Gentile cliente, grazie per aver acquistato uno dei nostri prodotti e per aver riposto in noi la tua fiducia. Il presente manuale è nato per consentirti di familiarizzare con il nuovo apparecchio, utilizzarlo nelle migliori condizioni possibili ed effettuare correttamente le attività di manutenzione necessarie. Al fine di trarre il massimo vantaggio dai continui progressi tecnologici, dai nostri nuovi macchinari o materiali, nonché dalla nostra comprovata esperienza, tutti i modelli sono costantemente perfezionati e ottimizzati. Le caratteristiche e le indicazioni contenute nel presente manuale possono, pertanto, essere oggetto di modifiche e variazioni senza preavviso alcuno od obbligo di aggiornamento. Le illustrazioni contenute nel presente manuale si riferiscono al modello più rappresentativo della categoria. In caso di problemi o per maggiori informazioni, ti consigliamo di rivolgerti a uno dei nostri rivenditori autorizzati. Raccomandiamo di conservare il presente manuale a portata di mano per renderne agevole la consultazione in qualsiasi momento e di verificare che, in caso di rivendita o prestito, esso sia consegnato unitamente all'apparecchio. La riproduzione, anche parziale, della presente pubblicazione, è autorizzata esclusivamente dietro consenso scritto preliminare. INDICE DEI CONTENUTI I. INDICAZIONI DI SICUREZZA 2 - IT II. ETICHETTE DI SICUREZZA 3 - IT III. IDENTIFICAZIONE DELL APPARECCHIO 4 - IT IV. DATI TECNICI 4 - IT V. PREPARAZIONE DELL APPARECCHIO 6 - IT VI. UTILIZZO DEL TRITURATORE 11 - IT VII. TRANSPORT 13 - IT VIII. SOSTITUZIONE DELLE LAME (per mano di un tecnico autorizzato) 13 - IT IX. ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO 13 - IT X. MANUTENZIONE 14 - IT XI. PULIZIA 14 - IT Il catalogo delle parti di ricambio allegato (opzionale) è destinato esclusivamente ai tecnici riparatori autorizzati. 1 - IT

3 I / INDICAZIONI DI SICUREZZA Prestare particolare attenzione alle indicazioni precedute dalle seguenti diciture: indica un forte rischio di ferite corporali gravi. La mancata osservanza delle indicazioni riportate potrebbe anche generare un pericolo mortale. PRECAUZIONI: indica un forte rischio di ferite corporali o deterioramento dello strumento in caso di mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza. NOTA: fornisce utili informazioni. :questo simbolo richiama alla prudenza durante l'esecuzione di alcune operazioni. In caso di problemi o per ottenere maggiori informazioni, rivolgersi a un rivenditore autorizzato. ATTENZIONE: l apparecchio è studiato per garantire prestazioni sicure e affidabili in condizioni di utilizzo conformi alle indicazioni riportate nel presente manuale. Prima di utilizzare lo strumento, leggere e assimilarne il contenuto. Il mancato rispetto delle suddette indicazioni potrebbe generare ferite corporali e danni alle apparecchiature. Informazioni preliminari - Familiarizzare con l utilizzo corretto e con i comandi prima di utilizzare l apparecchio. Apprendere come spegnere rapidamente il motore. - Utilizzare l'apparecchio attenendosi alle indicazioni riportate nel presente manuale. - Prestare particolare attenzione al fatto che l operatore è sempre responsabile degli incidenti o dei fenomeni pericolosi che coinvolgono terze persone o i loro beni. È suo obbligo, pertanto, valutare i potenziali rischi legati alle attività da compiere. - Non lasciare che i bambini o le persone non istruite all uso utilizzino l apparecchio. È possibile che la normativa locale preveda un'età minima d utilizzo. - Non utilizzare l apparecchio dopo aver assunto farmaci o sostanze che potrebbero influire sulla capacità di riflesso e attenzione. - Durante l utilizzo, indossare adeguati dispositivi di protezione individuale, in particolare calzature di sicurezza, pantaloni lunghi, occhiali di protezione, guanti e protezioni auricolari. Evitare di indossare indumenti larghi o aventi lacci o corde pendenti. - Prestare particolare attenzione al rischio minimo di scarica elettrica legato al funzionamento della candela. - Utilizzare l apparecchio esclusivamente per lo scopo cui esso è destinato, ossia la triturazione dei vegetali. Ogni altro utilizzo può rivelarsi pericoloso o causare danneggiamenti o guasti. Preparazione - Esaminare accuratamente il materiale da triturare ed eliminare tutti gli oggetti che potrebbero essere pericolosi (pietre, fili, vetro, parti in metallo, ecc.). - Prima di avviare l apparecchio, verificare che tutte le viti, i dadi, i bulloni e gli altri dispositivi di fissaggio siano correttamente posizionati e che i dispositivi di protezione e visualizzazione siano presenti. Sostituire le etichette danneggiate o illeggibili. - Assicurarsi che i cavi elettrici per lo spegnimento del motore siano sempre in buono stato al fine di garantirne il corretto funzionamento (al livello dei contattori situati sullo sportello di controllo e sulla bocchetta di alimentazione). - Verificare che non vi siano fuoriuscite di liquido (carburante, olio, ecc.). - Mantenere una distanza di almeno 5 metri tra l apparecchio in funzione e terze persone. - Utilizzare l'apparecchio in uno spazio aperto (non vicino a una parete o ad altro oggetto fisso) e collocarlo su una superficie dura e piana. - Non utilizzare l apparecchio su una superficie pavimentata o con ghiaia poiché il materiale di scarto potrebbe provocare ferite. Attenzione: il carburante è altamente infiammabile. - Conservare il carburante in appositi contenitori. Riempire il serbatoio esclusivamente all esterno e non fumare durante questa operazione. - Non rimuovere mai il tappo del serbatoio o aggiungere carburante quando il motore è in funzione o è ancora caldo. - Nel caso in cui vi siano tracce di carburante sparse al suolo, non accendere il motore, bensì allontanare l apparecchio, non generare fiamme e attendere l'evaporazione completa di tutti i vapori. - Custodire l apparecchio in un ambiente asciutto. Non posizionare l apparecchio in un locale in cui i vapori del carburante potrebbero generare una fiamma, una scintilla o una forte fonte di calore. - Riposizionare correttamente il tappo del serbatoio. - Limitare la quantità di carburante nel serbatoio per minimizzare i rischi. - Non accendere il motore in un ambiente chiuso al fine di prevenire l accumulo dei vapori di monossido di carbonio. - Il monossido di carbonio può essere letale. Garantire una corretta ventilazione. - Svuotare il serbatoio del carburante all esterno quando necessario. - Spegnere il motore quando la macchina è priva di sorveglianza. - Non lasciare le mani od ogni altra parte del corpo o di un indumento all'interno della camera di alimentazione, del canale di uscita o in prossimità di una parte mobile. - Mantenere costantemente l equilibrio e un passo sicuro. Non avvicinarsi troppo. Durante l introduzione di materiale, non rimanere a un livello più elevato rispetto alla base del macchinario. - Durante il funzionamento, allontanarsi dalla zona di uscita. - Durante l inserimento del materiale, verificare attentamente che pietre, parti in metallo, bottiglie, barattoli o altri corpi estranei non siano introdotti. - In caso di: - rumori anomali, - vibrazioni atipiche, - urti con corpi estranei o - deterioramento del cavo di spegnimento del motore, Arrestare immediatamente il motore, lasciare raffreddare l apparecchio, scollegare il filo della candela, esaminare la macchina e richiedere l intervento di un tecnico autorizzato prima del successivo utilizzo. - In caso di blocco dell elemento di taglio (vedere Par. VI-e). - Non lasciare che il materiale si accumuli nella zona di uscita. La mancata osservanza della suddetta indicazione potrebbe impedirne la corretta evacuazione e provocarne il ritorno verso l apertura della bocchetta di alimentazione. - In caso di intasamento o ingorgo, interrompere l alimentazione e scollegare la candela prima di rimuovere i residui. Verificare che la fonte di alimentazione sia priva di residui o altri depositi per evitare il rischio di danni o possibili incendi. Ricordarsi che l avvio dei macchinari dotati di motore a combustione interna genera la messa in movimento dell'elemento di taglio. - Posizionare correttamente i dispositivi di protezione e i deflettori e mantenerli in buono stato. - Lavorare esclusivamente durante le ore diurne o sfruttando luce artificiale di buona qualità. - L utilizzo di accessori non autorizzati può rendere l apparecchio pericoloso e causare danni non coperti da garanzia. Non trasportare l apparecchio quando in funzione. - Arrestare la fonte di alimentazione e scollegare la candela quando si abbandona la zona di lavoro. - Non inclinare l apparecchio quando il motore funziona. Manutenzione e stoccaggio - Spegnere il motore e scollegare la candela prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia, verifica, sostituzione, regolazione o manutenzione dell'apparecchio. - Spegnere il motore, scollegare la candela e utilizzare guanti spessi per sostituire i diversi elementi. - Durante l attività di manutenzione dell organo di taglio, ricordarsi che, nonostante l alimentazione sia bloccata dal dispositivo di protezione, il carter può comunque essere messo in movimento dal meccanismo di accensione. - Verificare che dadi e viti siano correttamente fissati per assicurare condizioni di utilizzo sicure. - Posizionare l apparecchio in un luogo in cui i vapori del carburante non possono entrare in contatto con una fiamma nuda o una scintilla. In caso di stoccaggio prolungato, svuotare il serbatoio (all esterno, durante l ultimo utilizzo, lasciare il motore in funzione fino al termine del carburante). Lasciare raffreddare l apparecchio prima di riporlo. - Per ridurre il rischio di incendio, assicurarsi che il motore, il silenziatore e il locale di stoccaggio del carburante siano privi di vegetali, residui di grasso od ogni altro materiale infiammabile. - Richiedere l intervento di un tecnico autorizzato per sostituire i silenziatori di scarico difettosi. - Non riparare i pezzi usurati. Far sostituire gli elementi usurati con parti di ricambio originali da un tecnico autorizzato. - Per garantire la massima sicurezza, non alterare le caratteristiche dell apparecchio. Non modificare le impostazioni relative alla velocità del motore e non utilizzare il motore in sovravelocità. Una manutenzione regolare è essenziale per la sicurezza e il mantenimento del livello di prestazione originale. Spostamento, movimentazione e trasporto - È vietato utilizzare l apparecchio per trasportare persone. - Tutte le operazioni sull apparecchio devono essere eseguite a motore spento. - Non trasportare mai l apparecchio a motore acceso. - Movimentazione: non sollevare l apparecchio da soli (vedere Par. V-2-g). Il peso è indicato sulla targhetta del costruttore e alla fine del presente manuale. - Prima di trasportare il macchinario, attendere l arresto completo dell organo di taglio. - La salita e la discesa dell apparecchio su e da un rimorchio devono essere effettuate utilizzando una rampa di carico adeguata. - Sistemare e fissare correttamente l apparecchio per garantire un trasporto sicuro. - Il trasporto deve essere effettuato a motore spento e con candela scollegata, utilizzando un rimorchio. Non utilizzare altro mezzo di trasporto. - L apparecchio non può essere rimorchiato. IT Utilizzo - Non lavorare in pendenza (rischio di ribaltamento). - Durante l avvio del motore, non sollevare l apparecchio. - Avviare il motore con cautela rispettando le istruzioni del costruttore e tenendo il viso e il corpo a distanza di sicurezza dall apertura dello scivolo di alimentazione e di espulsione. 2 - IT

4 II / ETICHETTE DI SICUREZZA Il trituratore deve essere utilizzato con prudenza. A tal fine, alcune particolari etichette sono state posizionate sull apparecchio, sotto forma di pittogrammi. Esse ricordano le principali precauzioni d uso da adottare e seguire. Il loro significato è spiegato di seguito. Le suddette etichette sono considerate parte integrante dell apparecchio. Nel caso una di esse si stacchi o diventi illeggibile, contattare il proprio rivenditore per procedere alla sua sostituzione. Si raccomanda altresì di leggere attentamente le indicazioni di sicurezza. 1 2 Attenzione! Lame in rotazione. Mantenere mani e piedi a debita distanza dalle aperture quando l'apparecchio è in funzione. Attenzione! Rischio di lancio materiale. Mantenere una distanza di sicurezza. 1 - Indossare protezioni auricolari e visive. 2 - Indossare guanti di protezione Scollegare la candela prima di effettuare qualsiasi intervento di riparazione. 2 - Leggere il manuale d uso. Comando gas 1 - Rapido 2 - Lento 3 - Stop 3 Attendere l arresto completo di tutti i componenti della macchina prima di toccarli. Attenzione! Non utilizzare mai il trituratore senza deflettore. Livello di potenza acustica 3 - IT

5 III / IDENTIFICAZIONE DELL APPARECCHIO E C A B F G H D F A - Potenza nominale B - Massa in chilogrammi C - Numero di serie D - Anno di fabbricazione E - Tipo di trituratore F - Nome e indirizzo del costruttore G - Marchio di conformità CE H - Velocità nominale del motore IV / DATI TECNICI B&S 550 SERIES Peso 44 Kg Potenza netta* Per un regime motore 3 KW 3600 tr/mm Potenza nominale Regime motore nominale 2,3 KW 30 tr/mm IT Livello di potenza acustica garantita (Direttiva 2000/14/CE) 100 db (A) Livello di pressione acustica nella postazione dell operatore (Norma EN 13683: 2007) Tolleranza 83,1 db (A) ± 1 db (A) Livello di potenza acustica misurata (Direttiva 2000/14/CE, 2005/88/EC) Tolleranza 93,3 db (A) ± 1 db (A) * La potenza del motore indicata nel presente documento si riferisce alla potenza netta ottenuta da un motore di serie in conformità con la normativa SAE J 1349 a una data velocità di rotazione. La potenza di un altro motore di produzione può essere diversa dal valore qui indicato. La potenza effettiva di un motore installato su un macchinario dipende da numerosi fattori, tra i quali la velocità di rotazione e le condizioni di temperatura, umidità, pressione atmosferica e manutenzione. 4 - IT

6 Maniglia di trasporto Carter di taglio 3 - Sportello di controllo 4 - Leva di blocco dello sportello di controllo 5 - Ruota per il trasporto Bocchetta di alimentazione 7 - Paraspruzzi 8 - Deflettore 9 - Scatola del filtro ad aria 10 - Candela di accensione 11 - Silenziatore di scarico 12 - Tappo del serbatoio del carburante Cinghia di avvio a ritorno automatico Leva dei gas - Spia di livello dell olio IT

7 V / PREPARAZIONE DELL APPARECCHIO (per mano di un tecnico autorizzato) Disimballare l apparecchio. Prestare particolare attenzione al fatto che alcuni elementi devono essere assemblati: tutte le operazioni di seguito descritte devono essere eseguite a motore spento. 1) Contenuto della confezione IT Rif. Descrizione Qtà 1 Gruppo carter di taglio motore 1 2 Gruppo scivolo 1 3 Tubo piede sinistro trituratore 1 4 Tubo piede destro trituratore 1 5 Tubo di raccordo 1 6 Ruote 2 7 Asse della ruota 1 8 Distanziatore ruota 2 9 Supporto asse della ruota destra riferimento R 1 10 Supporto asse della ruota sinistra riferimento L 1 11 Rondella piatta Ø Rondella starlock Ø Rondella contatto M Vite HM 8 x 60 4 Vite HM 8 x 40 z emb cr 7 16 Dado H M8 z emb cr IT

8 2) Posizionamento dei piedi e dello scivolo (ATTENZIONE: per semplificare il montaggio dei piedi, mettere tutte le viti in posizione e bloccarle quando la macchina è completamente assemblata.) a) Estrarre il gruppo carter di taglio motore dal cartone (Si raccomanda l intervento di 2 persone) b) Montaggio del tubo piede sinistro e del supporto asse della ruota sinistra (Attenzione al senso e a non invertire i pezzi) Rif. Descrizione Qtà 3 Tubo piede sinistro trituratore 1 10 Supporto asse della ruota sinistra riferimento L 1 Vite HM 8 x 40 z emb cr 2 16 Dado H M8 z emb cr Riferimento L in basso 7 - IT

9 c) Montaggio del tubo piede destro e del supporto asse della ruota destra (Attenzione al senso e a non invertire i pezzi) Rif. Descrizione Qtà 4 Tubo piede destro trituratore 1 9 Supporto asse della ruota destra riferimento R 1 Vite HM 8 x 40 z emb cr 2 16 Dado H M8 z emb cr Riferimento R in basso d) Montare il tubo di raccordo e l asse della ruota: Rif. Descrizione Qtà 5 Tubo di raccordo 1 7 Asse della ruota 1 13 Rondella contatto M Vite HM 8 x Dado H M8 z emb cr 4 IT IT

10 e) Montare le ruote sull asse : Rif. Descrizione Qtà 6 Ruote 2 8 Distanziatore ruota 2 11 Rondella piatta Ø Rondella starlock Ø f) Montare il carter di taglio con i piedi (Si raccomanda l intervento di 2 persone) Rif. Descrizione Qtà 1 Gruppo carter di taglio motore 1 Vite HM 8 x 40 z emb cr IT

11 g) Montare lo scivolo Verificare che i 4 dadi M8 siano nelle sedi delle viti imperdibili. Far scorrere la flangia dello scivolo sopra questi dadi, lasciare poi che scenda e si appoggi sulle viti e stringere i dadi. 3) Riempimento del serbatoio del carburante B&S 550 SERIES : 1,7 L IT 4) Riempimento del serbatoio dell olio Attenzione! Monitorare la spia di livello per verificare lo stato di riempimento del serbatoio dell olio. B&S 550 SERIES : 0,6 L 10 - IT

12 VI / UTILIZZO DEL TRITURATORE a) Accensione del motore B&S 550 SERIES b) Utilizzo - Attendere che il motore abbia raggiunto la sua velocità massima. - Lavorare solo a pieno regime. - Introdurre i vegetali nella bocchetta in plastica, restando alla sua destra per evitare eventuali rischi legati alla potenziale fuoriuscita di materiale. - Assicurarsi che nessuno sia presente in prossimità della zona di uscita. Materiali che possono essere triturati: fiori recisi, residui di potature e rami fino a un diametro massimo di 35 mm. È severamente vietato introdurre vetro, pietre, metallo e plastica nel trituratore. Verificare che i vegetali da triturare non contengano alcun corpo estraneo. Nel caso in cui un corpo estraneo sia stato inavvertitamente introdotto, spegnere immediatamente il trituratore, scollegare il filo della candela, esaminare l apparecchio e richiedere l intervento di un tecnico autorizzato per effettuare le necessarie riparazioni. - ATTENZIONE! Non lavorare mai senza il deflettore del condotto di uscita (rischio di lancio di materiale e possibilità di entrare in contatto con il carter di taglio). - Attendere che tutto il materiale fuoriesca dal trituratore prima di introdurre altri vegetali al fine di evitare potenziali rischi di inceppamento. - Se necessario, rimuovere i rami e attendere che l'apparecchio raggiunga di nuovo la condizione di pieno regime. - Se il trituratore tende a inghiottire rapidamente i rami e a incepparsi, trattenere leggermente il materiale durante l introduzione. c) Consigli - Evitare di introdurre vegetali umidi (rischio di inceppamento). - Evitare di introdurre legno troppo secco (eccessiva sollecitazione delle lame). - Introdurre vegetali di grande diametro sole se tagliati da poco tempo. - Per i rami con molte foglie, attendere due giorni prima di inserirli nell apparecchio. - Per un miglior comfort di utilizzo, lavorare sempre con lame ben affilate. 11- IT

13 d) Spegnimento del motore Attendere che il trituratore sia vuoto prima di spegnere il motore. Nel caso in cui dei vegetali restino all interno della bocchetta di alimentazione o del carter di taglio, il rotore potrebbe bloccarsi durante il riavvio. B&S 550 SERIES 1 2 Attenzione! A causa dell inerzia del rotore, i tempi di arresto sono relativamente lunghi. e) In caso di inceppamento (indossare guanti di protezione) - Scollegare il filo della candela. - Rimuovere il materiale presente nella bocchetta di alimentazione. - Svitare completamente la leva di blocco dello sportello di controllo. - Far ruotare leggermente lo sportello al fine di poterlo estrarre e girarlo completamente verso il basso. - Liberare l apparecchio da tutti i vegetali che ostruiscono le vie di passaggio. Verificare che nulla resti all interno della bocchetta di alimentazione e del canale di uscita. - Richiudere lo sportello (operazione inversa). Assicurarsi di avvitare completamente la leva di blocco (impossibile riavviare il trituratore senza contattore). 1 2 IT IT

14 VII / TRASPORTO 1 Motore spento, candela scollegata, canale di entrata carburante chiuso. Punti di fissaggio per carico e sistemazione su rimorchio Non sollevare l apparecchio 2 - Il trasporto deve essere effettuato esclusivamente su un rimorchio. - Utilizzare rampe di carico adatte. - Fissare correttamente l'apparecchio utilizzando le apposite cinghie. - Per lo scarico, eseguire l'operazione inversa. VIII / SOSTITUZIONE DELLE LAME (per mano di un tecnico autorizzato) (Indossare guanti di protezione) - Scollegare la candela. - Aprire lo sportello di controllo (vedere VI-e). - Rimuovere la bocchetta di alimentazione (vedere V 2 g). - Utilizzare una chiave a brugola e una chiave piatta da 10 e svitare le 3 viti (1) e i dadi (2) mantenendo le due lame (3). - Sostituire contemporaneamente le due lame. Sostituire sempre le viti e i dadi durante la sostituzione delle lame. Attenzione! Utilizzare esclusivamente lame e viti di fissaggio specificatamente concepite per il trituratore. - Installare le nuove lame (coppia di serraggio: 9,8 N.M) IT

15 IX / ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO a) Il motore non si avvia (Operatore) - Verificare il livello del carburante. - Verificare che il filo della candela sia ben collegato. - Verificare che lo sportello di controllo sia correttamente avvitato (leva di blocco avvitata completamente e appoggio sul contattore). - Verificare che la bocchetta di alimentazione sia correttamente fissata (la cinghia deve poggiare sul contattore). b) Il coltello non è più affilato (da far eseguire dal vostro riparatore autorizzato) - Affilare le lame con l apposita pietra, rispettando gli angoli di taglio. (Per un risultato ottimale, rivolgersi a un professionista). - Sostituire il coltello se è troppo danneggiato. X / MANUTENZIONE A motore spento, con candela scollegata. Attendere che il motore si raffreddi per evitare il rischio di bruciature. Indossare guanti di protezione. a) Controlli prima di ogni utilizzo (Operatore) - Verificare lo stato del deflettore e il suo fissaggio. - Verificare lo stato e il fissaggio del paraspruzzi. - Verificare lo stato del fascio elettrico. Prestare attenzione al fatto che il taglio del fascio, l apertura dello sportello o l'erroneo posizionamento della bocchetta di alimentazione non implicano automaticamente lo spegnimento del motore. Tale condizione potrebbe diventare fonte di estremo pericolo. - Verificare il livello dell olio del motore e monitorare la spia di livello ogni 50 ore di utilizzo (fare riferimento al manuale d uso del motore). - Verificare il livello del carburante. b) Controlli periodici ogni 20 ore di utilizzo (Operatore) - Assicurarsi che i dadi e le viti siano correttamente serrati. - Lubrificare l'asse delle ruote. IT c) Controllo annuale o ogni 50 ore per mano di un tecnico autorizzato - Verificare il corretto funzionamento del fascio elettrico. - Verificare lo stato della controlama (gioco tra lama e contro lama: 3 mm). - Sostituire la gamma completa di lame e bulloni di fissaggio al fine di preservare l equilibrio del gruppo. Coppia di serraggio: 9,8 N.M. Attenzione! Utilizzare esclusivamente lame di taglio e viti di fissaggio specificatamente concepite per il trituratore. XI / PULIZIA (Operatore) - Dopo ogni utilizzo. - A motore spento con candela scollegata. - Attendere che il motore si raffreddi per evitare il rischio di bruciature. - Indossare guanti di protezione. - Utilizzare preferibilmente una scopetta e un raschietto per pulire il trituratore. Non utilizzare pulitori ad alta pressione per lavare l apparecchio (ossidazione, deterioramento del motore, ecc.). Un getto ordinario a bassa pressione può essere utilizzato sul carter IT

16 WSTĘP Szanowni Państwo, Dziękujemy za zaufanie i zakup naszej rozdrabniarki. Ta instrukcja została zredagowana w celu umożliwienia Państwu zapoznania się z nową maszyną, zapewnienia jej eksploatacji w optymalnych warunkach i wykonywania jej konserwacji. W trosce o umożliwienie Państwu maksymalnego wykorzystania nowoczesnych technologii, wyposażenia lub materiałów oraz naszego doświadczenia, dbamy o regularne doskonalenie naszych modeli. Z tego powodu dane techniczne i informacje zawarte w instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i obowiązku ich zaktualizowania. Ilustracje w instrukcji prezentują najbardziej reprezentatywny model. W przypadku problemu lub w kwestiach dotyczących maszyny, należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy. Należy przechowywać instrukcję w zasięgu ręki w celu umożliwienia dostępu do niej w każdej chwili i należy upewnić się, że w razie sprzedaży maszyny, instrukcja zostanie do niej dołączona. Zabrania się kopiowania, nawet częściowego, niniejszej publikacji bez uzyskania pisemnej zgody. SPIS TREŚCI I. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA 2 - PL II. ETYKIETY BEZPIECZEŃŚTWA 3 - PL III. IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA 4 - PL IV. INFORMACJE TECHNICZNE 4 - PL V. PRZYGOTOWANIE MASZYNY (Wykonywane przez autoryzowany serwis) 6 - PL VI. OBSŁUGA ROZDRABNIARKI 11 - PL VII. TRANSPORT 13 - PL VIII. WYMIANA NOŻA (wykonywana w autoryzowanym serwisie) (zakładać rękawice) 13 - PL IX. ANOMALIE DZIAŁANIA 13 - PL X. KONSERWACJA 14 - PL XI. CZYSZCZENIE (Użytkownik) 14 - PL Załączony katalog części zamiennych (w opcji) jest przeznaczony wyłącznie dla autoryzowanych serwisów 1 - PL

17 I / ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA Należy zwrócić szczególną uwagę na zalecenia poprzedzone następującymi wyrażenia Sygnalizuje wysokie ryzyko poważnych obrażeń ciała, a nawet śmierci w przypadku nieprzestrzegania zaleceń instrukcji. OSTROŻNIE: Sygnalizuje ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia wyposażenia, w przypadku nieprzestrzegania zaleceń instrukcji. UWAGA: Podaje przydatne informacje. Ten znak zwraca uwagę na zachowanie ostrożności w czasie wykonywania niektórych czynności. W razie wystąpienia problemów lub w przypadku pytań dotyczących maszyny, należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy. UWAGA: Urządzenie zostało zaprojektowane pod kątem zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego działania w warunkach zgodnych z zaleceniami instrukcji. Przed użyciem maszyny, należy przeczytać i przyswoić sobie treść niniejszej instrukcji. W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia, narażają się Państwo na obrażenia ciała lub uszkodzenie wyposażenia. Szkolenia / Informacje - Należy zapoznać się z prawidłową obsługą i elementami sterowania przed użyciem, w celu umożliwienia szybkiego wyłączenia silnika. Należy nauczyć się jak szybko wyłączyć silnik. - Maszyna musi być zawsze używana zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi. - Należy pamiętać, że użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub niebezpieczne sytuacje związane z innymi osobami lub ich własnością. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ocenę potencjalnego ryzyka związanego z rozdrabnianiem do wykonania. - Nigdy nie należy zezwalać dzieciom lub osobom nieznającym instrukcji na korzystanie z urządzenia. Lokalne przepisy mogą regulować minimalny wiek użytkownika. - Nie używać maszyny po spożyciu leków lub substancji, które mogą ograniczać szybkość reakcji lub uwagę. - Podczas używania maszyny, należy zakładać odpowiednie wyposażenie ochronne, przede wszystkim buty robocze, długie spodnie, okulary ochronne, rękawice i ochronniki słuchu. Unikać zakładania obszernych ubrań lub wyposażonych w sznurki lub zwisające elementy - Zwrócić uwagę na ryzyko wyładowań elektrycznych spowodowanych świecą. - Maszyny należy używać zgodnie z przeznaczeniem, czyli rozdrabniania roślin. Każde inne zastosowanie może być niebezpieczne lub prowadzić do uszkodzenia maszyny. Przygotowanie - Sprawdzić dokładnie rośliny przeznaczone do rozdrabniania i usunąć wszystkie przedmioty, które mogą być niebezpieczne (kamienie, drut, szkło, przedmioty metalowe ). - Przed uruchomieniem maszyny, należy sprawdzić, czy wszystkie śruby, nakrętki oraz inne elementy mocujące są prawidłowo zamontowane i czy osłony i zabezpieczenia znajdują się na miejscu. Wymieniać uszkodzone lub nieczytelne etykiety; - Przewody elektryczne wyłącznika silnika należy utrzymywać w dobrym stanie w celu zapewnia możliwości wyłączenia silnika. (za pomocą przełącznika umieszczonego przy pokrywie). - Sprawdzić, czy nie ma przecieków płynów (benzyna, olej ) - Nie uruchamiać maszyny, jeżeli w jej pobliżu, w odległości mniejszej niż 5 m, znajdują się osoby trzecie. - uruchomić maszynę w otwartej przestrzeni (na przykład z dala od ścian lub innych przedmiotów stałych) na twardej i płaskiej powierzchni. - nie uruchamiać maszyny na płytach chodnikowych lub powierzchni żwirowej, na której wyrzucany materiał może spowodować obrażenia ciała. Uwaga niebezpieczeństwo! Benzyna jest produktem łatwopalnym - Paliwo należy przechowywać w pojemnikach specjalnie przewidzianych do tego celu. Paliwo należy uzupełniać tylko na zewnątrz. W czasie wykonywania tej czynności nie należy palić. - Nigdy nie należy wyjmować korka wlewu paliwa i nigdy nie należy uzupełniać paliwa, gdy silnik pracuje lub gdy jest gorący. - Jeżeli benzyna rozleje się na ziemi, nie należy uruchamiać silnika, ale odsunąć maszynę z tej strefy, aby zapobiec ryzyku zapłonu zanim opary benzyny nie ulegną rozproszeniu. - Maszynę należy przechowywać w suchym miejscu. Nigdy nie przechowywać maszyny w pomieszczeniu, gdzie opary paliwa mogą wejść w kontakt z ogniem, iskrami lub źródłami ciepła. - Montować prawidłowo korki wlewu paliwa. - Ograniczać ilość paliwa w zbiorniku, aby zminimalizować odpryski. - Nie uruchamiać silnika w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie mogą gromadzić się opary tlenku węgla. - Tlenek węgla może powodować śmierć. Zapewnić prawidłową wentylację. - jeżeli zbiornik paliwa wymaga opróżnienia, tę czynność należy wykonać na zewnątrz. Obsługa - Nie pracować na nachylonej powierzchni (ryzyko przewrócenia). - Podczas uruchamiania silnika operator nie może unosić maszyny. - Uruchomić ostrożnie silnik zgodnie z instrukcjami producenta i utrzymując twarz i części ciała z dala do otworu podawania i wyrzutu. - Wyłączać silnik, gdy maszyna jest pozostawiana bez nadzoru. - nie umieszczać dłoni lub części ciała lub ubrań wewnątrz komory podawania, otworu wyrzutu lub w pobliżu części ruchomych; - Należy stale zachowywać równowagę i bezpieczną postawę. Nie zbliżać się nadmiernie. Podczas wkładania roślin do maszyny, nie należy stawać wyżej niż podstawa maszyny; - Gdy maszyna pracuje, należy zawsze ustawiać się poza strefą wyrzutu; - Podczas wprowadzania materiału do maszyny, należy dokładnie sprawdzić, czy materiał nie zawiera elementów metalowych, szklanych, kamieni, puszek lub innych ciał obcych. - W przypadku: - nietypowego hałasu, - nieprawidłowych wibracji, - uderzenia w jakiś przedmiot, - uszkodzenia przewodu wyłączania silnika, Wyłączyć natychmiast silnik i pozostawić maszynę do schłodzenia, odłączyć przewód od świecy, sprawdzić maszynę i wykonać niezbędne naprawy w autoryzowanym serwisie przed kontynuowaniem eksploatacji. - W przypadku zablokowania elementów tnących (patrz VI-e) - Nie dopuszczać do gromadzenia się przerobionego materiału w strefie wyrzutu; ponieważ może to uniemożliwić prawidłowe usuwanie materiału i spowodować cofanie materiału do wlotu zasilania; - Jeżeli maszyna zatka się, należy wyłączyć źródło zasilania i świecę przed wyczyszczeniem maszyny (patrz VI-e). Źródło zasilania należy czyścić z odpadów i osadów w celu zapobieżenia uszkodzeniom lub ewentualnemu pożarowi. Należy pamiętać, że uruchomienie rozrusznika silnika spalinowego powoduje poruszanie się elementów tnących. - Wszystkie osłony i zabezpieczenia muszą być zamontowane na miejscu i utrzymane w dobrym stanie - Należy pracować tylko przy świetle dziennym lub przy sztucznym oświetleniu dobrej jakości. - Użytkowanie innych akcesoriów niż zalecane może spowodować uszkodzenie maszyny, które nie zostanie objęte obsługą gwarancyjną. Nie należy transportować maszyny, gdy źródło zasilania jest włączone. - Wyłączyć źródło zasilania i odłączyć świecę przed opuszczeniem strefy pracy - Nie nachylać się nad maszyną, gdy pracuje silnik. Konserwacja / przechowywanie - Wyłączyć silnik i odłączyć świecę przed każdą operacją czyszczenia, kontroli, wymiany narzędzia, regulacją lub konserwacją maszyny. - Wyłączyć silnik, odłączyć świecę i użyć grubych rękawic do wymiany narzędzi. - Podczas konserwacji elementu tnącego należy pamiętać, że nawet gdy źródło zasilania nie może uruchomić się z powodu działania zabezpieczenia, element tnący może zostać poruszony przez rozrusznik. - Nakrętki i śruby muszą być dokręcone w celu zapewnienia bezpiecznych warunków użytkowania. - Maszynę należy przechowywać w miejscu, w którym opary paliwa nie mogą zetknąć się za otwartym ogniem lub iskrami. W przypadku długotrwałego przechowywania, należy spuścić paliwo (na zewnątrz podczas ostatniego użycia przed zimowaniem należy uruchomić silnik do momentu, aż wyczerpie się paliwo). Przed przechowywaniem, należy zawsze zaczekać, aż maszyna wystygnie - Aby ograniczyć ryzyko pożaru, należy utrzymywać silnik, tłumik i zbiornik benzyny oczyszczone z pozostałości roślin, nadmiaru smaru lub innych substancji, które mogą zapalić się. - Wymieniać uszkodzony tłumik wydechowy w autoryzowanym serwisie. - Nie naprawiać zużytych części. Zużyte części należy wymieniać na oryginalne w autoryzowanym serwisie. - Ze względu na bezpieczeństwo nie należy modyfikować charakterystyki technicznej maszyny. Nie zmieniać ustawień regulacji prędkości obrotowej silnika i nie używać silnika z nadmierną prędkością. Regularna konserwacja ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa i utrzymania osiągów. Przemieszczanie i transport - Zabrania się używania tego urządzenia do transportu ludzi. - Każda czynność wykonywana na maszynie z wyjątkiem samej pracy musi być wykonywana przy wyłączonym silniku. - Nigdy nie transportować maszyny, gdy silnik pracuje. - Transport: maszyny nie wolno podnosić samodzielnie. Waga maszyny jest podana na tabliczce producenta i na końcu niniejszej instrukcji. - Przed transportem maszyny należy zaczekać do całkowitego zatrzymania narzędzia tnącego. - Załadunek maszyny na przyczepę i rozładunek muszą być wykonywane za pomocą odpowiedniej rampy załadunkowej. - Maszynę należy prawidłowo umocować, aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie transportu. - Transport musi odbywać się przy wyłączonym silniku i odłączonej świecy, za pomocą przyczepy. Nie należy stosować innych środków transportu.. - Ta maszyna nie jest przeznaczona do holowania. PL 2 - PL

18 II / ETYKIETY BEZPIECZEŃSTWA Rozdrabniarkę należy używać z zachowaniem ostrożności. W tym celu umieszczono na niej etykiety w postaci piktogramów, które przypominają o podstawowych środkach ostrożności. Ich znaczenie zostało wyjaśnione poniżej. Te etykiety stanowią integralną część urządzenia, jeżeli jedna z nich odczepi się lub stanie się nieczytelna, należy skontaktować się z serwisem. Należy również uważnie przeczytać zalecenia bezpieczeństwa. 1 2 Niebezpieczeństwo! Noże obrotowe. Ręce i nogi należy utrzymywać z dala od otworów podczas, gdy maszyna pracuje. Niebezpieczeństwo! Ryzyko odprysków. Należy zachować bezpieczną odległość 1 - Należy zakładać ochronniki słuchu i okulary 2 - Zakładać rękawice ochronne Odłączyć świecę przed konserwacją i naprawami 2 - Przeczytać instrukcję obsługi 3 Sterowanie przyspieszeniem 1- Szybko 2- Wolno 3- Stop Należy zaczekać do momentu całkowitego zatrzymania wszystkich podzespołów maszyny przed ich dotknięciem. Nigdy nie należy używać rozdrabniarki bez osłon. Poziom mocy akustycznej 3 - PL

19 III / IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA E C A B F G H D F A - Moc nominalna B - Masa w kilogramach C - Numer seryjny D - Rok produkcji E - Typ rozdrabniarki F - Nazwa i adres producenta G - Oznakowanie zgodności CE H - Prędkość nominalna silnika IV / INFORMACJE TECHNICZNE B&S 550 SÉRIES Masa 44 Kg Moc netto* Przy prędkości obrotowej silnika 3 KW 3600 obr./min Moc nominalna 2,3 KW Nominalna prędkość obrotowa silnika Gwarantowany poziom mocy akustycznej (zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE) 30 obr./min 100 db (A) PL Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy (zgodnie z normą EN 13683: 2007) Niepewność pomiaru 83,1 db (A) ± 1 db (A) Zmierzony poziom mocy akustycznej (zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE, 2005/88/WE) Niepewność pomiaru 93,3 db (A) ± 1 db (A) * Moc silnika podana w tym dokumencie jest mocą netto uzyskaną w czasie prób wykonanych na silniku seryjnym zgodnie z normą 1349 dla określonej prędkości obrotowej. Moc innego wyprodukowanego silnika może różnić się od podanej wartości. Moc rzeczywista silnika zainstalowanego na maszynie zależy od różnych czynników takich jak prędkość obrotowa, temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, obsługa techniczna i inne. 4 - PL

20 Uchwyt do transportu Osłona cięcia 3 - Pokrywa do czyszczenia 4 - Dźwignia blokowania pokrywy czyszczenia Koło transportowe. 6 - Otwór 7 - Fartuch 8 - Deflektor 9 - Obudowa filtra powietrza 10 - Świeca zapłonowa 11 - Tłumik wydechowy 12 - Korek zbiornika paliwa Linka rozrusznika z automatycznym nawijaczem Dźwignia przyspieszenia - Wskaźnik poziomu oleju PL

21 V / I.PRZYGOTOWANIE MASZYNY (Wykonywane przez autoryzowany serwis) Odpakować maszynę. Uwaga, po wyjęciu z kartonu, niektóre elementy wymagają zamontowania: Wszystkie czynno ci opisane poni ej nale y wykona na wył czonym silniku. 1) Zawartość opakowania Ozn. Nazwa Ilość 1 Osłona strefy cięcia silnika 1 2 Zespół wylotu 1 3 Rura lewej nogi rozdrabniarki 1 4 Rura prawej nogi rozdrabniarki 1 5 Rura łącząca 1 6 Koła 2 7 Oś koła 1 8 Podkładka dystansowa koła 2 9 Wspornik osi koła prawego - oznaczenie R 1 10 Wspornik osi koła lewego - oznaczenie L 1 11 Podkładka płaska Ø Podkładka starlock Ø Podkładka okrągła M Śruba HM 8 x 60 4 Śruba HM 8 x 40 z ozn. cr 7 16 Nakrętka H M8 z ozn. cr 10 PL 6 - PL

22 2) Montaż nóg i wylotu: (OSTROŻNIE w celu ułatwienia montażu nóg, należy dokręcić wszystkie śruby, a następnie zablokować po zakończeniu montażu.) a) Wyjąć zespół osłony strefy cięcia silnika (uwaga 2 osoby) b) Montaż rury lewej nogi oraz wspornika osi lewego koła (Zwróci uwag na kierunek oraz wła ciwy monta ) Ozn. Nazwa Ilość 3 Rura lewej nogi rozdrabniarki 1 10 Wspornik osi koła lewego - oznaczenie L 1 Śruba HM 8 x 40 z ozn. cr 2 16 Nakrętka H M8 z ozn. cr Oznaczenie L w dolnej części 7 - PL

23 c) Montaż rury prawej nogi i wspornika osi prawego koła (Zwróci uwag na kierunek oraz wła ciwy monta ) Ozn. Nazwa Ilość 4 Rura prawej nogi rozdrabniarki 1 9 Wspornik osi koła prawego - oznaczenie R 1 Śruba HM 8 x 40 z ozn. cr 2 16 Nakrętka H M8 z ozn. cr Oznaczenie R w dolnej części d) Zamontować rurę łączącą i oś koła : Ozn. Nazwa Ilość 5 Rura łącząca 1 7 Oś koła 1 13 Podkładka okrągła M Śruba HM 8 x Nakrętka H M8 z ozn. cr 4 PL PL

24 e) Zamontować koła na osi: Ozn. Nazwa Ilość 6 Koła 2 8 Podkładka dystansowa koła 2 11 Podkładka płaska Ø Podkładka starlock Ø f) Zamontować nogi na obudowie cięcia (Uwaga - konieczność udziału 2 osób) Ozn. Nazwa Ilość 1 Osłona strefy cięcia silnika 1 Śruba HM 8 x 40 z ozn. cr PL

25 g) Zamontować wylot: Upewnić się, że 4 nakrętki M8 znajdują się w rowkach śrub z zabezpieczeniem. Założyć kołnierz wylotu od góry nakrętek i opuścić na śruby. Następnie należy dokręcić nakrętki. 3) Tankowanie benzyny B&S 550 SERIES : 1,7 L PL 4) Wlewanie oleju Uwaga! Etykieta informująca o braku oleju wskazuje na konieczność napełnienia zbiornika oleju. We wszystkich wypadkach należy sprawdzić poziom. B&S 550 SERIES : 0,6 L 10 - PL

26 VI / OBSŁUGA ROZDRABNIARKI a) Uruchamianie silnika B&S 550 SERIES b) Obsługa - Zaczekać, aż silnik osiągnie maksymalną prędkość. - Należy pracować tylko z maksymalną prędkością obrotową. - Rośliny należy wkładać przez otwór plastikowy, stając z prawej strony maszyny, aby zapewnić sobie ochronę przed ewentualnym odbiciem. - Należy zwrócić uwagę, aby nikt nie znajdował się w strefie wyrzutu. Materiały nadające się do rozdrabniania: Kwiaty cięte, ścinki z żywopłotu, gałęzie o maksymalnej średnicy. Zabrania się przerabiania szkła, kamieni, metalu i plastiku. Należy sprawdzić, czy rośliny przeznaczone do rozdrabniania nie zawierają ciał obcych. Jeżeli z powodu nieuwagi, ciało obce przedostanie się do wnętrza maszyny, należy natychmiast wyłączyć rozdrabniarkę, odłączyć przewód świecy, sprawdzić maszynę i w razie potrzeby wykonać naprawę w autoryzowanym serwisie. -!!UWAGA!! Nie należy nigdy pracować bez osłony kanału wyrzutu (ryzyko odprysków oraz możliwość kontaktu z elementem tnącym). - Należy zawsze zaczekać, aż rozdrabniarka wyrzuci materiał przed wprowadzeniem nowego. (Ryzyko zatkania patrz VI-e) - Jeżeli zachodzi potrzeba, należy wyciągnąć lekko gałąź (aby nie stykała się z wirnikiem), aby umożliwić silnikowi osiągnięcie pełnej prędkości. - Jeżeli rozdrabniarka ma tendencję do gwałtownego wciągania gałęzi i dławienia, należy lekko przytrzymać gałąź. c) Wskazówki: - Unikać rozdrabniania wilgotnych roślin (ryzyko zatkania). - Unikać rozdrabniania bardzo suchego drewna (jest ono twardsze i bardziej obciąża noże). - W celu zapewnienia lepszego komfortu, należy zawsze pracować z naostrzonymi nożami. Warunki idealne: - Du e średnice - drewno świeżo ścięte. - Gał zie z dużą ilością liści- 2 dni suszenia. 11- PL

27 d) Wyłączanie silnika Zaczekać, aż rozdrabniarka opróżni się przed jej wyłączeniem. Jeżeli części roślin pozostaną w otworze lub obudowie cięcia, mogą zablokować wirnik podczas uruchamiania. B&S 550 SERIES 1 2 Należy pamiętać, że z powodu bezwładności, czas zatrzymywania silnika jest stosunkowo długi. e) W przypadku zatoru (zakładać rękawice) - Odłączyć przewód świecy. - Odblokować i wyciągnąć gałęzie z wylotu - Poluzować całkowicie dźwignę pokrywy odblokowania - Obrócić lekko pokrywę w celu umożliwienia wyciągnięcia, następnie obrócić całkowicie w dół. - Wyjąć wszystkie rośliny blokujące rozdrabniarkę. (Sprawdzić, czy niczego nie ma w otworze wlotowym i wylotowym). - Zamknąć pokrywę (czynności w odwrotnej kolejności). Zwrócić uwagę na całkowite dokręcenie dźwigni. (Nie ma możliwości uruchomienia rozdrabniarki z powodu obecności stycznika). 1 2 PL PL

28 VII / TRANSPORT 1 Silnik wyłączony, świeca odłączona, dopływ benzyny zamknięty Punkty mocowania Mocowanie na przyczepie Nie podnoś urządzenia 2 Transport wolno wykonywać wyłącznie na przyczepie. Należy stosować odpowiednie rampy załadunkowe. Maszynę należy umocować prawidłowo za pomocą pasów. Przy rozładunku należy wykonać czynności w odwrotnej kolejności. VIII / WYMIANA NOŻA (wykonywana w autoryzowanym serwisie) (zakładać rękawice) - Odłączyć świecę - Otworzyć pokrywę do czyszczenia (patrz VI e) - Zdjąć osłonę otworu (patrz V) - Za pomocą klucza 6-kątnego 4 oraz klucza płaskiego 10 należy poluzować 3 śruby (1) oraz nakrętkę (2) mocujące nóż (3). - Nale y zawsze wymienia ruby i nakr tki podczas wymiany no y. (Nale y stosowa wył cznie no e i ruby mocuj ce specjalnie zaprojektowane do kruszarki.) - Zamontować nowy nóż (moment dokręcania 9,8 Nm) PL

29 IX / ANOMALIE DZIAŁANIA a) Maszyna nie uruchamia się: (Użytkownik) - Sprawdzić poziom paliwa - Sprawdzić, czy przewód świecy jest podłączony. - Sprawdzić, czy pokrywa czyszczenia jest prawidłowo zablokowana (dźwignia dociskowa dokręcona do oporu i naciskająca na stycznik) b) Nóż nie tnie (naprawa w autoryzowanym serwisie) - Naostrzyć nóż za pomocą osełki zachowaniem kątów. (w celu uzyskania jak najlepszego wyniku, ostrzenie powinien wykonać profesjonalny zakład.) - Wymienić nóż, jeżeli jest nadmiernie zużyty. X / KONSERWACJA Silnik wyłączony, świeca odłączona. Zaczekać, aż silnik przestygnie, aby zapobiec ryzyku oparzeń Zakładać rękawice ochronne. a) Kontrole przed każdym użyciem: (Użytkownik) - Sprawdzić stan osłony oraz mocowanie. - Sprawdzić stan i mocowanie fartucha. - Sprawdzić stan wiązki elektrycznej. Uwaga, jeżeli wiązka została odłączona, otwarcie pokrywy nie powoduje automatycznego wyłączenia silnika, co jest bardzo niebezpieczne. - Sprawdzić poziom oleju i uzupełniać jego poziom co około 50 godzin (patrz instrukcja silnika). - Sprawdzić poziom paliwa. b) Kontrole okresowe należy wykonywać co 20 godzin pracy (Użytkownik) - Sprawdzić, czy nakrętki i śruby są prawidłowo dokręcone. - Smarowanie osi kół. c) Kontrola roczna lub co 50 godzin w autoryzowanym serwisie - Sprawdzić prawidłowe działanie wiązki elektrycznej wyłącznika. - Sprawdzenie stanu kowadełka (luz między nożem a kowadełkiem = 3 mm) - Wymienić nóż i śruby mocowania na kompletny zestaw w celu zapewnienia wyważenia. Moment dokręcania 9,8 Nm. Uwaga, można używać tylko noży tnących oraz śrub mocowania specjalnie zaprojektowanych do rozdrabniarki. PL XII / CZYSZCZENIE (Użytkownik) - Po każdym użyciu. - Silnik wyłączony, świeca odłączona. - Zaczekać, aż silnik przestygnie, aby zapobiec ryzyku oparzeń. - Zakładać rękawice ochronne. - Do czyszczenia należy najlepiej używać szczotki lub skrobaka. Nie nale y u ywa myjek wysokoci nieniowych do mycia maszyny (korozja, uszkodzenie silnika itd.). Obudowę można polewać strumieniem pod niskim ciśnieniem PL

30 GİRİŞ Bayanlar, Baylar, Bir öğütücü satın almış bulunuyorsunuz ve güveniniz için size teşekkür ediyoruz. Bu kılavuz sizi yeni makinenizi aşina kılmak, en iyi şartlarda kullanmanıza imkan vermek ve bakımını yapabilmeniz için kaleme alınmıştır. Teknolojik gelişmelerden, yeni donanımlardan veya malzemelerden ve deneyimlerimizden azami derecede yararlanmanızı sağlamak endişesi ile modellerimiz sürekli olarak geliştirilmektedir; bunun içindir ki işbu kılavuzun içinde bulunan özellikler ve bilgiler önceden haber vermeden ve güncelleme mecburiyeti olmadan değiştirilebilir. Bu kılavuzdaki resimler işlenen konuyu en iyi temsil eden modeli göstermektedir. Sorun halinde veya makineye ilişkin her türlü sorunuz için yetkili satıcınıza baş vurunuz. Bu kılavuzu her zaman başvurmak için elinizin altında bulundurun ve sattığınız takdirde makineye eşlik etmesini sağlayınız. İşbu yayının, kısmen dahi olsa, önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılması yapılamaz. İÇERİK TABLOSU I. GÜVENLİK TALİMATLARI 2 - TR II. GÜVENLİK ETİKETLER 3 - TR II. MAKİNENİN TANIMLANMASI 4 - TR IV. TEKNİK BİLGİLER 4 - TR V. MAKİNENİZİN HAZIRLANMASI 6 - TR VI. ÖĞÜTÜCÜNÜN KULLANILMASI 11 - TR VII. TAŞIMA 13 - TR VIII. BIÇAKLARI DEĞİŞTİRİN (yetkili tamirciniz tarafından yapılacaktır) 13 - TR IX. ÇALIŞMA ANORMALLİKLERİ 13 - TR X. BAKIM 14 - TR XI. TEMİZLİK (KULLANICI) 14 - TR Buraya ekli bulunan yedek parça katalogu (opsiyon olarak verilir) sadece yetkili tamircilere yöneliktir 1 - TR

31 I / GÜVENLİK TALİMATLARI Aşağıdaki ifadelerin önünde bulunan talimatlara özel bir dikkat gösterin: Ciddi bir bedeni yaralanma, hatta talimatlara uyulmadığı takdirde ölümcül bir tehlike olasılığın belirtir. TEDBİR: Talimatlara uyulmadığı takdirde bedeni yaralanma veya donanımın bozulma olasılığını ifade eder. NOT: Faydalı bilgiler verir. Bu işaret bazı işlemler sırasında sizi tedbirli olmaya davet eder. Sorun halinde, veya makine ilgili bütün sorularınız için lütfen bir yetkili bayiye başvurunuz.. DİKKAT: Makine talimatlara uygun kullanım şartlarında güvenli ve güvenilir bir hizmet sağlamak üzere tasarımlanmıştır. Makinenizi kullanmadan önce, işbu kılavuzun içeriğini lütfen okuyun ve hazmedin. Bunu yapmadığınız takdirde, yaralanmalara maruz kalırsınız ve donanım hasar görebilir. Eğitim / Bilgiler - Makineyi, kullanmadan önce doğru kullanıma ve kumandalarına aşina olunması. Motoru çabucak durdurmayı bilmek. - Makine her zaman kullanma talimatında belirtilen tavsiyelere göre kullanılmalıdır. - Kullanıcının başka kişilerin veya mallarının maruz kaldığı kazalardan ve hadiselerden sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Yapılacak öğütme işlemine bağlı olası riskleri değerlendirmek kendi sorumluluğundadır. - Çocukların ve bu talimatlara aşina olmayan kişilerin makineyi kullanmasına izin verilmemelidir. Yerel yönetmelikler kullanıcı için asgari bir yaş belirleyebilir. - Makineyi ilaç veya refleks ya da beceri yeteneğine zarar verici olarak bilinen maddeler aldıktan sonra kullanmayın. - Makineyi kullanmak için, uygun koruyucu donanım kullanın, özellikle emniyet ayakkabıları, uzun pantolon, koruyucu gözlük, eldiven ve kulak koruyucu kullanın. Bol elbiseler veya kordonlar veya sarkan bağlantılar ihtiva eden elbiseler giymekten kaçının - Az da olsa, bujiye bağlı elektrik boşalması riskine dikkat edin. - Makineyi amaçlandığı kullanım, mesela bitki öğütmek, için kullanın, Her türlü başka kullanım tehlikeli olabilir veya makinenin bozulmasına yol açabilir. Hazırlanması - Öğütülecek bitkileri dikkat inceleyin ve tehlikeli olabilecek bütün nesneleri (taş, iplik, cam, metal nesneler, ) yok edin. - Makineyi çalıştırmadan önce bütün vidaların, somunların, cıvataların ve diğer bağlama düzeneklerinin tam olarak sabitlenmiş olduklarını ve koruyucuların ve kalkanların yerlerinde olduklarını kontrol edin. Hasar görmüş ve okunaklı olmayan etiketleri değiştirin; - Motorun durdurulmasını garanti etmek için motor durdurma elektrik kablolarını iyi durumda muhafaza edin. (Kapak ve boğaza doğru bulunan kontaktörler seviyesinde). - Sıvı kaçağı olmadığını kontrol edin (benzin, yağ ) - Makineyi 5 m mesafede olmayan üçüncü şahısların yanında çalıştırmayın. - Makineyi açık bir alanda (örneğin bir duvara veya herhangi bir başka sabit nesneye yakın olmadan) sert ve düz bir yüzey üzerinde çalıştırın. - Makineyi parke taşlı veya sıçrayan parçaların yaralanmalara sebep olabileceği mıcır kaplı bir yüzey üzerinde çalıştırmayın. Dikkat tehlike, benzin son derece parlayıcıdır - Yakıtı özel olarak bu amaç için öngörülmüş olan kaplarda stoklayın. Sadece dışarıda dolum yapın ve bu işlem sırasında sigara içmeyin. - Motor çalışırken veya hala sıcakken benzin deposunun kapağını açmayın veya benzin ilave etmeyin. - Eğer yere benzin dökülmüş ise, motoru çalıştırmaya teşebbüs etmeyin ama makineyi o bölgeden uzaklaştırın ve benzin buharı dağılmadığı sürece her türlü alev yaratmaktan kaçının. - Makineyi kuru bir yere koyun. Makineyi asla benzin buharlarının bir aleve, bir kıvılcıma veya kuvvetli bir ısı kaynağına ulaşabileceği bir yerde depolamayın. - Deponun kapağını doğru olarak yerine takın. - Sıçramaları en aza indirmek için depodaki benzin miktarını sınırlayın. - Motoru karbon monoksit buharının birikebileceği kapalı bir yerde çalıştırmayın. - Karbon monoksit öldürücü olabilir. İyi bir havalandırma sağlayın. - Eğer yakıt deposu boşaltılmış ise, bunun dışarıda yapılması uygun olur. Kullanım - Eğimli bir yerde çalışmayın (devrilme riski). - Motoru çalıştırırken operatör makineyi kaldırmamalıdır. - Üretici firmanın talimatlarına uyarak dikkatli bir şekilde motoru çalıştırın ve besleme ağzı ile tahliye deliğinden yüz ve vücut uzak mesafede kalmalıdır. - Makine gözetim altında değilken motoru durdurun. - Elleri veya vücudun veya elbisenin herhangi bir başka kısmını besleme haznesinin, dışarı atma boğazının veya hareketli bir kısmın yakınında tutmayın; - Dengenizi ve adımlarınızı daima sağlam tutun. Çok ileri gitmeyin. Makinenin içine malzemeleri koyarken, makinenin kaidesinden daha yukarıda bir yerde durmayın; - Makine çalışırken, daima dışarı atma bölgesinin dışında durun; - Makineye malzeme koyarken, metal parçaların, taşların, şişelerin, konserve kutularının veya diğer yabancı maddelerin de konmadığını titizlikle kontrol edin - Şu durumlarda: - anormal ses - anormal titreşim, - yabancı bir nesnenin darbesi, - motor durdurma kablosunun bozulması, motoru derhal durdurun, motoru soğumaya bırakın, buji kablosunu çıkartın, makineyi muayene edin ve makineyi tekrar kullanmadan önce yetkili bir tamirciye gerekli onarımları yaptırın. - Kesme elemanının kilitlenmesi halinde (bakınız VI-e) - İşlenmiş malzemenin dışarı atma bölgesinde birikmesine izin vermeyin; bu malzemelerin dışarı iyi atılmalarını engelleyebilir ve malzemelerin besleme ağzına geri dönmelerine sebep olabilir; - Eğer makine boğulursa, atıkları temizlemeden önce güç kaynağını durdurun ve buji kablosunu çıkartın. Güç kaynağının zarar görmesini veya olası bir yangını önlemek için güç kaynağını atıklardan ve daha başka döküntülerden temiz tutun. İçten yanmalı motorlu makinelerin marş mekanizmasının çalıştırılması kesme organının da çalışmasını sağlayacağını aklınızdan çıkartmayın. - Bütün koruyucuları ve kalkanları yerlerinde ve iyi çalışır durumda muhafaza edin - Sadece gün ışığında veya iyi kalitede suni ışıkta çalışın. - Tavsiye edilenlerin dışında aksesuarların kullanılması makineyi tehlikeli hale getirebilir ve makinenizin üzerinde garanti teminatına girmeyen hasarlara yol açabilir. Bu makineyi güç kaynağı çalıştığı sürece taşımayın. - Çalışma bölgesini her terk edişinizde, güç kaynağını durdurun ve buji kablosunu çıkartın - Motor çalışırken makineyi eğmeyin. Bakım /depolama - Makinenin bütün temizleme, kontrol, alet değiştirme, ayar veya bakım işlemlerinden önce motoru durdurun ve buji kablosunu çıkartın. - Aletleri değiştirmek için motoru durdurun, buji kablosunu çıkartın ve kalın eldiven takın. - Kesme organının bakımı sırasında, güç kaynağının koruyucunun kilitleme özelliği sayesinde çalışmamasına rağmen, kesme organının marş mekanizması tarafından harekete geçirilebileceğinin bilincinde olun. - Emniyetli çalışma şartlarını sağlamak için bütün cıvata ve somunları sıkılı tutun. - Makineyi yakıt buharlarının çıplak bir alev veya kıvılcımla temas edemeyeceği bir yerde depolayın. Uzun süreli depolama için yakıtı boşaltın (kışlamadan önce sok kullanılışında, dışarıda, motoru yakıtı biterek duruncaya kadar çalıştırın). Depolamadan önce daima makineyi soğumaya bırakın - Yangın risklerini azaltmak için, motoru, susturucuyu ve benzin depolama bölgesini bitkilerden, gres fazlalıklarından veya yanabilecek olan diğer her türlü maddeden arındırılmış olarak tutun. - Arızalı egzoz susturucusunu yetkili bir tamirciye değiştirtin. - Aşınmış parçaları tamir etmeyin. Aşınmış parçaları yetkili bir tamirciye yenisi ile değiştirtin. - Emniyetiniz için, makinenizin özelliklerini değiştirmeyin. Motorun hız regülasyon ayarlarını değiştirmeyin ve motoru aşırı hızda kullanmayın. Muntazam bir bakım emniyet ve performans seviyesinin muhafazası için esastır. Yer değiştirme, elleçleme, taşıma - Bu makinenin insan taşımak için kullanılması yasaktır. - Makinenin üzerinde çalışma dışındaki bütün eylemler motor kapalı iken yapılmalıdır. - Makineyi motor çalışırken asla taşımayın. - Elleçleme: makineyi tek başınıza kaldırmayın (bakınız V-2-g). Makinenin ağırlığı imalatçı plakasının üzerinde ve bu kılavuzun sonunda belirtilmiştir. - Makineyi taşımadan önce kesme aletinin tamamen durmasını bekleyin. - Makinenin bir römorka yüklenmesi ve indirilmesi uygun bir yükleme rampası yardımı ile yapılmalıdır. - Güvenli bir taşıma için makineyi doğru şekilde bağlayın. - Taşıma bir römork yardımıyla, motor kapalı ve buji kablosu çıkartılmış olarak yapılmalıdır. Herhangi başka bir taşıma aracı kullanmayın. - Bu makine çekilmek üzere tasarlanmamıştır. TR 2 - TR

Gruppo idraulico solare a singola via

Gruppo idraulico solare a singola via Gruppo idraulico a singola via per impianti solari termici ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Il Descrizione Περιγραφή gruppo di circolazione viene utilizzato

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 [A] [B1] [B2] [B3] 4 [E] 1 2 1 3 2 5 [C1] [C2] [D1] 3 4 7 6 [D2] [D3] 5 6 8 9 10 Type E1101 IPX5 IN: 3V Battery Battery Ni-MH

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu (Orijinal Yönerge) Á ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË (Πρωτότυappleο οδηγιών χρήσης) Инструкция по эксплуатации (Документация изготовителя)

Kullanma Kılavuzu (Orijinal Yönerge) Á ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË (Πρωτότυappleο οδηγιών χρήσης) Инструкция по эксплуатации (Документация изготовителя) TR Kullanma Kılavuzu (Orijinal Yönerge) EL Á ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË (Πρωτότυappleο οδηγιών χρήσης) RU Инструкция по эксплуатации (Документация изготовителя) - Kullanma kýlavuzunun talimatlarýný okuyunuz. Kullanýmdan

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

KULLANMA TALİMATI (Orjinal talimat) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Αρχικό φύλλο οδηγιών) Инструкция по эксплуатации (Документация изготовителя)

KULLANMA TALİMATI (Orjinal talimat) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Αρχικό φύλλο οδηγιών) Инструкция по эксплуатации (Документация изготовителя) TR KULLANMA TALİMATI (Orjinal talimat) EL ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Αρχικό φύλλο οδηγιών) RU Инструкция по эксплуатации (Документация изготовителя) - Kullanma kýlavuzunun talimatlarýný okuyunuz. Kullanýmdan

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης Sistema stirante ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Indice - Περιεχόμενα IT Descrizione... 4 Descrizione... 4 Pannello comandi... 4 Ferro di tipo professionale... 4 Ferro di tipo domestico...

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing IT (2-23) NL (24-45) PT (46-67) GR (68-91)

Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing IT (2-23) NL (24-45) PT (46-67) GR (68-91) Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως CS 330 CS 360 CS 370 CS 400 Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l uso e accertarsi di averne compreso

Διαβάστε περισσότερα

FAST EVO FAST EVO ONT C 16

FAST EVO FAST EVO ONT C 16 FAST EVO Manuale d uso per l utente Εγχειρίδιο Χρήστη Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης SCALDABAGNO ISTANTANEO A GAS - TIPO B11bs ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente CLAS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35 Egregio Signore, desideriamo

Διαβάστε περισσότερα

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation 3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di averle fornito

Διαβάστε περισσότερα

115389626 Rev. 2 6/30/10 BRW

115389626 Rev. 2 6/30/10 BRW Original instructions Instrucciones originales Bruksanvisning i original Alkuperäiset ohjeet Originale instruktioner Originale instruksjoner Istruzioni originali Instruções originais Ú ÈÎ Ô ËÁ Â PÛvodní

Διαβάστε περισσότερα

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E 2-319-497-61(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT IT/ DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-081-627-31(2) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere per intero questo manuale e conservarlo come riferimento futuro. Οδηγίες Χρήσης Πριν λειτουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

X815 X715. www.blackanddecker.co.uk

X815 X715. www.blackanddecker.co.uk www.blackanddecker.co.uk X815 X715 English 1. Spray button 2. Steam control dial 3. Steam burst button 4. Temperature control dial 5. Heating light 6. Heel rest 7. Self-clean button 8. Cord storage 9.

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF IT - Manuale d uso per l utente GR EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di

Διαβάστε περισσότερα

RC650 RC1050 RC1850 RC1860 RC2850. www.blackanddecker.eu

RC650 RC1050 RC1850 RC1860 RC2850. www.blackanddecker.eu EL IT AR PT FR COOK WARM www.blackanddecker.eu RC650 RC1050 RC1850 RC1860 RC2850 2 (Original instructions) ENGLISH 5 Features This appliance includes some or all of the following features: 1. Control lever

Διαβάστε περισσότερα

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation 3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2003 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Quando è stato rilasciato il suo [documento]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator. User manual RFNE 312 E 23 W RFNE 312 E 23 X RFNE 312 E 33 W RFNE 312 E 33 X

Refrigerator. User manual RFNE 312 E 23 W RFNE 312 E 23 X RFNE 312 E 33 W RFNE 312 E 33 X Refrigerator User manual RFNE 312 E 23 W RFNE 312 E 23 X RFNE 312 E 33 W RFNE 312 E 33 X EL IT Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαμε να έχετε τη μέγιστη απόδοση από το προϊόν μας, το οποίο κατασκευάστηκε σε μοντέρνες

Διαβάστε περισσότερα

English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10

English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 2 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 3 5 3 4 6 2 ENGLISH English Intended use Your Black and Decker sandwich maker/healthy grill has been designed for making toasted sandwiches and grilling food as described

Διαβάστε περισσότερα

Gasoline Tiller Motozappa A Benzina Σκαπτικό Βενζίνης

Gasoline Tiller Motozappa A Benzina Σκαπτικό Βενζίνης Gasoline Tiller Motozappa A Benzina Σκαπτικό Βενζίνης LE41140-40W LE41173-60W Original instructions Istruzioni originali ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DESCRIPTION OF THE SYMBOLS Symbols are used in this manual to attract

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης

Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης 3-285-370-51(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-DVD510E/DVD910E Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più comuni sono reperibili

Διαβάστε περισσότερα

Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap

Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap CJ750 ENGLISH (Original instructions) Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap Intended use Your Black & Decker citrus juicer

Διαβάστε περισσότερα

CLAS EVO. Manuale d uso per l utente

CLAS EVO. Manuale d uso per l utente CLAS EVO Manuale d uso per l utente CLAS EVO 24 FF CLAS EVO 28 FF CLAS EVO SYSTEM 24 FF CLAS EVO SYSTEM 28 FF CLAS EVO SYSTEM 32 FF CLAS EVO 24 CF CLAS EVO SYSTEM 24 CF CLAS EVO SYSTEM 28 CF Egregio Signore,

Διαβάστε περισσότερα

LAVASCIUGA WASHER-DRYER LAVE-LINGE SÉCHANT LAVADORA-SECADORA ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

LAVASCIUGA WASHER-DRYER LAVE-LINGE SÉCHANT LAVADORA-SECADORA ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ LAVASCIUGA WASHER-DRYER LAVE-LINGE SÉCHANT LAVADORA-SECADORA ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ LIBRETTO ISTRUZIONI INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-079-468-35 (1) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 3-089-182-41(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT]/Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

LAVATRICE WASHING MACHINE LAVE-LINGE LAVADORA ÇAMAŞIR MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

LAVATRICE WASHING MACHINE LAVE-LINGE LAVADORA ÇAMAŞIR MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ LAVATRICE WASHING MACHINE LAVE-LINGE LAVADORA ÇAMAŞIR MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ LIBRETTO ISTRUZIONI INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES TALĐMAT KILAVUZU ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ IT EN FR ES

Διαβάστε περισσότερα

TRISAR TR 26-36 TRINCIA UNIVERSALE PER VIGNETI E FRUTTETI UNIVERSAL FLAIL MOWER FOR VINEYARDS AND ORCHARDS ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΕΣ

TRISAR TR 26-36 TRINCIA UNIVERSALE PER VIGNETI E FRUTTETI UNIVERSAL FLAIL MOWER FOR VINEYARDS AND ORCHARDS ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΕΣ ITA / ENG / ΕΛ TRISAR TR 26-36 TRINCIA UNIVERSALE PER VIGNETI E FRUTTETI UNIVERSAL FLAIL MOWER FOR VINEYARDS AND ORCHARDS ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΕΣ Design by LUCIANO PEGORARO The Best Technology

Διαβάστε περισσότερα

1 Italiano La vostra troncatrice portatile CARDI è un utensile elettrico progettato per eseguire tagli rettilinei su materiali lapidei, come cemento armato, mattoni, muratura, pietra naturale, metalli

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni della videocamera

Manuale delle istruzioni della videocamera 2-103-201-41(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT]/Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;.

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;. EGZAMIN NA POZIOMIE B1 Z JĘZYKA GRECKIEGO TEST 1: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (PYTANIA 1-10, 25 punktów) 1.1. PYTANIA 1-5, 10 punktów Usłyszysz dwukrotnie fragmenty rozmowy rekrutacyjnej, przed jej wysłuchaniem

Διαβάστε περισσότερα

DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E

DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E 4-125-250-31(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E IT/GR Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-368-32( Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM BL300 English (Original Instructions) 2 (Original Instructions) English Intended use Your Black & Decker blender has been designed for blending, mixing and crushing of solid and liquid

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LLD 8M121 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LLD 8M121 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT Italiano, 1 ES Español, 43 EN English,15 PT Português, 57 DE Deutsch, 29 EL Ελληνικά, 71 Sommario Scheda prodotto, 2 Precauzioni e consigli, 3 Sicurezza generale Smaltimento

Διαβάστε περισσότερα

PIGMA GREEN EXT CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

PIGMA GREEN EXT CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης ΟΙ ακόλουθες οδηγίες αφορούν συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LFF 8M121 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LFF 8M121 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT Italiano, 1 ES Español, 46 EN English, 16 EL Ελληνικά, 60 NL Nederland, 31 Sommario Scheda prodotto, 2 Precauzioni, consigli e Assistenza, 3-4 Sicurezza generale Smaltimento

Διαβάστε περισσότερα

EV5600 EV5800. Lavatrice. Πλυντήριο Ρούχων Perilica rublja 1 - IT

EV5600 EV5800. Lavatrice. Πλυντήριο Ρούχων Perilica rublja 1 - IT Lavatrice Πλυντήριο Ρούχων Perilica rublja EV5600 EV5800 1 - IT 1 Istruzioni importanti per la sicurezza Questa sezione contiene istruzioni sulla sicurezza che aiutano a proteggere dal rischio di lesioni

Διαβάστε περισσότερα

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione CALDAIA MURALE ISTANTANEA CLAS EVO 24 CF CLAS EVO SYSTEM 24 CF CLAS EVO SYSTEM 28 CF V INDICE Generalità...3 Avvertenze

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-163-32(1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως Πριν θέσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione. Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione. Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης IT GR CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE

Διαβάστε περισσότερα

TALIA EX. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA EX. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

www.blackanddecker.eu BR850

www.blackanddecker.eu BR850 www.blackanddecker.eu BR850 English (Original instructions) 4 Italiano (Traduzione del testo originale) 10 Ελληνικά (Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών) 17 2 3 ENGLISH ENGLISH Intended use Your Black & Decker

Διαβάστε περισσότερα

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente GENUS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 12/18/24/30/35 Egregio Signore,

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης

Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης 2-587-623-42 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης IT GR DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E 2005 Sony Corporation Da leggere subito Prima

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LSB 5B019 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LSB 5B019 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT EN FR Sommario Italiano, 1 English, 14 Français, 27 Scheda prodotto, 2 EL Ελληνικά, 40 Precauzioni e consigli, 3 Sicurezza generale Smaltimento Risparmiare e rispettare

Διαβάστε περισσότερα

Manuale d istruzioni. User and installation instructions. Conseils d utilisation et d installation. Instrucciones para el uso e instalación

Manuale d istruzioni. User and installation instructions. Conseils d utilisation et d installation. Instrucciones para el uso e instalación Manuale d istruzioni User and installation instructions Conseils d utilisation et d installation Instrucciones para el uso e instalación Kullanım ve kurulum için talimatlar Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

www.blackanddecker.eu 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10

www.blackanddecker.eu 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 www.blackanddecker.eu 5 4 3 2 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 5 4 3 6 2 7 9 8 A 2 ENGLISH Intended use Your Black & Decker blender has been designed for blending, mixing and crushing of solid and liquid

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-071-133-51 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno IT caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno manuale per l uso destinato all utente ed all installatore EN high efficiency wall-mounted gas-fired boilers for external use operating and installation

Διαβάστε περισσότερα

www.blackanddecker.eu English 3 Italiano 6 Ελληνικά 9

www.blackanddecker.eu English 3 Italiano 6 Ελληνικά 9 www.blackanddecker.eu 7 6 5 4 3 2 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 9 9 10 7 8 A B D 2 ENGLISH Intended use Your Black & Decker coffee maker has been designed for making coffee. This product is intended

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 3-088-340-42(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT] / Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

HDR-HC3E. Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης. Digital HD Video Camera Recorder. http://www.sony.net/ 2-661-356-63(1) IT/GR

HDR-HC3E. Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης. Digital HD Video Camera Recorder. http://www.sony.net/ 2-661-356-63(1) IT/GR 2-661-356-63(1) Digital HD Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT HDR-HC3E http://www.sony.net/ IT/ Printed in Japan 2006 Sony Corporation Da leggere subito Prima di utilizzare

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02911 3 2. Πεδίο εφαρμογής 3 3. Εγκατάσταση 3 4. Συνδέσεις 4 4.1 Σύνδεση ρελέ 4

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Intended use

ENGLISH. Intended use SC800 ENGLISH English Intended use Your Black & Decker Hair Dryer has been designed for drying hair as described in this manual. This product is intended for household use only. Safety instructions Warning!

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-495-52 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

KH1170_Brotback_IT_GR.qxd 20.03.2007 15:33 Uhr Seite 1

KH1170_Brotback_IT_GR.qxd 20.03.2007 15:33 Uhr Seite 1 KH1170_Brotback_IT_GR.qxd 20.03.2007 15:33 Uhr Seite 1 KH1170_Brotback_IT_GR.qxd 20.03.2007 15:33 Uhr Seite 2 IT/GR KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com N. ID: KH1170-08/06-V3

Διαβάστε περισσότερα

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno it caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno manuale per l uso destinato all utente ed all installatore en high efficiency wall-mounted gas-fired boilers for external use operating and installation

Διαβάστε περισσότερα

BR925LR BR950R. www.blackanddecker.eu

BR925LR BR950R. www.blackanddecker.eu www.blackanddecker.eu BR925LR BR950R English (Original instructions) 4 Italiano (Traduzione del testo originale) 10 Ελληνικά (Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών) 17 2 3 ENGLISH ENGLISH Intended use Your

Διαβάστε περισσότερα

TALIA EX. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA EX. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-089-914-43 (1) Istruzioni per l uso [IT]/Οδηγίες λειτουργίας [GR] Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-076-898-51 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως Πριν θέσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-064-21 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

ALIXIA V01. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

ALIXIA V01. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης ΟΙ ακόλουθες οδηγίες αφορούν συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

H6GG1F IT. Istruzioni per l uso CUCINA E FORNO. Οδηγίες χρήσης ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΣ. PT Instruções para a utilização FOGÃO E FORNO. Italiano.

H6GG1F IT. Istruzioni per l uso CUCINA E FORNO. Οδηγίες χρήσης ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΣ. PT Instruções para a utilização FOGÃO E FORNO. Italiano. H6GG1F IT IT GR Italiano Istruzioni per l uso CUCINA E FORNO Sommario Istruzioni per l uso,1 ATTENZIONE,2 Descrizione dell apparecchio- Vista d insieme,5 Descrizione dell apparecchio- Pannello di controllo,6

Διαβάστε περισσότερα

MOTORI PER VENTILATORI MOTORS FOR BLOWERS

MOTORI PER VENTILATORI MOTORS FOR BLOWERS MOTORI PER VENTILATORI MOTORS FOR BLOWERS LR 91167 FLANGIA TIPO A FLANGE TYPE A TIPO / TYPE A B C D E F G H I* L M N O P Q BM.80.A2.1000 315 250 290 20 225 φ 7 155 33 19 h7 114 84 6 21.5 M 8 3/8 BM.80.A2.1001

Διαβάστε περισσότερα

ISTRUZIONI TECNICHE PER L INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ISTRUZIONI TECNICHE PER L INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ GENUS PREMIUM EVO EXT ISTRUZIONI TECNICHE PER L INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης LSB 5B019 IT Italiano Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE - Sommario Istruzioni per l uso, 1 Precauzioni e Consigli, 2-3 Scheda prodotto, 8 Assistenza, 10 Installazione, 11-12 Descrizione dell apparecchio,13

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-51(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Da leggere subito Prima di utilizzare l apparecchio, leggere

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-081-415-32(1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER INDICE Generalità...3 Avvertenze per l installatore Marcatura CE Targhetta caratteristiche...4

Διαβάστε περισσότερα

mod. Galileo mod. Galaxy

mod. Galileo mod. Galaxy Minipack-torre S.p.A. Via Provinciale, 54-24044 Dalmine (BG) - Italy Tel. (035) 563525 Fax (035) 564945 E-mail: info@minipack-torre.it http://www.minipack-torre.it I ISTRUZIONE PER L INSTALLAZIONE, L USO

Διαβάστε περισσότερα

Használati utasítás 94227, 101111. cs, el, hu, pl, tr. cikkszám / Article No.: Nyelvek / Languages: BERNER_71082.pdf 2012-12-13

Használati utasítás 94227, 101111. cs, el, hu, pl, tr. cikkszám / Article No.: Nyelvek / Languages: BERNER_71082.pdf 2012-12-13 Használati utasítás cikkszám / Article No.: 94227, 101111 Nyelvek / Languages: cs, el, hu, pl, tr BERNER_71082.pdf 2012-12-13 Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise Instruction Manual/Safety instructions

Διαβάστε περισσότερα

NINFA T 24 MS 3540G951

NINFA T 24 MS 3540G951 cod. 3540G951 02/2008 (Rev. 00) 3540G951 NINF T 24 MS ISTRUZIONI PER L USO L'INSTLLZIONE E L MNUTENZIONE INSTRUCTIONS FOR USE, INSTLLTION ND MINTENNCE INSTRUCTIONS D'UTILISTION, D'INSTLLTION ET D'ENTRETIEN

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH 4 ITALIANO 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 12

ENGLISH 4 ITALIANO 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 12 3 2 7 6 5 4 1 ENGLISH 4 ITALIANO 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 12 10 11 9 8 12 14 13 9 15 16 17 19 18 4 11 11 3 20 2 8 10 2 5 7 6 19 21 22 3 ENGLISH ENGLISH Intended use Your Black & Decker vacuum cleaner has been designed

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LTB 4B019 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LTB 4B019 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT EN NL Sommario Italiano, 1 English, 14 Nederlands, 28 Scheda prodotto, 2 PT Português, 41 EL Ελληνικά, 54 PL Polski, 67 Precauzioni e consigli, 3 Sicurezza generale

Διαβάστε περισσότερα

LIVSGNISTA GB IT ES PT GR IE

LIVSGNISTA GB IT ES PT GR IE LIVSGNISTA GB ES IT PT GR GB IT ES PT GR IE GB IT ES PT GR IE ENGLISH 4 ITALIANO 19 ESPAÑOL 35 PORTUGUÊS 51 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 67 Language, Lingua, Idioma, Idioma, Γλώσσα Country, Paese, País, País, Χώρα ENGLISH

Διαβάστε περισσότερα

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione CALDAIA MURALE ISTANTANEA CLAS EVO 24 FF CLAS EVO 28 FF CLAS EVO SYSTEM 24 FF CLAS EVO SYSTEM 28 FF CLAS EVO SYSTEM 32

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-43 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης IT GR DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Da leggere subito 2 Prima di utilizzare

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οριζόντιος καταψύκτης Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička Frysbox ECN21105W 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

NIAGARA C 25 CF - 25 FF - 30 FF. NIAGARA C Green 25-35. Manuale d'uso per l'utente. Βιβλίο χρήσης για το χρήστη

NIAGARA C 25 CF - 25 FF - 30 FF. NIAGARA C Green 25-35. Manuale d'uso per l'utente. Βιβλίο χρήσης για το χρήστη Manuale d'uso per l'utente Βιβλίο χρήσης για το χρήστη IT GR CALDAIA MURALE A GAS CON ACCUMULO ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Intended use Your Black & Decker citrus juicer has been designed for juicing citrus fruits. This product is intended for household use only.

Intended use Your Black & Decker citrus juicer has been designed for juicing citrus fruits. This product is intended for household use only. CJ500 English (Original Instructions) Parts 1. Lid 2. Reamer 3. Pulp strainer 4. Jug (500ml capacity) 5. Motor Base 6. Power cord Intended use Your Black & Decker citrus juicer has been designed for juicing

Διαβάστε περισσότερα

www.blackanddecker.co.uk SB500 SB500W SB500F SB2200 SB3200 SB3220 SB3240

www.blackanddecker.co.uk SB500 SB500W SB500F SB2200 SB3200 SB3220 SB3240 www.blackanddecker.co.uk SB500 SB500W SB500F SB2200 SB3200 SB3220 SB3240 5 1 3 2 4 7 6 8 10 13 9 11 14 15 12 2 Fig.1 2 8 8 8 8 6 13 3 4 Fig.2 2 13 13 9 10 15 11 12 14 3 ENGLISH (Original instructions)

Διαβάστε περισσότερα

- CMT5 - CMT6 - TRONCATRICE MITRE SAW GEHRUNGSSÄGE ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΦΑΛΤΣΟΚΟΠΤΗΣ

- CMT5 - CMT6 - TRONCATRICE MITRE SAW GEHRUNGSSÄGE ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΦΑΛΤΣΟΚΟΠΤΗΣ 05/08 - CMT5 - CMT6 - TRONCATRICE GB MITRE SAW D GEHRUNGSSÄGE F SCIE CIRCULAIRE E INGLETADORA GR ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΦΑΛΤΣΟΚΟΠΤΗΣ ISTRUZIONI PER L'USO INSTRUCTIONS FOR USE BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCTIONS DE SERVICE

Διαβάστε περισσότερα

MANUALE D USO E MANUTENZIONE USER AND MAINTENANCE MANUAL MANUEL D INSTALLATION E DE FONCTIONNEMENT BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

MANUALE D USO E MANUTENZIONE USER AND MAINTENANCE MANUAL MANUEL D INSTALLATION E DE FONCTIONNEMENT BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG MANUALE D USO E MANUTENZIONE USER AND MAINTENANCE MANUAL MANUEL D INSTALLATION E DE FONCTIONNEMENT BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG TAVOLI REFRIGERATI PIZZA e VETRINE REFRIGERATE REFRIGERATED PIZZA COUNTERS

Διαβάστε περισσότερα

estufas a pellet pellet stove poêle à granulés pelletkachel ΣΟΜΠΕΣ PELLET cloe - square manuale di installazione, uso e manutenzione

estufas a pellet pellet stove poêle à granulés pelletkachel ΣΟΜΠΕΣ PELLET cloe - square manuale di installazione, uso e manutenzione it en fr es nl pt el stufa a pellet manuale di installazione, uso e manutenzione pellet stove installation, use and maintenance poêle à granulés manuel d installation, utilisation et entretien estufa de

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH 3 ITALIANO 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 9

ENGLISH 3 ITALIANO 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 9 ENGLISH 3 ITALIANO 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 9 5 4 2 ENGLISH ENGLISH Intended use Your Black and Decker sandwich maker has been designed for making toasted sandwiches as described in this manual. Do not use this appliance

Διαβάστε περισσότερα

estufas a pellet pellet stove poêle à granulés pelletkachel ΣΟΜΠΕΣ PELLET wall - small manuale di installazione, uso e manutenzione

estufas a pellet pellet stove poêle à granulés pelletkachel ΣΟΜΠΕΣ PELLET wall - small manuale di installazione, uso e manutenzione it en fr es nl pt el stufa a pellet manuale di installazione, uso e manutenzione pellet stove installation, use and maintenance manual poêle à granulés manuel d installation, utilisation et entretien estufa

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LFF 8M121 LAVASTOVIGLIE

Istruzioni per l uso. Sommario LFF 8M121 LAVASTOVIGLIE Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT Italiano, 1 ES EN English,15 EL NL Nederland, 29 PL Sommario Precauzioni, consigli e Assistenza, 2-3 Sicurezza generale Smaltimento Risparmiare e rispettare l ambiente

Διαβάστε περισσότερα

MANUALE USO E MANUTENZIONE

MANUALE USO E MANUTENZIONE OS 300 E SO 3000 E Scuotitore Shaker Secoueur Vareador Varejador Pαβδιστικο Silkeleme makinesi MANUALE USO E MANUTENZIONE OPERATOR INSTRUCTION BOOK MANUEL D UTILISATION ET D ENTRETIEN MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Διαβάστε περισσότερα