ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ;"

Transcript

1 TRIPLEX KAΡΧΣΙΓΧΝ ΑΡΣΗΡΙΧΝ. ΠΑΥΟ ΔΧ-ΜΔΟΤ ΥΙΣΧΝΑ. ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΚΛΗΡΙΑ. ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; Φωκά Διηζάβεη ΔΓΔΑ 2012 Ιαηξόο Αθηηλνιόγνο πλεξγάηεο Βηνηαηξηθήο

2 Φπζηνινγηθή ελδνζειηαθή ιεηηνπξγία Αληηζξνκβωηηθέο Αληηθιεγκνλώδεηο Αληηπεθηηθέο Τγηέο ελδνζήιην Φπζηνινγηθή δξάζε ΝΟ Αγγεηνράιαζε εμαξηώκελε από ην ελδνζήιην Αληηϋπεξηξνθηθέο

3 ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

4 Παξαγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δπζιεηηνπξγία ελδνζειίνπ Βειηηώλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ηιηθία Αλδξηθό θύιν Ιζηνξηθό Ν Κάπληζκα νιηθή ρνιεζηεξόιε HDL ΑΤ Οκνθπζηεηλαηκία Γ Παρπζαξθία L- αξγηλίλε Οηζηξνγόλα Αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο (-) θάπληζκα Μείσζε ρνιεζηεξόιεο Α-ΜΔΑ Άζθεζε νκνθπζηείλεο

5

6

7 Γνµηθέο κεηαβνιέο ηνπ αγγεηαθνύ ηνηρώκαηνο, απηέο εθθξάδνληαη από ηελ ύπαξμε ειαζηηθόηεηαο ή κε ησλ αξηεξηώλ Βαζηθή ειαζηηθή ηδηόηεηα ησλ αξηεξηώλ, είλαη ε δηαηαζηκόηεηα (distensibility) Απώιεηα ησλ ειαζηηθώλ ηδηνηήησλ ησλ αξηεξηώλ Γπζθακςία (ζθιήξπλζε - stiffness) αξηεξηώλ

8 Ση θαζνξίδεη θαη από ηη θαζνξίδεηαη

9 ΥΡΟΝΙΑ ΦΛΔΓΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΚΛΗΡΙΑ Authors Publication- Year Disease Booth AD Arthritis Rheum 2004 Autoimmune vasculitis Maki-Petaja K Circulation 2006 Rheumatoid arthritis Bjarnegrad N Lupus 2006 SEL Ng WF Rheumatology 2006 Takayasu s arteritis Ikonomidis I J Am Coll Cardiol 2004 Adamantiades Behcet s Cheung YF Heart 2004 Kawasaki disease

10 ζην πεδίν ηεο ελδνζειηαθήο δπζιεηηνπξγίαο, Απμεκέλν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ ηεο αξηεξηαθήο ζθιήξπλζεο, ηνπ πάρνπο ηνπ έζσ κέζνπ ρηηώλα θαη ηεο θαηαγξαθήο ησλ αζεξσκαηηθώλ αιινηώζεσλ Υπερηχογράθημα - Triplex ηων αγγείων in vivo μέηρηζη

11 Oη ζπλεζέζηεξνη κέζνδνη εθηίκεζεο ηεο αξηεξηαθήο ειαζηηθόηεηαο θαη ελδνζειηαθήο ιεηηνπξγίαο Καξωηηδηθή δηαηαζηκόηεηα Σαρύηεηα θύκαηνο ζθπγκνύ (Pulse Wave Velocity ) Πάρνο έζω-κέζνπ ρηηώλα θαξωηίδωλ- Triplex θαξωηίδωλ Λεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ελδνζειίνπ κε ηε ρξήζε ππεξήρωλ (FMDflow mediated vasodilatation) Αλάιπζε ηνπ θύκαηνο ζθπγκνύ κε ηελ ηερληθή ηεο ηνλνκεηξίαο ( pulse wave analysis) Απεηθνληζηηθέο ηερληθέο ( αγγεηνγξαθία, καγλεηηθόο ζπληνληζκόο, ππεξερνηνκνγξαθία Μ- mode)

12 Oη ζπλεζέζηεξνη κέζνδνη εθηίκεζεο ηεο αξηεξηαθήο ειαζηηθόηεηαο θαη ελδνζειηαθήο ιεηηνπξγίαο Καξωηηδηθή δηαηαζηκόηεηα Η αξηεξηαθή δηαηαζηκόηεηα είλαη ην αληίζηξνθν ηεο αξηεξηαθήο ζθιεξίαο θαη εθθξάδεη ηε κεηαβνιή ηεο δηακέηξνπ ελόο αγγείνπ πνπ πξνθαιείηαη από κεηαβνιή ηεο ΑΠ θαηά 1 mmhg θαη εμαξηάηαη από ηελ ηηκή ηεο ΑΠ, ηελ εζσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ αγγείνπ θαη ην ύςνο ηνπ αζζελνύο. (Safar ME, London BM (1994). The arterial system in human hypertension, in Swales JD (ed): Textbook of Hypertension. London, Blackwell Scientific Publications, pp Van Bortel LM, Duprez D, Starmans-Kool MJ, Safar ME, Giannattasio C, Cockcroft J, Kaiser DR, Thuillez C (2002). Clinical applications of arterial stiffness, Task Force III: recommendations for user procedures. Am J Hypertens 15: ). Γείθηεο αξηεξηαθήο ζθιεξίαο : (ΑΠ/ΓΑΠ)/ (δγ/γ), ΑΠ: ζπζηνιηθή πίεζε,γαπ: δηαζηνιηθή πίεζε, δγ : δηαθνξά ησλ δηακέηξσλ ηνπ αγγεηαθνύ απινύ ζηε ζπζηνιή θαη δηαζηνιή Γ: ε κέζε ηηκή δηακέηξνπ.

13 Υπερηχογραθική εκηίμηζη ηης διαηαζιμόηηηας ηης κοινής καρωηίδας Οη ππεξερνγξαθηθέο κεηξήζεηο δηαηαζηκόηεηαο θαξσηίδσλ κε ηαπηόρξνλε ειεθηξνθαξδηνγξαθηθή θαηαγξαθή ηνπ θαξδηαθνύ ξπζκνύ. Τπεξερνγξαθηθό ζύζηεκα : ηελ εζσηεξηθή δηάκεηξν ηεο θνηλήο θαξσηίδαο ζηε ζπζηνιηθή θαη δηαζηνιηθή θάζε ηνπ θαξδηαθνύ θύθινπ Οη αλωηέξω κεηξήζεηο : 3 δηαδνρηθνί θαξδηαθνί θύθινη Γηαηαζηκόηεηα ηεο θνηλήο θαξωηίδαο : κέζε ηηκή ηεο αξηζηεξήο θαη ηεο δεμηάο θνηλήο θαξσηίδαο

14 Πνιιαπιέο κεηξήζεηο ησλ δηακέηξσλ ησλ θαξσηίδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπλερόκελσλ θαξδηαθώλ θύθισλ θαη αθνύ ππνινγηζζεί ε ηηκή ηεο δηαηαζηκόηεηαο μερσξηζηά γηα θάζε θαξδηαθό θύθιν, ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ε κέζε ηηκή ηεο δηαηαζηκόηεηαο γηα ην ζύλνιν ησλ θαξδηαθώλ θύθισλ

15 Υπερηχογραθική εκηίμηζη ηης διαηαζιμόηηηας ηης κοινής καρωηίδας αμηόπηζηεο νη κεηξήζεηο πνπ δηελεξγνύληαη ζηελ θνηλή θαξσηίδα ζε απόζηαζε 1cm από ηνλ δηραζκό ηεο

16 M-mode US MRI 3D T1 cine III. Γηάθνξεο απεηθνληζηηθέο ηερληθέο γηα ηελ κέηξεζε αιιαγώλ δηακέηξνπ αξηεξηώλ ζε ζρέζε κε αιιαγέο ηεο πίεζεο.

17 δηαηαζηκόηεηαο ησλ αξηεξηώλ ηεο ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο αύμεζε ζπζηνιηθήο ΑΠ δηαζηνιηθήο ΑΠ ιόγσ ηαρύηεξεο επηζηξνθήο ησλ αλαθιώκελσλ θπκάησλ πίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπζηνιήο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο πίεζεο παικνύ ή δηαθνξηθήο πίεζεο έρεη απνδεηρζεί όηη απνηειεί αλεμάξηεην παξάγνληα θηλδύλνπ θαη πξνγλσζηηθό δείθηε αγγεηαθώλ ζπκβακάησλ (Benetos A, Rudnichi A, Safar M, Guize L (1998). Pulse pressure and cardiovascular mortality in normotensive and hypertensive subjects. Hypertension 32: )

18 Oη ζπλεζέζηεξνη κέζνδνη εθηίκεζεο ηεο αξηεξηαθήο ειαζηηθόηεηαο θαη ελδνζειηαθήο ιεηηνπξγίαο Σαρύηεηα θύκαηνο ζθπγκνύ (Pulse Wave Velocity) δηαηξέρεη ην ζθπγµηθό θύµα ην αξηεξηαθό δέλδξν ιόγνο ηεο θαξσηηδνκεξηαίαο απόζηαζεο πξνο ην ρξόλν δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο πνιύ θαιή επαλαιεςηµόηεηα

19 Oη ζπλεζέζηεξνη κέζνδνη εθηίκεζεο ηεο αξηεξηαθήο ειαζηηθόηεηαο θαη ελδνζειηαθήο ιεηηνπξγίαο Σαρύηεηα θύκαηνο ζθπγκνύ (Pulse Wave Velocity) Μεγαιύηεξεο νη ηηµέο ηεο PWV, µεγαιύηεξε θαη ε ζθιήξπλζε ηνπ αξηεξηαθνύ ηνηρώµαηνο Πξννπηηθή κειέηε έδεημε άκεζε ζπζρέηηζε ηεο PWV θαξσηίδαο κεξηαίαο αξηεξίαο θαη θαξδηαγγεηαθήο λνζεξόηεηαο θαη ζλεηόηεηαο

20 ΑOΡΣΙΚΗ PWV Χ ΠΡΟΓΝΧΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΑΡΓΙΑΓΓΔΙΑΚΧΝ ΤΜΒΑΜΑΣΧΝ

21 Oη ζπλεζέζηεξνη κέζνδνη εθηίκεζεο ηεο αξηεξηαθήο ειαζηηθόηεηαο Πάρνο έζω-κέζνπ ρηηώλα θαξωηίδωλ(imt)- Triplex θαξωηίδωλ Σν θαξσηηδηθό ζύζηεκα εμεηάδεηαη κε έλα πςειήο επθξίλεηαο ππεξερνγξαθηθό ζύζηεκα Doppler κε γξακκηθό κνξθνκεηαηξνπέα 12-3 MHz κε ηνλ εμεηαδόκελν ζε ύπηηα ζέζε θαη κε ηελ θεθαιή ηνπ ζηξακκέλε θαηά 45 κνίξεο αληίζεηα πξνο ηελ πιεπξά ηεο εμεηαδόκελεο θαξσηίδαο.

22 Πξσηόθνιιν εμέηαζεο Πξνζαλαηνιηζκόο: Aδξή εηθόλα ζέζεο θαξσηηδηθνύ ζπζηήκαηνο άξσζε : Eπηκήθεηο θαη εγθάξζηεο ηνκέο πξνο ηα επάλσ Κνηλή θαξσηίδα : Με καπξόαζπξε επηκήθε ηνκή,1-2 εθ από δηραζκό,κεηξάηαη ην πάρνο ΙΜΣ ( θη. < 1,2 mm) Σηκέο > 1mm ελδεηθηηθέο αζεξσκαηηθήο βιάβεο

23 ΠΑΥΟ IMT Σα ηνηρώκαηα ησλ αξηεξηώλ απνηεινύληαη από ηξεηο δηαθξηηνύο ρηηώλεο : Ο έζσ (intima) ~ επηζειηαθή ζηνηβάδα ηεο αξηεξίαο Ο κέζνο (media) ~ κπηθή ζηηβάδα, αληνρή, ειαζηηθόηεηα θαη ηζρύ θαη ν έμσ ρηηώλαο ( adventitia), ~ από ζπλδεηηθό ηζηό

24 Αθξηβήο κέηξεζε : Η αλάθιαζε ηνπ έζσ ρηηώλα πξέπεη λα είλαη επζεηαζκέλε θαη παξάιιειε κε ηελ αλάθιαζε ηνπ έμσ ρηηώλα. ( Zwiebel WJ.Introduction to vascular sonography 2000)

25 Δθηίκεζε ξνήο Υξσκαηηθά Σαρύηεηεο

26 Αζεξσκαηηθή Πιάθα Θέζε δηαζηάζεηο, ζύζηαζε ( ερνγέλεηα ) Δπηθάλεηα ε κεγάιεο ζηελώζεηο κεηξάηαη ην εύξνο ηνπ ππνινηπόκελνπ απινύ % ζηέλσζε ΣRIPLEX : - έιεγρνο ηαρπηήησλ - δηαηαξαρή ρξσκαηηθήο ξνήο ( επηηάρπλζε,ζηξνβηιηζκόο) - αλερνηθέο πιάθεο (Φοινίηζης 2003)

27

28

29

30

31 Γηεξεύλεζε εμσθξάληαο κνίξαο θαξσηίδσλ U/ S Power Doppler Color Spectral Doppler Φυσιολογική Στένωση

32 Γηεξεύλεζε εμσθξάληαο κνίξαο θαξσηίδσλ U/ S PW Doppler Τπεξερνηνκνγξαθία: ηξνβηιώδεο ξνή,πιήξσζε ηνπ θάζκαηνο,θαη απμεκέλε κεγηζηνζπζηνιηθή ηαρύηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν.

33 ε άξζξν αλαζθόπηζεο / κεηα- αλάιπζεο νη Lorenz et al.( Circulation, 2007),θαηέιεμαλ όηη ην ΙΜΣ ηζρπξόο πξνγλσζηηθόο παξάγνληαο αγγεηαθώλ ζπκβακάησλ, ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ΑΔΔ> έκθξαθηα κπνθαξδίνπ ΙΜΣ θαηά 0,1mm 13-18% αύμεζε θηλδύλνπ ΑΔΔ ΙΜΣ θαηά 0,1mm 10-15% αύμεζε θηλδύλνπ ΟΔΜ Κιηληθή αμία ηνπ ΙΜΣ ν ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟ

34 Oη ζπλεζέζηεξνη κέζνδνη εθηίκεζεο ηεο αξηεξηαθήο ειαζηηθόηεηαο Λεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ελδνζειίνπ κε ηε ρξήζε ππεξήρσλ (FMD-flow mediated vasodilatation) Mέηξεζε ηεο εμαξηώκελεο από ην ελδνζήιην αγγεηνδηαζηνιήο ζηελ βξαρηόληα αξηεξία Πεξίζθημε κε ζθπγκνκαλόκεηξν ηεο ππό εμέηαζεο πεξηνρήο, κε εθαξκνγή πίεζεο 300mmHg, γηα 3-5 min Άξζε ηεο ηζραηκίαο απμεκέλε ξνή αίκαηνο ζηελ βξαρηόλην αξηεξία (βξαρείαο δηάξθεηαο αγγεηνδηαζηνιή) εξέζηζκα γηα ηελ παξαγσγή NO από ην ελδνζήιην Η FMD εθθξάδεη ην πνζνζηό αιιαγήο ηεο δηακέηξνπ ηεο βξαρηόληαο αξηεξίαο κεηά ηελ ίζραηκε πεξίδεζε ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή δηάκεηξν Όζν ιηγόηεξν κεηαβάιιεηαη ε δηάκεηξνο ησλ αξηεξηώλ, ηόζν κηθξόηεξε δηαηαζηκόηεηα εκθαλίδνπλ (απμεκέλε ζθιεξία)

35 Άιιεο κέζνδνη εθηίκεζεο ηεο αξηεξηαθήο ειαζηηθόηεηαο Aλάιπζε ηνπ θύκαηνο ζθπγκνύ κε ηελ ηερληθή ηεο ηνλνκεηξίαο ( pulse wave analysis Xξήζε ελόο κηθξνκαλόκεηξνπ, γηα λα επηπεδώζεη όρη λα απνθιείζεη ηελ θεξθηδηθή αξηεξία, κε ηνλ θαξπό ζε ειαθξά έθηαζε Καηαγξάθνληαη 20 θπκαηνκνξθέο θαη ηα δεδνκέλα επεμεξγάδεηαη ππνινγηζηήο κε θαηάιιειν ινγηζκηθό Λακβάλεηαη κηα κέζε θπκαηνκνξθή θαη κε ηηο αλάινγεο εμηζώζεηο Aλαπαξάγεηαη ε αληίζηνηρε ανξηηθή θπκαηνκνξθή, από ηελ αλάιπζε ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ε ελίζρπζε ηνπ ζθπγκηθνύ θύκαηνο( augmentation), ν δείθηεο ελίζρπζεο (augmentation index, Alx), ε θεληξηθή ανξηηθή πίεζε, ε δηάξθεηα εμώζεζεο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο θαη ν ρξόλνο πνπ εκθαλίδεηαη ην αλαθιώκελν θύκα Γηάθνξεο κειέηεο έδεημαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ ηηκώλ ηνπ Αlx κε ηηο ηηκέο ηνπ πάρνπο ηνπ έζσ-κέζνπ ρηηώλα ηεο θνηλήο θαξσηίδαο θαη κε ηελ PWV ηεο ανξηήο, ζε πγηείο ελήιηθεο θαη ζε αζζελείο

36 Άιιεο κέζνδνη εθηίκεζεο ηεο αξηεξηαθήο ειαζηηθόηεηαο Strain rate (SR): λεόηεξε ερνθαξδηνγξαθηθή κέζνδνο εθηίκεζεο ησλ ειαζηηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ κπνθαξδίνπ Θεηηθή ζπζρέηηζε ησλ ειαζηηθώλ ηδηνηήησλ ησλ θαξσηίδσλ(ιμσ- distensibility coefficient ),ρξεζηκνπνηώληαο ηελ SR ηερληθή ζε αζζελείο κε ζηεθαληαία λόζν. (Toshihiro Kawasaki,et al.direct measurement of wall stiffness for carotid arteries by ultrasound strain imaging.jase 2009 (22),12: )

37 0η ππεξερνγξαθηθέο κεηξήζεηο ησλ ειαζηηθώλ ηδηνηήησλ ησλ θαξσηίδσλ παξνπζηάδνπλ ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηελ έθηαζε ηεο αζεξνζθιήξσζεο ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ. (Baldassarre D, Amato M, et al.carotid Artery Intima-Media Thickness Measured by Ultrasonography in Normal Clinical Practice Correlates Well With Atherosclerosis Risk Factors.Stroke. 2000; 31: ) H απμεκέλε ζθιεξία ησλ θαξσηίδσλ ζπζρεηίζζεθε κε ηελ εθδήισζε ηζραηκηθνύ εκθξάθηνπ, αλεμάξηεηα από ην πάρνο ηνπ έζσ-κέζνπ ρηηώλα ηεο θνηλήο θαξσηίδαο, ην νπνίν απνηειεί έλαλ αμηόπηζην δείθηε γεληθεπκέλεο αζεξνζθιήξσζεο (Ηarloff A,Strecker C,et al.combined Measurement of Carotid Stiffness and Intima-Media Thickness Improves Prediction of Complex Aortic Plaques in Patients With Ischemic Stroke. Stroke, 2006; 37: ) (Grobbee DE, Bots ML (1994). Carotid artery intima-media thickness as an indicator of generalized atherosclerosis. Intern Med 236: )

38 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Mέηξεζε ηεο PWV θαη ηνπ ΙΜΣ εθαξκόδνληαη ζπλερώο ζηελ θιηληθή πξάμε, θαη κε αξλεηηθή δηαγλσζηηθή αμία (Reynolds ΗR.Normal intima-media thickness on carotid ultrasound reliably excludes an ischemic cause of cardiomyopathy American Heart Journal. 2010,159(6): ) Mεηξήζεηο ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ελδνζειίνπ (FMD) σζηόζν, πεξηνξίδνληαη ζε εξεπλεηηθέο εθαξκνγέο

39 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ Oη ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ηνπ αξηεξηαθνύ ηνηρώκαηνο κπνξεί λα ζπκβνύλ πξώηκα θαηά ηελ αζεξνζθιεξσηηθή δηαδηθαζία, πξηλ αθόκα νη αλαηνκηθέο αιιαγέο ζην πάρνο ηνπ έζσ κέζνπ ρηηώλα γίλνπλ αληηιεπηέο.

40 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ ΙΜΣ PWV- FMD αλεμάξηεηε ζπζρέηηζε κε ηα θαξδηαγγεηαθά ζπκβάκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ Η πξνγλωζηηθή ηνπο αμία κεκνλωκέλα είλαη ρακειή. Χο επηπξόζζεηνη βηνδείθηεο, κπνξνύλ λα παξέρνπλ ζεκαληηθέο θιηληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ αγγεηαθνύ ηνηρώκαηνο Oη κεραληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ηδηόηεηεο ηνπ αξηεξηαθνύ ηνηρώκαηνο αιιάδνπλ πξηλ ηελ εθδήιωζε θιηληθώλ ζπκπηωκάηωλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεωλ ή ΑΔΔ ε κε επεκβαηηθή εθηίκεζε ηεο αξηεξηαθήο ειαζηηθόηεηαο είλαη ζεκαληηθή ζηελ αλάδεημε εμεηαδνκέλωλ κειινληηθά ζε θίλδπλν.

41 ΔΤΥΑΡΙΣΧ

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΟΣΗ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο Β Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Η ππεξερνγξαθία είλαη κία πξνζθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΔΗΑΓΧΓΖ Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ αθηηλνβνιηώλ ηαηξηθώλ εθαξκνγώλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ TAYLOR ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Ζ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ TAYLOR ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Δλληνικό ηαηιζηικό Ηνζηιηούηο Πξαθηηθά 15 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ηαηηζηηθήο(2002) Ζ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ TAYLOR ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Εαταρίας Μπραγοσδάκης,MSc.,Τπ.Γιδάκηορας,

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

2Δ & 3Δ Συστήματα Συντεταγμένων & Μετασχηματισμοί

2Δ & 3Δ Συστήματα Συντεταγμένων & Μετασχηματισμοί Γραυικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 3 2Δ & 3Δ Συστήματα Συντεταγμένων & Μετασχηματισμοί Δηζαγσγή ηα γξαθηθά κε ππνινγηζηή ζπρλά πξέπεη λα κεηαβιεζεί: Ζ κνξθή ησλ αληηθεηκέλσλ Σν ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ Παξαδείγκαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα