SPACOVATEĽSKÝ KOLEKTÍV Hlavný riešiteľ : Ing. Bohumír Krátky Ⴧ劇rჇ劇anizmuჇ劇Ⴧ劇 architektჇ劇raჇ劇 rekreáciaჇ劇 výroჇ劇aჇ劇 ng. arch. egína KuჇ劇rická ៧唇ivotné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SPACOVATEĽSKÝ KOLEKTÍV Hlavný riešiteľ : Ing. Bohumír Krátky Ⴧ劇rჇ劇anizmuჇ劇Ⴧ劇 architektჇ劇raჇ劇 rekreáciaჇ劇 výroჇ劇aჇ劇 ng. arch. egína KuჇ劇rická ៧唇ivotné"

Transcript

1 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE STARÁ KREMNIČKA PRIESKUMY A ROZBORY A - TEXTOVÁ ČASŤ Objednávateľ : OBEC STARÁ KREMNIČKA Zhotoviteľ : Ⴧ劇 K ÁTKY ng. Bohumír Krátky autorizovaný architekt Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom Číslo zákazky : Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 Stupeň : PRIESKUMY a ROZBORY Dátum : anuár Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇

2 SPACOVATEĽSKÝ KOLEKTÍV Hlavný riešiteľ : Ing. Bohumír Krátky Ⴧ劇rჇ劇anizmuჇ劇Ⴧ劇 architektჇ劇raჇ劇 rekreáciaჇ劇 výroჇ劇aჇ劇 ng. arch. egína KuჇ劇rická ៧唇ivotné proჇ劇treჇ劇ieჇ劇 ng. arch. VlaჇ劇ta Ⴧ劇amajová Ⴧ劇emografiaჇ劇 ng. Bohumír Krátky Ⴧ劇ývanieჇ劇 oჇ劇čianჇ劇ke vyჇ劇avenieჇ劇 ᘗ喇irᘗ喇ie Ⴧ劇zemné vzťahyჇ劇 ᘗ喇 Ⴧ劇 ng. ᘗ喇yril ᘗ喇upták Ⴧ劇 Ꮧ嗇uჇ劇ovít Ⴧ劇ruᘗ喇ovჇ劇ký zameჇ劇tnanoჇ劇ťჇ劇 ng. arch. avol Šuᘗ喇ka tvorჇ劇a krajiny Ꮧ嗇 Krajinnoekologický plán : Ꮧ嗇Ꮧ嗇r. avel Ꮧ嗇uᏗ嗇t Dopravný systém : ng. avol van Energetika : ng. Ꮧ嗇aჇ劇riel Ꮧ嗇anko Vodné hospodárstvo : ᘗ喇aჇ劇iჇ劇lav Ⴧ劇eleჇ劇rant Grafické práce : Ꮧ嗇gr. VlaჇ劇ta Krátka g. B hu ír r tky, P OJ Ⴧ厇O Y, Žiar aჇ厇 Ⴧ厇r stra a Ⴧ厇

3 OBSAH A.1 ÚVOD A.1.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE Ꮧ嗇 Ⴧ劇Ⴧ劇aje o oჇ劇Ⴧ劇tarávateᏧ噧ovi a Ⴧ劇pracovateᏧ噧ovi Ⴧ劇tr. 8 Ꮧ嗇 Ⴧ劇ôvoჇ劇y oჇ劇Ⴧ劇tarania Ú Ꮧ嗇 Ⴧ劇tr. 8 Ꮧ嗇 zჇ劇ôvoჇ劇nenie rozჇ劇ahu Ⴧ劇pracovania prieჇ劇kumov a rozჇ劇orov Ⴧ劇tr. 9 Ꮧ嗇 Ⴧ劇Ⴧ劇piჇ劇 Ú Ⴧ劇 Ú Ꮧ嗇 a iných poჇ劇klaჇ劇ov poჇ劇kytnutých a zíჇ劇kaných v prípravných prácach Ⴧ劇tr. 9 A.1.2 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA Ꮧ嗇 vymeჇ劇zenie záujmového Ⴧ劇zemia oჇ劇ce Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇 Ꮧ嗇 rieᘗ喇eným Ⴧ劇zemím oჇ劇ce je jeho kataჇ劇trálne Ⴧ劇zemie Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇 Ꮧ嗇 vymeჇ劇zenie Ⴧ劇zemia rieᘗ喇eného naჇ劇 rámec ᘗ喇tanჇ劇arჇ劇ných regulatívov Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇 A.1.3 ZHODNOTENIE DOTERAJŚÍCH ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH DOKUMENTÁCIÍ Ꮧ嗇 Ꮧ嗇 záväzné čaჇ劇ti Ⴧ劇chválenej Koncepcie Ⴧ劇zemného rozvoja SlovenჇ劇ka vzťahujჇ劇ce Ⴧ劇a k rieᘗ喇enému Ⴧ劇zemiu Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇 záväzné čaჇ劇ti Ⴧ劇chváleného Ⴧ劇zemného plánu regiónu vzťahujჇ劇ce Ⴧ劇a k rieᘗ喇enému Ⴧ劇zemiu Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇 A.1.4 ZHODNOTENIE PRIESTOROVÝCH PRIEMETOV ODVETVOVÝCH KONCEPCIÍ, STRATÉGIÍ A ZNÁMYCH ZÁMEROV NA ROZVOJ ÚZEMIA Ꮧ嗇 výჇ劇tupy z relevantných poჇ劇klaჇ劇ov Ⴧ劇 Ⴧ劇opaჇ劇om na rieᘗ喇enie Ⴧ劇zemného plánu Ⴧ劇tr. Ⴧ劇9 A.2 PRIESKUMY A ROZBORY A.2.1 PRIESKUMY A ROZORY VYUŽÍVANIA ÚZEMIA PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA FUNKČNÉHO Š Š E VZŤᏗ嗇Ⴧ劇Y Ꮧ嗇 funkcia a poloha oჇ劇ce v Ⴧ劇íჇ劇elnej ᘗ喇truktჇ劇re Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇 Ꮧ嗇 vzájomná poloha oჇ劇ce a vymeჇ劇zených ᘗ喇pecifických Ⴧ劇zemí a ochranných páჇ劇iem určených oჇ劇oჇ劇itnými preჇ劇piჇ劇mi Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇 Ꮧ嗇 jeჇ劇tvujჇ劇ce a navrhované naჇ劇raჇ劇ené traჇ劇y a zariaჇ劇enia Ⴧ劇opravyჇ劇 proჇ劇uktovoჇ劇ovჇ劇 energetikyჇ劇 Ⴧ劇pojov a poჇ劇oჇ劇ne a väzჇ劇a oჇ劇ce na ne Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ꮷ噧 Ꮧ嗇 vyhoჇ劇notenie vzájomných vplyvov pozitívnych a negatívnych javov ᘗ喇irᘗ喇ieho Ⴧ劇zemia voči oჇ劇ci Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇 g. B hu ír r tky, P OJ Ⴧ厇O Y, Žiar aჇ厇 Ⴧ厇r stra a Ⴧ厇

4 ZB Ⴧ劇 BᏗ嗇Ꮧ嗇 ST ᘗ喇KE ŠT Ⴧ劇KTÚ Y Bᘗ喇E Ꮧ嗇 kultჇ劇rnoᏗ嗇hiჇ劇torická charakteriჇ劇tika Ⴧ劇tr. Ⴧ劇8 Ꮧ嗇 prieჇ劇torová charakteriჇ劇tika Ⴧ劇tr. Ⴧ劇9 Ꮧ嗇 funkčné členenie a organizácia Ⴧ劇zemia Ⴧ劇tr. Ꮷ噧Ⴧ劇 A.2.2 PRIESKUMY A ROZBORY PRÍRODNÝCH PODMIENOK ŠT Ⴧ劇KTÚ Ꮧ嗇 K Ꮧ嗇 Ꮧ嗇Y Ꮧ嗇 vyჇ劇rané príroჇ劇né faktory záujmového Ⴧ劇zemia Ⴧ劇tr. Ꮷ噧Ꮷ噧 Ꮧ嗇 krajinnoᏗ嗇eჇ劇tetické hoჇ劇noty Ⴧ劇zemia Ⴧ劇tr. Ꮷ噧8 A.2.3 PRIESKUMY A ROZBORY DEMOGRAFICKÉHO POTENCIÁLU A BYTOVÉHO FONDU Ꮧ嗇 Ⴧ劇emografická charakteriჇ劇tika Ⴧ劇tr. Ꮷ噧Ⴧ劇 Ꮧ嗇 ekonomická aktivita oჇ劇yvateᏧ噧Ⴧ劇tva Ⴧ劇tr. Ꮷ噧Ꮷ噧 Ꮧ嗇 charakteriჇ劇tika Ⴧ劇ytového fonჇ劇u Ⴧ劇tr. Ꮷ噧Ꮷ噧 Ꮧ嗇 Ⴧ劇Ⴧ劇čaჇ劇ný Ⴧ劇opyt po Ⴧ劇ytoch Ⴧ劇tr. Ꮷ噧8 A.2.4 PRIESKUMY A ROZBORY SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY VRÁTANE OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI Ꮧ嗇 Ⴧ劇ociálna infraᘗ喇truktჇ劇ra Ⴧ劇tr. Ꮷ噧9 Ꮧ嗇 oჇ劇choჇ劇 a Ⴧ劇lu៧唇Ⴧ劇y Ⴧ劇tr. Ꮷ噧Ꮷ噧 Ꮧ嗇 oჇ劇tatná vyჇ劇avenoჇ劇ť Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ꮷ噧 A.2.5 PRIESKUMY A ROZBORY KULTÚRNYCH A HISTORICKÝCH HODNÔT Ⴧ劇Ⴧ劇 A.2.6 PRIESKUMY A ROZBORY HOSPODÁRSKEJ ZÁKLADNE Ꮧ嗇 ťa៧唇Ⴧ劇a neraჇ劇tných Ⴧ劇urovín Ⴧ劇tr. Ⴧ劇9 Ꮧ嗇 poᏧ噧nohoჇ劇poჇ劇árჇ劇tvo Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇 Ꮧ嗇 leჇ劇né hoჇ劇poჇ劇árჇ劇tvo Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ꮷ噧 Ꮧ嗇 priemyჇ劇elná a remeჇ劇elná výroჇ劇aჇ劇 Ⴧ劇taveჇ劇níctvo a Ⴧ劇klaჇ劇ové hoჇ劇poჇ劇árჇ劇tvo Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇 Ꮧ嗇 ceჇ劇tovný ruch Ⴧ劇tr. 8Ꮷ噧 A.2.7 PRIESKUMY A ROZBORY REKREÁCIE A CESTOVNÉHO RUCHU Ꮧ嗇 charakteriჇ劇tika potenciálu Ⴧ劇zemia a jeho Ⴧ劇Ⴧ劇čaჇ劇né vyu៧唇itie pre rekreáciuჇ劇 ceჇ劇tovný ruch a kჇ劇peᏧ噧níctvo Ⴧ劇tr. 8Ꮷ噧 Ꮧ嗇 Ⴧ劇zemné rozlo៧唇enie rekreačných Ⴧ劇tvarov a zariaჇ劇ení v oჇ劇ci a jej rekreačnom záujmovom Ⴧ劇zemí Ⴧ劇tr. 8Ⴧ劇 Ꮧ嗇 rekreačné Ⴧ劇zemia a zóny Ⴧ劇tr. 88 Ꮧ嗇 kჇ劇peᏧ噧né Ⴧ劇zemia Ⴧ劇tr. 89 Ꮧ嗇 rekreačné areály a zariaჇ劇enia Ⴧ劇tr. 89 g. B hu ír r tky, P OJ Ⴧ厇O Y, Žiar aჇ厇 Ⴧ厇r stra a Ⴧ厇

5 A.2.8 PRIESKUMY A ROZBORY VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA Ꮧ嗇 napojenie Ⴧ劇íჇ劇elného Ⴧ劇tvaru na naჇ劇raჇ劇enჇ劇 Ⴧ劇opravnჇ劇 Ⴧ劇ieť Ⴧ劇tr. 9Ⴧ劇 Ꮧ嗇 organizácia Ⴧ劇opravy včítane Ⴧ劇tatickej Ⴧ劇opravy v Ⴧ劇íჇ劇elnom Ⴧ劇tvareჇ劇 Ⴧ劇opravné Ⴧ劇yჇ劇témy Ⴧ劇tr. 9Ꮷ噧 Ꮧ嗇 rozჇ劇or prepravných vzťahov a oჇ劇jemov u jeჇ劇notlivých Ⴧ劇ruhov Ⴧ劇oprávჇ劇 kapacity a parametre Ⴧ劇tr. 98 Ꮧ嗇 rozჇ劇or tráჇ劇Ⴧ劇 uzlov a zariaჇ劇ení v Ⴧ劇yჇ劇téme hromaჇ劇nej Ⴧ劇opravy a zvláᘗ喇tnych Ⴧ劇ruhov Ⴧ劇opráv Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 Ꮧ嗇 ochranné a hlukové páჇ劇maჇ劇 vplyv Ⴧ劇opravy na rieᘗ喇enie Ⴧ劇zemného plánu Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 A.2.9 PRIESKUMY A ROZBORY TECHNICKÉHO VYBAVENIA V Ꮧ嗇Ꮧ嗇Ꮷ噧 Ⴧ劇 S Ꮧ嗇Á STV Ꮧ嗇 oჇ劇tokové pomery a protipovoჇ劇ᒇ块ová ochrana Ⴧ劇zemia Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 Ꮧ嗇 voჇ劇ný potenciál Ⴧ劇zemia a ochrana zჇ劇rojov Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 Ꮧ嗇 záჇ劇oჇ劇ovanie pitnou a preváჇ劇zkovou voჇ劇ou Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 Ꮧ嗇 oჇ劇váჇ劇zanie a čiჇ劇tenie oჇ劇paჇ劇ových vôჇ劇 Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 ZÁS B VᏗ嗇Ꮧ嗇 E EᏗ嗇E Ꮧ嗇 Ꮧ嗇Ꮧ嗇 Ꮧ嗇 elektrická energia Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 Ꮧ嗇 plyn Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 Ꮧ嗇 teplo Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 Ꮧ嗇 netraჇ劇ičné Ⴧ劇ruhy energie Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 Ꮧ嗇Ꮧ嗇 EᏗ嗇 E ÚZEᏗ嗇 Ꮧ嗇 Ꮧ嗇Ꮧ嗇 TEᘗ喇EK Ꮧ嗇Ⴧ劇Ꮧ嗇 KᏗ嗇Ⴧ劇Ꮧ嗇Ꮷ噧 Ꮧ嗇 Ꮧ嗇F Ꮧ嗇Ꮧ嗇Ⴧ劇Ꮧ嗇Ꮷ噧 S ETE Ꮧ嗇 telekomunikačné zariaჇ劇eniaჇ劇 ich vplyv na Ⴧ劇zemie Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 Ꮧ嗇 Ⴧ劇tav a nároky na telefonizáciu Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 Ꮧ嗇 televízne zariaჇ劇enia Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 Ꮧ嗇 informačné zariaჇ劇enia Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 A.2.10 PRIESKUMY A ROZBORY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY Ꮧ嗇 rozჇ劇or Ⴧ劇Ⴧ劇čaჇ劇ného Ⴧ劇tavu zlo៧唇iek ៧唇ivotného proჇ劇treჇ劇ia Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 voჇ劇a Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 pôჇ劇a Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 ovzჇ劇uᘗ喇ie Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 Ꮧ嗇 rozჇ劇or faktorov negatívne ovplyvᒇ块ujჇ劇cich kvalitu ៧唇ivotného proჇ劇treჇ劇ia Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇9 Ⴧ劇zemia poჇ劇tihnuté imiჇ劇iami Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇 hlukჇ劇 prach a viჇ劇rácie Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇 príroჇ劇ná ráჇ劇ioaktivita a raჇ劇ónové riziko Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇 zoჇ劇uvné Ⴧ劇zemia a erózne javy Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ꮷ噧Ꮷ噧 g. B hu ír r tky, P OJ Ⴧ厇O Y, Žiar aჇ厇 Ⴧ厇r stra a Ⴧ厇

6 zvýᘗ喇ená Ⴧ劇eizmicita Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ꮷ噧Ꮷ噧 poჇ劇Ⴧ劇olované Ⴧ劇zemia a Ⴧ劇taré záťa៧唇e Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ꮷ噧Ꮷ噧 iné faktory Ⴧ劇 negatívnym Ⴧ劇opaჇ劇om na kvalitu Ž Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ꮷ噧Ꮷ噧 Ꮧ嗇 rozჇ劇or faktorov pozitívne ovplyvᒇ块ujჇ劇cich kvalitu ៧唇ivotného proჇ劇treჇ劇ia Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ꮷ噧Ꮷ噧 vhoჇ劇né záklaჇ劇ové plochy Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ꮷ噧Ꮷ噧 neraჇ劇tné Ⴧ劇uroviny Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ꮷ噧Ꮷ噧 záჇ劇oჇ劇y poჇ劇zemných vôჇ劇Ⴧ劇 zჇ劇roje minerálnych vôჇ劇Ⴧ劇 kvalitné pôჇ劇y Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ꮷ噧Ꮷ噧 Ꮧ嗇 oჇ劇paჇ劇y Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ꮷ噧Ꮷ噧 Ꮧ嗇 ochranné páჇ劇ma Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇 ᘗ喇Ⴧ劇 Ꮧ嗇Ꮧ嗇Ꮧ嗇 Í Ꮧ嗇Y Ꮧ嗇 K Ꮧ嗇 Ꮧ嗇Y Ꮧ嗇 ochrana príroჇ劇y Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇 Ꮧ嗇 Ⴧ劇zemný priemet ekologickej Ⴧ劇taჇ劇ility Ⴧ劇zemia Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ꮷ噧Ꮷ噧 A.2.11PRIESKUMY A ROZBORY ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ꮷ噧Ꮷ噧 A.2.12 KRAJINNOEKOLOGICKÝ PLÁN Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ꮷ噧Ꮷ噧 A.3 ZÁVERY A.3.1 SÚHRNNÉ ZHODNOTENIE PRIESKUMOV A ROZBOROV Š Š E VZŤᏗ嗇Ⴧ劇Y Ꮧ嗇 zhoჇ劇notenie preჇ劇poklaჇ劇ov rozvoja oჇ劇ce z hᏧ噧aჇ劇iჇ劇ka ᘗ喇irᘗ喇ích Ⴧ劇Ⴧ劇viჇ劇loჇ劇tí Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇8 Ꮧ嗇 zhoჇ劇notenie Ⴧ劇oterajᘗ喇ích Ⴧ劇zemnoplánovacích Ⴧ劇okumentácií Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇8 Ꮧ嗇 zhoჇ劇notenie prieჇ劇torového priemetu oჇ劇vetvový koncepciíჇ劇 Ⴧ劇tratégií a známych zámerov na rozvoj Ⴧ劇zemia Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇9 K Ꮧ嗇 Ꮧ嗇Ꮧ嗇 Ꮧ嗇EK ᘗ喇 Ꮧ嗇 ᘗ喇KÝ TEᏗ嗇ᘗ喇 Áᘗ喇 ZÁჇ劇 Ꮧ嗇 VᏧ噧Ⴧ劇 ÚZEᏗ嗇 Ꮧ嗇 Ꮧ嗇 zhoჇ劇notenie krajinnej ᘗ喇truktჇ劇ryჇ劇 jej vplyv na rieᘗ喇enie Ú Ꮧ嗇Ꮧ嗇 Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 Ꮧ嗇 príroჇ劇né krajinnoᏗ嗇eჇ劇tetické a ekologické faktory Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 Ꮧ嗇 oჇ劇porჇ劇čania pre rieᘗ喇enie Ú Ꮧ嗇Ꮧ嗇 Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 Ꮧ嗇 výჇ劇tupy z Ⴧ劇okumentov Ꮧ嗇ÚSESჇ劇 Ꮧ嗇Ꮧ嗇ÚSES Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 Ꮧ嗇 výჇ劇tupy z krajinnoekologického plánu Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 KჇ劇ᘗ喇TÚ Ꮧ嗇 Ⴧ劇 ST ᘗ喇KÝ TEᏗ嗇ᘗ喇 Áᘗ喇 ZÁჇ劇 Ꮧ嗇 VᏧ噧Ⴧ劇 ÚZEᏗ嗇 Ꮧ嗇 Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 SÍᏗ嗇Eᘗ喇Ꮧ嗇Ý TEᏗ嗇ᘗ喇 Áᘗ喇 Ꮧ嗇 zhoჇ劇notenie ᘗ喇truktჇ劇ry oჇ劇yvateᏧ噧Ⴧ劇tva a Ⴧ劇lhoჇ劇oჇ劇ých Ⴧ劇emografických trenჇ劇ov Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 g. B hu ír r tky, P OJ Ⴧ厇O Y, Žiar aჇ厇 Ⴧ厇r stra a Ⴧ厇

7 Ꮧ嗇 zhoჇ劇notenie Ⴧ劇iჇ劇poniჇ劇ility Ⴧ劇ytového fonჇ劇u Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 Ꮧ嗇 zhoჇ劇notenie Ⴧ劇tavu a známych zámerov v rozvoji hoჇ劇poჇ劇árჇ劇kej záklaჇ劇ne Ⴧ劇tr. Ⴧ劇Ⴧ劇8 Ꮧ嗇 zhoჇ劇notenie Ⴧ劇tavuჇ劇 zámerov a potrieჇ劇 oჇ劇čianჇ劇kej vyჇ劇avenoჇ劇ti Ⴧ劇tr. Ⴧ劇8Ⴧ劇 Ꮧ嗇 zhoჇ劇notenie rekreačného potenciálu Ⴧ劇zemia a Ⴧ劇oporučenia pre jeho realizáciu a vyu៧唇itie Ⴧ劇tr. Ⴧ劇8Ꮷ噧 Ꮧ嗇 zhoჇ劇notenie Ⴧ劇opravy a Ⴧ劇opravných zariaჇ劇ení Ⴧ劇tr. Ⴧ劇8Ꮷ噧 Ꮧ嗇 zhoჇ劇notenie technickej infraᘗ喇truktჇ劇ry Ⴧ劇tr. Ⴧ劇8Ⴧ劇 A.3.2 IDENTIFIKÁCIA PROBLÉMOV NA RIEŠENIE Ꮧ嗇 Ⴧ劇umarizácia pozitívnych a negatívnych javov v Ⴧ劇zemí vyplývajჇ劇cich z príroჇ劇nýchჇ劇 urჇ劇aniჇ劇tickýchჇ劇 krajinnoᏗ嗇ekologickýchჇ劇 Ⴧ劇ociálnoᏗ嗇ekonomickýchჇ劇 kultჇ劇rnychჇ劇 technickýchჇ劇 preváჇ劇zkových a iných aჇ劇pektov Ⴧ劇tr. Ⴧ劇89 Ꮧ嗇 Ⴧ劇trety záujmov Ⴧ劇tr. Ⴧ劇9Ⴧ劇 g. B hu ír r tky, P OJ Ⴧ厇O Y, Žiar aჇ厇 Ⴧ厇r stra a Ⴧ厇

8 A.1 ÚVOD A.1.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi Ꮧ嗇 Ꮧ嗇ázov Ⴧ劇lohy Ꮧ嗇 Územný plán oჇ劇ce Stará Kremnička Ꮧ嗇 Etapa prác Ꮧ嗇 rieჇ劇kumy a rozჇ劇ory Ꮧ嗇 Ⴧ劇Ⴧ劇tarávateᏧ噧 Ꮧ嗇 Ⴧ劇ec Stará Kremnička Ꮧ嗇 SpracovateᏧ噧 Ꮧ嗇 Ꮧ嗇 Ⴧ劇 Ꮧ嗇K ÁTKY ng. Bohumír Krátky Ⴧ劇 kolektívom Ꮧ嗇 ozloha rieᘗ喇eného Ⴧ劇zemia Ꮧ嗇 kataჇ劇trálne Ⴧ劇zemie oჇ劇ce Stará Kremnička Dôvody obstarania územného plánu obce Stará Kremnička Územnoplánovacia Ⴧ劇okumentácia je záklaჇ劇ným náჇ劇trojom oჇ劇ce na uჇ劇merᒇ块ovanie jej rozvoja v Ⴧ劇Ⴧ劇laჇ劇e Ⴧ劇 princípmi trvalo uჇ劇r៧唇ateᏧ噧ného rozvoja. VzhᏧ噧aჇ劇om k tomuჇ劇 ៧唇e oჇ劇ec Stará Kremnička nemá vypracovaný Ⴧ劇zemný plán oჇ劇ceჇ劇 Ⴧ劇a Ⴧ劇ec Stará KremničkaჇ劇 ako orgán Ⴧ劇zemného plánovaniaჇ劇 ktorý je v zmyჇ劇le Ⴧ劇Ⴧ劇 zákona č. Ꮷ噧Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇9Ⴧ劇Ⴧ劇 ZჇ劇. o Ⴧ劇zemnom plánovaní a Ⴧ劇taveჇ劇nom priaჇ劇ku (Ⴧ劇taveჇ劇ného zákona) v znení neჇ劇korᘗ喇ích preჇ劇piჇ劇ov oჇ劇Ⴧ劇tarávateᏧ噧om Ⴧ劇zemného plánu oჇ劇ceჇ劇 z vlaჇ劇tného poჇ劇netu rozhoჇ劇la zaჇ劇ezpečiť Ⴧ劇zemnoplánovaciu Ⴧ劇okumentáciu na Ⴧ劇rovni Ⴧ劇zemného plánu oჇ劇ce. Ⴧ劇lavným Ⴧ劇ôvoჇ劇om vypracovania Ⴧ劇zemného plánu oჇ劇ce je vytvorenie Ⴧ劇zemných poჇ劇mienok pre rozvoj Ⴧ劇ytovej výჇ劇tavჇ劇yჇ劇 zvýᘗ喇enie kvality Ⴧ劇ývania i celkového oჇ劇ytného proჇ劇treჇ劇ia ako aj zaჇ劇ezpečenie záklaჇ劇nej a ᘗ喇portovoᏗ嗇rekreačnej vyჇ劇avenoჇ劇ti oჇ劇ce Ⴧ劇 cieᏧ噧om prílivu a Ⴧ劇taჇ劇ilizácie mlaჇ劇ých roჇ劇ín v oჇ劇ci. Vypracovaním novej Ⴧ劇zemnoplánovacej Ⴧ劇okumentácieჇ劇 ktorá Ⴧ劇uჇ劇e vycháჇ劇zať zo zhoჇ劇notenia Ⴧ劇Ⴧ劇čaჇ劇ného Ⴧ劇tavu oჇ劇ceჇ劇 vyhoჇ劇notenia potrieჇ劇 ďalᘗ喇ieho Ⴧ劇zemného rozvojaჇ劇 preჇ劇tavჇ劇y a oჇ劇novy oჇ劇ceჇ劇 zo zhoჇ劇notenia jej rozvojových mo៧唇noჇ劇tí a z jej Ⴧ劇zemnej a prieჇ劇torov Ⴧ劇iჇ劇poniჇ劇ilityჇ劇 Ⴧ劇uჇ劇e treჇ劇a vytvoriť preჇ劇poklaჇ劇y pre zoჇ劇Ⴧ劇laჇ劇enie vᘗ喇etkých činnoჇ劇tí na Ⴧ劇zemí oჇ劇ce v Ⴧ劇Ⴧ劇laჇ劇e Ⴧ劇 princípmi trvalo uჇ劇r៧唇ateᏧ噧ného rozvoja takჇ劇 aჇ劇y Ⴧ劇a poჇ劇tupne mohla naplniť vízia oჇ劇ce Ⴧ劇yť oჇ劇cou Ⴧ劇pokojných oჇ劇yvateᏧ噧ov a návᘗ喇tevníkovჇ劇 oჇ劇cou čiჇ劇touჇ劇 Ⴧ劇ezpečnouჇ劇 zჇ劇ravou a ekologicky príťa៧唇livouჇ劇 oჇ劇cou kultჇ劇rnouჇ劇 komunikujჇ劇cou a proჇ劇perujჇ劇cou. Územný plán oჇ劇ce je oჇ劇Ⴧ劇taraný na záklaჇ劇e uzneჇ劇enia Ⴧ劇ecného zaჇ劇tupiteᏧ噧Ⴧ劇tva Ⴧ劇ce Stará Kremnička č. Ꮷ噧Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 zo Ⴧ劇ᒇ块a Ⴧ劇.Ꮷ噧.Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇 ktorým Ⴧ劇ecné zaჇ劇tupiteᏧ噧Ⴧ劇tvo v Starej Kremničke v zmyჇ劇le zákona č. Ꮷ噧Ⴧ劇9Ⴧ劇9Ⴧ劇 ZჇ劇. o oჇ劇ecnom zriaჇ劇ení v zmení neჇ劇korᘗ喇ích preჇ劇piჇ劇ovჇ劇 Ⴧ劇chválilo vypracovanie novej Ⴧ劇zemnoplánovacej Ⴧ劇okumentácie. VýჇ劇er Ⴧ劇pracovateᏧ噧a Ⴧ劇ol uჇ劇kutočnený v zmyჇ劇le zákona Ꮧ嗇 S č. Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇Ⴧ劇999 Z.z. o verejnom oჇ劇Ⴧ劇tarávaní v znení neჇ劇korᘗ喇ích preჇ劇piჇ劇ov. Ꮧ嗇a záklaჇ劇e výჇ劇leჇ劇kov výჇ劇erového konania Ⴧ劇olo vypracovanie Ⴧ劇zemnoplánovacej Ⴧ劇okumentácie zaჇ劇ané Ⴧ劇pracovateᏧ噧ovi Ꮧ嗇 Ꮧ嗇 Ⴧ劇 Ꮧ嗇 K ÁTKY ng. Bohumírovi Krátkemu autorizovanému architektoviჇ劇 Ⴧ劇 kolektívom. g. B hu ír r tky, P OJ Ⴧ厇O Y, Žiar aჇ厇 Ⴧ厇r stra a Ⴧ厇

9 Zdôvodnenie rozsahu spracovania prieskumov a rozborov Ⴧ劇ec Stará Kremnička Ⴧ劇ola v minuloჇ劇ti rieᘗ喇ená v rámci Územného plánu hoჇ劇poჇ劇árჇ劇koᏗ嗇Ⴧ劇íჇ劇elnej aglomerácie Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom (Ú Ꮧ嗇 Ⴧ劇SᏗ嗇 Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom)Ⴧ劇 ktorý Ⴧ劇opracoval KrajჇ劇ký projektový Ⴧ劇Ⴧ劇tav raha na záklaჇ劇e okynov oჇ劇Ⴧ劇oru Ⴧ劇zemného plánu StreჇ劇oჇ劇lovenჇ劇kého KᏗ嗇V v BanჇ劇kej ByჇ劇trici v roku Ⴧ劇98Ⴧ劇. Ú Ꮧ嗇 Ⴧ劇SᏗ嗇 Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom Ⴧ劇ol Ⴧ劇chválený uzneჇ劇ením aჇ劇y SᏗ嗇KᏗ嗇V č. Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇9Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮧ嗇V zo Ⴧ劇ᒇ块a Ⴧ劇Ⴧ劇.Ⴧ劇Ⴧ劇.Ⴧ劇9Ⴧ劇Ⴧ劇. Územný plán Ⴧ劇SᏗ嗇 Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom rieᘗ喇il okrem Ⴧ劇amotného meჇ劇ta Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronomჇ劇 ku ktorému toho čaჇ劇u Ⴧ劇oli aჇ劇miniჇ劇tratívne pričlenené Ⴧ劇neჇ劇 u៧唇 Ⴧ劇amoჇ劇tatné oჇ劇ce ᘗ喇aჇ劇omerჇ劇ká VieჇ劇ka a ᘗ喇utilaჇ劇 aj Ⴧ劇treჇ劇iჇ劇kovჇ劇 oჇ劇ec mieჇ劇tneho významu Ꮧ嗇 Ⴧ劇liník naჇ劇 Ⴧ劇ronomჇ劇 neჇ劇treჇ劇iჇ劇kové Ⴧ劇íჇ劇la trvalého významu Ꮧ嗇 ᘗ喇ovčaჇ劇 SlaჇ劇káჇ劇 ᘗ喇ovčica TruჇ劇ínჇ劇 anova ᘗ喇ehotaჇ劇 Stará KremničkaჇ劇 KoჇ劇orín a neჇ劇treჇ劇iჇ劇kové Ⴧ劇íჇ劇la oჇ劇tatné Ꮧ嗇 Ꮧ嗇olná TrnávkaჇ劇 Ꮧ嗇olná ŽჇ劇aᒇ块aჇ劇 ᘗ喇ehôtka poჇ劇 Brehmi. Ꮧ嗇akoᏧ噧ko Ⴧ劇opoჇ劇iaᏧ噧 Ⴧ劇pracovaná a Ⴧ劇chválená Ⴧ劇zemnoplánovacia Ⴧ劇okumentácia Ú Ꮧ嗇 Ⴧ劇SᏗ嗇 Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom je z Ⴧ劇ôvoჇ劇u zmeny Ⴧ劇poločenჇ劇koᏗ嗇ekonomickej Ⴧ劇ituácie čaჇ劇ovo prekonaná a nevyhovuje Ⴧ劇Ⴧ劇čaჇ劇ným po៧唇iaჇ劇avkám na oჇ劇Ⴧ劇ah a rozჇ劇ah Ⴧ劇zemnoplánovacej Ⴧ劇okumentácie v zmyჇ劇le platných legiჇ劇latívnych noriem Ꮧ嗇 zákona č. Ꮷ噧Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇9Ⴧ劇Ⴧ劇 ZჇ劇. o Ⴧ劇zemnom plánovaní a Ⴧ劇taveჇ劇nom poriaჇ劇ku (Ⴧ劇taveჇ劇ný zákon) v znení neჇ劇korᘗ喇ích preჇ劇piჇ劇ov a vyhláᘗ喇ky Ꮧ嗇Ž S č. Ꮷ噧Ꮷ噧Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 o Ⴧ劇zemnoplánovacích poჇ劇klaჇ劇och a Ⴧ劇zemnoplánovacej Ⴧ劇okumentáciiჇ劇 ako aj zჇ劇ôvoჇ劇u tohoჇ劇 ៧唇e Ⴧ劇zemnoplánovacia Ⴧ劇okumentácia Ú Ꮧ嗇 Ⴧ劇SᏗ嗇 Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom neჇ劇ola v zmyჇ劇le Ⴧ劇taveჇ劇ného zákona prehoჇ劇notená v Ⴧ劇ecnom zaჇ劇tupiteᏧ噧Ⴧ劇tve oჇ劇ce Stará Kremnička a Ⴧ劇oporučená k jej ďalᘗ喇iemu pou៧唇itiuჇ劇 rozhoჇ劇la Ⴧ劇a Ⴧ劇ec Stará Kremnička pre oჇ劇Ⴧ劇taranie novej Ⴧ劇zemnoplánovacej Ⴧ劇okumentácie Ⴧ劇zemného plánu oჇ劇ce. Územný plán oჇ劇ce Stará Kremnička Ⴧ劇uჇ劇e v zmyჇ劇le uჇ劇tanovení Ⴧ劇taveჇ劇ného zákona kompleᏗ嗇ne rieᘗ喇iť prieჇ劇torové uჇ劇poriaჇ劇anie a funkčné vyu៧唇itie celého kataჇ劇trálneho Ⴧ劇zemia oჇ劇ceჇ劇 zoჇ劇Ⴧ劇laďovať záujmy a činnoჇ劇ti ovplyvᒇ块ujჇ劇ce Ⴧ劇zemný rozvoj oჇ劇ceჇ劇 jeho ៧唇ivotné proჇ劇treჇ劇ie a uჇ劇tanovovať regulatívy prieჇ劇torového uჇ劇poriaჇ劇ania a funkčného vyu៧唇ívania jeho Ⴧ劇zemia. Územný plán oჇ劇ce Ⴧ劇uჇ劇e Ⴧ劇pracovaný v rozჇ劇ahu vᘗ喇etkých Ⴧ劇tupᒇ块ov Ꮧ嗇 prieჇ劇kumy a rozჇ劇oryჇ劇 Ⴧ劇pracovanie zaჇ劇ania vrátane jeho prerokovaniaჇ劇 Ⴧ劇pracovanie konceptu a návrhu vrátane prerokovania a Ⴧ劇chválenia v oჇ劇ecnom zaჇ劇tupiteᏧ噧Ⴧ劇tve a Ⴧ劇Ⴧ劇hlaჇ劇nom Ⴧ劇tanoviჇ劇ku naჇ劇riaჇ劇eného orgánu. ᘗ喇ieᏧ噧om prieჇ劇kumov a rozჇ劇orov je poznanie a vyhoჇ劇notenie Ⴧ劇Ⴧ劇čaჇ劇ného Ⴧ劇tavu rieᘗ喇eného Ⴧ劇zemia oჇ劇ceჇ劇 iჇ劇entifikovanie Ⴧ劇iჇ劇proporcií a rozvojových tenჇ劇encií Ⴧ劇zemia a Ⴧ劇tretov záujmovჇ劇 zჇ劇okumentovanie proჇ劇lémovჇ劇 ktoré je potreჇ劇né v Ⴧ劇zemnoplánovacej Ⴧ劇okumentácii rieᘗ喇iť. rieჇ劇kumy a rozჇ劇ory Ⴧ劇uჇ劇Ⴧ劇 poჇ劇klaჇ劇om pre vypracovanie ZaჇ劇ania pre Ⴧ劇zemný plán oჇ劇ceჇ劇 ako ďalᘗ喇ej etapy oჇ劇Ⴧ劇tarávania Ⴧ劇zemnoplánovacej Ⴧ劇okumentácie oჇ劇ce. Súpis ÚPP, ÚPD a iných podkladov poskytnutých a získaných v prípravných prácach Územnoplánovacia Ⴧ劇okumentácia Ⴧ劇.) Ú Ꮧ嗇 Ⴧ劇SᏗ嗇 Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom Ⴧ劇98Ⴧ劇 Ꮧ嗇 K Ú raha Ⴧ劇.) Ú Ꮧ嗇 VÚᘗ喇 BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trický kraj Ⴧ劇99Ⴧ劇 Ꮧ嗇 Ⴧ劇 KEᏗ嗇 Ⴧ劇.r.o. BanჇ劇ká ByჇ劇trica Ꮷ噧.) Ú Ꮧ嗇 VÚᘗ喇 BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trický kraj Zmeny a Ⴧ劇oplnky z roku Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 g. B hu ír r tky, P OJ Ⴧ厇O Y, Žiar aჇ厇 Ⴧ厇r stra a Ⴧ厇

10 Ꮷ噧.) Koncepcia Ⴧ劇zemného rozvoja SlovenჇ劇ka Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 Územný Ⴧ劇yჇ劇tém ekologickej Ⴧ劇taჇ劇ility Ⴧ劇zemia Ⴧ劇.) Ꮧ嗇ÚSES vo vyჇ劇raných kataჇ劇trálnych Ⴧ劇zemiach v Ⴧ劇oჇ劇ahu ZSᏗ嗇 a.Ⴧ劇. Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom k.Ⴧ劇. Stará Kremnička (Ꮧ嗇ᘗ喇ᘗ喇 ᘗ喇ÁᏗ嗇 Ꮧ嗇mჇ劇Ⴧ劇 BratiჇ劇lavaჇ劇 rok Ⴧ劇99Ⴧ劇) Ⴧ劇.) ÚSES okreჇ劇u Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom (EK T Ⴧ劇ST BanჇ劇ká ŠtiavnicaჇ劇 rok Ⴧ劇99Ⴧ劇) Ꮷ噧.) Ꮧ嗇Ꮧ嗇ÚSES SlovenჇ劇kej repuჇ劇liky Ꮷ噧.) Eᘗ喇 Ꮧ嗇ET Ꮧ嗇ároჇ劇ná ekologická Ⴧ劇ieť SlovenჇ劇ka né poჇ劇klaჇ劇y poჇ劇kytnutých a zíჇ劇kaných prípravných prác Ⴧ劇.) rogram ekonomického a Ⴧ劇ociálneho rozvoja oჇ劇ce Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇8 Ⴧ劇.) rogram oჇ劇paჇ劇ového hoჇ劇poჇ劇árჇ劇tva oჇ劇ce Ⴧ劇o roku Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 Ꮷ噧.) Zoznam pozemkov pre výჇ劇tavჇ劇u roჇ劇inných Ⴧ劇omov na 8 Ꮷ噧 Stará Kremnička Ꮷ噧.) ZáklaჇ劇né Ⴧ劇Ⴧ劇aje zo Ⴧ劇čítania oჇ劇yvateᏧ噧ovჇ劇 Ⴧ劇omov a Ⴧ劇ytov z Ⴧ劇Ⴧ劇. mája Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 Ꮷ噧.) ŠtჇ劇Ⴧ劇ia prelo៧唇ky ceჇ劇ty Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 Žarnovica Šaᘗ喇ovჇ劇ké oჇ劇hraჇ劇ie Ⴧ劇.) Ꮧ嗇áčrt rozvoჇ劇u voჇ劇ovoჇ劇u v m 块 Ⴧ劇 Ꮧ嗇 Ⴧ劇 88Ⴧ劇 Ⴧ劇 uveჇ劇ením ᘗ喇pecifickej Ⴧ劇potreჇ劇y voჇ劇y Ⴧ劇.) rojekt Ⴧ劇tavჇ劇y Ꮧ嗇 Kanalizácia a Ⴧ劇 V Stará Kremnička 8.) reváჇ劇zkový poriaჇ劇ok verejnej kanalizácie a Ⴧ劇 V oჇ劇ce Stará Kremnička 9.) rojekt pre realizáciu Ⴧ劇tavჇ劇y Ꮧ嗇 Stará Kremnička olჇ劇re (Ⴧ劇9Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 ng.. Sýkora) Ⴧ劇Ⴧ劇.) rojekt pre Ⴧ劇taveჇ劇né povolenie Ꮧ嗇 Stará Kremnička azero (Ⴧ劇9Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 ng. Sýkora) Ⴧ劇Ⴧ劇.) VoჇ劇ná náჇ劇r៧唇 Turček. Ⴧ劇tavჇ劇a traჇ劇ovanie pre vecné Ⴧ劇remeno (Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇99Ꮷ噧) Ⴧ劇Ⴧ劇.) rojekt Ⴧ劇tavჇ劇y Ꮧ嗇 lynofikácia oჇ劇ce Stará Kremnička (. a. etapa) Ⴧ劇Ꮷ噧.) ekonᘗ喇trukcia verejného oჇ劇vetlenia oჇ劇ce Stará Kremnička (Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇99Ⴧ劇 Ꮧ嗇. Kirchner) Ⴧ劇Ꮷ噧.) ZaჇ劇anie Ⴧ劇tavჇ劇y Ꮧ嗇 ptický káჇ劇el Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom Zvolen (Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 Ꮧ嗇loჇ劇tel a.Ⴧ劇.) Ⴧ劇Ꮷ噧.) ZaჇ劇anie Ⴧ劇tavჇ劇y Ꮧ嗇 ptický káჇ劇el Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom rieviჇ劇za (Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 Ꮧ嗇loჇ劇tel a.Ⴧ劇.) Ⴧ劇Ⴧ劇.) rojekt Ⴧ劇roჇ劇nej Ⴧ劇tavჇ劇y Ꮧ嗇 ZS a Ⴧ劇oჇ劇 Stará Kremnička (Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 EuroTel a.Ⴧ劇.) Ⴧ劇Ⴧ劇.) E egiჇ劇ter oჇ劇novenej eviჇ劇encie pozemkov (Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇Ⴧ劇99Ꮷ噧 rozpracovaný) Ⴧ劇8.) nveჇ劇tičné zámery a projekty menᘗ喇ích inveჇ劇tícií na Ⴧ劇zemí oჇ劇ce A.1.2 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA Vymedzenie záujmového územia obce, v ktorom uplatňuje svoje záujmy Ⴧ劇ec Stará Kremnička le៧唇í v ju៧唇nej čaჇ劇ti Kremnických vrchov v Ⴧ劇Ⴧ劇olí Kremnického potoka (mieჇ劇tny názov uჇ劇nica). KataჇ劇trálne Ⴧ劇zemie oჇ劇ce je ohraničené z ju៧唇nej Ⴧ劇trany Ⴧ劇treჇ劇ným tokom rieky Ⴧ劇ron a Štiavnickými vrchmiჇ劇 z juhovýchoჇ劇nej Ⴧ劇trany kopcom zvaným KamenicaჇ劇 z juhozápaჇ劇nej Ⴧ劇trany kopcom Skalka a zo Ⴧ劇everozápaჇ劇nej Ⴧ劇trany vrchmi Ⴧ劇ohatými na kremeᒇ块. KataჇ劇trálne Ⴧ劇zemie Ⴧ劇a vyznačuje značnou členitoჇ劇ťou. Ꮧ嗇aჇ劇morჇ劇ká výᘗ喇ka Ⴧ劇a pohyჇ劇uje oჇ劇 najni៧唇ᘗ喇ej naჇ劇morჇ劇kej výᘗ喇ky Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 m n.m. Ⴧ劇o Ꮷ噧Ⴧ劇Ꮷ噧 m n.m.Ⴧ劇 ktorჇ劇 Ⴧ劇oჇ劇ahuje kopec Kamenica. Ꮧ嗇aჇ劇morჇ劇ká výᘗ喇ka v Ⴧ劇treჇ劇e oჇ劇ce je Ⴧ劇9Ⴧ劇 m n.m. Stará Kremnička je oჇ劇 okreჇ劇ného meჇ劇ta Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom vzჇ劇ialená cca Ꮷ噧 km a oჇ劇 meჇ劇ta KremnicaჇ劇 ktoré je Ⴧ劇treჇ劇iჇ劇kom ceჇ劇tovného ruchuჇ劇 cca Ⴧ劇Ꮷ噧 km. Ꮧ嗇opravne je Ⴧ劇zemie napojené na naჇ劇raჇ劇ený Ⴧ劇opravný Ⴧ劇yჇ劇tém ceჇ劇tu Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇 ktorá precháჇ劇za kataჇ劇trálnym Ⴧ劇zemím oჇ劇ce a je hlavným Ⴧ劇opravným koriჇ劇orom v Ⴧ劇mere Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom Kremnica g. B hu ír r tky, P OJ Ⴧ厇O Y, Žiar aჇ厇 Ⴧ厇r stra a Ⴧ厇Ⴧ厇

11 Ꮧ嗇artin ŽilinaჇ劇 Ⴧ劇pájajჇ劇ci okreჇ劇né meჇ劇to Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom Ⴧ劇o ŽilinჇ劇kým Ⴧ劇amoჇ劇právnym krajom. Železničná trať Zvolen VrჇ劇tky precháჇ劇za v kopcoch Kremnických vrchov Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇e៧唇ne Ⴧ劇 komunikáciou Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧. Z hᏧ噧aჇ劇iჇ劇ka aჇ劇miniჇ劇tratívnoᏗ嗇Ⴧ劇právneho členenia k Ꮷ噧Ⴧ劇.Ⴧ劇Ⴧ劇.Ⴧ劇98Ⴧ劇 Ⴧ劇ola oჇ劇ec Stará Kremnička zaraჇ劇ená Ⴧ劇o kategórie neჇ劇treჇ劇iჇ劇kových Ⴧ劇íჇ劇el vyᘗ喇ᘗ喇ieho významu a patrila Ⴧ劇o Ⴧ劇páჇ劇ového Ⴧ劇zemia meჇ劇ta Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom. oჇ劇Ꮷ噧a KჇ劇 S Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 a Ú Ꮧ嗇 VÚᘗ喇 BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trický kraj Zmeny a Ⴧ劇oplnky Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 je oჇ劇ec Stará Kremnička klaჇ劇ifikovaná ako centrum mieჇ劇tneho významu ᘗ喇ieჇ劇tej Ⴧ劇kupiny Ⴧ劇 poᏧ噧nohoჇ劇poჇ劇árჇ劇kou a uჇ劇ytovacou funkciou. e Ⴧ劇Ⴧ劇čaჇ劇ťou ŽiarჇ劇keho ťa៧唇iჇ劇ka oჇ劇íჇ劇lenia a le៧唇í na navrhovanej kremnickoᏗ嗇turčianჇ劇kej rozvojovej Ⴧ劇íჇ劇elnej oჇ劇i tretieho Ⴧ劇tupᒇ块a Ꮧ嗇 Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom Kremnica TurčianჇ劇ke Teplice Ꮧ嗇artin. Ⴧ劇ec Stará Kremnička patrí Ⴧ劇o mikroregiónu Kremnica a okolie vrátane oჇ劇cí Ꮧ嗇 Bartoᘗ喇ova ᘗ喇ehôtkaჇ劇 Ꮧ嗇olná VeჇ劇Ⴧ劇 Ⴧ劇orná VeჇ劇Ⴧ劇 Ⴧ劇ronჇ劇ká Ꮧ嗇Ⴧ劇Ⴧ劇ravaჇ劇 hráčჇ劇 aჇ劇traჇ劇áჇ劇 KopernicaჇ劇 KrahuleჇ劇 KremnicaჇ劇 Kremnické BaneჇ劇 Kuneᘗ喇ovჇ劇 ᘗ喇Ⴧ劇čkyჇ劇 Ꮧ嗇evoᏧ噧néჇ劇 itelová a Trnavá Ⴧ劇ora. Riešeným územím obce je jeho katastrálne územie ieᘗ喇ené Ⴧ劇zemie je iჇ劇entické Ⴧ劇 plochou kataჇ劇trálneho Ⴧ劇zemia oჇ劇ce Stará KremničkaჇ劇 le៧唇iacej v Ⴧ劇everovýchoჇ劇ne čaჇ劇ti okreჇ劇u Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom. ozloha kataჇ劇trálneho Ⴧ劇zemia oჇ劇ce je Ⴧ劇.Ꮷ噧Ꮷ噧Ⴧ劇 ha (Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇 km Ⴧ劇 ). Ꮧ嗇a výchoჇ劇e hraničí Ⴧ劇 kataჇ劇trálnym Ⴧ劇zemím oჇ劇ce Pitelová a Jastrabá, na Ⴧ劇evere Ⴧ劇 kataჇ劇trálnym Ⴧ劇zemím oჇ劇ce Bartošova LehôtkaჇ劇 na zápaჇ劇e Ⴧ劇 kataჇ劇trálnym Ⴧ劇zemím oჇ劇ce Lutila a meჇ劇ta Žiar nad Hronom a na juhu Ⴧ劇 kataჇ劇trálnym Ⴧ劇zemím Šašovské PodhradieჇ劇 ktoré je Ⴧ劇Ⴧ劇čaჇ劇ťou meჇ劇ta Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom. Z hᏧ噧aჇ劇iჇ劇ka aჇ劇miniჇ劇tratívnoᏗ嗇Ⴧ劇právneho členenia SlovenჇ劇kej repuჇ劇liky z roku Ⴧ劇99Ⴧ劇 patrí oჇ劇ec Stará Kremnička Ⴧ劇o BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trického kraja a okreჇ劇u Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom. očet oჇ劇yvateᏧ噧ov poჇ劇Ꮷ噧a výჇ劇leჇ劇kov poჇ劇leჇ劇ného S BᏗ嗇 Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 (k Ꮷ噧Ⴧ劇.Ⴧ劇Ꮷ噧.Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇) Ⴧ劇ol Ⴧ劇.Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 oჇ劇yvateᏧ噧ov. Ⴧ劇uჇ劇tota oჇ劇yvateᏧ噧ov na ha Ⴧ劇zemia je Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 oჇ劇yvateᏧ噧aჇ劇ha (Ⴧ劇Ⴧ劇 oჇ劇yvateᏧ噧ovჇ劇km Ⴧ劇 ). KataჇ劇trálne Ⴧ劇zemie oჇ劇ce vo výmere Ⴧ劇.Ꮷ噧Ꮷ噧Ⴧ劇 ha (Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇 km Ⴧ劇 ) tvoria pôჇ劇yჇ劇 leჇ劇y a oჇ劇tatné plochy. oჇ劇Ꮷ噧a poჇ劇leჇ劇ného Ⴧ劇čítania oჇ劇yvateᏧ噧ovჇ劇 Ⴧ劇omov a Ⴧ劇ytov z roku Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 uveჇ劇enჇ劇 výmeru kataჇ劇trálneho Ⴧ劇zemia oჇ劇ce tvorí Ꮷ噧Ꮷ噧Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 ha poᏧ噧nohoჇ劇poჇ劇árჇ劇ka pôჇ劇aჇ劇 8Ꮷ噧Ꮷ噧 ha leჇ劇ná pôჇ劇a a Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇Ꮷ噧 ha oჇ劇tatná plocha (voჇ劇né plochyჇ劇 zaჇ劇tavané a oჇ劇tatné plochy). VzhᏧ噧aჇ劇om na veᏧ噧koჇ劇ť a členitoჇ劇ť Ⴧ劇zemia Ⴧ劇uჇ劇e grafická čaჇ劇ť Územného plánu oჇ劇ce Stará Kremnička Ⴧ劇pracovaná na mapových poჇ劇klaჇ劇och v mierkach Ꮧ嗇 Ⴧ劇 Ꮧ嗇 Ꮷ噧Ⴧ劇 Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 ᘗ喇irᘗ喇ie Ⴧ劇zemné vzťahy Ⴧ劇 Ꮧ嗇 Ⴧ劇Ⴧ劇 Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 celé kataჇ劇trálne Ⴧ劇zemie oჇ劇ce Ⴧ劇 Ꮧ嗇 Ꮷ噧 Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 zaჇ劇tavané Ⴧ劇zemie oჇ劇ce Vymedzenie územia, ktoré bude riešené nad rámec štandardných regulatívov V rieᘗ喇enom Ⴧ劇zemí oჇ劇ce Stará Kremnička Ⴧ劇a nevymeჇ劇zuje Ⴧ劇zemieჇ劇 ktoré je potreჇ劇né rieᘗ喇iť naჇ劇 rámec ᘗ喇tanჇ劇arჇ劇ných regulatívov. Ꮧ嗇a celom Ⴧ劇zemí je nutné vytvárať vᘗ喇etky poჇ劇mienky potreჇ劇né na zachovanie ៧唇ivotného proჇ劇treჇ劇iaჇ劇 reჇ劇p. na jeho Ⴧ劇kvalitnenie. Ꮧ嗇ové g. B hu ír r tky, P OJ Ⴧ厇O Y, Žiar aჇ厇 Ⴧ厇r stra a Ⴧ厇Ⴧ厇

12 rozvojové plochy a aktivity v Ⴧ劇zemí navrhnჇ劇ť na záklaჇ劇e princípu trvalo uჇ劇r៧唇ateᏧ噧ného rozvoja. ri návrhu ďalᘗ喇ieho vyu៧唇itia a rozvoja Ⴧ劇zemia Ⴧ劇ôჇ劇leჇ劇ne reᘗ喇pektovať vᘗ喇etky legiჇ劇latívne Ⴧ劇tanovené ochranné páჇ劇ma týkajჇ劇ce Ⴧ劇a ochrany príroჇ劇y a krajinyჇ劇 kultჇ劇rnych pamiatokჇ劇 ale aj technickej infraᘗ喇truktჇ劇ry. A.1.3 VYHODNOTENIE DOTERAJŠÍCH ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH DOKUMENTÁCIÍ Záväzné časti schválenej Koncepcie územného rozvoja Slovenska vzťahujúce sa k riešenému územiu Z nariaჇ劇enia vláჇ劇y S č. Ꮷ噧Ⴧ劇8Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 Z.z.Ⴧ劇 ktorým Ⴧ劇ola vyhláჇ劇ená záväzná čaჇ劇ť Koncepcie Ⴧ劇zemného rozvoja SlovenჇ劇ka Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 vyplývajჇ劇 po៧唇iaჇ劇avkyჇ劇 ktoré je nutné Ⴧ劇o Ⴧ劇zemnoplánovacej Ⴧ劇okumentácie oჇ劇ce Stará Kremnička premietnuť ako záväzné vჇ劇tupyჇ劇 ďalej rozpracovať a konkretizovať. ri riaჇ劇ení vyu៧唇itia a uჇ劇poriaჇ劇ania Ⴧ劇zemia SlovenჇ劇kej repuჇ劇liky treჇ劇a Ⴧ劇oჇ劇r៧唇ať tieto záväzné záჇ劇aჇ劇y a regulatívy vo vᘗ喇etkých oჇ劇laჇ劇tiach rozvoja ako Ⴧ劇Ⴧ劇 Ꮧ嗇 uჇ劇poriaჇ劇anie Ⴧ劇zemiaჇ劇 oჇ劇íჇ劇lenia a rozvoja oჇ劇íჇ劇lenia (ťa៧唇iჇ劇ká oჇ劇íჇ劇leniaჇ劇 centrá oჇ劇íჇ劇lenia a rozvojové oჇ劇i) zachovanieჇ劇 zhoჇ劇notenie a vyu៧唇ívanie kultჇ劇rneho Ⴧ劇eჇ劇ičჇ劇tva uჇ劇poriaჇ劇anie Ⴧ劇zemia z hᏧ噧aჇ劇iჇ劇ka ekologických aჇ劇pektovჇ劇 ochrany príroჇ劇yჇ劇 príroჇ劇ných zჇ劇rojov a tvorჇ劇y krajinnej ᘗ喇truktჇ劇ry hoჇ劇poჇ劇árჇ劇tvo a regionálny rozvoj poᏧ噧nohoჇ劇poჇ劇árჇ劇ka výroჇ劇a a leჇ劇né hoჇ劇poჇ劇árჇ劇tvo priemyჇ劇el a Ⴧ劇taveჇ劇níctvo rekreácia a turizmuჇ劇 Ⴧ劇ociálna infraᘗ喇truktჇ劇ra naჇ劇raჇ劇ené Ⴧ劇opravné a technické vyჇ劇avenie VzhᏧ噧aჇ劇om k tomuჇ劇 ៧唇e záväzná čaჇ劇ť Ⴧ劇chválenej Koncepcie Ⴧ劇zemného rozvoja SlovenჇ劇ka Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 Ⴧ劇ola v rozჇ劇ahu týkajჇ劇ceho Ⴧ劇a celého Ⴧ劇zemia BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trického krajaჇ劇 ktorého Ⴧ劇Ⴧ劇čaჇ劇ťou je aj oჇ劇ec Stará KremničkaჇ劇 premietnutá Ⴧ劇o Ⴧ劇mernej a záväznej čaჇ劇ti Územného plánu veᏧ噧kého Ⴧ劇zemného celku BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trický kraj Zmeny a Ⴧ劇oplnky Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇 konkrétnymi záჇ劇aჇ劇ami a regulatívmi funkčného a prieჇ劇torového uჇ劇poriaჇ劇ania Ⴧ劇zemia Ⴧ劇a Ⴧ劇uჇ劇eme zaoჇ劇erať v rámci záväznej čaჇ劇ti Ⴧ劇chváleného Ú Ꮧ嗇 VÚᘗ喇 BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trický kraj Zmeny a Ⴧ劇oplnky Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 vzťahujჇ劇cej Ⴧ劇a k rieᘗ喇enému Ⴧ劇zemiu oჇ劇ce Stará Kremnička. Záväzné časti schváleného územného plánu regiónu vzťahujúce sa k riešenému územiu Územným plánom regiónuჇ劇 vzťahujჇ劇cim Ⴧ劇a k rieᘗ喇enému Ⴧ劇zemiuჇ劇 je Územný plán veᏧ噧kého Ⴧ劇zemného celku BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trický krajჇ劇 ktorý Ⴧ劇ol Ⴧ劇chválený vláჇ劇ou SlovenჇ劇kej repuჇ劇liky uzneჇ劇ením č. Ꮷ噧9Ꮷ噧Ⴧ劇Ⴧ劇998 zo Ⴧ劇ᒇ块a 9.Ⴧ劇.Ⴧ劇998. Ꮧ嗇ariaჇ劇enie vláჇ劇y S č. Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇Ⴧ劇998 zo Ⴧ劇ᒇ块a 9.Ⴧ劇.Ⴧ劇998Ⴧ劇 ktorým Ⴧ劇ola vyhláჇ劇ená záväzná čaჇ劇ť Ú Ꮧ嗇 VÚᘗ喇 BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trický krajჇ劇 Ⴧ劇olo uveჇ劇ené v ZჇ劇ierke zákonov SlovenჇ劇kej repuჇ劇liky Ⴧ劇8.8.Ⴧ劇998. g. B hu ír r tky, P OJ Ⴧ厇O Y, Žiar aჇ厇 Ⴧ厇r stra a Ⴧ厇Ⴧ厇

13 V roku Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 oჇ劇jeჇ劇nal ÚraჇ劇 BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trického Ⴧ劇amoჇ劇právneho kraja vypracovanie Zmien a Ⴧ劇oplnkov Ú Ꮧ嗇 VÚᘗ喇 BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trický kraj. Zmeny a Ⴧ劇oplnky Ú Ꮧ嗇 VÚᘗ喇 BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trický krajჇ劇 ktorých Ⴧ劇pracovateᏧ噧om Ⴧ劇ola SlovenჇ劇ká agentჇ劇ra ៧唇ivotného proჇ劇treჇ劇ia BanჇ劇ká ByჇ劇trica ᘗ喇entrum tvorჇ劇y krajinyჇ劇 Ⴧ劇chválilo ZaჇ劇tupiteᏧ噧Ⴧ劇tvo BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trického Ⴧ劇amoჇ劇právneho kraja uzneჇ劇ením č. Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇 Ⴧ劇ᒇ块a Ⴧ劇Ⴧ劇. a Ⴧ劇Ⴧ劇.Ⴧ劇Ⴧ劇.Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧. Záväzná čaჇ劇ť Zmien a Ⴧ劇oplnkov Ú Ꮧ嗇 VÚᘗ喇 BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trický kraj Ⴧ劇ola vyhláჇ劇ená Vᘗ喇eoჇ劇ecne záväzným nariaჇ劇ením BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trického Ⴧ劇amoჇ劇právneho kraja č. Ꮷ噧Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇 ktoré naჇ劇oჇ劇uჇ劇lo Ⴧ劇činnoჇ劇ť Ⴧ劇Ⴧ劇. januára Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧. Záväzná čaჇ劇ť Ú Ꮧ嗇 VÚᘗ喇 BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trický kraj Zmeny a Ⴧ劇oplnky Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 vo vzťahu k rozvojovým zámerom oჇ劇ce Stará Kremnička Ꮧ嗇 I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia 1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry poჇ劇porovať ťa៧唇iჇ劇ká oჇ劇íჇ劇lenia ako rozvojové Ⴧ劇íჇ劇elné prieჇ劇tory vytváraním ich funkčnej kompleᏗ嗇noჇ劇ti Ⴧ劇o zohᏧ噧aჇ劇nením ich regionálnych Ⴧ劇Ⴧ劇viჇ劇loჇ劇tí. poჇ劇porovať Ⴧ劇uჇ劇ovanie rozvojových oჇ劇í v záujme tvorჇ劇y vyvá៧唇enej hierarchizovanej Ⴧ劇íჇ劇elnej ᘗ喇truktჇ劇ry poჇ劇porovať ako oჇ劇i tretieho Ⴧ劇tupᒇ块a Ꮧ嗇 kremnickoᏗ嗇turčianჇ劇ku rozvojovჇ劇 oჇ劇 Ꮧ嗇 Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom Kremnica TurčianჇ劇ke Teplice. v oჇ劇laჇ劇ti rozvoja viჇ劇ieckeho prieჇ劇toru a vzťahu meჇ劇zi meჇ劇tom a viჇ劇iekom poჇ劇porovať vzťah urჇ劇ánnych a rurálnych Ⴧ劇zemí v novom partnerჇ劇tve zalo៧唇enom na integrácii funkčných vzťahov meჇ劇ta a viჇ劇ieka a kultჇ劇rnoᏗ嗇hiჇ劇torických a urჇ劇aniჇ劇tickoᏗ嗇 architektonických Ⴧ劇anoჇ劇tíჇ劇 zachovať pôvoჇ劇ný ᘗ喇pecifický ráz viჇ劇ieckeho prieჇ劇toruჇ劇 vycháჇ劇zať z pôvoჇ劇ného charakteru záჇ劇tavჇ劇y a hiჇ劇toricky utvorenej okolitej krajinyჇ劇 zachovať hiჇ劇toricky utváraný typ záჇ劇tavჇ劇y oჇ劇cíჇ劇 zohᏧ噧aჇ劇ᒇ块ovať nároჇ劇opiჇ劇né ᘗ喇pecifiká jeჇ劇notlivých regiónovჇ劇 pri rozvoji viჇ劇ieckych oჇ劇laჇ劇tí zohᏧ噧aჇ劇ᒇ块ovať ich ᘗ喇pecifické príroჇ劇né a krajinné proჇ劇treჇ劇ie a pri rozvoji jeჇ劇notlivých činnoჇ劇tí Ⴧ劇Ⴧ劇ať na zameჇ劇zenieჇ劇 reჇ劇p. oჇ劇meჇ劇zenie mo៧唇ných negatívnych Ⴧ劇ôჇ劇leჇ劇kov týchto činnoჇ劇tí na krajinné a ៧唇ivotné proჇ劇treჇ劇ie viჇ劇ieckeho prieჇ劇toruჇ劇 vytvárať poჇ劇mienky Ⴧ劇oჇ劇rej Ⴧ劇oჇ劇tupnoჇ劇ti viჇ劇ieckych prieჇ劇torov k Ⴧ劇íჇ劇elným centrám poჇ劇porou výჇ劇tavჇ劇y verejného Ⴧ劇opravného a technického vyჇ劇avenia oჇ劇cí takჇ劇 aჇ劇y viჇ劇iecke prieჇ劇tory vytvárali kultჇ劇rne a pracoviჇ劇kovo rovnocenné proჇ劇treჇ劇ie Ⴧ劇 urჇ劇ánnym proჇ劇treჇ劇ím a Ⴧ劇oჇ劇ahovali Ⴧ劇kᎧ堇Ⴧ劇enie traჇ劇ičného viჇ劇ieckeho proჇ劇treჇ劇ia Ⴧ劇 po៧唇iaჇ劇avkami na moჇ劇erný Ⴧ劇pôჇ劇oჇ劇 ៧唇ivota. 2. V oblasti hospodárstva vytvárať Ⴧ劇zemnoᏗ嗇technické preჇ劇poklaჇ劇y pre rozvoj hoჇ劇poჇ劇árჇ劇kych aktivít v Ⴧ劇zemí vrátane zariaჇ劇ení na naklaჇ劇anie Ⴧ劇 oჇ劇paჇ劇mi a pova៧唇ovať ich za prioritný poჇ劇net pre jeho kompleᏗ嗇ný rozvojჇ劇 poჇ劇porovať preჇ劇noჇ劇tné vyu៧唇ívanie eᏗ嗇iჇ劇tujჇ劇cich priemyჇ劇elných a poᏧ噧nohoჇ劇poჇ劇árჇ劇kych areálov formou ich rekonᘗ喇trukcieჇ劇 revitalizácie a zaváჇ劇zaním nových technológiíჇ劇 ᘗ喇etriacich príroჇ劇né zჇ劇rojeჇ劇 ktoré zní៧唇ia mno៧唇Ⴧ劇tvo vznikajჇ劇cich oჇ劇paჇ劇ov a znečiჇ劇ťovanie ៧唇ivotného proჇ劇treჇ劇iaჇ劇 prípaჇ劇ne Ⴧ劇uჇ劇Ⴧ劇 oჇ劇paჇ劇y zhoჇ劇nocovať. poᏧ噧nohoჇ劇poჇ劇árჇ劇tvo a leჇ劇né hoჇ劇poჇ劇árჇ劇tvo reᘗ喇pektovať poᏧ噧nohoჇ劇poჇ劇árჇ劇ky pôჇ劇ny fonჇ劇Ⴧ劇 poჇ劇porovať jeho vyu៧唇ívanie v celom jeho rozჇ劇ahu a poᏧ噧nohoჇ劇poჇ劇árჇ劇ku pôჇ劇u v kategóriách zoჇ劇poveჇ劇ajჇ劇cich pôჇ劇noᏗ嗇ekologickej rajonizácii a typologickoᏗ嗇proჇ劇ukčnej kategorizáciiჇ劇 v Ⴧ劇Ⴧ劇laჇ劇e Ⴧ劇o zákonom Ꮧ嗇 S č. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyu៧唇ívaní poᏧ噧nohoჇ劇poჇ劇árჇ劇kej pôჇ劇y a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečiჇ劇ťovania ៧唇ivotného proჇ劇treჇ劇ia a o zmene a Ⴧ劇oplnení niektorých zákonovჇ劇 g. B hu ír r tky, P OJ Ⴧ厇O Y, Žiar aჇ厇 Ⴧ厇r stra a Ⴧ厇Ⴧ厇

14 pri vyu៧唇ívaní ᘗ喇 F uplatᒇ块ovať funkčnჇ劇 Ⴧ劇iferenciáciu Ⴧ劇zemia aj v záviჇ劇loჇ劇ti oჇ劇 Ⴧ劇tupᒇ块a ochrany a kategórie chráneného Ⴧ劇zemia v zmyჇ劇le zákona Ꮧ嗇 S č. 543/2002 Z.z. o ochrane príroჇ劇y a krajinyჇ劇 v nároჇ劇ných parkoch vyhlaჇ劇ovať len leჇ劇y oჇ劇oჇ劇itného určenia a ochranné leჇ劇yჇ劇 zaleჇ劇niť pôvoჇ劇nýmiჇ劇 Ⴧ劇tanoviᘗ喇tne vhoჇ劇nými Ⴧ劇ruhmi Ⴧ劇revín poᏧ噧nohoჇ劇poჇ劇árჇ劇ky nevyu៧唇iteᏧ噧né pozemkyჇ劇 ak Ⴧ劇Ⴧ劇čaჇ劇ne nepreჇ劇Ⴧ劇tavujჇ劇 Ⴧ劇iotop chránených Ⴧ劇ruhov raჇ劇tlínჇ劇 aleჇ劇o ៧唇ivočíchov a ak tým nie Ⴧ劇Ⴧ劇 ohrozené záujmy ochrany príroჇ劇y poჇ劇Ꮷ噧a zákona Ꮧ嗇 S č. 543/2002 Z.z. o ochrane príroჇ劇y a krajinyჇ劇 a vykonať ich prevoჇ劇 Ⴧ劇o leჇ劇ného pôჇ劇neho fonჇ劇uჇ劇 zoჇ劇Ⴧ劇laჇ劇iť Ⴧ劇tav eviჇ劇encie pozemkov Ⴧ劇 ich Ⴧ劇kutočným Ⴧ劇tavom prevoჇ劇 zaleჇ劇nených neleჇ劇ných pozemkov Ⴧ劇o leჇ劇ného pôჇ劇neho fonჇ劇uჇ劇 vytvárať poჇ劇mienky pre rozvoj poᏧ噧nohoჇ劇poჇ劇árჇ劇tva v Ⴧ劇Ⴧ劇laჇ劇e Ⴧ劇 ochranou ៧唇ivotného proჇ劇treჇ劇ia a zჇ劇ravou vý៧唇ivouჇ劇 vytvárať poჇ劇mienky pre oჇ劇novu TT v Ⴧ劇Ⴧ劇laჇ劇e Ⴧ劇 uჇ劇r៧唇iavaním ekologickej Ⴧ劇taჇ劇ility Ⴧ劇zemia a zachovania krajinného rázuჇ劇 Ⴧ劇taჇ劇ilizovať výmeru najkvalitnejᘗ喇ích pôჇ劇 a ich ochranu uჇ劇kutočᒇ块ovať ako ochranu hoჇ劇poჇ劇árჇ劇koᏗ嗇Ⴧ劇ociálneho potenciálu ᘗ喇tátu aj ako Ⴧ劇Ⴧ劇čaჇ劇ť ochrany príroჇ劇ného a ៧唇ivotného proჇ劇treჇ劇ia. priemyჇ劇elჇ劇 ťa៧唇Ⴧ劇a a Ⴧ劇taveჇ劇níctvo pri rozvoji priemyჇ劇lu poჇ劇porovať a upreჇ劇noჇ劇tᒇ块ovať princíp rekonᘗ喇trukcieჇ劇 Ⴧ劇anácie a intenzifikácie vyu៧唇ívania eᏗ嗇iჇ劇tujჇ劇cich priemyჇ劇elných zónჇ劇 areálov a plôchჇ劇 prípaჇ劇ne aj oჇ劇jektovჇ劇 poჇ劇porovať rozvoj Ⴧ劇Ⴧ劇čaჇ劇nej oჇ劇vetvovej ᘗ喇truktჇ劇ry priemyჇ劇elnej výroჇ劇y Ⴧ劇 orientáciou najmä na Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇tavnჇ劇 moჇ劇ernizáciu technologických proceჇ劇ov a zariaჇ劇ení ᘗ喇etriacich príroჇ劇né zჇ劇rojeჇ劇 ktoré zní៧唇ia mno៧唇Ⴧ劇tvo vznikajჇ劇cich oჇ劇paჇ劇ov a znečiჇ劇ťovanie ៧唇ivotného proჇ劇treჇ劇iaჇ劇 prípaჇ劇ne Ⴧ劇uჇ劇Ⴧ劇 oჇ劇paჇ劇y zhoჇ劇nocovaťჇ劇 zni៧唇ovanie výroჇ劇ných náklaჇ劇ov a energetickej náročnoჇ劇ti výroჇ劇yჇ劇 zvyᘗ喇ovanie miery finalizácieჇ劇 kvality a Ⴧ劇៧唇itkových parametrov výroჇ劇kovჇ劇 utvárať Ⴧ劇zemnoᏗ嗇technické preჇ劇poklaჇ劇y na Ꮧ嗇 rekultivačné a ekoჇ劇taჇ劇ilizačné opatrenia v Ⴧ劇zemiach ovplyvnených povrchovou aj poჇ劇povrchovou ťa៧唇Ⴧ劇ouჇ劇 ťa៧唇Ⴧ劇u neraჇ劇tov realizovať pri zohᏧ噧aჇ劇není zჇ劇ôvoჇ劇nených potrieჇ劇 v takom rozჇ劇ahu a takým Ⴧ劇pôჇ劇oჇ劇omჇ劇 aჇ劇y neჇ劇ocháჇ劇zalo k naჇ劇merným negatívnym vplyvom na ៧唇ivotné proჇ劇treჇ劇ie a re៧唇im poჇ劇zemných vôჇ劇Ⴧ劇 reᘗ喇pektovať chránené lo៧唇iჇ劇kové Ⴧ劇zemia a určené Ⴧ劇oჇ劇ývacie prieჇ劇tory. regionálny rozvoj vytvárať Ⴧ劇zemnoᏗ嗇technické poჇ劇mienky pre rozvoj malého a Ⴧ劇treჇ劇ného poჇ劇nikaniaჇ劇 poჇ劇porovať rozvoj výroჇ劇y a Ⴧ劇lu៧唇ieჇ劇 zalo៧唇ených na vyu៧唇ití Ⴧ劇omácich zჇ劇rojovჇ劇 zaჇ劇ezpečiť Ⴧ劇oჇ劇tupnoჇ劇ť trhov a vytvorenie rovnocenných poჇ劇mienok pre poჇ劇nikanie Ⴧ劇oჇ劇uჇ劇ovaním výkonnej technickej a Ⴧ劇opravnej infraᘗ喇truktჇ劇ry. 3. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky uჇ劇merᒇ块ovať rozvoj funkčnoᏗ嗇prieჇ劇torového Ⴧ劇uჇ劇Ⴧ劇yჇ劇tému rekreácie a turizmu v Ⴧ劇Ⴧ劇laჇ劇e Ⴧ劇 Koncepciou Ⴧ劇zemného rozvoja SlovenჇ劇kej repuჇ劇liky Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 a rogramom hoჇ劇poჇ劇árჇ劇kehoჇ劇 Ⴧ劇ociálneho a kultჇ劇rneho rozvoja BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trického Ⴧ劇amoჇ劇právneho kraja. utvárať Ⴧ劇zemnoᏗ嗇technické preჇ劇poklaჇ劇y na rozvoj vᘗ喇etkých aktuálnych foriem Ⴧ劇omácej a meჇ劇zinároჇ劇nej turiჇ劇tiky v Ⴧ劇íჇ劇lach a rekreačných Ⴧ劇tvaroch moჇ劇ernizáciou jeჇ劇tvujჇ劇cej a Ⴧ劇uჇ劇ovaním novej oჇ劇Ⴧ劇lu៧唇nejჇ劇 relaᏗ嗇ačnej a ᘗ喇portovej vyჇ劇avenoჇ劇ti v zaჇ劇tavanom Ⴧ劇zemí a naჇ劇väzujჇ劇cich prieჇ劇torochჇ劇 na významných meჇ劇zinároჇ劇ných a regionálnych ceჇ劇tných traჇ劇ách kraja a na cykloturiჇ劇tických traჇ劇ách vᘗ喇etkých kategórií. rozvíjať kompleᏗ嗇noჇ劇ť a kvalitu vyჇ劇avenoჇ劇ti vᘗ喇etkých turiჇ劇ticky atraktívnych mieჇ劇tჇ劇 oჇ劇cí a Ⴧ劇treჇ劇íჇ劇k ceჇ劇tovného ruchu Ꮧ嗇 zariaჇ劇enia a Ⴧ劇lu៧唇Ⴧ劇y umieჇ劇tᒇ块ovať Ⴧ劇o ich zaჇ劇tavaného Ⴧ劇zemia a jeho okoliaჇ劇 zariaჇ劇enia a Ⴧ劇lu៧唇Ⴧ劇y mimo zaჇ劇tavaných Ⴧ劇zemí mieჇ劇t a oჇ劇cíჇ劇 umieჇ劇tᒇ块ovať Ⴧ劇o u៧唇 zaჇ劇tavaných lokalítჇ劇 prieჇ劇tor voᏧ噧nej krajiny vyu៧唇ívať preჇ劇ovᘗ喇etkým na ᘗ喇portovéჇ劇 relaᏗ嗇ačnéჇ劇 poznávacie a iné pohyჇ劇ové aktivity. g. B hu ír r tky, P OJ Ⴧ厇O Y, Žiar aჇ厇 Ⴧ厇r stra a Ⴧ厇Ⴧ厇

15 rozvoj vyჇ劇avenoჇ劇ti pre rekreáciu a turizmuჇ劇 v novýchჇ劇 Ⴧ劇oteraz neurჇ劇anizovaných lokalitách a Ⴧ劇treჇ劇iჇ劇kách ceჇ劇tovného ruchu umo៧唇niť len v Ⴧ劇Ⴧ劇laჇ劇e Ⴧ劇o Ⴧ劇chváleným programomჇ劇 aleჇ劇o plánom rozvoja oჇ劇ceჇ劇 meჇ劇taჇ劇 aleჇ劇o regiónu a len na záklaჇ劇e Ⴧ劇chválenej Ⴧ劇zemnoplánovacej Ⴧ劇okumentácie. Ꮧ嗇a Ⴧ劇zemiach Ⴧ劇 Ꮷ噧. a៧唇 Ꮷ噧. Ⴧ劇tupᒇ块om ochrany poჇ劇Ꮷ噧a zákona Ꮧ嗇 S č. 543/2002 Z.z. o ochrane príroჇ劇y a krajinyჇ劇 nezaklaჇ劇ať nové lokality a Ⴧ劇treჇ劇iჇ劇ká rekreácieჇ劇 liečჇ劇yჇ劇 ᘗ喇portu a turizmu. viazať lokalizáciu Ⴧ劇lu៧唇ieჇ劇 zaჇ劇ezpečujჇ劇cich proceჇ劇 rekreácie a turizmu preჇ劇noჇ劇tne Ⴧ劇o Ⴧ劇íჇ劇iel Ⴧ劇 cieᏧ噧om zameჇ劇ziť neoჇ劇ôvoჇ劇nené rozᘗ喇irovanie rekreačných Ⴧ劇tvarov vo voᏧ噧nej krajineჇ劇 pričom vyu៧唇iť aj oჇ劇novu a revitalizáciu hiჇ劇torických meჇ劇tჇ劇kých a viჇ劇ieckych celkov a oჇ劇jektov kultჇ劇rnych pamiatok. vytvárať Ⴧ劇zemnoᏗ嗇technické poჇ劇mienky pre realizáciu cykloturiჇ劇tických tráჇ劇 regionálnehoჇ劇 naჇ劇regionálneho a celoᘗ喇tátneho významuჇ劇 pri Ⴧ劇Ⴧ劇čaჇ劇nom reᘗ喇pektovaní zákona Ꮧ嗇 S č. 543/2002 Z.z. o ochrane príroჇ劇y a krajiny. vyu៧唇iť Ⴧ劇ohatý kultჇ劇rnoᏗ嗇poznávací potenciál Ⴧ劇zemia na rozvoj poznávacieho a rekreačného turizmu. zaჇ劇ezpečiť poჇ劇mienky pre vytvorenie kompleᏗ嗇ného informačného Ⴧ劇yჇ劇tému regiónu ako neoჇ劇Ⴧ劇eliteᏧ噧nej Ⴧ劇Ⴧ劇čaჇ劇ti rozvoja ceჇ劇tovného ruchu a informovanoჇ劇ti o atraktivitách BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trického krajaჇ劇 pri Ⴧ劇Ⴧ劇čaჇ劇nom reᘗ喇pektovaní zákona Ꮧ嗇 S č. 543/2002 Z.z. o ochrane príroჇ劇y a krajiny. poჇ劇porovať rozvoj vᘗ喇etkých Ⴧ劇ruhov turizmu v Ⴧ劇Ⴧ劇laჇ劇e Ⴧ劇 ochranou príroჇ劇y a krajiny. 4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a pôdneho fondu reᘗ喇pektovať Ⴧ劇zemné vymeჇ劇zenieჇ劇 poჇ劇mienky ochrany a vyu៧唇ívanie vᘗ喇etkých vyhláჇ劇ených chránených Ⴧ劇zemí v kategóriách chránená krajinná oჇ劇laჇ劇ťჇ劇 nároჇ劇ný parkჇ劇 nároჇ劇ná príroჇ劇ná rezerváciaჇ劇 príroჇ劇ná rezerváciaჇ劇 nároჇ劇ná príroჇ劇ná pamiatkaჇ劇 príroჇ劇ná pamiatkaჇ劇 chránený areálჇ劇 chránený krajinný prvokჇ劇 chránené vtáčie Ⴧ劇zemieჇ劇 navrhované Ⴧ劇zemie európჇ劇keho významu a nároჇ劇ného významuჇ劇 Ⴧ劇iotopy chránených raჇ劇tlín a ៧唇ivočíchov. poჇ劇porovať prípravu na začlenenie Ⴧ劇zemia oipliaჇ劇 Kremnických vrchovჇ劇 Balockých vrchov a Ꮧ嗇rienčanჇ劇keho kraჇ劇u Ⴧ劇o kategórie chránená krajinná oჇ劇laჇ劇ť. reᘗ喇pektovať prvky Ⴧ劇zemného Ⴧ劇yჇ劇tému ekologickej Ⴧ劇taჇ劇ility kraja. uplatᒇ块ovať pri hoჇ劇poჇ劇árჇ劇kom vyu៧唇ívaní Ⴧ劇zemí začlenených meჇ劇zi prvky Ⴧ劇zemného Ⴧ劇yჇ劇tému ekologickej Ⴧ劇taჇ劇ility poჇ劇mienky uჇ劇tanovené zákonom Ꮧ嗇 S č. 543/2002 Z.z. o ochrane príroჇ劇y a krajiny pre kategórie a Ⴧ劇tupne ochrany chránených Ⴧ劇zemíჇ劇 zákonom SlovenჇ劇kej nároჇ劇nej raჇ劇y č. 61/1977 ZჇ劇. o leჇ劇och v znení neჇ劇korᘗ喇ích preჇ劇piჇ劇ov a zákonom SlovenჇ劇kej nároჇ劇nej raჇ劇y č. 100/1977 ZჇ劇. o hoჇ劇poჇ劇árení v leჇ劇och a ᘗ喇tátnej Ⴧ劇práve leჇ劇ného hoჇ劇poჇ劇árჇ劇tva v znení neჇ劇korᘗ喇ích preჇ劇piჇ劇ov pre leჇ劇né ekoჇ劇yჇ劇témy v kategóriách ochranné leჇ劇y a leჇ劇y oჇ劇oჇ劇itného určeniaჇ劇 zákonom Ꮧ嗇 S č. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyu៧唇ívaní poᏧ噧nohoჇ劇poჇ劇árჇ劇kej pôჇ劇y a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečiჇ劇ťovania ៧唇ivotného proჇ劇treჇ劇ia a o zmene a Ⴧ劇oplnení niektorých zákonovჇ劇 pre poᏧ噧nohoჇ劇poჇ劇árჇ劇ke ekoჇ劇yჇ劇témy v kategóriách poჇ劇porujჇ劇cich a zaჇ劇ezpečujჇ劇cich ekologickჇ劇 Ⴧ劇taჇ劇ilitu Ⴧ劇zemia (trvalé trávne poraჇ劇ty)Ⴧ劇 zoჇ劇Ⴧ劇laďovať traჇ劇ovanie Ⴧ劇opravnej a technickej infraᘗ喇truktჇ劇ry Ⴧ劇 prvkami ekologickej Ⴧ劇iete takჇ劇 aჇ劇y Ⴧ劇ola maᏗ嗇imálne zaჇ劇ezpečená ich voჇ劇ivoჇ劇ť a homogénnoჇ劇ť. eliminovať Ⴧ劇yჇ劇témovými opatreniami Ⴧ劇treჇ劇ové faktory pôჇ劇oჇ劇iace na prvky Ⴧ劇zemného Ⴧ劇yჇ劇tému ekologickej Ⴧ劇taჇ劇ility (pôჇ劇oჇ劇enie priemyჇ劇elných a Ⴧ劇opravných eᏗ嗇haláciíჇ劇 znečiჇ劇ťovanie voჇ劇ných tokov a poჇ劇.). reᘗ喇pektovať poᏧ噧nohoჇ劇poჇ劇árჇ劇ky pôჇ劇ny fonჇ劇 a leჇ劇ný pôჇ劇ny fonჇ劇 ako limitujჇ劇ci faktor urჇ劇aniჇ劇tického rozvoja Ⴧ劇zemiaჇ劇 oჇ劇oჇ劇itne chrániť poᏧ噧nohoჇ劇poჇ劇árჇ劇ku pôჇ劇u Ⴧ劇 veᏧ噧mi vyჇ劇okým a៧唇 Ⴧ劇treჇ劇ne vyჇ劇okým proჇ劇ukčným potenciálomჇ劇 poᏧ噧nohoჇ劇poჇ劇árჇ劇ku pôჇ劇uჇ劇 na ktorej Ⴧ劇oli vyჇ劇uჇ劇ované hyჇ劇romelioračné zariaჇ劇enia a oჇ劇oჇ劇itné opatrenia na zvýᘗ喇enie jej proჇ劇ukčnej Ⴧ劇chopnoჇ劇ti (proჇ劇ukčné Ⴧ劇aჇ劇y a vinice). zaჇ劇ezpečovať náჇ劇trojmi Ⴧ劇zemného plánovania ekologicky optimálne vyu៧唇ívanie Ⴧ劇zemiaჇ劇 reᘗ喇pektovanieჇ劇 prípaჇ劇ne oჇ劇novu funkčného Ⴧ劇zemného Ⴧ劇yჇ劇tému ekologickej Ⴧ劇taჇ劇ilityჇ劇 Ⴧ劇iotickej integrity krajiny a Ⴧ劇ioჇ劇iverzity na Ⴧ劇rovni regionálnej a lokálnej. zaჇ劇ezpečovať zachovanie a ochranu vᘗ喇etkých typov mokraჇ劇íჇ劇 revitalizovať voჇ劇né toky a ich Ⴧ劇rehové Ⴧ劇zemiaჇ劇 Ⴧ劇 cieᏧ噧om oჇ劇noviť integritu a zaჇ劇ezpečiť priaznivé eᏗ嗇iჇ劇tenčné poჇ劇mienky pre Ⴧ劇iotu voჇ劇ných ekoჇ劇yჇ劇témov. zaჇ劇ezpečovať zvýᘗ喇enie ekologickej Ⴧ劇taჇ劇ility a oჇ劇novu Ⴧ劇iologickej rozmanitoჇ劇ti v Ⴧ劇zemiach a krajinných Ⴧ劇egmentoch a naruᘗ喇eným príroჇ劇ným a ៧唇ivotným proჇ劇treჇ劇ím. g. B hu ír r tky, P OJ Ⴧ厇O Y, Žiar aჇ厇 Ⴧ厇r stra a Ⴧ厇Ⴧ厇

16 5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrneho dedičstva reᘗ喇pektovať pamiatkový fonჇ劇 a kultჇ劇rne Ⴧ劇eჇ劇ičჇ劇tvoჇ劇 preჇ劇ovᘗ喇etkým chrániť najcennejᘗ喇ie oჇ劇jekty a Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇ory oჇ劇jektov zaraჇ劇enéჇ劇 aleჇ劇o navrhované na zaraჇ劇enie Ⴧ劇o kategórie pamiatkových rezerváciíჇ劇 pamiatkových zón a nehnuteᏧ噧né nároჇ劇né kultჇ劇rne pamiatkyჇ劇 vrátane ich vyhláჇ劇ených ochranných páჇ劇iemჇ劇 chrániť ich a vyu៧唇ívať v Ⴧ劇Ⴧ劇laჇ劇e Ⴧ劇 uჇ劇tanoveniami zákona Ꮧ嗇 S č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fonჇ劇u. utvárať poჇ劇mienky na ochranu pamiatkového fonჇ劇u a Ⴧ劇polupracovať Ⴧ劇 orgánmi ᘗ喇tátnej Ⴧ劇právy na Ⴧ劇Ⴧ劇eku ochrany pamiatkového fonჇ劇u pri záchraneჇ劇 oჇ劇nove a vyu៧唇ívaní pamiatkového fonჇ劇uჇ劇 pamiatkových Ⴧ劇zemí a ich ochranných páჇ劇iem v Ⴧ劇Ⴧ劇laჇ劇e Ⴧ劇 uჇ劇tanoveniami zákona Ꮧ嗇 S č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fonჇ劇u. Ⴧ劇Ⴧ劇oჇ劇ne utvárať poჇ劇mienky pre ochranu pamätihoჇ劇noჇ劇tí mieჇ劇t a oჇ劇cí a Ⴧ劇polupracovať Ⴧ劇 orgánmi Ⴧ劇amoჇ劇právy mieჇ劇t a oჇ劇cí. zaჇ劇ezpečiť oჇ劇oჇ劇itnჇ劇 pozornoჇ劇ť a zvýᘗ喇enჇ劇 ochranu eviჇ劇ovanýmჇ劇 známym a preჇ劇poklaჇ劇aným archeologickým náleziჇ劇kám a lokalitám v Ⴧ劇Ⴧ劇laჇ劇e Ⴧ劇 uჇ劇tanoveniami zákona Ꮧ嗇 S č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fonჇ劇u. poჇ劇porovať Ⴧ劇oჇ劇r៧唇iavanie záჇ劇aჇ劇 pamiatkovej Ⴧ劇taroჇ劇tlivoჇ劇ti na Ⴧ劇zemí hiჇ劇torických jaჇ劇ier mieჇ劇t a oჇ劇cí nepoჇ劇liehajჇ劇cich ochrane pamiatkového fonჇ劇u zo zákonaჇ劇 ako aj v čaჇ劇tiach Ⴧ劇zemia Ⴧ劇o zachovanou hiჇ劇torickou urჇ劇aniჇ劇tickou ᘗ喇truktჇ劇rou a hiჇ劇torickým Ⴧ劇taveჇ劇ným fonჇ劇om. poჇ劇porovať ochranu veჇ劇eckých a technických hoჇ劇nôt Ꮧ嗇 Ⴧ劇anჇ劇ké a hutnícke Ⴧ劇iela ᘗ喇achtyჇ劇 ᘗ喇tôlneჇ劇 tajchyჇ劇 hutyჇ劇 hámreჇ劇 vaᏧ噧kovne a poჇ劇.Ⴧ劇 vyჇ劇raté typické remeჇ劇elnícke a priemyჇ劇elné oჇ劇jektyჇ劇 zariaჇ劇enia ៧唇elezničnej Ⴧ劇opravy pôvoჇ劇né Ⴧ劇taniceჇ劇 charakteriჇ劇tické a unikátne Ⴧ劇Ⴧ劇eky tratíჇ劇 ako Ⴧ劇Ⴧ劇 Telgárt Ⴧ劇ervená SkalaჇ劇 Brezno TiჇ劇ovecჇ劇 Ⴧ劇iernohronჇ劇ká ៧唇eleznicaჇ劇 ៧唇elezničná trať BanჇ劇ká ByჇ劇trica Ꮧ嗇iviaky. reᘗ喇pektovať typické formy a ᘗ喇truktჇ劇ry oჇ劇íჇ劇lenia charakterizujჇ劇ce jeჇ劇notlivé ᘗ喇pecifické regióny kraja vo vzťahu k Ⴧ劇taviteᏧ噧Ⴧ劇tvuჇ劇 Ꮷ噧uჇ劇ovému umeniuჇ劇 typickým formám hoჇ劇poჇ劇árჇ劇kych aktivít a väzჇ劇ám Ⴧ劇 príroჇ劇ným proჇ劇treჇ劇ím. uplatᒇ块ovať a reᘗ喇pektovať typovჇ劇 a funkčnჇ劇 charakteriჇ劇tiku Ⴧ劇íჇ劇iel meჇ劇tჇ劇kéhoჇ劇 malomeჇ劇tჇ劇kého a rôznych foriem viჇ劇ieckeho oჇ劇íჇ劇lenia vrátane typického rozptýleného oჇ劇íჇ劇lenia Ⴧ劇treჇ劇nej a ju៧唇nej čaჇ劇ti Ⴧ劇zemia kraja. reᘗ喇pektovať pri rozvoji Ⴧ劇zemia význam a hoჇ劇noty jeho kultჇ劇rnoᏗ嗇hiჇ劇torických Ⴧ劇anoჇ劇tí v naჇ劇väznoჇ劇ti na vᘗ喇etky zámery v Ⴧ劇ociálnoᏗ嗇ekonomickom rozvoji. 6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry v oჇ劇laჇ劇ti rozvoja ceჇ劇tnej infraᘗ喇truktჇ劇ry rekonᘗ喇truovať a vyჇ劇uჇ劇ovať prelo៧唇ku ceჇ劇ty Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 v Ⴧ劇Ⴧ劇eku Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom Šaᘗ喇ovჇ劇ké oჇ劇hraჇ劇ie ( Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 Ꮧ嗇 Ⴧ劇) Kremnica hranica ŽilinჇ劇kého kraja Ⴧ劇 oჇ劇chvatom meჇ劇ta KremnicaჇ劇 Ⴧ劇 tunelovým Ⴧ劇Ⴧ劇ekom Ⴧ劇orná VeჇ劇 Kremnické Bane (alternatívna traჇ劇a ceჇ劇tnej komunikácie T Ꮧ嗇Ꮧ嗇)Ⴧ劇 reᘗ喇pektovať zaraჇ劇enie vyჇ劇raného výhᏧ噧aჇ劇ového variantu traჇ劇y Ꮷ噧 Ⴧ劇o ceჇ劇tnej Ⴧ劇iete T Ꮧ嗇Ꮧ嗇 (Ⴧ劇pojenie BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trického kraja Ⴧ劇 Ⴧ劇iaᏧ噧nicou Ꮧ嗇Ⴧ劇). utvárať poჇ劇mienky na ochranu Ⴧ劇zemia v okolí Ⴧ劇opravných tráჇ劇 Ⴧ劇 veᏧ噧kou intenzitou Ⴧ劇opravného zaťa៧唇enia preჇ劇 negatívnymi Ⴧ劇ôჇ劇leჇ劇kami Ⴧ劇opravyჇ劇 monitorovať Ⴧ劇oჇ劇r៧唇iavanie prípuჇ劇tných hlaჇ劇ín hluku a určovať záჇ劇aჇ劇y ochrany Ⴧ劇otknutého Ⴧ劇zemia preჇ劇 jeho Ⴧ劇činkami Ⴧ劇 návrhom a náჇ劇leჇ劇nou realizáciou opatrení na ochranu proti hluku. preჇ劇noჇ劇tne pripravovať a realizovať nevyhnutné Ⴧ劇pravy Ⴧ劇opravných tráჇ劇 v najzaťa៧唇enejᘗ喇ích a najneჇ劇ezpečnejᘗ喇ích Ⴧ劇Ⴧ劇ekoch a v prieჇ劇toroch Ⴧ劇 najvyᘗ喇ᘗ喇ím zaťa៧唇ením ៧唇ivotného proჇ劇treჇ劇ia negatívnymi Ⴧ劇ôჇ劇leჇ劇kami Ⴧ劇opravy. 7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry voჇ劇né hoჇ劇poჇ劇árჇ劇tvo poჇ劇tupne zni៧唇ovať zaoჇ劇távanie rozvoja verejných kanalizácií Ⴧ劇 Ⴧ劇 V za rozvojom verejných voჇ劇ovoჇ劇ov prioritnou výჇ劇tavჇ劇ou kanalizácií Ⴧ劇 Ⴧ劇 V v oჇ劇ciach naჇ劇 Ⴧ劇.Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 ekvivalentných oჇ劇yvateᏧ噧ovჇ劇 výჇ劇tavჇ劇ou kanalizácií Ⴧ劇 Ⴧ劇 V v oჇ劇ciach le៧唇iacich v ochranných páჇ劇mach voჇ劇árenჇ劇kých zჇ劇rojovჇ劇 zჇ劇rojov príroჇ劇ných liečivých vôჇ劇 a príroჇ劇ných zჇ劇rojov minerálnych Ⴧ劇tolových vôჇ劇Ⴧ劇 prípaჇ劇ne v ich Ⴧ劇lízkoჇ劇tiჇ劇 výჇ劇tavჇ劇ou čiჇ劇tiarní oჇ劇paჇ劇ových vôჇ劇 v rozhoჇ劇ujჇ劇cich zჇ劇rojov znečiჇ劇teniaჇ劇 výჇ劇tavჇ劇ou Ⴧ劇kupinových kanalizácií Ⴧ劇 Ⴧ劇 VჇ劇 g. B hu ír r tky, P OJ Ⴧ厇O Y, Žiar aჇ厇 Ⴧ厇r stra a Ⴧ厇Ⴧ厇

17 poჇ劇porovať potreჇ劇né protipovoჇ劇ᒇ块ové opatrenia Ⴧ劇 Ⴧ劇ôrazom na ochranu zaჇ劇tavaných Ⴧ劇zemí mieჇ劇t a oჇ劇cíჇ劇 naჇ劇väzne kompleᏗ嗇ne rieᘗ喇iť oჇ劇tokové pomery v povoჇ劇iach voჇ劇ných tokov v Ⴧ劇Ⴧ劇laჇ劇e Ⴧ劇 ekologickými limitmi vyu៧唇ívania Ⴧ劇zemia a ochrany príroჇ劇y v Ⴧ劇Ⴧ劇laჇ劇e Ⴧ劇 rogramom protipovoჇ劇ᒇ块ovej ochrany SlovenჇ劇ka Ⴧ劇o roku Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 a rotipovoჇ劇ᒇ块ovými plánmi mieჇ劇t a oჇ劇cíჇ劇 zaჇ劇ezpečiť ochranu inunჇ劇ačných Ⴧ劇zemí tokov a zameჇ劇ziť v nich výჇ劇tavჇ劇u a iné nevhoჇ劇né činnoჇ劇tiჇ劇 akceptovať páჇ劇ma ochrany verejných voჇ劇ovoჇ劇ov a verejných kanalizácií v Ⴧ劇Ⴧ劇laჇ劇e Ⴧ劇o zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných voჇ劇ovoჇ劇ov a verejných kanalizáciách a Ⴧ劇oplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v Ⴧ劇ieťových oჇ劇vetviach. záჇ劇oჇ劇ovanie elektrickou energiou pri Ⴧ劇uჇ劇ovaníჇ劇 plánovaní a rekonᘗ喇truovaní naჇ劇zemného elektrického veჇ劇enia pou៧唇ívať také technické rieᘗ喇enieჇ劇 ktoré Ⴧ劇ráni uჇ劇mrcovaniu vtákov (poჇ劇Ꮷ噧a Ꮷ噧 oჇ劇Ⴧ劇. Ꮷ噧 a Ꮷ噧 zákona Ꮧ嗇 S č. 543/2002 Z.z. o ochrane príroჇ劇y a krajiny). záჇ劇oჇ劇ovanie plynom a teplom preჇ劇noჇ劇tne vyu៧唇ívať zemný plyn na záჇ劇oჇ劇ovanie lokalít teplomჇ劇 Ⴧ劇 cieᏧ噧om zní៧唇iť mieჇ劇tnu záťa៧唇 znečiჇ劇tenia ovzჇ劇uᘗ喇iaჇ劇 ekologizovať výroჇ劇u a Ⴧ劇potreჇ劇u tepla a poჇ劇Ꮷ噧a mo៧唇noჇ劇tí vyu៧唇ívať mieჇ劇tne zჇ劇roje energieჇ劇 v prieჇ劇torovom uჇ劇poriaჇ劇aní reᘗ喇pektovať určené ochranné páჇ劇ma a Ⴧ劇ezpečnoჇ劇tné páჇ劇ma jeჇ劇tvujჇ劇cich a navrhovaných plynovoჇ劇ovჇ劇 teplovoჇ劇ov a proჇ劇uktovoჇ劇ovჇ劇 poჇ劇porovať rozvoj vyu៧唇ívania oჇ劇noviteᏧ噧ných zჇ劇rojov energie (Ⴧ劇iomaჇ劇yჇ劇 Ⴧ劇lnečnejჇ劇 veternej a geotermálnej energie)Ⴧ劇 ako lokálnych Ⴧ劇oplnkových zჇ劇rojov k Ⴧ劇yჇ劇témovej energetikeჇ劇 Ⴧ劇 upreჇ劇noჇ劇tnením Ⴧ劇íჇ劇iel Ⴧ劇ez perჇ劇pektívy záჇ劇oჇ劇ovania zemným plynomჇ劇 poჇ劇porovať v oჇ劇laჇ劇tiach Ⴧ劇 poჇ劇horჇ劇kými oჇ劇cami vyu៧唇itie mieჇ劇tnych energetických zჇ劇rojov pre potreჇ劇y oჇ劇yvateᏧ噧ov a Ⴧ劇lu៧唇ieჇ劇. poᘗ喇ta a telekomunikácie rezervovať prieჇ劇tor pre výhᏧ噧aჇ劇ové traჇ劇y Ⴧ劇iaᏧ噧kových optických káჇ劇lovჇ劇 pri Ⴧ劇uჇ劇ovaníჇ劇 plánovaní a rekonᘗ喇truovaní naჇ劇zemného telefónneho veჇ劇enia pou៧唇ívať také technické rieᘗ喇enieჇ劇 ktoré Ⴧ劇ráni uჇ劇mrcovaniu vtákov (poჇ劇Ꮷ噧a Ꮷ噧 oჇ劇Ⴧ劇. Ꮷ噧 a Ꮷ噧 zákona Ꮧ嗇 S č. 543/2002 Z.z. o ochrane príroჇ劇y a krajiny). 8. V oblasti sociálnej infraštruktúry ᘗ喇kolჇ劇tvo poჇ劇porovať rovnocenný rozvoj ᘗ喇kôlჇ劇 vzჇ劇elávacíchჇ劇 ᘗ喇koliacich a preᘗ喇kolovacích zariaჇ劇ení na Ⴧ劇zemí regiónu. zჇ劇ravotníctvo vytvárať Ⴧ劇zemnoᏗ嗇technické preჇ劇poklaჇ劇y na rovnomerné pokrytie Ⴧ劇zemia zariaჇ劇eniami záklaჇ劇nej zჇ劇ravotnej Ⴧ劇taroჇ劇tlivoჇ劇tiჇ劇 jej zameranie poჇ劇tupne preorientovať na prevenciu a na včaჇ劇nჇ劇 Ⴧ劇iagnoჇ劇tiku záva៧唇ných ochoreníჇ劇 poჇ劇porovať malé a Ⴧ劇treჇ劇né poჇ劇nikanie v oჇ劇laჇ劇ti zჇ劇ravotníctvaჇ劇 preჇ劇ovᘗ喇etkým v oჇ劇laჇ劇tiach vzჇ劇ialenejᘗ喇ích oჇ劇 Ⴧ劇íჇ劇elných centier. Ⴧ劇ociálna pomoc rozᘗ喇irovať Ⴧ劇ieť a ᘗ喇truktჇ劇ru zariaჇ劇ení Ⴧ劇ociálnej Ⴧ劇taroჇ劇tlivoჇ劇ti a Ⴧ劇ociálnych Ⴧ劇lu៧唇ieჇ劇 poჇ劇Ꮷ噧a potrieჇ劇 okreჇ劇ov paralelne Ⴧ劇 naraჇ劇taním poჇ劇ielu oჇ劇čanov oჇ劇kázaných na Ⴧ劇ociálnu pomoc a oჇ劇čanov v Ⴧ劇ôchoჇ劇kovom vekuჇ劇 ako aj oჇ劇čanov Ⴧ劇o zჇ劇ravotným poჇ劇tihnutímჇ劇 najmä oჇ劇čanov Ⴧ劇 ťa៧唇kým zჇ劇ravotným poჇ劇tihnutímჇ劇 poჇ劇porovať vytvorenie Ⴧ劇iete Ⴧ劇omácej opatrovateᏧ噧Ⴧ劇kej Ⴧ劇taroჇ劇tlivoჇ劇ti a Ⴧ劇taroჇ劇tlivoჇ劇ti Ⴧ劇lhoჇ劇oჇ劇o chorých a zჇ劇ravotne ťa៧唇ko poჇ劇tihnutých. kultჇ劇ra vytvárať Ⴧ劇zemnoᏗ嗇technické poჇ劇mienky na rovnomerné pokrytie Ⴧ劇zemia zariaჇ劇eniami kultჇ劇rnych Ⴧ劇lu៧唇ieჇ劇 a tým zvýᘗ喇iť ich Ⴧ劇oჇ劇tupnoჇ劇ť vo vᘗ喇etkých lokalitách krajaჇ劇 rozᘗ喇irovať Ⴧ劇ieť a ᘗ喇truktჇ劇ru kultჇ劇rnych zariaჇ劇ení poჇ劇Ꮷ噧a potrieჇ劇 okreჇ劇ovჇ劇 ako neoჇ劇Ⴧ劇eliteᏧ噧nej Ⴧ劇Ⴧ劇čaჇ劇ti infraᘗ喇truktჇ劇ry a kultჇ劇rnych Ⴧ劇lu៧唇ieჇ劇 oჇ劇yvateᏧ噧Ⴧ劇tvuჇ劇 poჇ劇porovať inᘗ喇titucionálny rozvoj a aktivity mimovláჇ劇nych organizácií a záujmových zჇ劇ru៧唇ení v oჇ劇laჇ劇ti kultჇ劇ryჇ劇 poჇ劇porovať tvorivé a vzჇ劇elávacie aktivity oჇ劇yvateᏧ噧Ⴧ劇tvaჇ劇 prepojiť ponuky kultჇ劇rnych inᘗ喇titჇ劇cií na výchovnoᏗ嗇vzჇ劇elávací program ᘗ喇kôl. g. B hu ír r tky, P OJ Ⴧ厇O Y, Žiar aჇ厇 Ⴧ厇r stra a Ⴧ厇Ⴧ厇

18 9. V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia poჇ劇porovať poჇ劇tupnჇ劇 realizáciu nároჇ劇ných programov zameraných na zni៧唇ovanie emiჇ劇ií oᏗ嗇iჇ劇u uhličitého a oჇ劇tatných plynných látok vyvolávajჇ劇cich zvýᘗ喇enie Ⴧ劇kleníkového efektuჇ劇 ich poჇ劇roჇ劇né rozpracovanie a realizáciu v poჇ劇mienkach BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trického krajaჇ劇 zaჇ劇ezpečiť realizáciu a implementáciu vᘗ喇etkých environmentálnych programov na naჇ劇nároჇ劇nejჇ劇 nároჇ劇nejჇ劇 regionálnej a lokálnej Ⴧ劇rovni. zaჇ劇ezpečiť Ⴧ劇oჇ劇iahnutie cieᏧ噧a kvality ovzჇ劇uᘗ喇ia v Ⴧ劇zemí poჇ劇Ꮷ噧a Ꮷ噧 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzჇ劇uᘗ喇iaჇ劇 ktorým Ⴧ劇a Ⴧ劇opᎧ堇ᒇ块a zákon č. Ꮷ噧Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇998 Z.z. o poplatkoch za znečiჇ劇ťovanie ovzჇ劇uᘗ喇ia v znení neჇ劇korᘗ喇ích preჇ劇piჇ劇ov (zákon o ovzჇ劇uᘗ喇í) v oჇ劇laჇ劇tiach riaჇ劇enia kvality ovzჇ劇uᘗ喇ia v Ⴧ劇Ⴧ劇laჇ劇e Ⴧ劇 vypracovanými rogramami pre zlepᘗ喇enie kvality ovzჇ劇uᘗ喇ia. ochranu vôჇ劇 realizovať ako ochranu voჇ劇árenჇ劇kých tokov a ich povoჇ劇í poჇ劇Ꮷ噧a vyhláᘗ喇ky Ꮧ嗇iniჇ劇terჇ劇tva pôჇ劇ohoჇ劇poჇ劇árჇ劇tva S č. 525/2002 Z.z.Ⴧ劇 ktorou Ⴧ劇a uჇ劇tanovujჇ劇 voჇ劇árenჇ劇ké tokyჇ劇 ich povoჇ劇ia a voჇ劇ohoჇ劇poჇ劇árჇ劇ky významné tokyჇ劇 ochranu voჇ劇árenჇ劇kých zჇ劇rojov poჇ劇Ꮷ噧a Ꮷ噧Ⴧ劇 zákona č. 364/2004 Z.z. o voჇ劇áchჇ劇 ochranu preჇ劇 znečiჇ劇tením Ⴧ劇uჇ劇ičᒇ块amni z poᏧ噧nohoჇ劇poჇ劇árჇ劇kych zჇ劇rojov poჇ劇Ꮷ噧a Ꮷ噧Ꮷ噧 zákona č. 364/2004 Z.z.Ⴧ劇 zaჇ劇ezpečením prijateᏧ噧nej Ⴧ劇rovne ochrany poჇ劇Ꮷ噧a KóჇ劇eᏗ嗇u Ⴧ劇právnej poᏧ噧nohoჇ劇poჇ劇árჇ劇kej praᏗ嗇e (príloha č. Ꮷ噧 zákona č. Ꮷ噧Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 Z.z.)Ⴧ劇 zaჇ劇ezpečiť minimálne Ⴧ劇vojჇ劇tupᒇ块ové čiჇ劇tenie komunálnych oჇ劇paჇ劇ových organicky znečiჇ劇tených priemyჇ劇elných oჇ劇paჇ劇ových vôჇ劇 vypჇ劇ᘗ喇ťaných Ⴧ劇o povrchových tokov v Ⴧ劇Ⴧ劇laჇ劇e Ⴧ劇 limitnými hoჇ劇notami znečiჇ劇tenia poჇ劇Ꮷ噧a Ꮧ嗇ariaჇ劇enia vláჇ劇y S č. 491/2002 Z.z. ( Ꮷ噧Ⴧ劇 zákona č. Ꮷ噧Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 Z.z. o voჇ劇ách)Ⴧ劇 reᘗ喇pektovať uჇ劇tanovenia vyhláᘗ喇ky Ꮧ嗇Z S č. 151/2004 Z.z. o po៧唇iaჇ劇avkách na pitnჇ劇 voჇ劇u a kontrolu kvality pitnej voჇ劇y a vyhláᘗ喇ky Ꮧ嗇Z S č. 30/2002 Z.z. v znení vyhláᘗ喇ky č. 146/2004 Z.z. o po៧唇iaჇ劇avkách na voჇ劇u na kჇ劇panieჇ劇 kontrolu kvality voჇ劇y na kჇ劇panie a na kჇ劇paliჇ劇kách. vytvoriť Ⴧ劇zemnoᏗ嗇technické preჇ劇poklaჇ劇y pre rozvoj a Ⴧ劇uჇ劇ovanie potreჇ劇nej kapacity zariaჇ劇ení na zhoჇ劇nocovanieჇ劇 zneᘗ喇koჇ劇ᒇ块ovanieჇ劇 zჇ劇er a iné naklaჇ劇anie Ⴧ劇 oჇ劇paჇ劇mi. uჇ劇merᒇ块ovať cieᏧ噧ové Ⴧ劇merovanie naklaჇ劇ania Ⴧ劇 oჇ劇paჇ劇miჇ劇 Ⴧ劇uჇ劇ovanie nových zariaჇ劇ení na zhoჇ劇nocovanie a zneᘗ喇koჇ劇ᒇ块ovanie oჇ劇paჇ劇ov a Ⴧ劇uჇ劇ovanie zariaჇ劇ení na iné naklaჇ劇anie Ⴧ劇 oჇ劇paჇ劇mi v Ⴧ劇zemí v Ⴧ劇Ⴧ劇laჇ劇e Ⴧ劇 rogramom oჇ劇paჇ劇ového hoჇ劇poჇ劇árჇ劇tva. Ⴧ劇anovať Ⴧ劇kláჇ劇ky oჇ劇paჇ劇ovჇ劇 ktoré Ⴧ劇Ⴧ劇 rizikovými z hᏧ噧aჇ劇iჇ劇ka ohrozenia kvality ៧唇ivotného proჇ劇treჇ劇ia. Zároveᒇ块 je poჇ劇Ꮷ噧a Ⴧ劇chválenej záväznej čaჇ劇ti Ú Ꮧ嗇 VÚᘗ喇 BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trického kraja Zmeny a Ⴧ劇oplnky Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 potreჇ劇né v rieᘗ喇enom Ⴧ劇zemí reᘗ喇pektovať verejnoproჇ劇peᘗ喇né Ⴧ劇tavჇ劇yჇ劇 na uჇ劇kutočnenie ktorých je mo៧唇né poჇ劇Ꮷ噧a Ⴧ劇Ⴧ劇8 zákona č. Ꮷ噧Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇9Ⴧ劇Ⴧ劇 ZჇ劇. o Ⴧ劇zemnom plánovaní a Ⴧ劇taveჇ劇nom poriaჇ劇ku (Ⴧ劇taveჇ劇ný zákon) v novelizovanom znení pozemkyჇ劇 Ⴧ劇tavჇ劇y a práva k nim vyvlaჇ劇tniťჇ劇 aleჇ劇o vlaჇ劇tnícke práva k pozemkom a Ⴧ劇tavჇ劇ám oჇ劇meჇ劇ziť Ꮧ嗇 II. Verejnoprospešné stavby 1. Cestná infraštruktúra ceჇ劇ta Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 v Ⴧ劇Ⴧ劇eku Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronomჇ劇 Šaᘗ喇ovჇ劇ké oჇ劇hraჇ劇ie ( Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧Ꮧ嗇 Ⴧ劇) Kremnica Kremnické Bane hranica ŽilinჇ劇kého kraja; rekonᘗ喇trukcia ceჇ劇ty (kategória ᘗ喇 9Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇). 10. Telekomunikácie Ⴧ劇ieť Ⴧ劇igitálnych Ⴧ劇Ⴧ劇treჇ劇ní na vᘗ喇etkých Ⴧ劇rovniachჇ劇 rezervovanie prieჇ劇torov pre traჇ劇y Ⴧ劇iaᏧ噧kových optických káჇ劇lov (Ꮧ嗇 K) g. B hu ír r tky, P OJ Ⴧ厇O Y, Žiar aჇ厇 Ⴧ厇r stra a Ⴧ厇Ⴧ厇

19 A.1.4 ZHODNOTENIE PRIESTOROVÝCH PRIEMETOV ODVETVOVÝCH KONCEPCIÍ, STRATÉGIÍ A ZNÁMYCH ZÁMEROV NA ROZVOJ ÚZEMIA Výstupy z relevantných podkladov s dopadom na riešenie územného plánu Koncepcia Ⴧ劇zemného rozvoja SlovenჇ劇ka KჇ劇 S Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 SpracovateᏧ噧 Ꮧ嗇 Ꮧ嗇Ⴧ劇 EX Ⴧ劇.r.o. BratiჇ劇lavaჇ劇 Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 Koncepcia rieᘗ喇enia Ꮧ嗇 oჇ劇tavenie a význam oჇ劇ce v ᘗ喇truktჇ劇re oჇ劇íჇ劇leniaჇ劇 vzájomné vzťahy meჇ劇zi Ⴧ劇íჇ劇lamiჇ劇 vrátane naჇ劇regionálneho Ⴧ劇opravného a technického vyჇ劇avenia Ⴧ劇zemia. Ú Ꮧ嗇 VÚᘗ喇 BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trický kraj SpracovateᏧ噧 Ꮧ嗇 Ⴧ劇 KEᏗ嗇 Ⴧ劇.r.o. BanჇ劇ká ByჇ劇tricaჇ劇 Ⴧ劇eptemჇ劇er Ⴧ劇998 Zmeny a Ⴧ劇oplnky Ú Ꮧ嗇 VÚᘗ喇 BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trický kraj SpracovateᏧ噧 Ꮧ嗇 SᏗ嗇Ž BanჇ劇ká ByჇ劇tricaჇ劇 Ⴧ劇9Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 Koncepcia rieᘗ喇enia Ꮧ嗇 Funkcia a poჇ劇tavenie oჇ劇ce z hᏧ噧aჇ劇iჇ劇ka navrhovanej hierarchizácie Ⴧ劇íჇ劇ielჇ劇 traჇ劇y naჇ劇regionálneho Ⴧ劇opravného a technického vyჇ劇avenia Ⴧ劇zemia vrátane traჇ劇ovania ceჇ劇ty Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 v Ⴧ劇Ⴧ劇eku Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronomჇ劇 Šaᘗ喇ovჇ劇ké oჇ劇hraჇ劇ie ( Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 Ꮧ嗇 Ⴧ劇) Kremnica Kremnické Bane hranica ŽilinჇ劇kého krajaჇ劇 rekonᘗ喇trukcia ceჇ劇ty (kategória ᘗ喇 9Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇). Ú Ꮧ嗇 Ⴧ劇SᏗ嗇 Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom SpracovateᏧ噧 Ꮧ嗇 KrajჇ劇ký projektový Ⴧ劇Ⴧ劇tav K Ú rahaჇ劇 rok Ⴧ劇98Ⴧ劇 Koncepcia rieᘗ喇enia Ꮧ嗇 Ꮧ嗇glomeračné vzťahy meჇ劇zi meჇ劇tom Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronomჇ劇 ako centrom naჇ劇regionálneho významu a okolitými oჇ劇cami Ꮧ嗇 Ⴧ劇liník naჇ劇 Ⴧ劇ronomჇ劇 ᘗ喇ovčaჇ劇 SlaჇ劇káჇ劇 ᘗ喇ovčica TruჇ劇ínჇ劇 anova ᘗ喇ehotaჇ劇 Stará KremničkaჇ劇 KoჇ劇orínჇ劇 Ꮧ嗇olná TrnávkaჇ劇 Ꮧ嗇olná ŽჇ劇aᒇ块a a ᘗ喇ehôtka poჇ劇 Brehmi. Ostatné odvetvové koncepcie, stratégie a zámery, ktoré treba brať do úvahy ako relevantné podklady pre rozvoj územia Ꮧ嗇ÚSES vo vyჇ劇raných kataჇ劇trálnych Ⴧ劇zemiach v Ⴧ劇oჇ劇ahu ZSᏗ嗇 a.Ⴧ劇. Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom SpracovateᏧ噧 Ꮧ嗇 Ꮧ嗇ᘗ喇ᘗ喇 ᘗ喇ÁᏗ嗇 Ꮧ嗇mჇ劇Ⴧ劇 BratiჇ劇lavaჇ劇 rok Ⴧ劇99Ⴧ劇 ÚSES okreჇ劇u Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom (EK T Ⴧ劇ST BanჇ劇ká ŠtiavnicaჇ劇 rok Ⴧ劇99Ⴧ劇) Ꮧ嗇Ꮧ嗇ÚSES SlovenჇ劇kej repuჇ劇liky Eᘗ喇 Ꮧ嗇ET Ꮧ嗇ároჇ劇ná ekologická Ⴧ劇ieť SlovenჇ劇ka rogram oჇ劇paჇ劇ového hoჇ劇poჇ劇árჇ劇tva oჇ劇ce Stará Kremnička Ⴧ劇o roku Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 rogram oჇ劇paჇ劇ového hoჇ劇poჇ劇árჇ劇tva okreჇ劇u Žiar naჇ劇 Ⴧ劇ronom Ⴧ劇o roku Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 rogram oჇ劇paჇ劇ového hoჇ劇poჇ劇árჇ劇tva BanჇ劇koჇ劇yჇ劇trického kraja Ⴧ劇o roku Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 rogram Ⴧ劇ociálnehoჇ劇 ekonomického a kultჇ劇rneho rozvoja BBSK Koncepcia rozvoja kultჇ劇ry a kultჇ劇rneho Ⴧ劇eჇ劇ičჇ劇tva BBSK Koncepcia rozvoja ceჇ劇tovného ruchu BBSK na roky Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 Koncepcia rozvoja Ⴧ劇ociálnych Ⴧ劇lu៧唇ieჇ劇 v regióne BBSK na oჇ劇Ⴧ劇oჇ劇ie rokov Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ꮷ噧 Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 Koncepcia rozvoja ceჇ劇tnej Ⴧ劇iete (SSᘗ喇 BratiჇ劇lava) rojekt pre realizáciu Ⴧ劇tavჇ劇y Ꮧ嗇 Stará Kremnička olჇ劇re (Ⴧ劇9Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 ng.. Sýkora) rojekt pre Ⴧ劇taveჇ劇né povolenie Ꮧ嗇 Stará Kremnička azero (Ⴧ劇9Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇Ⴧ劇 ng. Sýkora) E egiჇ劇ter oჇ劇novenej eviჇ劇encie pozemkov (Ⴧ劇Ꮷ噧Ⴧ劇Ⴧ劇99Ꮷ噧 rozpracovaný) g. B hu ír r tky, P OJ Ⴧ厇O Y, Žiar aჇ厇 Ⴧ厇r stra a Ⴧ厇Ⴧ厇

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s.

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s. stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., 942 22 NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/6511140 Nitra a.s. SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ VEĽKÉ ZÁLUŽIE, BÁB, JAROK, LEHOTA, RUMANOVÁ (mikroregionu) 1.Územný plán obce Báb ZMENY

Διαβάστε περισσότερα

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ateliér: Dom stavbárov blok A, Závodská cesta 4, 010 01 Žilina Pošta: Nám. Fullu 1665/4, 010 08 Žilina tel.: mob.:0903-512152, e-mail.: stefan@krusinsky.sk,

Διαβάστε περισσότερα

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Textová časť obstarávateľ: obec Drietoma poverený obstarávaním Ing. arch. Marianna Bogyová autorizovaný architekt SKA, č.0921 AA Odborne spôsobilá osoba pre

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ REPROBAN s.r.o. - Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt a kolektív december 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE......4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA Návrh obstarávateľ obec Jablonica spracovateľ Október 2015 OBSTARÁVATEĽ Obecný úrad Jablonica Trnavská 801, 906 32 Jablonica tel.: +421 34 65 83 123 e-mail: jablonica@stonline.sk

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " #

Z L L L N b d g 5 *  # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1  5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3  # Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / 0 1 2 / + 3 / / 1 2 3 / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " # $ % $ ' $ % ) * % @ + * 1 A B C D E D F 9 O O D H

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany Koncept obstarávateľ mesto Šurany spracovateľ Október 2014 OBSTARÁVATEĽ Mesto Šurany Námestie hrdinov č. 1 942 01 Šurany primator@surany.sk Zodpovedný zástupca obstarávateľa Obstarávateľská

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Daniel García-Lorenzo To cite this version: Daniel García-Lorenzo. Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence

Διαβάστε περισσότερα

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ROŽŇAVA Textová časť Objednávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava Zhotoviteľ : ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o. Novodvorská 10A,

Διαβάστε περισσότερα

Couplage dans les applications interactives de grande taille

Couplage dans les applications interactives de grande taille Couplage dans les applications interactives de grande taille Jean-Denis Lesage To cite this version: Jean-Denis Lesage. Couplage dans les applications interactives de grande taille. Réseaux et télécommunications

Διαβάστε περισσότερα

Physique des réacteurs à eau lourde ou légère en cycle thorium : étude par simulation des performances de conversion et de sûreté

Physique des réacteurs à eau lourde ou légère en cycle thorium : étude par simulation des performances de conversion et de sûreté Physique des réacteurs à eau lourde ou légère en cycle thorium : étude par simulation des performances de conversion et de sûreté Alexis Nuttin To cite this version: Alexis Nuttin. Physique des réacteurs

Διαβάστε περισσότερα

! " # $ % & $ % & $ & # " ' $ ( $ ) * ) * +, -. / # $ $ ( $ " $ $ $ % $ $ ' ƒ " " ' %. " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ; < = : ; > : 0? @ 8? 4 A 1 4 B 3 C 8? D C B? E F 4 5 8 3 G @ H I@ A 1 4 D G 8 5 1 @ J C

Διαβάστε περισσότερα

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH Ročník XVIII 2010 1b Cena 2,16 OBSAH 1. Metodika identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny...2 2. Metodika hodnotenia vizuálnych vplyvov veterných elektrární a veterných parkov na krajinu...52

Διαβάστε περισσότερα

) * +, -. + / - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 : ; < 8 = 8 9 >? @ A 4 5 6 7 8 9 6 ; = B? @ : C B B D 9 E : F 9 C 6 < G 8 B A F A > < C 6 < B H 8 9 I 8 9 E ) * +, -. + / J - 0 1 2 3 J K 3 L M N L O / 1 L 3 O 2,

Διαβάστε περισσότερα

ACI sécurité informatique KAA (Key Authentification Ambient)

ACI sécurité informatique KAA (Key Authentification Ambient) ACI sécurité informatique KAA (Key Authentification Ambient) Samuel Galice, Veronique Legrand, Frédéric Le Mouël, Marine Minier, Stéphane Ubéda, Michel Morvan, Sylvain Sené, Laurent Guihéry, Agnès Rabagny,

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA

Územný plán obce LIKAVKA Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA MÁJ 2012 Stupeň dokumentácie: Územný plán obce Likavka čistopis Objednávateľ úlohy : Obec Likavka Spracovateľ úlohy

Διαβάστε περισσότερα

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky Einsteinove rovnice obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity Pavol Ševera Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky (Pseudo)historický úvod Gravitácia / Elektromagnetizmus (Pseudo)historický

Διαβάστε περισσότερα

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads.

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Η μυκηναϊκή Γραμμική Β γραφή ονομάστηκε έτσι από τον

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 "$ 6, ::: ;"<$& = = 7 + > + 5 $?"# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B"',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,.

! # $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 $ 6, ::: ;<$& = = 7 + > + 5 $?# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,. ! " #$%&'()' *('+$,&'-. /0 1$23(/%/4. 1$)('%%'($( )/,)$5)/6%6 7$85,-9$(- /0 :/986-$, ;2'$(2$ 1'$-/-$)('')5( /&5&-/ 5(< =(4'($$,'(4 1$%$2/996('25-'/(& ;/0->5,$ 1'$-/%'')$(($/3?$%9'&-/?$( 5(< @6%-'9$

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B

1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B . písoá pác z tetik Skpi A. Zjedodšte výz : ) z 8 ) c). Doplňte, pltil ovosť : ) ). Vpočítjte : ) ) c). Vpočítjte : ) ( ) ) v v v c). Upvte výz ovete spávosť výsledk pe : 6. Zostojte tojholík ABC, k c

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

I S L A M I N O M I C J U R N A L J u r n a l E k o n o m i d a n P e r b a n k a n S y a r i a h

I S L A M I N O M I C J U R N A L J u r n a l E k o n o m i d a n P e r b a n k a n S y a r i a h A n a l i s a M a n a j e m e n B P I H d i B a n k S y a r i a h I S S N : 2 0 8 7-9 2 0 2 I S L A M I N O M I C P e n e r b i t S T E S I S L A M I C V I L L A G E P e n a n g g u n g J a w a b H. M

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

f a o gy s m a l nalg d co h n to h e y o m ia lalg e br coh the oogy lagebr

f a o gy s m a l nalg d co h n to h e y o m ia lalg e br coh the oogy lagebr - - - * k ˆ v ˆ k ˆ ˆ E x ˆ ˆ [ v ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ E x ˆ ˆ ˆ ˆ v ˆ Ex U U ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ v ˆ M v ˆ v M v ˆ ˆ I U ˆ I 9 70 k k ˆ ˆ - I I 9ˆ 70 ˆ [ ˆ - v - - v k k k ˆ - ˆ k ˆ k [ ˆ ˆ D M ˆ k k 0 D M k [ 0 M v M ˆ

Διαβάστε περισσότερα

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Dobson číst si Dobsona 9. až 12. lekci od 13. lekce už nečíst (minulý čas probírán na stažených slovesech velmi matoucí) Bartoň pořídit si

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Čičmany

Územný plán obce Čičmany Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Žilina Ateliér: AUT, Žitná 13, 010 01 Žilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Čičmany Čistopis A/

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 Ι. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε. ΑΣΚΗΣΗ 1 ΟΜΑ Α 2 Στην ακόλουθη άσκηση σας δίνονται τα έξοδα ανά µαθητή και οι ετήσιοι µισθοί (κατά µέσο όρο) των δασκάλων για 51 πολιτείες της Αµερικής. Τα δεδοµένα είναι για τη χρονιά 1985. Οι µεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

Problemas resueltos del teorema de Bolzano

Problemas resueltos del teorema de Bolzano Problemas resueltos del teorema de Bolzano 1 S e a la fun ción: S e puede af irm a r que f (x) está acotada en el interva lo [1, 4 ]? P or no se r c ont i nua f (x ) e n x = 1, la f unció n no e s c ont

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

CÁC CÔNG THỨC CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU

CÁC CÔNG THỨC CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU Tà lệ kha test đầ xân 4 Á ÔNG THỨ Ự TỊ ĐỆN XOAY HỀ GÁO VÊN : ĐẶNG VỆT HÙNG. Đạn mạch có thay đổ: * Kh thì Max max ; P Max còn Mn ư ý: và mắc lên tếp nha * Kh thì Max * Vớ = hặc = thì có cùng gá trị thì

Διαβάστε περισσότερα

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'!  #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

Meren virsi Eino Leino

Meren virsi Eino Leino œ_ œ _ q = 72 Meren virsi Eino Leino Toivo Kuua o. 11/2 (1909) c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne rien nät, vie ri vä vir ta? Kun ne c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

㨇刧 㯷則 㱇剧 㫷劇 㮗劧 㱧勇 㯷則 㬷勧 㯗匇 㯷則 㯷則 㫷劇 㰧匧 㱇剧 㯗匇 㰇升 㯷則 㮗劧 㯗匇 㭷卧 㱇剧 㯗匇 㤗厇 㯗匇 㯗匇 㯷則 㮗劧 㮗劧 㯧叇 㫷劇 㱇剧 㯷則 㱇剧 㯷則 㰧匧 㤗刧 㱷則 㭧剧 㱇劇 㯗劧 㯇勇 㮷勧 㯇勇 㱗匇 㱷則 㯗劧 㱇劇 㰧匧 㰇升 㯗劧 㰷卧 㱇劇 㬧厇 㰷卧 㯇勇 㱗匇 㰧匧 㯗劧 㫇厧 㯇勇 㰷卧 㰷卧 㰇升 㱷則 㯇勇 㱇劇 㰧匧

Διαβάστε περισσότερα

KUPA I ZARUBLJENA KUPA

KUPA I ZARUBLJENA KUPA KUPA I ZAUBLJENA KUPA KUPA Povšin bze B Povšin omotč M P BM to jet P B to jet S O o kupe Oni peek Obim onog peek O op Povšin onog peek P op Pimen pitgoine teoeme vnotn jednkotn kup je on kod koje je, p

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA A/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE B/ RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBSTARÁVATEĽ: OBEC VEĽKÁ PAKA Máj, 2003 Dokumentácia návrhu územného plánu obce Veľká Paka pozostáva z textovej časti a grafickej

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

PIRAMIDA I ZARUBLJENA PIRAMIDA. - omotač se sastoji od bočnih strana(najčešće jednakokraki trouglovi), naravno trostrana piramida u omotaču

PIRAMIDA I ZARUBLJENA PIRAMIDA. - omotač se sastoji od bočnih strana(najčešće jednakokraki trouglovi), naravno trostrana piramida u omotaču PIRAMIDA I ZARULJENA PIRAMIDA Slično ko i kod pizme i ovde ćemo njpe ojniti oznke... - oeležvmo dužinu onovne ivice - oeležvmo dužinu viine pimide - oeležvmo dužinu viine očne tne ( potem) - oeležvmo dužinu

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2

ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 TEXTOVÁ ČASŤ 2012 OBSTARÁVATEĽ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín info@tsk.sk www.tsk.sk

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLI N Á V R H (určené na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/ 040 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan

Διαβάστε περισσότερα

Im{z} 3π 4 π 4. Re{z}

Im{z} 3π 4 π 4. Re{z} ! #"!$%& '(!*),+- /. '( 0 213. $ 1546!.17! & 8 + 8 9:17!; < = >+ 8?A@CBEDF HG

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

THE GREAT DOXOLOGY MODE PLAGAL OF THE FOURTH PROTOPSALTIS OF CONSTANTINOPLE

THE GREAT DOXOLOGY MODE PLAGAL OF THE FOURTH PROTOPSALTIS OF CONSTANTINOPLE THE GREAT DOXOLOGY PLAGAL OF THE FOURTH MODE BY MANUEL PROTOPSALTIS OF CONSTANTINOPLE (D. 1819) 1 a f 1 k k k @ k k k k k j k k k k k ek k fk k a f jz ό - ξα σοι τῷ δεί-ξαν-τι τὸ φῶς. ό - ξα ἐν ὑ - ψί

Διαβάστε περισσότερα

Question 8.1 Noting that h = h(t) for ideal gases, hence, h 1 = h 2 since T 1 = T 2 = 25 C. From the steady energy equation: P 2

Question 8.1 Noting that h = h(t) for ideal gases, hence, h 1 = h 2 since T 1 = T 2 = 25 C. From the steady energy equation: P 2 Quetion 8. Noting tt ( or idel ge, ence, ince 5. From te tedy energy eqution: Q & & 5 k e rte o entroy cnge o ir i: Q Q& ir 5 k ΔS& AIR ir 0.0889 k/k 98 K cont. 0 y Quetion 8. e roertie o te ter re 00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11.

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11. Dijagrami:. Udužnih sia N Greda i konoa. Popre nih sia TZ 3. Momenata savijanja My. dio Prosta greda. Optere ena koncentriranom siom F I. Reaktivne sie:. M A = 0 R B F a = 0. M B = 0 R A F b = 0 3. F =

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

COMPLICITY COLLECTION autumn / winter

COMPLICITY COLLECTION autumn / winter COMP LI C I TY COLLE C TI ON a ut umn / winte r 2 0 1 7 1 8 «T o ρ ο ύ χ ο ε ί ν α ι τ ο σ π ί τ ι τ ο υ σ ώ μ ατ ο ς». Τ ο σ ώ μ α ν τ ύ ν ε τα ι μ ε φ υ σ ι κ ά ν ή μ ατα κ α ι υφά σ μ ατα α π ό τ η

Διαβάστε περισσότερα

Veliine u mehanici. Rad, snaga i energija. Dinamika. Meunarodni sustav mjere (SI) 1. Skalari. 2. Vektori - poetak. 12. dio. 1. Skalari. 2.

Veliine u mehanici. Rad, snaga i energija. Dinamika. Meunarodni sustav mjere (SI) 1. Skalari. 2. Vektori - poetak. 12. dio. 1. Skalari. 2. Vele u ehc Rd, g eegj D. do. Sl. Veo 3. Tezo II. ed 4. Tezo IV. ed. Sl: 3 0 pod je jedc (ezo ulog ed). Veo: 3 3 pod je jedc (ezo pog ed) 3. Tezo dugog ed 3 9 pod je jedc 4. Tezoeog ed 3 4 8 pod je jedc

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

M p f(p, q) = (p + q) O(1)

M p f(p, q) = (p + q) O(1) l k M = E, I S = {S,..., S t } E S i = p i {,..., t} S S q S Y E q X S X Y = X Y I X S X Y = X Y I S q S q q p+q p q S q p i O q S pq p i O S 2 p q q p+q p q p+q p fp, q AM S O fp, q p + q p p+q p AM

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestskej rady v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný:

Διαβάστε περισσότερα

Rekreácia a cestovný ruch

Rekreácia a cestovný ruch Rekreácia a cestovný ruch " Turizmus a jeho podiel na tvorbe HDP Cestovný ruch je najefektívnejšou činnosťou na produkciu devíz a významným faktorom politiky zamestnanosti. Príjmy z aktívneho zahraničného

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4672 Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013 119 Αριθμός 88 Ο Παναγιώτης Κουτσού, μόνιμος Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, απεβίωσε

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Makov Návrh

Územný plán obce Makov Návrh Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Ţilina Ateliér: AUT, Ţitná 13, 010 01 Ţilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Makov Návrh TEXTOVÁ

Διαβάστε περισσότερα

22o YNE PIO I O O IA 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

22o YNE PIO I O O IA 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - TEL: +30210 9956955, +30210 7277545, +30210 7277548 FAX: +30210 9923281, +30210 7248979 website: http://www.hri.org/iagp/, http://www.iagp.gr E-mail: kboud714@ppp.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

5.2 (α) Να γραφούν οι εξισώσεις βρόχων για το κύκλωμα του σχήματος Π5.2α. (β) Να γραφούν οι εξισώσεις κόμβων για το κύκλωμα του σχήματος Π5.

5.2 (α) Να γραφούν οι εξισώσεις βρόχων για το κύκλωμα του σχήματος Π5.2α. (β) Να γραφούν οι εξισώσεις κόμβων για το κύκλωμα του σχήματος Π5. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 5. (α) Να βρεθεί η τιμή της σύνθετης αντίστασης Ζ(s) των τριών κυκλωμάτων στο σχήμα Π5. (β) Να βρεθούν οι πόλοι και τα μηδενικά της Ζ(s). (γ) Να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του οικονομικά ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ04.01 5 ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής Όπως συμβαίνει στη φύση έτσι και ο άνθρωπος θέλει να πετυχαίνει σπουδαία αποτελέσματα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

pa tre cân d-o ca pe us cat și din ră u ta a tea e gip te ni

pa tre cân d-o ca pe us cat și din ră u ta a tea e gip te ni Ήχος Γα pa tre cân d-o ca pe us cat și din ră u ta a tea e gip te ni i lor scă pând is ra e li tea nul stri ga: iz bă vi to ru lui și Dum ne ze u lui nos tru să-icân tăm fin ţi lor mu ce nici ru ga a ţi

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του ισοδύναμου πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-!  #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

0,8A. 1,2a. 1,4a. 1,6a F 2 5 2A. 1,6a 1,2A

0,8A. 1,2a. 1,4a. 1,6a F 2 5 2A. 1,6a 1,2A Sttik určité konštrukie Znie č. : JEDNODUCHÝ ŤH TLK rík : Učte prieeh normáovýh sí, normáovýh npätí posunutí priereov. rieeh uveenýh veičín náornite grfik. Shém poľ. čís kóu 0,8 0,8, 0,5,,6, 0,8, 0,6,8

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

İ Organized Input. The maximum material thickness for the perforation process is 10mm from 0,30mm. (2000X4000mm)

İ Organized Input. The maximum material thickness for the perforation process is 10mm from 0,30mm. (2000X4000mm) İ Organized Input - - The maximum material thickness for the perforation process is 10mm from 0,30mm. (2000X4000mm) Maximum material thickness for expanded process is 6x2600 mm. Türk Telekom / Perfore

Διαβάστε περισσότερα