Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1"

Transcript

1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

2 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1. Úvod 4 A.1.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 4 A.1.2. Riešiteľský kolektív 4 A.2. Dôvody obstarania nového ÚPN mesta Turčianske Teplice 4 A.3. Hlavné ciele rozvoja územia 6 A.3.1. Základné údaje charakterizujúce územie mesta 6 A.3.2. Ciele rozvoja územia 6 A.4. Zhotnotenie doterajšej územnoplánovacej dokumentácie 7 A.5. Údaje o súlade riešenia so zadaním ÚPN mesta Turčianske Teplice 7 A.6. Výsledky alternatívnych riešení 7 A.6.1. Všeobecne 7 A.6.2. Porovnanie alternatívnych riešení v koncepte 8 A.7. Zdôvodnenie prípadného spracovania doplňujúcich prieskumov a rozborov, prípadne prepracovania zadania 9 A.8. Súpis použitých územnoplánovacích podkladov a iných podkladov so zhodnotením ich využitia pri riešení 9 A.8.1. Podklady 9 A.8.2. Výstupy z relevantných podkladov s dopadom na riešené územie 10 B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 20 B.1. Vymedzenie riešeného územia a záujmového územia 20 B.1.1. Základné údaje charakterizujúce územie mesta 20 B.1.2. Vymedzenie riešeného územia 20 B.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu 21 B.2.1. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu VÚC Žilinského kraja 21 B.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady mesta 28 B.4. B.3.1. Obyvateľstvo, ekonomické aktivity, zamestnanosť 28 Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešeného mesta do systému osídlenia 36 B.4.1. Širšie vzťahy 36 B.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 37 B.5.1. Základná koncepcia usporiadania 37 B.5.2. Funkčné členenie a organizácia územia 39 B.6. Návrh funkčného využitia územia mesta 41 B.6.1. Všeobecne 41 B.6.2. Rozvoj obytnej funkcie 42 B.6.3. Rozvoj výrobnej funkcie 43 B.6.4. Rozvoj zariadení občianskeho vybavenia, rekreácie a cestovného ruchu, telovýchovných aktivít a športových plôch 43 B.6.5. Rozvoj plôch zelene 44 B.6.6. Návrh územia pre riešenie vo väčšej podrobnosti 44 B.6.7. Návrh ochrany kultúrnych hodnôt 45 B.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia, výroby a rekreácie 47 B.7.1. Návrh riešenia bývania 47 B.7.2. Návrh riešenia občianskeho vybavenia 49 B.7.3. Výroba a výrobné služby 62 B.7.4. Rekreácia a cestovný ruch 70 B.8. Vymedzenie zastavaného územia 75 B.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 75 B.9.1. Ochrana prírodných hodnôt 75 B.9.2. Ochrana povrchových a podzemných vôd a vodných zdrojov 76 B.9.3. Ochranné pásma a bezpečnostné pásma hlavných rádov technickej infraštruktúry 77 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 2

3 B.10. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami, civilná ochrana 78 B Záujmy obrany štátu, špeciálna ochrana 78 B Požiarna ochrana 78 B Ochrana pred povodňami 79 B Civilná ochrana 79 B.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny 80 B Ochrana prírodných hodnôt, identifikácia prvkov R-ÚSES v katastri 80 B Tvorba krajiny, krajinnoekologický plán (optimálne priestorové a funkčné využívanie mesta Turčianske Teplice) 81 B.12. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia 94 B Doprava 94 B Vodné hospodárstvo 107 B Energetika a energetické zariadenia 113 B Pošta a telekomunikácie 123 B.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie 126 B.14. B B B Zásady funkčného využívania územia vo vzťahu k ekologickej únosnosti územia 126 Návrh opatrení na elimináciu alebo obmedzenie stresových prvkov v krajine 126 Zásady vymedzenia hraníc zastavaného územia, návrh opatrení na zachovanie a obnovenie krajinnoestetických hodnôt územia 126 B Ochrana zložiek životného prostredia 126 B Faktory negatívne ovplyvňujúce životné prostredie 128 B Faktory pozitívne ovplyvňujúce životné prostredie 129 B Návrh zásad a opatrení pre nakladanie s odpadmi 129 Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložísk a dobývacích priestorov 129 B.15. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu 130 B Návrh opatrení ochrany prírody 130 B Návrh protipovodňových a vodohospodárskych opatrení 130 B.16. Celkové hodnotenie koncepcie navrhovaného riešenia 130 B Širšie vzťahy 130 B Krajinno-ekologický potenciál územia 132 B Kultúrno-historický potenciál územia 134 B Sídelný potenciál 135 B Záver 141 VYHODNOTENIE BUDÚCEHO MOŽNÉHO POUŽITIA PP A LPF NA STAVEBNÉ A INĚ ZÁMERY 142 NÁVRH REGULATÍVOV ÚZEMNÉHO ROZVOJA, NÁVRH ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ 145 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 3

4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE A.1. A.1.1. ÚVOD ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI A SPRACOVATEĽOVI Práce na novom územnom pláne mesta Turčianske Teplice (ÚPN mesta Turčianske Teplice) časť čistopis riešenia sú vypracované v zmysle zmluvy o dielo č. 22/2006 medzi : obstarávateľom : a zhotoviteľom : mesto Turčianske Teplice Partizánska č.1, Turčianske Teplice IČO : Ing. arch. Peter KRAJČ, autorizovaný architekt námestie gen. M.R.Štefánika, Žilina IČO : A.1.2. RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV Hlavní riešitelia : Ing. arch. Peter KRAJČ Ing. arch. Peter NEZVAL Urbanizmus zodpovedný projektant : Ing. arch. Peter KRAJČ spolupráca : Ing. arch. Peter NEZVAL Doprava zodpovedný projektant : Ing. Stanislav TABAČEK spolupráca : Ing. arch. Peter NEZVAL Ing. Roman TISO Životné prostredie, občianska vybavenosť, priemysel, bývanie, rekreácia a cestovný ruch zodpovedný projektant : Ing. arch. Peter NEZVAL spolupráca : Ing. Roman TISO Darina FUNTÍKOVÁ Anna VALACHOVÁ Vodné hospodárstvo zodpovedný projektant : Ing. Nataša PAULÍNYOVÁ Energetika - elektrická energia, telekomunikácie : Energetika - plyn, (teplo) : Karol KOLLÁR Ing. Michal LEŠTACH Digitálne spracovanie : spolupráca : Ing. arch. Peter KRAJČ Darina FUNTÍKOVÁ Anna VALACHOVÁ Konštruktérske a pisárske práce : Ing. arch. Peter KRAJČ Ing. Roman TISO Anna VALACHOVÁ Zástupca obstarávateľa : Ing. arch. Eva ZAŤKOVÁ (Odborne spôsobilá osoba, zastupujúca obec v obstarávaní ÚPP a ÚPD). A.2. DÔVODY OBSTARANIA NOVÉHO ÚPN MESTA TURČIANSKE TEPLICE Mesto Turčianske Teplice má vypracovanú platnú územno-plánovaciu dokumentáciu pod názvom : Územný plán kúpeľného miesta Turčianske Teplice, schválenú , č. uznes. 238/94, ktorú vypracovala URKEA spol.s r.o., Lazovná 6, Banská Bystrica. Hlavným riešiteľom tejto ÚPD bol Ing. arch. Jankovič. V čase spracovania uvedeného územného plánu nebola v platnosti súčasná vyhláška č.55/2001z.z. O územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, tiež stavebný zákon č.50/1976 Zb. bol od roku 1994 niekoľkokrát novelizovaný. Z uvedeného vyplýva, že územný Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 4

5 plán mesta z roku 1994 v súčasnosti nespĺňa požiadavky, vyplývajúce z platných právnych predpisov a pri jeho využívaní vznikali problémy (nedostatočne sformulované regulatívy, jednotlivé funkčné plochy nemajú presnú identifikáciu a pod.). Vzhľadom k časovému odstupu od jeho spracovania, novým požiadavkám a zmenám v právnych predpisoch je pre usmerňovanie ďalšieho rozvoja mesta nepoužiteľný. Rozhodnutie o obstaraní nového Územného plánu mesta Turčianske Teplice vyplynulo aj z potreby mesta zabezpečiť rozvoj mesta a jeho katastrálneho územia, bezkolízny rozvoj jednotlivých funkcíí, vrátane rozvoja kúpeľníctva a cestovného ruchu a zároveň zosúladiť územný plán s požiadavkami, vyplývajúcimi zo zákonných ustanovení pre územnoplánovaciu činnosť. Mesto Turčianske Teplice vzhľadom k odôvodneným požiadavkám na ďalší rozvoj, zohľadňujúci súčasnú situáciu v meste, a tiež z dôvodu zapracovania priemetu vyšších územnoplánovacích dokumentov (ÚPN-VÚC) zasahujúcich do katastrálneho územia mesta pristúpilo k zabezpečeniu nového územného plánu. Spracopvanie územného plánu mesta Turčianske Teplice tiež vyplynulo z potrieb mesta zabezpečiť koordinovaný rozvoj mesta v súlade s rozvojom kúpeľníctva a cestovného ruchu v nových spoločensko-ekonomických podmienkach. Pôvodný územný plán bol spracovaný a schválený v roku 1994 a pri spracovaní vychádzal z existujúcich podmienok, ktoré už nezodpovedajú súčasným požiadavkám. Vzhľadom na dosť dlhý časový úsek a legislatívne zmeny sa pristúpilo k návrhu nového riešenia územného plánu, ktorý by lepšie určoval rozvoj mesta v nových legislatívnych pravidlách pri využití poznatkov a pozitívnych výstupov z existujúceho územného plánu, stavu územia a potrieb rozvoja mesta. Pôvodný územný plán vytváral silné podmienky pre rozvoj výroby v meste, kde výroba v klasickom slova zmysle zaznamenala úpadok a z druhej strany nedocenil potrebu rozvoja mesta výrazne postaviť na rozvoji kúpeľníctva a cestovného ruchu. Mesto Turčianske Teplice ako orgán územného plánovania v súlade s 30, ods.1, 4 stavebného zákona v roku 2004 rozhodlo o obstaraní Zmien a doplnkov č.1 územného plánu, obsah Zmien a doplnkov č. 1 bol v koncepte nového územného plánu čiastočne akceptovaný. Neakceptované zmeny zdôvodňujeme väzbou na celkovú urbanistickú koncepciu v zmysle riešenia nového územného plánu. Hlavné dôvody pre obstaranie územného plánu :! Zabezpečenie ďalšieho rozvoja a bezkolízneho fungovania mesta vytypovaním a schválením najvhodnejších rozvojových plôch, určením koncepcie usporiadania mesta.! Získanie právne záväzného dokumentu, usmerňujúceho rozvoj mesta na základe odborných kritérií a dohody všetkých zainteresovaných (občanov a organizácií mesta, mestskej samosprávy, štátnej správy a pod.).! Stanovenie zásad funkčného využitia plôch mesta tak, aby nedochádzalo k nežiadúcim kolíziám jednotlivých funkcií.! Stanovenie limitov využitia plôch katastrálneho územia v súlade s prírodnými danosťami a potrebou vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, dosiahnutie a udržanie ekologickej stability.! Stanovenie regulatívov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v meste a vo voľnej krajine.! Vzájomná koordinácia činností v území, zabezpečujúca účelné a perspektívne vynakladanie prostriedkov na technickú infraštruktúru.! Vytvorenie ponuky využiteľných voľných plôch, napomáhajúcej rozvoju všetkých funkcií, vrátane hospodárskej základne mesta. Hlavným cieľom územného plánu bude zabezpečenie územných a technických podmienok pre ďalší rozvoj mesta a riešeného územia v koordinovanom súvzťahu so záujmovým územím (okres Turčianske Teplice) v etapách do roku 2010 a do roku 2020 pre nasledovný počet obyvateľov : Rok Počet obyvateľov % Ročný prírastok v % , ,7 + 0, ,6 + 0,48 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 5

6 Koncept riešenia územného plánu mesta bol spracovaný v alternatívach alternatívne boli riešené najmä :! Návrh funkčného a priestorového rozvoja mesta s porovnaním alternatív, najmä priemyselných plôch a plôch vyššej občianskej vybavenosti.! Pokrytie potreby bytovej výstavby rôznym podielom individuálnej a hromadnej formy bytovej výstavby.! Polohu nadradených cestných ťahov vo vzťahu k zastavanému územiu mesta (návrh výhľad vo väzbe na dopravnú koncepciu navrhovanú v ÚPN-VÚC Žilinského kraja). Na základe schváleného projektu od MVRR SR získalo mesto nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ na vypracovanie nového územného plánu. Nový územný plán mesta obsahuje všetky potrebné náležitosti v zmysle zákona č.50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku a následných vykonávacích predpisov a poriadkov súčasnej platnej legislatívy, vrátane Vyhlášky MŽP SR č.55 O územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Okrem týchto nevyhnutných náležitostí ÚPD je súčasťou spracovaného ÚPN mesta Turčianske Teplice vypracovanie krajinnoekologického plánu (KEP) ako súčasť prieskumov a rozborov (samostatný eleborát) a posúdenie vplyvov na životné prostredie, podľa zákona č.24/2006 Zb. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) v znení zmien a doplnkov následných zákonov. Tento dokument bol spracovaný po vypracovaní konceptu riešenia. Koncept riešenia bol II. etapou v procese obstarávania ÚPN mesta. V I. etape boli spracované PR+R, KEP a schválené zadanie na vypracovanie ÚPN mesta. Návrh riešenia je vypracovaný po prerokovaní konceptu a jeho následnom vyhodnotení. Návrhu riešenia tiež predchádzalo vypracovanie posúdenia alternatívnych riešení na životné prostredie podľa paragrafu 13 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Do čistopisu boli zapracované vyhodnotené pripomienky k návrhu. Spôsob spracovania, obsah a rozsah, vrátane termínov v procese obstarávania bol dohodnutý a je súčasťou zmluvy o dielo č. 22/2006 medzi obstarávateľom (mesto Turčianske Teplice) a zhotoviteľom (Ing. arch. Peter Krajč). V obstarávaní bude mesto zastupuje a bude zastupovať Ing. arch. Eva Zaťková, oprávnená osoba a obstarávanie ÚPP a ÚPD. A.3. A.3.1. HLAVNÉ CIELE ROZVOJA ÚZEMIA ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE ÚZEMIE MESTA V koncepcii riešenia vychádzame zo skutočnosti, že mesto Turčianske Teplice je od roku 1996 okresným mestom a významným kúpeľným mestom. V štruktúre osídlenia je centrom Horného Turca, kde si vytvorilo prirodzenú spádovosť okolitých vidieckych sídiel. Mesto sa nachádza cca 23 km severne od susedného okresného mesta Martin, ktoré je zároveň centrom celého Turca. Mesto Turčianske Teplice má schválený samostatný územný plán riešený v rozsahu celého zastavaného územia, respektíve katastrálneho územia. Vzhľadom na nutnosť aktualizácie v súvislosti s ďalším rozvojom územia mesto pristúpilo k obstaraniu nového ÚPN. Nutnosť vypracovania nového ÚPN mesta vyplynula aj z rozhodnutia už ďalej nezabezpečovať aktualizáciu rozvoja tohto významného kúpeľného mesta formou doplnkov ÚPN mesta, ktoré svojim riešením komplexne neobsiahne a nerieši celkový urbanistický rozvoj. A.3.2. CIELE ROZVOJA ÚZEMIA Hlavným cieľom riešenia je získanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorá bude komplexne riešiť územný rozvoj mesta, rozvojové možnosti a limity územia v súlade so súčasnou platnou legislatívou a zároveň bude po schválení záväzným dokumentom pre mesto v procese povoľovania a realizácie plánovaných zámerov územného rozvoja mesta. Tieto požiadavky už súčasný územný plán nespĺňa. Pri vypracovaní nového ÚPN mesta sa sledujú najmä tieto hlavné rozvojové ciele územia :! Optimálne riešenie spôsobu využitia a usporiadania územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a únosnosti územia.! Odstránenie funkčných a priestorových disproporcií.! Koordinovanie záujmov v území.! Regulovanie a usmerňovanie investičnej činnosti a záujmov v území. Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 6

7 ! Urbanistickom návrhom skvalitnenie životného prostredia v meste.! Zabezpečenie ochrany kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt.! Optimalizovanie sociálneho zloženia obyvateľstva.! Dobudovanie verejnej, dopravnej, občianskej a technickej vybavenosti mesta.! Navrhnutie plôch pre verejno-prospešné stavby.! Riešenie primeraného rozvoja mesta, vzhľadom na význam a polohu mesta a predpokladaný demografický vývoj.! Účelné a čo najoptimálnejšie využitie územia mesta pri rešpektovaní záväznej časti ÚPN - VÚC Žilinského kraja a regionálneho územného systému ekologickej stability.! Skvalitnenie života obyvateľov v meste a aktivizácia identity občanov k bydlisku.! Zosúladenie záujmov kúpeľov a mesta v území.! Vytvorenie predpokladov a podmienok pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby identifikáciou zastavaného územia, stanovené hranicou zastavaného územia k , a tiež návrhom nových plôch v extraviláne pre rozvoj uvedenej funkcie pri zohľadnení záujmov vyplývajúcich z poľnohospodárskej výroby a ochrany PP (poľnohospodárskej pôdy).! Stanovenie podmienok rozvoja občianskej vybavenosti v jednotlivých oblastiach.! Stanovenie podmienok pre rozvoj výroby.! Vytvorenie predpokladov a podmienok pre rozvoj rekreácie a turizmu.! Vytvorenie podmienok pre komplexné dobudovanie technickej infraštruktúry.! Vytvorenie predpokladov a podmienok pre rozvoj optimálnej komunikačnej siete automobilovej, cyklistickej a pešej dopravy vrátane smerových a šírkových úprav komunikácií a vymedzenia plôch pre statickú dopravu vo väzbe na plochy rekreácie a športu a ostatnej občianskej vybavenosti. A.4. ZHODNOTENIE DOTERAJŠEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE Rozhodnutie o obstaraní nového Územného plánu mesta Turčianske Teplice vyplynulo z potreby mesta zabezpečiť rozvoj mesta a jeho katastrálneho územia, bezkolízny rozvoj jednotlivých funkcií, vrátane rozvoja kúpeľníctva a cestovného ruchu a zároveň zosúladiť územný plán s požiadavkami, vyplývajúcimi zo zákonných ustanovení pre územnoplánovaciu činnosť. Doterajší Územný plán kúpeľného mesta Turčianske Teplice, vypracovala v roku 1994 URKEA, s r.o. Banská Bystrica. Schválený bol uznesením MZ v Turčianskych Tepliciach č. 238/94 z v tom čase nebola v platnosti súčasná vyhláška č.55 / 2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, tiež stavebný zákon č.50/1976 Zb. bol od roku 1994 niekoľkokrát novelizovaný. Z uvedeného vyplýva, že územný plán mesta z roku 1994 v súčasnosti nespĺňa požiadavky, vyplývajúce z platných právnych predpisov a pri jeho využívaní vznikali problémy (nedostatočne sformulované regulatívy, jednotlivé funkčné plochy nemajú presnú identifikáciu a pod.). Pôvodný územný plán vytváral silné podmienky pre rozvoj výroby v meste, kde výroba v klasickom slova zmysle zaznamenala úpadok a z druhej strany nedocenil potrebu rozvoja mesta výrazne postaviť na rozvoji kúpeľníctva a cestovného ruchu. Z prác na novom ÚPN mesta boli ukončené v 08/2006 prieskumy a rozbory a vypracovanie zadania v 09/2006. koncept riešenia v dvoch alternatívach bol vypracovaný v 01/2007 a EIA v 03/2007. A.5. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM ÚPN MESTA TURČIANSKE TEPLICE Čistopis riešenia je vypracovaný v súlade so schváleným zadaním. V minimálnej miere sa prehodnocujú zmeny a doplnky vypracované v roku 2005, ktoré boli v zadaní uvedené akceptovať. V zásade tieto zmeny vychádzajú v ústrety celkovej a vyváženej koncepcii rozvoja mesta a tiež zosúlaďujú novonavrhované väzby na okolité územie s pôvodne navrhovanými zmenami a doplnkami. A.6. A.6.1. VÝSLEDKY VARIANTNÝCH RIEŠENÍ SPRACOVANÝCH V KONCEPTE RIEŠENIA VŠEOBECNE Koncept riešenia územného plánu mesta bol vypracovaný alternatívnym riešením. Vzhľadom k jasne definovanému urbanistickému skeletu daného územia, reprezentovaného existujúcimi a navrhovanými líniovými stavbami, navrhované alternatívne riešenie zahŕňa v prevažnej miere alternatívne využitie dopravného skeletu vymedzených navrhovaných nových plôch (občianska vybavenosť bývanie v lokalite centrum východ, a to v návrhu alebo vo výhľade). Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 7

8 Do alternatívneho riešenia územia bola zahrnutá aj plocha spadajúca do k.ú. obce Háj (plocha východne od cesty I/65),kde je navrhovaná občianska vybavenosť alebo. priemysel. Alternatívne boli riešené aj navrhované respektíve výhľadové plochy v priemyselnej zóne Diviaky - západ B. Táto plocha bola riešená v návrhu alebo vo výhľade. Alternatívy sú zrejmé z výkresov konceptu riešenia č.4a a 4B (Komplexné výkresy priestorové usporiadania a funkčného využívania územia v alternatívach), alternatívne bol tiež vyhodnotený záber PP. A.6.2. POROVNANIE ALTERNATÍVNYCH RIEŠENÍ V KONCEPTE RIEŠENIA A Alternatívny rozvoj obytnej funkcie Alt. A návrh 435 b.j. z toho IBV 210 b.j. z toho HBV 225 b.j. Alt. B návrh 460 b.j. z toho IBV 235 b.j. z toho HBV 225 b.j. Najväčší rozvoj IBV bol riešený v lokalite Dolná Štubňa západ a Turčiansky Michal respektíve Zorkovce sever a HBV v lokalite Horné Rakovce (dokompletovanie rozostavanej HBV vo vymedzenom území). A Alternatívny rozvoj výrobnej funkcie Ťažiskové rozvojové plochy priemyslu v lokalite Diviaky - sever A, B, C a Diviaky západ A, C, D boli v riešení obidvoch alternatív. Alternatívne bolo riešené územie priemyslu Diviaky západ B, kde je toto vymedzené územie riešené v návrhu alebo vo výhľade. Alternatívny zámer bol naznačený aj na ploche určenej v ÚPN VÚC ŽK na výhľadové plochy pre priemysel. Ide o zónu priemysel východ, ktorá v plnom rozsahu zasahuje do k.ú. Háj a leží pri ceste I/65. V tomto prípade bola alternatívne riešená navrhovaná plocha v čast tohto územia na využitie pre umiestnenie obchodných centier. A Alternatívny rozvoj zariadení občianskej vybavenosti, rekreácie a cestovného ruchu, telovýchovných aktivít a športových plôch Alternatívne bol v tejto oblasti v koncepte riešenia daný názor len na budúce umiestnenie zariadení vyššej občianskej vybavenosti obchodno-spoločenského centra. V obidvoch alternatívach bola táto vybavenosť smerovaná na umiestnenie pri ceste I/65 na disponibilné plochy na západ, či východ od spomínanej cesty. Alternatívne umiestnenie tejto občianskej vybavenosti na východ od cesty I/65 riešil rozvoj tejto funkcie v k.ú. Háj. A Alternatívny rozvoj dopravných zariadení Základné riešenie dopravného skeletu územia v hierarchii existujúcich a navrhovaných komunikácii bolo v obidvoch alternatívach rovnaké. Rozdiel bol len v dvoch polohách pri trasovaní hlavnej zbernej komunikácie v časti Turčianske Teplice centrum a Diviaky rozhranie Horné a Dolné Rakovce. A Alternatívny rozvoj technického vybavenia územia Základné riešenie skeletu technického vybavenia územia v hierarchii existujúcich a navrhovaných hlavných rádov sietí bolo v obidvoch alternatívach rovnaký. A Alternatívne vyhodnotenie záberov PP Urbanistický návrh riešil v koncepte riešenia rozvoj jednotlivých funkčných zložiek v 31 lokalitách, v dvoch alternatívach, čo bolo zdokumentované v tabuľke Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde podľa Z.z. SR 220/2004, Vyhláška č. 508/2004. Alternatíva A celkovo sa predpokladal rozvoj na ploche 238,52 ha. Z celkového záberu je 219,07 ha na poľnohospodárskej pôde. V urbanistickom riešení bol plánovaný záber a nepoľnohospodárskej pôd a zastavaných plôch na výmere 19,45 ha. Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 8

9 Alternatíva B celkovo sa predpokladal rozvoj na ploche 219,41 ha. Z celkového záberu bolo 200,81 ha na poľnohospodárskej pôde. V urbanistickom riešení bol plánovaný záber a nepoľnohospodárskej pôd a zastavaných plôch na výmere 18,60 ha. A.7. ZDÔVODNENIE PRÍPADNÉHO SPRACOVANIA DOPLŇUJÚCICH PRIESKUMOV A ROZBOROV, PRÍPADNE PREPRACOVANIA ZADANIA Pred vypracovaním čistopisu riešenia nebolo nutné vypracovať doplňujúce prieskumy a rozbory a ani prepracovať schválené zadanie. A.8. A.8.1. SÚPIS POUŽITÝCH ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH PODKLADOV A INÝCH PODKLADOV SO ZHODNOTENÍM ICH VYUŽITIA PRI RIEŠENÍ PODKLADY A Schválená ÚPD, vzťahujúca sa k riešenému územiu! ÚPN VÚC Žilinského kraja (združenie VÚC Žilina, 1998), záväzná časť schválená vyhlásením nariadenia vlády SR č. 223/1998 zo dňa ! ÚPN VÚC Žilinského kraja zmeny a doplnky (združenie VÚC Žilina, 02/2005), záväzná časť schválená zastupiteľstvom ŽSK VZN č.6 zo dňa ! ÚPN kúpeľného miesta Turčianske Teplice (URKEA Banská Bystrica, 01/1994), schválený dňa č. uznes. MZ v Turčianskych Tepliciach 238/94. A Územno-plánovacie podklady! ÚPN kúpeľného miesta Turčianske Teplice zmeny a doplnky (ak.arch. M. Jesenský, 05/2005).! Regionálny ÚSES okresu Martin, Regioplán Nitra, Ekoped Žilina, 1993.! PR+R ÚPN mesta Turčianske Teplice, 08/2006, Ing. arch. Krajč a kolektív,! Zadanie pre ÚPN mesta Turčianske Teplice, 09/2006, Ing. arch. Zaťková,! Koncept ÚPN mesta Turčianske Teplice - 01/2007, návrh 05/2007, Ing. arch. Krajč,! Prehľad pripomienok ku konceptu ÚPN mesta Turčianske Teplice a vyhodnotenie pripomienkového konania, 05/2007, Ing. arch. Zaťková! Správa a následný Posudok o hodnotení vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu ÚPN mesta Turčianske Teplice, RNDr. Miloslav Badík ENVI-EKO 04/2007, Ing. Beáta Vaculčíková, 05/2007 A Prieskumné práce! Prieskumné práce v teréne, za účelom zistenia skutočného využitia plôch, objektov technickej a dopravnej infraštruktúry, priestorových pomerov, negatívnych javov a pod. (Ing. arch. Peter Nezval a kol., 07-08/2006). A Dopravná a inžinierska dokumentácia! Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KÚRS, 2001).! Územný plán VÚC Žilinského kraja! R3 Šturec križovatka - variant 1 (informačný bulletin)! R3 Šturec križovatka - variant 2 (informačný bulletin)! R3 Horná Štubňa obchvat (informačný bulletin)! Celoštátne sčítanie dopravy (CSD) na území Slovenskej republiky v roku 2005,! výstupy zo stránky Cykloturistické trasy v regione Turiec - Horný Turiec Turčianske Teplice, turistická mapa A Konzultácie, ostatné podklady, mapové podklady! Mapy v mierke 1:5 000 (Katastrálny úrad Turčianske Teplice).! Mapy v mierke 1: (Geodézia mapová služba, MsÚ Turčianske Teplice).! Vyhláška MZ SR č. 23/2000 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach. Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 9

10 ! Program odpadového hospodárstva do roku 2005 (vypracovaný technickým oddelením MsÚ Turčianske Teplice, 09/2002).! Štatút kúpeľného mesta Turčianske Teplice, (schválený uznesením vlády SR z č. 830).! KEP Turčianske Teplice (arch. Pavel Auxt, 07/2006).! Súpis pamiatok na Slovensku.! Súpis parciel KN, údaje BPEJ PP.! Internetová stránka A ostatné údaje, vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, ako odpovede po oznámení a započatí prác na ÚPN mesta Turčianske Teplice (viď. dokladová časť).! Konzultácia a podklady získané jednotlivými profesiami od odborných orgánov a organizácií štátnej správy, v súvislosti s vodným hospodárstvom, energetikou a ochranou prírody. A.8.2. VÝSTUPY Z RELEVANTNÝCH PODKLADOV S DOPADOM NA RIEŠENÉ ÚZEMIE A Výstup zo zámerov trasovania R3 Návrh rýchlostnej cesty R3 je v súlade so záväznou časťou Koncepcie územného rozvoja Slovenska, v súlade s územným plánom VÚC Žilinského kraja, vychádza z predpokladaného rozvoja cestnej siete, miestnych podmienok a hlavne z dopravného zaťaženia dotknutého cestného ťahu. Uznesením vlády SR č. 162/2001 bol odsúhlasený Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, v ktorom je cesta I/65 v uvedenom úseku zaradená do siete rýchlostných ciest ako rýchlostná cesta R3 (E77), ktorá by mala perspektívne prevziať funkciu medzinárodnej trasy, tzv. severojužný ťah a je definovaná nasledovne : R3 - štátna hranica MR / SR Šahy Krupina Zvolen Žiar nad Hronom Turčianske Teplice Martin Kraľovany Dolný Kubín Trstená štátna hranica SR / PR (s alternatívnym vedením úseku Zvolen Banská Bystrica Užanka Turčianske Teplice), dĺžka ťahu je 234 km. Výstavba tohto cestného ťahu zabezpečí vyššiu cestovnú rýchlosť, plynulosť premávky a úsporu času cestujúcich. Zníží sa hluk a exhaláty z dopravy a v neposlednej miere sa zvýši aj bezpečnosť chodcov a cyklistov v sídlach. Vzhľadom k tomu, že sa v budúcnosti bude jednať o rýchlostnú cestu s obmedzeným prístupom, je potrebné v danom území vybudovať náhradnú súbežnú komunikáciu t.j. I/65. V termíne spracovania VÚC Žilinského kraja Zmeny a doplnky bola vypracovaná porovnávacia štúdia vedenia trasy R3 a cesty E77 pod názvom Prepojenie daľnice D1 a rýchlostných ciest R1 a R3 Dolný Kubín Ružomberok Banská Bystrica Zvolen a štúdia prepojenia Dolný Kubín Martin Šášovské Podhradie Zvolen. Výsledky tejto štúdie budú mať vplyv na navrhovaný úsek trasy R3, ktorý je premietnutý do konceptu riešenia ÚPN mesta Turčianske Teplice. Trasovanie rýchlostnej komunikácie katastrálnym územím mesta Turčianske Teplice je v ÚPN mesta riešené ako výhľadové nakoľko sa predpokladá realizácia tejto cesty po návrhovom roku tohto ÚPN mesta (rok 2020) A Výstup z R - ÚSES Pre okres Martin bol vypracovaný R ÚSES. Pre mesto Turčianske Teplice nebol vypracovaný samostatný M ÚSES. Do grafickej i textovej časti boli zapracované rozhodujúce krajinno-ekologické výstupy z R-ÚSES-u, zahŕňajúce hlavne hranice chránených území, biocentrá, biokoridory, priestory s vysokou krajinnou diverzitou, a tiež genofondové lokality, ktoré ovplyvnia budúci rozvoj mesta Turčianske Teplice. A Výstup z ÚPN kúpeľného miesta Turčianske Teplice Zmeny a doplnky V roku 2005 mesto Turčianske Teplice obstaralo vypracovanie zmien a doplnkov schváleného územného plánu z roku Tieto zmeny v 20 lokalitách územia mesta boli vypracované na základe požiadaviek MZ v Turčianskych Tepliciach. Mesto Turčianske Teplice rozhodlo pristúpiť k vypracovaniu nového ÚPN mesta, v krátkom čase po vypracovaní Zmien a doplnkov. Tieto Zmeny a doplnky boli schválené v MZ mesta pod uznesením č. 459/2006 dňa s účinnosťou od Vzhľadom na optimálne funkčné využitie plôch vo vzťahu k celkovej koncepcii rozvoja mesta, navrhujeme v nasledovných schválených lokalitách tieto zmeny oproti schváleným Zmenám a doplnkom, ktoré sú zapracované do nového územného plánu mesta Turčianske Teplice. Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 10

11 V návrhu prehodnocujeme riešenie v týchto lokalitách (podľa označenia v Zmenách a doplnkoch) :! lokalita 1 - plochu pôvodne navrhovanú na IBV meníme na výhľadovú plochu pre umiestnenie HBV, zdôvodnenie : v ÚPN mesta sú navrhované dostatočné plochy pre rozvoj IBV. Uvedená plocha sa nachádza v tesnom dotyku s centrom mesta a z toho dôvodu ju rezervujeme vo výhľade pre umiestnenie mestotvornejšej výstavby HBV.! lokalita 11 - plochu pôvodne navrhovanú pre priemysel čiastočne zmenšujeme (do územia zasahuje genofondová lokalita),! lokalita 12 - plochu pôvodne navrhovanú na IBV meníme na plochu pre umiestnenie občianskej vybavenosti (služby v CR), zdôvodnenie : uvedená lokalita sa nachádza v komplexe objektov a zariadení formujúcich sa pre služby v cestovnom ruchu a umiestnenie občianskej vybavenosti. Občianska vybavenosť v rámci uvedenej lokality bude mať prevládajúcu funkciu, čo však nevylučuje umiestnenie bývania respektíve ubytovania (napr. polyfunkčný RD).! lokalita 15 a 16 - plochy boli pôvodne navrhované na umiestnenie priemyslu. Celá lokalita 16 je riešená v ÚPN mesta pre priemysel, ale vo výhľade, obdobne to platí pre časť lokality č.15.! lokalita 17 - plochu pôvodne navrhovanú na bývanie vo forme IBV meníme na plochu občianskej vybavenosti v oblasti rekreácie a cestovného ruchu (nástupné centrum do lesoparku Bôr), zdôvodnenie : uvedená lokalita sa nachádza v blízkosti lesoparku Bôr vhodnom pre umiestnenie zariadení občianskej vybavenosti. Občianska vybavenosť v rámci uvedenej lokality bude mať prevládajúcu funkciu, čo však nevylučuje umiestnenie bývania respektíve ubytovania, či služieb v rekreácii a cestovnom ruchu (napr. polyfunkčný RD).! lokalita 19 - plochu pôvodne navrhovanú na agroturistické centrum meníme na plochu s prevládajúcou funkciou priemyslu a občianskej vybavenosti obchodného charakteru, zdôvodnenie : V uvedenej lokalite je rozpracovaný investičný zámer uvažujúci s prestavbou areálu pôvodného PD v kombinácii s prevádzkami obchodu a služieb (občianskej vybavenosti). Táto vybavenosť podporí svojou atraktivitou peší ťah medzi budúcim lesoparkom Diviacky háj a centrom mesta. A Vyhodnotenie konceptu riešenia ÚPN mesta Turčianske Teplice v Súhrnnom stanovisku (Ing. arch. Eva Zaťková) Dôvodom pre obstaranie nového územného plánu mesta bola potreba získať záväzný dokument, ktorý bude komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, určí jeho zásady, navrhne vecnú a časovú koordináciu činností, ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Predchádzajúci územný plán mesta, schválený v roku 1994, vzhľadom k časovému odstupu od jeho spracovania, zmenám v právnych predpisoch a novým požiadavkám už súčasným požiadavkám nevyhovuje. Spracovateľom Územného plánu mesta je kolektív autorov pod vedením autorizovaného architekta Ing. arch. Petra Krajča. V súlade s ustanoveniami stavebného zákona č.50/1976 Zb. V platnom znení spracovaniu konceptu územného plánu predchádzali prípravné práce, prieskumy a rozbory, a zadanie, ktoré bolo schválené Mestský zastupiteľstvom v Turčianskych Tepliciach uznesením č.494/2006 zo dňa Koncept územného plánu mesta Turčianske Teplice bol vypracovaný na základe schváleného zadania, niektoré drobné odchýlky budú so zadaním zosúladené pri spracovaní návrhu územného plánu. Koncept Územného plánu bol vypracovaný v dvoch alternatívach. Vzhľadom k jasne definovanému urbanistickému a dopravnému skeletu mesta sa alternatívne návrhy vzťahujú na rôzne funkčné využitie niektorých rozvojových plôch, príp. zaradenie realizácie niektorých plôch do etapy návrh (do roku 2020) alebo alternatívne do etapy výhľad (po roku 2020). V koncepte územného plánu mesta boli voľné plochy medzi cestou I/65 a centrom mesta v alt. A navrhnuté pre funkciu občianskej vybavenosti (obchodné centrá), v alternatíve B pre funkciu bývania Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 11

12 (čiastočne v návrhovom období, čiastočne vo výhľade). Plocha výroby Diviaky - Západ B bola v alt. A zaradená do návrhovej etapy, v alt. B do výhľadovej etapy. Plochy, nachádzajúce sa východne od cesty I/65 v kat. území Háj sú v alt. A navrhnuté pre funkciu výroby, v alt. B pre občiansku vybavenosť (nezáväzné). Koncept Územného plánu mesta bol podľa 21 stavebného zákona zverejnený a prerokovaný s dotknutými obcami, orgánmi štátnej správy, dotknutými fyzickými a právnickými osobami. Verejné prerokovanie za účasti občanov sa uskutočnilo dňa 6. marca Verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvu na životné prostredie strategického dokumentu Koncept územného plánu mesta Turčianske Teplice v zmys-le -u 11 zákona č.24/ 2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa uskutočnilo dňa 17. apríla Pripomienky, doručené v zákonom stanovenej lehote (30 dní odo dňa doručenia oznámenia o prerokovaní v zmysle stavebného zákona, boli vyhodnotené dňa za účasti odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPD podľa 2a stavebného zákona, zástupcov Mesta Turčianske Teplice, SOÚ Turčianske Teplice a spracovateľov územného plánu. Rozpory, súvisiace s pripomienkami NDS Bratislava a SSC Bratislava boli doriešené osobitnými rokovaniami za účasti zástupcov zainteresovaných inštitúcií. Na základe výsledkov zhodnotenia konceptu Územného plánu mesta Turčianske Teplice, výsledkov pripomienkových konaní a vyhodnotenia pripomienok dávame k dopracovaniu návrhu územného plánu mesta nasledovné pokyny : Urbanistická koncepcia Návrh dopracovať podľa alternatívy B so zapracovaním pripomienok - - zosúladiť funkčné členenie územia a znenie regulatívov so schváleným zadaním pre územný plán mesta - výhľadový počet obyvateľov (správa, str. 25, 26) zosúladiť so zadaním - zosúladiť výkres širších vzťahov s ÚPN VÚC Žilinského kraja a jeho zmenami a doplnkami - členenie územia na funkčné plochy a znenie regulatívov zosúladiť s 12, ods.9, 10 vyhl. č.55/ 2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (občianska vybavenosť je súčasťou obytného územia) - rešpektovať v návrhu funkčného využitia pozemkov vydané a platné stavebné povolenia v západnej a severnej časti parku (ul. Kollárova) pre 2 penzióny a kúpalisko, uvedené plochy začleniť medzi plochy s možnosťou umiestnenia občianskej vybavenosti - plochu v severnej časti medzi ulicami Robotnícka a Družstevná (trojuholníkového tvaru, vyznačená šedou ako plocha výroby, v nej T3) pričleniť k ploche bývania A1 - v západnej časti areálu Pedagogickej a sociálnej akadémie na ul. SNP z navrhovanej plochy C3 vyčleniť plochu s možnosťou umiestniť individuálnu bytovú výstavbu - plochu verejnej zelene F 3 s autobusovou zastávkou v k.ú. Turčiansky Michal (bývalá farská záhrada) preklasifikovať na plochu občianskej vybavenosti s autobusovou zastávkou - pozemky v bloku medzi ul. Družstevnou a Hájskou, vrátane parc. č. 1166,1167 a 1168, začleniť medzi polyfukčné plochy občianskej vybavenosti (C3) - pri obytných plochách v prelukách pozdĺž cesty I/65 nepripustiť menšiu vzdialenosť obytných domov od osi cesty, ako je vzdialenosť už existujúcich obytných domov (obmedzenie začleniť do záväznej časti ÚPN) - regulatívmi pre príslušnú plochu umožniť umiestnenie občianskej vybavenosti na parc.č. KN 1166, 1167, zvážiť požiadavky SLK Turčianske Teplice, a.s. na zmenu regulatívov, obsiahnuté v stanovisku k správe o hodnotení vplyvu na ŽP č. 043/ z Doprava - trasu rýchlostnej cesty R 3 v trase súčasnej cesty I/65 pokladať v návrhu za výhľadovú s realizáciou po roku 2020, v návrhovom období do roku 2020 v trase I/65 uvažovať s cestou I. triedy Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 12

13 - do textovej časti návrhu ÚPN doplniť informáciu o budúcom doriešení trasy rýchlostnej cesty R 3 technickou štúdiou; ak z výsledkov technickej štúdie vyplynie v návrhovom období do roku 2020 iná trasa cesty R 3 ako v trase súčasnej cesty I/65, v zmysle stavebného zákona bude potrebné túto zosúladiť najskôr s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou (KURS, ÚPN-VÚC) a až následne s územnými plánmi dotknutých obcí. Súčasne s trasou cesty R 3 bude potrebné doriešiť aj trasu súbežnej cesty - úpravou tvaru navrhovanej križovatky podľa variantného návrhu pripravovanej stavby R3 Šturec - križovatka akceptovať pripomienku investora stavby, t.j. NDS, a.s., IO Žilina (na stavbu prebehol proces EIA a bolo vydané záverečné stanovisko č.363/05-1.6/ml) - ponechať územnú rezervu pre rozostavaný severný prístup do obce Rakša a vyznačiť ho v grafickej časti - v grafickej časti (výkres dopravy) vyznačiť ochranné pásma - doplniť pešie prepojenie medzi ul. Izidora Žiaka a Turčianskou ul. a priečne pešie prepojenie z ulice SNP cez park k športovému areálu Technická infraštruktúra - rozšírenie kapacity vodojemu pre potreby mesta riešiť v súlade s ÚPN VÚC Žilinského kraja - do záväznej časti ÚPN (čl. 7) začleniť požiadavku navrhovať verejné siete, tam kde je to možné, na verejných plochách a navrhovať v jednotlivých zónach zokruhovaný verejný vodovod - umožniť napojenie navrhovaných plôch v kat. území Háj za podmienky využitia voľnej rezervy kapacít technickej infraštruktúry, ostatné potrebné kapacity budú riešiť investori plánovaných prevádzok - navrhnúť na zrušenie vzdušné VN a NN el. vedenia v zastavanom území mesta a ich náhradu podzemnými vedeniami - doplniť do regulatívov - v grafickej časti doplniť napojenie regionálnej skupinovej kanalizácie obcí okresu do ČOV Turčianske Teplice, do výkresu katastrálneho územia v M 1: doplniť hlavné trasy vodovodov a kanalizácie Zachovanie kultúrno - historických hodnôt, ochrana a využívanie prírodných zdrojov, ochrana prírody a tvorba krajiny, ekologická stabilita - bode 10, str.157 doplniť povinnosť vlastníka chrániť objekt NKP v súlade s prí-slušnými ustanoveniami 27 zákona č.49/2002 Z.z. a v druhej časti vety upraviť chybné číslo zákona a nevhodnú formuláciu nasledovne... a pri ich obnove (údržbe, oprave, konzervovaní, rekonštrukcii) postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami 32 zákona č.49/2002 Z.z. - opraviť v grafickej a textovej časti : - názov Vnútorné kúpeľné územie, v zmysle zákona č.538/2005 Z.z. na Kúpeľné územie (legenda grafickej časti), názov liečivých kúpeľov opraviť na liečebných kúpeľov (str.135 odst.5 ) - v grafickej časti zakreslenie severnej a východnej hranice Kúpeľného územia. - v grafickej časti vyznačiť novonavrhované ochranné pásiem prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach, ktoré sú v súčasnosti v legislatívnom procese, - regulatívy pre plochy, ktoré sa nachádzajú aj v Kúpeľnom území zosúladiť s 35 odst.5 zákona č.538/2005 Z.z., ( rozpor v bode č.3 na str.148, kde je umožnené aj prípadné bývanie ) - samostatne definovať regulatívy pre plochy, ktoré sú súčasťou Kúpeľného územia /podľa 35 odst.3-5 zákona č.538/2005 Z.z/, ako aj územia ochranného pásma I. stupňa (podľa vypracovaného návrhu vyhlášky a druhov zakázaných činností), - na str.68 kap.b sú popísané v súčasnosti platné ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a obmedzenia vyplývajúce zo zákona č.277/1994 Z.z. Na ochranné pásma sa v súčasnosti vzťahujú obmedzenia vyplývajúce zo zákona č.538/2005 Z.z. / 26,27,28,29 a 50/ Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 13

14 - doplniť ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov II. a III. stupňa v lokalite BUDIŠ, vyhlásené vyhl. MZ SR č.115/2002 Z.z. z (zasahujú aj do k.ú. Diviaky, Dolná Štubňa, Turčiansky Michal a Turčianske Teplice) - podrobnejšie špecifikovať, v ktorých prípadoch je potrebné navrhované odstraňovanie brehových porastov, zosúladiť s požiadavkou orgánu ochrany prírody nezasahovať do existujúcich brehových porastov a sprievodnej zelene vodných tokov (stať B.15.2) - do záväznej časti územného plánu doplniť regulatívy: a) v záujme plnenia funkcie biokoridoru regionálneho významu, výstavbu a sprievodné urbanizačné aktivity obmedziť pozdĺž Turca a v bezprostrednej blízkosti ostatných vodných tokov (najmä v tzv. nárazníkových zónach vo vzdialenosti m od vodných tokov) b) premeniť nekvalitné lesné porasty s ekologickou a stanovištne nevhodnou štruktúrou na porasty k prírode bližšou štruktúrou a drevinovým zložením, najmä v prípadoch nepôvodných smrekových monokultúr v Turčianskej kotline (Diviaky háj), zvýšiť podiel listnatých drevín a znížiť stupeň zakmenenia porastov, zvyšovať podiel prirodzenej obnovy lesa a znižovať podiel umelej obnovy lesa, s uprednostňovaním výberkového alebo jemu blízkeho spôsobu hospodárenia. Osobitnú pozornosť treba venovať formovaniu štruktúry ekotonu les/bezlesie - doplniť v správe a v záväznej časti genofondovú lokalitu č.222 Park v Turčianskych Tepliciach - genofondovú lokalitu v k.ú. Diviaky vyčleniť z plôch priemyslu Návrh riešenia záujmov ochrany štátu, požiarnej ochrany - Spôsob a rozsah ukrytia obyvateľstva riešiť podľa 4 odst.3 a 15 odst.1 písm. E/ zákona č.42/1994 Z.Z. O civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, 4 vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. O podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek technických podmienok zariadení civilnej ochrany - riešiť umiestnenie požiarnej stanice ako integrovanej stanice záchranného systému spolu s rýchlou zdravotnou pomocou Ochranné pásma - v záväznej časti (č.11, bod 11) doplniť informáciu o podmienkach, za ktorých môže stavba alebo jej časť zasahovať do ochranného pásma dráhy a do obvodu dráhy (viď stanovisko Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Bratislava) - v textovej časti (ods. B ) a záväznej časti (čl.11, bod 12) doplniť ochranné pásmo letiska Dolná Štubňa s obmedzením stavieb el. vzdušných vedení VN a VVN v zmysle vyjadrenia Leteckého úradu SR č.9165/ p/ v grafickej časti zosúladiť ochranné pásma vyznačenie vzletových a približovacích prekážkových rovín a ochranného pásma prechodných prekážkových plôch s požiadavkami, obsiahnutými v liste LÚ SR č.9165/ p/2006 Vyhodnotenie budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy a LPF na stavebné a iné zámery - grafickú časť zosúladiť s požiadavkami podľa -u 5, ods.4, vyhl. Ministerstva pôdohospodárstva č.508/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva 27 zák. č.220/2004 Z.z. - lokality 4 b (priemysel) a 30 a, 30 b (komunikácia) presunúť do výhľadovej etapy - doplniť v tabuľkovej časti vyhodnotenie pre lokalitu 25 c Vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby - zosúladiť so zadaním v grafickej a textovej časti Obsah a forma územnoplánovacej dokumentácie - upraviť jednotlivé výkresy grafickej časti podľa záznamu z kontroly konceptu ÚPN dňa Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 14

15 - upraviť nepresné a chybné údaje, týkajúce sa prírodných liečivých zdrojov, podľa stanoviska Ministerstva zdravotníctva SR č / IKŽ z k hodnoteniu vplyvov na životné prostredie - na katastrálnych mapách jednoznačne definovať ohraničenie funkčne homogénných plôch, pre ktoré platia stanovené zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia pozemkov (výkres regulatívov a záväzných častí ÚPN) - doplniť schému záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb v zmysle vyhl. č.55/2001 Z.z., grafická schéma je neoddeliteľnou súčasťou záväznej časti ÚPN a následne VZN Teplice. Uvedené pripomienky boli zapracované do návrhu riešenia ÚPN mesta Turčianske A Závery Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie vypracovaného podľa paragrafu 13 zákona č. 24/2006 strategického dokumentu ÚPN mesta Turčianske Teplice (RNDr. Miloslav Badík) Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie Hodnotený strategický dokument : Územný plán mesta Turčianske Teplice predkladaný obstarávateľom : Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, Turčianske Teplice bol vyhodnotený v zmysle zákona NR SR č. 24/206 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Príloha č. 5 na základe Rozsahu hodnotenia Obvodného úradu životného prostredia v Martine určeným podľa 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre hodnotenie vplyvov strategického dokumentu Územný plán mesta Turčianske Teplice na životné prostredie list č. ŽP 2007/00097-Ku zo dňa , ktorý v bode 2. Rozsah hodnotenia v časti 2.1. Všeobecné podmienky, bod určil: Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu podľa 9 zákona. V správe o hodnotení rozpracovať všetky body uvedené v prílohe č. 5 zákona, primerane k navrhovanému strategickému dokumentu. Posudzované alternatívy ÚPN mesta Turčianske Teplice Ako bolo uvedené v príslušných kapitolách pre hodnotenie vplyvu strategického dokumentu Územný plán mesta Turčianske Teplice sa hodnotí okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa územie mesta Turčianske Teplice vyvíjalo v zmysle súčasnej platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta) i varianty riešené v koncepte hodnotenej územnoplánovacej dokumentácie, t.j. alternatívy A a B. Vzhľadom k jasne definovanému urbanistickému skeletu daného územia, reprezentovaného existujúcimi a navrhovanými líniovými stavbami, navrhované alternatívne riešenie zahŕňa v prevažnej miere alternatívne využitie dopravného skeletu a vymedzených navrhovaných nových plôch (občianska vybavenosť bývanie v lokalite centrum východ, a to v návrhu alebo vo výhľade). Do alternatívneho riešenia územia je zahrnutá aj plocha spadajúca do k.ú. obce Háj (plocha východne od cesty I/65), kde je alternatívne navrhovaná občianska vybavenosť alebo priemysel. Alternatívne sú riešené aj navrhované respektíve výhľadové plochy v priemyselnej zóne Diviaky západ B. Táto plocha je riešená v návrhu alebo vo výhľade. Alternatívy sú zrejmé z výkresov č.4 A a 4 B (Komplexné výkresy priestorové usporiadania a funkčného využívania územia v alternatívach) konceptu Územného plánu mesta Turčianske Teplice. Alternatívny rozvoj obytnej funkcie Obytné plochy sú v koncepte riešenia navrhované pre predpokladaný rozvoj v alternatívach: alternatíva A návrh 435 b.j. (IBV 210 b.j., HBV 225 b.j.), alternatíva B návrh 460 b.j. (IBV 235 b.j., HBV 225 b.j.). Najväčší rozvoj IBV je riešený v lokalite Dolná Štubňa západ a Turčiansky Michal respektíve Zorkovce sever a HBV v lokalite Horné Rakovce (dokompletovanie rozostavanej HBV vo vymedzenom území). Alternatívny rozvoj výrobnej funkcie V koncepte ÚPN mesta je problematika rozvoja výrobnej funkcie riešená: Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 15

16 a) Vytvorením podmienok pre umiestnenie malých a stredných nezávadných prevádzok priemyslu intenzifikáciou v existujúcich areáloch a na dotykových plochách k týmto areálom a to v lokalitách: - Diviaky sever A 15,6 ha - Diviaky sever B 8,6 ha - Diviaky sever C 15,9 ha - Diviaky západ A 13,1 ha - Diviaky západ B 16,6 ha len alt. A - Spolu 53,2 ha alt. B 69,8 ha alt. A b) Využívaním disponibilných priestorov v pôvodných areáloch, hlavne poľnohospodárskej výroby pre umiestnenie výrobných služieb, skladového hospodárstva a drobnej remeselnej výroby: hospodársky dvor Turčiansky Michal (PD Mošovce), hospodársky dvor Dolná Štubňa (AFG), hospodársky dvor Diviaky (PD Dubové), hospodársky dvor Vieska (AFG) c) Vytvorením podmienok pre možnosť umiestnenia väčšieho areálu technologického parku v území mesta riešeného spoločne pre obidve alternatívy v lokalite: Diviaky západ C 22,6 ha, Diviaky západ D 13,2 ha (spolu 35,8 ha) a v alternatíve A ešte i pre lokalitu Turčianske Teplice východ (k.ú. Háj) 30,1 ha. Ťažiskové rozvojové plochy priemyslu v lokalite Diviaky sever A, B, C a Diviaky západ A, C, D sú v riešení obidvoch alternatív. Alternatívne je riešené územie priemyslu Diviaky západ B, kde je toto vymedzené územie riešené v návrhu alebo vo výhľade. Alternatívny zámer je naznačený aj na ploche určenej v ÚPN VÚC ŽK na výhľadové plochy pre priemysel. Ide o zónu priemysel východ, ktorá v plnom rozsahu zasahuje do k.ú. Háj a leží pri ceste I/65. V tomto prípade je alternatívne riešená navrhovaná plocha v čast tohto územia na využitie pre umiestnenie obchodných centier. Alternatívny rozvoj zariadení občianskej vybavenosti, rekreácie a cestovného ruchu, telovýchovných aktivít a športových plôch Alternatívne je v tejto oblasti v koncepte riešenia daný názor len na budúce umiestnenie zariadení vyššej občianskej vybavenosti obchodno-spoločenského centra. V obidvoch alternatívach je táto vybavenosť smerovaná na umiestnenie pri ceste I/65 alternatívne na disponibilné plochy na západ či východ od spomínanej cesty. Alternatívne umiestnenie tejto občianskej vybavenosti na východ od cesty I/65 rieši rozvoj tejto funkcie v k.ú. Háj. Alternatívny rozvoj dopravných zariadení Základné riešenie dopravného skeletu územia v hierarchii existujúcich a navrhovaných komunikácii je v obidvoch alternatívach rovnaký. Rozdiel je len v dvoch polohách pri trasovaní hlavnej zbernej komunikácie v časti Turčianske Teplice centrum a Diviaky rozhranie Horné a Dolné Rakovce. Alternatívny rozvoj technického vybavenia územia Základné riešenie skeletu technického vybavenia územia v hierarchii existujúcich a navrhovaných hlavných rádov sietí je v obidvoch alternatívach rovnaký. Alternatívne vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy Alternatíva A celkovo sa predpokladá rozvoj na ploche 238,52 ha (219,07 ha na poľnohospodárskej pôde, 19,45 ha na nepoľnohospodárskej pôde a zastavaných plochách). Alternatíva B celkovo sa predpokladá rozvoj na ploche 219,41 ha (200,81 ha na poľnohospodárskej pôde, 18,60 h na nepoľnohospodárskej pôde a zastavaných plochách). Ďalšie doplňujúce údaje o strategickom dokumente územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Turčianske Teplice sú v príslušných častiach Správy o hodnotení (kapitola B. Údaje o priamych vplyvoch územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia, časť I. Údaje o vstupoch, časť II. Údaje o výstupoch) a najmä z konceptu Územného plánu mesta Turčianske Teplice (textová a grafická časť). Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 16

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s.

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s. stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., 942 22 NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/6511140 Nitra a.s. SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ VEĽKÉ ZÁLUŽIE, BÁB, JAROK, LEHOTA, RUMANOVÁ (mikroregionu) 1.Územný plán obce Báb ZMENY

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ateliér: Dom stavbárov blok A, Závodská cesta 4, 010 01 Žilina Pošta: Nám. Fullu 1665/4, 010 08 Žilina tel.: mob.:0903-512152, e-mail.: stefan@krusinsky.sk,

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany Koncept obstarávateľ mesto Šurany spracovateľ Október 2014 OBSTARÁVATEĽ Mesto Šurany Námestie hrdinov č. 1 942 01 Šurany primator@surany.sk Zodpovedný zástupca obstarávateľa Obstarávateľská

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestskej rady v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný:

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Textová časť obstarávateľ: obec Drietoma poverený obstarávaním Ing. arch. Marianna Bogyová autorizovaný architekt SKA, č.0921 AA Odborne spôsobilá osoba pre

Διαβάστε περισσότερα

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ REPROBAN s.r.o. - Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt a kolektív december 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE......4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA Návrh obstarávateľ obec Jablonica spracovateľ Október 2015 OBSTARÁVATEĽ Obecný úrad Jablonica Trnavská 801, 906 32 Jablonica tel.: +421 34 65 83 123 e-mail: jablonica@stonline.sk

Διαβάστε περισσότερα

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ROŽŇAVA Textová časť Objednávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava Zhotoviteľ : ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o. Novodvorská 10A,

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER Obsah dokumentácie TEXTOVÁ ČASŤ ÚVOD... 2 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 2 2. ZÁMER OBJEDNÁVATEĽA... 2 3. SÚČASNÝ STAV RIEŠENÉHO ÚZEMIA... 3 3.1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE...

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA A/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE B/ RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBSTARÁVATEĽ: OBEC VEĽKÁ PAKA Máj, 2003 Dokumentácia návrhu územného plánu obce Veľká Paka pozostáva z textovej časti a grafickej

Διαβάστε περισσότερα

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Báč Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30 IČO: 00305251, DIČ: 2021151726 Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924 Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk Č.j.: 280/2014/UR V Báči dňa 15.04.2015 V E R E J

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Čičmany

Územný plán obce Čičmany Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Žilina Ateliér: AUT, Žitná 13, 010 01 Žilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Čičmany Čistopis A/

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 1 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SPRACOVATEĽ FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA HZ 040/1993 PC ARCH STU OBSTARÁVATEĽ MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1998 TENTO ÚZEMNÝ PLÁN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ)

A. TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ) A TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ) 01 Identifikačné údaje Názov dokumentácie : Urbanistická štúdia zóny NU20 Modra - Harmónia

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA

Územný plán obce LIKAVKA Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA MÁJ 2012 Stupeň dokumentácie: Územný plán obce Likavka čistopis Objednávateľ úlohy : Obec Likavka Spracovateľ úlohy

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie )

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Nová škola Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Kontaktné údaje: Obec Chorvátsky Grob Nám. Josipa Andriča 17 900 25 Chorvátsky Grob IČO: 00304760 DIČ: 2020662105 bankové spojenie: 6601265001/5600

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

Gramatická indukcia a jej využitie

Gramatická indukcia a jej využitie a jej využitie KAI FMFI UK 29. Marec 2010 a jej využitie Prehľad Teória formálnych jazykov 1 Teória formálnych jazykov 2 3 a jej využitie Na počiatku bolo slovo. A slovo... a jej využitie Definícia (Slovo)

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT FORMULÁR v.1.00

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT FORMULÁR v.1.00 JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT FORMULÁR v.1.00 Časť I : Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Makov Návrh

Územný plán obce Makov Návrh Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Ţilina Ateliér: AUT, Ţitná 13, 010 01 Ţilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Makov Návrh TEXTOVÁ

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH Ročník XVIII 2010 1b Cena 2,16 OBSAH 1. Metodika identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny...2 2. Metodika hodnotenia vizuálnych vplyvov veterných elektrární a veterných parkov na krajinu...52

Διαβάστε περισσότερα

Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna

Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna OBSAH I. Základné údaje o navrhovateľovi 3 I.1 Názov 3 I.2 Identifikačné číslo 3 I.3 Sídlo 3 I.4 Oprávnený zástupca navrhovateľa 3 I.5 Kontaktná osoba a miesto konzultácie 3 II. Základné údaje o navrhovanej

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2

ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 TEXTOVÁ ČASŤ 2012 OBSTARÁVATEĽ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín info@tsk.sk www.tsk.sk

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava R O Z H O D N U T I E Číslo: 0037/2013/P Bratislava 06. 12. 2012 Číslo spisu: 6240-2012-BA Predseda Úradu pre reguláciu

Διαβάστε περισσότερα

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA 1. Účtovanie stravovania poskytovaného zamestnávateľom zamestnancom ( 152 Zák. práce) Obsah účtovného prípadu Suma MD Účt. predpis D A. Poskytovanie stravovania vo vlastnom

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Jeséniova 17D, BRATISLAVA VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI V ROKU 2015

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Jeséniova 17D, BRATISLAVA VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI V ROKU 2015 SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Jeséniova 17D, BRATISLAVA VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI V ROKU 2015 Apríl 2016 OBSAH I. Identifikácia organizácie 3 Hlavné činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia

Διαβάστε περισσότερα

Regionálna adaptačná stratégia hornej Ondavy východiská a metodika postupu tvorby RASHO. Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha

Regionálna adaptačná stratégia hornej Ondavy východiská a metodika postupu tvorby RASHO. Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha východiská a metodika postupu tvorby Regionálna adaptačná stratégia bola vypracovaná ako prvý výsledok projektu Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy Ondava pre život Na základe

Διαβάστε περισσότερα

PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ANALÝZA. Spracovateľ projektu: Hayek Consulting, s. r. o.

PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ANALÝZA. Spracovateľ projektu: Hayek Consulting, s. r. o. PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ANALÝZA Spracovateľ projektu: Hayek Consulting, s. r. o. Dokument bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Trenčianskych Tepliciach dňa

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

Bezpečnosť v chemických podnikoch z pohľadu inšpektora práce

Bezpečnosť v chemických podnikoch z pohľadu inšpektora práce Bezpečnosť v chemických podnikoch z pohľadu inšpektora práce Rozsah inšpekcie práce V zmysle zákona 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov je: Inšpekcia práce dozor nad dodržiavaním

Διαβάστε περισσότερα

Obsah Analýza doterajšieho vývoja 3. Prognóza vývoja dopravy a základné faktory vplývajúce na rozvoj dopravy 4. Vízia, priority a ciele stratégie

Obsah Analýza doterajšieho vývoja 3. Prognóza vývoja dopravy a základné faktory vplývajúce na rozvoj dopravy 4. Vízia, priority a ciele stratégie Obsah Obsah 1 Zoznam použitých skratiek 2 1. Úvod 3 2. Analýza doterajšieho vývoja 4 2.1. Vývoj dopravy v EÚ 4 2.2. Vývoj dopravy na Slovensku 4 2.2.1. Dopravná infraštruktúra 4 2.2.2. Spoplatnenie dopravnej

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.7 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

SMERNICA NA EVIDOVANIE ROZSAHU VECNÉHO BREMENA V SÚBORE GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

SMERNICA NA EVIDOVANIE ROZSAHU VECNÉHO BREMENA V SÚBORE GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY O-84.11.13.31.31.00-16 SMERNICA NA EVIDOVANIE ROZSAHU VECNÉHO BREMENA V SÚBORE GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ BRATISLAVA 2016

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA Post & Co Vermietungs OG Haidingergasse 1 1030 Wien LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

Διαβάστε περισσότερα

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov (meno) Mgr. Juraj Kavacký 2. Identifikačné číslo Fyzická osoba 3. Sídlo Segnerova 9, 841 01 Bratislava 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

A.G.K Inžinierska geodézia. Zborník príspevkov. s tematickým zameraním. 9. júna Bratislava

A.G.K Inžinierska geodézia. Zborník príspevkov. s tematickým zameraním. 9. júna Bratislava A.G.K.2015 s tematickým zameraním Inžinierska geodézia Zborník príspevkov 9. júna 2015 Bratislava Odborný garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Organizačný garant: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Organizačný

Διαβάστε περισσότερα

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 7/2008 TECHNICKÉ PODMIENKY Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby účinnosť od:

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva OBSAH SPRIEVODNÁ SPRÁVA... 2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 Spracovatelia projektovej dokumentácie:... 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE... 2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie...

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Analýza postupu spoločností skupiny PENTA s ohľadom na proces privatizácie Letiska (Letisko M.R. Štefánika Airport Bratislava, a.s.

Analýza postupu spoločností skupiny PENTA s ohľadom na proces privatizácie Letiska (Letisko M.R. Štefánika Airport Bratislava, a.s. Analýza postupu spoločností skupiny PENTA s ohľadom na proces privatizácie Letiska (Letisko M.R. Štefánika Airport Bratislava, a.s.) Nižšie poskytujeme analýzu (ďalej len Analýza ) postupu spoločností

Διαβάστε περισσότερα

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy lovenská poľnohospodárska unverzta v Ntre Fakulta záhradníctva a krajnného nžnerstva Katedra krajnného nžnerstva Odvodňovane a úprava tokov prevodná správa, úhrnná techncká správa, Dokumentáca a stavebné

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu 1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu Prvoradou úlohou stavebníctva je účinnejšie presadzovanie výsledkov technického rozvoja, racionalizácie, robotizácie do

Διαβάστε περισσότερα

Parkovací dom a spevnené plochy

Parkovací dom a spevnené plochy Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu:

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Územný plán zóny Košice - SLIVNÍK... :: návrh na prerokovanie Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Branislav Ivan

Διαβάστε περισσότερα

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Navrhovateľ: Dongil Rubber Belt

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 14/2013 TECHNICKÉ PODMIENKY SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI účinnosť od: 15.12.2013 August 2013

Διαβάστε περισσότερα

Pozáručná údržba a oprava na mobilný inšpekčný systém THSCAN MT 1213 DE a stacionárny inšpekčný systém MB 1215 HS

Pozáručná údržba a oprava na mobilný inšpekčný systém THSCAN MT 1213 DE a stacionárny inšpekčný systém MB 1215 HS Verejný obstarávateľ: FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica SÚŤAŽNÉ PODKLADY PREDMET ZÁKAZKY Pozáručná údržba a oprava na mobilný inšpekčný systém THSCAN MT 1213

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z.

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. Metodická príručka určená pre prevádzkovateľov a štátnu správu Zadávateľ: Slovenská agentúra životného

Διαβάστε περισσότερα

VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXI

VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXI ISSN 1335-1567 VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Čiastka 1 2013 Ročník XXI Obsah: 1. Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Nitra č. 1/2013 zo dňa 15. januára 2013,

Διαβάστε περισσότερα

SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH.

SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH. SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH. Pašerbová Elena, Zimnikovalová Oľga Septembrom 1996, t.j. po delimitácii rozhodujúcej časti Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

Rekreácia a cestovný ruch

Rekreácia a cestovný ruch Rekreácia a cestovný ruch " Turizmus a jeho podiel na tvorbe HDP Cestovný ruch je najefektívnejšou činnosťou na produkciu devíz a významným faktorom politiky zamestnanosti. Príjmy z aktívneho zahraničného

Διαβάστε περισσότερα