ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA"

Transcript

1 ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA Návrh obstarávateľ obec Jablonica spracovateľ Október 2015

2 OBSTARÁVATEĽ Obecný úrad Jablonica Trnavská 801, Jablonica tel.: Obstarávanie v zmysle 2a stavebného zákona - Ing. Ing. arch. Peter Derevenec reg. č. 241 SPRACOVATEĽ ZaD Č. 2 ÚPN-O JABLONICA AŽ PROJEKT s.r.o. Toplianska Bratislava HLAVNÝ RIEŠITEĽ Ing. Mária Krumpolcová Riešiteľský kolektív Ing. Vojtech Krumpolec Ing. arch. Vladimír Vodný Mgr. Jana Sálková SPRACOVATEĽ ÚPN-O JABLONICA AŽ PROJEKT, 2005 ÚPN obce schválený Uznesením OZ č. 50/2005 zo dňa Zmeny a doplnky č.1/2011 v procese prerokovávania (podané na 25 SZ) Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Jablonica Návrh 2

3 Obsah 1 Úvod Dôvody pre obstaranie Hlavné ciele riešenia Súlad riešenia so zadaním a súborným stanoviskom Spôsob a postup spracovania ZaD Východiskové podklady Riešenie územného plánu Vymedzenie riešeného územia Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí ÚPN R Trnavského kraja Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce Obyvateľstvo Predpokladaný vývoj obyvateľov vo výhľade do r Veková štruktúra obyvateľstva Ekonomická aktivita obyvateľstva Záujmové územie a širšie vzťahy Poloha a význam obce v štruktúre osídlenia Územný priemet ekologickej stability Návrh koncepcie priestorového usporiadania Koncepcie priestorového usporiadania Návrh funkčného využitia územia s určením prevládajúcich funkčných území Prevládajúce funkčné využitie územia, vrátane určenia prípustného, obmedzujúceho a neprípustného funkčného využívania Návrh riešenia bývania občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie Návrh riešenia bývania Návrh riešenia občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou Obchodno - obslužná vybavenosť Návrh riešenia výroby Návrh riešenia rekreácie Vymedzenie zastavaného územia obce Súčasné hranice zastavaného územia Navrhované hranice zastavaného územia Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, civilnej ochrany a ochrany pred povodňami Návrh riešenia záujmov obrany štátu Návrh riešenia záujmov civilnej ochrany Návrh riešenia záujmov požiarnej ochrany Návrh riešenia ochrany pred povodňami Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES a ekostabilizačných opatrení Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny Hodnotenie krajiny z hľadiska ekologickej vyváženosti Zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity krajiny Ochrana kultúrneho dedičstva Návrh verejného dopravného vybavenia Širšie dopravné vzťahy a dopravnej polohy Dopravnourbanistické riešenie Návrh komunikačného systému Nemotorová ukľudnená doprava Statická doprava Hromadná doprava - autobusová Hromadná doprava železničná Ochranné pásma dopravných zariadení Návrh verejného technického vybavenia Vodné hospodárstvo Zásobovanie vodou Odvádzanie a čistenie odpadových vôd Zásobovanie elektrickou energiou Návrh zásobovania elektrickou energiou ZaD č Zásobovanie plynom Návrh zásobovania plynom, ZaD č ZaD č. 2 - Riešené územie sa nachádza v centrálnej časti obce pri hlavnom ťahu Trnava Senica. Lokalita predpokladá s rozvojom bytovej výstavby v rozsahu dvoch bytových domov s celkovým počtom bytových jednotiek Produktovody a ropovody Odpadové hospodárstvo Pošta a telekomunikácie Koncepcia starostlivosti o životné prostredie Znečistenie ovzdušia Znečistenie povrchových a podzemných vôd Vplyvy prevádzky dopravy na životné prostredie Vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy pre navrhovaný urbanistický rozvoj Zábery lesného pôdneho fondu Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov Hodnotenie navrhovaného riešenia, najmä environmentálnych dôsledkov Hodnotenie navrhovaného riešenia, najmä ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov Záväzná časť Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia Zásady a regulatívy priestorovo kompozičné Zásady a regulatívy kultúrno historické Zásady a regulatívy dopravné Určenie podmienok, intenzity a regulácie využitia jednotlivých plôch Zásady a regulatívy umiestňovania občianskeho vybavenia územia Zásady a regulatívy umiestňovania verejného dopravného vybavenia Zásady a regulatívy umiestňovania verejného technického vybavenia Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany prírody a tvorby krajiny Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie Vymedzenie zastavaného územia obce Súčasné hranice zastavaného územia obce Navrhované hranice zastavaného územia Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov a na chránené časti krajiny Časti obce, na ktoré je potrebné obstarať a schváliť ÚPN-Z Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby Verejno-prospešné stavby občianskej vybavenosti Verejno-prospešné stavby dopravné Verejno-prospešné stavby vodného hospodárstva Verejno-prospešné stavby energetiky Verejno-prospešné stavby odpadového hospodárstva Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Jablonica Návrh 3

4 1 Úvod 1.1 Dôvody pre obstaranie Obec Jablonica, ako kompetentný orgán pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov v zmysle 16 ods. 2.zákona č. 50/1976 Zb. (ďalej len stavebný zákon) o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zadala vypracovanie Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Jablonica. Dôvodom obstarania zmien a doplnkov bolo Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 57/2015 zo dňa , ktorým súhlasí s so spracovaním Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Jablonica. Dokumentácia bude riešiť zmenu funkčného využitia územia plochy zeleň výplňová izolačná na plochu bytová zástavba na parc. Č. 373/2, 373/3, 397/66 v k.ú. Jablonica. 1.2 Hlavné ciele riešenia Hlavným cieľom Návrhu Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Jablonica je zmena funkčného využitia územia v centrálnej časti obce v regulačnom bloku A4. Ide o zmenu funkčného využitia územia definovaného ako zeleň výplňová izolačná na bytovú výstavbu bývanie v bytových domoch. 1.3 Súlad riešenia so zadaním a súborným stanoviskom Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Jablonica nie sú v rozpore so Zadaním pre vypracovanie územného plánu obce, ktoré bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Jablonici č.4/2003 zo dňa Spôsob a postup spracovania ZaD Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Jablonica (ďalej len ZaD č. 2) sú vypracované v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 17 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi platnými v SR. Sú vypracované v súlade so záväznou časťou ÚPN R Trnavského kraja. Obsah a rozsah dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Jablonica v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii obsahuje časti: 1. Textovú časť 2. Grafickú časť Textová časť Systém spracovania textovej časti Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Jablonica - Vysvetlivky: časti, ktoré sa menia sú označené s poznámkou kapitola sa mení nasledovne a doplnená časť je vyznačená písmom so šedou potlačou časti, ktoré sa nemenia sú označené s poznámkou kapitola sa nemení text, ktorý sa ruší je prečiarknutý kapitola 2.9 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov je uvádzaná v plnom znení z dôvodu komplexnosti problematiky, Textová časť Zmien a doplnkov ÚPN obsahuje: Smernú časť doplnenie textovej časti kapitol, ktoré sú ovplyvnené vyvolanými zmenami Záväznú časť priemet relevantných výstupov z riešenia Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Jablonica a následná úprava záväznej časti ÚPN. Grafická časť Grafická časť bude vypracovaná ako samostatná príloha (priesvitka) pôvodných grafických výkresov schváleného ÚPN obce, ktoré sú dotknuté riešením. 1.5 Východiskové podklady Pre riešenie územného plánu obce Jablonica boli použité nasledovné podklady: ÚPN R Trnavského kraja schváleného dňa a vyhláseného všeobecne záväzným nariadením č.33/2014 RÚSES okresu Senica (1994 firma Regioplan Nitra) Projektová dokumentácia - Kanalizácia a ČOV Projektová dokumentácia - Vodovod Projektová dokumentácia - Plynofikácia obce ÚPN SÚ Jablonica a Osuské (schválený 1985) Doplnok k ÚPN SÚ Jablonica a Osuské (1990) Program odpadového hospodárstva obce do r Urbanistická štúdia lokalita Políčko (schválená OZ Uznesenie č. 31/02) Uznesenie OZ č. 57/2015 zo dňa Riešenie územného plánu 2.1 Vymedzenie riešeného územia Kapitola 2.1 sa nemení 2.2 Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí ÚPN R Trnavského kraja Kapitola 2.2 sa mení v celom rozsahu I. Záväzné regulatívy územného rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 1. ZÁSADY A REGULATÍVY ŠTRUKTÚRY OSÍDLENIA, PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA OSÍDLENIA A ZÁSADY FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA ROZVOJA URBANIZÁCIE 1.1. V OBLASTI MEDZINÁRODNÝCH, CELOŠTÁTNYCH A NADREGIONÁLNYCH VZŤAHOV Podporovať priame väzby trnavskej aglomerácie na európsku urbanizačnú os v smere Stuttgart Ulm Mníchov Salzburg /Linz Viedeň /Bratislava Budapešť Belehrad Rozvíjať bratislavsko-trnavské ťažisko osídlenia ako súčasť medzinárodného sídelného systému vo väzbe na aglomerácie Viedne, Győru a Budapešti Podporovať sídelné a kooperačné väzby medzi trnavskou a bratislavskou aglomeráciou Podporovať sídelné prepojenie územia kraja na medzinárodnú sídelnú sieť rozvojom urbanizačných rozvojových osí pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného významu Podporovať rozvoj obcí, cez ktoré prechádzajú trasy multimodálnych koridorov spolu s obcami v ich dotyku Podporovať rozvoj nadnárodnej siete spolupráce medzi jednotlivými obcami a trnavským regiónom s obcami a regiónmi v okolitých štátoch: územie obcí /miest v pásme Kúty, Holíč, Skalica väzby na české obce /mestá Dolnomoravského úvalu Břeclav, Brno, Kyjov, Strážnice, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Mikulčice s hraničnými priechodmi Lanžhot Brodské, Holíč Hodonín, Skalica Petrov. Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Jablonica Návrh 4

5 územie obcí v pásme Sekule Moravský Svätý Ján rakúske obce /mestá Neusiedel an der Zaya, Mistelbach, Hohenau, s hraničným priechodom Moravský Svätý Ján Hohenau Podporovať vytvorenie bratislavsko-trnavsko-nitrianskeho ťažiska osídlenia medzinárodného významu a jeho prepojenia na najvyššiu európsku polycentrickú sústavu aglomerácií a miest Podporovať rozvoj sídelných rozvojových osí podľa KURS v smere: severnom, cez (Bratislavu Záhorskú Ves Malacky) Kúty hranica s Českou republikou (záhorská rozvojová os) severozápado-juhovýchodnom cez hranicu s Českou republikou Holíč Senica Trnava (záhorskotrnavská rozvojová os) severnom cez Kúty Holíč Skalica hranica s Českou republikou (dolnomoravská rozvojová os) V OBLASTI REGIONÁLNYCH VZŤAHOV Rešpektovať a rozvíjať polohový potenciál Trnavského kraja predstavujúci rozmanité sídelné štruktúry a etnografické, ekonomické a kultúrno-historické špecifiká jednotlivých častí kraja Podporovať v sídelnom rozvoji Trnavského kraja vytváranie polycentrického konceptu územného rozvoja vo väzbe na centrá a osídlenie susediacich krajov Podporovať rozvoj krajského mesta Trnavy ako determinantu rozvoja hospodárskych a sociálnych aktivít regionálneho významu v kooperácii s hlavným mestom SR Bratislavou ako centrom osídlenia medzinárodného významu Rešpektovať a podporovať dominantný rozvojový smer okružný rozvojový koridor vo vzťahu ku Bratislave a Bratislavskému regiónu, súčasne regionálny priečny rozvojový koridor vo vzťahu ku Trnave a ostatným mestám Trnavského kraja, doplňujúci radiálne rozvojové smery: Posilniť priame väzby okresných miest Trnavského kraja na krajské mesto Trnava v podobe krajskej severojužnej rozvojovej priečnej osi Podporovať na území regiónu rozvoj sídelných rozvojových osí prvého stupňa podľa KURS: Považskú rozvojovú os: (Bratislava) Trnava (Trenčín Žilina) Podporovať na území regiónu rozvoj sídelných rozvojových osí tretieho stupňa podľa KURS: Myjavskú rozvojovú os: Senica Myjava Stará Turá Nové Mesto nad Váhom Podporovať rozvoj regionálnych sídelných rozvojových štvrtého stupňa podľa ÚPN-R TTSK: Holíč Radošovce Holíč Gbely Šaštín-Stráže Kúty Čáry Šaštín-Stráže Štefanov Dojč Senica Podporovať rozvoj regionálnych sídelných rozvojových piateho stupňa podľa ÚPN-R TTSK: Šaštín-Stráže Borský Mikuláš Lakšárska Nová Ves hranica kraja TTSK/BSK Šaštín-Stráže Borský Svätý Jur Sekule Moravský Svätý Ján hranica s Rakúskom Plavecký Mikuláš Plavecký Peter Prievaly Cerová Jablonica Hradište pod Vrátnom Brezová pod Bradlom V OBLASTI ŠTRUKTÚRY OSÍDLENIA Podporovať sídelný rozvoj vychádzajúci z princípov trvalo udržateľného rozvoja, zabezpečujúceho využitie územia aj pre nasledujúce generácie bez obmedzenia schopností budúcich generácií uspokojovať vlastné potreby Rešpektovať pri rozvoji osídlenia prírodné zdroje, poľnohospodársku pôdu a podzemné zásoby pitných vôd vysokej kvality ako najvýznamnejšie determinanty rozvoja územia: územnoplánovacími nástrojmi podporovať ochranu najkvalitnejších a najprodukčnejších poľnohospodárskych pôd pred ich zástavbou Územný a priestorový rozvoj orientovať prednostne na intenzifikáciu zastavaných území, na zvyšovanie kvality a komplexity urbánnych prostredí Podporovať revitalizáciu hnedých území (brownfields) zanedbaných, opustených, zdevastovaných areálov a zón a vrátiť územia do stavu umožňujúceho ich opätovné využitie Prehodnotiť v procese aktualizácií ÚPN obcí navrhované nové rozvojové plochy a zároveň minimalizovať navrhovanie nových ohnísk urbanizácie Nerozvíjať osídlenie na územiach environmentálnych záťaží alebo v blízkosti území environmentálnych záťaží V OBLASTI NAVRHOVANÝCH REGIONÁLNYCH CENTIER OSÍDLENIA Podporovať rozvoj centier osídlenia zaradených v KURS do prvej skupiny, ktoré tvoria jej prvú podskupinu. - Trnava Podporovať rozvoj centier osídlenia zaradených v KURS do druhej skupiny, ktoré tvoria jej druhú podskupinu. - Galanta, Senica Podporovať rozvoj centier osídlenia zaradených v KURS do tretej skupiny, ktoré tvoria jej prvú podskupinu. - Hlohovec, Skalica Rešpektovať a rozvíjať základné funkcie centier osídlenia Trnava, Dunajská Streda, Piešťany, Galanta, Senica, Hlohovec a Skalica, ktoré majú kľúčovú úlohu pri vyváženom polycentrickom rozvoji Trnavského kraja a podporovať ich rozvoj ako: intenzívne urbanizované ťažiská regionálnej štruktúry osídlenia určené predovšetkým pre všetky mestotvorné funkcie (sedem obcí so štatútom mesta) ako ťažiská regionálnej štruktúry mestského charakteru centrá verejnej občianskej vybavenosti okresného, regionálneho, národného významu administratívne centrá vyššej vybavenosti pre výkon prenesenej štátnej správy a krajskej samosprávy na princípe subsidiarity ťažiská lokalizácie zdravotníckych zariadení národného a regionálneho významu centrá vedecko-technologických aktivít, vedy, vývoja, výskumu, vysokého školstva, hospodárskych aktivít inovatívneho charakteru, invenčných voľnočasových aktivít a kreatívneho (kultúrneho) priemyslu dopravné uzly národného a medzištátneho významu pre prepravu tovarov a osôb hlavné prestupné body všetkých druhov individuálnej /hromadnej dopravy medzinárodného významu ťažiská osídlenia rozvíjané na základe lokálnych špecifík so zreteľom na strategické smerovanie rozvoja regiónu podľa schválených rozvojových dokumentov regionálnej úrovne Podporovať rozvoj centier osídlenia zaradených v KURS do tretej skupiny, ktoré tvoria jej druhú podskupinu. - Holíč, Sereď, Šamorín, Veľký Meder Podporovať rozvoj centier osídlenia zaradených v KURS do piatej skupiny. - Gbely, Leopoldov, Sládkovičovo, Šaštín Stráže, Vrbové Rešpektovať a rozvíjať základné funkcie centier osídlenia Holíč, Sereď, Šamorín, Veľký Meder, Gbely, Leopoldov, Sládkovičovo, Šaštín Stráže, Vrbové a Gabčíkovo a podporovať ich rozvoj ako: urbanizované centrá štruktúry osídlenia určené najmä pre bývanie, prácu, rekreáciu v mestskom prostredí, určené pre všetky mestotvorné funkcie centrá verejnej občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu. Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Jablonica Návrh 5

6 centrá vyššej vybavenosti pre úradné, administratívne a regionálne inštitúcie regionálne centrá lokalizácie zdravotníckych a sociálnych zariadení, pre základnú občiansku vybavenosť a sociálnu starostlivosť lokálne centrá hospodárskych aktivít inovatívneho charakteru pre vznik, uplatnenie a šírenie doplnkových produktov vedy, výskumu a vývoja, pre alokáciu voľnočasových aktivít a odvetví kreatívneho (kultúrneho) priemyslu dopravné uzly regionálneho a národného významu pre prepravu tovarov a osôb prestupné body všetkých druhov individuálnej /hromadnej dopravy s nadregionálnym presahom centrá osídlenia rozvíjané na základe lokálnych špecifík so zreteľom na strategické smerovanie rozvoja regiónu podľa schválených rozvojových dokumentov regionálnej a mikroregionálnej úrovne Rešpektovať a podporovať centrá osídlenia zaradené v ÚPN-R TTSK do siedmej skupiny, ktoré pri vyváženom polycentrickom rozvoji Trnavského kraja plnia špecifické mikroregionálne funkcie a ku ktorým patria: - Okres Senica Jablonica, Kúty, Moravský Svätý Ján, Sobotište Rešpektovať základné funkcie centier osídlenia TTSK siedmej skupiny a podporovať ich rozvoj ako: urbanizované centrá štruktúry osídlenia určené najmä pre bývanie vo vidieckom prostredí urbanizované centrá osídlenia určené najmä pre umiestnenie funkcií mikroregionálneho a lokálneho významu centrá pre základnú občiansku vybavenosť a sociálnu starostlivosť lokálne centrá hospodárskych a technických aktivít dopravné uzly regionálneho a mikroregionálneho významu pre prepravu tovarov a osôb prestupné body pre verejnú hromadnú dopravu centrá pre prioritnú alokáciu rekreačných, turistických, agroturistických a oddychových aktivít spolu so samostatne vymedzenými rekreačnými obcami centrá osídlenia rozvíjané na základe lokálnych a mikroregionálnych špecifík so zreteľom na strategické smerovanie rozvoja regiónu podľa schválených rozvojových dokumentov regionálnej a mikroregionálnej úrovne Rešpektovať a podporovať centrá osídlenia zaradené v ÚPN-R TTSK do ôsmej skupiny, ktoré pri vyváženom polycentrickom rozvoji Trnavského kraja zohrávajú doplnkovú úlohu ponukou špecifických funkcií a ku ktorým patria: - Okres Senica Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Cerová, Čáry, Dojč, Hlboké, Hradište pod Vrátnom, Lakšárska Nová Ves, Osuské, Prievaly, Sekule, Smrdáky, Šajdíkove Humence, Štefanov - Okres Skalica Kátov, Petrova Ves, Popudinské Močidľany Rešpektovať základné funkcie centier osídlenia TTSK ôsmej skupiny a podporovať ich rozvoj ako: urbanizované centrá štruktúry osídlenia menšieho rozsahu určené predovšetkým pre bývanie vo vidieckom prostredí centrá určené predovšetkým pre funkcie mikroregionálneho a lokálneho významu centrá pre základnú občiansku vybavenosť a sociálnu starostlivosť pre okolité vidiecke priestory, lokálne centrá hospodárskych aktivít, najmä primárneho a terciárneho sektoru centrá podporujúce trvalú starostlivosť o krajinu a rozvoj krajinnej zelene centrá s kvalitnými plnohodnotnými podmienkami bývania, umožňujúcimi formy práce doma, najmä v špecifických činnostiach terciéru, v oblasti vedy a techniky, rastu vzdelanosti, zvyšovania kvalifikácie a rozvoja zdravotníckej starostlivosti dopravné zastávky, prípadne uzly lokálneho významu pre prepravu osôb centrá pre alokáciu rekreačných, turistických, agroturistických a oddychových aktivít spolu s osobitne vymedzeným rekreačnými obcami centrá osídlenia rozvíjané na základe lokálnych a mikroregionálnych špecifík obcí Rešpektovať a podporovať centrá osídlenia zaradené v ÚPN-R TTSK deviatej skupiny, ktoré pri vyváženom polycentrickom rozvoji Trnavského kraja zohrávajú komplementárnu úlohu ponukou špecifických funkcií a ku ktorým patria: - Okres Senica Smolinské, Kuklov, Koválov, Prietrž, Plavecký Peter, Častkov, Podbranč, Rybky, Rovensko, Rohov, Bílkove Humence - Okres Skalica Unín, Vrádište, Mokrý Háj, Radimov, Letničie, Prietržka, Chropov, Oreské, Lopašov, Trnovec, Koválovec Rešpektovať základné funkcie centier osídlenia TTSK deviatej skupiny a podporovať ich rozvoj ako: urbanizované centrá štruktúry osídlenia menšieho rozsahu určené predovšetkým pre bývanie vo vidieckom a rurálnom prostredí centrá pre základnú občiansku vybavenosť lokálne centrá hospodárskych aktivít najmä primárneho a terciárneho sektoru centrá s kvalitnými plnohodnotnými podmienkami bývania, umožňujúcimi formy práce doma, najmä v špecifických činnostiach terciéru, v oblasti vedy a techniky, rastu vzdelanosti, zvyšovania kvalifikácie a rozvoja zdravotníckej starostlivosti centrá podporujúce trvalú starostlivosť o krajinu a rozvoj krajinnej zelene centrá pre alokáciu rekreačných, turistických, agroturistických a oddychových aktivít spolu s osobitne vymedzenými rekreačnými obcami centrá osídlenia rozvíjané na základe lokálnych a mikroregionálnych špecifík obcí. 2. ZÁSADY FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA ROZVOJA HOSPODÁRSTVA 2.1. V OBLASTI HOSPODÁRSTVA Vytvárať územnotechnické predpoklady pre diverzifikáciu priemyselných odvetví na území Trnavského kraja najmä v existujúcich odvetviach, ale aj v moderných odvetviach zameraných najmä na ekológiu a vysoké technológie, v odvetviach nenáročných na energetické vstupy a suroviny, ktoré predstavujú významný potenciál pre budúci rast hrubého domáceho produktu regiónu a pre rozvoj zamestnanosti Vytvárať územnotechnické predpoklady pre rozvoj a vznik priemyselných, skladových a stavebných areálov, areálov pre spracovanie druhotných surovín, distribučných centier, výrobných služieb na území kraja do sídelných centier ako nosných hospodárskych pólov rozvoja celého kraja Obmedzovať vhodným urbanistickým riešením možný negatívny dopad priemyselnej a stavebnej produkcie na životné prostredie a na prírodnú krajinu Vytvárať optimálne územné podmienky pre posilňovanie zastúpenia malých a stredných podnikov v obciach, s budovaním logistických centier a priemyselných parkov s intenzívnymi kooperačnými väzbami na mikroregionálnej úrovni Podporovať vznik nových výrobných areálov orientovaných na vedecko-technologické aktivity so zameraním na high-tech sofistikovaný priemysel s vyššou pridanou hodnotou Podporovať koncentráciu ekonomickej základne do centier osídleniav súlade so základnými limitmi využitia územia kraja a podporovať tak rozvoj centier ako nosných hospodárskych pólov rozvoja celého kraja. Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Jablonica Návrh 6

7 Preveriť v obciach aktuálnosť a potrebu ďalšieho územného rozvoja existujúcich a budovania nových výrobných areálov, najmä priemyselných parkov, z hľadiska limitov využitia územia Umiestňovať vhodným spôsobom areály a zariadenia jednotlivých sektorov hospodárstva bez negatívnych účinkov na životné prostredie do zastavaných území s cieľom intenzifikovať využitie existujúcich zastavaných území V OBLASTI POĽNOHOSPODÁRSTVA, LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A RYBNÉHO HOSPODÁRSTVA Rozvíjať vinohradníctvo a vinárstvo v záujme hospodárskeho rozvoja jednotlivých obcí, zachovania a rozvoja lokálnych pracovných príležitostí Minimalizovať pri územnom rozvoji možné zábery poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov Neuvažovať s novými športovo rekreačnými aktivitami na území ochranných lesov a v lesných masívoch minimalizovať nové aktivity vyžadujúce zábery lesných pozemkov v ochranných lesoch Rešpektovať v územnom rozvoji pôdu, ako rozhodujúci potenciál pre rozvoj primárneho sektora hospodárstva, ktorý valorizuje ekonomickú aktivitu kraja a zvyšuje potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť na národnej úrovni Podporovať nástrojmi územného rozvoja revitalizáciu nevyužívaných /zdevastovaných poľnohospodárskych areálov, obnovu ich funkčnosti, vrátane poľnohospodárskych činností, z dôvodu efektívnosti využitia ich rozsiahlych plôch Podporovať zvyšovanie výmer krajinnej zelene, najmä nelesnej drevinovej vegetácie, na neproduktívnych, resp. málo produktívnych poľnohospodárskych pozemkoch Podporovať územný rozvoj siete chovných a lovných rybníkov na hospodárske využitie a súčasne pre rôzne formy rekreačného rybolovu V OBLASTI ŤAŽBY Zabezpečiť ochranu nerastného bohatstva a jeho racionálneho využitia rešpektovaním výhradných ložísk, ložísk nevyhradených nerastov, chránených ložiskových území, chránených území pre osobitné zásahy do zemskej kôry, ako aj dobývacích a prieskumných území Rešpektovať ochranu, rozvoj, konverziu a ďalšiu výstavbu podzemných zásobníkov zemného plynu Podporovať možnosť revitalizácie opustených banských území z hľadiska ich využitia pre cestovný ruch a presadzovať dôslednú rekultiváciu opustených ťažobní a lomov s cieľom ich začlenenia do prírodnej krajiny Zosúlaďovať požiadavky na využívanie ložísk nerastných surovín pre potreby rozvoja hospodárstva so záujmami ochrany prírody Neotvárať nové lokality ťažby nerastných surovín v oblastiach ochranných pásiem jaskýň Realizovať na území Trnavského kraja prieskum prírodných uhľovodíkov v perspektívnych častiach Viedenskej a Podunajskej panvy s cieľom zabezpečiť nové ložiská ropy a zemného plynu, ktoré by umožnili ďalší rozvoj ich ťažby ako náhradu za súčasne doťažované ložiská Prirodzené podzemné úložiská ako vyťažené priestory výhradných ložísk ropy a zemného plynu využiť na zneškodňovanie odpadov ich zatláčaním do podzemných priestorov V OBLASTI SEKUNDÁRNEHO SEKTORU PRIEMYSEL A STAVEBNÍCTVO Prehodnotiť pri obstarávaní ÚPN, vrátane zmien a doplnkov, opodstatnenosť plôch navrhovaného funkčného využitia výroby, priemyselnej produkcie, stavebníctva, skladového hospodárstva a logistiky v súvislosti s limitmi využitia územia, predovšetkým ochrany pôd a podzemných vôd Uprednostňovať umiestňovanie výrobných aktivít sekundárneho sektora do osobitne vymedzených priemyselných parkov Uprednostňovať intenzifikáciu existujúcich hospodárskych areálov, vrátane priemyselných parkov Vytvárať nové priemyselné parky len v opodstatnených a hospodársky efektívne preukázateľných prípadoch regionálneho a národného významu Opätovne umiestňovať aktivity priemyselnej výroby, skladov, logistiky a stavebníctva a ostatných sektorov do už existujúcich ale nevyužívaných areálov V OBLASTI TERCIÁRNEHO SEKTORU Podporovať územnú reštrukturalizáciu ekonomických aktivít rôznych hospodárskych odvetví v prospech terciárneho sektora Vytvárať územno-technické podmienky pre rozvoj odvetví služieb a celého terciárneho sektora Usmerňovať lokalizáciu aktivít terciárneho sektora do zastavaných území miest a obcí V OBLASTI KVARTÉRNEHO SEKTORU Podporovať územný rozvoj kvartérneho sektora hospodárstva ako efektívny, progresívny a inovačný sektor z hľadiska makroekonomického rozvoja celého regiónu Podporovať územný rozvoj kvartérneho sektora v úzkej spolupráci s výrobnými odvetviami a službami najmä z dôvodu rozšírenia ponúk zamestnanosti vo vysokokvalifikovaných odboroch a udržania vysokokvalifikovaných zamestnancov v kraji. 3. ZÁSADY A REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA ROZVOJA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 3.1. V OBLASTI ŠKOLSTVA Podporovať a optimalizovať rovnomerný rozvoj siete škôl, vzdelávacích, školiacich a preškoľovacích zariadení v závislosti na vývoji obyvateľstva v území Umiestňovať zariadenia vyššej a špecifickej vybavenosti školstva s ohľadom na významnosť obcí v zmysle navrhovanej hierarchickej štruktúry centier osídlenia V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA Pri umiestňovaní nových zdravotníckych zariadení napomáhať udržiavať zdravotnú starostlivosť, rozvíjať rovnomerne na území kraja zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania ambulantnej, ústavnej, lekárenskej v závislosti na vývoji obyvateľstva v území Umiestňovať zariadenia vyššej a špecifickej zdravotníckej vybavenosti s ohľadom na významnosť obcí v štruktúre osídlenia Vytvárať územné podmienky pre rovnocennú dostupnosť obyvateľov jednotlivých oblastí kraja k nemocničným zariadeniam a k zdravotníckym službám Vytvárať územno-technické predpoklady pre umiestňovanie zariadení domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domov ošetrovateľskej starostlivosti, geriatrických centier, stacionárov a zariadení liečebnej starostlivosti v celom území kraja a dopĺňať ich kapacity podľa aktuálnych potrieb Podporovať rozvoj liečební pre dlhodobo chorých na celom území kraja ako aj ďalších odborných liečebných ústavov podľa aktuálnych potrieb (liečenie drogovej závislosti a pod.) V OBLASTI SOCIÁLNYCH VECÍ Podporovať budovanie siete sociálnych a terénnych služieb v území kraja v takej štruktúre zariadení, ktorá rovnomerne pokryje celé územie kraja a bude sa rozvíjať v závislosti na vývoji obyvateľstva Vytvárať územno-technické podmienky pre nové, nedostatkové či absentujúce druhy sociálnych služieb vhodnou lokalizáciou na území kraja v súlade s prognózou demografického vývoja a zamerať pozornosť na také sociálne služby, ktorých cieľom je najmä podpora zotrvania klientov v prirodzenom sociálnom prostredí Súvislosti s predpokladaným demografickým vývojom obyvateľstva (nárast podielu obyvateľstva v poproduktívnom veku ) zabezpečiť vo vhodných lokalitách primerané nároky na zariadenia poskytujúce pobytovú sociálnu službu (pre seniorov, pre občanov so zdravotným postihnutím). Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Jablonica Návrh 7

8 3.4. V OBLASTI DUŠEVNEJ A TELESNEJ KULTÚRY Umiestňovať v území Trnavského kraja zariadenia určené pre rozvíjanie duševnej a telesnej kultúry s ohľadom na postavenie a význam obcí v štruktúre osídlenia Podporovať rozvoj zariadení kultúry v súlade s princípmi polycentrického systému osídlenia, podporovať stabilizáciu založenej siete kultúrno-spoločenských zariadení lokálneho významu Podporovať rozvoj zariadení športu a rekreácie v súlade s princípmi polycentrického systému osídlenia, podporovať stabilizáciu založenej siete športových zariadení lokálneho významu Rozvíjať zariadenia pre športovo-telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky v mestskom aj vidieckom prostredí v záujme zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva Podporovať rozvoj netradičných športovo-rekreačných aktivít šetrných vo vzťahu k životnému prostrediu. 4. ZÁSADY A REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA ROZVOJA REKREÁCIE, CESTOVNÉHO RUCHU A KÚPEĽNÍCTVA 4.1. V OBLASTI ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU /TURIZMU Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimálneho fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere viaže na prírodné a krajinné prostredie a podporovať aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym spôsobom jej ochrany Vytvárať územné predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu /turizmu ako jedného z najväčších generátorov zamestnanosti Nadviazať domáce turistické aktivity na medzinárodný turizmus využitím špecifickej prihraničnej polohy v podunajskom a záhorskom sídelnom páse stredoeurópskeho významu a na výhodné dopravné napojenia medzinárodného významu Vytvárať územné podmienky pre rozvoj služieb, produktov a centier cestovného ruchu pre rozmanité príjmové skupiny a vekové kategórie obyvateľstva Podporovať jednoduché formy ubytovania v cestovnom ruchu šetrné k životnému prostrediu, podporovať rozvoj kempingov a táborísk Podporiť využitie existujúcich historických železníc v rozvoji cestovného ruchu /turizmu, pre rozvoj rekreačných trás využívať existujúcu sieť lesných a poľných ciest Podporovať rozvoj rekreačnej vybavenosti v rekreačných územných celkoch, v zastavaných územiach obcí a v ich v kontaktových pásmach Využívať prednostne zastavané územia existujúcej rekreačnej vybavenosti a infraštruktúry, najmä v chránených územiach prírody a krajiny; využívať a podľa potreby intenzifikovať existujúce lokality cestovného ruchu /turizmu Podporovať rozvoj aktivít cestovného ruchu v sekundárnej krajinnej štruktúre Trnavského kraja na území záhorského regiónu cestovného ruchu, charakteristického najmä borovicovými lesmi, vodnými plochami, meandrami Moravy, trojhraničným bodom v mieste sútoku Dyje a Moravy, vinicami s vinohradníckymi búdami, vínnou cestou Záhorie, vodáckou a cyklistickou turistikou, historickými vojenskými pevnosťami pozdĺž Moravy z medzivojnového obdobia, archeologickými nálezmi z čias Veľkej Moravy, vodnými nádržami, rybníkmi a inými vodnými plochami a pod V OBLASTI JEDNOTLIVÝCH DRUHOV A FORIEM CESTOVNÉHO RUCHU /TURIZMU Podporovať rozvoj vidieckej turistiky, agroturistiky ako foriem cestovného ruchu šetrných k životnému prostrediu Podporovať budovanie a rozvoj agroturistických zariadení a areálov s významom rekreačnooddychovým a poznávacím, poľnohospodársko-produkčným, ekologickým a krajinotvorným Podporovať rozvoj agroturistických aktivít prostredníctvom rekonštrukcie nevyužívaných poľnohospodárskych dvorov Podporovať územnoplánovacími nástrojmi rozvoj hipoturistických, hipoterapeutických areálov Podporovať lokalizáciu jazdeckých trás do území s menšou frekvenciou návštevnosti, uvažovať s prepojením jazdeckých areálov na záhorskej a dunajskej /trnavskej strane vhodne lokalizovaným priečnym jazdeckým chodníkom v severnej časti Malých Karpát, s prepojením na susediace regióny na moravskej, rakúskej a maďarskej strane Rezervovať trasy pre vybudovanie hipoturistických trás prepájajúcich prímestské rekreačné zázemia obcí, jazdeckého chodníka Márie Terézie, Malé Karpaty - Holíč - Kopčany Podporovať rozvoj vinohradníctva a vinárstva ako formy agroturistického cestovného ruchu šetrnej k životnému prostrediu Podporovať zariadenia Malokarpatskej vínnej cesty a Vínnej cesty Záhorie ako stimul pre rozvoj cestovného ruchu /turizmu a miestnych hospodárskych aktivít Prepájať cieľové body poznávacieho cestovného ruchu kultúrno-historické, technické pamiatky, prírodné zaujímavosti rôznymi rekreačnými trasami Podporovať územný a kvalitatívny rozvoj siete náučných chodníkov, a tak sprístupňovať významné kultúrno-historické lokality, objekty, prírodné lokality a objekty verejnosti Vybudovať peší a cyklistický most cez rieku Moravu v lokalite archeoparku Mikulčice Kopčany Vytvárať územné a priestorové podmienky pre vodné športy, vodnú turistiku Podporovať rozvoj vodáckej turistiky ako šetrnej formy cestovného ruchu /turizmu, budovanie prístavísk pre vodácke plavidlá a vodácke táboriská, záchytné turistické body pre vodácku turistiku, zariadenia pre vodné športy, prístavy pre rekreačnú plavbu Perspektívny rozvoj cestovného ruchu /turizmu viazať na postupné budovanie rekreačných trás v nížinnej a pahorkatinovej krajine Trnavského kraja Podporovať budovanie turistických trás v poľnohospodárskej a podhorskej krajine, podporovať budovanie oddychových bodov /vyhliadok na rekreačných trasách, prepájať prímestské rekreačné zázemia obcí Podporovať budovanie siete turistických rozhľadní na turistických trasách v horských masívoch, v poľnohospodárskej a podhorskej krajine Vymedziť sústavu turistických nástupných bodov po okrajoch horských masívov Malých a Bielych Karpát, Považského Inovca, Myjavskej pahorkatiny Podporovať nástrojmi územného rozvoja realizáciu spojitého, hierarchicky usporiadaného a bezpečného systému medzinárodných, národných, regionálnych a miestnych cyklotrás mimo frekventovaných ciest v nadväznosti na cestnú a železničnú dopravu Podporovať rozvoj prímestskej rekreácie s príslušným športovo-rekreačným vybavením vrátane nástupných bodov nielen pri väčších mestách, ale aj v kontaktových pásmach menších obcí Rešpektovať dominantnú funkciu prímestskej rekreácie na plochách navrhovaných pre túto funkciu a ostatné doplnkové funkcie rozvíjať len v súvislosti s dominantnou funkciou Nerozširovať súčasné chatové a záhradkárske osady do okolitého prírodného prostredia. 5. ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 5.1. V OBLASTI STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Zohľadňovať pri umiestňovaní činností na území kraja ich predpokladané vplyvy na životné prostredie a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov Eliminovať vhodným urbanistickým a krajinárskym riešením negatívny dopad potenciálneho zvyšovania územných nárokov, najmä priemyselnej a stavebnej produkcie a ich účinkov na životné prostredie Vytvoriť územné podmienky pre systémy bezpečného zhromažďovania a manipulácie s komunálnym, priemyselným, stavebným, poľnohospodárskym, nebezpečným odpadom a tým zabezpečiť ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia. Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Jablonica Návrh 8

9 5.2. V OBLASTI VODY A VODNÝCH ZDROJOV A VODNEJ A VETERNEJ ERÓZIE Chrániť a udržiavať sústavu vodných tokov a vodných plôch: podporovať proces revitalizácie obnovy prírodného stavu ekosystému vodných tokov, vodných plôch a ich okolí, podporovať proces obnovy ramien významných vodných tokov ako vodných alebo mokraďových ekosystémov Rešpektovať a chrániť oblasti prirodzenej akumulácie vôd zdroje podzemných pitných vôd, minerálnych a geotermálnych vôd V záujme ochrany chránených vodohospodárskych oblastí, najmä CHVO Žitný ostrov, určiť oblasti s úplným zákazom ťažby štrkopieskov z dôvodu prevencie a predchádzania vzniku znečistenia podzemných vôd Zohľadňovať v územnom rozvoji princíp zadržiavania vôd v území rešpektovať a zachovať sieť vodných tokov, suchých korýt, úžľabín vodných tokov, vodných plôch zabezpečujúcich retenciu vôd v krajine Zamedziť vzniku prívalových vôd v území: navrhovať systémy poldrov, záchytných priekop, retenčných nádrží v krajine a vhodné systémy terénnych úprav minimalizovať výstavbu spevnených plôch v krajine udržiavať korytá a brehy vodných tokov /vodných plôch, podporovať rekonštrukciu a revitalizáciu vodných tokov /vodných plôch v krajine, ich pravidelné čistenie Znižovať výsadbou krajinnej zelene povrchový odtok na poľnohospodárskych pôdach bez vegetačného krytu alebo s minimálnym vegetačným krytom, na svahoch Malých Karpát, Považského Inovca, Myjavskej pahorkatiny a Bielych Karpát Upravovať odtokové pomery a vodný systém vo voľnej krajine i v zastavaných územiach Podporovať zadržanie zrážkových vôd v území, formou prírodných retenčných nádrží jazierok, budovaním občasných vodných plôch plnených len zrážkami, dopĺňaním plôch krajinnej zelene Pre ochranu pôdy proti účinkom veternej erózie podporovať zvyšovanie podielu vegetačného krytu v krajine zachovať existujúce, navrhovať nové líniové alebo plošné prvky zelene ako vegetačný ochranný kryt, najmä v odkrytej poľnohospodárskej krajine V OBLASTI OCHRANY PÔD Navrhovať funkčné využitie územia tak, aby čo najmenej narúšalo organizáciu poľnohospodárskej pôdy a jej využitie a aby navrhované riešenie bolo z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy najvhodnejšie Pri územnom rozvoji rešpektovať poľnohospodársku pôdu ako základný pilier potravinovej bezpečnosti štátu Zohľadňovať pri územnom rozvoji výraznú ekologickú a environmentálnu funkciu, ktorú plní poľnohospodárska a lesná pôda popri produkčnej funkcii Chrániť pôdy pred kontamináciou živelných skládok a z rozptýleného odpadu bezpečným uskladnením /spracovaním odpadov, budovaním kanalizačných systémov, šetrným hospodárskym využívaním krajiny a revitalizáciou poškodených území Podporovať rekonštrukciu území postihnutých zosuvmi do takej miery, aby zosuvové plochy neohrozovali okolité územia. Nepovoľovať rozvoj osídlenia v zosuvových územiach, vyznačiť ich v územných plánoch miest a obcí a rešpektovať ich ako nezastaviteľné územie V nižších stupňoch ÚPD vyčleniť plochy najcennejších orných pôd a ostatných plôch trvalých poľnohospodárskych kultúr a stanoviť tieto plochy ako neprípustné pre zástavbu V OBLASTI HLUKU Vytvárať predpoklady pre elimináciu hluku z dopravy vhodnými formami urbanizácie územia Zohľadňovať pri rozvoji urbanizácie pôsobenie hluku z dopravy a v prípade potreby navrhovať protihlukové opatrenia V OBLASTI RADÓNOVÉHO RIZIKA A PRÍRODNEJ RÁDIOAKTIVITY Uprednostňovať pri výstavbe nových objektov tie oblasti na rozvoj urbanizácie, kde nie sú potrebné protiradónové opatrenia V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Podporovať efektívne využívanie areálov existujúcich regionálnych skládok odpadov - Čukárska Paka, Dolný Bar, Veľké Dvorníky, Čierna Voda, Pusté Sady, Rakovický háj, Fe-kaly Hlohovec- Šulekovo, Vlčie Hory, Trnava-Zavar, Jablonica, Cerová-Brezina, Cunín-Revajka, Pastiersky zlom- Mokrý Háj Podporovať výstavbu zariadení na termické zneškodňovanie odpadov s uplatnením požiadavky najlepších dostupných technológií alebo najlepších environmentálnych postupov Podporovať umiestňovanie zariadení na zhodnocovanie odpadov Podporovať zakladanie a rozvoj kompostární v obciach. 6. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY A V OBLASTI VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY 6.1. V OBLASTI OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY Rešpektovať a zohľadňovať veľkoplošné chránené územia prírody (CHKO Malé Karpaty, CHKO Biele Karpaty, CHKO Záhorie a CHKO Dunajské luhy) ako aj legislatívne vymedzené a navrhované maloplošné chránené územia prírody ležiace na území Trnavského kraja Rešpektovať a zohľadňovať sústavu chránených území členských krajín Európskej únie NATURA 2000, ktorými sú vyhlásené chránené vtáčie územia: Dunajské luhy (SKCHVU007), Kráľová (SKCHVU010), Lehnice (SKCHVU012), Malé Karpaty (SKCHVU014), Záhorské Pomoravie (SKCHVU016), Ostrovné lúky (SKCHVU019), Úľanská mokraď (SKCHVU023), Sĺňava (SKCHVU026), Veľkoblahovské rybníky (SKCHVU034) a Špačínsko-nižnianske polia (SKCHVU054) ako aj navrhované územia európskeho významu (ÚEV) Rešpektovať a zohľadňovať chránené územia podľa medzinárodných dohovorov, predovšetkým v zmysle Dohovoru o mokradiach (Ramsarský dohovor 3 územia Dunajské luhy, Alúvium Moravy a Alúvium Rudavy) V OBLASTI VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY Rešpektovať a zohľadňovať všetky na území Trnavského kraja vymedzené prvky územného systému ekologickej stability (ÚSES), predovšetkým biocentrá provinciálneho (PBc) a nadregionálneho (NRBc) významu a biokoridory provinciálneho (PBk) a nadregionálneho (NRBk) významu (tok rieky Dunaj, Malý Dunaj a okolie, Váh, niva rieky Moravy, svahy Malých Karpát, Bielych Karpát a Považského Inovca, mokraďové spoločenstvá) Udržiavať zachované rozsiahlejšie plochy krajinnej zelene, rešpektovať terestrické aj hydrické biokoridory a biocentrá v územiach navrhovanej novej zástavby; nadviazať na systém zelene vo voľnej krajine na systém sídelnej zelene Podporovať zvyšovanie podielu nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie v krajine Podporovať výsadbu ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti železničných tratí, frekventovaných úsekov diaľnic a ciest, pozdĺž hraníc výrobných areálov Rešpektovať pri výstavbe v obciach na území Trnavského kraja inundačné územia vodných tokov, ktoré sú ohrozené povodňami a vymedziť ich ako neprípustné z hľadiska umiestňovania novej zástavby Minimálne zasahovať do vodného režimu lužných lesov v oblastiach Dunaja, Moravy a ich prítokov, aby nedochádzalo k odumieraniu lesných porastov Podporovať výsadbu lesov v nivách riek, na plochách náchylných na eróziu a pri prameniskách Dopĺňať sprievodnú vegetáciu výsadbou pásov pôvodných domácich druhov drevín a krovín pozdĺž vodných tokov; budovať zatieňovacie pásy zelene pozdĺž odkrytých vodných tokov. Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Jablonica Návrh 9

10 Podľa priestorových možností obnovovať staré ramená a meandre v okolí Dunaja, Moravy, Malého Dunaja a ostatných vodných tokov v území Zachovať prírodné depresie, zvyšovať podiel trávnych porastov okolo vodných tokov, čím vzniknú podmienky pre realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov a spomalenie odtoku vody z území Podporovať v miestach s veternou a vodnou eróziou protieróznu ochranu pôdy uplatnením prvkov ÚSES, najmä biokoridorov v Podunajskej a Záhorskej nížine Uprednostňovať pri obnove vegetačných porastov spôsob prirodzenej obnovy, uplatňovať prirodzené druhové zloženie drevín Podporovať zachovanie ekologicky významných fragmentov lesov s malými výmerami v poľnohospodársky využívanej krajine, zvyšovať ich ekologickú stabilitu prostredníctvom ich obnovy dlhovekými pôvodnými drevinami podľa stanovištných podmienok Zabezpečiť bezbariérovosť migračného pohybu zveri a spojitosť prírodných prvkov cez dopravné koridory vo vhodne vymedzených lokalitách. 7. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA STAROSTLIVOSTI O KRAJINU Rešpektovať, chrániť a rozvíjať krajinu ako zdroj podporujúci hospodárske činnosti a rast pracovných príležitostí v oblasti starostlivosti o krajinu a jej prírodné zdroje Uplatniť pri formovaní krajinného obrazu riešeného územia ustanovenia Európskeho dohovoru o krajine, ktorý vytvára priestor pre formovanie územia na estetických princípoch krajinárskej kompozície a na princípoch aktívnej ochrany hodnôt prírodné, kultúrno-historické bohatstvo, jedinečné panoramatické scenérie, obytný, výrobný, športovo-rekreačný, kultúrno-spoločenský a krajinársky potenciál územia Rešpektovať krajinu ako základnú zložku kvality života ľudí v mestských i vidieckych oblastiach, v pozoruhodných, všedných i narušených územiach a považovať ju za základný prvok ich priestorovej identity Navrhované stavebné zásahy citlivo umiestňovať do krajiny v záujme ochrany krajinného obrazu, najmä v charakteristických krajinných scenériách a v lokalitách historických krajinných štruktúr Usmerňovať a regulovať využitie pozemkov v súkromnom vlastníctve v cenných /chránených územiach prírody tak, aby sa našiel racionálny súlad s právami vlastníka, verejným záujmom a krajinou Pri územnom rozvoji rešpektovať a chrániť primárnu krajinu a jej geomorfologické a hydrogeologické charakteristiky vo všetkých jej typoch Formovať sekundárnu krajinnú štruktúru v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja Prehodnocovať v nových zámeroch opodstatnenosť budovania spevnených plôch v území Podporovať revitalizáciu zanedbaných, opustených, neupravených rozsiahlych výrobných areálov a výrobných zón Podporovať budovanie krajinnej zelene ako základného ekostabilizačného systému v krajine s významným krajinotvorným efektom Podporovať revitalizáciu vodných tokov a revitalizáciu skanalizovaných tokov a priľahlých pobrežných pozemkov z dôvodov vodohospodárskych, ekostabilizačných, krajinotvorných a estetických funkcií Rešpektovať zaplavované pobrežné pozemky neohrádzovaných vodných tokov, ochranné pásma hrádzí a inundačné územia ako nezastavateľné, kde podľa okolností uplatňovať predovšetkým trávne, travinno-bylinné porasty Zvyšovať mieru zastúpenia prírodných prvkov v zastavaných územiach najmä vo verejných priestoroch; rozvíjať krajinnú zeleň v zastavaných územiach i vo voľnej krajine Rešpektovať a chrániť historické krajinné štruktúry Chrániť a rozvíjať obraz vinohradníckej krajiny vymedziť v nižších stupňoch UPD na základe územnoplánovacích podkladov vinohradnícke územia, ako územia s existujúcou alebo potenciálnou možnosťou pestovania viniča, ako významné prírodné zdroje a charakteristické kompozičné prvky historického a kultúrneho dedičstva kraja a súčasne ako významný hospodársky produkčný prvok vinohradníckých oblasti Malých a Bielych Karpát, Nitrianskej, Chvojnickej a Podunajskej pahorkatiny Vylúčiť v záujme zachovania prírodného, kultúrneho a historického dedičstva urbanistické zásahy nesúvisiace s funkciou vinohradníctva do vinohradníckych území na svahoch Malých Karpát a v nížinnej poľnohospodárskej krajine Zohľadňovať pri spresňovaní vinohradníckych území existujúce urbanistické súvislosti a prirodzené tendencie rozvoja obce v záujme vytvárania nového urbanisticky a krajinársky hodnotného územia, rešpektujúc pritom vinice Neumiestňovať pozdĺž ciest, najmä diaľnic a rýchlostných ciest v území kraja veľkoplošné bilboardy, malé reklamné plochy, aby bolo umožnené nerušené celkové vnímanie krajiny, panoramatických scenérií, siluetárnych obrazov a a zaujímavých krajinných dominánt Podporovať rozvoj plôch krajinnej zelene viazanej na iné funkčné plochy (napr. plochy poľnohospodárskych kultúr, plochy prímestskej rekreácie, rekreačných a hospodárskych areálov) Podporovať zmenu využitia hospodárskych lesov na rekreačné lesy v kontaktových pásmach sídiel a ich využitie pre funkciu lesoparkov a prímestskej rekreácie. 8. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA Z HĽADISKA ZACHOVANIA KULTÚRNO HISTORICKÉHO DEDIČSTVA Rešpektovať kultúrno historické dedičstvo, vyhlásené kultúrne pamiatky vrátane ich prostredia, vyhlásené a navrhované na vyhlásenie pamiatkové územia (pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny) a ich ochranné pásma vrátane ich krajinného kontextu (siluety, panorámy), ako aj objekty vedené v evidenciách pamätihodností miest a obcí. Rešpektovať a zohľadňovať zásady ochrany pamiatkových území Chrániť a revitalizovať v územnom rozvoji kraja: územia historických jadier miest a obcí ako potenciál kultúrneho dedičstva známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk a nálezov, v zmysle pamiatkového zákona, národné kultúrne pamiatky, ich súbory a areály a ich ochranné pásma s dôrazom na lokality pamiatkových rezervácii, pamiatkových zón a na medzinárodne významné národné kultúrne pamiatky historické technické diela objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na vyhlásenie za kultúrne pamiatky pamätihodnosti, ktorých zoznamy vedú jednotlivé obce Rešpektovať vyhlásené ochranné pásma pamiatkového fondu, ako aj územia s ochrannými pásmami pripravovanými na vyhlásenie Rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne a hospodársko-sociálne celky Uplatniť v záujme zachovania prírodného, kultúrneho a historického dedičstva aktívny spôsob ochrany Posudzovať pri rozvoji územia význam a hodnoty jeho kultúrno-historických daností v nadväznosti na všetky zámery v sociálno-ekonomickom rozvoji Rešpektovať špecifické formy štruktúr osídlenia, zachované prvky tradičnej architektúry jednotlivých kultúrnych regiónov Trnavského kraja podunajského, dolnopovažského, trnavského, záhorského a podporovať ich využitie ako inšpiračné zdroje, reminiscenčné prvky obohacujúce obraz krajiny a podporujúce výrazovú rozmanitosť krajinných štruktúr Podporiť zachovanie existujúcich urbanistických súborov a objektov zachovanej tradičnej ľudovej architektúry. Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Jablonica Návrh 10

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Textová časť obstarávateľ: obec Drietoma poverený obstarávaním Ing. arch. Marianna Bogyová autorizovaný architekt SKA, č.0921 AA Odborne spôsobilá osoba pre

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s.

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s. stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., 942 22 NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/6511140 Nitra a.s. SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ VEĽKÉ ZÁLUŽIE, BÁB, JAROK, LEHOTA, RUMANOVÁ (mikroregionu) 1.Územný plán obce Báb ZMENY

Διαβάστε περισσότερα

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ REPROBAN s.r.o. - Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt a kolektív december 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE......4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ROŽŇAVA Textová časť Objednávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava Zhotoviteľ : ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o. Novodvorská 10A,

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2

ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 TEXTOVÁ ČASŤ 2012 OBSTARÁVATEĽ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín info@tsk.sk www.tsk.sk

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Čičmany

Územný plán obce Čičmany Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Žilina Ateliér: AUT, Žitná 13, 010 01 Žilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Čičmany Čistopis A/

Διαβάστε περισσότερα

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH Ročník XVIII 2010 1b Cena 2,16 OBSAH 1. Metodika identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny...2 2. Metodika hodnotenia vizuálnych vplyvov veterných elektrární a veterných parkov na krajinu...52

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 1 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SPRACOVATEĽ FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA HZ 040/1993 PC ARCH STU OBSTARÁVATEĽ MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1998 TENTO ÚZEMNÝ PLÁN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Rekreácia a cestovný ruch

Rekreácia a cestovný ruch Rekreácia a cestovný ruch " Turizmus a jeho podiel na tvorbe HDP Cestovný ruch je najefektívnejšou činnosťou na produkciu devíz a významným faktorom politiky zamestnanosti. Príjmy z aktívneho zahraničného

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Slovensko. Kraje alebo župy?

Slovensko. Kraje alebo župy? komun álne výskumné a poradenské centrum, n.o., Námestie SNP 4, 921 01 Piešťany, t el.:+421 33 762 2 4 40, e-mail: info@komunal.eu, www. komunal.eu Slovensko. Kraje alebo župy? Dušan Sloboda Komunálne

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Obsah Analýza doterajšieho vývoja 3. Prognóza vývoja dopravy a základné faktory vplývajúce na rozvoj dopravy 4. Vízia, priority a ciele stratégie

Obsah Analýza doterajšieho vývoja 3. Prognóza vývoja dopravy a základné faktory vplývajúce na rozvoj dopravy 4. Vízia, priority a ciele stratégie Obsah Obsah 1 Zoznam použitých skratiek 2 1. Úvod 3 2. Analýza doterajšieho vývoja 4 2.1. Vývoj dopravy v EÚ 4 2.2. Vývoj dopravy na Slovensku 4 2.2.1. Dopravná infraštruktúra 4 2.2.2. Spoplatnenie dopravnej

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu:

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Územný plán zóny Košice - SLIVNÍK... :: návrh na prerokovanie Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Branislav Ivan

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov Zámer pre zisťovacie konanie

Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov Zámer pre zisťovacie konanie Pavol Šoltis, Za Kalváriou 3, 080 01 Prešov Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov Zámer pre zisťovacie konanie Spracovateľ zámeru Pavol Šoltis Za Kalváriou 3, 080 01 Prešov Prešov,

Διαβάστε περισσότερα

SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH.

SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH. SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH. Pašerbová Elena, Zimnikovalová Oľga Septembrom 1996, t.j. po delimitácii rozhodujúcej časti Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému

Διαβάστε περισσότερα

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky (SEAP)

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky (SEAP) Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou. Investícia do vašej budúcnosti. Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 2020 (SEAP) Akčný plán udržateľného

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z.

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. Metodická príručka určená pre prevádzkovateľov a štátnu správu Zadávateľ: Slovenská agentúra životného

Διαβάστε περισσότερα

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Navrhovateľ: Dongil Rubber Belt

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

1. VODNÉ ZDROJE, ICH KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE

1. VODNÉ ZDROJE, ICH KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE 1. VODNÉ ZDROJE, ICH KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE Texty obsahujú vybrané state z: Dzubák: Vodné hospodárstvo (1985), www.enviro.gov.sk, Metodiky vodohospodárskych bilancií a Monitoringu vôd SHMÚ (www.enviro.gov.sk,

Διαβάστε περισσότερα

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA 1. Účtovanie stravovania poskytovaného zamestnávateľom zamestnancom ( 152 Zák. práce) Obsah účtovného prípadu Suma MD Účt. predpis D A. Poskytovanie stravovania vo vlastnom

Διαβάστε περισσότερα

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXIII

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXIII MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Čiastka 1 2015 Ročník XXIII Obsah 1. Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupina produktov: Plynové infražiariče 2. Akčný

Διαβάστε περισσότερα

Parkovací dom a spevnené plochy

Parkovací dom a spevnené plochy Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Záverečná správa Október 2006 PROEN PRO ENERGY PRO ENVIRONMENT PRO ECONOMY Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Objednávateľ:

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLI N Á V R H (určené na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/ 040 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO

LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO do výbušného prostredia Bezpečné zariadenie pri práci s výbušnými plynmi a prachom R EX R EXH RZ EX R EX 1500, 2000, 3000, 4000 R EXH RZ EX Odsávacie ramená R EX, R EXH

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Projekt Prechodného fondu UIBF č. 2006/018-175.06.01 realizovaný v zmysle

Διαβάστε περισσότερα

HALA NA VÝROBU POTRAVINOVÝCH DOPLNKOV. Galanta. Zámer

HALA NA VÝROBU POTRAVINOVÝCH DOPLNKOV. Galanta. Zámer HALA NA VÝROBU POTRAVINOVÝCH DOPLNKOV Galanta Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Navrhovateľ

Διαβάστε περισσότερα

ZNIŽOVANIE LOGISTICKÝCH NÁKLADOV PROSTREDNÍCTVOM NOVÝCH MANAŽÉRSKYCH PRÍSTUPOV DECREASING OF LOGISTIC COSTS BY NEW MANAGERIAL ACCESSES

ZNIŽOVANIE LOGISTICKÝCH NÁKLADOV PROSTREDNÍCTVOM NOVÝCH MANAŽÉRSKYCH PRÍSTUPOV DECREASING OF LOGISTIC COSTS BY NEW MANAGERIAL ACCESSES ZNIŽOVANIE LOGISTICKÝCH NÁKLADOV PROSTREDNÍCTVOM NOVÝCH MANAŽÉRSKYCH PRÍSTUPOV DECREASING OF LOGISTIC COSTS BY NEW MANAGERIAL ACCESSES doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Ing. Martina Ďurková Ústav podnikania

Διαβάστε περισσότερα

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Nové prístupy riešenia ochrany osôb a majetku Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Ing. Rudolf Huna, Ing. Jana Staroňová,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Stavebná fakulta Ing. Katarína Kováčová, PhD., Ing. Martin Kováč, PhD. Táto publikácia vznikla

Διαβάστε περισσότερα

AUTORSKÝ KOLEKTÍV AUTORSKÝ KOLEKTÍV SPRACOVATEĽ: ING. VLADIMÍRA PRIBIČKOVÁ. SPOLUPRACOVALI : ING. DANIEL BUBÁK PH.D. EMIL MORAVEC AUTORI PRÍLOH: ING.

AUTORSKÝ KOLEKTÍV AUTORSKÝ KOLEKTÍV SPRACOVATEĽ: ING. VLADIMÍRA PRIBIČKOVÁ. SPOLUPRACOVALI : ING. DANIEL BUBÁK PH.D. EMIL MORAVEC AUTORI PRÍLOH: ING. GEOLÓGIA, EKOLÓGIA, ŤAŽOBNÝ SERVIS KORUNOVAČNÍ 29, 170 00 PRAHA 7 ČESKÁ REPUBLIKA PARTIZÁNSKA CESTA 3, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA SLOVENSKÁ REPUBLIKA : + 420 233 370 741, FAX: + 420 233 372 730, E-MAIL: GET@GET.CZ

Διαβάστε περισσότερα

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015,

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015, Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 371/2015 Strana 3789 371 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1.1 Názov orgánu, ktorý program vydal 1.2 Sídlo orgánu, ktorý program vydal 1.3 Po et obyvate

Διαβάστε περισσότερα

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu 1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu Prvoradou úlohou stavebníctva je účinnejšie presadzovanie výsledkov technického rozvoja, racionalizácie, robotizácie do

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Jeséniova 17D, BRATISLAVA VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI V ROKU 2015

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Jeséniova 17D, BRATISLAVA VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI V ROKU 2015 SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Jeséniova 17D, BRATISLAVA VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI V ROKU 2015 Apríl 2016 OBSAH I. Identifikácia organizácie 3 Hlavné činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky. Mesto Gbely Námestie slobody 1261, Gbely

Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky. Mesto Gbely Námestie slobody 1261, Gbely Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky Námestie slobody 1261, 908 45 Gbely Predkladá : SEA, regionálna pobočka Hurbanova 59, Trenčín 911 01 Ing. Miroslav Žilinský, riaditeľ Júl 2006 OBSAH

Διαβάστε περισσότερα

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH 1. Identifikácia organizácie 2 2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 4 3. Kontrakt ŠGÚDŠ

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 7/2008 TECHNICKÉ PODMIENKY Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby účinnosť od:

Διαβάστε περισσότερα

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014 OBSAH 1. Identifikácia organizácie 2 2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 3 3. Kontrakt ŠGÚDŠ

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

PRILOHA X VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE. SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s. "ATÓMOVÁ ELEKTRÁREŇ MOCHOVCE VVER 4 X 440 MW - 3.

PRILOHA X VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE. SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s. ATÓMOVÁ ELEKTRÁREŇ MOCHOVCE VVER 4 X 440 MW - 3. SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s. "ATÓMOVÁ ELEKTRÁREŇ MOCHOVCE VVER 4 X 440 MW - 3. STAVBA" VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE Predkladá: Slovenské Elektrárne, a.s. PRILOHA X Správa č: Rel. 08508370478/R784

Διαβάστε περισσότερα

Internetový profil vody vhodnej na kúpanie

Internetový profil vody vhodnej na kúpanie Šulianske jazero Internetový profil vody vhodnej na kúpanie - vypracovaný na základe požiadavky čl. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa

Διαβάστε περισσότερα

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1664/2006. zo 6. novembra 2006, so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1664/2006. zo 6. novembra 2006, so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, 18.11.2006 SK Úradný vestník Európskej únie L 320/13 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1664/2006 zo 6. novembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o vykonávacie opatrenia pre

Διαβάστε περισσότερα

INOVÁCIE A TECHNICKÁ TVORIVOSŤ

INOVÁCIE A TECHNICKÁ TVORIVOSŤ Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Ústav technológií a manažmentu INOVÁCIE A TECHNICKÁ TVORIVOSŤ Prof. Ing. Milan KOVÁČ, DrSc. december 2003 INOVÁCIE A TECHNICKÁ TVORIVOSŤ Recenzenti:

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ. Stratégia rozvoja vidieka subregiónu Národného parku Slovenský raj

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ. Stratégia rozvoja vidieka subregiónu Národného parku Slovenský raj KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Stratégia rozvoja vidieka subregiónu Národného parku Slovenský raj Október 2008 KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Nám. Maratónu mieru 1, Košice Názov: Stratégia rozvoja vidieka subregiónu

Διαβάστε περισσότερα

Projektovanie výrobných procesov a systémov

Projektovanie výrobných procesov a systémov INOVAÈNÉ CENTRUM AUTOMOBILOVEJ VÝROBY Európsky sociálny fond Projektovanie výrobných procesov a systémov Prof. Ing. Jozef KOVÁÈ, CSc. ISBN 80-8073-720-7 Autor: prof. Ing. Jozef KOVÁČ, CSc. Recenzent: Prof.

Διαβάστε περισσότερα

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa)

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA NÁBREŽIE MLÁDEŽE 1, NITRA PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) Vypracovala: Ing. Ľ. Halamová upravené 1 1. ÚVOD DO PREDMETU (2) 1. Význam a úloha stavebníctva

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí UDRŽATEĽNÁ MESTSKÁ MOBILITA. Minister Žiga oceňoval

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí UDRŽATEĽNÁ MESTSKÁ MOBILITA. Minister Žiga oceňoval Odborno-náučný časopis o životnom prostredí 3/2015 XX. ročník UDRŽATEĽNÁ MESTSKÁ MOBILITA Minister Žiga oceňoval Eurofondy a SAŽP Trópy uprostred Košíc FOTO VYDANIA Ochtinská aragonitová jaskyňa predstavuje

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno 1 NÁZOV PUBLIKÁCIE ENERGETICKÝ AUDIT /ďalej EA/ Tondach Slovensko, s.r.o., Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske

Διαβάστε περισσότερα

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a Obsah LED širokožiariace PLAZA FlatLED FLOOD 24W PLAZA FlatLED FLOOD 48W PLAZA FlatLED FLOOD 72W PLAZA FlatLED FLOOD 150W Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava R O Z H O D N U T I E Číslo: 0037/2013/P Bratislava 06. 12. 2012 Číslo spisu: 6240-2012-BA Predseda Úradu pre reguláciu

Διαβάστε περισσότερα

Krajinnoekologický plán mesta Senec

Krajinnoekologický plán mesta Senec 2009 Krajinnoekologický plán mesta Senec Ing. Ján Peťko RNDr. Elena Peťková Mgr. Juraj Petrakovič Lukáš Peťko Creative spol. s r.o. Bernolákova 72, P.O.BOX 31 902 01 PEZINOK Krajinnoekologický plán mesta

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE. Fakulta špeciálneho inžinierstva. Ing. Ľubica Šovčíková. a kolektív. Závažné priemyselné havárie.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE. Fakulta špeciálneho inžinierstva. Ing. Ľubica Šovčíková. a kolektív. Závažné priemyselné havárie. ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Ing. Ľubica Šovčíková a kolektív Závažné priemyselné havárie a ich následky Žilina 2005 Skriptá obsahujú základné informácie o vzniku a následkoch

Διαβάστε περισσότερα

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL 2/2014 SOCIETAS MEDICINAE GENERALIS V P Všeobecný praktik PRACTICAE FAMILIARE SLOVACA Pozývame Vás na konferenciu SSVPL Nové cesty

Διαβάστε περισσότερα

foto Bedřich Schreiber Rozpočet mesta Trnavy na rok 2015

foto Bedřich Schreiber Rozpočet mesta Trnavy na rok 2015 foto Bedřich Schreiber Rozpočet mesta Trnavy na a viacročný rozpočet na roky 2015-2017 Obsah strana Dôvodová správa 2 Rozpočet mesta Trnavy na tabuľka príjmov 3 tabuľka výdavkov 5 tabuľka finančných operácií

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja Ilavy v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja Ilavy v oblasti tepelnej energetiky Koncepcia rozvoja Ilavy v oblasti tepelnej energetiky Mesto Ilava Mierové námestie č.6/3, 9 Ilava Predkladá : SEA, regionálna pobočka Hurbanova 59, Trenčín 9 Ing. Miroslav Žilinský, riaditeľ august 26

Διαβάστε περισσότερα