stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s."

Transcript

1 stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s. SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ VEĽKÉ ZÁLUŽIE, BÁB, JAROK, LEHOTA, RUMANOVÁ (mikroregionu) 1.Územný plán obce Báb ZMENY A DOPLNKY č.1 K ÚPN-O BÁB Nitra, 02/2005 Výkonný riaditeľ a.s. : Ing.arch. Ján Válek Vedúci úlohy : Ing.arch. Michal Borguľa,PhD. Ing.arch. Martin Cifra 1

2 Na ÚPN-O spolupracovali: - architektúra a urbanizmus: Ing.arch. M.Borguľa,PhD. Ing.arch. Ján Valek Ing.arch. Ján Sýkora Ing.arch. Martin Cifra Ing.arch Adam Cifra Ing.arch. Monika Polonská - rozbor dopravy : Ing. Miloš Gontko Ing. Štefan Lysý - vodné hospodárstvo : Ing. Bohuš Malík Ing. Ĺubomír.Kučera - elektrické rozvody a telekomunikácie : Dpt. Vojtech Pócsik - plynofikácia : Ing. Vojtech Suchý Ing. Robert.Vitko - prírodné podmienky a starostl. o životné prostredie: Ing.arch. Michal. Borguľa,PhD. - mapové podklady: OcÚ+KO-GEO 2

3 OBSAH ÚPN-O: A. - ÚVOD A1) dôvody na obstaranie územného plánu obcí Veľké Zálužie, Báb, Jarok, Lehota, Rumanová A2) určenie hlavných cieľov rozvoja územia vyjadrujúcich rozvojový program obstarávateľa a varianty a alternatívy rozvoja územia, B. ÚPN-O - textová časť B1. ÚPN-O VEĽKÉ ZÁLUŹIE B2. ÚPN-O BÁB B3. ÚPN-O JAROK B4. ÚPN-O LEHOTA B5. ÚPN-O RUMANOVÁ C.) Doplňujúce tabuľky D.) Doklady 3

4 A. ÚVOD Tento dokument bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. A1.) DÔVODY NA OBSTARANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU Obstarávateľom spoločného územného plánu obcí Veľké Zálužie, Báb, Jarok, Lehota, Rumanová - je Obec Veľké Zálužie, na základe verejného obstarania vyhodnoteného Združenie obcí mikroregionu Veľké Zálužie, Báb, Jarok, Lehota, Rumanová, bolo zaregistrované pod. č. VVS/2003/11107/37 reg., so sídlom na OcÚ vo Veľkom Záluží. Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD: Ing.arch.Gertrúda Čuboňová č. preukazu 036, Pod Sokolom 9, Nitrianske Hrnčiarovce Spracovateľ : Stavoprojek Nitra a.s., Nitra, Štúrova 22 Odborne spôsobilá osoba pre spracovanie ÚPD : Ing.arch.Michal Borguľa, PhD., č.preukazu 0725 AA. Ing.arch.Martin Cifra, č. preukazu 0524 AA Oznámenie o začatí prác bolo zverejnené obstarávateľom dňa Základný podklad pre vypracovanie spoločného územného plánu mikroregiónu obcí tvoria nasledovné dokumenty : - mapový podklad M - 1 : a M - 1 : prieskumy a rozbory obce - schválené zadanie k ÚPN - písomné vyjadrenia dotknutých a zainteresovaných orgánov a organizácií. Dôvodom pre vypracovanie spoločného územného plánu obcí Veľké Zálužie, Báb, Jarok, Lehota, Rumanová (mikroregionu), je potreba vypracovania rozvojových stratégií, plánu národného rozvoja na lokálnej úrovni uvedených obcí v Nitrianskom kraji. T.č. existujúca územnoplánovacia dokumentácia spracovaná pre jednotlivé obce vyjadruje rôzny stupeň platnosti, aktuálnosti a niektoré obce nemali doposiaľ spracovaný žiadny územný plán, resp. sa vyžaduje nové prehodnotenie koncepcie rozvoja obce. Preto vzniká zo strany obstarávateľa požiadavka na spracovanie nových ÚPN-O. Vychádzajúc z aktivity uvedených obcí je snaha o vytvorenie podmienok pre cielený a koordinovaný rozvoj nie len každej samostatnej obce, ale aj vymedzeného územia ako celku. Zabezpečiť spracovanie ÚPN-O, ktorý bude riešiť rozvojové zámery v oblasti bývania, výroby, vybavenosti, technickej infraštruktúry a životného prostredia obce, ale zároveň bude stimulovať aj rozvoj nadobecného partnerstva a vytvárať priestor pre vznik spolupráce pre zreálnenie získavania prostriedkov z EÚ. Zlepšiť pripravenosť uvedených obcí (mikroregionu) na implementáciu predvstupovej a štrukturálnej pomoci EÚ na miestnej úrovni. Vytvárať podmienky pre uchádzanie sa obcí na prijímanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvoj vidieka, zlepšenie kvality života na vidieku a jeho rozvoj najmä v oblasti malého a tredného podnikania, technickej infraštruktúry a turizmu. 4

5 Pri spracovaní ÚPN-O boli použité nasledujúce materiály: - Klimatické a fenologické pomery Západoslovenského kraja z roku Súpis pamiatok na Slovensku - Vlastivedný slovník obcí na Slovensku - Retrospektívny lexikón obcí ČSSR r Výsledky sčítania ľudu, domov a bytov z a z r ÚPN-O Veľké Zálužie, Avenír- Ing.arch.Cifra..., schválený OcZ Veľké Zálužie dňa... pod č ÚPN-O Jarok, Ing.arch.M.Borguľa AUA, r.2000, schválený OcZ Jarok Zmeny a doplnok ÚPN-O Lehota, Ing.arch.M.Borguľa, r.2000, schválený OcZ Lehota Spracované projektové dokumentácie a štúdie pre technickú infraštruktúru, samostatné objekty a areálové zariadenia - ÚPD - VÚC Nitrianskeho kraja, AUREX Bratislava ÚPD - VÚC Nitrianskeho kraja, AUREX Bratislava zmeny a doplnky 2004 Pre grafickú časť spracovania prieskumov bol použitý mapový podklad M 1:5 000 a 1: Pre vymedzenie záujmového územia a šíršie vzťahy bol použitý mapový podklad M 1: Prieskumy a rozbory pre ÚPN-O Báb, 09/2004, Stavoprojekt & Avenir, Nitra - Zadanie pre ÚPN-O Báb,schválené / pod číslom OZ-M-31/2004/, Stavoprojekt & Avenir, Nitra, - Prieskumy a rozbory pre ÚPN-O Báb /zo septembra 2004/. Keďže boli aktuálne vypracovávané pre tento ÚPN-O, boli nosným podkladom zhotoviteľa pri zhotovovaní územného plánu. Zadanie je dokument, ktorý sa schvaľoval v Obecnom zastupiteľstve Báb a bol pre zhotoviteľa ÚPN-O záväzným. 5

6 A2.) URČENIE HLAVNÝCH CIEĽOV ROZVOJA ÚZEMIA VYJADRUJÚCICH ROZVOJOVÝ PROGRAM OBSTARÁVATEĽA, VARIANTY A ALTERNATÍVY ROZVOJA ÚZEMIA. Hlavné dôvody obstarania ÚPD: Cieľom ÚPN-O je vytvoriť podmienky pre implementáciu Sektorového opračného plánu obcí základná infraštruktúra, Plánu národného rozvoja SR, KÚRS a VÚC Nitrianskeho kraja - premietnutie na lokálnej úrovni obcí Veľké Zálužie, Báb, Jarok, Lehota, Rumanová. Obce sú situované v Nitrianskom kraji a okrese Nitra, na jeho západnom okraji. Jedná sa o kompaktný celok so spoločnými hranicami min. troch katastrov. Tri obce (Báb, V.Zálužie, Lehota) ležia na št.ceste I/51 Bratislava-Nitra, obce Lehota a Jarok sa nachádzajú v priamej náväznosti na mesto Nitra - centrum prvej skupiny. Vypracovanie územného plánu je nutným predpokladom možnosti predkladania investičných projektov v oblasti základnej infraštruktúry - stimulovania rozvoja nadobecného partnerstva - zadefinovanie rozvojových potrieb a zámerov - stimulovanie priestoru pre rozvoj spolupráce, čo zreálňuje možnosti spolufinancovania a zároveň zvyšuje schopnosť absorbovať pomoc a reálne čerpanie prostriedkov EÚ. Nová územnoplánovacia dokumentácia má vytvoriť podklady pre komplexný rozvoj organizmu obce vo všetkých jej zložkách, so zachovaním vlastnej identity, preto je potrebné: - predchádzajúci ÚPN-O má skončenú dobu platnosti a je t.č. neplatný a prekonaný, resp. obec nemá doposiaľ spracovanú žiadnu ÚPD, - vzhľadom na nové hospodársko - ekonomické podmienky v spoločnosti, opätovné sprioritnenie súkromno - vlastníckych vzťahov, zmenu rozvojových zámerov ťažiskových výrobných zariadení ako i nové územno-správne členenia Slovenska - vznikajú nové atribúty, ktoré postupne stavajú ÚPD jednotlivých obcí spred roku 1989 do polohy dokumentu, ktorý je t.č. už zastaralý a nevyhovuje na súčasné podmienky z hľadiska realizácie, vyžaduje si nové prehodnotenie koncepcie rozvoja obce, - nová územnoplánovacia dokumentácia má vytvoriť podklady pre komplexný rozvoj organizmu obce vo všetkých jeho zložkách, so zachovaním vlastnej identity obce a jej priľahlých častí, zhodnotiť a tvorivo naviazať na doposiaľ spracovanú ÚPD, - cieľom vypracovania nového územného plánu obce je vytvorenie optimálnych predpokladov pre celkové organizačné usporiadanie obce najmä z aspekov, - vypracovania vhodnej urbanistickej koncepcie rozvoja obce a stanovenia zásad ochrany a tvorby životného prostredia sídla v rámci prehodnoteného funkčného rozdelenia plôch a základných smerov postupu výstavby, - vypracovania koncepcie dopravného riešenia obce a jeho prepojenia na vyššiu komunikačnú sieť-štátne cesty, - vypracovania koncepcie riešenia technickej infraštruktúry, - vytvorenie dostatku plôch pre rozvoj bývania a výroby, - navrhnúť funkčne nevyhovujúce plochy na zmenu funkcie a odstrániť všetky konfliktné situácie vo sfére bývania, dopravy, priemyslu, poľnohospodárstva, výroby, - zistiť potrebu a navrhnúť riešenie novej občianskej vybavenosti, resp. potrebu výrobných zariadení a služieb, ako i technickej vybavenosti - do novej ÚPD zahrnúť aj určujúce podmienky pre dobudovanie centrálnej časti obce - usporiadať základnú kostru zelene so skvalitnením súčasných plôch zelene - navrhnúť plochy pre šport a rekreáciu. 6

7 Základné údaje riešeného územia : Názov obce k.ú.-ha Počet obyv. Počet domov Počet bytov Neobývané 2001/1991 b.j./rekr.2001 Veľké Zálužie / / / /34 Báb / / / /64 Jarok / / / /3 Lehota / / /616 96/18 Rumanová / / /295 62/8 spolu / / / /127 7

8 AVENIR, ING.ARCH. MARTIN CIFRA, KOZMONAUTOV 5, NITRA Tel.: 037/ , B2. ÚPN-O BÁB ZMENY A DOPLNKY č.1 K ÚPN-O BÁB Na vypracovaní návrhu riešenia sa podieľali: urbanizmus, architektúra : Ing.arch. Martin Cifra, Ing.arch. A. Cifra doprava : Ing. Miloš Gontko vodné hospodárstvo : Ing. Bohuš Malík Ing. Jana Verešová zásobovanie elektrickou energiou, spoje : Dpt. Vojtech Pócsik Ing. Peter Hrapko teplofikácia, plynofikácia : Ing. Vojtech Suchý Ing. František Janega demografia a bytový fond : Ing. Arch. Adam Cifra Ing.arch. Martin Cifra mapové podklady, ich digitalizácia : Ing. Arch. Adam Cifra krajinná ekológia : Ing.arch.Michal Borguľa, PhD. 8

9 Obsah textovej časti: 1. Základné údaje 1.1. Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši údaje o dôvodoch obstarania UPD údaje o objednávateľovi a spracovateľovi hlavné ciele riešenia 1.2. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu, ak existuje 1.3. Údaje o súlade riešenia so zadaním a so súborným stanoviskom z prerokovania konceptu alebo návrhu, ak sa nevypracoval koncept chronológia spracovania a prerokovania jednotlivých etáp ÚPD s príslušnými orgánmi štátnej správy, obcí a verejnosťou zhodnotenie súladu riešenia so zadaním výsledky variantných riešení zdôvodnenie prípadného spracovania doplňujúcich prieskumov a rozborov, prípadne prepracovania zadania súpis použitých UPP a iných podkladov so zhodnotením ich využitia pri riešení 2. Riešenie územného plánu obce 2.1. Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis vymedzenie riešeného územia obce /územie jednej obce, alebo viacerých obcí na základe údajov z katastra nehnuteľností/ a záujmového územia vymedzenie území riešených s použitím vybraných regulatívov zóny /hlavne u malých obcí/ 2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu záväzné časti ÚPN-R a spôsob ich zapracovania do návrhu ÚPN-O zhodnotenie výsledkov prerokovania návrhu riešenia ÚPN-O s príslušnými orgánmi štátnej správy, obcí a verejnosťou, ich uplatnenie v rámci ÚPN-O 2.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce Demografia /charakteristika dynamiky rastu počtu obyvateľov, výhľadová veková skladba, index rastu, prirodzený prírastok, migrácia/ Bytový fond /celková potreba bytov a návrh novej bytovej výstavby, z toho sociálne bývanie, celkový rozvoj bytového fondu v návrhovom období a jeho modernizácia 2.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému osídlenia Poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné a priestorové usporiadanie širšieho územia, ich vplyv na socio-ekonomický potenciál a územný rozvoj obce Väzby obce na záujmové územie Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany a využívania osobitne chránených častí prírody a krajiny Funkcie obce saturované v záujmovom území 2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania Stanovenie základnej urbanistickej koncepcie a kompozície obce Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene, a ostatných plôch Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt 2.6. Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území Základné rozvrhnutie funkcií v riešenom území, prevádzkových a komunikačných väzieb, na území obce Vymedzenie častí územia pre riešenie vo väčšej podrobnosti v územnom pláne zóny 2.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie, 9

10 Koncepcia rozvoja sociálnej infraštruktúry Koncepcia rozvoja občianskej vybavenosti /obchod a verejné služby, ostatná vybavenosť/ Návrh na lokalizáciu centier vybavenosti Kapacity a štruktúra zariadení Výrobné územia Koncepcia rozvoja hospodárskej základne /priemyselná výroba, poľnohospodárska výroba, lesné hospodárstvo, stavebníctvo, remeslá, skladové hospodárstvo, cestovný ruch/ Potreba nových plôch, resp. reštrukturalizácie jestvujúcich plôch pre rozvoj hospodárskej základne a ich lokalizácia Návrh na vymiestňovanie škodlivých prevádzok výroby a stanovenie ochranných pásiem Štruktúra hospodárskej základne po zohľadnení plánovaných a uvažovaných zámerov Rekreácia, cestovný ruch, kúpeľníctvo Koncepcia rozvoja cestovného ruchu, rekreácie, kúpeľníctva a športu Kapacity, plošné nároky a lokalizácia území a zón 2.8. Vymedzenie zastavaného územia obce Súčastné zastavané územie Navrhované územie na zástavbu 2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny Návrh verejného dopravného a technického vybavenia, a technickej infraštruktúry obce doprava a dopravné zariadenia vodné hospodárstvo zásobovanie elektrickej energie telekomunikačné zariadenia zásobovanie plynom Koncepcia starostlivosti o životné prostredie Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska enviromentálnych, ekonomických, sociálnych a územno technických dôsledkov Návrh záväznej časti Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia Verejnoprospešné stavby Intenzita využitia územia Zásady a regulatívy umiestenia občianskeho vybavenia územia Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene 10

11 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie Vymedzenie zastavaného územia obce Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny A3. Doplňujúce údaje Obsah grafickej časti: 1. Širšie vzťahy - sú priložené v samostatnom obale pre celý mikroregión. V rámci ZaD č.1 k ÚPN-O Báb sa na tomto výkrese nič nemení. 2. Krajinno sídelná štruktúra- je priložená v samostatnom obale pre celý mikroregión. V rámci ZaD č.1 k ÚPN-O Báb sa na tomto výkrese nič nemení. 3. Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF- je priložené v samostatnom obale pre celý mikroregión. Pre nové lokality rozvoja sme v rámci ZaD č.1 k ÚPN-O Báb zhotovili ohľadne problematiky výkres č Komplexný urbanistický návrh M=1: Tento výkres je celý novozhotovený, nahrádza pôvodný výkres. 02. Výkres dopravy M=1: Tento výkres je celý novozhotovený, nahrádza pôvodný výkres. 03. Výkres vodného hospodárstva M=1: Tento výkres je celý novozhotovený, nahrádza pôvodný výkres. 04. Výkres energetiky a slaboprúdových rozvodov M=1: Tento výkres je celý novozhotovený, nahrádza pôvodný výkres. 05. Urbanistická štruktúra katastrálneho územia M=1: Tento výkres je celý novozhotovený, nahrádza pôvodný výkres. 06. Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF M=1:10000 Tento výkres pre ZaD č.1 k ÚPN-O Báb sa urobil kvôli novonavrhovaným lokalitám rozvoja. 07. Výkres verejnoprospešných stavieb M=1:5000 VYSVETLIVKY K TEXTOVEJ ČASTI ZaD č.1 k ÚPN-O Báb: Podkladom pre textovú časť ZaD č.1 k ÚPN-O Báb je kompletná textová časť pôvodného ÚPN-O Báb z roku 2005, ktorý sa vyhotovil v rámci SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ VEĽKÉ ZÁLUŽIE, BÁB, JAROK, LEHOTA, RUMANOVÁ(mikroregionu). Do tejto dokumentácie sa vyznačili časti textov, ktoré sa rušia, časti textov, ktoré sú pôvodné a ostávajú v platnosti a časti textov, ktoré sú nové a vznikli v rámci vyhotovenia ZaD č. 1 k ÚPN-O Báb. Zásahy do pôvodnej textovej časti sa vykonali nasledovným spôsobom: Text písaný týmto typom písma /ARIAL/ je textom pôvodným z ÚPN-O z roku 2005 a platí naďalej aj pre Zmeny a doplnky č. 1 k ÚPN-O Báb. Text písaný týmto typom písma /Tahoma - tučné/ je textom vzniklým v rámci zmien a doplnkov č. 1 k ÚPN-O Báb. Text písaný týmto typom písma /Txt/ je textom, ktorý platil pre ÚPN-O z roku 2005 a v rámci zmien a doplnkov č. 1 k ÚPN- O sa ruší. 11

12 1.1. Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši Údaje o dôvodoch obstarania UPD Daná problematika je dostatočne rozpísaný v odseku A1 tohoto textu, preto sa k tejto téme nebudeme ďalej zmieňovať. V odseku A1 sa uvádzajú dôvody obstarania ÚPN-O z roku Medzičasom v obci vznikla požiadavka realizovania nových aktivít, ktoré neboli súčasťou ÚPN- O Báb. Aby sa tieto aktivity mohli v území katastra obce realizovať, obec obstarala Zmeny a doplnky č. 1 k ÚPN-O Báb Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi Podrobne sa o danej téme venuje článok A1 tohto textu. Obstarávateľom je obec Báb. Spracovateľom je Ing. arch. Martin Cifra, autorizovaný architekt, DIČ : , Číslo autorizačného osvedčenia:0524 AA 1234, IČO: Hlavné ciele riešenia V súlade so zadaním definujeme ciele riešenia nasledovne: "Cieľom obstarania územného plánu je, aby obec mala zabezpečený kontinuálny rozvoj, ktorý vyhovuje požiadavkám doby a potrebám jej obyvateľstva". Územný plán sídelného útvaru rieši funkčné vymedzenie a usporiadanie plôch a stanovuje základné zásady organizácie územia, postup pri jeho využití a podmienky výstavby v obci. Cieľom územného plánu je zároveň schváliť navrhnutú urbanistickú koncepciu na rozvoj sídla, ako platnú územno - plánovaciu dokumentáciu pre rozhodovanie o lokalizácii a usmerňovaní prípravy stavebných akcií v obci. Časové riešenie územného plánu uvažuje s návrhovým obdobím o 2O rokov, čiže s rokom 2O24. Zmeny a doplnky č.1 k ÚPN-O Báb majú za cieľ zakomponovať do územia katastra obce nové lokality rozvoja, ktoré neboli predmetom riešenia pôvodnej územnoplánovacej dokumentácie Údaje o súlade riešenia so zadaním a so súborným stanoviskom z prerokovania konceptu alebo návrhu, ak sa nevypracoval koncept Chronológia spracovania a prerokovania jednotlivých etáp ÚPD s príslušnými orgánmi štátnej správy, obcí a verejnosťou Po odovzdaní Konceptu riešenia ÚPN-O Báb objednávateľovi sa tento dokument stal podkladom pre prerokovávanie. Verejné prerokovávané dňa nevznieslo žiadne pripomienky. Dňa Spoločné obecné zastupiteľstva Mikroregiónu schvaľovalo Súborné stanovisko k ÚPN-O- Mikroregónu. Výsledok schvalovacieho procesu je Vyhodnotenie stanovísk k územného plánu obcí Veľké Zálužie, Lehota, Báb, Rumanová, Jarok zo dňa Pripomienky boli zapracované do Návrhu riešenia ÚPN-O Báb. 12

13 Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním Územný plán obce má riešiť funkčné vymedzenie a usporiadanie plôch a stanovuje základné zásady organizácie územia, postup pri jeho využití a podmienky výstavby v obci. Cieľom územného plánu má byť zároveň schválenie navrhnutej urbanistickej koncepcie na rozvoj sídla. V kapitole Úlohy pre ÚPN-O v zadaní boli definované nasledovné požiadavky: 1. Určiť možnosti rozvoja územia katastra obce pri zhodnotení pôdorysu a priestorového usporiadania obce, parcelácie, situovania objektov a komunikačného skeletu. 2. Navrhnúť priestor centra obce. 3. Určiť možnosti rozvoja všetkých funkčných zón obce, usporiadať ich bez vzájomných kolízií tak, aby vytvárali harmonický celok a komplexne zabezpečovali všetky životné potreby obyvateľov obce. 4. Navrhnúť dobudovanie technickej infraštruktúry, chodníkov a ciest s výhľadom do budúcnosti. 5. Určiť koncepciu a zásady rozvoja rekreácie a chalupárčenia v katastrálnom území a v obci. 6. Dbať o zachovanie a rozvoj prírodného prostredia, ekologickej stability územia. 7. Riešiť lokalitu poľnohospodárskeho družstva na iné účely /priemyselná zóna/ 8. V časti Alexandrov Dvor navrhnúť priemyselnú zónu 9. Bábsky rybník riešiť ako zónu oddychu 10. Navrhnúť športový areál obce 11. Riešiť koncepciu odkanalizovania obce lokalizáciu ĆOV 12. Riešiť možnosť vzájomného cestného prepojenia obce Báb a Pusté Sady. V kapitole Určenie zásad pre urbanistickú koncepciu rozvoja obce boli definované požiadavky: - vyzdvihnúť a využiť pozitívne prvky uvedené v kapitole Prieskumov a rozborov - snažiť sa o potlačenie, resp. elimináciu negatívnych prvkov uvedených v kapitole prieskumov a rozborov - riešiť celkovú štruktúru obce, spôsob jej rozvoja - riešiť hmotovú koncepciu a výškové zónovanie obce - vymedziť potrebné plošné a priestorové kapacity pre jednotlivé funkcie obce - navrhnúť nosnú vybavenostnú kostru riešeného územia s vyznačením jej polarizácie. - komplexne vyhodnotiť kvalitu životného prostredia a v návrhu riešenia smerovať k jej vylepšeniu - navrhnúť smerné časti ÚPN-O - navrhnúť záväzné časti ÚPN-O - ako súčasť záväznej časti navrhnúť regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia vrátane limitov využitia územia - navrhnúť územné systémy, ochranné pásma a chránené územia - navrhnúť koncepciu dopravy a technickej vybavenosti - navrhnúť riešenie inžinierskych sietí z komplexného hľadiska - vymedziť verejnoprospešné stavby - určiť základné rozvojové predpoklady riešeného územia - navrhnúť organizáciu a využitie územia členeného na monofunkčné a polyfunkčné plochy - určiť územia obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia - určiť regulácie využitia jednotlivých plôch - stanoviť nároky na plochy mimo zastavaného územia obce - pri tvorbe koncepcie sa podriadiť požiadavkám obecnej samospráve a v jej službách vytvárať invenčné myšlienky potrebné pre urbanistickú koncepciu obce - zohľadňovať nové spoločenské, ekonomické a sociálne pohyby 13

14 - zohľadniť rozvoj podnikateľských aktivít, ktorý ovplyvní nielen architektonický mikropriestor, ale aj územné vzťahy obce - zohľadňovať v koncepcii ÚPN-O pripomienky vznesené občanmi a obecnou samosprávou - pozornosť venovať krajinnej ekológii, životnému prostrediu, zeleni - zohľadňovať v riešení Regionálny USES (územný systém ekologickej stability), ktorý má vplyv na obec - rešpektovať a vyznačiť hranicu zastavaného územia k , - navrhovať centrum občianskej vybavenosti v centrálnej polohe obce - opierať sa o poľnohospodársku výrobu, drobné a stredné podnikateľské aktivity - uvažovať s pestovaním rozvoja turistiky, chalupárstva, - podporovať súkromné iniciatívy pre rozvoj turistiky, agroturistiky, živočíšnu výrobu situovať do bezkonfliktnej polohy voči obytnej zóne rešpektujúc jej ochranné pásmo, tento problém až po definitívne schválenie obcou riešiť alternatívne Všetky požiadavky odsekov zadania sú v rámci ÚPN-O riešené. Sú zrejmé z výkresov grafickej časti návrhu riešenia a z textu tohto elaborátu v ďalších kapitolách Výsledky variantných riešení Na prerokovaní konceptu riešenia ÚPN-O Báb bola diskutovaná problematika prípadnej spoločnej ČOV obce Báb a Rumanová. Variant umiestnenia spoločnej ČOV pre Báb a Rumanovú v koncepte riešenia sa nezmenil a ostáva aj pre ÚPN-O. V rámci ZaD č.1 sa navrhuje nová lokalita pre výstavbu spoločnej ČOV. Prerokované výsledky variantných riešení, zapísané do súborného stanoviska, boli zapracované do ÚPN-O Zdôvodnenie prípadného spracovania doplňujúcich prieskumov a rozborov, prípadne prepracovania zadania Nebolo potrebné spracovávať doplňujúce prieskumy a rozbory, ani prepracovávať zadanie. Oba dokumenty sa zhotovili pre potreby ÚPN-O v tesnom predstihu pred zhotovovaním územného plánu, čím si zachovali svoju aktuálnosť Súpis použitých UPP a iných podkladov so zhodnotením ich využitia pri riešení Pod územno - plánovacími podkladmi /ÚPP/ v zmysle Zákona č.55/2001 zo dňa sa rozumie urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza, alebo územno technické podklady. Žiaden z uvedených dokumentov ÚPP nebol zhotoviteľovi pri riešení k dispozícii, respektívne zhotoviteľ nemal vedomosť o ich existencii. Zhotoviteľ mal k dispozícii nasledovné podklady: - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Báb, starosta obce Báb Ing. Pavel Schwarc, február Podklad pre zadanie ÚPN-O, starosta obce Báb Ing. Pavel Schwarc, júl Zadanie pre ÚPN-O Báb,schválené / pod číslom OZ-M-31/2004/, Stavoprojekt & Avenir, Nitra, 14

15 - Prieskumy a rozbory pre ÚPN-O Báb /zo septembra 2004/. Keďže boli aktuálne vypracovávané pre tento ÚPN-O, boli nosným podkladom zhotoviteľa pri zhotovovaní územného plánu. Zadanie je dokument, ktorý sa schvaľoval v Obecnom zastupiteľstve Báb a bol pre zhotoviteľa ÚPN-O záväzným. 2. Riešenie územného plánu obce 2.1. Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis Vymedzenie riešeného územia obce a záujmového územia Situovanie riešeného územia Obec Báb sa nachádza v Nitrianskom kraji v okrese Nitra vo vzdialenosti 20 km západne od mesta Nitra. Riešené územie vymedzuje hranica katastrálneho územia Veľkého a Malého Bábu. Riešené územie vcelku je zakreslené v grafickej časti vo výkrese č. 5 v merítku 1 : Záujmové územie V prípade obce Báb považujeme za záujmové územie katastrálne územie obcí Veľké Zálužie, Lehota, Báb, Rumanová, Jarok /obce mikroregiónu/ Vymedzenie území riešených s použitím vybraných regulatívov zóny V obci Báb sa nenachádza územie, na ktoré by boli vypracované regulatívy zóny Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu Záväzné časti ÚPN-R a spôsob ich zapracovania do návrhu ÚPN-O Táto kapitola reprezentuje výpis z územného plánu VÚC Nitrianskeho kraja z roku Pokiaľ sa uvedený elaborát nezmieňuje špeciálne o Bábe, ale je uvedené Veľké Zálužie, uvádzame aj tieto časti textov, keďže Veľké Zálužie bude centrom novozaloženého mikroregiónu, do ktorého patrí aj obec Báb. Záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Nitrianskeho kraja Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia Pri riadení využitia a usporiadania územia kraja je potrebné dodržať tieto záväzné regulatívy: 1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry: 1.1. ako centrá lokálneho významu podporovať rozvoj obcí: v okrese Nitra: Veľké Zálužie, Cabaj Čápor, Mojmírovce, Výčapy Opatovce, Zbehy, Nové Sady, Jelenec, Rišňovce, 1.2. podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvorenia rovnocenných životných podmienok obyvateľov, Obidva body sme v podstate splnili. Veľké Zálužie sa stalo centrom Mikroregiónu, teda aj centrom pre obec Báb. Predsa však každú obec navrhujeme tak, aby vznikli obyvateľom obcí rovnako štandardné podmienky pre život v danom regióne. 15

16 2. V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu: 2.1. usmerňovať funkčno priestorový subsystém turizmu a rekreácie v zhode s prírodnými a civilizačnými danosťami a v súbežnom zabezpečovaní nárokov obyvateľov kraja, najmä mesta Nitry a ostatných väčších miest, na každodennú a koncomtýždennú rekreáciu, ako aj nárokov účastníkov širšieho aj cezhraničného turizmu na poznávací a rekreačný turizmus, 2.2. usmerňovať tvorbu funkčno priestorového systému na vytváranie súvislejších rekreačných území, tzv. rekreačných krajinných celkov, 2.3. v poľnohospodárskej krajine podporovať bodové lokality, predovšetkým areály termálnych kúpalísk, vodné plochy, 2.4. dosiahnuť čo najužšie prepojenie rekreačnej turistiky s poznávacou turistikou, 2.5. podporovať najvýznamnejšie rekreačné priestory pre medzinárodný a prihraničný cestovný ruch, 2.6. vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky a jej formy agroturistiky, 2.7. lokalizovať potrebnú vybavenosť do obcí ležiacich v blízkosti rekreačných cieľov, do voľnej krajiny umiestňovať len tú vybavenosť, ktorá sa viaže bezprostredne na uskutočňovanie činností závislých na prírodných danostiach, 2.8. zabezpečiť prímestskú rekreáciu pre obyvateľov väčších miest v ich záujmovom území, týka sa to predovšetkým Nitry, Nových Zámkov, Komárna a Levíc, 2.9. zabezpečiť nadštandardnú vybavenosť na hlavných turistických dopravných trasách, na vybudovaných a pripravovaných medzinárodných cestných trasách vytvoriť komplexné objekty služieb pre motoristov, na medzinárodných trasách železničnej a vodnej dopravy dobudovať komplexný systém služieb pre cestujúcich, nadväzujúci na systém v krajinách Európskej únie. V katasri obce Báb sme vytvorili viacero rekreačných zón, ktoré sa viažu na výnimočné prírodné podmienky oblasti alebo na už existujúce areály zelene konkrétne chránený areál Bábsky park.(3.stupeň územnej ochrany) a Bábsky rybník. Tieto dve lokality sú vhodne napojené (cyklistická, pešia ale aj dopravná trasa) na susedné rekreačné zóny katastrov priľahlých obcí. Vhodné cestné napojenie areálu kaštieľa vytvára z neho a jeho chráneného areálu vhodnú oblasť prímestskej rekreácie. Vhodne sme zapracovali do návrhu riešenia aj bod 2.10., kde navrhujeme rozsiahlu lokalitu služieb motoristom cesty I/51.Týmto návrhov sme naplnili požiadavky ÚPN-R v Bábskom katasri. 3. V oblasti poľnohospodárskej výroby a lesného hospodárstva: 3.1. rešpektovať pri ďalšom rozvoji poľnohospodársky a lesný pôdny fond ako jeden z faktorov limitujúcich urbanistický rozvoj, 3.2. rešpektovať pri rozvoji územia ochranu trvalých kultúr vo vyhlásených vinohradníckych a chmeľových oblastiach, 3.3. zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu prvkami vegetácie v rámci riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín, v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability, 3.4. podporovať alternatívne poľnohospodárstvo na chránených územiach, v pásmach hygienickej ochrany a na územiach začlenených do územného systému ekologickej stability (ÚSES), 3.5. rozširovať výmeru lesného pôdneho fondu (o 3 937,16 ha) na plochách poľnohospodársky nevyužiteľných nelesných pôd a na pozemkoch porastených lesnými drevinami, evidovaných v katastri nehnuteľnosti v druhu poľnohospodárska pôda (biele plochy), 3.6. na základe zhodnotenia stanovištných podmienok, v súlade s platnou legislatívou v lesnom hospodárstve, zaradiť v rámci aktualizácie lesných hospodárskych plánov do kategórie ochranných lesov relatívne najsuchšie lesné typy dubového lesného vegetačného stupňa, 16

17 3.7. vytvárať územnotechnické predpoklady pre zachovanie stability lesných porastov lužných stanovíšť, zabrániť neodborným zásahom do hydrologických pomerov, pred každým plánovaným zásahom posúdiť jeho vplyv na hydrologické pomery, vzhľadom na protipovodňové opatrenia, 3.8. v lesnom hospodárstve zabezpečovať postupnú obnovu prirodzeného drevinového zloženia porastov, zabezpečovať obnovu porastov jemnejšími spôsobmi, zvyšovať podiel lesov osobitného určenia, zachovať pôvodné zvyšky klimaxových lesov v súvislosti s obnovami lesných hospodárskych plánov, 3.9. pri návrhu koridorov technickej infraštruktúry a líniových stavieb netrieštiť ucelené komplexy lesov. V plnej miere sme sa snažili rešpektovať poľnohospodársky a lesný pôdny fond. Prioritu mali v rámci navrhovania lokality tie, ktoré sa nenásilne včlenili do prostredia a zbytočne nezaberali hodnotný pôdny fond v katastri obce. V oblasti navrhovania nových lokalít pre bývanie sa snažíme navrhovať tie priestory, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obce. Lesný fond a vinohradnícke či ovocinárske oblasti sme dokonca v návrhu nechali vo svojej pôvodnej výmere. Hydrologické pomery sa navrhujú taktiež zachovať. Návrh protieróznych opatrení sa taktiež stáva obsahom konceptu riešnia. 4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a ochrany pôdneho fondu: 4.1. v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu ochranu pôdy vedením prvkov ÚSES a to najmä biokoridorov prevažne v oblastiach Podunajskej pahorkatiny, vlastné fyzické vytvorenie prvkov realizovať v zmysle zákona NR SR č. 330/1991 Z.z., 4.2. odstrániť pôsobenie stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v územiach prvkov ÚSES (problematiku riešiť na úrovni konkrétnych projektov ako aj MÚSES), 4.3. revitalizovať skanalizované toky, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou pásu domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov, zvýšením podielu trávnych porastov na plochách okolitých mikrodepresií čím vzniknú podmienky pre realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov, opatrenia treba realizovať v súlade s projektmi pozemkových úprav území, 4.4. vhodnými technickými, biologickými, ekologickými, ekonomickými a právnymi opatreniami prinavrátiť pôvodný charakter krajine v územiach dotknutých výraznou výstavbou (napr. pri vodných nádržiach) a ťažbou nerastných surovín (hliniská, štrkoviská, lomy) a území zasiahnutých nepriaznivými vplyvmi z priemyselnej činnosti, 4.5. rekultivácie vo vinohradníckych oblastiach citlivo zvažovať v zmysle zachovania prirodzených biokoridorov a pri veľkoplošných vinohradoch s eróziou zvyšovať podiel ekostabilizačných prvkov 4.6. regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky ÚSES, v lesných ekosystémoch rekreačný potenciál využívať v súlade s ich únosnosťou, Protierózne opatrenia sa v návrhu riešia prvkami USES. Taktiež sa navrhuje vegetačný pás pozdĺž potokov ako interakčný prvok, sapájajúci atraktívne priestory obce, plochy zelene a vody, či rekreačné zóny v katastri. Zároveň je využívaný ako pešia a cyklistická trasa, prepájajúca dokonca obec so susednými katastrami. 5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno historického dedičstva: 5.1. rešpektovať kultúrno historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené a navrhované na vyhlásenie urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma), 17

18 5.2. pri novej výstavbe akceptovať a nadväzovať na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s cieľom dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní identity a špecifičnosti pôvodného osídlenia, 5.3. rešpektovať kultúrno historické urbanistické celky a architektonické objekty až areály, a to nielen dodržiavaním ich ochranných pásiem, ale aj v širšom zábere, než požaduje ochrana pamiatok, tzn. podchytením aj ďalších hodnôt prostredia, 5.4. rešpektovať potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických, hospodárskych a ďalších hodnôt charakterizujúcich prostredie a to v polohe hmotnej aj nehmotnej a vytvárať pre ne vhodné prostredie, 5.5. rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne a hospodársko sociálne celky a prírodno klimatické oblasti, dominantné znaky typu pôvodnej a kultúrnej krajiny, morfológie a 5.6. uplatniť a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých sídiel mestského a malomestského charakteru a rôzne formy vidieckeho osídlenia, vrátane rurálnej štruktúry v rozptyle, 5.7. rešpektovať potenciál takých kultúrno historických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja (vinohradnícke tradície, etnokultúrne a spoločenské tradície, historické udalosti, osobnosti a artefakty na celom vymedzenom území), 5.8. akceptovať v diaľkových pohľadoch a v krajinnom obraze historicky utvorené dominanty. V zozname ÚZPF nie stú v katastri obce Báb zapísane žiadne stavby. V Súpise pamiatok na Slovensku sa však uvádzajú dva objekty s pamiatkovými hodnotami, ktoré koncept návrhu samozrejmä rešpektuje. Taktiež sa v návrhu rešpektuje forma a štruktúra osídlenia, na ktorú má nasledujúci stavebný vývoj nadväzovať. Taktiež sa zachováva historicky udaný krajinný obraz obce daný prírodnými podmienkami a výškovou dominantou kostola obce. 6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry: 6.1. cesta I/51 Sereď Nitra zabezpečiť dobudovanie úseku hr. kraja Báb Kynek na požadovanú kategóriu S22,5/100 (resp. R22,5/100), 6.2. cesta II/513 Hlohovec Nitra zabezpečiť rezervovanie koridoru západného obchvatu krajského sídla s napojením na I/64 južne od Nitry, 6.3. zabezpečiť homogenizáciu ciest prvej triedy na kategóriu S11,5/80, ciest druhej triedy na kategóriu S9,5/80 a ciest tretej triedy na kategóriu S7,5/60, Nadradená dopravná štruktúra sa v návrhu riešenia rešpektuje v plnej miere. Dokonca sa posilňuje lokalitou s funkciou služieb motoristom komunikácie prvej triedy I/ V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry: 7.1. Vodné hospodárstvo Na úseku ochrany pred povodňami a. vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných kapacít b. zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi smerujúcimi k stabilizácii pomerov za extrémnych situácií tak povodňových, ako i v období sucha Na úseku odvedenia vnútorných vôd vykonávať pravidelnú údržbu na odvodňovacích kanáloch za účelom zabezpečenia prietočnosti Na úseku verejných vodovodov a. realizovať rozšírenie vodného zdroja Gabčíkovo (podmienka rozvoja verejných vodovodov v Nitrianskom kraji) b. prívod vody pre skupinový vodovod Farná Veľké Ludince Kuraľany Keť, 18

19 c. rozšíriť skupinový vodovod Nitra (Čakajovce Jelšovce Ľudovítová Výčapy Opatovce Lefantovce; Čechynce, Lehota Veľké Zálužie), Na úseku verejných kanalizácií V súlade s Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky z roku 1994 treba: a. zabezpečiť vypúšťanie odpadových vôd do recipientov v súlade so zákonom č. 138/1973 Zb. a nariadením vlády SR č. 242/1993 Z.z. b. budovaním kanalizácií a ČOV zabezpečiť ochranu podzemných zdrojov vody a iných vôd c. zabezpečiť odkanalizovanie sídiel s vybudovaným verejným vodovodom, čím sa zníži veľký podiel obyvateľstva na znečisťovaní povrchových a podzemných vôd d. zabezpečiť rozvoj odkanalizovania rozvinutých sídiel, čím sa zvýši životná úroveň obyvateľov a súčasne sa zlepší životné prostredie: - dokončiť rozostavané stavby: - ČOV Nitra a rekonštrukcia stokovej siete - rozostavané stavby verejných kanalizácií a ČOV v sídlach Veľké Zálužie, - pripraviť výstavbu verejných kanalizácií so spoločnou ČOV: Lužianky Zbehy Veľký Cetín Lehota Veľké Zálužie Jarok zabezpečiť komplexné využitie overených zdrojov geotermálnych vôd pre vykurovanie, poľnohospodárske účely a rekreáciu, 7.2. Energetika rešpektovať koridory jestvujúcich vedení rešpektovať koridory súčasných plynovodov prechádzajúcich územím, zachovať koridor medzištátneho plynovodu Bratstvo DN 700 PN 64, Návrh riešenia v plnej miere spĺňa požiadavky tohto odseku. Dôraz sa však samozrejme kladie na vybudovanie kanalizácie v obci a spoločnej čističky odpadových vôd pre obce Báb a Rumanová. 8. V oblasti nadradenej infraštruktúry odpadového hospodárstva: 8.1. riešiť zneškodňovanie odpadov na území Nitrianskeho kraja v súlade so schválenými aktualizovanými Programami odpadového hospodárstva SR, Nitrianskeho kraja a jeho okresov, 8.2. uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, separovaný zber a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických a legislatívnych nástrojov, 8.3. riešiť výhľadovo zneškodňovanie odpadov v kraji na skládkach vyhovujúcich technickým podmienkam s orientáciou na existujúce a plánované veľkokapacitné regionálne skládky odpadov, 8.4. rozšíriť separovaný zber úžitkových zložiek z komunálneho odpadu do ďalších obcí kraja, vrátane separácie problémových látok, 8.5. zabezpečiť lepšie využitie biologických odpadov vybudovaním ďalších kompostovacích zariadení, 8.6. vybudovať zberné strediská pre nebezpečné odpady a problémové látky vrátane ich kontajnerizácie a zabezpečiť ich vyhovujúce zneškodňovanie, 8.7. zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva určených na spaľovanie na vyhovujúcich zariadeniach splňujúcich stanovené emisné limity, 19

20 8.8. zabezpečiť postupnú sanáciu resp. rekultiváciu uzatvorených skládok odpadov a starých environmentálnych záťaží, pričom do roku 2000 sanovať minimálne 4 skládky a do roku 2005 minimálne 6 skládok odpadov v každom okrese kraja, 8.9. sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú životné prostredie a podzemné vody, zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení na zneškodňovanie, zhodnotenie, dotrieďovanie a kompostovanie odpadov, zabezpečiť plochy pre havarijnú skládku na zneškodňovanie biologického a iného odpadu pri výskyte živelných pohrôm, havárií, epidémií a pod. aspoň na jednej lokalite v kraji, zabezpečiť na území kraja plochy pre plánovaný systém zberných stredísk a kontajnerizácie nebezpečných odpadov, zabezpečiť maximálnu bezpečnosť skladovania nízko a stredne rádioaktívnych odpadov na vybudovanom republikovom úložisku v Mochovciach. Prioritou odpadového hospodárstva v obci Báb je vybudovanie skládky tuhého komunálneho odpadu. Navrhovaná lokalita skládky tuhého komunálneho odpadu je v strategickej polohe na strete troch katastrálnych území obcí Báb, Veľké Zálužie a Jarok. Lokalita je v súlade so schválenými Programami odpadového hospodárstva SR, Nitrianskeho kraja. Separovanie odpadu je až druhoradý, avšak podstatný problém. 9. Verejnoprospešné stavby Nitrianskeho kraja Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú: 9.1. V oblasti cestnej dopravy: Vybudovanie Južného cestného ťahu v šírkovom usporiadaní S11,5/80(100) resp. R11,5/80(120) a dobudovaním na kategóriu S22,5/80(100) resp R22,5/80(120) podľa nárastu dopravného zaťaženia Vybudovanie západného obchvatu krajského sídla s napojením na I/64 južne od Nitry a vybudovanie juhovýchodného obchvatu podľa ÚNP SÚ Nitra nadväzne koridor rýchlostnej komunikácie vedenej od D61 severne od Hlohovca s previazaním na R/64 umožňujúci odklon diaľkovej dopravy z diaľnice na hraničný prechod v Komárne 9.2. V oblasti vodného hospodárstva Verejné vodovody: prívody vody a vodovodné siete v sídlach v ochrannom pásme Jadrovej elektrárne Mochovce: vodovodné siete v obciach a potrebné vodárenské zariadenia (ČS, VDJ, ) skupinový vodovod Nitra (Čakajovce Jelšovce Ľudovítová Výčapy Opatovce - Lefantovce; Čechynce, Čabaj Čápor Jarok, Lehota Veľké Zálužie) Verejné kanalizácie rozostavané stavby: ČOV Nitra a rekonštrukcia stokovej siete, rozostavané stavby verejných kanalizácií a ČOV v sídlach: Veľké Zálužie, výstavba verejných kanalizácií so spoločnou ČOV: Lužianky Zbehy Veľký Cetín Lehota Veľké Zálužie Jarok Spomínané verejnoprospešné stavby sa priamo netýkajú obce Báb. 9.3 V oblasti ložísk prírodných zdrojov: určené dobývacie priestory výhradných ložísk nerastných surovín a zariadenia na ťažbu, úpravu a spracovanie nerastných surovín, plochy a zariadenia na využívanie geotermálnej energie, 20

21 Zhotoviteľ sa počas prác na PaR nedozvedel žiadnu informáciu o tom, že by bol pre k.ú. Veľký alebo Malý Báb vykonaný inžiniersko geologický prieskum. Preto predpokladáme, že v katastri obce Báb nie sú zatiaľ známe žiadne ložiská nerastných surovín, alebo geotermálne pramene V oblasti odpadového hospodárstva: plochy a zariadenia skládok odpadov vyhovujúcich technickým podmienkam vrátane regionálnych veľkoplošných skládok, stavby a zariadenia na zber zneškodňovanie, recykláciu, dotrieďovanie a kompostovanie odpadov, havarijná skládka na zneškodňovanie biologického a iného odpadu pri výskyte živelných pohrôm, havárií, epidémií a pod. aspoň na jednej lokalite v kraji. Pre uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné podľa 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb., zákona č. 199/1995 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z. a nálezu Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť. K oblasti odpadového hospodárstva sa už zmieňuje článok 8 z časti textu 2.2.1Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu Zhodnotenie výsledkov prerokovania konceptu riešenia ÚPN-O s príslušnými orgánmi štátnej správy, obcí a verejnosťou, ich uplatnenie v rámci ÚPN-O Výsledok schvaľovacieho procesu je Vyhodnotenie stanovísk k územného plánu obcí Veľké Zálužie, Lehota, Báb, Rumanová, Jarok zo dňa : Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Ku konceptu Spoločného územného plánu obcí Veľké Zálužie, Lehota, Jarok, Rumanová a Báb nie sú žiadne pripomienky. Berieme na vedomie Krajský stavebný úrad v Nitre Ku konceptu Spoločného územného plánu obcí Veľké Zálužie, Lehota, Jarok, Rumanová a Báb nie sú žiadne pripomienky. Berieme na vedomie Krajský lesný úrad v Nitre Krajský lesný úrad v Nitre, ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, po oboznámení sa s konceptom ÚPNO súhlasí s jeho vyhotovením a nemá k nemu pripomienky. Berieme na vedomie Krajský úrad životného prostredia v Nitre, Odbor ochrany prírody a krajiny Predložená dokumentácia z hľadiska ochrany prírody a krajiny je v súlade s požiadavkami na zabezpečenie ekologickej stability riešeného územia vrátane návrhu prvkov ÚSES a ďalších ekostabilizačných opatrení. Berieme na vedomie Krajský pamiatkový úrad v Nitre Dňa vydal Krajský pamiatkový úrad v Nitre stanovisko v zmysle 29 ods. 4 zákona č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu k prípravným prácam pre spracovanie Spoločného územného plánu obcí Veľké Zálužie, Lehota, Jarok, Rumanová a Báb, č.nr-04/1526-4/8349/vyd. 21

22 V uvedenom stanovisku Krajský pamiatkový úrad v Nitre zhrnul okrem informácií o uvedenom území aj svoje požiadavky pre územný plán. Nakoľko uvedený materiál nebol Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre predložený na posúdenie a úradu nie je známy jeho obsah, trváme na plnom rešpektovaní vyššie uvedeného stanoviska. Berieme na vedomie Slovenská agentúra životného prostredia Ku konceptu Spoločného územného plánu horeuvedených obcí nemáme zásadné pripomienky. Berieme na vedomie Štátny dráhový úrad Bratislava K Vášmu oznámeniu zo dňa uvádzame nasledovné : Štátny dráhový úrad (ŠDÚ) ako príslušný dráhový správny úrad v zmysle 63 zákona č.164/1996 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov plní funkciu špeciálneho stavebného v zmysle 120 stavebného zákona č.50/1976 Zb. a v rámci svojej kompetencie vydáva v zmysle zákona č.164/1996 Z.z. o dráhach: - príslušné povolenia na stavby dráh a na dráhe - súhlasy s určením podmienok k zriadeniu stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD) alebo sčasti v obvode dráhy(od) V prípade, že Vami uvažované stavby budú stavbou dráhy alebo budú realizované na dráhe, ŠDÚ bude vydávať príslušné povolenia na základe podaných žiadostí. Účastníkom konania sú i Železnice SR, ktoré zastupuje v správnych konaniach Generálne riaditeľstvo ŽSR, Odbor rozvoja v Bratislave. Berieme na vedomie Archeologický ústav SAV Nitra Archeologický ústav SAV Nitra požaduje, aby v jednotlivých stavebných etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi boli splnené nasledovné pripomienky: 1) Stavebník/investor každej stavby vyžadujúcej si zemné práce si od AÚ SAV v Nitre úž v stupni územného konania vyžiada stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk. Stanovisko vyjadrenie AÚ SAV bude slúžiť ako podklad k rozhodnutiu Pamiatkového úradu, ako podklad pre územné konanie a ako podklad pre stavebné konanie. 2) Zároveň upozorňujeme na 37 ods 3 citovaného zákona O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje pamiatkový úrad.... V prípade záchranného archeologického výskumu PÚ vydá rozhodnutie po predchádzajúcom vyjadrení archeologického ústavu ( 7 Arch.ústav SAV) Zdôvodnenie : V dotknutých obciach evidujeme niekoľko archeologických lokalít z obdobia praveku a stredoveku, preto je možné, že stavebnou činnosťou príde k narušeniu archeologickej lokality. Berieme na vedomie Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava K predloženej dokumentácii máme nasledovné stanovisko : 1) V obce Báb plánovanú transformačnú stanicu A navrhujeme napojiť vzdušnou prípojkou z prípojky TS 1 s kombináciou krátkej káblovej prípojky VN. Je možné napojiť túto TS aj káblovým prívodom VN ako je to navrhnuté v zaslanej dokumentácii, avšak v tomto prípade je potrebné ju zokruhovať do TS 4. 2) V obci Báb vzdušné vedenie medzi TS 1 a TS 4 žiadame ponechať. Toto vedenie je možné zrušiť v prípade, že medzi TS 1 a TS 4 bude vybudované káblové vedenie cez plánovanú TS A. 3) V obci Rumanová žiadame vytvoriť káblový okruh z vedenia č.1057 cez TS 4 TS 3 TS 2 TS 1 TS A TS 2 do vedenia č ) V obci Veľké Zálužie plánovanú kioskovú TS 1 posunúť bližšie k jestvujúcej stožiarovej TS č.1. 22

23 5) Žiadame rešpektovať všetky jestvujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle Zákona č.656/2004 Z.z. Pre nové energetické zariadenia žiadame rezervovať plochy a koridory a zahrnúť ich do záväznej časti ÚPN. S predloženým návrhom ÚPN súhlasíme za predpokladu dodržania horeuvedených pripomienok. Akceptujeme Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra K predloženej dokumentácii pre územné rozhodnutie predmetnej stavby Vám zasielame nasledovné stanovisko : 1) K návrhu stokovej siete v obci nemáme pripomienky. 2) Na prerokovaní konceptu Spoločného územného plánu obcí Veľké Zálužie, Lehota, Jarok, Rumanová a Báb dňa na Obecnom úrade vo Veľkom Záluží bol prediskutovaný návrh spoločnej ČOV Jarok, v ktorej by boli v budúcnosti čistené splaškové odpadové vody z obcí Lehota, Veľké Zálužie a Jarok. Tento návrh by však pravdepodobne vyžadoval zmenu umiestnenia ČOV Jarok ďalej od stavebných parciel, ako aj rozšírenie pôvodnej kapacity ČOV. Z prevádzkového a ekonomického hľadiska, ako aj s ohľadom na malú vodnatosť recipientu, by však bola táto alternatíva výhodnejšia než prevádzkovanie troch samostatných ČOV v jednotlivých obciach. 3) Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie uvedenej stavby žiadame predložiť na posúdenie na ŽsVS a.s., správa spol. Bratislava a na ZsVS a.s., odštepný závod Nitra. Akceptujeme Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava, správa spoločnosti K zadaniu predmetného spoločného ÚPN sme zaujali stanovisko listom č.8386/211/2004 zo dňa ČOV Veľké Zálužie bude slúžiť aj pre obec Lehotu. Naša pripomienka navrhnúť spoločnú ČOV pre obce Báb a Rumanová bola zohľadnená.. ďalšie pripomienky nemáme. Voči spoločnej ČVO v lokalite pod obcou Jarok pre skupinu obcí Veľké Zálužie, Lehota, Jarok nemáme pripomienky. Berieme na vedomie Mesto Nitra K spracovanému konceptu riešenia spoločného územného plánu Vám zasielame časť územného plánu mesta Nitry týkajúcej sa katastrálneho územia obce Lehota a mesta Nitra. Požadujeme rešpektovať trasu rýchlostnej komunikácie v smere Trnava Nitra od križovatky Lehota po katastrálnu hranicu mesta Nitry podľa priloženej časti dokumentácie ÚPN mesta Nitry. Požadovanú trasu rýchlostnej komunikácie zakresliť do návrhu spoločného územného plánu. Akceptujeme Slovnaft, a.s., Produktovod Kľačany 1) Súhlasíme s konceptom riešenia a naďalej žiadame dodržať ochranné pásmo produktovodných vedení (300 m od osi produktovodu na obe strany) v k.ú. Veľké Zálužie, Báb, Lehota a Rumanová. 2) Pri stavebnej činnosti v ochrannom pásme produktovodných vedení žiadame vyzvať Slovnaft, a.s., Produktovod Kľačany ako účastníka územného, stavebného a kolaudačného jednania. Akceptujeme Obec Veľké Zálužie Pripomienky : 1) Lokalita Zagard rekreácia, turizmus, šport (golf) 2) Veterný park doplniť nad zátačkou 3) Cesta na Alekšince doplniť Akceptujeme 23

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany Koncept obstarávateľ mesto Šurany spracovateľ Október 2014 OBSTARÁVATEĽ Mesto Šurany Námestie hrdinov č. 1 942 01 Šurany primator@surany.sk Zodpovedný zástupca obstarávateľa Obstarávateľská

Διαβάστε περισσότερα

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Textová časť obstarávateľ: obec Drietoma poverený obstarávaním Ing. arch. Marianna Bogyová autorizovaný architekt SKA, č.0921 AA Odborne spôsobilá osoba pre

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA Návrh obstarávateľ obec Jablonica spracovateľ Október 2015 OBSTARÁVATEĽ Obecný úrad Jablonica Trnavská 801, 906 32 Jablonica tel.: +421 34 65 83 123 e-mail: jablonica@stonline.sk

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ateliér: Dom stavbárov blok A, Závodská cesta 4, 010 01 Žilina Pošta: Nám. Fullu 1665/4, 010 08 Žilina tel.: mob.:0903-512152, e-mail.: stefan@krusinsky.sk,

Διαβάστε περισσότερα

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ REPROBAN s.r.o. - Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt a kolektív december 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE......4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ROŽŇAVA Textová časť Objednávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava Zhotoviteľ : ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o. Novodvorská 10A,

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA A/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE B/ RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBSTARÁVATEĽ: OBEC VEĽKÁ PAKA Máj, 2003 Dokumentácia návrhu územného plánu obce Veľká Paka pozostáva z textovej časti a grafickej

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Báč Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30 IČO: 00305251, DIČ: 2021151726 Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924 Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk Č.j.: 280/2014/UR V Báči dňa 15.04.2015 V E R E J

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER Obsah dokumentácie TEXTOVÁ ČASŤ ÚVOD... 2 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 2 2. ZÁMER OBJEDNÁVATEĽA... 2 3. SÚČASNÝ STAV RIEŠENÉHO ÚZEMIA... 3 3.1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE...

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Čičmany

Územný plán obce Čičmany Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Žilina Ateliér: AUT, Žitná 13, 010 01 Žilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Čičmany Čistopis A/

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestskej rady v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný:

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 1 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SPRACOVATEĽ FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA HZ 040/1993 PC ARCH STU OBSTARÁVATEĽ MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1998 TENTO ÚZEMNÝ PLÁN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA

Územný plán obce LIKAVKA Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA MÁJ 2012 Stupeň dokumentácie: Územný plán obce Likavka čistopis Objednávateľ úlohy : Obec Likavka Spracovateľ úlohy

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Makov Návrh

Územný plán obce Makov Návrh Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Ţilina Ateliér: AUT, Ţitná 13, 010 01 Ţilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Makov Návrh TEXTOVÁ

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie )

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Nová škola Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Kontaktné údaje: Obec Chorvátsky Grob Nám. Josipa Andriča 17 900 25 Chorvátsky Grob IČO: 00304760 DIČ: 2020662105 bankové spojenie: 6601265001/5600

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2

ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 TEXTOVÁ ČASŤ 2012 OBSTARÁVATEĽ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín info@tsk.sk www.tsk.sk

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH Ročník XVIII 2010 1b Cena 2,16 OBSAH 1. Metodika identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny...2 2. Metodika hodnotenia vizuálnych vplyvov veterných elektrární a veterných parkov na krajinu...52

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

Rekreácia a cestovný ruch

Rekreácia a cestovný ruch Rekreácia a cestovný ruch " Turizmus a jeho podiel na tvorbe HDP Cestovný ruch je najefektívnejšou činnosťou na produkciu devíz a významným faktorom politiky zamestnanosti. Príjmy z aktívneho zahraničného

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.7 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXI

VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXI ISSN 1335-1567 VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Čiastka 1 2013 Ročník XXI Obsah: 1. Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Nitra č. 1/2013 zo dňa 15. januára 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA 1. Účtovanie stravovania poskytovaného zamestnávateľom zamestnancom ( 152 Zák. práce) Obsah účtovného prípadu Suma MD Účt. predpis D A. Poskytovanie stravovania vo vlastnom

Διαβάστε περισσότερα

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT FORMULÁR v.1.00

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT FORMULÁR v.1.00 JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT FORMULÁR v.1.00 Časť I : Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1 Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené

Διαβάστε περισσότερα

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy lovenská poľnohospodárska unverzta v Ntre Fakulta záhradníctva a krajnného nžnerstva Katedra krajnného nžnerstva Odvodňovane a úprava tokov prevodná správa, úhrnná techncká správa, Dokumentáca a stavebné

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov (meno) Mgr. Juraj Kavacký 2. Identifikačné číslo Fyzická osoba 3. Sídlo Segnerova 9, 841 01 Bratislava 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA Post & Co Vermietungs OG Haidingergasse 1 1030 Wien LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Chí kvadrát test dobrej zhody Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Test dobrej zhody I. Chceme overiť, či naše dáta pochádzajú z konkrétneho pravdep.

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

A.G.K Inžinierska geodézia. Zborník príspevkov. s tematickým zameraním. 9. júna Bratislava

A.G.K Inžinierska geodézia. Zborník príspevkov. s tematickým zameraním. 9. júna Bratislava A.G.K.2015 s tematickým zameraním Inžinierska geodézia Zborník príspevkov 9. júna 2015 Bratislava Odborný garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Organizačný garant: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Organizačný

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu:

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Územný plán zóny Košice - SLIVNÍK... :: návrh na prerokovanie Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Branislav Ivan

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies. ELEKTRICKÉ POLE 1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, COULOMBOV ZÁKON Skúmajme napr. trenie celuloidového pravítka látkou, hrebeň suché vlasy, mikrotén slabý prúd vody... Príčinou spomenutých javov je elektrický náboj,

Διαβάστε περισσότερα

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu 1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu Prvoradou úlohou stavebníctva je účinnejšie presadzovanie výsledkov technického rozvoja, racionalizácie, robotizácie do

Διαβάστε περισσότερα

Návrh systému likvidácie komunálneho odpadu Mesta Považská Bystrica od roku Pracovný materiál

Návrh systému likvidácie komunálneho odpadu Mesta Považská Bystrica od roku Pracovný materiál Návrh systému likvidácie komunálneho odpadu Mesta Považská Bystrica od roku 2009 Pracovný materiál November 2009 OBSAH 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE 2. STRUČNÝ POPIS SYSTÉMU LIKVIDÁCIE KO DO 31. 12.

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky (SEAP)

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky (SEAP) Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou. Investícia do vašej budúcnosti. Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 2020 (SEAP) Akčný plán udržateľného

Διαβάστε περισσότερα

Inštrukcie k prílohe 2 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy

Inštrukcie k prílohe 2 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy Ministerstvo životného prostredia SR Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie Inštrukcie k prílohe 2 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy (ktorých celkové výdavky nepresahujú 25

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z.

Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z. Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z. Nariadene vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na

Διαβάστε περισσότερα

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 2020 Aktuálne výzvy máj jún 2015: 1) 18.05.2015 - Oznámenie zo dňa 18.05.2015: Výzva

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Projekt Prechodného fondu UIBF č. 2006/018-175.06.01 realizovaný v zmysle

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z.

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. Metodická príručka určená pre prevádzkovateľov a štátnu správu Zadávateľ: Slovenská agentúra životného

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1.1 Názov orgánu, ktorý program vydal 1.2 Sídlo orgánu, ktorý program vydal 1.3 Po et obyvate

Διαβάστε περισσότερα

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015,

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015, Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 371/2015 Strana 3789 371 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Διαβάστε περισσότερα

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 7/2008 TECHNICKÉ PODMIENKY Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby účinnosť od:

Διαβάστε περισσότερα

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa)

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA NÁBREŽIE MLÁDEŽE 1, NITRA PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) Vypracovala: Ing. Ľ. Halamová upravené 1 1. ÚVOD DO PREDMETU (2) 1. Význam a úloha stavebníctva

Διαβάστε περισσότερα

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Navrhovateľ: Dongil Rubber Belt

Διαβάστε περισσότερα

PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ANALÝZA. Spracovateľ projektu: Hayek Consulting, s. r. o.

PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ANALÝZA. Spracovateľ projektu: Hayek Consulting, s. r. o. PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ANALÝZA Spracovateľ projektu: Hayek Consulting, s. r. o. Dokument bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Trenčianskych Tepliciach dňa

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Stavebná fakulta Ing. Katarína Kováčová, PhD., Ing. Martin Kováč, PhD. Táto publikácia vznikla

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE 1. Identifikačné údaje 1.1. Identifikačné údaje stavby a investora Názov stavby : Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov Miesto

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva OBSAH SPRIEVODNÁ SPRÁVA... 2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 Spracovatelia projektovej dokumentácie:... 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE... 2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie...

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL 2/2014 SOCIETAS MEDICINAE GENERALIS V P Všeobecný praktik PRACTICAE FAMILIARE SLOVACA Pozývame Vás na konferenciu SSVPL Nové cesty

Διαβάστε περισσότερα