(1) L{a 1 x 1 + a 2 x 2 } = a 1 L{x 1 } + a 2 L{x 2 } (2) x(t) = δ(t t ) x(t ) dt x[i] = δ[i i ] x[i ] (3) h[i, i ] x[i ] (4)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(1) L{a 1 x 1 + a 2 x 2 } = a 1 L{x 1 } + a 2 L{x 2 } (2) x(t) = δ(t t ) x(t ) dt x[i] = δ[i i ] x[i ] (3) h[i, i ] x[i ] (4)"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΗΥ240: Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων Γραμμικά χρονικά μεταβαλλόμενα συστήματα Συνάρτηση συστήματος Ένα σύστημα L απεικονίζει κάθε σήμα εισόδου x σε ένα σήμα εξόδου y, δηλ., συνεχής χρόνος y() = L{x()} διακριτός χρόνος y[i] = L{x[i]} Ένα γραμμικό σύστημα είναι ένα συνεχές σύστημα για το οποίο ισχύει η ιδιότητα Φυλλάδιο 2 (1) L{a 1 x 1 + a 2 x 2 } = a 1 L{x 1 } + a 2 L{x 2 } (2) Ένα γραμμικό σύστημα L περιγράφεται πλήρως από την κρουστική απόκριση h(, ) = L{δ( )} h[i, i ] = L{δ[i i ]} την οποία ονομάζουμε συνάρτηση συστήματος στο χρόνο. Πράγματι, εκφράζοντας την είσοδο x στη μορφή x() = δ( ) x( ) d x[i] = δ[i i ] x[i ] (3) i = και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της γραμμικότητας, προκύπτει 1 y() = h(, ) x( ) d y[i] = i = h[i, i ] x[i ] (4) Παριστάνουμε με X(f) και Y (f) τους μετασχηματισμούς Fourier των σημάτων εισόδου και εξόδου, αντίστοιχα. Ο μετασχηματισμός Fourier x X ορίζεται από τις σχέσεις X(f) = x() e j2πf d X(f) = x[i] e j2πif x() = X(f) e j2πf df x[i] = i= X(f) e j2πif df Θα ορίσουμε τη συνάρτηση συστήματος στη συχνότητα H(f, f ), έτσι ώστε να ισχύει η σχέση Y (f) = H(f, f ) X(f ) df Y (f) = (5) H(f, f ) X(f ) df (6) Η συνθήκη αυτή είναι ικανή και αναγκαία για να είναι το σύστημα γραμμικό, όπως μπορεί να δειχθεί από τη γραμμικότητα των μετασχηματισμών Fourier. Ο μετασχηματισμός Fourier του δεξιά μέλους της (4), αντικαθιστώντας το x με τον αντίστροφο μετασχηματισμό τού X(f), γίνεται Y (f)= h(, )e j2π(f f ) X(f ) dd df Y (f)= h[i, i ]e j2π(if i f ) X(f ) df i,i = Επομένως, η (6) ισχύει για κάθε X(f), αν θέσουμε H(f, f ) = h(, ) e j2π(f f ) dd H(f, f ) = i,i = h[i, i ] e j2π(if i f ) Η συνάρτηση H προκύπτει από την h με δύο μετασχηματισμούς Fourier. Εφαρμόζοντας τους αντίστροφους μετασχηματισμούς, παίρνουμε h(, ) = H(f, f ) e j2π(f f ) dfdf h[i, i ] = H(f, f ) e j2π(if i f ) dfdf (8) 1 Η υπόθεση της συνέχειας στον ορισμό του γραμμικού συστήματος, είναι αναγκαία για την επέκταση της ιδιότητας της γραμμικότητας από πεπερασμένο άθροισμα σε σειρά ή ολοκλήρωμα. (7)

2 2 ΗΥ240: Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων Από την ομοιότητα της (6) με την (4), μπορούμε να δώσουμε την εξής ερμηνεία στη συνάρτηση συστήματος στη συχνότητα: η H(f, f ), σαν συνάρτηση του f, είναι η απόκριση του συστήματος στην κρουστική ως προς τη συχνότητα είσοδο e j2πf δ(f f ) e j2πif δ(f f k) Σύνθεση συστημάτων k= Έστω L 1 και L 2 δύο γραμμικά συστήματα με συναρτήσεις συστήματος h 1 και h 2 αντίστοιχα. Το σύνθετο σύστημα L = L 1 L 2 ορίζεται από τη σχέση L{x()} = L 1 L 2 {x()} L{x[i]} = L 1 L 2 {x[i]} (9) Χρησιμοποιώντας τις (4) και (6) δύο φορές, προκύπτει ότι το σύστημα L έχει συνάρτηση συστήματος στο χρόνο h(, ) = h 1 (, ) h 2 (, ) d h[i, i ] = h 1 [i, i ] h 2 [i, i ] (10) και στη συχνότητα H(f, f ) = H 1 (f, f ) H 2 (f, f ) df H(f, f ) = i = H 1 (f, f ) H 2 (f, f ) df (11) Η συνάρτηση h ονομάζεται σύνθεση των h 1, h 2 στο χρόνο και τη συμβολίζουμε με h 1 h 2, ενώ η συνάρτηση H ονομάζεται σύνθεση των H 1, H 2 στη συχνότητα και τη συμβολίζουμε με H 1 H 2. Στη συνέχεια, αντί της φράσης «το σύστημα με συνάρτηση συστήματος στο χρόνο h» θα χρησιμοποιούμε, για συντομία, τη φράση «το σύστημα h», και όμοια για τη συνάρτηση στη συχνότητα. Θεωρώντας το σήμα x και τη συνάρτηση συστήματος h σαν διάνυσμα και πίνακα, αντίστοιχα, ά- πειρης διάστασης, μπορούμε να εκφράσουμε πιο σύντομα, την (4) στη μορφή y = h x και την (10) στη μορφή h = h 1 h 2, και όμοια, την (6) στη μορφή Y = HX και την (11) στη μορφή H = H 1 H 2. Περιοδικό σύστημα Ένα γραμμικό σύστημα ονομάζεται περιοδικό όταν h( + T, + T ) = h(, ), T > 0 h[i + N, i + N] = h[i, i ], N > 0 (12) Για συνεχή χρόνο, η συνάρτηση h( +, ) ως προς έχει περίοδο T, ενώ για διακριτό χρόνο, η συνάρτηση h[i + i, i ] ως προς i έχει περίοδο N. Παριστάνοντας με h k τις σειρές Fourier αυτών των συναρτήσεων, παίρνουμε ή ισοδύναμα h( +, ) = h(, ) = k= k= h k () e j2πk /T h k ( ) e j2πk /T h[i + i, i ] = h[i, i ] = N 1 k=0 N 1 k=0 h k [i] e j2πi k/n h k [i i ] e j2πi k/n Από τις (7) και (13) και το μετασχηματισμό Fourier h k H k, παίρνουμε H(f, f ) = H k (f) δ(f f+ k N 1 T ) H(f, f ) = H k (f) δ(f f+ k N k ) (14) k= k=0 k = Αντίστροφα, αν η συνάρτηση συστήματος h είναι της μορφής (13) με αυθαίρετα h k, τότε το σύστημα είναι περιοδικό. Από τις σχέσεις (6) και (14), παίρνουμε Y (f) = k= H k (f) X(f k T ) (13) N 1 Y (f) = H k (f) X(f k N ) (15) k=0

3 Γραμμικά χρονικά μεταβαλλόμενα συστήματα 3 Συζυγές σύστημα Το συζυγές (adjoin) ενός συστήματος h, το οποίο συμβολίζουμε με h a, είναι το σύστημα h a (, ) = h(, ) h a [i, i ] = h[i, i] (16) όπου με z συμβολίζουμε το συζυγή μιγαδικό του z (για ένα πραγματικό σύστημα είναι h = h). Αν το σύστημα h είναι αιτιατό, τότε το συζυγές σύστημα h a είναι αντιαιτιατό, δηλ., σε συνεχή χρόνο, αν h(, ) 0, τότε h a (, ) 0, και όμοια σε διακριτό χρόνο. Έστω y = h x και y a = h a x a. Χρησιμοποιώντας τις (4) και (16), προκύπτει η σχέση αμοιβαιότητας 2 x a () ȳ() d = y a () x() d x a [i] ȳ[i] = i= y a [i] x[i] (17) i= Από την (7) προκύπτει ότι η συνάρτηση του συστήματος h a στη συχνότητα, είναι και όμοια, αν Y = HX και Y a = H a X a, τότε ισχύει η σχέση Ευστάθεια X a (f) Ȳ (f) d = Y a (f) X(f) df Για ένα μέτρο (norm) σήματος 3 Για το μέτρο σήματος H a (f, f ) = H(f, f) (18) X a (f) Ȳ (f) d= Y a (f) X(f) df (19), το επαγώμενο μέτρο ενός γραμμικού συστήματος h, είναι h x h = sup x 0 x = sup h x = sup h x (20) x 1 x =1 x = sup x() το επαγώμενο μέτρο συστήματος είναι h = sup h(, ) d x = sup x[i] (21) i h = sup i i = h[i, i ] (22) Απόδειξη: Σε συνεχή χρόνο, για κάθε είσοδο με x() 1, είναι (h x)() h(, ) d, επομένως h x sup h(, ) d και h sup h(, ) d. Επιπλέον, για κάθε, η είσοδος x() = h(, )/ h(, ) είναι x() 1 και (h x)( ) = h(, ) d, επομένως h sup h(, ) d. Σε διακριτό χρόνο, η απόδειξη γίνεται όμοια. Ένα γραμμικό σύστημα h ονομάζεται φραγμένο όταν h <, δηλ., M < : x 1 h x M (23) και ευσταθές όταν είναι συνεχές ως προς το μέτρο, δηλ., ɛ > 0, δ(ɛ) > 0 : x < δ h x < ɛ (24) ή ισοδύναμα, για κάθε ακολουθία x n, είναι x n 0 h x n 0. Θεώρημα: Ένα γραμμικό σύστημα h είναι ευσταθές, αν και μόνο αν είναι φραγμένο. Απόδειξη: Αν h <, τότε h x h x, επομένως x n 0 h x n 0. Αν h =, τότε υπάρχει ακολουθία x n, τέτοια ώστε x n 1 και h x n, επομένως για την ακολουθία x n = x n / h x n είναι x n 0 και h x n = 1. 2 Η σχέση αυτή εκφράζεται πιο σύντομα σαν ισότητα εσωτερικών γινομένων (x a, h x) = (h a x a, x). Χρησιμοποιώντας την ανισότητα Cauchy-Schwarz, προκύπτει η εξής βελτιστοποίηση: για ένα σύστημα h, η είσοδος x που μεγιστοποιεί την γραμμικά σταθμισμένη έξοδο (w, y), με τον περιορισμό ότι έχει καθορισμένη ενέργεια (x, x), είναι ανάλογη του h a w. 3 Το μέτρο ενός σήματος x είναι πραγματικός αριθμός (ή το + ), τον οποίο συμβολίζουμε με x, και από τον ορισμό του ικανοποιεί τα αξιώματα: x 0, x = 0 x = 0, ax = a x, x + y x + y. Υποθέτουμε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον σήμα x 0 με πεπερασμένο μέτρο, δηλ., με 0 < x <.

4 4 ΗΥ240: Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων Μετασχηματισμός Fourier δύο μεταβλητών Για συναρτήσεις δύο μεταβλητών ορίζουμε το μετασχηματισμό Fourier x X από τις σχέσεις X(f, f ) = x(, ) e j2π(f f ) dd X(f, f ) = x[i, i ] e j2π(if i f ) x(, ) = X(f, f ) e j2π(f f ) dfdf x[i, i ] = Με αλλαγή της σειράς των μεταβλητών, προκύπτει i,i = X(f, f ) e j2π(if i f ) dfdf (25) x(, ) X(f, f) x[i, i] X(f, f) (26) Χρησιμοποιώντας τις (10) και (11), παίρνουμε x 1 x 2 X 1 X 2, ή αναλυτικότερα x 1 (, ) x 2 (, ) d Από τις (26) και (27) προκύπτει X 1 (f, f ) X 2 (f, f ) df x 1 (, ) x 2 (, ) d X 1 (f, f ) X 2 (f, f ) df i = i = x 1 [i, i ] x 2 [i, i ] X 1 (f, f ) X 2 (f, f ) df (27) x 1 [i, i ] x 2 [i, i ] Θέτοντας f = f στην πρώτη των (25) και χρησιμοποιώντας τη σχέση παίρνουμε x(, ) d = e j2πf df = δ() Από τις (28) και (29) προκύπτει x 1 (, ) x 2 (, ) dd X(f, f) df = X 1 (f, f ) X 2 (f, f ) dfdf = X 1 (f, f ) X 2 (f, f ) df (28) e j2πif df = δ[i] x[i, i] = i= i,i = x 1 [i, i ] x 2 [i, i ] X(f, f) df (29) X 1 (f, f ) X 2 (f, f ) dfdf (30) Έστω οι μετασχηματισμοί Fourier μιας μεταβλητής x 1 X 1 και x 2 X 2. Από τις (25), με διαχωρισμό όρων προκύπτει x 1 () x 2 ( ) X 1 (f) X 2 (f ) x 1 [i] x 2 [i ] X 1 (f) X 2 (f ) (31) ενώ με αλλαγή μεταβλητής και διαχωρισμό όρων, προκύπτει x 1 () x 2 ( ) X 1 (f f ) X2 (f ) x 1 [i] x 2 [i i] X 1 (f f ) X2 (f ) (32) Από την (31) βλέπουμε ότι η συνάρτηση x είναι διαχωρίσιμη (δηλ. μπορεί να γραφεί σαν γινόμενο μιας συνάρτησης της πρώτης μεταβλητής και μιας συνάρτησης της δεύτερης μεταβλητής), αν και μόνο αν η συνάρτηση X είναι διαχωρίσιμη. Θέτοντας x 2 = δ στις (31) και (32), παίρνουμε x() δ( ) X(f) x[i] δ[i ] X(f) x() δ( ) X(f f ) x[i] δ[i i] X(f f ) (33)

5 Γραμμικά χρονικά μεταβαλλόμενα συστήματα 5 Σύστημα κατάστασης Ένα αιτιατό χρονικά μεταβαλλόμενο σύστημα κατάστασης, το οποίο συμβολίζουμε με {A, b, c}, περιγράφεται από τις εξισώσεις Dv() = A() v() + b() x() y() = c() v() v[i+1] = A[i] v[i] + b[i] x[i] y[i] = c[i] v[i] (34) όπου x η είσοδος, y η έξοδος, v το διάνυσμα (στήλη) κατάστασης διάστασης n, και A, b, c τετραγωνικός πίνακας, στήλη και γραμμή, αντίστοιχα, διάστασης n. Υποθέτουμε ότι η διαφορική εξίσωση στο συνεχή χρόνο, ικανοποιεί τις αναγκαίες συνθήκες ώστε να έχει μοναδική λύση. Ο πίνακας μετάβασης Φ, ορίζεται από τη λύση των εξισώσεων DΦ(, ) = A() Φ(, ) Φ[i+1, i ] = A[i] Φ[i, i ], Φ(, ) = I i i, Φ[i, i ] = I (35) και έχει τις μεταβατικές ιδιότητες Φ(, ) = I, Φ(, ) = Φ(, ) Φ(, ) Φ[i, i] = I, Φ[i, i ] = Φ[i, i ] Φ[i, i ] (36) Αν ο πίνακας μετάβασης με αρχικό χρόνο ή i 0, ο οποίος ορίζεται από τη σχέση Φ() = Φ(, ), Φ[i] = Φ[i, i 0 ], i i 0 (37) είναι αντιστρέψιμος (η ορίζουσά του υπολογίζεται αργότερα), από την (36) παίρνουμε Φ(, ) = Φ() Φ 1 ( ) Φ[i, i ] = Φ[i] Φ 1 [i ] (38) Με τη σχέση αυτή ορίζουμε τον πίνακα μετάβασης για, ή i, i i 0. Με τον ορισμό αυτό, η μεταβατική ιδιότητα (36) ισχύει χωρίς τον περιορισμό ή i i i, και επιπλέον Φ(, ) = Φ 1 (, ) Φ[i, i ] = Φ 1 [i, i] (39) Θεώρημα (μετάβαση κατάστασης): Αν το διάνυσμα v ικανοποιεί την ομογενή εξίσωση τότε Dv() = A() v() v[i+1] = A[i] v[i] (40) v() = Φ(, ) v( ) v[i] = Φ[i, i ] v[i ] (41) Αν ο πίνακας Φ είναι αντιστρέψιμος, από την (39) προκύπτει επιπλέον ότι η (41) ισχύει χωρίς τον περιορισμό ή i i. Στην περίπτωση αυτή, ο πίνακας μετάβασης δείχνει τη μετάβαση του διανύσματος κατάστασης, στο ομογενές σύστημα, προς το μέλλον και προς το παρελθόν. Απόδειξη: Πολλαπλασιάζοντας την (35) από δεξιά με v( ) ή v[i ], προκύπτει ότι το Φ(, ) v( ) ή Φ[i, i ] v[i ] ικανοποιεί την (40), επομένως είναι η μοναδική λύση της με αρχική τιμή v( ) ή v[i ]. Η ορίζουσα του πίνακα μετάβασης με αρχικό χρόνο ή i 0, είναι Φ() = exp r{a( )} d Φ[i] = i 1 i =i 0 A[i ] (42) Σε συνεχή χρόνο, ο πίνακας Φ() είναι αντιστρέψιμος για κάθε, ενώ σε διακριτό χρόνο, ο πίνακας Φ[i] είναι αντιστρέψιμος για κάθε i, αν και μόνο αν οι πίνακες A[i] είναι αντιστρέψιμοι. Απόδειξη: Σε συνεχή χρόνο, αρκεί να δείξουμε ότι ισχύει η εξίσωση D Φ() = Φ() r{a()}, ό- που r{a} = k A kk είναι το ίχνος του πίνακα A. Το D Φ είναι άθροισμα n οριζουσών, η k-οστή από τις οποίες περιέχει τη γραμμή k του πίνακα DΦ και τις υπόλοιπες γραμμές του πίνακα Φ, και από τη σχέση DΦ = AΦ και τις ιδιότητες των οριζουσών, προκύπτει ότι είναι ίση με A kk Φ. Σε διακριτό χρόνο, είναι Φ[i] = A[i 1] A[i 0 ] και η (42) προκύπτει από την ιδιότητα AB = A B.

6 6 ΗΥ240: Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων Σε συνεχή χρόνο, εφαρμόζοντας στην (34) την είσοδο x() = δ( ), για v( ) = 0 παίρνουμε v( +) = b( ), ενώ σε διακριτό χρόνο, εφαρμόζοντας την είσοδο x[i] = δ[i i ], για v[i ] = 0 παίρνουμε v[i +1] = b[i ]. Από την (41), η συνάρτηση του συστήματος (34) στο χρόνο, είναι h(, ) = c() Φ(, ) b( ), > h[i, i ] = c[i] Φ[i, i +1] b[i ], i > i (43) και στην περίπτωση που ο πίνακας μετάβασης είναι αντιστρέψιμος, είναι h(, ) = h c () h b ( ), > h[i, i ] = h c [i] h b [i ], i > i h c () = c() Φ(), h b () = Φ 1 () b() h c [i] = c[i] Φ[i], h b [i] = Φ 1 [i+1] b[i] (44) Η απόκριση του συστήματος με μηδενική αρχική κατάσταση, από τις (4) και (43), είναι y 0 () = c() Φ(, ) b( ) x( ) d y 0 [i] = i 1 i =i 0 c[i] Φ[i, i +1] b[i ] x[i ] (45) και στην περίπτωση που ο πίνακας μετάβασης είναι αντιστρέψιμος, από την (44), είναι y 0 () = h c () h b ( ) x( ) d y 0 [i] = h c [i] i 1 i =i 0 h b [i ] x[i ] (46) Η απόκριση του συστήματος με μη-μηδενική αρχική κατάσταση, είναι y() = y 0 () + c() Φ() v( ) y[i] = y 0 [i] + c[i] Φ[i] v[i 0 ] (47) Σημείωση: Ο υπολογισμός του πίνακα μετάβασης, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, γίνεται λύνοντας (συνήθως αριθμητικά) τις εξισώσεις κατάστασης, επομένως δεν διευκολύνει την επίλυση των εξισώσεων. Βοηθάει όμως στην κατανόηση της συμπεριφοράς του συστήματος. Επιπλέον, αν είναι επιθυμητή η επίλυση των εξισώσεων κατάστασης για διάφορες εισόδους, η επίδραση του πίνακα A προκύπτει ισοδύναμα από τον πίνακα μετάβασης, ο οποίος υπολογίζεται μία φορά. Από τη δεύτερη των (33), προκύπτει ότι πολλαπλασιασμός με x() στο χρόνο μετασχηματίζεται σε συνέλιξη (ως προς f) με X(f) στη συχνότητα, ενώ πολλαπλασιασμός με x( ) στο χρόνο μετασχηματίζεται σε συνέλιξη (ως προς f ) με X( f ) στη συχνότητα 4, ή συμβολικά x() = x() δ( ) X(f f ) = X(f) x( ) = x() δ( ) X(f f ) = X( f ) (48) όπου με και συμβολίζουμε τη συνέλιξη ως προς f και f, αντίστοιχα. Από τις (43) και (44), και τους μετασχηματισμούς Fourier μιας μεταβλητής 5 c c, b b, h c H c, h b H b και δύο μεταβλητών 6 ( Φ(, ) ή Φ[i, i +1] ) Φ(f, f ) και ( U( ) ή U[i i 1] ) U(f, f ), η συνάρτηση του συστήματος (34) στη συχνότητα, είναι H(f, f ) = c(f) Φ(f, f ) b( f ) (49) και στην περίπτωση που ο πίνακας μετάβασης είναι αντιστρέψιμος, είναι H(f, f ) = H c (f) U(f, f ) H b ( f ) (50) 4 Η διαφορά στο πρόσημο οφείλεται στη διαφορά προσήμου στο μετασχηματισμό Fourier δύο μεταβλητών. 5 Χρησιμοποιούμε (καταχρηστικά) το ίδιο σύμβολο για κάποιες συναρτήσεις στο χρόνο και τη συχνότητα, επειδή με μικρό γράμμα παριστάνουμε διανύσματα και με κεφαλαίο γράμμα παριστάνουμε πίνακες. 6 Η συνάρτηση Φ δύο μεταβλητών στο χρόνο είναι αιτιατή, δηλ., έχει μη-μηδενικές τιμές μόνο για > ή i > i.

7 Γραμμικά χρονικά μεταβαλλόμενα συστήματα 7 Περιοδικό σύστημα Το σύστημα κατάστασης {A, b, c} ονομάζεται περιοδικό όταν τα A, b, c είναι περιοδικές συναρτήσεις του χρόνου, με περίοδο έστω T ή N. Από την περιοδικότητα του πίνακα A, προκύπτει ότι ο πίνακας Φ(+T ) ή Φ[i+N] ικανοποιεί την (35) πολ/σμένη από δεξιά με Φ(T ) ή Φ[N], ενώ ο πίνακας Φ(+T, +T ) ή Φ[i+N, i +N] ικανοποιεί την (35), επομένως Φ( + T ) = Φ() Φ(T ) Φ[i + N] = Φ[i] Φ[N] Φ( + T, + T ) = Φ(, ) Φ[i + N, i + N] = Φ[i, i ] (51) Από την (43), τη δεύτερη των (51), και την περιοδικότητα των b και c, προκύπτει ότι h( + T, + T ) = h(, ), > h[i + N, i + N] = h[i, i ], i > i (52) Αν ο πίνακας μετάβασης είναι αντιστρέψιμος, ορίζοντας τους πίνακες A και Ψ από τις σχέσεις 7 e AT = Φ(T ), Ψ() e A = Φ() A N = Φ[N], Ψ[i] A i = Φ[i] (53) όπου ο A είναι σταθερός και ο Ψ περιοδικός, η (44) γίνεται h(, ) = h c () e A( ) h b ( ), > h[i, i ] = h c [i] A i i 1 h b [i ], i > i h c () = c() Ψ(), h b () = Ψ 1 () b() h c [i] = c[i] Ψ[i], h b [i] = Ψ 1 [i+1] b[i] (54) όπου τα h b και h c είναι περιοδικά. Με το μετασχηματισμό v = Ψw, παίρνουμε το σύστημα Dw() = A w() + h b () x() y() = h c () w() w[i+1] = A w[i] + h b [i] x[i] y[i] = h c [i] w[i] (55) Επομένως, το σύστημα κατάστασης συμπεριφέρεται σαν χρονικά αμετάβλητο, με περιοδικούς πολλαπλασιαστές στην είσοδο και την έξοδο. Συζυγές σύστημα Το συζυγές (adjoin) ενός συστήματος κατάστασης L = {A, b, c}, το οποίο συμβολίζουμε με L a, είναι το αντιαιτιατό σύστημα κατάστασης 8 Dv() = A () v() + c () x() y() = b () v() v[i 1] = A [i] v[i] + c [i] x[i] y[i] = b [i] v[i] (56) Αν ο πίνακας μετάβασης του συστήματος L είναι αντιστρέψιμος, ικανοποιεί τις σχέσεις DΦ (, ) = A () Φ (, ), Φ (, ) = I Φ [i +1, i] = A [i] Φ [i +1, i+1] i i, Φ[i +1, i +1] = I (57) Απόδειξη: Σε συνεχή χρόνο, παραγωγίζοντας 9 την εξίσωση Φ(, ) = Φ(, ) Φ(, ) ως προς, παίρνουμε DΦ(, ) = Φ(, ) DΦ(, ) Φ 1 (, ) = Φ(, ) A(), ενώ σε διακριτό χρόνο, από τη σχέση Φ[i +1, i] Φ[i, i ] = Φ[i +1, i+1] Φ[i+1, i ], παίρνουμε Φ[i +1, i] = Φ[i +1, i+1] A[i]. Από την (57), προκύπτει ότι ο πίνακας μετάβασης του συστήματος L a, είναι Φ a (, ) = Φ (, ), Φ a [i, i ] = Φ [i +1, i+1], i i (58) Σε συνεχή χρόνο, εφαρμόζοντας στην (56) την είσοδο x() = δ( ), για v( +) = 0 παίρνουμε v( ) = c ( ) και y() = b () Φ a (, ) c ( ). Σε διακριτό χρόνο, εφαρμόζοντας στην (56) την είσοδο x[i] = δ[i i ], για v[i ] = 0 παίρνουμε v[i 1] = c [i ] και y[i] = b [i] Φ a [i, i 1] c [i ]. Επομένως, η συνάρτηση του συστήματος L a στο χρόνο, είναι h a (, ) = h(, ), < h a [i, i ] = h[i, i], i < i (59) 7 Ο πίνακας A μπορεί να θεωρηθεί σαν ο λογάριθμος διαιρεμένος με T του Φ(T ) ή η N-οστή ρίζα του Φ[N]. 8 Ο (ανάστροφος) συζυγής ενός πίνακα A, είναι ο πίνακας (A ) ij = A ji. 9 Η παράγωγος γινομένου πινάκων είναι D(AB) = DA B + A DB, όπου η σειρά των όρων γινομένου έχει σημασία.

8 8 ΗΥ240: Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων Ευστάθεια Για ένα μέτρο (norm) διανύσματος 10, και για το εσωτερικό γινόμενο (x, y) = n k=1 x kȳk, το συζυγές μέτρο ενός διανύσματος y, είναι y (x, y) = sup = sup (x, y) = sup (x, y) (60) x 0 x x 1 x =1 και το επαγώμενο μέτρο ενός τετραγωνικού πίνακα A, είναι Από τα μέτρα διανύσματος A x A = sup x 0 x = sup A x = sup A x (61) x 1 x =1 ( n x p = x k p) 1/p με p 1, x = lim x p = max x p k (62) k=1 προκύπτουν το συζυγές μέτρο και τα επαγώμενα μέτρα πίνακα A 1 = max j x p = x q i όπου A ij, A = max i k 1 p + 1 q = 1 (63) A ij (64) Απόδειξη: Από την ανισότητα x x p n 1/p x, για p παίρνουμε x p x. Από την ανισότητα του Minkowski, για p 1, είναι x+y p x p + y p. Από την ανισότητα του Hölder, για 1/p + 1/q = 1, είναι (x, y) x p y q, και για κάθε y υπάρχει x 0 ώστε να ισχύει η ισότητα. Το επαγώμενο μέτρο, είναι A = sup x =1 max i (x, Āi) = max i Āi 1, όπου A i είναι η γραμμή i του πίνακα A, και για 1/p + 1/q = 1, είναι A q = sup x q=1 Ax q = sup x q, y p=1 (Ax, y) = j sup A y p = A p y p=1 Θεώρημα (ισοδυναμία μέτρων διανύσματος): Για 1 p, q, η σύγκλιση διανυσμάτων ως προς τα μέτρα p και q είναι ισοδύναμη, δηλ., για την ακολουθία x n είναι x n p 0 x n q 0, ή ισοδύναμα, υπάρχει M <, ώστε x p 1 x q M. Απόδειξη: Από την ανισότητα x x p n 1/p x, παίρνουμε x p 0 x 0. Ένα σύστημα κατάστασης θα λέμε ότι έχει: ευσταθή ανάδραση κατάστασης όταν υπάρχει M <, ώστε 11 ( ) : v( ) 1 v() M (i i ) : v[i ] 1 v[i] M (65) ευσταθή έλεγχο κατάστασης όταν υπάρχει M <, ώστε ( > ) : v( ) = 0 και x 1 (i > i 0 ) : v[i 0 ] = 0 και x 1 v() M v[i] M (66) ευσταθή παρατήρηση κατάστασης για μηδενική είσοδο, όταν υπάρχει M <, ώστε ( ) : v( ) 1 y() M (i i ) : v[i ] 1 y[i] M (67) Πιο σύντομα, οι γραμμικοί τελεστές που δίνουν την κατάσταση v() από την κατάσταση v( ), την κατάσταση v() από την είσοδο x, και την έξοδο y() από την κατάσταση v( ), αντίστοιχα, είναι φραγμένοι, ομοιόμορφα ως προς το χρόνο (δηλ., το άνω φράγμα M δεν εξαρτάται από το χρόνο). 10 Το μέτρο ενός διανύσματος x είναι πραγματικός αριθμός (ή το + ), τον οποίο συμβολίζουμε με x, και από τον ορισμό του ικανοποιεί τα αξιώματα: x 0, x = 0 x = 0, ax = a x, x + y x + y. 11 Το σύμβολο ( ) σημαίνει (, ), ή ισοδύναμα, (, : ).

9 Γραμμικά χρονικά μεταβαλλόμενα συστήματα 9 Θεώρημα: Το σύστημα κατάστασης {A, b, c} με πίνακα μετάβασης Φ, έχει: ευσταθή ανάδραση κατάστασης, αν και μόνο αν υπάρχει M <, ώστε ( ) : Φ(, ) M (i i ) : Φ[i, i ] M (68) ευσταθή έλεγχο κατάστασης, αν και μόνο αν υπάρχει M <, ώστε > : Φ(, ) b( ) d M i > i 0 : i 1 ευσταθή παρατήρηση κατάστασης, αν και μόνο αν υπάρχει M <, ώστε i =i 0 Φ[i, i +1] b[i ] M (69) ( ) : c() Φ(, ) M (i i ) : c[i] Φ[i, i ] M (70) Ικανή (αλλά όχι αναγκαία) συνθήκη για ευσταθή έλεγχο ή παρατήρηση κατάστασης, είναι τα Φ(, ) d και b(), ή τα Φ(, ) και c(), αντίστοιχα, να είναι ομοιόμορφα φραγμένα. Απόδειξη: Η ισοδυναμία των (65) και (68), προκύπτει αμέσως από την (41) και τον ορισμό (61). Για τον έλεγχο κατάστασης σε συνεχή χρόνο, αν ισχύει η (69), για είσοδο x() 1, είναι v() = Φ(, ) b( ) x( ) d v() Φ(, ) b( ) x( ) d M ενώ αν δεν ισχύει η (69), τότε για μια τουλάχιστον γραμμή του πίνακα Φ(, ) b( ), την οποία συμβολίζουμε με a(, ), είναι a(, ) d για, επομένως, για x( ) = ā(, )/ a(, ), είναι x 1 και v() για. Σε διακριτό χρόνο, η απόδειξη γίνεται όμοια. Η ισοδυναμία της (67) με την (70) για το μέτρο, προκύπτει από την y() = c() Φ(, ) v( ) και τον ορισμό (60), και η ισοδυναμία με την (70) προκύπτει από την ισοδυναμία των μέτρων διανύσματος. Ένα σύστημα κατάστασης ονομάζεται ευσταθές όταν έχει ευσταθή ανάδραση, έλεγχο και παρατήρηση κατάστασης, και εξωτερικά ευσταθές όταν ισχύει η (23), δηλ., υπάρχει M <, ώστε ( > ) : v( ) = 0 και x 1 (i > i 0 ) : v[i 0 ] = 0 και x 1 y() M y[i] M Αν το σύστημα κατάστασης {A, b, c} με πίνακα μετάβασης Φ είναι ευσταθές, από την (69) με φράγμα M b και την (70) με = και φράγμα M c ως προς το μέτρο, παίρνουμε h = sup > c() Φ(, ) b( ) d sup > c() Φ(, ) b( ) d M c M b επομένως, το σύστημα είναι και εξωτερικά ευσταθές (το αντίστροφο όμως δεν ισχύει πάντα). Σημείωση: Η εσωτερική ή εξωτερική ευστάθεια ενός συστήματος κατάστασης έχει την παρακάτω ερμηνεία: μικρές διαταραχές στη διέγερση προκαλούν μικρές διαταραχές στην απόκριση. Ακριβέστερα, παριστάνοντας με τη διαταραχή ενός μεγέθους, από τη γραμμικότητα των εξισώσεων κατάστασης, και τους ορισμούς (65), (66), (67) και (71), προκύπτει ότι το σύστημα κατάστασης είναι ευσταθές, αν και μόνο αν ɛ > 0, δ(ɛ) > 0, ώστε ( ) : ṽ( ), x < δ ṽ(), ỹ() < ɛ και εξωτερικά ευσταθές, αν και μόνο αν ɛ > 0, δ(ɛ) > 0, ώστε ( > ) : v( ) = 0 και x < δ ỹ() < ɛ (i i 0 ) : ṽ[i 0 ], x < δ ṽ[i], ỹ[i] < ɛ (i > i 0 ) : v[i 0 ] = 0 και x < δ ỹ[i] < ɛ Στην περίπτωση που το σύστημα κατάστασης είναι περιοδικό, από την (53), υποθέτοντας ότι ο πίνακας Ψ είναι φραγμένος σε μια περίοδο, προκύπτει ότι το σύστημα έχει ευσταθή ανάδραση κατάστασης, αν και μόνο αν οι ιδιοτιμές του πίνακα Φ(T ) ή Φ[N] έχουν μέτρο 1. (71) (72) (73)

10 10 ΗΥ240: Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων Ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα Ένα σύστημα κατάστασης θα λέμε ότι είναι: ελέγξιμο στο διάστημα [, 1 ] ή [i 0, i 1 ] όταν η παρακάτω απεικόνιση είναι επί x([, 1 ]) v( 1 +) v(0 ) = 0 x([i 0, i 1 ]) v[i 1 +1] v[i0 ] = 0 (74) παρατηρήσιμο στο διάστημα [, 1 ] ή [i 0, i 1 ] όταν η παρακάτω απεικόνιση είναι ένα-προς-ένα v( ) y([, 1 ]) x = 0 v[i0 ] y([i 0, i 1 ]) x = 0 (75) Πιο σύντομα, το σύστημα είναι ελέγξιμο όταν η κατάσταση μπορεί να ελεγχθεί από την είσοδο, δηλ., υπάρχει είσοδος που οδηγεί το σύστημα σε οποιαδήποτε επιθυμητή κατάσταση, και παρατηρήσιμο όταν η κατάσταση μπορεί να παρατηρηθεί από την έξοδο, δηλ., η έξοδος καθορίζει με μοναδικό τρόπο την αρχική κατάσταση. Από τη γραμμικότητα της κατάστασης και της εξόδου ως προς την αρχική κατάσταση και την είσοδο, προκύπτει ότι οι παραπάνω ορισμοί παραμένουν ισοδύναμοι, αν η αρχική κατάσταση στην (74) και η είσοδος στην (75) γίνουν ίσες με οποιαδήποτε (γνωστή) παράμετρο. Θεώρημα: Το σύστημα κατάστασης {A, b, c} με αντιστρέψιμο πίνακα μετάβασης Φ, είναι: ελέγξιμο στο [, 1 ] ή [i 0, i 1 ], αν και μόνο αν έχει ομαλό πίνακα ελεγξιμότητας h b (, 1 ) = 1 h b () h b () d h b [i 0, i 1 ] = i 1 h b [i] h b [i] (76) i=i 0 παρατηρήσιμο στο [, 1 ] ή [i 0, i 1 ], αν και μόνο αν έχει ομαλό πίνακα παρατηρησιμότητας h c (, 1 ) = 1 h c() h c () d h c [i 0, i 1 ] = i 1 i=i 0 h c[i] h c [i] (77) Απόδειξη: Για την ελεγξιμότητα σε συνεχή χρόνο, για v( ) = 0, όπως στην απόδειξη της (44), παίρνουμε v( 1 ) = 1 Φ( 0 1, ) b() x() d = Φ( 1 ) 1 h 0 b () x() d. Αν ο πίνακας ελεγξιμότητας είναι αντιστρέψιμος, για x() = h b () x 0, παίρνουμε v( 1 ) = Φ( 1 ) h b (, 1 ) x 0, η οποία μπορεί να λυθεί ως προς x 0 για οποιοδήποτε v( 1 ), ενώ αν ο πίνακας ελεγξιμότητας δεν είναι αντιστρέψιμος, τότε υπάρχει διάνυσμα v 0, ώστε v h b (, 1 ) v = 0 1 v h 0 b () 2 2 d = 0 v h b () = 0, επομένως, v Φ 1 ( 1 ) v( 1 ) = 0 v( 1 ) Φ( 1 ) v, για κάθε είσοδο x(). Σε διακριτό χρόνο, παίρνουμε v[i 1 +1] = i 1 i=i0 Φ[i 1, i+1] b[i] x[i] = Φ[i 1 ] i 1 i=i0 h b [i] x[i], και η απόδειξη γίνεται όμοια. Για την παρατηρησιμότητα σε συνεχή χρόνο, για μηδενική είσοδο, παίρνουμε y() = h c () v( ) και 1 y() 2 d = v ( 0 0 ) h c (, 1 ) v( ). Αν ο πίνακας παρατηρησιμότητας είναι ομαλός, τότε είναι (αυστηρά) θετικά ορισμένος, επομένως y([, 1 ]) = 0 v( ) = 0, ενώ αν ο πίνακας παρατηρησιμότητας δεν είναι ομαλός, τότε υπάρχει v( ) ώστε y([, 1 ]) = 0. Σε διακριτό χρόνο, παίρνουμε y[i] = h c [i] v[i 0 ] και i 1 i=i0 y[i] 2 = v [i 0 ] h c [i 0, i 1 ] v[i 0 ], και η απόδειξη γίνεται όμοια. Επιπλέον ανάγνωση [1] L. Zadeh, Frequency analysis of variable neworks, Proc. IRE, vol. 38, pp , Mar [2] Lofi A. Zadeh and Charles A. Desoer, Linear Sysem Theory, McGraw-Hill, 1963 (Krieger 1979). (Ενότητες 6.2, 11.7). [3] Thomas Kailah, Linear Sysems, Prenice-Hall, (Κεφ. 9).

e jπt/t δ(t it) 1 T e jπft δ(f k T δ(t (i+ 1 2 )T) 1 T x((i+ 1 2 )T) = 1 x(t it) = i X( k 2T )δ(f k 2T ) 1 T

e jπt/t δ(t it) 1 T e jπft δ(f k T δ(t (i+ 1 2 )T) 1 T x((i+ 1 2 )T) = 1 x(t it) = i X( k 2T )δ(f k 2T ) 1 T Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΗΥ4: Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων Φθινόπωρο 5 Λύσεις Τελικών Εξετάσεων Θέμα (α) Χρησιμοποιώντας το μετασχηματισμό δ(t ) (/) δ(f /), τις ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourer e jπf

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χώρος Κατάστασης. Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χώρος Κατάστασης. Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χώρος Κατάστασης Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Από τις Καταστατικές Εξισώσεις στη Συνάρτηση Μεταφοράς bx x y bx I X b I Y Καταστατικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace Στην

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 14.2 Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Laplace των συναρτήσεων

Παράδειγμα 14.2 Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Laplace των συναρτήσεων Κεφάλαιο 4 Μετασχηματισμός aplace 4. Μετασχηματισμός aplace της εκθετικής συνάρτησης e Είναι Άρα a a a u( a ( a ( a ( aj F( e e d e d [ e ] [ e ] ( a e (c ji, με a (4.9 a a a [ e u( ] a, με a (4.3 Η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Δίνεται ο κάτωθι κλειστός βρόχος αρνητικής ανάδρασης με. Σχήμα 1. στο οποίο εφαρμόζουμε αρνητική ανάδραση κέρδους

Παράδειγμα 1. Δίνεται ο κάτωθι κλειστός βρόχος αρνητικής ανάδρασης με. Σχήμα 1. στο οποίο εφαρμόζουμε αρνητική ανάδραση κέρδους Παράδειγμα 1 Δίνεται ο κάτωθι κλειστός βρόχος αρνητικής ανάδρασης με _ + Σχήμα 1 στο οποίο εφαρμόζουμε αρνητική ανάδραση κέρδους Α) Γράψτε το σύστημα ευθέως κλάδου σε κανονική παρατηρήσιμη μορφή στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ενότητα 3: Συστήματα Διακριτού Χρόνου Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Συστήματα Διακριτού Χρόνου Εισαγωγή στα Συστήματα Διακριτού Χρόνου Ταξινόμηση Συστημάτων ΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ APACE Σκοπός του κεφαλαίου είναι να ορίσει τον αμφίπλευρο μετασχηματισμό aplace ή απλώς μετασχηματισμό aplace (Μ) και το μονόπλευρο μετασχηματισμό aplace (ΜΜ), να περιγράψει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace Στην

Διαβάστε περισσότερα

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι Βασικές Έννοιες Σήματα Κατηγορίες Σημάτων Συνεχούς/ Διακριτού Χρόνου, Αναλογικά/ Ψηφιακά Μετασχηματισμοί Σημάτων Χρόνου: Αντιστροφή, Κλιμάκωση, Μετατόπιση Πλάτους Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

X(f) E(ft) df x[i] = 1 F. x(t) E( ft) dt X(f) = x[i] = 1 F

X(f) E(ft) df x[i] = 1 F. x(t) E( ft) dt X(f) = x[i] = 1 F Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΗΥ240: Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων 4..2006 Φυλλάδιο Τυπολόγιο μετασχηματισμών ourier, Laplace και Z Σύμβολα Για έναν πραγματικό αριθμό x, συμβολίζουμε με x, x, [x], τον αμέσως

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τελική Εξέταση Ι. Λυχναρόπουλος

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τελική Εξέταση Ι. Λυχναρόπουλος 6/6/06 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τελική Εξέταση Ι. Λυχναρόπουλος Άσκηση (Μονάδες ) 0 Δίνεται ο πίνακας A =. Nα υπολογίσετε την βαθμίδα του και να βρείτε τη διάσταση και από μία βάση α) του μηδενοχώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις2 8. ; Αληθεύει ότι το (1, 0, 1, 2) είναι ιδιοδιάνυσμα της f ; b. Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα της γραμμικής απεικόνισης 3 3

Ασκήσεις2 8. ; Αληθεύει ότι το (1, 0, 1, 2) είναι ιδιοδιάνυσμα της f ; b. Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα της γραμμικής απεικόνισης 3 3 Ασκήσεις 8 Ασκήσεις Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα Βασικά σημεία Ορισμός ιδιοτιμων και ιδιοδιανυσμάτων, υπολογισμός τους Σε διακεκριμένες ιδιοτιμές αντιστοιχούν γραμμικά ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα Αν ΑΧ=λΧ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: ) ΠΙΝΑΚΕΣ ) ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ) ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4) ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΟΥΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής Φυσική Σημασία του Μετασχηματισμού Fourier Ο μετασχηματισμός Fourier

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Έλεγχος. 6 η διάλεξη Σχεδίαση στο χώρο κατάστασης. Ψηφιακός Έλεγχος 1

Ψηφιακός Έλεγχος. 6 η διάλεξη Σχεδίαση στο χώρο κατάστασης. Ψηφιακός Έλεγχος 1 Ψηφιακός Έλεγχος 6 η διάλεξη Σχεδίαση στο χώρο κατάστασης Ψηφιακός Έλεγχος Μέθοδος μετατόπισης ιδιοτιμών Έστω γραμμικό χρονικά αμετάβλητο σύστημα διακριτού χρόνου: ( + ) = + x k Ax k Bu k Εφαρμόζουμε γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Σ.Α.Ε στο χώρο κατάστασης

Ανάλυση Σ.Α.Ε στο χώρο κατάστασης ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος ΚΕΣ Αυτόµατος Έλεγχος Ανάλυση Σ.Α.Ε στο χώρο 6 Nicola Tapaouli Λύση εξισώσεων ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Βιβλιογραφία Ενότητας Παρασκευόπουλος [4]: Κεφάλαιο 5: Ενότητες 5.-5. Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜ251 Αριθμητική Ανάλυση

ΜΕΜ251 Αριθμητική Ανάλυση ΜΕΜ251 Αριθμητική Ανάλυση Διάλεξη 07, 2 Μαρτίου 2018 Μιχάλης Πλεξουσάκης Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Περιεχόμενα 1. Συμμετρικοί και θετικά ορισμένοι πίνακες. Η ανάλυση Cholesky 2. Νόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες. Δομή της παρουσίασης

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες. Δομή της παρουσίασης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Διάλεξη 3 η Τα Συστήματα στις Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής Μετασχηματισμός Fourier Στο κεφάλαιο αυτό θα εισάγουμε και θα μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο.

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1 Τελεστές και πίνακες 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. Ανάλογα, τελεστής είναι η απεικόνιση ενός διανύσματος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ z

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ z 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Ο μετασχηματισμός είναι ο αντίστοιχος Laplace για σήματα διακριτού χρόνου και αποτελεί γενίκευση του μετασχηματισμού Fourier διακριτού χρόνου. Σκοπός του Κεφαλαίου είναι να ορίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος Παρουσίαση Νο. 2. Δισδιάστατα Σήματα και Συστήματα #1

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος Παρουσίαση Νο. 2. Δισδιάστατα Σήματα και Συστήματα #1 Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ακαδημαϊκό Έτος 009-0 Παρουσίαση Νο. Δισδιάστατα Σήματα και Συστήματα # Βασικοί ορισμοί () Κάθε εικόνα είναι ένα δισδιάστατο (-D) σήμα. Αναλογική εικόνα: x α Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει μερικές εφαρμογές του Μετασχηματισμού Fourier (ΜF). Ειδικότερα στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφούν έμμεσοι τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές

Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές Διδάσκων: Δημήτριος Ι. Φωτιάδης Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωάννινα 2017-2018 Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων Εισαγωγή Σύστημα γραμμικών εξισώσεων a x a x a x b 11

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ Κυκλική Συνέλιξη. Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ Κυκλική Συνέλιξη. Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ Κυκλική Συνέλιξη Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Διακριτού Χρόνου Σειρές Fourier Περιοδική Επέκταση Σήµατος Πεπερασµένης Χρονικής Διάρκειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai2018/lai2018html Παρασκευή 12 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β ΠΕΡΙΤΤΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii8/laii8html Παρασκευή 4 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. ρ Χρήστου Νικολαϊδη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. ρ Χρήστου Νικολαϊδη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ρ Χρήστου Νικολαϊδη Δεκέμβριος Περιεχόμενα Κεφάλαιο : σελ. Τι είναι ένας πίνακας. Απλές πράξεις πινάκων. Πολλαπλασιασμός πινάκων.

Διαβάστε περισσότερα

1. a. Έστω b. Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του A Έστω A και ( x) [ x]

1. a. Έστω b. Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του A Έστω A και ( x) [ x] σκήσεις Ασκήσεις Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα Βασικά σημεία Ορισμός ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων, υπολογισμός τους Ιδιόχωροι, διάσταση ιδιόχωρου, εύρεση βάσης ιδιόχωρου Σε διακεκριμένες ιδιοτιμές αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών

Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», του Μέτρου «Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστικά Σήματα και Τηλεπικοινωνιές

Στοχαστικά Σήματα και Τηλεπικοινωνιές Στοχαστικά Σήματα και Τηλεπικοινωνιές Ενότητα 2: Ανασκόπηση Στοιχείων Γραμμικής Άλγεβρας Καθηγητής Κώστας Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Παρουσίαση/υπενθύμιση

Διαβάστε περισσότερα

0 + a = a + 0 = a, a k, a + ( a) = ( a) + a = 0, 1 a = a 1 = a, a k, a a 1 = a 1 a = 1,

0 + a = a + 0 = a, a k, a + ( a) = ( a) + a = 0, 1 a = a 1 = a, a k, a a 1 = a 1 a = 1, I ΠΙΝΑΚΕΣ 11 Σώμα 111 Ορισμός: Ενα σύνολο k εφοδιασμένο με δύο πράξεις + και ονομάζεται σώμα αν ικανοποιούνται οι παρακάτω ιδιότητες: (Α (α (Προσεταιριστική ιδιότητα της πρόσθεσης (a + b + c = a + (b +

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 6 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Κεφάλαιο 6 Ορισμοί Έστω Α ένας πίνακας με πραγματικά στοιχεία Ο πραγματικός ή μιγαδικός αριθμός λ καλείται ιδιοτιμή του πίνακα Α εάν υπάρχει μη μηδενικό διάνυσμα v με πραγματικά ή μιγαδικά στοιχεία τέτοιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119)

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΤΣΑΓΡΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-9) ΜΕΡΟΣ 7: ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ & ΙΔΙΟΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

[1] είναι ταυτοτικά ίση με το μηδέν. Στην περίπτωση που το στήριγμα μιας συνάρτησης ελέγχου φ ( x)

[1] είναι ταυτοτικά ίση με το μηδέν. Στην περίπτωση που το στήριγμα μιας συνάρτησης ελέγχου φ ( x) [] 9 ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER Η «συνάρτηση» δέλτα του irac Η «συνάρτηση» δέλτα ορίζεται μέσω της σχέσης φ (0) αν 0 δ[ φ ] = φ δ dx = (9) 0 αν 0 όπου η φ είναι μια συνάρτηση που ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (Εξ. Ιουνίου - 02/07/08) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (Εξ. Ιουνίου - 02/07/08) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο:......... Α.Μ....... Ετος... ΑΙΘΟΥΣΑ:....... I. (περί τις 55μ. = ++5++. Σωστό ή Λάθος: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (Εξ. Ιουνίου - //8 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (αʹ Αν AB = BA όπου A, B τετραγωνικά και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές

Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές Διδάσκων: Δημήτριος Ι. Φωτιάδης Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωάννινα 07-08 Πεπερασμένες και Διαιρεμένες Διαφορές Εισαγωγή Θα εισάγουμε την έννοια των διαφορών με ένα

Διαβάστε περισσότερα

y(t) = x(t) + e x(2 t)

y(t) = x(t) + e x(2 t) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών HY-5: Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά για Μηχανικούς Εαρινό Εξάµηνο 5-6 ιδάσκοντες : Γ. Στυλιανού, Γ. Καφεντζής ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ιάρκεια : 3 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

7 ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΗΤΡΩΝ. 7.2 ΜΗΤΡΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (Ι)

7 ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΗΤΡΩΝ. 7.2 ΜΗΤΡΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (Ι) 77 78 7 ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΗΤΡΩΝ. 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Άλγεβρα των μητρών οι πινάκων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την επίλυση συστημάτων καθώς επίσης στις επιστήμες της οικονομετρίας και της στατιστικής. ΟΡΙΣΜΟΣ: Μήτρα

Διαβάστε περισσότερα

1 Επανάληψη εννοιών από τον Απειροστικό Λογισμό

1 Επανάληψη εννοιών από τον Απειροστικό Λογισμό 1 Επανάληψη εννοιών από τον Απειροστικό Λογισμό 1.1 Όρια ακολουθιών Λέμε ότι η ακολουθία { n } συγκλίνει με όριο R αν για κάθε ϵ > 0 υπάρχει ακέραιος N = N(ϵ) τέτοιος ώστε (1.1) n < ϵ για κάθε n > N, και

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και πράξεις πινάκων

Ορισμοί και πράξεις πινάκων Ορισμοί και πράξεις πινάκων B.. Εισαγωγή Κατά την εύρεση των μαθηματικών μοντέλων των σύγχρονων δυναμικών συστημάτων, διαπιστώνεται ότι οι διαφορικές εξισώσεις που εμπλέκονται μπορούν να γίνουν πολύ περίπλοκες

Διαβάστε περισσότερα

(a) = lim. f y (a, b) = lim. (b) = lim. f y (x, y) = lim. g g(a + h) g(a) h g(b + h) g(b)

(a) = lim. f y (a, b) = lim. (b) = lim. f y (x, y) = lim. g g(a + h) g(a) h g(b + h) g(b) 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ Μερική Παράγωγος Μερικές Παράγωγοι Ορισμός 1: a) Εστω f(x y) : U R R μία συνάρτηση δύο μεταβλητών και (a b) ένα σημείο του U. Θεωρούμε ότι μεταβάλλεται μόνο το x ένω το y παραμένει σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Πεπερασμένες Διαφορές.

Πεπερασμένες Διαφορές. Κεφάλαιο 1 Πεπερασμένες Διαφορές. 1.1 Προσέγγιση παραγώγων. 1.1.1 Πρώτη παράγωγος. Από τον ορισμό της παραγώγου για συναρτήσεις μιας μεταβλητής γνωρίζουμε ότι η παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 10

Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 10 Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 0 Επαναληπτικες Ασκησεις ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθοι Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laiihtml

Διαβάστε περισσότερα

35 Χρήσιμες Προτάσεις με αποδείξεις Γ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης

35 Χρήσιμες Προτάσεις με αποδείξεις Γ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης 4 5 35 Χρήσιμες Προτάσεις με αποδείξεις Γ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης Περίληψη: Στο ένθετο αυτό περιλαμβάνονται 35 βασικές προτάσεις, μικρά λήμματα χρήσιμα για τις εξετάσεις. Μας βοηθούν να «ξεκλειδώνουμε»

Διαβάστε περισσότερα

b. Για κάθε θετικό ακέραιο m και για κάθε A. , υπάρχουν άπειρα το πλήθος πολυώνυμα ( x) [ x] m και ( A) 0.

b. Για κάθε θετικό ακέραιο m και για κάθε A. , υπάρχουν άπειρα το πλήθος πολυώνυμα ( x) [ x] m και ( A) 0. Ασκήσεις4 46 Ασκήσεις 4 Τριγωνίσιμες γραμμικές απεικονίσεις, Θεώρημα των Cayley-Hamilton Βασικά σημεία Ορισμός τριγωνίσιμου πίνακα, ορισμός τριγωνίσιμης γραμμικής απεικόνισης Κριτήριο τριγωνισιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

() min. xt δεν έχει μετασχηματισμό LAPLACE () () () Αν Λ= το σήμα ( ) Αν Λ, έστω σ. Το σύνολο μιγαδικών αριθμών. s Q το ολοκλήρωμα (1) υπάρχει.

() min. xt δεν έχει μετασχηματισμό LAPLACE () () () Αν Λ= το σήμα ( ) Αν Λ, έστω σ. Το σύνολο μιγαδικών αριθμών. s Q το ολοκλήρωμα (1) υπάρχει. Έστω xt : Ο (αμφίπλευρος) μετασχηματισμός LAPLACE ορίζεται : X: L { xt} : X xt e dt = = μιγαδική συνάρτηση της μιγαδικής μεταβλητής = σ+ j Ο (μονόπλευρος) μετασχηματισμός LAPLACE ορίζεται : L { xt } :

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Ιδιοτιμές - Ιδιοδιανύσματα Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Χαρακτηριστικά Ποσά Τετράγωνου Πίνακα (Ιδιοτιμές Ιδιοδιανύσματα)

Διαβάστε περισσότερα

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace ορίζεται από το μιγαδικό ολοκλήρωμα : + +

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace ορίζεται από το μιγαδικό ολοκλήρωμα : + + Μετασχηματισμός aplace ορίζεται ως εξής : t X() [x( t)] xte () dt = = Ο αντίστροφος μετασχηματισμός aplace ορίζεται από το μιγαδικό ολοκλήρωμα : t x(t) = [ X()] = X() e dt π j c C είναι μία καμπύλη που

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ [Κεφ..6: Συνέπειες του Θεωρήματος της Μέσης Τιμής πλην της Ενότητας Μονοτονία Συνάρτησης του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σήματα και Συστήματα. Διάλεξη 9: Μελέτη ΓΧΑ Συστημάτων με τον Μετασχηματισμό Fourier. Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής

Σήματα και Συστήματα. Διάλεξη 9: Μελέτη ΓΧΑ Συστημάτων με τον Μετασχηματισμό Fourier. Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής Σήματα και Συστήματα Διάλεξη 9: Μελέτη ΓΧΑ Συστημάτων με τον Μετασχηματισμό Fourier Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Μελέτη ΓΧΑ Συστημάτων με τον Μετασχηματισμό Fourier 1. Μετασχηματισμός Fourier

Διαβάστε περισσότερα

x(t) = e st = e (σ+j2πf)t (7.1) h(t)e st dt (7.4) H(s) = y(t) = H{e st } = H(s)e st (7.5)

x(t) = e st = e (σ+j2πf)t (7.1) h(t)e st dt (7.4) H(s) = y(t) = H{e st } = H(s)e st (7.5) Κεφάλαιο 7 Συστήματα στο χώρο του Laplace 7. Εισαγωγή Ο μετασχ. Laplace είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την ανάλυση συστημάτων. Η ικανότητά του να ερμηνεύει συχνοτικά πλήθος σημάτων, σημαντικά περισσότερων

Διαβάστε περισσότερα

Τα διανύσματα xy, R είναι κάθετα αν και μόνο αν x y 0. Για το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων. Το ορθογώνιο συμπλήρωμα ενός υπόχωρου

Τα διανύσματα xy, R είναι κάθετα αν και μόνο αν x y 0. Για το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων. Το ορθογώνιο συμπλήρωμα ενός υπόχωρου ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Ο ανάστροφος πίνακας του [ j ] σημειώνεται με [ j ] (δηλαδή οι γραμμές γίνονται στήλες αντίστροφα Ιδιότητες: ( ( B B ( R ( B B Ο αντίστροφος ενός τετραγωνικού πίνακα [ j ]

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος Παρουσίαση Νο. 2. Δισδιάστατα Σήματα και Συστήματα #1

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος Παρουσίαση Νο. 2. Δισδιάστατα Σήματα και Συστήματα #1 Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ακαδημαϊκό Έτος 06-7 Παρουσίαση Νο. Δισδιάστατα Σήματα και Συστήματα # Βασικοί ορισμοί () Κάθε εικόνα είναι ένα δισδιάστατο (-D) σήμα. Αναλογική εικόνα: x t, t,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών Ι

Συστήματα Επικοινωνιών Ι + Διδάσκων: Δρ. Κ. Δεμέστιχας e-mail: cdemestichas@uowm.gr Συστήματα Επικοινωνιών Ι Αναπαράσταση Σημάτων και Συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας + Περιεχόμενα n Εισαγωγή n Ανάλυση Fourier n Μετασχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες. Δομή της παρουσίασης

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες. Δομή της παρουσίασης 6 Nv 6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ανάπτυξη σε Σειρές Furier Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση:

Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση: Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει: α. την έννοια του μιγαδικού αριθμού και β. πότε δύο μιγαδικοί αριθμοί είναι ίσοι. Να μπορεί να βρίσκει: α. το άθροισμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ. Ορισμός 1: Ένας πίνακας Α με m γραμμές και n στήλες,

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ. Ορισμός 1: Ένας πίνακας Α με m γραμμές και n στήλες, ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Ορισμός 1: Ένας πίνακας Α με m γραμμές και n στήλες, παριστάνεται με την εξής ορθογώνια διάταξη: α11 α12 α1n α21 α22 α2n A = αm1 αm2 αmn Ορισμός 2: Δύο πίνακες Α και Β είναι ίσοι, και γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

y[n] 5y[n 1] + 6y[n 2] = 2x[n 1] (1) y h [n] = y h [n] = A 1 (2) n + A 2 (3) n (4) h[n] = 0, n < 0 (5) h[n] 5h[n 1] + 6h[n 2] = 2δ[n 1] (6)

y[n] 5y[n 1] + 6y[n 2] = 2x[n 1] (1) y h [n] = y h [n] = A 1 (2) n + A 2 (3) n (4) h[n] = 0, n < 0 (5) h[n] 5h[n 1] + 6h[n 2] = 2δ[n 1] (6) Ασκήσεις σε Σήματα Συστήματα Διακριτού Χρόνου Επιμέλεια: Γιώργος Π. Καφεντζης Δρ. Επιστήμης Η/Υ Πανεπιστημίου Κρήτης Δρ. Επεξεργασίας Σήματος Πανεπιστημίου Rennes 1 9 Οκτωβρίου 015 1. Ενα αιτιατό ΓΧΑ σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 2. H εξίσωση θερμότητας.

KΕΦΑΛΑΙΟ 2. H εξίσωση θερμότητας. 1 Εισαγωγή KΕΦΑΛΑΙΟ H εξίσωση θερμότητας Εστω είναι ανοικτό σύνολο του με γνωστή θερμοκρασία στο σύνορό του κάθε χρονική στιγμή και γνωστή αρχική θερμοκρασία σε κάθε σημείο του Τότε οι φυσικοί νόμοι μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 17 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 17 Οκτωβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 7 Οκτωβρίου 0 Ημερομηνία παράδοσης της Εργασίας: 5 Νοεμβρίου 0 Οι ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 3 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 7 Ιανουαρίου 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 3 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 7 Ιανουαρίου 8 Ημερομηνία παράδοσης της Εργασίας: Φεβρουαρίου 8 Πριν από την λύση κάθε άσκησης καλό

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr I ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ i e ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Α Ορισμός Ο ορισμός του συνόλου των Μιγαδικών αριθμών (C) βασίζεται στις εξής παραδοχές: Υπάρχει ένας αριθμός i για τον οποίο ισχύει i Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μηχανών I. Επίλυση Προβλημάτων Αρχικών Συνθηκών σε Συνήθεις. Διαφορικές Εξισώσεις με Σταθερούς Συντελεστές

Δυναμική Μηχανών I. Επίλυση Προβλημάτων Αρχικών Συνθηκών σε Συνήθεις. Διαφορικές Εξισώσεις με Σταθερούς Συντελεστές Δυναμική Μηχανών I Επίλυση Προβλημάτων Αρχικών Συνθηκών σε Συνήθεις 5 3 Διαφορικές Εξισώσεις με Σταθερούς Συντελεστές 2015 Δημήτριος Τζεράνης, Ph.D Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. tzeranis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Β. Στοιχεία Θεωρίας Τελεστών και Συναρτησιακής Ανάλυσης [ ) ( )

Παράρτηµα Β. Στοιχεία Θεωρίας Τελεστών και Συναρτησιακής Ανάλυσης [ ) ( ) Παράρτηµα Β Στοιχεία Θεωρίας Τελεστών και Συναρτησιακής Ανάλυσης Β1 Χώροι Baach Βάσεις Schauder Στο εξής συµβολίζουµε µε Z,, γραµµικούς (διανυσµατικούς) χώρους πάνω απ το ίδιο σώµα K = ή και γράφουµε απλά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές

Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές Διδάσκων: Δημήτριος Ι. Φωτιάδης Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωάννινα 2017-2018 Παρεμβολή και Παρεκβολή Εισαγωγή Ορισμός 6.1 Αν έχουμε στη διάθεσή μας τιμές μιας συνάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Σήματα και Συστήματα

Σήματα και Συστήματα Σήματα και Συστήματα Διάλεξη 12: Ιδιότητες του Μετασχηματισμού aplace Ο αντίστροφος Μετασχηματισμός aplace Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Ιδιότητες του Μετασχηματισμού aplace 1. Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE Μετασχηματισμός Laplace 1. Ο μετασχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. Ντούνης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΚΑΔ. ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ Χ. Τσιρώνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ - Διανύσματα - Πράξεις με πίνακες - Διαφορικός λογισμός (1D) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ενότητα 10: Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT) Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT)

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ενότητα : Συστήματα Διακριτού Χρόνου Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής Συστήματα Διακριτού Χρόνου Εξισώσεις Διαφορών Επίλυση Εξισώσεων Διαφορών με Γραμμικούς Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μετασχηματισμός Ζ. Ανάλυση συστημάτων με το μετασχηματισμό Ζ

Ο Μετασχηματισμός Ζ. Ανάλυση συστημάτων με το μετασχηματισμό Ζ Ο Μετασχηματισμός Ζ Ανάλυση συστημάτων με το μετασχηματισμό Ζ Ο μετασχηματισμός Z (Ζ-Τransform: ZT) χρήσιμο μαθηματικό εργαλείο για την ανάλυση των διακριτών σημάτων και συστημάτων αποτελεί ό,τι ο μετασχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 4. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων. F : : F = F r, όπου r xy

Kεφάλαιο 4. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων. F : : F = F r, όπου r xy 4 Εισαγωγή Kεφάλαιο 4 Συστήματα διαφορικών εξισώσεων Εστω διανυσματικό πεδίο F : : F = Fr, όπου r x, και είναι η ταχύτητα στο σημείο πχ ενός ρευστού στο επίπεδο Εστω ότι ψάχνουμε τις τροχιές κίνησης των

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ενότητα : Ψηφιακά Σ.Α.Ε: Περιγραφή στο Χώρο Κατάστασης Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις3 Διαγωνίσιμες Γραμμικές Απεικονίσεις

Ασκήσεις3 Διαγωνίσιμες Γραμμικές Απεικονίσεις Ασκήσεις 5 Βασικά σημεία Ιδιότητες ιδιόχωρων: Έστω,, Ισχύουν τα εξής Ασκήσεις Διαγωνίσιμες Γραμμικές Απεικονίσεις κάποιες διακεκριμένες ιδιοτιμές της γραμμικής απεικόνισης : V V, όπου o Αν v v 0, όπου

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΜΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΣΤΟ

- ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΜΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΜΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΣΤΟ R - ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ - ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ [Κεφ..6: Μη Πεπερασμένο Όριο στο R - Κεφ..7: Όρια Συνάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Ιδιοτιμές - Ιδιοδιανύσματα Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Χαρακτηριστικά Ποσά Τετράγωνου Πίνακα (Ιδιοτιμές Ιδιοδιανύσματα)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119)

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΤΣΑΓΡΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119) ΜΕΡΟΣ 5: ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΩΡΟΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΒΑΣΕΙΣ & ΔΙΑΣΤΑΣΗ Δ.Χ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ν. Π Α Π Α Δ Α Κ Η Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ ( M S C ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

Γ. Ν. Π Α Π Α Δ Α Κ Η Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ ( M S C ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες Γ. Ν. Π Α Π Α Δ Α Κ Η Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ ( M S C ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΦΥΕ10 (Γενικά Μαθηματικά Ι) ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

HMY 799 1: Αναγνώριση. συστημάτων. Διαλέξεις 6 7. Συνάφεια (συνέχεια) Μη παραμετρική αναγνώριση γραμμικών

HMY 799 1: Αναγνώριση. συστημάτων. Διαλέξεις 6 7. Συνάφεια (συνέχεια) Μη παραμετρική αναγνώριση γραμμικών HMY 799 1: Αναγνώριση Συστημάτων Διαλέξεις 6 7 Συνάφεια (συνέχεια Συστήματα πολλαπλών εισόδων Μη παραμετρική αναγνώριση γραμμικών συστημάτων Εκτίμηση άσματος Ισχύος Περιοδόγραμμα, Bartlett/Welch, Παραμετρική

Διαβάστε περισσότερα

M. J. Lighthill. g(y) = f(x) e 2πixy dx, (1) d N. g (p) (y) =

M. J. Lighthill. g(y) = f(x) e 2πixy dx, (1) d N. g (p) (y) = Εισαγωγή στην ανάλυση Fourier και τις γενικευμένες συναρτήσεις * M. J. Lighthill μετάφραση: Γ. Ευθυβουλίδης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ FOURIER 2.1. Καλές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 9ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Διανυσματικοί Χώροι

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 9ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Διανυσματικοί Χώροι Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 9ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Διανυσματικοί Χώροι Επιμέλεια: Ι. Λυχναρόπουλος. Δείξτε ότι ο V R εφοδιασμένος με τις ακόλουθες πράξεις (, a b) + (, d) ( a+, b+ d) και k ( ab, ) ( kakb,

Διαβάστε περισσότερα

III.10 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ LAGRANGE

III.10 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ LAGRANGE III.10 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ LAGRANGE 1.Ισοτικός περιορισμός.περιορισμένη στασιμότητα 3.Πολλαπλασιαστής Lagrange 4.Συνάρτηση Lagrange 5.Ερμηνεία του πολλαπλασιαστή Lagrange 6.Περιορισμένη τετραγωνική μορφή 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 20 Οκτωβρίου 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 20 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 0 Οκτωβρίου 008 Ημερομηνία παράδοσης της Εργασίας: Νοεμβρίου 008 Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ενότητα : Περιγραφή και Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου στο Χώρο Κατάστασης Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις3 Διαγωνισιμότητα Βασικά σημεία Διαγωνίσιμοι πίνακες: o Ορισμός και παραδείγματα.

Ασκήσεις3 Διαγωνισιμότητα Βασικά σημεία Διαγωνίσιμοι πίνακες: o Ορισμός και παραδείγματα. Ασκήσεις 0 Ασκήσεις Διαγωνισιμότητα Βασικά σημεία Διαγωνίσιμοι πίνακες: o Ορισμός και παραδείγματα o H -στήλη του P P είναι E αν και μόνο αν η -στήλη του P είναι ιδιοδιάνυσμα του που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή

Διαβάστε περισσότερα

5.9 ΘΕΤΙΚΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ

5.9 ΘΕΤΙΚΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ Α Β Δ J 1 =A+Γ και J 3 = Β Γ Ε Δ Ε Ζ d + c x + a + b y ac+ bd x y = R A έχουμε: 1 1 1 1 Για την εξίσωση ( ) ( ) ( ) ( ) A, B,, 0, E 0, Z A = c + d = ac+ bd Γ= a + b Δ= =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ενότητα : ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Ζ (ΖTransform)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ενότητα : ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Ζ (ΖTransform) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα : ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Ζ (ΖTransform) Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τελική Εξέταση 8/6/2017 Διδάσκων: Ι. Λυχναρόπουλος

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τελική Εξέταση 8/6/2017 Διδάσκων: Ι. Λυχναρόπουλος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση (Μονάδες.5) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τελική Εξέταση 8/6/07 Διδάσκων: Ι. Λυχναρόπουλος Προσδιορίστε το c R ώστε το διάνυσμα (,, 6 ) να ανήκει στο

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Άλγεβρα II Εαρινό εξάμηνο

Γραμμική Άλγεβρα II Εαρινό εξάμηνο Γραμμική Άλγεβρα II Εαρινό εξάμηνο 0-0 Υποδείξεις/Απαντήσεις των Ασκήσεων Περιεχόμενα Ασκήσεις Πολυώνυμα Ασκήσεις Ιδιοτιμές-Ιδιοδιανύσματα 6 Ασκήσεις Διαγωνίσιμες γραμμικές απεικονίσεις 9 Ασκήσεις4 Τριγωνίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ [Κεφ. 2.3: Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού σχολικού βιβλίου].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ [Κεφ. 2.3: Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού σχολικού βιβλίου]. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ [Κεφ..3: Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα. Να βρείτε το μέτρο των μιγαδικών

Διαβάστε περισσότερα

12. ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Α ΒΑΘΜΟΥ. είναι δύο παραστάσεις μιας μεταβλητής x πού παίρνει τιμές στο

12. ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Α ΒΑΘΜΟΥ. είναι δύο παραστάσεις μιας μεταβλητής x πού παίρνει τιμές στο ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΝΙΣΩΣΕΩΝ Έστω f σύνολο Α, g Α ΒΑΘΜΟΥ είναι δύο παραστάσεις μιας μεταβλητής πού παίρνει τιμές στο Ανίσωση με έναν άγνωστο λέγεται κάθε σχέση της μορφής f f g g ή, η οποία αληθεύει για ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. nn n n

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. nn n n ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 Ο αλγόριθµος Gauss Eστω =,3,, µε τον όρο γραµµικά συστήµατα, εννοούµε συστήµατα εξισώσεων µε αγνώστους της µορφής: a x + + a x = b a x + + a x = b a

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ενότητα 6: Απόκριση Συχνότητας Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου Η έννοια της Απόκρισης Συχνότητας Ιδιότητες της Απόκρισης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Γενικά τι είναι σύστηµα - Ορισµός. Τρόποι σύνδεσης συστηµάτων.

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Γενικά τι είναι σύστηµα - Ορισµός. Τρόποι σύνδεσης συστηµάτων. 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γενικά τι είναι - Ορισµός. Τρόποι σύνδεσης συστηµάτων. Κατηγορίες των συστηµάτων ανάλογα µε τον αριθµό και το είδος των επιτρεποµένων εισόδων και εξόδων. Ιδιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι ΔΙΑΛΕΞΗ #3 Ιδιάζοντα σήματα Βασικές κατηγορίες συστημάτων Διασυνδέσεις συστημάτων Ιδιάζοντα σήματα (singular signals) Τα ιδιάζοντα σήματα είναι σήματα τα οποία είναι ιδεατά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

Κεφάλαιο 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Κεφάλαιο 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Στο πρώτο μέρος αυτού του κεφαλαίου συνοψίζουμε όσα είναι απαραίτητα για την εύρεση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων ενός τετραγωνικού πίνακα Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσονται

Διαβάστε περισσότερα

HY213. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ AΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΑΖΟΥΣΩΝ ΤΙΜΩΝ

HY213. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ AΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΑΖΟΥΣΩΝ ΤΙΜΩΝ HY3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ AΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΑΖΟΥΣΩΝ ΤΙΜΩΝ Π. ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων Τα σφάλματα

Διαβάστε περισσότερα