Περίληψη ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII (Β ΔΙΑΚΟΠΩΝ) ΠΡΑΞΗ 203/2014. Δείτε το πλήρες κείμενο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII (Β ΔΙΑΚΟΠΩΝ) ΠΡΑΞΗ 203/2014. Δείτε το πλήρες κείμενο"

Transcript

1 Περίληψη Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε 1. Η έλλειψη του εν λόγω δικαιολογητικού, που απαιτείται από τις ανωτέρω διατάξεις για τη νόμιμη αναγνώριση και εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης, καθιστά τη δαπάνη μη κανονική, ήτοι δαπάνη, για την οποία δεν αποδεικνύεται ότι πληρώνεται κατά τις νόμιμες διατυπώσεις «βέβαιο και εκκαθαρισμένο χρέος» του οικείου δήμου, η οποία, για το λόγο αυτό, δεν δύναται να πληρωθεί σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του (βλ. Ελ.Συν., πράξεις, 141, 39/2009, 222/2008 VII Τμ., 38/2012 του Κλιμακίου τούτου). ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII (Β ΔΙΑΚΟΠΩΝ) ΠΡΑΞΗ 203/2014 Δείτε το πλήρες κείμενο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Σύμβουλο και τα μέλη Ιωάννη Καλακίκο (εισηγητή) και Ευαγγελία Πασπάτη, Παρέδρους. Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 24 Ιουλίου 2014, με την παρουσία της Γραμματέως του, Μαρίας Εξαρχουλάκου, υπαλλήλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με βαθμό Γ της κατηγορίας Τ.Ε. Για να αποφανθεί, ύστερα από διαφωνία που ανέκυψε, μεταξύ του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό... και του Δήμου..., σχετικά με το αν πρέπει να θεωρηθούν τα υπ αριθμ. 27 και 43, οικονομικού έτους 2014, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του ανωτέρω πρωτοβάθμιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου και έλαβε υπόψη Την 139/ έγγραφη γνώμη του Επιτρόπου Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αντωνίου Νικητάκη, που αναπληρώνει νόμιμα τον κωλυόμενο Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με την οποία προτείνεται η μη θεώρηση των ανωτέρω χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Σκέφτηκε κατά το Νόμο 1 Τα νομολογιακώς κριθέντα με την Πράξη αυτή δύναται να θεωρηθεί ότι συνιστούν ερμηνεία των διατάξεων του νυν ισχύοντος άρθρου Ν.4412/16, λόγω ταύτισης της διατύπωσης του, με αυτές των καταργηθέντων του άρθρου 27 παρ 4 του ΕΚΠΟΤΑ

2 1. Ο Δήμος... (στο εξής: Δήμος) έχει εκδώσει α) το υπ αριθ. 27, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού ,15 ευρώ, το οποίο αφορά στη δαπάνη της "προμήθειας υλικών για ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης" και β) το υπ αριθ. 43, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 5.462,95 ευρώ, το οποίο αφορά στη δαπάνη της "προμήθειας υλικών επισκευής αντλιοστασίου λυμάτων νεκροταφείου Τοπικής Κοινότητας...". Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό..., με την 6/ πράξη του, αρνήθηκε, κατ εκτίμηση των προβαλλόμενων μ' αυτή λόγων, να θεωρήσει τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα με τις ακόλουθες αιτιολογίες: α) Η εντελλόμενη με το υπ αριθμ. 27 χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη διότι, (1ον) η διακήρυξη, βάσει της οποία ανατέθηκε η προμήθεια, στην οποία αυτό αφορά, δεν είχε το ελάχιστο, απαιτούμενο από το άρθρο 3 παρ. 6 περ. θ και ι του "Ενιαίου κανονισμού προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης" (11389/1993 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), περιεχόμενο, καθόσον δεν καθόριζε τα αναγκαία δικαιολογητικά για την εκτίμηση του κατώτατου ορίου οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που απαιτούνταν από τους προμηθευτές, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, και (2ον) ενόψει του ότι στο σχετικό διαγωνισμό συμμετείχε μόνο ο φερόμενος ως δικαιούχος του ανωτέρω χρηματικού εντάλματος προμηθευτής, δεν είναι νόμιμη η κατακύρωση του αποτελέσματός του διαγωνισμού σ' αυτόν, καθόσον δεν αιτιολογείται, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 περ. α του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., ότι η προσφορά του είναι πράγματι συμφέρουσα για το Δήμο. Περαιτέρω, η εντελλόμενη με το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα είναι μη κανονική διότι, (3ον) κατά παράβαση των άρθρων 27 παρ. 4 και 36 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ, στα δικαιολογητικά που το συνοδεύουν δεν περιλαμβάνεται και το αποδεικτικό εισαγωγής των προμηθευθέντων προϊόντων στην αποθήκη του Δήμου. β) Η εντελλόμενη με το υπ αριθμ. 43 χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη διότι, (4ον) η "προμήθεια υλικών επισκευής αντλιοστασίου λυμάτων νεκροταφείου Τοπικής Κοινότητας...", στην οποία αφορά (ποσού 5.462,95 ευρώ), μη νομίμως, κατόπιν ανεπίτρεπτης κατάτμησης, ανατέθηκε απευθείας, καθόσον πρόκειται για ομοειδή προϊόντα με την ως άνω «προμήθεια υλικών για ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης» (ποσού ,49 ευρώ) και η συνολική δαπάνη τους υπερβαίνει το όριο (15.000,00 ευρώ), μέχρι το οποίο είναι επιτρεπτή η προσφυγή στην εξαιρετική αυτή διαδικασία ανάθεσης. γ) Επίσης, οι εντελλόμενες με τα δύο πιο πάνω χρηματικά εντάλματα δαπάνες είναι μη κανονικές, διότι, (5ον) η δημοσιονομική δέσμευση της αναγκαίας πίστωσης έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2362/1995 περί "Δημοσίου Λογιστικού", όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 21 του ν.3871/2010, και του κατ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντος π.δ/τος 113/2010 περί "ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες", αφού για το οικονομικό έτος 2013, τον προϋπολογισμό του οποίου, σύμφωνα με τις οικείες μελέτες, βαρύνει δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και ανατροπής αυτών λόγω μη εκτέλεσης της δαπάνης. Επιπροσθέτως, (6ον) όσον αφορά την εντελλόμενη με το υπ' αριθ. 43 χρηματικό ένταλμα δαπάνη, η σχετική απόφαση δημοσιονομικής ανάληψης υποχρέωσης δεν είναι νόμιμη, καθόσον αφορά στο σύνολο της εγγεγραμμένης στον οικείο Κ.Α.Ε. πίστωσης. Ο Δήμος, εμμένοντας στη νομιμότητα των εντελλόμενων με τα πιο πάνω χρηματικά εντάλματα δαπανών και στην πληρωμή αυτών, τα επανυπέβαλε, με το 15029/ έγγραφο του Δημάρχου του, για θεώρηση στον Επίτροπο, προβάλλοντας ότι: Η διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης της "προμήθειας υλικών για ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης", στην οποία αφορά η εντελλόμενη με το υπ αριθμ. 27 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, δεν πάσχει για τους προβαλλόμενους από τον Επίτροπο λόγους, καθόσον: (1ον) Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε σύμφωνα με την διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, στα οποία καθορίζονταν οι τεχνικές προδιαγραφές των προμηθευόμενων υλικών και τα πιστοποιητικά

3 που έπρεπε να τα συνοδεύουν, ενώ στον προϋπολογισμό της μελέτης καθορίζονταν αναλυτικά οι τιμές για όλα τα προς προμήθεια προϊόντα, οι οποίες (τιμές) διαμορφώθηκαν από την υπηρεσία με κατάλληλη έρευνα στο ελεύθερο εμπόριο. Στο πλαίσιο αυτό, στο πρακτικό του διαγωνισμού καταγράφεται το συνολικό ποσοστό έκπτωσης που προκύπτει μετά τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς του, η οποία είναι μικρότερη από την προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπηρεσίας. Βάσει του πρακτικού αυτού και με δεδομένο την τήρηση των απαιτούμενων διατυπώσεων δημοσιότητας και του ότι τα προς προμήθεια προϊόντα προορίζονταν για επισκευή έκτακτων βλαβών του δικτύου ύδρευσης και οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στην προμήθειά τους θα προκαλούσε προβλήματα στην λειτουργία του, με απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η ανάθεση της προμήθειας στον μοναδικό συμμετέχοντα, όπως είχε συμβεί και σε προηγούμενες παρόμοιες διαδικασίες. (2ον) Η οργάνωση και λειτουργία αποθήκευσης υλικών, παρόλο που αποτελεί υψηλή προτεραιότητα του Δήμου, δεν μπορεί μέχρι στιγμής να υλοποιηθεί λόγω έλλειψης προσωπικού. Περαιτέρω, (3ον) η προμήθεια υλικών για την επισκευή του αντλιοστασίου λυμάτων..., στην οποία αφορά η εντελλόμενη με το υπ αριθμ. 43 χρηματικό ένταλμα, περιλαμβάνει προϊόντα για τη συντήρηση τμήματος του βιολογικού καθαρισμού..., η δε εντελλόμενη με το υπ αριθμ. 27 χρηματικό ένταλμα δαπάνη αφορά στη διαφορετική προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Επίσης, (4ον) ναι μεν η ανάθεση της προμήθεια των υλικών για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης έγινε στις , όμως δεν εκδόθηκε απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2013 διότι η υπογραφή της σύμβασης δεν μπορούσε να γίνει μέχρι τέλος του έτους, έτσι η προμήθεια προβλέφθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014, εκδόθηκε η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και υπογράφηκε η σχετική σύμβαση. Η δε ανάθεση της προμήθειας υλικών για την επισκευή αντλιοστασίων... έγινε στις , η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδόθηκε πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, καθόσον, κατά το οικονομικό έτος 2013 ο Δήμος δεν είχε καμία νομική δέσμευση για την υλοποίηση της προμήθειας και γι' αυτό δεν προέβη σε αντίστοιχη ανάληψη υποχρέωσης. Τέλος (5ον) η διάθεση του συνόλου της εγγεγραμμένης πίστωσης για το έτος 2014 του οικείου ΚΑΕ, ύψους ,00 ευρώ, μέρος της οποίας αφορά στην πληρωμή και της ως άνω προμήθειας υλικών για την επισκευή αντλιοστασίων..., κρίθηκε απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών, αφού οι ανάγκες που κυρίως αντιμετωπίζονται, κατά τη συντήρησή τους, είναι μη προβλέψιμες. Ο Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνηση θεώρησης των ανωτέρω χρηματικών ενταλμάτων και, έτσι, ανέκυψε διαφωνία μεταξύ αυτού και του διατάκτη των εντελλόμενων δαπανών, για την άρση της οποίας παραδεκτώς απευθύνεται, με την από έκθεσή του, στο Κλιμάκιο τούτο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1 και 33 παρ. 1 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52 Α ) "Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο", του άρθρου 139 παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ 304 Α ), και της, σχετικής περί σύστασης και καθορισμού της αρμοδιότητας των Κλιμακίου προληπτικού ελέγχου δαπανών, ΦΓ8/22043/ (ΦΕΚ 1213 Β ) απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2. Το άρθρο 209 παρ. 1 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ) "Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" ορίζει ότι οι προμήθειες των δήμων - όταν βάσει της εκτιμώμενης αξίας τους δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ/τος 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α ), με το οποίο η ελληνική νομοθεσία προσαρμόστηκε στις ρυθμίσεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", που, από εφαρμόζονταν στις συμβάσεις προμηθειών

4 των δήμων αξίας, εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας, ίσης ή ανώτερης του ποσού των ,00 ευρώ (βλ. Κανονισμό (ΕE) αριθ. 1251/ 2011, L 319/43) και από εφαρμόζεται στις συμβάσεις αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των ,00 ευρώ (βλ. Κανονισμό (ΕE) αριθ. 1336/ 2013, L 335/17) - διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/ "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης" απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 185 Β, διόρθ. σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β, στο εξής: Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 3. Από τα επισυναπτόμενα, στο υπ' αριθ. 27 επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, δικαιολογητικά προκύπτουν τα ακόλουθα πραγματικά γεγονότα: Με την 327/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου... εγκρίθηκε η διενέργεια της "προμήθειας υλικών για ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης", προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., ,59 ευρώ, και, εν συνεχεία, με την 125/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής..., εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για την ανάθεσή της, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Στο διαγωνισμό, που διενεργήθηκε στις , προσήλθε και κατέθεσε προσφορά μόνο ο έμπορος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. προσφέροντας μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας 1,5% (συνολική τιμή, χωρίς Φ.Π.Α., ,48 ευρώ), στον οποίο και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, με την 215/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής... και με τον οποίο υπεγράφη, στις , η σχετική σύμβαση. Μετά δε την οριστική παραλαβή, με το από πρωτόκολλο, της ως άνω προμήθειας, για την πληρωμή της συμφωνηθείσας αξίας των περιλαμβανόμενων σ αυτή προϊόντων (72.060, ,67, Φ.Π.Α. 16%, = ,15 ευρώ) εκδόθηκε το πιο πάνω υπ' αριθ. 27 χρηματικό ένταλμα. 4. Α. Το άρθρο 3 παρ. 6 στοιχ. θ και ι του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ορίζει ότι: «6. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: (...) θ) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την εκτίμηση του κατώτατου ορίου οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων τα οποία η ενδιαφερόμενη υπηρεσία απαιτεί από τους προμηθευτές. ι) Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμήθειας. (...)». Β. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγονται και τα ακόλουθα: Η σύναψη των συμβάσεων προμηθειών των δήμων γίνεται με βάση τη σχετική διακήρυξη, στο ελάχιστο αναγκαίο, εκ του νόμου, περιεχόμενο της οποίας περιλαμβά-νονται: α) τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα γίνει ο έλεγχος της καταλληλό-τητας των διαγωνιζόμενων (κριτήρια ποιοτικής επιλογής), ώστε να επιλεγούν για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μόνο όσοι πληρούν ένα ελάχιστο, συνδεδεμένο και ανάλογο προς το αντικείμενο της προμήθειας, επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικών και επαγγελμα-τικών ικανοτήτων, για την αξιολόγηση των οποίων καθορίζονται τα υποβλητέα, κατά την κατάθεση της προσφοράς, αντίστοιχα δικαιολογητικά. και β) το κριτήριο βάσει του οποίου θα ανατεθεί η προμήθεια, το οποίο μπορεί να είναι, είτε η χαμηλότερη τιμή, είτε η συμφερότερη προσφορά. (βλ. και άρθρο 20 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Γ. Στην προκειμένη υπόθεση, με τη διακήρυξη της ως άνω προμήθειας, ορίζονταν τα δικαιολογητικά που έπρεπε να υποβάλουν οι διαγωνιζόμενοι, ώστε να αξιολογηθεί αν πληρούσαν το απαιτούμενο για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων. Συγκεκριμένα, για την παραδεκτή συμμετοχή τους στο διαγωνισμό με το άρθρο 2 του Α μέρους ("Γενικοί όροι διενέργειας του διαγωνισμού") της διακήρυξης, απαιτείτο, σε

5 συμφωνία με το αντίστοιχο άρθρο 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό Επιμελητήριο, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητά τους, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Περαιτέρω, στο άρθρο 2 του Γ μέρους ("Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού") της διακήρυξης ορίζονταν ότι «η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του κρίθηκε αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προσφορές και τους όρους της διακήρυξης». Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η διακήρυξη της ελεγχόμενης προμήθειας είχε το ελάχιστο απαιτούμενο, εκ του νόμου, περιεχόμενο και ο σχετικός 1ος λόγος διαφωνίας του Επιτρόπου (βλ. ανωτέρω σκέψη 1), με τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. 5. Α. Ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ορίζει: Στο άρθρο 20 παρ. 1 ότι: «1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: α. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή: - Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. - Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. - Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. (...) και στο άρθρο 21 παρ. 1 ότι «1. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του (...) μπορεί να προτείνει (...): α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής (...) β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του (...)». Β. Με τις ανωτέρω διατάξεις - αποτυπωμένης γενικής αρχής τόσο του εθνικού όσο και του ενωσιακού δικαίου, σύμφωνα με την οποία η αναθέτουσα αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια να κατακυρώσει το αποτέλεσμα ενός δημόσιου διαγωνισμού (βλ. ΣτΕ 4146/2012, 651/2010, 1580, 810/2008 Ε.Α. 432/2012, 1132/2010, απόφ. Δ.Ε.Κ. της , υπόθεση C-27/98, σκ. 23,25, 32-34) - παρέχεται, στα αρμόδια για την αξιολόγηση και κατακύρωση της προμήθειας όργανα του αναθέτοντος δήμου, διακριτική ευχέρεια, εκτιμώντας και προσδιορίζοντας κάθε φορά το συμφέρον του, είτε να κατακυρώσουν ολόκληρη ή μέρος της προμήθειας είτε να ματαιώσουν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και να διατάξουν την επανάληψή του. Η ως άνω παρεχόμενη διακριτική ευχέρεια πρέπει, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, να ασκείται όχι αυθαιρέτως αλλά μέσα στα άκρα όρια της και, ως εκ τούτου, οι σχετικές εκδιδόμενες πράξεις των οργάνων του αναθέτοντος δήμου είναι φύσει αιτιολογητέες διοικητικές πράξεις, της αιτιολογίας τους δυνάμενης να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η μη υπέρβαση των άκρων ορίων της ασκούμενης μ' αυτές διακριτικής ευχέρειας, η υπέρβαση των οποίων συνιστά κακή χρήση της και καθιστά τις εν λόγω πράξεις μη νόμιμες. Καθορίζονται δε, εν προκειμένω, τα άκρα όρια της ως άνω παρεχόμενης διακριτικής ευχέρειας, από την αρχή της οικονομικότητας - ήδη αποτυπωθείσα, ως ειδικότερη έκφανση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, στο άρθρο 1 του "Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού" (ν.2362/1995, ΦΕΚ 247 Α ), όπως ισχύει μετά αντικατάστασή του από το άρθρο 1 του ν.3871/2010 "Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη" (ΦΕΚ 141 Α ) - που διέπει τη διαχείριση των οικονομικών των δήμων και επιβάλλει, προς εξασφάλιση της

6 δημοσιονομικής βιωσιμότητάς τους, την εκπλήρωση των σκοπών τους με τη «χρήση των αναγκαίων μόνο διοικητικών πόρων» και «στην ενδεδειγμένη ποιότητα και ποσότητα και στην καλύτερη τιμή». Στο πλαίσιο αυτό, στην περίπτωση που στο διαγωνισμό συμμετείχε ένας μόνο υποψήφιος προμηθευτής, όπου, αναμφισβήτητα, δεν αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός - στον οποίο αποσκοπεί ο διέπων τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων κανόνας που επιβάλλει τη σύναψή τους κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού (βλ. κατωτέρω σκέψη 10.Β) - για να είναι νόμιμη η απόφαση κατακύρωσης της προμήθειας σ αυτόν, απαιτείται ειδική αιτιολογία ότι η μοναδική αυτή προσφορά κρίνεται συμφέρουσα, υπό την έννοια της συνδρομής των προεκτεθέντων όρων που επιβάλλει η αρχή της οικονομικότητας, εκτιμώμενη κατά το περιεχόμενό της και αξιολογούμενη με πρόσφορα, κατά περίπτωση, στοιχεία, όπως, κατά τα οριζόμενα στις μνημονευθείσες διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό (βλ. 375/2013 πράξη του Κλιμακίου τούτου, πρβλ. Ελ.Συν., αποφ. 706/2013, 1975, 1505/2012, 2754/2011 VII Τμ., ΣτΕ 375/2009, 3734/2008, 662/2007). Γ. Στην προκειμένη υπόθεση, η Επιτροπή διενέργειας της ως άνω προμήθειας, σύμφωνα με το από "Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών", μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του φερόμενου ως δικαιούχου του επίμαχου χρηματικού εντάλματος προμηθευτή, τα οποία έκρινε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, και την αποσφράγιση της τεχνικής προσφοράς του, την οποία έκρινε πλήρη και σύμφωνη με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, «προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς και διαπίστωσε ότι προσφέρθηκε το ποσό των ,15 ευρώ (με Φ.Π.Α.), το οποίο αντιστοιχεί σε έκπτωση 1,5%», διαβίβασε δε το πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή «για τις δικές της ενέργειες». Εν συνεχεία, η Οικονομική Επιτροπή..., με την 215/ απόφασή της, ενέκρινε το ανωτέρω πρακτικό και κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στο ποσό της ως άνω προσφοράς, αναφέροντας μόνο ότι «κρίνεται συμφέρουσα για το δήμο». Δ. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, όπως βασίμως προβάλλεται με το σχετικό 2ο λόγο διαφωνίας του Επιτρόπου (βλ. ανωτέρω σκέψη 1), μη νομίμως κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον φερόμενο ως δικαιούχο του επίμαχο χρηματικού εντάλματος προμηθευτή. Τούτο διότι, με την πιο πάνω μνημονευθείσα 215/ απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής... και το από πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, στο οποίο αυτή παραπέμπει, δεν αιτιολογείται ότι η μοναδική κατατεθείσα στο διαγωνισμό προσφορά του αναδόχου, στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα αυτού, είναι συμφέρουσα για το Δήμο. Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή..., κατά την ως άνω, κατά διακριτική ευχέρεια ασκούμενη, αρμοδιότητά τους, κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, κατ' εκτίμηση μόνο του ότι ο μοναδικός συμμετέχων στο διαγωνισμό προμηθευτής προσέφερε ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (που, μάλιστα, ανέρχονταν μόλις σε 1,5%), χωρίς, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, προηγουμένως να αξιολογήσει την οικονομική αυτή προσφορά, συγκρίνοντας την, είτε με τιμές ομοίων ή παρεμφερών προϊόντων που προσφέρθηκαν τυχόν σε προηγούμενους διαγωνισμούς, είτε, βάσει συγκεκριμένων στοιχείων κι όχι αορίστως, επικαλούμενης έρευνας, με την τρέχουσα τιμή αυτών στην αγορά, προκειμένου να κρίνει εάν η εν λόγω προσφορά ήταν συμφέρουσα για το Δήμο, ώστε να δικαιολογείται η κατακύρωση σε αυτή του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Ούτε, εξάλλου, από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου προκύπτει η ύπαρξη των προαναφερθέντων στοιχείων

7 αξιολόγησης που θα μπορούσαν να θεμελιώσουν την ως άνω κατακυρωτική κρίση ότι η μοναδική υποβληθείσα παραδεκτή προσφορά είναι πράγματι συμφέρουσα για το Δήμο. 6. Α. Το άρθρο 26 του β.δ/τος της 17.5/ "Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114 Α, διόθρ. ΦΕΚ Α 145 και 197/1959), ορίζει ότι σε κάθε χρηματικό ένταλμα πρέπει επισυνάπτονται, πλην των κατά τις διατάξεις του ανωτέρω β.δ/τος οριζόμενων δικαιολογητικών, και τα «κατ ειδικάς διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών και αποφάσεων των διοικητικών αρχών» απαιτούμενα, ειδικότερα για κάθε δαπάνη, δικαιολογητικά. Εξάλλου, ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., στο κεφάλαιο Γ περί ρύθμισης της εκτέλεσης των προμηθειών που έχουν αναθέσει οι δήμοι, ορίζει, στο άρθρο 27 παρ. 4, ότι «Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.», στο δε άρθρο 36 παρ. 4 καθορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή και ορίζει ότι «4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: α. (...) β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. γ. (...)». Σύμφωνα, λοιπόν, με τις ανωτέρω διατάξεις, σε κάθε περίπτωση προμήθειας προϊόντων από τους δήμους, για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης και την έκδοση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος, απαιτείται ως δικαιολογητικό, για την πληρωμή του προμηθευτή, το δελτίο εισαγωγής των προμηθευόμενων προϊόντων στην αποθήκη τους. Η έλλειψη του εν λόγω δικαιολογητικού, που απαιτείται από τις ανωτέρω διατάξεις για τη νόμιμη αναγνώριση και εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης, καθιστά τη δαπάνη μη κανονική, ήτοι δαπάνη, για την οποία δεν αποδεικνύεται ότι πληρώνεται κατά τις νόμιμες διατυπώσεις «βέβαιο και εκκαθαρισμένο χρέος» του οικείου δήμου, η οποία, για το λόγο αυτό, δεν δύναται να πληρωθεί σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του (βλ. Ελ.Συν., πράξεις, 141, 39/2009, 222/2008 VII Τμ., 38/2012 του Κλιμακίου τούτου). Β. Στην προκειμένη υπόθεση, μεταξύ των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται στο επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν περιλαμβάνεται και το αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη του Δήμου των προμηθευθέντων προϊόντων, όπως δε συνομολογεί και ο Δήμος (βλ. ανωτέρω σκέψη 1) δεν λειτουργεί, λόγω έλλειψης προσωπικού, η αντίστοιχη υπηρεσία. Η έλλειψη του ανωτέρω δικαιολογητικού, ανεξάρτητα από το λόγο μη έκδοσής του, καθιστά, κατά τα προεκτεθέντα, την εντελλόμενη με το πιο πάνω χρηματικό ένταλμα δαπάνη μη κανονική και μη δυνάμενη, εξ αυτού του λόγου, να πληρωθεί σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, όπως βασίμως προβάλλεται με το σχετικό 3ο λόγο διαφωνίας του Επιτρόπου (βλ. ανωτέρω σκέψη 1). 7. Α. Το άρθρο 21 παρ. 1, 2 και 5 του ν. 2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού (...)" (ΦΕΚ 247 Α ), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το ταυτάριθμο άρθρο 21 του ν.3871/2010 "Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη" (ΦΕΚ 141 Α ), ορίζει ότι: «1. Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δη μοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση). 2. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασ δήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση). (...) 5. Η πράξη ανάληψης υποχρέωσης καταχωρίζεται αμέσως από την οικεία οικονομική υπηρεσία στα λογι στικά βιβλία του φορέα (...) Με την καταχώρισή της στα λογιστικά βιβλία δεσμεύ εται ισόποση πίστωση μέχρι την

8 πραγματοποίηση και εξόφληση της σχετικής δαπάνης. Για την ανάκληση και διαγραφή της από τα λογιστικά βιβλία του φορέα απαι τείται αιτιολογημένη αντίστοιχη πράξη του αρμόδιου διατάκτη (...)». Περαιτέρω, το, εκδοθέν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 22Α του πιο πάνω ν.2362/1995, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 23 του ν.3871/2010, π.δ/μα 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" (ΦΕΚ 194 Α, διόρθ. ΦΕΚ 209 Α ), ορίζει: Στο άρθρο 3 ότι «Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο η πραγματοποίηση δαπανών, περιλαμβάνει απαραίτητα: α. (...) γ. Το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισμό του φορέα (...) δ. Το οικονομικό έτος (...) πραγματοποίησης της δαπάνης. ε. Τον τίτλο και τον κωδικό αριθμό του φορέα και του ειδικού φορέα, καθώς και τον κωδικό αριθμό εξόδου.». Στο άρθρο 4 ότι «1α. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συντάσσεται σε δύο αντίτυπα από την αρμόδια οικονομική Υπηρεσία του διατάκτη και μετά την άμεση καταχώριση της στα λογιστικά βιβλία... Με την καταχώριση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης στα λογιστικά βιβλία δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης. (...) 5. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανά ληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. (...)». Στο άρθρο 11 παρ. 1 ότι «1. Κάθε νομική και δημοσιονομική δέσμευση... που αναλαμβάνεται... κατά παράβαση των διαδικασιών του παρόντος π.δ. είναι αυτοδίκαια άκυρη...». Β. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγονται και τα ακόλουθα: α) Με το νέο δημοσιονομικό νόμο (3871/2010) και του, κατ' εξουσιοδότησή του εκδοθέντος, π.δ/τος 113/2010, οι διατάξεις των οποίων εφαρμόζονται και στους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, καθόσον αυτοί περιλαμβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (βλ. άρθρο 1Β του ν.2362/1995, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν.3871/2010 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 παρ. 1 του ν.3943/2011, ΦΕΚ 66 Α ), επιδιώκεται, μέσω της δημοσιονομικής εξυγίανσης, του εξορθολογισμού, της στοχευμένης ανακατανομής και του ελέγχου των δημοσίων δαπανών, η συγκράτηση των δαπανών των ως άνω φορέων, καθώς και η ορθολογικότερη κατανομή τους (βλ. την αιτιολογική έκθεση του ν. 3871/2010). Στο πλαίσιο αυτό, για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης των δήμων απαιτείται προηγουμένως η έκδοση απόφασης ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης από τον αρμόδιο διατάκτη (δημοσιονομική δέσμευση). Κατά το ανωτέρω στάδιο της δημοσιονομικής ανάληψης της υποχρέωσης, ο αρμόδιος διατάκτης δίνει την έγκρισή του, που συνεπάγεται τη δέσμευση των αναγκαίων πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικείου οικονομικού έτους για την εκτέλεση της δαπάνης, σύμφωνα με τη, διακριτή της δημοσιονομικής, διοικητική ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης (νομική δέσμευση), που συνίσταται στην έκδοση απόφασης του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται η υποχρέωση έναντι τρίτων (πρβλ. Ελ.Συν., Ολ. πρακτ. 5ης Γεν.Συν./ , θέμα Γ ). β) Το στάδιο της ως άνω δημοσιονομικής ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης πρέπει να προηγείται από εκείνο της διοικητικής ανάληψης αυτής, αφού απαιτείται να προηγείται «από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης», καθόσον δεν νοείται - σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών, την εφαρμογή των οποίων στις δημόσιες διαχειρίσεις αποσκοπεί ο νέος δημοσιονομικός νόμος (3871/2010) - η νομική δέσμευση, με την οποία γεννάται η υποχρέωση του δήμου έναντι τρίτων, να μην

9 αντιστοιχίζεται σε ήδη δεσμευμένη αναγκαία πίστωση, ούτως ώστε να μην αναλαμβάνονται υποχρεώσεις καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, που δεν θα μπορούσαν έτσι να πληρωθούν (βλ. 360, 290, 185, 124/2013 πράξεις του Κλιμακίου τούτου, 124, 123/2014 πράξ. Κλ.Πρ.Ελ.Δαπ. IV Τμ. Ελ.Συν.). β) Στην περίπτωση μη εκτέλεσης, είτε εν όλω, είτε εν μέρει, της ανάληψης υποχρέωσης στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται, εκδίδεται υποχρεωτικά ανακλητική απόφαση του διατάκτη και διαγράφεται ολικά ή μερικά το ποσό που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη δε του νέου οικονομικού έτους δεσμεύεται, κατά προτεραιότητα, πίστωση, με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ισόποση με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους (βλ. 116/2012, 249, 205, 193, 192/2011 VII Τμ. Ελ.Συν., 183, 158/2013, 120, 93/2012 πράξεις του Κλιμακίου τούτου). γ) Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης από τους δήμους απαιτείται η προηγούμενη δημοσιονομική ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης (έκδοση απόφασης δημοσιονομικής δέσμευσης) από τον αρμόδιο διατάκτη, με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση, και, εν συνεχεία, η διοικητική ανάληψη αυτής, με την έκδοση απόφασης από το εκάστοτε αρμόδιο όργανο, με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται η σχετική υποχρέωση του δήμου έναντι τρίτων, σε περίπτωση δε μη εκτέλεσης της ανάληψης υποχρέωσης στο οικονομικό έτος, στο οποίο αναφέρεται, ακολουθείται η, κατά τα προεκτεθέντα, ανατροπή της και εκ νέου ανάληψη της υποχρέωσης για το τρέχον οικονομικό έτος. Η μη τήρηση δε της ανωτέρω διαδικασίας, καθιστά τη διενέργεια της δαπάνης μη κανονική και μη δυνάμενη να πληρωθεί σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Γ. Στην προκειμένη υπόθεση, η πρώτη ενέργεια για την εκτέλεση της δαπάνης της ως άνω προμήθειας έλαβε χώρα με την 327/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου..., με την οποία εγκρίθηκε η διενέργειά της - κατά την έκδοση της οποίας είχε, πλέον, προσδιορισθεί ο προϋπολογισμός της προμήθειας και, συνακόλουθα, η απαιτούμενη δαπάνη για την εκτέλεσή της και, επίσης, η έκδοσή της αποτελεί την αφετηρία των ενεργειών για την εκτέλεση της εν λόγω δαπάνης - η δε νομική δέσμευση του Δήμου έναντι του προμηθευτή έλαβε χώρα με την ανακοίνωση σ' αυτόν της κατακύρωσης, με την 215/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής..., του διαγωνισμού (βλ. άρθρο 24 παρ. 2 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), ενώ η δημοσιονομική ανάληψη της υποχρέωσης διενεργήθηκε με την 12/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής..., με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση της αναγκαίας πίστωσης (83.590,15 ευρώ) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, όπως βασίμως προβάλλεται με το σχετικό 5ο λόγο διαφωνίας του Επιτρόπου (βλ. ανωτέρω σκέψη 1), η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι μη κανονική και, εξ αυτού του λόγου, μη δυνάμενη να πληρωθεί σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου. Τούτο διότι, της έκδοσης της 327/ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου... (πρώτη ενέργεια για την εκτέλεση της δαπάνης) - κι όχι, όπως αβασίμως προβάλλεται από το Δήμο (βλ. ανωτέρω σκέψη 1) πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης - δεν είχε προηγηθεί η έκδοση, από την Οικονομική Επιτροπή..., της απαιτούμενης απόφασης δημοσιονομικής δέσμευσης, με την οποία να δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση, ύψους ευρώ, από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2013, οικείες πιστώσεις (δημοσιονομική ανάληψη της υποχρέωσης), η οποία εκδόθηκε, τελικά, στις (12/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...). Εν συνεχεία, αφού η ως άνω δημοσιονομική ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελέστηκε εντός του οικονομικού έτους 2013, θα έπρεπε αυτή να ανατραπεί, στο τέλος του έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 και, κατά την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους 2014, κατά το οποίο πληρώθηκε η δαπάνη, να εκδοθεί νέα όμοια απόφαση δέσμευσης ισόποσης, εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014, πίστωσης. 8. Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στις προηγούμενης (υπ' αριθ. 4 έως 7) σκέψεις, η εντελλόμενη με το επίμαχο υπ αριθ. 27 χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι μη νόμιμη, λόγω μη νόμιμης κατακύρωσης του αποτελέσματος του σχετικού διαγωνισμού (βλ. ανωτέρω σκέψη 5) και μη κανονική, λόγω έλλειψη όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εκταμίευσή της (βλ. ανωτέρω σκέψη 6) και μη τήρησης της απαιτούμενης διαδικασίας δημοσιονομικής ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης (βλ. ανωτέρω σκέψη 7). Κατά συνέπεια, το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα, αφού αφορά στην πληρωμή μη νόμιμης και μη κανονικής δαπάνης, δεν πρέπει να θεωρηθεί. 9. Από τα επισυναπτόμενα, στο επίμαχο υπ' αριθ. 43 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, δικαιολογητικά προκύπτουν τα ακόλουθα πραγματικά γεγονότα: Με την 404/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου... εγκρίθηκε η διενέργεια της "προμήθειας υλικών επισκευής αντλιοστασίου λυμάτων νεκροταφείου Τοπικής Κοινότητας...", προϋπολογιζόμενης δαπάνης, σύμφωνα με τα από οικεία τεύχη δημοπράτησης, 5.912,87 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Μετά τη θετική από γνωμοδότηση της οικείας Επιτροπής Αξιολόγησης επί της από προσφοράς της εταιρείας ". Ε.Ε.", με τη 215/ απόφαση του Δημάρχου... ανατέθηκε, κατ' επίκληση της 27319/ κοινής υπουργικής απόφασης (βλ. κατωτέρω σκέψη 10), απευθείας στην πιο πάνω εταιρεία η εν λόγω προμήθεια και υπεγράφη, με αυτή, η από σχετική σύμβαση. Μετά δε την οριστική παραλαβή (στο χώρο του βιολογικού καθαρισμού..., για τον οποίο προοριζόνταν), με το από πρωτόκολλο, της ως προμήθειας, για την πληρωμή της συμφωνηθείσας αξίας (5.462,95 ευρώ, κατά την προσφορά της αναδόχου) των περιλαμβανόμενων σ' αυτή προϊόντων εκδόθηκε το πιο πάνω υπ αριθ. 43 χρηματικό ένταλμα. 10.Α. Η 27319/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Ανάπτυξης (ΦΕΚ 945 Β ), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 2 παρ. 13 περ. VII εδ. β του ν.2286/1995 "Προμήθειες του δημόσιου τομέα..." (ΦΕΚ 19 Α ), που προστέθηκε με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α ), ορίζει ότι: «Καθορίζουμε (...) την ετήσια συνολική δαπάνη των προμηθειών, για τις οποίες η σύναψη σχετικών συμβάσεων θα μπορεί να διενεργείται με διαδικασία διαπραγμάτευσης μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ, με Φ.Π.Α. (...)». Β. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγονται και τα ακόλουθα: Κατ εξαίρεση του, διέποντος τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων, κανόνα που επιβάλλει τη σύναψη των συμβάσεων αυτών κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού (βλ. άρθρο 3 παρ. 3 και 4 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., καθώς και άρθρο 22 του π.δ/τος 60/2007), ώστε να καθίσταται δυνατή, με την προσέλευση μεγάλου ή έστω ικανού αριθμού μειοδοτών, η ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού και η διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων τους με την επιλογή της πλέον συμφέρουσας γι αυτούς προσφοράς, οι δήμοι μπορούν να αναθέτουν απευθείας τις προμήθειές τους, όταν η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες τους δεν υπερβαίνει το ποσό των ,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Είναι δε μη νόμιμος ο επιμερισμός, προς αποφυγή της εφαρμογής διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού, της συνολικής, απαιτούμενης για την κάλυψη των αναγκών του αναθέτοντος δήμου, ποσότητας όμοιων ή ομοειδών, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις ή εκ της λειτουργικότητάς τους, προμηθειών, σε περισσότερες μικρότερες ποσότητες ή μερικότερες όμοιες ή ομοειδείς κατηγορίες και η χωριστή απευθείας ανάθεση αυτών, με βάση το ύψος της δαπάνης που

11 προκύπτει από την τεχνική αυτή κατάτμησή τους (πρβλ. Ελ. Συν. πράξη 128/2012 VII Τμ.). Κατά συνέπεια, όταν πρόκειται για την προμήθεια προϊόντων, τα οποία δεν μπορεί να θεωρηθούν, κατά τα ανωτέρω, όμοια ή ομοειδή, τότε νομίμως χωρεί η απευθείας ανάθεση τους ξεχωριστά, όταν η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ως άνω όριο των ,00 ευρώ. Γ. Στην προκειμένη υπόθεση, με την "προμήθεια υλικών επισκευής αντλιοστασίου λυμάτων νεκροταφείου Τοπικής Κοινότητας...", στην οποία αφορά η εντελλόμενη με το ανωτέρω υπ αριθ. 43 χρηματικό ένταλμα, ο Δήμος αποσκοπεί στο να προμηθευτεί τα, αναλυτικώς περιγραφόμενα στα οικεία τεύχη, είκοσι τέσσερα (24) προϊόντα, προκειμένου να μπορέσει να επισκευάσει τις διαρροές λυμάτων στο αντλιοστάσιο λυμάτων που λειτουργεί στην Τοπική Κοινότητα... Περαιτέρω, με την "προμήθεια υλικών για ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης", στην οποία αφορά η εντελλόμενη με το επίμαχο υπ αριθ. 27 χρηματικό ένταλμα, ο Δήμος αποσκοπεί στο να προμηθευτεί τα, αναλυτικώς περιγραφόμενα στα οικεία τεύχη, διακόσια πενήντα τέσσερα (254) προϊόντα, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για την επισκευή των ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης της διοικητικής του περιφέρειας. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι δύο ως άνω προμήθειες, όπως συνάγεται από το αντικείμενό τους, συνιστούν, η καθεμία, ένα αυτοτελές λειτουργικό σύνολο, στο οποίο απέβλεπε ο αναθέτων Δήμος, που εκπληρώνει διαφορετική το καθένα τεχνική λειτουργία. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για προμήθειες που θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν ως ενιαία δαπάνη και, ως εκ τούτου, δεν συντρέχει, εν προκειμένω, περίπτωση ανεπίτρεπτης τεχνικής κατάτμησης δαπάνης. Κατά συνέπεια, βάσει της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της (5.912,87 ευρώ) - η οποία δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο, με τη μνημονευθείσα 27319/ κοινή υπουργική απόφαση όριο (15.000,00 ευρώ) για την προσφυγή στην εξαιρετική αυτή διαδικασία ανάθεσης - είναι νόμιμη η απευθείας ανάθεση της ως άνω προμήθειας υλικών για το αντλιοστάσιο λυμάτων... και ο σχετικός 4ος λόγος διαφωνίας του Επιτρόπου (βλ. ανωτέρω σκέψη 1), με τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. 11. Α. Όπως προεκτέθηκε (ανωτέρω σκέψη 7), σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 και 2 του ν. 2362/1995, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το ταυτάριθμο άρθρο 21 του ν.3871/2010, και τα άρθρα 3, 4 παρ. 1α, 5 και 11 παρ. 1 του π.δ/τος 113/2010, για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης από τους δήμους απαιτείται η προηγούμενη δημοσιονομική ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης από τον αρμόδιο διατάκτη, με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση, και, εν συνεχεία, η διοικητική ανάληψη αυτής, με την έκδοση απόφασης από το εκάστοτε αρμόδιο όργανο, με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται η σχετική υποχρέωση του δήμου έναντι τρίτων, σε περίπτωση δε μη εκτέλεσης της ανάληψης υποχρέωσης στο οικονομικό έτος, στο οποίο αναφέρεται, ακολουθείται η, κατά τα προεκτεθέντα, ανατροπή της και εκ νέου ανάληψη της υποχρέωσης για το τρέχον οικονομικό έτος. Η μη τήρηση δε της ανωτέρω διαδικασίας, καθιστά τη διενέργεια της δαπάνης μη κανονική και μη δυνάμενη να πληρωθεί σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Περαιτέρω, οι δαπάνες που αναλαμβάνονται από την αρχή του οικονομικού έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεών τους ορίζονται περιοριστικά στο άρθρο 9 του π.δ/τος 113/2010 και είναι, πλέον, μετά την κατάργηση, με το άρθρο 45 παρ. 10β του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α ), της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου, μόνο οι δαπάνες για μισθώματα ακινήτων. Β. Στην προκειμένη υπόθεση, η πρώτη ενέργεια για την εκτέλεση της δαπάνης της ως άνω προμήθειας έλαβε χώρα με την 404/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου..., με

12 την οποία εγκρίθηκε η διενέργειά της - κατά την έκδοση της οποίας είχε, πλέον, προσδιορισθεί ο προϋπολογισμός της προμήθειας και, συνακόλουθα, η απαιτούμενη δαπάνη για την εκτέλεσή της και, επίσης, η έκδοσή της αποτελεί την αφετηρία των ενεργειών για την εκτέλεση της εν λόγω δαπάνης - η δε νομική δέσμευση του Δήμου έναντι του προμηθευτή έλαβε χώρα με την ανακοίνωση σ' αυτόν της ανάθεσης της προμήθειας, με την 215/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής... (βλ. άρθρο 24 παρ. 2 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), ενώ η δημοσιονομική ανάληψη της υποχρέωσης διενεργήθηκε με τη 13/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής..., με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση του συνόλου της εγγεγραμμένης, στον οικείο Κ.Α.Ε. "Συντήρηση Βιολογικών", πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014, ύψους ,00 ευρώ. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, όπως βασίμως προβάλλεται με το σχετικό 5ο λόγο διαφωνίας του Επιτρόπου (βλ. ανωτέρω σκέψη 1), η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι μη κανονική και, εξ αυτού του λόγου, μη δυνάμενη να πληρωθεί σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου. Τούτο διότι, της έκδοσης της 404/ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου... (πρώτη ενέργεια για την εκτέλεση της δαπάνης) - κι όχι, όπως αβασίμως προβάλλεται από το Δήμο (βλ. ανωτέρω σκέψη 1) πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης - δεν είχε προηγηθεί η έκδοση, από την Οικονομική Επιτροπή... της απαιτούμενης απόφασης δημοσιονομικής δέσμευσης, με την οποία να δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση, ύψους 5.912,87 ευρώ (κατά τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας), από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2013, οικείες πιστώσεις (δημοσιονομική ανάληψη της υποχρέωσης), η οποία εκδόθηκε, τελικά, στις (13/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...). Εν συνεχεία, αφού η ως άνω δημοσιονομική ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελέστηκε εντός του οικονομικού έτους 2013, θα έπρεπε αυτή να ανατραπεί, στο τέλος του έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και, κατά την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους 2014, κατά το οποίο πληρώθηκε η δαπάνη, να εκδοθεί νέα όμοια απόφαση δέσμευσης ισόποσης, εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014, πίστωσης. Επιπροσθέτως, όπως βασίμως προβάλλεται με το σχετικό τελευταίο 6ο λόγο διαφωνίας του Επιτρόπου (βλ. ανωτέρω σκέψη 1), η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι, σε κάθε περίπτωση, μη κανονική και για το λόγο ότι ερείδεται επί μη νόμιμης απόφασης δημοσιονομικής δέσμευσης, καθόσον η σχετική 13/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής... αφορά στη δέσμευση του συνόλου της εγγεγραμμένης στον οικείο Κ.Α.Ε. "Συντήρηση Βιολογικών" πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014 και όχι συγκεκριμένα στη δαπάνη της ως άνω προμήθειας. 12. Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στις προηγούμενης (υπ αριθ. 10, 11) σκέψεις, η εντελλόμενη με το επίμαχο υπ' αριθ. 43 χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι μη κανονική, λόγω μη τήρησης της απαιτούμενης διαδικασίας δημοσιονομικής ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης (βλ. ανωτέρω σκέψη 11). Κατά συνέπεια, το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα, αφού αφορά στην πληρωμή μη κανονικής δαπάνης, δεν πρέπει να θεωρηθεί. Για τους λόγους αυτούς Τα υπ αριθ. 27 και 43, οικονομικού έτους 2014, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου..., ποσού ,15 και 5.462,95 ευρώ, αντίστοιχα, δεν πρέπει να θεωρηθούν. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ

13 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΥΛΟΥΜΠΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ Νομοτέλεια, Ηπείρου 13, Αθήνα, τηλ , fax ,

Αποτελούμενο από τη Σύμβουλο Γεωργία Μαραγκού, ως Πρόεδρο του. Κλιμακίου και τα μέλη Κωνσταντίνο Κρέπη, Πάρεδρο, και Μαρία Ευαγγελία

Αποτελούμενο από τη Σύμβουλο Γεωργία Μαραγκού, ως Πρόεδρο του. Κλιμακίου και τα μέλη Κωνσταντίνο Κρέπη, Πάρεδρο, και Μαρία Ευαγγελία Πράξεως 0124 Αριθμ. ------------------- Συν/ση 19 η /4.7.2014 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ IV ΤΜΗΜΑ (Α Διακοπών) Αποτελούμενο από τη Σύμβουλο Γεωργία Μαραγκού, ως Πρόεδρο του Κλιμακίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 42/2013 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΑΞΗ 42/2013 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 42/2013 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ Περίληψη Το Κλιμάκιο κρίνει ότι η δαπάνη της αμοιβής για την εκτέλεση της εργασίας καθαρισμού δρόμων και κοινόχρηστων χώρων οικισμών των

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Δείτε το πλήρες κείμενο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 14/2017

Περίληψη. Δείτε το πλήρες κείμενο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 14/2017 Περίληψη Όταν η υπό σύναψη σύμβαση είναι μικτού χαρακτήρα, δηλαδή έχει ως αντικείμενο τόσο την προμήθεια αγαθών όσο και την εκτέλεση εργασιών, το εφαρμοστέο κριτήριο για να κριθεί αν η σύμβαση πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία. Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία. Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή) και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή) και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη και Κωνσταντίνα Ζώη και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή) και Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και Νικόλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0230 Αριθµ. Συν/σεως 23 η /28.7.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλο, και τα μέλη Χρυσούλα Μιχαλάκη, Πάρεδρο, και, κωλυομένων των. λοιπών Παρέδρων, Βασιλική Δαγαλάκη (εισηγήτρια), Εισηγήτρια.

Σύμβουλο, και τα μέλη Χρυσούλα Μιχαλάκη, Πάρεδρο, και, κωλυομένων των. λοιπών Παρέδρων, Βασιλική Δαγαλάκη (εισηγήτρια), Εισηγήτρια. Πράξεως 0026 Αριθμ. Συν/ση 5η/20.2.2014 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, και τα μέλη Χρυσούλα Μιχαλάκη, Πάρεδρο, και,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοειδή αγαθά, κατά την αντίληψη των συναλλαγών και τη φύση του πράγματος.

Ομοειδή αγαθά, κατά την αντίληψη των συναλλαγών και τη φύση του πράγματος. Περίληψη: Ομοειδή αγαθά, κατά την αντίληψη των συναλλαγών και τη φύση του πράγματος. Δείτε το πλήρες κείμενο: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ IV Γ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΡΑΞΗ 97/2013 Αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, Αικατερίνη Μποκώρου, Πάρεδρο, και κωλυομένων των λοιπών

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, Αικατερίνη Μποκώρου, Πάρεδρο, και κωλυομένων των λοιπών Πράξεως 00018 Αριθμ. Συν/ση 10η/26.3.2013 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, Αικατερίνη Μποκώρου, Πάρεδρο, και κωλυομένων

Διαβάστε περισσότερα

Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ. Παπαϊσιδώρου και Ελένη Σκορδά, που μετέχουν με συμβουλευτική ψήφο.

Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ. Παπαϊσιδώρου και Ελένη Σκορδά, που μετέχουν με συμβουλευτική ψήφο. Πράξεως 0101 Αριθμ. ------------------- Συν/ση /3.4.2012 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VII Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VII. και τα μέλη.., Συμβούλους, Παρέδρους με συμβουλευτική. βρίσκεται στην Αθήνα, στις 8 Ιανουαρίου 2008, με την παρουσία του

ΤΜΗΜΑ VII. και τα μέλη.., Συμβούλους, Παρέδρους με συμβουλευτική. βρίσκεται στην Αθήνα, στις 8 Ιανουαρίου 2008, με την παρουσία του Πράξεως 0001 Αριθμ. Συν/σεως 1 η /8.1.2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τμήματος., Αντιπρόεδρο και τα μέλη.., Συμβούλους, Παρέδρους με συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο και τα μέλη Ιωάννα Ευθυμιάδου (εισηγήτρια) και Ελένη Νικολάου,

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο και τα μέλη Ιωάννα Ευθυμιάδου (εισηγήτρια) και Ελένη Νικολάου, Πράξεως 0051 Αριθμ. Συν/ση 7η/13.5.2014 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο και τα μέλη Ιωάννα Ευθυμιάδου (εισηγήτρια)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0359 Αριθµ. Συν/σεως34 η /9.11.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII Αποτελούµενο από την Άννα Λιγωµένου, Προεδρεύουσα Σύµβουλο, που ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Τµήµατος, τα µιέλη Βασιλική Ανδρεοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕλΣυν/Τμ.1/16/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 16/2014

ΕλΣυν/Τμ.1/16/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 16/2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 16/2014 Αποτελούμενο από την Πρόεδρο αυτού Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, και τα μέλη Αριστοτέλη Σακελλαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 358/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 358/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 358/2015 Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, την Πάρεδρο Αθηνά Σιγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Σταμάτιο Πουλή και Κωνσταντίνα Ζώη και τις

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Σταμάτιο Πουλή και Κωνσταντίνα Ζώη και τις Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Σταμάτιο Πουλή και Κωνσταντίνα Ζώη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ελένη Σκορδά (εισηγήτρια), που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 24/08/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικού ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 24/08/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικού ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 24/08/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών (Β/3) Προς : Οικονομική Επιτροπή Πληρ. Αναστασία Μιζαντζίδου Τηλ. 2331350616 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Δείτε το πλήρες κείμενο: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ TMHMA VΙΙ ΠΡΑΞΗ 98/2012

Περίληψη. Δείτε το πλήρες κείμενο: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ TMHMA VΙΙ ΠΡΑΞΗ 98/2012 Περίληψη Από καμία διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας δεν προβλέπεται ότι απαιτείται ως δικαιολογητικό του εντάλματος η προσφορά του αναδόχου, στη περίπτωση της απευθείας ανάθεσης. Δείτε το πλήρες κείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 19 Απριλίου 2016, με την παρουσία του Γραμματέα του.

Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 19 Απριλίου 2016, με την παρουσία του Γραμματέα του. Περίληψη: Όμοια ή ομοειδή θεωρούνται τα αγαθά τα οποία από τη φύση, το αντικείμενο ή τη λειτουργικότητά τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες αγαθών. Δείτε το πλήρες κείμενο: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Με αφορμή την Πράξη 178/2012 του Κλιμακίου του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (γνωμ.) Περίληψη: Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 3/5/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 3/5/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 3/5/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Δ.Υ./Ε/346 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Προς : Οικονομική Επιτροπή ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Βέροια, 3 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Email: presver@otenet.gr Τηλέφωνο: 2331350617 www.veria.gr Προς: Το Δημοτικό Συμβούλιο Ε Ι Σ

Διαβάστε περισσότερα

Άκουσε την εισήγηση του Παρέδρου Ευάγγελου Καραθανασόπουλου. Σκέφθηκε κατά το νόμο με την παρουσία των ανωτέρω μελών και

Άκουσε την εισήγηση του Παρέδρου Ευάγγελου Καραθανασόπουλου. Σκέφθηκε κατά το νόμο με την παρουσία των ανωτέρω μελών και Περίληψη: Ένορκη βεβαίωση υποβάλλεται όταν δεν εκδίδεται πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής. Επομένως μαζί με την ένορκη βεβαίωση πρέπει να προσκομίζεται και το έγγραφο της δικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τoυς Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και. τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου (εισηγήτρια) και Γεώργιο

Αντιπρόεδρο, τoυς Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και. τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου (εισηγήτρια) και Γεώργιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τoυς Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου (εισηγήτρια) και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου,

Διαβάστε περισσότερα

Θανάσης Παζαρλόγλου Οικονομολόγος Διευθυντής Ο.Τ.Α.

Θανάσης Παζαρλόγλου Οικονομολόγος Διευθυντής Ο.Τ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Οικονομολόγος Διευθυντής Ο.Τ.Α. Εγγραφή στον προϋπολογισμό (και επιπλέον για έργα στο τεχνικό πρόγραμμα ή για προμήθειες στο Ε.Π.Π., εφόσον απαιτείται) Εκπόνηση μελέτης (τεχνικές προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Γεωργία Μαραγκού, Σύμβουλο και τους Ευθύμιο Καρβέλη και Αικατερίνη Σπηλιοπούλου

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Γεωργία Μαραγκού, Σύμβουλο και τους Ευθύμιο Καρβέλη και Αικατερίνη Σπηλιοπούλου Πράξεως 0105 Αριθμ. ------------------- Συν/ση 17 η /17.6.2014 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ IV ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Γεωργία Μαραγκού, Σύμβουλο και τους Ευθύμιο Καρβέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ από το πρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 12 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ 27-6-2016 ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 1035 ΤΑΧ. Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27- Μελισσόκηποι Σούδας

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 30Μαρτίου 2017

Βέροια, 30Μαρτίου 2017 Βέροια, 30Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Email: presver@otenet.gr Τηλέφωνο: 2331350617 www.veria.gr Προς: Το Δημοτικό Συμβούλιο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 51 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση : Κ. Γεωργάκη 38, Κέρκυρα Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθμ. Πρωτ 4368 /19-10-16 Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 7 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι, 3.02.2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2852 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Στρ. Καραϊσκάκη & Επαύλεως Τηλέφωνο: 213-2047330

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 με Φ.Π.Α.

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 με Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 52.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από τα μέλη Θεοχάρη Δημακόπουλο, Σύμβουλο, Πρόεδρο και τα μέλη, Κωνσταντίνο Κρέπη και Δημήτριο Κοκοτσή (εισηγητή), Παρέδρους.

Αποτελούμενο από τα μέλη Θεοχάρη Δημακόπουλο, Σύμβουλο, Πρόεδρο και τα μέλη, Κωνσταντίνο Κρέπη και Δημήτριο Κοκοτσή (εισηγητή), Παρέδρους. Περίληψη: Έλλειψη στα δικαιολογητικά συμμετοχής. Η μη προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης περί μη έναρξης διαδικασίας θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή/ και περί μη διαδικασίας θέσης σε αναγκαστική εκκαθάριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕλΣυν/Τμ.7(ΚΠΕ)/118/2013

ΕλΣυν/Τμ.7(ΚΠΕ)/118/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 118/2013 (Ανακλήθηκε λόγω συγγνωστής πλάνης- Πράξη Ελ. Συν. 47/2013) Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία. Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, την Ελένη Νικολάου, Πάρεδρο και την Εισηγητή

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία. Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, την Ελένη Νικολάου, Πάρεδρο και την Εισηγητή Πράξεως 0344 Αριθμ. Συν/ση 37η/15.12.2015 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, την Ελένη Νικολάου, Πάρεδρο και την

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε ΠΡΑΞΗ 305/2012

Περίληψη: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε ΠΡΑΞΗ 305/2012 Περίληψη: Σε περίπτωση κατά την οποία δεν ελλείπει παντελώς η μνεία ενός από τα απαραίτητα για το κύρος της εγγυητικής επιστολής στοιχεία ή κάποιο από τα στοιχεία αυτά παρατίθεται, εκ προδήλου γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Σύμβουλο, και τα μέλη, Δέσποινα Τζούμα και Δημήτριο Τσακανίκα, Παρέδρους.

Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Σύμβουλο, και τα μέλη, Δέσποινα Τζούμα και Δημήτριο Τσακανίκα, Παρέδρους. Περίληψη: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, η προσκόμιση των οποίων απαιτείται από την διακήρυξη, υπογράφονται από τον εκάστοτε νόμιμο εκπρόσωπο ή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν για τον σκοπό τούτο,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Ανακοινώνει Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 34 Ταχ. Κώδικας: 62122, Σέρρες Τηλ: 23210 68900, 23210 68910 Fax: 23210 68909 e-mail: kediser@gmail.com Σέρρες,09/05/2016 Αριθ. Πρωτ:1208 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 3085/18-02-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3ης/17-02-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 28748 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 3 ν. 2522/1997 και άρθρο 52 π.δ/τος 18/1989)

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 3 ν. 2522/1997 και άρθρο 52 π.δ/τος 18/1989) ΣτΕ/856/2005 Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 3 ν. 2522/1997 και άρθρο 52 π.δ/τος 18/1989) Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 31 Αυγούστου 2005, με την εξής σύνθεση : Ν. Κωνσταντινίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ)

ΑΡΘΡΟ 1 Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ) Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, οι προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου».

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου (ΣΑΤΑ) Π: 22 /2017 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο ------- Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 49710 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 658/2015 Από το Πρακτικό της 53ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 29745 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΠΛΗΡΟΦ. : ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού.

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2009 Αρ. Πρωτ. 7243 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομός Λέσβου Δήμος Λέσβου Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ)

ΑΡΘΡΟ 1. Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ) Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, οι προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλο, και τα μέλη Αγγελική Κέντρου, Πάρεδρο και, κωλυομένων των. Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που

Σύμβουλο, και τα μέλη Αγγελική Κέντρου, Πάρεδρο και, κωλυομένων των. Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που Πράξεως 0063 Αριθμ. Συν/ση 9η/27.5.2014 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, και τα μέλη Αγγελική Κέντρου, Πάρεδρο και,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Eυαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη. (εισηγήτρια) και Κωνσταντίνα Ζώη και τους Παρέδρους Ευφροσύνη

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Eυαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη. (εισηγήτρια) και Κωνσταντίνα Ζώη και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Eυαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη (εισηγήτρια) και Κωνσταντίνα Ζώη και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες» Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145-5/8/2016) Σταύρος Λιάππης

«Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες» Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145-5/8/2016) Σταύρος Λιάππης «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες» Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145-5/8/2016) Σταύρος Λιάππης 2 Έναρξη Ισχύος Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2017 Καταργούνται: Το Π.Δ. 113/2010 Το άρθρο 13, παράγραφος 1 του Ν.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. 1 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαση Υπουργού Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια : - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περαία, 07.02.2014 Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Επαναπροκυρησσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο 17-10-2016 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 11/05/2010 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΔΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 11/05/2010 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΔΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 11/05/2010 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΔΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ:22410-35445 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 536/2010 Θέμα: «Διενέργεια δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ),

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ), 0000117844 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Κως Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα