ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ"

Transcript

1 2 8 / 0 3 / I. (IPK. : ()!#/ () "),&* 8%!"+,! %,*!8:0%!*C, :!8 +% (!# : 8%8.0% +, ):, «"8+8:)8- "8! (8)8" #, * +0% +,(0%!" + (0% "8! +0%!0%.#0)!8* "8! (8%!8* +0% :!0% 9 2 / 4 3 "8! 7 9 / 4 0 9», HSI<: 2, 3, 4 C:B 5 IR «(IHJK:JU: C:B 9BH KHL AFBCHX :D:JJUHL (RICHL 8DHFFTJHL 9HI>UPF * HIR=PF» E> CP=. (* , KHL (IH<IREE:KHQ (>IB;RDDHF C:B 8>BMWIHQ 8FR 1 C:KR C. P. V. 9: T JN>=B:JEHX BRIC>B: KHL 2I<HL : 1 6 ETF>Q : W k g<i:ls C:a ( Wma ri:e 3 1 / 1 2 / ) *LFHDBCWQ IHY HDH<BJEWQ : , 0 0,)0 (ike >Iac:E;:egEregk Kgk -(8 ) C:B JL<C>CIBESF: :F:DX>K:B JKBQ : +ETE: 1 : «(8)8" #, * "8+8:)8- +, (#,*$, +, (IHY HDH<BJEHX , 0 0,)0 (ike >Iac:E;:egEregk Kgk -(8 ) +ETE: 2 : «(8)8" + (0%, -,+ " %+ *» (IHY HDH<BJEHX , 0 0,)0 (ike >Iac:E;:egEregk Kgk -(8 ) +ETE: 3 : «(8)8" #, * @" + (0% %+ *»

2 (IHY HDH<BJEHX , 0 0,)0 (ike >Iac:E;:egEregk Kgk -(8 ) +ETE: 4 : «(8)8" #, * (8 )(+0% (IHY HDH<BJEHX , 0 0,)0 (ike >Iac:E;:egEregk Kgk -(8 ) +g ri<g : W >AeaCgXp WIgkp C:a Kg, ikg c:uiag Kgk *( C:a >a=acwk>i: : W Kge 1fge: «(IgiK:iU: -kiacgx (>Ia;RccgeKgp C:a 9ag Kgk (Ig<IREE:Kgp «(>Ia;Rccge C:a 8>alWIgp 8eR «(IgiK:iU: C:a ;ag Kgk AeaCgX :c:iiugk (RICgk 8cgeesigk 9gI>Uoe * gir=oe» ("o=acwp ). 2 *> CRA> >IU ri<g A: Ir >a e: rm>a C:B : H KH :I<WK>IH SPQ >IBW=HL > =: :FZF, TKHB 3 1 / 1 2 / :UFHFK:B =>CKSQ IHJMHISQ <B: SF: T >IBJJWK>I: +ETE:K:, JXEMPF: µ> KHLQ WIHLQ L H;HDTQ IHJMHIZF. >e <UegeK:a =>CKrp C:a : giiu KgeK:a op : :IR=>CK>p, IgilgIrp gk k g;rccgek:a <a: ErIgp +EsE:Kgp. =>e <UegeK:a =>CKrp C:a : giiu KgeK:a op : :IR=>CK>p, IgilgIrp gk :ekae>ko U?gke >ea:u: Kg ixegcg Kgk 2I<gk s IgilgIrp gk >Ko :ekae U?gke >ea:u: >IaiiWK>I: Kgk >ewp +EsE:K:. (:I:D:;T +>XNHLQ : <a: @I>iU: aiseoe C=Wi>oe Koe kio :ucze "gaegkskoe ikap 3 1 / 0 3 / (IgC>aEregk ga >e=a:l>iwe>ega e: :I:cR; gke E gigxe e: : >kaxegek:a r=i: Kgk -gir: ikg 8cgeesigk +." , , f 7a 8 x: e, m a i l: i n f a l o n i s s o-s p a r k.g r C:a ZI>p, (-1 9 4E.E.E ). :I:c:;s <Ue>K:a >UK> :kkg IgiZ op >UK> E> K:mkE>K:lgIaCs c o u r i e( r), >UK> : >ka>u:p : W aikgi>cu=: Kgk -gir: s IHA>JEU: <a:

3 Koe ><<IRloe Kgk =a:<oeaiegx >Ue:a 0 / 0 5 / (:I:JC>LT C:a ZI: 1 4 : 0 0. *> >IU :I:c:;sp Kgk K>Xmgkp :kkg IgiZ op s E> K:mkE>K:lgIaCs (c o u r i e r) Ig;cr >K:a C:K:;gcs :ekakuegk 1 5 0, Kg 0 0 g gug C:K:KUA>K:a ikge KI: >?acw cg<:ia:iew Kgk -gir: E> :I / )8(8 +* ##8 *. >IU :I:c:;sp Erio K:mkE> K:lgIaCsp (c o u r i =a>eri<>a:p Kgk =a:<oeaiegx =>e rm>a C:EU: : gcxkop <a: C:a ioiks :IR=gis 3 *> >IU gk ga :I:cs K>p =a: aikzigke WKa Kg :eku<i:lg =>e >Ue:a csi>p, ixeloe: E> Kge : Ue:C >Ia>mgEreoe C:a Kg ikegcacw :IaAEW i>cu=oe, =ac:agxek:a : a>eri<>a:p Kgk a:<oeaiegx, >ekwp SFK> ( 5 : W :I:c:;sp, erg csi>p :eku<i:lg. eikri>ap C:KR Kgk =a:<oeaiegx E> Kg :akagcg<acw Kgk :eka<irlgk A: : giiu KgeK:a op : :IR=>CK>p. a :I:cs K>p A: Ir >a e: ike C:a :I:=Zigke 8e:ArKgki: 8Ims im>kacw rekk g E> K: ikgam>u: Koe >e=a:l>igereoe (W op > oekeu:, K:mk=IgE>Ugk ), =a>eri<>a:p Kgk =a:<oeaiegx e: rm>a =ara>is C:KRcg<g Wioe :Irc:;:e <a: >IU gk IgCXn>a : gikgcsp KkmWe ike ><<IRloe s =a>kciaeui>oe > :kksp. a k gnslaga E gigxe <I: KZp (E> > aikgcs s U: ) : =a>eri<>a:p Kgk =a:<oeaiegx ike s =a>kciaeui>ap <a: Kg >Ia>mWE>eg :IgXi:p =Z=> ErmIa C: ( 1 2 Iae : W k g;gcsp IgilgIZe. a ike im>kacr E> K: Kgk =a:<oeaiegx <eoikg gagxek:a i> Wcgkp Wigkp rc:;:e : W

4 =a>eri<>a:p Kgk =a:<oeaiegx Kg :I<WK >Ig SGB ( 6 Iae : W >C egs IgA>iEU:p gk rm>a giaia>u <a: :I:c:;s Koe IgilgIZe, >lwige >E IWA>iE: C:KR K: :eokrio. ":ere:p k gnslagp 8eR=gmgp =>e E gi>u i> g ga:=s gk> >IU e: > ac:c>ik>u IglgIaCrp : :eksi>ap >C rigkp =a>eri<>a:p Kgk =a:<oeaiegx. $>KR C:a : Koe (IgilgIZe, =a>kciaeui>ap, KIg g gasi>ap s : gcigxi>ap WIoe s Koe IgilgIZe =>e <UegeK:a =>CKrp a C: : giiu KgeK:a op : :IR=>CK>p. 4 8F:ASKHLJ: 8INT : - )8* (8)", 8# %%*, BC:UPE: *LEE>KHNTQ : ac:uoe: ikee>kgmsp ikge =a:<oeaiew, rmgke -kiacr s egeacr IWio :, s >ezi>ap s Cgaeg I:fU>p :kkze gk k g;rccgke Cgaes IgilgIR, gk rmgke ikik:a>u ixeloe: E> egega >iu: >ewp "IRKgkp - $rcgkp Kgk... W op C:a moize gk rmgke k g<irn>a C:a CkIZi>a *keloeu: *ke;ri>oe Kgk (:<CWiEagk I<:eaiEgX E giugk ((.. ) C:a rmgke C:K:iK:KaCs Kgkp r=i:, C>eKIaCs s CXIa: ><C:KRiK:is kp ikg Kg >iok>iacw Kgk. C:a ikg >iok>iacw Koe moize gk >Ue:a ike;:ccwe>e: *ke;ri>oe Kgk (:<CWiEagk I<:eaiEgX E giugk ((.. g gu: : W ccr=: E> Kg % / 9 7 (-" /8 / ) s i> KIUK>p mzi>p gk rmgk e ikern>a ikeloeu>p E> C:a rmgke C:a rmgke : g=>=>a<ere>p >f>a=ac>kere>p <ezi>ap C:a >E >aiu: C:K:<I:ls C:a >a=ze :eu=:p, gk IgCX Kgke >karop : W K: CIaKsIa: gagkacsp > acg<sp ( :IR<I:lga 8. 1 & 8. 2 Kgk kkacgx :e:ck>xmgkp ). JLEE>KHNTQ : a (IgilrIgeK>p gl>ucgke > U gaes : gcc>aiegx, E:?U E> IgilgIR, e: C:K:Arigke ikee>kgmsp Kgkp ikg =a:<oeaiew, g gu:p Kg giw A: Ir >a e: C:cX K>a Kg 5 % ikegcacsp gcg<aia>ui:p Igx =: E> -.(.8.

5 FJKRJ>BQ : "RA> k gnslagp gk A: A>oIsi>a WKa AU<>K:a : W C:KR Kgk, s 8e:ArKgki:p 8Imsp, A: =ac:agxk:a IgioIaesp =ac:ikacsp IgiK:iU:p, ixeloe: E> Kap =a:krf>ap Kgk % / 1 0 (-" /8 / 1 0 ). "IaKsIag <a: Kg :I: Reo ri<g crge ikelrigki: : W gacgegeacs R IgilgIR. IgA>iEU:p k g;gcsp IgilgIZe : (:I:JC>LT 2 3 / 0 5 / C:B ZI: 1 5 : 0 0..IWFHQ C:B KW HQ =B>FSI<>B:Q KHL =B:<PFBJEHX (SE : 0 5 / 0 6 / C:B ZI: 1 8 : 0 0 E.E., :I:l>Ug -gir: ikg 8cgeesigk. 5 : Koe IgilgIZe gk rmgke r<c:ai: k s : gik:c>u C:a <Ue>K:a r=i: 8e:ArKgki:p 8Imsp, : W akig s a>eri<>a:p a:<oeaiegx C:a :IgkiU: Koe Igil>IWeKoe s Koe egeueop :eka IgiZ oe Kgkp. () ) * +,.*. +, - )8!8.!)!**..(.8.9.*. *+-8% * (8)8*", (,# * "8 :+*

14PROC002351895 2014-10-21

14PROC002351895 2014-10-21 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203215 / Fax: 210 8203222 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203215, Fax: (+30) 210 82203215 E-mail: epimelitia@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002293451 2014-09-17

14PROC002293451 2014-09-17 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες ##%!A CFAH8+!8 %FCFI M8%!0% - CFI M8%!0% /%I (HF:H8CC8+!ICFK, FH:8%0II & (#HF-FH!AI +C.(HF:H /CC8+!ICFK, (F!F++8I & FH:8%0II +:m. /ei@ : Ak=oetYp 2 9, MYeaR AhsK@p, K.b. : 7 3 1 3 5 (D@IHlHIU>Q : C.C YKRb@

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός !8!k!j.!J!d!s!d!Y!G!h!g![!h!Y!d!d!Y!j!a!i!d!g!w,!8!e!q!j!k!f!@!p!b!Y!a!G!c!@!h!g!l!g!h!a!b!s!p!;!s!d!g!k!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!p Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!D!g!r!d!Z!h!a!g!p

Διαβάστε περισσότερα

+$$8!!"+!"* (!*+$* "8! +.% #!8* 8%8"!%0* *(+$)! * 2 0 1 5 *Kg D:Uiag K@Q (I:bKabTQ 1ib@i@Q b:dgxek:a ga lgak@krq, ga g guga (: ) rmgke ike D@IZi>a KgkDRmaiKge 7 >GRE@e: lguk@i@q b:a rmgke >G>K:iK>U > akkmzq

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

perceptron Bobrowski 8-' Niemiro Lagrange Rosen Zoutendijk HooverFe iii

perceptron Bobrowski 8-' Niemiro Lagrange Rosen Zoutendijk HooverFe iii ! #" $" &%' (! ) * + #", %- #" ( $. & / 3254! ( $ *6 $ 78! 9 %' *%: ;=;@?3ACBEDGFHAGI ;=

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΑΣ ή ΠΕΡΙΟΧΗΣ Αγία Ελένη Αγία Λουκία Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Άγιος Δομίνικος Άγιος Θωμάς και Πρίγκηπας Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, "7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «.

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, 7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «. ? υ Cx(\ -/I /[{Q(j)cpo ^vf-iuxvjrc S c^i I i/o ve C^.^o f o ^Plsc? Gtl> (juj Ua< a/?o To γ'ο^ρό GTc ^Pjf*o. V, icj c c.' tv ' i

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς.

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΦΙΞΕΙΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

000054753 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PARKING ΜΕ 2 Α 000071180A ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 000071301 ΧΡΩΜ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΒΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 2Θ 000071700 ΠΕΤΑΛΙΕΡΕΣ 000098500LMS1S ΧΡΩΜΑ

000054753 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PARKING ΜΕ 2 Α 000071180A ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 000071301 ΧΡΩΜ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΒΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 2Θ 000071700 ΠΕΤΑΛΙΕΡΕΣ 000098500LMS1S ΧΡΩΜΑ 000054753 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PARKING ΜΕ 2 Α 000071180A ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 000071301 ΧΡΩΜ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΒΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 2Θ 000071700 ΠΕΤΑΛΙΕΡΕΣ 000098500LMS1S ΧΡΩΜΑ S1S 000098500LMS6R ΧΡΩΜΑ S6R 000098500LMS9N ΧΡΩΜΑ 000098500LMW5W

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 618 τής 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1967 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ 1 Ό περί Τελωνεικών Δσμών κΐ Φόρων Κτνλώσεως (Επιβλή κι 'Επιστρφή τύτων) Νόμς τυ 1967 εκδίδετι δι δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

K E B. www.ziti.gr. o, pdf A &

K E B. www.ziti.gr. o, pdf A & 1959 K E B 2014 T - T o, pdf www.ziti.gr A & X CD-ROM Visual Fortran ISBN 978-960-456-385-2. 640, 50,00 SPSS LISREL AMOS + EQS + STATA CD-ROM ISBN 978-960-456-383-8. 728, 58,00,., Vassart Olivier, Zhao

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝ ΟΡΑ ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΡΜΕΝΙΑ ΟΛΛΑΝ ΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΕΣ ΑΓΚΟΛΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝ ΟΡΑ ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΡΜΕΝΙΑ ΟΛΛΑΝ ΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΕΣ ΑΓΚΟΛΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΩΡΕΣ AD AE AF AG AI AL AM AN AO AQ AR AS AT AU AW AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BM BN BO BR BS BT BV BW BY BZ ΑΝ ΟΡΑ ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Εύβοιας

Στοιχεία από Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Εύβοιας Στοιχεία από Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Εύβοιας ΕΤΟ Σ... Α / Α Ο. T. A. ΕΡΓΟ Α ΡΙΘ Μ Ο Σ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΡΟ Π Ο Σ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΠΤΠΙΗ % ΑΝ ΑΔΟΧΟΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ { 1. X ^ o C. ils o c i O jo n t N.Ai\C,\c4 i 1 1 V ' 1

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου

Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου Σημείωμα του Εκδότη Το περιοδικό Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας (πρώην Αρχεία του Νοσοκομείου Ανδρέου Συγγρού) έχει μακρά παράδοση στην ειδικότητά μας από το 1937, έχοντας δημοσιεύσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr 0 2 7 1s 2s ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2p 3s 14 2 2 6

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα συμβατότητας Bluetooth

Διάγραμμα συμβατότητας Bluetooth Διάγραμμα συμβατότητας Bluetooth Αναζητήστε το μοντέλο τηλεφώνου σας σε αυτήν τη λίστα και ελέγξτε τη συμβατότητα με τις Κεντρικές Μονάδες. Οι εταιρείες τηλεφώνων είναι ταξινομημένες κατά αλφαβητική σειρά.

Διαβάστε περισσότερα

! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

! #$%&'( )(! $*&+,-(.//0 ! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0 1 2! " "#$"$ %&''( 3445& 666 "3(475("45( "3,(&6 6685 ' ))*$ + + " #, " $&''(+ "-)". / / /. +- 0 1 /2 /. +-$3 2+- 0$!4 $ 1 3 0 $ /. +- 0$ 0 $ 1 3 +-30$ 1 $ 5!4 0 $ 3 /. + - 0$

Διαβάστε περισσότερα

Alfa Romeo ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ

Alfa Romeo ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΑΣΚ. Alfa Romeo 145 1.4 i.e./ 1.4 i.e. 16V T.S./ 1.6 i.e./ 1.6 16V T.S. (930) 199410 200101-550 046 051 145 1.7 i.e. 16V/ 1.7 i.e. 16V T.S./ 1.8 i.e. 16V/ 1.8 i.e. 16V T.S./ 1.9 TD/ 1.9 JTD/

Διαβάστε περισσότερα

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U " #%$&' ()%$* -,5%8:>@?BCFE(GIHIJ*HL>?*QR?FSTC8HVWVYX?F@[\Q]^C _,`HVYa%b>c:S>LS@[: edgf-hfifkjlihiymbnpo8qrjlifkjhstq (jmnvuxwryziw f{jlhstq uxw m q VejlHI}GIG(m ~i-hijlhi}wv }igi%ƒ*q,hi}q WmBnpuxw `-,}w

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001855553 2014-02-05

14PROC001855553 2014-02-05 : / : +3028310-40977-40978 (. 607, 608) E-FAX : +3028310-40981 +3028310-40043 : 14PROC001855553 2014-02-05. : 2872 5/02/2014 : «- & 2014» : (12). : # 541.300,00 # : (%) -. : 27 03 2014 : 12:00 12:15..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ Τµήµατα ΧΗΜΕΙΑ 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη 9.30-10.15 Παρασκευή 11.30 13.15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυτική Παραγωγή Πέµπτη 8.30-12.30 Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

στους τελευταίους γύρους, έτσι ώστε να τον φθάσω και να γίνει µια προσπάθεια για τριπλό µατς για τον παγκόσµιο τίτλο µεταξύ των δυό µας και του

στους τελευταίους γύρους, έτσι ώστε να τον φθάσω και να γίνει µια προσπάθεια για τριπλό µατς για τον παγκόσµιο τίτλο µεταξύ των δυό µας και του ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΩΝ ΙΕΚ ΙΚΗΤΩΝ ΛΟΝ ΙΙΝΟ,, 15/3 1/4/2013 Επιµέέλεει ια: : Βαγγέλης Βιδάλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Ειδική Εκδοση από το «Ελληνικό Σκάκι» - Απρίλιος 2013 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τουρνουά των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα