Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός"

Transcript

1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!D!g!r!d!Z!h!a!g!p

2 G>ha>mvd>e: 0. ai:<o<abv A>lRc:ag Ibg vp Koe >ek:>kye Ghg<h:ddRKoe AXha: Koe Ghg<h:ddRKoe ;a:\ab:it: d> 9sd:K: 8 : Im>\a:idvp 8 1. ILeg Kabs >ha<h:ls <>eabs >abve: >hagmsp KgL ;sdgl b:a KgL ;sdgl op h<:eaidgx.! !:!]!e!a!b!q!i!j!g!a!m!]!t!Y.! LLiabv >hazrccge! !K!=!Y!j!a!b!g!t!G!v!h!g!a! !G!g!j!Y!d!v!p!Q!Z!h!g!p! !G!g!j!Y!d!v!p!P!h!=!Y!p! !M!c!o!h!t!=!Y /!G!Y!e!t!=!Y! !M!c!o!h!t!=!Y! !G!Y!e!t!=!Y! !F!h!e!a!!g!Y!e!t!=!Y!]!h!a!g!m!s!p! !G!h!g!i!j!Y!j!]!k!v!d!]!e!]!p!]!h!a!g!m!r!p! !F!h!k!b!j!v!p!G!c!g!w!j!g!p J>meabrp L g\gdrp! !F!=!a!b!q!=!t!b!j!k!Y!d!]!j!Y!l!g!h!r!p,!b!k!b!c!g!l!g!h!t!Y.! !;!t!b!j!k!Y.!!a!b!g!a!e!o!e!a!y!e! b :a\>lkabs / eoeabs bga L g\gds! !;!g!d!r!p!A!g!a!e!o!e!a!b!g!w!M!Y!h!Y!b!j!s!h!Y!;!s!d!g!k!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!p! !I!k!e!g!j!a!b!q! !9!g!s!!]!a!Y!i!j!g!i!t!j!a! !A!g!a!e!o!e!a!b!s!G!h!v!e!g!a!Y!;!s!d!g!k! G:h:<o<abgt bcr\ga! !8![!h!g!j!a!b!v!p!J!g!d!r!Y!p! a\abrp Lida:brp gdr\>p / H C8! !F!a!b!a!i!d!v!p 1.!A!c!]!a!i!i!g!w!p!g!k! !I!m!g!c!]!t!g!k )! !iKghabR - GgcaKaiKabR IKgam>t: - JgLhaidvp! !!!i!j!g!h!a!b!q!I!j!g!a!m!]!t!Y 2

3 ! !G!g!c!a!j!a!i!d!v!p /!j!g!k!h!a!i!d!v!p! !G!g!c!a!j!a!i!j!a!b!q!=!h!y!d!]!e!Y! !G!g!c!a!j!a!i!j!a!b!g!t.!i!w!c!c!g![!g!a!]!h!a!g!m!s!p! !L!]!i!j!a!Z!q!c.!D!]!g!c!Y!t!Y!p!P!h!=!Y G>ha<h:ls KgL ;sdgl op h<:eaidgx! Uh<:e: b:a > akhg rp KgL ;sdgl! !!g!j!]!t!y -!I!k!e!j!g!e!a!i µ!v!p! abgegdabr ikgam>t: h<: ;sdgl >ek:<dre: i> hg<hrdd:k: >htg\g :iabvp >fg caidvp >haglit: 8 2. :>eabs Koe b:a Koe hgg Kabye KgL ;sdgl >hagms G>ha l>h>a:bs 2ZhgL ;sdgp h>ikar\:p - :e: KLfa:bye \Le:KgKsKoe b:a hgg Kabye! !:!]!e!a!b!q.!i!j!g!a!m!]!t!Y![!a!Y!j!g!;!s!d!g!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!p! !L!k!i!a!b!v!]!h!a!Z!q!c!c!g!e! !J!g!k!h!a!i!d!v!p! !G!Y!h!Y![!o![!a!b!g!t!j!g!d!]!t!p! !C!]!j!Y!l!g!h!r!p! K Rhmge :e: KLfa:bv c:tiag! (!G!G!M!I!8!8 )! (!!I!G!8 ) ! !M!o!h!a!b!v!p!I!m!]!=!a!Y!i!d!v!p ) S W O T !:!]!e!a!b!q! !;!s!d!g!p!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!p! !G!h!g!i!o!a!b!v!;!s!d!g!k! : A:Aghaidvp KgL ;sdgl gikgcs Uh:d: & Ghgi\aghaidvp - A:K>LALeKsha>p :hmrp KgL ;sdgl a Pfge>p, K: CrKh: & ga IKvmga KgL Im>\tgL A:Aghaidvp 8hdv\a:p <a: bra> ikvmg b:a Koe >e\>abkabye e \hri>oe <a: > Koe ikvmoe 3

4 !A!Y!j!q!c!g![!g!p!a!e!q!b!o!e!G!t!e!Y!b!Y!p 1 2 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας !G!t!e!Y!b!Y!p 3 :!D!g!a!b!g!b!k!h!a!q!Y!e!q!c!s!!g!p!d!]!c!y!e!;!s!d!o!e!G!!Q!Z!h!g!k!G!t!e!Y!b!Y!p 4 (!i!j!g!a!m!]!t!y )!G!t!e!Y!b!Y!p 5 (!i!j!g!a!m!]!t!y )!G!t!e!Y!b!Y!p (!!A!9!K ).!G!t!e!Y!b!Y!p 7:!F!a!]!h!a!g!m!r!p!j!g!k!;!a!b!j!w!g!k N a t u r a !j!g!k!D!g!d!g!w!Q!Z!h!g!k!G!t!e!Y!b!Y!p G!I R.!G 0 0.!G 1.!j!g!k!Y!h!Y!g!j!q!d!a!g!k!=!q!i!g!k!p!P!h!=!Y.!G!t!e!Y!b!Y!p 9:!I!]!a!i!d!g!c!g![!a!b!q!i!j!g!a!m!]!t!Y!v!c!]!o!e!G!!Q!Z!h!g!k!G!t!e!Y!b!Y!p 1 0:!C!]!j!]!o!h!g!c!g![!a!b!q!i!j!g!a!m!]!t!Y!9!g!h!]!t!g!k!Q!Z!h!g!k (!C!]!j.!I!j!Y!!d!v!p!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!p )!G!t!e!Y!b!Y!p 1 1.!8!h!a!!d!v!p!k!=!h!g!d!r!j!h!o!e!i!j!g!;!s!d!g!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!p!G!t!e!Y!b!Y!p 1 2:!:!]!o!j!h!s!i!]!a!p (!G!>!:!> :!;!!K!8!F )!G!t!e!Y!b!Y!p 1 3:!I!k!e!=!]!=!]!d!r!e!g!a!l!g!h!]!t!p!i!j!g!C!8!D!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!p!G!t!e!Y!b!Y!p !b!Y!a!h!a!e!G!t!e!Y!b!Y!p 1 7:!;!g!d!r!p!A!g!a!e!o!e!a!b!g!w!M!Y!h!Y!b!j!s!h!Y!;!s!d!g!k!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!p!G!t!e!Y!b!Y!p 1 1 2( )!G!t!e!Y!b!Y!p 2 0:!;!a!b!Y!a!g!w!m!g!a!]!a!=!g!d!q!j!o!e!G!t!e!Y!b!Y!p !G!t!e!Y!b!Y!p 2 6:!L!k!j!a!b!v!b!]!l!q!c!Y!a!g!]!h!a!g!m!s!p!G!t!e!Y!b!Y!p 2 7:!!o!a!b!v!b!]!l!q!c!Y!a!g!]!h!a!g!m!s!p!G!t!e!Y!b!Y!p :!G!g!c!a!j!a!i!j!a!b!g!t!i!w!c!c!g![!g!a!]!h!a!g!m!s!p!G!t!e!Y!b!Y!p 3 3 :!I!k!e!g!j!a!b!v!p!t!e!Y!b!Y!p!]!i!v!=!o!e![!a!Y!j!Y !G!t!e!Y!b!Y!p !G!t!e!Y!b!Y!p !G!t!e!Y!b!Y!p :!>!c!]!b!j!h!g!e!a!b!v!p!]!f!g!c!a!i!d!v!p!;!s!d!g!k!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!p!G!t!e!Y!b!Y!p :!G!h!g!i!o!a!b!v!;!s!d!g!k!G!t!e!Y!b!Y!p

5 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας !I!m!s!d!Y :!;!!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!p, 2 :!;!!D.!9!w!i!i!Y!p, 3 :!;!!;!!J!h!a![!y!e!g!k!A!k!h!t!e!g!k,. 4 :!I!m!s!d!Y !I!m!s!d!Y )!I!m!s!d!Y !I!m!s!d!Y :!>!c!a!b!a!y!b!s!b!y!j!y!e!g!d!s!y!h!h!r!e!o!e 1 1 :!>!c!a!b!a!y!b!s!b!y!j!y!e!g!d!s!y!h!h!r!e!o!e 1 2 :!>!c!a!b!a!y!b!s!b!y!j!y!e!g!d!s!y!h!h!r!e!o!e 1 3 :!>!c!a!b!a!y!b!s!b!y!j!y!e!g!d!s!y!h!h!r!e!o!e 1 4 :!8!e!q![!c!k!l!g!]!h!a!g!m!s!p!I!m!s!d!Y :!A!Y!h!Y!b!v!]!j!h!Y 1 7 (!C!Y!e!j!r!e!a )!]!h!a!g!m!s!p!g!]!j!h!o!j!y!e!i!m!s!d!y !I!m!s!d!Y !I!m!s!d!Y :!;!g!h!k!l!g!h!a!b!s!]!a!b!v!e!y L A N D S A 2 6 :!!j!s!i!a!y!k!n!g!d!]!j!h!a!b!s!b!y!j!y!e!g!d!s!z!h!g!m!s!p!i!m!s!d!y :!C!]!c!c!g!e!j!a!b!q!;!a!]!k!h!o!Y!u!b!q!F!=!a!b!q!;!t!b!j!k!Y!I!m!s!d!Y 3 0 :!;!t!b!j!k!g!g!j!a!b!y!e!a!e!y!e!q!z!h!g!k!j!g!k!f!j!!i!m!s!d!y 3 1 :!;!t!b!j!k!g!c!8!d!;!s!d!g!k!f!h!]!i!j!a!q!=!y!p!i!m!s!d!y 3 2 ( !b!Y!a ).!I!m!s!d!Y :!F!a!b!a!i!d!v!p!H!F!C!8!A!c!]!a!i!i!g!w!p!g!k!I!m!s!d!Y !I!m!g!c!]!t!g!k )!I!m!s!d!Y !I!m!s!d!Y :!F!h![!Y!e!v![!h!Y!d!d!Y!;!s!d!g!k!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!p 5

6 0. ai:<o<abv A>lRc:ag Ibg vp Koe ek:>kye > 8 ) Kg absp :er :!g!k!!y!h!r!]!a!e!y!y (!]!e!=!]!a!b!j!a!b!q ) : (!]!e!=!]!a!b!j!a!b!q ) : /!G!g!c!a!j!a!i!d!g!w (!]!e!=!]!a!b!j!a!b!q ) : 9 ) iok>habs :er KgL ;sdgl op op ( lghr: :hgmsp ikccg[abye :[:Aye b:a :ccq b:a op A]idgX kcg e gcakaby i] ]hal]h]a:bv ] t ]=g, ixdloe: d] Kap :hmrp :]alvhgk :eq bgaeoeabsp b:a ikegmsp, ikg c:tiag Koe ]Aeabye b:a ]kho :ubye gcakabye : 6

7 : ) 8eR Koe ile>h<:iaye KgL : -!F!a!j!g!a!b!g!t!b!g!a!e!o!e!a!b!g!t!b!Y!a!g!a!b!g!e!g!d!a!b!g!t!t!p!l!g!h!] ) -!F!a![!]!a!j!g!e!a!b!g!t!v!d!g!h!g!a!;!s!d!g!a -!F!a!c!g!a!g!t!l!g!h!]!t!p!j!g!k!g!c!a!j!a!b!g (!A!]!e!j!h!a!b!g!t!l!g!h!]!t!p!b!Y!a!G!]!h!a!l!r!h!]!a!Y AXha: Koe : :. te:a hv<h:dd: Kg absp :er b:a KgL J8 Z. 8 gk>c>t Kg >ek:>krp hv<h:dd: KgL J8 b:a Koe Dgdabye Ghgiy oe KgL <. te:a gh<:eabv ikgam>tg c>akglh<t:p b:a KgL ;sdgl b:a drhgp KgL hg<h:dd:kabgx KgL bxbcgl 7

8 \. Kcg ga>tk:a drio KgL >KsiagL hg<hrdd:kgp KgL J8 b:a Koe Dgdabye Ghgiy oe KgL >. b ge>tk:a d> ildd>kgms vcoe Koe >d c>bvd>eoe!a!y!j!q : -!8!a!h!]!j!q!v!h![!Y!e!Y ) ) (!m!g!]!h!a!l!r!h!]!a!y ) ik. 8fag ga>t \>tbk>p > (!]!i!v!=!o!e /!=!Y!Y!e!y!e,!v!h!o!e,!]!b!h!g!y!e,!Y!g!j!]!c!]!i!d!q!j!o!e!i!j!g!k!p!Y!g!=!r!b!j!]!p \a:\ab:it>p : 8

9 Lacgiglt: b:a 8hmrp b KgL Ghg<hRdd:Kgp Koe : ( 4!q!f!g!e!]!p ) (!D ) 5 2 / 2 ), *msd: 1 : Kgk Ghg[hqdd:Kgp Kgk sdgk 9

14PROC002351895 2014-10-21

14PROC002351895 2014-10-21 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203215 / Fax: 210 8203222 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203215, Fax: (+30) 210 82203215 E-mail: epimelitia@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

! #$%&'( )(! $*&+,-(.//0 ! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0 1 2! " "#$"$ %&''( 3445& 666 "3(475("45( "3,(&6 6685 ' ))*$ + + " #, " $&''(+ "-)". / / /. +- 0 1 /2 /. +-$3 2+- 0$!4 $ 1 3 0 $ /. +- 0$ 0 $ 1 3 +-30$ 1 $ 5!4 0 $ 3 /. + - 0$

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη

Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Product Development Process Προγραµµατισµός Προγραµµατισµός Ανάπτυξη Ανάπτυξη Ιδέας Ιδέας Σχεδίαση Σχεδίαση Συστήµατος Συστήµατος Λεπτοµερής Λεπτοµερής Σχεδιασµός Σχεδιασµός οκιµή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

&..., 2001 , μ μ. μ, μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ -2000, μ μ μ -2000, μ μ, μ μ, μ. μ, μ μ μ μ μ. μ (μ, μ, ) μ, μ. μ μ μ, μ μ μ μ μ.... 1... 1 2 - μ... 3 2.1... 3 2.2 μ... 3 3 μ μ... 5 3.1 μ... 5 3.1.1 μ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας.

Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν πιο ακριβή

Διαβάστε περισσότερα

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94 E.E. Π. Ι(ΙΙ) Α. 290,.7.94 167 Ν. 67(Η)/94 πεί Πϋπλγιμύ τυ Πνεπιτημίυ Κόπυ Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημείδ της Κυπικής Δημκτίς ύμφν με τ 'Αθ 2 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 67(11) τυ 1994 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW.

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ ΠΑΙΑΑΓβΠΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λ ZJK * Η\ίτν ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW V % iiir^ff TlIS C? IV ftepo, θ» H-C = = C f y ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ

ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Στην παρούσα ανασκόπηση αναφέρονται συνοπτικά στοιχεία ανατοµίας και φυσιολογίας του κεντρικού νευρικού συστήµατος προκειµένου να γίνει ευκολότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ιδακτορικό 1990-1992 Ψυχοφυσιολογία της όρασης. δίπλωµα. Πτυχίο Ιατρικής

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ιδακτορικό 1990-1992 Ψυχοφυσιολογία της όρασης. δίπλωµα. Πτυχίο Ιατρικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Φώτης Τοπούζης ΣΠΟΥ ΕΣ / ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΙΧΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα Université Paris

Διαβάστε περισσότερα

Προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο μαστού. Νεώτερα δεδομένα

Προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο μαστού. Νεώτερα δεδομένα Τόμος KB', τεύχος 1, Ιανουάριος 2008 49 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Τόμος KΒ', Τεύχος 1, Σελ. 49-54 1 Β Εργαστήριο Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» 2 Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών 3 Ε Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Wang CS, FitzGerald JM, Schulzer M et al JAMA 2005; 294:1944-1956 [www.jama.com] Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: ΑλεξΑνδρα ΖερβουδΑκη, Kαρδιολόγος

Wang CS, FitzGerald JM, Schulzer M et al JAMA 2005; 294:1944-1956 [www.jama.com] Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: ΑλεξΑνδρα ΖερβουδΑκη, Kαρδιολόγος Aνασκόπηση Έχει συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια αυτός ο δυσπνοϊκός ασθενής στο εφημερείο; Wang CS, FitzGerald JM, Schulzer M et al JAMA 2005; 294:1944-1956 [www.jama.com] Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά:

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Άσκηση 9 Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Cu Kα 7x10 4 6x10 4 Ένταση φωτονίων 5x10 4 4x10 4 3x10 4 2x10 4 1x10 4 Ti Kα # 2 Ti Kβ 0 # 1 Cu Kβ # 5 # 4 # 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ενέργεια φωτονίου (kev)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΤΗ. Εργαστήριο Iατρικής Γενετικής Πανεπιστήμιο Aθηνώνη Nοσοκομείο Παίδων «Aγία Σοφία»

ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΤΗ. Εργαστήριο Iατρικής Γενετικής Πανεπιστήμιο Aθηνώνη Nοσοκομείο Παίδων «Aγία Σοφία» Μονογονιδιακά νοσήματα ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΤΗ Επικ. Καθ. Γενετικής Εργαστήριο Iατρικής Γενετικής Πανεπιστήμιο Aθηνώνη Nοσοκομείο Παίδων «Aγία Σοφία» νόσος: συνέπεια της ποικιλομορφίας Γενετική ποικιλομορφία υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιδική Παχυσαρκία και Καρδιαγγειακά Νοσήµατα.

Παιδική Παχυσαρκία και Καρδιαγγειακά Νοσήµατα. Ιατρική Κύπρος 2000; 17: 20-26. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Παιδική Παχυσαρκία και Καρδιαγγειακά Νοσήµατα. Σάββας Χρ Σάββα MD C, Μιχάλης Τορναρίτης PhD, Μαρίνα Επιφανίου-Σάββα MD Ερευνητικό & Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Υγεία

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Η χρησιμότητα του ποσοτικού προσδιορισμού του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Η χρησιμότητα του ποσοτικού προσδιορισμού του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β Α ν α σ κ ό π η σ η Η χρησιμότητα του ποσοτικού προσδιορισμού του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β Α. Χατζηγιάννη Β Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιπποκράτειο ΓΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α

ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α Γεώργιος Μιλτιάδου 1, Σταυρούλα Χενοφώντος 2, Ναυσικά ηµητρίου 2, Ελένη Μπαϊρακτάρη 3, Κωνσταντίνος Σεφεριάδης 3, Μάριος Καριόλου 2, Μωυσής Ελισάφ

Διαβάστε περισσότερα

Πετράκης Ιορδάνης, Τσιτούρας Δημοσθένης, Αλαφροπάτης Ηλίας, Αδάμ Στέργιος,

Πετράκης Ιορδάνης, Τσιτούρας Δημοσθένης, Αλαφροπάτης Ηλίας, Αδάμ Στέργιος, Κινητικά προβλήματα σε ασθενή με σύνδρομο Prader-Willi. Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης. Πετράκης Ιορδάνης, Τσιτούρας Δημοσθένης, Αλαφροπάτης Ηλίας, Αδάμ Στέργιος, Σαρρής Ιωάννης, Κύρκος Ιωάννης. Γ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Α ύ σ ε ι ς τ ω ν α σ κ

Διαβάστε περισσότερα

Ολική αρθροπλαστική ισχίου με πλήρη επικάλυψη υδροξυαπατίτη Επίδραση στην επιβίωση και την εμφάνιση προσθίου μηριαίου πόνου

Ολική αρθροπλαστική ισχίου με πλήρη επικάλυψη υδροξυαπατίτη Επίδραση στην επιβίωση και την εμφάνιση προσθίου μηριαίου πόνου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(6):762-770 Ολική αρθροπλαστική ισχίου με πλήρη επικάλυψη υδροξυαπατίτη Επίδραση στην επιβίωση και την εμφάνιση προσθίου μηριαίου πόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Μάιος 2012 Το παρόν τεύχος, αποτελεί την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ HaSO 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ηλ/ο,'-SE' C a H 2 O 6 HaP 0 * 6-» H - c. < Ζ + Ι O O O C a Η5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΕΖΟΥΔΗΣ*, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ*, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΡΙΖΟΥ* Περίληψη Η ιδιοπαθής ενδοκράνια υπέρταση(ιευ)

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης διαβήτης και οστεοπόρωση

Σακχαρώδης διαβήτης και οστεοπόρωση : 98-110, 2014 Ανασκόπηση Σακχαρώδης διαβήτης και οστεοπόρωση Μ. Τζιομάκη 1 Ι.Γ. Γιώβος 2 Περίληψη Oι μεταβολικές διαταραχές του σακχαρώδους διαβήτη (ΣΔ) επηρεάζουν δραματικά τον οστικό μεταβολισμό, τη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία παθοφυσιολογίας ατόμων με νοητική υστέρηση και η σημασία της συστηματικής άσκησης στην προαγωγή της υγείας τους

Στοιχεία παθοφυσιολογίας ατόμων με νοητική υστέρηση και η σημασία της συστηματικής άσκησης στην προαγωγή της υγείας τους ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):753-766 Στοιχεία παθοφυσιολογίας ατόμων με νοητική υστέρηση και η σημασία της συστηματικής άσκησης στην προαγωγή της υγείας τους Τα επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα