,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ",, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )"

Transcript

1 !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44! 0! 4!<!81! 8! 4! (!',,!/8!4! 4! 4!!/=!(! (! 75#,!::! 8! (! 4!2,!:= /! (! 4,#!7= /! :! 45,36##!0/! /! /! /!',,3##!=8 /! 8! 4!=1! /! 0! 4',,,29(!18 :! 8! :>*29(!4 0! 0! :! 4!5)6!441!(1!48! (!?,!4(4! =! 4! 4!2)6!4(/! =! 8! 4!6!48(! =! (! 0! (! 4!4/(! 0! 4! 4#!4:( 3'45*"&6# ($&)#) 56 * 6 #A,! 4!/!! "# $%&'%( (! 78-5*)0!&8&*"& #$0191#,-$,, *A,*A,#% #B6!

2 7', C# # *#,# # 6, # ##,# #,##%,,,#,#,#! >3,,*A ),,, D! 5,,,3! 7%# #'! '3 #', ),,,!!" 3#,,#)! E6 9 6 ) # 3 #' C#%, 3 /#,36B6,,! 7+C,*A,# # '% 3,,,# B6 )*A 2% # A,#,3 3,#!,6*,#) *A6*#F#$#+ 4. (.#'! #6A3),D#2% #,#A B6 %,,, #!,6*#6,,! 9, #3 ),, # '! *#' #,#A,,A,*A*###% #A,,3!,%,#3),3,#' % 3, *A #,% #3 ), 3 #% #,! 73C, G#,, 6,D,!, % ), #A #, % #+,% )% * % 3 *,),,%,3*! #,,, %, H,%,B6#!,,,,, # %,,,B6#! ;, 9 *, )#,B6##%#** B6 % #% *A ),, B6! #),#),#39! 2?,,,) 3 # )% 6

3 77*, # A A,,*,!,D),+. #A,,%.,#A, # ), #,*,3,),A,D 6*,3*3%6%3 3),3! ),#D),#3,+ 4. )%%#%3,%,,,% (.*,6*,+. #,3###%. #3##%. #6*6! 7:6 ),A6! ), #A ) 6% #,, %,% # %# ##,! 3 3 ), 3,,,,# #,,)#! ),,,, 6# 3#! 7;3,, 3%3,,%),,,6! >, ) 6#3 3, # )6 )#,,%*,,##! #3,, 6, ),#3 ),,)%,*,,,3#3 *,! 3%,, % D,*A-!#3.#A6,##D,! E6 #,, C# #A,)6#3,3*,#D! E663#3,,,#% 6,3 6 *,% C#! 7<3*,, ) #,,#%%!,,,3,),3*#,D,#,#C##! 3*,,#,D,! #*A # ## ),, % # A 36,D,#,,#A B6 3, # )!,, 3,# B63,),#33,#,! ),,,A,,3,#,D,#,#,#C#! E6,,,#% ), A,##,,*,#D!,,,,#,,%,,3*! B6 ), 6 # # #), 3*# #*, 3*,

4 )!E,6%B6C#),3#% ),###! 7=6D, A ) ),, D 6 * #36!5),, 3,, 3, 3 ), 6,# #,#3 B6!', 3,,,# 6 ),, *6 D #, ), ),,,3 ),%, # B6! 7?D ', ), A, D! * #,A% 3 %,,,3,,#D! ),#3,% ),,,6, 6,,,, D! 5 )% 6 3# #D * 7# ),,, ) #3, 6,,, ),, D -,,, DB6.! ),#A,,!5# A,%,,#3,# 3%,##,! E* #, #% B6 A#H6(/,#! 7% ), A, 3, #%#), 3,, %,,! ), A ), 3,, 3 #D,*,D #, 3 ), #A B6,3%, D,*,#! % )% 6, 3 # % #,%,,B6! &,,# 3 # % 3A##3% ), % ), A,,3#!,, 3 # D, ), %# A 6,, # 6 # 6 3 # %, #, #, B6! 96 #), 3# ## # ### A,3, ),36B6,,! 730'#6&5"('& %#%,# *%, 3* ##,,),63*A

5 C#!,#A B6 )A, #! E6 D G H %B6,C##,36 G*A%6)A)! :'45*"8A60B'5&(0"'&$8#"#,-$)8(6-5*8#C#)*"'&&!-)"DEF &+/:4',,) 2+/:449,%# 2+/:4449%# &+/:( 9,, % # %,%,%% 2 + /:(8 9,, % # %,%,%% 2/:(88 9 %,#,%, %>G %H- H,3% #, #3,,*,,D,,B6! C, #3, H,3 #% 6 #3,H,3,!,,,D,#%6#3,H,333# )! %%#0('")&*"!&$"&C-)!".(1#)012,, D, 3*,* 3, #3 H,3# 3 H,3 C#,AB6#,#,)# H,3!,,#),D #,),,, B6!,,*A 3 #D * * #3H,3! % #+ 3%,,##3,! I#,3,,) % # 6),#3,D!,,#3, #,# # ),,,,3,,,,#D#DB6! C # #, B6% ),,A 6, ), #% 3,##! J H,3 #3 ),, # # # #,#! %+*(6'1.&)0$)-*"!&$"&C-) #3#AB6,,*#,,##!'#3#A,3**!),,* #3,),#*!,%, B6 ),,3 ) % ), )+

6 . B6 ),#3 3) #,#3,%. B6),#3,)%,#%,)*%,,),#3,#!. E6,, ) # 6#, %, B6,,,D#! %3&$"&C0*"# 6#)"& &.91)0!&8&*"#! 3,, ## ),%,H36##B6!E*B6 6#3,%6,3%#3 *B6! 26,, % #, ), #3% 3%))#3#! %712#)0)&*""('C& #)&*"!&$"&C-) % # 3, #3%,, ),, % 3, #% 3 *A 3**A,3,),B6! 3,#3),), #,B6##,# )! %:&"&*$#)($#(#)&*"!&$"&C-) E*,#,#6*A,#3%,#B6## #8,,6##3%,36#%*),#,,D, B6!, #3 #6 A H#,B6! +>, 6, )%, 3 *A! ) 6, A,,,A, ),# * # # %'CE%#B6K, D,# ) A, B6! L,*A)),A,%,,# *#,# % B6 #,# #! )),3*),#A#,#*,!?),,##*,#,#6!,B6,#,,),6%#,##! E6,#,#6*A6) %,# B6 # # ),6#)!)%B6%#6AH #,! E)%#%,), #%B6,,,! 3>>,, *, % 3*A3**6#3! L *, ), A,,,# *#,# % B6% #,# #! ',, ), 3A #,,,,, 6D #

7 !<,,,#,6D# A, B6%, # 6,,! ), A 6% 3 %,,#,,,,,! 7 >I,,,, # *A #3 %,*A,# % ## %'CE%#B6!,,*A,3, *#,##),#*#,# #*#B6! >) 3),, ) % * #A ), B6% ) 3!, * B6,,,*,3,*A! B6,,#3 # ), ##3,##%,# % 6 #! ',#, B6 ),,D #3 % # ),, #3%,*,3*%,D36 )! 'B6),H6#% # )%, H #! 3! : > J>I :#8&!&6)*"*"&.&'#41" 6,, B6 # *% #, # % #6* %,,,#% ###B6! '#*),A+.)*A+ )%##,% ),#% % 3%%,, *A #*A #% #-,). * % 6),,#-#3 #%##A,,D.% #)#,,D%#% ## % 6 #% #) # B6K.)*A3,6,#+ #,D, ## # 6###,,#%, *A *,,D, # 3, #3%%%!% 3,, 3** %

8 ,) #,D -, )*A% %,,D%!.,,, #3% ##% )#3##,,###! :%&(& 36*A!,, 3 ) *#3!,, # % 3 % #% )%,),,,D#3! ',,# # B6 #6 6,A,,,D,#%6#,! ),,A#,#3)*,% 6, ## #,# ##,,D)*A* %#!,%,3#*%B6 %A,#!, B6*,% 6, ),, 6 )% 3,3,, ###*,,D! B6 ), #A,), #D %! B6 ), A # #,),,D % )% #% #,,! E6,) ), 6% 6# 3A #,D% B6 # # 6,,#3,*, 6,,%,,) # ),,,*A#3! :+#,"&*"6-,' ' ),! C ) #, %,%6,#,#A,#,,D#,,D! B6),#A#6*A,3! > B6 ),,A,,, #3%, *, *% #3 ) ) 3! 2,,,D,, K #, C#! '#, ),, ), B6! ', ),,D B6 ),,,%B6! :3I& &*"&"6#!"&0, # ),,, ## #!,%, # #, # % A#6 %,%B6! ', #, #,D%,# B6,% # # #,!'#,%, *#,B6! :7>&6#$0,& &D ), A B6 #,D %H,6#*##*!,D-.),B6#,3, %!

9 ::I& &*"&6#)& #*6*?0*"& *,% B6,, %,#3 H,3 # ),,#,#3! B6%, #, )% ), A,*A#3 ##,,D,)! B6#6A#3,A,6,%! E6,D 6% 6,% B6 6# #,,,,D% ) 3 3,,* #3,#!#,3,,,D)! :;$0K"'&$0" '5&&1. B6#6,*A,6#3%,+ 4! D%6,*A## *#, ' >#% 3*,#% (!,),*,*+ '># %,%,'>#% 6)*4 3#!,#3%,!,## %6,,,),,A,#%*,! ',#3#,A!,#,,% #,D! 2,D ),,)B6! E#3%3#D),,! :<#'A! *$0,A #)0-4.,, ##,## # # C# ),,,D!,,*A,,,, # # MC, &,'?,,4:, 411/!,, #-! 5! > 4 =!(1.N% ##,#,# B, (0 ( /! -! 5! > 41=! ( /(.! C,, ),, 6 ),,A % D,#,,! 26,,, ),,,%,# %,3 %,# # 36! C ), %, 3 %, #% *,,,,#%! C3,,, 3,# ), # ##3,,#B6!,,6A*+,),%,)C#,#%,B6#*##% #)D#% %,*,,%% B6%,,#%,#,% 3,,%)*,% *%%

10 , #), # ######%,*A#,#%,, *, -#.,, %,,%,, *#3%,,D,#%,3% #,,#%,3% #! '%*%,,,),,36 B6,)! B6,,,, # ))#!,,, B6, )!',##D,,D! -(.9# 9#,#)6, #! #, ) 3, ),#! -8.# %,,*,*#3% *#3%,D ), #, #, # *! # 3,,!A,)6,6B6! -/.'3,#,,#, )% # ),#+. ),,%. 3,%. ####%,. 3,%. 3,D%.,),!. 3* -:.',#, #, ),, #,, #! C),#,, #,#,#!,#,),,),B6,,, 6C#! ;I>>I ;8-5*&(& 0#,!"&A#,-$ #),*A,,# %,! #, ##,# B6 ###%#8,,###! #),,#! E 3, -. *, *#,,,D!?3),,B6*#!

11 #),,)*#,#) 3* # *# # # )B6! ;%&(& 0#'45&*"&"5#41"#,-$"!&$"&C-) 3*,3* #), # # # ), # #,36! E* 3*,,#%)*), # 8,3*A#6*,! B*%#A#%),6#, ##! ;+L9 *"&"(6/$6#!"&#)0, ) #% # ), 2! 5,)#,)!E6, ) #,D ),,A 6 *,!, # ), ) #,# % 3#! ;3&8""&(& 0)&?*"&,,,,,*# ##?), #A 6 3,3,*#,B6! ;7&(66#)& *"&#,!"&A #),,,)*##,#,% 6,),36! #,)! #,,),#! 9 #, #, ), #3,! # # )* ), 3,,# # ## #! # # A,3#,,3,#%, B6! <I>>I <># &.#,"#-)#,-$ 6*,D,, %,)##,+.,%.,)*#%.,#%,.,#! <%,"-#,-$&*"'&.91012"A58&.91012&'01"A, * * %,#!, ),, #6# #)!,,B6! &*A,)*,,3#,,,,#,## B6!, ),, 3% H, 6 8,,, 3 #,,,,# # B6! E*A *A B6,,# #,D, #%,#%,##!

12 <+,"-1/41"#)0, )* * * )*!, )*, ),, #!,,B6! <3,"-#($&$1*0#,-$ <3C,,,,, D *A,, ),, ) #,,, 3#,## *# # B6!,##,##%,,,B6D),#%# =!/!(!,,#C#* B6! 2#,, *,,36,#%,D#%,*,#!, # ) D ), % 3 3!, 3 *D%#* #,!,, #)% 6 *A #,,#,# ),# # ) 3 D % #, D% # *A, #D),##! <3%#,, ',#,##,,, 3,,C#!,A),#+ 4!,#), # ##,,% * 3,#% (!3-,,##!3 #.% B6% 3, 9,#D% 8!% /!,,#-3.% :!#,DD%, %!'CE% 7!,,*,*,#3,!'CE% 0!),,,D # 3,,#,%, 'CE% =!,!,),A+ )9%, #, #' C#%,9%,)D! 1! -,#. -! 36 % % % *!. 3, 3*#,D% 4!,)O(!% 44! )#,3,O(!

13 ,%, #%, ),#,# ),,, % # # #,!,#)3), C#! #3#! <7,"-6#8)&&*10.*0, )#,,,#3#!, ),,, ),#,=!/F,$! = GJ =L($&5*"&#8-5* ', 3*, ),) #,,! )*,##% *A 6#3 # %#%,% *A)##% *,%3,,+3,%, #%,,- #,,,%#%,,,,%.,%, % 3,% 3,6) %,%,,)! 3,# A9#! %,,##!,6A,PQ! =%&A*'"A!#)0")0!&8&*"&#8-5* 2,),#D##D!!! # *!,#%! =+,.& 0B6.& 0"#8&*"&1.&A12A 2,,G,#+ -.,B6#,,##,%,# B6,#,#,D)% -. # *, ## D % -.3G,6% -,.% -.) # % #%,% )6% % D,6% -. #,),D! 2#,G,#+ -.% % ) # D % #%*3% -.#3*!

14 2,,G,#+ -.),#3% -.,,,! =3>#,#$0*"6)" "&* 9, % #6 3,A %)3! 6 ),A ),, 9, D,%, '3 2*, ) B6, C#! '3 2* A,, #,, 2,,%#,!9), 3,! C# 3,!,, 3, B6,'3 2* 5# # ) *A,! > M 4! 5,0411/!',-!5!>=1%!/4/H###.### (! 5,47( /,! 8! C, &, '?,, (7 ( (!,, #-! 5 > 4 = %!(1.% ##,#,#B,(0( /!-!5!>41=!( /(.! /! 5,(4# 41=:!, -! 5! > 4/%! 7 H# ##.! :! 9, &,,(# 4111! #,,A,-!5!!>/8 4111%!/8. 7! 9, &,, 8 #(! #,,A,6 -!5!78!08:,8! =!(!.

15 !"#$ 18-C#)&610K"'&1.&12*"1*& $)#*"$&(0"6A*'$-))0(#'#41"#)012 ',##3-.#,,,# *! 9,),,#,/01(' /01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3 -.,,# #4!4! +&'(#,-$#,./$012 #%,# *,+. * #, #%.,,*-.%. %,. 3%, # 3,,%. # -., O *,*,&,B-8!.! 3'45*"&6# ($&)#) 3 ' 3 3# % D! 3% '3 *,, #%,,# # ##,#,#!!! F#$4!/! 78-5*)0!&8&*"& #$0191#,-$,, *A,*A #'% #B6!#,,!!! F#$!4!:! :'45*"8A60B'5&(0"'&$8#"#,-$)8(6-5*8#C#)*"'&&!-)"DEF &+/:4',,) 2+/:449,%# 2+/:4449%# %>G %8-5*)0!&8&*"& #$0191!&$"&C-) #,#3% 3,,!!! F#$(! %%># &.!&$"&C-) >6 A, H,# )# #% 3 #,3*3 %: #! ', # #%#A*,), %4:, %( #,3*A, 4%:, 4%0#%, *,:##,3*, % /, % :#! F<,$#A,3*A3 %: #!

16 +> +8-5*)0!&8&*"& #$0191(6/$A #,),!!! F#$8! +%6/$6#!"&#)0, * 6 A ) )+,#% %,#% % 3% *#%! ),,, * A#,3,*#! 3>> 38-5*)0!&8&*"& #$0191$&*(6#$A /! #,,!!! F#$ 3%&*(6#$(6/$A"!&$"&C-) ) #3#6 A,#*,# # B6 7 >I 78-5*&(& 0)0'#*&*"&#,-$,,!!! F#$:! 7%&(& 0)0'#*0)&*"&6&16#!"&#)012 '#A,#B#&5&2-, 4,0.! ' # A,,,! # #A B6 3), #,!,A),*,#,#),#!E6,%6), 6 ), ), *,# %,#A # B6! 53 # A #,,)#,,, B6!,,% 6 ),,,#),%B6% C#! C,# B6 % 6,,#,6)! % # % # A ), ##B6! ' 3% 3 *, # A *H,)36!;#DAB6!,,)#D!E6#)*,#,%,,,, %,! 3 #,,3 6,!

17 7+>60#,# A # #,! E #6 A 3 %,,36,!% 636A33%,,%B6! 9), 6 *A,3,*% *, 3, 3#,/##G#% ),, D! 9 A 6,, % H,*),! 73 $)#*"#("$&(0 #,6A,#),, D,%*,#! * A 3 *,,3* 6, 3 %, 6 : #!,,,# #6 A ) 6: #! 9), 6 A,3,*, 4 #, ),*,#! 66A#3#(!(! 5),%,,,##%#! 77 0*&1*"6'#.-)6#61*012 # ), -*.%,,## #3,,# B6! ), 6 A,,!,3*A #), # 6,A, 3 #,!,3*A#,,A,)! ' # #6A 3,#,#! 7:0*&1*"6#C#?*"&#,"'$-)!#($#)012 6, # 6 A 36 + % '366*A,3,**:!/! : > J>I :8-5*&(& 0'#*$#5".&'#41"#,-$,*,!!! F#$7!,#! :% #*$#5&.&'#41"6&16#!"&#)012 2) * # 6,A,3, * &5&2-4%(%8%/%:%7%0.,##,#:!/! ;I>>I ;8-5*&(& 0#,!"&A#,-$,#,!!! F#$0! ;% *#($'&#,!"&#)& E,##-#.!

18 <I>>I <8-5*&(& 0#,"#A#,-$,,,!!! F#$=! <%6#(-,#,"#A#,-$,,# ),, #, 3,%,3,B6! = GJ =8-5*A($&5*"& #$01916# ($&)06C&$*#41",, 3*,!!! F# $1! =%*&. #,% #,# 3,,##%,,*% ##,,% 3%, # 3,,% # -., *,*,&,B-8!. > M 4! B 4!,,! (! B &8!&, 3 %&3 5,&, 2% 4101! 8! B&4!&,#%&5&2410=! /! B&(!*,%&5&241=8! :! B&/!'#*%&5&24101! 7! &8!(!'#%&5&241=8! 0! &8!4!%&5&241=8!

19 18-C#)&610K"'&1.&12*"1*& %+ >#,"-'&*&)"12*"B6#,A #)0#&"($*".918##,"'$A!#($#)8# ($/6 4!4!',#! ',## 3,#,/01('/01/'#!2#! 4!(!C! 3,# #4!4! 4!8!C)! 5,, #%,%,,! 9,+ )*A,,,*, % 3#%)3,,)6#,,,3*),,, C# #6 A, B6 A ),! 5+ 3,A3,,**,! 3,),,,HA3,C#!),*#3,#B6#2#9MC#N 4!/!*,! *,,#%,,###! 4!:!#,!,, *A,*A,# % #B6! #,,!!! "#" :'45*"8A60B'5&(0"'&$8#"#,-$)8(6-5*8#C#)*"'&&!-)"DEF &+/:4',, 2+/:449, 2+/:44 9%,,), %&$"&C0 3#! +6/$ ', ) ) # ) # 3 3,#)###*,! *,!

20 3&*(6#$ *, % #, #3,! J# 6 3,A # 3 3, A,#6*),! 70'#*&*"#,-$ 3#6,,3*C#!>6 A%A,HA#C#! :!4!, B6, ## % ), ), # ##%,,3##! :!(! C! :!(!4 >)),!,#,,36-,,.%,6 ) % ) 3, *,#B6?,, C##! :!(!(! 9,3%3,*, #B6?,,C##! :!(!8! 9 # + 3 % ) % 3 # 3, *, #B6?,,C##! :!(!/! 9),#,! : #*$#5&.&'#41"#,-$ 2,%, # % * #,, * )* #,! ;,!"&#,-$ E, # #,,, # * #, )# *#! <,"-#,#$!,,3,*!!!!=! =# ($&)&6C&$*#41" 1!4!3*,!!!! 1!(!33*! '3 ) ## *#, #,, 3, # * # # #% #% #% #3,% 3,,#3 3, C#%B6!

21 1!8! 3,3*+ #!4 ## (,,3!((## ( )6#,,3# (,#6)## #+# 8 6"(0)"9&* B,,#! C3 4,, &, )4=/, 7! 7!411!

22 !"#$ 18-C#)&610K"'&1.&12*"1*& % L(A*"/1" )"')-) ',##3-.#,, )#,,, /01('/01/',#!2#! %&'(($#(#)&*"& -.,# #!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5,,, )#,%#! 3'45*"&6# ($&)#) *,, #%,,# # ##,#,#!!! F#$4!/! 78-5*)0!&8&*"& #$0191#,-$ #,,!!! F#$4!:! :'45*"8A60B'5&(0"'&$8#"#,-$)8(6-5*8#C#)*"'&&!-)"DEF &+/:4',,) 2+/:449,%# 2+/:4449%# %>G +> >)! +8-5*)0!&8&*"& #$0191(6/$A #,),!!! F#$8! +%6/$ #A(A)&*"& )"'&'-) )#,%#6A+ 3#% #,),% % #)#,,)#,! 3>> 38-5*)0!&8&*"& #$0191$&*(6#$A /! #,,!!! F#$ 3%&*(6#$6*" '%3)6A##,#! 7 >I 78-5*&(& 0)0'#*&*"&#,-$,,!!! F#$:!

23 7%&(& 0#10(1&*"&$*A6*" ) 9)#,#),% %3),#%!,,),#%#,#,#%A,! #,%,, %6*A**%AA%*A )*,,3(R! #6*A%)***,3) 3)*, 7 # 6 # % #,,:!8! 9**A,%,)%A ),,#! E6 **A% # A %, )% A, %,,3,! :!8!2,. ',,)#%A! ' ##,3 6 3A #,#,, )*A%, ## # (!! F9#$! 3 ), % 6 # A, #,#),! 73*"(1*"6##($&C#41"6#A(A*"/$.#45"**#41" 3*)**A,# #B6! E6, 3) ), # )%,,A #, )! >6 3*A)),! : > J>I :8-5*&(& 0'#*$#5".&'#41"#,-$,*,!!! F#$7! :% #*$#5&#,-$60'&1#)&*"A6*" )"'&'-), * #* ) **%,3! C) 3,3 3A,,#* (! 8! 4F9#$! ;I>>I ;8-5*&(& 0#,!"&A#,-$,#,!!! F#$0! ;% *#($'&#,!"&#)& E,#)#,+,, % <I>>I <8-5*&(& 0#,"#A#,-$,,,!!! F#$=! <%,"-#,-$&*"'&.91012"A58&.91012&'01"A,,,,3 %,#!

24 = GJ =8-5*A($&5*"& #$01916# ($&)06C&$*#41",, 3*,!!! F# $1! =%*&. *#($'"#,!"&#). #,% ),% #,% ),% -3*A C#. # C#,3*A,( #%,#,!,3%,#,! > M >)!

25 18-C#)&610K"'&1.&12*"1*& %7 >#,"-'&*&)"12*"606#!#10K#)&*"& ($/6 4!4! ',## 3 #, # #, # %,#,/01('/01/'#!2#! 4!(!C! 3,# # 4!8!C)! 5,+,),3,%,#,%)*#%,3**,#%#6*% #64##,*% 3,D,% 3, *,,#3 ), 3* #, C#3, #%,#%! 4!/!*,! 3;# %%*3)*A! 3% '3 *, #%,,# # ##,#,#!!! F#$4!/! 4!:!#,!,, *A,*A,# % #B6! #,,!!!!"#"! 4!7!*% 2 + /:(8 ',, % # %,%,%% 2/:(88',%,#,%, % &$"&C0 9 # #3,%, ) 3,,-.%! + 6/$

26 * * % -.,36 #! ; #6A )6! # 6 A, #6#*3)*A,3,*,:##! ; A A # * D,36!#** :! *A ) A, 6,!' *A)),,,*! ' 3, *A ) A # 4( ##! ',,##A6#,!,*A A # *# %##3! #6 6A B6! ),A, %, *,A,#)%3! 3 &*(6#$, #3 #6 A,6,# *,# # #,#3,! 7 0'#*&*"#,-$ :!4!;, ), 3 *, O,,,#% # *,,6#,,,3,, 3)*! C# #A ), # % A,,# #% ## *68% #!',#*#%#6A*), # 6, #, #S!/ ##,36#! C # 3,D 6,6 3,% 6,,!',, %, 6 A, % *, D #, 3,A,3*8#! :!(!9#! > A, 3)* * D, #'! >*#3,?>7=G=184 /%6 #*/ ##A)6=##! E6,),,)*,%%), D#A3)+. 6A#3*A)%. % *A,36% ),#6A/ ##%. ),D,#A *)),! ;*,36###,, ), *A * 6!>A3)*A*#',3,*T:##!

27 ;),#,36%3#3 #!,# : #*$#5&.&'#41"#,-$ 7!4 'A ), # %,H,,*,# : #,* *,#! * A ), # %,,36,36##,36##! 2*,A),6-.,36! :%9*A >*#3/#,?>7=G=184 /M4N A:##! :+,, A,,# %± %:R! :%3&3)*A &3)*A,,A3)**,#,3,*±:##! ;,!"&#,-$ E,#),4# ( %*,*% B*A,,,# #! E,,, #3 # ), 4 % -. #6 # *, *A% ) 6 )6 3*%(%/G# 8 <,"-#,-$, D A,, % =# ($&)&6C&$*#41" 1!4!3**3!!! 1!(! ( ##+ #% % % #3,3,,( # # B6,3*C#%,##! 1!8! 3)3*! #,,*,:## ( 6"(0)"9&* #! 0

28 ?>7=G=184 /#,!'#*#3! B!?!!8,##! 4114! #!

29 18-C#)&610K"'&1.&12*"1*& % 0'#*&*")0'#6-))8A*1"'&$E!!! UQ&Q>BQ&VL>J 4!4!',#! ',## 3 #,, #,#,/01('/01/'#!2#! 4!(!C!,# #!! C)! 5,, BBBBP#+.),+ #,#6* #O), ) ##,3*A,(#,! 4!8!*, ',*,#,,###,#,#!!! F#" 4!/!#,!,, *A,*A # '% # B6! #,,!!!!!"W#"! 4!:*% &+/:4',, 2+/:449, 2+/:4449%,,), %>G >)! +> 8!4!9 # #, ), # 6)#,#B! 3>>!,,A ) ), #3,#*,# -#,.%#.!56*,#A! 7 >I :!4!!,,!!!!! :!(!!

30 #6 A, '# 6,B! :!8!! )A, ) % #6A,3,!,,6,,A! &, L# C# B >,6, :!8!4!#,*,3,*!, ),, ), # A ), #! '#6)6A,D)64 R! ' #A ) )*)A 6 4 #! *A 3)*A 6A),)6:#!,,A, #,3,*, % :R! H)ABX% *,3?>00G=1844(! : > J>I, *,!!!! F# "! 7!4!,! ' 6,A%, ),# 3% ) D,,##:!8!,3,*A,,,#! ;I>>I E,## 8,#'#!#,#,!!!! <I>>I,,,!!!! =!!,6,A,'>7=G=? 7 :! = GJ #,3*,!!!! '3*A# 8 6#A,##* ##%,,#% #% %,#,! C,#'6A+ #,3,!BBP# 8 ##,3*A,(#,,# # 8 > M '>==G? //=4&,!?,! '>7=G? 7 : 9 #,! #,,?>00G=1844(H)! '>0(G=18( 4?,,!9#

31 18-C#)&610K"'&1.&12*"1*& %+ 0'#*&*"*&(06-)!12&*"1*"&(06&*")0'#6-)&8/(1*"! -.O!!! F#$! 4!4!',#! ',## 3 #,,#,#,/01('/01/'#!2#! 4!(!C! 3,# #4!4! 4!8!C)! 5,,, # #,,##, # )# %! BBBK!, 4!/!*,! ',*,#,,###,#,#!!! F#" 4!:!#,!,,*A,*A,# #,B! #,,!!!!F#" 4!7!*% &+/:4',,) 2+/:449,%# 2+/:4449%# %>G (!4!#,#3 #, #3% 3,%,!!! F#$! &#3,,,3A#*'> (( :+411=M/NA,B6! &#3,,,4! 4!',*A,,#'> (( :+411=M/N! ' ', 4! 9, ', 6# 4!9, #) (! C #, *A 6, # ), 3 # #3#,#,),, #,,

32 >, 6 # > # #, 3)* # #% % # (! Y 3% 6 8! ' % *,,% 3# /!',# 6# -#. H 6* 5 4: :! Y6 # 3-6:. 7! Z )3 0! # * 36(R 4!Y3 (! ' *, 8! B33 ) # 64:R#, % 0:## /! #,, # 3# 6# &, 8!'% % 3 3 /!'% # :! & % L < 8:R! 7! & )3% )3 )3 3* L, 8:,7 R 0! # * 3,(R =! Y6 #, -, :. 1! B33 ) 4! '3 # ! Y 3 (! ' 8! '3 3 /! & 3*# 6 8:R :! 366 )# 7! # * 3>(R 0! Y6 # =! ', &,, #%, # # *, #+, # #,,3,, ) 3)* ), *,36,*, 3 #, :R, 3 #3#,#, #,,, # #% # + #% % 3!,, +#,4R H** * 4, # -##% #% # 3#!. &,A,B6! +> 8!4!#,) #,)*!!!

33 8!(!)) ),)A,%,B! 3>> #,,!!!! 7 >I :!4!,,,!!!! :!(! 5, :!(!4, &, ),,3,!, )!AB6!!, A,# %,# B6!E6#3)%#A B6!, A,% 6 A #,3*!#6%,A ) #,,#! 5##A 3 3,!5A,,%,! :!(!(!C,,, ',#6 A ),,,*,,,, *# B6!&3)*A 6 A,*A A,,! &,,,A,%6#,),,,!,), A, # # %, #B6!9),3,#3C# %,,,33, B6! 6A,#,(,8R#63,! %-,.6,,A,3! E6%#6A*! D A 3% #3##!>,6,A),3,),#! :!8!C, :!8!4!, >A,36% *,# % ),# #, B * #, 6 A ),+ >6A#,%,,,!> A #3*! &*AH#A,,,6*,, ) 6, )!',, #6 A,,B,3,!

34 & 6 3** 6,A,, %, *3*!&6,A,%!6,A#% #3,# 3/R T 4R! 2,, 3#, A %,,,A,%,#!53 #6A#,),!E6##) % %, A 3 %,,, # *! 3 *#! & % * # %: # 6 A,% H,* F"W ##, =#G,)! E6, # 3**! B #6 A,) )##%#3##! #,, ** #,*,%,,,#! > #,, % * # %: #66#,%6A! '3%),3#%* %8, %:#%6 A #3,6 *!& 3 6,A,/RT4R,3!,.! &#,A3,!B #6,*A3,%,#,,## #! :!8!(!C,,, >)6A,*,%,)#! 7++' '6A*, 4% #!, A/R ±4R,# #! ), 3 )* %63**6#! :!8!/!, 6 A% 6 *A *A,% ),*#)64 R*! >,#3,A)! #6,A # #% # ##,#!,,## #% D # A #A,,,3,,,3!:!8!4,#6A),,)!E6 )3!A)*A #B%#6A),! :!8!:!# >,##6) #H)! >, ), #) # *#,#!

35 ,6,*A!',# 6 A*! E6 ) #3% 6, #)# )A3,A)! :!8!7!,) 26,36%A)# ),,,,,)! 9366)A,),! :!8!0&*A &*A))*A#) )*A,*,,6,,#! :!8!=!*A *A)A*#%, ( R,[4 R*! E6*A6,*#)6( R*% *A6)A,,,! E6*A6,*#,4 R*%6 A # #% A,6! A B!, * 6,A % )* * 7!8!(7!8!8! #,) 6*, #3% ) 6 *A # H ) #,3,3! 2) ), #,3,3% *, #?>7/G=184 (% 6 A, %,#6*H)B 8 %,3?> 00G=1844(! H)%*,3#?>00G=1844(% 3*3A#,/! /!#*H) B%,,# &*( # 4! >6 6, 3)*,#+4%(# 3)*, #6+4%(#!10 %1: E6 #, ) ) *#,3,3% *A, #,3,3% *,#?>7/G=184 (!A),(!(! E6, 6% 6 ) # % A)%,,A,*#)*A!E6 ),#H)! A),A#3%B6,3)W! :!8!1')

36 ',*,,)##8 #(! A # % # 3, ) # ## *, 8%:,/!:# 6,!' 3, #A 6,# *A #% 6 ##*A ) 3*,, ) )! *A A #, & 36,3, 6, A ) )% 6, *A # 6 *A H )%,! H)6A#/%# ( #6A H ), )*! >, ) ##,#! 6, ) )))*A*A3,! : > J>I 7!!,*,*,!!! 7! 7!(!,*,,*,,*!## *#!:,#! 6 A),+,*,*#,#% 3%*A%,,%,-.D! 7!8!,* 7!8!4!9,,D#, *,* ## *#!8:!8,#! ) 6A+,,*,,%,,3*%,)% #3!,, 7!8!(!?,,*,,?,,*,, A, 6,,, #%, H,3%6,#,6*A)3**+ 3,#%'>? //=4% *A)*%'>? //=4% *A%'>? //=4% *A###)*A)*%'>? //=4% )3*%'>? //=4% *A%'>? //18% H%?>7/G=184 4! 7!8!8!?,,3*?,,3*,+,3*#63**%,,6,% * 6, * )K, 6,A,6,4 #(!,,#,3,6!

37 D*!6%,,,#! 7!8!/!,),36, ),36,* *H )B%#,3,3*#*#!: 6),)! H)%A,,3#?>00G=1844(! #,3,3,3#?>7/G=184 ( C)6,6A#,6+,4 #(%,**%!, 4 #(, * #,3,3! ) A,,#! ',3*A ),36, # A,B6#,,! ;I>>I 0!!,#,#,!!! 0! 0!(!E,# E,##8-#*.! E,##\-#,.! <I>>I,,,!!! =! = GJ 1!4!,,3*,,3*,!!! 8 #+ #% % -,.,,,%,,% )!,,!!,,, G,% ) ( #+ % #% % %%,#,D#! > M '>==G? //=4&,!?,! '>7=G? 7 : 9 #,! #,,?>00G=1844(H)!

38 18-C#)&610K"'&1.&12*"1*& ; J1"&*'&(15*&($&5#)& -.O!!! F#$! ($/6 4!4!',# ',## #,,#*,-!&7(.,#,/01('/01/'#!2#! 4!(!C,# #4!4! 4!8!C) 5,, # *,,##+ #6#,,#%,#6#,,#% *-!+&7(.!8%(#% *-!+&7(.!8%:# 4!/!*, '3*,,#,,# ##!!! "#"! 4!:!#,,,*A,*A# '% #2'-B6.! #,,!!! "#"! 4!7!*% 2 + /:(8 ',, % # %,%,%% 2/:(88',%,#,%, %&$"&C0 3##,,3, + (!4!&,&7(,'>J>4 (/=4+4111'>J>4 (/=(+4111-'>=7G?18/88. 2'-B6.! &, #A,# % #,),! 3A##'>=7G=/ 4='>J>4 (:+( :!

39 (!(! )6O#A!%, +6/$ ),,#A,,))+ ##3,,#% #3O,,% 6#,O,,,% 3&*(6#$,,A ),,,,,%#####! ', 36, 3A #,#! A+ *A3,#3%,,,#% )3,3,! &,63,A#33,! 70'#*&*"#,-$ :!4!,!!!!"#"! :!(!C!, #, #* A'+ # %*,A, 2 ' -B6.! &, A ),! :!(!4!# ', #, * 6 A,!' #,!'#6A! 6 # % ), 363,,! :!(!(!9! &,, 6 3,A 3,#,#,#% 3 A,# #!, A,,,#!9#,A,,,)! ', #, 6,A,*A, # '!&,,6A,! :!(!8!C,#*! &,6A%3,A#!

40 ',)#6A3*A,#3!,,36,A,,,!' ),D36#A##3!,6A%,)),,#64##G,! ##3, 6 6A, * ),,#,! >6,6A,,,),###3),! <) 6 3)A )!, 6,A *# 3,!,,)! ', #, 3* 6,A,3*A,! &,,6A%#3A)##*!&, #A###,#%),6,3! ),, 6#A,3,*, 4##!,#3,,,3 ) ), *, 4,D #3! ' #3,,6# )*## ) ), 4 #!,3#3 )*, ),! # ), 3*,,%, 3,,! 6,A *! J# 6 * 6 A,, 3,3*! '*,2'-B6.6A 3,,#'! : #*$#5&.&'#41"#,-$,*,!!!!"#"! 7!4!J# ',#,,6,A+ #*A,,,*! &, A % D # A,! C# A*A3D! 3,, A, '>,A Q) %,A, A 6,,,# ) 2'-B6.#,?,! 7!(!,6A),! '*6,A36*!,)+ )A)68#%,,,A)64% R(#,3*,,,! ;,!"&#,-$ E, # 4#-#. * *,3*, #'!,#,!!!!"#"! <,"-#,-$

41 ,,,!!!!"#"! 9 A, #'% ##,#2'-B6.! ',,**),,#+ #'###,#,%, #, % # 3,#%?,% *! =# ($&)&6C&$*#41" #,3*,!!!!"#"! '3*A # *, 6 A, ##% **6#3,#,D! C,#'6A+ #6#,,#!4%:,#6#,,#!4%:# *-!+&7(.!8%(# #% ' # % -. * %,% #6%,#6#,,,),% #%,,%,,3*3)*#*3D% ),O,%,#O,,#O,,),,D##! 6"(0)"9&* '>=8G? (/=(;,#,!>**A,#! '>=7G?18/8823!&,&7(! '>=7GI=/ 4=,6#3*!&! '>=0GI 44 '>I 44 '>==GI 44 :!'3!'! '>1(GI 44 7!,! '>14GI18 4!23! '>J> 4 (/=4+4111&,!, '>J> 4 (/=(+4111&,! 3 #

42 18-C#)&610K"'&1.&12*"1*& +% 0'#*&*"66A($-)($&5#)012 ($/6 4!4',# ',## 3 #,,, 3 ''4: I;8,#, /01('/01/'#!2#! 4!(C 3,# #4!4! 4!8C) 5,,,,,#+. ''4: I;8.3,##3,6,.,,##,,.,,,#.,#*,*,#,!. #,##.,#,##.36#,###.. 36,#3##3. 3,### 4!/*, 4!/!4*,,###% # # ' 4:,#,! 4!:!#, #,,!! F#$4!:! 4!7!*% 2 + /:(8 ',, % # %,%,%% 2/:(8('#,,,, *A,*A,# % # B6! #,,!!!!"#"!

43 %&$"&C0 (!4 3# #,,,3, + (!4!4),####* (!4!( # 6 /:##-,#, ).,,A #?>77G700/ 4"2,,!Y3"! (!4!8,%#6 (!4!/?8,# (!4!:! 3O#%##: G#(,, #3*A 7 >G#, #,#,,,336,! (!4!7! ##''I'J*4% ## (!4!0! #D3#,3 +6/$ 9 #,, ), ) 6 ) # B6! ' ## %,A )# # )#+,#!36 %/#8 ( %#)3 6,H,#,)6# #6 3&*(6#$ 3,,,!# A 6,#*,#! >6 36A # 3 3,% A, #6* ),! >6 A ) O,,###!! #, #,# "#,,#"&' 70'#*&*"#,-$ :!4,B6,+ ## ), ), #,, #6 :!(C :!(!4#,,#)! A##%),#36 )*,3, A ) B6-2 '. A ' % ), # #!! # # *A #6%)*A#! #6, '#

44 )B6-2' :!(!(,, # *#,,#,,# # #,,# *#,,#*!4!:!/!!!! #! :!(!8 3,#3#,,?>0:4=104 7 :!(!/,,#3 :!(!:,##6,! ;,# *#!8 #- : ##. A ), *H)#! %10'!&,*:4 #% #AH#3,)3)A!,#, )* A 8 #3 3)#,36! #D!,#-#D.?8 #+*A84 #%*A8 #3)*A = #! :!(!7536#,##! 3 5LB'LQJ ' 4: GQ9 PBQ # I;8%! 8%(:##!' # 3 *#####!*A3=:]#,,# # 3, ), * 4% # 3,,!( ]#!Z*)(! >6,A,3*A 3D * # ##!>6,A1 R3D! :!(!0 6 A ),+, # 6 A,,3 3## A#* A, *A )*,,),8 #4G4 *,-#*A). A #!#S 8 #% )#, H ) ^ %1/- *,#. ^ %10 3, ) A 6 ),,,,%,H##!2),#,A # #,3D #,3,A B>,%6,!,## 3#6*):R)*-#).(R )*3!, # 6,,*:% /:##!)),3*6: #, * %, *A 6A (G8 * )%!#S!( #! >,-#!4:#.636A##)*#4% ## 3!36,,#(R!,3,,! : #*$#5&.&'#41"#,-$ 7!4#,A), #3!

45 7!(2,,!!!!!2, *#+,3*A,#3*),,,3*A ), 3 ),,# 8#% H)_ %1/-*,#. 363*#),,3*A3-#.OD,3*A #,% H ) _ %1/ - *,#._ %103,3*A3# *A3-#!=:#*A*,8#.%*A3 [,-( / #. "",, #! *A/ 7!8 3,,% ##,,,,,,# ##% 6,,,# # A ) B6! Q #3,, #3, B6,# #,,,! ;,!"&#,-$ E,##),#3,#!B,+ # 3 # * % *,#3! # # ) 5#,,,% ), #), B6#! #,*5#!, #, B6# # #! #,),#6A,#* 6*! <,"-#,-$ =!4,,!!!!!=! =!(,)*,!!!!!=!( =!8,D!!!!!!=!( =# ($&)&6C&$*#41" 1!4#,3*,!!!! 1!( 33*, ',3*##*+ C#3,,## 8,#3,# 8 #D?8 # 8 536)*# # 8

46 5363### ( 1!8 3,3*+,,),#3,#,),,,##,,#,,,#,#,*,# 8 #,#8#3#(,#,## 8 36#,#I;8# # 8 36,#3#( # (! #*#8 6"(0)"9&* #)Q9PBQ' Q B', "#,!,#"O&'!578(!9,&,,8 #(! % #,,A, 6 9, &, 4(, 411(, #,-! 5!1(411(H###.?>0:G= ,#3?>04G?=18( '>? 7 : +4111&!9#!#! '>? 704(+41=72#,! '>? ,,!Y#! '>?4444(+41172#!23#,,! '>? #!2,,!'! '> (( :+411=#,!9#!#,!!"#$$% &' ((

47 " "# $$% 4! 4! 4 59U'9J ',##3-.#,,,,, #, /01(' /01/' #! 2#',## -.#,, ##! "&"$$% 3-.,# #!4!4! "'"(()*$$% 5,,,, #,,# *,&7(#, ;#),3A+.##%3,#% >, )*, # # #% ""+, 3,# * #,# #3,! 3% '3 *,, #%,,# # ##,#,#!! F#$4!/! "-"+# ( #,,!! F#$4!:! $)% *+ (+ +,-./ /:(8 ',, % # %,%,%% 2/:(88',%,#,%, %>G &" "+# #. #,#3%3,,!! F#$(!

48 &"&"/)#. 3###%)# %+ #D#% #% #,6% 3,% #3,,% #3% &"'"#0 C ) A # #D 3#%,,##'>? 4 = 4! 4!##3*#3# L! 3** #,,D 4 #3*A*%'%#% + #,,#,* (,*A!L#6% ), % ), 6%# 8,*A,3 # #3! 2#D A *, #% # *A ( #G# 8 / <*A?#%##%)6% + #, 74 :4 /7 (4, %:,4 (%: : '>? /44 M1N '>? /4 (M=N '>? 4 = M4N '>? /444M4 N : >*A,%R%)6 : '>? /4 4M0N )),#+ 3),( ##%#( R%, ), 6 3)*, 4 ##% 3,3*,D)64 R,3*6,),! 2#D3#63,A,# ##,! &"-",# ##6A#'>?4/: 4M(0N #664(! 6 A # 6 # '>?410 4 M(=N% '>? 7044M47N,)'>?8((: M8/N! &""1# )(2(,,A##*#'>? 7(:4M48N! 6A#3,,)###+,,'>1: 40M8:N%,'>? 7(:4M48N'>17 M87N%,,#%!'>17 (M80N% H,?>=0G: (=4(M/7N%

49 *%),,,3,,*'>=(4(4M/4N%'>=(: 8M/(N%'>=(: : M/8N'>=( 4 M/ N% 3*,?>71G04((44M::N! ),D #3%, # B6! &"3"4). # 6 6 A 3 '>? 7(: M4(N!,,%, #,# %#6A,?>7(G708= 0M/1N! A#6%'>?410 4M(=N! 2, -% 6% %# % 3#.,,A##'>? 7(: M4(N'>? 704(M40N!,AF,#4$,,A##'>?8((: M8/N!, #,# # A *,,#!,,#,,A'>? 7(: M4(N! ' 3,,,A ## '>? 7(: M4(N! 2 % *,# * % A,# +.3+?( %.6+?( %?(:%?8! &"5"$(),#,,A##,#'>I 18(4:M81N!3**,,A##'>I=/ ( M8=N!! +> '" "+#,* #,),!! F#$8! '"&"$,*#, ),#A)#6* ))+ % % )3% )#% 3,! 3>> " "+#, /! #,,!! F#$ "&"%,#. 3% 2#6A,#*,#,#%####,###! =M/=N! 3%+ #6 A,# *,#,,#! 3%7#

50 #,A ), ##'>? 7(: M4(N! 3%:,#, #, #6 A,# *,#,,#% # #,! 7 >I -" "+(,,!! F#$:! -"&"#, 6A,,#! E*,#, #3 D, # #% A)+ 4! 6 A, #?>07G==/0 4 M:0N #D,D,'>? 8 4 M:ND! (!,A, B6 3 ##,,,## #! -"'"6,7# E*,# * %,## A ) #! ) ), 3)* )6(#! 6,,, 3),, 3)* 4 # 6 # #,! ) 6 A *A A #,%B6! 9#,,A##'>? 7 : M44N! &,,##A!,3#+ [4 #:#% ),,±:#! >,# 6,HA #,3, A 6 #,! -""6 #,# #A#3#,,A##?>0/G==/441M:7N! 9##A,,#! 2#D#,,A##,#(! #A#,36#%., # A 36 % 3 #6 #%, # 3 ), 3# 6 K)#),##A3##,#%,. ##A)%. 6, ) # A 36 # % #3#3%.,)#A,! # A % 3 6, 3#%),)36##! 770'#*&*" ('#)&*"& 5&KA* &!*$A!AA#6##)8#,$#*#)8# A,##'>? 7(:4M48N! A *A #*A 3, D! A #6 3 #6

51 ,#6! ', 3# # %, A,% A #6*A 3D,D #! #, 3# # A,! -" ",)#, ) ), #,,,# +. ),* ±( ##%.),, ±: ##%. # ±( ##%,., ),, ) 6 4 ##G# ) 6( ## 3,3*%. -,,336. )64 ##G#)6( ##3#! : > J>I " "+)(,*,!! F#$7! "&",7# 2) #,# 6,A ),##D,:!8! "'"# # '##6,A,,?>0/G==/441 M:7N,6+.,,3*36##),%.,*#,,3*±( ##%.,*,,3,+ +*A4(##%,3[=##/##% #+*A4 ##%,3[4 ##:##%,.,,3*),#+ #+)64:##G#%,),,+)67##G#6,,(#%,),,+)67##G#/ ##3*%, 6, #, #-*##,3.+)68##G#)68 ##3,3*! 8"8"+(0 #3#3A#,(! # %,), D A! ;I>>I 3" "+(# (,#,!! F#$0! 3"&"9(# E,## 8 -#*.#! <I>>I,,,!! F#$=!

52 9 ),,# % ## B6% 6 #,% # 7,3! = GJ 8" "+,,.,,3*,!! F#$ 1! 8"&":)(# 8 ##+ #% %,#3% #% #.,## ##% D,%,#,D#! > M #! 0 4! '>? 4 = 2#D,,,! ',3,3 3* # (! '>? 44 2#!2!',3% * 8! '> (( : #,! 9 #! #, /! '>? (8:7 2, #,! ##, :! '>? 8 4 <! 7! '>? 8(7/ 2 % 6 )6! 0! '>? /4 4 3#!*, =! '>? /4 ( 3 #! #,* 1! '>? /44 #,*, 3 #! #3* * 4! '>? /444 3#!**?# 44! '>? 7 : 9 #,! #,, 4(! '>? 7(:?3 48! '>? 7(:4 96!# 4/! '>? 7(74 >,!,,H), #3* * 4:! '>? 7(7( >,* ##3 #,> 47! '>? #!',, 40! '>? 704( 2#, 4=! '>? 704/4( 2 #!?, * D 41! '>? 704/48 2 #!?, * 3#

53 (! '>? 704/4: 2 #!?, 3, (4! '>? 704/47 2 #!?, 3 ((! '>? 704/4= 2 #!?, * (8! '>? #! ' 6! # (/! '>? #! 2,,!Y# (:! '>? #! 2,,!' (7! '>?4( (0! '>?4/: 4 C,3 (=! 6! 3,% #,* (1! '>?(/7( L# 8! '>?(/7(( 9, 84! '>?(/7(: L3# 8(! '>?(0740 ', 88! '>?8 40: 2 8/! '>?8((: 3,!,, 8:! '>1: 40,! 87! '>17 80! '>17 ( * 8=! '>I=/ ( ) 3 *!& 81! '>I18(4: ), /! '>=( 4 ',3,,, /4! '>=(4(4 <3#,# /(! '>=(: 8 ),,3#6# /8! '>=(: : ),,3## //! '>J>4178,, #! 3*)* /:! '>J>4177,, #! # /7!?>=0G: (=4( &H,,!&H, # 3,#% 3#,# /0!?>0=G78:/4( 9, /=!?>==G7084 /1!?>7(G708= 0?,!# :!?>0=G70/4 0 #3 #,! ' :4!?>70G70/04/ #, :(!?>=(G70:4 / 3! ' 3 :8!?>=(G70:8 4 Q#,, :/!?>04G7004 ( #!Q# ::!?>71G04((44 '3*, :7!?>0/G==/441 9 #! #! #,, :0!?>07G==/0 4 <,,! #,!

54 18-C#)&610K"'&1.&12*"1*& %%: L!#1*"*",8-) *&"1"'A -.O!!! F#$! ($/6 4!4!',# ',## #,, #,,#, /01(' /01/'#!2#! 4!(!C,# #4!4! 4!8!C) 5,,#+ #3, # 3, #,#*,-)6. # 4!/!*, *,,#,,###!!!! 4!:!#,,,*A,*A# ' #B6-2'.! #,,!!!!"#"! 4!7!*% &+/:( 9,, % # %,%,%% 2+/:(8 9,, % # %,%,%% 2 /:(88 9 %,#,%, %&$"&C0 (!4!2#D3#*, (!(!'36O#'>? /$ 9# A ) 6, )# B6-2'.!

55 '3)A#%,#! 3&*(6#$ 3 # A 6,# *,#,#,, #3! >6 A # 3 3, A, #6*),! 70'#*&*"#,-$ :!4!,!!!! :!(!C :!(!4!5,,,#6A,A! 9 A )!&, 6 3,A,A3,! 6*AA! :!(!(!5#, >,,# # ' 6 #A, #*3( #! : #*$#5&.&'#41"#,-$ ##,D!!!!7!8! 7!4!,,+ 3 #,! ;,!"&#,-$ E,#4# ( 4# 8 #D,#3!,#,!!!! <,"-#,-$,, )*% D,A,3,*!!!! =# ($&)&6C&$*#41" #% #3),,,3)#,),%,% #,#*,)6 ),#!

56 @),6,,#3 6"(0)"9&*?,,,!,

57 !"#$ G +% ',##3-.#,,,,, #,/01('/01/'#!2#! 4!(!C 3 -.,# #!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5,,, #,#+ ##- >^=>G#\.%,`7 * ) ` : ## 6 #% ##- >^=>G#\.% )*,#% 3'45*"&6# ($&)#) 3 2, A ),,, *,! 3%23 4!/!(!4!23,,,,*! 4!/!(!(!23,3,,,*,! 4!/!(!8!' 3, 3,,! 4!/!(!/! 23 3, * #, 3! 4!/!(!:! 2 3 3, * 3 3,,,,! 4!/!(!7!2333#)*)#64% #! 4!/!(!0!2333#)*))64% #! 3+5,-#. 4!/!8!4!,, 3#,,33! 4!/!8!(!,,3#3 %3#,3,! 4!/!8!8!, 3,, 3 #,3,3,3,3! 4!/!8!/!2##3#,,33! 4!/!8!:!2#3#,3#, 3,3,3,3! 4!/!8!7!*#D3,,*,,!

58 4!/!8!0!,,,,*,% 3, 3,! 4!/!8!=!, 3 *, # 3%3,3! 33J#,# 4!/!/!4! 2#, )*A, #, *! *A #,3*A #), ),, 3#,#%),! 4!/!/!(!2#33##%, *3,#! 4!/!/!8!'3,#3#)! 4!/!/!/! 3 3 # 6,,#, #%#6,),,D! 4!/!/!:!2,,%,3#*! 4!/!/!7! #,, # #), * #! 37 '3 *,, #%,,# # ##%##,#,#!! F#$ 4!/! 78-5*)0!&8&*"& #$0191#,-$ #,,!! F#$4!:! :'45*"8A60B'5&(0"'&$8#"#,-$)8(6-5*8#C#)*"'&&!-)"DEF &+/:( 9,, % # %,%,%% 2+/:(8 9,, % # %,%,%% 2/:(8( %>G %8-5*)0!&8&*"& #$0191!&$"&C-) 9# #,#3%3,,!! F#$(! #3#A,#! %%>A0'&*&C#) %%>A0'&*&C#)E ##! '3A3,%)%,)A%D3! 2DA,3,! *A, >^=>G#\ 6..#,(;# #,#,() '6A,,#,#! %+%$A -,,. #, DD-*,6%,,3%3,6.!

59 233#3#D, #A#,,*,,6#!6*,6 #6)6D,,,,)!CD,A, #'>J>4(/+(!>#6,DD,,,! >632/ O,/ O-3.,,%,,,,,! '*,6 3A #,D,, # 6'> 4 / +4110! ',,,# 6** A #6,,!,#,A)! %3$A "*'"41"'#) %3$A "*'"41"'#),$#*#) %36 >6 A 6 )6! ',,A ##'>I0/ = 4M4(N'>I0/ = /M48N! %3%2) >,* ) *,: #% 66?/:% %3+'*6,6 '* 6,6 *, 7: #% *#! (:#%A66?/:! '* 6 *, 7: # A?(! %33'36O,#) '36#A*A#!44#A 66?/: %372,) ',#6 A 3 6! 56#3,),,A###%!'>? 704(M0N%'>?44444M8N%'>?4444(M/N! %3:aB #6 A 3, A 36, 3, # #! E, 3,# A 36,,## 8 % 3*8% #! ' 3, 3 # ## *A # A(%(#!

60 +> +8-5*)0!&8&*"& #$0191(6/$A #,),!! F#$8! +%6/$ #)0'#*&*"&'&*&5"&1." (1#). ),, A ) #6*))+ 6,#,%,)% 3% ),)% #%,D,,,%! 3>> 38-5*)0!&8&*"& #$0191$&*(6#$A #,,!! F#$ /! #6),A,,! 3%&*(6#$A'&*&C#)012 9% # % # A 6,# *,#,,##! #,36*, % # *, #,,3*% ) 6 4% #% 6 A,! 6 #, # #,3#33,*),!,A,#,#,! 3+&*(6#$'/8-) ),A)#,#,,,,!,,# 6 #%, 3,%,% #,,#3! ',)*,4%(#4%/#6A# #####,! 33&*(6#$)C&-)'&*&C#) # A,# *,#,##,#! 3 )6# A 6 #% # 6 3,A 4!3A*#! 37&*(6#$)6A($-)?5")*012 ##A6,#*,#,#),! 3:&*(6#$!"(&*'",$#*#). # *, %,3,%#3,#%#6 #)*#!

61 3<&*(6#$'A(0) 2#A6,#*,#%,#,###! 3=&*(6#$1! *$A".8#612#)0)&*" #A,?>==G7084 =M47N! #6 A 6,#*,#, 3,#! E, 3, 6 3,A *, # 6 3,A *, **,,%,*,! ## A 6*,# #,, #! C3, 3, 3, 3, ),A # #,D 6 ) %,3! C3, 3, 6 #,A ) ) 6,#! 7 >I 78-5*&(& 0)0'#*&*"&#,-$,,!! F#$:! 7%>#,#$0608#$#)&)1 ', #,, #3%3*,3),!,,*3%,# - ),#,# 36,.% ), 6B6! 7+>#,#$0"!* C,, #, (! 4! 4F $ (! 8! 4F>$ 7308#$#)&*"6# C#?& %6,36#,! 9 *,, %,, ),#% )% * 4: # # D,!-, #1.!&A),( ##!,,36,), 3 6 A % *,, % *, ( ##% D )ABX %=: %1 77>#,#$0!#*$&?#) 770'&*&5"'" E6,# 6A),+ A % 3#D - # 3,,3,,,3, 3 3.% ##,A %47#,3*A,, * -., 3, 3A(:#%

62 3, 3#6 A *,#, %,-!*.%,A,#!(,#S!/ % A,#,3% 3, 3 A, # #! /: % #S! 1 -##7.% 3, 3,) 3 6,A % *A,,,3, 3#S!: % #!, *3*)6A,-,. #*,% 3,,3A,3*#!4% #,! 77+$A "*'"'&*&5"&10.* 77+$A "*'"'&*&5"&10.* 2#,3,)+ 'J,,,3% 'J*,`7 % 6 'J *, #, 6,,, % #% **/ > O/ '>I 0/4(/+4118*,6#,,! *,#7 ##36#3 #, 36 # 3##,)*6! &D66*D,6# #3*,,)6D! # 3# D, #A#,, *,,6#!6*,6 #6 ) 6D,,,,)'*,63A#,D,,# 6'> 4 / +4110! ', 'J 6** A #6,,,!! 77;$A "*'"41"'#),*%,,,,,,,% A##6#,#! L,*,#!,*,#, 6 A 2'J (!48! ', #,,#, A+ 3)*A,,,,4%7:#- #!4%: ##S!(% :#.% 3)*A, %1:#% *,,-,. %: #! '3,#*4(#?/:63,A,36! 56#3,),,A###%!'>? 704(M0N%'>?44444M8N%'>?4444(M/N! >,* ) *,: #% 66?/:%

63 '* 6,6 *, 7: #% *#!(: #% A66?/:! '36#A*A#!44#A 66?/:! >6 A 6 )6 /!',,A ##'>I0/ = 4M4(N'>I0/ = /M48N! B)),6AD,!,*,,#6#A36! 9) *,#6 A,,#3##!! A8% #! 77<#5&1. B)),6A D,!, *,,#6 #A 36! 9 6 6,, A, %,,# # FB, $B?,41=7!M(4N! C 3 ) ) %, ) %, 6,)!,)##! )*,,B6#! *, 3 #% 6, %, 6 A # # *, #-,6 6,*A,,6,3 )6.,, B6#! 77=&(06&*")0'#6-)""12&8/(1*",#,, 6 A # B-, *,,.! ) 6 A, * 8 # 6! H ) ###BX %1=! C,'J%'',)#!))) #3#,,!>6AD),,,),H6 )!C))####- 'O,, '.+b1:r ',,##6#,#%,#!, )#,))),####1=R ',,,! : > J>I :8-5*&(& 0'#*$#5".&'#41"#,-$,*,!! F#$7!,#! :% #*$#5&B6#!"&0",& &*"& :%?,,#,

64 ',#,A,#3, A)! :%%2%#,, 3 #, )** B6! *#A+, ), 36 3,, 3 *,3,*,4#%,,#,%, # *% * ),36 #,,*,#36,,%,,3*36,%,,3*,%,H)%,),,,*-.3%,,! :%+#,,3* ),,, A)6±:#%,*,36A±8#%,*,36A±:#% ),*,A,3,*,±:##! ;I>>I ;8-5*&(& 0#,!"&A#,-$,#,!! F#$0! ;% *#($'&#,!"&#)& E,#+ #-#.,! -., *%, % *,% <I>>I <8-5*&(& 0#,"#A#,-$,,,!! F#$=! 9 ),,# % ## B6% 6 #, # 7,3! <%,"-#,-$&*"'&.91012"A58&.91012&'01"A,,+ #6%,*3% #% %,A,#6# %#)!

65 = GJ =8-5*A($&5*"& #$01916# ($&)06C&$*#41",, 3*,!! F# $1! =%*&. %,36,#% 4!,, *% % *, %##+,%,)#3,% %,36,#% 36,%,*% )*O,6,* )*O,6,#%,*,#,D#! > M #! 0 4!'>? 704( 2#, (!'>? 70:4 #! 9 3! #, 8!'>? #! 2,,!Y# /!'>?4444( 2#!23#,, :!'>?4( 7!'>?4(0:4 2# 3! 23 # 0!'>?4/: 4 C,3 L3 1!'>I0/ :4 33!#, 4!'>I0/ :4 4 33!2Q-3. 44!'>I0/ :4 ( 4(!'>I0/ = 4 6,! #, 48!'>I0/ = / 4/!'>I0/ =7 6,, 4:!'>I0/4 4 Y*,3D 47!?>==G !?>7(G708= 8% /%?, 0 4=!?>=7G=104 7! % 9 *! 2 4 6F$ 41!?>=7G=104 7! ( 9*!96 (!?>=7G=104 = ',! 2) 6!

66 %** #'A! *$0 (4! B, B?,41=7! ((! 2, 2?//!4(!4!-7.,3-41=. 2?//!4(!4!-0.,-41=. 2?//!4(!4!-=.,,-41=. 2?//!4(!4!-44.,*-41=. 2?/8!8!4!4!-4., *,,,, -H, 41=8. 2?4((!(!7!-7.2)*,: #K*8 7 # (8! F2 #,$! F$ % =(! (/! #,, (:!,,D %,C3,,! 3 ',#!! D41=/!

67 !"#$ G 3% > M>> ',##3-.#,, #, -#., #, /01(' /01/' #! 2#! 4!(!C 3 -.,# #!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5,,, #,-#. * 8: #, 3'45*"&6# ($&)#) *,, #%,,# # ## *#,#!! F#$4!/! 78-5*)0!&8&*"& #$0191#,-$ #,,!! F#$4!:! :'45*"8A60B'5&(0"'&$8#"#,-$)8(6-5*8#C#)*"'&&!-)"DEF &+/:( 9,, % # %,%,%% 2+/:(8 9,, % # %,%,%% 2 34## 5 ( 6( 7( %>G %8-5*)0!&8&*"& #$0191!&$"&C-) #,#3%3,%,!! F#$(! %%># &.!&$"&C-) 3##,-#.+ % 6#% #3-#.! %+0!&8&*"& 5&'A(0)& 2,,-#.3A) +.*%*6*+,+

68 8 4: #%,4:R,, =: #%,=:R,36! #3, # A 3*!.)*%*6*+ =,+ 9H6*% 7 #%,7 R),% 4 #%,4 R),! ',,,-#. 3A##'>?44448M:N,4(! Y #,, -#. 3A##'>?44444M8N%,BBB! 3 #,,-#. 3A # #'>?4444(M/N! %7'C& #)&*"!&$"&C-) %7 3, E6,,-#., *,,,), 3,% A, # ####3###!',36#3,A%,,,,! +> +8-5*)0!&8&*"& #$0191(6/$A #,),!! F#$8! +%6/$ #)0'#*&*"&#,-$ ),, -#. A)#6*))+ % % 3#! 3>> 38-5*)0!&8&*"& #$0191$&*(6#$A /! #,,!! F#$ 3%&*(6#$'A(0)& 2#6A,#*,#, #% ## # #3#%,## # #! 7 >I 78-5*&(& 0)0'#*&*"&#,-$,,!! F#$:! 7%08#$#)&*"6# C#?& ',36 3A # * (!! F9 #$ /! 4! 4F2#)#,36$!, -#. A #6,,# % # *#!

69 ' A ), 3,,% B6! 9# #6A ),,))64 #! 7+,A #)&*""&8/(1&*"'A(0)& 2 A 3,, * # #, ), *!&*A 36 H A%))*A! #%, 6, )# #A#3,,3**! ># D#, -#. 6 A,)! C),# 6 A, ), A #,36# )* 3,# )%! C),#, 6 A,, ), A #,36#)*3,#)%),! >* 3) 3 ) A 6,, )#3% 6, #! #,),,-#.A )3#####! C)6A,)H)#, 4%,3 # '%,,3 '>? //=4 M4N! H )6*A,?>00G=1844(M=N!,%, #3, ), -#.% #6,, ),3 # '% ) ) 6 A #, 6D 3! >6 *A #,3,3,3?>7/G=184 ( M7N! #,3,3A(%(! *A, ) A * #, ( R,[4 R *!,%, *A 6, *#%6A#!,%, *A6,*#%66A**,##A! 73L$0!&*")&($)0# 1"*&.91.N!###12#**&O,-#. %, 36# ) A#,#!,, ),, 66! 233*#6)! : > J>I :8-5*&(& 0'#*$#5".&'#41"#,-$,*,!! F#$7!,#! :%I& &*"&6 60($96"*"! ##,-$ ', #, A,,,A,DB6!?, #A3***!(!8! :+I& &*"&)1&("#,-$

70 @)*A,D #, # ),-#.,4! L!,D# 4 *A : #)*A,D # ( 9*A,36 4 #6,# 8 9*A : /, c. : : 9),* 7 53 c. ( #,), ( #,), 0 &*A = C)% *A ',,+ 8 6,,3 %,6/ # ( ',,#+ 8% (,,3%,67 # ( c., #, 3 6 A 33#! :+% *A *A#6)6A,*)6[4 #%4 #! :++9*A >*,36,-#. 6#A/# 3%,#?>7=G=184 /M0N! >*,-#. 6#A/# 3! >*#A( ##! :+3,,,-#.3A,,#± %:R! :+79),* 96#),),#*#),## A±4#! :+:53 *,-#.#6A), )6±:#! :+;&*A &*AA,*,#± 4#! E6 % ), % 3, % 6#A3*A!

71 >,, ),# * )3)*A#4 #%3# #3#,,3**%)! 9 3!' #*%,36,,! :+<C) H ),-#.% *?>00G=184 4(M=NA#,4! E6 #, ) ) * #,3,3% *A, #,3,3% *,#?>7/G=184 (M7N%A),(%(! *A ) 6,A,3 '>? 704/40 M(N! *AA*#,( R,[4 R! :3&(& 06#($/6#)&*"&# 1"*'&!")& 5")")0'#*&*0!" % ), #, *!7!8%A,3)*#4 #% )!,#3,! ;I>>I ;8-5*&(& 0#,!"&A#,-$,#,!! F#$0! ;% *#($'&#,!"&#)& E,## ( -#,.,-#.! <I>>I,,,!! F#$=! 9 ),,# % ## B6% 6 #, # 7,3! = GJ =8-5*A($&5*"& #$01916# ($&)06C&$*#41",, 3*,!! F# $1! =%*&. (,-#.#+ #% % %, 36, #,36 #3 ***,#% 36,#% )%,#,D#% #! > M #! 0 4! '>? //=4 &,!?, (! '>? 704/40 2#!?,!* 8! '>? #! 2,,!Y# /! '>?4444( 2#!23#,

72 , :! '>? #! 2,,!' 7!?>7/G=184 ( #,! #,3,3,, !?>7=G=184 / #,! '# * #3 =!?>00G=1844( H) %** #'A! *$0 1!, # 3#,36 # %B?%41=7!

73 !"#$ G 37 LGP >L I ',##3-.#,, #,36 ##,#, /01('/01/'#!2# %&'(($#(#)&*"& 3 -.,,# #!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5,,, #,# -#.,36 ##9#X:% %*4:#,! 3'45*"&6# ($&)#) 3 2 ## # % #,%,, %! 3 %, #*%),3D#! 3%',36 ##,, )# #%3,,,! 3+ '3 *, #%,,# # ##,#,#!! F#$4!/! 78-5*)0!&8&*"& #$0191#,-$ #,,!! F#$4!:! :'45*"8A60B'5&(0"'&$8#"#,-$)8(6-5*8#C#)*"'&&!-)"DEF &+/:( 9,, % # %,%,%% 2+/:(8 9,, % # %,%,%% 2 34## 5 ( 6( 7( %>G %8-5*)0!&8&*"& #$0191!&$"&C-) #,#3%3,%,!! F#$(! %%! *$ >6A#,8(%:'>?410 4M44N%,,,# '>?410 4M44N'>?410 4M44N! #,#4! 4!3**##'>?410 4M44N L! 3** 2# 8(%:

74 4 #3*A*-'.%0,%# 6+ #,,, # #,,,# ( #3*A * -'.% (=,% #6+ %*3%#! %H3% (%: / 3*A)*%##%)6 4?,#6A,'>? /8 M4N! '#,A),?>==G7084 =M41N!,%,#),,36,#)%#6 A,B6,%,,6,*A,! %3 A(0)& ###6 A %# 6 #) %3#,(! 2#6 A,, ##,%,,D 6% 6 #3*A * #,*A ),,##*#!(!08! (!#,,## L! 3** # 4 5. d(##%r% #6+., % 0: ##%R%)6+ ( C*A)*%,##6+ 8 C*A D % R% )6+ / C*A% 8 % R%6+ 8 4: %: 4 7 4(?,,3 '>? 704/4: M/N '>? 704/(7 M:N '>? 704/4( M8N '>? 704/(= M7N E6,, *,,,), 3,,% A 3, #%,#,,,# %, #, ## 6,! %7# &,, ##, ),,A##'>?8((: M48N!?,D #6 A,,)!&,,, H,3 #6 A 6,##,%, 6, #,## #3**#,,,!? 6,,*A,, ##!

75 %:# &$'"A56(&.91 ' ##%,,% ) ),,+ '>?8 ( M4(N% 3'> 17 8:M4=N% C,B6#A,,,#,3%, ),,)! %; A(0)#($&,"5"#)&*1! *$! 6*,,,% #3*A ## '> 17 4( M40N% 3A # *8! 8! #, ##, -#.,36 +> L! 9,,,36 *#4 # +8-5*)0!&8&*"& #$0191(6/$A #3*A *,-'. 0,,4%7,(%( (=,,(%:,:% H #, * #,),!! F#$8! +%6/$ #)0'#*&*"&#,-$ ),,36 ##A)#6*))+ #% 3,,3,#% #,)% )3%##3,) #,,)% 3>> 38-5*)0!&8&*"& #$0191$&*(6#$A /! #,,!! F#$ 3%&*(6#$!&$"&C-) #,A),?>==G7084 =M41N! ) #6 A,# *,# %,#%##,## #! 7 >I 78-5*&(& 0)0'#*&*"&#,-$,,!! F#$:! %0

76 7%&A*'"60($96"*"& ##,-$ 5,36###6A,%,,36 #),,,! > 6 A ##% 6 # #6, # 7+08#$#)&*"6# C#?& ',36A,##*# /! 4! 4 F2 # )#,36$ (! 4! 4 F9 #! #$ (! 4! 4F$! ',,33,36A*! 'A,),3,,% B6! 9# #6A ),,))64 #! 73'C&!"(&*'"1!*$#)#'A(0)#). C*A # # #6 A *, /! C),#%3A##3**!(!0 8%#*#! /! # *A # # ##,,36 #*A#%R, L! 2,,, #,, # 4 29(,297 7 =,36 C*A,#,,A*#%*,3 #'%,'>? //=4M(N%[4 R%( R*! C 3, # A #, 3**##,##*#/! 77$&,"5"&1.&!$# 9!"(&*"&)!"(&'&12($&1.#*&*012 3,#,, % A, * *! A #,B6)!# 3 ),*A,#3 A 6 %A,,*A#! *A#,,A*#[4 R( R *!,A3,#3,!&*A 3,# A % A # *)! ', )# A, # ),%,,36! ' 6 # A, )! &*A##)4:#!

77 7;&8/(1&*" C) ## 6,A 6 3,%#%#! C),#,#A),6 36 ), A #,36#% )* 3,# )% ) 6 36 ),! ' ) ) 6% %,,%# A # #)# 3 3)*A% )!')#A,3,,!, # # ) # A D, 3#,,,,,,,#! C) 6 A, ) H ) # *?>00G=1844(M(:N#,,'> 17 4(M40N! ) 6 *)A )#,,36,D! #H%%),),% # A 3 *A%, #,,# 3, )! 9! 7<6#"*0#,#1 ' 3,3 6 3 A ),H!, ) ), # #6,A,%, #), D# ), % )#,,%7 #! #)#6*6A,36%3 *! E* #6%,%, # 6 ),H 6A,!', 36 )#% 6 3 A ),H! '6,6,A!,6A ) 3,3!, ) ), ##6,A,%,#),D#),% )#,,%7 #! E ) % 6 6 A ),# ) # 8 #,,36 4#,! 7="5/8*&1.&)&($)0'A(0)&($&,"5"#)&*8#1! *$! ')A,,3,)+.#%#( 8 *, %:,4% G# ( %. ##3#,#),,)%,#6B6%. # #,,% #0,%,. 0, % 36 3, * # 8 #, # %. 3## #0,! B )% ) #3,)#AB6! >6,A6,,##,36 0,!'##6,A)3,B6!

78 7L$0!&*"A56(#*8#6# C#?& 5,36%,36#)%A#,#! E6 ), 3%, B6%,36,,% A,,36%,! 2 3 3* #,366)!,, 6,36,,,3 #! #A,,,% 6 #6*A,,36! : > J>I :8-5*&(& 0'#*$#5".&'#41"#,-$,*,!! F#$7!,#! :%I& &*"&6 60($96"*"! ##,-$ ', #, A, #,,A,DB6! :+I& #,36 # L!,D #,D,, 36,3,,, 4 5# ( *A## ( 7 # ( 8 E,,*A / C) : &*A,,,36 8 / # ( 7 #3*A*0(=, 7 / # ( 0?,# 3, #6,# =?,,,6,H,3 1?,3** :+%5,6,6, #, ',,D6A#,,#!5 A,##,# /! :! 4',,,36 ##! :++*A## *A # A * #% * 3,#%[4 R( R*!

79 :+3C) A),)H)#,4%,?>00G=1844(M(:N! :+7&*A,36 &*A6#A*,),3*# %:#,),!&*A#66A),)6±4#! :+:#3*A* #3*A**)*,*=#! ',,D 6 A # % 36, )#!'*76#AA,'> 17 4(M40N! 6,A0(=,!#3**A, ##,# /! :! 4 5,36 ##! 6,, #% *A 3**, /! :! 45,36##! :+;?,,,6,A,,'>?8((: M48N! :+<?,3** 3** 6,A 6, #,! 3** A, ##,# /! :! 4 5,36 ##! :3 0!&8&*"& #$ #! $01*012A56(#*8#6# #, #, (! L!,D# 4 *A ( 9*A,36 8 9*A : #)*A,D# 3 # ( #36,# : /,c. : : 9),* 4 # 7 53c. 0 &*A,,,36 8 c., #,,,,366A33#! :3% *A,36 *A,36,,#66A),* )6[4 #%:#! *A,36#66A),*)6[4 #% :#[:#O4#! >, )6 *A,,,36 A ),*66#(:#

80 :3+9*A,36 >*,36,366#A/#3#%,#?>7=G=184 /M((N! >*,366#A/#3! >*A+ 4(##,,,,% 4:##,,36! :33,,36,,36A,,# ± %:R! :379),*,36 96 #), ),#,,,36 ),# #A[4#%(#! 9),,36#6A),), -,, ), #,% #),.)6(#[4#! :3:!53,36 5,36 #6 A ),,36,,,)6±4 #! :3:53,36 *,36#6A), )6±:#! :3;&*A,36 &*A,36#66A),*)6±4 #!,36[4 R%4:R! :7&(& 06#($/6#)&*"&)& 5")")0'#*&*0!"# 1"*'&!"A56(#*8#6# C#?& :7>3*#,36 E6,D,3##,36,)%6, #**!7!/3 *A!), %B6! E6*A,36#,*)6 4 #, # 6 6#% A,36 3 *A, 3 *,#! >, ) # 3, # #! 9 3! :7%>3**A,36 >,, ),# * ),36 % ) #3,, 3** # *! 9 3!' # *%! :7+>3*#3*A,36 E6 #3*A*, ),#,, * /! :! 4 F',,,36 ##$%,#,,3**!

81 ;I>>I ;8-5*&(& 0#,!"&A#,-$,#,!! F#$0! ;% *#($'&#,!"&#)& E, # # ( -#,.,36 ##! <I>>I,,,!! F#$=! 9),,#% ##B6%6 #,#7,3! = GJ =8-5*A($&5*"& #$01916# ($&)06C&$*#41",, 3*,!! F# $1! =%*&. (,36###+ % #%, #3%, # #,% 36)#% ),#,D%#! > M >#, /! :! F',,,36 ##!#$4!

82 18-C#)&610K"'&1.&12*"1*& 33% ($/6 4!4!',#! ',## 3 #,,,, 3 #,#, /01('/01/'#!2#!! 4!(!C! 3,# #4!4! 4!8!C)! 5 #%,,, # '> 74 ( M(4N #, #,#,#,,,!( #,%,!4:#,,###! C, #% #3%,##,% *3#,% *D#3#%,,% )3##,! 4!/!*,! 4!/!4!',,3#)*A3,),) *3D#! 4!/!(!'3 *, #,,# ##,#,#!!! "#"! 4!:!#,!,,*A,*A,# #B6! #,,!!! "#" 4!7!*% 2 + /:(8 ',, % # %,%,%% 2/:(88',%,#,%, % &$"&C0 (!4#,#3%3,,!!!!!(!4!,(!/!

83 %># &.!&$"&C-) 3#,,, 3# # A 3#% # 6),=##! 2A,,D,#! %+0!&8&*"& 5&!&$"&C-) %+5 2%*,3'>? 704/4:M8N6A#),# #,,#4 /! /! e',,! #$! ',,, #, #+ 4(,,),-).,,),% 2A3#6A,,,,! # ) #6A(G8*3,,! %+%3** 23A#*4!!4 # L! 23#?, 3** ',,,3, 4 C*A # 6 % 0: ##%,(,4 '>? 704/ R-#G#. 4:M8N ( C*A,%R '>? 704/ -#G#.%)6 : 4:M8N 8 C*A # '>? 704/ R-#G#.%)6 8: 47M/N / C*A D % R-#G#.%)6 4 '>? //=4M4N : H )#?>7/G=184 4 )#, B BB '>? //=4%,8,0 M(7N R 7 <*A)LQ. **A 3 3 %)6.**A )* 4G: 3 %)6 0 >*A%R-#G#.%)6 =,*A% # (: #6% R-#G#.%)6 1 9,#63%R -#G#.%)6 8: 8 8 : '>? 704/ /(M4(N '>? 704/ 4=M7N '>? 704/ 41M0N '>? 704/ 80M4 N '>? 704/ 81M44N '>? 704/ (=M1N 4 C*A 8 %R-#G#.%) H ** * # % '>

84 R%#6+ )B 4% # 2 L! 3#?,,3 3** ',,, 4 C*A,(,4 '>? 704/ # 6 % 0: 4:M8N ##%R-#G#. ( C*A,% '>? 704/ : R-#G#.%)6 4:M8N 8 C*A '>? 704/ 8: # 47M/N R-#G#.%)6 / C*A D 4 '>? //=4M4N % R-#G#.% )6 : H )# ) #, B BB'>? //=4%R 7 <*A ) LQ. **A 3 3% )6.**A)* 4G: 3 %)6 0 >*A% R-#G#.% )6 =,*A% # (: #6 % R-#G#.% ) 6 1 9, # 6 3% R -#G#.% )6 4 C*A 8 %R-#G#.%) 6 44 H ** * # % R% #6+.)B 4%,8, 0 8: 8 8 : 4 =?>7/G=184 4M(7N '>? 704/ /(M4(N '>? 704/ 4=M7N '>? 704/ 41M0N '>? 704/ 80M4 N '>? 704/ 81M44N '>? 704/ (=M1N '> 74 ( M(4N = 74 (M(4N

85 ,!, 6 ),, #6 A,,%#D! + 6/$ #,),!! F#$8! ),,A###*#'CE!9*) ),#3)#)#3#%# #3! 3 &*(6#$ #,,!! F#$/! %,*A#3! :! 0'#*&*"#,-$ 78-5*&(& 0)0'#*&*"&#,-$,,!! F#$:! 7%08#$#)&*"6# C#?& ',, A 36,36 #,,,,!6,A#+ : -4. #+ 8 4: # %, 4:R,,,%##% =: #%,=:R,36%##! E6-4. #6 A 3% 6,36 36A ),,,, 3)! 3** 3%, %)+ 4%( -(. #+ : #%,: R,36%##% % 1 #*,3,,###) 3 * 1 R -#G#.K *A # 1 A,, 3! ',,33,,A*! 'A,),3,,% B6! 9# #6A ),,))64 #! 7+ 0$)&&*"!"(&*'"'A(0)&N*" #$010)606& 'A&'A6A6 0'#*&)1/8#$#).!"(&*'"O ) ** *# * # 6 A # #,,#! C ), *A,,*,)##,,!,A,#,% 3!

86 73,A #)0)&*""&8/(1&*"!"(&*'" A 3,, *% % *A ) 3 * O( #-4: #,.! &*A,3,#6A( #-4:#,.)!,, A 36 ) #, ),*! *A#,),,A*#% *,3'%,'>? //=4M4N-#,BB.!3,#% A #! E6 *A# 6, # ( R *% # A 6 * *, ##!,%,*A#6,# 4 R*%#)6A! H),,?>00G=1844(M8 N,,A4% # '%,'>==G? //=4! 7:L$0!&*"6#,A #)0 ',, %, 36# ) % A #,#!E6),3%,B6%,,),,%A,,,%,! 233*#,,6)! : #*$#5&.&'#41"#,-$ C,!!!! 33A###!(! #*A,D+( >*Af4 ##!,± %:R! 96#),),##%,,[4#(#%*A,, 4 R! >**A,, #,3,3?>7/G=184 (M(0NA,,#8% ))6?>0 G=184 7M(1NA,,#8! #,, ',, H ) H #) B * )6,3#%## #6 ## 6%R : >, 6 J 4 ##,3,3# 3*,8 #% ',, 6 J ( 7-29(. 4% 4%7 7 4( ;,!"&#,-$ # (,,###!C,# '4/! <,"-,,,!!!!'4/!

87 = # ($&)&6C&$*#41" #,3**3!!!!F#$! '3*A4# ( 6#A,##*#3 #%,36 #3%,#3#,% 36!( # 36!4:#,,% )#,##*%,#,D*% #,,! 4!6"(0)"9&* 4:! '>?4444( 2#! 2 3#,, 4! '>? //=4 &,!?, (! '>? 704/4( 2#!?,!* D 8! '>? 704/4: 2 #!?,! 3, /! '>? 704/47 2 #!?,! 3 :! '>? 704/40 2#!?,!* 7! '>? 704/4= 2 #!?,! * 0! '>? 704/41 2 #!?,! #,*#,*, =! '>? 704/(7 2#!?,!* 1! '>? 704/(= 4/! '>? #! 2,,!Y# 47! '>? #!2,,!' 40! 6! 3,% #,* 4=! '>?(8 7 2, 41! '>?8 ( (! '>?8((: 3,!,, (4! '> 74 ( #,! ',, # ((! '> 17 (8 2,! ',, 3# (8! '> 17 8: '3 (/!?>==G7084 = D 2#!?,!* #,# 4! '>? 704/80 2 #!?,!, # 44! '>? 704/81 2 #!?,!, 6 4(! '>? 704//( 2 #!?,! **)LQ 48! '>? 7084

88 !"#$ 18-C#)&610K"'&1.&12*"1*& 3+ 10(1*""('#6"*")&($)'#*($A'10.*012 ',## 3 -. #,,##, #, /01(' /01/' #! 2#! 4!(!C 3 -.,,# #!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5,,, ##,36#)! 3'45*"&6# ($&)#) *,,#%,,####,#,#!!! F#$4!/! 78-5*)0!&8&*"& #$0191#,-$ #,,!!! F#$4!:! :'45*"8A60B'5&(0"'&$8#"#,-$)8(6-5*8#C#)*"'&&!-)"DEF 2 + /:(8 ',, % # %,%,%% 2 34## / (+ 6( 7 ( %>G %8-5*)0!&8&*"& #$0191!&$"&C-) #, #3% 3,%,!!! F#$(! %%># &.!&$"&C-) #)0'#*&*"&('#6"*"& 3##+,,, # *,,! J#Q411/M:N%,,,#,!J#Q 411/M:N! %+0!&8&*"& 5&!&$"&C-) #,#,J#Q1/M:N! %3A?01"! A5(." #('#6"*"& C6#,+ %:G# ( O#% %=G# ( O# %7'C& #)&*"!A5(." #,A6*! L 6 A 6,,,)#,#! J#) #6 #A #,,!

89 +> '#6A,,! +8-5*)0!&8&*"& #$0191(6/$A #,),!!! F#$8! +%6/$ ##10(1&*"&)&($)*&)"12*" ),%A)#6* ))+ #+ )6,D,!'A, # 36A,, D,!,A #) # 36A, #!C)66,,% )6%,% )! ++6/$ #('&6"&*"&)&($)*&)"12*" 6 6A )! A 6, #, ) #+ #3,% *% #,% ),*)% *,3*,3,%,*! C A # % 3 #6 3#!,A*,! A3,±4 R,*36! 3>> 38-5*)0!&8&*"& #$0191$&*(6#$A #,,!!! F#$/! 3%&*(6#$!A5(." J##6 A % % %, #% 6 ),,3, 3# # # #* ) 6 4 # 8 % 6,, #A, #AA! 7 >I 78-5*&(& 0)0'#*&*"&#,-$,,!!! F#$:! 7%10(1*")&($)*&)"12*" )H#3%,%3 6#%,,*#!#,,) 66A)! 7+'#6"*")&($)*&)"12*",#A! E6,36,%##6A, )%##%#6A! #6A)B6!

90 A#6%#,,))-#)6,.! #)6A,##*A! A ),, #6),,#!6*,,6 #,4,!,(/,! ', 36# ### A ),,#,),,! : > J>I :8-5*&(& 0'#*$#5".&'#41"#,-$,*,!!! F#$7!,#! :%I& &*"&6 60($96"*"! ##,-$ ', #,,A * # # * # * 6*,,,,! :+I& &*"&)1&("#,-$ :+?,# # A, #% 6 A,6,,*A#J#Q1/M:N! :+%,,,*6 >6,A)*3,,3#,, F'!*3,$M/N! ;I>>I ;8-5*&(& 0#,!"&A#,-$,#,!!! F#$0! ;% *#($'&#,!"&#)& E,#+ # ( -#,.% # ( -#,.! <I>>I,,,!!! F#$=! 9),,#% ##B6% 6#,#7,3! = GJ =8-5*A($&5*"& #$01916# ($&)06C&$*#41" 1!,,3*,!!! F#$ =%*&. ( #+ % # 6, 6 36 # #,6#)6% ( #+ %,3#%,,##% #%

91 ,#,D#! > M #! 0 4! /48/ '!'# (! '!Q, 8! '! Q 3 Q5>,, %** #'A! *$0 /! F'! * 3, $! C &',##&':!8::4G:G1(,411( ( 8! :!!#J#Q1/!B?O411/!

92 ($/6 18-C#)&610K"'&1.&12*"1*& 3; #,A #)&,$#*A&(K&5$#)8# 5& >%!"#$18-C#).610K"'&1."12*"1*.NO ',## #,,#,,,, 29(,#,/01('/01/'#!2#!! %&'(($#(#)&*"& 3,# #4!4! +&'(#,-$#,./$012 9, #*#,,?Q ( ##*0#! 3'45*"&6# ($&)#) *,,,#,#!!! F# $4!/! 78-5*)0!&8&*"& #$0191>#,-$ #,,!!! F#$4!:!,, *A %,*A # '#B6! :'45*"8A60B'5&(0"'&$8#"#,-$)8(6-5*8#C#)*"'&&!-)"DEF 2 + /:(8 ',, % # %,%,%% 2/:(88',%,#,%, %&$"&C0 #,#3% 3,%,!!! F#$!(! ', #3,A H,3, B6!, #, #3 6%,,,D% A )! %># &.!&$"&C-) 9,#3,##),,,! 4! 4##3,,,

93 L! 9,#3 4! 23#3- ##3. #!B%BB%BBB!4%( '>?4444(+4117 (! '3##, C,'>?4444( ! Y#'>? !B%BB /! :! 2 3# 3-66#,. & 6,!B%BB%!4%(,!B%BB%BBB!4%( '>?4444(+4117 Q) C3 & '> 17 (:+( 7! &BBBC:7B? 0! ' C, '>? ( =! Q, 8:G:, '>J> 4(:14+( / % A(0)# >6A,4! %% 06C*"&1 ##6A#)3#,!BBB * F,D #,##$ C:7B?%411=!#,7! # # ),, 6 A 3 #,(! (!## & 4! *A##)6R 4% 4%: /!:!4 (! &*#%,, #%## B BB %: 4% /!:!( 8! C*A3#%#6%R = 0 /!:!( /! C*A)*,%)6%R 4%( 4%= /!:!8 :! * #3 K H 3) #%)6?,! C:7 %= %= /!:!:!4

94 7! 3**3!'2% ( ( /!:!7 ) 3, 6 %,,*,'>74G 17: /,3)! *3,A 4 %+(K&5$ # # ),, 6 A, 8:G: % 3#,8! 8!#,8:G: L! 3** #?, 4! %4## 8:O: '>J>4/(7 (! 8! /! C*A3,#6R #G# :! C##-.) 6R#G# : := '>J>4/(0 (/ '>J>((:1( 11 %: '>J>4(:1( '>J>4(7 04 7! '3#6R :8 '>J>4/(7 0! :( '>J>4/(0 =! C*A)6R (%( '>J>4(7 74 1! = '>J>4/(0 4! : '>J>4(:18 %3J# '& 20.*0 E6,,,*,,%A,, **! >6A,*,,%,Q)-*,,,,,#.,B?,! %+#($&)0!&$"&C-) C,#3,,, # *#!!! F#$! 6,#3, #?Q ( ##%A),,3! 26,, % 3# A,),* *,3'>J>/: 4/,,)!

95 %3'C& #)&*"!&$"&C-) %3'C& #)&*"'A(0)& 3,,A),# ###,##! %3%'C& #)&*")06C*"&1& 363,A6,,! %3+'C& #)&*"&(K&5$A Q A 3, % 6, #3 #6*A! C A 6 #,%!>,) # #! C,,,, A #%,A##,,#,# C ) # #%6#! +6/$ #,),!!! F#$!8! ', #, B6,,*A, ) )##! +0$)-*"&!"(&*'"!"*&5*#,"$A!"1*. ) 6,A ## -. # #%,,*A### 8 G% 6 ###*#63,*,! 3, # # A!,3 #,3,-,#3,.A),T(R! )#, ) # # 3#,3, 3,% # #3,##! 3,%#6)%A#,! ), )* % ), # )* 6*,#!,3,#A+,,3# %),3#%)6±(R,#3,! )**,,,,A ),,,,,#! +%6/$ #A'C& &*"&!"(&*'"!"*&5*#&(K&5$#). 53, #,, 36,A ) 3 *% 6# 3,! 53,,A#), # ),3+ #36,36*% 3),))#%,,,3!

96 , ) ) 36 #,), ) #% # ) 6 A ) %,),,)A#3! ++6/$ #&8/(1&*"&!"(&*'"!"*&5*#&(K&5$#). >6 A% 3,*, )6 8: O: I% # )6#*! 3&*(6#$ #,,!!! F#$!/! 3&*(6#$'A(0)& 2 #6 A,# *,# %, ####,##! 3%&*(6#$)06C*"&1& 3 # 6 A, #3 % #6 3, #! 3, 3 6 A,#%##! 3+&*(6#$&(K&5$A Q 6 A # # #% 6# #6,3,,D6#3,! 33&*(6#$!"(&*'"!"*&5*#&(K&5$#). )#6A,##3,#%6#,,#,!,###A)64 R # # 3,,# 3# # #, ## 3,, 3,A(,! 70'#*&*">#,-$,,!!! F#$:! 7#.'$#)&*"!"(&*'""#6&1#)&*"16$0 ',#,%#,#B6#%,B6, 3,##,D 3, -,.! > C#, #3*B6,,DC#! '3,##+,3,#%,#*% * 3** # ##,#! 2 ## #*A ) #,/ /! 9), # #,,,*A

97 #d##% *A ',+ (:% ( % 47% 4(%= 1%7 =% 7%8 /% (% %=: %/( %8 %4= %4: % 0: *A # #% R%#G# #R 9),# # G( 4 =8O4 0 O4 :1O1 /=O= /(O0/ 8:O7: (0O:8 ( O/ 48O(1 =O(4 0O4= :O4/ :O48 /O= /% O:%( 3,## A,,D #,!C#?Q ( 3A#,1L! 4 7,,3A#,:L! 0 = :##?Q ( ##,, L! 3**,,?Q G( 4,3 * 3, 6# C7/B? 8 *A# C7/B? #!4/ #) =% 8,3!!## C7/B? 4%: /% / D!!R-gGg. C7/B? /% =%

98 : 3!!%R C7/B? 0: 7 H)%R C7/B? 1=% 0 D%R-PGP. C7/B? /%: 1% 4. 3## 9)##6A#,## C#-,.! 7%0$)&&*"!"(&*'"!"*&5*#&(K&5$#). # #,A ) ) %, B6! ) # 6,A %,3, 3,% # #3,##! ####8:G: 2 A,% ##,, 3 3 3* #)! # # A 6 # ## # # # 7+08#$#)&*"6# C#?& ',36, ),, A #,,#,# /! 8! 4! ' )6% 3% #,,D%, 3, ## A # # *# ##3##%,#B6#! 73&A*'"&$!#(K01* ',, #6 A %, # 77-,&$12*#5#8"1*&, #,, #,, * B6! # 6 #A ),##,A#) 6 4 #!,D 6 A #), )%!*:#! >,),3,*,3*3,##,!%)! ), ) 6 #,A,,# -#.3,A*,#,%)A#,,, 3,# # 3**% *,! >6 A # #! C 6, #,, 3,#! 6,,3,#66A%)#-#.#%6 4 S-##)##.!

99 ,3 * 3, # # ),# 3, A,7! 7,3 * 3, # # ),# 3,,,#, #-#G#. L! 3,##,3 4 C-##.+ 84%:K(:% K( % K47% K4(%=K1%7K=% K7%8K/% K(% ±:% ( %=:K %/(K %8 K %4=K %4:K % 0: ±8% 8 C, -##. % 0: ±(% / Q ± %: 7;,A #)0)&*""&8/(1&*")&($)06#,A #)0,$#*A&(K&5$#)8# 53,#?Q#6,A)6#3,3 3 *! ) 3, # # * 6 *A,% 6(3,,3*#),#-#,F$.! C#, 3, ), 3 Q,%,3#3*! Q,,,) Q #6 A, *)6,#)'>J>4(:14G( /*9; '>J>4(7 04! C)#,A),###*A! C)#6A,),*,! H)36A,##,#1! C3,, 6 A %,,,! C3,36%,,3 A )% # #! C3 A,,,,#!?),6A##! C,B6%)#6,,A,)! : #*$#5&.&'#41">#,-$,*,!!! F#$7!,#! :I& &*"&6 60($96"*"! ##,-$ ', #,,A B6,D #3,,## ),, # ##!

100 :%I& &*"&)1&("#,-$ &D"6#!"&-) 0! C )*A,D #,# L!,D 4! 5 % *A E,,4, #% *A D (! 5*A3 E,, (, 3 8! '##) E,,,6,,*,0: 4< <=><?>1$<=>?>=1/<=+<$B<%+6 19 /! #3, 3 :! ## 26, #, 3,, 7! C*A# E,6,:, 0! *A%,3%D E,6,:, 3 4< <=><+<CD$:1=>E6 </$%6 F+ 4E +6 F41%+=E<$B<%+6 1C+ =! &*A H ) % D :%%I& &*")C&41")#41"'A(0)& (4# C)*,06A6,,),! A, ##,# (!(!4!,3, #36,A),6,)#! :%+I& &*")C&41")#41")06C*"&1& C )*, 0 6 A, 3! A, ##,# (!(!(!,3, 6 6 ),A! :%3I& &*")C&41")#41"&(K&5$A C)*,06A,!A, ##,#(!(!8!!8L!4 (! :%7#!"&$!6&$A0('C& *"'-)!"(&*'" C)*,06A#)3,#!'#, D,, ## #! A,##,#!:!(

101 :%:#!"&$!6&$A0!"(&*'" #) # # 6 #A A 3,,)!C)##,3)! A,##,#!:!( C )*, 0 6 A *A!?, %,'> / 4%?Q#,#!*A,,6A,#:!:! A,,%,7 :%<L"&*"*"!"(&*'"!"*&5*. ' 6,A ) # #!2A,,%),,7! :%=C&41")#41"!"(&*'"!"*&5*#&(K&5$#). C)*,06*A*A%,3%D 3! &)*A )* # # A, #, # - #,, C 7/,#B?.!&)*A#,,% 6 *A#,,-#,, C 7/,# B?.! A,*#,#:!8 7 :%#!"&8A,#41")&($)0 &*A 6*A )*, 0, )! &*A%#66A),*)6T %:#! :%%('&Q*"'&8/(1*"&)&($)0 H ) 6,A ) ) % )* ) )* #,,3! * )* 6 A #,,!H)#6A661=R! C 6 ),, ),, 3 )+ 6, ) # 1=R -,, 17%:% R 10%1R. S % (: S )%*A! ), 1:% R 17%/R% 6, ) # S % : S )%*A! ))f1:% R6A! :%+#5*&6($D)&8/(1#*.)&($)" 6#A)*A)*##,,3!

102 :+I& &*"&1128#!$01*012)&($)06#,A #)0)0'#*&*.,$#*A&(K&5$#)8# #,, L!,D 4! *A (! 9*A,36 6,, 6, #, # # # #,)#, 3/# 4 #! 8! 9*A >,6:# /!, ( :! 9), *-*,36 ),. 3!7,& (! 8!4111! ),( #%34 # 7! C3,36 6,3-. 0!,) 3, c.,,#,6a33# C )*, = 6,A *A!, ##%*##%,3*3),! *A#66A),*)6[:#! CA?*&"6#61*&)&($)0 1*&-)*#41"6# CA?*. *,36,, # 6 A#,) # #% #6 H * B9B #,) # #-#,) 6 63.! 3, ), *,36 #%, #6 A#,#! # # *,36 A ) #6 )%,3,* 4% ##%,36,3* *#),, %:#,: #!*B9B),6: #! 3*A, A ) 6 4 #! # *A,36 * * H% #6 A : R% = R 4 R,3*,,! E6, #6 A # 4 * B9B% *A #,% ), # * *,,,, A*,,,= R,3*,,! *H*%6##G#%*1!

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'! #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby Gradual diversions of the Rio Pastaza in the Ecuadorian piedmont of the Andes from 1906 to 2008: role of tectonics, alluvial fan aggradation and ENSO events Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

! " #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, #

! #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # ! " #$ %%%$&$' %$($% (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # $ $!,$$ ' " (!!-!.$-/001 # #2 )!$!$34!$ )$5%$)3' ) 3/001 6$ 3&$ '(5.07808.98: 23*+$3;'$3;',;.8/ *' * $

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 "$ 6, ::: ;"<$& = = 7 + > + 5 $?"# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B"',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,.

! # $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 $ 6, ::: ;<$& = = 7 + > + 5 $?# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,. ! " #$%&'()' *('+$,&'-. /0 1$23(/%/4. 1$)('%%'($( )/,)$5)/6%6 7$85,-9$(- /0 :/986-$, ;2'$(2$ 1'$-/-$)('')5( /&5&-/ 5(< =(4'($$,'(4 1$%$2/996('25-'/(& ;/0->5,$ 1'$-/%'')$(($/3?$%9'&-/?$( 5(< @6%-'9$

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

! #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

! " # " $ #% $ "! #&'() '" ( * / ) ",. #

! # $ #% $ ! #&'() ' ( * / ) ,. # Ψ ƒ! " # " $ #% $ "! #&'() '" ( * +",-.'!( / ) ",. # 0# $"!"#$%# Ψ 12/345 6),78 94. ƒ 9)")1$/):0;3;::9 >'= ( ? 9 @ '&( % A! &*?9 '( B+)C*%++ &*%++C 0 4 3'+C( D'+C(%E $B B - " % B

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

! "! #" # $ #% !!*$( & +( $#!,-'( . $ ), ( )* / $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! '

! ! # # $ #% !!*$( & +( $#!,-'( . $ ), ( )* / $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! ' ! "! #" # $ #% & '#()!!*$( & +( $#!,-'(. $ ), ( )* /0 1234 $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! ' 6,!(*$(- (,('& 9 !" # $% $% $$!" #$ # % # &'&&&&&'& &() #* $$ & '' $( $) * $ +"&,-&!" +$ )$ " ## +," )- )) ## &. ''

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

# " $! % $ " & "! # '' '!" ' ' ( &! )!! ' ( *+ & '

# $! % $ & ! # '' '! ' ' ( &! )!! ' ( *+ & ' " # " $ % $ " & " # '' '" ' ' ( & ) ' ( *+ & ' "#$% &% '($&)$'%$ *($+,& #,-%($%./*, -./ "' ' + -0,$1./ 2 34 2 51 2 6.77.8. 9:7 ; 9:.? 9 9@7 9:> 9@>.77 9 9=< 9@>./= 9:=.7: 9=@.7@ 9::.87./>./7

Διαβάστε περισσότερα

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΙ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2017) (ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων. Γιώργος Μπαλόγλου

Εξωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων. Γιώργος Μπαλόγλου Εξωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων Γιώργος Μπαλόγλου 4 η Μαθηματική Εβδομάδα, Θεσσαλονίκη, 7- Μαρτίου 0 Μνήμη Λουκά Κανάκη (95-0) υποθετικό κίνητρο: τομή δύο επιπέδων Ας θυμηθούμε ότι ένα επίπεδο E στον τρισδιάστατο

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016 Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016 Άσκηση Φ4.1: Θεωρείστε τις ακόλουθες σχέσεις επί του συνόλου Α={1, 2, 3} 1. R={(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 3)} 2. S={(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Χεμερινό εξάμηνο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Χεμερινό εξάμηνο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Χεμερινό εξάμηνο 2006-07 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1 ΔΕΥΤΕΡΑ, 9-10-06, 11-13. ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ. Θεώρημα 1. Το άθροισμα των γωνιών τριγώνου είναι ίσο με 180 o. Θεώρημα 2. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 30/03/2017

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 30/03/2017 Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 30/03/2017 Άσκηση Φ4.1: Θεωρείστε τις ακόλουθες σχέσεις επί του συνόλου Α={1, 2, 3} 1. R={(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 3)} 2. S={(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2),

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-! #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

0 1 D5 # 01 &->(!* " #1(?B G 0 "507> 1 GH// 1 #3 9 1 " ## " 5CJ C " 50

0 1 D5 # 01 &->(!* #1(?B G 0 507> 1 GH// 1 #3 9 1 ## 5CJ C 50 !$$ !! $ ' (( ) * ( + $ '!, - (())!*'! -!+ - / (())!* - ),!-* + ' 6 / 9 *, 78) ++)!*! φ( 9 $ * )) 8!' ) ;< 0 = ;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 101-00 Αφιερωμέν σε κάθε μαθητή πυ ασχλείται ή πρόκειται να ασχληθεί με Μαθηματικύς διαγωνισμύς

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών. Εργαστήριο 5

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών. Εργαστήριο 5 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών Εργαστήριο 5 ΕΝΤΟΛΗ: openssl (Linux) Το OpenSSL είναι μια βιβλιοθήκη κρυπτογράφησης για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! # $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A ΚEΦΑΛΑΙΟ Πίνακες Εστω και είναι το σώµα των πραγµατικών και των µιγαδικών αριθµών αντιστοίχως Στο εξής όταν γράφουµε F θα εννοούµε είτε το είτε το Ορισµός Eστω F = ή και m, Κάθε ορθογώνια διάταξη m A F

Διαβάστε περισσότερα

!! " &' ': " /.., c #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",...(.

!! &' ': /.., c #$% & - & ' (),..., * +,.. * ' + * - - * (),...(. ..,.. 00 !!.6 7 " 57 +: #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",.....(. 8.. &' ': " /..,... :, 00. c. " *+ ' * ' * +' * - * «/'» ' - &, $%' * *& 300.65 «, + *'». 3000400- -00 3-00.6, 006 3 4.!"#"$

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λύση Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι διάφορη του μηδενός =

Λύση Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι διάφορη του μηδενός = 7. Άσκηση 1 2 1 Εστω ο πίνακας A = 1 3 2. Να δειχθεί ότι ο πίνακας είναι αντιστρέψιμοςκαιστησυνέχειαναυπολογιστείοαντίστροφος. 1 0 1 Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις στα ϑέµατα

Παρατηρήσεις στα ϑέµατα Παρατηρήσεις στα ϑέµατα του διαγωνισµού ΘΑΛΗΣ 2013 της Ε.Μ.Ε. Λυγάτσικας Ζήνων Πρότυπο Πειραµατικό Γ.Ε.Λ. Βαρβακείου Σχολής 20 Οκτωβρίου 2013 1 Γενικές Παρατηρήσεις Οι απόψεις των παιδιών Τα ϑέµατα, ιδίως

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

!"# '1,2-0- +,$%& &-

!# '1,2-0- +,$%& &- "#.)/-0- '1,2-0- "# $%& &'()* +,$%& &- 3 4 $%&'()*+$,&%$ -. /..-. " 44 3$*)-),-0-5 4 /&30&2&" 4 4 -&" 4 /-&" 4 6 710& 4 5 *& 4 # 1*&.. #"0 4 80*-9 44 0&-)* %&9 4 %&0-:10* &1 0)%&0-4 4.)-0)%&0-44 )-0)%&0-4#

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Πίνακες - Ορίζουσες

Κεφάλαιο 2 Πίνακες - Ορίζουσες Κεφάλαιο Πίνακες - Ορίζουσες Βασικοί ορισμοί και πίνακες Πίνακες Παραδείγματα: Ο πίνακας πωλήσεων ανά τρίμηνο μίας εταιρείας για τρία είδη που εμπορεύεται: ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο 3 ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ. ΕΝΟΤΗΤΑ: Άλγεβρα των Πινάκων (2) ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Βλάμος Παναγιώτης ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ. ΕΝΟΤΗΤΑ: Άλγεβρα των Πινάκων (2) ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Βλάμος Παναγιώτης ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑ: Άλγεβρα των Πινάκων (2) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Βλάμος Παναγιώτης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

, 1 0 9 1, 2. A a και το στοιχείο της i γραμμής και j

, 1 0 9 1, 2. A a και το στοιχείο της i γραμμής και j Κεφάλαιο Πίνακες Βασικοί ορισμοί και πίνακες Πίνακες Παραδείγματα: Ο πίνακας πωλήσεων ανά τρίμηνο μίας εταιρείας για τρία είδη που εμπορεύεται: ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο Είδος Α 56 Είδος

Διαβάστε περισσότερα

x y z d e f g h k = 0 a b c d e f g h k

x y z d e f g h k = 0 a b c d e f g h k Σύνοψη Κεφαλαίου 3: Προβολική Γεωμετρία Προοπτική. Εάν π και π 2 είναι δύο επίπεδα που δεν περνάνε από την αρχή O στο R 3, λέμε οτι τα σημεία P στο π και Q στο π 2 βρίσκονται σε προοπτική από το O εάν

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13 !"#$% & '#$!!(!)* '!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13 % 5*! "#$%&%'(')&%&*++)&,&,&**) $ # 6 7!!"# $%& $ '()$ )$ *+$, -.#/01023101!!3141413.. % 5 6 ## -7 72$ 3!"48-%!8049"0:"3: ;#????????? -. /0-0!

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ-ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ-ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ-ΙΙ 1. Ποια είναι η σημασία ύπαρξης του σήματος ALE στον 8086; Δικαιολογήστε την απάντησή σας με το αντίστοιχο σχήμα. [1] Διαχωρίζει το Address από το Data Bus. D0-D15 AD0-AD15 ALE

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional Dependencies) Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων και Κανονικοποίηση

Βάσεις Δεδομένων Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional Dependencies) Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων και Κανονικοποίηση Βάσεις Δεδομένων Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional Dependencies) Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων και Κανονικοποίηση Φροντιστήριο 6ο 26-1-2009 ΘΕΩΡΙΑ Συναρτησιακές-Λειτουργικές εξαρτήσεις Κανόνες συμπερασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

!""#$%!& '% ("#% )'*+, &,!" &, ' %!'"!" &"#"-(5-1-,!&

!#$%!& '% (#% )'*+, &,! &, ' %!'! &#-(5-1-,!& !""#$%!& '% ("#% )'*+, "!,'--"!!./%&-'012'& "-')'3"4',"'""-,, &,!" &, 3. - 5 1 ' %!'"!" &"#"-(5-1-,!&,'--1'#". -'!! "--''!,. 3,"'%'%,,-" '4!, 5 #" "!, '%& " 3--& " 4'%! "#!6,%3 "#!3 ",%3 2,-! "#13 '& "#%-,&"#-"-,"-!3&-',,3"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε. Λ Κ.Καραμανλή 37 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:28410 23150 FAX:28410 23161 E-mail: info@mechanicalsolutions.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ LG ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ taexeiolag ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 uuuu uuuu uuuu Αν OA OB 3O 0 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ uuuu uuuu uuuu OA OB 1, O α Να δείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙ Ν Υ Ν Ο Σ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Εκτίµηση κινδύνου ανάπτυξης νόσου Παράγοντες κινδύνου Τρόποι σύγκρισης των παραµέτρων κινδύνου

ΚΙ Ν Υ Ν Ο Σ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Εκτίµηση κινδύνου ανάπτυξης νόσου Παράγοντες κινδύνου Τρόποι σύγκρισης των παραµέτρων κινδύνου ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Μονοδιάστατα Τετραγωνικά Δυναμικά

Κίνηση σε Μονοδιάστατα Τετραγωνικά Δυναμικά Κίνηση σε Μονοδιάστατα Τετραγωνικά Δυναμικά Δομή Διάλεξης Τετραγωνικό Πηγάδι Δυναμικού: Δέσμιες καταστάσεις - ιδιοτιμές Οριακές Περιπτώσεις: δ δυναμικό, άπειρο βάθος Σκέδαση σε μια διάσταση: Σκαλοπάτι

Διαβάστε περισσότερα

X Order-No. OZA341-H2 OZA341-KH OZA532-H1 OZA532-KH OZA532-H2 OZA532-KH OZA532-H3 OZA532-KH OZA588-H3 OZA588-KH3 1348

X Order-No. OZA341-H2 OZA341-KH OZA532-H1 OZA532-KH OZA532-H2 OZA532-KH OZA532-H3 OZA532-KH OZA588-H3 OZA588-KH3 1348 Korrektur Correction Correzione Corrección üzeltme Διόρθωση Correctie Korekta X rder-o. ZA341-H2 ZA341-KH2 0368 ZA532-H1 ZA532-KH1 1342 ZA532-H2 ZA532-KH2 1343 ZA532-H3 ZA532-KH3 1344 ZA588-H3 ZA588-KH3

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2010 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικού Υλικού Χαμηλής Τάσης & Ηλεκτροκίνησης Αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ. ΕΝΟΤΗΤΑ: Άλγεβρα των Πινάκων (1) ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Βλάμος Παναγιώτης ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ. ΕΝΟΤΗΤΑ: Άλγεβρα των Πινάκων (1) ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Βλάμος Παναγιώτης ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑ: Άλγεβρα των Πινάκων (1) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Βλάμος Παναγιώτης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου GL n (R) / SL n (R)

Α Δ Ι. Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου GL n (R) / SL n (R) Α Δ Ι Α - Φ 8 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr 0 2 7 1s 2s ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2p 3s 14 2 2 6

Διαβάστε περισσότερα

! "#$ %#&'()* ## # '$ $ +, -# * +./ 0$ # " )"1.0229:3682:;;8)< &.= A = D"# '$ $ A 6 A BE C A >? D

! #$ %#&'()* ## # '$ $ +, -# * +./ 0$ # )1.0229:3682:;;8)< &.= A = D# '$ $ A 6 A BE C A >? D ! "#$ %#&'()* ## # '$ $ +, -# * +./ 0$ # "1.0223456728777)"1.0229:3682:;;8)< &.= >&.=*>1#*>.*?*,#*'(!@ 4AB#/ $C A = D"# '$ $ A +, -#)? D "F,%+./-#)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 5ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Πίνακες Επιμέλεια: I. Λυχναρόπουλος

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 5ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Πίνακες Επιμέλεια: I. Λυχναρόπουλος Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 5ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Πίνακες Επιμέλεια: I. Λυχναρόπουλος 3. Αν A 5 4, B 4, C να υπολογίσετε τις ακόλουθες πράξεις 4 3 8 3 7 3 (αν έχουν νόημα): α) AB, b) BA, c) CB, d) C B,

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 01/2015 siemens.gr Αγαπητοί συνεργάτες, σας παρουσιάζουμε τον τιμοκατάλογό μας 01/2015, με νέα πρωτοποριακά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Κεφάλαιο 1 Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό του επιστημονικού κλάδου της Οργανικής Χημείας και περιλαμβάνει αναφορές στους πυλώνες της. Ειδικότερα, εδώ παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

(... )..!, ".. (! ) # - $ % % $ & % 2007

(... )..!, .. (! ) # - $ % % $ & % 2007 (! ), "! ( ) # $ % & % $ % 007 500 ' 67905:5394!33 : (! ) $, -, * +,'; ), -, *! ' - " #!, $ & % $ ( % %): /!, " ; - : - +', 007 5 ISBN 978-5-7596-0766-3 % % - $, $ &- % $ % %, * $ % - % % # $ $,, % % #-

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2011 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθυντής Βιομηχανικών προϊόντων ελέγχου & Φωτοβολταϊκών συστημάτων Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 27 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 27 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 361653-3617784 - Fax: 364105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

SAW FILTER - RF RF SAW FILTER

SAW FILTER - RF RF SAW FILTER FEATURES - Frequencies from 0MHz to 700MHz - Custom specifications available - Industry standard package configurations - Low-loss saw component - Low amplitude ripple - RoHS compliance - Electrostatic

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology pp. 767 774 ISBN 978-83-60810-27-9 ISSN 1896-7094 CFEEEFFFEFBFFAEAC AEC EEEDB DACDB DEEE EDBCD BACE FE DD

Διαβάστε περισσότερα

{ } { / αρτιος 10} ΣΥΝΟΛΑ. N, σύνολο των φυσικών αριθμών, { 1, 2, 3, }

{ } { / αρτιος 10} ΣΥΝΟΛΑ. N, σύνολο των φυσικών αριθμών, { 1, 2, 3, } ΣΥΝΟΛΑ Ένα σύνολο είναι µία συλλογή διακεκριµένων αντικειµένων, τα δε αντικείµενά του οµάζονται στοιχεία του συνόλου. Γράφουµε S { a, b, } =, όταν θέλουμε να δηλώσουµε ότι το σύνολο που ονοµάζεται είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΡΑΞΕΙΣ. Ορισµός 2 A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Έστω E ένα µη κενό σύνολο. Κάθε απεικόνιση f: E x E E λέγεται εσωτερική πράξη επί του E.

Ι. ΠΡΑΞΕΙΣ. Ορισµός 2 A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Έστω E ένα µη κενό σύνολο. Κάθε απεικόνιση f: E x E E λέγεται εσωτερική πράξη επί του E. Ι. ΠΡΑΞΕΙΣ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ορισµός Έστω E ένα µη κενό σύνολο. Κάθε απεικόνιση f: E x E E λέγεται εσωτερική πράξη επί του E. Παραδείγµατα:. Η ισότητα x y = x y είναι µια πράξη επί του *. 2. Η ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional Dependencies) Σχεδιασµός Βάσεων εδοµένων και. Κανονικοποίηση.

Βάσεις εδοµένων. Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional Dependencies) Σχεδιασµός Βάσεων εδοµένων και. Κανονικοποίηση. Βάσεις εδοµένων Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional Dependencies) Σχεδιασµός Βάσεων εδοµένων και Κανονικοποίηση Φροντιστήριο 9ο 17-12-2009 ΘΕΩΡΙΑ Συναρτησιακές-Λειτουργικές εξαρτήσεις Κανόνες συµπερασµού

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Erkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit

Erkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit rkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit TITOJNKÄSITTLYTITIDN LAITOS TAMPRN YLIOPISTO D 2008 6 TAMPR 2009 TAMPRN YLIOPISTO TITOJNKÄSITTLYTITIDN LAITOS JULKAISUSARJA D VRKKOJULKAISUT D 2008 6, TOUKOKUU 2009

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευγενίδης Α., και Συριόπουλος Κ., 5/2012 1 Αξία του χρήματος. Βασικές έννοιες και τυπολόγιο. Θα

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

!"! #!"!!$ #$! %!"&' & (%!' #!% #" *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2!

!! #!!!$ #$! %!&' & (%!' #!% # *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2! # $ #$ % (% # )*%%# )# )$ % # * *$ * #,##%#)#% *-. )#/###%. )#/.0 )#/.* $,)# )#/ * % $ % # %# )$ #,# # %# ## )$# 11 #2 #**##%% $#%34 5 # %## * 6 7(%#)%%%, #, # ## # *% #$# 8# )####, 7 9%%# 0 * #,, :;

Διαβάστε περισσότερα

NISSAN ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ ΦΙΛΤΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. TOKIO No ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TIMH. TOKIO No ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TIMH FL W1111 OEM W 920/14 MANN

NISSAN ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ ΦΙΛΤΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. TOKIO No ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TIMH. TOKIO No ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TIMH FL W1111 OEM W 920/14 MANN ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ FL-206 15208-W1111 OEM W 920/14 MANN FL-207/A 15208-H8903 OEM W 818/82 MANN FL-208 15208-H8920 OEM W 818/82 MANN FL-209 15208-65011 OEM W 932/81 MANN FL-215 15208-40L00 OEM WP 928/82 MANN

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ι

Α Π Ι έ Ά θ ύ ι ι Α ά ή ι ι ή ι ί ι ιά ι ό. ί ι ι ή ι Αι ί, ί -4-2016 Σ πυ χ ίω υ ί π, π υ υ π π υέ ί 2 3 ι ά ι έθ ι ή ι ί ώ ι ύ η ά Ι ω ω ω ω ω Ι ώ ώ ώ ώ ώ ώ Α Π Χ Α Χ. χ. ω. Πηγέ: ώ Α, ά ά. ί Α Π 2000 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΙΝΟΕΙΔΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΙΝΟΕΙΔΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΙΝΟΕΙΔΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Σημειώσεις Βλάσης Κουμούσης Καθηγητής ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΙΧΟΥ BIGFOW Am ΤΙΜΗ RAS-10KH3 314,00 9.900-10.300 280 X 780 X 215 / 570 X 700 X 215 1/4, 3/8 4,1 220 5X1,5 IN A 38 35 28 48 RAC-10KH3 346,00 660,00 RAS-14KH3 322,00 12.000-13.200 280 X 780 X 215 / 570

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Ορίζουσες. Πίνακας: ορθογώνια διάταξη αριθμών που αποτελείται από γραμμές και στήλες.

Πίνακες Ορίζουσες. Πίνακας: ορθογώνια διάταξη αριθμών που αποτελείται από γραμμές και στήλες. 1 Πίνακες Ορίζουσες Πίνακας: ορθογώνια διάταξη αριθμών που αποτελείται από γραμμές και στήλες. Παράδειγμα (χορήγηση Βαλασικλοβιρης (αντιυπερτασικό) σε νήπια) Ηλικία (μήνες) Μέσο Cmax (μg/ml) Μέσο βάρος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Μικροϋπολογιστών

Συστήματα Μικροϋπολογιστών Συστήματα Μικροϋπολογιστών Παραδείγματα προγραμματισμού του με Intel 8085 Υπεύθυνος Μαθήματος: K. ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Answers for industry. Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

!"#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!".2".#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&".1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$.

!#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!.2.#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&.1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$. !"##$ 7 ; :!"#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!".2".#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&".1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$. 02%$)2"./1!$.2!%!()"! 6! +)$%&*$!!$%+%.! 7./)%6!

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι 0 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj ΜΕΛΗ ΤΟΥ MATHEMATICA.GR Έλυσαν οι: klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl

Διαβάστε περισσότερα

!"! #$ % &' ()))*++,

!! #$ % &' ()))*++, !!"! #$ % &' ()))*++, -!./ (0/$$ 1- /!!!2"0/$ 3)4))%)) 05/3/ - /!!. /))/)*+!,*!*+++! !,!,14(67"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8,!* 7"%/$)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,9,!*!,%/)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Πίνακες Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Πίνακες Μητρώα Πίνακας: Ορθογώνια διάταξη αριθμών σε γραμμές και στήλες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές οι θεµελιώδεις δυνατότητες και ποιοί οι εγγενείς περιορισµοί των υπολογιστών ; Τί µπορούµε και τί δε µπορούµε να υπολογίσουµε (και γιατί);

Ποιές οι θεµελιώδεις δυνατότητες και ποιοί οι εγγενείς περιορισµοί των υπολογιστών ; Τί µπορούµε και τί δε µπορούµε να υπολογίσουµε (και γιατί); Μοντελοποίηση του Υπολογισµού Στοιχεία Θεωρίας Υπολογισµού (): Τυπικές Γλώσσες, Γραµµατικές Ορέστης Τελέλης telelis@unipi.gr Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Ποιές οι θεµελιώδεις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θεωρίας Υπολογισµού (1): Τυπικές Γλώσσες, Γραµµατικές

Στοιχεία Θεωρίας Υπολογισµού (1): Τυπικές Γλώσσες, Γραµµατικές Στοιχεία Θεωρίας Υπολογισµού (1): Τυπικές Γλώσσες, Γραµµατικές Ορέστης Τελέλης telelis@unipi.gr Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Ο. Τελέλης Πανεπιστήµιο Πειραιώς Θεωρία Υπολογισµού 1 /

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % &! # $ $ $ ' $! ' $

! # $ % &! # $ $ $ ' $! ' $ "# % & # ' ' )* Router Bridge Repeater Hub Your IEEE 802.3 X.25 ISDN switched-packet data stream is running at 147 MBPS with -9 a BER of 1.523 X 10... +,, ( . / "# &' ' ( )& * ) )& & +*# * ), - &..**)/

Διαβάστε περισσότερα