ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD"

Transcript

1 ICS: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC η Έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων General requirements for the competence of testing and calibration laboratories Kλάση Τιµολόγησης : 14 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Αχαρνών 313, Αθήνα

2 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕN ISO/IEC έχει την ισχύ Ελληνικού Προτύπου. Αυτό το Πρότυπο αποτελεί την Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ ISO/IEC και αντικαθιστά το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2000. Η έκδοση αυτή ταυτίζεται απόλυτα µε το κείµενο που εγκρίθηκε την από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης. Σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς CEN/CENELEC «Κοινοί Κανόνες για τις Εργασίες Τυποποίησης» και τον «Κανονισµό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων» του ΕΛΟΤ, αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο επικυρώθηκε ως Ελληνικό Πρότυπο και η απόδοσή του στην Ελληνική γλώσσα εγκρίθηκε την ΕΛΟΤ 2006 Όλα τα δικαιώµατα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα µέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή µηχανικό, περιλαµβανοµένων φωτοαντιγράφισης και µικροφίλµ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Αχαρνών Αθήνα

3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO/IEC EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM Μάιος 2005 ICS: Αντικαθιστά το ΕΝ ISO/IEC 17025: 2000 Ελληνική έκδοση Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025: 2005) Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d étalonnage et d essais (ISO/IEC 17025: 2005) Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien (ISO/IEC 17025: 2005) Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο έγινε αποδεκτό από τη CEN και CENELEC στις Τα µέλη της CEN/CENELEC έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των Εσωτερικών Κανονισµών της CEN/CENELEC που καθορίζουν τους όρους σύµφωνα µε τους οποίους δίνεται σ' αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο η ισχύς Εθνικού Προτύπου χωρίς καµία τροποποίηση. Ενηµερωµένοι Κατάλογοι και βιβλιογραφικές αναφορές που αφορούν σε τέτοια Εθνικά Πρότυπα µπορεί να παραγγελθούν στην Κεντρική Γραµµατεία της CEN/CENELEC ή σε οποιονδήποτε Οργανισµό µέλος τους. Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο υπάρχει σε τρεις επίσηµες εκδόσεις (στην Αγγλική, Γαλλική και Γερµανική γλώσσα). Έκδοση που έγινε µε ευθύνη Οργανισµού µέλους της CEN/CENELEC µε µετάφραση στην Εθνική του γλώσσα και γνωστοποιήθηκε στην Κεντρική Γραµµατεία της CEN/CENELEC, έχει την ίδια ισχύ µε τις επίσηµες εκδόσεις. Μέλη της CEN/CENELEC είναι οι Εθνικοί Οργανισµοί Τυποποίησης των παρακάτω χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, ανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, ηµοκρατία της Τσεχίας και Φινλανδία. CENELEC CEN Central Secretariat: Rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels CENELEC Central Secretariat: Rue de Stassart, 35 B-1050 Brussels Ολα τα δικαίωµατα εκµετάλλευσης σε οποιαδήποτε µορφή και µε οποιοδήποτε µέσον είναι κατοχυρωµένα παγκοσµίως για τα µέλη της CEN και της CENELEC.

4 EN ISO/IEC ΕΛΟΤ Πρόλογος Το παρόν πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 εκπονήθηκε από την Επιτροπή για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης της ISO/CASCO, σε συνεργασία µε την Τεχνική Επιτροπή CEN/CLC TC1 Κριτήρια για φορείς αξιολόγησης της συµµόρφωσης, τη γραµµατεία της οποίας έχει ο Νορβηγικός Οργανισµός Τυποποίησης (SN). Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο θα λάβει τη µορφή εθνικού προτύπου, είτε µε τη δηµοσίευση ενός ταυτόσηµου κειµένου είτε µε επικύρωση, το αργότερο µέχρι το Νοέµβριο Τυχόν αντιτιθέµενα εθνικά πρότυπα πρέπει να αποσυρθούν το αργότερο µέχρι το Νοέµβριο Σύµφωνα µε τους Εσωτερικούς Κανόνες CEN/CENELEC οι παρακάτω χώρες έχουν δεσµευθεί για την εφαρµογή αυτού του Ευρωπαϊκού προτύπου: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, ανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, ηµοκρατία της Τσεχίας και Φινλανδία. Σηµείωση επικύρωσης Το κείµενο του ιεθνούς προτύπου ISO/IEC 17025:2005, έγινε αποδεκτό από τη CEN και τη CENELEC ως Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ ISO/IEC χωρίς καµία τροποποίηση. ii

5 ΕΛΟΤ ΕN ISO/IEC Περιεχόµενα Πρόλογος... v Εισαγωγή... vi 1 Αντικείµενο Τυποποιητικές παραποµπές Όροι και ορισµοί Απαιτήσεις για τη διοίκηση Οργάνωση Σύστηµα ποιότητας Έλεγχος εγγράφων Ανασκόπηση αιτήσεων, προσφορών και συµβάσεων Υπεργολαβία δοκιµών και διακριβώσεων Προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών Εξυπηρέτηση του πελάτη Παράπονα Έλεγχος µη συµµορφούµενης εργασίας δοκιµών ή/και διακριβώσεων Βελτίωση ιορθωτικές ενέργειες Προληπτικές ενέργειες Έλεγχος αρχείων Εσωτερικές επιθεωρήσεις Ανασκοπήσεις από τη διοίκηση Τεχνικές απαιτήσεις Γενικά Προσωπικό Χώροι εγκατάστασης και περιβαλλοντικές συνθήκες Μέθοδοι δοκιµών και διακριβώσεων και επικύρωση των µεθόδων Εξοπλισµός Ιχνηλασιµότητα µετρήσεων iii

6 EN ISO/IEC ΕΛΟΤ 5.7 ειγµατοληψία Χειρισµός αντικειµένων δοκιµής και διακρίβωσης ιασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσµάτων δοκιµών και διακριβώσεων Σύνταξη εκθέσεων αποτελεσµάτων Παράρτηµα Α (πληροφοριακό) Αντιστοίχιση απαιτήσεων ISO/IEC17025:2005 και ISO 9001: Παράρτηµα Β (πληροφοριακό) Κατευθυντήριες Οδηγίες για την καθιέρωση εφαρµογών σε ειδικούς τοµείς Βιβλιογραφία iv

7 ΕΛΟΤ ΕN ISO/IEC Πρόλογος Ο ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO) και η ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (ΙEC) αποτελούν το εξειδικευµένο σύστηµα για την τυποποίηση παγκοσµίως. Οι εθνικοί φορείς οι οποίοι είναι µέλη του ISO ή της IEC συµµετέχουν στην ανάπτυξη των ιεθνών προτύπων µέσω τεχνικών επιτροπών, οι οποίες έχουν καθιερωθεί από τον αντίστοιχο οργανισµό, µε σκοπό να ασχολούνται µε ειδικούς τοµείς τεχνικών δραστηριοτήτων. Οι τεχνικές επιτροπές του ISO και της IEC συνεργάζονται στους τοµείς αµοιβαίου ενδιαφέροντος. Στις εργασίες λαµβάνουν επίσης µέρος και άλλοι διεθνείς οργανισµοί, κυβερνητικοί και µη κυβερνητικοί, οι οποίοι συνδέονται µε τον ISO και την IEC. Στον τοµέα της αξιολόγησης της συµµόρφωσης, η επιτροπή ISO για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των ιεθνών προτύπων και Οδηγών. Τα ιεθνή πρότυπα εκπονούνται σύµφωνα µε τους κανόνες που παρέχονται στις Οδηγίες ISO/IEC, Μέρος 2. Τα σχέδια ιεθνών προτύπων που υιοθετούνται από τις τεχνικές επιτροπές κυκλοφορούν στους φορείς - µέλη για ψήφιση. Η έκδοση υπό τη µορφή ιεθνούς προτύπου απαιτεί την έγκριση του 75 % τουλάχιστον των φορέων - µελών που έχουν ψηφίσει. Εφιστάται η προσοχή στο ενδεχόµενο µερικά από τα στοιχεία αυτού του ιεθνούς προτύπου να υπόκεινται σε δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Ο ISO και η IEC δεν πρέπει να εκλαµβάνονται ως υπεύθυνοι για τον εντοπισµό ορισµένων ή όλων από αυτά τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Το ιεθνές Πρότυπο ISO/IEC ετοιµάστηκε από τον ISO/CASCO, Επιτροπή για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης. Το ISO/IEC δόθηκε για ψήφιση στους φορείς - µέλη του ISO και του IEC και ψηφίστηκε και από τους δυο οργανισµούς. Αυτή η δεύτερη έκδοση του ISO/IEC ακυρώνει και αντικαθιστά την πρώτη έκδοση (ISO/IEC 17025:1999), η οποία αναθεωρείται τεχνικά. v

8 EN ISO/IEC ΕΛΟΤ Εισαγωγή Η πρώτη έκδοση (1999) του παρόντος ιεθνούς προτύπου εκπονήθηκε ως αποτέλεσµα της εκτεταµένης εµπειρίας από την εφαρµογή του Οδηγού ISO/IEC 25 και του ΕΝ 45001, τα οποία αντικατέστησε. Αυτό περιέχει όλες τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν τα εργαστήρια δοκιµών και διακριβώσεων, εφόσον επιθυµούν να αποδείξουν ότι εφαρµόζουν ένα σύστηµα ποιότητας, έχουν την τεχνική επάρκεια και έχουν τη δυνατότητα να παράγουν τεχνικώς έγκυρα αποτελέσµατα. Η πρώτη έκδοση αναφερόταν στο ISO 9001:1994 και τo ISO 9002:1994. Μετά την αντικατάσταση αυτών των προτύπων από το ISO 9001:2000 κατέστη απαραίτητη η προσαρµογή του ISO/IEC Σε αυτή τη δεύτερη έκδοση τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν κεφάλαια µόνο εξαιτίας της προσαρµογής µε το ISO 9001:2000. Οι φορείς διαπίστευσης, που αναγνωρίζουν την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων, θα πρέπει να χρησιµοποιούν αυτό το ιεθνές πρότυπο ως βάση για τις διαπιστεύσεις που χορηγούν. Το κεφάλαιο 4 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ουσιαστική διαχείριση. Το κεφάλαιο 5 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για την τεχνική ικανότητα αναφορικά µε τους τύπους δοκιµών ή/και διακριβώσεων τους οποίους αναλαµβάνει το εργαστήριο. Η αύξηση της χρήσης συστηµάτων ποιότητας έχει εν γένει µεγαλώσει την ανάγκη να διασφαλίζεται ότι εργαστήρια, που αποτελούν µέρος µεγαλύτερων οργανισµών ή προσφέρουν άλλες υπηρεσίες, µπορούν να εφαρµόζουν ένα σύστηµα ποιότητας, το οποίο θεωρείται ότι συµµορφώνεται µε το ISO 9001, καθώς επίσης και µε αυτό το ιεθνές πρότυπο. Συνεπώς, έχει ληφθεί µέριµνα ώστε να ενσωµατωθούν όλες εκείνες οι απαιτήσεις του ISO 9001, οι οποίες σχετίζονται µε το αντικείµενο των υπηρεσιών δοκιµών και διακριβώσεων και που καλύπτονται από το σύστηµα διαχείρισης του εργαστηρίου. Εποµένως, εργαστήρια δοκιµών και διακριβώσεων, τα οποία συµµορφώνονται µε αυτό το ιεθνές πρότυπο, λειτουργούν επίσης σύµφωνα και µε το ISO Η συµµόρφωση του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας του εργαστηρίου µε τις απαιτήσεις του ISO 9001 δεν αποδεικνύει από µόνη της την ικανότητα του εργαστηρίου να παρέχει τεχνικώς έγκυρα δεδοµένα και αποτελέσµατα. Η βεβαίωση της συµµόρφωσης µε αυτό το ιεθνές πρότυπο επίσης, δεν σηµαίνει και συµµόρφωση του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας του εργαστηρίου µε όλες τις απαιτήσεις του ISO Η αποδοχή των αποτελεσµάτων δοκιµών και διακριβώσεων µεταξύ χωρών, θα πρέπει να διευκολύνεται εφόσον τα εργαστήρια συµµορφώνονται µε αυτό το ιεθνές πρότυπο και εφόσον αυτά διαπιστεύονται, µε τη χρήση αυτού του ιεθνούς προτύπου, από φορείς που συµµετέχουν σε συµφωνίες αµοιβαίας αναγνώρισης µε ισοδύναµους φορείς σε άλλες χώρες. Η χρήση αυτού του ιεθνούς προτύπου διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ εργαστηρίων και άλλων φορέων και βοηθά στην ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειρίας, καθώς και στην εναρµόνιση των προτύπων και των διαδικασιών. vi

9 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων 1 Αντικείµενο 1.1 Αυτό το ιεθνές πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις ικανότητας για τη διεξαγωγή δοκιµών ή/και διακριβώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της δειγµατοληψίας. Αυτό καλύπτει δοκιµές και διακριβώσεις που εκτελούνται µε τη χρήση προτύπων µεθόδων, µη προτύπων µεθόδων και µεθόδων που έχουν αναπτυχθεί από το εργαστήριο. 1.2 Αυτό το ιεθνές πρότυπο εφαρµόζεται σε όλους τους οργανισµούς που εκτελούν δοκιµές ή/και διακριβώσεις. Σε αυτούς περιλαµβάνονται για παράδειγµα, εργαστήρια πρώτου, δεύτερου και τρίτου µέρους και εργαστήρια στα οποία οι δοκιµές ή/και οι διακριβώσεις αποτελούν µέρος του ελέγχου και της πιστοποίησης προϊόντος. Αυτό το ιεθνές πρότυπο εφαρµόζεται σε όλα τα εργαστήρια, ανεξαρτήτως του αριθµού του προσωπικού ή του εύρους του πεδίου εφαρµογής των δοκιµών ή/και διακριβώσεων. Όταν το εργαστήριο δεν αναλαµβάνει µία ή περισσότερες δραστηριότητες, που καλύπτονται από αυτό το ιεθνές πρότυπο, όπως η δειγµατοληψία και ο σχεδιασµός/ανάπτυξη νέων µεθόδων, οι απαιτήσεις των αντίστοιχων κεφαλαίων δεν εφαρµόζονται. 1.3 Οι Σηµειώσεις στο πρότυπο αυτό παρέχουν διευκρινίσεις στο κείµενο, παραδείγµατα και καθοδήγηση. Οι Σηµειώσεις δεν περιέχουν απαιτήσεις και δεν αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτού του ιεθνούς προτύπου. 1.4 Αυτό το ιεθνές πρότυπο προορίζεται για χρήση από εργαστήρια κατά την ανάπτυξη των συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας των διοικητικών και τεχνικών λειτουργιών τους. Οι πελάτες των εργαστηρίων, οι κανονιστικές αρχές και οι φορείς διαπίστευσης µπορούν να το χρησιµοποιούν για να επιβεβαιώνουν ή για να αναγνωρίζουν την επάρκεια των εργαστηρίων. Αυτό το ιεθνές πρότυπο δεν προορίζεται να χρησιµοποιηθεί ως βάση για την πιστοποίηση των εργαστηρίων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Ο όρος «σύστηµα διαχείρισης» σε αυτό το ιεθνές πρότυπο περιλαµβάνει τα συστήµατα ποιότητας, τα διοικητικά και τεχνικά συστήµατα για τη διοίκηση των λειτουργιών του εργαστηρίου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Η πιστοποίηση του συστήµατος διαχείρισης αναφέρεται, ενίοτε, ως καταχώρηση σε µητρώο. 1.5 Αυτό το ιεθνές πρότυπο δεν καλύπτει τη συµµόρφωση της λειτουργίας των εργαστηρίων µε κανονιστικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας. 1.6 Εάν εργαστήρια δοκιµών και διακριβώσεων συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις αυτού του ιεθνούς προτύπου, τότε, για τις δραστηριότητές τους δοκιµών και διακριβώσεων θα εφαρµόζουν σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας το οποίο ικανοποιεί επίσης τις αρχές του ISO Το Παράρτηµα Α παρέχει αντιστοίχιση µεταξύ των κεφαλαίων αυτού του ιεθνούς προτύπου και του ISO Αυτό το ιεθνές πρότυπο καλύπτει τις απαιτήσεις τεχνικής επάρκειας που δεν περιλαµβάνονται στο ISO ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Ορισµένες απαιτήσεις αυτού του ιεθνούς προτύπου ίσως είναι απαραίτητο να επεξηγούνται ή να ερµηνεύονται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι απαιτήσεις εφαρµόζονται µε τρόπο συνεπή. Ειδικά για φορείς διαπίστευσης, στο Παράρτηµα Β δίδεται καθοδήγηση για την καθιέρωση εφαρµογών σε ειδικούς τοµείς (βλέπε ISO/IEC 17011). ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Εάν ένα εργαστήριο επιθυµεί διαπίστευση για µέρος ή για όλες τις δραστηριότητες δοκιµών και διακριβώσεων, θα πρέπει να επιλέξει έναν φορέα διαπίστευσης που λειτουργεί σύµφωνα µε το ISO/IEC

10 ΕΝ ISO/IEC ΕΛΟΤ 2 Τυποποιητικές παραποµπές Τα παρακάτω έγγραφα αναφοράς είναι απαραίτητα για την εφαρµογή αυτού του προτύπου. Για τις χρονολογηµένες παραποµπές εφαρµόζεται η αναφερόµενη έκδοση. Σε µη χρονολογηµένες παραποµπές εφαρµόζεται η τελευταία έκδοση του αναφεροµένου εγγράφου (συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων). ISO /IEC 17000, Αξιολόγηση της συµµόρφωσης Λεξιλόγιο και γενικές αρχές VIM, ιεθνές λεξιλόγιο βασικών και γενικών όρων της µετρολογίας, που έχει εκδοθεί από BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP και OIML. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - Στη βιβλιογραφία δίδονται και άλλα πρότυπα, οδηγοί κτλ, για θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτό το ιεθνές πρότυπο. 3 Όροι και ορισµοί Για τους σκοπούς αυτού του ιεθνούς προτύπου, εφαρµόζονται οι ορισµοί και οι όροι που δίνονται στο ISO/IEC και στο VIM. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Γενικοί ορισµοί που σχετίζονται µε την ποιότητα δίδονται στο ISO9000, ενώ στο ISO/IEC δίδονται ορισµοί που αφορούν ειδικά την πιστοποίηση και τη διαπίστευση εργαστηρίων. Όταν οι ορισµοί του ISO 9000 είναι διαφορετικοί προτιµώνται οι ορισµοί του ISO/IEC και του VIM. 4 Απαιτήσεις για τη διοίκηση 4.1 Οργάνωση Το εργαστήριο ή ο οργανισµός του οποίου αποτελεί µέρος, πρέπει να είναι µια οντότητα που να µπορεί να θεωρηθεί ως νοµικά υπεύθυνη Το εργαστήριο είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων δοκιµών και διακριβώσεων, µε τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτού του ιεθνούς προτύπου, τις ανάγκες των πελατών, καθώς και τις απαιτήσεις των κανονιστικών αρχών ή των οργανισµών που παρέχουν αναγνώριση Το σύστηµα διαχείρισης του εργαστηρίου πρέπει να καλύπτει τις εργασίες που εκτελούνται στις µόνιµες εγκαταστάσεις του εργαστηρίου, σε θέσεις µακριά από τις µόνιµες εγκαταστάσεις του ή σε συνδεόµενες προσωρινές ή κινητές εγκαταστάσεις Εάν το εργαστήριο είναι µέρος ενός οργανισµού που ασκεί δραστηριότητες πέραν των δοκιµών ή/και των διακριβώσεων, πρέπει να καθορίζονται οι ευθύνες του προσωπικού του οργανισµού που κατέχει καίριες θέσεις, το οποίο εµπλέκεται ή ασκεί επιρροή στις δραστηριότητες δοκιµών ή/και διακριβώσεων του εργαστηρίου, προκειµένου να αναγνωρίζεται πιθανή σύγκρουση συµφερόντων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - Όταν ένα εργαστήριο αποτελεί µέρος ενός µεγαλύτερου οργανισµού, πρέπει να υπάρχουν οργανωτικές διευθετήσεις ώστε, τµήµατα που έχουν συγκρουόµενα συµφέροντα, όπως η παραγωγή, το εµπορικό ή το οικονοµικό τµήµα, να µην επηρεάζουν δυσµενώς τη συµµόρφωση του εργαστηρίου µε τις απαιτήσεις του παρόντος ιεθνούς προτύπου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Εάν ένα εργαστήριο επιθυµεί να αναγνωρισθεί ως εργαστήριο τρίτου µέρους, θα πρέπει να µπορεί να αποδείξει ότι είναι αµερόληπτο και ότι αυτό και το προσωπικό του είναι ελεύθερα από οποιαδήποτε αδικαιολόγητη εµπορική, οικονοµική και άλλη πίεση, που θα µπορούσε να επηρεάσει την τεχνική τους κρίση. Το εργαστήριο δοκιµών ή διακριβώσεων τρίτου µέρους δεν θα πρέπει να εµπλέκεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εµπιστοσύνη στην ανεξαρτησία της κρίσης του και στην ακεραιότητά του, σε σχέση µε τις δραστηριότητές του στον τοµέα των δοκιµών ή των διακριβώσεων Το εργαστήριο πρέπει να α) έχει διοικητικό και τεχνικό προσωπικό µε την αρµοδιότητα και τους πόρους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του και για τον εντοπισµό της εµφάνισης αποκλίσεων από το σύστηµα για την ποιότητα ή από τις διαδικασίες εκτέλεσης των δοκιµών ή/και των διακριβώσεων και για την ανάληψη ενεργειών πρόληψης ή ελαχιστοποίησης αυτών των αποκλίσεων (βλέπε επίσης 5.2), 2

11 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC β) προνοεί ώστε να διασφαλίζεται ότι η διοίκηση και το προσωπικό του είναι ελεύθερα από οποιεσδήποτε αδικαιολόγητες εσωτερικές και εξωτερικές εµπορικές, οικονοµικές και άλλες πιέσεις και από επιρροές που θα µπορούσαν να επηρεάσουν δυσµενώς την ποιότητα των εργασιών τους, γ) διαθέτει πολιτικές και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των εµπιστευτικών πληροφοριών του πελάτη του και των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένων διαδικασιών προστασίας, ηλεκτρονικής αποθήκευσης και µετάδοσης αποτελεσµάτων, δ) διαθέτει πολιτική και διαδικασίες για την αποφυγή εµπλοκής σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες που θα µπορούσαν να µειώσουν την εµπιστοσύνη στην ικανότητα, αµεροληψία, κρίση ή ακεραιότητα της λειτουργίας του, ε) καθορίζει την οργανωτική και διοικητική δοµή του εργαστηρίου, τη θέση του σε οποιοδήποτε µητρικό οργανισµό και τις σχέσεις µεταξύ της διαχείρισης της ποιότητας, των τεχνικών λειτουργιών και των υπηρεσιών υποστήριξης, στ) ορίζει τις ευθύνες, τις αρµοδιότητες και τις σχέσεις µεταξύ όλου του προσωπικού, το οποίο διαχειρίζεται, εκτελεί ή επαληθεύει εργασία η οποία επηρεάζει την ποιότητα των δοκιµών ή /και των διακριβώσεων, ζ) παρέχει επαρκή επίβλεψη του προσωπικού δοκιµών και διακριβώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των εκπαιδευοµένων, από πρόσωπα εξοικειωµένα µε τις µεθόδους και τις διαδικασίες, µε το σκοπό κάθε δοκιµής ή/και διακρίβωσης και µε την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δοκιµών ή των διακριβώσεων, η) διαθέτει τεχνική διοίκηση η οποία να έχει τη συνολική ευθύνη για τις τεχνικές λειτουργίες και για την παροχή των απαιτούµενων πόρων, ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούµενη ποιότητα της λειτουργίας του εργαστηρίου, θ) διορίζει ένα µέλος του προσωπικού ως υπεύθυνο ποιότητας (όπως και αν αποκαλείται) το οποίο, ανεξαρτήτως από άλλα καθήκοντα και ευθύνες, πρέπει να έχει καθορισµένη ευθύνη και αρµοδιότητα ώστε να εξασφαλίζει ότι το σύστηµα ποιότητας εφαρµόζεται και ακολουθείται σε όλες τις περιπτώσεις. Ο υπεύθυνος ποιότητας πρέπει να έχει άµεση πρόσβαση στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης, στο οποίο λαµβάνονται αποφάσεις για την πολιτική του εργαστηρίου ή για τους πόρους, ι) διορίζει αναπληρωτές για το βασικό προσωπικό διαχείρισης (βλέπε σηµείωση). ια) διασφαλίζει ότι το προσωπικό έχει επίγνωση της σχέσης και της σπουδαιότητας των δραστηριοτήτων του και της συνεισφοράς τους στην επίτευξη των στόχων του συστήµατος διαχείρισης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Τα άτοµα µπορεί να εκτελούν περισσότερες της µιας λειτουργίες και µπορεί να µην είναι πρακτικό να διορίζονται αναπληρωτές για κάθε µια λειτουργία Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να διασφαλίζει ότι καθιερώνονται οι κατάλληλες διεργασίες επικοινωνίας εντός του εργαστηρίου και υπάρχει επικοινωνία για την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος διαχείρισης. 4.2 Σύστηµα ποιότητας Το εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει, να εφαρµόζει και να τηρεί ένα σύστηµα για την ποιότητα κατάλληλο για το αντικείµενο των δραστηριοτήτων του. Το εργαστήριο πρέπει να τεκµηριώνει τις πολιτικές του, τα συστήµατα, τα προγράµµατα, τις διαδικασίες και τις οδηγίες, στο βαθµό που είναι απαραίτητος για να διασφαλίζει την ποιότητα των αποτελεσµάτων των δοκιµών ή/και των διακριβώσεων. Η τεκµηρίωση του συστήµατος πρέπει να γνωστοποιείται, να είναι κατανοητή, να είναι διαθέσιµη και να εφαρµόζεται από το κατάλληλο προσωπικό Η πολιτική του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας του εργαστηρίου, συµπεριλαµβανοµένης µιας δήλωσης της πολιτικής ποιότητας πρέπει να καθορίζεται σε ένα εγχειρίδιο ποιότητας (όπως και αν ονοµάζεται). Οι γενικοί στόχοι πρέπει να καθορίζονται και να επανεξετάζονται κατά την ανασκόπηση από τη διοίκηση. Η δήλωση της πολιτικής για την ποιότητα πρέπει να γίνεται µε εξουσιοδότηση της ανώτατης διοίκησης. Αυτή πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω : α) τη δέσµευση της διοίκησης του εργαστηρίου για ορθή επαγγελµατική πρακτική και για την ποιότητα των δοκιµών και των διακριβώσεών του, κατά την εξυπηρέτηση των πελατών του, β) τη δήλωση της διοίκησης για το επίπεδο υπηρεσιών του εργαστηρίου, γ) τους στόχους του συστήµατος ποιότητας, 3

12 ΕΝ ISO/IEC ΕΛΟΤ δ) µια απαίτηση για όλο το προσωπικό που ασχολείται µε τις δραστηριότητες δοκιµών και διακριβώσεων του εργαστηρίου, να ενηµερώνεται µε την τεκµηρίωση του συστήµατος ποιότητας και να εφαρµόζει την πολιτική και τις διαδικασίες στην εργασία του, 4 και ε) τη δέσµευση της διοίκησης του εργαστηρίου για συµµόρφωση µε αυτό το ιεθνές πρότυπο και τη συνεχή βελτίωση του συστήµατος διαχείρισης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η δήλωση πολιτικής για την ποιότητα θα πρέπει να είναι περιεκτική και δύναται να περιλαµβάνει την απαίτηση όπως οι δοκιµές ή/και οι διακριβώσεις εκτελούνται πάντοτε σύµφωνα µε δηλωµένες µεθόδους και µε τις απαιτήσεις των πελατών. Όταν το εργαστήριο δοκιµών ή/και διακριβώσεων αποτελεί µέρος ενός µεγαλύτερου οργανισµού, µερικά στοιχεία της πολιτικής για την ποιότητα µπορεί να ευρίσκονται σε άλλα έγγραφα Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να παρέχει αντικειµενική απόδειξη της δέσµευσης για την ανάπτυξη και την θέση σε εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης και της συνεχούς βελτίωσης της αποτελεσµατικότητάς του Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να επικοινωνεί στον οργανισµό τη σηµαντικότητα της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών καθώς και των νοµικών και κανονιστικών απαιτήσεων Το εγχειρίδιο ποιότητας πρέπει να περιλαµβάνει ή να παραπέµπει στις απαραίτητες διαδικασίες συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών διαδικασιών. Το εγχειρίδιο ποιότητας παρουσιάζει συνοπτικά τη δοµή της χρησιµοποιούµενης τεκµηρίωσης του συστήµατος διαχείρισης Οι ρόλοι και οι ευθύνες της τεχνικής διοίκησης και του υπεύθυνου για την ποιότητα, συµπεριλαµβανοµένης της ευθύνης τους για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε αυτό το ιεθνές πρότυπο, πρέπει να καθορίζονται στο εγχειρίδιο ποιότητας Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να διασφαλίζει ότι διατηρείται η ακεραιότητα του συστήµατος διαχείρισης όταν σχεδιάζονται και πραγµατοποιούνται αλλαγές στο σύστηµα διαχείρισης. 4.3 Έλεγχος εγγράφων Γενικά Το εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει και να τηρεί διαδικασίες για τον έλεγχο όλων των εγγράφων (που δηµιουργούνται εσωτερικά ή από εξωτερικές πηγές) και που αποτελούν µέρος του συστήµατος διαχείρισης, όπως κανονισµούς, πρότυπα, άλλα τυποποιητικά έγγραφα, µεθόδους δοκιµών ή/και διακριβώσεων, καθώς επίσης σχεδιαγράµµατα, λογισµικό, προδιαγραφές, οδηγίες και εγχειρίδια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - Σε αυτό το πρότυπο έγγραφο µπορεί να είναι, δηλώσεις πολιτικής, διαδικασίες, πίνακες διακρίβωσης, διαγράµµατα, βιβλία, πόστερ, σηµειώσεις, µνηµόνια, λογισµικό, σχεδιαγράµµατα, σχέδια κτλ. Αυτά µπορεί να είναι σε διάφορα µέσα, είτε σε κοινά αντίγραφα, είτε ηλεκτρονικά και µπορεί να είναι ψηφιακά, αναλογικά, φωτογραφηµένα ή γραπτά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Ο έλεγχος των δεδοµένων που σχετίζονται µε δοκιµές και διακριβώσεις καλύπτεται στην Ο έλεγχος των αρχείων καλύπτεται στην Έγκριση και έκδοση εγγράφων Όλα τα έγγραφα που εκδίδονται για το προσωπικό του εργαστηρίου, ως µέρος του συστήµατος για την ποιότητα, πριν από την έκδοση, πρέπει να ανασκοπούνται και να εγκρίνονται για χρήση, από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Πρέπει να καθιερώνεται και να είναι εύκολα διαθέσιµος ένας βασικός κατάλογος ή µια ισοδύναµη διαδικασία ελέγχου εγγράφων, η οποία να προσδιορίζει την τρέχουσα κατάσταση αναθεώρησης και τη διανοµή των εγγράφων εντός του συστήµατος διαχείρισης ώστε να αποκλείεται η χρήση άκυρων ή/και παρωχηµένων εγγράφων Η(-οι) διαδικασία(-ες) που υιοθετούνται πρέπει να διασφαλίζουν ότι: α) είναι διαθέσιµες εκδόσεις από εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα, των κατάλληλων εγγράφων σε όλες τις θέσεις όπου εκτελούνται λειτουργίες που είναι ουσιώδεις για την αποτελεσµατική λειτουργία του εργαστηρίου, β) τα έγγραφα ανασκοπούνται περιοδικά και, όπου είναι απαραίτητο, αναθεωρούνται, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητα και η συµµόρφωση µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις,

13 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC γ) άκυρα ή παρωχηµένα έγγραφα αποµακρύνονται αµέσως από όλα τα σηµεία χορήγησης ή χρήσης ή ότι µε άλλο τρόπο διασφαλίζεται η εκ παραδροµής χρήση τους, δ) παρωχηµένα έγγραφα που διατηρούνται είτε για νοµικούς λόγους, είτε για διατήρηση της γνώσης, επισηµαίνονται κατάλληλα Έγγραφα του συστήµατος διαχείρισης, τα οποία δηµιουργούνται από το εργαστήριο, πρέπει να αναγνωρίζονται µε τρόπο µονοσήµαντο. Η αναγνώριση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει την ηµεροµηνία χορήγησης ή/και τον προσδιορισµό της αναθεώρησης, αρίθµηση σελίδων, συνολικό αριθµό σελίδων ή ένα σήµα που να υποδεικνύει το τέλος του εγγράφου, καθώς και την(-ις) αρµοδιότητα(-ες) έκδοσης Αλλαγές εγγράφων Οι αλλαγές στα έγγραφα πρέπει να ανασκοπούνται και να εγκρίνονται από προσωπικό της µονάδος που εκτέλεσε την αρχική ανασκόπηση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό πρέπει να έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες, πάνω στις οποίες βασίζεται η ανασκόπηση και έγκριση των εγγράφων Όπου είναι πρακτικό, το τροποποιηµένο ή το νέο κείµενο πρέπει να αναγνωρίζεται στο έγγραφο ή σε κατάλληλα προσαρτήµατα Εάν το σύστηµα ελέγχου της τεκµηρίωσης του εργαστηρίου επιτρέπει τη χειρόγραφη τροποποίηση των εγγράφων, αφήνοντας σε εκκρεµότητα την επανέκδοση των εγγράφων, πρέπει να καθορίζονται οι διαδικασίες και οι αρµοδιότητες για τις τροποποιήσεις αυτές. Οι τροποποιήσεις πρέπει να επισηµαίνονται σαφώς, να υπογράφονται κατάλληλα και να χρονολογούνται. Ένα αναθεωρηµένο έγγραφο πρέπει να επανεκδίδεται επίσηµα το ταχύτερο πρακτικά δυνατόν Πρέπει να καθιερώνονται διαδικασίες για τις αλλαγές και τον έλεγχο των αλλαγών σε έγγραφα που τηρούνται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 4.4 Ανασκόπηση αιτήσεων, προσφορών και συµβάσεων Το εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει και να τηρεί διαδικασίες για την ανασκόπηση των αιτήσεων, των προσφορών και των συµβάσεων. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες για αυτές τις ανασκοπήσεις, οι οποίες καταλήγουν σε σύµβαση για δοκιµές ή/και διακριβώσεις, πρέπει να διασφαλίζουν ότι : α) οι απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των µεθόδων που θα χρησιµοποιηθούν, είναι επαρκώς καθορισµένες, τεκµηριωµένες και κατανοητές (βλέπε 5.4.2), β) το εργαστήριο έχει τη δυνατότητα και τους πόρους για να εκπληρώσει τις απαιτήσεις, γ) επιλέγεται η κατάλληλη µέθοδος δοκιµής ή/και διακρίβωσης και η οποία έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του πελάτη (βλέπε 5.4.2), Οποιεσδήποτε διαφορές µεταξύ της αίτησης ή της προσφοράς και της σύµβασης πρέπει να επιλύονται πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία. Κάθε σύµβαση πρέπει να είναι αποδεκτή τόσο από το εργαστήριο, όσο και από τον πελάτη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - Η ανασκόπηση των αιτήσεων, των προσφορών και των συµβάσεων θα πρέπει να διεξάγεται µε τρόπο πρακτικό και αποδοτικό και θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη το οικονοµικό αποτέλεσµα, οι νοµικές συνέπειες και το χρονοδιάγραµµα. Για εσωτερικούς πελάτες, οι ανασκοπήσεις των αιτήσεων, των προσφορών και των συµβάσεων µπορεί να εκτελούνται µε τρόπο απλοποιηµένο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Η ανασκόπηση θα πρέπει να θεµελιώνει ότι το εργαστήριο διαθέτει τους απαραίτητους πόρους σε φυσικές εγκαταστάσεις, προσωπικό και πληροφορίες και ότι το προσωπικό του εργαστηρίου διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες και εµπειρία για την εκτέλεση των υπόψη δοκιµών ή/και διακριβώσεων. Η ανασκόπηση µπορεί επίσης να περιλαµβάνει αποτελέσµατα από προηγούµενη συµµετοχή σε διεργαστηριακές συγκρίσεις ή δοκιµές ικανότητας ή/και την εκτέλεση δοκιµαστικών προγραµµάτων δοκιµών ή διακριβώσεων, χρησιµοποιώντας δείγµατα ή αντικείµενα γνωστής τιµής, προκειµένου να προσδιορισθούν αβεβαιότητες µέτρησης, όρια ανίχνευσης, όρια εµπιστοσύνης κτλ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 - Σύµβαση µπορεί να είναι οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική συµφωνία για την παροχή σε πελάτη υπηρεσιών δοκιµών ή/και διακριβώσεων. 5

14 ΕΝ ISO/IEC ΕΛΟΤ Πρέπει να τηρούνται αρχεία ανασκοπήσεων, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε σηµαντικών αλλαγών. Πρέπει επίσης να τηρούνται αρχεία των σχετικών συζητήσεων µε τον πελάτη, που αναφέρονται στις απαιτήσεις του πελάτη ή στα αποτελέσµατα των εργασιών κατά την περίοδο εκτέλεσης της σύµβασης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Για την ανασκόπηση συνήθων και απλών εργασιών, θεωρούνται ως επαρκή στοιχεία η ηµεροµηνία και ο προσδιορισµός (π.χ. τα αρχικά) του προσώπου στο εργαστήριο, του υπεύθυνου για την εκτέλεση της εργασίας που προβλέπεται στη σύµβαση. Για επαναλαµβανόµενες συνήθεις εργασίες αρκεί η ανασκόπηση µόνο κατά το αρχικό στάδιο της αίτησης ή κατά τη σύναψη της σύµβασης, σχετικής µε συνεχή, συνήθη εργασία, που εκτελείται κάτω από µια γενική συµφωνία µε τον πελάτη, µε την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις του πελάτη µένουν αµετάβλητες. Για νέες, πολύπλοκες ή τεχνολογικώς προηγµένες εργασίες δοκιµών ή/και διακριβώσεων, θα πρέπει να τηρείται ένα πιο περιεκτικό αρχείο Η ανασκόπηση πρέπει επίσης να καλύπτει οποιαδήποτε εργασία δίδεται ως υπεργολαβία από το εργαστήριο Ο πελάτης πρέπει να πληροφορείται για οποιαδήποτε απόκλιση από τη σύµβαση. Εάν µια σύµβαση χρειασθεί να τροποποιηθεί µετά την έναρξη της εργασίας, πρέπει να επαναληφθεί η ίδια διεργασία ανασκόπησης και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις πρέπει να γνωστοποιηθούν σε όλο το εµπλεκόµενο προσωπικό. 4.5 Υπεργολαβία δοκιµών και διακριβώσεων Όταν ένα εργαστήριο δίδει εργασία ως υπεργολαβία, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων λόγων (π.χ. φόρτος εργασίας, ανάγκη για παραπάνω εµπειρία ή παροδική αδυναµία), είτε σε συνεχή βάση (π.χ. µέσω µόνιµης υπεργολαβίας, ή πρακτόρευσης ή δικαιοχρησίας), η εργασία αυτή πρέπει να ανατίθεται σε ικανό υπεργολάβο. Ένας ικανός υπεργολάβος είναι, για παράδειγµα, αυτός που συµµορφώνεται µε αυτό το ιεθνές πρότυπο, για την εν λόγω εργασία Το εργαστήριο πρέπει να ενηµερώνει γραπτώς τον πελάτη για τη διευθέτηση και, όπου ενδείκνυται, να λαµβάνει την έγκριση του πελάτη, κατά προτίµηση γραπτώς Το εργαστήριο έχει την ευθύνη προς τον πελάτη για την εργασία του υπεργολάβου, µε εξαίρεση την περίπτωση όπου ο πελάτης ή µια κανονιστική αρχή καθορίζουν ποιος υπεργολάβος θα χρησιµοποιηθεί Το εργαστήριο πρέπει να τηρεί κατάλογο όλων των υπεργολάβων που χρησιµοποιεί για δοκιµές ή/και διακριβώσεις, καθώς και αρχείο τεκµηρίωσης της συµµόρφωσης µε αυτό το ιεθνές πρότυπο, για την εν λόγω εργασία. 4.6 Προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει πολιτική και διαδικασία(-ες) για την επιλογή και την προµήθεια εφοδίων και υπηρεσιών που χρησιµοποιεί και οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητα των δοκιµών ή/και των διακριβώσεων. Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες για την αγορά, την παραλαβή και την αποθήκευση των αντιδραστηρίων και των αναλωσίµων υλικών του εργαστηρίου για τις δοκιµές ή/και τις διακριβώσεις Το εργαστήριο πρέπει να διασφαλίζει ότι τα προµηθευόµενα εφόδια, αντιδραστήρια και αναλώσιµα υλικά, τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα των δοκιµών ή/και των διακριβώσεων, δεν χρησιµοποιούνται έως ότου ελεγχθούν ή µε άλλο τρόπο επαληθευθεί ότι συµµορφώνονται µε πρότυπες προδιαγραφές ή µε απαιτήσεις που καθορίζονται από τις µεθόδους για τις εν λόγω δοκιµές ή/και διακριβώσεις. Οι παραπάνω υπηρεσίες και τα εφόδια που χρησιµοποιούνται, πρέπει να συµµορφώνονται µε καθορισµένες απαιτήσεις. Πρέπει να τηρούνται αρχεία των ενεργειών ελέγχου της συµµόρφωσης Τα έγγραφα προµηθειών που επηρεάζουν την ποιότητα των αποτελεσµάτων του εργαστηρίου, πρέπει να περιέχουν δεδοµένα που να περιγράφουν τις υπηρεσίες και τις προµήθειες που παραγγέλλονται. Αυτά τα έγγραφα προµηθειών πρέπει να ανασκοπούνται και να εγκρίνονται, ως προς το τεχνικό περιεχόµενο, πριν από την αποδέσµευση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η περιγραφή µπορεί να περιλαµβάνει τύπο, κλάση, κατηγορία, ακριβή ταυτοποίηση, προδιαγραφές, σχεδιαγράµµατα, οδηγίες ελέγχου, άλλα τεχνικά δεδοµένα, συµπεριλαµβανοµένης της έγκρισης των αποτελεσµάτων δοκιµών, την απαιτούµενη ποιότητα και το πρότυπο του συστήµατος διαχείρισης µε το οποίο αυτά κατασκευάζονται Το εργαστήριο πρέπει να αξιολογεί τους προµηθευτές κρίσιµων αναλωσίµων, εφοδίων και υπηρεσιών, που επηρεάζουν την ποιότητα των δοκιµών και των διακριβώσεων και πρέπει να τηρεί αρχεία των εν λόγω αξιολογήσεων, καθώς και κατάλογο εγκεκριµένων προµηθευτών. 6

15 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC Εξυπηρέτηση του πελάτη Το εργαστήριο πρέπει να αποδέχεται τη συνεργασία των πελατών ή των εκπροσώπων τους, για τη διευκρίνιση της αίτησης του πελάτη και για την παρακολούθηση της επίδοσης του εργαστηρίου, σε σχέση µε την εργασία που εκτελείται, µε την προϋπόθεση ότι το εργαστήριο διασφαλίζει την εµπιστευτικότητα για τους άλλους πελάτες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - Αυτή η συνεργασία µπορεί να περιλαµβάνει : α) παροχή στον πελάτη ή στον εκπρόσωπό του, εύλογης πρόσβασης στις σχετικές περιοχές του εργαστηρίου, για την επιτόπου παρακολούθηση των δοκιµών ή/και των διακριβώσεων που εκτελούνται για τον πελάτη. β) προετοιµασία, συσκευασία και παράδοση των αντικειµένων δοκιµής ή/και διακρίβωσης, που απαιτούνται από τον πελάτη για σκοπούς επαλήθευσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Οι πελάτες εκτιµούν τη διατήρηση καλής επικοινωνίας, την παροχή συµβουλών και καθοδήγησης σε τεχνικά θέµατα, καθώς και τη διατύπωση απόψεων και ερµηνειών, που βασίζονται στα αποτελέσµατα. Η επικοινωνία µε τον πελάτη, ειδικά στις µεγάλες αναθέσεις, θα πρέπει να διατηρείται καθ όλη τη διάρκεια της εργασίας. Το εργαστήριο θα πρέπει να πληροφορεί τον πελάτη για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ή µεγάλες αποκλίσεις στην επίδοση των δοκιµών ή/και των διακριβώσεων Τα εργαστήρια πρέπει να επιδιώκουν να λαµβάνουν από τους πελάτες τους αναπληροφόρηση, τόσο θετική όσο και αρνητική. Η αναπληροφόρηση θα πρέπει να χρησιµοποιείται και να αναλύεται για τη βελτίωση του συστήµατος διαχείρισης, των δραστηριοτήτων δοκιµών και διακριβώσεων και της εξυπηρέτησης του πελάτη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Παραδείγµατα αναπληροφόρησης είναι οι έρευνες ικανοποίησης του πελάτη και η ανασκόπηση των εκθέσεων δοκιµών ή/και διακριβώσεων µε τους πελάτες 4.8 Παράπονα Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει πολιτική και διαδικασία για την επίλυση παραπόνων που λαµβάνονται από πελάτες ή άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. Πρέπει να τηρούνται αρχεία όλων των παραπόνων, καθώς και των ερευνών και διορθωτικών ενεργειών που αναλαµβάνονται από το εργαστήριο (βλέπε επίσης 4.11). 4.9 Έλεγχος µη συµµορφούµενης εργασίας δοκιµών ή/και διακριβώσεων Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει πολιτική και διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να εφαρµόζονται όταν οποιαδήποτε πτυχή της εργασίας δοκιµών ή/και διακριβώσεών του ή τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας, δε συµµορφώνονται µε τις δικές του διαδικασίες ή µε τις συµφωνηµένες µε τον πελάτη απαιτήσεις. Η πολιτική και οι διαδικασίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι : α) οι ευθύνες και οι αρµοδιότητες για τη διαχείριση της µη συµµορφούµενης εργασίας έχουν ανατεθεί και ότι έχουν καθορισθεί ενέργειες οι οποίες και αναλαµβάνονται, όταν εντοπίζεται µη συµµορφούµενη εργασία (συµπεριλαµβανοµένης της διακοπής της εργασίας και της απόσυρσης των εκθέσεων δοκιµών και των πιστοποιητικών διακριβώσεων, όπως είναι απαραίτητο), β) γίνεται αξιολόγηση της σηµασίας της µη συµµορφούµενης εργασίας, γ) αναλαµβάνονται αµέσως διορθωτικές ενέργειες, µαζί µε οποιαδήποτε απόφαση για την αποδοχή της µη συµµορφούµενης εργασίας, δ) όπου χρειάζεται, ο πελάτης ενηµερώνεται και η εργασία ανακαλείται, ε) είναι καθορισµένη η ευθύνη για την εντολή της εκ νέου εκτέλεσης της εργασίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Ο προσδιορισµός µη συµµορφούµενης εργασίας ή προβληµάτων µε το σύστηµα διαχείρισης ή µε τις δραστηριότητες δοκιµών ή/και διακριβώσεων, µπορεί να γίνει σε διάφορα σηµεία εντός του συστήµατος διαχείρισης και στις τεχνικές λειτουργίες. Παραδείγµατα αποτελούν τα παράπονα πελατών, ο έλεγχος της ποιότητας, η διακρίβωση των οργάνων, ο έλεγχος των αναλώσιµων υλικών, οι παρατηρήσεις ή η επίβλεψη του προσωπικού, ο έλεγχος των εκθέσεων δοκιµών και των πιστοποιητικών διακριβώσεων, οι ανασκοπήσεις από τη διοίκηση και οι εσωτερικές ή οι εξωτερικές επιθεωρήσεις Όπου η αξιολόγηση υποδεικνύει ότι η µη συµµορφούµενη εργασία θα µπορούσε να επαναληφθεί ή ότι εγείρεται αµφιβολία για τη συµµόρφωση των λειτουργιών του εργαστηρίου µε τις δικές του πολιτικές και διαδικασίες, πρέπει να ακολουθούνται χωρίς καθυστέρηση οι διαδικασίες διορθωτικών ενεργειών που αναφέρονται στο

16 ΕΝ ISO/IEC ΕΛΟΤ 4.10 Βελτίωση Το εργαστήριο πρέπει να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος διαχείρισής του µέσω της πολιτικής ποιότητας, των στόχων ποιότητας, των αποτελεσµάτων των επιθεωρήσεων, της ανάλυσης δεδοµένων, των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών και της ανασκόπησης από τη διοίκηση ιορθωτικές ενέργειες Γενικά Το εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει πολιτική και διαδικασία και πρέπει να αναθέσει κατάλληλες αρµοδιότητες για την εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών, όταν εντοπίζονται µη συµµορφούµενο έργο ή αποκλίσεις από τις πολιτικές και τις διαδικασίες στο σύστηµα διαχείρισης ή στις τεχνικές λειτουργίες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Ένα πρόβληµα µε το σύστηµα διαχείρισης ή µε τις τεχνικές λειτουργίες του εργαστηρίου, µπορεί να εντοπισθεί διαµέσου διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως ο έλεγχος µη συµµορφούµενου έργου, οι εσωτερικές ή οι εξωτερικές επιθεωρήσεις, οι ανασκοπήσεις από τη διοίκηση, η ανατροφοδότηση µε πληροφορίες από πελάτες ή οι παρατηρήσεις του προσωπικού Ανάλυση αιτίων Η διαδικασία για διορθωτικές ενέργειες πρέπει να ξεκινά µε µια έρευνα για τον προσδιορισµό της(-ων) αιτίας(-ων) του προβλήµατος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η ανάλυση των αιτίων είναι το βασικό και µερικές φορές το πιο δύσκολο µέρος στη διαδικασία διορθωτικών ενεργειών. Συχνά η ρίζα των αιτίων δεν είναι προφανής, µε συνέπεια να απαιτείται µια προσεκτική ανάλυση όλων των πιθανών αιτίων του προβλήµατος. Στα πιθανά αίτια θα µπορούσε να περιλαµβάνονται οι απαιτήσεις του πελάτη, τα δείγµατα, οι προδιαγραφές του δείγµατος, οι µέθοδοι και οι διαδικασίες, οι δεξιότητες και η εκπαίδευση του προσωπικού, τα αναλώσιµα ή ο εξοπλισµός και η διακρίβωσή του Επιλογή και εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών Όπου απαιτείται διορθωτική ενέργεια, το εργαστήριο πρέπει να προσδιορίζει πιθανές διορθωτικές ενέργειες. Το εργαστήριο πρέπει να επιλέγει και να εφαρµόζει τη(-ις) ενέργεια(-ες) που έχουν τη µεγαλύτερη πιθανότητα εξάλειψης του προβλήµατος και πρόληψης της επανεµφάνισής του. Οι διορθωτικές ενέργειες πρέπει να είναι κατάλληλες για το µέγεθος και την πιθανότητα επανεµφάνισης του προβλήµατος. Το εργαστήριο πρέπει να τεκµηριώνει και να εφαρµόζει κάθε απαιτούµενη αλλαγή που προκύπτει από τη διερεύνηση διορθωτικής ενέργειας Παρακολούθηση των διορθωτικών ενεργειών Το εργαστήριο πρέπει να παρακολουθεί τα αποτελέσµατα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι διορθωτικές ενέργειες που εκτελούνται είναι αποτελεσµατικές Πρόσθετες επιθεωρήσεις Όπου ο προσδιορισµός µη συµµορφώσεων ή αποκλίσεων δηµιουργεί αµφιβολίες ως προς τη συµµόρφωση του εργαστηρίου µε τις δικές του πολιτικές και διαδικασίες ή ως προς τη συµµόρφωσή του µε το παρόν ιεθνές πρότυπο, το εργαστήριο πρέπει να διασφαλίζει ότι οι αντίστοιχοι τοµείς της δραστηριότητάς του επιθεωρούνται σύµφωνα µε την 4.14, το ταχύτερο δυνατόν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Συχνά, τέτοιες πρόσθετες επιθεωρήσεις ακολουθούν την εφαρµογή των διορθωτικών ενεργειών για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσµατικότητά τους. Μια πρόσθετη επιθεώρηση είναι απαραίτητη µόνον όταν εντοπίζεται ένα σοβαρό θέµα ή µια διακινδύνευση για την επιχείρηση Προληπτικές ενέργειες Πρέπει να εντοπίζονται οι απαιτούµενες βελτιώσεις και οι πιθανές πηγές µη συµµορφώσεων, είτε τεχνικής φύσεως είτε αυτές που αφορούν το σύστηµα διαχείρισης. Όταν εντοπίζονται ευκαιρίες για βελτίωση ή απαιτούνται 8

17 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC προληπτικές ενέργειες, πρέπει να αναπτύσσονται σχέδια ενεργειών, να εφαρµόζονται και να παρακολουθούνται, για να µειωθεί η πιθανότητα της εµφάνισης τέτοιων µη συµµορφώσεων και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες για βελτίωση Οι διαδικασίες προληπτικών ενεργειών πρέπει να περιλαµβάνουν την έναρξη των εν λόγω ενεργειών και την άσκηση ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές είναι αποτελεσµατικές. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - Η προληπτική ενέργεια είναι µια διεργασία για τον προσδιορισµό ευκαιριών για βελτίωση, εκ των προτέρων, παρά µια αντίδραση µετά τον εντοπισµό προβληµάτων ή παραπόνων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Η προληπτική ενέργεια θα µπορούσε να περιλαµβάνει, εκτός της ανασκόπησης των διαδικασιών λειτουργίας, την ανάλυση των δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των αναλύσεων των τάσεων και της διακινδύνευσης, καθώς και των αποτελεσµάτων δοκιµών ικανότητας Έλεγχος αρχείων Γενικά Το εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει και να τηρεί διαδικασίες για την αναγνώριση, την οµαδοποίηση, την κωδικοποίηση, την πρόσβαση, την αρχειοθέτηση, την αποθήκευση, τη συντήρηση και την τελική διάθεση των αρχείων για τη ποιότητα και των τεχνικών αρχείων. Τα αρχεία για την ποιότητα πρέπει να περιλαµβάνουν εκθέσεις από εσωτερικές επιθεωρήσεις και από ανασκοπήσεις της διοίκησης, καθώς επίσης και αρχεία διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών Όλα τα αρχεία πρέπει να είναι ευανάγνωστα, να αποθηκεύονται και να διατηρούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά να είναι εύκολα ανακτήσιµα, σε εγκαταστάσεις µε περιβάλλον τέτοιο ώστε να προλαµβάνεται η φθορά, η υποβάθµιση και η απώλειά τους. Πρέπει να καθορίζονται οι χρόνοι διατήρησης των αρχείων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Τα αρχεία µπορεί να είναι σε οποιοδήποτε µέσο, όπως έντυπο ή ηλεκτρονικό Όλα τα αρχεία πρέπει να τηρούνται µε τρόπο ασφαλή και εχέµυθο Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει διαδικασίες για την προστασία και για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων που αποθηκεύονται ηλεκτρονικά, καθώς και για την πρόληψη µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης ή τροποποίησης αυτών των αρχείων Τεχνικά αρχεία Το εργαστήριο πρέπει να διατηρεί, για καθορισµένη περίοδο, αρχεία των αρχικών παρατηρήσεων, των δεδοµένων που προκύπτουν, καθώς και επαρκείς πληροφορίες για τον καθορισµό ιχνηλάτησης για επιθεώρηση, αρχεία διακριβώσεων, αρχεία προσωπικού καθώς και αντίγραφο κάθε έκθεσης δοκιµής ή πιστοποιητικού διακρίβωσης που χορηγείται. Τα αρχεία για κάθε δοκιµή ή διακρίβωση πρέπει να περιέχουν επαρκείς πληροφορίες για να διευκολύνουν, εάν είναι δυνατόν, τον καθορισµό των παραγόντων που επηρεάζουν την αβεβαιότητα και για να καταστήσουν δυνατή την επανάληψη της δοκιµής ή της διακρίβωσης, κάτω από συνθήκες όσο το δυνατόν πλησιέστερες µε τις αρχικές. Τα αρχεία πρέπει να περιέχουν την ταυτότητα του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη δειγµατοληψία, για την εκτέλεση κάθε δοκιµής ή/και διακρίβωσης και για τον έλεγχο των αποτελεσµάτων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - Σε ορισµένους τοµείς µπορεί να είναι µην είναι δυνατό ή πρακτικό να τηρούνται αρχεία όλων των αρχικών παρατηρήσεων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Τα τεχνικά αρχεία είναι ένα σύνολο δεδοµένων (βλέπε 5.4.7) και πληροφοριών που προκύπτουν από την εκτέλεση των δοκιµών ή/και των διακριβώσεων και τα οποία υποδεικνύουν κατά πόσον έχει επιτευχθεί προδιαγεγραµµένη ποιότητα ή παράµετροι διεργασίας. Αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν συµπληρωµένα έντυπα, συµβάσεις, φύλλα εργασίας, ηµερολόγια, φύλλα ελέγχου, σηµειώσεις εργασίας, διαγράµµατα ελέγχου, εσωτερικές και εξωτερικές εκθέσεις δοκιµών, πιστοποιητικά διακριβώσεων, σηµειώσεις πελατών και αναπληροφόρηση από τον πελάτη Οι παρατηρήσεις, τα δεδοµένα και οι υπολογισµοί πρέπει να καταχωρούνται σε αρχείο κατά το χρόνο δηµιουργίας τους και πρέπει να είναι αναγνωρίσιµα για το συγκεκριµένο έργο Όταν στα αρχεία γίνονται λάθη, κάθε λάθος πρέπει να επισηµαίνεται, χωρίς να σβήνεται, χωρίς να καθίσταται δυσανάγνωστο ή να διαγράφεται και η σωστή τιµή να εισάγεται δίπλα. Όλες αυτές οι αλλαγές στα αρχεία πρέπει είτε να υπογράφονται ή να µονογράφονται από το πρόσωπο που κάνει τη διόρθωση. Σε περίπτωση αρχείων που αποθηκεύονται ηλεκτρονικά, πρέπει να λαµβάνονται ισοδύναµα µέτρα για την αποφυγή της απώλειας ή της αλλαγής των αρχικών δεδοµένων. 9

18 ΕΝ ISO/IEC ΕΛΟΤ 4.14 Εσωτερικές επιθεωρήσεις Το εργαστήριο πρέπει περιοδικά και σύµφωνα µε προκαθορισµένο πρόγραµµα και διαδικασία, να διεξάγει εσωτερικές επιθεωρήσεις των δραστηριοτήτων του, ώστε να επαληθεύει ότι οι λειτουργίες του συνεχίζουν να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του συστήµατος διαχείρισης και του παρόντος ιεθνούς προτύπου. Το πρόγραµµα εσωτερικής επιθεώρησης πρέπει να καλύπτει όλα τα στοιχεία του συστήµατος διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων δοκιµών ή/και διακριβώσεων. Αποτελεί ευθύνη του υπεύθυνου ποιότητας να σχεδιάζει και να οργανώνει επιθεωρήσεις, όπως απαιτούνται από το πρόγραµµα και ζητείται από τη διοίκηση. Οι επιθεωρήσεις αυτές πρέπει να διεξάγονται από προσωπικό εκπαιδευµένο, µε τα κατάλληλα προσόντα, το οποίο όταν το επιτρέπουν οι πόροι πρέπει να είναι ανεξάρτητο της δραστηριότητας που επιθεωρείται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Συνήθως ο κύκλος των εσωτερικών επιθεωρήσεων θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε ένα έτος Όταν οι διαπιστώσεις της επιθεώρησης δηµιουργούν αµφιβολίες για την αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών ή την ορθότητα ή την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων των δοκιµών ή διακριβώσεων του εργαστηρίου, το εργαστήριο πρέπει να αναλαµβάνει εγκαίρως διορθωτικές ενέργειες και, όταν οι έρευνες δείχνουν ότι τα αποτελέσµατα του εργαστηρίου µπορεί να έχουν επηρεασθεί, πρέπει να ενηµερώνει τους πελάτες γραπτώς Πρέπει να καταχωρούνται σε αρχεία η περιοχή δραστηριότητας που επιθεωρείται, οι διαπιστώσεις της επιθεώρησης και οι διορθωτικές ενέργειες που προκύπτουν από αυτές Οι επακόλουθες της επιθεώρησης δραστηριότητες πρέπει να επαληθεύουν και να τεκµηριώνουν την εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα των διορθωτικών ενεργειών που αναλαµβάνονται Ανασκοπήσεις από τη διοίκηση Η ανώτατη διοίκηση του εργαστηρίου πρέπει, σύµφωνα µε προκαθορισµένο πρόγραµµα και διαδικασία, να διενεργεί περιοδική ανασκόπηση του συστήµατος διαχείρισης του εργαστηρίου, καθώς και των δραστηριοτήτων δοκιµών ή/και διακριβώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχιζόµενη καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητά τους και για να επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγές ή βελτιώσεις. Στην ανασκόπηση πρέπει να λαµβάνονται υπόψη : 10 η καταλληλότητα της πολιτικής και των διαδικασιών, οι εκθέσεις από τους υπευθύνους ή από το προσωπικό που ασκεί εποπτεία, το αποτέλεσµα πρόσφατων εσωτερικών επιθεωρήσεων, οι διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες, οι αξιολογήσεις από εξωτερικούς φορείς, τα αποτελέσµατα διεργαστηριακών συγκρίσεων ή δοκιµών ικανότητας, οι αλλαγές στον όγκο και στον τύπο των εργασιών, η αναπληροφόρηση από τους πελάτες, τα παράπονα, οι προτάσεις βελτίωσης άλλοι σχετικοί παράγοντες, όπως δραστηριότητες ελέγχου της ποιότητας, πόροι και εκπαίδευση προσωπικού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - Τυπική περίοδος για τη διεξαγωγή της ανασκόπησης από τη διοίκηση είναι δώδεκα (12) µήνες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Τα αποτελέσµατα της ανασκόπησης θα πρέπει να τροφοδοτούν τον προγραµµατισµό έργων του εργαστηρίου και θα πρέπει να περιλαµβάνουν το σκοπό, τους στόχους και το χρονοδιάγραµµα των έργων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 - Η ανασκόπηση από τη διοίκηση περιλαµβάνει την εξέταση συναφών θεµάτων στις τακτικές συνεδριάσεις της διοίκησης.

19 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC Οι διαπιστώσεις από τις ανασκοπήσεις από τη διοίκηση και οι ενέργειες που προκύπτουν από αυτές πρέπει να καταγράφονται σε αρχείο. Η διοίκηση πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ενέργειες αυτές εκτελούνται εντός κατάλληλου και συµφωνηµένου χρονοδιαγράµµατος. 5 Τεχνικές απαιτήσεις 5.1 Γενικά Η ορθότητα και η αξιοπιστία των δοκιµών ή/και των διακριβώσεων που εκτελούνται από ένα εργαστήριο προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί περιλαµβάνουν συνεισφορές από: τους ανθρώπινους παράγοντες (5.2), τους χώρους εγκατάστασης και τις περιβαλλοντικές συνθήκες (5.3), τις µεθόδους δοκιµών και διακριβώσεων και τις µεθόδους επικύρωσης (5.4), τον εξοπλισµό (5.5), την ιχνηλασιµότητα των µετρήσεων (5.6), τη δειγµατοληψία (5.7), το χειρισµό των αντικειµένων δοκιµής και διακρίβωσης (5.8) Ο βαθµός στον οποίο οι παράγοντες συνεισφέρουν στη συνολική αβεβαιότητα της µέτρησης διαφέρει σηµαντικά µεταξύ (τύπων) δοκιµών και µεταξύ (τύπων) διακριβώσεων. Το εργαστήριο πρέπει να λαµβάνει υπόψη τους παράγοντες αυτούς κατά την ανάπτυξη των µεθόδων και των διαδικασιών δοκιµών και διακριβώσεων, κατά την εκπαίδευση και την αξιολόγηση της καταλληλότητας του προσωπικού και κατά την επιλογή και τη διακρίβωση του εξοπλισµού που χρησιµοποιεί. 5.2 Προσωπικό Η διοίκηση του εργαστηρίου πρέπει να διασφαλίζει την ικανότητα όλων όσων χειρίζονται συγκεκριµένο εξοπλισµό, εκτελούν δοκιµές ή/και διακριβώσεις, αξιολογούν αποτελέσµατα και υπογράφουν εκθέσεις δοκιµών και πιστοποιητικά διακριβώσεων. Όταν χρησιµοποιείται προσωπικό που είναι υπό εκπαίδευση, πρέπει να ασκείται κατάλληλη επίβλεψη. Προσωπικό το οποίο εκτελεί συγκεκριµένες εργασίες πρέπει να αξιολογείται ως προς την καταλληλότητά του µε βάση την κατάλληλη µόρφωση, κατάρτιση, εµπειρία ή/και δεξιότητες, ανάλογα µε τις απαιτήσεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - Σε ορισµένους τεχνικούς τοµείς (π.χ. µη καταστροφικοί έλεγχοι), µπορεί να απαιτηθεί, το προσωπικό που εκτελεί συγκεκριµένα έργα να είναι πιστοποιηµένο. Το εργαστήριο ευθύνεται για την εκπλήρωση των προδιαγεγραµµένων απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις για πιστοποίηση προσωπικού µπορεί να καθορίζονται από την νοµοθεσία, από πρότυπα του συγκεκριµένου τεχνικού τοµέα ή να απαιτούνται από τον πελάτη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη γνωµοδότηση και την ερµηνεία σε εκθέσεις δοκιµών θα πρέπει, πέραν των κατάλληλων προσόντων, της κατάρτισης, της εµπειρίας και της ικανοποιητικής γνώσης των δοκιµών που εκτελούνται, να διαθέτει επίσης: κατάλληλη γνώση της τεχνολογίας που χρησιµοποιείται για την κατασκευή των αντικειµένων, των υλικών, των προϊόντων κτλ. που υποβάλλονται σε δοκιµή ή του τρόπου που χρησιµοποιούνται ή που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν και των ελαττωµάτων ή των υποβαθµίσεων που µπορεί να συµβούν κατά τη χρήση τους, γνώση των γενικών απαιτήσεων που διατυπώνονται στη νοµοθεσία και στα πρότυπα και αντίληψη της σηµασίας των εντοπιζόµενων αποκλίσεων, σε σχέση µε την κανονική χρήση των εν λόγω αντικειµένων, υλικών, προϊόντων κτλ Η διοίκηση του εργαστηρίου πρέπει να διαµορφώνει τους στόχους όσον αφορά τη µόρφωση, την κατάρτιση και τις δεξιότητες του προσωπικού του εργαστηρίου. Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει πολιτική και διαδικασίες για τον εντοπισµό των αναγκών και την παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό. Τα προγράµµατα εκπαίδευσης πρέπει να είναι 11

20 ΕΝ ISO/IEC ΕΛΟΤ έχουν σχέση µε τις τρέχουσες και τις προβλεπόµενες εργασίες του εργαστηρίου. Πρέπει να αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης Το εργαστήριο πρέπει να χρησιµοποιεί προσωπικό που, είτε είναι υπάλληλοί του, είτε απασχολείται µε βάση σύµβαση. Στην περίπτωση σύµβασης, το εργαστήριο πρέπει να διασφαλίζει ότι το πρόσθετο τεχνικό προσωπικό και το βασικό προσωπικό υποστήριξης επιτηρείται, είναι ικανό και εργάζεται σύµφωνα µε το σύστηµα διαχείρισης του εργαστηρίου Το εργαστήριο πρέπει να διατηρεί τις εκάστοτε ισχύουσες περιγραφές θέσεων εργασίας για το προσωπικό διοίκησης, το τεχνικό προσωπικό και το βασικό προσωπικό υποστήριξης, το οποίο εµπλέκεται στις δοκιµές ή/και στις διακριβώσεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Οι περιγραφές θέσεων εργασίας µπορεί να καθορισθούν µε πολλούς τρόπους. Κατ ελάχιστο θα πρέπει να καθορίζονται τα παρακάτω : 12 οι ευθύνες αναφορικά µε την εκτέλεση δοκιµών ή/και διακριβώσεων, οι ευθύνες αναφορικά µε το σχεδιασµό δοκιµών ή/και διακριβώσεων και την αξιολόγηση αποτελεσµάτων, οι ευθύνες αναφορικά µε τη γνωµοδότηση και ερµηνεία, οι ευθύνες αναφορικά µε την τροποποίηση, την ανάπτυξη και την επικύρωση νέων µεθόδων, η απαιτούµενη εµπειρογνωµοσύνη και εµπειρία, τα προσόντα και προγράµµατα εκπαίδευσης, τα διοικητικά καθήκοντα Η διοίκηση πρέπει να εξουσιοδοτήσει το προσωπικό για την διεξαγωγή συγκεκριµένων τύπων δειγµατοληψίας, δοκιµών ή/και διακριβώσεων, την έκδοση εκθέσεων δοκιµών και πιστοποιητικών διακριβώσεων, τη γνωµοδότηση και την ερµηνεία και το χειρισµό συγκεκριµένων τύπων εξοπλισµού. Το εργαστήριο πρέπει να διατηρεί αρχεία των σχετικών εξουσιοδοτήσεων, της ικανότητας, των προσόντων από τις σπουδές και των επαγγελµατικών προσόντων, της εκπαίδευσης, των δεξιοτήτων και της εµπειρίας όλου του τεχνικού προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού µε σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιµες και πρέπει να περιλαµβάνουν την ηµεροµηνία στην οποία επιβεβαιώνεται η εξουσιοδότηση ή/και η ικανότητα. 5.3 Χώροι εγκατάστασης και περιβαλλοντικές συνθήκες Οι εγκαταστάσεις δοκιµών ή/και διακριβώσεων του εργαστηρίου, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, των ενεργειακών πηγών, του φωτισµού και των περιβαλλοντικών συνθηκών, πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να διευκολύνεται η ορθή εκτέλεση των δοκιµών ή/και των διακριβώσεων. Το εργαστήριο πρέπει να διασφαλίζει ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες δεν καθιστούν άκυρα τα αποτελέσµατα ή δεν επηρεάζουν δυσµενώς την απαιτούµενη ποιότητα της οποιασδήποτε µέτρησης. Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να λαµβάνεται όταν διενεργείται δειγµατοληψία και αναλαµβάνονται δοκιµές ή/και διακριβώσεις σε θέσεις εκτός των µονίµων εγκαταστάσεων του εργαστηρίου. Πρέπει να τεκµηριώνονται οι τεχνικές απαιτήσεις για τους χώρους εγκατάστασης και για τις περιβαλλοντικές συνθήκες, οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα των δοκιµών και των διακριβώσεων Το εργαστήριο πρέπει να παρακολουθεί, να ελέγχει και να καταγράφει σε αρχείο τις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως αυτό απαιτείται από τις σχετικές προδιαγραφές, τις µεθόδους και τις διαδικασίες ή όπου αυτές επηρεάζουν την ποιότητα των αποτελεσµάτων. Πρέπει να δίδεται η οφειλόµενη προσοχή, για παράδειγµα, στη βιολογική αποστείρωση, στη σκόνη, στις ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές, στην ακτινοβολία, στην υγρασία, στην παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, στη θερµοκρασία, στις στάθµες θορύβου και δόνησης, όπως απαιτείται από τις κατά περίπτωση τεχνικές δραστηριότητες. Οι δοκιµές και οι διακριβώσεις πρέπει να σταµατούν, όταν τα αποτελέσµατα των δοκιµών ή/και των διακριβώσεων διακυβεύονται λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών Πρέπει να υπάρχει αποτελεσµατικός διαχωρισµός µεταξύ γειτονικών περιοχών στις οποίες εκτελούνται µη συµβατές δραστηριότητες. Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την πρόληψη της επιµόλυνσης Πρέπει να ελέγχεται η πρόσβαση στις περιοχές και η χρήση των περιοχών που επηρεάζουν την ποιότητα των δοκιµών ή/και των διακριβώσεων. Το εργαστήριο πρέπει να προσδιορίζει το βαθµό του ελέγχου, µε βάση τις δικές του συγκεκριµένες περιστάσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10 2001-05-07 ICS : 00.012.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις Quality Management Systems Requirements Κλάση Τιµολόγησης : 12 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ

ISO 17025 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ (1) 5.1.1. Ηορθότητα καιηαξιοπιστία των δοκιμώνπου εκτελούνταιαπό ένα Εργαστήριο προσδιορίζονταιαπό πολλούς παράγοντες. Οιπαράγοντες αυτοίσυμπεριλαμβάνουν συνεισφορές

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σύνταξη από: Υπεύθυνο Ποιότητας Έγκριση από: Γενικό Υπεύθυνο Ποιότητας Αναθεωρήσεις A/A Ημερομηνία Αλλαγές Υπεύθυνος Ποιότητας 1 28/9/2009 First publication Page: 1 from 26 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚA...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/13-11-2014 1/17 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 13-11-2014 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ιαχείριση Κινδύνων & Λαθών στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ - Risk Management- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Θεοδώρου Χημικός Μηχ/κός, MSc, MBA Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Οι ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ) Σελ.: 2 / 8 Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Στοιχεία Κατόχου: ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παρουσίαση: Βάσος Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Εκπρόσωπος CYS στην Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων totalab Edit.1 Rev 0/ 06-03-2012 Τι είναι το totalab ; To totalab : είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΜΕ QMS ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ... 2 1.1 ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ... 2 1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ... 4 1.3 ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΆΦΩΝ... 5 1.4 ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Διακυβερνητική Επιτροπή για τις κλιματικές αλλαγές: Αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου (+31% για CO 2 ). Αύξηση μέσης θερμοκρασίας γης κατά 0.6±0.2 0.2 ο C από τα τέλη του 19

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-DRAFT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΪΟΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 1 1. Έγγραφα και Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ) 25.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/27 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 για τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από κοινοποιημένους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης - σε ενδιαφερόμενους Οργανισμούς (πελάτες)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ã ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο Ο παρών Κανονισµός καθορίζει τις θεµελιώδεις αρχές και τη διαδικασία που πρέπει να τηρεί και ακολουθεί ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικός Συντήρησης σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικός Συντήρησης σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικός Συντήρησης σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Ειδικός Συντήρησης σε Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 17025 Δ.Γ. Κυριακίδης, Α.Λευκόπουλος,.Μήτσας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-04 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Βιομηχανική Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις»...12 1.3 Μέθοδοι χρήσης των εκπαιδευτικών υλικών...14 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 12. Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας Οργανισµών 12.1 Ιστορική αναδροµή Το 1979 το Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (British Standards Institution BSί) εκδίδει το πρότυπο BS 5750, Quality systems, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και μετρολογία. Θεμελιώδεις έννοιες

Τυποποίηση και μετρολογία. Θεμελιώδεις έννοιες Τυποποίηση και μετρολογία. Θεμελιώδεις έννοιες Ιωάννης Χ. Σαριδάκης, στέλεχος Διεύθυνσης Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Δρ. Φραγκούλης Κρόκος, δντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Βασιλική Δρόσου, γραμματέας CEN/TC 312

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Συστήματα Πoιότητας ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Γιώργος Σταμπουλής Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ενημέρωση για τη φύση, το περιεχόμενο, τον τρόπο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Η Ελληνική Εταιρεία για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.), μέλος της European Society for Quality in Healthcare (ESQH), θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι διοργανώνει εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα