Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι) Ακινασ Σχολι Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ Τμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων. Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι) Ακινασ Σχολι Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ Τμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων. Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι) Ακινασ Σχολι Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ Τμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ Υπεφκυνοι μακιματοσ: Αγγελικι Στάκθ, B.sc., Ph.D., Ελζνθ Kρανιωτάκθ, M.sc., Ph.D. Θμερομθνία 5/11/2012 Τίτλοσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑ ΓΕΝΝΘΤΙΚΟΥ 1. Σκοπόσ Θ αναγνϊριςθ από το άμεςο παραςκεφαςμα (όταν αυτό είναι δυνατό), θ απομόνωςθ και θ ταυτοποίθςθ πακογόνων μικροοργανιςμϊν με διάφορεσ μεκόδουσ, ςε δείγματα από το γεννθτικό ςφςτθμα, κακϊσ και ο ζλεγχοσ ευαιςκθςίασ των πακογόνων ςτα αντιβιοτικά. 2. Είδοσ Δείγματοσ - Λιψθ Το είδοσ του δείγματοσ και θ λιψθ εξαρτάται από το φφλο, τα ςυμπτϊματα, τθν εςτία και το είδοσ τθσ λοίμωξθσ. Γεννθτικό ςφςτθμα του άνδρα Γεννθτικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ 1

2 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΔΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΝΔΟΜΟ ΕΣΤΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΥΘΘΙΤΙΔΑ Ουρικρα Δυςουρία, βλεννοπυϊδεσ ζκκριμα, >4 πυοςφαίρια κ.ο.π. ςτθν χρϊςθ Gram ΕΡΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ Επιδιδυμίδα Ρόνοσ, οίδθμα, ευαιςκθςία ςτο όςχεο και ςτθν επιδιδυμίδα ΟΧΙΤΙΔΑ Πρχεισ Ρόνοσ, οίδθμα, ευαιςκθςία ςτο όςχεο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΑ ΡΑΘΟΓΟΝΑ Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, HSV, Mucoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis Chlamydia trachomatis, Εντεροβακτηριακά, Enterococcus spp, Pseudomonas spp, Μycobacterium tubercolosis, Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis, Εντεροβακτηριακά, Enterococcus spp, Pseudomonas spp, Μycobacterium tubercolosis, Neisseria gonorrhoeae ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ Ουρθκρικό ζκκριμα Ουρθκρικό ζκκριμα, ουροκαλλιζργεια, ιςτόσ από τθν επιδιδυμίδα, ςπζρμα Ουρθκρικό ζκκριμα, ουροκαλλιζργεια, ιςτόσ από τουσ όρχεισ, ςπζρμα ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΓΕΝΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΝΔΟΜΟ ΕΣΤΙΑ ΛΟΙΜΩΞΘΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΟΛΡΙΤΙΔΑ Κόλποσ Ζκκριμα δφςοςμο, κνθςμόσ, δυςουρία, επϊδυνθ ςυνουςία ΤΑΧΘΛΙΤΙΔΑ Τράχθλοσ Βλεννοπυϊδεσ ζκκριμα, πόνοσ κατά τθν κίνθςθ του τραχιλου ΑΙΔΙΟΚΟΛΡΙΤΙΔΑ Κόλποσ και αιδοίο Κνθςμόσ, ερυκρότθτα, λευκόγαλακτϊδεσ ζκκριμα, δυςουρία ΣΘΜΑΝΤΙΚΟΤΕΑ ΡΑΘΟΓΟΝΑ Candida spp, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis + αναερόβια: Mobiluncus, Prevotella, Atopobium vaginae Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis Candida spp, Staphylococcus aureus ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ Koλπικό επίχριςμα Τραχθλικό επίχριςμα Koλπικό επίχριςμα και επίχριςμα από το αιδοίο 2

3 ΒΑΘΟΛΙΝΙΤΙΔΑ ΕΛΚΘ ΚΑΙ ΒΟΥΒΩΝΙΚΘ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΡΑΘΕΙΑ ΡΥΕΛΙΚΘ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΘΣ ΝΟΣΟΣ (PID) Βαρκολίνειοσ αδζνασ Δζρμα και μαλακοί ιςτοί και βουβωνικοί λεμφαδζνεσ Σάλπιγγεσ, ωοκικεσ, ενδομιτριο, περιτοναϊκι κοιλότθτα Ρόνοσ, ςκλιρυνςθ και ερυκρότθτα του αδζνα Ζλκθ επϊδυνα ι ανϊδυνα ανάλογα με το πακογόνο. Λεμφαδενοπάκεια ςτθ μία ι και ςτισ δφο πλευρζσ Ρυρετόσ, λευκοκυττάρωςθ, ζντονο κοιλιακό και πυελικό άλγοσ και ζκκριμα Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Staphylococcus aureus, Εντεροβακτηριακά + αναερόβια, Ureaplasma urealyticum Calymmatobacterium granulomatis, Chlamydia trachomatis, Ηaemophilus ducreyi (μαλακό ζλκοσ), Treponema pallidum (ςφφιλη) Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Εντεροβακτηριακά + αναερόβια, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes Υγρό παρακζντθςθσ του αδζνα Ξζςματα από τα ζλκθ, υγρό παρακζντθςθσ από τον αδζνα, ορολογικζσ εξετάςεισ Λαπαροςκοπικό δείγμα ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ- ΣΗΡΤΙΚΗ ΑΡΟΒΟΛΗ ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΝΔΟΜΟ ΛΟΙΜΩΞΘ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΟΥ ΕΝΔΟ-ΜΘΤΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ, ΕΝΔΟ- ΜΥΟΜΘΤΙΤΙΔΑ ΕΣΤΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ Μιτρα και το περιεχόμενό τθσ ςτθν εγκυμοςφνθ, κακϊσ και θ αμνιακι μεμβράνθ και το αμνιακό υγρό Ενδομιτριο και μυομιτριο ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ Ρυρετόσ, λευκοκυττάρωςθ, ζντονο κοιλιακό άλγοσ, βακτθριαιμία, πρόωρθ ριξθ των μεμβρανϊν Ρυρετόσ, λευκοκυττάρωςθ, ζντονο κοιλιακό άλγοσ, βακτθριαιμία, ζκκριμα δφςοςμο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΑ ΡΑΘΟΓΟΝΑ Εντεροβακτηριακά + αναερόβια, Listeria monocytogenes, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae Chlamydia trachomatis, Εντεροβακτηριακά + αναερόβια, Gardnerella vaginalis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ Aμνιακό υγρό, αμνιακόσ ιςτόσ, αιμοκαλλιζργειεσ Διακολπικι παρακζντθςθ του ενδομθτρίου, ιςτόσ από το ενδομιτριο, αιμοκαλλιζργειεσ 3

4 agalactiae ΣΘΡΤΙΚΘ ΑΡΟΒΟΛΘ Ενδομιτριο και μυομιτριο Ρυρετόσ, λευκοκυττάρωςθ, ζντονο κοιλιακό άλγοσ, βακτθριαιμία, ζκκριμα δφςοςμο Clostridium perfringens + άλλα αναερόβια, Εντεροβακτηριακά, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae Διακολπικι παρακζντθςθ του ενδομθτρίου, ιςτόσ από το ενδομιτριο, αιμοκαλλιζργειεσ 3. Υλικά / Αντιδραςτιρια Λιψθ - μεταφορά a. Βαμβακοφόροσ ςτυλεόσ ή ςτυλεόσ με ςυνθετικζσ ίνεσ -Τροποποιθμζνο Stuart s i. Κ/α δειγμάτων από το γεννθτικό ςφςτθμα (Τράχθλοσ, Ουρικρα, Κόλποσ) ii. Για λήψη και μεταφορά Neisseria gonorrhoeae: ΡΟΤΕ! με βαμβακοφόρο ςτυλεό. Μεταφορά ι ςυντιρθςθ: Σε κερμοκραςία δωματίου, 25 ο C γιατί τα είδθ του γζνουσ τθσ Ναϊςςζριασ είναι ευαίςκθτα ςτο βαμβάκι και ςτο κρφο. Ρροτιμάται θ ΑΜΕΣΗ ΕΡΙΣΤΩΣΗ! ςτα καλλιεργθτικά υλικά b. Dacron ή βαμβακοφόροσ ςτυλεόσ για τθ λιψθ δειγμάτων από τα ζλκθ Αποςτειρωμζνο ςωλθνάριο που περιζχει φυςιολογικό ορό όγκου ml και πϊμα που φζρει ςτυλεό δειγματολθψίασ Ενδείκνυται ςτθ λιψθ για τριχομονάδεσ, βλαςτομφκθτεσ, ςτοιχεία μυκιτων, Clue Cells, άλλα κινθτά πρωτόηωα Στυλεοί με ςυνκετικζσ ίνεσ για λιψθ τραχθλικοφ/ ουρθκρικοφ (Γυναίκεσ - Άνδρεσ) 4

5 Θρεπτικά υλικά Αιματοφχο άγαρ (Ht) Ο 2 Αιματοφχο άγαρ (Ht) ΑΝ Σοκολατόχρωμο άγαρ (Choc) McConkey άγαρ No2 (N2) MTM (Modified Thayer Martin ι NYC (New York City) Sabouraud άγαρ (Sb) GARDNERELLA AGAR MYCOPLASMA BROTH (U-A) ANAEROBE CDC ANAEROBE CNA BACTEROIDES BILE ESCULINE AGAR (BBE) 4. Εξοπλιςμόσ Λυχνία Bunsen Αερόβιοσ επωαςτικόσ κλίβανοσ 35 o C, επωαςτικόσ κλίβανοσ CO 2 35 o C και Αερόβιοσ επωαςτικόσ κλίβανοσ 30 o C Βαμβακοφόροι ςτυλεοί Κρίκοι και κρικοφόροι ςτυλεοί 5. Εμβολιαςμόσ Αρικμοφμε τα δείγματα και τα παραπεμπτικά με βάςθ τα Βιβλία του εργαςτθρίου Σε όλα τα δείγματα ετοιμάηουμε άμεςα παραςκευάςματα για χρϊςθ και μικροςκόπθςθ Στα Βιβλία ςθμειϊνουμε οτιδιποτε άλλο γράφει το παραπεμπτικό. Ρ.χ. θλικία, ιςτορικό, ςυμπτϊματα, λιψθ αντιμικροβιακϊν (κεραπεία ι χθμειοπροφφλαξθ). Ο εμβολιαςμόσ του δείγματοσ γίνεται ςε: o Δφο Ht, το ζνα για αερόβια επϊαςθ και το άλλο για αναερόβια. Στο αναερόβιο Ht βάηουμε και διςκίο μετρονιδαηόλθσ για τον διαχωριςμό των αναεροβίων τα οποία είναι ανκεκτικά o Choc άγαρ μόνο του ι με αναςτολείσ τθσ χλωρίδασ του γεννθτικοφ (Thayer martin άγαρ με 5 g λακτικισ τριμεκοπρίμθσ- New York City με ζξι είδθ αντιβιοτικϊν) για τθν απομόνωςθ του γονοκκόκου (Neissseria gonorrhoeae). o Ν2 για διάκριςθ εντεροβακτθριακϊν, ςτρεπτοκόκκου ομάδασ Β, λιςτζριασ, ςταφυλοκόκκου. o Sabouraud άγαρ για μφκθτεσ. o Επίςθσ ςε Choc άγαρ εμβολιάηονται και τα δείγματα ςτα οποία κα γίνει αναηιτθςθ για Haemophilus spp. και Neisseria gonorrhoeae. o Σε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ μπορεί να εμβολιαςτεί και Lοewenstein Jensen για αναηιτθςθ μυκοβακτθριδίων και o Εμβολιαςμόσ ςε ειδικά κρεπτικά υλικά για τθν απομόνωςθ αναεροβίων βακτθρίων και άλλων πακογόνων όπωσ ειδϊν μυκοπλαςμάτων, παραςίτων κ.ά.. Μθ αποδεκτά δείγματα γεννθτικοφ:!!! Κανζνα δεν απορρίπτεται πριν ειδοποιηθεί ο γιατρόσ. Απορρίπτουμε δείγματα που αποςτζλλονται χωρίσ υλικό μεταφοράσ Ο εμβολιαςμόσ ςτα υλικά για τθν απομόνωςθ γονοκόκκου γίνεται καλφτερα απ ευκείασ Επϊαςθ καλλιζργειασ ςτουσ 35 o C για ζνα 18-24ωρο. Ραράταςθ επϊαςθσ αναερόβιασ καλλιζργειασ 5 7 θμζρεσ ςτα δείγματα από ανϊτερο γεννθτικό και αποςτιματα για τθν απομόνωςθ αργά αναπτυςςόμενων βακτθρίων όπωσ είδθ Ακτινομυκιτων (Actinomyces spp). 5

6 6. Αξιολόγθςθ Αποτελεςμάτων Θ εργαςτθριακι διάγνωςθ των λοιμϊξεων του γεννθτικοφ γίνεται πάντα με καλι γνϊςθ του ιςτορικοφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ: γεννθτικό ςφςτθμα ΑΝΔΕΣ: γεννθτικό ςφςτθμα Κατϊτερο Ανϊτερο Κατϊτερο Ανϊτερο γεννθτικό Κόλποσ Μιτρα Ουρικρα Επιδιδυμίδα Τράχθλοσ Σάλπιγγεσ Πρχισ Αιδοίο Ωοκικεσ Ρροςτάτθσ Ζχουν πλοφςια χλωρίδα Ρεριοχζσ Ρτωχι χλωρίδα, μόνο ςτο ζξω Ρεριοχζσ ςτείρεσ με αερόβια μικρόβια (10 8 /ml) και αναερόβια (10 9 /ml) ςτείρεσ μικροβίων ςτόμιο με αερόβια μικρόβια του δζρματοσ ςταφυλόκοκκοι κοαγκουλάςη αρνητικοί, μικρόκοκκοι, κορυνοβακτηρίδια μικροβίων Διακυμάνςεισ Φ.Χ. του γεννθτικοφ γυναίκασ Ρροεφθβεία Εντεροβακτθριακά Γαλακτοβάκιλλοι Αναπαραγωγικι θλικία: Αναερόβια, εντεροβακτθριακά, ςτρεπτ. Ομ Β, 1 ο μιςό του κφκλου γαλακτοβάκιλλοι, Gram (+) αερόβια 2 ο μιςό του κφκλου Εγκυμοςφνθ Γαλακτοβάκιλλοι, Candida spp. Αναερόβια Εμμθνόπαυςθ Gram (-) αερόβια βακτιρια, κυρίωσ E. coli Γαλακτοβάκιλλοι Χριςθ αντιςυλλθπτικϊν E. coli Διάφραγμα Αναερόβια, ςτρεπτ. Ομ Β Ενδομθτρικά ςπειράματα Γαλακτοβάκιλλοι, Candida spp. Per os Χριςθ αντιβιοτικϊν Εντεροβακτθριακά, Candida spp. Γαλακτοβάκιλλοι Χειρ/κι γυναικολογικι επζμβαςθ Εντεροβακτθριακά, Bacteroides spp. Γαλακτοβάκιλλοι Χαρακτθριςτικά φυςιολογικοφ κολπικοφ υγροφ Γαλακτοβάκιλλοι ςτθ χλωρίδα (απουςιάηουν πριν τθν εφθβεία ζναρξθ ζμμθνων και μετά τθν εμμθνόπαυςθ) ph = 3,5-4,6 (οφείλεται ςτθ διάςπαςθ τθσ γλυκόηθσ ςε γαλακτικό οξφ από τουσ γαλακτοβακίλλουσ) Απουςία οςμισ 6

7 Είδθ Κολπίτιδασ Αίτια Τριχομοναδικι κολπίτιδα Τριχομονάδεσ ph 5, 5 5,5 και μερικζσ φορζσ μεγαλφτερο Στο άμεςο παρατθροφνται πυοςφαίρια! Θ χρϊςθ Gram δεν βοθκάει πολφςτθν αναγνϊριςθ των παραςίτων! Κίνθςθ! ςτο άμεςο νωπό παραςκεφαςμα: Μαςτιγοφόρο παράςιτο Άμεςθ μικροςκόπθςθ νωποφ παραςκευάςματοσ χάνεται θ κίνθςθ των μαςτιγίων με το πζραςμα τθσ ϊρασ και μπορεί να εκλθφκοφν ωσ πυοςφαίρια. Πψθ: Άφκονο ζκκριμα κιτρινοπράςινο, αφρϊδεσ. Συνοδεφεται από ςυμπτϊματα, όπωσ κνθςμόσ, δυςουρικά, δυςπαρεφνεια Οςμι: Δυςάρεςτθ, κυμίηει ψαριοφ αλλά.....whiff test αρνθτικό (-): δεν δίνει ζντονθ δυςοςμία με τθν προςκικθ KOH 10 % Σπάνια χρειάηεται να καλλιεργθκεί! Θ κ/α γίνεται ςε ειδικό υλικό Diamond, αερόβια, ςτουσ 37 ο C, 4 θμζρεσ 7

8 Μυκθτιαςικι κολπίτιδα Candida spp. Αποτελοφν το 35 % των λοιμϊξεων του κόλπου και του τραχιλου. Συχνότερο είδοσ Candida albicans 95 %, Candida glabrata και Candida tropicalis 3-5 % Βλαςτομφκθτεσ υπάρχουν ςτθ χλωρίδα (αποικιςμόσ) - Σε ενεργό όμωσ λοίμωξθ παρατθροφνται: ph < 4,5 ςθμαντικό διαγνωςτικό ςτοιχείο! Ραρουςία πυοςφαιρίων! Πψθ: Λευκωπό ζκκριμα, παχφρευςτο ςαν κομμζνο τυρί. Συνοδεφεται από ςυμπτϊματα, όπωσ κνθςμόσ, καφςοσ, δυςουρία, ςυχνουρία, δυςπαρεφνεια Οςμι: Ηυμωτικι Βλαςτοςπόρια ςτο άμεςο και ψευδοχφζσ Θ καλλιζργεια είναι ςυνικωσ κετικι αυτό εξαρτάται κυρίωσ από τθ ςωςτι λιψθ! 8

9 Μθ ειδικι κολπίτιδα ι Βακτθριακι Συχνότερο αίτιο Cardnerella vaginalis Απομόνωςθ ςτο % ςτισ φυςιολογικζσ γυναίκεσ. Συνικωσ ςυνυπάρχει Mobiluncus spp.ι/και άλλα είδθ αναεροβίων Υπάρχουν ςτθ χλωρίδα - Σε ενεργό όμωσ λοίμωξθ παρατθροφνται: ph > 4,5, περίπου 5,5 6 Απουςία πυοςφαιρίων! Αν παρατθρθκοφν υποδθλϊνουν τραχθλίτιδα Πψθ εκκρίματοσ: Λευκωπό ζωσ γκριηόλευκο γαλακτερό και ομοιογενζσ υγρό. Οςμι: χαρακτθριςτικι οςμι ψαρίλασ. Θ οςμι γίνεται εντονότερθ από τθ ςυνφπαρξθ αναεροβίων π.χ. Mobiluncus spp. Whiff test κετικό (+): Ζντονθ δυςοςμία με προςκικθ KOH 10 % (Fishy or amine odor) Clue cells ςτο άμεςο χαρακτθριςτικι άλωσ γφρω από τα επικθλιακά! Θ καλλιζργεια δεν βοθκάει ιδιαίτερα 9

10 Κολπίτιδα ςτα παιδιά Ανευρίςκονται ςυνικθ πακογόνα και αποικιςτζσ του ανϊτερου αναπνευςτικοφ Συχνότερα είδθ Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza kai Streptococcus pyogenes. Ureaplasma spp. μπορεί να ενοχοποιθκεί ςαν ενδογενισ λοίμωξθ. Σπανιότερα και το παράςιτο Enterobius vermicularis Επί ςυμπτωμάτων (υγρά και πυοςφαίρια) μπορεί να αξιολογθκοφν και πραςινίηοντεσ ςτρεπτόκοκκοι, εντερόκοκκοι και β-αιμολυτικόσ ςτρεπτόκοκκοσ ομάδασ Β Και όταν είναι ςε μεγάλθ ανάπτυξθ! Ραρουςία πυοςφαιρίων! Χλαμφδια, τριχομονάδεσ, μφκητεσ, Gardnerella και γονόκοκκοσ ανευρίςκονται ςτα παιδιά μόνο ςε περιπτϊςεισ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ! Enterobius vermicularis (Joishy et al., BMJ 2005) κολπίτιδα ςε παιδιά S. aureus: Καλλιζργημα και Μικροςκοπική: Gram χρϊςη S. pyogenes : Καλλιζργημα και Μικροςκοπική: Gram χρϊςη S. pneumoniae: Καλλιζργημα (Ht+opt) και Μικροςκοπική: Gram χρϊςη H. influenzae: Καλλιζργημα (Choc) και Μικροςκοπική: Gram χρϊςη 10

11 Κολπίτιδα ςτθν εγκυμοςφνθ Streptococcus agalactiae Αυξθμζνοσ κίνδυνοσ μετάδοςθσ ςτο νεογνό κατά τθ γζννθςθ ι αμζςωσ μετά: Αίτιο νεογνικήσ μηνιγγίτιδασ (πρϊιμησ-όψιμησ)κακήσ πρόγνωςησ που μπορεί να αφήςει μόνιμεσ αναπηρίεσ! Ζλεγχοσ φορείασ ςτον κόλπο και ςτο ορκό τθν εβδομάδα τθσ κφθςθσ Χρϊςθ Gram : Gram (+) κόκκοι ςε ηεφγθ και ςτρεπτά (αλυςίδεσ) Καταλάςθ : (-) Δοκιμαςία CAMP : (+) β-αιμόλυςθ Ανάπτυξθ ςε Ν2 άγαρ Listeria monocytogenes Αυξθμζνοσ κίνδυνοσ μετάδοςθσ ςτο κυρίωσ ςτο ζμβρυο αλλά και ςτο νεογνό. Αίτιο εμβρυϊκήσ νεογνικήσ μηνιγγίτιδασ κακήσ πρόγνωςησ! Χρϊςθ Gram : Gram (+) κοκκοβακτθρίδια Καταλάςθ : (+) Δοκιμαςία CAMP : (+) β-αιμόλυςθ αλλά πιο αμυδρι από αυτι του S. agalactiae Ανάπτυξθ ςε Ν2 άγαρ L. monocytogenes: Αιματοφχο άγαρ Προςπίπτων φωτιςμόσ Διελαφνων φωτιςμόσ Μικροςκοπική: Gram χρϊςη S. agalactiae : Αιματοφχο άγαρ Ρροςπίπτων φωτιςμόσ Διελαφνων φωτιςμόσ Μικροςκοπικι: Gram χρϊςθ Η δοκιμαζία CAMP, η μορθολογία ζηο αιμαηούτο και ζηο MacConkey N2 άγαρ καθώς και η μικροζκοπική μορθολογία ζηη τρώζη Gram μπορεί να κάνει δύζκολη ηη διάκριζη ηων δύο ασηών βακηηρίων. Η δοκιμαζία ηης καηαλάζης και ηης κινηηικόηηηας μπορεί να οηθήζει Δοκιμαςία CAMP : Θετικόσ (αριςτερά πάνω) και αρνθτκόσ ( δεξιά κάτω) μάρτυρασ 11

12 Κολπίτιδα ςτθν περίοδο μετά εμμθνόπαυςθ Συχνότερα αίτια: Μυκθτιαςικι με C. albicans και μθ albicans είδθ Μθ ειδικι βακτθριακι με ςυχνότερα αίτια G. vaginalis C. trachomatis Εντεροβακτθριακά (E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp.) Εντερόκοκκοι 12

13 Τραχθλίτιδα Αίτια Γονόκοκκοσ Χλαμφδια Μυκοπλάςματα Συχνότερα βακτθριακά αίτια: N. gonorrhoeae, C. trachomatis : Σεξουαλικά μεταδιδόμενα Είναι επίςησ τα πιο ςυχνά παθογόνα ςτην ουρηθρίτιδα των ανδρϊν M. hominis, U. ureolyticum : Υπάρχουν ςτθ χλωρίδα του κόλπου. Μπορεί να προκαλζςουν ενδογενείσ λοιμϊξεισ. Ρυοςφαίρια! Μεγάλοσ αρικμόσ ςτθν γονοκοκκικι τραχθλίτιδα Θ αναηιτθςθ γίνεται μετά από ειδικι λιψθ επιχρίςματοσ από τον ενδοτράχθλο με κυτταρολογικι βοφρτςα ι ςτυλεό (Dacron, rayon, ι αλγινικοφ αςβεςτίου με πλαςτικζσ ι μθ-αλουμινζνιεσ ςυρμάτινεσ λαβζσ) με περιςτροφικζσ κινιςεισ για 3-5ϋϋ. Αποφεφγεται θ επαφι με τον κόλπο! Τα πακογόνα του τραχιλου μπορεί να περάςουν και ςτον κόλπο και να ανευρεκοφν και ςτθν καλλιζργεια του κολπικοφ Πψθ τραχιλου: Λευκωπόσ φλεγμαίνων βλενογόνοσ Συμπτϊματα: Ρόνοσ, υγρά Ουρθκρίτιδα Αίτια Γονόκοκκοσ Χλαμφδια Μυκοπλάςματα Συχνότερα βακτθριακά αίτια: N. gonorrhoeae, C. trachomatis : Σεξουαλικά μεταδιδόμενα Είναι επίςησ τα πιο ςυχνά παθογόνα ςτην ουρηθρίτιδα των ανδρϊν M. hominis, M. Genitalium, U. ureolyticum Ρυοςφαίρια! Μεγάλοσ αρικμόσ ςτθν γονοκοκκικι ουρθκρίτιδα Θ αναηιτθςθ γίνεται μετά από λιψθ: Ουρθκρικοφ εκκρίματοσ: Ρροθγείται κακαριςμόσ με φυςιολογικό ορό και λιψθ με μθβαμβακοφόρο ςτυλεό (Dacron, rayon, ι αλγινικοφ αςβεςτίου με πλαςτικζσ ι μθ-αλουμινζνιεσ ςυρμάτινεσ λαβζσ) Ουρθκρικοφ επιχρίςματοσ: Ρροθγείται κακαριςμόσ με φυςιολογικό ορό και λιψθ με λεπτό ςτυλεό από τθν ουρικρα και ςε βάκοσ 2 περίπου εκατοςτϊν, με περιςτροφικζσ κινιςεισ για ςυλλογι επικθλιακϊν κυττάρων. 2 ϊρεσ μετά τθν οφρθςθ! 13

14 Καλλιζργεια Σπζρματοσ Είναι μείγμα από εκκρίματα διαφόρων αδζνων και άρα είναι δφςκολθ θ αξιολόγθςθ τθσ καλλιζργειασ. Θ εξζταςθ του ςπζρματοσ γίνεται όταν υπάρχει υποψία επιδιδυμίτιδασ ι ορχίτιδασ! Οι λοιμϊξεισ αυτζσ μπορεί να εμφανίηονται ΑΝΕΞΑΤΗΤΑ από τθν προςτατίτιδα. υνήθωσ όμωσ ςυμβαίνουν μετά από διαςπορά του μικροβίου από τον προςτάτη! Το ςπζρμα εξετάηεται για μικρόβια και ςτθν περίπτωςθ τθσ βακτθριακισ προςτατίτιδασ, όταν θ λιψθ προςτατικοφ υγροφ με μάλαξθ είναι ανεπιτυχισ. Ραράλλθλα με τθν καλλιζργεια ςπζρματοσ, γίνεται πάντα και καλλιζργεια οφρων για να αποκλειςτεί ουρθκρίτιδα και κυςτίτιδα. Αυτό γιατί υπάρχει επικοινωνία τθσ ουροποιθτικισ και γεννθτικισ οδοφ ςτον άνδρα. Η καλλιζργεια του ςπζρματοσ ζχει υψηλότερη ευαιςθηςία από τισ καλλιζργειεσ EPS και VΒ3 για την διάγνωςη τησ χρόνιασ βακτηριακήσ προςτατίτιδασ Αρχικό δείγμα οφρων που απορρίπτεται: initial voided urine (VB1) Μζςο ρεφμα οφρθςθσ: midstream urine (VB2) Ρροκλθτι ζκκριςθ προςτατικοφ υγροφ: expressed prostatic secretions (EPS) Οφρθςθ μετά από τθ μάλαξθ του προςτάτθ : post prostatic massage urine specimen (VB3) Θετικι καλλιζργεια υπονοεί πικανι λοίμωξθ ςτο γεννθτικό ςφςτθμα. Θ εξζταςθ ενδείκνυται ςε επιδιδυμίτιδα, ορχίτιδα, και λοιμϊξεισ που ςυνδζονται με χρόνια προςτατίτιδα. Θ αξιολόγθςθ τθσ καλλιζργειασ του ςπζρματοσ γίνεται με τον ςυνυπολογιςμό τθσ παρουςίασ ι μθ πυοςφαιρίων από το ςπερμοδιάγραμμα: ΛΗΨΗ Οφρθςθ, καλό πλφςιμο πόςκθσ και ςυλλογι ςε ευρφςτομο, αποςτειρωμζνο δοχείο με βιδωτό πϊμα. Σο ςπερμοδιάγραμμα αποτελεί την πιο βαςική εξζταςη του ςπζρματοσ και ςυνήθωσ περιλαμβάνει την φυςική, μακροςκοπική εξζταςη και την μικροςκοπική εξζταςη. Καλλιζργεια ςπζρματοσ Συνικθ πακογόνα Θ χρϊςθ Gram βοθκάει πάντα ςτθν αξιολόγθςθ Καλλιζργεια αερόβια και αναερόβια για τθν ανίχνευςθ αεροβίων και αναεροβίων βακτθρίων Θ παρουςία βακτθρίων ςτο ςπζρμα επθρεάηει πολφ τα ςπερματοηωάρια και κυρίωσ τθν κινθτικότθτα!!! Χρθςιμοποιοφνται επίςθσ τεχνικζσ μοριακισ βιολογίασ Θ ανίχνευςθ των ςθμαντικϊν πακογόνων κα εξεταςτεί ςτθν άςκθςθ: ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΜΥΚΟΡΛΑΣΜΑ 14

15 Ενδομθτρικά ςπειράματα Μπορεί να προκαλζςουν άςθπτθ φλεγμονϊδθ αντίδραςθ (δεν οφείλεται δθλ. ςε μικροοργανιςμοφσ)ςτο ενδομιτριο. Πμωσ κατά τθν τοποκζτθςθ μπορεί να μεταφζρουν μικροοργανιςμοφσ ςτο ενδομιτριο το οποίο είναι ςτείρο και να προκαλζςουν λοίμωξθ. Αίτια: προκαλοφν ςυνικωσ πολυμικροβιακζσ λοιμϊξεισ Gram (+ ) κόκκοι Gram (-) βακτθρίδια Αναερόβια: Bacteroides, Prevotella, πεπτοςτρεπτόκοκκοι Και Actinomyces spp. με ςθμαντικό είδοσ το Actinomyces israelii που προκαλεί αποςτιματα μιτρασ Τα ενδομθτρικά ςπειράματα καλλιεργοφνται μόνο όταν υπάρχουν ενδείξεισ Οξείασ Ρυελικισ Φλεγμονϊδουσ Νόςου δθλ. (ςαλπιγγίτιδα, ωοκθκίτιδα, ςαλπιγγοωοκθκικό απόςτθμα, πυελικι περιτονίτιδα) Καλλιζργθμα και χρϊςθ Gram του Actinomyces israelii Αποικίεσ ωσ δόντι τραπεηίτθσ του A. israelii 15

16 Ζλκθ τθσ γεννθτικισ περιοχισ από βακτιρια ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ Βακτιρια Treponema pallidum ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΕΛΚΗ Σκλθρό ζλκοσ (πρωτογόνοσ ςφφιλθ) Haemophilus ducrei (school of fish) Μαλακό ζλκοσ Chlamydia trachomatis Αφροδίςιο λεμφοκοκκίωμα Calymatobacterium granulomatis Βουβωνικό κοκκίωμα 16

17 Ζλκθ γεννθτικισ περιοχισ από ιοφσ Ιόσ του απλοφ ζρπητα (HSV) Herpes simplex Virus Ιόσ του απλοφ ζρπητα (HPV) Human Papilloma Virus Ιόσ τησ μολυςματικήσ τερμίνθου(mcv) Molluscum Contagiosum Virus Ερπθτικό ζλκοσ Κονδυλϊματα Μολυςματικι τζρμινκοσ 17

18 Σκλθρό ζλκοσ T. pallidum Σφφιλθ Θ διάγνωςθ τθσ ςφφιλθσ γίνεται με τθν ανεφρεςθ του τρεπονιματοσ του ωχροφ ςτισ υπάρχουςεσ υγρζσ βλάβεσ του δζρματοσ και των βλεννογόνων κακϊσ και υγρό παρακζντθςθσ διογκωμζνου επιχϊριου λεμφαδζνα ΜΙΚΟΣΚΟΡΗΣΗ ΣΕ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΡΕΔΙΟ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΜΕΣΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΙΣΜΟΣ Θ καλλιζργεια γίνεται με ενοφκαλμιςμό ςε πειραματόηωα (κυρίωσ κουνζλια) Τα αντιςϊματα εμφανίηονται ςτθν πρωτογόνο ςφφιλθ και θ ςυγκζντρωςι τουσ αυξάνεται κατά τθ διάρκεια τθσ δευτερογόνου. Κατά τθ λανκάνουςα και τριτογόνο θ μόνθ πρακτικι μζκοδοσ διάγνωςθσ είναι τα αντιςϊματα Μθ τρεπονθμικζσ Δοκιμαςίεσ: Ανιχνεφουν μθ ειδικά αντιςϊματα ζναντι λιποειδϊν του Τ. pallidum, IgG και IgM, τισ αντιδραςίνεσ. ΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΨΕΥΔΩΣ ΘΕΤΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!!! (αυτοάνοςα, βακτθριακζσ και μιογενείσ λοιμϊξεισ, αλκοολιςμόσ, εγκυμοςφνθ, μεγάλθ θλικία) Ποιοτικζσ Μη τρεπονημικζσ Δοκιμαςίεσ : Ελζγχουν τθν φπαρξθ ι μθ λοίμωξθσ. Το κετικό αποτζλεςμα ελζγχεται με τισ τρεπονθμικζσ Ποςοτικζσ Μη τρεπονημικζσ Δοκιμαςίεσ : Ραρουςιάηουν διακφμανςθ ανάλογα με το ςτάδιο τθσ νόςου και χρθςιμοποιοφνται ςτθν ανίχνευςθ πρόςφατων λοιμϊξεων, επαναλοιμϊξεων, υποτροπϊν κακϊσ και ςτον ζλεγχο τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ κεραπείασ 1. VDRL =Venereal Disease Research Laboratory 2. RPR = Rapid Plasma Reagin Τρεπονθμικζσ Δοκιμαςίεσ: Ανιχνεφουν ειδικά τρεπονθμικά αντιςϊματα ανεξάρτθτα από τθ δραςτθριότθτα τθσ νόςου. Χρθςιμοποιοφνται ςτθν επιβεβαίωςθ των κετικϊν μθ τρεπονθμικϊν δοκιμαςιϊν και ςτθν κλινικι υποψία ςφφιλθσ επί αρνθτικϊν μθ τρεπονθμικϊν. Επίςθσ ςτο τριτογόνο ςτάδιο όπου οι μθ τρεπονθμικζσ ζχουν μικρι ευαιςκθςία 1. FTA = Fluorescent Treponemal Antibody Ζλεγχοσ φκοριηόντων τρεπονθμικϊν αντιςωμάτων. 2. FTA-ABS = FTA Absorption FTA με απορρόφθςθ αντιςωμάτων ζναντι μθ πακογόνων τρεπονθμάτων 3. MHA= MicroHemaAgglutination Ρακθτικι αιμοςυγκόλλθςθ ευαιςκθτοποιθμζνων ερυκροκυττάρων ζναντι του τρεπονιματοσ 4. TPI= Treponema Pallidum Immomilization Δοκιμαςία ακινθτοποίθςθσ του T. pallidum Μοριακι διάγνωςθ: PCR = Polymerase Chain Reaction και πολυπλεκτικι PCR (HSV+H. ducreyi) 18

19 Μαλακό ζλκοσ H. ducreyi Αερόβιο Gram (-) κοκκοβακτθρίδιο Ελκωτικζσ βλάβεσ 3-5 μζρεσ μετά τθ ςεξουαλικι επαφι. Ζλκοσ επϊδυνο, μαλακό ςε αντίκεςθ με το ςκλθρό ζλκοσ τθσ ςφφιλθσ, με ςχιμα χειλιϊν (kissing lesions), αςαφϊσ περιγεγραμμζνα όρια. Από τθ βάςθ αναβλφηει πυϊδεσ ζκκριμα Χρϊςθ Gram: ςτο πυϊδεσ υγρό από τθ βάςθ του ζλκουσ ι απόςτθμα λεμφαδζνα παρατθροφνται Gram (-) πλειόμορφα κοκκοβακτθρίδια, μεμονωμζνα ςε ηεφγθ και χαρακτθριςτικι διάταξθ school of fish ςε ομάδεσ, ι ςε παράλλλεσ ςειρζσ, ανάμεςα από πολυμορφοπφρθνα και βλζννθ. Μοιάηουν επίςθσ ςαν ςπόρια ρυηιοφ. Η καλλιζργεια Gold Standard τθσ διάγνωςθσ γίνεται ςε εμπλουτιςτικά Θ. υλικά (π.χ. ςοκολατόχρωμο άγαρ) Dacron ι βαμβάκι για τθ λιψθ δεν απαιτείται ειδικόσ ςτυλεόσ Μοριακι διάγνωςθ: PCR = Polymerase Chain Reaction και πολυπλεκτικι PCR (HSV+H. ducreyi) Αφροδίςιο λεμφοκοκκίωμα C. trachomatis Ρροκαλείται από το χλαμφδιο του τραχϊματοσ (ορότυποι L1, 2, L3) Θ εργαςτθριακι διάγνωςθ του χλαμυδίου του τραχϊματοσ, κα περιγραφεί ςτθν εργαςτθριακι άςκθςθ: ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΡΛΑΣΜΑΤΑ Βουβωνικό κοκκίωμα C. granulomatis Συνικωσ ςτισ τροπικζσ και υποτροπικζσ χϊρεσ. Χρόνοσ επϊαςθσ 7 μζρεσ - 1 μινα μετά από επανειλθμμζνεσ επαφζσ (χαμθλι πακογονικότθτα του βακτθρίου). Εμφανίηονται ερυκρζσ ανϊδυνεσ βλατιδϊδεισ βλάβεσ ςκλθρό οηίδιο ςτο ςθμείο ενοφκαλμιςμοφ (εξωτερικά γεννθτικά όργανα και περιγεννθτικι περιοχι). Μετεξζλιξθ βλαβϊν ςε μεγάλο ζλκοσ με επθρμζνα χείλθ, πολυκυκλικι περιφζρεια με πυκμζνα που αιμορραγεί και καλφπτεται με άφκονο κοκκιϊδεσ κίτρινο δφςοςμο υγρό. Θ υποδόρια επζκταςθ τθσ βλάβθσ ςτθ βουβωνικι περιοχι δίνει τθν εντφπωςθ βουβωνικισ λεμφαδενοπάκειασ. Η διάγνωςθ γίνεται ιςτολογικά με Χρϊςθ Giemsa: Επίχριςμα από το κλινικό δείγμα που μπορεί να είναι ξζςματα από το βιοπτικό υλικό ι τθν περιφζρεια του ζλκουσ. Ραρατθροφνται μπλε ι μαφρου χρϊματοσ ςαν παραμάνα κοκκοβακτθρίδια (ςωμάτια DONOVAN) ςε ομάδεσ, μζςα ςε πολυμορφοπφρθνα και γιγάντια ιςτιοκφτταρα. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑ 19

20 Γονόκοκκοσ N. gonorrhoeae Λιψθ : ΡΟΤΕ! με βαμβακοφόρο ςτυλεό Μεταφορά ι ςυντιρθςθ : Σε κερμοκραςία δωματίου, 25 ο C γιατί τα είδθ του γζνουσ τθσ Ναϊςςζριασ είναι ευαίςκθτα ςτο βαμβάκι και ςτο κρφο. Ρροτιμάται θ ΑΜΕΣΗ ΕΡΙΣΤΩΣΗ! ςτα καλλιεργθτικά υλικά Στο άμεςο παραςκεφαςμα τραχθλικοφ ι ουρθκρικοφ παρατθροφνται άφκονα πυοςφαίρια! Χρϊςθ Gram: Gram (-) αρνθτικοί καφεοειδείσ διπλόκοκκοι, με τισ κοίλεσ επιφάνειεσ αντικρυςτά, ενδο- και εξωκυττάριοι. Αρνθτικό αποτζλεςμα ςτθ χρϊςθ Gram δεν αποκλείει τθ λοίμωξθ Οξειδάςθ (+), Καταλάςθ (+), Νιτρικά (-) ακίνθτοι, αςπορογόνοι, χωρίσ ζλυτρο, αερόβιοι και προαιρετικά αναερόβιοι. Τθ μορφι αυτι ζχουν ςτουσ ιςτοφσ. Στα καλλιεργιματα εμφανίηεται πολυμορφιςμόσ με εκφυλωτικζσ μορφζσ. Αναπτφςςονται ςε ςοκολατόχρωμο (ΜΤΜ ι NYC) και αιματοφχο άγαρ. Αποικίεσ δφο ειδϊν: α) μικρζσ, ςκοτεινζσ, κολωτζσ εφκρυπτεσ επικρατοφν ςτα πρωτοκαλλιεργιματα β) μεγαλφτερεσ, διαφανζςτερεσ, πλακωτζσ ιξϊδεισ εμφανίηονται ςτισ ανακαλλιζργειεσ Επϊαςθ ςε ατμόςφαιρα CO 2 5 %, ο C για ϊρεσ Ηυμϊνουν μόνο τθ γλυκόηθ, δεν ηυμϊνουν μαλτόηθ, ςουκρόηθ, λακτόηθ Ταυτοποιείται με ςυμβατικά και με αυτόματα ταυτοποιθτικά ςυςτιματα που ςτθρίηονται κυρίωσ ςτθ δοκιμι διάςπαςθσ ςακχάρων ςε ςυνδυαςμό και με άλλεσ βιοχθμικζσ ιδιότθτεσ 20

21 7. Μεκοδολογία αξιολόγθςθσ τθσ καλλιζργειασ Βγάηουμε τα τρυβλία από τον κλίβανο και τα τοποκετοφμε ςτον πάγκο, κατά αρικμθτικι ςειρά χωριςτά των εξωτερικϊν ιατρείων και χωριςτά των κλινικϊν. Το ίδιο κάνουμε για τισ ανακαλλιζργειεσ, τισ ταυτοποιθτικζσ δοκιμαςίεσ και τισ ευαιςκθςίεσ Γίνονται οι κατάλλθλεσ δοκιμαςίεσ για τθν ταυτοποίθςθ των μικροβιακϊν πακογόνων ςτισ πικανζσ κετικζσ καλλιζργειεσ Ρροςκζτουμε αντιδραςτιρια ςτα ταυτοποιθτικά ςυςτιματα του εμπορίου αφοφ προθγουμζνωσ διαβάςουμε τα ςάκχαρα. 8. Ζλεγχοσ ευαιςκθςίασ ςτα αντιβιοτικά Μετά τθν ταυτοποίθςθ και όπου αυτό είναι δυνατό, διενεργείται ζλεγχοσ ευαιςκθςίασ ςτα αντιβιοτικά. 9. Ζκδοςθ Αποτελεςμάτων Μετά τθν αξιολόγθςθ τα αποτελζςματα καταγράφονται ςτα βιβλία του εργαςτθρίου και ςτα απαντθτικά δελτία για να αποςταλοφν ςτισ κλινικζσ ι ςτθ γραμματεία του τμιματοσ αν πρόκειται για εξωτερικοφσ αςκενείσ. Τισ απαντιςεισ των κετικϊν καλλιεργειϊν και όπου αυτό είναι δυνατό, ςυνοδεφουν τα αποτελζςματα του ελζγχου ευαιςκθςίασ ςτα αντιβιοτικά. Αξιολόγθςθ απαντθτικοφ o Αναφζρουμε μόνο τα κλινικά ςθμαντικά πακογόνα o Από ςτείρεσ περιοχζσ αναφζρουμε όλα τα πακογόνα που απομονϊκθκαν o Δεν απομονϊκθκαν πακογόνα Υπάρχει Φυςιολογικι Χλωρίδα: Αναπτφχκθκε Φυςιολογικι Χλωρίδα o Απουςία ανάπτυξθσ: Ουδεμία ανάπτυξθ o Απουςία ςυγκεκριμζνου πακογόνου που ηθτικθκε: π.χ. Δεν απομονϊκθκε N. gonorrhoeae o Ενθμερϊνουμε πάντα για τθν παρουςία N. gonorrhoeae, L. monocytogenes, Str. Agalactiae o Θεωροφνται πάντα πακογόνα: N. gonorrhoeae, S, pyogenes, Shigella 10. Ζλεγχοσ Ροιότθτασ Εςωτερικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ : Γίνεται με ανακαλλιζργεια προτφπων ςτελεχϊν ςε αντίςτοιχα κρεπτικά υλικά για κάκε μικροβιακό ςτζλεχοσ. Εξωτερικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ : Γίνεται μζςω του εγκεκριμζνων διεκνϊσ οργανιςμϊν ελζγχου ποιότθτασ π.χ. NEQAS, United Kingdom (National External Quality Assessment Service). Λυοφιλοποιθμζνα ςτελζχθ που ζχουν απομονωκεί ςε ςυγκεκριμζνα βιολογικά δείγματα, αναςυςταίνονται ςε κρεπτικό ηωμό και καλλιεργοφνται ςε ςτερεά κρεπτικά υλικά, ανάλογα με το είδοσ του δείγματοσ. Αναηθτοφνται τα πακογόνα μικρόβια και ταυτοποιοφνται ανάλογα, με ςυμβατικά ι αυτοματοποιθμζνα ταυτοποιθτικά ςυςτιματα (ΑΙ, ERIC, Crystal BBL, VITEK κ.ά.). 21

22 11. Βιβλιογραφία 1. Αρςζνθ-Εμμανουθλίδου, Α Ιατρική Μικροβιολογία: Θεωρία-Πράξη. Σελ Εκδόςεισ: Ιατρικζσ εκδόςεισ Λίτςασ. Ακινα. 2. Χριςτάκθσ, Γ. Β., και Ν. Ι. κ. Λεγάκθσ Κλινική Μικροβιολογία και Λοιμϊξεισ. Εκδόςεισ: Ραριςιάνου. Ακινα. 3. Χαλεβελάκθσ, Γ. Ε., Ν. Ι. κ. Λεγάκθσ, και Τ. Θ. Ρερόγαμβροσ Αντιβιοτικά και υνήθεισ Λοιμϊξεισ. 2θ ζκδοςθ. Εκδόςεισ: Εκδόςεισ Βιβλίων Χριςτοδουλία Χαλεβεδάκθ. Ακινα. 4. Αντωνιάδθσ Α., Ν. Ι. κ. Λεγάκθσ Ιατρικι Μικροβιολογία. Εκδόςεισ Ραςχαλίδθ. Ακινα. 5. Χαρβάλου Αικατερίνθ. Ρρωτόκολλα Κλινικισ Μικροβιολογίασ. Σφνοψθ εργαςτθριακισ προςπζλαςθσ βακτθριακϊν λοιμϊξεων. Εκδόςεισ Ραςχαλίδθ Miller, J.M., A Guide to Specimen Management in Clinical Microbiology, 2 nd Edition. American Society for Microbiologists, Washington D.C. Health ptotection Agency, Murray, P.R., E.J. Baron, M.A. Pfaller, F.C. Tenover, and R.H. Yolken, Manual of Clinical Microbiology, 7th Edition. American Society for Microbiologists, Washington D.C. 8. Quest Diagnostic - Specimen Collection Guide. March By Quest Diagnostic 9. Front Cover Pictures, from Top Down and Left to Right, Courtesy of: Tenover, F.C., Ph.D., and Hirschmann, J.V., M.D., Koneman E.W., A. S. D., Janda W.M. and Schreckenberger P.C Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Editors: Koneman E.W., Allen S.D., Janda W.M., Schreckenberger P.C. and Winn W.C. 6th edition. J.B. Lippincott Company: Philadelphia. 11. Clinical microbiology procedures handbook. Procedures Guidelines for the Microbiology Laboratory Henry D. Isenberg, American Society for Microbiology Mandell, G.L., Bennett, J.E. & Dolin, R., Principles and Practice of Infectious Diseases, 7th edn, Churchill Livingstone,New York

Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι) Ακινασ χολι Επαγγελμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ Σμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Σομζασ Μικροβιολογίασ

Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι) Ακινασ χολι Επαγγελμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ Σμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Σομζασ Μικροβιολογίασ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι) Ακινασ χολι Επαγγελμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ Σμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Σομζασ Μικροβιολογίασ Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ Τπεφκυνοι μακιματοσ: Αγγελικι τάκθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Εργαστήριο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Λάμπρου Μαρία, M.Sc., Ph.D. Βιοχημικός & Βιοτεχνολόγος ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΠΙΚΟ - ΟΥΡΗΘΡΙΚΟ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Κατανόηση φυσιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Σταυρούλα Μπάκα Επ. Καθηγήτρια 12 2-2013 Οι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της συχνότητάς τους αλλά και των σοβαρών προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

κοπόσ 1. ΑΝΩΣΕΡΟ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟ 1.1 Είδοσ Δείγματοσ - Λιψθ-Μεταφορά

κοπόσ 1. ΑΝΩΣΕΡΟ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟ 1.1 Είδοσ Δείγματοσ - Λιψθ-Μεταφορά Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Ακινασ χολι Επαγγελμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ Σμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Σομζασ Μικροβιολογίασ Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ Τπεφκυνοι μακιματοσ: Αγγελικι τάκθ,

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εφηβική ηλικία και σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα (STDs) Έναρξη σεξουαλικής ζωής Έλλειψη προφυλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κολπίτιδες-Τραχηλίτιδες

Θέμα: Κολπίτιδες-Τραχηλίτιδες Πανεπιστήμιο Αθηνών Αρεταίειο Νοσοκομείο Θέμα: Κολπίτιδες-Τραχηλίτιδες Ευαγγελία Κουσκούνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού, Bιοχημικού, Ορμονολογικού Εργαστηρίου Ανατομία κόλπου-τραχήλου

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ. ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ

Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ. ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ (Πάκμξ Κ. Δενμγηάκκεξ, Ζαηνηθέξ Γθδόζεηξ Σεπκόγναμμα, 2005) Φ.Χ. ημο θόιπμο ζηεκ ακαπαναγςγηθή ειηθία (ζε θζίκμοζα ζεηνά

Διαβάστε περισσότερα

Αρεταίειο Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευαγγελία Κουσκούνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ιευθύντρια Μικροβιολογικ ικροβιολογικού, ού, Bιοχημικού, ού, Ορμονολογικού Εργαστηρίου Αξιολόγηση Εργαστηριακής Διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ Τπεφκυνοι μακιματοσ: Αγγελικι τάκθ, B.sc., Ph.D., Ελζνθ Kρανιωτάκθ, M.sc., Ph.D.

Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ Τπεφκυνοι μακιματοσ: Αγγελικι τάκθ, B.sc., Ph.D., Ελζνθ Kρανιωτάκθ, M.sc., Ph.D. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Ακινασ χολι Επαγγελμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ Σμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ Τπεφκυνοι μακιματοσ: Αγγελικι τάκθ, B.sc., Ph.D., Ελζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ

ΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Ειςαγωγι To εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ENY) (cerebrospinal fluid ι CSF) είναι ζνα διαυγζσ, άχρωμο υγρό που πλθρεί τισ κοιλίεσ και τον υπαραχνοειδι χϊρο του εγκεφάλου και του νωτιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Σταυρούλα Μπάκα Επ. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο 8 12-2010 Οι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της συχνότητάς τους αλλά και των σοβαρών

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονώδης Νόσος της Πυέλου (PID) Δρ. Aικατερίνη Μασγάλα Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Ορισμός PID (Pelvic Inflammatory Disease) Οξεία λοίμωξη των δομών του έσω γεννητικού συστήματος (μήτρα, σάλπιγγες, ωοθήκες)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασιλική Κουλουρίδα Βιοπαθολόγος Συντ. δ/ντρια, ΓΠΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Λοίμωξη του διαβητικού ποδιού (DFI) Όλες οι δερματικές βλάβες, έλκη, είναι επιμολυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

BD Modified CNA Agar BD Modified CNA Agar with Crystal Violet

BD Modified CNA Agar BD Modified CNA Agar with Crystal Violet ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-255082.02 Αναθ.: Ιούνιος 2003 BD Modified CNA Agar BD Modified CNA Agar with Crystal Violet ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI Το BD Modified

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Εργαστηριακή αξιολόγηση της αξιοπιστίας του strep testστη διάγνωση και τον καθορισμό της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής σε ασθενείς με οξεία πυώδη αμυγδαλίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ)

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) Σεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςήματα ι ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενεσ αςθζνειεσ ι αφροδίσια νοσήματα ονομάηονται αςκζνειεσ ι μολφνςεισ οι οποίεσ μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα & Αφροδίσια Νοσήματα. <Ι. Μπασούκας >

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα & Αφροδίσια Νοσήματα. <Ι. Μπασούκας > Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα & Αφροδίσια Νοσήματα Αφροδίσια νοσήματα Κατά κύριο λόγο διά μέσου σεξουαλικής επαφής μεταδιδόμενα νοσήματα βακτηριακής αιτιολογίας (σύφιλις, γονόρροια, μαλακό έλκος,

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Κύστη Βαρθολίνειου αδένα ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Οφείλεται στην απόφραξη των εκφορητικών πόρων Συμπτωματολογία: ευαισθησία της αντίστοιχης περιοχής, αυτόματο άλγος, δυσπαρευνία και πυρετική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Εργαστήριο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Λάμπρου Μαρία, M.Sc., Ph.D. Βιοχημικός & Βιοτεχνολόγος Σκοπός της καλλιέργειας ούρων Σκοπός: Να βρεθεί ο µικροοργανισµός που προκάλεσε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΦΙΛΗ ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΚΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ ΛΕΜΦΟΚΟΚΚΙΩΜΑ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΩΣΗ ΜΟΝΙΛΙΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ ΕΦΗΒΑΙΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΦΙΛΗ ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΚΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ ΛΕΜΦΟΚΟΚΚΙΩΜΑ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΩΣΗ ΜΟΝΙΛΙΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ ΕΦΗΒΑΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΦΙΛΗ ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΚΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ ΛΕΜΦΟΚΟΚΚΙΩΜΑ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΩΣΗ ΜΟΝΙΛΙΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ ΕΦΗΒΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Η ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίσια Νοσήματα. Παθολογία Τρόποι μετάδοσης

Αφροδίσια Νοσήματα. Παθολογία Τρόποι μετάδοσης Αφροδίσια Νοσήματα Τα αφροδίσια νοσήματα (ΑΝ) αποτελούν έναν από τους κύριους παράγοντες των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ) και επιδημιών παγκοσμίως. Σήμερα, και ενώ υπάρχουν πολλές σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Μπελεσιώτου Ελένη Κλινικός Μικροβιολόγος- Βιοπαθολόγος ιευθύντρια ΓΝΑ << Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ >>

Μπελεσιώτου Ελένη Κλινικός Μικροβιολόγος- Βιοπαθολόγος ιευθύντρια ΓΝΑ << Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ >> Μπελεσιώτου Ελένη Κλινικός Μικροβιολόγος- Βιοπαθολόγος ιευθύντρια ΓΝΑ > Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) ή είναι σημαντικά όχι μόνον λόγω της συχνότητάς τους αλλά λόγω των σοβαρών

Διαβάστε περισσότερα

DIAGNOSTIK NORD. STR-A-K-20 Test of Group A Streptococcal Antigen

DIAGNOSTIK NORD. STR-A-K-20 Test of Group A Streptococcal Antigen DIAGNOSTIK NORD STR-A-K-20 Test of Group A Streptococcal Antigen ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΗ ΧΗΣΗ Το STR-A-K-20 (Test of Group A Streptococcal antigen) τθσ DIAGNOSTIK NORD είναι μια γριγορθ δοκιμαςία για τθν οπτικι, ποιοτικι

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις και IVF. Σταυρούλα Μπάκα

Λοιμώξεις και IVF. Σταυρούλα Μπάκα Λοιμώξεις και IVF Σταυρούλα Μπάκα Αρεταίειο Νοσοκομείο Η υποβοηθούμενη η αναπαραγωγή αποτελεί ένα πεδίο δράσης πολλών ειδικοτήτων. Βασίζεται στην ομαδική δουλειά και συνεργασία πολλών επιστημόνων που καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ού,bιοχημικού, Ορμονολογικού Εργαστηρίου Θέμα: Κολπίτιδες-Τραχηλίτιδες

ού,bιοχημικού, Ορμονολογικού Εργαστηρίου Θέμα: Κολπίτιδες-Τραχηλίτιδες Αρεταίειο Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευαγγελία Κουσκούνη Διευθύντρια Μικροβιολογικού ού,bιοχημικού, Ορμονολογικού Εργαστηρίου Θέμα: Κολπίτιδες-Τραχηλίτιδες Ανατομία κόλπου-τραχήλου 1 Ανατομία κόλπου-τραχήλου

Διαβάστε περισσότερα

Σσλλογή δείγμαηος ζπέρμαηος

Σσλλογή δείγμαηος ζπέρμαηος Σσλλογή δείγμαηος ζπέρμαηος Όπωσ και ςε κάκε άλλο βιολογικό υγρό ζτςι και θ ςυλλογι ςπζρματοσ κα πρζπει να γίνεται με ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ προκειμζνου τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ του να βοθκιςουν αποτελεςματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ - ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ - ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑ - ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑ - ΒΑΛΑΝΟΠΟΣΘΙΤΙΔΑ - ΟΡΧΕΟΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Οι ουρολοιμώξεις διακρίνονται σε λοιμώξεις του ανωτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης.

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Είδος δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Αρίθμηση μικροοργανισμών ενσωμάτωσης σε στερεό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222 καταμέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

BD Mac Conkey II Agar / Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD Mac Conkey II Agar / Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (Biplate) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-254447.01 Αναθ.: Ιούνιος 2003 BD Mac Conkey II Agar / Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (Biplate) ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη, τη θεά του Έρωτα.

Αφροδίτη, τη θεά του Έρωτα. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Αφροδίτη, τη θεά του Έρωτα. η μετάδοση γίνεται συχνότερα ή/και αποτελεσματικότερα μέσω της επαφής. Η πλειονότητα των παραγόντων αδρανοποιείται γρήγορα σε αντίξοο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΣΟΙΜΩΝ ΘΡΕΠΣΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Bioprepare

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΣΟΙΜΩΝ ΘΡΕΠΣΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Bioprepare Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. Παραγωγι Μικροβιολογικϊν Αντιδραςτθρίων Ποταμοφ 5 ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατζασ Σ.Κ. 91101 - Σ.Θ. 4893 Σθλ. 2299 0 66113 - Φαξ. 2299 0 66112 Ε-mail: bioprep1@otenet.gr www.bioprepare.gr ΚΑΣΑΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα των ουρολοιμώξεων.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα των ουρολοιμώξεων. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα των ουρολοιμώξεων. Τι είναι ουρολοίμωξη; Σαν ουρολοίμωξη χαρακτηρίζουμε την βακτηριδιακή λοίμωξη κυρίως οποιοδήποτε σημείου του ουροποιητικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις των γεννητικών οργάνων στις γυναίκες

Παθήσεις των γεννητικών οργάνων στις γυναίκες Παθήσεις των γεννητικών οργάνων στις γυναίκες Θ..Μίκος Λέκτορας Μαιευτικής Γυναικολογίας Ανατοµία Έξω γεννητικά όργανα Έσω γεννητικά όργανα Πυελικό έδαφος Ι.Μπόντης. Βασικές γνώσεις Μαιευτικής & Γυναικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

εξουαλικώς t μεταδιδόμενα

εξουαλικώς t μεταδιδόμενα ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ M i / τεχνολογικά χρονικά εξουαλικώς t μεταδιδόμενα της Ε. Βαβουράκη* Τι είναι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα; Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) είναι ασθένειες που μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές Ιατρικής Μικροβιολογίας

Βασικές αρχές Ιατρικής Μικροβιολογίας Σελίδες 1 έως 5 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Για τους φοιτητές Β εξαμήνου ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Παν/κό έτος 2011-2012 Ύλη αποτελεί η θεματολογία των μαθημάτων (αμφιθεάτρου, εργαστηρίων, φροντιστηρίων)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Γενική Ιατρική. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Γενική Ιατρική. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γενική Ιατρική Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα Υπεύθυνη μαθήματος: Επίκ. Καθηγήτρια Α. Τατσιώνη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ-ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΡΟΥΔΑΣΤΙΑ: ΒΟΓΙΑΣΖΗ ΘΩΜΑΗ ΕΡΙΒΛΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει Λαπαροσκόπηση Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενημερωιείτε ςωςτά και υπεφιυνα Η υγεία ςασ το αξίζει Πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

λοιμώξεων ανδρών/γυναικών που επηρεάζουν την αναπαραγωγή Αν. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο

λοιμώξεων ανδρών/γυναικών που επηρεάζουν την αναπαραγωγή Αν. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο Εργαστηριακή μεθοδολογία διερευνήσεως λοιμώξεων ανδρών/γυναικών που επηρεάζουν την αναπαραγωγή Σταυρούλα Μπάκα Σταυρούλα Μπάκα Αν. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο Ανησυχητικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύφιλη είναι λοιμώδης νόσος χρόνιας διαδρομής με ποικιλία συστηματικών εκδηλώσεων. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι οι μεγάλες λανθάνουσες περιόδοι

Η Σύφιλη είναι λοιμώδης νόσος χρόνιας διαδρομής με ποικιλία συστηματικών εκδηλώσεων. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι οι μεγάλες λανθάνουσες περιόδοι Η Σύφιλη είναι λοιμώδης νόσος χρόνιας διαδρομής με ποικιλία συστηματικών εκδηλώσεων. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι οι μεγάλες λανθάνουσες περιόδοι υποκλινικής νόσησης Οφείλεται στο Treponema pallidum

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Π.Ε.Δ.Τ. ΚΡΗΣΗ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Π.Ε.Δ.Τ. ΚΡΗΣΗ ΣΟΜΕΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Νερά, Σρόφιμα, Περιβαλλοντικά δείγματα ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Π.Ε.Δ.Τ. ΚΡΗΣΗ Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Μζκοδοσ Πρότυπο 1. Νερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, φυςικά μεταλλικά νερά,

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ

Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ Ο ζλεγχοσ για βιολογικά τροποποιθμζνεσ καλλιζργειεσ, γνωςτζσ επίςθσ ωσ Γενετικά Τροποποιθμζνοι Οργανιςμοί (GMO), ζχει καταςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

CH CH C ιςοπροπυλομαγνθςιοβρωμίδιο.

CH CH C ιςοπροπυλομαγνθςιοβρωμίδιο. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ (ΚΤΚΛΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) Θζμα Α Α1: γ, Α2: δ, Α3: Λ Λ Α4: α. Παραςκευι κορεςμζνου μονοκαρβονικοφ οξζοσ, με υδρόλυςθ νιτριλίων ςε όξινο

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Obaidou Allam ENT Surgeon Head & Neck Surgery. Amygdalectomy,Why & When? Αμυγδαλεκτομή Γιατί και Πότε?

Dr. Obaidou Allam ENT Surgeon Head & Neck Surgery. Amygdalectomy,Why & When? Αμυγδαλεκτομή Γιατί και Πότε? Dr. Obaidou Allam ENT Surgeon Head & Neck Surgery Amygdalectomy,Why & When? Αμυγδαλεκτομή Γιατί και Πότε? Ορισμός Χρόνιο The definition of chronic case! Οι Αμερικανοί αναφζρουν ότι πάνω από 4 φορζσ αμυγδαλίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νόςτιμη τράπεζα μικροβίων

Μια νόςτιμη τράπεζα μικροβίων Μια νόςτιμη τράπεζα μικροβίων Σε μια ιςορροπθμζνθ διατροφι οι διάφορεσ τροφζσ, περιζχουν φυςικά κρεπτικά ςυςτατικά που χρειάηεται το ςϊμα μασ, υπάρχουν όμωσ και τα λειτουργικά τρόφιμα, (functional foods),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εισαγωγή Τα θρεπτικά υλικά περιέχουν τις κατάλληλες ενώσεις για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών. Οι ετερότροφοι οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγµονές του γεννητικού συστήµατος. Σταύρος Αθανασίου

Φλεγµονές του γεννητικού συστήµατος. Σταύρος Αθανασίου Φλεγµονές του γεννητικού συστήµατος Σταύρος Αθανασίου ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ Μηχανισµοί προστασίας από φλεγµονές Πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο σύσταση και το PΗ κολπική χλωρίδα έκκριση της

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ επαγγελματιϊν υγείασ για τθ λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου. Μάιοσ 2014

Ενθμζρωςθ επαγγελματιϊν υγείασ για τθ λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου. Μάιοσ 2014 Ενθμζρωςθ επαγγελματιϊν υγείασ για τθ λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου Κφρια θμεία Μάιοσ 2014 Ο ιόσ του Δυτικοφ Νείλου μεταδίδεται ςτουσ ανκρϊπουσ κυρίωσ με το διγμα μολυςμζνου «κοινοφ» κουνουπιοφ

Διαβάστε περισσότερα

BD GC-Lect Agar. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA Αναθ.: Sep 2011

BD GC-Lect Agar. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA Αναθ.: Sep 2011 PA-254554.04-1 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-254554.04 Αναθ.: Sep 2011 BD GC-Lect Agar ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI Το BD GC-Lect Agar (Άγαρ GC-Lect) είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 3: Βακτήρια που Παρουσιάζουν Ενδιαφέρον στα Τρόφιμα, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ

Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ ΔΙΑΙΤΑ ΕΛΛΕΙΨΘΣ ΤΟΦΙΜΩΝ Ο ΚΑΛΥΤΕΟΣ ΤΟΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΟΥΜΕ ΑΡΟ ΤΥΧΟΝ ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΥ ΜΑΣ ΤΑΛΑΙΡΩΟΥΝ Αςκζνειεσ όπωσ το: άςκμα, θμικρανίεσ, διαταραχζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Εργαστήριο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Λάμπρου Μαρία, M.Sc., Ph.D. Βιοχημικός & Βιοτεχνολόγος ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟ ΥΓΡΟ - ΕΝΥ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Κατανόηση της σημασίας της εξέτασης 2. Πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘ. ΤΖ. ΚΟΥΡΕΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ PA-257574.02 Αναθ.: Sept. 2015 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΚΟΛΠΙΤΙΔΕΣ. Η κολπίτιδα εκδηλώνεται με συμπτώματα κνησμού, καύσου, ερεθισμού και κολπικής υπερέκκρισης.

9. ΚΟΛΠΙΤΙΔΕΣ. Η κολπίτιδα εκδηλώνεται με συμπτώματα κνησμού, καύσου, ερεθισμού και κολπικής υπερέκκρισης. 9. ΚΟΛΠΙΤΙΔΕΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Η κολπίτιδα εκδηλώνεται με συμπτώματα κνησμού, καύσου, ερεθισμού και κολπικής υπερέκκρισης. Αιτίες: Βακτηριδιακή κολπίτιδα: 22-50% Μυκητιασική κολπίτιδα: 17-39% Τριχομοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Ç κολπίτιδα είναι ένας γενικός όρος που. Aνασκόπηση. Κολπίτιδες. Διάγνωση και Αντιμετώπιση. Vaginitis. Diagnosis and Treatment. Ðå ñß ëç øç.

Ç κολπίτιδα είναι ένας γενικός όρος που. Aνασκόπηση. Κολπίτιδες. Διάγνωση και Αντιμετώπιση. Vaginitis. Diagnosis and Treatment. Ðå ñß ëç øç. Aνασκόπηση Κολπίτιδες. Διάγνωση και Αντιμετώπιση Παπαευθυμίου Β. Κανελλέας Α. Νικολαΐδου Η. Τμήμα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, Α Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Ιατρικής Σχολής Παν/μίου

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχει εκνικι ι γεωγραφικι προτίμθςθ τθσ νόςου.

Δεν υπάρχει εκνικι ι γεωγραφικι προτίμθςθ τθσ νόςου. ΠΟΡΦΥΡΑ HENOCH-SCHOENLEIN Η Πορφφρα Henoch-Schoenlein (HSP) είναι μία κατάςταςθ κατά τθν οποία υπάρχει φλεγμονι ςτα μικρά αγγεία του αίματοσ (τριχοειδι αγγεία). Η φλεγμονι αυτι ονομάηεται αγγειίτιδα και

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ιωάννης Γ. Ρούτσιας Επικουρος καθηγητης Ανοσολογίας/Μικροβιολογίας

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ιωάννης Γ. Ρούτσιας Επικουρος καθηγητης Ανοσολογίας/Μικροβιολογίας Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα Ιωάννης Γ. Ρούτσιας Επικουρος καθηγητης Ανοσολογίας/Μικροβιολογίας Ακόμα και μικρός αριθμός επαφών μπορεί να έχει σημαντικό κίνδυνο www.realitytraining.co.za/news.htm

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π.

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Εργασία: Γιάννης Π. Εισαγωγή Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Θ πνευμονικι φυματίωςθ μπορεί να ςυνυπάρχει με άλλα νοςιματα Πνευμονικά Εξωπνευμονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας

Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας Το παράδειγμα της Μηνιγγίτιδας Πλώτας Παναγιώτης Ιατρός Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Μηνιγγίτιδα: είναι η φλεγμονή των μηνίγγων του εγκεφάλου που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης. 2. Νοσήματα της ουρήθρας. 3.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης. 2. Νοσήματα της ουρήθρας. 3. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γυναίκα 42 ετών προσέρχεται στα εξωτερικά ιατρεία παραπονούμενη για δυσουρία ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης 1.1. Κυστίτιδα 1.2. Σκλήρυνση του αυχένα της κύστης

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

Λζγεται, ότι το εντερικό ςφςτθμα είναι ο δεφτεροσ μασ, εγκζφαλοσ!!! Είναι το μόνο όργανο που διακζτει αυτόνομο, ανεξάρτθτο νευρικό ςφςτθμα.

Λζγεται, ότι το εντερικό ςφςτθμα είναι ο δεφτεροσ μασ, εγκζφαλοσ!!! Είναι το μόνο όργανο που διακζτει αυτόνομο, ανεξάρτθτο νευρικό ςφςτθμα. Εάν εξωγιινοι μποροφςαν να ορμιςουν από εξωτερικό χϊρο και να αποςπάςουν ζναν άνκρωπο για να δουν από τι είμαςτε φτιαγμζνοι, κα κατζλθγαν ςτο ςυμπζραςμα, ότι κφτταρο για κφτταρο, είμαςτε κυρίωσ βακτιρια.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τι εννοούµε µε τους όρους «λοίµωξη επικουρικών αδένων». -ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑ -ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑ (σπερµατοδόχες κύστεις) -ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ, ΕΠΙΔΙΔΥΜΟΟΡΧΙΤΙΔΑ -ΟΡΧΙΤΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα