Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι) Ακινασ Σχολι Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ Τμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων. Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι) Ακινασ Σχολι Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ Τμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων. Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι) Ακινασ Σχολι Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ Τμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ Υπεφκυνοι μακιματοσ: Αγγελικι Στάκθ, B.sc., Ph.D., Ελζνθ Kρανιωτάκθ, M.sc., Ph.D. Θμερομθνία 5/11/2012 Τίτλοσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑ ΓΕΝΝΘΤΙΚΟΥ 1. Σκοπόσ Θ αναγνϊριςθ από το άμεςο παραςκεφαςμα (όταν αυτό είναι δυνατό), θ απομόνωςθ και θ ταυτοποίθςθ πακογόνων μικροοργανιςμϊν με διάφορεσ μεκόδουσ, ςε δείγματα από το γεννθτικό ςφςτθμα, κακϊσ και ο ζλεγχοσ ευαιςκθςίασ των πακογόνων ςτα αντιβιοτικά. 2. Είδοσ Δείγματοσ - Λιψθ Το είδοσ του δείγματοσ και θ λιψθ εξαρτάται από το φφλο, τα ςυμπτϊματα, τθν εςτία και το είδοσ τθσ λοίμωξθσ. Γεννθτικό ςφςτθμα του άνδρα Γεννθτικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ 1

2 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΔΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΝΔΟΜΟ ΕΣΤΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΥΘΘΙΤΙΔΑ Ουρικρα Δυςουρία, βλεννοπυϊδεσ ζκκριμα, >4 πυοςφαίρια κ.ο.π. ςτθν χρϊςθ Gram ΕΡΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ Επιδιδυμίδα Ρόνοσ, οίδθμα, ευαιςκθςία ςτο όςχεο και ςτθν επιδιδυμίδα ΟΧΙΤΙΔΑ Πρχεισ Ρόνοσ, οίδθμα, ευαιςκθςία ςτο όςχεο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΑ ΡΑΘΟΓΟΝΑ Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, HSV, Mucoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis Chlamydia trachomatis, Εντεροβακτηριακά, Enterococcus spp, Pseudomonas spp, Μycobacterium tubercolosis, Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis, Εντεροβακτηριακά, Enterococcus spp, Pseudomonas spp, Μycobacterium tubercolosis, Neisseria gonorrhoeae ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ Ουρθκρικό ζκκριμα Ουρθκρικό ζκκριμα, ουροκαλλιζργεια, ιςτόσ από τθν επιδιδυμίδα, ςπζρμα Ουρθκρικό ζκκριμα, ουροκαλλιζργεια, ιςτόσ από τουσ όρχεισ, ςπζρμα ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΓΕΝΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΝΔΟΜΟ ΕΣΤΙΑ ΛΟΙΜΩΞΘΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΟΛΡΙΤΙΔΑ Κόλποσ Ζκκριμα δφςοςμο, κνθςμόσ, δυςουρία, επϊδυνθ ςυνουςία ΤΑΧΘΛΙΤΙΔΑ Τράχθλοσ Βλεννοπυϊδεσ ζκκριμα, πόνοσ κατά τθν κίνθςθ του τραχιλου ΑΙΔΙΟΚΟΛΡΙΤΙΔΑ Κόλποσ και αιδοίο Κνθςμόσ, ερυκρότθτα, λευκόγαλακτϊδεσ ζκκριμα, δυςουρία ΣΘΜΑΝΤΙΚΟΤΕΑ ΡΑΘΟΓΟΝΑ Candida spp, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis + αναερόβια: Mobiluncus, Prevotella, Atopobium vaginae Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis Candida spp, Staphylococcus aureus ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ Koλπικό επίχριςμα Τραχθλικό επίχριςμα Koλπικό επίχριςμα και επίχριςμα από το αιδοίο 2

3 ΒΑΘΟΛΙΝΙΤΙΔΑ ΕΛΚΘ ΚΑΙ ΒΟΥΒΩΝΙΚΘ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΡΑΘΕΙΑ ΡΥΕΛΙΚΘ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΘΣ ΝΟΣΟΣ (PID) Βαρκολίνειοσ αδζνασ Δζρμα και μαλακοί ιςτοί και βουβωνικοί λεμφαδζνεσ Σάλπιγγεσ, ωοκικεσ, ενδομιτριο, περιτοναϊκι κοιλότθτα Ρόνοσ, ςκλιρυνςθ και ερυκρότθτα του αδζνα Ζλκθ επϊδυνα ι ανϊδυνα ανάλογα με το πακογόνο. Λεμφαδενοπάκεια ςτθ μία ι και ςτισ δφο πλευρζσ Ρυρετόσ, λευκοκυττάρωςθ, ζντονο κοιλιακό και πυελικό άλγοσ και ζκκριμα Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Staphylococcus aureus, Εντεροβακτηριακά + αναερόβια, Ureaplasma urealyticum Calymmatobacterium granulomatis, Chlamydia trachomatis, Ηaemophilus ducreyi (μαλακό ζλκοσ), Treponema pallidum (ςφφιλη) Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Εντεροβακτηριακά + αναερόβια, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes Υγρό παρακζντθςθσ του αδζνα Ξζςματα από τα ζλκθ, υγρό παρακζντθςθσ από τον αδζνα, ορολογικζσ εξετάςεισ Λαπαροςκοπικό δείγμα ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ- ΣΗΡΤΙΚΗ ΑΡΟΒΟΛΗ ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΝΔΟΜΟ ΛΟΙΜΩΞΘ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΟΥ ΕΝΔΟ-ΜΘΤΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ, ΕΝΔΟ- ΜΥΟΜΘΤΙΤΙΔΑ ΕΣΤΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ Μιτρα και το περιεχόμενό τθσ ςτθν εγκυμοςφνθ, κακϊσ και θ αμνιακι μεμβράνθ και το αμνιακό υγρό Ενδομιτριο και μυομιτριο ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ Ρυρετόσ, λευκοκυττάρωςθ, ζντονο κοιλιακό άλγοσ, βακτθριαιμία, πρόωρθ ριξθ των μεμβρανϊν Ρυρετόσ, λευκοκυττάρωςθ, ζντονο κοιλιακό άλγοσ, βακτθριαιμία, ζκκριμα δφςοςμο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΑ ΡΑΘΟΓΟΝΑ Εντεροβακτηριακά + αναερόβια, Listeria monocytogenes, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae Chlamydia trachomatis, Εντεροβακτηριακά + αναερόβια, Gardnerella vaginalis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ Aμνιακό υγρό, αμνιακόσ ιςτόσ, αιμοκαλλιζργειεσ Διακολπικι παρακζντθςθ του ενδομθτρίου, ιςτόσ από το ενδομιτριο, αιμοκαλλιζργειεσ 3

4 agalactiae ΣΘΡΤΙΚΘ ΑΡΟΒΟΛΘ Ενδομιτριο και μυομιτριο Ρυρετόσ, λευκοκυττάρωςθ, ζντονο κοιλιακό άλγοσ, βακτθριαιμία, ζκκριμα δφςοςμο Clostridium perfringens + άλλα αναερόβια, Εντεροβακτηριακά, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae Διακολπικι παρακζντθςθ του ενδομθτρίου, ιςτόσ από το ενδομιτριο, αιμοκαλλιζργειεσ 3. Υλικά / Αντιδραςτιρια Λιψθ - μεταφορά a. Βαμβακοφόροσ ςτυλεόσ ή ςτυλεόσ με ςυνθετικζσ ίνεσ -Τροποποιθμζνο Stuart s i. Κ/α δειγμάτων από το γεννθτικό ςφςτθμα (Τράχθλοσ, Ουρικρα, Κόλποσ) ii. Για λήψη και μεταφορά Neisseria gonorrhoeae: ΡΟΤΕ! με βαμβακοφόρο ςτυλεό. Μεταφορά ι ςυντιρθςθ: Σε κερμοκραςία δωματίου, 25 ο C γιατί τα είδθ του γζνουσ τθσ Ναϊςςζριασ είναι ευαίςκθτα ςτο βαμβάκι και ςτο κρφο. Ρροτιμάται θ ΑΜΕΣΗ ΕΡΙΣΤΩΣΗ! ςτα καλλιεργθτικά υλικά b. Dacron ή βαμβακοφόροσ ςτυλεόσ για τθ λιψθ δειγμάτων από τα ζλκθ Αποςτειρωμζνο ςωλθνάριο που περιζχει φυςιολογικό ορό όγκου ml και πϊμα που φζρει ςτυλεό δειγματολθψίασ Ενδείκνυται ςτθ λιψθ για τριχομονάδεσ, βλαςτομφκθτεσ, ςτοιχεία μυκιτων, Clue Cells, άλλα κινθτά πρωτόηωα Στυλεοί με ςυνκετικζσ ίνεσ για λιψθ τραχθλικοφ/ ουρθκρικοφ (Γυναίκεσ - Άνδρεσ) 4

5 Θρεπτικά υλικά Αιματοφχο άγαρ (Ht) Ο 2 Αιματοφχο άγαρ (Ht) ΑΝ Σοκολατόχρωμο άγαρ (Choc) McConkey άγαρ No2 (N2) MTM (Modified Thayer Martin ι NYC (New York City) Sabouraud άγαρ (Sb) GARDNERELLA AGAR MYCOPLASMA BROTH (U-A) ANAEROBE CDC ANAEROBE CNA BACTEROIDES BILE ESCULINE AGAR (BBE) 4. Εξοπλιςμόσ Λυχνία Bunsen Αερόβιοσ επωαςτικόσ κλίβανοσ 35 o C, επωαςτικόσ κλίβανοσ CO 2 35 o C και Αερόβιοσ επωαςτικόσ κλίβανοσ 30 o C Βαμβακοφόροι ςτυλεοί Κρίκοι και κρικοφόροι ςτυλεοί 5. Εμβολιαςμόσ Αρικμοφμε τα δείγματα και τα παραπεμπτικά με βάςθ τα Βιβλία του εργαςτθρίου Σε όλα τα δείγματα ετοιμάηουμε άμεςα παραςκευάςματα για χρϊςθ και μικροςκόπθςθ Στα Βιβλία ςθμειϊνουμε οτιδιποτε άλλο γράφει το παραπεμπτικό. Ρ.χ. θλικία, ιςτορικό, ςυμπτϊματα, λιψθ αντιμικροβιακϊν (κεραπεία ι χθμειοπροφφλαξθ). Ο εμβολιαςμόσ του δείγματοσ γίνεται ςε: o Δφο Ht, το ζνα για αερόβια επϊαςθ και το άλλο για αναερόβια. Στο αναερόβιο Ht βάηουμε και διςκίο μετρονιδαηόλθσ για τον διαχωριςμό των αναεροβίων τα οποία είναι ανκεκτικά o Choc άγαρ μόνο του ι με αναςτολείσ τθσ χλωρίδασ του γεννθτικοφ (Thayer martin άγαρ με 5 g λακτικισ τριμεκοπρίμθσ- New York City με ζξι είδθ αντιβιοτικϊν) για τθν απομόνωςθ του γονοκκόκου (Neissseria gonorrhoeae). o Ν2 για διάκριςθ εντεροβακτθριακϊν, ςτρεπτοκόκκου ομάδασ Β, λιςτζριασ, ςταφυλοκόκκου. o Sabouraud άγαρ για μφκθτεσ. o Επίςθσ ςε Choc άγαρ εμβολιάηονται και τα δείγματα ςτα οποία κα γίνει αναηιτθςθ για Haemophilus spp. και Neisseria gonorrhoeae. o Σε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ μπορεί να εμβολιαςτεί και Lοewenstein Jensen για αναηιτθςθ μυκοβακτθριδίων και o Εμβολιαςμόσ ςε ειδικά κρεπτικά υλικά για τθν απομόνωςθ αναεροβίων βακτθρίων και άλλων πακογόνων όπωσ ειδϊν μυκοπλαςμάτων, παραςίτων κ.ά.. Μθ αποδεκτά δείγματα γεννθτικοφ:!!! Κανζνα δεν απορρίπτεται πριν ειδοποιηθεί ο γιατρόσ. Απορρίπτουμε δείγματα που αποςτζλλονται χωρίσ υλικό μεταφοράσ Ο εμβολιαςμόσ ςτα υλικά για τθν απομόνωςθ γονοκόκκου γίνεται καλφτερα απ ευκείασ Επϊαςθ καλλιζργειασ ςτουσ 35 o C για ζνα 18-24ωρο. Ραράταςθ επϊαςθσ αναερόβιασ καλλιζργειασ 5 7 θμζρεσ ςτα δείγματα από ανϊτερο γεννθτικό και αποςτιματα για τθν απομόνωςθ αργά αναπτυςςόμενων βακτθρίων όπωσ είδθ Ακτινομυκιτων (Actinomyces spp). 5

6 6. Αξιολόγθςθ Αποτελεςμάτων Θ εργαςτθριακι διάγνωςθ των λοιμϊξεων του γεννθτικοφ γίνεται πάντα με καλι γνϊςθ του ιςτορικοφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ: γεννθτικό ςφςτθμα ΑΝΔΕΣ: γεννθτικό ςφςτθμα Κατϊτερο Ανϊτερο Κατϊτερο Ανϊτερο γεννθτικό Κόλποσ Μιτρα Ουρικρα Επιδιδυμίδα Τράχθλοσ Σάλπιγγεσ Πρχισ Αιδοίο Ωοκικεσ Ρροςτάτθσ Ζχουν πλοφςια χλωρίδα Ρεριοχζσ Ρτωχι χλωρίδα, μόνο ςτο ζξω Ρεριοχζσ ςτείρεσ με αερόβια μικρόβια (10 8 /ml) και αναερόβια (10 9 /ml) ςτείρεσ μικροβίων ςτόμιο με αερόβια μικρόβια του δζρματοσ ςταφυλόκοκκοι κοαγκουλάςη αρνητικοί, μικρόκοκκοι, κορυνοβακτηρίδια μικροβίων Διακυμάνςεισ Φ.Χ. του γεννθτικοφ γυναίκασ Ρροεφθβεία Εντεροβακτθριακά Γαλακτοβάκιλλοι Αναπαραγωγικι θλικία: Αναερόβια, εντεροβακτθριακά, ςτρεπτ. Ομ Β, 1 ο μιςό του κφκλου γαλακτοβάκιλλοι, Gram (+) αερόβια 2 ο μιςό του κφκλου Εγκυμοςφνθ Γαλακτοβάκιλλοι, Candida spp. Αναερόβια Εμμθνόπαυςθ Gram (-) αερόβια βακτιρια, κυρίωσ E. coli Γαλακτοβάκιλλοι Χριςθ αντιςυλλθπτικϊν E. coli Διάφραγμα Αναερόβια, ςτρεπτ. Ομ Β Ενδομθτρικά ςπειράματα Γαλακτοβάκιλλοι, Candida spp. Per os Χριςθ αντιβιοτικϊν Εντεροβακτθριακά, Candida spp. Γαλακτοβάκιλλοι Χειρ/κι γυναικολογικι επζμβαςθ Εντεροβακτθριακά, Bacteroides spp. Γαλακτοβάκιλλοι Χαρακτθριςτικά φυςιολογικοφ κολπικοφ υγροφ Γαλακτοβάκιλλοι ςτθ χλωρίδα (απουςιάηουν πριν τθν εφθβεία ζναρξθ ζμμθνων και μετά τθν εμμθνόπαυςθ) ph = 3,5-4,6 (οφείλεται ςτθ διάςπαςθ τθσ γλυκόηθσ ςε γαλακτικό οξφ από τουσ γαλακτοβακίλλουσ) Απουςία οςμισ 6

7 Είδθ Κολπίτιδασ Αίτια Τριχομοναδικι κολπίτιδα Τριχομονάδεσ ph 5, 5 5,5 και μερικζσ φορζσ μεγαλφτερο Στο άμεςο παρατθροφνται πυοςφαίρια! Θ χρϊςθ Gram δεν βοθκάει πολφςτθν αναγνϊριςθ των παραςίτων! Κίνθςθ! ςτο άμεςο νωπό παραςκεφαςμα: Μαςτιγοφόρο παράςιτο Άμεςθ μικροςκόπθςθ νωποφ παραςκευάςματοσ χάνεται θ κίνθςθ των μαςτιγίων με το πζραςμα τθσ ϊρασ και μπορεί να εκλθφκοφν ωσ πυοςφαίρια. Πψθ: Άφκονο ζκκριμα κιτρινοπράςινο, αφρϊδεσ. Συνοδεφεται από ςυμπτϊματα, όπωσ κνθςμόσ, δυςουρικά, δυςπαρεφνεια Οςμι: Δυςάρεςτθ, κυμίηει ψαριοφ αλλά.....whiff test αρνθτικό (-): δεν δίνει ζντονθ δυςοςμία με τθν προςκικθ KOH 10 % Σπάνια χρειάηεται να καλλιεργθκεί! Θ κ/α γίνεται ςε ειδικό υλικό Diamond, αερόβια, ςτουσ 37 ο C, 4 θμζρεσ 7

8 Μυκθτιαςικι κολπίτιδα Candida spp. Αποτελοφν το 35 % των λοιμϊξεων του κόλπου και του τραχιλου. Συχνότερο είδοσ Candida albicans 95 %, Candida glabrata και Candida tropicalis 3-5 % Βλαςτομφκθτεσ υπάρχουν ςτθ χλωρίδα (αποικιςμόσ) - Σε ενεργό όμωσ λοίμωξθ παρατθροφνται: ph < 4,5 ςθμαντικό διαγνωςτικό ςτοιχείο! Ραρουςία πυοςφαιρίων! Πψθ: Λευκωπό ζκκριμα, παχφρευςτο ςαν κομμζνο τυρί. Συνοδεφεται από ςυμπτϊματα, όπωσ κνθςμόσ, καφςοσ, δυςουρία, ςυχνουρία, δυςπαρεφνεια Οςμι: Ηυμωτικι Βλαςτοςπόρια ςτο άμεςο και ψευδοχφζσ Θ καλλιζργεια είναι ςυνικωσ κετικι αυτό εξαρτάται κυρίωσ από τθ ςωςτι λιψθ! 8

9 Μθ ειδικι κολπίτιδα ι Βακτθριακι Συχνότερο αίτιο Cardnerella vaginalis Απομόνωςθ ςτο % ςτισ φυςιολογικζσ γυναίκεσ. Συνικωσ ςυνυπάρχει Mobiluncus spp.ι/και άλλα είδθ αναεροβίων Υπάρχουν ςτθ χλωρίδα - Σε ενεργό όμωσ λοίμωξθ παρατθροφνται: ph > 4,5, περίπου 5,5 6 Απουςία πυοςφαιρίων! Αν παρατθρθκοφν υποδθλϊνουν τραχθλίτιδα Πψθ εκκρίματοσ: Λευκωπό ζωσ γκριηόλευκο γαλακτερό και ομοιογενζσ υγρό. Οςμι: χαρακτθριςτικι οςμι ψαρίλασ. Θ οςμι γίνεται εντονότερθ από τθ ςυνφπαρξθ αναεροβίων π.χ. Mobiluncus spp. Whiff test κετικό (+): Ζντονθ δυςοςμία με προςκικθ KOH 10 % (Fishy or amine odor) Clue cells ςτο άμεςο χαρακτθριςτικι άλωσ γφρω από τα επικθλιακά! Θ καλλιζργεια δεν βοθκάει ιδιαίτερα 9

10 Κολπίτιδα ςτα παιδιά Ανευρίςκονται ςυνικθ πακογόνα και αποικιςτζσ του ανϊτερου αναπνευςτικοφ Συχνότερα είδθ Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza kai Streptococcus pyogenes. Ureaplasma spp. μπορεί να ενοχοποιθκεί ςαν ενδογενισ λοίμωξθ. Σπανιότερα και το παράςιτο Enterobius vermicularis Επί ςυμπτωμάτων (υγρά και πυοςφαίρια) μπορεί να αξιολογθκοφν και πραςινίηοντεσ ςτρεπτόκοκκοι, εντερόκοκκοι και β-αιμολυτικόσ ςτρεπτόκοκκοσ ομάδασ Β Και όταν είναι ςε μεγάλθ ανάπτυξθ! Ραρουςία πυοςφαιρίων! Χλαμφδια, τριχομονάδεσ, μφκητεσ, Gardnerella και γονόκοκκοσ ανευρίςκονται ςτα παιδιά μόνο ςε περιπτϊςεισ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ! Enterobius vermicularis (Joishy et al., BMJ 2005) κολπίτιδα ςε παιδιά S. aureus: Καλλιζργημα και Μικροςκοπική: Gram χρϊςη S. pyogenes : Καλλιζργημα και Μικροςκοπική: Gram χρϊςη S. pneumoniae: Καλλιζργημα (Ht+opt) και Μικροςκοπική: Gram χρϊςη H. influenzae: Καλλιζργημα (Choc) και Μικροςκοπική: Gram χρϊςη 10

11 Κολπίτιδα ςτθν εγκυμοςφνθ Streptococcus agalactiae Αυξθμζνοσ κίνδυνοσ μετάδοςθσ ςτο νεογνό κατά τθ γζννθςθ ι αμζςωσ μετά: Αίτιο νεογνικήσ μηνιγγίτιδασ (πρϊιμησ-όψιμησ)κακήσ πρόγνωςησ που μπορεί να αφήςει μόνιμεσ αναπηρίεσ! Ζλεγχοσ φορείασ ςτον κόλπο και ςτο ορκό τθν εβδομάδα τθσ κφθςθσ Χρϊςθ Gram : Gram (+) κόκκοι ςε ηεφγθ και ςτρεπτά (αλυςίδεσ) Καταλάςθ : (-) Δοκιμαςία CAMP : (+) β-αιμόλυςθ Ανάπτυξθ ςε Ν2 άγαρ Listeria monocytogenes Αυξθμζνοσ κίνδυνοσ μετάδοςθσ ςτο κυρίωσ ςτο ζμβρυο αλλά και ςτο νεογνό. Αίτιο εμβρυϊκήσ νεογνικήσ μηνιγγίτιδασ κακήσ πρόγνωςησ! Χρϊςθ Gram : Gram (+) κοκκοβακτθρίδια Καταλάςθ : (+) Δοκιμαςία CAMP : (+) β-αιμόλυςθ αλλά πιο αμυδρι από αυτι του S. agalactiae Ανάπτυξθ ςε Ν2 άγαρ L. monocytogenes: Αιματοφχο άγαρ Προςπίπτων φωτιςμόσ Διελαφνων φωτιςμόσ Μικροςκοπική: Gram χρϊςη S. agalactiae : Αιματοφχο άγαρ Ρροςπίπτων φωτιςμόσ Διελαφνων φωτιςμόσ Μικροςκοπικι: Gram χρϊςθ Η δοκιμαζία CAMP, η μορθολογία ζηο αιμαηούτο και ζηο MacConkey N2 άγαρ καθώς και η μικροζκοπική μορθολογία ζηη τρώζη Gram μπορεί να κάνει δύζκολη ηη διάκριζη ηων δύο ασηών βακηηρίων. Η δοκιμαζία ηης καηαλάζης και ηης κινηηικόηηηας μπορεί να οηθήζει Δοκιμαςία CAMP : Θετικόσ (αριςτερά πάνω) και αρνθτκόσ ( δεξιά κάτω) μάρτυρασ 11

12 Κολπίτιδα ςτθν περίοδο μετά εμμθνόπαυςθ Συχνότερα αίτια: Μυκθτιαςικι με C. albicans και μθ albicans είδθ Μθ ειδικι βακτθριακι με ςυχνότερα αίτια G. vaginalis C. trachomatis Εντεροβακτθριακά (E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp.) Εντερόκοκκοι 12

13 Τραχθλίτιδα Αίτια Γονόκοκκοσ Χλαμφδια Μυκοπλάςματα Συχνότερα βακτθριακά αίτια: N. gonorrhoeae, C. trachomatis : Σεξουαλικά μεταδιδόμενα Είναι επίςησ τα πιο ςυχνά παθογόνα ςτην ουρηθρίτιδα των ανδρϊν M. hominis, U. ureolyticum : Υπάρχουν ςτθ χλωρίδα του κόλπου. Μπορεί να προκαλζςουν ενδογενείσ λοιμϊξεισ. Ρυοςφαίρια! Μεγάλοσ αρικμόσ ςτθν γονοκοκκικι τραχθλίτιδα Θ αναηιτθςθ γίνεται μετά από ειδικι λιψθ επιχρίςματοσ από τον ενδοτράχθλο με κυτταρολογικι βοφρτςα ι ςτυλεό (Dacron, rayon, ι αλγινικοφ αςβεςτίου με πλαςτικζσ ι μθ-αλουμινζνιεσ ςυρμάτινεσ λαβζσ) με περιςτροφικζσ κινιςεισ για 3-5ϋϋ. Αποφεφγεται θ επαφι με τον κόλπο! Τα πακογόνα του τραχιλου μπορεί να περάςουν και ςτον κόλπο και να ανευρεκοφν και ςτθν καλλιζργεια του κολπικοφ Πψθ τραχιλου: Λευκωπόσ φλεγμαίνων βλενογόνοσ Συμπτϊματα: Ρόνοσ, υγρά Ουρθκρίτιδα Αίτια Γονόκοκκοσ Χλαμφδια Μυκοπλάςματα Συχνότερα βακτθριακά αίτια: N. gonorrhoeae, C. trachomatis : Σεξουαλικά μεταδιδόμενα Είναι επίςησ τα πιο ςυχνά παθογόνα ςτην ουρηθρίτιδα των ανδρϊν M. hominis, M. Genitalium, U. ureolyticum Ρυοςφαίρια! Μεγάλοσ αρικμόσ ςτθν γονοκοκκικι ουρθκρίτιδα Θ αναηιτθςθ γίνεται μετά από λιψθ: Ουρθκρικοφ εκκρίματοσ: Ρροθγείται κακαριςμόσ με φυςιολογικό ορό και λιψθ με μθβαμβακοφόρο ςτυλεό (Dacron, rayon, ι αλγινικοφ αςβεςτίου με πλαςτικζσ ι μθ-αλουμινζνιεσ ςυρμάτινεσ λαβζσ) Ουρθκρικοφ επιχρίςματοσ: Ρροθγείται κακαριςμόσ με φυςιολογικό ορό και λιψθ με λεπτό ςτυλεό από τθν ουρικρα και ςε βάκοσ 2 περίπου εκατοςτϊν, με περιςτροφικζσ κινιςεισ για ςυλλογι επικθλιακϊν κυττάρων. 2 ϊρεσ μετά τθν οφρθςθ! 13

14 Καλλιζργεια Σπζρματοσ Είναι μείγμα από εκκρίματα διαφόρων αδζνων και άρα είναι δφςκολθ θ αξιολόγθςθ τθσ καλλιζργειασ. Θ εξζταςθ του ςπζρματοσ γίνεται όταν υπάρχει υποψία επιδιδυμίτιδασ ι ορχίτιδασ! Οι λοιμϊξεισ αυτζσ μπορεί να εμφανίηονται ΑΝΕΞΑΤΗΤΑ από τθν προςτατίτιδα. υνήθωσ όμωσ ςυμβαίνουν μετά από διαςπορά του μικροβίου από τον προςτάτη! Το ςπζρμα εξετάηεται για μικρόβια και ςτθν περίπτωςθ τθσ βακτθριακισ προςτατίτιδασ, όταν θ λιψθ προςτατικοφ υγροφ με μάλαξθ είναι ανεπιτυχισ. Ραράλλθλα με τθν καλλιζργεια ςπζρματοσ, γίνεται πάντα και καλλιζργεια οφρων για να αποκλειςτεί ουρθκρίτιδα και κυςτίτιδα. Αυτό γιατί υπάρχει επικοινωνία τθσ ουροποιθτικισ και γεννθτικισ οδοφ ςτον άνδρα. Η καλλιζργεια του ςπζρματοσ ζχει υψηλότερη ευαιςθηςία από τισ καλλιζργειεσ EPS και VΒ3 για την διάγνωςη τησ χρόνιασ βακτηριακήσ προςτατίτιδασ Αρχικό δείγμα οφρων που απορρίπτεται: initial voided urine (VB1) Μζςο ρεφμα οφρθςθσ: midstream urine (VB2) Ρροκλθτι ζκκριςθ προςτατικοφ υγροφ: expressed prostatic secretions (EPS) Οφρθςθ μετά από τθ μάλαξθ του προςτάτθ : post prostatic massage urine specimen (VB3) Θετικι καλλιζργεια υπονοεί πικανι λοίμωξθ ςτο γεννθτικό ςφςτθμα. Θ εξζταςθ ενδείκνυται ςε επιδιδυμίτιδα, ορχίτιδα, και λοιμϊξεισ που ςυνδζονται με χρόνια προςτατίτιδα. Θ αξιολόγθςθ τθσ καλλιζργειασ του ςπζρματοσ γίνεται με τον ςυνυπολογιςμό τθσ παρουςίασ ι μθ πυοςφαιρίων από το ςπερμοδιάγραμμα: ΛΗΨΗ Οφρθςθ, καλό πλφςιμο πόςκθσ και ςυλλογι ςε ευρφςτομο, αποςτειρωμζνο δοχείο με βιδωτό πϊμα. Σο ςπερμοδιάγραμμα αποτελεί την πιο βαςική εξζταςη του ςπζρματοσ και ςυνήθωσ περιλαμβάνει την φυςική, μακροςκοπική εξζταςη και την μικροςκοπική εξζταςη. Καλλιζργεια ςπζρματοσ Συνικθ πακογόνα Θ χρϊςθ Gram βοθκάει πάντα ςτθν αξιολόγθςθ Καλλιζργεια αερόβια και αναερόβια για τθν ανίχνευςθ αεροβίων και αναεροβίων βακτθρίων Θ παρουςία βακτθρίων ςτο ςπζρμα επθρεάηει πολφ τα ςπερματοηωάρια και κυρίωσ τθν κινθτικότθτα!!! Χρθςιμοποιοφνται επίςθσ τεχνικζσ μοριακισ βιολογίασ Θ ανίχνευςθ των ςθμαντικϊν πακογόνων κα εξεταςτεί ςτθν άςκθςθ: ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΜΥΚΟΡΛΑΣΜΑ 14

15 Ενδομθτρικά ςπειράματα Μπορεί να προκαλζςουν άςθπτθ φλεγμονϊδθ αντίδραςθ (δεν οφείλεται δθλ. ςε μικροοργανιςμοφσ)ςτο ενδομιτριο. Πμωσ κατά τθν τοποκζτθςθ μπορεί να μεταφζρουν μικροοργανιςμοφσ ςτο ενδομιτριο το οποίο είναι ςτείρο και να προκαλζςουν λοίμωξθ. Αίτια: προκαλοφν ςυνικωσ πολυμικροβιακζσ λοιμϊξεισ Gram (+ ) κόκκοι Gram (-) βακτθρίδια Αναερόβια: Bacteroides, Prevotella, πεπτοςτρεπτόκοκκοι Και Actinomyces spp. με ςθμαντικό είδοσ το Actinomyces israelii που προκαλεί αποςτιματα μιτρασ Τα ενδομθτρικά ςπειράματα καλλιεργοφνται μόνο όταν υπάρχουν ενδείξεισ Οξείασ Ρυελικισ Φλεγμονϊδουσ Νόςου δθλ. (ςαλπιγγίτιδα, ωοκθκίτιδα, ςαλπιγγοωοκθκικό απόςτθμα, πυελικι περιτονίτιδα) Καλλιζργθμα και χρϊςθ Gram του Actinomyces israelii Αποικίεσ ωσ δόντι τραπεηίτθσ του A. israelii 15

16 Ζλκθ τθσ γεννθτικισ περιοχισ από βακτιρια ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ Βακτιρια Treponema pallidum ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΕΛΚΗ Σκλθρό ζλκοσ (πρωτογόνοσ ςφφιλθ) Haemophilus ducrei (school of fish) Μαλακό ζλκοσ Chlamydia trachomatis Αφροδίςιο λεμφοκοκκίωμα Calymatobacterium granulomatis Βουβωνικό κοκκίωμα 16

17 Ζλκθ γεννθτικισ περιοχισ από ιοφσ Ιόσ του απλοφ ζρπητα (HSV) Herpes simplex Virus Ιόσ του απλοφ ζρπητα (HPV) Human Papilloma Virus Ιόσ τησ μολυςματικήσ τερμίνθου(mcv) Molluscum Contagiosum Virus Ερπθτικό ζλκοσ Κονδυλϊματα Μολυςματικι τζρμινκοσ 17

18 Σκλθρό ζλκοσ T. pallidum Σφφιλθ Θ διάγνωςθ τθσ ςφφιλθσ γίνεται με τθν ανεφρεςθ του τρεπονιματοσ του ωχροφ ςτισ υπάρχουςεσ υγρζσ βλάβεσ του δζρματοσ και των βλεννογόνων κακϊσ και υγρό παρακζντθςθσ διογκωμζνου επιχϊριου λεμφαδζνα ΜΙΚΟΣΚΟΡΗΣΗ ΣΕ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΡΕΔΙΟ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΜΕΣΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΙΣΜΟΣ Θ καλλιζργεια γίνεται με ενοφκαλμιςμό ςε πειραματόηωα (κυρίωσ κουνζλια) Τα αντιςϊματα εμφανίηονται ςτθν πρωτογόνο ςφφιλθ και θ ςυγκζντρωςι τουσ αυξάνεται κατά τθ διάρκεια τθσ δευτερογόνου. Κατά τθ λανκάνουςα και τριτογόνο θ μόνθ πρακτικι μζκοδοσ διάγνωςθσ είναι τα αντιςϊματα Μθ τρεπονθμικζσ Δοκιμαςίεσ: Ανιχνεφουν μθ ειδικά αντιςϊματα ζναντι λιποειδϊν του Τ. pallidum, IgG και IgM, τισ αντιδραςίνεσ. ΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΨΕΥΔΩΣ ΘΕΤΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!!! (αυτοάνοςα, βακτθριακζσ και μιογενείσ λοιμϊξεισ, αλκοολιςμόσ, εγκυμοςφνθ, μεγάλθ θλικία) Ποιοτικζσ Μη τρεπονημικζσ Δοκιμαςίεσ : Ελζγχουν τθν φπαρξθ ι μθ λοίμωξθσ. Το κετικό αποτζλεςμα ελζγχεται με τισ τρεπονθμικζσ Ποςοτικζσ Μη τρεπονημικζσ Δοκιμαςίεσ : Ραρουςιάηουν διακφμανςθ ανάλογα με το ςτάδιο τθσ νόςου και χρθςιμοποιοφνται ςτθν ανίχνευςθ πρόςφατων λοιμϊξεων, επαναλοιμϊξεων, υποτροπϊν κακϊσ και ςτον ζλεγχο τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ κεραπείασ 1. VDRL =Venereal Disease Research Laboratory 2. RPR = Rapid Plasma Reagin Τρεπονθμικζσ Δοκιμαςίεσ: Ανιχνεφουν ειδικά τρεπονθμικά αντιςϊματα ανεξάρτθτα από τθ δραςτθριότθτα τθσ νόςου. Χρθςιμοποιοφνται ςτθν επιβεβαίωςθ των κετικϊν μθ τρεπονθμικϊν δοκιμαςιϊν και ςτθν κλινικι υποψία ςφφιλθσ επί αρνθτικϊν μθ τρεπονθμικϊν. Επίςθσ ςτο τριτογόνο ςτάδιο όπου οι μθ τρεπονθμικζσ ζχουν μικρι ευαιςκθςία 1. FTA = Fluorescent Treponemal Antibody Ζλεγχοσ φκοριηόντων τρεπονθμικϊν αντιςωμάτων. 2. FTA-ABS = FTA Absorption FTA με απορρόφθςθ αντιςωμάτων ζναντι μθ πακογόνων τρεπονθμάτων 3. MHA= MicroHemaAgglutination Ρακθτικι αιμοςυγκόλλθςθ ευαιςκθτοποιθμζνων ερυκροκυττάρων ζναντι του τρεπονιματοσ 4. TPI= Treponema Pallidum Immomilization Δοκιμαςία ακινθτοποίθςθσ του T. pallidum Μοριακι διάγνωςθ: PCR = Polymerase Chain Reaction και πολυπλεκτικι PCR (HSV+H. ducreyi) 18

19 Μαλακό ζλκοσ H. ducreyi Αερόβιο Gram (-) κοκκοβακτθρίδιο Ελκωτικζσ βλάβεσ 3-5 μζρεσ μετά τθ ςεξουαλικι επαφι. Ζλκοσ επϊδυνο, μαλακό ςε αντίκεςθ με το ςκλθρό ζλκοσ τθσ ςφφιλθσ, με ςχιμα χειλιϊν (kissing lesions), αςαφϊσ περιγεγραμμζνα όρια. Από τθ βάςθ αναβλφηει πυϊδεσ ζκκριμα Χρϊςθ Gram: ςτο πυϊδεσ υγρό από τθ βάςθ του ζλκουσ ι απόςτθμα λεμφαδζνα παρατθροφνται Gram (-) πλειόμορφα κοκκοβακτθρίδια, μεμονωμζνα ςε ηεφγθ και χαρακτθριςτικι διάταξθ school of fish ςε ομάδεσ, ι ςε παράλλλεσ ςειρζσ, ανάμεςα από πολυμορφοπφρθνα και βλζννθ. Μοιάηουν επίςθσ ςαν ςπόρια ρυηιοφ. Η καλλιζργεια Gold Standard τθσ διάγνωςθσ γίνεται ςε εμπλουτιςτικά Θ. υλικά (π.χ. ςοκολατόχρωμο άγαρ) Dacron ι βαμβάκι για τθ λιψθ δεν απαιτείται ειδικόσ ςτυλεόσ Μοριακι διάγνωςθ: PCR = Polymerase Chain Reaction και πολυπλεκτικι PCR (HSV+H. ducreyi) Αφροδίςιο λεμφοκοκκίωμα C. trachomatis Ρροκαλείται από το χλαμφδιο του τραχϊματοσ (ορότυποι L1, 2, L3) Θ εργαςτθριακι διάγνωςθ του χλαμυδίου του τραχϊματοσ, κα περιγραφεί ςτθν εργαςτθριακι άςκθςθ: ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΡΛΑΣΜΑΤΑ Βουβωνικό κοκκίωμα C. granulomatis Συνικωσ ςτισ τροπικζσ και υποτροπικζσ χϊρεσ. Χρόνοσ επϊαςθσ 7 μζρεσ - 1 μινα μετά από επανειλθμμζνεσ επαφζσ (χαμθλι πακογονικότθτα του βακτθρίου). Εμφανίηονται ερυκρζσ ανϊδυνεσ βλατιδϊδεισ βλάβεσ ςκλθρό οηίδιο ςτο ςθμείο ενοφκαλμιςμοφ (εξωτερικά γεννθτικά όργανα και περιγεννθτικι περιοχι). Μετεξζλιξθ βλαβϊν ςε μεγάλο ζλκοσ με επθρμζνα χείλθ, πολυκυκλικι περιφζρεια με πυκμζνα που αιμορραγεί και καλφπτεται με άφκονο κοκκιϊδεσ κίτρινο δφςοςμο υγρό. Θ υποδόρια επζκταςθ τθσ βλάβθσ ςτθ βουβωνικι περιοχι δίνει τθν εντφπωςθ βουβωνικισ λεμφαδενοπάκειασ. Η διάγνωςθ γίνεται ιςτολογικά με Χρϊςθ Giemsa: Επίχριςμα από το κλινικό δείγμα που μπορεί να είναι ξζςματα από το βιοπτικό υλικό ι τθν περιφζρεια του ζλκουσ. Ραρατθροφνται μπλε ι μαφρου χρϊματοσ ςαν παραμάνα κοκκοβακτθρίδια (ςωμάτια DONOVAN) ςε ομάδεσ, μζςα ςε πολυμορφοπφρθνα και γιγάντια ιςτιοκφτταρα. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑ 19

20 Γονόκοκκοσ N. gonorrhoeae Λιψθ : ΡΟΤΕ! με βαμβακοφόρο ςτυλεό Μεταφορά ι ςυντιρθςθ : Σε κερμοκραςία δωματίου, 25 ο C γιατί τα είδθ του γζνουσ τθσ Ναϊςςζριασ είναι ευαίςκθτα ςτο βαμβάκι και ςτο κρφο. Ρροτιμάται θ ΑΜΕΣΗ ΕΡΙΣΤΩΣΗ! ςτα καλλιεργθτικά υλικά Στο άμεςο παραςκεφαςμα τραχθλικοφ ι ουρθκρικοφ παρατθροφνται άφκονα πυοςφαίρια! Χρϊςθ Gram: Gram (-) αρνθτικοί καφεοειδείσ διπλόκοκκοι, με τισ κοίλεσ επιφάνειεσ αντικρυςτά, ενδο- και εξωκυττάριοι. Αρνθτικό αποτζλεςμα ςτθ χρϊςθ Gram δεν αποκλείει τθ λοίμωξθ Οξειδάςθ (+), Καταλάςθ (+), Νιτρικά (-) ακίνθτοι, αςπορογόνοι, χωρίσ ζλυτρο, αερόβιοι και προαιρετικά αναερόβιοι. Τθ μορφι αυτι ζχουν ςτουσ ιςτοφσ. Στα καλλιεργιματα εμφανίηεται πολυμορφιςμόσ με εκφυλωτικζσ μορφζσ. Αναπτφςςονται ςε ςοκολατόχρωμο (ΜΤΜ ι NYC) και αιματοφχο άγαρ. Αποικίεσ δφο ειδϊν: α) μικρζσ, ςκοτεινζσ, κολωτζσ εφκρυπτεσ επικρατοφν ςτα πρωτοκαλλιεργιματα β) μεγαλφτερεσ, διαφανζςτερεσ, πλακωτζσ ιξϊδεισ εμφανίηονται ςτισ ανακαλλιζργειεσ Επϊαςθ ςε ατμόςφαιρα CO 2 5 %, ο C για ϊρεσ Ηυμϊνουν μόνο τθ γλυκόηθ, δεν ηυμϊνουν μαλτόηθ, ςουκρόηθ, λακτόηθ Ταυτοποιείται με ςυμβατικά και με αυτόματα ταυτοποιθτικά ςυςτιματα που ςτθρίηονται κυρίωσ ςτθ δοκιμι διάςπαςθσ ςακχάρων ςε ςυνδυαςμό και με άλλεσ βιοχθμικζσ ιδιότθτεσ 20

21 7. Μεκοδολογία αξιολόγθςθσ τθσ καλλιζργειασ Βγάηουμε τα τρυβλία από τον κλίβανο και τα τοποκετοφμε ςτον πάγκο, κατά αρικμθτικι ςειρά χωριςτά των εξωτερικϊν ιατρείων και χωριςτά των κλινικϊν. Το ίδιο κάνουμε για τισ ανακαλλιζργειεσ, τισ ταυτοποιθτικζσ δοκιμαςίεσ και τισ ευαιςκθςίεσ Γίνονται οι κατάλλθλεσ δοκιμαςίεσ για τθν ταυτοποίθςθ των μικροβιακϊν πακογόνων ςτισ πικανζσ κετικζσ καλλιζργειεσ Ρροςκζτουμε αντιδραςτιρια ςτα ταυτοποιθτικά ςυςτιματα του εμπορίου αφοφ προθγουμζνωσ διαβάςουμε τα ςάκχαρα. 8. Ζλεγχοσ ευαιςκθςίασ ςτα αντιβιοτικά Μετά τθν ταυτοποίθςθ και όπου αυτό είναι δυνατό, διενεργείται ζλεγχοσ ευαιςκθςίασ ςτα αντιβιοτικά. 9. Ζκδοςθ Αποτελεςμάτων Μετά τθν αξιολόγθςθ τα αποτελζςματα καταγράφονται ςτα βιβλία του εργαςτθρίου και ςτα απαντθτικά δελτία για να αποςταλοφν ςτισ κλινικζσ ι ςτθ γραμματεία του τμιματοσ αν πρόκειται για εξωτερικοφσ αςκενείσ. Τισ απαντιςεισ των κετικϊν καλλιεργειϊν και όπου αυτό είναι δυνατό, ςυνοδεφουν τα αποτελζςματα του ελζγχου ευαιςκθςίασ ςτα αντιβιοτικά. Αξιολόγθςθ απαντθτικοφ o Αναφζρουμε μόνο τα κλινικά ςθμαντικά πακογόνα o Από ςτείρεσ περιοχζσ αναφζρουμε όλα τα πακογόνα που απομονϊκθκαν o Δεν απομονϊκθκαν πακογόνα Υπάρχει Φυςιολογικι Χλωρίδα: Αναπτφχκθκε Φυςιολογικι Χλωρίδα o Απουςία ανάπτυξθσ: Ουδεμία ανάπτυξθ o Απουςία ςυγκεκριμζνου πακογόνου που ηθτικθκε: π.χ. Δεν απομονϊκθκε N. gonorrhoeae o Ενθμερϊνουμε πάντα για τθν παρουςία N. gonorrhoeae, L. monocytogenes, Str. Agalactiae o Θεωροφνται πάντα πακογόνα: N. gonorrhoeae, S, pyogenes, Shigella 10. Ζλεγχοσ Ροιότθτασ Εςωτερικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ : Γίνεται με ανακαλλιζργεια προτφπων ςτελεχϊν ςε αντίςτοιχα κρεπτικά υλικά για κάκε μικροβιακό ςτζλεχοσ. Εξωτερικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ : Γίνεται μζςω του εγκεκριμζνων διεκνϊσ οργανιςμϊν ελζγχου ποιότθτασ π.χ. NEQAS, United Kingdom (National External Quality Assessment Service). Λυοφιλοποιθμζνα ςτελζχθ που ζχουν απομονωκεί ςε ςυγκεκριμζνα βιολογικά δείγματα, αναςυςταίνονται ςε κρεπτικό ηωμό και καλλιεργοφνται ςε ςτερεά κρεπτικά υλικά, ανάλογα με το είδοσ του δείγματοσ. Αναηθτοφνται τα πακογόνα μικρόβια και ταυτοποιοφνται ανάλογα, με ςυμβατικά ι αυτοματοποιθμζνα ταυτοποιθτικά ςυςτιματα (ΑΙ, ERIC, Crystal BBL, VITEK κ.ά.). 21

22 11. Βιβλιογραφία 1. Αρςζνθ-Εμμανουθλίδου, Α Ιατρική Μικροβιολογία: Θεωρία-Πράξη. Σελ Εκδόςεισ: Ιατρικζσ εκδόςεισ Λίτςασ. Ακινα. 2. Χριςτάκθσ, Γ. Β., και Ν. Ι. κ. Λεγάκθσ Κλινική Μικροβιολογία και Λοιμϊξεισ. Εκδόςεισ: Ραριςιάνου. Ακινα. 3. Χαλεβελάκθσ, Γ. Ε., Ν. Ι. κ. Λεγάκθσ, και Τ. Θ. Ρερόγαμβροσ Αντιβιοτικά και υνήθεισ Λοιμϊξεισ. 2θ ζκδοςθ. Εκδόςεισ: Εκδόςεισ Βιβλίων Χριςτοδουλία Χαλεβεδάκθ. Ακινα. 4. Αντωνιάδθσ Α., Ν. Ι. κ. Λεγάκθσ Ιατρικι Μικροβιολογία. Εκδόςεισ Ραςχαλίδθ. Ακινα. 5. Χαρβάλου Αικατερίνθ. Ρρωτόκολλα Κλινικισ Μικροβιολογίασ. Σφνοψθ εργαςτθριακισ προςπζλαςθσ βακτθριακϊν λοιμϊξεων. Εκδόςεισ Ραςχαλίδθ Miller, J.M., A Guide to Specimen Management in Clinical Microbiology, 2 nd Edition. American Society for Microbiologists, Washington D.C. Health ptotection Agency, Murray, P.R., E.J. Baron, M.A. Pfaller, F.C. Tenover, and R.H. Yolken, Manual of Clinical Microbiology, 7th Edition. American Society for Microbiologists, Washington D.C. 8. Quest Diagnostic - Specimen Collection Guide. March By Quest Diagnostic 9. Front Cover Pictures, from Top Down and Left to Right, Courtesy of: Tenover, F.C., Ph.D., and Hirschmann, J.V., M.D., Koneman E.W., A. S. D., Janda W.M. and Schreckenberger P.C Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Editors: Koneman E.W., Allen S.D., Janda W.M., Schreckenberger P.C. and Winn W.C. 6th edition. J.B. Lippincott Company: Philadelphia. 11. Clinical microbiology procedures handbook. Procedures Guidelines for the Microbiology Laboratory Henry D. Isenberg, American Society for Microbiology Mandell, G.L., Bennett, J.E. & Dolin, R., Principles and Practice of Infectious Diseases, 7th edn, Churchill Livingstone,New York

Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι) Ακινασ χολι Επαγγελμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ Σμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Σομζασ Μικροβιολογίασ

Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι) Ακινασ χολι Επαγγελμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ Σμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Σομζασ Μικροβιολογίασ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι) Ακινασ χολι Επαγγελμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ Σμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Σομζασ Μικροβιολογίασ Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ Τπεφκυνοι μακιματοσ: Αγγελικι τάκθ,

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Σταυρούλα Μπάκα Επ. Καθηγήτρια 12 2-2013 Οι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της συχνότητάς τους αλλά και των σοβαρών προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εφηβική ηλικία και σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα (STDs) Έναρξη σεξουαλικής ζωής Έλλειψη προφυλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κολπίτιδες-Τραχηλίτιδες

Θέμα: Κολπίτιδες-Τραχηλίτιδες Πανεπιστήμιο Αθηνών Αρεταίειο Νοσοκομείο Θέμα: Κολπίτιδες-Τραχηλίτιδες Ευαγγελία Κουσκούνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού, Bιοχημικού, Ορμονολογικού Εργαστηρίου Ανατομία κόλπου-τραχήλου

Διαβάστε περισσότερα

Αρεταίειο Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευαγγελία Κουσκούνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ιευθύντρια Μικροβιολογικ ικροβιολογικού, ού, Bιοχημικού, ού, Ορμονολογικού Εργαστηρίου Αξιολόγηση Εργαστηριακής Διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασιλική Κουλουρίδα Βιοπαθολόγος Συντ. δ/ντρια, ΓΠΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Λοίμωξη του διαβητικού ποδιού (DFI) Όλες οι δερματικές βλάβες, έλκη, είναι επιμολυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Σταυρούλα Μπάκα Επ. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο 8 12-2010 Οι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της συχνότητάς τους αλλά και των σοβαρών

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονώδης Νόσος της Πυέλου (PID) Δρ. Aικατερίνη Μασγάλα Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Ορισμός PID (Pelvic Inflammatory Disease) Οξεία λοίμωξη των δομών του έσω γεννητικού συστήματος (μήτρα, σάλπιγγες, ωοθήκες)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ)

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) Σεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςήματα ι ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενεσ αςθζνειεσ ι αφροδίσια νοσήματα ονομάηονται αςκζνειεσ ι μολφνςεισ οι οποίεσ μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα & Αφροδίσια Νοσήματα. <Ι. Μπασούκας >

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα & Αφροδίσια Νοσήματα. <Ι. Μπασούκας > Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα & Αφροδίσια Νοσήματα Αφροδίσια νοσήματα Κατά κύριο λόγο διά μέσου σεξουαλικής επαφής μεταδιδόμενα νοσήματα βακτηριακής αιτιολογίας (σύφιλις, γονόρροια, μαλακό έλκος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Κύστη Βαρθολίνειου αδένα ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Οφείλεται στην απόφραξη των εκφορητικών πόρων Συμπτωματολογία: ευαισθησία της αντίστοιχης περιοχής, αυτόματο άλγος, δυσπαρευνία και πυρετική

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίσια Νοσήματα. Παθολογία Τρόποι μετάδοσης

Αφροδίσια Νοσήματα. Παθολογία Τρόποι μετάδοσης Αφροδίσια Νοσήματα Τα αφροδίσια νοσήματα (ΑΝ) αποτελούν έναν από τους κύριους παράγοντες των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ) και επιδημιών παγκοσμίως. Σήμερα, και ενώ υπάρχουν πολλές σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ - ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ - ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑ - ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑ - ΒΑΛΑΝΟΠΟΣΘΙΤΙΔΑ - ΟΡΧΕΟΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Οι ουρολοιμώξεις διακρίνονται σε λοιμώξεις του ανωτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ

Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ Ο ζλεγχοσ για βιολογικά τροποποιθμζνεσ καλλιζργειεσ, γνωςτζσ επίςθσ ωσ Γενετικά Τροποποιθμζνοι Οργανιςμοί (GMO), ζχει καταςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη, τη θεά του Έρωτα.

Αφροδίτη, τη θεά του Έρωτα. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Αφροδίτη, τη θεά του Έρωτα. η μετάδοση γίνεται συχνότερα ή/και αποτελεσματικότερα μέσω της επαφής. Η πλειονότητα των παραγόντων αδρανοποιείται γρήγορα σε αντίξοο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις των γεννητικών οργάνων στις γυναίκες

Παθήσεις των γεννητικών οργάνων στις γυναίκες Παθήσεις των γεννητικών οργάνων στις γυναίκες Θ..Μίκος Λέκτορας Μαιευτικής Γυναικολογίας Ανατοµία Έξω γεννητικά όργανα Έσω γεννητικά όργανα Πυελικό έδαφος Ι.Μπόντης. Βασικές γνώσεις Μαιευτικής & Γυναικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύφιλη είναι λοιμώδης νόσος χρόνιας διαδρομής με ποικιλία συστηματικών εκδηλώσεων. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι οι μεγάλες λανθάνουσες περιόδοι

Η Σύφιλη είναι λοιμώδης νόσος χρόνιας διαδρομής με ποικιλία συστηματικών εκδηλώσεων. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι οι μεγάλες λανθάνουσες περιόδοι Η Σύφιλη είναι λοιμώδης νόσος χρόνιας διαδρομής με ποικιλία συστηματικών εκδηλώσεων. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι οι μεγάλες λανθάνουσες περιόδοι υποκλινικής νόσησης Οφείλεται στο Treponema pallidum

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα των ουρολοιμώξεων.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα των ουρολοιμώξεων. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα των ουρολοιμώξεων. Τι είναι ουρολοίμωξη; Σαν ουρολοίμωξη χαρακτηρίζουμε την βακτηριδιακή λοίμωξη κυρίως οποιοδήποτε σημείου του ουροποιητικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγµονές του γεννητικού συστήµατος. Σταύρος Αθανασίου

Φλεγµονές του γεννητικού συστήµατος. Σταύρος Αθανασίου Φλεγµονές του γεννητικού συστήµατος Σταύρος Αθανασίου ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ Μηχανισµοί προστασίας από φλεγµονές Πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο σύσταση και το PΗ κολπική χλωρίδα έκκριση της

Διαβάστε περισσότερα

9. ΚΟΛΠΙΤΙΔΕΣ. Η κολπίτιδα εκδηλώνεται με συμπτώματα κνησμού, καύσου, ερεθισμού και κολπικής υπερέκκρισης.

9. ΚΟΛΠΙΤΙΔΕΣ. Η κολπίτιδα εκδηλώνεται με συμπτώματα κνησμού, καύσου, ερεθισμού και κολπικής υπερέκκρισης. 9. ΚΟΛΠΙΤΙΔΕΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Η κολπίτιδα εκδηλώνεται με συμπτώματα κνησμού, καύσου, ερεθισμού και κολπικής υπερέκκρισης. Αιτίες: Βακτηριδιακή κολπίτιδα: 22-50% Μυκητιασική κολπίτιδα: 17-39% Τριχομοναδική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

λοιμώξεων ανδρών/γυναικών που επηρεάζουν την αναπαραγωγή Αν. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο

λοιμώξεων ανδρών/γυναικών που επηρεάζουν την αναπαραγωγή Αν. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο Εργαστηριακή μεθοδολογία διερευνήσεως λοιμώξεων ανδρών/γυναικών που επηρεάζουν την αναπαραγωγή Σταυρούλα Μπάκα Σταυρούλα Μπάκα Αν. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο Ανησυχητικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ç κολπίτιδα είναι ένας γενικός όρος που. Aνασκόπηση. Κολπίτιδες. Διάγνωση και Αντιμετώπιση. Vaginitis. Diagnosis and Treatment. Ðå ñß ëç øç.

Ç κολπίτιδα είναι ένας γενικός όρος που. Aνασκόπηση. Κολπίτιδες. Διάγνωση και Αντιμετώπιση. Vaginitis. Diagnosis and Treatment. Ðå ñß ëç øç. Aνασκόπηση Κολπίτιδες. Διάγνωση και Αντιμετώπιση Παπαευθυμίου Β. Κανελλέας Α. Νικολαΐδου Η. Τμήμα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, Α Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Ιατρικής Σχολής Παν/μίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π.

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Εργασία: Γιάννης Π. Εισαγωγή Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘ. ΤΖ. ΚΟΥΡΕΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ιωάννης Γ. Ρούτσιας Επικουρος καθηγητης Ανοσολογίας/Μικροβιολογίας

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ιωάννης Γ. Ρούτσιας Επικουρος καθηγητης Ανοσολογίας/Μικροβιολογίας Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα Ιωάννης Γ. Ρούτσιας Επικουρος καθηγητης Ανοσολογίας/Μικροβιολογίας Ακόμα και μικρός αριθμός επαφών μπορεί να έχει σημαντικό κίνδυνο www.realitytraining.co.za/news.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 13ο ΜΑΘΗΜΑ, 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: c.mamoulakis@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τι εννοούµε µε τους όρους «λοίµωξη επικουρικών αδένων». -ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑ -ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑ (σπερµατοδόχες κύστεις) -ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ, ΕΠΙΔΙΔΥΜΟΟΡΧΙΤΙΔΑ -ΟΡΧΙΤΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης. 2. Νοσήματα της ουρήθρας. 3.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης. 2. Νοσήματα της ουρήθρας. 3. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γυναίκα 42 ετών προσέρχεται στα εξωτερικά ιατρεία παραπονούμενη για δυσουρία ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης 1.1. Κυστίτιδα 1.2. Σκλήρυνση του αυχένα της κύστης

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις ουροποιητικού. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα

Λοιμώξεις ουροποιητικού. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Λοιμώξεις ουροποιητικού Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Ταξινόμηση-Ορισμοί Λοιμώξεις ανώτερου ουροποιητικού Πυελονεφρίτιδα με ή χωρίς νεφρικό ή παρανεφρικό απόστημα. Λοιμώξεις κατώτερου ουροποιητικού Κυστίτιδα,

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία

Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία Η βακτηριαιμία είναι αληθής (>90% των περιπτώσεων) όταν το βακτήριο που απομονώνεται είναι: S. aureus S. pneumoniae S. pyogenes S. agalactiae Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

Προκαρυωτικά κύτταρα: Βακτήρια, Μύκητες Ευκαριωτικά κύτταρα: Μύκητες, Παράσιτα (ιοί) Παθογόνοι μικροοργανισμοί: Μύκητες, βακτήρια, παράσιτα, ιοί

Προκαρυωτικά κύτταρα: Βακτήρια, Μύκητες Ευκαριωτικά κύτταρα: Μύκητες, Παράσιτα (ιοί) Παθογόνοι μικροοργανισμοί: Μύκητες, βακτήρια, παράσιτα, ιοί ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Προκαρυωτικά κύτταρα: Βακτήρια, Μύκητες Ευκαριωτικά κύτταρα: Μύκητες, Παράσιτα (ιοί) Παθογόνοι μικροοργανισμοί: Μύκητες, βακτήρια, παράσιτα, ιοί Ευκαρυωτικό κύτταρο περιέχει: πυρήνα, σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ενημέρωση κειμένου Απρίλιος 2010) M. Grabe (chairman), T.E. Bjerklund-Johansen, H. Botto, M. Çek, K.G. Naber, R.S. Pickard, P.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΝΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΝΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΝΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΥ ΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ PCR ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ

ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ Απόςτολοσ Γκορόπουλοσ Αναπ. Διευκυντισ Β Χειρουργικι Κλινικι Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεςςαλονίκθ ΕΕΧΕΑ - Αθήνα 2007 Κριτιρια επιλογισ: Επιλογι αςκενϊν

Διαβάστε περισσότερα

Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ

Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ 25 ο υνζδριο Κοινωνικισ Παιδιατρικισ Ικάκθ, 29-31/8/2013 Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ Κϊςτασ Ν. Πρίφτθσ Παιδοπνευμονολογικι & Παιδοαλλεργιολογικι Μονάδα Γ Παιδιατρικι Κλινικι,

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές

Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές Η εντόπιση της λοιμώξεως π.χ. ενδοκοιλιακή - μαλακών μορίων κλπ Ο προσδιορισμός ή η εμπειρική γνώση των παθογόνων αιτίων Η γνώση της αντοχής και κυρίως του Β.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ. Μαρία Ορφανίδου Επιμελήτρια Β Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ. Μαρία Ορφανίδου Επιμελήτρια Β Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ Μαρία Ορφανίδου Επιμελήτρια Β Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» Ορισμός Εγκεφαλικό απόστημα= περιγεγραμμένη πυώδης συλλογή εντός του εγκεφαλικού παρεγχύματος Παθοφυσιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ειδικές ατμοσφαιρικές συνθήκες Ειδικά υλικά λήψης, μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier ΤΝΔΡΟΜΟ ΤΠΟΚΡΩΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΡΙΒΗ/ΠΑΘΗΕΙ ΣΡΟΦΙΚΟΤ ΠΕΣΑΛΟΤ (RTC) Επιςκόπηςη Σο ςυνδρομο υποκρωμιακισ προςτριβισ

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Στρογγυλό τραπέζι Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Συντονιστής: Η. Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και ιαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκοµείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Οι διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται τα νοσήματα που μεταδίδονται με την σεξουαλική επαφή.

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται τα νοσήματα που μεταδίδονται με την σεξουαλική επαφή. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται τα νοσήματα που μεταδίδονται με την σεξουαλική επαφή. Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) Γονόρροια Σύφιλη Ηπατίτιδα Β Ηπατίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικολογικές λοιμώξεις

Γυναικολογικές λοιμώξεις Γυναικολογικές λοιμώξεις Χλαμύδια Γονόκκοκος Μυκόπλασμα Δρ.Ελένη Καδά-Βασιλοπούλου Βιοπαθολόγος- Κλινικός Μικροβιολόγος Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.- Μαιευτήριο Ελενα Βενιζέλου Χλαμύδια

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΤΠΑΡΧΕΙ ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ Χ/Θ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΤΜΟΝΑ; ΜΜΚΠ Αυξάνει τα

Διαβάστε περισσότερα

2 Ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα σε σακχαρόμετρο (ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ) ΤΑΙΝΙΕΣ

2 Ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα σε σακχαρόμετρο (ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ) ΤΑΙΝΙΕΣ 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ταινίες μακροσκοπικής εξέτασης ούρων 9-10 παραμέτρων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού. Να μετρώνται τουλάχιστον ph, Ειδικό βάρος, Αιμοσφαιρίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ. (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ. (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ) Είδη κόκκων κόκκος διπλόκοκκος σταφυλόκοκκος στρεπτόκοκκος

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο»

«Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο» «Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο» Μηχανισμοί Άμυνας κατά των Λοιμώξεων Παρεμπόδιση διείσδυσης μικροβίων Καλυπτήρια επιθήλια

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα ΟΡΙΣΜΟΣ Τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήματα (ΣΜΝ) αποτελούν οµάδα µεταδοτικών νοσημάτων που προκαλούνται από μικροοργανισμούς (ιούς, μικρόβια) που µεταδίδονται -σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (Σ.Μ.Ν.) Χ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (Σ.Μ.Ν.) Χ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (Σ.Μ.Ν.) Χ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αθήνα, 2006 «ο θεός έδημιούργησε τη Γη, τον Άνθρωπο και τα Αφροδίσια Πάθη» έλεγε ο Ricord (1799-1889) θέλοντας να δείξει ότι γενετήσια λειτουργία συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα Σύφιλη, βλεννόρροια (γονόρροια), HPV κονδυλώματα, γεννητικός Έρπης, χλαμύδια, το AIDS, οι ηπατίτιδες Β-C Η συνεχής αλλαγή ερωτικών συντρόφων, το σεξ χωρίς προφύλαξη ξύπνησαν

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα Τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα είναι νοσήµατα που µεταδίδονται από άτοµο σε άτοµο κατά την σεξουαλική επαφή. Μερικά απ αυτά µπορούν να µεταδοθούν µε απλή σωµατική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath Νοςηλευτική φροντίδα αςθενή με ςύςτημα φλεβικήσ προςπέλαςησ Port-a Cath 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath Όροι Χρήςησ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Είναι ασθένειες που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή. Τα κυριότερα σεξουαλικά νοσήματα: Κονδυλώματα Γονόρροια Σύφιλη Χλαμύδια HIV/ AIDS, ηπατίτιδα β Ψείρες,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 5: Χρώση Gram Δοκιμή Καταλάσης και Οξειδάσης, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος Ζ. Πανάγου Πασχαλίτσα Τρυφινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Α Μέρος Παθογένεια Συμπτώματα - Διάγνωση Λ.Β. Αθανασίου ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Καλοήθης υπερπλασία Οξεία και χρόνια προστατίτιδα Αποστήματα του προστάτη Μεταπλασία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακόςέλεγχος. WBC: 6810,με φυσιολογικό τύπο Hct: 39.4%,PLT: 242.000 CRP:9,7mg/dl ΟΝΠ:

Εργαστηριακόςέλεγχος. WBC: 6810,με φυσιολογικό τύπο Hct: 39.4%,PLT: 242.000 CRP:9,7mg/dl ΟΝΠ: Κατατηνπροσέλευση Αναφέρει μετωπο-κροταφική κεφαλαλγία αμφω απο εβδομάδος Δεν έχει πυρετό ΑΝΕ χωρίς ευρήματα,πλήρως προσανατολισμένος σε χρόνο,τόπο,και πρόσωπα Από τη φυσική εξέταση κηλιδοβλατιδώδη εξανθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικότητα και Εφηβεία. Κυήσεις Εκτρώσεις - Αντισύλληψη, Φλεγμονές - Εμβόλια. Κωνσταντίνος Δ. Δημόπουλος Μαιευτήρ Χειρουργός Γυναικολόγος

Σεξουαλικότητα και Εφηβεία. Κυήσεις Εκτρώσεις - Αντισύλληψη, Φλεγμονές - Εμβόλια. Κωνσταντίνος Δ. Δημόπουλος Μαιευτήρ Χειρουργός Γυναικολόγος Σεξουαλικότητα και Εφηβεία Κυήσεις Εκτρώσεις - Αντισύλληψη, Φλεγμονές - Εμβόλια Κωνσταντίνος Δ. Δημόπουλος Μαιευτήρ Χειρουργός Γυναικολόγος Εφηβεία και κύηση 30 40 % των εφήβων μεταξύ 16 και 18 ετών είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Π Α Ν ΕΕ Π ΙΙ ΣΣ ΤΤ Η Μ ΙΙ Ο Θ ΕΕ ΣΣ ΣΣ Α Λ ΙΙ Α ΣΣ ΣΣ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΗΗ ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΩΩ ΝΝ ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΤΤ Μ Η Μ Α ΙΙ Α ΤΤ Ρ ΙΙ Κ Η ΣΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «Διαχρονική μελέτη της συχνότητας των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στην Ελλάδα και Κύπρο.

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΣΚΟ. Μακρολίδες. Αζαλίδες. Στρεπτογραμίνες. Κετολίδες. Οξαζολιδινόνες

ΜΑΣΚΟ. Μακρολίδες. Αζαλίδες. Στρεπτογραμίνες. Κετολίδες. Οξαζολιδινόνες ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ ΜΑΣΚΟ Μακρολίδες Αζαλίδες Στρεπτογραμίνες Κετολίδες Οξαζολιδινόνες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΛΙΔΩΝ Macrolides 12-membered ring methymycin 14-membered ring 16-membered ring spiramycin Erythromycin A Semi-synthetic

Διαβάστε περισσότερα