Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι) Ακινασ Σχολι Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ Τμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων. Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι) Ακινασ Σχολι Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ Τμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων. Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι) Ακινασ Σχολι Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ Τμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ Υπεφκυνοι μακιματοσ: Αγγελικι Στάκθ, B.sc., Ph.D., Ελζνθ Kρανιωτάκθ, M.sc., Ph.D. Θμερομθνία 5/11/2012 Τίτλοσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑ ΓΕΝΝΘΤΙΚΟΥ 1. Σκοπόσ Θ αναγνϊριςθ από το άμεςο παραςκεφαςμα (όταν αυτό είναι δυνατό), θ απομόνωςθ και θ ταυτοποίθςθ πακογόνων μικροοργανιςμϊν με διάφορεσ μεκόδουσ, ςε δείγματα από το γεννθτικό ςφςτθμα, κακϊσ και ο ζλεγχοσ ευαιςκθςίασ των πακογόνων ςτα αντιβιοτικά. 2. Είδοσ Δείγματοσ - Λιψθ Το είδοσ του δείγματοσ και θ λιψθ εξαρτάται από το φφλο, τα ςυμπτϊματα, τθν εςτία και το είδοσ τθσ λοίμωξθσ. Γεννθτικό ςφςτθμα του άνδρα Γεννθτικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ 1

2 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΔΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΝΔΟΜΟ ΕΣΤΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΥΘΘΙΤΙΔΑ Ουρικρα Δυςουρία, βλεννοπυϊδεσ ζκκριμα, >4 πυοςφαίρια κ.ο.π. ςτθν χρϊςθ Gram ΕΡΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ Επιδιδυμίδα Ρόνοσ, οίδθμα, ευαιςκθςία ςτο όςχεο και ςτθν επιδιδυμίδα ΟΧΙΤΙΔΑ Πρχεισ Ρόνοσ, οίδθμα, ευαιςκθςία ςτο όςχεο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΑ ΡΑΘΟΓΟΝΑ Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, HSV, Mucoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis Chlamydia trachomatis, Εντεροβακτηριακά, Enterococcus spp, Pseudomonas spp, Μycobacterium tubercolosis, Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis, Εντεροβακτηριακά, Enterococcus spp, Pseudomonas spp, Μycobacterium tubercolosis, Neisseria gonorrhoeae ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ Ουρθκρικό ζκκριμα Ουρθκρικό ζκκριμα, ουροκαλλιζργεια, ιςτόσ από τθν επιδιδυμίδα, ςπζρμα Ουρθκρικό ζκκριμα, ουροκαλλιζργεια, ιςτόσ από τουσ όρχεισ, ςπζρμα ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΓΕΝΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΝΔΟΜΟ ΕΣΤΙΑ ΛΟΙΜΩΞΘΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΟΛΡΙΤΙΔΑ Κόλποσ Ζκκριμα δφςοςμο, κνθςμόσ, δυςουρία, επϊδυνθ ςυνουςία ΤΑΧΘΛΙΤΙΔΑ Τράχθλοσ Βλεννοπυϊδεσ ζκκριμα, πόνοσ κατά τθν κίνθςθ του τραχιλου ΑΙΔΙΟΚΟΛΡΙΤΙΔΑ Κόλποσ και αιδοίο Κνθςμόσ, ερυκρότθτα, λευκόγαλακτϊδεσ ζκκριμα, δυςουρία ΣΘΜΑΝΤΙΚΟΤΕΑ ΡΑΘΟΓΟΝΑ Candida spp, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis + αναερόβια: Mobiluncus, Prevotella, Atopobium vaginae Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis Candida spp, Staphylococcus aureus ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ Koλπικό επίχριςμα Τραχθλικό επίχριςμα Koλπικό επίχριςμα και επίχριςμα από το αιδοίο 2

3 ΒΑΘΟΛΙΝΙΤΙΔΑ ΕΛΚΘ ΚΑΙ ΒΟΥΒΩΝΙΚΘ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΡΑΘΕΙΑ ΡΥΕΛΙΚΘ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΘΣ ΝΟΣΟΣ (PID) Βαρκολίνειοσ αδζνασ Δζρμα και μαλακοί ιςτοί και βουβωνικοί λεμφαδζνεσ Σάλπιγγεσ, ωοκικεσ, ενδομιτριο, περιτοναϊκι κοιλότθτα Ρόνοσ, ςκλιρυνςθ και ερυκρότθτα του αδζνα Ζλκθ επϊδυνα ι ανϊδυνα ανάλογα με το πακογόνο. Λεμφαδενοπάκεια ςτθ μία ι και ςτισ δφο πλευρζσ Ρυρετόσ, λευκοκυττάρωςθ, ζντονο κοιλιακό και πυελικό άλγοσ και ζκκριμα Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Staphylococcus aureus, Εντεροβακτηριακά + αναερόβια, Ureaplasma urealyticum Calymmatobacterium granulomatis, Chlamydia trachomatis, Ηaemophilus ducreyi (μαλακό ζλκοσ), Treponema pallidum (ςφφιλη) Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Εντεροβακτηριακά + αναερόβια, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes Υγρό παρακζντθςθσ του αδζνα Ξζςματα από τα ζλκθ, υγρό παρακζντθςθσ από τον αδζνα, ορολογικζσ εξετάςεισ Λαπαροςκοπικό δείγμα ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ- ΣΗΡΤΙΚΗ ΑΡΟΒΟΛΗ ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΝΔΟΜΟ ΛΟΙΜΩΞΘ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΟΥ ΕΝΔΟ-ΜΘΤΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ, ΕΝΔΟ- ΜΥΟΜΘΤΙΤΙΔΑ ΕΣΤΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ Μιτρα και το περιεχόμενό τθσ ςτθν εγκυμοςφνθ, κακϊσ και θ αμνιακι μεμβράνθ και το αμνιακό υγρό Ενδομιτριο και μυομιτριο ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ Ρυρετόσ, λευκοκυττάρωςθ, ζντονο κοιλιακό άλγοσ, βακτθριαιμία, πρόωρθ ριξθ των μεμβρανϊν Ρυρετόσ, λευκοκυττάρωςθ, ζντονο κοιλιακό άλγοσ, βακτθριαιμία, ζκκριμα δφςοςμο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΑ ΡΑΘΟΓΟΝΑ Εντεροβακτηριακά + αναερόβια, Listeria monocytogenes, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae Chlamydia trachomatis, Εντεροβακτηριακά + αναερόβια, Gardnerella vaginalis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ Aμνιακό υγρό, αμνιακόσ ιςτόσ, αιμοκαλλιζργειεσ Διακολπικι παρακζντθςθ του ενδομθτρίου, ιςτόσ από το ενδομιτριο, αιμοκαλλιζργειεσ 3

4 agalactiae ΣΘΡΤΙΚΘ ΑΡΟΒΟΛΘ Ενδομιτριο και μυομιτριο Ρυρετόσ, λευκοκυττάρωςθ, ζντονο κοιλιακό άλγοσ, βακτθριαιμία, ζκκριμα δφςοςμο Clostridium perfringens + άλλα αναερόβια, Εντεροβακτηριακά, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae Διακολπικι παρακζντθςθ του ενδομθτρίου, ιςτόσ από το ενδομιτριο, αιμοκαλλιζργειεσ 3. Υλικά / Αντιδραςτιρια Λιψθ - μεταφορά a. Βαμβακοφόροσ ςτυλεόσ ή ςτυλεόσ με ςυνθετικζσ ίνεσ -Τροποποιθμζνο Stuart s i. Κ/α δειγμάτων από το γεννθτικό ςφςτθμα (Τράχθλοσ, Ουρικρα, Κόλποσ) ii. Για λήψη και μεταφορά Neisseria gonorrhoeae: ΡΟΤΕ! με βαμβακοφόρο ςτυλεό. Μεταφορά ι ςυντιρθςθ: Σε κερμοκραςία δωματίου, 25 ο C γιατί τα είδθ του γζνουσ τθσ Ναϊςςζριασ είναι ευαίςκθτα ςτο βαμβάκι και ςτο κρφο. Ρροτιμάται θ ΑΜΕΣΗ ΕΡΙΣΤΩΣΗ! ςτα καλλιεργθτικά υλικά b. Dacron ή βαμβακοφόροσ ςτυλεόσ για τθ λιψθ δειγμάτων από τα ζλκθ Αποςτειρωμζνο ςωλθνάριο που περιζχει φυςιολογικό ορό όγκου ml και πϊμα που φζρει ςτυλεό δειγματολθψίασ Ενδείκνυται ςτθ λιψθ για τριχομονάδεσ, βλαςτομφκθτεσ, ςτοιχεία μυκιτων, Clue Cells, άλλα κινθτά πρωτόηωα Στυλεοί με ςυνκετικζσ ίνεσ για λιψθ τραχθλικοφ/ ουρθκρικοφ (Γυναίκεσ - Άνδρεσ) 4

5 Θρεπτικά υλικά Αιματοφχο άγαρ (Ht) Ο 2 Αιματοφχο άγαρ (Ht) ΑΝ Σοκολατόχρωμο άγαρ (Choc) McConkey άγαρ No2 (N2) MTM (Modified Thayer Martin ι NYC (New York City) Sabouraud άγαρ (Sb) GARDNERELLA AGAR MYCOPLASMA BROTH (U-A) ANAEROBE CDC ANAEROBE CNA BACTEROIDES BILE ESCULINE AGAR (BBE) 4. Εξοπλιςμόσ Λυχνία Bunsen Αερόβιοσ επωαςτικόσ κλίβανοσ 35 o C, επωαςτικόσ κλίβανοσ CO 2 35 o C και Αερόβιοσ επωαςτικόσ κλίβανοσ 30 o C Βαμβακοφόροι ςτυλεοί Κρίκοι και κρικοφόροι ςτυλεοί 5. Εμβολιαςμόσ Αρικμοφμε τα δείγματα και τα παραπεμπτικά με βάςθ τα Βιβλία του εργαςτθρίου Σε όλα τα δείγματα ετοιμάηουμε άμεςα παραςκευάςματα για χρϊςθ και μικροςκόπθςθ Στα Βιβλία ςθμειϊνουμε οτιδιποτε άλλο γράφει το παραπεμπτικό. Ρ.χ. θλικία, ιςτορικό, ςυμπτϊματα, λιψθ αντιμικροβιακϊν (κεραπεία ι χθμειοπροφφλαξθ). Ο εμβολιαςμόσ του δείγματοσ γίνεται ςε: o Δφο Ht, το ζνα για αερόβια επϊαςθ και το άλλο για αναερόβια. Στο αναερόβιο Ht βάηουμε και διςκίο μετρονιδαηόλθσ για τον διαχωριςμό των αναεροβίων τα οποία είναι ανκεκτικά o Choc άγαρ μόνο του ι με αναςτολείσ τθσ χλωρίδασ του γεννθτικοφ (Thayer martin άγαρ με 5 g λακτικισ τριμεκοπρίμθσ- New York City με ζξι είδθ αντιβιοτικϊν) για τθν απομόνωςθ του γονοκκόκου (Neissseria gonorrhoeae). o Ν2 για διάκριςθ εντεροβακτθριακϊν, ςτρεπτοκόκκου ομάδασ Β, λιςτζριασ, ςταφυλοκόκκου. o Sabouraud άγαρ για μφκθτεσ. o Επίςθσ ςε Choc άγαρ εμβολιάηονται και τα δείγματα ςτα οποία κα γίνει αναηιτθςθ για Haemophilus spp. και Neisseria gonorrhoeae. o Σε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ μπορεί να εμβολιαςτεί και Lοewenstein Jensen για αναηιτθςθ μυκοβακτθριδίων και o Εμβολιαςμόσ ςε ειδικά κρεπτικά υλικά για τθν απομόνωςθ αναεροβίων βακτθρίων και άλλων πακογόνων όπωσ ειδϊν μυκοπλαςμάτων, παραςίτων κ.ά.. Μθ αποδεκτά δείγματα γεννθτικοφ:!!! Κανζνα δεν απορρίπτεται πριν ειδοποιηθεί ο γιατρόσ. Απορρίπτουμε δείγματα που αποςτζλλονται χωρίσ υλικό μεταφοράσ Ο εμβολιαςμόσ ςτα υλικά για τθν απομόνωςθ γονοκόκκου γίνεται καλφτερα απ ευκείασ Επϊαςθ καλλιζργειασ ςτουσ 35 o C για ζνα 18-24ωρο. Ραράταςθ επϊαςθσ αναερόβιασ καλλιζργειασ 5 7 θμζρεσ ςτα δείγματα από ανϊτερο γεννθτικό και αποςτιματα για τθν απομόνωςθ αργά αναπτυςςόμενων βακτθρίων όπωσ είδθ Ακτινομυκιτων (Actinomyces spp). 5

6 6. Αξιολόγθςθ Αποτελεςμάτων Θ εργαςτθριακι διάγνωςθ των λοιμϊξεων του γεννθτικοφ γίνεται πάντα με καλι γνϊςθ του ιςτορικοφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ: γεννθτικό ςφςτθμα ΑΝΔΕΣ: γεννθτικό ςφςτθμα Κατϊτερο Ανϊτερο Κατϊτερο Ανϊτερο γεννθτικό Κόλποσ Μιτρα Ουρικρα Επιδιδυμίδα Τράχθλοσ Σάλπιγγεσ Πρχισ Αιδοίο Ωοκικεσ Ρροςτάτθσ Ζχουν πλοφςια χλωρίδα Ρεριοχζσ Ρτωχι χλωρίδα, μόνο ςτο ζξω Ρεριοχζσ ςτείρεσ με αερόβια μικρόβια (10 8 /ml) και αναερόβια (10 9 /ml) ςτείρεσ μικροβίων ςτόμιο με αερόβια μικρόβια του δζρματοσ ςταφυλόκοκκοι κοαγκουλάςη αρνητικοί, μικρόκοκκοι, κορυνοβακτηρίδια μικροβίων Διακυμάνςεισ Φ.Χ. του γεννθτικοφ γυναίκασ Ρροεφθβεία Εντεροβακτθριακά Γαλακτοβάκιλλοι Αναπαραγωγικι θλικία: Αναερόβια, εντεροβακτθριακά, ςτρεπτ. Ομ Β, 1 ο μιςό του κφκλου γαλακτοβάκιλλοι, Gram (+) αερόβια 2 ο μιςό του κφκλου Εγκυμοςφνθ Γαλακτοβάκιλλοι, Candida spp. Αναερόβια Εμμθνόπαυςθ Gram (-) αερόβια βακτιρια, κυρίωσ E. coli Γαλακτοβάκιλλοι Χριςθ αντιςυλλθπτικϊν E. coli Διάφραγμα Αναερόβια, ςτρεπτ. Ομ Β Ενδομθτρικά ςπειράματα Γαλακτοβάκιλλοι, Candida spp. Per os Χριςθ αντιβιοτικϊν Εντεροβακτθριακά, Candida spp. Γαλακτοβάκιλλοι Χειρ/κι γυναικολογικι επζμβαςθ Εντεροβακτθριακά, Bacteroides spp. Γαλακτοβάκιλλοι Χαρακτθριςτικά φυςιολογικοφ κολπικοφ υγροφ Γαλακτοβάκιλλοι ςτθ χλωρίδα (απουςιάηουν πριν τθν εφθβεία ζναρξθ ζμμθνων και μετά τθν εμμθνόπαυςθ) ph = 3,5-4,6 (οφείλεται ςτθ διάςπαςθ τθσ γλυκόηθσ ςε γαλακτικό οξφ από τουσ γαλακτοβακίλλουσ) Απουςία οςμισ 6

7 Είδθ Κολπίτιδασ Αίτια Τριχομοναδικι κολπίτιδα Τριχομονάδεσ ph 5, 5 5,5 και μερικζσ φορζσ μεγαλφτερο Στο άμεςο παρατθροφνται πυοςφαίρια! Θ χρϊςθ Gram δεν βοθκάει πολφςτθν αναγνϊριςθ των παραςίτων! Κίνθςθ! ςτο άμεςο νωπό παραςκεφαςμα: Μαςτιγοφόρο παράςιτο Άμεςθ μικροςκόπθςθ νωποφ παραςκευάςματοσ χάνεται θ κίνθςθ των μαςτιγίων με το πζραςμα τθσ ϊρασ και μπορεί να εκλθφκοφν ωσ πυοςφαίρια. Πψθ: Άφκονο ζκκριμα κιτρινοπράςινο, αφρϊδεσ. Συνοδεφεται από ςυμπτϊματα, όπωσ κνθςμόσ, δυςουρικά, δυςπαρεφνεια Οςμι: Δυςάρεςτθ, κυμίηει ψαριοφ αλλά.....whiff test αρνθτικό (-): δεν δίνει ζντονθ δυςοςμία με τθν προςκικθ KOH 10 % Σπάνια χρειάηεται να καλλιεργθκεί! Θ κ/α γίνεται ςε ειδικό υλικό Diamond, αερόβια, ςτουσ 37 ο C, 4 θμζρεσ 7

8 Μυκθτιαςικι κολπίτιδα Candida spp. Αποτελοφν το 35 % των λοιμϊξεων του κόλπου και του τραχιλου. Συχνότερο είδοσ Candida albicans 95 %, Candida glabrata και Candida tropicalis 3-5 % Βλαςτομφκθτεσ υπάρχουν ςτθ χλωρίδα (αποικιςμόσ) - Σε ενεργό όμωσ λοίμωξθ παρατθροφνται: ph < 4,5 ςθμαντικό διαγνωςτικό ςτοιχείο! Ραρουςία πυοςφαιρίων! Πψθ: Λευκωπό ζκκριμα, παχφρευςτο ςαν κομμζνο τυρί. Συνοδεφεται από ςυμπτϊματα, όπωσ κνθςμόσ, καφςοσ, δυςουρία, ςυχνουρία, δυςπαρεφνεια Οςμι: Ηυμωτικι Βλαςτοςπόρια ςτο άμεςο και ψευδοχφζσ Θ καλλιζργεια είναι ςυνικωσ κετικι αυτό εξαρτάται κυρίωσ από τθ ςωςτι λιψθ! 8

9 Μθ ειδικι κολπίτιδα ι Βακτθριακι Συχνότερο αίτιο Cardnerella vaginalis Απομόνωςθ ςτο % ςτισ φυςιολογικζσ γυναίκεσ. Συνικωσ ςυνυπάρχει Mobiluncus spp.ι/και άλλα είδθ αναεροβίων Υπάρχουν ςτθ χλωρίδα - Σε ενεργό όμωσ λοίμωξθ παρατθροφνται: ph > 4,5, περίπου 5,5 6 Απουςία πυοςφαιρίων! Αν παρατθρθκοφν υποδθλϊνουν τραχθλίτιδα Πψθ εκκρίματοσ: Λευκωπό ζωσ γκριηόλευκο γαλακτερό και ομοιογενζσ υγρό. Οςμι: χαρακτθριςτικι οςμι ψαρίλασ. Θ οςμι γίνεται εντονότερθ από τθ ςυνφπαρξθ αναεροβίων π.χ. Mobiluncus spp. Whiff test κετικό (+): Ζντονθ δυςοςμία με προςκικθ KOH 10 % (Fishy or amine odor) Clue cells ςτο άμεςο χαρακτθριςτικι άλωσ γφρω από τα επικθλιακά! Θ καλλιζργεια δεν βοθκάει ιδιαίτερα 9

10 Κολπίτιδα ςτα παιδιά Ανευρίςκονται ςυνικθ πακογόνα και αποικιςτζσ του ανϊτερου αναπνευςτικοφ Συχνότερα είδθ Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza kai Streptococcus pyogenes. Ureaplasma spp. μπορεί να ενοχοποιθκεί ςαν ενδογενισ λοίμωξθ. Σπανιότερα και το παράςιτο Enterobius vermicularis Επί ςυμπτωμάτων (υγρά και πυοςφαίρια) μπορεί να αξιολογθκοφν και πραςινίηοντεσ ςτρεπτόκοκκοι, εντερόκοκκοι και β-αιμολυτικόσ ςτρεπτόκοκκοσ ομάδασ Β Και όταν είναι ςε μεγάλθ ανάπτυξθ! Ραρουςία πυοςφαιρίων! Χλαμφδια, τριχομονάδεσ, μφκητεσ, Gardnerella και γονόκοκκοσ ανευρίςκονται ςτα παιδιά μόνο ςε περιπτϊςεισ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ! Enterobius vermicularis (Joishy et al., BMJ 2005) κολπίτιδα ςε παιδιά S. aureus: Καλλιζργημα και Μικροςκοπική: Gram χρϊςη S. pyogenes : Καλλιζργημα και Μικροςκοπική: Gram χρϊςη S. pneumoniae: Καλλιζργημα (Ht+opt) και Μικροςκοπική: Gram χρϊςη H. influenzae: Καλλιζργημα (Choc) και Μικροςκοπική: Gram χρϊςη 10

11 Κολπίτιδα ςτθν εγκυμοςφνθ Streptococcus agalactiae Αυξθμζνοσ κίνδυνοσ μετάδοςθσ ςτο νεογνό κατά τθ γζννθςθ ι αμζςωσ μετά: Αίτιο νεογνικήσ μηνιγγίτιδασ (πρϊιμησ-όψιμησ)κακήσ πρόγνωςησ που μπορεί να αφήςει μόνιμεσ αναπηρίεσ! Ζλεγχοσ φορείασ ςτον κόλπο και ςτο ορκό τθν εβδομάδα τθσ κφθςθσ Χρϊςθ Gram : Gram (+) κόκκοι ςε ηεφγθ και ςτρεπτά (αλυςίδεσ) Καταλάςθ : (-) Δοκιμαςία CAMP : (+) β-αιμόλυςθ Ανάπτυξθ ςε Ν2 άγαρ Listeria monocytogenes Αυξθμζνοσ κίνδυνοσ μετάδοςθσ ςτο κυρίωσ ςτο ζμβρυο αλλά και ςτο νεογνό. Αίτιο εμβρυϊκήσ νεογνικήσ μηνιγγίτιδασ κακήσ πρόγνωςησ! Χρϊςθ Gram : Gram (+) κοκκοβακτθρίδια Καταλάςθ : (+) Δοκιμαςία CAMP : (+) β-αιμόλυςθ αλλά πιο αμυδρι από αυτι του S. agalactiae Ανάπτυξθ ςε Ν2 άγαρ L. monocytogenes: Αιματοφχο άγαρ Προςπίπτων φωτιςμόσ Διελαφνων φωτιςμόσ Μικροςκοπική: Gram χρϊςη S. agalactiae : Αιματοφχο άγαρ Ρροςπίπτων φωτιςμόσ Διελαφνων φωτιςμόσ Μικροςκοπικι: Gram χρϊςθ Η δοκιμαζία CAMP, η μορθολογία ζηο αιμαηούτο και ζηο MacConkey N2 άγαρ καθώς και η μικροζκοπική μορθολογία ζηη τρώζη Gram μπορεί να κάνει δύζκολη ηη διάκριζη ηων δύο ασηών βακηηρίων. Η δοκιμαζία ηης καηαλάζης και ηης κινηηικόηηηας μπορεί να οηθήζει Δοκιμαςία CAMP : Θετικόσ (αριςτερά πάνω) και αρνθτκόσ ( δεξιά κάτω) μάρτυρασ 11

12 Κολπίτιδα ςτθν περίοδο μετά εμμθνόπαυςθ Συχνότερα αίτια: Μυκθτιαςικι με C. albicans και μθ albicans είδθ Μθ ειδικι βακτθριακι με ςυχνότερα αίτια G. vaginalis C. trachomatis Εντεροβακτθριακά (E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp.) Εντερόκοκκοι 12

13 Τραχθλίτιδα Αίτια Γονόκοκκοσ Χλαμφδια Μυκοπλάςματα Συχνότερα βακτθριακά αίτια: N. gonorrhoeae, C. trachomatis : Σεξουαλικά μεταδιδόμενα Είναι επίςησ τα πιο ςυχνά παθογόνα ςτην ουρηθρίτιδα των ανδρϊν M. hominis, U. ureolyticum : Υπάρχουν ςτθ χλωρίδα του κόλπου. Μπορεί να προκαλζςουν ενδογενείσ λοιμϊξεισ. Ρυοςφαίρια! Μεγάλοσ αρικμόσ ςτθν γονοκοκκικι τραχθλίτιδα Θ αναηιτθςθ γίνεται μετά από ειδικι λιψθ επιχρίςματοσ από τον ενδοτράχθλο με κυτταρολογικι βοφρτςα ι ςτυλεό (Dacron, rayon, ι αλγινικοφ αςβεςτίου με πλαςτικζσ ι μθ-αλουμινζνιεσ ςυρμάτινεσ λαβζσ) με περιςτροφικζσ κινιςεισ για 3-5ϋϋ. Αποφεφγεται θ επαφι με τον κόλπο! Τα πακογόνα του τραχιλου μπορεί να περάςουν και ςτον κόλπο και να ανευρεκοφν και ςτθν καλλιζργεια του κολπικοφ Πψθ τραχιλου: Λευκωπόσ φλεγμαίνων βλενογόνοσ Συμπτϊματα: Ρόνοσ, υγρά Ουρθκρίτιδα Αίτια Γονόκοκκοσ Χλαμφδια Μυκοπλάςματα Συχνότερα βακτθριακά αίτια: N. gonorrhoeae, C. trachomatis : Σεξουαλικά μεταδιδόμενα Είναι επίςησ τα πιο ςυχνά παθογόνα ςτην ουρηθρίτιδα των ανδρϊν M. hominis, M. Genitalium, U. ureolyticum Ρυοςφαίρια! Μεγάλοσ αρικμόσ ςτθν γονοκοκκικι ουρθκρίτιδα Θ αναηιτθςθ γίνεται μετά από λιψθ: Ουρθκρικοφ εκκρίματοσ: Ρροθγείται κακαριςμόσ με φυςιολογικό ορό και λιψθ με μθβαμβακοφόρο ςτυλεό (Dacron, rayon, ι αλγινικοφ αςβεςτίου με πλαςτικζσ ι μθ-αλουμινζνιεσ ςυρμάτινεσ λαβζσ) Ουρθκρικοφ επιχρίςματοσ: Ρροθγείται κακαριςμόσ με φυςιολογικό ορό και λιψθ με λεπτό ςτυλεό από τθν ουρικρα και ςε βάκοσ 2 περίπου εκατοςτϊν, με περιςτροφικζσ κινιςεισ για ςυλλογι επικθλιακϊν κυττάρων. 2 ϊρεσ μετά τθν οφρθςθ! 13

14 Καλλιζργεια Σπζρματοσ Είναι μείγμα από εκκρίματα διαφόρων αδζνων και άρα είναι δφςκολθ θ αξιολόγθςθ τθσ καλλιζργειασ. Θ εξζταςθ του ςπζρματοσ γίνεται όταν υπάρχει υποψία επιδιδυμίτιδασ ι ορχίτιδασ! Οι λοιμϊξεισ αυτζσ μπορεί να εμφανίηονται ΑΝΕΞΑΤΗΤΑ από τθν προςτατίτιδα. υνήθωσ όμωσ ςυμβαίνουν μετά από διαςπορά του μικροβίου από τον προςτάτη! Το ςπζρμα εξετάηεται για μικρόβια και ςτθν περίπτωςθ τθσ βακτθριακισ προςτατίτιδασ, όταν θ λιψθ προςτατικοφ υγροφ με μάλαξθ είναι ανεπιτυχισ. Ραράλλθλα με τθν καλλιζργεια ςπζρματοσ, γίνεται πάντα και καλλιζργεια οφρων για να αποκλειςτεί ουρθκρίτιδα και κυςτίτιδα. Αυτό γιατί υπάρχει επικοινωνία τθσ ουροποιθτικισ και γεννθτικισ οδοφ ςτον άνδρα. Η καλλιζργεια του ςπζρματοσ ζχει υψηλότερη ευαιςθηςία από τισ καλλιζργειεσ EPS και VΒ3 για την διάγνωςη τησ χρόνιασ βακτηριακήσ προςτατίτιδασ Αρχικό δείγμα οφρων που απορρίπτεται: initial voided urine (VB1) Μζςο ρεφμα οφρθςθσ: midstream urine (VB2) Ρροκλθτι ζκκριςθ προςτατικοφ υγροφ: expressed prostatic secretions (EPS) Οφρθςθ μετά από τθ μάλαξθ του προςτάτθ : post prostatic massage urine specimen (VB3) Θετικι καλλιζργεια υπονοεί πικανι λοίμωξθ ςτο γεννθτικό ςφςτθμα. Θ εξζταςθ ενδείκνυται ςε επιδιδυμίτιδα, ορχίτιδα, και λοιμϊξεισ που ςυνδζονται με χρόνια προςτατίτιδα. Θ αξιολόγθςθ τθσ καλλιζργειασ του ςπζρματοσ γίνεται με τον ςυνυπολογιςμό τθσ παρουςίασ ι μθ πυοςφαιρίων από το ςπερμοδιάγραμμα: ΛΗΨΗ Οφρθςθ, καλό πλφςιμο πόςκθσ και ςυλλογι ςε ευρφςτομο, αποςτειρωμζνο δοχείο με βιδωτό πϊμα. Σο ςπερμοδιάγραμμα αποτελεί την πιο βαςική εξζταςη του ςπζρματοσ και ςυνήθωσ περιλαμβάνει την φυςική, μακροςκοπική εξζταςη και την μικροςκοπική εξζταςη. Καλλιζργεια ςπζρματοσ Συνικθ πακογόνα Θ χρϊςθ Gram βοθκάει πάντα ςτθν αξιολόγθςθ Καλλιζργεια αερόβια και αναερόβια για τθν ανίχνευςθ αεροβίων και αναεροβίων βακτθρίων Θ παρουςία βακτθρίων ςτο ςπζρμα επθρεάηει πολφ τα ςπερματοηωάρια και κυρίωσ τθν κινθτικότθτα!!! Χρθςιμοποιοφνται επίςθσ τεχνικζσ μοριακισ βιολογίασ Θ ανίχνευςθ των ςθμαντικϊν πακογόνων κα εξεταςτεί ςτθν άςκθςθ: ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΜΥΚΟΡΛΑΣΜΑ 14

15 Ενδομθτρικά ςπειράματα Μπορεί να προκαλζςουν άςθπτθ φλεγμονϊδθ αντίδραςθ (δεν οφείλεται δθλ. ςε μικροοργανιςμοφσ)ςτο ενδομιτριο. Πμωσ κατά τθν τοποκζτθςθ μπορεί να μεταφζρουν μικροοργανιςμοφσ ςτο ενδομιτριο το οποίο είναι ςτείρο και να προκαλζςουν λοίμωξθ. Αίτια: προκαλοφν ςυνικωσ πολυμικροβιακζσ λοιμϊξεισ Gram (+ ) κόκκοι Gram (-) βακτθρίδια Αναερόβια: Bacteroides, Prevotella, πεπτοςτρεπτόκοκκοι Και Actinomyces spp. με ςθμαντικό είδοσ το Actinomyces israelii που προκαλεί αποςτιματα μιτρασ Τα ενδομθτρικά ςπειράματα καλλιεργοφνται μόνο όταν υπάρχουν ενδείξεισ Οξείασ Ρυελικισ Φλεγμονϊδουσ Νόςου δθλ. (ςαλπιγγίτιδα, ωοκθκίτιδα, ςαλπιγγοωοκθκικό απόςτθμα, πυελικι περιτονίτιδα) Καλλιζργθμα και χρϊςθ Gram του Actinomyces israelii Αποικίεσ ωσ δόντι τραπεηίτθσ του A. israelii 15

16 Ζλκθ τθσ γεννθτικισ περιοχισ από βακτιρια ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ Βακτιρια Treponema pallidum ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΕΛΚΗ Σκλθρό ζλκοσ (πρωτογόνοσ ςφφιλθ) Haemophilus ducrei (school of fish) Μαλακό ζλκοσ Chlamydia trachomatis Αφροδίςιο λεμφοκοκκίωμα Calymatobacterium granulomatis Βουβωνικό κοκκίωμα 16

17 Ζλκθ γεννθτικισ περιοχισ από ιοφσ Ιόσ του απλοφ ζρπητα (HSV) Herpes simplex Virus Ιόσ του απλοφ ζρπητα (HPV) Human Papilloma Virus Ιόσ τησ μολυςματικήσ τερμίνθου(mcv) Molluscum Contagiosum Virus Ερπθτικό ζλκοσ Κονδυλϊματα Μολυςματικι τζρμινκοσ 17

18 Σκλθρό ζλκοσ T. pallidum Σφφιλθ Θ διάγνωςθ τθσ ςφφιλθσ γίνεται με τθν ανεφρεςθ του τρεπονιματοσ του ωχροφ ςτισ υπάρχουςεσ υγρζσ βλάβεσ του δζρματοσ και των βλεννογόνων κακϊσ και υγρό παρακζντθςθσ διογκωμζνου επιχϊριου λεμφαδζνα ΜΙΚΟΣΚΟΡΗΣΗ ΣΕ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΡΕΔΙΟ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΜΕΣΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΙΣΜΟΣ Θ καλλιζργεια γίνεται με ενοφκαλμιςμό ςε πειραματόηωα (κυρίωσ κουνζλια) Τα αντιςϊματα εμφανίηονται ςτθν πρωτογόνο ςφφιλθ και θ ςυγκζντρωςι τουσ αυξάνεται κατά τθ διάρκεια τθσ δευτερογόνου. Κατά τθ λανκάνουςα και τριτογόνο θ μόνθ πρακτικι μζκοδοσ διάγνωςθσ είναι τα αντιςϊματα Μθ τρεπονθμικζσ Δοκιμαςίεσ: Ανιχνεφουν μθ ειδικά αντιςϊματα ζναντι λιποειδϊν του Τ. pallidum, IgG και IgM, τισ αντιδραςίνεσ. ΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΨΕΥΔΩΣ ΘΕΤΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!!! (αυτοάνοςα, βακτθριακζσ και μιογενείσ λοιμϊξεισ, αλκοολιςμόσ, εγκυμοςφνθ, μεγάλθ θλικία) Ποιοτικζσ Μη τρεπονημικζσ Δοκιμαςίεσ : Ελζγχουν τθν φπαρξθ ι μθ λοίμωξθσ. Το κετικό αποτζλεςμα ελζγχεται με τισ τρεπονθμικζσ Ποςοτικζσ Μη τρεπονημικζσ Δοκιμαςίεσ : Ραρουςιάηουν διακφμανςθ ανάλογα με το ςτάδιο τθσ νόςου και χρθςιμοποιοφνται ςτθν ανίχνευςθ πρόςφατων λοιμϊξεων, επαναλοιμϊξεων, υποτροπϊν κακϊσ και ςτον ζλεγχο τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ κεραπείασ 1. VDRL =Venereal Disease Research Laboratory 2. RPR = Rapid Plasma Reagin Τρεπονθμικζσ Δοκιμαςίεσ: Ανιχνεφουν ειδικά τρεπονθμικά αντιςϊματα ανεξάρτθτα από τθ δραςτθριότθτα τθσ νόςου. Χρθςιμοποιοφνται ςτθν επιβεβαίωςθ των κετικϊν μθ τρεπονθμικϊν δοκιμαςιϊν και ςτθν κλινικι υποψία ςφφιλθσ επί αρνθτικϊν μθ τρεπονθμικϊν. Επίςθσ ςτο τριτογόνο ςτάδιο όπου οι μθ τρεπονθμικζσ ζχουν μικρι ευαιςκθςία 1. FTA = Fluorescent Treponemal Antibody Ζλεγχοσ φκοριηόντων τρεπονθμικϊν αντιςωμάτων. 2. FTA-ABS = FTA Absorption FTA με απορρόφθςθ αντιςωμάτων ζναντι μθ πακογόνων τρεπονθμάτων 3. MHA= MicroHemaAgglutination Ρακθτικι αιμοςυγκόλλθςθ ευαιςκθτοποιθμζνων ερυκροκυττάρων ζναντι του τρεπονιματοσ 4. TPI= Treponema Pallidum Immomilization Δοκιμαςία ακινθτοποίθςθσ του T. pallidum Μοριακι διάγνωςθ: PCR = Polymerase Chain Reaction και πολυπλεκτικι PCR (HSV+H. ducreyi) 18

19 Μαλακό ζλκοσ H. ducreyi Αερόβιο Gram (-) κοκκοβακτθρίδιο Ελκωτικζσ βλάβεσ 3-5 μζρεσ μετά τθ ςεξουαλικι επαφι. Ζλκοσ επϊδυνο, μαλακό ςε αντίκεςθ με το ςκλθρό ζλκοσ τθσ ςφφιλθσ, με ςχιμα χειλιϊν (kissing lesions), αςαφϊσ περιγεγραμμζνα όρια. Από τθ βάςθ αναβλφηει πυϊδεσ ζκκριμα Χρϊςθ Gram: ςτο πυϊδεσ υγρό από τθ βάςθ του ζλκουσ ι απόςτθμα λεμφαδζνα παρατθροφνται Gram (-) πλειόμορφα κοκκοβακτθρίδια, μεμονωμζνα ςε ηεφγθ και χαρακτθριςτικι διάταξθ school of fish ςε ομάδεσ, ι ςε παράλλλεσ ςειρζσ, ανάμεςα από πολυμορφοπφρθνα και βλζννθ. Μοιάηουν επίςθσ ςαν ςπόρια ρυηιοφ. Η καλλιζργεια Gold Standard τθσ διάγνωςθσ γίνεται ςε εμπλουτιςτικά Θ. υλικά (π.χ. ςοκολατόχρωμο άγαρ) Dacron ι βαμβάκι για τθ λιψθ δεν απαιτείται ειδικόσ ςτυλεόσ Μοριακι διάγνωςθ: PCR = Polymerase Chain Reaction και πολυπλεκτικι PCR (HSV+H. ducreyi) Αφροδίςιο λεμφοκοκκίωμα C. trachomatis Ρροκαλείται από το χλαμφδιο του τραχϊματοσ (ορότυποι L1, 2, L3) Θ εργαςτθριακι διάγνωςθ του χλαμυδίου του τραχϊματοσ, κα περιγραφεί ςτθν εργαςτθριακι άςκθςθ: ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΡΛΑΣΜΑΤΑ Βουβωνικό κοκκίωμα C. granulomatis Συνικωσ ςτισ τροπικζσ και υποτροπικζσ χϊρεσ. Χρόνοσ επϊαςθσ 7 μζρεσ - 1 μινα μετά από επανειλθμμζνεσ επαφζσ (χαμθλι πακογονικότθτα του βακτθρίου). Εμφανίηονται ερυκρζσ ανϊδυνεσ βλατιδϊδεισ βλάβεσ ςκλθρό οηίδιο ςτο ςθμείο ενοφκαλμιςμοφ (εξωτερικά γεννθτικά όργανα και περιγεννθτικι περιοχι). Μετεξζλιξθ βλαβϊν ςε μεγάλο ζλκοσ με επθρμζνα χείλθ, πολυκυκλικι περιφζρεια με πυκμζνα που αιμορραγεί και καλφπτεται με άφκονο κοκκιϊδεσ κίτρινο δφςοςμο υγρό. Θ υποδόρια επζκταςθ τθσ βλάβθσ ςτθ βουβωνικι περιοχι δίνει τθν εντφπωςθ βουβωνικισ λεμφαδενοπάκειασ. Η διάγνωςθ γίνεται ιςτολογικά με Χρϊςθ Giemsa: Επίχριςμα από το κλινικό δείγμα που μπορεί να είναι ξζςματα από το βιοπτικό υλικό ι τθν περιφζρεια του ζλκουσ. Ραρατθροφνται μπλε ι μαφρου χρϊματοσ ςαν παραμάνα κοκκοβακτθρίδια (ςωμάτια DONOVAN) ςε ομάδεσ, μζςα ςε πολυμορφοπφρθνα και γιγάντια ιςτιοκφτταρα. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑ 19

20 Γονόκοκκοσ N. gonorrhoeae Λιψθ : ΡΟΤΕ! με βαμβακοφόρο ςτυλεό Μεταφορά ι ςυντιρθςθ : Σε κερμοκραςία δωματίου, 25 ο C γιατί τα είδθ του γζνουσ τθσ Ναϊςςζριασ είναι ευαίςκθτα ςτο βαμβάκι και ςτο κρφο. Ρροτιμάται θ ΑΜΕΣΗ ΕΡΙΣΤΩΣΗ! ςτα καλλιεργθτικά υλικά Στο άμεςο παραςκεφαςμα τραχθλικοφ ι ουρθκρικοφ παρατθροφνται άφκονα πυοςφαίρια! Χρϊςθ Gram: Gram (-) αρνθτικοί καφεοειδείσ διπλόκοκκοι, με τισ κοίλεσ επιφάνειεσ αντικρυςτά, ενδο- και εξωκυττάριοι. Αρνθτικό αποτζλεςμα ςτθ χρϊςθ Gram δεν αποκλείει τθ λοίμωξθ Οξειδάςθ (+), Καταλάςθ (+), Νιτρικά (-) ακίνθτοι, αςπορογόνοι, χωρίσ ζλυτρο, αερόβιοι και προαιρετικά αναερόβιοι. Τθ μορφι αυτι ζχουν ςτουσ ιςτοφσ. Στα καλλιεργιματα εμφανίηεται πολυμορφιςμόσ με εκφυλωτικζσ μορφζσ. Αναπτφςςονται ςε ςοκολατόχρωμο (ΜΤΜ ι NYC) και αιματοφχο άγαρ. Αποικίεσ δφο ειδϊν: α) μικρζσ, ςκοτεινζσ, κολωτζσ εφκρυπτεσ επικρατοφν ςτα πρωτοκαλλιεργιματα β) μεγαλφτερεσ, διαφανζςτερεσ, πλακωτζσ ιξϊδεισ εμφανίηονται ςτισ ανακαλλιζργειεσ Επϊαςθ ςε ατμόςφαιρα CO 2 5 %, ο C για ϊρεσ Ηυμϊνουν μόνο τθ γλυκόηθ, δεν ηυμϊνουν μαλτόηθ, ςουκρόηθ, λακτόηθ Ταυτοποιείται με ςυμβατικά και με αυτόματα ταυτοποιθτικά ςυςτιματα που ςτθρίηονται κυρίωσ ςτθ δοκιμι διάςπαςθσ ςακχάρων ςε ςυνδυαςμό και με άλλεσ βιοχθμικζσ ιδιότθτεσ 20

21 7. Μεκοδολογία αξιολόγθςθσ τθσ καλλιζργειασ Βγάηουμε τα τρυβλία από τον κλίβανο και τα τοποκετοφμε ςτον πάγκο, κατά αρικμθτικι ςειρά χωριςτά των εξωτερικϊν ιατρείων και χωριςτά των κλινικϊν. Το ίδιο κάνουμε για τισ ανακαλλιζργειεσ, τισ ταυτοποιθτικζσ δοκιμαςίεσ και τισ ευαιςκθςίεσ Γίνονται οι κατάλλθλεσ δοκιμαςίεσ για τθν ταυτοποίθςθ των μικροβιακϊν πακογόνων ςτισ πικανζσ κετικζσ καλλιζργειεσ Ρροςκζτουμε αντιδραςτιρια ςτα ταυτοποιθτικά ςυςτιματα του εμπορίου αφοφ προθγουμζνωσ διαβάςουμε τα ςάκχαρα. 8. Ζλεγχοσ ευαιςκθςίασ ςτα αντιβιοτικά Μετά τθν ταυτοποίθςθ και όπου αυτό είναι δυνατό, διενεργείται ζλεγχοσ ευαιςκθςίασ ςτα αντιβιοτικά. 9. Ζκδοςθ Αποτελεςμάτων Μετά τθν αξιολόγθςθ τα αποτελζςματα καταγράφονται ςτα βιβλία του εργαςτθρίου και ςτα απαντθτικά δελτία για να αποςταλοφν ςτισ κλινικζσ ι ςτθ γραμματεία του τμιματοσ αν πρόκειται για εξωτερικοφσ αςκενείσ. Τισ απαντιςεισ των κετικϊν καλλιεργειϊν και όπου αυτό είναι δυνατό, ςυνοδεφουν τα αποτελζςματα του ελζγχου ευαιςκθςίασ ςτα αντιβιοτικά. Αξιολόγθςθ απαντθτικοφ o Αναφζρουμε μόνο τα κλινικά ςθμαντικά πακογόνα o Από ςτείρεσ περιοχζσ αναφζρουμε όλα τα πακογόνα που απομονϊκθκαν o Δεν απομονϊκθκαν πακογόνα Υπάρχει Φυςιολογικι Χλωρίδα: Αναπτφχκθκε Φυςιολογικι Χλωρίδα o Απουςία ανάπτυξθσ: Ουδεμία ανάπτυξθ o Απουςία ςυγκεκριμζνου πακογόνου που ηθτικθκε: π.χ. Δεν απομονϊκθκε N. gonorrhoeae o Ενθμερϊνουμε πάντα για τθν παρουςία N. gonorrhoeae, L. monocytogenes, Str. Agalactiae o Θεωροφνται πάντα πακογόνα: N. gonorrhoeae, S, pyogenes, Shigella 10. Ζλεγχοσ Ροιότθτασ Εςωτερικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ : Γίνεται με ανακαλλιζργεια προτφπων ςτελεχϊν ςε αντίςτοιχα κρεπτικά υλικά για κάκε μικροβιακό ςτζλεχοσ. Εξωτερικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ : Γίνεται μζςω του εγκεκριμζνων διεκνϊσ οργανιςμϊν ελζγχου ποιότθτασ π.χ. NEQAS, United Kingdom (National External Quality Assessment Service). Λυοφιλοποιθμζνα ςτελζχθ που ζχουν απομονωκεί ςε ςυγκεκριμζνα βιολογικά δείγματα, αναςυςταίνονται ςε κρεπτικό ηωμό και καλλιεργοφνται ςε ςτερεά κρεπτικά υλικά, ανάλογα με το είδοσ του δείγματοσ. Αναηθτοφνται τα πακογόνα μικρόβια και ταυτοποιοφνται ανάλογα, με ςυμβατικά ι αυτοματοποιθμζνα ταυτοποιθτικά ςυςτιματα (ΑΙ, ERIC, Crystal BBL, VITEK κ.ά.). 21

22 11. Βιβλιογραφία 1. Αρςζνθ-Εμμανουθλίδου, Α Ιατρική Μικροβιολογία: Θεωρία-Πράξη. Σελ Εκδόςεισ: Ιατρικζσ εκδόςεισ Λίτςασ. Ακινα. 2. Χριςτάκθσ, Γ. Β., και Ν. Ι. κ. Λεγάκθσ Κλινική Μικροβιολογία και Λοιμϊξεισ. Εκδόςεισ: Ραριςιάνου. Ακινα. 3. Χαλεβελάκθσ, Γ. Ε., Ν. Ι. κ. Λεγάκθσ, και Τ. Θ. Ρερόγαμβροσ Αντιβιοτικά και υνήθεισ Λοιμϊξεισ. 2θ ζκδοςθ. Εκδόςεισ: Εκδόςεισ Βιβλίων Χριςτοδουλία Χαλεβεδάκθ. Ακινα. 4. Αντωνιάδθσ Α., Ν. Ι. κ. Λεγάκθσ Ιατρικι Μικροβιολογία. Εκδόςεισ Ραςχαλίδθ. Ακινα. 5. Χαρβάλου Αικατερίνθ. Ρρωτόκολλα Κλινικισ Μικροβιολογίασ. Σφνοψθ εργαςτθριακισ προςπζλαςθσ βακτθριακϊν λοιμϊξεων. Εκδόςεισ Ραςχαλίδθ Miller, J.M., A Guide to Specimen Management in Clinical Microbiology, 2 nd Edition. American Society for Microbiologists, Washington D.C. Health ptotection Agency, Murray, P.R., E.J. Baron, M.A. Pfaller, F.C. Tenover, and R.H. Yolken, Manual of Clinical Microbiology, 7th Edition. American Society for Microbiologists, Washington D.C. 8. Quest Diagnostic - Specimen Collection Guide. March By Quest Diagnostic 9. Front Cover Pictures, from Top Down and Left to Right, Courtesy of: Tenover, F.C., Ph.D., and Hirschmann, J.V., M.D., Koneman E.W., A. S. D., Janda W.M. and Schreckenberger P.C Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Editors: Koneman E.W., Allen S.D., Janda W.M., Schreckenberger P.C. and Winn W.C. 6th edition. J.B. Lippincott Company: Philadelphia. 11. Clinical microbiology procedures handbook. Procedures Guidelines for the Microbiology Laboratory Henry D. Isenberg, American Society for Microbiology Mandell, G.L., Bennett, J.E. & Dolin, R., Principles and Practice of Infectious Diseases, 7th edn, Churchill Livingstone,New York

Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι) Ακινασ χολι Επαγγελμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ Σμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Σομζασ Μικροβιολογίασ

Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι) Ακινασ χολι Επαγγελμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ Σμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Σομζασ Μικροβιολογίασ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι) Ακινασ χολι Επαγγελμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ Σμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Σομζασ Μικροβιολογίασ Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ Τπεφκυνοι μακιματοσ: Αγγελικι τάκθ,

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Σταυρούλα Μπάκα Επ. Καθηγήτρια 12 2-2013 Οι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της συχνότητάς τους αλλά και των σοβαρών προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Σταυρούλα Μπάκα Επ. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο 8 12-2010 Οι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της συχνότητάς τους αλλά και των σοβαρών

Διαβάστε περισσότερα

Αρεταίειο Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευαγγελία Κουσκούνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ιευθύντρια Μικροβιολογικ ικροβιολογικού, ού, Bιοχημικού, ού, Ορμονολογικού Εργαστηρίου Αξιολόγηση Εργαστηριακής Διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

λοιμώξεων ανδρών/γυναικών που επηρεάζουν την αναπαραγωγή Αν. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο

λοιμώξεων ανδρών/γυναικών που επηρεάζουν την αναπαραγωγή Αν. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο Εργαστηριακή μεθοδολογία διερευνήσεως λοιμώξεων ανδρών/γυναικών που επηρεάζουν την αναπαραγωγή Σταυρούλα Μπάκα Σταυρούλα Μπάκα Αν. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο Ανησυχητικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίσια Νοσήματα. Παθολογία Τρόποι μετάδοσης

Αφροδίσια Νοσήματα. Παθολογία Τρόποι μετάδοσης Αφροδίσια Νοσήματα Τα αφροδίσια νοσήματα (ΑΝ) αποτελούν έναν από τους κύριους παράγοντες των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ) και επιδημιών παγκοσμίως. Σήμερα, και ενώ υπάρχουν πολλές σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα στις έφηβες

Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα στις έφηβες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 8, TΕΥΧ. 4, ΣΕΛ. 263-272, 2009 Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα στις έφηβες Διαμαντής Ι. Κελλαρτζής Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψύα δειγμϊτων νερών για ανύχνευςη Legionella spp.

Δειγματοληψύα δειγμϊτων νερών για ανύχνευςη Legionella spp. Δειγματοληψύα δειγμϊτων νερών για ανύχνευςη Legionella spp. Δρ Αναςταςύα Σ. Φλούντζη Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ Μικροβιολόγοσ Κϋντρο Αναφορϊσ Λεγεωνϋλλασ Νοτύου Ελλαδοσ / Κεντρικό Εργαςτόριο Δημόςιασ Υγεύασ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη, τη θεά του Έρωτα.

Αφροδίτη, τη θεά του Έρωτα. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Αφροδίτη, τη θεά του Έρωτα. η μετάδοση γίνεται συχνότερα ή/και αποτελεσματικότερα μέσω της επαφής. Η πλειονότητα των παραγόντων αδρανοποιείται γρήγορα σε αντίξοο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικολογικές λοιμώξεις

Γυναικολογικές λοιμώξεις Γυναικολογικές λοιμώξεις Χλαμύδια Γονόκκοκος Μυκόπλασμα Δρ.Ελένη Καδά-Βασιλοπούλου Βιοπαθολόγος- Κλινικός Μικροβιολόγος Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.- Μαιευτήριο Ελενα Βενιζέλου Χλαμύδια

Διαβάστε περισσότερα

TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική Περίοδος Β, Τόμος 16, Τεύχος 2, σελ. 64-74 2011 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΕΡΗΣ Οι μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ)

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) Σεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςήματα ι ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενεσ αςθζνειεσ ι αφροδίσια νοσήματα ονομάηονται αςκζνειεσ ι μολφνςεισ οι οποίεσ μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ 13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ: «Νεότερα Δεδομζνα για την Βελτίωςη τησ Πρόγνωςησ των Παθήςεων» ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «Μελζτθ τθσ ςυςτθματικισ ανοςοτροποποίθςθσ που προκαλεί θ εφαρμογι του

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ç κολπίτιδα είναι ένας γενικός όρος που. Aνασκόπηση. Κολπίτιδες. Διάγνωση και Αντιμετώπιση. Vaginitis. Diagnosis and Treatment. Ðå ñß ëç øç.

Ç κολπίτιδα είναι ένας γενικός όρος που. Aνασκόπηση. Κολπίτιδες. Διάγνωση και Αντιμετώπιση. Vaginitis. Diagnosis and Treatment. Ðå ñß ëç øç. Aνασκόπηση Κολπίτιδες. Διάγνωση και Αντιμετώπιση Παπαευθυμίου Β. Κανελλέας Α. Νικολαΐδου Η. Τμήμα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, Α Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Ιατρικής Σχολής Παν/μίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «Διαχρονική μελέτη της συχνότητας των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στην Ελλάδα και Κύπρο.

Διαβάστε περισσότερα