ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ΠΟΤΓΑΣΖ: ΗΜΠΡΗΚΣΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΔΜ:7794 ΚΑΒΑΛΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008

2 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Οθεέισ λα επραξηζηάζσ ζεξκϊ γηα ηε βνάζεηα πνπ κνπ πξνζϋθεξαλ ζηα πιαέζηα ηεο παξνχζαο πηπρηαθάο εξγαζέαο: Σνλ θ. ΜηρΪιε Νηθνιαΐδε, επηβιϋπνληα θαζεγεηά ηεο εξγαζέαο κνπ, γηα ηελ θαζνδάγεζε ηνπ θαη ηελ πνιχηηκε βνάζεηα πνπ κνπ πξνζϋθεξε γηα ηελ δηεθπεξαέσζε ηεο παξνχζαο πηπρηαθάο εξγαζέαο. Σελ θ. ΝαηΪζζα Κακηζηθιά απφ ηελ ηαηηζηηθά Τπεξεζέα ΞΪλζεο, γηα ηελ βνάζεηα ηεο θαη ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ δηϋζεζε ζηα πιαέζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Σελ θ. ΝηθνιΫηηα Νηθνιαΐδνπ απφ ηελ Αλαπηπμηαθά Δηαηξεέα ΞΪλζεο Α.Δ., γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ δηϋζεζε αιιϊ θαη ην βνεζεηηθφ Ϋληππν πιηθφ πνπ κνπ πξνζϋθεξε γηα ηελ νινθιάξσζε ηεο εξγαζέαο απηάο. ΣΫινο, ζα άζεια λα επραξηζηάζσ απφ θαξδηϊο φινπο ηνπο θέινπο κνπ πνπ κε πιαηζέσλαλ ζε φια απηϊ ηα ρξφληα ηεο θνηηεηηθάο κνπ «δηαδξνκάο» θαη ηδηαηηϋξσο ηελ νηθνγϋλεηα κνπ γηα ηελ ακϋξηζηε θαηαλφεζε θαη ηελ αζηεέξεπηε ζηάξημε θαη βνάζεηα ηεο.. 1

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Δπραξηζηίεο ζει.1 Πεξηερόκελα ζει.2 Δηζαγσγή ζει.5 Κεθάιαην 1 ζει.6 Γεληθά ζει Υαξαθηεξηζηηθά θαη ζθνπόο επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ζει Οξηζκόο επελδπηηθώλ ζρεδίνπ ζει Ζ ζθνπηκόηεηα ησλ θηλήηξσλ ησλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ζει Έξεπλεο & Μειέηεο γηα ηελ επηζήκαλζε, πξνθαηάξηηζε, επηινγή & αμηνπνίεζε ρεδίσλ Δπέλδπζεο ζει Ζ Μειέηε Γηεξεύλεζεο ή ζθνπηκόηεηαο ησλ επθαηξηώλ Δπέλδπζεο ζει Ζ πξόηαζε γηα κειέηε ζει Ζ Πξνκειέηε εθηθηόηεηαο ζει Μειέηεο Τπνζηήξημεο ζει Ζ Μειέηε εθηθηόηεηαο ζει Ζ Οξηζηηθή Μειέηε ή Μειέηε Δθαξκνγήο ζει.11 Κεθάιαην 2 ζει Τπόδεηγκα κειέηεο επθαηξηώλ επέλδπζεο(αλαθνξά θαη αλάιπζε) ζει.12 Κεθάιαην 3 ζει Γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά - Φπζηθό πεξηβάιινλ ζει Γεληθά ζει Αλάγιπθν Έδαθνο ζει Τδαηηθό δπλακηθό ζει εηζκηθόηεηα ζει Κιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ζει Γεσζεξκία ζει.19 2

4 3.1.7 Πιεκκύξεο ζει Πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο ζει πκπεξάζκαηα ζει Πιεζπζκηαθό δπλακηθό ζει Γεκνγξαθηθή εμέιημε ζει Ηζηνξηθά ν πιεζπζκόο ηνπ Ν. Ξάλζεο ζει Αξηζκόο λνηθνθπξηώλ ζει Καηαλνκή πιεζπζκνύ θαηά θύιν θαη νκάδεο ειηθηώλ ζει Οη γελλήζεηο ζηελ Ξάλζε ζει Κνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά πιεζπζκνύ Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ζει Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ζει Οηθνλνκηθά ζηνηρεία πιεζπζκνύ Απαζρόιεζε ζει Απαζρόιεζε θαηά ηνκέα ζει.27 Κεθάιαην 4 ζει πληειεζηέο παξαγσγήο ζει Οη θπξηόηεξεο βηνκεραλίεο & Βηνηερλίεο ζην Ν. Ξάλζεο ζει Κύθινο εξγαζηώλ Βηνκεραληθώλ & Βηνηερληθώλ επηρεηξήζεσλ ζει Δμαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα επηρεηξήζεσλ Ν. Ξάλζεο ζει Δηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο Ν. Ξάλζεο ζει Οηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζει Πξσηνγελήο ηνκέαο ζει Γεπηεξνγελήο ηνκέαο ζει Σξηηνγελήο ηνκέαο ζει.39 Κεθάιαην 5 ζει Παξνπζία πθηζηάκελεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ληόπηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο ζει.42 Κεθάιαην 6 ζει Κνηλσληθή θαη Οηθνλνκηθή Τπνδνκή Ν. Ξάλζεο ζει Ξελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζει Τπνδνκέο Τγείαο ζει Τπνδνκέο Παηδείαο ζει Κνηλσληθή Πξόλνηα ζει Αζιεηηθέο Τπνδνκέο ζει Σερληθή Τπνδνκή ζει.46 3

5 6.2.1 Γίθηπα ζπγθνηλσληώλ θαη κεηαθνξώλ ζει Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ζει Δλεξγεηαθή Τπνδνκή ζει Γηαρείξηζε Τδάηηλσλ Πόξσλ-Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο ζει.47 Κεθάιαην 7 ζει Καηάινγνο επθαηξηώλ επελδύζεσλ θαηά θιάδν δξαζηεξηόηεηαο γηα αλάπηπμε ζει Γεσξγία ζει Κηελνηξνθία ζει Γαζνπνλία ζει Βηνκεραλίεο & Βηνηερλίεο (Mεηαπνίεζε) ζει Σνπξηζκόο ζει Μεηαθνξέο ζει Υνλδξηθό-Ληαληθό εκπόξην θαη Τπεξεζίεο ζει.53 Δπίινγνο ζει.55 Βηβιηνγξαθία ζει.56 4

6 ΔΗΑΓΩΓΖ Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειϋηεο εέλαη ν εληνπηζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηάησλ θαη ησλ επθαηξηψλ επελδχζεσλ πνπ παξνπζηϊδεη ε Ννκφο ΞΪλζεο κϋζα ζηελ πεξηθϋξεηα ηεο Αλαηνιηθάο Μαθεδνλέαο θαη ΘξΪθεο. ηελ αξρά ηεο εξγαζέαο απηάο, ζα αλαιχζνπκε ηα εέδε θαη ηα γεληθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ησλ κειεηψλ θαη ζα αλαθεξζνχκε ζηα γεσγξαθηθϊ θαη πιεζπζκηαθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ Ννκνχ ΞΪλζεο. Έπεηηα ζα αλαθϋξνπκε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ άδε ππαξρνπζψλ επηρεηξάζεσλ, ηελ ηαπηφηεηα ησλ ελ ιεηηνπξγέα εηζαγσγηθψλ θαη εμαγσγηθψλ επηρεηξάζεσλ, ηνλ θιϊδν δξαζηεξηφηεηαο ηνπο θαη ελ ζπλϋρεηα ζα γέλεη κηα πξνζπϊζεηα επεμάγεζεο θαη αλϊιπζεο ησλ επθαηξηψλ πνπ Ϋρνπλ ηελ θαηϊιιειε ππνδνκά γηα κειινληηθά αλϊπηπμε. Δπέζεο, ζα γέλεη κηα αλαθνξϊ ησλ επθαηξηψλ πνπ δελ εέλαη εθηθηφ λα επδνθηκάζνπλ ζηνλ Ννκφ, ιφγσ κε επλντθψλ ζπλζεθψλ παξαδεέγκαηνο ρϊξηλ θιέκαηνο, ηερληθάο ππνδνκάο ηεο πφιεο θιπ. 5

7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Γεληθά Μειέηε εέλαη ηα ζρϋδηα θαη νη ππφινηπεο επηζηεκνληθϋο εξγαζέεο πνπ γέλνληαη πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπά ελφο Ϋξγνπ. ΠιΫνλ εέλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γέλεηαη κέα κειϋηε δηφηη Ϋηζη μϋξνπκε πεξέπνπ πφζν ζα θνζηέζεη Ϋλα Ϋξγν, εϊλ ζα απνθνκέζνπκε θϊηη θαη ζε πην πνζνζηφ. (Οικονομοηεσνική ανάλςζη, 2006) Δπελδπηηθό ζρέδην εέλαη κέα πνιπδηϊζηαηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαιακβϊλεη θϊπνηνο ηδησηηθφο ά θξαηηθφο θνξϋαο θαη απαηηεέ κέα ζεηξϊ απφ θαινζρεδηαζκϋλεο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα νδεγάζεη ζηε δεκηνπξγέα κηαο λϋαο ά ηελ επϋθηαζε κηαο παιηϊο κνλϊδαο πνπ ζα παξϊγεη αγαζϊ ά ζα παξϋρεη ππεξεζέεο πνπ ζα δηαηέζεληαη ζην θνηλφ, κε δηαθφξνπο ηξφπνπο, γηα θϊιπςε αλαγθψλ ά ηελ ηθαλνπνέεζε επηζπκηψλ (σθϋιεηεο, θϋξδνο) κε δηϊζεζε βεβαέσο πφξσλ. Βαζηθόο ζηόρνο ησλ κειεηψλ εέλαη λα θαζνξέδνπλ θαη λα πνζνηηθνπνηνχλ ην θφζηνο θαη ηηο σθϋιεηεο ελφο επελδπηηθνχ πξνγξϊκκαηνο, πξνθεηκϋλνπ λα δηεπθνιχλνπλ νξηζκϋλεο απνθϊζεηο πνπ πξϋπεη λα ιεθζνχλ θαηϊ ηελ δηϊξθεηα ηνπ θχθινπ δσάο ηνπ ζπγθεθξηκϋλνπ επελδπηηθνχ πξνγξϊκκαηνο. 1.1 Υαξαθηεξηζηηθά θαη θνπόο Δπελδπηηθώλ ρεδίσλ Οξηζκόο επελδπηηθνύ ζρεδίνπ Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδέσλ εέλαη φηη ηεξαξρνχλ κηα ζεηξϊ απφ ζηφρνπο θαη θαζνξέδνπλ ην ζρϋδην δξϊζεο γηα ηελ επέηεπμά ηνπο. Οη ζηφρνη-ζηαηηζηηθϊ κϋξε ελφο επελδπηηθνχ ζρεδένπ εέλαη νη εμάο (Οικονομοηεσνική ανάλςζη, 2006): Δηδηθφο ζηφρνο: πξφθεηηαη γηα ηνλ ζηφρν πνπ επηηπγρϊλεηαη κε ηελ νινθιάξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ. Δέλαη ην ζπλνιηθφ απνηϋιεζκα ηνπ Ϋξγνπ πνπ θαιεέηαη ην 6

8 επελδπηηθφ ζρϋδην λα πεξηγξϊςεη θαη λα αλαιχζεη (π.ρ. Γεκηνπξγέα κηαο λϋαο παξαγσγηθάο κνλϊδαο θ.η.ι.). ΑπνηειΫζκαηα επελδπηηθνχ ζρεδένπ: ν εηδηθφο ζηφρνο εέλαη δπλαηφλ λα δηαζπαζηεέ ζε κέα ζεηξϊ απφ αιιεινεμαξηψκελα απνηειϋζκαηα πνπ πξϋπεη λα παξαρζνχλ πξνθεηκϋλνπ λα θζϊζνπκε ζηελ εθπιάξσζά ηνπ (π.ρ. εθπφλεζε αλϊιπζε, θαηαζθεπά κνλϊδαο, ζηειϋρσζε θαη ινηπϊ). Γξαζηεξηφηεηεο επελδπηηθνχ ζρεδένπ: πξφθεηηαη γηα ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηεέηαη πξνθεηκϋλνπ λα Ϋξζνπλ ηα επηζπκεηϊ απνηειϋζκαηα πνπ αλαθϋξζεθαλ παξαπϊλσ. ΑλαθΫξνληαη ζε επξχ θϊζκα ελεξγεηψλ πνπ πξϋπεη θαηϊιιεια λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα ζπλδπαζηνχλ ρξνληθϊ (π.ρ. πινπνέεζε κειεηψλ, αδεηνδνηάζεηο, εχξεζε αλζξσπέλσλ πφξσλ, εθπαέδεπζε, Ϋξεπλα αγνξϊο θ.ι.π.). Ο εηδηθφο ζηφρνο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ ζρεδφλ πϊληνηε (εθηφο πνιχ κηθξψλ επελδπηηθψλ ζρεδέσλ) ζπκβϊιινπλ ζηελ επέηεπμε ελφο ζπλνιηθνχ ζηφρνπ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ αλαιακβϊλεη ηελ ρξεκαηνδφηεζά ηνπ (π.ρ. θιαδηθφ ζρεδηαζκφ, πεξηθεξεηαθά πνιηηηθά, επηρεηξεκαηηθά ζηξαηεγηθά θ.η.ι.) Ζ ζθνπηκόηεηα ησλ θηλήηξσλ ησλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ Σα επελδπηηθϊ θέλεηξα παξϋρνπλ δηϊθνξα εέδε εληζρχζεσλ κε ζθνπφ ηελ ελδπλϊκσζε ηεο ηζφξξνπεο αλϊπηπμεο, ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ βειηέσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκέαο, ηελ ελέζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ πξνψζεζε ηεο ηερλνινγηθάο αιιαγάο θαη ηεο θαηλνηνκέαο, ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβϊιινληνο, ηελ εμνηθνλφκεζε ελϋξγεηαο θαη ηελ επέηεπμε ηεο πεξηθεξεηαθάο ζχγθιηζεο. 1.2 Έξεπλεο θαη Μειέηεο γηα ηελ Δπηζήκαλζε, Πξνθαηάξηηζε Δπηινγή θαη Αμηνιόγεζε ρεδίσλ Δπέλδπζεο Ζ κειέηε δηεξεύλεζεο ή επηζήκαλζεο ησλ επθαηξηώλ επέλδπζεο Ζ πξψηε ελϋξγεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θνξϋα, πνπ επηδηψθεη λα πξαγκαηνπνηάζεη κηα βηψζηκε θαη απνδνηηθά επϋλδπζε, εέλαη λα παξνπζηϊζεη κηα ελδηαθϋξνπζα ά ειθπζηηθά επελδπηηθά ηδϋα ά επθαηξέα επϋλδπζεο. (ΔΣΒΑ, 1985) ΑπηΫο νη κειϋηεο εέλαη δχν εηδψλ: 7

9 Α. Γεληθέο Μειέηεο Γηεξεύλεζεο Δπθαηξηώλ Δπέλδπζεο Α1) ΜειΫηεο αλϊπηπμεο πεξηνρψλ, πνπ επηζεκαέλνπλ επθαηξέεο γηα επϋλδπζε ζε πεξηνρϋο κε θϊπνην γεσγξαθηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλϋθηεκα Α2) ΚιαδηθΫο κειϋηεο, πνπ επηζεκαέλνπλ επθαηξέεο επϋλδπζεο ζε επηιεγκϋλνπο θιϊδνπο ηεο νηθνλνκέαο Α3) ΜειΫηεο αμηνπνέεζεο πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ ΑπηΫο νη κειϋηεο βαζέδνληαη ζε γεληθϊ ά νκαδνπνηεκϋλα ζηνηρεέα θαη πιεξνθνξέεο, πνπ ελδηαθϋξνπλ ηνπο επελδπηϋο θαη απιψο επηζεκαέλνπλ ηδϋεο ά πεξηνρϋο, ζηηο νπνέεο κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ην επελδπηηθφ ελδηαθϋξνλ ηνπο. Β. Δηδηθέο Μειέηεο Γηα Δπθαηξίεο Δπέλδπζεο Οη κειϋηεο απηϋο γέλνληαη κεηϊ ηελ εθπφλεζε ησλ «γεληθψλ κειεηψλ δηεξεχλεζεο επθαηξηψλ επϋλδπζεο» θαη εμεηδηθεχνπλ ηελ επϋλδπζεο θαηϊ ππνθιϊδν ά θαηϊ ζπγθεθξηκϋλν πξντφλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη γεληθϋο δηεξεπλάζεηο ησλ παξαπϊλσ αξρηθψλ κειεηψλ εμεηδηθεχνληαη θαη εμαηνκηθεχνληαη ζε ζπγθεθξηκϋλεο πξνηϊζεηο ά ηδϋεο πνπ πεξηϋρνπλ νξηζκϋλα «πξψηα» ζηνηρεέα θαη πιεξνθνξέεο, κε ηα νπνέα «θαηεπζχλνπλ» ηνπο επελδπηϋο πξνο νξηζκϋλε πεξηνρά επηρεηξεκαηηθάο δξϊζεο. θνπφο ησλ εηδηθψλ απηψλ κειεηψλ εέλαη λα ππνδεέμνπλ πξνο ηνπο επελδπηϋο ην αληηθεέκελν, πξνο ην νπνέν κπνξνχλ λα ζηξαθνχλ, αλ επηζπκνχλ λα θϊλνπλ επελδχζεηο Ζ πξόηαζε γηα κειέηε Ζ επηινγά απφ ηηο παξαπϊλσ επθαηξέεο κηαο ζπγθεθξηκϋλεο θαηϊ ππνθιϊδν ά πξντφλ γέλεηαη κε ηελ «Ππόηαζη για επένδςζη» ά ηελ «Ανηαγωνιζηική μελέηη», ε νπνέα ιϋγεηαη θαη «Δπενδςηικό Πποθίλ» θαη πεξηϋρεη ηα εμάο ζηνηρεέα (ΔΣΒΑ, 1985): Πεξηερφκελν ηεο «Ππόηαζηρ για επένδςζη»: Σν γεληθφηεξν επελδπηηθφ θιέκα ζηε ρψξα ά ηελ πεξηνρά. Ζ εζσηεξηθά δάηεζε ηνπ πξντφληνο Οη εηζαγσγϋο θαη εμαγσγϋο ηνπ πξντφληνο Οη πξνηηκάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ 8

10 Ζ θξαηηθά πνιηηηθά φπσο θνξνινγέα, ηηκνινγηαθά πνιηηηθά, θέλεηξα επελδχζεσλ Οη δηαζϋζηκνη πφξνη γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηεο επθαηξέαο επϋλδπζεο φπσο επϊξθεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θφζηνο εξγαζέαο, δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο Σν δηαζϋζηκν δέθηπν πσιάζεσλ Άιια ζηνηρεέα πνπ πξνζδηνξέδνπλ ηε ζϋζε ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξϊ Ζ πξνκειέηε εθηθηόηεηαο Δθφζνλ ε «Ππόηαζη για Δπένδςζη» εέλαη ζεηηθά, πξνρσξνχκε ζηελ εθπφλεζε ηεο «Ππομελέηηρ Δθικηόηηηαρ» ά «Ππομελέηηρ Δπένδςζηρ». Απηά δηεξεπλϊ ηελ επηρεηξεκαηηθά ηδϋα πνπ πξνηεέλεη ε «Ππόηαζη για Δπένδςζη» ζε πεξηζζφηεξν βϊζνο θαη πεξηζζφηεξεο απφςεηο. (ΔΣΒΑ, 1985) Σα επηκϋξνπο αληηθεέκελα, πνπ δηεξεπλϊ θπξέσο ε «Ππομελέηη Δθικηόηηηαρ», εέλαη: 1. Ζ χπαξμε επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθϋξνληνο θαη θνξϋα γηα ηελ αλϊιεςε ηνπ Ϋξγνπ. 2. Ζ χπαξμε αγνξϊο γηα ηα πξντφληα ηεο κνλϊδαο. 3. Ζ ηερληθά εθηθηφηεηα ηνπ ζρεδένπ επϋλδπζεο. 4. Ζ νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεηϊ ηεο. 5. Ζ επηινγά ηεο θαηϊιιειεο ηνπνζεζέαο γηα ηελ εγθαηϊζηαζε ηνπ Ϋξγνπ. 6. Ζ επϊξθεηα ηνπ κϊλαηδκελη Μειέηεο ππνζηήξημεο Οη «Μελέηερ Τποζηήπιξηρ» εέλαη εμεηδηθεπκϋλεο Ϋξεπλεο ζε βϊζνο πϊλσ ζε επηκϋξνπο ζϋκαηα-αληηθεέκελα ηνπ ζρεδένπ επϋλδπζεο θαη ζεσξνχληαη αλαγθαέα πξνεξγαζέα θπξέσο γηα ηηο «Μελέηερ Δθικηόηηηαρ» ησλ κεγϊισλ ζρεδέσλ επϋλδπζεο. (ΔΣΒΑ, 1985) Απφ ηηο ζρεηηθϋο αλϊγθεο, πξνθχπηνπλ νη εμάο θπξέσο «Μελέηερ Τποζηήπιξηρ»: 1. Έξεπλα ΑγνξΪο γηα ηελ δάηεζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ 2. Έξεπλεο Πξψησλ Τιψλ γηα ηελ εμαζθϊιηζε ηεο κφληκεο πξνκάζεηϊο ηνπο 3. ΜειΫηεο γηα ηελ επηινγά ηεο Άξηζηεο Σνπνζεζέαο ηφζν γηα ηερληθνχο ιφγνπο φζν θαη γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο 4. Έξεπλεο γηα ηελ Δπηινγά ηεο Άξηζηεο Σερλνινγέαο, πνπ γέλνληαη γηα λα εμεπξεζνχλ ε Ϊξηζηε ηερλνινγέα, νη πεγϋο πξνκάζεηϊο ηεο ζε ρακειφ θφζηνο. 5. Έξεπλεο Δπηινγάο ηνπ Άξηζηνπ Οηθνλνκηθνχ θαη Σερληθνχ ΜεγΫζνπο Παξαγσγάο, ψζηε λα εμεπξεζεέ ην Ϊξηζην ζεκεέν παξαγσγηθάο ιεηηνπξγέαο 9

11 6. Έξεπλα ΜΪξθεηηλγθ, πνπ εμεηϊδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπνζϋηεζεο ησλ πξντφλησλ ζηελ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά αγνξϊ Ζ κειέηε εθηθηόηεηαο ΜεηΪ ηελ «ΠξνκειΫηε Δθηθηφηεηαο» επαθνινπζεέ ε «ΜειΫηε Δθηθηφηεηαο», ε νπνέα εέλαη Ϋξεπλα θαη αλϊιπζε ζε βϊζνο φισλ ησλ απφςεσλ ηνπ ζρεδένπ επϋλδπζεο, ψζηε λα γέλεη δπλαηά ε ιάςε νξηζηηθάο απφθαζεο γηα ηελ απφξξηςε ά απνδνρά ηεο πξφηαζεο γηα επϋλδπζε. (ΔΣΒΑ, 1985) πγθεθξηκϋλα ε «ΜειΫηε Δθηθηφηεηαο» εξεπλϊ: Αλ ππϊξρεη ηθαλφο επηρεηξεκαηηθφο θνξϋαο πνπ ζα αλαιϊβεη ην ζρϋδην επϋλδπζεο Αλ ππϊξρεη απνηειεζκαηηθά δάηεζε γηα ηα πξντφληα πνπ ζα παξαρζνχλ Αλ ην κϋγεζνο ηεο κνλϊδαο εέλαη εθηθηφ θαη Ϊξηζην. Αλ ε επηινγά παξαγσγάο θαη ν ηερληθφο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εέλαη ηα θαιχηεξα. Αλ ε επηινγά ηεο ηνπνζεζέαο γηα ηελ εγθαηϊζηαζε ηεο κνλϊδαο εέλαη ε πην ελδεδεηγκϋλε απφ Ϊπνςε θφζηνπο κεηαθνξϊο θ.η.ι. Αλ ππϊξρνπλ νη πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγά ηεο κνλϊδαο ζηηο θαηϊιιειεο ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο, ζε ρακειφ θφζηνο θ.ι.π. Αλ ε νξγϊλσζε ηεο δηαδηθαζέαο παξαγσγάο (πξφγξακκα πξνκεζεηψλ, επϊξθεηα θαηϊιιεισλ εηδηθνηάησλ, παξαγσγηθά ηθαλφηεηα εξγνζηαζένπ θιπ.) εέλαη ε Ϊξηζηε δχλακε. Αλ ε βησζηκφηεηα ηνπ ζρεδένπ επϋλδπζεο εέλαη εμαζθαιηζκϋλε, ηδέσο αλ ζπζρεηηζζεέ κε ηα δεδνκϋλα ηεο δηεζλνχο αγνξϊο. Αλ ε ρξεκαηνδφηεζε ηφζν θαηϊ ην ζηϊδην ηεο κειϋηεο φζν θαη θαηϊ ην ζηϊδην ηεο θαηαζθεπάο θαη ιεηηνπξγέαο εέλαη επέζεο εμαζθαιηζκϋλε. Αλ ε δηαρεέξηζε ηεο πεξηνπζέαο, ησλ πφξσλ θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο κνλϊδαο εέλαη δηαθαλάο θαη απνηειεζκαηηθά. Αλ ζα ππϊξρνπλ ηπρφλ αξλεηηθϋο αληηδξϊζεηο απφ ηελ Κνηλά Γλψκε γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηνπ ζρεδένπ επϋλδπζεο. Αλ ε αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδένπ επϋλδπζεο απφ θνηλσληθά Ϊπνςε δέλεη ζεηηθϊ απνηειϋζκαηα θιπ. 10

12 1.2.6 Ζ νξηζηηθή κειέηε ή κειέηε εθαξκνγήο Ζ «Οξηζηηθά ΜειΫηε» ά «ΜειΫηε Δθαξκνγάο» αλαθϋξεηαη ζηελ εθπφλεζε ησλ ιεπηνκεξεηαθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδέσλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ Ϋσο θαη ην ζηϊδην ηεο Ϋλαξμεο ιεηηνπξγέαο ηεο κνλϊδαο παξαγσγάο. Δηδηθφηεξα ε «Οξηζηηθά ΜειΫηε» θαιχπηεη ηα εμάο θπξέσο αληηθεέκελα (ΔΣΒΑ, 1985): 1. Σν ρξνληθφ θαη ηακεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ φισλ ησλ Ϋξγσλ θαη ησλ εξγαζηψλ. 2. Σελ εμαζθϊιηζε ησλ εθηϊζεσλ θαη ησλ ρψξσλ γηα ηελ εγθαηϊζηαζε ηνπ εξγνηαμένπ θαη ηε δηϊηαμε ησλ Ϋξγσλ. 3. Σα ιεπηνκεξά ζρϋδηα εθαξκνγάο ησλ Ϋξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ. 4. Σε ιεπηνκεξά πεξηγξαθά ηεο εγθαηϊζηαζεο θαη δηϊηαμεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ Ϊιισλ εγθαηαζηϊζεσλ παξαγσγάο. 5. Σηο νδεγέεο γηα ηα κϋηξα αζθαιεέαο θαηϊ ηε δηϊξθεηα ηεο θαηαζθεπάο ησλ Ϋξγσλ. 6. Σν πξφγξακκα πξφζιεςεο θαη εθπαέδεπζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ ζηειερψλ. 7. Σελ Ϋλαξμε ιεηηνπξγέαο, ηηο δνθηκϋο θαη ηελ παξϊδνζε ηνπ Ϋξγνπ απφ ηνπο θαηαζθεπαζηϋο-αλαδφρνπο. Ζ «Οπιζηική Μελέηη» ά «Μελέηη Δθαπμογήρ», επεηδά εέλαη θαη αλϊγθε ιεπηνκεξεηαθά, Ϋρεη κεγϊιε Ϋθηαζε ιφγσ ησλ πνιιψλ ηερληθψλ ζηνηρεέσλ πνπ απαηηεέ ε εθαξκνγά ησλ ζρεδέσλ ζηελ πξϊμε. Γη απηφ ην θφζηνο ηεο «Οπιζηικήρ Μελέηηρ» εέλαη ζρεηηθϊ πςειφηεξν, δεδνκϋλνπ φηη απαηηνχληαη πνιιϋο αλζξσπνψξεο γηα ηε ιεπηνκεξά ζρεδέαζε, ππφ θιέκαθα εθαξκνγάο, ησλ ηειηθψλ ζρεδέσλ ησλ Ϋξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ησλ εγθαηαζηϊζεσλ παξαγσγάο θηι. 11

13 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειϋηεο επθαηξηψλ επϋλδπζεο ρξεζηκνπνηάζεθε ην ππφδεηγκα πνπ πξνηεέλεηαη απφ ηελ εηδηθά ηξϊπεδα (ΔΣΒΑ, 1985), ην νπνέν εθαξκφδεηαη ηφζν ζηελ δηεζλά φζν θαη ζηελ ειιεληθά βηβιηνγξαθέα. 2.1 Τπόδεηγκα Μειέηεο Δπθαηξηώλ Δπέλδπζεο Μειέηε Δπθαηξηώλ Δπέλδπζεο πγθεθξηκέλεο Πεξηνρήο 1. Σα βαζηθϊ γεσγξαθηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηεο πεξηνράο: γεσγξαθηθά Ϋθηαζε θαη θπξηαξρηθϊ θπζηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ. [ΔπηζπλΪπηεηαη ρϊξηεο κε θαηϊιιειε θιέκαθα, πνπ δεέρλεη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθϊ: θιέκα (ζεξκνθξαζέα αϋξα, πγξαζέα, ειηνθϊλεηα, Ϊλεκνη, βξνρνπηψζεηο, ζθφλε θαη αηζαινκέριε, πιεκκχξεο, ζεηζκνέ θ.η.ι.), κνξθνινγέα εδϊθνπο θ.η.ι.]. 2. Πιεζπζκηαθφ δπλακηθφ (δεκνγξαθηθά εμϋιημε: γελλάζεηο, ζϊλαηνη, θπζηθά αχμεζε πιεζπζκνχ, κεηαλϊζηεπζε θ.η.ι.), αξηζκφο λνηθνθπξηψλ, νηθνλνκηθϊ ελεξγφο πιεζπζκφο, επαγγεικαηηθά δηϊξζξσζε, θαηαλνκά θαηϊ αζηηθά-εκηαζηηθάαγξνηηθά πξνϋιεπζε, θαηϊ θεθαιά εηζφδεκα, εηζνδεκαηηθϊ θιηκϊθηα θαη Ϊιια θνηλσληθννηθνλνκηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ, φπσο πγεέα, εθπαέδεπζε θ.η.ι. Σα ραξαθηεξηζηηθϊ απηϊ ζα δνζνχλ ζηα πιαέζηα θαη ζε αλαθνξϊ κε ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Θα επηζεκαλζνχλ θαη ζα ζπγθξηζνχλ νη ραξαθηεξηζηηθϋο δηαθνξϋο, θπξέσο ζε ζρϋζε κε ην επελδπηηθφ ελδηαθϋξνλ πνπ παξνπζηϊδεη ε πεξηνρά. 3. Οη θπξηφηεξεο εμαγσγϋο απφ ηελ πεξηνρά θαη νη θπξηφηεξεο εηζαγσγϋο ηεο. Υξεζηκνπνέεζε ζρεηηθψλ πηλϊθσλ ζε φγθν θαη αμέα, ηνπιϊρηζηνλ γηα ηελ ηειεπηαέα δεθαεηέα. 4. Βαζηθνέ θπζηθνέ θαη Ϊιινη ζπληειεζηϋο παξαγσγάο πνπ αμηνπνηνχληαη ά εέλαη αμηνπνηάζηκνη. Γέλνληαη βαζηθϊ πνζνηηθϊ θαη πνηνηηθϊ ζηνηρεέα. 5. Παξνχζα ηπρφλ πθηζηϊκελεο βηνκεραληθάο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ ρξεζηκνπνέεη ηνπο ληφπηνπο ζπληειεζηϋο παξαγσγάο. 12

14 6. Πεξηγξαθά ηεο νηθνλνκηθάο θαη θνηλσληθάο ππνδνκάο πνπ επλνεέ ηελ αλϊπηπμε: ελεξγεηαθνέ πφξνη, κεηαθνξϋο, πξνζθνξϊ πδϊηηλσλ πφξσλ, δέθηπα ηειεπηθνηλσληψλ θ.η.ι. 7. Παξνπζέαζε πιάξνπο αξρηθνχ θαηαιφγνπ ησλ θιϊδσλ δξαζηεξηφηεηαο πνπ κπνξεέ λα αλαπηπρζνχλ κε βϊζε: (α) ηνπο δηαζϋζηκνπο πφξνπο παξαγσγάο θαη (β) ηε δηαζϋζηκε νηθνλνκηθά-θνηλσληθά ππνδνκά. 8. Παξνπζέαζε λϋνπ αλαζεσξεκϋλνπ θαηαιφγνπ ησλ θιϊδσλ δξαζηεξηφηεηαο, πνπ επηζεκαέλνληαη ζην 7. Απνθιεένληαη νη εμάο θιϊδνη: Α) Απηνέ γηα ηνπο νπνένπο ε παξνχζα ηνπηθά δάηεζε εέλαη αζάκαληε θαη ηα ζρεηηθϊ θφζηε κεηαθνξϊο πνιχ πςειϊ. Β) Απηνέ πνπ αληηκεησπέδνπλ ηζρπξφ αληαγσληζκφ απφ νκνεηδϋο θιϊδνπο γεηηνληθψλ πεξηνρψλ. Γ) Απηνέ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε Ϊιιεο πεξηνρϋο, ζηηο νπνέεο ππϊξρνπλ επλντθφηεξεο ζπλζάθεο. Γ) Απηνέ πνπ ρξεηϊδνληαη Ϊιινπο θιϊδνπο ππνζηάξημεο (π.ρ. ηξνθνδνζέαο κε ελδηϊκεζα πιηθϊ), πνπ φκσο δελ ππϊξρνπλ ζηελ πεξηνρά. Δ) Απηνέ πνπ ρξεηϊδνληαη αγνξϋο εμαγσγψλ, αιιϊ ε πεξηνρά δελ πξνζθϋξεηαη ά δελ δηεπθνιχλεη ηηο εμαγσγϋο, εμαηηέαο ηεο γεσγξαθηθάο ζϋζεο ζηελ ελδνρψξα ά ηεο κεγϊιεο απφζηαζάο ηεο απφ ηα δέθηπα ζπγθνηλσληψλ. Σ) Απηνέ πνπ ε αγνξϊ ησλ πξντφλησλ παξαγσγάο ηνπο βξέζθεηαη πνιχ καθξηϊ. Ε) Απηνέ πνπ δελ επλννχληαη απφ ηε θπζηθά γεσγξαθηθά ζϋζε ηεο πεξηνράο. Ζ) Απηνέ πνπ δελ ελαξκνλέδνληαη κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηελ θαηαλνκά επελδπηηθψλ πφξσλ ηνπ Πεληαεηνχο ΠξνγξΪκκαηνο Οηθνλνκηθάο θαη Κνηλσληθάο ΑλΪπηπμεο. 9. Δθηέκεζε ηεο ηξϋρνπζαο δάηεζεο θαη επηζάκαλζε ηεο επθαηξέαο γηα επϋλδπζε κε βϊζε Ϊιιεο κειϋηεο ά δεπηεξνγελεέο πεγϋο ά δηαζϋζηκα ζηαηηζηηθϊ ζηνηρεέα γηα ηνπο θιϊδνπο πνπ απϋκεηλαλ ζηνλ αλαζεσξεκϋλν θαηϊινγν ηνπ 8. Κξέλεηαη ζθφπηκν λα επηιεγνχλ ηνπιϊρηζηνλ ηξεηο ελαιιαθηηθϋο επθαηξέεο γηα επϋλδπζε. 10. Δπηζάκαλζε ηνπ θαηϊ πξνζϋγγηζε κεγϋζνπο ηεο λϋαο κνλϊδαο (ά ηεο επϋθηαζεο πθηζηακϋλεο ά Ϊιισλ), πνπ κπνξεέ λα αλαπηπρζεέ κε βϊζε ηελ ηξϋρνπζα δάηεζε (βι. 9), ηα θφζηε κεηαθνξϊο θαη Ϊιινπο βαζηθνχο ηερλννηθνλνκηθνχο παξϊγνληεο. 11. Δθηέκεζε θαηϊ πξνζϋγγηζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ θφζηνπο επϋλδπζεο ηεο επθαηξέαο ά ησλ επθαηξηψλ πνπ Ϋρνπλ επηζεκαλζεέ θαηϊ θαηεγνξέα δαπϊλεο. Οηθφπεδν 13

15 Κφζηνο απφθηεζεο ηερλνινγέαο Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο i. Δμνπιηζκφο παξαγσγάο ii. πκπιεξσκαηηθφο εμνπιηζκφο iii. Δμνπιηζκφο ππνζηάξημεο iv. ΑληαιιαθηηθΪ, εξγαιεέα θ.η.ι. Έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ: i. Γηακφξθσζε νηθνπϋδνπ θαη γεληθά δηϊηαμε Ϋξγνπ ii. Κηέξηα iii. Γηακφξθσζε πεξηβϊιινληνο ρψξνπ Δθαξκνγά Καηαζθεπά ηνπ ζρεδένπ επϋλδπζεο ΓαπΪλεο πξνεπϋλδπζεο πεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ πξνθαηαξθηηθψλ εξεπλψλ ΑλΪγθεο ζε θεθϊιαην θέλεζεο 12. Οη θπξηφηεξεο απαηηάζεηο ζε εηζξνϋο, αλαγθαέεο πνζφηεηεο εηζξνψλ θαη πεγϋο πξνκάζεηαο ηνπο. Οη εηζξνϋο λα θαηαηαρζνχλ σο εμάο: Πξψηεο χιεο ΒηνκεραληθΪ πξντφληα ΑιιΪ βηνκεραληθϊ πιηθϊ ΒνεζεηηθΪ πιηθϊ ΤιηθΪ εξγνζηαζένπ ΠαξνρΫο (ΓΔΖ, ΟΣΔ, Νεξφ θ.ι.π.) ΓηαζΫζηκν εξγαηηθφ δπλακηθφ 13. Δθηηκψκελν θφζηνο παξαγσγάο κε βϊζε ηηο εηζξνϋο ηνπ ΠξνβιΫςεηο αηηάζεσλ εηζφδσλ 15. Γηνέθεζε (management) 16. Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηϊγξακκα εθαξκνγάο 17. Πξνβιεπφκελε ζπλνιηθά επϋλδπζε θαη αλαγθαέεο παξϊιιειεο επελδχζεηο (θπξέσο αλϊγθεο ζε ππνδνκά). 18. ΑλΪγθεο θαη πξνβιεπφκελεο πεγϋο ρξεκαηνδφηεζεο (θαη εθηέκεζε). 19. Δθηέκεζε αλαγθψλ ζε ζπλϊιιαγκα θαη πξνβιεπφκελε ζπκβνιά ζηελ εμνηθνλφκεζε ζπλαιιαγκαηηθψλ πφξσλ. 20. Ηδησηηθά ρξεκαηηθά αμηνιφγεζε: ρξφλνο απνπιεξσκάο θαηϊ πξνζϋγγηζε, κϋζε απφδνζε ηδέσλ θαη δαλεηαθψλ θεθαιαέσλ. Αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηάησλ 14

16 παξαγσγηθάο επϋθηαζεο δηαθφξσλ ζπλδπαζκψλ πξντφλησλ. Γπλαηφηεηεο δηαθνξνπνέεζεο (αλ ππϊξρνπλ) θαη επηπηψζεηο ζηελ απνδνηηθφηεηα. 21. Οηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά αμηνιφγεζε. Δλδεηθηηθά αλϊιπζε ησλ γεληθψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ θπξέσο ζε αλαθνξϊ κε ηα εμάο: Σελ πξαγκαηνπνέεζε ησλ γεληθψλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ Σελ πεξηθεξεηαθά αλϊπηπμε Σελ εμνηθνλφκεζε ζπλαιιϊγκαηνο Σελ επέπησζε ζηελ απαζρφιεζε Σελ δηεξεχλεζε ηεο παξαγσγηθάο βϊζεο ηεο νηθνλνκέαο 22. Ζ αλαθνξϊ θαη ε νξγαληθά Ϋληαμε ηεο επϋλδπζεο ζε ζρεηηθϊ πξνγξϊκκαηα νηθνλνκηθάο αλϊπηπμεο, ηνκεαθϊ πξνγξϊκκαηα, επηζθνπάζεηο θιϊδσλ παξαγσγάο (θιαδηθϋο κειϋηεο) ά Ϊιιεο ζρεηηθϋο Ϋξεπλεο ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο. 23. Παξνπζέαζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεηψλ θαη Ϊιισλ πεγψλ ζε παξϊξηεκα. Λφγσ Ϋιιεηςεο αμηφπηζησλ θαη επαξθψλ πιεξνθνξηψλ, δελ εέλαη εθηθηφ λα γέλεη ε αμηνιφγεζε ησλ επθαηξηψλ γηα ην Ννκφ ΞΪλζεο, ζχκθσλα κε ην παξαθϊησ ππφδεηγκα. Αληέ απηνχ πξνζαξκφζακε ην ππφδεηγκα ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ πθηζηακϋλσλ ζηνηρεέσλ. 15

17 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γεσγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά-Φπζηθό Πεξηβάιινλ Ο λνκφο αλάθεη γεσγξαθηθϊ ζηελ ΘξΪθε θαη ζπγθεθξηκϋλα ζηελ πεξηθϋξεηα αλαηνιηθάο Μαθεδνλέαο θαη ΘξΪθεο. Πξνο βνξξϊ ζπλνξεχεη κε ηελ Βνπιγαξέα, ζηα δπηηθϊ ηνπ βξέζθνληαη νη λνκνέ ΓξΪκαο (βφξεηα) θαη ν λνκφο ΚαβΪιαο (λνηηϊ) ελψ ζηα αλαηνιηθϊ ν λνκφο Ρνδφπεο θαη ζην λφηην ηκάκα ηνπ ν λνκφο βξϋρεηαη απφ ην ζξαθηθφ πϋιαγνο. Πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ εέλαη ε πφιε ηεο ΞΪλζεο. (Πην θϊησ παξαηέζεηαη ν ρϊξηεο ηνπ Ννκνχ ΞΪλζεο). Ζ βηνκεραληθά αλϊπηπμε ηνπ λνκνχ ΞΪλζεο, αιιϊ θαη γεληθφηεξα ηεο ΘξΪθεο, ζηεξέρζεθε ζηελ εθαξκνγά κηαο ζεηξϊο αλαπηπμηαθψλ λνκψλ πνπ πξνζϋθεξαλ εηδηθϊ θέλεηξα εγθαηϊζηαζεο ζηελ πεξηνρά. Ζ βηνκεραλέα αλαπηχρζεθε πξψηηζηα κϋζσ ησλ θιϊδσλ επεμεξγαζέαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη πξψησλ πιψλ ηεο πεξηνράο, φπσο νξπθηφ πεηξψκαηα, μπιεέα, αγξνηηθϊ θ.η.ι θαη δεπηεξεπφλησο κϋζσλ θιϊδσλ πνπ παξϊγνπλ πξντφληα πνπ θαηεπζχλνληαη ζηελ ηνπηθά αγνξϊ, φπσο Ϋπηπια, ελδχκαηα θ.α. (Αναπηςξιακή Δηαιπεία Ξάνθηρ Α.Δ.) Γεληθά Ο λνκφο ΞΪλζεο καδέ κε ηνπο λνκνχο ΓξΪκαο, ΚαβΪιαο, Ρνδφπεο θαη Έβξνπ απνηεινχλ ηελ πεξηθϋξεηα Αλαηνιηθάο Μαθεδνλέαο θαη ΘξΪθεο ε νπνέα βξέζθεηαη ζην Βνξεηναλαηνιηθφηεξν ζεκεέν ηεο ΔιιΪδαο. Ζ πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ εέλαη ε ΞΪλζε. Ζ Ϋθηαζε ηνπ λνκνχ ΞΪλζεο εέλαη 1794 ηεηξαγσληθϊ ρηιηφκεηξα θαη αλαιχεηαη ζε: 475 ηεη ρ.ι.κ γεσξγηθάο γεο, 1130ηεηξ ρ.ι.κ δαζηθϋο εθηϊζεηο, 86 ηεη ρ.ι.κ Ϊγνλεο εθηϊζεηο, 43,5 ηεη ρ.ι.κ νη εθηϊζεηο ησλ νηθηζκψλ, 7 ηεη ρ.ι.κ βηνκεραληθάο Ϋθηαζεο,52,5 ηεη ρ.ι.κ βνζθφηνπνη θαη ε απφζηαζε ηεο απφ ηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο εέλαη 736ρικ. 16

18 Πηγή: Αναπηςξιακή Δηαιπεία Ξάνθηρ Α.Δ. 17

19 3.1.2 Αλάγιπθν -Έδαθνο Σν νξεηλφ ηκάκα ηνπ λνκνχ αλάθεη ζηελ γεσηεθηνληθά δψλε ηεο νξνζεηξϊο Ρνδφπεο. Ζ κνξθνινγέα ηεο πεξηνράο εέλαη απνηϋιεζκα ηεο Ϋληνλεο ηεθηνληθάο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ηεο ζπλδπαζκϋλεο δξϊζεο ηνπ πνηακνχ ΝΫζηνπ κε ηνπο δηαθφξνπο θιϊδνπο ηνπ. Απφ εδαθνινγηθά Ϊπνςε, θνληϊ ζηνλ πνηακφ, ηα εδϊθε εέλαη ειαθξηϊ θαη ακκψδε, ελψ πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο πεδηλάο πεξηνράο, ηα εδϊθε κεηακνξθψλνληαη ζε ακκψδε θαη αξγηιψδε. Σν ηκάκα ηνπ δϋιηα ηνπ ΝΫζηνπ απνηειεέηαη εδαθνινγηθϊ απφ ην ζχλνιν ηδεκϊησλ, ηα νπνέα πξνϋξρνληαη απφ ηα κεηαθεξζϋληα πιηθϊ απφ ηελ αλαθηε νξεηλά δψλε, απφ ηνπο ρεέκαξξνπο θαη πνηακνχο ηεο πεξηνράο θαη ηδηαηηϋξα απφ ηνλ πνηακφ ΝΫζην θαη ηνλ ρεέκαξξν Λαζπέα Τδαηηθό δπλακηθό Ζ χπαξμε ηνπ πνηακνχ ΝΫζηνπ εέλαη δσηηθάο ζεκαζέαο γηα ην πδαηηθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνράο. Σα λεξϊ ηνπ πνηακνχ απνηεινχλ ζεκαληηθφ πφξν γηα ηελ γεσξγέα θαη ηξνθνδνηνχλ ην αξδεπηηθφ δέθηπν ζηε δπηηθά πεξηνρά ΘαιαζζηΪο Κξεκαζηάο. Ζ επϋθηαζε ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, κε ηελ δεκηνπξγέα θιεηζηψλ αγσγψλ, απνηειεέ Ϋλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα Ϋξγα ηεο πεξηνράο πνπ ζα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο Ϊξδεπζεο εθηϊζεσλ ζε αξθεηνχο νηθηζκνχο ηεο πεξηνράο ηνπ λνκνχ. ην θεληξηθφ ηκάκα ηεο πεξηνράο θχξηνη ηξνθνδφηεο εέλαη νη Ϊμνλεο ξνάο ζηελ πεξηνρά απφ ηελ δψλε απφζεζεο ηνπ Κφζπλζνπ κϋρξη ηα λφηηα φξηα ηνπ δάκνπ(βηζησληδαο). Ζ ηξνθνδνζέα εμαζθαιέδεηαη απφ ηηο πιεπξηθϋο ηξνθνδνζέεο ηνπ θχξηνπ θιϊδνπ ηνπ θνζπλζνπ εηζκηθόηεηα Ζ ζεηζκηθά δξϊζε ζηελ πεξηνρά ηεο ΞΪλζεο εκθαλέδεη κεγϊιε ζπνξαδηθφηεηα, ηφζν ζηελ γεσγξαθηθά θαηαλνκά ησλ εζηηψλ, φζν θαη ζηελ ρξνληθά θαηαλνκά ησλ ζεηζκηθψλ θαηλφκελσλ. ΠεξηνρΫο φπσο ηεο ΞΪλζεο, ζπκθσλϊ κε ηελ ζηαηηζηηθά επεμεξγαζέα ζεηζκνινγηθψλ δεδνκϋλσλ, δηαηξϋρνπλ ηνλ θέλδπλν λα δνθηκαζηνχλ απφ ζεηζκνχο κεγϋζνπο 7,5 βαζκψλ ηεο θιέκαθαο Richter θαη Ϊλσ θϊζε 100 θαη πιϋνλ ρξφληα Κιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο Οη θιηκαηηθνέ ηχπνη πνπ ζπλαληηνχληαη ζηελ πεξηνρά ηεο ΞΪλζεο πνηθέινπλ. ηελ νξεηλά Ρνδφπε - ΝΫζηνπ ζπλαληηνχληαη θαη αιιειεπηθαιχπηνληαη νη ηξεηο ζεκαληηθφηεξεο θιηκαηηθϋο δψλεο: σθεϊληα, επεηξσηηθά θαη κεζνγεηαθά. ηελ πεδηλά πεξηνρά, φπνπ ην πςφκεηξν εέλαη απηφ ηεο ζαιϊζζεο, ην θιέκα εέλαη άπην θαη πγξφ. ην θϋληξν ηεο πεξηνράο 18

20 ην θιέκα ραξαθηεξέδεηαη απφ δξηκεέο ρεηκψλεο κεγϊιεο δηϊξθεηαο θαη πνιχ ζεξκϊ θαινθαέξηα. Οη ηνπηθνέ Ϊλεκνη βνξεέσλ δηεπζχλζεσλ θαη κεγϊιεο Ϋληαζεο εθδειψλνληαη ζηελ πεξηνρά φπνπ ζπληειεέηε ε απφηνκε αιιαγά ηνπένπ απφ νξεηλφ ζε πεδηλφ. Γεληθφηεξα φκσο ην θιέκα ηεο κπνξεέ λα ζεσξεζεέ επεηξσηηθφ κε βξνρϋο θαη ρηφληα, γη απηφ θαη ε εέζνδνο ησλ παξαδνζηαθψλ ζπηηηψλ ζπλάζσο βιϋπεη ζηα λφηηα, ελψ ην βνξηλφ ηνπο κϋξνο Ϋρεη ειϊρηζηα θη κηθξϊ αλνέγκαηα Γεσζεξκία Έλα ζεκαληηθφ γεσζεξκηθφ πεδέν Ϋρεη εληνπηζηεέ ζην ΓΫιηα ηνπ ΝΫζηνπ, ζηελ πεξηνρά Δξαζκένπ-ΜαγγΪλσλ, ην νπνέν εθηεέλεηαη σο ην ΜπξσδΪην. Ζ Ϋθηαζά ηνπ μεπεξλϊ ηα 20 km², ην βϊζνο ησλ ζεξκψλ πδξνθφξσλ εληνπέδεηαη ζηα m, κε ζεξκνθξαζέα πνπ θηϊλεη ηνπο 70νc, θαη ε παξνρά ηνπ εθηηκϊηαη ζηα 500m³/h. Σν δεχηεξν γεσζεξκηθφ πεδέν ηνπ Ννκνχ εέλαη ζηελ Ν. ΚεζζΪλε. Σν πεδέν μεπεξλϊ ζε Ϋθηαζε ηα 25km2 θαη θηινμελεέ ζε βϊζνο m, Ϋλαλ ηακηεπηάξα λεξνχ ζεξκνθξαζέαο 40-80ºC. Πξνο ηελ πεξηθϋξεηα ηνπ θνηηϊζκαηνο, εέλαη δπλαηφλ λα αληιεζνχλ γεσζεξκηθϊ ξεπζηϊ κε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζέεο 30-40ºC. Γεληθψο, ε ρξάζε θαη ε αμηνπνέεζε απηνχ ηνπ γεσζεξκηθνχ πεδένπ κπνξεέ λα εθηαζεέ Ϋσο ηνπο νηθηζκνχο Κνπηζφ θαη ΓεληζΫα Πιεκκύξεο εκαληηθφηεξν πξφβιεκα ηεο πεξηνράο απνηειεέ ε εκθϊληζε εληφλσλ ρεηκαξξηθψλ θαηλνκϋλσλ. Λφγσ ηεο γεσκνξθνινγέαο ηεο πεξηνράο, δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζϋζεηο γηα ηελ απφζηαζε θαη κεηαθνξϊ ζεκαληηθψλ πνζνηάησλ γεσυιηθψλ πνπ ελαπνηέζεληαη εέηε ζηελ θνέηε ηνπ Κφζπλζνπ, πνπ εέλαη απνδεθηάο, ά ζηε ιέκλε Βηζησλέδα, πνπ βξέζθεηαη θαηαληά ηεο νξεηλάο πεξηνράο. Σα Ϋληνλα ρεηκαξξηθϊ θαηλφκελα απνηεινχλ Ϋλαλ επέζεο δπλεηηθφ θέλδπλν νηθνινγηθψλ πξνβιεκϊησλ ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ πνπ πξνμελνχλ ζηνπο βηνηφπνπο Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο Ζ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρά ηνπ ΝΫζηνπ, πνπ πεξηιακβϊλεη ηα ηελϊ ΝΫζηνπ θαη ην ΓΫιηα ΝΫζηνπ, καδέ κε ηελ παξϊθηηα δψλε θαη ηε ιέκλε ηεο Βηζησλέδαο, ζπγθξνηνχλ Ϋλα ζχλνιν νηθνζπζηεκϊησλ φισλ ησλ επηπϋδσλ. Σα νηθνζπζηάκαηα απηϊ εέλαη ηδηαέηεξεο νηθνινγηθάο αμέαο θαη απνηεινχλ ελδηαέηεκα ζπϊλησλ εηδψλ ρισξέδαο θαη παλέδαο. 19

21 3.1.9 πκπεξάζκαηα Απφ ηελ πεξηγξαθά ηνπ Ννκνχ πξνθχπηνπλ νξηζκϋλα ζεκαληηθϊ ζηνηρεέα, ηα νπνέα πξνδηαγξϊθνπλ ζπκπεξαζκαηηθϊ ηηο πξννπηηθϋο αλϊπηπμεο. Δέλαη εληππσζηαθά ε πιεζψξα θαη ε πνηθηιέα ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ πνπ εληνπέδνληαη ζηνλ ελ ιφγσ Ννκφ. Ζ ζεκαζέα απηψλ ησλ πεξηνρψλ εέλαη δηπιά: αθελφο κελ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειϋζνπλ βαζηθφ ππιψλα αλϊπηπμεο κϋζσ δξαζηεξηνηάησλ πνπ ζρεηέδνληαη κε άπηεο θαη πνηνηηθϋο κνξθϋο ηνπξηζκνχ, αθεηϋξνπ δελ πξνζδηνξέδνπλ Ϋκκεζα ην εέδνο ησλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ ζα πξϋπεη πξνζεθηηθϊ λα επηιεγνχλ, ψζηε λα κελ επεξεϊδνπλ αξλεηηθϊ απηϊ ηα πνιχηηκα νηθνζπζηάκαηα. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ πξσηνγελά ηνκϋα ζα πξϋπεη λα ζηξαθνχλ ζε κνξθϋο φπσο ηα νινθιεξσκϋλα ζπζηάκαηα δηαρεέξηζεο ά βηνινγηθά γεσξγέα, αιιϊ θαη ζε εέδε θαιιηεξγεηψλ πνπ δελ εμαληινχλ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο. ηνλ δεπηεξνγελά ηνκϋα, νη κνλϊδεο ζα πξϋπεη λα ελζσκαηψζνπλ ζηηο εγθαηαζηϊζεηο ηνπο απνηειεζκαηηθφηεξα ζπζηάκαηα δηαρεέξηζεο ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιάησλ. 3.2 Πιεζπζκηαθό Γπλακηθό Γεκνγξαθηθή εμέιημε πλνιηθϊ, ε πιεζπζκηαθά ππθλφηεηα ηεο πεξηθεξεέαο αλαηνιηθάο Μαθεδνλέαο θαη ΘξΪθεο γηα ην 2001 εέλαη 43 θϊηνηθνη /km², ελψ ην ζρεηηθφ κϋγεζνο γηα ην 1991 εέλαη 40 θϊηνηθνη/km². Ζ ηϊζε απηά εέλαη αληέζηνηρε ηεο ζρεηηθάο ηϊζεο γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ζηελ νπνέα ε πιεζπζκηαθά ππθλφηεηα γηα ην 2001 εέλαη 83 θϊηνηθνη/ km, ελψ γηα ην 1991 άηαλ ηεο ηϊμεο ηνπ 78 θϊηνηθνη/ km². ηνλ λνκφ Ξαλζάο ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ άηαλ 51 θϊηνηθνη /km² ην 1991, ελψ ην 2001 ην πνζνζηφ απμάζεθε θαηϊ 6 πεξέπνπ κνλϊδεο (56,81). Οη θϊηνηθνη ηεο πεξηνράο εέλαη εέηε γεγελεέο, εέηε πξφζθπγεο πνπ εγθαηαζηαζάθαλ ζε απηάλ απφ πεξηνρϋο ηεο αλαηνιηθάο ΘξΪθεο, ΜηθξΪο Αζέαο θαη ηνπ πφληνπ, κε ηηο κεηαθηλάζεηο πιεζπζκψλ πνπ πξαγκαηνπνηεζάθαλ θαηϊ ηελ δεθαεηέα ηνπ 1920 θαη Ϋπεηηα. Απφ Ϊπνςε ζχλζεζεο πιεζπζκνχ, ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνράο εέλαη ε χπαξμε κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο θαζψο θαη αμηφινγνπ αξηζκνχ παιηλλνζηνχλησλ. Ζ επξχηεξε πεξηνρά ηνπ λνκνχ ΞΪλζεο ραξαθηεξέδεηαη απφ ηελ ζπκβέσζε ρξηζηηαλψλ, κνπζνπικϊλσλ θαη αζέγγαλσλ. Οη Έιιελεο κνπζνπικϊλνη θαηνηθνχλ ζε νιφθιεξν ζρεδφλ ην λνκφ εέηε ζε ακηγψο κνπζνπικαληθνχο νηθηζκνχο εέηε ζε κεηθηνχο (ρξηζηηαληθνχο- 20

22 κνπζνπικαληθνχο). Ζ ακηγψο κνπζνπικαληθά νηθηζκνέ εέλαη ζπγθεληξσκϋλνη ζηελ νξεηλά πεξηνρά ηνπ λνκνχ. ην λνκφ ΞΪλζεο θαηαγξϊθεηαη αχμεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ηϊμεο ηνπ 11,85%, θαζψο νη θϊηνηθνη άηαλ ην 1991 θαη ην Ο δάκνο κε ηελ κεγαιχηεξε θαηαγεγξακκϋλε αχμεζε εέλαη ην κεγϊιν αζηηθφ θϋληξν ηνπ λνκνχ, ν δάκνο ΞΪλζεο, ζηνλ νπνέν ε αχμεζε αλάιζε ζε πεξέπνπ Ϊηνκα (25,11%) Ηζηνξηθά ν πιεζπζκόο Ν. Ξάλζεο χκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηεο Δ..Τ.Δ. ν πιεζπζκφο κε ηηο απνγξαθεέο πνπ Ϋρνπλ γέλεη κε ηελ πϋξαζε ησλ ρξφλσλ εέλαη: ΑΠΟΓΡΑΦΖ θϊηνηθνη ΑΠΟΓΡΑΦΖ θϊηνηθνη ΑΠΟΓΡΑΦΖ θϊηνηθνη ΑΠΟΓΡΑΦΖ θϊηνηθνη ΑΠΟΓΡΑΦΖ θϊηνηθνη ΑΠΟΓΡΑΦΖ θϊηνηθνη Όπσο παξαηεξνχκε ζηηο απνγξαθεέο πνπ πξνεγάζεθαλ ππϊξρεη κηα ζηαζηκφηεηα, έζσο θαη κεέσζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ δεθαεηέα 1961 ζηελ δεθαεηέα 1971 ελψ απφ ηελ δεθαεηέα 1981 θαη Ϋπεηηα ν πιεζπζκφο απμϊλεη κε ηνλ έδην ξπζκφ Αξηζκόο λνηθνθπξηώλ χκθσλα κε επέζεκα ζηνηρεέα ηεο Δ..Τ.Δ. ν αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ ζην Ν. ΞΪλζεο αιιϊ θαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο θπκϊλζεθε γηα ηα Ϋηε 1991 θαη 2001 φπσο παξαηεξεέηαη ζηνλ παξαθϊησ πέλαθα: Πίλαθαο 3.1: Αξηζκόο λνηθνθπξηώλ ζε ζύλνιν ρώξαο & ζε ζύλνιν Ννκνύ ύλνιν ρώξαο ύλνιν Ννκνύ Ξάλζεο ΑΡ. ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΩΝ ΑΡ. ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΩΝ ΔΣΟ ΔΣΟ Πηγή: Δ..Τ.Δ. Ξάνθηρ 21

23 Όπσο εέλαη εκθαλϋο ζηνλ παξαπϊλσ πέλαθα παξαηεξεέηαη κέα ζεκαληηθά αχμεζε φζσλ αθνξϊ ησλ αξηζκφ λνηθνθπξηψλ ζε επέπεδν Ννκνχ αιιϊ θαη ρψξαο φπσο επέζεο θαη ηνπ αξηζκνχ κειψλ Καηαλνκή πιεζπζκνύ θαηά θύιν θαη νκάδεο ειηθηώλ Σα επηκϋξνπο ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ πνπ αθνξνχλ ζηε δηϊξζξσζε ηνπ θαηϊ θχιν θαη ειηθηαθϋο νκϊδεο, απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξϊγνληα επηζάκαλζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηάησλ πνπ δηαζϋηεη ε πεξηνρά. Ζ θαηϊ ειηθέα ζχλζεζε ά ε ειηθηαθά δηϊξζξσζε, απνηειεέ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δνκάο ηνπ πιεζπζκνχ θαη θαηϋρεη ζεκαληηθφ ξνιφ ζηελ αλϊιπζε ησλ ζηνηρεηψλ ηνπ πιεζπζκηαθνχ δπλακηθνχ. Ζ θαηαλνκά ηνπ πιεζπζκνχ ζε ηξεηο θαηεγνξέεο: παηδηθφο (0-14), ελεξγφο (15-64) θαη γεξνληηθφο (65 θαη Ϊλσ) επηηξϋπεη ηνλ ππνινγηζκφ νξηζκϋλσλ δεηθηψλ, ζεκαληηθψλ γηα ηελ αλϊιπζε θαη πεξηγξαθά ηεο δεκνγξαθηθάο θαηϊζηαζεο ζηελ πεξηνρά: ηνλ δεέθηε εμϊξηεζεο θαη ηνλ δεέθηε γάξαλζεο. πγθεθξηκϋλα, ν δεέθηεο γάξαλζεο δεέρλεη ηελ ζρϋζε κεηαμχ ηνπ κε παξαγσγηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (ειηθέαο Ϊλσ ησλ 65 εηψλ) κε φζνπο εληϊζζνληαη ζηελ λεαληθά ειηθηαθά νκϊδα (0-14 Ϋηε). Απφ ηελ Ϊιιε, ν δεέθηεο εμϊξηεζεο δεέρλεη ην βαζκφ θαηϊ ηνλ νπνέν φζνη δελ εξγϊδνληαη (ειηθηαθϋο νκϊδεο 0-14 θαη 65+), εμαξηψληαη απφ ην παξαγσγηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ (ειηθέεο 15-64). ηνπο πέλαθεο πνπ αθνινπζνχλ θαέλεηαη αλαιπηηθϊ ε δηϊξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ αλϊ θχιν θαη ειηθηαθά θαηαλνκά θαηϊ ηα Ϋηε 1991 θαη Πίλαθαο 3.2: Καηαλνκή πιεζπζκνύ θαηά θύιν θαη νκάδεο ειηθηώλ 1991 Πεξηγξαθή Αξέλεο Θήιπο χλνιν χλνιν χλνιν ρψξαο Ννκφο ΞΪλζεο ΓΖΜΟ ΞΑΝΘΖ Γ.Γ Δπκνέξνπ ΓΖΜΟ ΑΒΓΖΡΩΝ Γ.Γ ΜπξσδΪηνπ ΓΖΜΟ ΒΗΣΩΝΗΓΑ Γ.Γ ΓεληζΫαο Γ.Γ Γηνκάδεηαο

24 Γ.Γ Κνπηζνχ Γ.Γ. Μαγηθνχ Γ.Γ. Πεγαδέσλ Γ.Γ. Πνιχζηηνπ Γ.Γ. ειέλνπ ΓΖΜΟ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ Γ.Γ ΓΫξαθα Γ.Γ. Κνκλελψλ ΓΖΜΟ ΣΟΠΔΗΡΟΤ Γ.Γ. ΔπιΪινπ Γ.Γ. ΑβΪηνπ Γ.Γ. Δμνράο Γ.Γ. Δξαζκένπ Γ.Γ. ΜαγγΪλσλ Γ.Γ. Οιβένπ Πηγή: Αναπηςξιακή Δηαιπεία Νομού Ξανθήρ Α.Δ.(2008) Πίλαθαο 3.3: Καηαλνκή πιεζπζκνύ θαηά θύιν θαη νκάδεο ειηθηώλ 2001 Πεξηγξαθή Αξέλεο Θήιπο χλνιν χλνιν χλνιν ρψξαο Ννκφο ΞΪλζεο ΓΖΜΟ ΞΑΝΘΖ Γ.Γ. Δπκνέξνπ ΓΖΜΟ ΑΒΓΖΡΩΝ Γ.Γ. ΜπξσδΪηνπ ΓΖΜΟ ΒΗΣΩΝΗΓΟ Γ.Γ. ΓεληζΫαο Γ.Γ. Γηνκάδεηαο Γ.Γ. Κνπηζνχ Γ.Γ. Μαγηθνχ Γ.Γ. Πεγαδέσλ Γ.Γ. Πνιπζέηνπ Γ.Γ. Ϋιηλνπ ΓΖΜΟ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ Γ.Γ. ΓΫξαθα Γ.Γ.Κνκλελψλ ΓΖΜΟ ΣΟΠΔΗΡΟΤ Γ.Γ. ΔπιΪινπ Γ.Γ. ΑβΪηνπ Γ.Γ. Δμνράο Γ.Γ. Δξαζκένπ Γ.Γ. ΜαγγΪλσλ Γ.Γ. Οιβένπ Πηγή: Αναπηςξιακή Δηαιπεία Νομού Ξανθήρ Α.Δ.(2008) 23

25 Πίλαθαο 3.4: Μεηαβνιέο θαηαλνκήο πιεζπζκνύ αξέλσλ θαηά νκάδεο ειηθηώλ (1991 θ 2001) ΜΔΣΑΒΟΛΖ Αξέλεο χλνιν ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ % ΜΔΣΑΒΟΛΖ -7,8% 14,7% 53,6% 11,9% Πηγή: Αναπηςξιακή Δηαιπεία Νομού Ξανθήρ Α.Δ.(2008) Πίλαθαο 3.5: Μεηαβνιέο θαηαλνκήο πιεζπζκνύ ζειαίσλ θαηά νκάδεο ειηθηώλ (1991 θ 2001) ΜΔΣΑΒΟΛΔ Θήιπο χλνιν ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ % ΜΔΣΑΒΟΛΖ -9% 13% 43,1% 11% Πηγή: Αναπηςξιακή Δηαιπεία Νομού Ξανθήρ Α.Δ.(2008) ΣΫινο, ε ζχγθξηζε ησλ κεηαβνιψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ζχλζεζε πιεζπζκνχ ζε επέπεδν ρψξαο θαη λνκνχ νδεγεέ ζηα αθφινπζα ζπκπεξϊζκαηα: ΟΜΑΓΑ ΗΛΙΚΙΑ 0-14: Ζ κεέσζε απηάο ηεο ειηθέαο εέλαη ζεκαληηθά ζε επέπεδν λνκνχ, σζηφζν εέλαη ζεκαληηθϊ κηθξφηεξε απφ ηελ αληέζηνηρε κεέσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο. ΟΜΑΓΑ ΗΛΙΚΙΑ 15-65: Ζ αχμεζε απηάο ηεο νκϊδαο πιεζπζκνχ ζηελ νπνέα νπζηαζηηθϊ εληϊζζεηαη ν εξγαζηαθϊ ελεξγφο πιεζπζκφο εέλαη ζεκαληηθϊ κεγαιχηεξε, ζε επέπεδν λνκνχ απφ ηελ αχμεζε ζε επέπεδν πεξηθϋξεηαο θαη ρψξαο. ΟΜΑΓΑ ΗΛΙΚΙΑ 65+: Ο πιεζπζκφο Ϊλσ ησλ 65 εηψλ ζε επέπεδν λνκνχ παξνπζηϊδεη ηελ κεγαιχηεξε πνζνζηηαέα αχμεζε ζηελ δεθαεηέα φπσο αληέζηνηρα ζπκβαέλεη θαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. 3.3 Γελλήζεηο - Γάκνη ζην Ν. Ξάλζεο Οη γελλάζεηο ζηνλ λνκφ ΞΪλζεο ζχκθσλα κε ην Γεκαξρεέν θαη ηελ Ννκαξρέα ΞΪλζεο εέλαη ηεο ηϊμεσο 4,4 αλϊ 1000 θαηνέθνπο ελψ ην πνζνζηφ γϊκσλ εέλαη ζην 7.5 ηηο ρηιένηο. 3.4 Κνηλσληθά Υαξαθηεξηζηηθά Πιεζπζκνύ- Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο Οη ξαγδαέεο εμειέμεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζε παγθφζκην επέπεδν, αλαθνξηθϊ ζε πξνζφληα πνπ θϊζε εξγαδφκελνο ρξεηϊδεηαη λα δηαζϋηεη, πξνθεηκϋλνπ λα θαηαβϊιεη θϊπνηα ζϋζε 24

26 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΝΟΛΟ ΑΔΗ ΣΔΗ/ ΚΑΣΔ ΚΣΛ ΛΤΚΔΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΔΝ ΓΝΩΡΗΕΟΤΝ ΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΝΩΖ ζηελ αγνξϊ εξγαζέαο, αλακθηζβάηεηα επεξεϊδνπλ ηηο ζρεηηθϋο ηϊζεηο θαη ζην επέπεδν ηνπ λνκνχ ΞΪλζεο. Ζ πεξηγξαθά ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνπηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ εέλαη απαξαέηεηε γηα ηελ εθηέκεζε ησλ δπλαηνηάησλ αλϊπηπμεο ηεο πεξηνράο. ηνπο πέλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηϊδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθϊ ηεο ηνπηθάο αγνξϊο εξγαζέαο ζε φηη αθνξϊ ην εθπαηδεπηηθφ επέπεδν γηα ηελ πεξηνρά ηνπ λνκνχ ΞΪλζεο, ζπγθξηλφκελα κε ηα ζπλνιηθϊ ζηνηρεέα γηα ηελ ρψξα Πίλαθαο 3.6: Δπίπεδν εθπαίδεπζεο[2001] ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΓΖΜΟ ΞΑΝΘΖ Γ.Γ. Δπκνέξνπ Γ.Γ. ΜπξσδΪηνπ ΓΖΜΟ ΑΒΓΖΡΩΝ ΓΖΜΟ ΒΗΣΩΝΗΓΟ Γ.Γ. ΓεληζΫαο Γ.Γ Γηνκάδεηαο Γ.Γ. Κνπηζνχ Γ.Γ. Μαγηθνχ Γ.Γ. Πεγαδέσλ Γ.Γ. Πνιπζέηνπ Γ.Γ. ειέλνπ ΓΖΜΟ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ Γ.Γ. ΓΫξαθαο Γ.Γ. Κνκλελψλ ΓΖΜΟ ΣΟΠΔΗΡΟΤ Γ.Γ. ΔπιΪινπ Γ.Γ.ΑβΪηνπ Γ.Γ.Δμνράο Γ.Γ. Δξαζκένπ Γ.Γ. ΜαγγΪλσλ Γ.Γ. Οιβένπ Πηγή: Αναπηςξιακή Δηαιπεία Νομού Ξανθήρ Α.Δ.(2008) 25

27 Χο πξψηε παξαηάξεζε, ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ γλσξέδεη γξαθά ζε επέπεδν λνκνχ εέλαη 10% θαη παξνπζηϊδεηαη ζεκαληηθϊ απμεκϋλν ζε ζρϋζε κε ην πνζνζηφ ηεο έδηαο νκϊδαο ζε επέπεδν ρψξαο πνπ εέλαη 4%. Δπέζεο, απμεκϋλν ζε ζρϋζε κε ην πνζνζηφ ζε επέπεδν ρψξαο εέλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ απφθνηησλ δεκνηηθνχ ζρνιεένπ, πνπ απνηειεέ ην 41% ηνπ λνκνχ ελψ ην αληέζηνηρν ζε επέπεδν ρψξαο εέλαη 31,8%. Αληέζεηα, κεησκϋλα πνζνζηϊ ζε ζρϋζε κε ην λνκφ θαη ηε ρψξα παξνπζηϊδνπλ νη απφθνηηνη κϋζεο εθπαέδεπζεο κε ην 14,4% ζε επέπεδν λνκνχ θαη 23% ζε επέπεδν ρψξαο. Όζνλ αθνξϊ ζηνπο απφθνηηνπο ΑΔΗ ζην λνκφ απνηειεέ πνζνζηφ ηεο ηϊμεο ηνπ 5,9%θαη εέλαη πνιχ ρακειφηεξν απφ ην πνζνζηφ ζε επέπεδν ρψξαο πνπ εέλαη 8,7%. Απηφ νθεέιεηαη ζην γεγνλφο φηη εληφο ηνπ λνκνχ ππϊξρνπλ ζεκαληηθϋο δηαθνξϋο ζην εθπαηδεπηηθφ επέπεδν αλϊκεζα ζηα δεκνηηθϊ δηακεξέζκαηα, πνπ αληηθαηνπηξέδνπλ ηφζν ζηνηρεέα ζχζηαζεο ηνπ πιεζπζκνχ (ειηθέα, θχιν, ζξάζθεπκα), φζν θαη ηελ χπαξμε ππνδνκψλ εθπαέδεπζεο ά ηελ απφζηαζε απφ ηηο θνληηλφηεξεο ππνδνκϋο. 3.5 Οηθνλνκηθά ηνηρεία Οηθνλνκηθά ζηνηρεία πιεζπζκνύ Απαζρόιεζε Οη απαζρνινχκελνη ζηελ ΠεξηθΫξεηα Αλαηνιηθάο Μαθεδνλέαο θαη ΘξΪθεο άηαλ ην Ϊηνκα, ά πνζνζηφ ηεο ηϊμεο ηνπ 88,24% ζε ζρϋζε κε ηνλ νηθνλνκηθϊ ελεξγφ πιεζπζκφ. Σν ζρεηηθφ πνζνζηφ γηα ην 1991 άηαλ 92,14% γεγνλφο πνπ ζέγνπξα θαηαδεηθλχεη ζεκαληηθά πηψζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ απαζρνινχκελσλ κεηαμχ Αζθαιψο, απηά ε πηψζε δηθαηνινγεέηαη, αλ παξαηεξεζνχλ ηα ζρεηηθϊ πνζνζηϊ γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. πγθεθξηκϋλα, γηα ην 2001 νη απαζρνινχκελνη απνηεινχλ ην 88,88% ηνπ νηθνλνκηθϊ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο ΔιιΪδαο, ελψ ην 1991 άηαλ 92,14%. ην λνκφ ΞΪλζεο, νη απαζρνινχκελνη απνηεινχλ ην 86,64% ηνπ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ, πνζνζηφ ζαθψο ρακειφηεξν απφ ην 91,57% πνπ εέρε θαηαγξαθεέ ην Ζ θαηαλνκά ηεο απαζρφιεζεο ζηνπο ηξεηο ηνκεέο νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο εέλαη πεξηζζφηεξν νκαιά ζηνλ ζπγθεθξηκϋλν λνκφ ζπγθξηηηθϊ κε ηνπο φκνξνπο Ννκνχο ηεο ΠεξηθΫξεηαο. 26

28 Πίλαθαο 3.7: Οηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πιεζπζκνύ Πεξηγξαθή Οηθνλνκηθώο ελεξγνί Οηθνλνκηθώο κε χλνιν Απαζρνινχκελνη χλνιν Απφ απηνχο «λϋνη» ελεξγνί ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ Πηγή: Αναπηςξιακή Δηαιπεία Νομού Ξανθήρ Α.Δ.(2008) Απαζρόιεζε θαηά ηνκέα ε επέπεδν λνκνχ, ε θαηϊηαμε ησλ ηνκϋσλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ αθνινπζεέ ηελ θαηϊηαμε ηεο πεξηθϋξεηαο, άηνη ηξηηνγελεέο- πξσηνγελεέο- δεπηεξνγελεέο ηνκϋαο. πγθεθξηκϋλα, ζην Ννκφ, ζηνλ ηξηηνγελά ηνκϋα απαζρνιεέηαη ην 41,6%, ζηνλ πξσηνγελά ην 30.1% ελψ ζηνλ δεπηεξνγελά ηνκϋα, ην 28,3% ησλ απαζρνινπκϋλσλ. Αμέδεη λα ζεκεησζεέ φηη νη ζπγθεθξηκϋλεο ηϊζεηο θαέλεηαη λα δηακνξθψλνληαη ηα ηειεπηαέα ρξφληα, θαζφηη ην 1991 ε απαζρφιεζε άηαλ ζαθψο ζπγθεληξσκϋλε ζηνλ γεσξγηθφ ηνκϋα κε 42,9%, κε ηνλ ηνκϋα ησλ ππεξεζηψλ ζην 33,9% ησλ εξγαδνκϋλσλ θαη ζηνλ δεπηεξνγελά ην 23,3%. Άξα, εέλαη ζαθεέο νη ηϊζεηο κεηαηφπηζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηνλ αγξνηηθφ ηνκϋα ζηνλ δεπηεξνγελά, θαζψο θαη ζηνλ ηξηηνγελά. Δλψ ζε επέπεδν ρψξαο, ν πξσηνγελάο θαη ν δεπηεξνγελάο ηνκϋαο αληηζηξϋθνπλ ηηο ζϋζεηο θαη ε θαηϊηαμε ησλ απαζρνινπκϋλσλ εέλαη: 58,54% ζηνλ ηξηηνγελά, 21,5% ζην δεπηεξνγελά θαη 14,4% ζηνλ πξσηνγελά ηνκϋα. 27

29 ΚΔΦΑΛΑΗΟ πληειεζηέο Παξαγσγήο πληειεζηέο παξαγσγήο νλνκϊδνληαη φια ηα απαξαέηεηα ζηνηρεέα πνπ ρξεηϊδνληαη (ζπληεινχλ) γηα ηελ παξαγσγά ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζέεο θαη πξνϋξρνληαη απφ ηε θχζε (θπζηθνέ πφξνη) θαη απφ ηνλ Ϊλζξσπν (εξγαζέα-θεθϊιαην). ( Οι ζςνηελεζηέρ παπαγωγήρ καηηγοπιοποιούνηαι όπωρ θαίνεηαι παπακάηω: 1. Οη θπζηθνί πόξνη Δδψ αλάθνπλ ην Ϋδαθνο, ηα δϊζε, νη ιέκλεο, ε ζϊιαζζα, ηα κεηαιιεχκαηα, νη δηϊθνξεο κνξθϋο ελϋξγεηαο (ειηαθά ελϋξγεηα, αηνιηθά, θαχζηκα θ.ι.π) θαη νπνηνδάπνηε Ϊιιν αγαζφ ά πιηθφ πξνϋξρεηαη απφ ηε θχζε θαη ρξεζηκνπνηεέηαη ζηελ παξαγσγά. 2. Ζ Δξγαζία Βαζηθφο ζπληειεζηάο παξαγσγάο εέλαη ε αλζξψπηλε εξγαζέα (πξνζπϊζεηα), ζσκαηηθά ά πλεπκαηηθά. 3. Σν Κεθάιαην Γηαθξέλνληαη ζε θπζηθφ θαη αλζξψπηλν. Σν θςζικό κεθάλαιο πεξηιακβϊλεη φια ηα πιηθϊ κϋζα θαη αγαζϊ πνπ πξνϋξρνληαη απφ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγά λϋσλ πξντφλησλ κε νπνηνδάπνηε ηξφπν παξαδεέγκαηνο ρϊξηλ θηέξηα, κεραλάκαηα, ρξάκα θ.ι.π. Σν ανθπώπινο κεθάλαιο πεξηιακβϊλεη ην απαζρνιάζηκν αιιϊ θαη ην κε απαζρνιάζηκν αλζξψπηλν δπλακηθφ κηαο νηθνλνκέαο 4. Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ΣΫηαξηνο ζπληειεζηάο παξαγσγάο ζεσξεέηαη απφ νξηζκϋλνπο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα δειαδά ε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα ζπλδπϊδεη ζσζηϊ ηνπο Ϊιινπο ηξεηο ζπληειεζηϋο παξαγσγάο. 28

30 4.2 Οη Κπξηόηεξεο Βηνκεραλίεο & Βηνηερλίεο ζην Ν. Ξάλζεο ΠαξαθΪησ παξαηέζεηαη κηα ζπλνπηηθά παξνπζέαζε ησλ επσλπκηψλ απφ ηηο θπξηφηεξεο βηνκεραλέεο θαη βηνηερληθϋο επηρεηξάζεηο ζην ζχλνιν ηνπ λνκνχ, θαζψο θαη ην αθξηβϋο αληηθεέκελν ηνπο. Πίλαθαο 4.1: Κπξηόηεξεο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο Ν. Ξάλζεο Δπσλπκία Γ.Γ Αληηθείκελν SUNLIGHT ΑΒΔΔ ΟΛΒΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ ΤΧΡΔΤΣΧΝ [ΜΠΑΣΑΡΗΧΝ] & ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΜΤΝΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΘΡΑΚΖ ΑΒΔΔ ΜΑΓΗΚΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΥΑΣΕΖΨΧΑΝΝΟΤ ΑΒΔΔ ΓΔΝΗΔΑ ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΝΖΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΒΑΜΒΑΚΔΡΧΝ ΗΝΧΝ ΥΑΡΣΟΠΟΗΗΑ ΘΡΑΚΖ ΑΔ ΜΑΓΓΑΝΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΥΑΡΣΟΤ ΚΑΗ ΤΝΑΦΧΝ ΔΗΓΧΝ ΒΗΟΠΑΡΚ ΜΑΓΗΚΟ ΠΑΡΚΔΣΟΠΟΗΨΑ ΜΠΛΔΣΑ ΔΤΜΟΗΡΟ ΠΡΟΦΗΛ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ G.M.C. ΑΒΔΔ ΓΗΟΜΖΓΔΗΑ ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΑ ΥΤΣΑ DON & LOW ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ ΜΑΓΗΚΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΓΑΑΚΚΧΝ ΔΚΑΠ ΑΔ ΒΗ.ΠΔ ΞΑΝΘΖ ΚΑΠΝΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ-ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΓΑΡΧΝ ΔΚΔ ΑΔ 1 ΥΛΜ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΠΝΟΤ ΞΑΝΘΖ - ΠΔΣΔΗΝΟΤ VIVARTIA ΑΒΔΔ ΤΓΗΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ AL-VEK ΖΛΗΑΓΖ ΔΤΜΟΗΡΟ ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΡΟΓΟΠΖ ΑΔ Ν. ΕΤΓΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ Πηγή: Δ.Β.Δ. Ξάνθηρ 4.3 Κύθινο Δξγαζηώλ Βηνκεραληθώλ θαη Βηνηερληθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηνλ αθφινπζν πέλαθα δέλεηαη βαξχηεηα ζηνλ αξηζκφ ησλ βηνκεραληψλ θαη βηνηερληθψλ επηρεηξάζεσλ ζε επέπεδν Ννκνχ ΞΪλζεο, αλϊινγα κε ην αληηθεέκελφ ηνπο, θαζψο θαη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ πνπ απηϋο ζεκεέσζαλ, ζχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθϊ ηνπο ζηνηρεέα. 29

31 Πίλαθαο 4.2: Αξηζκόο θαη θύθινο Δξγαζηώλ Δπηρεηξήζεσλ Πεξηγξαθή Αξ. επηρεηξήζεσλ Κύθινο εξγαζηώλ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΠΟΣΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΠΝΟΤ 1 - ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΔΝΓΤΖ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΒΑΦΖ ΓΟΤΝΑΡΗΚΧΝ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΔΦΖ ΓΔΡΜΑΣΟ-ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΣΑΞΗΓΗΟΤ(ΑΠΟΚΔΤΧΝ), ΣΑΝΣΧΝ, ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΟΠΟΗΗΑ, ΔΗΓΧΝ ΑΓΜΑΣΟΠΟΗΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΓΖΜΑΣΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΥΑΡΣΟΠΟΛΣΟΤ, ΥΑΡΣΗΟΤ &ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΠΣΑΝΘΡΑΚΑ(ΚΧΚ), ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΓΗΤΛΗΖ 2 - ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΠΤΡΖΝΗΚΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΑΠΟ ΔΛΑΣΗΚΟ(ΚΑΟΤΣΟΤΚ) ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΛΛΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΑΠΟ ΜΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ 2 - ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔ ΔΞΑΗΡΔΖ ΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΑ ΔΗΓΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΧΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΑΚ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 1 - ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ ΚΑΗ ΤΚΔΤΧΝ ΜΑΚ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΤΚΔΤΧΝ 3 - ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΑ, ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ, ΟΡΓΑΝΧΝ ΑΚΡΗΒΔΗΑ 3 - ΚΑΗ ΟΠΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ, ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΡΟΛΟΓΗΧΝ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ-ΚΑΣΑΚΔΤΖ 2 - ΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΖΜΗΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΛΟΗΠΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΠΗΠΛΧΝ ΛΟΗΠΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΜΑΚ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΛΛΟΓΖ, ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ ΝΔΡΟΤ 1 - ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΑΠΟ ΞΤΛΟ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΑΠΟ ΞΤΛΟ ΚΑΗ ΦΔΛΛΟ, ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΑ ΔΠΗΠΛΑ-ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΗΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΣΟΠΛΔΥΣΗΚΖ Πηγή: Δ..Τ.Δ. (Μηηπώο επισειπήζεων) 30

32 4.4 Δμαγσγηθή Γξαζηεξηόηεηα Δπηρεηξήζεσλ Ν. Ξάλζεο Ζ εμαγσγηθά δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρά εέλαη θαη καθξνρξφληα θαη παξαδνζηαθά θαη νθεέιεηαη θπξέσο ζηελ εκπνξέα ηνπ θαπλνχ. άκεξα νη θιϊδνη ηεο παξαγσγάο ρϊξηνπ, πιαζηηθψλ, ελδπκϊησλ, ξνχρσλ θαη εζσξνχρσλ, θνλζεξβνπνηεκϋλσλ θεπεπηηθψλ, καξκϊξσλ-γξαληηψλ-πιαθηδέσλ, ηζηγϊξσλ, πξνθέι αινπκηλέσλ, ζπαξαγγηψλ, θηι απνηεινχλ ηηο θχξηεο εμαγσγηθϋο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ννκνχ. ηνλ αθφινπζν πέλαθα εκπεξηϋρνληαη ζηνηρεέα πνπ αλαθϋξνληαη ζηηο ζπγθεθξηκϋλεο επηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμαγσγηθφ εκπφξην, αιιϊ θαη ζηα πξντφληα πνπ δηαθηλνχλ. Πίλαθαο 4.3: Δμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο Δπσλπκία εμαγσγέα Δίδνο ΓΡΑΚΟ ΑΔ ΞΤΛΔΗΑ ΔΒΑΘ ΑΔ ΣΟΜΑΣΟΠΗΠΔΡΗΑ, ΑΓΓΟΤΡΑΚΗ ΚΑΗ ΓΔΧΡΓΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΓΔΝΗΚΑ ΓΔΝΝΑΓΗΟ ΑΒΔΔ ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ ΚΡΔΑΣΔΜΠΟΡΗΚΖ ΞΑΝΘΖ ΑΔ ΚΡΔΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΡΔΑΣΧΝ ΠΛΑΣΗΚΑ ΘΡΑΚΖ ΑΒΔΔ ΠΛΑΣΗΚΟ ΣΔΡΚΗ, ΑΚΗΑ ΤΦΑΝΣΑ, ΠΛΑΣΗΚΟΗ ΠΑΓΚΟΗ DON & LOW ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ ΠΛΑΣΗΚΑ ΤΦΑΜΑΣΑ ΒΔΡΝΗΚΗΑ ICA ΔΛΛΑ ΑΔ ΒΔΡΝΗΚΗΑ ΝΔΡΟΤ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ ΑΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΗΟ-ΚΔΡ ΑΔ ΚΔΡΗΑ AL-VEK ΖΛΗΑΓΖ ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΜΤΡΓΔΞ ΑΔ ΛΔΗΑΝΣΗΚΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΔ ΜΑΡΜΑΡΑ, ΓΡΑΝΗΣΔ ΑΝΑΓΝΧΣΖ ΚΟΤΚΛΑ ΑΒΔ ΟΓΚΟΗ ΜΑΡΜΑΡΧΝ ΚΑΗ ΓΡΑΝΗΣΖ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΡΑΚΖ ΑΒΔΔ ΠΛΑΚΗΓΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΑΦΡΟΣΔΞ ΑΔ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΦΡΟΣΔΞ-ΤΦΑΜΑΣΑ- ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΡΑΜΖΣΗΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΑΗ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ-ΗΓΖΡΟΤ ΗΑ ΟΔ Α. ΚΟΜΗΓΖ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ ΡΟΛΑ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ MAXI ΑΒΔΔ ΣΡΧΜΑΣΑ ΔΚΑΠ ΑΔ ΣΗΓΑΡΑ GMS ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ ΤΦΑΝΣΖΡΗΑ ΞΑΝΘΖ ΑΔ ΤΦΑΜΑΣΑ ΔΠΗΠΛΧΔΧΝ ΣΑΜΑΣΗΟΤ ΑΔ ΥΑΛΒΑ-ΣΑΥΗΝΗ GMC ΑΒΔΔ ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΑ ΥΤΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ INTRARAK ΑΔ ΥΑΡΣΗΝΔ ΑΚΟΤΛΔ ΥΑΡΣΗΞ ΑΔΒΔ ΥΑΡΣΟΣΑΠΔΣΑΡΗΔ ΣΟΗΥΟΤ 31

33 ΓΔΧΘΔΡΜΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΔΠΔ ΠΑΡΑΓΓΗΑ ΝΧΠΑ, ΞΔΡΔ ΝΣΟΜΑΣΔ, ΠΗΠΔΡΗΔ ΚΛΠ Α. ΚΔΣΗΠΖ-.ΚΔΣΗΠΖ ΟΔ ΠΑΡΑΓΓΗΑ ΔΡΑΜΗΟ ΔΠΔ ΠΑΡΑΓΓΗΑ ΑΓΡΟΚΣΖΜΑΣΑ ΘΡΑΚΖ ΑΔ ΚΟΝΔΡΒΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΥΑΡΣΟΠΟΗΗΑ ΘΡΑΚΖ ΑΔ ΠΟΤΛΗΟ ΑΔ ΥΑΡΣΖ TISSUE ΜΑΡΜΑΡΑ, ΓΡΑΝΗΣΔ Πηγή: ΔΒΔ Ξάνθηρ Ζ Γεξκαλέα εέλαη ε θπξηφηεξε ρψξα-απνδϋθηεο ησλ εμαγσγψλ, απνξξνθψληαο ην 70% ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ λνκνχ κϋζσ 26 δηαθνξεηηθψλ ζπλαιιαγψλ. Αθνινπζνχλ ε Γαιιέα κε ην 11%, ε Ηηαιέα θαη ε Μ. Βξεηαλέα κε ην 7% θαη νη ινηπϋο ρψξεο κε ην ππφινηπν 12%. 4.5 Δηζαγσγηθέο Δπηρεηξήζεηο Ν. Ξάλζεο Ζ εηζαγσγηθά δξαζηεξηφηεηα ζηνλ Ννκφ ΞΪλζεο εέλαη θαλεξφ φηη Ϋρεη αλαπηπρζεέ ηα ηειεπηαέα ρξφληα ιφγσ απμεκϋλσλ απαηηάζεσλ-αλαγθψλ ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. Ζ αλϊπηπμε απηά παξαηεξεέηαη ζε φινπο αλεμαηξϋησο ηνπο βηνκεραληθνχο θιϊδνπο. ΠαξαθΪησ παξνπζηϊδνληαη ελδεηθηηθϊ θϊπνηεο απφ ηηο εηζαγσγηθϋο εηαηξεέεο πνπ εδξεχνπλ ζην Ννκφ ΞΪλζεο. Πίλαθαο 4.4: Δηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο Δπσλπκία εηζαγσγέα ΚΑΡΑΜΑΝΧΛΖ ΟΔ ΛΑΚΑΡΗΓΖ Δ.ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ Π. ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΔΡΓΗΑΓΖ Η. ΔΠΔ ΘΑΓΓΟΠΟΤΛΟ ΑΡΓΤΡΗΟ ΘΑΓΓΟΠΟΤΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ΓΚΟΝΣΟΛΗΑ ΗΧΑΝΝΖ ΓΟΤΖ ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΑΒΔΔ- ΞΔΔ ΑΛΑΜΑΡ ΑΒΔΔ ΗΓΝΑΣΗΑΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ & ΗΑ ΟΔ ΚΟΤΚΛΑ ΑΝΑΓΝΧΣΖ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ ΑΔ ΜΖΣΟΠΟΤΛΟΗ ΑΦΟΗ ΟΔ Δίδνο ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ-ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ-ΑΝΣΑΛ/ΚΑ-ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ-ΑΝΣΑΛ/ΚΑ-ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΗΣΔ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΗΣΔ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΗΣΔ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΗΣΔ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΗΣΔ Πηγή: χκθσλα κε ηνλ παξαπϊλσ πέλαθα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη επηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο εηζαγσγϋο ζην Ν. ΞΪλζεο αζρνινχληαη κε ην εκπφξην θαη ηελ κεηαπψιεζε απηνθηλάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ απηνθηλάησλ φπσο επέζεο θαη ζην εκπφξην 32

34 καξκϊξσλ θαη γξαληηψλ. Μειεηψληαο ηνλ θιϊδν δξαζηεξηφηεηαο κεηαπψιεζεο απηνθηλάησλ δελ κπνξνχκε λα δψζνπκε θϊπνηα ιχζε Ϋηζη ψζηε λα κεησζεέ ε ζπγθεθξηκϋλε εηζαγσγηθά δξαζηεξηφηεηα δηφηη ε πεξηνρά αιιϊ θαη γεληθφηεξα ε νηθνλνκέα θαη ε αγνξαζηηθά δχλακε ηεο ΔιιΪδαο εέλαη πεξηνξηζκϋλε γηα κέα ηϋηνηα επϋλδπζε. Όζνλ αθνξϊ ηελ εηζαγσγά καξκϊξσλ θαη γξαληηψλ δελ κπνξεέ επέζεο λα κεησζεέ γηαηέ ηα εέδε καξκϊξσλ πνπ εέλαη ζην επέθεληξν ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ απϋρνπλ απφ απηϊ πνπ βξέζθνληαη ζην Ν. ΞΪλζεο ζε αθζνλέα. 4.6 Οηθνλνκηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Πξσηνγελήο ηνκέαο Ζ γεσξγέα, ε θηελνηξνθέα θαη ε δαζνπνλέα εέλαη βαζηθνέ θιϊδνη αγξνηηθάο νηθνλνκέαο, αιιϊ θαη γεληθφηεξα ηεο νηθνλνκέαο ηεο πεξηνράο. Απηά πεξηιακβϊλεη κέα πνηθηιέα ππνπεξηνρψλ, κε ηδηαέηεξα γεσγξαθηθϊ, βηνθιηκαηηθϊ θαη νηθνινγηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ. Οη παξαπϊλσ θιϊδνη εκθαλέδνπλ ζεκαληηθϋο δηαθνξνπνηάζεηο θαη εμέζνπ πινχζηα πνηθηιέα ζε θαηεγνξέεο, εέδε παξαγσγάο θαη ηξφπνπο αμηνπνέεζεο. Ζ παξαγσγηθά ζχλζεζε κεηαβϊιιεηαη αλϊινγα κε ην πςφκεηξν, ηελ παξϊδνζε θαη ηα κϋζα παξαγσγάο, ηελ ειηθηαθά ζχλζεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, ηελ αμηνπνέεζε επηδνηνχκελσλ πξνγξακκϊησλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκϋα, ηηο επηπηψζεηο ηεο λϋαο ΚΑΠ ζε θϊζε πεξηνρά, ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζηηθνχο παξϊγνληεο (π.ρ. δσλνπνέεζε πξνζηαηεπκϋλσλ πεξηνρψλ), θαζψο θαη Ϊιια ραξαθηεξηζηηθϊ πνπ δηαζϋηεη ε θϊζε πεξηθϋξεηα. Έηζη, απφ ηα νξεηλϊ πξνο ηηο πεδηλϋο πεξηνρϋο, παξαηεξεέηαη κέα δηαθνξνπνέεζε απφ θαιιηϋξγεηεο φπσο ηα ζηηεξϊ ζε πην δπλακηθνχο θιϊδνπο φπσο ην θαιακπφθη, ηα ηεχηια, ην βακβϊθη θ.α. ΓεληθΪ, ζε φηη αθνξϊ ηε γεσξγέα, νη θιϊδνη πνπ επηθξαηνχλ εέλαη νη δπλακηθϋο θαιιηϋξγεηεο, αλ θαη ηειεπηαέα, αμηνπνηψληαο ηελ γεσζεξκέα ά ηηο βηνινγηθϋο θαιιηϋξγεηεο, γέλεηαη πξνζπϊζεηα απαγθέζηξσζεο απφ ηηο παξαδνζηαθϋο θαη ρσξέο πξννπηηθά θαιιηϋξγεηεο. Ζ θηελνηξνθέα βαζέδεηαη θπξέσο ζηελ εθηξνθά βννεηδψλ θαη αηγνπξνβϊησλ θαη παξϊιιεια ζηελ εθηξνθά ρνέξσλ θαη πνπιεξηθψλ. ηνλ ηνκϋα ηεο δαζνπνλέαο ε εθκεηϊιιεπζε ησλ δαζψλ γέλεηαη θπξέσο γηα θαχζηκε θαη νηθνδνκηθά μπιεέα θαη δεπηεξεπφλησο γηα ηελ παξαγσγά ζηχισλ. Σα δϊζε εέλαη επέζεο θαηϊιιεια γηα αλϊπηπμε ππεξεζηψλ αλαςπράο. Δηδηθφηεξα ν πξσηνγελάο ηνκϋαο αλαιχεηαη σο εμάο: 33

35 ΑΡΗΘΜΟ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ- ΓΖΜΩΝ ΤΝΟΛΟ ΔΚΣΑΔΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΟΤΜΔΝΔ ΔΚΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΡΓΟΑΝΑΠΑΤΔΗ ΒΟΚΟΣΟΠΟΗ ΓΑΖ ΔΚΣΑΔΗ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΝΔΡΑ ΔΚΣΑΔΗ ΟΗΚΗΜΩΝ (ΚΣΗΡΗΑ, ΓΡΟΜΟΗ Κ.Λ.Π.) ΑΛΛΔ ΔΚΣΑΔΗ ΑΡΗΘΜΟ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΤΝΟΛΟ ΔΚΣΑΔΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΟΤΜΔΝΔ ΔΚΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΡΓΟΑΝΑΠΑΤΔΗ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ Ή ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΗ ΗΓΗΩΣΗΚΟΗ ΚΑΗ ΑΛΛΟΗ ΓΑΖ ΔΚΣΑΔΗ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΝΔΡΑ ΔΚΣΑΔΗ ΟΗΚΗΜΩΝ (ΚΣΗΡΗΑ, ΓΡΟΜΟΗ Κ.Λ.Π.) ΑΛΛΔ ΔΚΣΑΔΗ Α. Γεσξγία Ο αγξνηηθφο ηνκϋαο ζηνλ Ν. ΞΪλζεο, ζηεξέδεηαη ζηελ εθκεηϊιιεπζε ζεκαληηθψλ θαη παγέσλ ά αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ (παξαγσγηθϊ εδϊθε, πδαηηθφ δπλακηθφ, θπζηθά βιϊζηεζε), φπσο θαη ζηηο θαιϋο θιηκαηηθϋο ζπλζάθεο. Ζ ζχλζεζε ηεο θπηηθάο παξαγσγάο πεξηιακβϊλεη θπξέσο αξνηξηεεο θαιιηϋξγεηεο θαη εμαξηϊηαη ζε κεγϊιν βαζκφ απφ ην ζχζηεκα εληζρχζεσλ ηηο θνηλάο αγξνηηθάο πνιηηηθάο. Πίλαθαο 4.5: Γηαζέζηκνη πόξνη ηνπ πξσηνγελή ηνκέα (1991) ΒΟΚΟΣΟΠΟΗ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ,7 317,5 208,2 642,4 75,4 51,9 9,8 Πηγή: Δ..Τ.Δ. Ξάνθηρ Πίλαθαο 4.6: Γηαζέζηκνη πόξνη ηνπ πξσηνγελή ηνκέα (2001) ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ,60 578, ,5 75,1 21,9 34,9 Πηγή: Δ..Τ.Δ. Ξάνθηρ Απφ ηνπο παξαπϊλσ πέλαθεο ζπκπεξαέλνπκε φηη: Απμάζεθαλ ζε επέπεδν λνκνχ νη θαιιηεξγνχκελεο ά ζε αγξαλϊπαπζε ΑληηζΫησο, κεηψζεθαλ θαηϊ πνιχ νη εθηϊζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ βνζθνηφπνπο. Ζ κεέσζε δελ νθεέιεηαη κφλν ζηελ αχμεζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηϊζεσλ, αιιϊ ελδερνκϋλσο θαη ζηε κεηαθνξϊ εθηϊζεσλ πνπ ραξαθηεξηδφηαλ σο βνζθφηνπνη, ζηελ επφκελε θαηεγνξέα ησλ δαζψλ. 34

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Ν Α Λ Τ Η Κ Α Ι Π Ο Λ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Σ Χ Ν Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Χ Ν ΣΟΤ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ι Σ Η Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ - ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθά Δξγαζέα Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΣζαπΪθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) Γιπλυμαηική επγαζία ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φηιίππνπ 51, 546 31 Θεζζαινλίθε ηει. 2310 222503, 2310 409770, fax 2310 421196, e-mail:ecology-trem@nath.gr www.ecology-salonika.org ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο Πνιπηερληθά ρνιά Σκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο & ΑλΪπηπμεο Αλησλίνπ ηέθαλε Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ. Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπϊζεηα. Μηα πξνζπϊζεηα πνπ ε επηζηάκε άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδϊθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ ζην παλεπηζηάκην

Διαβάστε περισσότερα

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15 Ηνπλίνπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΟ «ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ» 4 [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν ΣξηεηΫο Δξγαζέαο Οξγαλψζεσλ Πξφγξακκα ησλ Διαηνπξγηθψλ ΦνξΫσλ (Ο.Δ.Φ.) ηνπ Καλ.(ΔΚ) 2080/2005 ηεο Δπηηξνπάο. ΓΡΑΖ 1: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 1 επηεκβξένπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ ΚΑΗ ΣΑΔΧΝ 4 Α. ΟΚ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Αθαδεκατθό Έηνο 2010-2011 έξξεο, Μάηνο - Αύγνπζηνο 2011 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Η διαδικαζία ηηρ εζωηεπικήρ αξιολόγηζηρ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΚΑΗ ΣΖΝ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 2014-2015 ΑΚΑΓΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ύνηαξη οδηγού: Νηθνιέλθα-Ενξλέηζα ηνιϊθε Δπηθ.Καζεγάηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλεξανδπούπολη: 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Απ. Ππυη. 51038 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΗΘ.ΜΔΛ. 61/2012 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA;

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; Οη φθέιεηες ηοσ SPA Vita Action Δπειπέδσλ 21 Αζάλα 11362 Σει 2108815994 Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία ΣΑ ΧΦΔΛΖ ΣΖ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; ΑκΫζσο, ρϊλεηε ην 90%

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ, Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 28 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ; 29 Μάξθεηηλγθ ή Πσιήζεηο; 31 H εμέιημε ηνπ Μάξθεηηλγθ 35 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ Παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΛΔΗΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΠΑΣΡΑ Δπηβιέπνπζα: ΠαλΪγνπ Αηκηιέα Δηδηθά Δπηζηάκνλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΫκα: «Δθπόλεζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδένπ γηα ην εζληθό Convention Bureau (CB) ηεο ΔιιΪδαο» ΔπηβιΫπωλ:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 72.000 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012 ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: ΚΧΝ/ΝΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΗΛ. 213 2046170-213 2046171 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΚΟΛΗΓΛΗΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ.

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ. ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 2. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΖΜΟΤ HΛΗΓΑ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζιείαο ηα πλαίζια ηος σεδίος Γπάζηρ: «Δπάζειρ κοινωνικήρ ένηαξηρ εςάλωηων ομάδων Δήμος Ήλιδαρ» Αλαπηπμηαθή χκπξαμε: Γίθηπν ζπλεξγαζίαο Ήιηδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ Νικόλαορ Καπανικόλαρ 1, Παύλορ Μπόλορ 2, Αγάπη Ξιθιλίδος 3*, Δςάγγελορ οςπιανόρ 4, Καλλιόπη Κςπιακού 5 1 Λέθηνξαο, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015

ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 60.000,00 ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟ : ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ Π. ΣΖΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 2018/691394

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 1. ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΗ... 4 2. ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΧΝ... 6 2.1 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 2.2 ΦΤΛΛΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ... 6 4. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002767314 2015-05-12

15PROC002767314 2015-05-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ΚαζηνξηΪ 5 Μαΐνπ 2015 Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηέζζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (ΜΟΓΗΠ) ΔΚΠΑ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΚΠΑ Καζεγεηήο Αζηέξηνο Γνπθνπδάθεο Πξόεδξνο ΜΟ.ΓΗ.Π Αληηπξύηαλεο ΔΚΠΑ Απξίιηνο 2011, Αζήλα Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηρια ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΑΡΣΔΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Χ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 2009-2010 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΡΑΣΖΓΓΗ ΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ... 3 Κεθάιαην 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 1 ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΖ ΝΑΟΤΑ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 Φίιεο θαη Φίινη, Αγαπεηνί κνπ ζπκπνιίηεο Νηψζσ ηελ αλζξψπηλε αλϊγθε θιεέλνληαο 12 ρξφληα ζην Γάκν, λα επηθνηλσλάζσ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα