Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ. ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ. ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ."

Transcript

1 Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ. ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΔΟΥΚΑΣ 1, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΣΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 2 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΑΤΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙ- ΚΩΝ Α.Π.Θ., ΠΑΝ. ΘΥΡΙΔΑ 465, GR , 2 ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟ- ΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Η συστηµατική ενασχόληση µε την αστρονοµία, τη γεωδαισία και τη χαρτογραφία από τους αρχαίους χρόνους είχε ως αποτέλεσµα τις εξελίξεις στο σχεδιασµό και την παραγωγή µετρητικών οργάνων. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα όργανα µέτρησης των γωνιών, από τη διόπτρα του Ήρωνα ως το «σύγχρονο» θεοδόλιχο. Έµφαση δίνεται στις ακρίβειες µέτρησης των γωνιών, στα συστήµατα ανάγνωσης και στους τρόπους βαθµονόµησης του µετρητικού δίσκου των οργάνων αυτών. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρώτο όργανο µε δίσκους για τη µέτρηση γωνιών που περιγράφεται σε κείµενο είναι η διόπτρα του Ήρωνα του Αλεξανδρέως, σηµαντικό όργανο της ελληνιστικής εποχής, ανάλογο µε το σηµερινό θεοδόλιχο. Η κύκλοι της διόπτρας στις τοπογραφικές εφαρµογές δεν ήταν βαθµονοµηµένοι. Η χρήση της βασιζόταν στη χάραξη ορθών γωνιών και ευθυγραµ- µιών και στην κατασκευή οµοίων τριγώνων. Αυτή άλλωστε ήταν η τοπογραφική πρακτική από τα χρόνια του Θαλή και παλαιότερα ίσως, όπως φαίνεται να αναπτύχθηκε στην Αίγυπτο, στη Μεσοποταµία, στις Ινδίες και πιθανότατα στην Κίνα. Πρώτος ο Ίππαρχος κατασκεύασε βαθµολογηµένα όργανα, ώστε να αυξήσει την ακρίβεια των παρατηρήσεων. Στα κείµενα του ο Πτολεµαίος περιγράφει επτά όργανα: τη διόπτρα (του Ίππαρχου), τον α- στρολάβο, την κρικωτή σφαίρα (ή σφαιρικό αστρολάβο) για τη µέτρηση των θέσεων των αστέρων, τον παραλλακτικό κανόνα και τον τετράντα (γνωστός και ως τεταρτοκύκλιο ή πλινθίς) για τη µέτρηση κατακόρυφων γωνιών, τον ισηµερινό κύκλο για τον προσδιορισµό του χρόνου των ισηµεριών και το µεσηµβρινό ή τροπικό κύκλο για τον προσδιορισµό του ύψους του ήλιου κατά τη µεσουράνηση. Από τα όργανα αυτά επινοήθηκαν και κατασκευάστηκαν από τον Πτολεµαίο ο σφαιρικός αστρολάβος και ο παραλλακτικός κανόνας, τα υπόλοιπα χρησιµοποιήθηκαν από τον Ίππαρχο και τους έλληνες α- στρονόµους του 3ου π.χ. αιώνα. Αποτέλεσαν όµως την πτολεµαϊκή παράδοση στην κατασκευή οργάνων που άρχισε τον 7 ο αι., όταν οι Άραβες ήλθαν σε επαφή µε τον Ελληνικό πολιτισµό. Η εν λόγω παράδοση κυριάρχησε µέχρι τα χρόνια του Τύχο Μπράχε αλλά και αργότερα [7], [8], [10], [11]. Βαθµονοµηµένους δίσκους διέθεταν ο αστρολάβος, η κρικωτή σφαίρα, ο τετράντας, ο µεσηµβρινός κύκλος και η διόπτρα του Ήρωνα που προορίζονταν για αστρονοµικές µόνο παρατηρήσεις. Η χάραξη των κυκλικών τµηµάτων γινόταν στο χέρι µε απλές γεωµετρικές κατασκευές. Για παράδειγµα ο κύκλος χωριζόταν σε έξι τµήµατα των 60 ο, στη συνέχεια το κάθε τµήµα σε δύο των 30 ο µε διχοτόµηση, των 30 ο σε δύο των 15 ο και κάθε τµήµα των 15 ο χαρασσόταν µε δοκιµές και επαναλήψεις. Η ακρίβεια ήταν ανάλογη της εµπειρίας και της ικανότητας του χαράκτη [3], [4].

2 Εικ. 1. Η διόπτρα του Ήρωνος. Σχέδιο του Schöne από την έκδοση της Λειψίας του Οι δύο δείκτες κάθετοι στο σύστηµα σκόπευσης είναι το µοιρογνωµόνιο. Το διασηµότερο όργανο στην ιστορία των οργάνων µέτρησης είναι ο αστρολάβος, όργανο που χρησιµοποιήθηκε έως και τον 17ο αιώνα. Η αρχή της κατασκευής του ανάγεται στον Ίππαρχο και βασίζεται στο ανάληµµα, τη στερεογραφική προβολή, την απεικόνιση σφαίρας πάνω σε επίπεδο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρούνται οι γωνίες και οι αναλογίες των µηκών. Ήδη από το τέλος του 4ου αιώνα, ο αστρολάβος έχει τη µορφή που πρόκειται να διατηρήσει για την επόµενη χιλιετία, εφοδιασµένος µε το τύµπανο, ένα δίσκο που φέρει τη στερεογραφική προβολή και αναφέρεται σε ένα συγκεκριµένο κλίµα, µε τη δυνατότητα να αλλάζει και να προσαρµόζεται σε άλλα κλίµατα, και την αράχνη, έναν άλλο δίσκο κοµµένο προσεχτικά έτσι που να παρουσιάζει έναν περιστρεφόµενο χάρτη του ουρανού. Οι δύο αυτοί δίσκοι περιστρέφονται γύρω από ένα κοινό άξονα που παριστάνει τον άξονα του κόσµου. Η λειτουργία του οργάνου γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, όταν περιστρέφεται ο δίσκος του ουράνιου χάρτη να δείχνει τη θέση οποιουδήποτε σηµείου του ουρανού ως προς τη θέση του παρατηρητή. Ταυτόχρονα, ο παρατηρητής έχει την εικόνα του κόσµου και την άµεση γραφική λύση διαφόρων αστρονοµικών προβληµάτων, όπως είναι η ανατολή και η δύση του ηλίου σε ορισµένο τόπο ή ορισµένη εποχή του έτους κ.λπ. Στο πίσω µέρος του, ο αστρολάβος φέρει βαθµονοµηµένους κύκλους και σκόπευτρο, για τη µέτρηση γωνιών, µε ακρίβεια της τάξης των 5 έως 10 λεπτών της µοίρας. Αυτή ήταν και η ικανότητα χάραξης ενός κυκλικού δίσκου από τα χρόνια του Πτολεµαίου µέχρι και τα χρόνια του Κοπέρνικου [1], [10]. 2. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟ ΣΤΟ ΘΕΟΔΟΛΙΧΟ Στα χρόνια της Αναγέννησης ο αστρολάβος χρησιµοποιήθηκε καταρχήν στην αστρολογία. Στην αστρονοµία αντικαταστάθηκε αρχικά από τα διάφορα πιο απλοποιηµένα όργανα, όπως τα τεταρτηµόρια, τους οκτάντες και τους εξάντες, που και αυτά αποσύρθηκαν µε τη εµφάνιση του τηλεσκοπίου. Η χρησιµότητά του ως ρολόι έπαψε µε την εµφάνιση των εκκρεµών και των µηχανικών ρολογιών. Παρά την παρακµή του ως αστρονοµικό όργανο, ο αστρολάβος παρέµεινε σηµαντικό όργανο για την τοπογραφία και για τη ναυσιπλοΐα καθ' όλη τη διάρκεια της αναγέννησης, καθώς µε την εισαγωγή του τριγωνισµού στις αρχές του δέκατου έκτου αιώνα [6], προέκυψε η ανάγκη µέτρησης των οριζόντιων γωνιών. Για τις νέες του εφαρµογές το όργανο υποβλήθηκε βαθµιαία σε αλλαγές, ώστε να γίνει καταλληλότερο, απλούστερο και ακριβέστερο. Τα αστρονοµικά εξαρτήµατα άρχισαν να εξαφανίζονται, η διάµετρος του δίσκου µεγάλωσε και τα µόνα κοινά µέρη µε τους προδρόµους τους ήταν η διάταξη ανάρτησης, η σκοπευτική διάταξη και ο διηρηµένος κύκλος. Για την εφαρµογή του στον τριγωνισµό, µια τεχνική που ανέπτυξε το 1533 ο Gemma Frisius, καθηγητής µαθηµατικών στη Λουβέν, ο αστρολάβος τοποθετήθηκε σε οριζόντια θέση, πάνω σε µια ράβδο και οι παραλλαγές του οδηγήθηκαν βαθµιαία στην διόπτρα του Ήρωνα και στις αρχές των σύγχρονων θεοδόλιχων. Ο Gemma Frisius υπογράµµισε την ανάγκη για ακριβή µέτρηση των γωνιών και τον προσανατολισµό του οργάνου που πρό-

3 Εικ. 2. Χάραξη των υποδιαιρέσεων ενός αστρολάβου (εσωτερικό όργανο) µε τη βοήθεια πρότυπου οργάνου (εξωτερικό όργανο). Η βαθµονόµηση τόξου αποτελούσε δύσκολη εργασία µέχρι τον 18 ο αι., όταν κατασκευάστηκαν οι πρώτες µηχανές βαθµονόµησης. Μία από τις παλαιότερες αναφορές βρίσκεται στο βιβλίο Horologiographia; the art of dialing (Λονδίνο, 1593) κάποιου Thomas Fale: Πρώτα το χωρίζουµε (το τεταρτοκύκλιο) σε τρία ίσα µέρη, και κάθε ένα από αυτά σε τρία ίσα µέρη, έτσι έχουµε εννέα τµήµατα σε κάθε τεταρτοκύκλιο, που το κάθε ένα από αυτά αντιστοιχεί σε 10 ο. Το κάθε ένα από αυτά το χωρίζουµε σε 2 τµήµατα και το κάθε τµήµα σε 5. κειται να χρησιµοποιηθεί, καθώς και την οριζοντίωσή του. Η πρώτη προσθήκη ήταν η πυξίδα, που αρχικά τοποθετήθηκε στην άκρη του οργάνου. Το theodelitus του Leonard Digges, που περιγράφεται πρώτα το 1571, παρουσιάζει σαφώς σχέση µε τον αστρολάβο. Μια πυξίδα χρησιµοποιείται ταυτόχρονα ως βοηθητικό όργανο για τον προσανατολισµό. Παρόµοια όργανα είναι το circumferentor και ο Ολλανδικός κύκλος δύο κάπως νεότερες µορφές της τοπογραφικής πυξίδας, συνδυασµού δηλαδή του theodolitus, ή του τοπογραφικού αστρολάβου, και της πυξίδας. Η πρώτη όµως εφαρµογή των αρχών του θεοδολίχου, ως οργάνου µέτρησης οριζόντιων και κατακόρυφων γωνιών, στα τοπογραφικά όργανα στην Ευρώπη, µετά από την διόπτρα του Ήρωνα, ήταν το polymetrum του Martin Waldseemüller, υπεύθυνου για τις αποτυπώσεις και την κατασκευή χαρτών του Gymnasium Vosagenes, ένα ξύλινο όργανο που περιγράφεται σε µια έκδοση του Margarita Philosophica (1512) του µοναχού Gregor (Gregorius) Reisch ( ) και που επιµελήθηκε ο ίδιος ο Waldseemüller. Προηγήθηκε ό- µως το torquetum ή turquet, που θεωρείται επινόηση του Ισπανο-µουσουλµάνου αλ- Μπιτρουτζί προς το τέλος του 12αι, και χρησιµοποιήθηκε από τον Ρεγκιοµάντους και τον Απιανό τα χρόνια της αναγέννησης. Το 1542 εµφανίστηκε το διαφορικό τεταρτηµόριο του Rotz, κατασκευασµένο µε τις αρχές του θεοδολίχου για ναυτική χρήση [7], [9], [10]. Το πολύµετρο του Waldseemüller φαίνεται να αγνοείται από τους επόµενους Ευρωπαίους γεωγράφους και τοπογράφους, οι οποίοι προφανώς ικανοποιήθηκαν µε τη χρήση των πολυάριθµων παραλλαγών του αστρολάβου από κοινού µε την πυξίδα, και αργότερα από τα τριγωνοµετρικά όργανα και τη µετροτράπεζα. Το όργανο όµως που επρόκειτο πραγµατικά να σηµαδέψει τον δρόµο για το σύγχρονο θεοδόλιχο, αν και ήταν σε χρήση πιθανώς µερικά χρόνια προηγουµένως, το περιέγραψε αρχικά ο Digges το 1571 µε τον τίτλο "instrument topographicall". Από την περιγραφή του Digges φαίνεται ότι το "instrument topographicall" ήταν µια σύνθεση προηγουµένων τοπογραφικών οργάνων. Οι οριζόντιες γωνίες καθορίστηκαν από τη θέση της διάταξης σκόπευσης σ έναν βαθµονοµηµένο κύκλο (το theodelitus), εγγεγραµµένο σε ένα οριζόντιο τετραγωνιόµετρο. Για τη µέτρηση των κατακόρυφων γωνιών χρησιµοποιήθηκε ένα διπλό τεταρτηµόριο, µέσα στο οποίο ήταν εγγεγραµµένο ένα διπλό τετραγωνιόµετρο. Ο προσανατολισµός του οργάνου γινόταν µε τη βοήθεια πυξίδας. Απαριθµώντας τα κύρια τοπογραφικά όργανα αυτής της περιόδου, ο άγγλος κατασκευαστής οργάνων Aaron Rathborne στο βιβλίο του The Surveyor (1611) αναφέρει τον θεοδόλιχο, τη µετροτράπεζα, την τοπογραφική πυξίδα, και ένα νέο όργανο που είναι δικής του επινόησης και το ονοµάζει Peractor. Το όργανο αυτό διαφέρει από το θεοδόλιχο του Digges στο ότι έχει αντικαταστήσει το κατακόρυφο ηµικύκλιο µε ένα τεταρτοκύκλιο, που εκτός από τη βαθµονόµηση φέρει και τις γραµµές των ηµιτόνων για την απευθείας ανα-

4 Εικ. 3. Το polymetrum του Waldseemüler, το πρώτο ευρωπαϊκό Torquetum Turquet από τον Apianus το 1540 και το graphometre το σηµαντικότερο όργανο της συµµετοχής των γάλλων τοπογράφων του 17 ου αι. στην προσπάθεια κατασκευής ενός universal οργάνου (µέτρησης οριζοντίων και κατακορύφων γωνιών).. γωγή σε οριζόντιες των κεκλιµένων γραµµών, την απευθείας λήψη των υψών και γενικότερα, την απλοποίηση των σχετικών υπολογισµών. Λίγα χρόνια αργότερα, ένας άλλος κατασκευαστής, ο Leybourn αναφέρει στο βιβλίο του The Compleat Surveyor (1653) και περιγράφει ως πιο συνήθη όργανα της εποχής του τον θεοδόλιχο, την τοπογραφική πυξίδα και τη µετροτράπεζα. Η περιγραφή του θεοδόλιχου αντιστοιχεί ουσιαστικά στο όργανο του Digges, όπου παραλείπεται το γεωµετρικό τετράγωνο και προστίθεται µια διαγώνια κλίµακα. Ο Leybourn παρουσιάζει και αυτός ένα δικό του όργανο το Pandoron, που θα αντικαταστήσει όπως ισχυρίζεται στο βιβλίο του το θεοδόλιχο, την τοπογραφική πυξίδα και το Peractor. Όµως, ούτε το Pandoron, ούτε το Peractor επέζησαν πολύ, αλλά τόσο στην Αγγλία όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη το τοπογραφικό όργανο του Digges, µε διάφορες µικρές παραλλαγές, διαδόθηκε ως Theodolitus, όρος που τελικά χρησιµοποιήθηκε για τα όργανα µέτρησης οριζοντίων και κατακόρυφων γωνιών. Το σηµαντικότερο ίσως γαλλικό παράγωγο του αστρολάβου ήταν το graphometre του Danfrie. Σε αυτό το όργανο αντικαταστάθηκε ο οριζόντιος δίσκος από ηµικύκλιο και προστέθηκε ένα ακόµη σταθερό σύστηµα σκόπευσης. Το graphometre ήταν το κατ εξοχήν τοπογραφικό όργανο στη Γαλλία κατά τη διάρκεια του δέκατου έβδοµου αιώνα. Στη Γαλ- Εικ. 4. Κάτω αριστερά το theodolitus του Diggest και δεξιά το instrument topographicall. Το όνοµα theodolitus µεταφέρθηκε στο instrument topographicall και έτσι έχουµε την προέλευση της ονοµασίας του θεοδόλιχου που θεωρείται εξέλιξη του instrument topographicall.

5 Εικ. 5. Το σκιοτετράγωνο, χαραγµένο στο πίσω µέρος του αστρολάβου για τη µέτρηση αποστάσεων και υψοµετρικών διαφορών. Αποτελεί µια διάταξη για την εύρεση της εφαπτοµένης για (ζενίθιες) γωνίες µικρότερες των 45 ο στην κλίµακα umbra recta και της συνεφαπτοµένης για γωνίες µεγαλύτερες των 45 ο στην κλίµακα umbra versa. To σηµαντικότερο τµήµα, για τις τοπογραφικές εφαρµογές, του αστρολάβου, του τετραγωνιόµετρου και του τετράντα. λία επίσης εµφανίσθηκε το 1598 ένα άλλο όργανο, κατασκευασµένο από τον Henry de Suberville, το Henry-metre, όπου ο κατακόρυφος δίσκος αντικαταστάθηκε από ένα σύστηµα ράβδων, εµπνευσµένο πιθανότατα από τον κανόνα του Πτολεµαίου [7], [9], [10]. Στα επόµενα χρόνια, το όργανο εξελίχθηκε µε την εισαγωγή του τηλεσκοπίου, των α- κριβέστερων διηρηµένων κύκλων και των πιο εξελιγµένων συστηµάτων ανάγνωσης, όπως το µικρόµετρο και ο βερνιέρος. Ο θεοδόλιχος, στη σύγχρονή του µορφή, αναπτύχθηκε βαθµιαία από την αρχική κατασκευή του Jonathan Sissons, ενός άγγλου κατασκευαστή µαθηµατικών οργάνων, το Περί το 1775, ο Άγγλος εφευρέτης και κατασκευαστής οργάνων Jesse Ramsden ( ) κατασκευάζει τον πρώτο θεοδόλιχο υψηλής ακριβείας που χρησιµοποιείται για την τριγωνοµετρική ένωση της Αγγλίας µε την ευρωπαϊκή ήπειρο [6]. Τον 19ο αι. εφαρµόζονται πολλές καινοτοµίες, όπως εξελιγµένα συστήµατα ανάγνωσης, οπτικά συστήµατα κέντρωσης, συστήµατα που επιτρέπουν την επανάληψη της µέτρησης σε διαφορετική περιοχή του οριζόντιου δίσκου, η δυνατότητα του τηλεσκοπίου να περιστρέφεται γύρω από τον οριζόντιο άξονα και να σκοπεύει σε κάθε διεύθυνση, κ.λπ. Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Heinrich Wild ελάττωσε το µήκος του τηλεσκοπίου εισάγοντας έναν αρνητικό φακό µεταξύ του προσοφθάλµιου και του αντικειµενικού συστήµατος, επινόησε τους γυάλινους βαθµολογηµένους δίσκους µε το οπτικό µικρόµετρο για την ανάγνωσή τους και σχεδίασε το σύγχρονο θεοδόλιχο. Ο σχεδιασµός του συστήµατος ανάγνωσης των αντιδιαµετρικών ενδείξεων των δίσκων αρχίζει το 1907 από τον Wild, δεν υλοποιείται όµως µέχρι το Το 1923 κατασκευάστηκε ο πρώτος θεοδόλιχος, το Wild Th1 που αργότερα ονοµάσθηκε Wild Τ2, µε το ελαφρύτερο και το ισχυρότερο τηλεσκόπιο, µε τους γυάλινους δίσκους, µε το µικροσκόπιο µε µικρόµετρο στο σύστηµα ανάγνωσης, µε το σύστηµα αντιδιαµετρικών αναγνώσεων και µε τις φυσαλίδες που έπρεπε να έλθουν σε σύµπτωση στον κατακόρυφο δίσκο [5], [8]. Μετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο κυριαρχούν στην Ευρώπη τα Γερµανικά, Ελβετικά και Ιαπωνικά τοπογραφικά όργανα. Οι θεοδόλιχοι στην περίοδο παραµένουν οι ίδιοι, στα πρότυπα του θεοδολίχου του Wild, µε µικρές βελτιώσεις στο σύστηµα ανάγνωσης και µε σηµαντικότερη αλλαγή, το σύστηµα αυτόµατης κατακορύφωσης. Οι σηµαντικές αλλαγές σχετίζονται µε την ψηφιακή περίοδο των τοπογραφικών οργάνων, µετά το 1980, όπου οι λεγόµενοι πλέον γεωδαιτικοί σταθµοί, ενιαία ηλεκτρονικά όργανα µέτρησης γωνιών και αποστάσεων, αγγίζουν την τελειότητα από την άποψη της ακριβείας, της ευκολίας χειρισµών καθώς και του κόστους. 3. ΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ ΩΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Η επινόηση του τριγωνισµού, η επιστροφή στη γεωδαισία και η συστηµατική ενασχόληση µε την αστρονοµία είχαν ως αποτέλεσµα τις εξελίξεις στο σχεδιασµό και την παραγωγή

6 συνεχώς ακριβέστερων µετρητικών οργάνων. Οι εξελίξεις αυτές κατέστησαν αναπόφευκτη την τελική εφεύρεση του τηλεσκοπίου και την ευρύτατη διάδοση της χρήσης του. Ο όρος τηλεσκόπιο προτάθηκε το 1612 από τον Έλληνα µαθηµατικό Ιωάννη Διµιζιάνη, γραµµατέα Ιταλού Καρδιναλίου, αλλά καθιερώθηκε ύστερα από πολλά χρόνια. Ως τότε ονοµάζονταν οπτικός σωλήνας. Το σύγχρονο διοπτρικό τηλεσκόπιο στηρίζεται στο τηλεσκόπιο τού Γαλιλαίου, τροποποιηµένο όµως κατά τις υποδείξεις τού συγχρόνου του Johannes Kepler ( ). Στο τηλεσκόπιο του Kepler το είδωλο έπεφτε στο κοινό εστιακό επίπεδο των δύο φακών και µπορούσε να παρατηρηθεί από τον προσοφθάλµιο φακό, που λειτουργούσε ως µικροσκόπιο. Η ιδιότητα αυτή ήταν πολύ σηµαντική για την εφαρµογή του στη συνέχεια ως σκοπευτική διάταξη στα γεωδαιτικά και αστρονοµικά όργανα µε την τοποθέτηση σταυρονήµατος πάνω στο εστιακό επίπεδο. Με την επακριβή ταύτιση του παρατηρούµενου ειδώλου του στόχου µέσω του προσοφθαλµίου προς το ταυτόχρονα ορατό σηµείο τοµής των νηµάτων του σταυρονήµατος, ο παρατηρητής προσδιορίζοντας τη διεύθυνση του τηλεσκοπίου, προσδιορίζει και τη θέση του στόχου µε µεγάλη ακρίβεια. Γύρω στα 1640 ένας Άγγλος ερασιτέχνης αστρονόµος ο William Gascoigne ( ) παρατήρησε µια αράχνη που είχε γνέσει τον ιστό της πάνω στο εστιακό επίπεδο του τηλεσκοπίου του και ο ιστός αυτός εµφανίστηκε πάνω στην εικόνα των άστρων. Αντιλήφθηκε πως ένα σηµείο ή ένα σταυρόνηµα θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να ορίζει το κέντρο του οπτικού πεδίου, έτσι ώστε το τηλεσκόπιο να µπορεί να ευθυγραµµιστεί ακριβώς προς το στόχο και να χρησιµοποιηθεί ως σκοπευτική διάταξη σε ένα οποιοδήποτε από τα παραδοσιακά αστρονοµικά όργανα. Επιπλέον, µια µετρητική συσκευή, ένα µικρόµετρο, θα µπορούσε να εισαχθεί στο εστιακό επίπεδο και να χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση µικρών γωνιακών αποστάσεων και των φαινόµενων διαµέτρων των πλανητών. Ο ίδιος ο Gascoigne κατασκεύασε και τα δύο συστήµατα. Το προσοφθάλµιο µικρόµετρό του ήταν ένα περίπλοκο όργανο, αποτελούµενο από παράλληλες κόγχες κινητές µε τη βοήθεια δύο αντιταγµένων βιδών, των οποίων η µετατόπιση καταγραφόταν από έναν δείκτη κινητό πάνω σε έναν βαθµολογηµένο δίσκο [1], [2], [10]. Δυστυχώς ο Gascoigne σκοτώθηκε στη µάχη της Μάρστον Μουρ, κατά τον εµφύλιο πόλεµο στην Αγγλία, η εργασία του όµως ήταν ήδη γνωστή στον κύκλο των συναδέλφων του. Η τεχνική του εφαρµόστηκε στην Αγγλία το 1650 από τον Christopher Wren και τον φυσικό, αστρονόµο και κατασκευαστή οργάνων, γνωστό από τη διατύπωση του φερώνυ- µου νόµου της ελαστικότητας, Robert Ηοοκe. Στο µεταξύ, το 1659 ο Huygens παρουσίασε στο βιβλίο του Systema Saturnium µια νέα µορφή προσοφθάλµιου µικροµέτρου. Εισήγαγε µια λεπτή, µεταλλική πλάκα σχήµατος τραπεζίου στο εστιακό επίπεδο του αντικειµενικού φακού, και το ποικίλο πλάτος της χρησιµοποιήθηκε ως µετρητής της φαινόµενης γωνιακής απόστασης. Εικ. 6. Ο εγκάρσιος πήχης σε αστρονοµικές (radius astronomikus) και σε τοπογραφικές εφαρµογές (radius geometricus) για τη µέτρηση αποστάσεων και υψοµετρικών διαφορών. Από το εξώφυλλο του βιβλίου Introductio Geographico Petri Apiani in Doctissimas Vermeri (1533). Η µέτρηση της απόστασης µεταξύ της σελήνης και ενός αστέρα σχετίζεται µε το πρόβληµα του προσδιορισµού του γεωγραφικού µήκους.

7 Εικ. 7. Αριστερά: Η κλίµακες και συστήµατα ανάγνωσης των α- στρονοµικών οργάνων του Hevelius. Από το βιβλίο του, Machina Coelestis (1674). Εικ. 8. Κάτω: Τετράντας του Graham υπό κατασκευή στον πάγκο βαθµονόµησης, από το βιβλίο του R. Smith, Compleat System of Optics (Κέµπριτζ, 1738). Το ε- ξάρτηµα P στην άκρη του περιστρεφόµενου περί το κέντρο βραχίονα m-n, γυαλίζει το κυκλικό τόξο του τετράντα. Αµέσως µετά την βαθµονόµηση. Ο κατακόρυφος άξονας m-r αγκυρώνεται στην οροφή του δωµατίου. Άλλες µορφές προσοφθαλµίου µικροµέτρου αναπτύχθηκαν στο Παρίσι από γάλλους κατασκευαστές οργάνων, ανάµεσά τους και ο Jean Picard. Ο Picard εκτός από την κατασκευή του µικροµέτρου, τοποθέτησε και το σταυρόνηµα στο τηλεσκόπιο και ήταν ο πρώτος που το εφάρµοσε σε αστρονοµικό γωνιοµετρικό όργανο ως σκοπευτική διάταξη. Η ηµεροµηνία της πρώτης αυτής εφαρµογής δεν είναι ακριβώς ορισµένη, όλοι ό- µως οι ιστορικοί συµφωνούν για το έτος Ακολούθησε η εφαρµογή του σε φορητούς τετράντες για γεωδαιτικές παρατηρήσεις. Με την προσθήκη του σταυρονήµατος το τηλεσκόπιο έγινε το σηµαντικότερο µετρητικό όργανο. Αργότερα, χρησιµοποιήθηκαν µικροσκόπιο εφοδιασµένα µε προσοφθάλµια µικρόµετρα για τη λήψη αναγνώσεων από τη µετρητική κλίµακα των οργάνων. Η πρώτη σηµαντική πρόοδος στο σχεδιασµό του γεωδαιτικού τηλεσκοπίου έγινε το 1758 µε την εισαγωγή από τον Άγγλο κατασκευαστή John Dollond του αχρω- µατικού στόχου, επιτρέποντας κατά συνέπεια την κατασκευή µικρότερων κατοπτρικών τηλεσκοπίων. Πριν από την εισαγωγή της εσωτερικής εστίασης, τα τηλεσκόπια των γεωδαιτικών οργάνων εστίαζαν µεταβάλλοντας την απόσταση µεταξύ του αντικειµενικού φακού και του διαφράγµατος, µετακινώντας το ένα ή το άλλο ή και τα δύο συστήµατα. Αυτό το σύστηµα είχε σηµαντικά µειονεκτήµατα, όπως για παράδειγµα κακή εστίαση σε κοντινές σκοπεύσεις, κακή ισορροπία του οργάνου εξαιτίας της µεταβολής του µήκους του τηλεσκοπίου και η δυσκολία να προφυλαχτεί από την υγρασία και τη σκόνη το εσωτερικό του τηλεσκοπίου. Λίγο πριν από το θάνατό του το 1800, ο Jesse Ramsden βελτίωσε πολύ το τηλεσκόπιο εξωτερικής εστίασης για τα τοπογραφικά όργανα, όπως έκανε και ο Short και ο Adams. O Gravatt το 1835 είχε µια περαιτέρω συµβολή µε τον υπολογισµό ενός οπτικού συστήµατος που επέτρεψε να κατασκευαστούν πολύ µικρότερα σε µήκος τηλεσκόπια. Το 1823 ο Ιταλός Porro εισήγαγε στο τηλεσκόπιο ειδικό φακό, καταφέρνοντας να φέρει σε σύµπτωση το ανάλλακτο σηµείο του µε τον άξονα περιστροφής. Η κατασκευή του πρώτου τηλεσκοπίου εσωτερικής εστίασης έγινε από τον Heinrich Wild, ο οποίος το 1908 ελάττωσε το

8 Εικ. 9. Τετράντας κατασκευασµένος από τον Robert Hooke µε µικροβατικό κοχλία για τη βαθµονόµηση του τόξου. Στις επιµέρους εικόνες δίνονται σε πιο αναλυτικά σχήµατα όλα τα εξαρτήµατα του τετράντα. µήκος του τηλεσκοπίου εισάγοντας έναν αρνητικό κινητό φακό µεταξύ του προσοφθάλ- µιου και του αντικειµενικού συστήµατος. Κατ' αυτό τον τρόπο το τηλεσκόπιο πήρε τη σύγχρονή του µορφή, µικρού µήκους, και ολόκληρο το σύστηµα έγινε αναλλατικό, αδιάβροχο και προστατευµένο από τη σκόνη [3], [5], [10]. 4. ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ Η πρώτη µηχανή βαθµονόµησης κατασκευάστηκε το 1674 από Robert Hooke για τη χάραξη των υποδιαιρέσεων της κλίµακας ενός µεγάλου αστρονοµικού τετράντα. Στη µηχανή του ο Hooke χρησιµοποίησε τον κοχλία ακριβείας, που αποτέλεσε τεχνολογική επανάσταση στην εποχή του, για να προωθήσει τον γραφέα της µηχανής από µια γραµµή της κλίµακας του οργάνου στην επόµενη. Η πρώτη µηχανική συσκευή χάραξης ολόκληρης της περιφέρειας του κύκλου, που ήταν στην ουσία µια βελτίωση της µηχανής του Hooke, κατασκευάστηκε από τον ωρολογοποιό Henry Hindley το Στη συνέχεια, διαιρετικές µηχανές κατασκευάστηκαν το 1750 από τον Daniel Ekstrom στη Στοκχόλµη και από τον Georg Brander στο Άουσµπουργκ. Ο Due de Chaulnes έφτιαξε διάφορες µηχανές από το 1760, µε χαρακτηριστικό στοιχείο ένα µικροσκόπιο για την αντιγραφή των υποδιαιρέσεων ενός πρότυπου κύκλου πάνω στο κύκλο που χάρασσε. O Bird, αναγνωρισµένος τεχνίτης βαθµονόµησης τόξων δια χειρός, χρησιµοποιούσε πρότυπο κύκλο και διαβήτη. Το 1767 δηµοσίευσε µια εργασία για ένα σύστηµα βαθµονόµησης οργάνων. Αν και οι µηχανές βαθµονόµησης προήλθαν από τις µηχανές κοπής γραναζιών των ωρολογοποιών, για την ανάπτυξή τους το κυρίαρχο ρόλο έπαιξαν τα µυθικά βραβεία που προσφέρθηκαν από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στις αρχές του δέκατου όγδοου αιώνα για τη λύση του προβλήµατος του προσδιορισµού το γεωγραφικού µήκους στα ταξίδια προς τις αποικίες. Αυτά τα βραβεία υποκίνησαν και την κατασκευή των θαλασσίων χρονοµέτρων από τον John Harrison (1736, 1759) και τους Pierre LeRoy και Ferdinand Berthoud (1763). Μετά τον προσδιορισµό του µήκους, οι κατασκευαστές οργάνων συνειδητοποίησαν ότι οι νέες τεχνικές πλοήγησης απαιτούσαν εξάντες ή οκτάντες υψηλής ακριβείας στο

9 σύστηµα ανάγνωσης, και ότι διαιρέσεις κύκλων υψηλής ακριβείας θα µπορούσαν να γίνουν σε ένα λογικό χρόνο µόνο µε µηχανικά µέσα. Παρόλα αυτά, οι κύκλοι των µεγάλων οργάνων των αστεροσκοπείων συνέχιζαν να διαιρούνται µε το χέρι µέχρι τα µέσα του 19ου αι., όταν αντικαταστάθηκαν µε κύκλους µικρότερης διαµέτρου [1], [2], [10]. Η πρώτη µηχανή του Jesse Ramsden ολοκληρώθηκε το Το 1777 ο Ramsden ε- πανασχεδίασε τη µηχανή αυτή µε πιο αυστηρά κριτήρια, χρησιµοποιώντας τα τεχνολογικά επιτεύγµατα της εποχής του και κέρδισε το βραβείο των 6,000 λιρών της Επιτροπής του Γεωγραφικού Μήκους καθώς και το δικαίωµα να χαράζει τα τόξα των ναυτικών οργάνων των Άγγλων κατασκευαστών. Η νέα µηχανή, µε δίσκο διαµέτρου 45 ιντσών, αποτέλεσε σταθµό στην ιστορία χάραξης των διηρηµένων κύκλων των θεοδόλιχων και των άλλων αστρονοµικών και ναυτικών οργάνων. Ο John Troughton κατασκεύασε παρόµοια µηχανή το 1778 και ο αδελφός του Edward µια βελτιωµένη µηχανή το 1783, χρησιµοποιώντας την αρχή του Chaulnes. Μέχρι και το πρώτο µισό του 19ου αι. κατασκευάστηκαν περίπου 60 µηχανές βαθµονόµησης, µε υψηλότερη ακρίβεια ενός δευτερολέπτου. Στο διάστηµα αυτό µελετήθηκαν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ακρίβεια του βαθµονοµηµένου κύκλου, όπως το µέταλλο του δίσκου ανάγνωσης, η θερµοκρασία της µηχανής και του δίσκου, η φθορά των γραναζιών, σφάλµατα εκκεντρότητας κ.λπ. Η λειτουργία των µηχανών αυτών βασίζεται σ ένα σύνολο οδοντωτών τροχών, οι ο- ποίοι ορίζουν το βήµα της µηχανής ανάλογα µε την ακτίνα του κύκλου που πρόκειται να υποδιαιρεθεί. Ο κυκλικός δακτύλιος που επρόκειτο να χαραχθεί, συνήθως από ασήµι ή λευκόχρυσο, ήταν τοποθετηµένος πάνω σε οριζόντιο δίσκο από ορείχαλκο, που στρεφόταν γύρω από κατακόρυφο άξονα, έτσι ώστε η επιφάνεια που κυκλικού δακτυλίου να βρίσκεται µπροστά από ειδική ακίδα από σκληρό µέταλλο. Ο κύκλος περιστρέφεται σταµατώντας περιοδικά σε σταθερούς χρόνους και τότε η ακίδα που κινείται στη διεύθυνση της ακτίνας του κύκλου χαράζει τη γραµµή της κλίµακας. Το 1848 ο William Simms αυτοµατοποίησε την περιστροφή του δίσκου και την κίνηση της ακίδας. Σύµφωνα µε τον Simms η αντιγραφή των διαιρέσεων ενός κύκλου µεγάλης διαµέτρου, που έχει βαθµονοµηθεί µε ειδική επιµέλεια, πάνω σε κύκλο µικρότερης διαµέτρου, έχει καλύτερα αποτελέσµατα από την πρωτότυπη βαθµονόµησή του. Η ιδιαίτερη δυσκολία στη διαίρεση ενός ολόκληρου κύκλου σε ίσα τόξα βρίσκεται στο γεγονός ότι το οποιοδήποτε µικρό σφάλµα στο βήµα της µηχανής εξαιτίας της φθοράς των δοντιών του οδηγού δίσκου και των γραναζιών συσσωρεύεται στο τελευταίο διάστηµα. Η δυσκολία αυτή καθιστούσε τις µηχανές ακατάλληλες να βαθµονοµήσουν τους δίσκους των µικρών οργάνων. Το πρόβληµα των κατασκευαστών ήταν να κατανείµουν το σφάλµα Εικ. 10. Εικόνα της πρώτης µηχανής βαθµονόµησης τόξου από το βιβλίο του Duc du Chaulnes, Nouvelle méthode pour diviser, 1768.

10 Εκ. 11. Τετράντας µε διπλό σύστηµα σκόπευσης, από το βιβλίο του Nicholas Bion Traite de la construction et des principaux usages des instrumens de mathematique, Στην άκρη του βαθµολογηµένου κύκλου φαίνεται και το σύστηµα των εγκάρσιων γραµµών του Tycho Brahe. του βήµατος σε όλη την περιφέρεια. Το 1803 ο Γερµανός Reichenbach κατασκεύασε στο Μόναχο µια µηχανή βαθµονόµησης κύκλων βασισµένη στην αρχή της αντιγραφής του Chaulnes. Το 1830 ο Andrew Ross σχεδίασε µια µηχανή βασισµένη σε µια εξ ολοκλήρου νέα αρχή, πετυχαίνοντας τη χάραξη µε ακρίβεια τετάρτου του δευτερολέπτου. 5. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ Στις αρχές του 18ου αι. δύο διαφορετικά συστήµατα ανάγνωσης των κύκλων των οργάνων που επιτρέπουν αυξηµένες ακρίβειες ήταν ήδη γνωστά: ο βερνιέρος και το µικροσκόπιο µε προσοφθάλµιο µικρόµετρο. Ο βερνιέρος είχε εφευρεθεί όπως έχουµε δει από τον Pierre Vernier το 1631, αλλά δεν εφαρµόσθηκε στα γεωδαιτικά όργανα πριν από τον 18 αι. [1], [3], [6], [10]. To πιο ενδιαφέρον ίσως στοιχείο στην ιστορία του τετράντα είναι το γεγονός ότι ήταν το όργανο που χρησιµοποιήθηκε ως βάση δοκιµής των διαφόρων συσκευών που επινοήθηκαν για να διευκολύνουν την ανάγνωση µε ακρίβεια της γωνιοµετρικής κλίµακας. Ο πρώτος στην προσπάθεια για τη λύση αυτού του σηµαντικού προβλήµατος είναι ο µαθη- µατικός, αστρονόµος και γεωγράφος (καλούµενος και «κοσµογράφος») Pedro Nunez ( ή ), η σηµαντικότερη µορφή στην ιστορία της ναυτικής τεχνολογίας στην Πορτογαλία, γνωστός για τις µελέτες τις σχετικές µε τη χαρτογράφηση των Ωκεανών. Στο έργο του De Crepusculis, (Λισσαβόνα 1542), η λύση του αναφέρεται στις αναγνώσεις ενός ναυτικού αστρολάβου, χρησιµοποίησε όµως µόνο το πάνω αριστερό τεταρτοκύκλιο του οργάνου αυτού. To σύστηµα ανάγνωσης που περιγράφει ο Nunez (που αργότερα ονοµάσθηκε nonius από το λατινικό όνοµα του Nunez, Nonius) είναι αρκετά πολύπλοκο. Αποτελείται από 45 οµόκεντρα τεταρτοκύκλια/κλίµακες, από τα οποία το πρώτο (ξεκινώντας από τη µικρότερη ακτίνα) είναι βαθµολογηµένο σε 46 µέρη, το δεύτερο 47, κ.λπ., το τελευταίο σε 90. Γενικά, εάν m είναι η ένδειξη της σκόπευσης στο q τεταρτοκύκλιο (που διαιρείται σε q µέρη), τότε η γωνία ύψους δίνεται σε βαθµούς από τη σχέση 90 m/q. Αν και η χρήση του nonius είναι απλή, το σύστηµα αυτό ανάγνωσης δεν έγινε ποτέ δη- µοφιλές, λόγω της δυσκολίας στη χάραξη τόσων πολλών τόξων. Ο Tycho Brahe ήταν ο µόνος που κατασκεύασε τετράντα µε το σύστηµα nonius, το απόρριψε όµως, καθώς η µέθοδος nonius είναι ανεπαρκής στην πράξη, και η εµπειρία έδειξε ότι η υποσχόµενη ακρίβεια δεν εξασφαλίζεται στην πραγµατικότητα". Ο Brahe εφάρµοσε για τη βαθµολόγηση των οργάνων του στο Ουράνιµποργκ τη διαγώνια ή εγκάρσια κλίµακα. Ο ίδιος αναφέρει ότι την είδε για πρώτη φορά σε όργανο το 1564 και αποδίδει την επινόησή της στους Homelius και Scultetius, αν και ο Robert Hooke αναφέρει ότι είναι εφεύρεση του Richard

11 Cantzlar. Η πατρότητα όµως της τεχνικής αυτής είναι άγνωστη, γιατί στη Φλωρεντία, στο Instituto e Museo di Storia della Scienza υπάρχει αστρολάβος ο οποίος είναι κατασκευασµένος το 1483 και βαθµολογηµένος µε τη µέθοδο των εγκάρσιων βαθµών. Οι σηµαντικές όµως εξελίξεις, που συνεχίστηκαν από τον γερµανούς µαθηµατικούς Cristopher Clavius και Johannes Curtius οδήγησαν τελικά στην ανάπτυξη του βερνιέρου στη µορφή που υπάρχει και σήµερα. Προσπάθησαν να απλοποιήσουν το σύστηµα ανάγνωσης nonius µειώνοντας τον αριθµό των οµόκεντρων ηµικυκλίων, αλλά και διαιρώντας τα σε αριθµό ίσων µερών τέτοιον, ώστε η διαίρεση να προκύψει µε την εφαρµογή συνεχών διχοτοµήσεων (όπως ο αριθµός 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1). Ο Clavius τελικά πρότεινε να σχεδιασθεί η αναλογική κλίµακα σε ένα βοηθητικό τεταρτοκύκλιο µε ακτίνα ίση µε αυτήν της κύριας κλίµακας του τετράντα, και τέτοια ώστε το εύρος των 61 βαθµών να τη διαιρεί σε 60 ίσα µέρη, όπου θα διαβάζονται τα υπόλοιπα λεπτά µε τη βοήθεια Εκ. 12. Το προσοφθάλµιο µικρόµετρο του µικροσκοπίου ανάγνωσης του Edward Troughton, (1791). ενός διαβήτη. Το τελικό βήµα το έκανε ο Γάλλος µαθηµατικός Pierre Vernier ( ) και δηµιούργησε το 1631 τον βερνιέρο, ενώνοντας τη βοηθητική κλίµακα του Clavius µε το σκοπευτικό κανόνα του τετράντα, έτσι ώστε οι δύο κλίµακες να µπορούν να διαβαστούν ταυτόχρονα, η µια σε σχέση µε την άλλη [1], [2], [10]. Ο βερνιέρος αγνοείται όλον τον 17ο αι. και ο πρώτος µεγάλος αστρονόµος που τον χρησιµοποίησε ήταν ο Hevelius, περίπου το δεύτερο τέταρτο του 18ου αι., εποχή που αρχίζει να αναπτύσσεται η τεχνολογία κατασκευής οργάνων. Από το 1786 ο John Smeaton υποστηρίζει την εγκατάλειψη του βερνιέρου και την αντικατάστασή του από το µικρόµετρο. Το 1805, ο Άγγλος εφευρέτης και κατασκευαστής µηχανών Henry Maundsley ( ) κατασκευάζει το πρώτο µικρόµετρο µε αναγνώσιµη ακρίβεια 1/10,000 της ίντσας [6]. Τα µειονεκτήµατα του βερνιέρου ήταν το απαιτούµενο µεγάλο τόξο και η χαµηλή α- κρίβεια στην ανάγνωση του δίσκου εξαιτίας της δυσκολίας στη σύµπτωση και της διαφοράς φωτισµού στα δύο όρια της χαραγής. Όταν αυξήθηκαν οι απαιτήσεις ακριβείας στο σύστηµα ανάγνωσης, µετά το τηλεσκόπιο και την ανάπτυξη των µηχανών βαθµονόµησης, ο βερνιέρος δεν χρησιµοποιήθηκε τόσο ως µέσο µέτρησης των κλασµατικών µερών ενός κύκλου. Διατηρήθηκε µόνο στα όργανα χαµηλότερης τάξης, εξαιτίας του χαµηλού σχετικά κόστους. Η απάντηση στις µετρήσεις ακριβείας ήταν η επαναληπτική µέθοδος, η κατασκευή του επαναληπτικού κύκλου του Borda τον 17ο αι. και του πρώτου επαναληπτικού θεοδολίχου, που κατασκευάστηκε από τον Γερµανό Reichenbach. Τόσο ο επαναληπτικός κύκλος, όσο και ο επαναληπτικός θεοδόλιχος, χρησιµοποιούν βερνιέρο στο σύστηµα ανάγνωσης, οι µετρήσεις όµως δεν παύουν να είναι επηρεασµένες από το σφάλµα χάραξης και από το σφάλµα εκκεντρότητας του δίσκου. Οι επιδράσεις των σφαλµάτων αυτών µειώθηκαν στους µεγάλους θεοδολίχους του Ramsden, όπου χρησιµοποιεί µικροσκόπια µε µικροµετρικό προσοφθάλµιο σύστηµα που επιτρέπουν την ανάγνωση της κλίµακας του δίσκου µε ακρίβεια της τάξης του δευτερολέπτου. Στον πρώτο θεοδόλιχο του 1787 τα µικροσκόπια ανάγνωσης είναι δύο, σε αντιδια- µετρικές θέσεις του δίσκου. Στο δεύτερο θεοδόλιχο, του 1790, τα µικροσκόπια είναι τέσσερα. Όπως ο βερνιέρος, το µικροσκόπιο ως σύστηµα ανάγνωσης χρησιµοποιήθηκε αρχι-

12 κά στα αστρονοµικά όργανα, κατόπιν στα γεωδαιτικά, και καθιερώθηκε τελικά ως το σύστηµα ανάγνωσης των οργάνων υψηλής ακριβείας. Το σύστηµα αυτό ανάγνωσης του Ramsden βελτιώθηκε από τον Edward Troughton το Το µικροσκόπιο µε µικροµετρικό προσοφθάλµιο του Troughton βασίζεται στη µέτρηση του µήκους της διαδροµής ενός δείκτη µέχρι αυτός να συµπέσει µε την προηγούµενη χαραγή του δίσκου. Ο δείκτης, αποτελείται από δύο παράλληλα νήµατα και βρίσκεται πάνω σ έναν φορέα, που µετακινείται µε τη βοήθεια ενός τυµπάνου. Με µια πλήρη περιστροφή του τυµπάνου ο δείκτης µετακινείται κατά µήκος µιας υποδιαίρεσης της κλίµακας. Η περιστροφή του τυµπάνου καταγράφεται σε ειδική κλίµακα, και έτσι προκύπτει η ανάγνωση του κλασµατικού µέρους µεταξύ δύο χαραγών του δίσκου [3], [5], [8]. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Bennett, J.A. (1987): The Divided Circle. A History of Instruments for Astronomy, Navigation and Surveying. Phaidon-Christie s. [2] Brooks, Randall C. (1991): The development of the Micrometer in the Seventeeth, Eightenth and Nineteenth Centuries. Journal of the History of Astronomy 22, pp [3] Chapman, A. (1995): Dividing the Circle: The Development of Critical Angular Measurement in Astronomy nd ed. New York: Horwood. [4] Chapman, A. (1996): Astronomical Instruments and Their Users. Variorum, [5] Cox, R. C. (1986): The Development of Surveying Instrumentation Survey Review, No. 219, pp (Part 1), No. 220, pp (Part 2). [6] Δούκας, Ι.Δ. (2005): Η Ιστορική Εξέλιξη της Επιστήµης της Μετρολογίας, Συνέδριο: Η ε- ξέλιξη των οργάνων, των µεθόδων και των συστηµάτων µετρήσεων των επιστηµών της α- ποτύπωσης στην Ελλάδα, σελ , 15-16/4/2005, Θεσσαλονίκη. [7] Hoskold, H. D. (1893): Historical notes upon ancient and modern Surveying Instruments. Transactions of the American Society of Civil Engineers, Vol. 30, Νο. 639, pp [8] Καλτσίκης, Χ. και Δ. Ρωσσικόπουλος (2003): Η εξέλιξη των γεωδαιτικών οργάνων µέχρι τις αρχές του 20 ου αι. Φύλλα Χάρτη Βόρειας Ελλάδας. Η πρώτη απεικόνιση. Επιµ. Ε. Λιβιεράτος, Εθνική Χαρτοθήκη. [9] Kiely, E. (1947): Surveying Instruments. Their History. Carben Surveying Reprints. [10] Ρωσσικόπουλος, Δ. (2006): Μέτρον Γεωµετρικόν. Η ιστορία των επιστηµών της αποτύπωσης. Εκδόσεις Ζήτη. [11] Σώκος, Α (1968): Γεωδαισία και Γεωµετρογραφία. Γεωµετρογραφικαί µελέται Εκδόσεις.

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007 ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Ζωγράφος Αθήνα Τηλ.: 210 772 2666 2668, Fax: 210 772 2670 ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ρολόγια. Τανανάκη Ειρήνη. Μαθήτρια Β1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Τα Ρολόγια. Τανανάκη Ειρήνη. Μαθήτρια Β1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Τα Ρολόγια Τανανάκη Ειρήνη Μαθήτρια Β1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής : Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γεωμετρικές κατασκευές Σκοπός των σημειώσεων αυτών είναι να υπενθυμίζουν γεωμετρικές κατασκευές, που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο μάθημα της παραστατικής γεωμετρίας, της προοπτικής, αξονομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικά σπούδασε Ιατρική, όμως ο καθηγητής του Οστίλιο Ρίτσι (μαθηματικός) τον έστρεψε στις Θετικές Επιστήμες.

Αρχικά σπούδασε Ιατρική, όμως ο καθηγητής του Οστίλιο Ρίτσι (μαθηματικός) τον έστρεψε στις Θετικές Επιστήμες. Γαλιλαίος (1581-1643) Γεννήθηκε στην Πίζα το 1581 Αρχικά σπούδασε Ιατρική, όμως ο καθηγητής του Οστίλιο Ρίτσι (μαθηματικός) τον έστρεψε στις Θετικές Επιστήμες. Ως δευτεροετής φοιτητής ανακάλυψε: 1. Τον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε.

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. «Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Μπολοτάκης Γιώργος Μαθηματικός, Επιμορφωτής Β επιπέδου, Διευθυντής Γυμνασίου Αγ. Αθανασίου Δράμας, Τραπεζούντος 7, Άγιος Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2008-2009 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας

Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2008-2009 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2008-2009 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Χρόνος - Ρολόι Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β1 pcneo Σαμπαθιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Το πείραμα του Ερατοσθένη και η μέτρηση της περιφέρειας της Γης

Το πείραμα του Ερατοσθένη και η μέτρηση της περιφέρειας της Γης Το πείραμα του Ερατοσθένη και η μέτρηση της περιφέρειας της Γης Οδηγός για τον εκπαιδευτικό Περιεχόμενα Προετοιμασία δραστηριότητας Α. Υλικά και φύλλα εργασίας 3 Β. Εγκατάσταση του προγράμματος "Google

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό.

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό. ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ O διαιρέτης είναι μηχανουργική συσκευή, με την οποία μπορούμε να εκτελέσουμε στην επιφάνεια τεμαχίου (TE) κατεργασίες υπό ίσες ακριβώς γωνίες ή σε ίσες αποστάσεις. Το ΤΕ είναι συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Να το πάρει το ποτάµι;

Να το πάρει το ποτάµι; Να το πάρει το ποτάµι; Είναι η σκιά ενός σώµατος που το φωτίζει ο Ήλιος. Όπως η σκιά του γνώµονα ενός ηλιακού ρολογιού που µε το αργό πέρασµά της πάνω απ τα σηµάδια των ωρών και µε το ύφος µιας άλλης εποχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αφιερωµένη στη µνήµη της Φυσικού Σύλβιας Γιασουµή Κυριακή, 19 Μαρτίου, 2006 Ώρα: 10:30-13:30 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από έξι

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων

Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Δημήτρης Δεληκαράογλου Αναπλ. Καθ., Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Επισκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε βασικά όργανα του εργαστηρίου (διαστηµόµετρο, µικρόµετρο, χρονόµετρο) προκειµένου να: Να µετρήσουµε την πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.1 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.1 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 203 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.1 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Οι βασικοί στόχοι της Τεχνολογίας Παραγωγής είναι σε πρώτο στάδιο η μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη υφισταμένων ή νέων τεχνολογιών-διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις γεωµετρικών µεγεθών µε χρήση διαστη- µόµετρου, µικρόµετρου και σφαιρόµετρου

Μετρήσεις γεωµετρικών µεγεθών µε χρήση διαστη- µόµετρου, µικρόµετρου και σφαιρόµετρου Μ7 Μετρήσεις γεωµετρικών µεγεθών µε χρήση διαστη- µόµετρου, µικρόµετρου και σφαιρόµετρου A. Προσδιορισµός της πυκνότητας στερεού σώµατος B. Εύρεση της εστιακής απόστασης συγκλίνοντα φακού. Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Βασικός Πίνακας Μοίρες (Degrees) Ακτίνια (Radians) ΓΩΝΙΕΣ 0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Έστω ότι θέλω να μετατρέψω μοίρες σε ακτίνια : Έχω μία γωνία σε φ μοίρες. Για να την κάνω σε ακτίνια, πολλαπλασιάζω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ Η κίνηση των πλανητών είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης 2 κινήσεων: μίας περιστροφής γύρω από τον Ήλιο, η περίοδος της οποίας μας δίνει το έτος κάθε πλανήτη, και πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ Τα σάκχαρα είναι το σημαντικότερο συστατικό του γλεύκους, καθώς η περιεκτικότητά του σε αυτά καθορίζει τον αλκοολικό βαθμό του οίνου που θα προκύψει μετά την αλκοολική

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ. Αρχαϊκή Εποχή και στο Ισλάμ. Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012»

Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ. Αρχαϊκή Εποχή και στο Ισλάμ. Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χαρτογραφία στην Αρχαϊκή Εποχή και στο Ισλάμ Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ LOGO ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ΤΑΞΗ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ LOGO ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ΤΑΞΗ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ LOGO ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ΤΑΞΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Γράψτε πρόγραμμα σχεδίασης ενός τετραγώνου πλευράς 100. επανάλαβε 4 [μπ 100 δε 90] 2. Γράψτε πρόγραμμα σχεδίασης ενός ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 100.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή. 1. Ποια μεγέθη λέγονται φυσικά μεγέθη; Πως γίνεται η μέτρησή τους; Οι ποσότητες που μπορούν να μετρηθούν ονομάζονται φυσικά μεγέθη. Η μέτρησή

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωδαισία σήμερα. Μια σύντομη εισαγωγή για το γήινο πεδίο βαρύτητας. Διδάσκων Δημήτρης Δεληκαράογλου

Η Γεωδαισία σήμερα. Μια σύντομη εισαγωγή για το γήινο πεδίο βαρύτητας. Διδάσκων Δημήτρης Δεληκαράογλου ΤΕΠΑΚ, Γεωδαισία IV Μια σύντομη εισαγωγή για το γήινο πεδίο βαρύτητας Διδάσκων Δημήτρης Δεληκαράογλου Η Γεωδαισία σήμερα νοείται ως η επιστήμη με αντικείμενο τρεις βασικούς τομείς: Tον προσδιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Û Ì Î È ÔÈ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙË Ë

ΔÔ Û Ì Î È ÔÈ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙË Ë ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔÔ Û Ì Î È ÔÈ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙË Ë Tα βασικά σημεία του μαθήματος Η Γη είναι ένα ουράνιο σώμα, που κινείται συνεχώς στο διάστημα. Το σχήμα της είναι γεωειδές, δηλαδή είναι ελαφρά συμπιεσμένο στις κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Απριλίου, 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση. Γενικές οδηγίες: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 3.6 ΕΜΝ ΚΥΚΛΙΚΥ ΤΜΕ ΘΕΩΡΙ 1. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας µ ο : Ε = πρ. µ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου και π ο γνωστός αριθµός. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας α rad: Ε = 1 αρ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Η Λ Ι Α Κ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Η Λ Ι Α Κ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Η Λ Ι Α Κ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Αναγνωστοπούλου Στρατηγούλα (5553), Σταυρίδη Δήμητρα (5861) 1 ΛΙΓΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 1.1 Η κίνηση της Γης Η Γη κινείται με τρεις τρόπους: περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της σε 24h,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΠΛΑ ΑΣΤΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ Μανόλης Καπετανάκης (mkapet@yahoo.com) Ελληνική Αστρονομική Ένωση

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΠΛΑ ΑΣΤΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ Μανόλης Καπετανάκης (mkapet@yahoo.com) Ελληνική Αστρονομική Ένωση ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΠΛΑ ΑΣΤΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ Μανόλης Καπετανάκης (mkapet@yahoo.com) Ελληνική Αστρονομική Ένωση Περίληψη: Λέγοντας «μέτρηση διπλού άστρου» εννοούμε τη μέτρηση δύο γωνιών, της «γωνίας θέσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 Συσκευή Κεκλιμένου Επιπέδου Πολλαπλών Χρήσεων 1.1 Συναρμολόγηση Οριζοντίωση σχήμα 1 σχήμα 2 σχήμα 3 σχήμα 4 σχήμα 5 σχήμα 6 ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 1 Απαιτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Γωνιακές Ποσότητες Διανυσµατικός Χαρακτήρας των Γωνιακών Ποσοτήτων Σταθερή γωνιακή Επιτάχυνση Ροπή Δυναµική της Περιστροφικής Κίνησης, Ροπή και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 11-Μάη-2015

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 11-Μάη-2015 ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 11-Μάη-2015 Πριν ξεκινήσετε συµπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας) στο πάνω µέρος της σελίδας αυτής. Για τις λύσεις των ασκήσεων θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Να υπολογίζουν αποστάσεις με τη βοήθεια ημ. και συν. Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τους τριγωνομετρικούς πίνακες στους υπολογισμούς τους.

Να υπολογίζουν αποστάσεις με τη βοήθεια ημ. και συν. Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τους τριγωνομετρικούς πίνακες στους υπολογισμούς τους. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Νίκος Γ. Τόμπρος Ενότητα : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ Περιεχόμενα ενότητας Τριγωνομετρικοί οξείας γωνίας αριθμοί Διδακτικοί στόχοι Διδακτικές οδηγίες - επισημάνσεις Πρέπει οι μαθητές να γνωρίζουν:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άσκηση 4. Διαφράγματα. Θεωρία Στο σχεδιασμό οπτικών οργάνων πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από το πού και πώς σχηματίζεται το είδωλο ενός

Διαβάστε περισσότερα

Το Τηλεσκόπιο. Ιάκωβος Τζώκας. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το Τηλεσκόπιο. Ιάκωβος Τζώκας. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το Τηλεσκόπιο Ιάκωβος Τζώκας Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Ημερομηνία: 29/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ. Βάρος: 500 gr

ΕΡΓΑΛΕΙΟ. Βάρος: 500 gr ΟΝΟΜΑ Αλφάδι Μεταλλικό πλαίσιο που συγκρατεί μικρό γυάλινο σωλήνα με νερό και φυσαλίδα αέρα. Διαστάσεις: Μήκος ~ 30cm Βάρος: 500 gr Επαλήθευση οριζόντιου επιπέδου. Τρόπος Χρήσης: (πως χρησιμοποιείται το

Διαβάστε περισσότερα

Το μέτρο σύγκρισης για ακρίβεια: Τεχνολογία μέτρησης Bosch.

Το μέτρο σύγκρισης για ακρίβεια: Τεχνολογία μέτρησης Bosch. Το μέτρο σύγκρισης για ακρίβεια: Τεχνολογία μέτρησης Bosch. Μέτρηση PLR 25, PLR 50 και PMB 300 L. Χωροστάθμηση PCL 10, PCL 20, PLT 2 και PLL 5. Ανίχνευση PDO Multi και PDO 6. 1619GU1016 GR Τυπωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 4Ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 4Ο Όνοµα:... Ηµεροµηνία:... Βαθµός : ΘΕΜΑ Ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Όταν ένα σώµα πραγµατοποιεί µόνο στροφική κίνηση : α) όλα τα σηµεία του έχουν την ίδια γραµµική ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ. ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ. 1 η εκδρομή (21/11/05): Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ. ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ. 1 η εκδρομή (21/11/05): Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ. ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ 1 η εκδρομή (21/11/05): Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο. Στόχοι: Οι εκπαιδευόμενοι: Να ενημερωθούν για το σύμπαν. Να παρατηρήσουν τα ουράνια σώματα. Να σκεφτούν -να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ Διαμόρφωση Σπειρώματος Το σπείρωμα δημιουργείται από την κίνηση ενός παράγοντος σχήματος (τρίγωνο, ορθογώνιο κλπ) πάνω σε έλικα που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΡΟΠΩΝ ΣΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΡΟΠΩΝ ΣΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΡΟΠΩΝ ΣΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Aπό τo βιβλίο Heinz Grohe: Otto und Dieselmotoren. 9 Auflage, Vogel Buchverlag 1990. Kεφάλαιο 2: Mechanische Grundlagen Επιμέλεια μετάφρασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές ενότητες Στόχος

Διδακτικές ενότητες Στόχος Η διδασκαλία του τριγωνομετρικού κύκλου με τον παραδοσιακό τρόπο στον πίνακα, είναι μία διαδικασία όχι εύκολα κατανοητή για τους μαθητές, με αποτέλεσμα τη μηχανική παπαγαλίστικη χρήση των τύπων της τριγωνομετρίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜηχανισμΟς ΑντικυθΗρων

ΜηχανισμΟς ΑντικυθΗρων Με δυο λόγια Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων ήταν ένας αναλογικός υπολογιστής εκπληκτικής τεχνολογίας. Κατασκευάστηκε πριν από 2000 χρόνια και χρησιμοποιείτο για τον ακριβή υπολογισμό της θέσης του Ηλίου,

Διαβάστε περισσότερα

της ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ

της ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ Οδηγίες Χρήσης της ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Αθήνα 2010-1- Με τη γεωλογική πυξίδα μπορούμε να μετρήσουμε τα στοιχεία των επιπέδων των γεωλογικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

πάντοτε το σωστό εργαλείο.

πάντοτε το σωστό εργαλείο. Θέλετε ακόμα περισσότερες ιδέες; Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.bosch.gr και πάρτε ιδέες γύρω από τη διακόσμηση και το σχεδιασμό του σπιτιού σας. Εδώ δε θα βρείτε μόνο συμβουλές και τεχνάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ. Τεταρτημόρια

ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ. Τεταρτημόρια ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ Οι οίκοι είναι ένα από τα κυριότερα ερμηνευτικά μέσα που χρησιμοποιεί η αστρολογία. Μαζί με τους πλανήτες, τα ζώδια και τις όψεις αποτελούν τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1. α. Τι γνωρίζετε για την Ευκλείδεια διαίρεση; Πότε λέγεται τέλεια; β. Αν σε μια διαίρεση είναι Δ=δ, πόσο είναι το πηλίκο και

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ Φυσική Β Γυμνασίου Εισαγωγή Τα πάντα γύρω μας κινούνται. Στο διάστημα όλα τα ουράνια σώματα κινούνται. Στο μικρόκοσμο συμβαίνουν κινήσεις που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε άμεσα.

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων Β τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και Γ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων Β τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και Γ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ Αν.

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ Αν. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ Αν. καθηγητής ΣΝΔ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Για τη δραστηριότητα χρησιμοποιούνται τέσσερεις χάρακες του 1 m. Στο σχήμα φαίνεται το πρώτο δέκατο κάθε χάρακα.

Για τη δραστηριότητα χρησιμοποιούνται τέσσερεις χάρακες του 1 m. Στο σχήμα φαίνεται το πρώτο δέκατο κάθε χάρακα. Σημαντικά ψηφία Η ταχύτητα διάδοσης του φωτός είναι 2.99792458 x 10 8 m/s. Η τιμή αυτή είναι δοσμένη σε 9 σημαντικά ψηφία. Τα 9 σημαντικά ψηφία είναι 299792458. Η τιμή αυτή μπορεί να δοθεί και με 5 σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

μαθηματικά β γυμνασίου

μαθηματικά β γυμνασίου μαθηματικά β γυμνασίου Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή ενός εκ των συγγραφέων Σειρά: Γυμνάσιο, Θετικές Επιστήμες Μαθηματικά Β Γυμνασίου, Βασίλης Διολίτσης Ιωάννα Κοσκινά Νικολέττα Μπάκου Θεώρηση Κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ένα σύστηµα εκκρεµούς όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα: Πάνω στη µάζα Μ επιδρά µια οριζόντια δύναµη F l την οποία και θεωρούµε σαν είσοδο στο σύστηµα. Έξοδος του συστήµατος θεωρείται η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

e-learning στην Αρχαιοαστρονομία (Επίδραση αστρονομίας στους πολιτισμούς και Εκμάθηση ψηφιακών τεχνικών)

e-learning στην Αρχαιοαστρονομία (Επίδραση αστρονομίας στους πολιτισμούς και Εκμάθηση ψηφιακών τεχνικών) (σύντομα δημοσιοποιούνται τα νέα Πιστοποιημένα Προγράμματα δια βίου του Παν/μιου Αιγαίου στο https://e-epimorfosi.aegean.gr. Σας προωθούμε εκ των προτέρων ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμά μας) e-learning

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ Αλέξανδρος Γ. αµανάκις ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ Το διαθλαστικό µέσο που µεταβάλλει την κατεύθυνση µιας φωτεινής δέσµης, δεν επηρεάζει όµως την κλίση των ακτίνων της, είναι το πρίσµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Η κλίµακα των διαστάσεων της ύλης από τα στοιχειώδη σωµάτια έως τα όρια του Σύµπαντος. Το παραπάνω σχήµα προέρχεται απο το βιβλίο του E. Hecht Physics Brooks 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά.

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. 1 Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. Ψάχνοντας από το εσωτερικό κάποιων εφημερίδων μέχρι σε πιο εξειδικευμένα περιοδικά και βιβλία σίγουρα θα έχουμε διαβάσει ή θα έχουμε τέλος πάντων πληροφορηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005. Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005. Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005 Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η µελέτη των εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας

Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας Κεφάλαιο 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας. Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 5.1 Γωνία διεύθυνσης. 5. Πρώτο θεμελιώδες πρόβλημα. 5.3 εύτερο θεμελιώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011 8:30 11:30

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Γεωµετρία Α Γυµνασίου Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Ευθεία γραµµή Ορισµός δεν υπάρχει. Η απλούστερη από όλες τις γραµµές. Κατασκευάζεται µε τον χάρακα (κανόνα) πάνω σε επίπεδο. 1. ύο σηµεία ορίζουν την θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός: Έλλειψη είναι ένα σύνολο σημείων τέτοιων ώστε το άθροισμα των αποστάσεων κάθε σημείου από τις δύο εστίες να είναι σταθερό.

Ορισμός: Έλλειψη είναι ένα σύνολο σημείων τέτοιων ώστε το άθροισμα των αποστάσεων κάθε σημείου από τις δύο εστίες να είναι σταθερό. Η κατασκευή με τις δύο πινέζες και το νήμα Στη δραστηριότητα αυτή θα εξερευνήσετε ίσως την πλέον κοινή μέθοδο κατασκευής μιας έλλειψης. Προκειμένου να θέσετε το πλαίσιο για την κατασκευή αυτή, πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2.0 Ελληνικά. Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Εγχειρίδιο Χρήσης

Έκδοση 2.0 Ελληνικά. Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 2.0 Ελληνικά Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Εγχειρίδιο Χρήσης NA720/724/728/730/730 plus, Εισαγωγή Εισαγωγή 2 Αγορά Συγχαρητήρια για την αγορά του Leica NA720/724/728/730/730 plus. Το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β (ΓΕ.010.0) Η βάση είναι χυτοσιδηρά και διαστάσεων 20 cm περίπου x 12 cm περίπου x 1 cm περίπου, και εδράζεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

SMART Notebook 11.1 Math Tools

SMART Notebook 11.1 Math Tools SMART Ntebk 11.1 Math Tls Λειτουργικά συστήματα Windws Οδηγός χρήστη Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEEING-GR ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2005

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEEING-GR ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEEING-GR ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 3,0 Seeing X Seeing Y 2,5 2,0 SEEING (") 1,5 1,0 0,5 0,0 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 JD=2452727+ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διαγωνίσματα 2014-2015 1 ο Διαγώνισμα Θεματικό πεδίο: Επαναληπτικό (Οριζόντια ολή Κυκλική Κίνηση Κρούσεις) Ημερομηνία 16 οεμβρίου 2014 Διάρκεια Επιμέλεια 2 Ώρες ΘΕΜΑ 1 25

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας µε απάντηση Φυσικής Γ Γυµνασίου (ταλαντώσεις)

Ερωτήσεις θεωρίας µε απάντηση Φυσικής Γ Γυµνασίου (ταλαντώσεις) Ερωτήσεις θεωρίας µε απάντηση Φυσικής Γ Γυµνασίου (ταλαντώσεις) Πότε µια κίνηση λέγεται περιοδική; Να γράψετε τρία παραδείγµατα. Μια κίνηση λέγεται περιοδική όταν επαναλαµβάνεται σε ίσα χρονικά διαστήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Οι χάρτες των 850 Hpa είναι ένα από τα βασικά προγνωστικά επίπεδα για τη παράµετρο της θερµοκρασίας. Την πίεση των 850 Hpa τη συναντάµε στην ατµόσφαιρα σε ένα µέσο ύψος περί

Διαβάστε περισσότερα