ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Π. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Π. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Π. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΒΔΡΟΗ 1, Σ.Κ , ΒΔΡΟΙΑ ΣΗΛ. ΟΙΚΙΑ , ΣΗΛ. ΓΡΑΦΔΙΟΤ , ΣΗΛΔΟΜΟΙΟΣΤΠΟ (FAX) , ΚΙΝ ΠΡΟΧΠΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηκ/ληα γέλλεζεο: 30/01/1977 Σόπνο γέλλεζεο: Αζήλα Σόπνο θαηνηθίαο: Βέξνηα ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ν Γεληθό Λύθεην Βέξνηαο Απνιπηήξην κε γεληθφ βαζκφ 18 & 8/ Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Δηζαγσγή κε ππνηξνθία ηνπ Ι.Κ.Τ. (Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ), ιφγσ ηεο ζεηξάο εηζαγσγήο (2 νο ) 2000 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Διπλωμαηούτος Πολιηικός Μητανικός Δίπλωμα επιπέδοσ Master κε βαζκφ «7,18» - ζεηξά απνθνίηεζεο: 5 νο 2010 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Διδάκηωρ Πολιηικός Μητανικός Σσγκοινωνιολόγος 1 νο Γηδάθηνξαο ηνπ πγθνηλσληαθνχ Σνκέα ηνπ Σκήκαηνο Διδακηορικό Δίπλωμα κε βαζκφ «άξηζηα» Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: «Βειηηζηνπνίεζε Αλαβάζκηζεο θαη πληήξεζεο Οδηθνχ Γηθηχνπ κέζσ Αμηνιφγεζεο Λεηηνπξγηθψλ θαη Γεσκεηξηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ» 2012 Αλώηαηε ρνιή Παηδαγωγηθήο & Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) Γεληθό Σκήκα Παηδαγωγηθώλ Μαζεκάηωλ Δηήζην Πξφγξακκα Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο (Δ.Π.ΠΑΙ.Κ.), Θεζζαινλίθε (ζεηξά εηζαγσγήο: 1 νο ) Επάρκεια ζηην Παιδαγωγική και Διδακηική Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 1

2 2012 Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ) ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ & Σερλνινγίαο Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ «Πεξηβαιινληηθόο ρεδηαζκόο Έξγωλ Τπνδνκήο» Μεηαπηστιακό Δίπλωμα Ειδίκεσζης (Master of Science) Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή: «Αξρηθή Δθηίκεζε ηνπ Τδαηηθνχ Απνηππψκαηνο Αζθαιηνκίγκαηνο γηα Έξγα Οδνπνηίαο» ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 25/04-10/05/2002 Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ) Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο εκηλάξην «Project Management» 09-13/12/2002 Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ) Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο εκηλάξην «πλζήθεο Άλεζεο θαη Τγηεηλήο ζηα Κηίξηα» 26-30/05/2003 Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ) Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο εκηλάξην «Κνηλνηηθνί Πεξηβαιινληηθνί Καλνληζκνί EMAS & ECO-LABEL» 15-17/12/2003 Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΔΣΔ) Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζωπηθνύ Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Σερληθέο Αμηνινγήζεηο» 19-23/01/2004 Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ) Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο εκηλάξην «Καηαζθεπέο απφ Φέξνπζα Σνηρνπνηία: Καλνληζκφο, Βιάβεο, Απνθαηάζηαζε» 20-21/11/2004 Αληηπξνζωπεία ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα θαη Δπξωπαϊθό Κέληξν Δπηθνηλωλίαο, Πιεξνθόξεζεο θαη Πνιηηηζκνύ (ΔΚΔΠΠ) Γηαιέμεηο ζε «Θέκαηα Δπξσπατθήο Δλνπνίεζεο γηα Δθπαηδεπηηθνχο Λεηηνπξγνχο» 23-27/05/2005 Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ) Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο εκηλάξην «Πξνζεηζκηθέο θαη κεηαζεηζκηθέο επεκβάζεηο επηζθεπήο θαη ελίζρπζεο θηηξίσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα» 10/10-18/11/2005 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ΔΛΙΝΤΑΔ) Παξάξηεκα Θεζ/λίθεο εκηλάξην «Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα Πξφιεςε Αηπρεκάησλ» Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 2

3 18/09/ Δζληθό Κέληξν Πηζηνπνίεζεο (ΔΚΔΠΙ) 18/03/2007 Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηψλ πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο» από ην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο «ΚΔΚ ΓΑΙΑ ΑΜΚΔ» 19-26/11/2008 Γίθηπν Αλαπηπμηαθώλ Δηαηξηώλ (ΑΝΔΣ) Κ. Μαθεδνλίαο Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε πκβνχισλ ζε Θέκαηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο» 22-26/06/2009 Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ) Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο εκηλάξην «Δλεξγεηαθφο ρεδηαζκφο Νέσλ θαη Τθηζηάκελσλ Κηηξίσλ» 12/10/2009 Δκπνξηθήο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΔΜΣΔ) Δκπνξηθή Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Σνκέαο Δθηηκήζεωλ Δθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην «Δθηηκεηηθέο Μέζνδνη» 19/10-16/11/2009 Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνύ Δκπνξίνπ (ΔΔΔ) Κέληξν Αλάπηπμεο Διιεληθνύ Δκπνξίνπ (ΚΑΔΛΔ) & Δκπνξηθόο ύιινγνο Βέξνηαο Δπηκνξθωηηθό Πξόγξακκα Καηάξηηζεο «Φπρνινγία Πειάηε Καηαλαισηή» 07/02-18/03/2011 Σ.Δ.Ι. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Κνλδπιίωλ θαη Έξεπλαο Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε Κηηξίσλ, Δγθαηαζηάζεσλ Θέξκαλζεο θαη Κιηκαηηζκνχ» 20/05/2011 Γηεζλέο Παλεπηζηήκην Διιάδνο ρνιή Δπηζηεκώλ Σερλνινγίαο θαη ECOCITY Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο Δζπεξίδα «Οηθνινγηθή Μεηαθίλεζε ζηε Θεζζαινλίθε» 25/06/2011 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δθηηκεηηθήο (ΔΛ.Ι.Δ.) Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα «Αλάιπζε Δθηηκεηηθψλ Πξνηχπσλ & Δκβάζπλζε ζηε Μέζνδν DCF θαη ηελ εθαξκνγή ηεο, θαηά ηα IVS» 01/02-20/03/2012 Σ.Δ.Ι. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ππνςεθίσλ κνλίκσλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ «Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε Κηηξίσλ, Δγθαηαζηάζεσλ Θέξκαλζεο θαη Κιηκαηηζκνχ» 04/02/2012 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δθηηκεηηθήο (ΔΛ.Ι.Δ.) Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα «Η Πνξεία ηεο Κηεκαηαγνξάο ζηε Β. Διιάδα» Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 3

4 05/02/2012 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δθηηκεηηθήο (ΔΛ.Ι.Δ.) Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα «Σα Φνξνινγηθά ηεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο» 18-19/02/2012 ύιινγνο Δθηηκεηώλ Διιάδνο (.ΔΚ.Δ.) Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην Μειψλ ΔΚΔ γηα Πηζηνπνίεζε θαηά REV 01/07/2012 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δθηηκεηηθήο (ΔΛ.Ι.Δ.) Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα «Δθηηκεηηθά δεηήκαηα θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο» 07/07/2012 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δθηηκεηηθήο (ΔΛ.Ι.Δ.) Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα «Οη δηαηάμεηο ηνπ Νένπ Γ.Ο.Κ. θαη ε ζεκαζία ηνπο» 10-12/09/2012 Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΔΣΔ) Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Δθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην «Σερληθέο Αμηνινγήζεηο» 29/09/2012 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δθηηκεηηθήο (ΔΛ.Ι.Δ.) Δθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην «ηνηρεία Λνγηζηηθήο θαη Αλάιπζεο Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ γηα Δθηηκεηέο» 16/02/2013 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δθηηκεηηθήο (ΔΛ.Ι.Δ.) Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα «Η πνξεία ηεο θηεκαηαγνξάο ζηε Β. Διιάδα» 13/04/2013 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δθηηκεηηθήο (ΔΛ.Ι.Δ.) Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα «Αλάιπζε εηδηθψλ εθηηκεηηθψλ δηαδηθαζηψλ» 27/04/2013 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δθηηκεηηθήο (ΔΛ.Ι.Δ.) Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα «Η ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο Αθηλήησλ θαη ε Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα» 14/05/2013 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Δπηζηεκνληθή εζπεξίδα «Κφζηνο Έξγσλ Οδνπνηίαο κε Έκθαζε ζηελ Καηαζθεπή Απηνθηλεηνδξφκσλ» 21-24/05/2013 European Cooperation in Science and Technology (COST) 1 st Training School Autonomic Road Transport Systems: foundation and techniques, Paris, France. 25/05/2013 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δθηηκεηηθήο (ΔΛ.Ι.Δ.) Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα «Δθηίκεζε Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνχ θαη βηνκεραλνζηαζίσλ (machinery & equipment evaluation)» Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 4

5 01/06/2013 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δθηηκεηηθήο (ΔΛ.Ι.Δ.) Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα «Αλάιπζε εηδηθψλ εθηηκεηηθψλ δηαδηθαζηψλ» 03-06/09/2013 European Cooperation in Science and Technology (COST) 4 th MULTITUDE Summer School Uncertainty in traffic simulation, Chios, Greece. ΓΙΑΚΡΙΔΙ Αξηζηεία πξνόδνπ ζε όιεο ηηο ηάμεηο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ 1993 Δπξωπαϊθό Κνηλνβνύιην πκκεηνρή ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπξσβνπιήο (08/06/1993) ζην ηξαζβνχξγν χζηεξα απφ επηηπρία ζε δηαγσληζκφ έθζεζεο γηα ην Μάαζηξηρη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Euroscola Οκνζπνλδία Υεηξνζθαίξηζεο Διιάδνο (ΟΥΔ) 1 ε ζέζε (ρξπζφ κεηάιιην) ζην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ρεηξνζθαίξηζεο παίδσλ ην 1993 θαη εθήβσλ ην 1994 κε ηε Γπκλαζηηθή Έλσζε Βέξνηαο (ΓΔΒ) 1994 Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (ΙΚΤ) Τπφηξνθνο ηνπ ΙΚΤ ιφγσ ζεηξάο εηζαγσγήο (2 νο ) ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 2012 Αλώηαηε ρνιή Παηδαγωγηθήο & Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) Γεληθό Σκήκα Παηδαγωγηθώλ Μαζεκάηωλ 1 νο ζηε ζεηξά εηζαγσγήο ζε παλειιήλην επίπεδν ζην Δηήζην Πξφγξακκα Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο, Θεζζαινλίθε 21-24/05/2013 European Cooperation in Science and Technology (COST) Τπνηξνθία γηα ζπκκεηνρή ζην 1st Training School Autonomic Road Transport Systems: foundation and techniques, Paris, France /09/2013 European Cooperation in Science and Technology (COST) Τπνηξνθία γηα ζπκκεηνρή ζην 4 th MULTITUDE Summer School Uncertainty in traffic simulation, Chios, Greece. Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 5

6 ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ Άξηζηε γλώζε Αγγιηθώλ α) Σest of Interactive English (ΣΙΔ) (C1+) β) Cambridge First Certificate in English Μέηξηα γλώζε Ιηαιηθώλ γ) Palso Basic Certificate in English ΓΝΧΔΙ Η/Τ Άξηζηε γλώζε H/Y α) Cambridge International Diploma in Information and Communications Technology (ICT Career) β) Cambridge International Diploma in ΙΣ Skills Λεηηνπξγηθά: Windows ΥΡ, VISTA, 7. Λνγηζκηθά: Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook Express, Ms Project Λνγηζκηθά Πνι/θνύ Μερ/θνύ: ρεδηαζκόο ζε CAD, AutoCad 2012, Σέθηωλ, Fespa, Κηίξην, ArchiCAD 14, Scada 10.2, Statics 2010, Instant 2000, Fedra, WinForam, EuroPolis. ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα Mεηαπηπρηαθά Σκήκαηα Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ) ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Σερλνινγίαο Μέινο ΔΠ (πλεξγαδφκελν Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ), ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα «Γηαρείξηζε Σερληθψλ Έξγσλ», ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Σερληθή ηεο Καηαζθεπήο» Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ) ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Σερλνινγίαο Μέινο ΔΠ (πλεξγαδφκελν Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ), ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα «Γηαρείξηζε Σερληθψλ Έξγσλ», γηα επίβιεςε δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 6

7 2008, 2010, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) 2011, 2012 Σκήκαηα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Αγξνλόκωλ & Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ θαη Διιεληθό Ιλζηηηνύην Μεηαθνξώλ (ΙΜΔΣ) ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ) Γηαιέμεηο ζην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «ρεδηαζκφο, Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε πζηεκάησλ Μεηαθνξψλ» σο Προζκεκλημένος Ομιληηής Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα Πξνπηπρηαθά Σκήκαηα Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Λέθηνξαο (Π.Γ. 407/80), ζηα καζήκαηα «Γηαρείξηζε Οδψλ θαη Οδηθψλ Έξγσλ», «Μειέηε θαη Καηαζθεπή Οδνζηξσκάησλ» Αλώηαηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα Πξνπηπρηαθά Σκήκαηα Αιεμάλδξεην Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Πνιηηηθώλ Έξγωλ Τπνδνκήο πκβαζηνχρνο ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, ζην κάζεκα «Οξγάλσζε Δξγνηαμίνπ» 2011 ζήκεξα Σ.Δ.Ι. Κ. Μαθεδνλίαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Γεωπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο πκβαζηνχρνο ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, ζην κάζεκα «Οδνπνηία Ι», «Γεσκεηξηθή Υάξαμε Οδψλ» Σ.Δ.Ι. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Γεωηερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο (ΓΔΩΠΔ) & Σκήκα Βηνκεραληθνύ ρεδηαζκνύ πκβαζηνχρνο ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, ζην κάζεκα «Μεραληθή ΙΙ» θαη ζηηο βαζκίδεο ηνπ Καζεγεηή Δθαξκνγψλ & Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζην κάζεκα «θπξφδεκα Γνκηθέο Καηαζθεπέο» Τπόινηπν δηδαθηηθό έξγν 2004 ζήκεξα Δ.ΚΔ.ΠΙ. Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ) Δθπαηδεπηήο ζε ζεκηλάξηα γηα αλέξγνπο θαη επαγγεικαηίεο Δγγεγξακκέλνο ζην κεηξών εθπαηδεπηώλ ηνπ Δ.ΚΔ.ΠΙ.. Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 7

8 10/ /2007 Ο.Δ.Δ.Κ. Ι.Δ.Κ. Βέξνηαο Έθηαθηνο εθπαηδεπηηθφο ζην κάζεκα «Πξαθηηθέο Αζθήζεηο» ηεο εηδηθφηεηαο «Σερληθφο Γνκηθψλ Έξγσλ» 07-10/10/2008 Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηόκωλ κε Αλαπεξία (ΔΑκεΑ) Δθπαηδεπηήο ζε Άηνκα κε Αλαπεξία ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Δθπαηδεπηηθή Δλδπλάκωζε ηωλ Αηόκωλ κε Αλαπεξία θαη ηωλ ηειερώλ ηωλ Αλαπεξηθώλ Οξγαλώζεωλ», Κνδάλε 2011 ζήκεξα Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΚΓΑ) Δθπαηδεπηήο εληαγκέλνο ζην Μεηξψν Κχξηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΚΓΓΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Δξγαζία ζε Σερληθά Γξαθεία κε ζθνπό ηε γλώζε θαη ηελ απόθηεζε εκπεηξηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ ζπνπδώλ 06-08/1997 Γ.Δ.Τ.Α. Νάνπζαο Βνεζφο επηβιέπνληνο ζε έξγα Αληηθαηάζηαζεο Γηθηχνπ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο ζηνλ Γήκν Νάνπζαο 07/1998 Μαθεδνληθή Α.Σ.Δ. Βνεζφο επηβιέπνληνο ζην έξγν «Δπέθηαζε εθζπγρξνληζκφο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θαηαθπγίνπ Γξάκκνπ ηεο Αεηνκειίηζαο Κφληηζαο Ν. Ισαλλίλσλ» 08/1998 Μαθεδνληθή Α.Σ.Δ. Βνεζφο επηβιέπνληνο ζην έξγν «Καηαζθεπή νδνχ Φηιηππαίνη ακαξίλα Ν. Γξεβελψλ» 06-08/2000 Γεκνηηθή Καηαζθεπαζηηθή Δπηρείξεζε Νάνπζαο (ΓΗ.Κ.Δ.ΝΑ.) Γήκνπ Νάνπζαο Σξηκεληαία ζχκβαζε σο επηβιέπσλ Μεραληθφο ζε έξγν θαηαζθεπήο ππφγεηνπ αγσγνχ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα γηα δηεπζέηεζε ξνήο ρεηκάξξνπ, ψζηε λα εμππεξεηήζεη ηελ αιιαγή ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο 07/2000 ζήκεξα Άζθεζε ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ κε Σερληθό Γξαθείν ωο κέινο ηνπ Σ.Δ.Δ. Μειέηε Δπίβιεςε ηδησηηθψλ έξγσλ, έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ 09/ /2002 Γηνίθεζε Μεραληθνύ ΙΙ Μ/Κ Μεξαξρίαο Πεδηθνύ Έδεζζα Γφθηκνο Έθεδξνο Αμησκαηηθφο Μεραληθνχ, ππεχζπλνο ζπληήξεζεο θηηξίσλ ηεο Μεξαξρίαο (ζπληεξήζεηο αλαθαηαζθεπέο θαηεδαθίζεηο πξνζεηζκηθφο έιεγρνο θηηξίσλ) Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 8

9 08/ /2003 Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ηκαζίαο Δπηβιέπσλ Μεραληθφο ζε έξγν δηαπιάηπλζεο δξφκνπ πνπ πεξηειάκβαλε θαηαζθεπή γεθπξψλ, ηερληθά έξγα θαη αληηθαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη άξδεπζεο ζηελ πεξηνρή «Δζπεξίδεο» Νάνπζαο 07/ /2010 Δξγνιήπηεο Γεκνζίωλ Έξγωλ κε αηνκηθή θαηαζθεπαζηηθή επηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην κεηξών Μ.Δ.Δ.Π. θαη Μ.Δ.Κ. ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. Η αηνκηθή επηρείξεζε έρεη θαηαζθεπάζεη έλα έξγν νδνπνηίαο ηεο Ννκαξρίαο Ηκαζίαο, έλα έξγν νδνπνηίαο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, έλα νηθνδνκηθφ έξγν ηνπ Γήκνπ Βεξγίλαο, έλα νηθνδνκηθφ έξγν ηνπ Γήκνπ θχδξαο, έλα νηθνδνκηθφ έξγν ηνπ Γήκνπ Κνπθαιίσλ θαη έλα πδξαπιηθφ έξγν ηνπ Γήκνπ Απ. Παχινπ 11/2005 Σερληθόο Αζθαιείαο κε πηζηνπνίεζε από ην ΔΛ.ΙΝ.Τ.Α.Δ. 12/2006 Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ηκαζίαο Μέινο ηεο νκάδαο εξγαζίαο θαη ζπληάθηεο ηνπ έξγνπ «Δπηθαηξνπνίεζε Έξεπλαο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Τπνδνκψλ Δθπαίδεπζεο Ν. Ηκαζίαο» σο ζηέιερνο ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ (Αλαπηπμηαθή Ηκαζίαο Α.Δ.) ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 09/2005 Δξγαζηήξην Οδνπνηίαο Α.Π.Θ. Μέινο νκάδαο κεηξήζεσλ νκαιφηεηαο, νιηζζεξφηεηαο θαη καθξνυθήο, ζην ηκήκα ηεο Δγλαηίαο νδνχ Ισάλληλα Μέηζνβν 11/2005 Δξγαζηήξην Οδνπνηίαο Α.Π.Θ. Μέινο νκάδαο κεηξήζεσλ νκαιφηεηαο, νιηζζεξφηεηαο θαη καθξνυθήο, ζην ηκήκα ηεο ΠΑΘΔ Τιίθε Αγ. Κσλ/λνο 10/2007 Δξγαζηήξην Οδνπνηίαο Α.Π.Θ. Μέινο νκάδαο Διέγρνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο (Road Safety Audit [RSA]) ζην ηκήκα ηεο ΠΑΘΔ Αζήλα (θφκβνο Μεηακφξθσζεο) Μαιηαθφο (θφκβνο θάξθεηαο) 11-12/2009 Δπηηξνπή Δξεπλώλ Α.Π.Θ. «Μεηξήζεηο Παξακέηξσλ Κπθινθνξίαο» ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (θσδηθφο 84937): «Κπθινθνξηαθέο Ρπζκίζεηο θαη Πεξηβαιινληηθέο Αλαπιάζεηο ζηελ Πφιε ηνπ Αγ. Κσλζηαληίλνπ» ηεο, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Φζηψηηδαο 03-04/2013 Δπηηξνπή Δξεπλώλ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο «Έιεγρνη Οδηθήο Αζθάιεηαο Κπθινθνξηαθέο Μεηξήζεηο Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ» Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 9

10 ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΧΝ 05/2011 ζήκεξα Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Τ.Π.Δ.Κ.Α.) Δηδηθή Γξακκαηεία Δπηζεώξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεωξεηώλ Δλέξγεηαο (Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ.) Ενεργειακός Επιθεωρηηής Δγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. ΔΚΣΙΜΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 03/2012 Δπξωπαϊθή Οκνζπνλδία πιιόγωλ Δθηηκεηώλ TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations) Αλαγλσξηζκέλνο Πηζηνπνηεκέλνο Δθηηκεηήο (Expert Property Valuer) Recognised European Valuer (REV) 06/2013 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ Γεληθή Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο Γηεύζπλζε Σνκέωλ Παξαγωγήο Πιζηοποιημένος Εκηιμηηής ζην Μεηξψν Πηζηνπνηεκέλσλ Δθηηκεηψλ 09/2013 ζήκεξα Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) Δκπεηξνγλψκσλ Φνξέσλ ηνπ ΔΤΓ γηα Δθηηκεηέο 01/2004 ζήκεξα Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΔΣΔ) Σερληθφο χκβνπινο εθηηκεηήο αθηλήησλ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΝΑ 01/2005 ζήκεξα Πξωηνδηθείν Βέξνηαο Γηθαζηηθφο πξαγκαηνγλψκσλ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 05/ /2008 Αλαπηπμηαθή Ηκαζίαο Α.Δ. (ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Δ.) Σερληθφο χκβνπινο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζην Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Αγξνηηθνχ Υψξνπ (Ο.Π.Α.Α.Υ.) Αλαηνιηθνχ Βεξκίνπ ηνπ Γ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο (ΚΠ) Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 10

11 01/ /2009 Διιεληθόο Οξγαληζκόο Μηθξώλ Μεζαίωλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Υεηξνηερλίαο (ΔΟΜΜΔΥ) Διεγθηήο εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν Διεγθηψλ ηνπ ΔΟΜΜΔΥ γηα ην Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Γπλαηθείαο Απαζρφιεζεο & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο» 05/2012 ζήκεξα Αλαπηπμηαθή Ηκαζίαο Α.Δ. (ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Δ.) Σερληθφο χκβνπινο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζηνλ Άμνλα 3 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Π.Α.Α.) /2013 ζήκεξα Δλδηάκεζνο Φνξέαο Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγωληζηηθόηεηα & Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» (ΔΦΔΠΑΔ) Αμηνινγεηήο εληαγκέλνο ζην Μεηξψν Αμηνινγεηψλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ γηα ηνπο ηνκείο: Μεηαπνίεζε, Σνπξηζκφο, Πεξηβάιινλ, Δλέξγεηα, Δκπφξην Τπεξεζίεο, Καηάξηηζε ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Γηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (κε θξηηέο) 1. Papageorgiou G. and Mouratidis A A Mathematical Approach to Define Threshold Values of Pavement Characteristics, Structure and Infrastructure Engineering, ISSN (Print): , ISSN (Online): , Taylor & Francis, Oxford, UK, Volume 10, Number 5, pp Papageorgiou G. and Mouratidis A Defining Threshold Values for Pavement Surface Characteristics, Proceedings of the Institution of Civil Engineers Transport, Accepted for publication. 3. Papageorgiou G., Mouratidis A. and Eliou N Comprehensive Model for Upgrading Two-Lane Road Network, European Transport Research Review, ISSN (print): , ISSN (electronic): , Springer, Berlin, Germany, Volume 4, Number 3, pp Mouratidis A. and Papageorgiou G A Rational Approach for Optimization of Road Upgrading, Canadian Journal of Civil Engineering, ISSN (print): , ISSN (electronic): , NRC Research Press (Canadian Science Publishing), Ottawa, Ont., Volume 37, Number 11, pp Γηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) 1. Mouratidis A. and Papageorgiou G A Holistic Concept to Assess Pavement Distress, Proceedings of the 5 th International Conference Bituminous Mixtures and Pavements organized by the Highway Engineering Laboratory, Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, Greece in collaboration with BERI (Built Environment Research Institute) of Ulster Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 11

12 University, England and CAIT (Center for Advance Infrastructure Technology) of Mississippi University, USA, June 2011, Thessaloniki, Greece. 2. Mouratidis A. and Papageorgiou G A Comprehensive Methodology to Define Threshold Values of Pavement Performance Indicators, Proceedings of the 11 th International Conference on Asphalt Pavements organized by the International Society for Asphalt Pavements (ISAP), August 2010, Nagoya, Japan. 3. Mouratidis A., Eliou N. and Papageorgiou G Threshold Values of Pavement Characteristics at the Initial Stage of a Road Lifetime, Proceedings of the 16 th International Road Federation (IRF) World Meeting, May 2010, Lisbon, Portugal. 4. Mouratidis A. and Papageorgiou G Road Serviceability Appraisal in View of Alignment Improvement, Proceedings of the 9 th International Road Conference, April 2006, Budapest, Hungary. 5. Mouratidis A., Eliou N. and Papageorgiou G Model for Assessment of Overall Road Condition, Proceedings of the 15 th International Road Federation (IRF) World Meeting, June 2005, Bangkok, Thailand. Παλειιήληα επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) 1. Μνπξαηίδεο A. θαη Παπαγεωξγίνπ Γ Μεζνδνινγία Σκεκαηνπνίεζεο γηα ηελ Αμηνιφγεζε ηεο Καηάζηαζεο Οδνχ, Απνδεθηό γηα παξνπζίαζε ζην 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Οδνπνηίαο πνπ δηνξγαλώλεηαη από ην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο, Ννέκβξηνο 2011, Πάηξα, Διιάδα. Γηαηξηβέο 1. Βειηηζηνπνίεζε Αλαβάζκηζεο θαη πληήξεζεο Οδηθνχ Γηθηχνπ κέζσ Αμηνιφγεζεο Λεηηνπξγηθψλ θαη Γεσκεηξηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, Ινύιηνο 2010 (Μνλνγξαθία). 2. Μειέηε Μεηαιιηθήο Καηαζθεπήο κε βάζε ηνλ Δπξσθψδηθα 3, Γηπιωκαηηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, Μάηνο Άξζξα ζε εθεκεξίδεο 1. Σα Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα θαη ε Ηκαζία ζηε Nέα Eπνρή, Άξζξν ζηελ εθεκεξίδα «ΛΑΟ» ηεο Ηκαζίαο κε εκεξνκελία 16/01/ Πξνζβαζηκφηεηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία, Άξζξν ζηελ εθεκεξίδα «ΛΑΟ» ηεο Ηκαζίαο κε εκεξνκελία 16/10/2010. Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 12

13 Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο Δκπεηξίεο απφ ηε Μειέηε Ιδησηηθψλ Έξγσλ, Ηκεξίδα ηνπ πιιόγνπ Απνθνίηωλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008 ζηνλ Βόιν. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ 2008, 2010, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) 2011, 2012 Σκήκαηα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Αγξνλόκωλ & Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ θαη Διιεληθό Ιλζηηηνύην Μεηαθνξώλ (ΙΜΔΣ) ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ) Γηαιέμεηο ζην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «ρεδηαζκφο, Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε πζηεκάησλ Μεηαθνξψλ» σο Προζκεκλημένος Ομιληηής 2010 ζήκεξα Κξηηήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ ζην δηεζλέο επηζηεκνληθό πεξηνδηθό Structure and Infrastructure Engineering 2012 ζήκεξα Κξηηήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ ζην δηεζλέο επηζηεκνληθό πεξηνδηθό Proceedings of the Institution of Civil Engineers Transport 2012 ζήκεξα Κξηηήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Οξγαληζκνύ World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) 2013 ζήκεξα Κξηηήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ ζην δηεζλέο επηζηεκνληθό πεξηνδηθό European Transport Research Record 2011 ζήκεξα Μέινο ηεο Οκάδαο Δηδηθώλ Δκπεηξνγλωκόλωλ γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα (Group of Experts on Road Safety) ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Απηνθηλεηνδξόκωλ (International Road Federation - IRF) ύζηεξα από πξόζθιεζε Πξόεδξνο (άκηζζνο) ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Πνηόηεηαο ηεο Vellum Global Educational Services, απνθιεηζηηθνύ ζπλεξγάηε ηνπ ηκήκαηνο Γηεζλώλ Δμεηάζεωλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge (University of Cambridge International Examinations) γηα ηα Πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξώπε 2012 Μέινο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ επηκέιεηα ηεο κεηάθξαζεο ηωλ Δπξωπαϊθώλ Δθηηκεηηθώλ Πξνηύπωλ (European Valuation Standards) 2012 από ηα αγγιηθά ζηα ειιεληθά 09/2013 ζήκεξα Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) Δκπεηξνγλψκσλ Φνξέσλ ηνπ ΔΤΓ γηα Δθηηκεηέ Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 13

14 ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ Καξπώηε Διέλε θαη Λακπξηλή Παπαθώηε, Δχξεζε κεραληζκνχ έλαξμεο θζνξψλ εχθακπησλ νδνζηξσκάησλ, Γηπιωκαηηθή Δξγαζία, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Πνιπηερληθή ρνιή, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Βόινο. Πνιπδώε Αγγειηθή, Γηαρείξηζε Οδνζηξσκάησλ Οδηθνχ Γηθηχνπ κέζσ Αμηνιφγεζεο Λεηηνπξγηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ, Μεηαπηπρηαθή Γηπιωκαηηθή Δξγαζία, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Σερλνινγίαο, Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ «Γηαρείξηζε Σερληθώλ Έξγωλ», Πάηξα. Πεηξάθνο Αζαλάζηνο, πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Φζνξψλ Οδνζηξσκάησλ, Μεηαπηπρηαθή Γηπιωκαηηθή Δξγαζία, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Σερλνινγίαο, Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ «Γηαρείξηζε Σερληθώλ Έξγωλ», Πάηξα (β αμηνινγεηήο). Bruno Manuel da Silva Pires Machado θαη João Pedro Gomes Fernandes, Management of Highway Maintenance and Operation, Δξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Φεβξνπάξηνο 2006, Θεζζαινλίθε. Ιωαλλίδεο Υξίζηνο, Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηψζεηο ησλ Έξγσλ Τπνδνκήο Οδνπνηίαο, Πηπρηαθή εξγαζία, ΣΔΙ Γπη. Μαθεδνλίαο, Σκήκα Γεωηερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο, Φεβξνπάξηνο 2010, Κνδάλε. Σξηαληαθπιιίδεο Γεκήηξεο θαη Πεϊηζε Αιεμάλδξα, Σαρχηεηα κειέηεο πεξηβάιινλ ρσκαηνπξγηθά, Θέκα καζήκαηνο «Δμνπιηζκόο θαη πληήξεζε Οδώλ», Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Σνκέαο Μεηαθνξώλ, πγθνηλωληαθήο Τπνδνκήο, Γηαρείξηζεο Έξγωλ θαη Αλάπηπμεο, Ιαλνπάξηνο 2005, Θεζζαινλίθε. Κνπγηνπκηδήο Γεώξγηνο, Φξέξεο Λνπθάο θαη Ρνύζεο Κωλζηαληίλνο, Αμηνιφγεζε Οδηθήο Αζθάιεηαο, Θέκα καζήκαηνο «Δμνπιηζκόο θαη πληήξεζε Οδώλ», Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Σνκέαο Μεηαθνξώλ, πγθνηλωληαθήο Τπνδνκήο, Γηαρείξηζεο Έξγωλ θαη Αλάπηπμεο, Φεβξνπάξηνο 2005, Θεζζαινλίθε. Μηραειίδεο Γξεγόξηνο, Μπνύθε νθία θαη Μπνύξα Δπαγγειία, Η Κπθινθνξηαθή Άλεζε πλαξηήζεη ησλ Υαξαθηεξηζηηθψλ ηεο Οδνχ, Θέκα καζήκαηνο «Δμνπιηζκόο θαη πληήξεζε Οδώλ», Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Σνκέαο Μεηαθνξώλ, πγθνηλωληαθήο Τπνδνκήο, Γηαρείξηζεο Έξγωλ θαη Αλάπηπμεο, Φεβξνπάξηνο 2005, Θεζζαινλίθε. Πάιιαο Βάηνο, ηόξκπαο Γεκήηξηνο θαη Σξηαληαθύιινπ Θάλνο, Αμηνιφγεζε πληήξεζε Έξγσλ Δπηθαλεηαθήο Απνζηξάγγηζεο θαη Απνρέηεπζεο Οδψλ, Θέκα καζήκαηνο «Δμνπιηζκόο θαη πληήξεζε Οδώλ», Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Σνκέαο Μεηαθνξώλ, πγθνηλωληαθήο Τπνδνκήο, Γηαρείξηζεο Έξγωλ θαη Αλάπηπμεο, Φεβξνπάξηνο 2005, Θεζζαινλίθε. Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 14

15 ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΘΗΣΔΙΑ 09/ / ΛΜΥ (Κνκνηελή) Γηνίθεζε Μεραληθνύ (ΓΜΥ) ΙΙ Μ/Κ Μεξαξρίαο Πεδηθνύ (Έδεζζα) Γφθηκνο Έθεδξνο Αμησκαηηθφο Μεραληθνχ (ζεηξά νλνκαζίαο 7) 16/04-30/07/2002 Αλαπιεξψλ Γηνηθεηήο ηεο ΓΜΥ ΙΙ Μ/Κ Μεξαξρίαο Πεδηθνχ 06/ /2009 Έθεδξνο Αλζππνινραγόο Μεραληθνύ (ΜΥ) 03/2009 ζήκεξα Έθεδξνο Τπνινραγόο Μεραληθνύ (ΜΥ) ΤΛΛΟΓΟΙ Πξώελ Πξόεδξνο πιιόγνπ Διεπζέξωλ Δπαγγεικαηηώλ Γηπι. Μεραληθώλ Ν. Ηκαζίαο Πξώελ Πξόεδξνο θαη λπλ κέινο Γ.. ηνπ πιιόγνπ Γξεβεληωηώλ Ν. Ηκαζίαο «ΔΛΙΜΔΙΑ» Πξώελ Μέινο Γ.. πλδέζκνπ Δθέδξωλ Αμηωκαηηθώλ Ν. Ηκαζίαο Πξώελ Μέινο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο Μέινο: Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ) ύιινγνο Διιήλωλ πγθνηλωληνιόγωλ (Δ) ύιινγνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Διιάδνο (ΠΜΔ) ύιινγνο Δθηηκεηώλ Διιάδνο (ΔΚΔ) ύιινγνο Δπηζηεκόλωλ Μεραληθώλ Ν. Ηκαζίαο ύιινγνο Διεπζέξωλ Δπαγγεικαηηώλ Γηπιωκαηνύρωλ Μεραληθώλ Ν. Ηκαζίαο Παλειιήληα Έλωζε πιιόγωλ Δξγνιεπηώλ Γεκνζίωλ Έξγωλ ύιινγνο Δξγνιεπηώλ Γεκνζίωλ Έξγωλ Ν. Ηκαζίαο ύιινγνο Απνθνίηωλ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 15

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) Διιεληθόο Δπηκειεηεξηαθόο Σύλδεζκνο Μεηαθνξώλ (Δ.Δ.ΣΥ.Μ.) Απηνθηλεηηζηώλ Διιάδνο (Γ.Σ.Δ.Α.Δ.) Απηνθηλεηηζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 Ξέλεο γιώζζεο : Γεξκαληθά, Αγγιηθά. Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Κιαζηθή θαη ύγρξνλε θνηλωληθή ζεωξία, Θεωξία ηεο θνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΕΜΜΕ. Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΕΜΜΕ. Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος 2012-2013 (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία Πεξί πγθξνύζεωλ: Θεωξίεο θαη Πξαθηηθέο Αζελά Μαξνύδα Χαηδνύιε, Παξάδνζε Δξγαζηώλ 25-9-2013 Δπίθνπξε

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δπώνσμο: ΦΑΠΙΓΗΣ Όνομα: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγακνο Σηλέθωνο Δπικοινωνίας: 6945-935361 e.mail: mchapidis@gmail.com ΠΟΤΓΔ 2006 Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ Α' Εξάμηνο

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ Α' Εξάμηνο Πανεπιζηήμιο Αθηνών σολή Ο. Π. Ε. Σμήμα Πολιηικήρ Επιζηήμηρ και Δημόζιαρ Διοίκηζηρ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2016-2017 Α' Εξάμηνο 42501 Πνιηηηθή Δπηζηήκε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ ο Εξάμηνο

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ ο Εξάμηνο Πανεπιζηήμιο Αθηνών σολή Ο. Π. Ε. Σμήμα Πολιηικήρ Επιζηήμηρ και Δημόζιαρ Διοίκηζηρ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2017-2018 1 ο Εξάμηνο 42501 Πνιηηηθή Δπηζηήκε

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε A.K. 0410 Δπώλπκν Γνκηδίδεο Όλνκα Απόζηνινο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Θίαζνο θηώλ «Σα παξακύζηα ηνπ Καξαγθηόδε» Σόπνο γελλήζεωο Θεζζαινλίθε Ζκεξνκελία γελλήζεωο 10 Ινπιίνπ 1978 Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Αγξίλην, Α.Π.: 1110

Αγξίλην, Α.Π.: 1110 Αγξίλην, 22-05-2012 Α.Π.: 1110 ΠΡΟ: 1. Τα Ταθηηθά Μέιε ηνπ Δθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πεξηβαιινληηθή Πιεξνθνξηθή, Σειεπηζθόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: Email : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Ιαηξηθήο ρνιήο Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Απξίιηνο 2009 Θέκα: «Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο e-mail: marynazaretian4@yahoo.gr Τπό

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι) ΑΘΗΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Αγ. Σππξίδσλνο, 122 10 ΑΙΓΑΛΔΩ Σειέθωλν : 210 5385174

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Κοΐδοσ Παραζκεσή ηοσ Δσαγγέλοσ Καθηγήηρια Αγγλικής Γλώζζας, M. Ed. HOU. Ολνκαηεπώλπκν: Κνΐδνπ Παξαζθεπή ηνπ Δπαγγέινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Κοΐδοσ Παραζκεσή ηοσ Δσαγγέλοσ Καθηγήηρια Αγγλικής Γλώζζας, M. Ed. HOU. Ολνκαηεπώλπκν: Κνΐδνπ Παξαζθεπή ηνπ Δπαγγέινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Κοΐδοσ Παραζκεσή ηοσ Δσαγγέλοσ Καθηγήηρια Αγγλικής Γλώζζας, M. Ed. HOU ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Κνΐδνπ Παξαζθεπή ηνπ Δπαγγέινπ Δηδηθόηεηα: Καζεγήηξηα Αγγιηθήο Γιώζζαο Ηδηόηεηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ Θπξσξείν Πξπηαλείαο... 2610-996681 Θπξσξείν Παλεπηζηεκηνππφιεσο... 2610-996687 Θπξσξείν Φπιάθσλ (θηλεηφ)... 697 81 88 881... 697 81 88 882 πληεξεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Μαπούζι, 13-01-2011 ΑΠ. 589/023 ΑΠΟΦΑΣΗ Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Η Ολομέλεια ηηρ Εθνικήρ Επιηποπήρ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δλληνική ηαηιζηική Απσή. Οπγανική θέζη: ΠΔ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ-ηαηηζηηθήο,, Γεληθή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δλληνική ηαηιζηική Απσή. Οπγανική θέζη: ΠΔ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ-ηαηηζηηθήο,, Γεληθή ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπώνςμο: Όνομα Παηπόρ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαξία-Αγγειηθή ηακνύιε Κσλζηαληίλνο Νοέμβριος 1996 Ιούνιος 2002 Γηδαθηνξηθό ζηελ Πληποθοπική ηηρ Τγείαρ, Δζληθό & Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies

Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies Γξ. Γεώξγηνο Αζεκόπνπινο Πεξηερόκελα Δηζαγωγή Σε πνηνπο απεπζύλεηαη Τη πεξηιακβάλεη Γηαδηθαζία Φξνλνδηάγξακκα Δπόκελεο δξάζεηο Technopolis

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τευμξλξγική και Πξιξςική Υπεοξυή ρςη Διαυείοιρη Επικίμδσμωμ Ιαςοικώμ Απξβλήςωμ: «Κ.Ε.Μ.Α. Βξοείξσ Ελλάδξπ»

Τευμξλξγική και Πξιξςική Υπεοξυή ρςη Διαυείοιρη Επικίμδσμωμ Ιαςοικώμ Απξβλήςωμ: «Κ.Ε.Μ.Α. Βξοείξσ Ελλάδξπ» Τευμξλξγική και Πξιξςική Υπεοξυή ρςη Διαυείοιρη Επικίμδσμωμ Ιαςοικώμ Απξβλήςωμ: «Κ.Ε.Μ.Α. Βξοείξσ Ελλάδξπ» Αικαηεπίνη Μανοςζίδος, Γιπλ. Φημικόρ Μησανικόρ Υπεύθςνη Παπαγωγήρ & Ποιοηικού Δλέγσος Sterimed

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.gr Ι. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Α. Απαζρόιεζε ζην Οηθνλνκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ και ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ τοσ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Πεξηνρή Ψαζάθη, Σ.Κ. 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ Σει. 26820.50552, θηλ. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima http://www.eeae.gr Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima Δρ. Κ. Ποηηριάδης ΔΔΑΔ θαη ζπλεξγαδόκελα εξγαζηήξηα

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ & ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Γηεύζπλζε ΑΓ. ΛΟΤΚΑ 65404 ΚΑΒΑΛΑ Σειέθσλν 2510462315 Email potolias@teikav.edu.gr ΠΟΤΓΔ Γηδαθηνξηθό Γίπισκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα