ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Π. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Π. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Π. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΒΔΡΟΗ 1, Σ.Κ , ΒΔΡΟΙΑ ΣΗΛ. ΟΙΚΙΑ , ΣΗΛ. ΓΡΑΦΔΙΟΤ , ΣΗΛΔΟΜΟΙΟΣΤΠΟ (FAX) , ΚΙΝ ΠΡΟΧΠΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηκ/ληα γέλλεζεο: 30/01/1977 Σόπνο γέλλεζεο: Αζήλα Σόπνο θαηνηθίαο: Βέξνηα ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ν Γεληθό Λύθεην Βέξνηαο Απνιπηήξην κε γεληθφ βαζκφ 18 & 8/ Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Δηζαγσγή κε ππνηξνθία ηνπ Ι.Κ.Τ. (Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ), ιφγσ ηεο ζεηξάο εηζαγσγήο (2 νο ) 2000 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Διπλωμαηούτος Πολιηικός Μητανικός Δίπλωμα επιπέδοσ Master κε βαζκφ «7,18» - ζεηξά απνθνίηεζεο: 5 νο 2010 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Διδάκηωρ Πολιηικός Μητανικός Σσγκοινωνιολόγος 1 νο Γηδάθηνξαο ηνπ πγθνηλσληαθνχ Σνκέα ηνπ Σκήκαηνο Διδακηορικό Δίπλωμα κε βαζκφ «άξηζηα» Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: «Βειηηζηνπνίεζε Αλαβάζκηζεο θαη πληήξεζεο Οδηθνχ Γηθηχνπ κέζσ Αμηνιφγεζεο Λεηηνπξγηθψλ θαη Γεσκεηξηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ» 2012 Αλώηαηε ρνιή Παηδαγωγηθήο & Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) Γεληθό Σκήκα Παηδαγωγηθώλ Μαζεκάηωλ Δηήζην Πξφγξακκα Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο (Δ.Π.ΠΑΙ.Κ.), Θεζζαινλίθε (ζεηξά εηζαγσγήο: 1 νο ) Επάρκεια ζηην Παιδαγωγική και Διδακηική Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 1

2 2012 Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ) ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ & Σερλνινγίαο Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ «Πεξηβαιινληηθόο ρεδηαζκόο Έξγωλ Τπνδνκήο» Μεηαπηστιακό Δίπλωμα Ειδίκεσζης (Master of Science) Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή: «Αξρηθή Δθηίκεζε ηνπ Τδαηηθνχ Απνηππψκαηνο Αζθαιηνκίγκαηνο γηα Έξγα Οδνπνηίαο» ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 25/04-10/05/2002 Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ) Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο εκηλάξην «Project Management» 09-13/12/2002 Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ) Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο εκηλάξην «πλζήθεο Άλεζεο θαη Τγηεηλήο ζηα Κηίξηα» 26-30/05/2003 Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ) Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο εκηλάξην «Κνηλνηηθνί Πεξηβαιινληηθνί Καλνληζκνί EMAS & ECO-LABEL» 15-17/12/2003 Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΔΣΔ) Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζωπηθνύ Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Σερληθέο Αμηνινγήζεηο» 19-23/01/2004 Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ) Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο εκηλάξην «Καηαζθεπέο απφ Φέξνπζα Σνηρνπνηία: Καλνληζκφο, Βιάβεο, Απνθαηάζηαζε» 20-21/11/2004 Αληηπξνζωπεία ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα θαη Δπξωπαϊθό Κέληξν Δπηθνηλωλίαο, Πιεξνθόξεζεο θαη Πνιηηηζκνύ (ΔΚΔΠΠ) Γηαιέμεηο ζε «Θέκαηα Δπξσπατθήο Δλνπνίεζεο γηα Δθπαηδεπηηθνχο Λεηηνπξγνχο» 23-27/05/2005 Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ) Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο εκηλάξην «Πξνζεηζκηθέο θαη κεηαζεηζκηθέο επεκβάζεηο επηζθεπήο θαη ελίζρπζεο θηηξίσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα» 10/10-18/11/2005 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ΔΛΙΝΤΑΔ) Παξάξηεκα Θεζ/λίθεο εκηλάξην «Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα Πξφιεςε Αηπρεκάησλ» Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 2

3 18/09/ Δζληθό Κέληξν Πηζηνπνίεζεο (ΔΚΔΠΙ) 18/03/2007 Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηψλ πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο» από ην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο «ΚΔΚ ΓΑΙΑ ΑΜΚΔ» 19-26/11/2008 Γίθηπν Αλαπηπμηαθώλ Δηαηξηώλ (ΑΝΔΣ) Κ. Μαθεδνλίαο Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε πκβνχισλ ζε Θέκαηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο» 22-26/06/2009 Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ) Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο εκηλάξην «Δλεξγεηαθφο ρεδηαζκφο Νέσλ θαη Τθηζηάκελσλ Κηηξίσλ» 12/10/2009 Δκπνξηθήο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΔΜΣΔ) Δκπνξηθή Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Σνκέαο Δθηηκήζεωλ Δθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην «Δθηηκεηηθέο Μέζνδνη» 19/10-16/11/2009 Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνύ Δκπνξίνπ (ΔΔΔ) Κέληξν Αλάπηπμεο Διιεληθνύ Δκπνξίνπ (ΚΑΔΛΔ) & Δκπνξηθόο ύιινγνο Βέξνηαο Δπηκνξθωηηθό Πξόγξακκα Καηάξηηζεο «Φπρνινγία Πειάηε Καηαλαισηή» 07/02-18/03/2011 Σ.Δ.Ι. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Κνλδπιίωλ θαη Έξεπλαο Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε Κηηξίσλ, Δγθαηαζηάζεσλ Θέξκαλζεο θαη Κιηκαηηζκνχ» 20/05/2011 Γηεζλέο Παλεπηζηήκην Διιάδνο ρνιή Δπηζηεκώλ Σερλνινγίαο θαη ECOCITY Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο Δζπεξίδα «Οηθνινγηθή Μεηαθίλεζε ζηε Θεζζαινλίθε» 25/06/2011 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δθηηκεηηθήο (ΔΛ.Ι.Δ.) Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα «Αλάιπζε Δθηηκεηηθψλ Πξνηχπσλ & Δκβάζπλζε ζηε Μέζνδν DCF θαη ηελ εθαξκνγή ηεο, θαηά ηα IVS» 01/02-20/03/2012 Σ.Δ.Ι. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ππνςεθίσλ κνλίκσλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ «Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε Κηηξίσλ, Δγθαηαζηάζεσλ Θέξκαλζεο θαη Κιηκαηηζκνχ» 04/02/2012 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δθηηκεηηθήο (ΔΛ.Ι.Δ.) Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα «Η Πνξεία ηεο Κηεκαηαγνξάο ζηε Β. Διιάδα» Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 3

4 05/02/2012 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δθηηκεηηθήο (ΔΛ.Ι.Δ.) Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα «Σα Φνξνινγηθά ηεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο» 18-19/02/2012 ύιινγνο Δθηηκεηώλ Διιάδνο (.ΔΚ.Δ.) Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην Μειψλ ΔΚΔ γηα Πηζηνπνίεζε θαηά REV 01/07/2012 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δθηηκεηηθήο (ΔΛ.Ι.Δ.) Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα «Δθηηκεηηθά δεηήκαηα θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο» 07/07/2012 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δθηηκεηηθήο (ΔΛ.Ι.Δ.) Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα «Οη δηαηάμεηο ηνπ Νένπ Γ.Ο.Κ. θαη ε ζεκαζία ηνπο» 10-12/09/2012 Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΔΣΔ) Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Δθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην «Σερληθέο Αμηνινγήζεηο» 29/09/2012 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δθηηκεηηθήο (ΔΛ.Ι.Δ.) Δθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην «ηνηρεία Λνγηζηηθήο θαη Αλάιπζεο Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ γηα Δθηηκεηέο» 16/02/2013 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δθηηκεηηθήο (ΔΛ.Ι.Δ.) Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα «Η πνξεία ηεο θηεκαηαγνξάο ζηε Β. Διιάδα» 13/04/2013 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δθηηκεηηθήο (ΔΛ.Ι.Δ.) Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα «Αλάιπζε εηδηθψλ εθηηκεηηθψλ δηαδηθαζηψλ» 27/04/2013 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δθηηκεηηθήο (ΔΛ.Ι.Δ.) Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα «Η ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο Αθηλήησλ θαη ε Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα» 14/05/2013 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Δπηζηεκνληθή εζπεξίδα «Κφζηνο Έξγσλ Οδνπνηίαο κε Έκθαζε ζηελ Καηαζθεπή Απηνθηλεηνδξφκσλ» 21-24/05/2013 European Cooperation in Science and Technology (COST) 1 st Training School Autonomic Road Transport Systems: foundation and techniques, Paris, France. 25/05/2013 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δθηηκεηηθήο (ΔΛ.Ι.Δ.) Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα «Δθηίκεζε Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνχ θαη βηνκεραλνζηαζίσλ (machinery & equipment evaluation)» Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 4

5 01/06/2013 Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δθηηκεηηθήο (ΔΛ.Ι.Δ.) Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα «Αλάιπζε εηδηθψλ εθηηκεηηθψλ δηαδηθαζηψλ» 03-06/09/2013 European Cooperation in Science and Technology (COST) 4 th MULTITUDE Summer School Uncertainty in traffic simulation, Chios, Greece. ΓΙΑΚΡΙΔΙ Αξηζηεία πξνόδνπ ζε όιεο ηηο ηάμεηο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ 1993 Δπξωπαϊθό Κνηλνβνύιην πκκεηνρή ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπξσβνπιήο (08/06/1993) ζην ηξαζβνχξγν χζηεξα απφ επηηπρία ζε δηαγσληζκφ έθζεζεο γηα ην Μάαζηξηρη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Euroscola Οκνζπνλδία Υεηξνζθαίξηζεο Διιάδνο (ΟΥΔ) 1 ε ζέζε (ρξπζφ κεηάιιην) ζην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ρεηξνζθαίξηζεο παίδσλ ην 1993 θαη εθήβσλ ην 1994 κε ηε Γπκλαζηηθή Έλσζε Βέξνηαο (ΓΔΒ) 1994 Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (ΙΚΤ) Τπφηξνθνο ηνπ ΙΚΤ ιφγσ ζεηξάο εηζαγσγήο (2 νο ) ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 2012 Αλώηαηε ρνιή Παηδαγωγηθήο & Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) Γεληθό Σκήκα Παηδαγωγηθώλ Μαζεκάηωλ 1 νο ζηε ζεηξά εηζαγσγήο ζε παλειιήλην επίπεδν ζην Δηήζην Πξφγξακκα Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο, Θεζζαινλίθε 21-24/05/2013 European Cooperation in Science and Technology (COST) Τπνηξνθία γηα ζπκκεηνρή ζην 1st Training School Autonomic Road Transport Systems: foundation and techniques, Paris, France /09/2013 European Cooperation in Science and Technology (COST) Τπνηξνθία γηα ζπκκεηνρή ζην 4 th MULTITUDE Summer School Uncertainty in traffic simulation, Chios, Greece. Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 5

6 ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ Άξηζηε γλώζε Αγγιηθώλ α) Σest of Interactive English (ΣΙΔ) (C1+) β) Cambridge First Certificate in English Μέηξηα γλώζε Ιηαιηθώλ γ) Palso Basic Certificate in English ΓΝΧΔΙ Η/Τ Άξηζηε γλώζε H/Y α) Cambridge International Diploma in Information and Communications Technology (ICT Career) β) Cambridge International Diploma in ΙΣ Skills Λεηηνπξγηθά: Windows ΥΡ, VISTA, 7. Λνγηζκηθά: Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook Express, Ms Project Λνγηζκηθά Πνι/θνύ Μερ/θνύ: ρεδηαζκόο ζε CAD, AutoCad 2012, Σέθηωλ, Fespa, Κηίξην, ArchiCAD 14, Scada 10.2, Statics 2010, Instant 2000, Fedra, WinForam, EuroPolis. ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα Mεηαπηπρηαθά Σκήκαηα Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ) ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Σερλνινγίαο Μέινο ΔΠ (πλεξγαδφκελν Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ), ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα «Γηαρείξηζε Σερληθψλ Έξγσλ», ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Σερληθή ηεο Καηαζθεπήο» Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ) ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Σερλνινγίαο Μέινο ΔΠ (πλεξγαδφκελν Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ), ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα «Γηαρείξηζε Σερληθψλ Έξγσλ», γηα επίβιεςε δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 6

7 2008, 2010, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) 2011, 2012 Σκήκαηα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Αγξνλόκωλ & Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ θαη Διιεληθό Ιλζηηηνύην Μεηαθνξώλ (ΙΜΔΣ) ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ) Γηαιέμεηο ζην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «ρεδηαζκφο, Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε πζηεκάησλ Μεηαθνξψλ» σο Προζκεκλημένος Ομιληηής Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα Πξνπηπρηαθά Σκήκαηα Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Λέθηνξαο (Π.Γ. 407/80), ζηα καζήκαηα «Γηαρείξηζε Οδψλ θαη Οδηθψλ Έξγσλ», «Μειέηε θαη Καηαζθεπή Οδνζηξσκάησλ» Αλώηαηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα Πξνπηπρηαθά Σκήκαηα Αιεμάλδξεην Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Πνιηηηθώλ Έξγωλ Τπνδνκήο πκβαζηνχρνο ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, ζην κάζεκα «Οξγάλσζε Δξγνηαμίνπ» 2011 ζήκεξα Σ.Δ.Ι. Κ. Μαθεδνλίαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Γεωπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο πκβαζηνχρνο ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, ζην κάζεκα «Οδνπνηία Ι», «Γεσκεηξηθή Υάξαμε Οδψλ» Σ.Δ.Ι. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Γεωηερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο (ΓΔΩΠΔ) & Σκήκα Βηνκεραληθνύ ρεδηαζκνύ πκβαζηνχρνο ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, ζην κάζεκα «Μεραληθή ΙΙ» θαη ζηηο βαζκίδεο ηνπ Καζεγεηή Δθαξκνγψλ & Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζην κάζεκα «θπξφδεκα Γνκηθέο Καηαζθεπέο» Τπόινηπν δηδαθηηθό έξγν 2004 ζήκεξα Δ.ΚΔ.ΠΙ. Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ) Δθπαηδεπηήο ζε ζεκηλάξηα γηα αλέξγνπο θαη επαγγεικαηίεο Δγγεγξακκέλνο ζην κεηξών εθπαηδεπηώλ ηνπ Δ.ΚΔ.ΠΙ.. Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 7

8 10/ /2007 Ο.Δ.Δ.Κ. Ι.Δ.Κ. Βέξνηαο Έθηαθηνο εθπαηδεπηηθφο ζην κάζεκα «Πξαθηηθέο Αζθήζεηο» ηεο εηδηθφηεηαο «Σερληθφο Γνκηθψλ Έξγσλ» 07-10/10/2008 Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηόκωλ κε Αλαπεξία (ΔΑκεΑ) Δθπαηδεπηήο ζε Άηνκα κε Αλαπεξία ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Δθπαηδεπηηθή Δλδπλάκωζε ηωλ Αηόκωλ κε Αλαπεξία θαη ηωλ ηειερώλ ηωλ Αλαπεξηθώλ Οξγαλώζεωλ», Κνδάλε 2011 ζήκεξα Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΚΓΑ) Δθπαηδεπηήο εληαγκέλνο ζην Μεηξψν Κχξηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΚΓΓΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Δξγαζία ζε Σερληθά Γξαθεία κε ζθνπό ηε γλώζε θαη ηελ απόθηεζε εκπεηξηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ ζπνπδώλ 06-08/1997 Γ.Δ.Τ.Α. Νάνπζαο Βνεζφο επηβιέπνληνο ζε έξγα Αληηθαηάζηαζεο Γηθηχνπ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο ζηνλ Γήκν Νάνπζαο 07/1998 Μαθεδνληθή Α.Σ.Δ. Βνεζφο επηβιέπνληνο ζην έξγν «Δπέθηαζε εθζπγρξνληζκφο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θαηαθπγίνπ Γξάκκνπ ηεο Αεηνκειίηζαο Κφληηζαο Ν. Ισαλλίλσλ» 08/1998 Μαθεδνληθή Α.Σ.Δ. Βνεζφο επηβιέπνληνο ζην έξγν «Καηαζθεπή νδνχ Φηιηππαίνη ακαξίλα Ν. Γξεβελψλ» 06-08/2000 Γεκνηηθή Καηαζθεπαζηηθή Δπηρείξεζε Νάνπζαο (ΓΗ.Κ.Δ.ΝΑ.) Γήκνπ Νάνπζαο Σξηκεληαία ζχκβαζε σο επηβιέπσλ Μεραληθφο ζε έξγν θαηαζθεπήο ππφγεηνπ αγσγνχ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα γηα δηεπζέηεζε ξνήο ρεηκάξξνπ, ψζηε λα εμππεξεηήζεη ηελ αιιαγή ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο 07/2000 ζήκεξα Άζθεζε ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ κε Σερληθό Γξαθείν ωο κέινο ηνπ Σ.Δ.Δ. Μειέηε Δπίβιεςε ηδησηηθψλ έξγσλ, έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ 09/ /2002 Γηνίθεζε Μεραληθνύ ΙΙ Μ/Κ Μεξαξρίαο Πεδηθνύ Έδεζζα Γφθηκνο Έθεδξνο Αμησκαηηθφο Μεραληθνχ, ππεχζπλνο ζπληήξεζεο θηηξίσλ ηεο Μεξαξρίαο (ζπληεξήζεηο αλαθαηαζθεπέο θαηεδαθίζεηο πξνζεηζκηθφο έιεγρνο θηηξίσλ) Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 8

9 08/ /2003 Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ηκαζίαο Δπηβιέπσλ Μεραληθφο ζε έξγν δηαπιάηπλζεο δξφκνπ πνπ πεξηειάκβαλε θαηαζθεπή γεθπξψλ, ηερληθά έξγα θαη αληηθαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη άξδεπζεο ζηελ πεξηνρή «Δζπεξίδεο» Νάνπζαο 07/ /2010 Δξγνιήπηεο Γεκνζίωλ Έξγωλ κε αηνκηθή θαηαζθεπαζηηθή επηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην κεηξών Μ.Δ.Δ.Π. θαη Μ.Δ.Κ. ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. Η αηνκηθή επηρείξεζε έρεη θαηαζθεπάζεη έλα έξγν νδνπνηίαο ηεο Ννκαξρίαο Ηκαζίαο, έλα έξγν νδνπνηίαο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, έλα νηθνδνκηθφ έξγν ηνπ Γήκνπ Βεξγίλαο, έλα νηθνδνκηθφ έξγν ηνπ Γήκνπ θχδξαο, έλα νηθνδνκηθφ έξγν ηνπ Γήκνπ Κνπθαιίσλ θαη έλα πδξαπιηθφ έξγν ηνπ Γήκνπ Απ. Παχινπ 11/2005 Σερληθόο Αζθαιείαο κε πηζηνπνίεζε από ην ΔΛ.ΙΝ.Τ.Α.Δ. 12/2006 Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ηκαζίαο Μέινο ηεο νκάδαο εξγαζίαο θαη ζπληάθηεο ηνπ έξγνπ «Δπηθαηξνπνίεζε Έξεπλαο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Τπνδνκψλ Δθπαίδεπζεο Ν. Ηκαζίαο» σο ζηέιερνο ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ (Αλαπηπμηαθή Ηκαζίαο Α.Δ.) ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 09/2005 Δξγαζηήξην Οδνπνηίαο Α.Π.Θ. Μέινο νκάδαο κεηξήζεσλ νκαιφηεηαο, νιηζζεξφηεηαο θαη καθξνυθήο, ζην ηκήκα ηεο Δγλαηίαο νδνχ Ισάλληλα Μέηζνβν 11/2005 Δξγαζηήξην Οδνπνηίαο Α.Π.Θ. Μέινο νκάδαο κεηξήζεσλ νκαιφηεηαο, νιηζζεξφηεηαο θαη καθξνυθήο, ζην ηκήκα ηεο ΠΑΘΔ Τιίθε Αγ. Κσλ/λνο 10/2007 Δξγαζηήξην Οδνπνηίαο Α.Π.Θ. Μέινο νκάδαο Διέγρνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο (Road Safety Audit [RSA]) ζην ηκήκα ηεο ΠΑΘΔ Αζήλα (θφκβνο Μεηακφξθσζεο) Μαιηαθφο (θφκβνο θάξθεηαο) 11-12/2009 Δπηηξνπή Δξεπλώλ Α.Π.Θ. «Μεηξήζεηο Παξακέηξσλ Κπθινθνξίαο» ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (θσδηθφο 84937): «Κπθινθνξηαθέο Ρπζκίζεηο θαη Πεξηβαιινληηθέο Αλαπιάζεηο ζηελ Πφιε ηνπ Αγ. Κσλζηαληίλνπ» ηεο, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Φζηψηηδαο 03-04/2013 Δπηηξνπή Δξεπλώλ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο «Έιεγρνη Οδηθήο Αζθάιεηαο Κπθινθνξηαθέο Μεηξήζεηο Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ» Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 9

10 ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΧΝ 05/2011 ζήκεξα Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Τ.Π.Δ.Κ.Α.) Δηδηθή Γξακκαηεία Δπηζεώξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεωξεηώλ Δλέξγεηαο (Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ.) Ενεργειακός Επιθεωρηηής Δγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. ΔΚΣΙΜΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 03/2012 Δπξωπαϊθή Οκνζπνλδία πιιόγωλ Δθηηκεηώλ TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations) Αλαγλσξηζκέλνο Πηζηνπνηεκέλνο Δθηηκεηήο (Expert Property Valuer) Recognised European Valuer (REV) 06/2013 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ Γεληθή Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο Γηεύζπλζε Σνκέωλ Παξαγωγήο Πιζηοποιημένος Εκηιμηηής ζην Μεηξψν Πηζηνπνηεκέλσλ Δθηηκεηψλ 09/2013 ζήκεξα Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) Δκπεηξνγλψκσλ Φνξέσλ ηνπ ΔΤΓ γηα Δθηηκεηέο 01/2004 ζήκεξα Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΔΣΔ) Σερληθφο χκβνπινο εθηηκεηήο αθηλήησλ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΝΑ 01/2005 ζήκεξα Πξωηνδηθείν Βέξνηαο Γηθαζηηθφο πξαγκαηνγλψκσλ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 05/ /2008 Αλαπηπμηαθή Ηκαζίαο Α.Δ. (ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Δ.) Σερληθφο χκβνπινο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζην Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Αγξνηηθνχ Υψξνπ (Ο.Π.Α.Α.Υ.) Αλαηνιηθνχ Βεξκίνπ ηνπ Γ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο (ΚΠ) Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 10

11 01/ /2009 Διιεληθόο Οξγαληζκόο Μηθξώλ Μεζαίωλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Υεηξνηερλίαο (ΔΟΜΜΔΥ) Διεγθηήο εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν Διεγθηψλ ηνπ ΔΟΜΜΔΥ γηα ην Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Γπλαηθείαο Απαζρφιεζεο & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο» 05/2012 ζήκεξα Αλαπηπμηαθή Ηκαζίαο Α.Δ. (ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Δ.) Σερληθφο χκβνπινο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζηνλ Άμνλα 3 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Π.Α.Α.) /2013 ζήκεξα Δλδηάκεζνο Φνξέαο Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγωληζηηθόηεηα & Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» (ΔΦΔΠΑΔ) Αμηνινγεηήο εληαγκέλνο ζην Μεηξψν Αμηνινγεηψλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ γηα ηνπο ηνκείο: Μεηαπνίεζε, Σνπξηζκφο, Πεξηβάιινλ, Δλέξγεηα, Δκπφξην Τπεξεζίεο, Καηάξηηζε ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Γηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (κε θξηηέο) 1. Papageorgiou G. and Mouratidis A A Mathematical Approach to Define Threshold Values of Pavement Characteristics, Structure and Infrastructure Engineering, ISSN (Print): , ISSN (Online): , Taylor & Francis, Oxford, UK, Volume 10, Number 5, pp Papageorgiou G. and Mouratidis A Defining Threshold Values for Pavement Surface Characteristics, Proceedings of the Institution of Civil Engineers Transport, Accepted for publication. 3. Papageorgiou G., Mouratidis A. and Eliou N Comprehensive Model for Upgrading Two-Lane Road Network, European Transport Research Review, ISSN (print): , ISSN (electronic): , Springer, Berlin, Germany, Volume 4, Number 3, pp Mouratidis A. and Papageorgiou G A Rational Approach for Optimization of Road Upgrading, Canadian Journal of Civil Engineering, ISSN (print): , ISSN (electronic): , NRC Research Press (Canadian Science Publishing), Ottawa, Ont., Volume 37, Number 11, pp Γηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) 1. Mouratidis A. and Papageorgiou G A Holistic Concept to Assess Pavement Distress, Proceedings of the 5 th International Conference Bituminous Mixtures and Pavements organized by the Highway Engineering Laboratory, Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, Greece in collaboration with BERI (Built Environment Research Institute) of Ulster Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 11

12 University, England and CAIT (Center for Advance Infrastructure Technology) of Mississippi University, USA, June 2011, Thessaloniki, Greece. 2. Mouratidis A. and Papageorgiou G A Comprehensive Methodology to Define Threshold Values of Pavement Performance Indicators, Proceedings of the 11 th International Conference on Asphalt Pavements organized by the International Society for Asphalt Pavements (ISAP), August 2010, Nagoya, Japan. 3. Mouratidis A., Eliou N. and Papageorgiou G Threshold Values of Pavement Characteristics at the Initial Stage of a Road Lifetime, Proceedings of the 16 th International Road Federation (IRF) World Meeting, May 2010, Lisbon, Portugal. 4. Mouratidis A. and Papageorgiou G Road Serviceability Appraisal in View of Alignment Improvement, Proceedings of the 9 th International Road Conference, April 2006, Budapest, Hungary. 5. Mouratidis A., Eliou N. and Papageorgiou G Model for Assessment of Overall Road Condition, Proceedings of the 15 th International Road Federation (IRF) World Meeting, June 2005, Bangkok, Thailand. Παλειιήληα επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) 1. Μνπξαηίδεο A. θαη Παπαγεωξγίνπ Γ Μεζνδνινγία Σκεκαηνπνίεζεο γηα ηελ Αμηνιφγεζε ηεο Καηάζηαζεο Οδνχ, Απνδεθηό γηα παξνπζίαζε ζην 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Οδνπνηίαο πνπ δηνξγαλώλεηαη από ην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο, Ννέκβξηνο 2011, Πάηξα, Διιάδα. Γηαηξηβέο 1. Βειηηζηνπνίεζε Αλαβάζκηζεο θαη πληήξεζεο Οδηθνχ Γηθηχνπ κέζσ Αμηνιφγεζεο Λεηηνπξγηθψλ θαη Γεσκεηξηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, Ινύιηνο 2010 (Μνλνγξαθία). 2. Μειέηε Μεηαιιηθήο Καηαζθεπήο κε βάζε ηνλ Δπξσθψδηθα 3, Γηπιωκαηηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, Μάηνο Άξζξα ζε εθεκεξίδεο 1. Σα Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα θαη ε Ηκαζία ζηε Nέα Eπνρή, Άξζξν ζηελ εθεκεξίδα «ΛΑΟ» ηεο Ηκαζίαο κε εκεξνκελία 16/01/ Πξνζβαζηκφηεηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία, Άξζξν ζηελ εθεκεξίδα «ΛΑΟ» ηεο Ηκαζίαο κε εκεξνκελία 16/10/2010. Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 12

13 Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο Δκπεηξίεο απφ ηε Μειέηε Ιδησηηθψλ Έξγσλ, Ηκεξίδα ηνπ πιιόγνπ Απνθνίηωλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008 ζηνλ Βόιν. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ 2008, 2010, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) 2011, 2012 Σκήκαηα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Αγξνλόκωλ & Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ θαη Διιεληθό Ιλζηηηνύην Μεηαθνξώλ (ΙΜΔΣ) ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ) Γηαιέμεηο ζην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «ρεδηαζκφο, Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε πζηεκάησλ Μεηαθνξψλ» σο Προζκεκλημένος Ομιληηής 2010 ζήκεξα Κξηηήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ ζην δηεζλέο επηζηεκνληθό πεξηνδηθό Structure and Infrastructure Engineering 2012 ζήκεξα Κξηηήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ ζην δηεζλέο επηζηεκνληθό πεξηνδηθό Proceedings of the Institution of Civil Engineers Transport 2012 ζήκεξα Κξηηήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Οξγαληζκνύ World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) 2013 ζήκεξα Κξηηήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ ζην δηεζλέο επηζηεκνληθό πεξηνδηθό European Transport Research Record 2011 ζήκεξα Μέινο ηεο Οκάδαο Δηδηθώλ Δκπεηξνγλωκόλωλ γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα (Group of Experts on Road Safety) ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Απηνθηλεηνδξόκωλ (International Road Federation - IRF) ύζηεξα από πξόζθιεζε Πξόεδξνο (άκηζζνο) ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Πνηόηεηαο ηεο Vellum Global Educational Services, απνθιεηζηηθνύ ζπλεξγάηε ηνπ ηκήκαηνο Γηεζλώλ Δμεηάζεωλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge (University of Cambridge International Examinations) γηα ηα Πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξώπε 2012 Μέινο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ επηκέιεηα ηεο κεηάθξαζεο ηωλ Δπξωπαϊθώλ Δθηηκεηηθώλ Πξνηύπωλ (European Valuation Standards) 2012 από ηα αγγιηθά ζηα ειιεληθά 09/2013 ζήκεξα Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) Δκπεηξνγλψκσλ Φνξέσλ ηνπ ΔΤΓ γηα Δθηηκεηέ Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 13

14 ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ Καξπώηε Διέλε θαη Λακπξηλή Παπαθώηε, Δχξεζε κεραληζκνχ έλαξμεο θζνξψλ εχθακπησλ νδνζηξσκάησλ, Γηπιωκαηηθή Δξγαζία, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Πνιπηερληθή ρνιή, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Βόινο. Πνιπδώε Αγγειηθή, Γηαρείξηζε Οδνζηξσκάησλ Οδηθνχ Γηθηχνπ κέζσ Αμηνιφγεζεο Λεηηνπξγηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ, Μεηαπηπρηαθή Γηπιωκαηηθή Δξγαζία, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Σερλνινγίαο, Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ «Γηαρείξηζε Σερληθώλ Έξγωλ», Πάηξα. Πεηξάθνο Αζαλάζηνο, πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Φζνξψλ Οδνζηξσκάησλ, Μεηαπηπρηαθή Γηπιωκαηηθή Δξγαζία, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Σερλνινγίαο, Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ «Γηαρείξηζε Σερληθώλ Έξγωλ», Πάηξα (β αμηνινγεηήο). Bruno Manuel da Silva Pires Machado θαη João Pedro Gomes Fernandes, Management of Highway Maintenance and Operation, Δξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Φεβξνπάξηνο 2006, Θεζζαινλίθε. Ιωαλλίδεο Υξίζηνο, Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηψζεηο ησλ Έξγσλ Τπνδνκήο Οδνπνηίαο, Πηπρηαθή εξγαζία, ΣΔΙ Γπη. Μαθεδνλίαο, Σκήκα Γεωηερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο, Φεβξνπάξηνο 2010, Κνδάλε. Σξηαληαθπιιίδεο Γεκήηξεο θαη Πεϊηζε Αιεμάλδξα, Σαρχηεηα κειέηεο πεξηβάιινλ ρσκαηνπξγηθά, Θέκα καζήκαηνο «Δμνπιηζκόο θαη πληήξεζε Οδώλ», Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Σνκέαο Μεηαθνξώλ, πγθνηλωληαθήο Τπνδνκήο, Γηαρείξηζεο Έξγωλ θαη Αλάπηπμεο, Ιαλνπάξηνο 2005, Θεζζαινλίθε. Κνπγηνπκηδήο Γεώξγηνο, Φξέξεο Λνπθάο θαη Ρνύζεο Κωλζηαληίλνο, Αμηνιφγεζε Οδηθήο Αζθάιεηαο, Θέκα καζήκαηνο «Δμνπιηζκόο θαη πληήξεζε Οδώλ», Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Σνκέαο Μεηαθνξώλ, πγθνηλωληαθήο Τπνδνκήο, Γηαρείξηζεο Έξγωλ θαη Αλάπηπμεο, Φεβξνπάξηνο 2005, Θεζζαινλίθε. Μηραειίδεο Γξεγόξηνο, Μπνύθε νθία θαη Μπνύξα Δπαγγειία, Η Κπθινθνξηαθή Άλεζε πλαξηήζεη ησλ Υαξαθηεξηζηηθψλ ηεο Οδνχ, Θέκα καζήκαηνο «Δμνπιηζκόο θαη πληήξεζε Οδώλ», Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Σνκέαο Μεηαθνξώλ, πγθνηλωληαθήο Τπνδνκήο, Γηαρείξηζεο Έξγωλ θαη Αλάπηπμεο, Φεβξνπάξηνο 2005, Θεζζαινλίθε. Πάιιαο Βάηνο, ηόξκπαο Γεκήηξηνο θαη Σξηαληαθύιινπ Θάλνο, Αμηνιφγεζε πληήξεζε Έξγσλ Δπηθαλεηαθήο Απνζηξάγγηζεο θαη Απνρέηεπζεο Οδψλ, Θέκα καζήκαηνο «Δμνπιηζκόο θαη πληήξεζε Οδώλ», Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Σνκέαο Μεηαθνξώλ, πγθνηλωληαθήο Τπνδνκήο, Γηαρείξηζεο Έξγωλ θαη Αλάπηπμεο, Φεβξνπάξηνο 2005, Θεζζαινλίθε. Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 14

15 ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΘΗΣΔΙΑ 09/ / ΛΜΥ (Κνκνηελή) Γηνίθεζε Μεραληθνύ (ΓΜΥ) ΙΙ Μ/Κ Μεξαξρίαο Πεδηθνύ (Έδεζζα) Γφθηκνο Έθεδξνο Αμησκαηηθφο Μεραληθνχ (ζεηξά νλνκαζίαο 7) 16/04-30/07/2002 Αλαπιεξψλ Γηνηθεηήο ηεο ΓΜΥ ΙΙ Μ/Κ Μεξαξρίαο Πεδηθνχ 06/ /2009 Έθεδξνο Αλζππνινραγόο Μεραληθνύ (ΜΥ) 03/2009 ζήκεξα Έθεδξνο Τπνινραγόο Μεραληθνύ (ΜΥ) ΤΛΛΟΓΟΙ Πξώελ Πξόεδξνο πιιόγνπ Διεπζέξωλ Δπαγγεικαηηώλ Γηπι. Μεραληθώλ Ν. Ηκαζίαο Πξώελ Πξόεδξνο θαη λπλ κέινο Γ.. ηνπ πιιόγνπ Γξεβεληωηώλ Ν. Ηκαζίαο «ΔΛΙΜΔΙΑ» Πξώελ Μέινο Γ.. πλδέζκνπ Δθέδξωλ Αμηωκαηηθώλ Ν. Ηκαζίαο Πξώελ Μέινο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο Μέινο: Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ) ύιινγνο Διιήλωλ πγθνηλωληνιόγωλ (Δ) ύιινγνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Διιάδνο (ΠΜΔ) ύιινγνο Δθηηκεηώλ Διιάδνο (ΔΚΔ) ύιινγνο Δπηζηεκόλωλ Μεραληθώλ Ν. Ηκαζίαο ύιινγνο Διεπζέξωλ Δπαγγεικαηηώλ Γηπιωκαηνύρωλ Μεραληθώλ Ν. Ηκαζίαο Παλειιήληα Έλωζε πιιόγωλ Δξγνιεπηώλ Γεκνζίωλ Έξγωλ ύιινγνο Δξγνιεπηώλ Γεκνζίωλ Έξγωλ Ν. Ηκαζίαο ύιινγνο Απνθνίηωλ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου Βιογραφικό Σημείωμα 15