SENEC Logistická hala B-D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SENEC Logistická hala B-D"

Transcript

1 SENEC Logistická hala B-D OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov február 2016 AQUIFER s.r.o., Bleduľová 66, Bratislava, IČO: , IČ-DPH: SK Tel.: +421 (0) , Bankové spojenie: TATRA BANKA č.ú.: /

2 OBSAH I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATELOVI... 1 I.1 Názov...1 I.2 Identifikačné číslo... 1 I.3 Sídlo... 1 I.4 Oprávnený zástupca navrhovateľa... 1 I.5 Kontaktná osoba a miesto konzultácie... 1 II. NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI... 1 III. ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI... 1 III.1 UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI... 1 III.2 STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA, VRÁTANE POŽIADAVIEK NA VSTUPY A ÚDAJOV O VÝSTUPOCH... 2 III.2.1 Stručný popis technického a technologického riešenia... 2 III Pôvodný areál... 2 III Zmena navrhovanej činnosti...2 III.2.2 Požiadavky na vstupy...17 III Záber pôdy...17 III Nároky na odber vody...17 III Nároky na surovinové zdroje...18 III Nároky na pracovné sily...18 III Zásobovanie plynom a tepelná energia...19 III Nároky na elektrickú energiu...20 III Doprava a infraštruktúra...21 III.2.3 Údaje o výstupoch...24 III Zdroje znečistenia ovzdušia III Zdroje znečistenia povrchových a podzemných vôd III Odpadové hospodárstvo...26 III Zdroje hluku, vibrácií a žiarenia, tepla a zápachu...28 III.3 PREPOJENIE S OSTATNÝMI PLÁNOVANÝMI A REALIZOVANÝMI ČINNOSŤAMI V DOTKNUTOM ÚZEMÍ A MOŽNÉ RIZIKÁ HAVÁRIÍ VZHLADOM NA POUŽITÉ LÁTKY A TECHNOLÓGIE III.4 DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ CINNOSTI PODLA OSOBITNÝCH PREDPISOV III.5 VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE

3 III.6 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA VRÁTANE ZDRAVIA ĽUDÍ IV. VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE, VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH IV.1 Vplyvy na obyvateľstvo...44 IV.2 Vplyvy na prírodné prostredie IV.2.1 Vplyvy na horninové prostredie...45 IV.2.2 Vplyvy na povrchové a podzemné vody...46 IV.2.3 Vplyvy na ovzdušie...47 IV.2.4 Vplyvy na pôdu...49 IV.2.5 Vplyvy na biotu...49 IV.2.6 Vplyvy na krajinu a scenériu...51 IV.2.7 Vplyv na ochranu prírody...51 IV.2.8 Vplyv na územný systém ekologickej stability...52 IV.3 Vplyv na urbárny komplex a využívanie zeme...52 IV.3.1 Vplyvy na kultúrne hodnoty...52 IV.3.2 Vplyvy na poľnohospodársku výrobu...52 IV.3.3 Vplyvy na priemyselnú výrobu...52 IV.3.4 Vplyvy na služby, rekreáciu, cestovný ruch...52 IV 3.5 Vplyvy na dopravu a infraštruktúru...52 V. VŠEOBECNÉ ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE VI. PRÍLOHY a) Informácia o posudzovaní navrhovanej činnosti 1b) Informácia o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti 2) Mapa širších vzťahov 3) Výpis z katastra nehnuteľností 4)Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti VII. DÁTUM SPRACOVANIA VIII. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA A PODPIS SPRACOVATEĽA OZNÁMENIA XI. PODPIS OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA

4 I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI I.1 NÁZOV Tatra Office s.r.o. I.2 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO I.3 SÍDLO Hodžovo námestie 3 Bratislava I.4 OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA NAVRHOVATEĽA Ing. Michal Juran, Hodžovo námestie 3, Bratislava Mgr. Katarína Lörinczová, Hodžovo námestie 3, Bratislava I.5 KONTAKTNÁ OSOBA A MIESTO KONZULTÁCIE Jana Marečková Ivánska cesta 30/B Bratislava Tel: , II. NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI SENEC Logistická hala B-D III. III.1 ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI UMIESTNENIE ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI Umiestnenie navrhovanej zmeny činnosti v zmysle administratívneho členenia SR: Kraj: Bratislavský Okres: Senec Mesto: Senec Katastrálne územie: Senec Parcelné číslo: 5604/3, 5604/4 Rozsah riešeného územia; zastavané / nezastavané územie Riešené územie zo severnej strany ohraničuje Martinský les a z juhovýchodnej strany diaľnica D1. Severozápadnú hranicu s územím tvorí areál plánovanej Haly A. Z východnej a západnej strany územie ohraničuje orná pôda. Doterajšie využitie a zastavanosť územia Na dotknutých pozemkoch sa v súčasnej dobe nevyskytujú žiadne trvalé stavby ani vzrastlá vegetácia. Územie bolo využívané na poľnohospodárske účely. Novostavba navrhovaných hál bude prebiehať v území popri Martinskom lese smerom k ceste II/503 Senec - Pezinok a k diaľnici D1. Mapa širších vzťahov s umiestnením zmeny navrhovanej činnosti je uvedená v prílohe č.2 predkladaného oznámenia. AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 1

5 III.2 STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA VRÁTANE POŽIADAVIEK NA VSTUPY A ÚDAJOV O VÝSTUPOCH III.2.1 Stručný popis technického a technologického riešenia III Pôvodný areál V mieste realizácie zmeny navrhovanej činnosti bol v roku 2007 spracovaný zámer v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pod názvom Logistické centrum Senec - LCP. V rámci uvedeného zámeru bola posudzovaná výstavba a prevádzka štyroch logistických hál SO-01 až SO-04 s celkovým počtom 347 parkovacích miest, z toho 286 pre osobné automobily a 61 pre nákladné vozidlá (pozri obr.č.1). Na základe rozhodnutia zisťovacieho konania OUŽP Senec pod číslom ŽP/EIA/2309/07-Ba zo dňa vyplynulo, že uvedená činnosť sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pozri prílohu č.1a). Bilancia plôch posudzovaného areálu v roku 2007 Celková plocha pozemku: m 2 Zastavaná plocha: m 2 z toho: SO 01 bude mať cca m 2 SO 02 bude mať cca m 2 SO 03 bude mať cca m 2 SO 04 bude mať cca m 2 Spevnené plochy (parkoviská, komunikácie): m 2 Plocha zelene: m 2 Plocha retenčnej nádrže: m 2 Počet parkovacích miest: 347 ks (286 osobných + 61 nákladných automobilov) Navrhovaný stav pracovníkov bol spolu: 225 Parcelné čísla: 5601 a 5604 V mieste umiestnenia pôvodnej haly SO-01, bolo v mesiaci november 2015 v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov spracované oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pod názvom SENEC - Logistická hala A, ktoré bolo ukončené rozhodnutím číslo OU-SC- OSZP-2016/ Gu (2015/014626) zo dňa , právoplatné dňa , že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať (príloha 1b). Oproti pôvodnému riešeniu haly SO-01 boli v rámci zmeny nasledovné rozdiely: zmena veľkosti riešeného územia, zmena veľkosti a dispozičného členenia haly, zmena celkovej zastavanej plochy haly, zmena počtu vstavkov, zmena počtu parkovacích miest, zmena počtu zamestnancov, zmena v bilanciách jednotlivých médií, pridanie retenčnej nádrže pre halu A. III Zmena navrhovanej činnosti Zmena navrhovanej činnosti sa týka pôvodne posudzovaných skladových hál SO-02, SO-03 a SO-04 (obr. 2a) navrhovaných v rámci výstavby pôvodného areálu LCP, ktoré sú v predkladanom oznámení o zmene označené ako Hala B, Hala C a Hala D (obr. 2b). Vizualizácia navrhovaných logisticko-skladových hál je zobrazená na obr. 2c. Architektúra navrhovaných objektov má predovšetkým rešpektovať funkciu objektov (logistickoskladové haly) a vychádzať z prevádzkových požiadaviek a nárokov na komfort pracovníkov. Vzhľadom k tomu, že v mieste pôvodnej výstavby hál SO-02 až SO-04 došlo k viacerým zmenám, navrhovateľ pripravil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 2

6 Zmena navrhovanej činnosti je spracovaná z technických správ spracovaných v rámci rozpracovanej projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia pre objekt stavby: SENEC Logistická hala B- D, spracovanej spoločnosťou Škorupa & Partners s.r.o.(xi./2015). Oproti pôvodne posúdenému riešeniu hál SO-02 až SO-04 (obr.2a) sú v prípade predkladanej zmeny pod názvom SENEC Logistická hala B-D (obr.2b) navrhnuté nasledovné rozdiely: zmena riešeného územia zmena veľkosti a dispozičného členenia hál zmena celkovej zastavanej plochy hál zmena počtu vstavkov zmena počtu parkovacích miest zmena počtu zamestnancov zmena v bilanciách jednotlivých médií zvýšenie podielu zelene v území V tab. 1. uvádzame zmeny v bilanciách jednotlivých plôch v záujmovom území po realizácii zmeny navrhovanej činnosti. Pre komplexnosť informácií uvádzame v nej aj jednotlivé bilancie poslednej zmeny z decembra 2015, ktorá sa týkala Logistickej hala A. Tab.1: Bilancie jednotlivých plôch Názov stavby Pôvodne posudzovaný areál LCP 2007 celý areál LCP - z toho Hala SO-01 - z toho Haly SO-02 až SO-04* Zmena navrhovanej činnosti 11/2015 Logistická hala A Zmena navrhovanej činnosti 01/2016 Logistické haly B, C, D (rozdiel oproti pôvodnému riešeniu*) Predkladaná forma zámer oznámenie o Zmene oznámenie o Zmene Dátum vypracovania október 2007 november 2015 február 2016 Riešené územie (m 2 ) m m m m m 2 Zastavaná plocha hál m m 2 SO m 2 2 SO m SO m 2 Σ m ,4 m Hala B ,4 m 2 Hala C ,4 m 2 Hala D 9 447,8 m 2 Vrátnica 21,0 m 2 Σ halyb-d = ,6 m 2 (-3503,4m 2 ) Celková podlahová plocha ,6 m ,5 m 2 - z toho sklad m ,5 m 2 - z toho administratíva ,6 m m 2 Plocha komunikácií a parkovísk m ,4 m ,1 m 2 Chodníky m ,1 m 2 Plocha zelene m ,2 m ,2 m 2 Vodné nádrže 3777 m 2 0 m m m m 2 (-2357m 2 ) Počet parkovacích miest osobná doprava (+35) Počet parkovacích miest nákladná doprava (+5) Počet dokov (-50) Drive IN (+10) Počet zamestnancov (+275) Legislatívne zmeny v zmysle kategorizácie pôvodne navrhovanej činnosti ( Logistické centrum Senec - LCP október 2007) a oznámenia o zmene navrhovanej činnosti ( SENEC Logistická hala B-D február 2016) sú uvedené v nasledovnej tab.2. AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 3

7 Tab.2: Kategorizácia navrhovanej činnosti Položka podľa prílohy č.8 k zákonu č. 24/2006 Z.z. (platnej v dobe spracovania pôvodného zámeru, 10/2007) Bodu 9. Infraštruktúra Položka 14; h) komplexov dvoch a viacerých objektov uvedených v písmenách a) až g) - od m2 úžitkovej plochy časť B j) parkovísk alebo komplexu parkovísk od 100 do 500 stojísk časť B nad 500 stojísk časť A Pôvodné riešenie areálu LCP m 2 (časť B) celk. plocha hál (SO01 až SO04) (spĺňala limity časti B) 347 parkovacích miest (spĺňala limity časti B) Položka podľa prílohy č.8 k zákonu č. 24/2006 Z.z. (platnej v dobe spracovania oznámenia o zmene, 02/2016) Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy v zastavanom území od m 2 podlahovej plochy Bodu 9. časť B Infraštruktúra mimo zastavaného územia od m 2 podlahovej Položka 16; plochy časť B b) statickej dopravy od 100 do 500 stojísk časť B nad 500 stojísk časť A časť A povinné hodnotenie navrhovanej činnosti Zmena navrhovanej činnosti 02/ ,5 m 2 celk. podlahová plocha hál B,C,D (mimo zastavaného územia) (spĺňa limity časti B) 308 parkovacích miest (spĺňa limity časti B) časť B zisťovacie konanie navrhovanej činnosti Vzhľadom k uvedeným zmenám oproti pôvodne posudzovanému riešeniu a vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť bola už v minulom období posudzovaná navrhovateľ pripravil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa 18 ods. 2 písm. d) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Predpokladaný začiatok výstavby 9/2016 Predpokladaný koniec výstavby 4/2017 Predpokladaná doba výstavby je cca 8 mesiacov Obrázok 1: Pôvodný návrh areálu LCP Zmena navrhovanej činnosti AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 4

8 SENEC Logistická hala B-D Obr.2a: Detail pôvodného riešenia hál SO-02 až SO-04 Obr.2b: Zmena navrhovanej činnosti haly B, C, D Martinský les AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 5

9 Obr.2c: Navrhované riešenie hál B, C, D vizualizácia objektov Hala D Hala C Hala B Územno-technické podmienky (najmä možnosť napojenia na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru Hlavný prístup do areálu je navrhnutý zriadením nového dopravného napojenia na jestvujúcu účelovú komunikáciu v zmysle projektovej dokumentácie Komunikácie a IS pre LCP3 (Šiandor, M., Kačalová, A., 10/2015). Okrem komunikácie sú už v súčasnosti v riešenom území zrealizované všetky potrebné inžinierske siete (dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, vodovod, plynovod, vonkajšie rozvody VN a NN). Prístupová komunikácia je zatiaľ vybudovaná po existujúci objekt fy. Hörmann. URBANIZMUS ÚZEMNÁ REGULÁCIA, KOMPOZÍCIE PRIESTOROVÉHO RIEŠENIA, ZÁKLADNÉ KAPACITY URBANIZMUS Objekty hál budú umiestnené v centrálnej časti riešeného areálu. Súčasťou objektu jednotlivých hál budú parkovacie stojiská pre osobné resp. i nákladné automobily, ktoré budú umiestnené okolo navrhovaných hál (pozri obr. 2b). Stavbou dotknuté pozemky sú spojené areálovou príjazdovou komunikáciou na areál haly A, ktorá sa nachádza severozápadne od navrhovaného areálu. Novostavba navrhovaných hál bude prebiehať na nezastavanom území. Celý areál hál B D je dopravne napojený na novo navrhovanú areálovú komunikáciu, ktorá spája jednotlivé haly areálu. Táto nadväzuje na existujúcu príjazdovú komunikáciu k areálu. Východne od haly B, v blízkosti Martinského lesa je navrhnutá retenčná nádrž nepravidelného tvaru. ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE KOMPOZÍCIA TVAROVÉHO RIEŠENIA, MATERIÁLOVÉ A FAREBNÉ RIEŠENIE Architektúra jednotlivých objektov má predovšetkým rešpektovať funkciu objektu, vychádzať z prevádzkových požiadaviek a nárokov na komfort pracovníkov. Súčasné technológie umožňujú riešiť stavby podobného charakteru za použitia typových prvkov, či už sa jedná o konštrukčné riešenie, alebo opláštenie stavby. Charakteristickým prvkom skladových stavieb je ich špecifické objemové riešenie. Typickým riešením je jednoduchý obdĺžnikový pôdorys s plochou strechou doplnenou strešnými svetlíkmi. Pôdorysný rozmer hál je navrhnutý o veľkosti: Hala B 289,20 x 73,20 m a výšky 15,00 m ,4 m2 Hala C 217,20 x 145,20 m a výšky 15,00 m ,4 m2 Hala D 97,20 x 97,20 m a výšky 15,00 m 9 447,8 m2 Administratívne vstavby pre haly sú navrhnuté ako dvojpodlažné a do architektonického riešenia objektu sa premietajú predovšetkým výrazným presklením fasády haly. Pre halu B sú navrhnuté celkom 4 vstavby 1 v severnej časti, 2 vo východnej časti a 1 v južnej časti. Administratívna vstavba pre halu C je navrhnutá v severnej časti haly a pre halu D v južnej časti. Tieto objekty sú riešené bez podpivničenia a ich dispozičné riešenie plne rešpektuje funkciu a prevádzkové väzby. (bližšie pozri obr. 2b) AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 6

10 DISPOZIČNO PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE Haly sú koncipované ako nepodpivničený jednopodlažný objekt obdĺžnikového pôdorysu. V hale sú navrhnuté vstavky slúžiace ako administratívne, technické a sociálne zázemie pre celkové fungovanie haly. Vstavky sú dvojpodlažné a nachádzajú sa tu kancelárie, šatne, sociálne zariadenie, technická miestnosť, zasadacia miestnosť, denná miestnosť a upratovacia miestnosť. Z prevádzkového hľadiska môžeme dispozíciu haly rozdeliť na priestory skladu a priestory administratívnych vstavieb. Zásobovanie skladu bude uskutočňované zo zníženej úrovne (-1,20 m) prístupových dvorov kamiónovej dopravy pomocou vybavení hál vyrovnávacími mostíkmi a vertikálne výsuvnými bránami. Do priestoru skladu je prístup dvermi z exteriéru rozmiestnenými po obvode haly, ďalej dvermi z centrálnej chodby administratívnych vstavieb. Logistický park je určený pre príjem, skladovanie a redistribúciu tovaru do obchodnej siete. Skladová hala je určená k skladovaniu tovaru bez konkrétneho určenia v regáloch či blokovo na drevených paletách. Nebudú sa tu skladovať horľavé kvapaliny I. až IV. triedy nebezpečnosti a horľavé plyny. Skladovanie tovaru sa uvažuje v regáloch nepresahujúcich výšku 12,5 m. Predpokladá sa využitie plochy pre skladovanie zo 70- tich%, 30% budú trvale voľné komunikácie a manipulačné plochy. Zároveň je uvažované i s možnosťou ľahkej výroby, resp. montáže z dovezených komponentov. Celkovo ide o prekladisko tovaru (event. o ľahkú výrobu), ktorého náplň a špecifikácia záleží na jednotlivých prenájomcoch, ktorí si jednotlivé haly alebo časti hál prenajímajú. Prevádzka logistického parku je v maximálnom stave nepretržitá, teda 24 hod. denne, 7 dní v týždni. Predpokladá sa maximálne trojzmenná prevádzka v skladoch i s týmto súvisiacim v administratívnych prevádzkach (príjem a výdaj tovaru), ostatné prevádzky (administratíva celého parku a pomocné prevádzky) sú jednozmenné. Z hľadiska doby prevádzky však predovšetkým záleží na jednotlivých nájomcoch, špecifikácii ich prevádzky a ich organizácie práce. ZDRAVOTECHNIKA V záujmovom území sa nachádzajú nasledovné inžinierske siete: Jestvujúce vodovodné potrubie HDPE DN 150 ukončené uzáverom uloženom v zelenom páse v súbehu s obslužnou komunikáciou. Prevádzkovateľom je spoločnosť PPA Power DS. Miesto napojenia bude na konci vodovodnej vetvy vybudovanej v rámci projektu Komunikácie a IS pre LCP3. Prípojka pre areál hál B, C a D bola projektovaná v rámci stavby "SENEC - LOGISTICKÁ HALA A" prípojka pre sprinklerovú stanicu. Rozvody vody pre haly sa napoja na túto prípojku pre sprinklerovú stanicu a pre každú z hál bude ďalej vo vnútri objektu podružné meranie s uzáverom. POŽIARNA VODA - Bude zabezpečená v potrebnom množstve v zmysle Vyhlášky č. 699/2004 Z.z. a STN Vonkajšia požiarna voda bude zabezpečená z nových, vonkajších nadzemných hydrantov DN 150. Administratívno-sociálne vstavky a skladovacie priestory pomocou vnútorných hadicových navijakov s trvalo stálou hadicou. SHZ - Skladové priestory v zmysle Vyhlášky č. 94/2004, 87, ods.2 budú vybavené stabilným, hasiacim zariadením (vodným). SHZ bude podrobnejšie riešené v ďalšom stupni PD. Výpočet potreby vody je uvedený v kapitole III predkladaného oznámenia. Trasovanie vonkajších rozvodov pitnej a požiarnej vody bude spresnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. KANALIZÁCIA V záujmovom území sa nachádzajú nasledovné inžinierske siete: Jestvujúca dažďová kanalizácia DN 300 až DN800, splašková kanalizácia DN 300 nachádzajúca sa pod obslužnou komunikáciou, ukončené v čerpacej stanici splaškových a dažďových vôd umiestnené na parcele 5601/8. Prevádzkovateľom je spoločnosť PPA Power DS s.r.o.. AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 7

11 Splašková kanalizácia Prípojka kanalizácie Napojenie areálu producenta na splaškovú kanalizáciu bude do koncovej šachty Šs3 výtlakom d63. Koncová šachta sa opatrí čadičovým obkladom pre skľudnenie výtoku z tlakovej prípojky. Je navrhnutá jedna tlaková prípojka o dimenzii d63x3,0 PE dĺžky cca 214 m (po ČS) do existujúcej šachty Šs3 na splaškovej kanalizačnej stoke budovanej v rámci projektu Komunikácie a IS pre LCP3. Splaškové odpadové vody Splaškové odpadové vody zo sociálnych zázemí haly budú odvádzané do existujúcej splaškovej kanalizácie DN 300 v areáli ProLogis pomocou novo vybudovanej prípojky. Bod pripojenia splaškovej kanalizácie od haly bude v revíznej šachte Šs3 na kanalizácii DN 300 vybudovanej v rámci infraštruktúry LCP3. Splaškovou kanalizáciou budú odvádzané iba odpadové vody komunálneho charakteru zo sociálnych a hygienických zariadení. Dažďová kanalizácia Prípojka kanalizácie Napojenie areálu producenta na dažďovú kanalizáciu bude do koncovej šachty Šd3 výtlakom d110. Koncová šachta sa opatrí čadičovým obkladom pre skľudnenie výtoku z tlakovej prípojky. Je navrhnutá jedna tlaková prípojka o dimenzii d110x6,6 PE dĺžky cca 364 m (po ČS) do existujúcej šachty Šd3 na dažďovej kanalizačnej stoke vybudovanej v rámci Komunikácie a IS pre LCP3. Dažďové odpadové vody (OV) zo strechy haly a areálových komunikačných plôch budú odvádzané do areálovej retenčnej nádrže (RN), z ktorej budú zachytené OV odvádzané výtlačným potrubím do existujúcej dažďovej kanalizácie. Hlavná stoka bude odvádzať dažďové OV zo strechy haly (v objekte haly sa bude realizovať podtlakový systém odvodnenia strechy). Do tejto stoky budú napojené prípojky od vnútornej podtlakovej dažďovej kanalizácie a bude vyústená priamo do RN. Dažďové OV z komunikačných plôch areálu budú odvádzané do RN stokami zaolejovanej kanalizácie, v ktorej bude pred jej vyústením do RN osadený odlučovač ropných látok. Do stôk budú OV odvádzané prípojkami od uličných vpustov a líniových odvodňovacích žľabov. Retenčná nádrž (RN) RN je navrhnutá ako zemná sypaná nádrž. Úžitkový celkový objem RN je navrhnutý na dážď s periodicitou p = 0,2 (päťročný dážď). Veľkosť odtoku z retenčnej nádrže bol stanovený ako maximálny povolený prietok Q= 10,5 l/s. Odvod z RN bude realizovaný pomocou čerpacej stanice a výtlačného potrubia s napojeným do existujúcej stokovej siete dažďovej kanalizácie. Celkový navrhovaný retenčný objem je 2703 m 3 s dobou vyprázdňovania 72 hodín. VÝPOČET MNOŽSTVA DAŽĎOVÝCH ODPADOVÝCH VÔD Súčinitele odtoku zrážkových povrchových vôd Druh plochy Výmera Redukovaná Podiel v % Súčiniteľ odtoku [m2] plocha [m 2 ] Zastavané plochy nad m ,6 38,3% 0, Účelové a manipulačné plochy ,2 27,8% 0, Plochy zelene ,2 33,9% 0, Celková riešená plocha Priemerný súčiniteľ odtoku 0,57 VÝPOČET MNOŽSTVA DAŽĎOVÝCH ODPADOVÝCH VÔD Lokalita Senec Periodicita dažďa p = 0,5 rok -1 Intenzita dažďa podľa regiónu (pre 15 min. dážď) i = 0,018 l / s. m 2 Pôdorysný priemet odvodňovanej plochy A = m 2 Súčiniteľ odtoku vody z odvodňovanej plochy C = 0,57 Množstvo dažďových odpadových vôd Q r = i A C = 1676,22 l / s AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 8

12 V vz h f V 1 d vz = T ( A = + = A 0, 1) A k A t 60 pr r ed vz 1000 vsak k v A vs ak red v vs ak c f SENEC Logistická hala B-D VÝPOČET VEĽKOSTI RETENČNEJ VSAKOVACEJ NÁDRŽE Lokalita Senec Zrážkomerná stanica Miesto Bratislava Periodicita dažďa p = 0,2 rok -1 Plocha pre odvedenie dažďovej vody A E = m 2 Súčiniteľ odtoku vody z odvodňovanej plochy ψ = 0,57 - Redukovaná plocha A red = m 2 Odtok z retenčnej nádrže Q Dr = 10,5 l/s Výpočet potrebného objemu nádrže pre Q5 (ZBORNÍK PRÁC hydrom. ústavu v Bratislave) t c [min] i [l/s/ha] Prítok [m 3 ] Odtok [m 3 ] V vz [m 3 ] T pr [h] ,3 3,2 1089,2 28, ,8 6,3 1485,5 39, ,7 9,5 1742,2 46, ,1 12,6 1909,5 50, ,6 18,9 2126,7 56, ,0 25,2 2276,8 60, ,6 31,5 2371,1 62, ,8 37,8 2443,0 64, ,9 56,7 2558,2 67, ,0 75,6 2673,4 70, ,1 113,4 2702,7 71,5 Potrebný objem nádrže V vz max= 2703 m 3 Doba prázdnenia nádrže T pr max= 72 hod PLYNOFIKÁCIA Pre zásobovanie plynom objektov hál B-D bude v území dobudovaný plynovod v zmysle PD Komunikácie a IS pre LCP3. V rámci projektu pre územie hál B-D sa napojí na predĺžený plynovod navrhovaný v rámci projektu LCP1 2 etapa D kPa. Dĺžka plynovodného potrubia bude 43,0m. V mieste križovania plynovodu s obslužnou komunikáciou bude plynovodné potrubie uložené v chráničke DN300 a na oboch koncoch budú osadené čuchačky. Charakteristika odberu zemného plynu HALA B Prívod plynu bude riešený pre plynové spotrebiče umiestnené v plynovej kotolni v administratívnej vstavbe (4 plynové kotle - každý o výkone 35,0 kw). Ďalej budú na rozvod plynu napojené tmavé plynové žiariče pre vykurovanie priestoru haly (33x INFRA 9B) každý s príkonom 45 kw. Charakteristika odberu zemného plynu HALA C Prívod plynu bude riešený pre plynové spotrebiče umiestnené v plynovej kotolni v administratívnej vstavbe (2 plynové kotle - každý o výkone 45,0 kw). Ďalej sú na rozvod plynu napojené tmavé plynové žiariče pre vykurovanie priestoru haly (49x INFRA 9B) každý s príkonom 45 kw. Charakteristika odberu zemného plynu HALA D Prívod plynu bude riešený pre plynové spotrebiče umiestnené v plynovej kotolni v administratívnej vstavbe (2 plynové kotle - každý o výkone 35,0 kw). Ďalej sú na rozvod plynu napojené tmavé plynové žiariče pre vykurovanie priestoru haly (15x INFRA 9B) každý s príkonom 45 kw. VYKUROVANIE HALA B Hala V rámci zmeny navrhovanej činnosti je v priestore haly navrhnutých 33 ks plynových infražiaričov s hodinovou spotrebou zemného plynu 4,76 m 3 /h (1 ks). Celková hodinová spotreba zemného plynu pre potreby vykurovania predstavuje spotrebu 157,08 m 3 /h. AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 9

13 Administratívny vstavok V hale budú umiestnené 4 vstavby. V každej bude umiestnená kotolňa, kde bude osadený plynový kotol LOGAMAX GB o výkone 35kW. Celkový inštalovaný tepelný výkon kotlov 140 kw. Osadené plynové kotle budú slúžiť okrem vykurovania vstavkov aj na ohrev teplej vody. Na plyn budú napojené z rozvodu NTL plynu vedeného v hale. Celková hodinová spotreba zemného plynu pre potreby vykurovania vstavkov predstavuje spotrebu 14,12 m 3 /h. HALA C Hala V rámci zmeny navrhovanej činnosti je v priestore haly navrhnutých 49 ks plynových infražiaričov s hodinovou spotrebou zemného plynu 4,76 m 3 /h (1 ks). Celková hodinová spotreba zemného plynu pre potreby vykurovania predstavuje spotrebu 233,24 m 3 /h. Administratívny vstavok V hale bude umiestená 1 vstavba, kde bude osadený 2x plynový kotol LOGAMAX GB o výkone 2x45kW. Celkový inštalovaný tepelný výkon kotlov 90 kw. Osadené plynové kotly budú slúžiť okrem vykurovania vstavkov aj na ohrev teplej vody. Na plyn budú napojené z rozvodu NTL plynu vedeného v hale. Celková hodinová spotreba zemného plynu pre potreby vykurovania vstavkov predstavuje spotrebu 9,16 m 3 /h. HALA D Hala V rámci zmeny navrhovanej činnosti je v priestore haly navrhnutých 15 ks plynových infražiaričov s hodinovou spotrebou zemného plynu 4,76 m 3 /h (1 ks). Celková hodinová spotreba zemného plynu pre potreby vykurovania predstavuje spotrebu 71,4 m 3 /h. Administratívny vstavok V hale bude umiestená 1 vstavba, kde je osadený 2x plynový kotol LOGAMAX GB o výkone 2x35kW. Celkový inštalovaný tepelný výkon kotlov 70 kw. Osadené plynové kotly budú slúžiť okrem vykurovania vstavby aj na ohrev teplej vody. Na plyn budú napojené z rozvodu NTL plynu vedeného v hale. Celková hodinová spotreba zemného plynu pre potreby vykurovania vstavkov predstavuje spotrebu 7,06 m 3 /h. VZDUCHOTECHNIKA (KONCEPČNÉ RIEŠENIE) Koncepcia klimatizačných a vetracích zariadení Návrh klimatizácie a vetrania predmetných priestorov vychádza zo stavebnej dispozície a požiadaviek na pohodu prostredia v jednotlivých priestoroch zadaných užívateľom. V zásade je VZT zariadenie použité pre priestory, ktorých prevádzka nevyhnutne vyžaduje použitie týchto zariadení. Vzduchotechnické zariadenie zabezpečuje vetranie tých priestorov, kde prirodzené vetranie nie je možné, alebo je nepostačujúce. Všetky ostatné priestory majú vetranie zabezpečené prirodzeným spôsobom - otvárateľnými oknami alebo dverami. Vetranie skladovej haly Vetranie skladovej haly je navrhnuté nútené. Nútené vetranie bude zabezpečené strešnými ventilátormi. Vzduchový výkon a počet ventilátorov bude zvolený tak, aby bola zabezpečená minimálne 0,25- násobná výmena vzduchu v zóne pobytu. Prívod vzduchu bude cez vonkajšie dvere a okná. Vetranie administratívneho vstavku Vetranie sociálnych zariadení je podtlakové, zabezpečené potrubnými ventilátormi osadenými nad podhľadom vetraných priestorov alebo v hale. Vzduch je odvádzaný potrubím nad strechu budovy. Vetranie šatní vo vstavku je zabezpečené prívodnou vetracou jednotkou. Množstvo vzduchu zodpovedá 20m3/h na šatňové miesto. Jednotka je umiestnená na strope vstavku. AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 10

14 Vetranie zasadacej miestnosti je zabezpečené tam, kde nie je možné vetranie priestorov oknami. Pre vetranie priestorov je navrhnutá vetracia zostava umiestnená v podhľade vstavku. Nasávanie vzduchu je zo strechy objektu cez nasávaciu hlavicu. Upravený vzduch je dohrievaný elektrickým ohrievačom a potrubím a koncovými prvkami dopravený do vetraného priestoru. Chladenie administratívneho vstavku Chladenie serverovne bude zabezpečovať chladiaci Split systém v prevedení pre celoročné chladenie. Chladiaci výkon zariadenia je 5,0kW. Vonkajšia kondenzačná jednotka bude umiestnená na streche vstavku. Nasávanie a prívod upraveného chladiaceho vzduchu je riešený priamo z chladiacej jednotky do riešeného priestoru. Klimatizácia vybraných priestorov je zabezpečená Multisplit systémom. Systém sa skladá z 1 až 4 vnútorných jednotiek a 1 vonkajšej jednotky. Vonkajšie kondenzačné jednotky budú umiestnené na streche vstavku. Vnútorné jednotky v kazetovom vyhotovení budú umiestnené v podhľade riešených priestorov. Nasávanie a prívod upraveného chladiaceho vzduchu je riešený priamo z chladiacej jednotky do riešeného priestoru. Prepojenie vonkajšej jednotky s vnútornými jednotkami bude pomocou izolovanej dvojice Cu potrubia príslušnej dimenzie. Je nutné zabezpečiť odvod kondenzátu od všetkých vnútorných chladiacich jednotiek. Ovládanie zariadení bude pomocou vlastných diaľkových ovládačov z jednotlivých riešených priestorov. Podrobný popis jednotlivých vzduchotechnických zariadení bude spresnený v dokumentácii pre stavebné povolenie. ELEKTROINŠTALÁCIA Trafostanica a prípojka VN Jestvujúce vonkajšie rozvody VN budú realizované káblami 2x3 NA2XS(F)2Y l x240 mm2 a budú ukončené zaslučkovaním v kioskovej trafostanici TS Trafostanica je umiestená na pozemku KN"C" 5601/8 v katastrálnom území Senec. Prevádzkovateľom je spoločnosť PPA Power DS s.r.o. V rámci projektu Komunikácie a IS pre LCP3 bude vybudovaná nová trafostanica TS 57-LCP3 s potrebným vybavením pre napojenie hál B-D z hladiny VN. Z tejto stanice budú slučkou napojené trafostanice umiestnené v jednotlivých halách. Pre výstavbu hál B-D sú navrhnuté vstavané trafostanice priamo v hale. Zostava trafostanice Hala B kw - 1x 630 kva Hala C kw - 1x 1000 kva Hala D kw - 1x 630 kva Užívateľská stanica Užívateľská stanica bude vybudovaná v rámci projektu Komunikácie a IS pre LCP3 a bude umiestnená v blízkosti príjazdovej komunikácie. V užívateľskej stanici bude rozvádzač VN vstupná časť energetiky a VN veľkoodberateľská časť umiestnená v samostatnej miestnosti. Ďalej tu bude umiestnená meracia skriňa a rozvádzač pre vlastnú spotrebu. Užívateľská stanica bude zapojená do siete 22kV - káblovým prívodom - slučkou. Pre areál je požadované cca 1,588 MW. Areálové rozvody VN Areálové rozvody budú prevedené káblom AXEKVCEY 3x1x240 zaslučkovaním jednotlivých trafostaníc v halách. V každej trafostanici bude rozvodňa VN, potrebný počet trafo podľa požadovaného výkonu, rozvodne NN. VN rozvody od Užívateľskej stanice V rámci areálu budú vybudované tri transformačné stanice, ktoré budú zapojené slučkou na užívateľskú stanicu. Prepojenie bude prevedené káblom 3x22 AXEKVCEY 1x240 mm2. V mieste križovania s komunikáciou budú káble uložené s krytím 1,2 m do chrániček pr. 160 mm. AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 11

15 Umelé osvetlenie (koncepčné riešenie): Osvetlenie v jednotlivých objektoch (hál B-D) bude riešené žiarovkovými a žiarivkovými svietidlami v krytí podľa druhu prostredia. Miesto zrakovej úlohy bolo stanovené v 0,75m nad podlahou. Udržiavaná osvetlenosť Em bola stanovená podľa STN EN nasledovne : - kancelárske a administratívne priestory - 500Lx - skladová hala - 250Lx - umyvárne, šatne, technické a skladovacie priestory - 200Lx - chodby - 100Lx Núdzové osvetlenie Núdzové osvetlenie bude riešené žiarivkovými svietidlami s vlastným zdrojom na priemernú intenzitu 2Lx. Núdzové osvetlenie pozostáva z: - orientačného osvetlenia ( označenie únikových východov ) - protipanikového osvetlenia Prevádzka osvetlenia bude automatická, osvetlenie sa bude zapínať automaticky pri strate napätia v sieti. Doba činnosti núdzového osvetlenia je minimálne 2 hodiny. Zásuvkové obvody Na pripojenie prenosných elektrospotrebičov budú v administratívnej a sociálnej časti jednotlivých hál (B- D) inštalované zásuvky 16A/230V v polozapustenom prevedení. V jednotlivých skladových halách budú inštalované zásuvkové skrine 400V/32A+400V/16A+230V/16A. Zásuvkové skrine budú umiestnené vo výške 1,2m nad podlahou. Bleskozvod : Na streche objektov sa umiestni zberná sústava tvorená mrežovou sústavou. Táto bude pozostávať z vodiča FeZn Ø 8mm na podperách PV21 a PV23. Podpery vedenia sa rozmiestnia rovnomerne vo vzdialenostiach max 1,5m. Na zbernú sústavu (ZS) sa pripoja všetky kovové predmety na streche: odkvapové žľaby, zariadenie vzduchotechniky a chladenia, kovová konštrukcia svetlíkov, výfukové potrubia (komíny), prístupové rebríky a pod. ZS sa prepojí s uzemnením pomocou zvodov, ktoré budú riešené po obvode objektu vo vzdialenostiach max 30m. Zvody budú realizované ako skryté, zvodové vodiče budú uložené do plastových rúrok v opláštení jednotlivých objektov. Vo výške 0,6-1,8m od zeme sa umiestnia skúšobné svorky ZS, ktoré sa osadia do plastových krabíc s vekom. Od ZS pokračujú zvody vodičmi FeZn Ø 10mm, ktoré budú pripojené na základový zemnič. Uzemnenie : Uzemnenie bude riešené pomocou základového uzemňovača, ktorý musí spĺňať podmienky stanovené v STN Základový uzemňovač sa vyhotoví z vodičov FeZn Ø 10mm, úmyselne vložený do betónového základu pod izolačné vrstvy, s vyvedenými uzemňovacími prípojmi. Vodiče FeZn Ø 10mm sa vzájomne prepoja pomocou univerzálnych svoriek SU a tiež budú privarené na kovové armatúry základov. Na uzemňovaciu sústavu sa uzemní aj hlavná ekvipotenciálová svorkovnica jednotlivých objektov. SLABOPRÚD Dátové rozvody Pokiaľ budú dátové rozvody požadované, budú realizované podľa požiadaviek budúcich nájomníkov. Pre káblový rozvod dát (káble a spojovací hardware), bude zabezpečený štandard minimálne CAT 5. Káblové rozvody počítačovej siete budú riešené v kanceláriách Administratívnej časti objektov a budú realizované s použitím štruktúrovanej kábeláže. V každej kancelárii budú inštalované dátové zásuvky RJ 45. Napájanie počítačového centra v miestnosti Serverovne bude zabezpečené UPS so zálohou. AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 12

16 Telefónny systém Pokiaľ bude telefónny systém požadovaný, bude realizovaný podľa požiadaviek budúcich nájomníkov. Prívod telefónnych liniek JTS do objektov bude riešený Prípojkou telefónu z vrátnice, kde bude umiestnená pobočková telefónna ústredňa. Telefónna prípojka zaústi na objekte do prípojkovej skrine, z ktorej sa privedú telefónne linky do kancelárskych a ďalších požadovaných priestorov, kde budú ukončené v účastníckych telefónnych zásuvkách. Vnútorné rozvody telefónu budú realizované stienenými káblami typu SYKFY. Bezpečnostný systém Pokiaľ bude bezpečnostný systém požadovaný, bude realizovaný podľa požiadaviek budúcich nájomníkov. Kancelárske priestory v administratívnej časti objektov budú chránené detektormi pohybu. V prípade požiadavky môžu byť vonkajšie dvere vybavené bezpečnostným systémom, ktorý bude eliminovať neoprávnený vstup do budovy. Dvere by sa vybavili magnetickými kontaktami, napojenými na ústredňu EZS. Vnútorné rozvody EZS sa realizujú stienenými káblami typu SYKFY. Dochádzkový systém Pokiaľ bude dochádzkový systém požadovaný, bude realizovaný podľa požiadaviek budúcich nájomníkov. Vstupy určené pre príchod a odchod zamestnancov budú opatrené bezkontaktnými čítacími jednotkami dochádzkového systému. Tieto sa prepoja s riadiacou jednotkou, z ktorej bude výstup na počítač pre spracovanie údajov. Elektrická požiarna signalizácia, evakuačný rozhlas Elektrická požiarna signalizácia bude riešená v súčinnosti s projektom požiarnej ochrany. Skladové priestory budú vybavené lineárnymi hlásičmi požiaru, v administratívnej časti sa umiestnia automatické stropné hlásiče. Tlačítkové hlásiče sa umiestnia pri východoch z nechránených únikových ciest, do chránených únikových ciest a pri východoch z únikových ciest na voľné priestranstvo. Požiarne linky budú privedené do ústredne EPS, umiestnenej na vrátnici. Pre vyhlásenie poplachovej správy v prípade vzniku požiaru v objekte bude slúžiť evakuačný rozhlas. Reproduktory budú umiestnené tak, aby zvukový signál bol počuteľný vo všetkých priestorov objektu. Rozhlasová ústredňa bude umiestnená na vrátnici. DOPRAVNÉ RIEŠENIE Logistický park Senec je situovaný po pravej strane cesty II/503 v smere Senec - Pezinok, ktorý je na uvedenú cestu napojený pomocou okružnej križovatky účelovou obslužnou komunikáciou so šírkou vozovky 6,5 m kategórie MZ 8/40 a chodníkom šírky 2 m po ľavej strane vozovky komunikácie v smere od cesty II/503. Areál hál B-D je napojený účelovou komunikáciou na novo predĺženú komunikáciu, ktorá vedie od existujúceho kruhového objazdu v jeho severnej časti. Celkovo sa tieto areálové komunikácie nachádzajú za areálovou vrátnicou s elektronickými závorami, ktoré zabraňujú neoprávnenému vjazdu do areálu. Základnú kostru komunikačného systému tvorí areálová komunikácia, ktorá vedie od novo predĺženej verejnej komunikácie, k šikmým parkovacím státiam. Ďalej potom vedie medzi halou B a D ku križovatke pri hale C. Následne pokračuje okolo haly C zo západnej strany až do juhovýchodnej časti areálu. K tejto komunikácii sú pripojené manipulačné plochy a parkoviská. Navrhované nové spevnené plochy, komunikácie a parkoviská budú účelovými, verejne neprístupnými, komunikáciami. Dopravný režim na areálových komunikáciách je obojsmerný. Komunikácie a spevnené plochy budú slúžiť pre potreby dopravnej obsluhy, zásobovania a statickej dopravy logistického centra. Poloha komunikácie a jej smerové pomery sú dané zastavovacím plánom areálu, ktorý vychádza z požiadaviek technologického procesu. Komunikácia zaisťuje príjazd nákladných vozidiel na manipulačné plochy a na parkoviská pre NA, ďalej zaisťuje príjazd osobných vozidiel na parkoviská pre OA. AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 13

17 Komunikácia je definovaná viacej osami. Areálová komunikácie je účelová dvojpruhová šírky 7,0 m. Manipulačné plochy pre NA: Manipulačné plochy slúžia na nabehnutie nákladných vozidiel k nakladacím rampám. Plochy sú dĺžky 28,00 m rôznych šírok, priamo nadväzujú na obchádzkovú komunikáciu a na objekt haly. Po stranách sú plochy ohraničené trávnatými ostrovčekmi alebo opornými múrikmi, ktoré vyrovnávajú výškové rozdiely medzi vjazdom v úrovni podlahy a v úrovni -1,2 m. Pre navádzanie nákladných vozidiel k nakladacím miestam budú slúžiť navádzače z oceľových profilov priemerom 160 mm s úpravou žiarovým zinkovaním, kotvené do betónovej vozovky pomocou skrutiek. Parkovacie plochy pre NA: V rámci stavby je v návrhu parkovisko pre nákladné vozidlá v počte 12 parkovacích stojísk so šikmým radením vozidiel s rozmermi stojiska 3,5 m x 16,0 m s napojením a obsluhou z komunikácie zrealizovanej stavbou haly B. Ďalej je v návrhu parkovisko pre nákladné vozidlá v počte 19 parkovacích stojísk s kolmým radením vozidiel s rozmermi stojiska 3,5 m x 20,0 m s napojením a obsluhou z komunikácie zrealizovanej stavbou haly B. Posledné parkovisko pre nákladné vozidlá v počte 30 parkovacích stojísk s kolmým radením vozidiel s rozmermi stojiska 3,5 m x 20,0 m sa nadchádza pri hale C s napojením a obsluhou z komunikácie zrealizovanej stavbou haly C. Parkovacie plochy pre OA : Parkoviská pre osobné vozidlá sú navrhnuté s kolmým radením s rozmermi stojiska 2,5 m x 5,0 m. Parkovacie státie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie je navrhnuté šírky 3,5 m. Chodníky: Pozdĺž parkovísk pre osobné automobily je navrhnutý chodník v šírke 2,25 m vedúci k vstupom do administratívnej časti haly. Statická doprava VÝPOČET PARKOVACIÍCH STÁTÍ PRE OA Celkový počet stojísk pre posudzovanú stavbu (podľa STN /Z2 kap ) : N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd Základný počet státí: Účelová jednotka: zamestnanec (druh budovy: administratívne budovy, priemyselné podniky) 1 parkovacie státie na 4 účelové jednotky, z počtu stojísk 100% dlhodobých, 0% krátkodobých) Počet jednotiek hala: 400 zamestnancov Po = 400/4 = 100 Oo = 0 kd = 1,3 - podľa STN /Z2 kap (IAD : ostatná doprava 55:45) kmp = 1- podľa STN /Z2 kap (ostatné územie v meste) Celkový počet státí pre posudzovanú stavbu: N = 1,1 x 0 +1,1 x 100 x 1 x 1,3 = 130 státí Celkový počet potrebných státí je 130. Navrhnutý počet státí pre OA je 247 státí. Navrhnutý počet státí pre NA je 61 státí. Celkový navrhnutý počet parkovacích státí (OA+NA) je 308 státí. Z celkového počtu parkovacích miest bude 22 vyhradených pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Doprava generovaná prevádzkou logistických hál B-D po realizácii zmeny navrhovanej činnosti je podrobne spracovaná v kapitole III predkladaného oznámenia. Konštrukcie vozoviek Na komunikáciách a chodníkoch sú navrhnuté typy konštrukcií vozoviek podľa predpokladaného dopravného zaťaženia s využitím normy STN Vozovky pozemných komunikácií základné ustanovenia pre AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 14

18 navrhovanie, TP 3/2009 Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek a TP 3/2008 Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných a miestnych komunikácií. Na komunikáciách a manipulačných plochách sa predpokladá trieda dopravného zaťaženia TDZ IV, pre parkoviská TDZ VI. Konštrukcia vozovky TYP A, vozovka pre NA asfalt - asfaltový betón AC O 11-II 50/70 50 mm STN EN spojovací asfaltový náter PN, A 0,5 kg/m 2 STN EN 13808, STN EN asfaltový betón AC P 22-II 70/ mm STN EN infiltračný postrek PS, A 0,8 kg/m 2 STN EN 13808, STN EN štrkodrvina 0/32 G P mm STN EN A1, STN EN zlepšenie podložia cementovou stabilizáciou CEM III B 32,5:7% - 50 kg/m mm spolu: 670 mm Konštrukcia vozovky TYP B, vozovka pre NA cementobetónový kryt - cementový betón CB III 200 mm STN EN 206-1/Z1 - štrkodrvina 0/32 G P mm STN EN A1, STN EN zlepšenie podložia cementovou stabilizáciou CEM III B 32,5:7% - 50 kg/m mm spolu: 770 mm Konštrukcia vozovky TYP C, vozovka pre OA dlažba - betónová dlažba DL 80 mm STN lôžko z drveného kameniva 0/4 G P mm STN EN A1 - štrkodrvina 0/32 G P mm a STN EN zlepšenie podložia cementovou stabilizáciou CEM III B 32,5:7% - 50 kg/m mm spolu: 710 mm Konštrukcia vozovky TYP E, chodník dlažba - betónová dlažba DL 60 mm STN lôžko z drveného kameniva 0/4 G P mm STN EN A1 - štrkodrvina 0/32 G P mm a STN EN spolu: 290 mm Konštrukcia vozovky TYP F, vozovka s nestmeleným povrchom - štrkodrvina 0/32 G P mm STN EN A1, STN EN zlepšenie podložia cementovou stabilizáciou CEM III B 32,5:7% - 50 kg/m mm spolu: 650 mm Jednotlivé konštrukčné vrstvy vozoviek musia svojimi parametrami odpovedať požiadavkám príslušných noriem. Kontrola kvalitatívnych parametrov jednotlivých konštrukčných vrstiev bude tak isto daná podľa príslušných noriem. POŽIARNA OCHRANA Návrh stavby hál bude z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti podrobne riešiť dokumentácia pre umiestnenie stavby v zmysle Vyhlášky MV č. 94/2004 Z.z., Vyhlášky MV č. 699/2004 Z.z., STN , STN , STN , STN , STN , STN a ďalších noriem a predpisov PO. STAVEBNÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE - Nosnú konštrukciu hál budú tvoriť prefabrikované železobetónové stĺpy. Nosnú strešnú konštrukciu budú tvoriť oceľové, priehradové nosníky. V halách budú situované dvojpodlažné administratívno sociálne vstavky. Vstavky budú mať murované a sadrokartónové steny, stropy budú tvoriť VSŽ plechy s betónovou zálievkou. Obvodový plášť skladových hál bude metalický, sendvičový profilovaný plech + minerálna vlna + profilovaný plech. Strešný plášť budú tvoriť trapezové oceľové plechy + tepelná AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 15

19 izolácia z minerálnej vlny ROCKWOOL + hydroizolácia. Podlaha v skladových halách bude betónová s protiprašnou povrchovou úpravou, v administratívnych priestoroch bude koberec, v hygienických priestoroch a šatniach keramická dlažba. Na streche objektu budú riešené bodové svetlíky. Materiál rôzneho druhu bude uskladnený v pôvodných obaloch na paletách v regáloch do výšky max. 10 m. Manipulácia s tovarom bude zabezpečená vysokozdvižnými vozíkmi. KONŠTRUKČNÉ CELKY - zabezpečujúce stabilitu objektov v zmysle Vyhlášky č. 94/2004, 13 sú klasifikované ako nehorľavé z konštrukčných prvkov druhu D1. Členenie a stupne PB požiarnych úsekov a požadovaná požiarna odolnosť konštrukcií budú presné stanovené a dokladované výpočtom v ďalšom stupni riešenia PD. Samostatné PÚ budú aj vybrané technické priestory. ÚNIKOVÉ CESTY - Z každej skladovej haly, z 1.NP bude riešených niekoľko únikových východov po rovine vo vzájomnej vzdialenosti max. 60 m priamo na voľné priestranstvo. Zo sociálno administratívnych vstavkov a priestorov technického vybavenia bude riešená jedna úniková cesta. Požiarne nebezpečný priestor od jednotlivých objektu bude presne stanovený v ďalšom stupni PD. EPS - Každá skladová hala bude v zmysle Vyhlášky č. 94/2004, príloha č.13.vybavená EPS-kou. ZARIADENIE NA ODVOD TEPLA A SPLODÍN HORENIA - Bude riešené na streche objektu v zmysle Vyhlášky č. 94/2004, príloha č.13. V rámci bodových svetlíkov budú riešené otváravé plochy s požadovanou veľkosťou. Zariadenie sa bude otvárať automaticky a signalizované cez EPS do ústredne. Prívod vzduchu je zabezpečený cez dverné otvory na fasáde objektu. Toto zariadenie bude podrobnejšie riešené v samostatnej časti PD v ďalšom stupni. POŽIARNA VODA - Bude zabezpečená v potrebnom množstve v zmysle Vyhlášky č. 699/2004 Z.z. a STN Vonkajšia požiarna voda bude zabezpečená z nových, vonkajších nadzemných hydrantov DN 150. Administratívno-sociálne vstavky a skladovacie priestory pomocou vnútorných hadicových navijakov s trvalo stálou hadicou. SHZ - Skladové priestory v zmysle Vyhlášky č. 94/2004, 87, ods.2 budú vybavené stabilným, hasiacim zariadením (vodným). SHZ bude podrobnejšie riešené v ďalšom stupni PD. ZÁSAHOVÉ CESTY - vonkajšie požiarne rebríky na fasáde a strecha každého objektu. PRÍSTUPY A PRÍJAZDY budú zabezpečené po jestvujúcich verejných komunikáciách a nových areálových komunikáciách a spevnených plochách priamo k objektom. Sprinklerová nádrž Sprinklerové zariadenie je navrhnuté pre detekciu a uhasenie požiaru vodou v jeho počiatočných fázach. Nemožno predpokladať, že by sprinklerové zariadenie úplne nahradilo potrebu iných protipožiarnych prostriedkov a je dôležité posúdiť protipožiarne opatrenia v objektoch ako celok. Ako hasiace médium je navrhnutá voda, ktorá nesmie byť chemicky upravená (napr. proti zamrznutiu apod.) a nesmie obsahovať vláknité alebo iné suspendované látky, ktoré by sa mohli nahromadiť v potrubnom systéme. V potrubnom rozvode sprinklerovej sústavy nesmie zostávať slaná voda alebo voda obsahujúca soli. Pre zabránenie zamŕzania vody slúži vnútorné zateplenie nádrže a vnútorné osadenie vykurovacích špirál. Pripojenie sprinklerovej nádrže je realizované na vodovodný rád. Ako zásoba vody bude slúžiť jedna nadzemná požiarna nádrž. Objekt bude stanovený projektom požiarnej ochrany. Okolo kruhovej nádrže je potrebné dbať na dodržanie ochranného pásma. Jeho presnú veľkosť určí dodávateľ. V nádrži bude osadené sanie hlavného čerpadla opatrené antivírivou doskou o veľkosti min. 1000x1000 mm. Sanie musí byť minimálne 200 mm odo dna nádrže. Ďalej je v nádrži osadený rozdeľovač s dvomi plavákovými ventilmi pre automatické dopúšťanie vody. Skrz prednú stenu nádrže, okrem vyššie uvedeného, prechádza aj potrubie doplňovacieho čerpadla a skúšobné potrubie. Všetky potrubia sú utesnené pomocou pružného pryžového tesnenia. V blízkosti týchto prestupov je umiestnený monitoring zaplavenia strojovne, aby bol vyhlásený poplach v prípade, že by voda z nádrže unikala do strojovne. Vypúšťanie nádrže bude realizované pomocou armatúry k tomu určenej, osadené na stene nádrže. Nádrž musí byť taktiež osadená vetraním a prepadom a zabezpečená proti vniku slnečného svitu. AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 16

20 Potrubie medzi technologickou miestnosťou a sprinklerovými nádržami bude vedené v nadzemnej chráničke. Rozmer nádrže je priemer 12,8m a výšky 10,24m. Strojovňa SHZ je potom navrhnutá s rozmermi 6 x 7,3 m. SHZ bude navrhnutá podrobne v ďalšom stupni PD. V strojovni sa navrhuje jedno hlavné čerpadlo s dieselovým pohonom a jedno doplňovacie čerpadlo elektrické; objem nádrže zahŕňajúce aj zásobu pre zásah JPO (pre vonkajšie odberné miesta) sa predbežne odhaduje na 1240 m 3. III.2.2 Požiadavky na vstupy Pre kompletnosť v tejto kapitole uvádzame tabuľkové porovnanie jednotlivých bilancií pôvodne posudzovaného areálu Logistického centra LCP, v porovnaní s predkladanou zmenou haly B-D, vrátane poslednej zmeny pre halu A. III Záber pôdy Záujmové územie sa nachádza v extraviláne obce Senec. V zmysle výpisu z katastra sú jednotlivé parcely v rámci predkladaného oznámenia evidované ako ostatné plochy (pozri príloha č.3). Jednotlivé parcely boli z PPF vyňaté už v minulom období. Porovnanie jednotlivých plôch pôvodne posúdenej činnosti a zmeny navrhovanej činnosti sú uvedené v tab.3. Tab. 3: Záber pôdy pôvodne posudzovaného areálu LCP a Hál A,B,C,D Objekt (SO-01) + (SO-02 až SO-04) Hala A (11/2015) Haly B-D (02/2015) Pôvodný zámer m m Zmena navrhovanej činnosti 11/ m 2 - Zmena navrhovanej činnosti 02/ m 2 spolu m m 2 Celkovo sa oproti pôvodne posudzovanému územiu v roku 2007 zníži celkový záber poľnohospodárskej pôdy o m 2. III Nároky na odber vody PÔVODNÉ RIEŠENIE Zásobovanie vodou pôvodného riešenia Skladové haly SO-01 až SO-04 Zásobovanie jednotlivých objektov (SO-01 až SO-04) pôvodne plánovaného Logistického centra LCP bolo navrhnuté vodovodnou prípojkou situovanej v príjazdovej ceste k areálu. Na prípojke v zeleni za napojením na vodovod mala byť osadená fakturačná vodomerná šachta. Vo vodomernej šachte bola navrhnutá vodomerná zostava DN80 so združeným vodomerom na meranie malých a veľkých prietokov. Prípojka HD-PE dn 110x10,0 PN 16 mala pokračovať v areáli LCP potom do strojovne požiarnej vody a k jednotlivým skladovým halám. Z prípojky boli navrhnuté vysadené odbočky do skladových hál HD-PE dn63x5,8, ktoré mali slúžiť na zásobovanie vodou sociálnych miestností a vnútorných hydrantov. Vodovodná prípojka riešila zásobovanie areálu pitnou, čiastočne aj požiarnou vodou. Výpočet potreby vody pôvodné riešenie (všetky objekty pôvodného areálu LCP): Výpočet potreby vody bol v pôvodnom návrhu spracovaný podľa t.č. platnej legislatívy: Úpravy MPSR č.477/ z Skladoví pracovníci : 145 v dvoch zmenách Administratíva: 80 Denná potreba: 145 x 55 l/d = l/d 80 x 55 l/d = l/d Spolu: l/d = 0,14l/s Ročná potreba vody pôvodného riešenia pre celý areál LCP: Qr = Qd x 350 = Potreba požiarnej vody bola navrhnutá riešením akumulácie dažďových vôd ,6 m3/rok AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 17

21 Predpokladaná požiarna potreba: Qpož. = 40 l/s Výpočet potreby vody pôvodné riešenie (objekty SO-02 až SO-04): Úprava MPSR č.477/ z Pozn.: Uvedený výpočet nebol v pôvodnom zámere riešený. Výpočet bol spracovaný spracovateľom predkladaného oznámenia o zmene pri použití pôvodných nárokov na potrebu vody na jedného zamestnanca. Denná potreba: 75 x 55 l/d = l/d 50 x 55 l/d = l/d Spolu: l/d = 0,08l/s Ročná potreba vody pôvodného riešenia Hál SO-02 až SO-04: Qr = Qd x 350 = 2419,2 m 3 /rok ZMENA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI: Prípojka pre areál hál B, C a D bola projektovaná v rámci stavby "SENEC - LOGISTICKÁ HALA A" prípojka pre sprinklerovú stanicu. Rozvody vody pre haly sa napoja na túto prípojku pre sprinklerovú stanicu a pre každú s hál bude ďalej vo vnútri objektu podružné meranie s uzáverom. Výpočet potreby vody Počet zamestnancov Potreba vody na zamestnanca...16,4 m 3 /rok (v zmysle vyhl. č. 209/2013 Z.z.) - priemerná hodinová potreba x 60 x 1,6 x 0,5 = l/hod - max. prietok... 5,33 l/s Ročná spotreba m 3 /rok Taktiež bude potrebné objekt zabezpečiť požiarnou vodou. POŽIARNA VODA - Bude zabezpečená v potrebnom množstve v zmysle Vyhlášky č. 699/2004 Z.z. a STN Vonkajšia požiarna voda bude zabezpečená z nových, vonkajších nadzemných hydrantov DN 150. Administratívno-sociálne vstavky a skladovacie priestory pomocou vnútorných hadicových navijakov s trvalo stálou hadicou. Skladové priestory v zmysle Vyhlášky č. 94/2004, 87, ods.2 budú vybavené stabilným, hasiacim zariadením (vodným). SHZ bude podrobnejšie riešené v ďalšom stupni PD. V rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti je navrhnutá výstavba sprinklerovej nádrže (bližšie pozri kap. III predkladaného oznámenia). V porovnaní s pôvodným riešením so súčasne predkladanou zmenou navrhovanej činnosti bude ročná potreba vody vyššia o 4140,8 m 3. Tab. 4: Bilancie potreby vody pôvodne posudzovaného areálu LCP a Hál A,B,C,D Pôvodný zámer Objekt SO-01 + SO-02 až SO-04 Hala A (11/2015) Haly B-D (02/2015) 1814,4+2419,2 m 3 /rok - - Zmena navrhovanej činnosti 11/ m 3 /rok - Zmena navrhovanej činnosti 02/ m 3 /rok spolu 4233,6 m 3 /rok 9840 m 3 /rok V celkovom porovnaní potreby vody pre objekty SO-01 až SO-04 pôvodne posúdenej činnosti a zmien navrhovanej činnosti bude potreba vody pre novo navrhovaný areál hál A,B,C,D vyššia o 5606,4 m 3 /rok. III Nároky na surovinové zdroje Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti sa predpokladá, že okrem stavebných materiálov budú pri výstavbe potrebné ďalšie suroviny, ako sú napr. materiály na výrobu betónu, materiály na vybudovanie oplotenia stavby. Zmenou navrhovanej činnosti sa počas prevádzky nároky na surovinové zdroje nemenia. Pôvodné riešenie ako aj zmena navrhovanej činnosti sú navrhované ako logisticko-skladové haly. Rozhodujúcim ukazovateľom bude množstvo skladovaných surovín v jednotlivých logistických halách. III Nároky na pracovné sily Nároky na potrebu pracovných síl pre obdobie výstavby nie je možné kvalifikovane odhadnúť. Môžeme len porovnať na základe podobných už realizovaných stavieb podobného charakteru na inej AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 18

22 lokalite. Objem a odborná skladba pracovných síl počas realizácie výstavby je v značnej miere závislá na tempe výstavby a strojno-mechanizačnej vybavenosti stavby. PÔVODNÉ RIEŠENIE Pôvodný zámer uvažoval s celkovým počtom zamestnancov 225 v celom logistickom areáli LCP (objekty SO-01 až SO-04). V samotných objektoch SO-02 až SO-04 sa v pôvodnom riešení uvažovalo s celkovým počtom zamestnancov 125 (50 administratíva a 77 sklad), pracujúcich na jednu zmenu. ZMENA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI: Zmenou navrhovanej činnosti sa plánuje vytvoriť 400 pracovných miest v maximálne v 3 zmennej prevádzke. Predpokladaná pracovná skladba zamestnancov v súčasnej dobe nie je známa a bude záležať od samotných nájomcov jednotlivých logistických hál, ako budú mať upravenú zmennosť. V porovnaní s pôvodným riešením SO-02 až SO-04 pribudne v území 275 nových pracovných miest. Tab. 5: Počet pracovníkov pôvodne posudzovaného areálu LCP a Hál A,B,C,D Objekt SO-01 + SO-02 až SO-04 Hala A (11/2015) Haly B-D (02/2015) Pôvodný zámer zamestnancov - - Zmena navrhovanej činnosti 11/ zamestnancov - Zmena navrhovanej činnosti 02/ zamestnancov spolu 225 zamestnancov 600 zamestnancov V celkovom porovnaní potreby počtu pracovných miest pre objekty SO-01 až SO-04 pôvodne posúdenej činnosti a zmien navrhovanej činnosti bude počet zamestnancov pre novo navrhovaný areál hál A,B,C,D vyšší o 375. Vyšší počet zamestnancov je spôsobený predovšetkým navrhovanou 3 zmennou prevádzkou. III Zásobovanie plynom a tepelná energia PÔVODNÉ RIEŠENIE Skladová hala SO-01 - Ako zdroj tepla pre zabezpečenie potrieb vykurovania skladových priestorov SO 01 bolo uvažovaných 59 ks tmavých plynových žiaričov tvaru E ABSOLUTGAZ s menovitým tepelným príkonom P= 43,2kW. Pre vykurovanie dvoch administratívno-sociálnych vstavieb bol v každej navrhnutý plynový závesný kotol BUDERUS Logamax plus GB , s inštalovaným tepelným príkonom 40,8 kw 1 ks). Skladová hala SO 02 - Ako zdroj tepla pre zabezpečenie potrieb vykurovania skladových priestorov SO 02 bolo uvažovaných 20 ks tmavých plynových žiaričov tvaru E ABSOLUTGAZ s inštalovaným tepelným príkonom (48 kw 1ks). Pre vykurovanie dvoch administratívno-sociálnych vstavieb bol v každej navrhnutý plynový závesný kotol BUDERUS U124-24K, s menovitým tepelným príkonom 26,7 kw 1ks. Skladová hala SO 03 Ako zdroj tepla pre zabezpečenie potrieb vykurovania skladových priestorov SO 03 bolo uvažovaných 36 ks tmavých plynových žiaričov tvaru E ABSOLUTGAZ s inštalovaným tepelným príkonom (48 kw 1ks). Pre vykurovanie dvoch administratívno-sociálnych vstavieb bol v každej navrhnutý plynový závesný kotol BUDERUS U124-24K, s menovitým tepelným príkonom 26,7 kw Skladová hala SO 04 Ako zdroj tepla pre zabezpečenie potrieb vykurovania skladových priestorov SO 04 bolo uvažovaných 36 ks tmavých plynových žiaričov tvaru E ABSOLUTGAZ s inštalovaným tepelným príkonom (48 kw 1ks). Pre vykurovanie dvoch administratívno-sociálnych vstavieb bol v každej navrhnutý plynový závesný kotol BUDERUS U124-24K, s menovitým tepelným príkonom 26,7 kw 1ks. Tab. 6: Bilancie spotreby plynu pôvodného riešenia Skladových hál SO-01 až SO-04 (z roku 2007) objekt skladová časť (m 3 /h) vsavky (m 3 /h) spolu (m 3 /h) ročná potreba plynu (m 3 /rok) SO ,2 9,0 292, SO-02 96,0 5,6 101, SO ,8 5,6 178, SO ,8 5,6 178, Spolu SO-02 až SO ,6 16,8 458, Spolu SO-01 až SO ,8 25,8 750, AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 19

23 ZMENA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI Skladové haly V rámci zmeny navrhovanej činnosti sú v priestore hál B-D navrhnuté tmavé plynové infražiariče spolu v počte 97 ks s hodinovou spotrebou zemného plynu 4,76 m 3 /h 1ks a inštalovaným príkonom 45 kw 1ks. Celková hodinová spotreba zemného plynu pre potreby vykurovania jednotlivých hál predstavuje spotrebu 461,72 m 3 /h. Administratívne vstavky Pre halu B sú navrhnuté celkom 4 vstavby 1. v severnej, 2. vo východnej a 1. v južnej časti. Administratívna vstavba pre halu C je navrhnutá v severnej časti haly a pre halu D je navrhnutá v južnej časti. V každej vstavbe bude umiestnená kotolňa, kde bude osadený plynový kotol LOGAMAX GB s príkonom 33,5 kw resp. plynový kotol LOGAMAX GB s príkonom 43,5 kw. Plynové kotle budú slúžiť okrem vykurovania aj na ohrev teplej vody. Celková hodinová spotreba zemného plynu pre potreby vykurovania všetkých vstavkov hál B-D predstavuje 30,34 m 3 /h. Tab.7: Bilančné výpočty pre jednotlivé haly HALA A* HALA B HALA C HALA D Tepelná strata v hale 1455 kw 1260 kw 1890 kw 566 kw Tepelná strata administratívnych vstavkov 4x30 kw=120 kw 4x30 kw=120 kw 88 kw 60 kw Inštalovaný tepelný príkon žiaričov 38x45 kw=1710 kw 33x45 kw=1485 kw 49x45 kw=2205 kw 15x45 kw=675 kw Inštalovaný tepelný príkon kotlov 4x33,5 kw=134 kw 4x33,5 kw=134 kw 2x43,5 kw= 87 kw 2x33,5=67 kw Celkový inštalovaný tepelný príkon 1844 kw 1619 kw 2292 kw 742 kw * pozn. hala A bola samostatne riešená oznámením o zmene navrhovanej činnosti v období 11/2015 Tab. 8: Menovitá spotreba zemného plynu objekt skladová časť (m 3 /h) vstavky (m 3 /h) spolu (m 3 /h) ročná potreba plynu (m 3 /rok) Hala A* 180,88 14, Hala B 157,08 14,12 171, Hala C 233,24 9,16 242, Hala D 71,40 7,06 78, Spolu Haly B-D 461,72 30,34 492, Spolu Haly A-D 642,60 44,46 687, * pozn. hala A bola samostatne riešená oznámením o zmene navrhovanej činnosti v období 11/2015 V porovnaní s pôvodným riešením vykurovania jednotlivých skladových priestorov a administratívnych častí hál B-D sa realizáciou zmeny navrhovanej činnosti zvýši celková ročná predpokladaná potreba plynu o m 3 /rok. Spôsob a médium vykurovania sa predkladanou zmenou nemení. V porovnaní celého pôvodne posúdeného návrhu areálu LCP (objekty hál SO-01 až SO-04) vykurovania jednotlivých skladových priestorov a administratívnych častí a zmeny navrhovanej činnosti Skladová hala A + skladové haly B-D sa realizáciou uvedených zmien zvýši celková ročná predpokladaná potreba plynu o m 3 /rok. III Nároky na elektrickú energiu PÔVODNÉ RIEŠENIE Pôvodné riešenie zásobovania elektrickou energiou Objektov SO 01 až SO 04 bolo navrhnuté napojením na elektrickú energiu z vnútornej trafostanice, ktorá bola riešená samostatným objektom. Na napojenie osvetlenia, zásuviek a technologického zariadenia bola navrhnutá sústava podružných rozvádzačov. AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 20

24 Tab.9: Celkový predpokladaný inštalovaný príkon a jeho rozčlenenie v pôvodnom zámere pre Objekty SO-01 až SO-04: Objekt Inštalovaný príkon Súčasný výkon Súčasnosť Ročná spotreba (kw) (kw) ß (MWh/rok) SO , SO , SO , SO , Spolu SO-02 až SO , Spolu SO-01 až SO , Celková predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie v pôvodnom riešení pre navrhované objekty SO-02 až SO-04 bola MWh/rok. ZMENA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI (HALA B-D): Podrobné technické riešenie zásobovania elektrickou energiou je podrobne popísané v kapitole III v časti ELEKTROINŠTALÁCIE. Celkový inštalovaný príkon : Pi = 3580 kw Maximálny súčasný príkon : Pp = 1588 kw Koeficient súčasnosti : ks = 0,8 Priemerná ročná spotreba : Ar = 4830 MWh/rok V porovnaní s pôvodným riešením zásobovanie el. energiou hál B-D sa realizáciou zmeny navrhovanej činnosti zníži priemerná ročná predpokladaná potreba el. energie o 770 MWh/rok. Tab. 10: Nároky na el. energiu pôvodne posudzovaného areálu LCP a Hál A,B,C,D Objekt SO-01 + SO-02 až SO-04 Hala A (11/2015) Haly B-D (02/2015) Pôvodný zámer 5600 MWh/rok - - Zmena navrhovanej činnosti 11/ MWh/rok - Zmena navrhovanej činnosti 02/ MWh/rok spolu 5600 MWh/rok V porovnaní celého pôvodne posúdeného návrhu areálu LCP (objekty hál SO-01 až SO-04) zásobovania el. energiou a zmien navrhovanej činnosti sa ich realizáciou zvýši priemerná predpokladaná ročná potreba el. energie o 1086 MWh/rok. III Doprava a infraštruktúra PÔVODNÉ RIEŠENIE V pôvodnom riešení bolo pre celý areál LCP navrhnutých na povrchu 286 parkovacích miest pre osobnú a 61 pre nákladnú dopravu. Skladová hala A (spracovaná samostatne v rámci oznámenia o zmene pod názvom SENEC Logistická hala A 11/2015) V rámci návrhu statickej dopravy, ktorá vychádzala z výpočtu (podľa STN /Z2 kap ) a požiadaviek navrhovateľa, bolo navrhnutých celkovo 125 státí pre osobné automobily a 17 státí pre nákladné automobily ZMENA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI (HALA B-D): Napojenie zmeny navrhovanej činnosti na nadradený komunikačný systém sa voči pôvodnému riešeniu nemení. Jestvujúci dopravný systém v území je tvorený účelovými komunikáciami. Hlavný prístup do územia tvorí komunikácia logistického parku ktorá je pripojená na cestu II/503 v jestvujúcej okružnej križovatke. Jedná sa o obojsmernú dvojpruhovú účelovú komunikáciu, kategórie MZ 8,5/40 (Vetva "D"). Šírka jazdného pruhu je 3,25 m, šírka komunikácie medzi obrubníkmi je 7,5 m. Komunikácia je s asfaltovým povrchom, odvodnená do dažďovej kanalizácie. Doplnená je o jednostranný chodník šírky 2,0 m a o verejné osvetlenie. AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 21

25 Statická doprava pre navrhované haly je riešená taktiež ako povrchová. V rámci zmeny navrhovanej činnosti je navrhnutých celkovo 308 parkovacích státí. Z uvedeného počtu je 61 parkovacích miest určených pre nákladnú dopravu. Parkovacie kapacity osobnej dopravy sú navrhnuté s ohľadom na platné predpisy (STN /Z2) a s ohľadom na požiadavky investora. Celkový počet potrebných státí pre osobnú dopravu stanovený výpočtom je 130. Navrhovaný počet je 247 státí. Z uvedeného počtu parkovacích miest je navrhnutých 22 parkovacích státí pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Hlavný prístup do areálu je navrhnutý vybudovaním obslužnej komunikácie MO 8,5/40 v dĺžke 88 m, v zmysle projektovej dokumentácie Komunikácie a IS pre LCP3 (Šiandor, M., Kačalová, A., 10/2015). Navrhovaná obslužná komunikácia bude napojená na novonavrhovanú komunikáciu LCP1 2. etapa. V rámci uvedenej projektovej dokumentácie budú v záujmovom území dobudované aj inžinierske siete (dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, vodovod, plynovod, vonkajšie rozvody VN a NN) v správe PPA Power DS s.r.o. Dopravná prognóza v území (spracované z: Kocianová, M. a kol.:dopravné napojenie Logistické centrum Senec (cesta II/503) fy. Alfa 04, a.s. 11/2015) V roku 2019 by mala byť uvedená do prevádzky časť logistického centra Haly B,C, D s rozsahom 247 PM pre osobné vozidlá a 61 PM pre nákladné vozidlá. V tejto etape sa predpokladá prevádzkovaných 130 dokov (prekladísk nákladnej dopravy). V centre sa predpokladá dvojzmenná prevádzka. Výpočet dynamickej dopravy generovanej halami B, C, D pre rannú špičkovú hodinu ( ) predpokladá vstup 31 osobných vozidiel a 20 nákladných vozidiel. Výpočet dynamickej dopravy generovanej halami B, C, D pre rannú špičkovú hodinu predpokladá výstup 10 osobných vozidiel a 24 nákladných vozidiel. Výpočet dynamickej dopravy generovanej halami B, C, D pre popoludňajšiu špičkovú hodinu ( ) predpokladá vstup 12 osobných vozidiel a 24 nákladných vozidiel. Výpočet dynamickej dopravy generovanej halami B, C, D pre popoludňajšiu špičkovú hodinu predpokladá výstup 49 osobných vozidiel a 16 nákladných vozidiel. Základné smerovanie dopravy v území generovanej navrhovanými Logistickými halami B-D uvádzame na obr. 3. V roku 2019 bolo predpokladané, že bude v prevádzke komplet logistické centrum Haly A, B, C, D s rozsahom 372 PM pre osobné vozidlá a 78 PM pre nákladné vozidlá. V cieľovom stave sa predpokladá prevádzkovaných 198 dokov (prekladísk nákladnej dopravy). V centre sa predpokladá dvojzmenná prevádzka. Výpočet dynamickej dopravy generovanej halami A, B, C, D spolu pre rannú špičkovú hodinu ( ) predpokladá vstup 47 osobných vozidiel a 28 nákladných vozidiel. Výpočet dynamickej dopravy generovanej halami A, B, C, D spolu pre rannú špičkovú hodinu predpokladá výstup 15 osobných vozidiel a 34 nákladných vozidiel. Výpočet dynamickej dopravy generovanej halami A, B, C, D spolu pre popoludňajšiu špičkovú hodinu ( ) predpokladá vstup 18 osobných vozidiel a 35 nákladných vozidiel. Výpočet dynamickej dopravy generovanej halami A, B, C, D spolu pre popoludňajšiu špičkovú hodinu predpokladá výstup 74 osobných vozidiel a 23 nákladných vozidiel. Pri prognózovaní základnej dopravy bol zohľadnený predpokladaný rozvoj nadradenej cestnej siete, ktorý bude mať vplyv na intenzitu a smerovanie dopravy na ceste II/503 aj v blízkej MUK Senec. Teda v časovom horizonte roku 2019 a 2039 bolo zohľadnené prerozdelenie dopravy, ktoré v posudzovaných križovatkách bude spôsobené dobudovaním MUK Blatné, dobudovaním MUK Senec a vybudovaním MUK Triblavina všetko na diaľnici D1. Smerovanie dopravy spolu s príspevkom logistických hál A,B,C,D v posudzovaných okružných križovatkách (OK 1 a OK 2) v rannej a popoludňajšej špičkovej hodine v roku 2019, kedy sa predpokladá celá Obr.3 zdroj: Kocianová, M. a kol.: Dopravné napojenie Logistické centrum Senec (cesta II/503) AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 22

26 prevádzka logistického centra je znázornená na obrázkoch č.4a a 5a. Na obr. 4b a 5b je znázornená intenzita dopravy s príspevkom logistických hál A,B,C,D v roku 2019, po rekonštrukcii MÚK Senec. Obr. 4a: Smerovanie dopravy v križovatkách (rok 2019 ráno) Obr. 4b: Smerovanie dopravy v križovatkách (rok 2019 ráno) po rekonštrukcii MUK Senec Obr. 5a: Smerovanie dopravy v križovatkách (rok 2019 popoludní) Obr. 5b: Smerovanie dopravy v križovatkách (rok 2019 popoludní) po rekonštrukcii MUK Senec Vysvetlivky: zdroj: Kocianová, M. a kol.: Dopravné napojenie Logistické centrum Senec (cesta II/503) (11/2015) - dopravno kapacitné posúdenie OK 1 okružná križovatka na II/503 pri ČSPH Shell OK2 okružná križovatka na II/503 pri logistickom parku bližšie k obci Viničné Následne bol spracovaný výpočet celodenných intenzít dopravy pre dotknuté územie, ktorý je uvedený v tab.11. a tab.12 Tab.11: INTENZITA DOPRAVY v skut.voz. za deň spolu v roku 2019 Názov Ľahké vozidlá Ťažké vozidlá Všetky vozidlá spolu II/503: MUK Senec OK II/503: OK1 OK Napojenie územia (Scania) Napojenie územia (Shell) zdroj: Kocianová, M. a kol.: Dopravné napojenie Logistické centrum Senec (cesta II/503) (11/2015) dopravno kapacitné posúdenie Tab.12: INTENZITA DOPRAVY v skut.voz. za deň spolu v roku 2039 Názov Ľahké vozidlá Ťažké vozidlá Všetky vozidlá spolu II/503: MUK Senec OK II/503: OK1 OK Napojenie územia (Scania) Napojenie územia (Shell) zdroj: Kocianová, M. a kol.: Dopravné napojenie Logistické centrum Senec (cesta II/503) (11/2015) dopravno kapacitné posúdenie AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 23

27 Celé znenie dopravno-kapacitného posúdenia je v prípade záujmu k dispozícii u navrhovateľa. Infraštruktúra Infraštruktúra objektov skladových hál B-D bude napojená na novú infraštruktúru navrhnutú v rámci projektu Komunikácie a IS pre LCP3. V riešenom území LCP sa v súčasnom období nachádzajú nasledovné inžinierske siete: Existujúca dažďová kanalizácia DN 300 až DN800, splašková kanalizácia DN 300 nachádzajúce sa pod obslužnou komunikáciu ukončené v čerpacej stanici splaškových a dažďových vôd umiestnené na parcele 5601/8. Jestvujúce vodovodné potrubie HDPE DN 150 ukončený uzáverom uloženom v zelenom páse v súbehu s obslužnou komunikáciou. Jestvujúce strednotlakové plynovodné potrubie PE DN 150 ukončené dienkom uloženom v zelenom páse v súbehu s obslužnou komunikáciou. Vonkajšie rozvody VN realizované káblami 2x3 NA2XS(F)2Y 1x240 mm2 sú ukončené zaslučkovaním v kioskovej trafostanici TS Trafostanica je umiestená na pozemku KN C 5601/8. III.2.3 Údaje o výstupoch III Zdroje znečistenia ovzdušia Počas realizácie výstavby skladových hál B,C,D možno očakávať zvýšenie prašnosti a znečistenia ovzdušia spôsobené pohybom stavebných mechanizmov. Tento vplyv je však lokálny a časovo obmedzený na dobu výstavby. PÔVODNÉ RIEŠENIE K najvýznamnejším zdrojom znečistenia ovzdušia v širšej oblasti riešeného územia pôvodne posudzovaného územia ako aj zmeny navrhovanej činnosti bude: Zdroje znečistenia ovzdušia frekventovaná diaľnica D1 frekventovaná cestná komunikácia II/503 Senec Pezinok ČSPH Shell mobilná a stacionárna doprava existujúcich logisticko-skladových objektov stacionárne (technologické) zdroje existujúcich logisticko-skladových objektov V pôvodnom zámere sa uvažovalo s nasledovnými zdrojmi znečistenia ovzdušia nasledovne tab.13: Tab.13: Pôvodné zdroje hala SO-01 hala SO-02 hala SO-03 hala SO-04 znečistenia ovzdušia (LCP) sklad admin. sklad admin. sklad admin. sklad admin. Počet žiarčov (ks) Počet kotlov (ks) Príkon (kw) 1 ks 43,2 40,8 48,0 26,7 48,0 26,7 48,0 26,7 Príkon spolu (kw) 2548,8 81, ,4 1728,0 53,4 1728,0 53,4 Príkon spolu (kw) 2630,4 1013,4 1781,4 1781,4 Spotreba plynu (m 3 /h) 1 ks 4,8 4,5 4,8 2,8 4,8 2,8 4,8 2,8 Spotreba plynu spolu (m 3 /h) 292,2 101,6 178,4 178,4 Spotreba plynu (m3/rok) ZMENA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI V rámci predkladaného oznámenia o zmene budú zdrojmi znečisťovania ovzdušia: - technologické celky vykurovania jednotlivých hál (97 ks plynových infražiaričov s príkonom 45 kw -1 ks) - technologické celky vykurovania administratívnych vstavkov (6 ks kotlov LOGAMAX GB s príkonom 33,5 kw-1ks; 2 ks LOGAMAX GB s príkonom 43,5 kw-1ks) - mobilná doprava zamestnancov návštevníkov areálu ako aj samotné zásobovanie a export z a do areálu nákladnou automobilovou dopravou AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 24

28 Tab.14: Zdroje znečistenia ovzdušia po realizácii zmeny navrhovanej činnosti Hala A Hala B Hala C Hala D sklad admin. sklad admin. sklad admin. sklad admin. Počet žiarčov (ks) Počet kotlov (ks) Príkon (kw) 1 ks 45 33, , , ,5 Príkon spolu (kw) Príkon spolu (kw) Spotreba plynu (m 3 /h) 1 ks 4,76 3,53 4,76 3,53 4,76 4,58 4,76 3,53 Spotreba plynu spolu (m 3 /h) 180,88 14,12 157,08 14,12 233,24 9,16 71,40 7,06 Spotreba plynu (m 3 /rok) Vzhľadom na inštalované tepelné príkony jednotlivých zdrojov tepla (plynové kotle a infražiariče) sa jedná o nové malé zdroje znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z.z. v znení vyhlášky 270/2014 Z.z. Kategorizácia zdroja podľa vyhlášky č. 270/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 1. palivo-energetický priemysel 1.1 technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s inštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom < 0,3 MW Spaľovacia jednotka s MTP < 0,3 MW je samostatným spaľovacím zariadením a nespočítava sa s ostatnými spaľovacími jednotkami. Platia preň požiadavky piatej časti Prílohy č.4. vyhlášky č. 410/2012 Z.z. v znení vyhlášky č. 270/2014 Z.z. Požiadavky piatej časti Prílohy č.4 vyhlášky 410/2012 Z.z. v znení vyhlášky 270/2014 Z.z.: 1. Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania zariadení s MTP < 0,3 MW 1.1 Spaľovanie všetkých palív Emisie zo spaľovacieho zariadenia s MTP < 0,3 MW musia zodpovedať požiadavkám podľa technických noriem a iných obdobných technických špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú v súlade s osobitným predpisom (zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov). Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú uvedené v 16 zákona č. 137/2010 Z.z.. Mobilná a stacionárna doprava Na znečisťovaní ovzdušia sa bude podieľať mobilná doprava zamestnancov a zásobovanie/expedícia skladovaného tovaru objektov nákladnými vozidlami. Celkovo je pre osobné automobily v rámci zmeny navrhovanej činnosti je navrhnutých 247 parkovacích státí a 61 parkovacích miest pre nákladné automobily. III Zdroje znečistenia povrchových a podzemných vôd Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti, možno predpokladať vznik nasledujúcich odpadových vôd: - z umývania stavebných mechanizmov a zariadení - odpadové vody z čistenia komunikácií - z betonážnych prác - splaškové vody z objektov sociálnych zariadení staveniska. Odvodnenie staveniska v rámci dodanej rozpracovanej projektovej dokumentácie nebolo riešené. Podrobne riešené bude v rámci POV dodávateľa stavby. Na základe uvedeného nemožno určiť v súčasnej dobe kvalitatívne a kvantitatívne parametre odpadových vôd počas realizácie výstavby. Zdroje znečistenia povrchových a podzemných vôd počas prevádzky: AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 25

29 - splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení objektov - dažďové odpadové vody zo strechy objektov - dažďové odpadové vody zo spevnených plôch Skladba odpadových vôd sa zmenou navrhovanej činnosti nemení vzhľadom k tomu, že aj v súčasnom návrhu sú Haly B-D navrhnuté ako logistické haly. Pôvodný zámer uvažoval s celkovou produkciou odpadových vôd 4233,6 m 3 zo všetkých štyroch logistických hál SO-01 až SO-04 (podľa t.č. platných noriem a predpisov). Tab.15: Pôvodný zámer 2007 Zmena 11/2015 Zmena 02/2016 odpadové vody areál LCP Objekt SO-01 Objekty SO-02 až SO-04 Logistická hala A (pôvodne objekt SO-01) Logistická hala B-D (pôvodne objekt SO-02 až SO-04) Splaškové vody 4233,6 m 3 /rok 1814,4 m 3 /rok* 2419,2 m 3 /rok m 3 /rok Dažďové vody 2919,6 l/s ,25 l/s 1676,22 l/s * - výpočet nie je uvedený v pôvodnom zámere. Výpočet bol spracovaný spracovateľom oznámenia pri použití tých istých koeficientov ako boli použité v pôvodnom zámere Ako je zrejmé z tab.15 predkladanou zmenou sa v porovnaní s pôvodne posudzovaným zámerom, zvýši množstvo produkovaných splaškových odpadových vôd o 4140,8 m 3 /rok. Na odvádzanie splaškových odpadových vôd zo záujmového územia bude potrebný súhlas správcu kanalizácie k možnosti odvedenia vzniknutých odpadových vôd. Zároveň bude potrebné aj vyjadrenie ku kapacitným možnostiam kanalizácie vzhľadom na rozvojové aktivity v záujmovom území. Spôsob odvedenia dažďových odpadových vôd sa voči pôvodnému návrhu nemení. Tak ako v pôvodnom návrhu tak i zmene navrhovanej činnosti sú dažďové odpadové vody zo striech objektov odvádzané do retenčnej nádrže (RN). Do RN budú odvádzané aj dažďové odpadové vody zo spevnených plôch objektov (komunikácie parkoviská). Tie budú odvádzané cez odlučovač ropných látok. Z RN budú vzniknuté odpadové dažďové vody odvádzané regulovane (10,5 l/s) tlakovou kanalizáciou do dažďovej kanalizácie v správe PPA POWER DS. Z bilančného hľadiska je množstvo dažďových odpadových vôd pôvodného zámeru ako i zmeny navrhovanej činnosti uvedené v tab. 15. III Odpadové hospodárstvo Všeobecne platí, že pôvodca odpadu je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch Pri stavebných prácach nie je predpoklad vzniku žiadnych škodlivých alebo zvláštnych odpadových látok. Na stavenisku sa nepredpokladá výskyt nebezpečného odpadu. V prípade jeho vzniku sa s ním bude na stavenisku zaobchádzať v zmysle platnej legislatívy, nebude tu skladovaný a bude okamžite odvezený na ekologickú likvidáciu na príslušné miesto. Odpadový materiál zo staveniska bude dôsledne kategorizovaný : materiál neinertnej povahy (sklo, živičné lepenky,...) bude roztriedený a uložený v súlade so zákonnými predpismi o nakladaní s odpadmi, kovové časti budú odvezené do zberných surovín, nadbytočný inertný materiál (tehly, betón,..) môže byť použitý ako podkladové vrstvy spevnených plôch, zvyšok bude odvezený na skládku. Zaistením evidencie a likvidácie všetkých odpadov bude investorom poverený dodávateľ stavby, ktorý si pre likvidáciu odpadu kategórie O", prípadne N zaistí ukladanie na riadené skládky, prípadne iný spôsob zneškodnenia, resp. recyklácie. V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, predpokladáme vznik nasledovných druhov odpadov: AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 26

30 Tab.16: Prehľad tvorby odpadov počas etapy výstavby zmeny navrhovanej činnosti Katalóg. Kateg. Názov odpadu číslo odpadu Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v O Katalóg. Kateg. Názov odpadu číslo odpadu Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N betón O škridly a obkladový materiál a keramika O drevo O sklo O plasty O Hliník O Železo a oceľ O zmiešané kovy O káble iné ako uvedené v O Izolačné materiály iné ako uvedené v a O zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v , a O Papier a lepenka O Zmesový komunálny odpad O Presnú skladbu a množstvo vznikajúceho odpadu počas prevádzky v súčasnom období môžeme len ťažko odhadnúť. Predpokladanú skladbu odpadov počas prevádzky Logistických hál B-D uvádzame v tab. 17. Tab.17: Prehľad tvorby odpadov počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti Katalóg. Kateg. Názov odpadu číslo odpadu odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N olej z odlučovačov oleja z vody N obaly z papiera a lepenky O obaly z plastov. O obaly z dreva. O absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v O papier a lepenka. O žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v , a O Plasty O Kovy O biologicky rozložiteľný odpad O zmesový komunálny odpad O odpad z čistenia ulíc O Vysvetlivky: O - ostatný odpad, N - nebezpečný odpad Za účelom likvidácie odpadu v súlade so zákonmi o odpadoch majiteľ objektu musí splniť nasledujúce podmienky a požiadavky: - do kolaudácie uzatvoriť zmluvu o odvoze a likvidácii odpadov s oprávnenou organizáciou. - požiada príslušný orgán o súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, ak neuzatvorí zmluvu o jeho likvidácii s organizáciou, majúcou oprávnenie na takúto činnosť. Predloží pred kolaudáciou doklad od dodávateľa stavby o dovoze a prevzatí odpadov z demolácií a stavebných prác na povolenej skládke odpadu, prípadne ich využitie ako druhotné suroviny. Pri dodržaní požiadaviek, upravených zákonmi o odpadoch a nakladaní s nimi, ktoré sú súčasťou tohto riešenia nebude mať prevádzka negatívny vplyv na životné prostredie. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie bude spresnený prehľad tvorby odpadov počas prevádzky. AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 27

31 Komunálny odpad: Komunálny odpad bude potrebné zneškodňovať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce Senec. III Zdroje hluku, vibrácií a žiarenia, tepla a zápachu. Počas výstavby Počas výstavby bude zdrojom hluku doprava zásobovania materiálom na stavenisko, ktorá bude po existujúcich dopravných trasách a samotná stavebná činnosť. Počas výstavby sa zvýši hluková hladina. Hodnotenie nárastu hlukovej hladiny je závislé od organizácie výstavby, rozsahu nasadenia stavebnej techniky a dĺžky činnosti. Zároveň do toho vstupuje aj poloha vykonávanej stavebnej činnosti v riešenom území. Pre stavebnú činnosť možno uvažovať s orientačnými hodnotami jednotlivých strojov: nákladné automobily typu Tatra db(a) zhutňovacie stroje db(a) nakladače zeminy db(a) kompresor db(a) elektro centrála db(a) Rozsah hladín hluku je určený výkonom daného stroja a jeho zaťažením. Nárast hlukovej hladiny pri nasadení viacerých strojov nemá lineárny aditívny charakter. Možno predpokladať, že pri nasadení viacerých strojov narastie hluková hladina na hodnotu db(a). Tento hluk sa nedá odcloniť protihlukovými opatreniami vzhľadom na premenlivosť polohy nasadenia strojov a konfiguráciu terénu. Tým vzniká potreba ochrany exponovaných pracovníkov. V pôvodnom návrhu ako aj v zmene navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia. O žiarení môžeme hovoriť jedine v súvislosti s osvetlením areálu. Vibrácie sa budú produkovať hlavne v období výstavby pri výkopových prácach, pri úprave zemnej pláne, pri práci ťažkých zemných strojov (bagre, nakladače, buldozéry, nákladné vozidlá). Veľkosť otrasov je úmerná hmotnosti, rýchlosti pohybu hmoty resp. výške nerovnosti jazdnej dráhy. V blízkom okolí sa nevyskytujú trvalo obytné objekty, preto prípadné nepriaznivé vplyvy vzhľadom na rozsah zmeny budú počas výstavby pociťovať, hlavne zamestnanci okolitých prevádzok logistických hál. Zo zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá šírenie tepla a zápachu. Počas prevádzky Negatívne účinky hluku a vibrácií sa nepredpokladajú. V súvislosti s prevádzkou pôvodného návrhu ako aj zmeny navrhovanej činnosti treba počítať s dvomi zdrojmi hluku: a) z mobilnej a stacionárnej dopravy zamestnancov a zo zásobovania ťažkými nákladnými vozidlami jednotlivých logistických hál areálu b) z technologických zdrojov hluku (vykurovacie telesá haly, vzduchotechnika) Zdrojom technologického hluku budú v hodnotenom území sanie a výtlak vzduchotechniky, plynové kotle a obehové čerpadlá. Intenzívna doprava na ceste II/503 Senec-Pezinok, resp. diaľnici D1 je najvýznamnejším zdrojom hluku v území. Jestvujúce logistické haly v území sa správajú ako bariéry pri šírení hluku z dopravy v území. Pôvodný zámer celého logistického areálu LCP uvažoval s počtom prejazdov za deň 1144 osobných automobilov a 330 prejazdov nákladných automobilov. ZMENA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI (Hala B-D + Hala A) Nákladná doprava V celom areáli (objekty A až D) bude zriadených 78 parkovacích miest a 198 dokov nakladacích miest pre nákladné auta a 16 tzv. drive in-nakladacie miesta vo vnútri haly. Pre nákladné vozidlá bola uvažovaná denná obrátkovosť 3 vozidlá na jedno PM. Celkový počet prejazdov nákladných aut na vjazde do areálu objektu za deň bude 468. AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 28

32 Osobná doprava V celom areáli hál A-D bude zriadených 372 parkovacích miest. Pre osobné auta bola uvažovaná obrátkovosť 2 vozidlá na státie (dvojzmenná prevádzka). Celkový počet prejazdov osobných automobilov na vjazde do areálu za deň bude Na základe uvedeného možno konštatovať že realizáciou zmien navrhovanej činnosti v pôvodne posudzovanom území sa zvýši intenzita osobnej a nákladnej dopravy v riešenom území a s tým súvisiaci hluk v území generovaný dopravou. III.3 PREPOJENIE S OSTATNÝMI PLÁNOVANÝMI A REALIZOVANÝMI ČINNOSŤAMI V DOTKNUTOM ÚZEMÍ A MOŽNÉ RIZIKÁ HAVÁRIÍ VZHĽADOM NA POUŽITÉ LÁTKY A TECHNOLÓGIE Pri hodnotení vývoja územia vychádzame predovšetkým z platného územného plánu mesta Senec a jeho rozvojovými aktivitami v danej oblasti. Riešené územie sa nachádza v logistickom parku Senec. V zmysle súčasne platného, ako i navrhovaného územného plánu mesta Senec je funkčné využitie územia definované ako sklady a logistika. Riešené územie bolo predmetom zisťovacieho konania v roku V rámci pôvodného projektu sa plánovalo s vytvorením 4 logistických hál (označených ako SO-01 až SO-04). V poslednej dobe dochádza k oživeniu stavebnej činnosti práve v tejto časti logistického centra. V mieste pôvodnej haly SO-01 bolo v novembri 2015 spracované oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. Oproti pôvodnému riešeniu haly SO-01 boli v rámci zmeny navrhovanej činnosti nasledovné rozdiely: zmena veľkosti riešeného územia, zmena veľkosti a dispozičného členenia haly, zmena celkovej zastavanej plochy haly, zmena počtu vstavkov, zmena počtu parkovacích miest, zmena počtu zamestnancov, zmena v bilanciách jednotlivých médií, pridanie retenčnej nádrže pre halu A. Západne od záujmového územia bola v nedávnej dobe ukončená výstavba areálu fy. Hörmann Slovenská republika s.r.o., ktorá bola realizovaná za účelom skladovania a ľahkej montáže garážových brán. Súčasne predkladaná zmena navrhovanej činnosti je situovaná v mieste pôvodných hál SO-02 až SO- 04. V širšom území sú prevažne situované logistické centrá a skladové haly, veľmi zriedkavo i haly s ľahkou montážou (napr. fy. Tomra situovaná v hale DC8 resp. fy. Hörmann). Prevažne sú v jednotlivých logistickoskladových halách skladované nie nebezpečné látky pred ich ďalšou expedíciou. Sú tu však situované aj objekty vybavenosti a služieb. Mnohé s plánovaných objektov sa ešte nezačali realizovať naopak v niektorých prípadoch bola výstavba intenzifikovaná oznámením o zmene navrhovanej činnosti. Intenzifikácia výstavby bola v poslednom období najmä v halách DC-7 a DC-8 situovaných západne od záujmového územia. Realizáciou výstavby hál B,C,D dôjde v riešenom území k dobudovaniu celého pôvodného areálu LCP. Výhľadový stav dobudovania celého areálu (všetky haly A až D) je v roku V súvislosti s intenzifikáciou zástavby v poslednom období dochádza v území k zhusťovaniu dopravy, ktorá sa najvýraznejšie prejavuje na ceste II/503 Senec - Pezinok, práve z dôvodu, že na uvedenú cestu sú napojené všetky logistické centrá parku. V zmysle dodanej projektovej dokumentácie k zmene navrhovanej činnosti nebudú v jednotlivých logistických halách skladované horľavé kvapaliny I. až IV. triedy nebezpečnosti a horľavé plyny. V prípade skladovania látok, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis podľa 1 ods. 2 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií z dôvodu zohľadnenia cieľov prevencie závažných priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok, odporúčame opätovné posúdenie v zmysle 18 ods.1 písm. h zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Hodnotenie zdravotných rizík Riziká počas výstavby Realizácia navrhovanej činnosti sa bude riadiť predovšetkým stavebnými a technologickými predpismi a normami. Riziká počas výstavby vyplývajú z charakteru práce stavebné práce, výškové práce, práca s plynovými, elektrickými zariadeniami, stavebnými a dopravnými mechanizmami. V tomto smere sú riziká obdobné ako pri každej stavebnej činnosti. AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 29

33 V čase spracovania oznámenia nebolo zrejmé, či budú jednotlivé logistické haly postavené v jednom časovom horizonte resp. či budú realizované etapovite. V etape výstavby bude v priestore stavby zvýšený pohyb stavebných mechanizmov. K čiastočnému ovplyvneniu vplyvom výstavby môže dôjsť v súvislosti s hlukom, prachom a emisiami z dopravy. Toto narušenie bude len lokálne - dopravné trasy, stavenisko. Tento dopad nebude mať významný vplyv na zdravotný stav najbližšie trvalo žijúce obyvateľstvo. Negatívne riziká z výstavby budú pociťovať najmä zamestnanci najbližších už fungujúcich prevádzok (SCANIA, Hörmman, Prologis). Negatívne vplyvy na trvalo žijúce obyvateľstvo sú nepravdepodobné. Priame zdravotné riziká vznikajú v etape výstavby len v súvislosti s vlastnou stavebnou činnosťou. Jedná sa predovšetkým o nebezpečenstvo úrazu pri doprave a manipulácii so stavebným materiálom, pri stavebných, najmä výškových prácach, pri práci s elektrickými zariadeniami a pod. Tieto riziká je možné eliminovať len pracovnou disciplínou a dodržiavaním zásad ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci. Vzhľadom k tomu, že realizácia investičného zámeru bude len vo vyhradenom priestore, nemôžu vzniknúť reálne zdravotné riziká ani iné negatívne dôsledky na obyvateľstvo. Riziká počas prevádzky Pri posudzovaní rizík vyplývajúcich z prevádzky treba analyzovať bezpečnostný systém prevádzky. Z neho vyplýva riziko dlhodobého vypadnutia elektrického prúdu, dlhodobého vypadnutia prívodu energetického zdroja. Je to však riziko minimálne a z hľadiska vplyvov na životné prostredie krátkodobé a zanedbateľné. Navrhovateľ neplánuje využitie parkoviska pre odstavenie vozidiel dopravujúce látky škodiace vodám, jedy, chemikálie, výbušniny, resp. iné látky s nebezpečnými, alebo rizikovými vlastnosťami. Taktiež v zmysle dodanej projektovej dokumentácie k zmene navrhovanej činnosti nebudú v jednotlivých logistických halách skladované horľavé kvapaliny I. až IV. triedy nebezpečnosti a horľavé plyny. Touto skutočnosťou sa riziko havárií výrazne znižuje. Možným rizikom počas prevádzky logistických hál je znečistenie povrchu vozovky únikom ropných látok z automobilov. Tento scenár je minimalizovaný technickými opatreniami (inštalácia odlučovačov ropných látok). Priame zdravotné riziká počas prevádzky budú znášať len pracovníci obsluhy zariadení. Riziká počas prevádzky sú spojené predovšetkým s prevádzkou vlastných zariadení. Vzhľadom na charakter činnosti a na podmienku plnenia prísnych hygienických predpisov sú zdravotné riziká minimálne. Všetky používané zariadenia musia byť ale konštruované tak, aby nemohlo prísť k priamemu ohrozeniu života, alebo zdravia pracovníkov. S poruchami zariadení a havarijnými stavmi nie sú spojené prípadné zdravotné riziká, ktoré by znášali obyvatelia mesta Senec resp. najbližšie trvalo žijúci obyvatelia. Vzhľadom na charakter činnosti, pracovné postupy a materiálové vstupy a výstupy z činnosti negatívny dopad na zamestnancov a obyvateľov nemôže nastať ani pri manipulácii a preprave odpadu. Nakladanie s odpadmi v celom procese bude smerovať k tomu, aby z prepravy, skladovania, úpravy a vlastného zneškodňovania odpadov, nevznikli účinky ktoré by mohli narušiť zdravie zamestnancov logistického parku. Zdravotné riziko s možným širším záberom nie je reálne pri dodržaní umiestnenia navrhovanej činnosti v zmysle spracovanej technickej dokumentácie. Počas prevádzky môžu nastať rizikové situácie spojené s príčinami: interného pôvodu (nebezpečenstvá spojené s látkami alebo postupmi) externého pôvodu (prirodzené nebezpečenstvá, vonkajšie vplyvy) Riziká interného pôvodu Riziká interného pôvodu môžu vzniknúť predovšetkým z havárií. Vlastná prevádzka predstavuje technologicky málo náročnú činnosť. Avšak pri procese skladovania musia byť dodržané všetky bezpečnostné a legislatívne predpisy platné v súčasnosti na území SR. Z hľadiska možných negatívnych vplyvov na životné prostredie prevádzka bude predstavovať reálne významné riziko len vo väzbe na pohyb dopravných mechanizmov. Riziká externého pôvodu Riziká spôsobené externou príčinou sú spojené predovšetkým s rizikovými situáciami, spojenými s pôsobením vonkajšieho prostredia úder bleskom, vniknutím nepovolaných osôb a pod. Tiež môžu vzniknúť rizikové stavy v súvislosti s výpadkom sietí, resp. technických zariadení alebo vniknutím neoprávnených osôb do objektu. Tieto riziká sú eliminované už v úrovni projektovej prípravy. AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 30

34 Najvýznamnejším rizikom počas prevádzky je riziko požiaru. Riziká vyplývajúce zo vzniku požiaru budú minimalizované spresnením projektu požiarnej ochrany pre navrhovanú zmenu. Pri dodržovaní príslušných noriem, bezpečnostných predpisov a vyhlášok pre rozvody jednotlivých médií platných v SR, technologické postupy pri samotnej výstavbe a prevádzke logistických hál a interných predpisov budúcich nájomníkov, zmena navrhovanej činnosti nie je riziková v súvislosti s výstavbou ani prevádzkou. III.4 DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV Výsledný dokument na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti bude vydanie územného rozhodnutia podľa zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. III.5 VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie nebudú presahovať štátne hranice. III.6 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA VRÁTANE ZDRAVIA ĽUDÍ DOTKNUTÉ ÚZEMIE Hodnotené územie sa nachádza v extraviláne mesta Senec, v okrajovej časti logistického parku Senec (pozri prílohu 2). Severná hranica riešeného územia je tvorená Martinským lesom. Južnú hranicu územia tvorí diaľnica D1. Zo západnej a východnej hranice riešené územie ohraničuje okolitá poľnohospodársky využívaná orná pôda. Táto oblasť sa mení z pôvodne poľnohospodársky využívanej krajiny na územie s komplexami objektov logistických centier v súlade s rozvojovými aktivitami obce Senec. Riešené územie je situované na parc. číslach 5604/3, 5604/4, ktoré sú v zmysle katastra nehnuteľností vedené ako ostatné plochy. GEOMORFOLOGICKÉ POMERY V zmysle geomorfologického členenia SR (Lukniš Mazúr, 1986 in Atlas krajiny SR 2002 ) patrí záujmová oblasť do celku Podunajská rovina, časť Uľanská mokraď. Zo štruktúrneho hľadiska ide o reliéf rovín a poriečných nív. Jedná sa o morfoštruktúry panónskej panvy charakterizované ako mladé poklesávajúce morfoštruktúry s agradáciou. Z hľadiska morfologickej hodnoty hornín sa jedná o komplexy súvislých fluviálnych pokryvov. Súčasné reliéfotvorné procesy sú reprezentované predovšetkým fluviálnou akumulačnou činnosťou. Územie v mieste plánovanej výstavby sa mierne zvažuje smerom k severozápadu. Nadmorská výška územia sa pohybuje v rozpätí cca m n.m.. Seizmicita a stabilita územia V zmysle STN príloha A2 Seizmologická mapa Slovenska sa záujmové územie nachádza v oblasti, kde sa v historicky známom období vyskytla intenzita zemetrasenia 7 makroseizmickej aktivity MSK-64. Poloha najbližšieho centra podľa STN príloha A1 Mapa epicentier zemetrasení sa nachádza v Bratislave. Do roku 1870 je tu evidované zemetrasenie s intenzitou 4,5 5,1 MSK-64. Po roku 1870 je evidované jedno zemetrasenie s intenzitou 4 MSK-64. Z významnejších zlomov sa najbližšie od záujmového územia nachádza zlom formujúci Devínsku bránu, ktorý je na geologicko-tektonických mapách zakresľovaný do stredu Dunaja. Záujmové územie sa nachádza v 4.oblasti. Tejto oblasti je priradená hodnota základného seizmického zrýchlenia a r = 0,3 m.s -1. AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 31

35 Základné seizmické zrýchlenie zodpovedá zemetraseniu s periódou výskytu 450 rokov a vzťahuje sa na objekty so súčiniteľom významnosti gl = 1,0 s priemernou životnosťou rokov. Ak sú pre konštrukciu stanovené prísnejšie kritériá, seizmické riziko sa osobitne zhodnotí s uvážením variácie hĺbky hypocentra a vplyvu geológie. HYDROLOGICKÉ POMERY Záujmové územie zaraďujeme do základného povodia (Malý Dunaj pod Čiernu vodu). V širšom okolí záujmového územia však žiadny tok nepreteká. Najbližší vodný tok Stoličný potok je vzdialený cca 4,6 km severovýchodne od riešeného územia. Tok Čierna voda je od záujmového územia vzdialený cca 5 km juhovýchodne. Riešené územie zaraďujeme do vrchovinno-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým typom režimu odtoku. Základné hydrologické charakteristiky tokov nachádzajúcich sa v uvedenej oblasti (obdobie pozorovania ) sú nasledovné: Akumulácia vody v tokoch je v období december-január, vysoká vodnatosť v období február-apríl, najvyšie prietoky sú dosahované v marci a najnižšie v septembri. Podružné zvýšenie vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy je v záujmovej oblasti výrazné. Priemerný ročný špecifický odtok sa v oblasti pohybuje v úrovni 3-5 l.s.km 2, minimálny špecifický 364-denný odtok je v širšom riešenom území 0,1-0,5 l.s.km 2 a maximálny špecifický odtok s pravdepodobnosťou opakovania raz za 100 rokov sa pohybuje v úrovni 0,2-0,4 m 3. s -1.km 2 (Majerčáková, O., Lešková, D., Atlas krajiny SR, 2002). Pramene a pramenné oblasti V dotknutom území a jeho okolí sa nenachádzajú pramene a ani pramenné oblasti. Termálne a minerálne vody V dotknutom území a jeho okolí sa nenachádzajú zdroje termálnych ani minerálnych vôd. Vodohospodársky významné vodné toky a vodárenské vodné toky V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov sa v širšom okolí záujmového územia z vodohospodársky významných tokov vyskytujú: vodný tok Čierna voda a Stoličný potok. Vodárenské vodné toky sa v širšom okolí záujmového územia nevyskytujú. Citlivé a zraniteľné oblasti V zmysle NV SR z 27.októbra 2004 č.617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti sa poľnohospodársky využívané pozemky v katastrálnom území Senec zaraďujú medzi zraniteľné oblasti. Za citlivé oblasti sa v zmysle uvedeného NV č. 617/2004 Z. z., ustanovujú vodné útvary povrchových vôd, ktoré sa nachádzajú v SR. KLIMATICKÉ POMERY V zmysle klimatologickej klasifikácie (Lapin, M et. al. Atlas krajiny SR, 2002 ) sa záujmové územie nachádza v teplej oblasti (počet letných dní priemerne 50 a viac / rok, maximálna denná teplota vzduchu je viac ako 25 C), okrsku T2 - teplom, suchom s miernou zimou. Priemerná ročná teplota aktívneho povrchu pôdy za obdobie rokov (Tomlain, J., Hrvoľ, J., Atlas Krajiny SR 2002) je viac ako 12 C. Priemerná ročná teplota vzduchu v období rokov 1961 až 1990 sa v oblasti pohybuje 9-10 C. Priemerná teplota vzduchu v januári je viac ako -2 C a v júli 19 až 20 C (Šťastný, P., Nieplová, E., Melo, M., Atlas krajiny SR 2002). Počet dní so snehovou pokrývkou je v dlhodobom priemere menej ako 40 (Faško, P., Handžák, Š., Šrámková, N., Atlas krajiny SR 2002 ). V dlhodobom pozorovaní (obdobie rokov ) sa priemerný ročný úhrn zrážok v záujmovej oblasti pohybuje okolo mm. V júli v dlhodobom priemere ( ) padne menej ako 60 mm a v januári mm zrážok (Faško, P., Šťastný, P., Atlas krajiny SR 2002). Priemerný počet vykurovacích dní v záujmovej oblasti (v dlhodobom pozorovaní ) je dní. Letných dní za to isté pozorované obdobie je 69 a mrazových 88 dní - stanica Bratislava letisko (Bochníček, O., Lapin, M., Soták, Š., Atlas krajiny SR 2002). AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 32

36 GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMERY ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA Priamo v záujmovom území nebol zatiaľ realizovaný inžiniersko-geologický prieskum, preto v uvedenej časti uvádzame výsledky archívnych prieskumov realizovaných v najbližšom okolí hodnoteného územia. Na základe vykonaných prieskumných prác na pozemku fy Hörmann (Kminiak M. a kol. 2015) možno konštatovať, že územie predstavuje horninový masív, na stavbe ktorého sa podieľajú: Zvláštne zeminy - organogénne ornica (kvartér) Sprašové zeminy, mierne presadavé (kvartér : riss würm) Sprašoidné zeminy (kvartér) Pestré ílovito-piesčité limnické sedimenty (neogén-pont) Kvartérne sedimenty Povrchovú vrstvu na stavenisku tvorilo cca 0,20 0,30m mocné súvrstvie humóznej hliny (ornice) tmavohnedého sfarbenia. Pod vrstvou ornice bol u prevažnej väčšiny sond overený horizont spraší. Lokálne v prípade sond SH- 4 a SH-6, bola do hĺbky 0,6-0,9 m p.t. zistená ešte vrstva tzv. podornice. Táto zrnitostne odpovedala ílom so strednou plasticitou /CI/, tuhej až pevnej konzistencie, tmavohnedej farby. Vrchnú časť horizontu spraší v záujmovom území tvoria íly s nízkou plasticitou (CL), hnedého sfarbenia, pevnej až tvrdej konzistencie, lokálne s obsahom CaCO 3 konkrécií, ktoré siahali do úrovne cca 3,5-4,5 m p.t. (resp. 156,44 až 156,93 m n.m). Podľa STN tieto zeminy zatrieďujeme do triedy F6. Z dosiahnutých výsledkov laboratórnych prác v záujmovom území bolo zrejmé, že povrchové íly s nízkou plasticitou, pevnej až tvrdej konzistencie môžu pri zmene vlhkosti vykazovať presadavé vlastnosti. Laboratórne práce overili presadavé vlastnosti zemín vo všetkých 5-tich analyzovaných neporušených vzorkách odoberaných z rôznych hĺbkových úrovní (1,5-4,7 m p.t.). V podloží sprašových sedimentov (vrty SH-1,2,3,4,6) bol prieskumnými prácami overený komplex zemín charakteru prevažne ílovitých až ílovito-piesčitých zemín. Tieto vykazujú v porovnaní s nadložnýmí ílmy/sprašami pestrejšie sfarbenie a vyššiu piesčitú prímes. Konkrétne boli overené polohy ílov s nízkou (CL), strednou (CI) a vysokou (CH) plasticitou, resp. i ílov piesčitých (CS), ktoré sa vzájomne vykliňujú v rôznom smere. V dôsledku vyššie uvedenej priestorovej nehomogenity dosahujú i premenlivé mocnosti (v rozsahu 0,4m až 3,0m). Íly s nízkou až strednou plasticitou (CL/CI) sú prevažne tuhej až pevnej, lokálne i tvrdej konzistencie (vrt SH-1 a SH-3), sivo-okrovo-hnedo-žltého až oranžovohnedého sfarbenia. V tomto pestrom súvrství sa lokálne môžu vyskytovať aj drobné valúny štrku priemeru do cm ( SH-4 : 8,6-10,0 m p.t), resp. i vápnité konkrécie CaCO 3. Uvedené zeminy sú najčastejšie sa vyskytujúcim typom v horninovom podloží do hĺbkovej úrovne 8,0-10,0 m p.t.. Vrstvy ílov piesčitých (CS) sú tuhej až tvrdej konzistencie žltohnedého, okrovožltohnedého až hnedého sfarbenia. Zo zisteného plošného a hĺbkového priebehu týchto zemín (napr. u SH-1 : 4,9-6,5m p.t, SH-2:4,0-6,8 m p.t., SH-3 : 5,8-6,8 m p.t., SH-4:5,2-6,7 m p.t., SH-6:4,0-4,6 m p.t) usudzujeme skôr o preplástkoch nevýraznej mocnosti (cca 0,6m až 1,6m). Íly s vysokou plasticitou (CH) vykazovali tuhú až pevnú konzistenciu, sivo-hnedo-okrového, lokálne i žltohnedého sfarbenia, s ojedinelými vápnitými polohami CaCO 3 (vrty SH-1 v úrovni 9,6-9,7 m p.t. a SH-3 v úrovni 7,6-8,0 m p.t.). Overené boli jednak na báze prieskumných sond (v prípade sond SH-1 a SH-3 v úrovni 9,5-10,0 m p.t., resp. 6,8-8,0 m p.t.), prípadne ako prstovito vykliňujúce preplástky mocnosti 0,4-0,6m v rámci komplexu stredne až nízko plastických ílov v rôznych hĺbkových úrovniach (u vrtov SH-4 a SH-6). Lokálne boli prieskumnými prácami overené i nesúdržné sedimenty charakteru pieskov siltovitých (SM) (vo vrtoch SH-2:7,2-8,0 m p.t., SH-4:5,2-6,7 m p.t. a SH-6:7,0-8,0 m p.t.). Piesky siltovité sú žltohnedého, sivohnedého až okrovohnedého sfarbenia. V zmysle STN ich zaraďujeme do triedy S4. Neogénne sedimenty Hranica medzi neogénnymi a kvartérnymi sedimentmi je vzhľadom na podobné zrnitostné zloženie zemín (ílovité až ílovito-piesčité zeminy s lokálnym výskytom štrkovitých polôh) a ich pestré sfarbenie nevýrazná a bez špeciálnych skúšok ťažko určiteľná. Možno ju odhadnúť len makroskopicky na základe zmeny farby, resp. zvýšeného stupňa konzistencie zemín (cca 4,6-7,1 m p.t.). AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 33

37 Ďalším z realizovaných prieskumov v blízkosti severnej hranice s Martinským lesom (Kminiak, M., 2015) boli vrtnými prácami do úrovne 5 m p.t. overené nasledovné úložné pomery: Povrchová vrstva bola tvorená humóznym pokryvom (O) char. ílu so strednou plasticitou, tmavohnedého sfarbenia hrúbky prevažne 0,2-0,5 m, tvrdej konzistencie. Pod vrstvou humózneho pokryvu boli overené v prevažnej miere nesúdržné sedimenty charakteru ílov s nízkou (CL) až strednou (CI) plasticitou, ktoré boli v prípade vrtov SC-1 a SC-3 dokumentované až do konečnej hĺbky vrtu 4,5 resp. 5,0 m p.t.. Íly s nízkou až strednou plasticitou boli svetlohnedého sfarbenia, tvrdej konzistencie. Obsah piesčitej prímesy sa pohyboval od cca 8% do cca 12%. Sprašoidný pôvod uvedených nesúdržných sedimentov dokumentovala prítomnosť ojedinelých drobných CaCO 3 konkrécií. V prípade sondy SC-2 boli od úrovne 3,7 m p.t. do konečnej hĺbky vrtu 4,5 m dokumentované íly piesčité (CS), svetlohnedej farby tvrdej konzistencie. Vo vrte SC-4 boli od úrovne 3,2 m p.t. overené piesky s prímesou jemnozrnnej zeminy (S-F), ktoré siahali až na bázu vrtu do hĺbkovej úrovne 5,0 m p.t.. Piesky triedy S3 boli svetlohnedé s obsahom jemnozrnnej frakcie do 14%. Spracovanie inžiniersko-geologického prieskumu priamo v mieste situovania jednotlivých objektov hál a spevnených plôch odporúčame v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Ten bude tvoriť podklad pre spracovanie statického výpočtu a spôsobu zakladania objektov. Hydrogeologické pomery Hydrogeologické pomery územia sú podmienené geologickou stavbou, morfológiou, a klimatickými pomermi. Hydrogeologické podmienky záujmovej oblasti sú pomerne nepriaznivé. Tenké vrstvy piesčitých zemín, uzavreté prakticky v nepriepustných ílovitých zeminách podmieňujú veľmi slabé zvodnenie. Podzemná voda s napätou hladinou je viazaná na rôzne mocné polohy priepustnejších jemnozrnných sedimentov, vyskytujúcich sa vo väčších hĺbkach, ktoré sú uzavreté slabo priepustnými až nepriepustnými ílmi. Podzemné vody záujmovej oblasti možno charakterizovať ako zostupujúce, podpovrchové, s mierne napätým režimom. Výška ich ustálenej hladiny a režim sú závislé len od intenzity atmosférických zrážok. K prúdeniu vôd dochádza cez priepustnejšie piesčitejšie polohy do nižšie položených miest. Priepustnosť týchto zemín má pórový charakter. Ich koeficient sa pohybuje rádovo v intervale 10-5 až 10-6 m.s -1 (stanovené z kriviek zrnitosti - pozri tab.20). Podzemná voda bola v čase inžiniersko-geologického prieskumu (Kminaik, M., Kminiaková, K., 2015) pre blízky objekt Hörmann zaznamenaná iba v prípade vrtu SH-1 v úrovni 9,4 m p.t (narazená hladina), s ustálením 8,15 m p.t (po 3 hod). Z litolog. hľadiska bola podzemná voda zaznamenaná formou slabého prítoku v stredne plastických íloch, s vyšším podielom piesčitej prímesi. Lokálny výskyt podzemnej vody bol zaznamenaný i v minulom období v bližšom i širšom okolí záujmovej oblasti. I v daných prípadoch boli zaznamenané slabé prítoky podzemnej vody, pravdepodobne z piesčitejších polôh v rámci ílovitých súvrství. Výskyt hladiny podzemnej vody z archívnych prieskumných prác v oblasti udávame v tab. 18, v ktorej podávame súčasne i súhrn narazenej a ustálenej hpv. Tab.18: Úrovne hladín podzemnej vody v blízkom a širšom okolí sonda narazená narazená ustálená ustálená po 2-4 hod. (m p.t). (m.n.m). (m p.t). (po 2-4 hod.) (m n.m) SH-1 9,40 151,54 8,15 (po 3 hod.) 152,79 širšie okolie (archívne prieskumné práce) SE-15 7,2 152,6 6,5 153,3 PG-3 8,5 m p.t. 154,49 8,82 m p.t. 154,17 PG-6 7,35 m p.t. 158,55 6,95 m p.t. 158,62 SC-12 9,3 m p.t. 155,09 zavalený SC-13 9,3 m p.t. 155,21 9,15 m p.t. 155,36 SC-15 9,4 m p.t. 154,43 zavalený Filtračné vlastnosti zemín Na sprašoidných zemninách boli v rámci archívneho prieskumu (Kminiak M. a kol ) v blízkosti Martinského lesa, zisťované súčinitele filtrácie jemnozrnných zemín priamym meraním na neporušených AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 34

38 vzorkách. Odskúšané boli dve vzorky klasifikované ako íly nízkej (CL) a strednej (CI) plasticity triedy F6 (tab.19). Z hľadiska litologického ide o sprašovité zeminy, ktoré sú kypro uložené a makropórovité (n = 45,5 a 46,4 %) pri veľmi nízkom stupni nasýtenia pórov vodou (S r = 20,1 a 31,2%). Tab.19: Fyzikálne vlastnosti a súčiniteľ filtrácie neporušených vzoriek zemín / Sonda a hĺbka odberu vzorky SC-1 hl.1,5-1,6m SC-5 hl.0,3-0,4m Geotechnický typ zeminy F6/CL F6/CI Vlhkosť w n (%) 6,15 10,14 Objemová hmotnosť ρ n (kg m -3 ) Objemová hmotnosť ρ d (kg m -3 ) Špecifická hmotnosť ρ s (kg m -3 ) Pórovitosť n (%) 45,5 46,4 Stupeň saturácie S r (%) 20,1 31,2 Sučiniteľ filtrácie k f (m s -1 ) 4,81E-07 5,28E-07 Tab.20: Filtračné súčinitele pre jednotlivé geotechnické typy zemín (prevzaté z prieskumu Kminiak M. a kol. 2015) Typ zeminy Rozsah k f Priemerná hodnota k f Íly stredneplastické (tr.f6) k f = 4, až 5, m s -1 k f = 5, m s -1 Íly piesčité (tr.f4) k f = 1, m s -1 Piesky s prímesou jemnej zeminy (tr.s3) k f = 4, m s -1 Ochranné pásma vodných zdrojov Do okresu Senec zasahujú ochranné pásma viacerých vodných zdrojov : CHVO Žitný ostrov Na zabezpečenie ochrany pred znečisťovaním vodných zdrojov Žitného ostrova bola táto oblasť nariadením vlády SSR č.46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove prehlásená za chránenú oblasť prirodzenej akumulácie vôd. ( 1, 2 ods.2,3 NV SSR č.46/1978 Zb., 27 zákona č.184/2002 Zb. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ). Ochrana územia prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove sa týka väčšinovej časti okresu, ohraničenej Malým Dunajom, Čiernou vodou a spájajúcimi kanálmi pri obci Nová Dedinka. Do tohto územia patria obce: Kráľová pri Senci, Hrubý Šúr, Kostolná pri Dunaji, Hrubá Borša, Tureň, Nová Dedinka, Vlky, Zálesie, Tomášov, Malinovo, Most pri Bratislave, Miloslavov, Rovinka, Dunajská Lužná, Kalinkovo, Hamuliakovo, Hurbanova Ves. V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť len, ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob. PHO: Senec- Boldog Pásma hygienickej ochrany vodného zdroja Senec-Boldog, pre studne HS-1, HS-2, RH-3, RH-5 boli určené vodoprávnym rozhodnutím č.vod/2-r-18/1984 zo dňa vydaným ONV Bratislava -vidiek, odborom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva. V zmysle tohto rozhodnutia bolo stanovené pásmo hygienickej ochrany I.stupňa a II.stupňa (vnútorné a vonkajšie). Rozsah PHO I.stupňa - cca. 144,5 m x 95,0 m okolo čerpacej stanice a akumulačnej nádrže pri vstupe do areálu. Hranica PHO II.stupňa (vnútorné) v tvare nepravidelného štvoruholníka o rozlohe 46,96 ha so stranami cca. 300,0 m od studní HS-1, HS -2, predstavuje 50 - dňové zdržanie podzemnej vody v horninovom prostredí po odberné objekty. PHO II.stupňa (vonkajšia) o rozlohe 184,05 ha. rešpektuje smer prúdenia podzemnej vody k odberným objektom a dosah depresie, vytvorenej exploatáciou vodného zdroja (nepravidelný tvar). PHO: Čataj Pásma hygienickej ochrany vodného zdroja Čataj pre studne Č-1, Č-2, HVČ-1, HVČ-2, boli určené vodoprávnym rozhodnutím č.vod/1615-r-11/1985 zo dňa vydaným ONV Bratislava -vidiek, odborom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva. PHO I.stupňa spoločné pre vodný zdroj HVČ-1, HVČ-2, Č-1, Č-2 v tvare nepravidelného štvoruholníka so stranami 180 x 95 x 178 x 100 m (1,8 ha). PHO II.stupňa (vnútorné) spoločné pre vodné zdroje HVČ -1,2 a Č-1,2 o rozlohe 4,41 ha.. Záujmové územie nezasahuje do žiadneho ochranného pásma uvedených vodných zdrojov. AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 35

39 RADÓNOVÉ RIZIKO V zmysle mapy Prognóza radónového rizika (Čížek, P., Smolárová, H., Gluch, A., in Atlas krajiny SR 2002) sa záujmové územie nachádza v oblasti s nízkou prognózou radónového rizika. Priamo v záujmovom území radónový prieskum realizovaný nebol. Najbližším realizovaným radónovým prieskumom v okolí riešeného územia, prieskum pre areál fy. Hörmann (Hodál, M., 2015). Zo záverov je zrejmé, že hodnota III. kvartilu nameraných hodnôt objemovej aktivity radónu 17,21 kbq/m3 neprekročila odvodenú zásahovú úroveň 30 kbq/m3 na vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z podložia stavby pri výstavbe stavieb s pobytovými priestormi v slabo priepustných základových pôdach. Kategória radónového rizika - podľa normy STN NÍZKE Spracovanie radónového prieskumu odporúčame pred zahájením stavebnej činnosti v mieste výstavby jednotlivých logisticko-skladových objektov. LOŽISKÁ NERASTNÝCH SUROVÍN Podľa evidencie Obvodného banského úradu sa v k.ú. mesta Senec nenachádzajú ložiská vyhradených nerastov (nie sú určené chránené ložiskové územia ani dobývacie priestory) a nie sú ani iné záujmy, ktoré by bolo potrebné chrániť podľa banských predpisov. PÔDA Z pohľadu vývoja poľnohospodárskej pôdy v okrese Senec (tab. 21) došlo v priebehu rokov k úbytku poľnohospodárskej pôdy o 225 ha. Úbytok je spôsobený najmä rozvojovými aktivitami samotného mesta Senec (Logistický park v lokalite Senec), ale aj jednotlivými obcami v okrese. Ďalším významným faktorom, ktorý má vplyv na záber poľnohospodárskej pôdy je poloha okresu k Hlavnému mestu SR Bratislavy a vybudovaná infraštruktúra, čo súvisí s intenzívnou bytovou a investičnou výstavbou. Tab.21: Vývoj poľnohospodárskych pozemkov v okrese Senec v období rokov Rok Poľnohospodárska pôda (ha) 2010 (k ) (k ) (k ) (k ) (k ) zdroj: Štatistická ročenka o pôdnom fonde v SR, ÚGKaK SR, Výmera katastra Senca predstavuje 3871,35 ha (09/2014). Poľnohospodárska pôda k septembru 2014 predstavovala takmer 57 % z celkovej výmery katastra mesta Senec (2 203,01 ha). Najviac bola zastúpená orná pôda (1 937,67 ha) potom vinice, záhrady, ovocné sady a nakoniec trvalé trávne porasty. Lesné pozemky boli zastúpené na ploche 497 ha t.j. necelých 13 % z celkovej plochy katastra. Jednotlivé úhrnné hodnoty druhov pozemkov katastra mesta Senec prehľadne znázorňujeme v tab. 22. Tab.22: Úhrnné hodnoty druhov pozemkov mesta Senec september 2014 Druh pozemku Senec (v ha) % z poľnohos. pôdy % z celovej výmery Orná pôda 1 937, ,95 - vinice 107,1039 4,86 - záhrady 103,4098 4,70 - ovocné sady 43,6118 1,98 - trvalé trávne porasty 11,3006 0,51 - Poľnohospodárska pôda spolu 2203, ,00 56,91 Lesné pozemky 497, ,84 Vodné plochy 141,0357-3,64 zastavané plochy a nádvoria 580, ,00 ostatné plochy 449, ,61 celkom 3871, Pôdny kryt širšieho okolia mesta Senec je podmienený predovšetkým vlastnosťami abiotických prírodných faktorov, avšak je modifikovaný aj činnosťou človeka. Bezprostredný substrát pre pôdny kryt je v AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 36

40 oblasti tvorený väčšinou holocénnymi sedimentmi a sprašami s hlbokými bezskeletnatými pôdami. Vyvinuli sa na nich pôvodom hydromorfné pôdy, avšak v rôznom stupni vývoja - od hydromorfných fluvizemí glejových a fluvizemí modálnych cez semihydromorfné čiernice až po terestrické, podzemnou vodou len výnimočne ovplyvňované černozeme čiernicové. Zrnitosť, vodný a soľný režim pôd sú závislé na ovplyvňovaní pôdneho profilu podzemnou i povrchovou vodou i na vlastnostiach geologického substrátu. FAUNA A FLÓRA BIOTOPOV ŠIRŠIEHO OKOLIA ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA (SPRACOVANÉ PODĽA RÚSES OKRES BRATISLAVA VIDIEK, 1993) Fytogeografické členenie (Futák in Atlas SSR 1980), radí záujmové územie do oblasti panónskej flóry (Panonicum), do obvodu europanónskej xerotermnej flóry (Eupanonicum). Leží v priamom kontakte s karpatskou flórou (Carpaticum), región Malé Karpaty. Podľa zoogeografického členenia (Čepelák, in Atlas SSR, 1980) patrí územie sčasti do Panónskej oblasti, juhoslovenského obvodu, okrsku dunajského aj čiastočne karpatského a podokrsku pahorkatinového. Floristické zloženie stromovej vegetácie v širšom okolí záujmovej lokality tvoria duby (Quercus robur, Q. pedunculiflora Q.virgiliana) s prímesou teplomilných javorov (Acer tataricum, A.campestre) a bresta (Ulmus minor). V prízemnej vegetácii dominuje Carex michelii, Convallaria majalis, Dactylus polygama, Dictamnus albus, Festuca heterophylla, Lathyrus lacteus, Melica picta a i. V širšom okolí záujmového územia nachádzame niekoľko typov vegetačných spoločenstiev : a/ Lúčne spoločenstvá b/ Krovinné spoločenstvá c/ Burinné spoločenstvá d/ Ruderálne spoločenstvá e/ Spoločenstvá stojatých a pomaly tečúcich vôd Najvýznamnejšie v záujmovom území sú ruderálne spoločenstvá: V záujmovom území sa takéto spoločenstvá vyskytujú v podobe teplomilnej ruderálnej vegetácie na biotopoch opustených a nevyužívaných plôch, v blízkosti pozemných komunikácií a na násypových biotopoch. Dominujú tu spoločenstvá zo zväzov Sisymbrion officinalis, Atriplicion nitentis, Malvion neglectae, Eragrostio Polygonium arenastri. Rastú na vysýchavých a suchých antropogénnych stanovištiach. Sú to prvé spoločenstvá vznikajúce na obnažených plochách v okolí intravilánu mesta Senec. Z druhov tu rastú: Ambrosia, Artemisia absithium, Atriplex sagittata, Bromus inermis, Carduus acanthoides Medzi ruderálne spoločenstvá patria aj úhory a extenzívne obhospodarované polia. V okolí bývajú rozmiestené v skupinách a samostatných formáciách. Patria sem druhy: Adonis aestivalis, Chenopodium polyspermum, Myosotis arvensis, Ranunculus arvensis. Sú časté na celom území pahorkatín (Trnavská pahorkatina). K takýmto počítame aj porasty ruderalizovaných bahnitých brehov potokov a vodných plôch. Dominantným zväzom je Bidention tripartiti s doprovodnými druhmi Persicaria a Chenopodium. Sú typické pre sídla a extravilány. Lesná zeleň, ktorá je súčasťou, alebo nadväzuje na komplex Martinského lesa a Šenkvického hája má druhové zloženie drevín blízke potenciálnej vegetácii. Druhové zloženie drevín: dub cer (Quercus cerris), dub letný (Quercus robur), dub zimný (Quercus petraea), brest menší (Ulmus minor), javor poľný (Acer campestre), javor mliečny (Acer platanoides), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), hloh obyčajný (Crataegus. laevigata), agát (Robinia pseudoacacia), vtáčí zob (Ligustrum vulgare), trnka obyčajná (Prunus spinosa), zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum), baza (Sambucus nigra), šípka (Rosa canina), bršlen bradavičnatý (Euonymus verrucosa). Reálnu vegetáciu záujmového územia donedávna tvorili monokultúrne vysádzané poľnohospodárske plodiny. V riešenom území sa v súčasnom období nenachádza žiadna vzrastlá zeleň. Zloženie fauny je rovnako pestré tvorené spoločenstvami lesostepných druhov napr. zo skupín bezstavovcov (Heteroptera, Lepidoptera, Orthoptera, Hymenoptera a Coleoptera). Zo skupiny stavovcov prevládajú lesné a stepné druhy vtákov (Picidae, Paridae, Sylviidae, Syttidae, Certhidae, Columbidae, resp. Emberizidae, AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 37

41 Laniidae, Turdidae). Zo skupiny cicavcov sa tu vyskytujú druhy z čeľadí: Soricidae Microtidae, Arvicolidae, Thalpidae Mustelidae, Leporidae, Erinaceidae, Canidae a pod. V širšom okolí záujmového územia sa spoločenstvá živočíchov formovali v závislosti so skultúrňovaním krajinného priestoru (s premenou na poľnohospodársku krajinu) a s pokračujúcimi urbanizačnými opatreniami v regióne Senca a okrajov Podunajskej roviny. Podľa toho potom v území rozlišujeme nasledovné typy spoločenstiev živočíchov: a/ Krovinné spoločenstvá b/ Spoločenstvá stojatých a pomaly tečúcich vôd c/ Spoločenstvá polí a lúk d/ Spoločenstvá antropogénnych biotopov Spoločenstvá antropogénnych biotopov Tieto spoločenstvá v širšom okolí záujmového územia nachádzame pozdĺž cestných komunikácií. Sú prispôsobené na mechanické poškodzovanie a zraňovanie. Prenikajú sem rôzne druhy hmyzu, zo skupín: Orthoptera, Heteroptera, Coleoptera, Diptera a Hymenoptera. Tieto spoločenstvá majú krátkodobý charakter. Premenlivosťou klimatických podmienok dochádza k častej migrácii, alebo tvoria len ostrovkovitý výskyt. Svojim výskytom sú troficky viazané na ruderálne a burinné vegetačné spoločenstvá. Zo skupiny stavovcov sa na násypoch cestných a železničných komunikácií vyskytujú jašterice, ropuchy zelené, hrabavky, a niektoré druhy myšovitých hlodavcov: Ryšavka žltohrdlá, hraboš poľný, piskor obyčajný. Cestné násypy živočíšnym druhom slúžia len na migráciu pri ceste na iné biotopy. Medzi antropogénne biotopy patria aj polia s jednoročnými poľnými kultúrami. Intenzívne obrábané polia trvalo ovplyvňujú výskyt živočíchov, tu je početnosť a druhová skladba veľmi redukovaná. Zostávajú len tie druhy, ktorých trofická orientácia zachytáva väčšiu škálu ponukových možnosti, napr. druhy herbivorné (Heteroptera, Orthoptera) V širšom území k antropogénnym biotopov radíme aj ovocné sady, záhrady a vinohrady. Sú roztratené pozdĺž ľudských sídiel. Pre živočíchov tvoria často prechodné refúgia, počas migrácie, alebo pri translokáciách za potravou. Z bezstavovcov tu nachádzame druhy zo skupiny Orthoptera, Aranea, pôdne Coleoptera. Zo skupiny stavovcov, niektoré druhy spevavcov (Syttidae, Paridae, Sturnidae, Laniidae Alaudidae, a pod. Z mikromammalií potom druhy: Apodemus sylvaticus, Microtus arvalis, Eliomys quercinus, Sciurus vulgaris. Z obojživelníkov a plazov potom druhy: Bufo bufo, Bufo viridis, Lacerta agilis, L. viridis, Elaphe longissima. KRAJINA, SCENÉRIA, OCHRANA, STABILITA PRIMÁRNA ŠTRUKTÚRA KRAJINY Z hľadiska typov abiotických komplexov krajiny (Miklós, L., Kočická, E., Kočický, D., Atlas Krajiny SR, 2002) kvartérny pokryv a pôdotvorný substrát v záujmovom území tvoria eolické a polygénne eolické sedimenty, spraše, sprašové a polygenetické hliny na ktorých sa vyvinuli hnedozeme, ktoré sa nachádzajú v teplej klimatickej oblasti, okrsku teplom, veľmi suchom až suchom s miernou zimou. Z hľadiska vertikálnej členitosti, sa záujmové územie nachádza na pahorkatine, v type reliéfu mierne členitá pahorkatina. Identifikačný kód v digitálnom Atlase krajiny uvedeného abiokomplexu je ID 50. SEKUNDÁRNA ŠTRUKTÚRA KRAJINY Pod týmto pojmom rozumieme súčasné využitie krajiny landuse, je to súčasný stav využitia jednotlivých plôch záujmového územia. Z hľadiska výskytu pozitívnych prvkov v životnom prostredí sa jedná o priaznivú oblasť na skladovaciu funkciu. Z hľadiska negatívnych prvkov v životnom prostredí ide o územie s nízkym výskytom negatívnych prvkov (pôdna erózia, vodný režim, čistota vôd, charakter klímy, čistota ovzdušia, stupeň narušenia vegetácie). Posudzované územie je oblasťou pahorkatín s veľmi vysokým potenciálom reliéfu na hospodársku činnosť, menovite na výstavbu priemyselno-technických objektov, komunikácií a poľnohospodárstva. Komunikácie sa dajú viesť vo všetkých smeroch v podstate bez ťažkostí, nie je tu nijaká, alebo iba nepatrná diferenciácia na vhodnejší a nevhodnejší smer. AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 38

42 Súčasná štruktúra krajiny hodnoteného územia sa skladá z týchto prvkov: Plochy občianskej vybavenosti areál SCANIA, logistické centrá PROLOGIS DC1 a DC2, DC3, objekt predaja náhradných autodielov, ESA Logistika, areál OUTLET-u (vo výstavbe), areál Hörmann a ďalšie areál čerpacej stanice Shell Dopravné plochy a línie cestné komunikácie (diaľnica D1, cesta 2. triedy (II/503), obslužné komunikácie v rámci logistických celkov a areálov parkoviská, spevnené plochy, prístupové komunikácie k jednotlivým skladovým halám potrubia (prívody vody, plynu, kanalizácia) elektrické vedenia, areálové osvetlenie Poľnohospodárska pôda veľkobloková poľnohospodársky využívaná pôda Vegetácia skupinová nelesná drevinná vegetácia skupinová lesná drevinná vegetácia viažúca sa na Martinský les trvalé trávnaté porasty poľnohospodárske plodiny sprievodná zeleň pri ceste II/503 a diaľnici D1 areálová zeleň v rámci okolitých prevádzok Scenéria Posudzované územie je oblasťou pahorkatín s veľmi vysokým potenciálom reliéfu na hospodársku činnosť, menovite na výstavbu priemyselno-technických objektov, komunikácií a poľnohospodárstva (dobrá prístupnosť a prepojenie na komunikácie). V súčasnej dobe je pôvodná scenéria oblasti pahorkatín a pôvodnej poľnohospodárskej krajiny narušená vystavanými logistickými centrami v blízkom, ako aj širšom okolí záujmového územia. Pôvodné poľnohospodársky využívané pozemky sú nahradzované skladovými halami, účelovými komunikáciami a spevnenými plochami. Scenéria územia sa tak postupne mení s poľnohospodárskej na antropogénnu krajinu. Pohľad na budúcu scenériu riešeného územia po realizácii zmeny navrhovanej činnosti uvádzame na obr. 6 Obr.6: Pohľad na riešené územie v širšom kontexte po realizácii zmena navrhovanej činnosti Hala C Hala B Hala D Martinský les AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 39

43 OCHRANA PRÍRODY Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa územnou ochranou prírody rozumie osobitná ochrana prírody a krajiny v legislatívne vymedzenom území v druhom až piatom stupni. Stupne ochrany zabezpečujú špeciálnu starostlivosť a režim na chránených územiach s vylúčením, resp. obmedzením takých činností, ktoré môžu nejakým spôsobom narušiť rozmanitosť podmienok a foriem života na Zemi, ekologickú stabilitu územia, využívanie prírodných zdrojov a vzhľad krajiny. Veľkoplošné chránené územia Najbližšie veľkoplošné chránené územie k hodnotenému územiu je Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty (vzdialené severozápadným smerom 9,5 km). Maloplošné chránené územia evidované v okrese Senec (k ) Najbližšie k záujmovému územiu sa z maloplošných chránených území nachádza chránené územie národnej prírodnej rezervácie Šúr, ktorej najbližšia hranica je vzdialená od riešeného územia cca 7,8 km Z smerom. Chránené dreviny V katastrálnom území Senec nie je v zmysle Katalógu chránených stromov evidovaný žiadny chránený strom. Lokality NATURA 2000 Základom pre vytvorenie sústavy Natura 2000 sú dve právne normy EÚ: -Smernice Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (smernica o vtákoch) -Smernice rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (smernica o biotopoch) Vychádzajúc z uvedených smerníc tvoria sústavu NATURA 2000 dva typy území: Chránené vtáčie územia (Special Protection Areas - SPAs) Územia európskeho významu (Special Areas of Conservation - SACs) Riešené územie nezasahuje do žiadnych z vyhlásených chránených vtáčích území. Najbližšie z vyhlásených chránených vtáčích území sa nachádza SKCHVU023 Úľanská mokraď, vzdialená cca 3,65 km východne. V kontakte so severnou hranicou riešeného územia sa nachádza územie európskeho významu SKUEV0089 Martinský les pozri obr.6. V tejto časti územia nie sú navrhnuté žiadne nakladacie doky. V kontaktnej zóne je navrhnutá výsadba zelene (vzrastlích drevín a krov) na minimalizáciu negatívnych vplyvov na ÚEV (pozri obr.2b, 2c a obr.6). V tejto časti územia budú realizované sadové úpravy zamerané predovšetkým na izolačnú funkciu zelene. V tejto časti územia nie sú navrhnuté ani obslužné komunikácie (pozri obr. 2b a 2c a obr. 6). Stručná charakteristika biotopov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany v Martinskom lese (SKUEV0089) Kód biotopu: 91G0* Názov biotopu :Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy Sú to lesy pod vplyvom panónskej oblasti v nížinách a pahorkatinách, na náplavových terasách pokrytých sprašovými hlinami a v širších dnách kotlín. Porasty tvorí predovšetkým dub letný, v pahorkatinách aj dub zimný s hrabom obyčajným. Pôdy sú hlbšie a dobre zásobené živinami splavenými z vyšších polôh. Tieto lesy majú často narušenú štruktúru porastu dôsledkom výmladkového hospodárenia. Pre nenarušené porasty je typické dobre vyvinuté krovinové poschodie. Podrast býva druhovo bohatý, tvorený predovšetkým teplomilnými dubinovými druhmi a druhmi so strednými nárokmi na živiny, pričom prevládajú trávy. Od dubovohrabových lesov karpatských sa odlišujú predovšetkým absenciou buka lesného a ostrice chlpatej, ako aj vyšším zastúpením niektorých teplomilných panónskych druhov. Kód biotopu: 91I0* Názov biotopu :Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku Biotop zahŕňa porasty dubov s minimálnou prímesou ďalších druhov stromov, avšak spravidla s bohatým podrastom krovín. Vyskytujú sa v teplých a suchých oblastiach. V našich podmienkach ich rozdeľujeme do AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 40

44 troch subtypov, pričom prvý z nich Ls3.2 sa vyskytuje na poriečnych sprašových a piesočných terasách väčších riek južného Slovenska. Jeho porasty tvorí predovšetkým dub letný a dub jadranský, v krovinovom poschodí je prítomný javor poľný, vzácne javor tatársky. Pre subtyp Ls3.3 sú charakteristické ťažšie pôdy s ílom, na jar vlhšie a v lete presýchajúce. Porasty tvorí dub zimný, d. letný a d. cerový, pre bylinný podrast je charakteristická prítomnosť niektorých vlhkomilnejších druhov, ako nátržník biely, niekedy aj bezkolenec trsťovníkovitý, breza, hruška, osika. Posledný subtyp Ls3.5.2 takisto tvoria duby, predovšetkým z okruhu duba zimného. Jeho výskyt je podmienený zakyslením pôdy, no zároveň extrémnosťou svahových a tepelných podmienok. Pre podrast sú typické drobné kríčky znášajúce extrémne podmienky južných zakyslených kamenistých svahov, ako kručinka chlpatá, zanovätník černejúci, vres obyčajný. Kód biotopu: 91M0 Názov biotopu :Panónsko-balkánske cerové lesy Charakteristika biotopu :Biotop tvoria porasty dubov s výraznejšou prítomnosťou cera na kyslejších, čiastočne zhutnených ílovitých pôdach, prípadne na sprašiach. Typické sú ťažšie pôdy, ktoré sú na jar vlhké a v období väčšieho sucha presychajúce. Krovinové poschodie je spravidla dobre vyvinuté. Bylinný podrast tvoria druhy znášajúce zamokrenie a vysychanie pôd a kyslomilné druhy. Významne sa tiež uplatňujú teplomilné a lesostepné prvky. Živočíšstvo Martinského lesa (SKUEV0089) Druhy vyskytujúcich sa živočíchov, ktoré sú predmetom ochrany: pižmovec hnedý (Osmoderma eremita) a fuzáč veľký (Cerambyx cerdo). Podľa výskumu M. Nevřelovej a Z. Kyselicovej (Katedra ekosozológie a fyziotaktiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava) Cicavce vybraných biotopov Martinského lesa, bolo v sledovanom území v období od apríla 2008 do októbra 2009 na lokalitách biotopov ako sú: dubovo cerové lesy, xerotermné kroviny, vŕbové kroviny stojatých vôd, okraje intenzívne obhospodarovaných polí, zistených celkovo 17 druhov cicavcov (Apodemus flavicolis, Apodemus sylvaticus, Capreolus capreolus, Cervus elaphus, Crocidura suaveolens, Lepus europaeus, Microtus arvalis, Microtus sub-terraneus, Mus musculus, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Myodes glareolus, Rattus norvegicus, Sorex araneus, Sorex minutus, Sus scrofa, Vulpes vulpes). Na biotopoch dubovo cerových lesov bolo zistených 10 druhov, na biotopoch xerotermných krovín 14 druhov cicavcov. Vo vŕbových krovinách stojatých vôd bolo zistených 9 druhov a na okrajoch intenzívne obhospodarovaných polí bolo determinovaných 5 druhov cicavcov. Na území sa vyskytujú najmä druhy cicavcov typické pre biotopy xerotermných krovín a biotopy dubovo cerových lesov. K ekológii korticikolných synúzií v teplomilných dúbravách juhozápadného Slovenska (M. Dubovský, R. Masarovič, P. Fedor, O. Majzlán) Článkonožce boli získavané pomocou kmeňového fotoeklektora v 6 dubových porastoch Martinského lesa. Z predbežných výsledkov štúdie vyplýva, že väčšina zaznamenaných článkonožcov (Acarina, Araneida, Collembola, Chilopoda, Diptera, Heteroptera, Hymenoptera, Thysanoptera, Orthoptera a Sternorhyncha) preferuje skôr južne orientované mikrohabitáty, na druhej strane najnižšia abundancia bola zaznamenaná v pasciach orientovaných na východ. Štúdia prináša aj poznatky o vertikálnej stratifikácii korticikolných synúzii. AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 41

45 SKUEV0089 Obr.7: Lokality Natura v okolí zmeny navrhovanej činnosti SKUEV0089 SKCHVU023 SKUEV0089 Riešené územie zdroj: enviroportál Ako bolo už vyššie spomínané v kontakte so severnou hranicou riešeného územia sa nachádza územie európskeho významu SKUEV0089 Martinský les. Samotné objekty navrhovaných logistických hál B až D však nezasahujú do tohto chráneného územia, resp. jeho ochranného pásma. V zmysle zákona 543/2002 Z.z. tu platí I. stupeň ochrany (pozri obr.7). Územný systém ekologickej stability BIOCENTRÁ Za biocentrum považujeme geoekosystém alebo skupinu geosystémov, ktoré vytvárajú trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev. Ide teda o taký segment krajiny, ktorý svojou veľkosťou a stavom ekologických podmienok umožňuje trvalú existenciu druhov a spoločenstiev jej prirodzeného genofondu. Regionálne biocentrum Martinský les - Šenkvický háj Vŕšky, Tvoria ho tri pozostatky pôvodného dubového lesa medzi mestami Pezinok a Senec. Martinský les je navrhované chránené územie európskej sústavy NATURA Z porastov sa tu nachádza hlavne dub sivozelený, dub jadranský, ktoré patria do kategórie VÚ (zraniteľný druh) červeného zoznamu papraďorastov a semenných rastlín Slovenska. Podľa príl. č.1 vykon.vyhlášky MŽP 24/2003 Z.z. tu boli v lokalite Martinský les identifikované lesné biotopy významné z európskeho hľadiska a je to les osobitného určenia. Severná hranica riešeného územia je v styku s hranicou regionálneho biocentra Martinský les - Šenkvický háj Vŕšky, ktorý tvoria 3 okrsky (pozri obr.8). BIOKORIDORY Za biokoridor považujeme priestorovo prepojené súbory geoekosystémov, ktoré spájajú biocentrá a umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev, na ktorých priestorovo nadväzujú interakčné prvky. AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 42

46 Regionálny biokoridor (RBK) Silárd Martinský les Šenkvický háj Prepája dve regionálne biocentrá a pretína tiež regionálny biokoridor : Trnianska dolina Dolné Čady. Najdôležitejšími stresovými faktormi sú tu: intenzívne poľnohospodárstvo, železnica, komunikácie, intenzívna priemyselná a bytová zástavba, resp. v našom prípade výstavba logisticko-obchodných centier. V širšom okolí cca 1,7 km severoseverozápadne od posudzovaného územia prechádza Regionálny biokoridor (RBK) Silárd Martinský les Šenkvický háj. Zmenou navrhovanej činnosti nebude obmedzená funkcia biokoridorov v riešenom území. Jednotlivé prvky ÚSES sú prehľadne znázornené na obr.8. Obr. 8: Výrez z Výkresu ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES Záujmové územie zdroj: Územný plán regiónu Bratislavský samosprávny kraj (fy. AUREX 2013) Obyvateľstvo V roku 2001 mal Senec obyvateľov a hustotu 379 obyvateľov na 1 km 2. Podľa počtu obyvateľov mu patrilo 55. miesto zo 138 miest Slovenska. Podľa veku sú najpočetnejšou skupinou (67,5 %) obyvatelia v produktívnom veku (muži rokov, ženy 15-54). Senec patrí medzi mestá so zmiešaným národnostným zložením. V roku 2001 sa k slovenskej národnosti prihlásilo (75 %) a k maďarskej národnosti obyvateľov (22 %). Z náboženskej štruktúry v Senci dominuje rímskokatolícka cirkev (71,7 %). Druhým najpočetnejším náboženstvom je evanjelícka cirkev augsburského vyznania (8,45 %). Podiel obyvateľov bez vyznania je 12,89 %. Podľa vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva prevažuje učňovské a stredné odborné vzdelanie bez maturity (27,91 %). Podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov mesta v roku 2001 bol 11,17 %. K bolo v meste Senec evidovaných obyvateľov, z ktorých bolo 8847 mužov a 9361 žien, čo predstavuje v porovnaí s rokom 2001 nárast o 3535 obyvateľov. Najpočetnejšou skupinou obyvateľstva v roku 2014 boli obyvatelia v produktívnom veku (15-64 rokov), ktorý tvorili 72,26 % z celkového počtu. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvorili obyvatelia do 14 rokov 17,33 %. Najmenšiu skupinu obyvateľov v meste Senec predstavujú obyvatelia vo veku 65 rokov a viac, ktorý tvoria asi desatinu populácie mesta 10,41 %. Celkový prírastok obyvateľstva v meste Senec v roku 2014 predstavoval 402 obyvateľov. AQUIFER s.r.o Bleduľová Bratislava, 43

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti Spoločnosť Goodman patrí medzi popredných poskytovateľov skladových priestorov pre sektor elektronického obchodu. Vybudovala viac priestorov tohto druhu ako akýkoľvek iný developer v oblasti priemyselných

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9 Na Slovensku pracujúca spoločnosť skupiny Goodman, vlastní, rozvíja a spravuje logistické objekty, ako sklady a distribučné centrá, s vysokou úrovňou kvality. Slovenská zloţka spoločnosti Goodman vlastní

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA

ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA PROTHERM PRODUCTION s.r.o., Jurkovičova 45, 909 01 Skalica ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM Predmetom predkladaného u je výstavba obchodného centra Kaufland v Žiari nad Hronom s priľahlým parkoviskom pre návštevníkov, zákazníkov. Navrhovateľ plánuje tento

Διαβάστε περισσότερα

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov (meno) Mgr. Juraj Kavacký 2. Identifikačné číslo Fyzická osoba 3. Sídlo Segnerova 9, 841 01 Bratislava 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA Post & Co Vermietungs OG Haidingergasse 1 1030 Wien LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

Διαβάστε περισσότερα

Počty osôb. Obrazová réžia maximálne - 10 osôb Zvuková réžia maximálne - 2 osoby Zvuková kabína maximálne - 2 osoby maximálne - 10 osôb.

Počty osôb. Obrazová réžia maximálne - 10 osôb Zvuková réžia maximálne - 2 osoby Zvuková kabína maximálne - 2 osoby maximálne - 10 osôb. 01. Obsah projektu Projekt pre realizáciu stavby profesie vzduchotechnika rieši vetranie a chladenie priestorov obrazovej réžie, zvukovej réžie, hlukovej kabíny a serverovní v areáli RTVS v Mlynskej doline,

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Predajňa potravín Lidl Bratislava, Gagarinova

Predajňa potravín Lidl Bratislava, Gagarinova Predajňa potravín Lidl Bratislava, Gagarinova Prístavba pekárne OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva OBSAH SPRIEVODNÁ SPRÁVA... 2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 Spracovatelia projektovej dokumentácie:... 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE... 2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie...

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Parkovací dom a spevnené plochy

Parkovací dom a spevnené plochy Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PIVNICA RADOŠINA vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC STAVEBNÁ FYZIKA TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK STAVEBNÍK: MIESTO STAVBY: INVESTOR: STUPEŇ: VYPRACOVAL: Jozef Kandra, Chmeľovec Chmeľovec, okr. Prešov Jozef Kandra, Chmeľovec PROJEKT STAVBY

Διαβάστε περισσότερα

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ)

A. TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ) A TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ) 01 Identifikačné údaje Názov dokumentácie : Urbanistická štúdia zóny NU20 Modra - Harmónia

Διαβάστε περισσότερα

Výmena vykurovacieho zdroja a úpravy systému UVK ZŠ Kukučínova, Vranov n/t Ústredné vykurovanie 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3

Výmena vykurovacieho zdroja a úpravy systému UVK ZŠ Kukučínova, Vranov n/t Ústredné vykurovanie 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3 2. ROČNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE... 3 3. ROČNÁ SPOTREBA PLYNU NA VYKUROVANIE... 3 4. ZATRIEDENIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ... 3 5. OPIS VYKUROVACIEHO SYSTÉMU... 4 6.

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov:

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov: Poznámky Všeobecne Vykurovacie kotly Junkers sú odskúšané a schválené v súlade so smernicami o plynových zariadeniach ES (90/396/EHS, 92/42/EHS, 72/23/EHS, 89/336/EHS) a EN677. Príslušenstvo na spaliny

Διαβάστε περισσότερα

RenoventExcelent300/400/450(Plus)

RenoventExcelent300/400/450(Plus) RenoventExcelent300/400/450(Plus) TECHNICKÉÚDAJE (Slovensky) Dodávka...Kapitola 1 1.1 Obsah dodávky Pred inštaláciou skontrolujte, či je vetracia jednotka nepoškodená. Dodávka vetracej jednotky obsahuje

Διαβάστε περισσότερα

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO TECHNICKÁ SPRÁVA Stupeň: Profesia: Zodp. projektant: Vypracoval: Kontroloval: Realizačná dokumentácia Kamerový systém Marián Polakovič Dátum: 09/2013 Marián

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno 1 NÁZOV PUBLIKÁCIE ENERGETICKÝ AUDIT /ďalej EA/ Tondach Slovensko, s.r.o., Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske

Διαβάστε περισσότερα

NEMAK Slovakia, s.r.o.

NEMAK Slovakia, s.r.o. Výroba hliníkových odliatkov Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky na výrobu hliníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania Podľa 6 zákona č.

Διαβάστε περισσότερα

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil:

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil: Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, 811 03, Bratislava mobil: 0905 505 243 NÁJOMNÉ BYTY OBCHODNÁ 52, parc. č. 8479, k.ú. BRATISLAVA STARÉ MESTO Investor MČ Staré

Διαβάστε περισσότερα

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Stavba : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Investor: OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA, OPÁTSKÁ č 18 040 18 KOŠICE - KRÁSNA Miesto stavby: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE KRÁSNA Stupeň PD: DUR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Systém rozvodu vzduchu

Systém rozvodu vzduchu Technické údaje Systém rozvodu vzduchu CWL-Excellent Wolf Slovenská republika s.r.o. Galvaniho 7 821 04 Bratislava tel. +421 4820 0802 fax +421 4820 0814 info@wolfsr.sk www.wolfsr.sk 3063644_201602 Zmeny

Διαβάστε περισσότερα

VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické

VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V MUČÍNE Ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas... Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára 2010 Ušetrite za energiu, priestor a čas... Izolácie zo sklenenej vlny Ušetrite za energiu, priestor a čas... Novinky Izolačná rohož URSA DF 37 Kód

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Energetická štúdia Miesto: Názov: Spracovateľ štúdie: Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Ing. Andrej Fáber, faberand@gmail.com Bratislava, máj 2013 OBSAH 1 PREDMETA A CIEĽ

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE 1. Identifikačné údaje 1.1. Identifikačné údaje stavby a investora Názov stavby : Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov Miesto

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE

CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie Platnosť cenníka od 1. 6. 2007 Cenník stavebných izolácií nájdete v samostatnom katalógu Technické izolácie - dosky Sk / m NÁZOV hr.

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

HAVLÍK, proj. kancelária Št. Králika 4, Bratislava Tel. č.: 02 /

HAVLÍK, proj. kancelária Št. Králika 4, Bratislava Tel. č.: 02 / HAVLÍK, proj. kancelária Št. Králika 4, 841 08 Bratislava Tel. č.: 02 / 6477 8035 Š T Ú D I A Z M E N A 05. 2016 SPRIEVODNÁ SPRÁVA Stavba : REVITALIZÁCIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU K. ADLERA Miesto stavby : Karola

Διαβάστε περισσότερα

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Navrhovateľ: Dongil Rubber Belt

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER Obsah dokumentácie TEXTOVÁ ČASŤ ÚVOD... 2 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 2 2. ZÁMER OBJEDNÁVATEĽA... 2 3. SÚČASNÝ STAV RIEŠENÉHO ÚZEMIA... 3 3.1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE...

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

YQ U PROFIL, U PROFIL

YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou Minimalizácia tepelných mostov Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií Jednoduchá a rýchla montáž Výrobok Pórobetón značky

Διαβάστε περισσότερα

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie do prevádzkových priestorov ydrocentra Gabčíkovo Gabčíkovo, 24.8.2011 Vypracoval : Ing. Alfréd Ilka BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie C Gabčíkovo Date Title of presentation

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

AKCIA: OBJEKT: PROFESIA: INVESTOR: Osvedčenie č. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B. Osvedčenie č. 066/1/2008-EZ-P-E2-A STUPEŇ:

AKCIA: OBJEKT: PROFESIA: INVESTOR: Osvedčenie č. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B. Osvedčenie č. 066/1/2008-EZ-P-E2-A STUPEŇ: A ) T E C H N I C K Á S P R Á V A AKCIA: BYTOVÝ DOM - HEAVEN OBJEKT: HLAVNÝ OBJEKT PROFESIA: ELEKTROINŠTALÁCIA MIESTO STAVBY: KAZANSKÁ UL., BRATISLAVA, P.Č. 5265/1, 5265/2, 5266/1, 5266/2 INVESTOR: HEAVEN

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od 1.1.2015 do 31.12.2015) a) Ceny za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf Tabuľka č. 1 ceny bez DPH Označenie druhu tarify

Διαβάστε περισσότερα

Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia prevádzky. Zmena č. 6 LAKOVŇA

Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia prevádzky. Zmena č. 6 LAKOVŇA Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia prevádzky Zmena č. 6 LAKOVŇA vypracovaná podľa zákona NR SR č.39/2013 Z.z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia Máj 2015-1/42

Διαβάστε περισσότερα

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Báč Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30 IČO: 00305251, DIČ: 2021151726 Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924 Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk Č.j.: 280/2014/UR V Báči dňa 15.04.2015 V E R E J

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017 CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017 Tieto ceny sú stanovené na obdobie 1.1.2017 31.12.2021 na základe vyhlášky č.223/2016 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH : 1) Technická správa. 2) Špecifikácia materiálu Rozpočet. 3) Výkresová dokumentácia

OBSAH : 1) Technická správa. 2) Špecifikácia materiálu Rozpočet. 3) Výkresová dokumentácia OBSAH : 1) Technická správa IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VŠEOBECNÉ ÚDAJE TEPELNÁ BILANCIA ENERGETICKÁ BILANCIA NÁVRH STROJNÉHO ZARIADENIA KOTOLNE PARAMETRE ZARIADENIA KOTOL POISTNÉ ZARIADENIE OBEHOVÉ ČERPADLÁ DOPLŇOVANIE

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á A V N Á O T N A R A G rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Od októbra 215 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! TECHNICKÝ CENNÍK 215 / 1 Platný od 1. októbra 215 do odvolania alebo

Διαβάστε περισσότερα

ŠPORTOVÉ CENTRUM DÚBRAVKA

ŠPORTOVÉ CENTRUM DÚBRAVKA ŠPORTOVÉ CENTRUM DÚBRAVKA ŠPORTOVÉ CENTRUM DÚBRAVKA Š T Ú D I A ZOZNAM PRÍLOH: SPRIEVODNÁ SPRÁVA VÝKRESY: 1. SITUÁCIA 2. KOORDINAČNÁ SITUÁCIA 3. 01 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA 4. 04 HOSPODÁRSKA BUDOVA 5. 06 KRYTÉ

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Polyfunkčný komplex E U R O P A L A C E Ulica Vysokoškolákov Ž i l i n a V l č i n c e

Polyfunkčný komplex E U R O P A L A C E Ulica Vysokoškolákov Ž i l i n a V l č i n c e Polyfunkčný komplex E U R O P A L A C E Ulica Vysokoškolákov Ž i l i n a V l č i n c e Zámer podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou účinný od 1. 1. 2017 (ďalej len cenník

Διαβάστε περισσότερα

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA Úvod Vstupné podklady Okrajové podmienky... 2

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA Úvod Vstupné podklady Okrajové podmienky... 2 Strana 1 z 12 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.1. Úvod... 2 1.2. Vstupné podklady... 2 1.3. Okrajové podmienky... 2 2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE A STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIACH OBJEKU...

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby Objednávateľ: Vypracoval: Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované

Διαβάστε περισσότερα