A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA"

Transcript

1 A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010

2 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 2 z 53 Obsah A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 17 A4 1. IDENTIFIKANÉ ÚDAJE ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU PREHAD ZÁKLADNÝCH VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV POLOHA A STRUNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA MAJETKOVOPRÁVNE POMERY: STRUNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY VYBAVENIE STAVBY, VZNIKLÉ PRACOVNÉ NÁROKY A VZNIKLÉ ODPADY TECHNICKÉ, PREVÁDZKOVÉ A TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE STAVIEB: PRACOVNÉ SILY: NÁROKY NA PLOCHY A ENERGIE ODPADY LENENIE STAVBY VECNÉ A ASOVÉ VÄZBY VECNÉ VÄZBY ASOVÉ VÄZBY INVESTINÉ NÁKLADY...17 B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 36 A4 C. SITUÁCIE Oznaenie výkresu C0. Situácia širších vzahov S-00 C1. Koordinaná situácia S-01 C2. Inžinierske siete - voda, splašková kanalizácia, dažová kanalizácia S-02 C3. Inžnierske siete - plyn S-03 C4. Inžnierske siete - VN, NN a slaboprúdové rozvody S-04 C5. Hydrotechnická situácia S-05 C6. Zastavovací plán S-06 C7. Situácia komunikácií S-07 D. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEENIE STAVBY

3 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 3 z IDENTIFIKANÉ ÚDAJE Názov stavby : Obytný súbor SUCHÉ MIESTO II. Miesto stavby : Chorvátsky Grob, miestna as ierna Voda Okres : Senec Stavebník : Združenie ierna Voda Suché miesto Z-VSM, Bratislava Objednávate PD : eurohouse.sk s.r.o., Radlinského 28, Bratislava Druh stavby : novostavba Stupe dokumentácie : projekt pre vydanie územného rozhodnutia Spracovate projektovej dokumentácie Zodpovedný projektant : Ing. Zuzana Dömötörová Spracovate : Ing. Zuzana Dömötörová Koordinácia projektu : Ing. Zuzana Dömötörová Voda a kanalizácia : Ing. Jaroslav Ždímal Ing. Jozef Stacho Ing. Zuzana Glonáková Plynofikácia : Ing. Jozef Stacho Komunikácie : Ing. Vladimír Májek Ing. Ondrej Májek Elektrifikácia : Ing. uboš Nekoranec Ing. Rastislav Švec Požiarna ochrana : Ing. Alojz Padyšák

4 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 4 z ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU 2.1 Prehad základných východiskových podkladov 1. vyjadrenie obce Chorvátsky Grob k funknému využitiu pozemku 2. Územnoplánovací doklad, Urbanistická štúdia Chorvátsky Grob ierna Voda, 04/ Výškopisné a polohopisné zameranie územia, spracoval Ing. Norbert Czikhardt, GEOMAP s.r.o. Borekova 54, pod íslom 501/07 zo da Predbežný prieskum a obhliadky lokality 5. Konzultácie zo správcami dotknutých verejných IS 6. Príslušné STN a ostatná súvisiaca legislatíva 2.2 Poloha a struná charakteristika územia Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území obce Chorvátsky Grob, ktorá je súasou Bratislavského kraja. Kataster obce Chorvátsky Grob bezprostredne susedí s územím hlavného mesta SR Bratislavy, resp. jeho mestskou asou Vajnory, obcami Ivánka pri Dunaji, Bernolákovo, Slovenský Grob, Svätý Jur a Veký Biel. Kataster obec Chovátsky Grob je tvorený: 1. zastavaným územím, ktoré pozostáva z dvoch samostatných sídelných astí obec Chorvátsky Grob a sídelná as ierna Voda, 2. ponohospodársky využívanou krajinou, lenenou ponými cestami a odvodovacími kanálmi, ktoré sú lemované sprievodnou líniovou zeleou, 3. výrazným prvkom krajinno ekologickej zelene pozdž vodného toku ierna Voda, 4. kontaktným územím s NPR Šúr v severnej asti katastra. V súasnosti je obec ierna Voda napojená na nadradený komunikaný systém prostredníctvom cesty III. triedy III/5021 smer Vajnory ierna Voda a cesty I. triedy I/61, na ktorú je pripojená miestnou komunikáciu zaradená ako komunikácia funknej triedy C2, kategórie MO 8/30. - Triblavinskou cestou. Triblavinská cesta je v územnom pláne Novo navrhovaný obytný súbor Suché miesto sa nachádza medzi zastavaným územím sídelnej asti ierna voda a vodným tokom ierna voda; po oboch stranách Triblavinskej cesty. V súasnosti je lokalita využívaná ako ponohospodárska pôda. Územie je nepravidelného tvaru. Charakter riešeného územia je rovinatý, s výškovým prevýšením terénu v rozpätí od cca 129,0m.n.m. do cca 131,0m.n.m. a zvažuje sa mierne k vodným tokom - Blahutov kanál a ierna voda.v súasnosti je územie využívané ako ponohospodárska pôda.

5 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 5 z 53 Územie je situované južne od zastavaného územia sídelnej asti ierna Voda a severne od bývalých ponohospodárskych areálov v lokalite Triblavina. Pozemok je z južnej strany ohraniený vodným tokom ierna voda a Blahutovým potokom,, zo severnej strany OS Suché miesto I. 2.3 Majetkovoprávne pomery: Majetkovoprávne pomery pre stavebné objekty vo vnútri areálu: Areál SUCHÉ MIESTO II. sa bude nachádza na pozemkoch vo vlastníctve lenov združenia ierna Voda Suché miesto Z-VSM Majetkovoprávne pomery pre stavebné objekty mimo areálu: Prípojky na verejné IS (vonkajšie IS) a vonkajšie dopravné napojenie sa budú nachádza na verejných pozemkoch a pozemkoch patriacich tretím osobám. Investor zabezpeí potrebné súhlasy od majiteov dotknutých pozemkov. 2.4 Struná charakteristika stavby Investiný zámer Úelom výstavby je vybudovanie moderného centra bývania v rodinných domoch v prímestskej asti Bratislavy. Bývanie bude riešené v rodinných domoch s urenými regulatívami pre jednotlivé pozemky a stavby tak, aby bývanie bolo estetické, úelové s dobrým dopravným napojením a poda legislatívy nezaažujúce životné prostredie svojou prevádzkou s prihliadnutím na zachovanie súkromia na jednotlivých stavebných parcelách zabezpeené šírkami komunikácií, chodníkov a plôch deliacej zelene. Predmetom tohto projektu je navrhnutie a schválenie potrebnej infraštruktúry pre plánovaný investiný celok Predmet projektu a investiného zámeru Predmetom investiného zámeru je kompletná príprava dopravného a technického vybavenia územia pre pripravovanú výstavbu rodinných domov a objektov pre obiansku vybavenos v nasledovnom rozsahu: o urenie plôch areálu pre jednotlivé funkcie využitia o reparcelácia územia pre budúcu výstavbu a regulané prvky o napojenie riešeného areálu na inžinierske siete (vonkajšie IS) o areálové rozvody IS (vnútorné IS) o dopravné napojenie areálu o riešenie vnútro areálových komunikácií o odvedenie dažových vôd z areálu Nadzemné objekty (s výnimkou trafostaníc VN) ako rodinné domy a budovy obianskej

6 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 6 z 53 vybavenosti nie sú predmetom tohto projektu Funkné využitie územia areálu Areál bude ma zmiešanú funkciu využitia. Prevažná as územia je riešená pre malopodlažnú rodinnú zástavbu a rekreáciu, vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry a plôch krajinnej izolanej zelene: Funkcia bývania Plochy pozemkov budú využité na bývanie v samostatne stojacich rodinných domoch, dvojdomoch a radovej zástavbe, pozemky sú orientované vstupom k vnútroareálovým komunikáciám. Obianska vybavenos Obianska vybavenos je situovaná pri výjazde z obytného celku, v blízkosti obytného súboru Suché miesto I Reparcelácia a funkné a priestorové regulatívy územia Reparcelácia územia je prispôsobená jeho hlavnému využitiu na výstavbu rodinných domov vzhadom na potreby a ekonomické možnosti budúcich stavebníkov, záujemcov a klientov. Plochy urené pre výstavbu objektov v areáli sa nachádza: 507 pozemkov urených na výstavbu rodinných domov, dvojdomov a radovej zástavby s maximálnym potom nadzemných podlaží 2+podkrovie. Pozemky sú navrhnuté s približnou výmerou od cca 350m² pre radovú zástavbu do cca 1000m 2. pre samostatne stojace rodinné domy Prevažná as pozemkov pre výstavbu RD má výmeru približne 750m² až 850m². Pozemky v kontakte s južným okrajom predmetnej lokality v kontakte s tokom ierna voda a Blahutovým potokom majú výmeru do 1600m 2. Pri týchto pozemkoch je nutné dodrža miestny biokoridor so sprievodnou zeleou s ochranným pásmom šírky cca m. Medzi obytnou zástavbou a NSP Šúr bude vytvorená pufrovacia zóna (ochranný pás). Pás bude zatrávnený s postupným zarastaním stanovíš pôvodnými druhmi drevín. Funkciou ochranného pásu je zadržiavanie splachov do vodného toku z okolitých pozemkov a tým aj spomaovanie odtoku a redukcia zneisovania vody 2 pozemky sú urené pre výstavbu nízko podlažných budov obianskej vybavenosti 2 pozemky sú urené pre realizáciu oddychovej zóny, 2 pozemky sú urené pre vybudovanie suchých poldrov na zachytávanie dažovej vody z areálu Všetky výmery jednotlivých pozemkov sú zrejmé z výkresovej dokumentácie Rodinné domy a budovy obianskej vybavenosti nie sú predmetom tohto stupa projektovej dokumentácie.

7 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 7 z 53 Úel plochy Navrhovaný stav Pozemky pre rodinné domy ,41 m 2 Pozemky pre obiansku vybavenos 4 698,56 m 2 Celková plocha riešeného územia ,60 m 2 Plochy urené pre iné funkcie : Okrem funkcií a využitia plochy na bývanie je alšia plocha riešeného areálu navrhnutá pre doplnkové funkcie a to hlavne pre dopravu a riešenie odvodnenia územia retencie dažových prívalových vôd do suchých poldrov. Úel plochy Navrhovaný stav Verejné komunikácie - cesty ,95 m 2 Komunikácie pre peších, chodníky ,71 m 2 Ostatné spevnené plochy ,89 m 2 Plocha a zastavanos: Intenzita zástavby poda platných regulatív urbanistickej štúdie je v riešenom areáli stanovená nasledovne : Maximálne prípustné zastavanie parcely pre rodinný dom 35%. Pre pozemky, ktoré sú v dotyku s ochranným pásmom NSP Šúr je stanovené maximálne prípustné zastavanie parcely pre rodinný dom 25%. íslo vyjadruje percentuálny podiel zastavanej pôdorysnej plochy stavby I.NP (vonkajší obrys obvodových stien a obvodového pláša) z celkovej plochy pozemku. Zastavanos bude prispôsobená s ohadom na maximálne percento zastavanosti a poda platnej legislatívy v predmetnej oblasti, predovšetkým z hadiska prirodzeného denného osvetlenia, insolácie a hygieny. Vo výkresovej dokumentácií sú urené záväzné stavebné iary a línie (uzavretá plocha na stavebných pozemkoch ohraniená iarkovanou iarou), ktoré vymedzujú: hranicu zástavby vzhadom na komunikáciu uliná línia, hranicu zástavby vzhadom na hranice pozemku stavebná iara Poznámka : Stavebná iara sa nevzahuje na umiestnenie objektov garáží, ktoré môžu by osadené na hranicu jednotlivých parciel po vzájomnej dohode jednotlivých susedov.

8 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 8 z 53 Zele a sadové úpravy Cieom výsadby zelene je zlepšenie prostredia v riešenom území ako aj dodržanie regulatív urených urbanistickou štúdiou. Zele vo forme výsevu trávy a výsadby vhodnej druhovej skladby vyššej krovinovej a stromovej zelene pre predmetnú oblas bude riešená na jednotlivých pozemkoch, kde jej ukazovate z nezastavenej plochy je urený minimálnym koeficientom 0,75. Zele bude riešená na verejných plochách nasledovne : ako obojstranná stromová aleja popri hlavnej vnútro areálovej komunikácii v zelenom páse lemujúcom komunikáciu ako jednostranná stromová aleja v ostrovekoch chodníka striedaná so stpmi verejného osvetlenia parková úprava na pozemku urenom pre oddychovú zónu v retenných rigoloch suchých poldrov na pozemkoch ktoré sú v priamom dotyku s NSP Šúr je nutné dodrža miestny biokoridor so sprievodnou zeleou s ochranným pásmom šírky cca m. medzi obytnou zástavbou a NSP Šúr bude vytvorená pufrovacia zóna (ochranný pás). Pás bude zatrávnený s postupným zarastaním stanovíš pôvodnými druhmi drevín. V rámci zvukovej izolácie pozemkov pre RD od Triblavinskej cesty navrhujem realizova v rámci pozemkov zhustenú výsadbu stromov v astiach pozemku, bezprostredne susediacich s Triblavinskou cestou, nakoko v rámci verejných plôch výsadba nie je možná kvôli vedeniu IS Presný návrh druhovej skladby ako aj hustoty výsadby bude spresnený v alšom stupni PD Napojenie areálu na IS (vonkajšie IS) Areál je bude napojený na všetky dostupné verejné inžinierske siete. Splašková kanalizácia Splaškové vody z navrhovaných rodinných domov budú odvádzané do stôk splaškovej kanalzácie profilu DN300, ktorá bude postavená v odstavných pásoch pozdž jednotlivých ulíc. Vzhadom na rovinatý charakter územia budú vybudované erpacie stanice (celkový poet 12 kusov).splaškové vody budú odvádzané do projektovanej splaškovej kanalizácie na územie GRUNT-u (stoka S1, DN400), odtia do erpacej stanice na výtlanom potrubí DN600 a ÚOV Vrakua (BVS a.s.). Vodovod Ako zdroj pitnej vody bude pre navrhovanú výstavbu slúži vodovodné potrubie DN300, ktoré prechádza pozdž miestnej komunikácie. Vodovodné potrubie je prepojené na existujúci vodovod DN400 v obci a bude prepojený na vodovodné potrubie v Ivánke pri Dunaji. Teraz je vodovod v

9 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 9 z 53 majetku spolonosti GRUNT, ktorá má s BVS a.s. Zmluvu o odbere vo výške cca 21 l/s. Technické možnosti pripojenia vodovodných rozvodov riešeného územia boli konzultované s projektantom vodovodu DN300. Plynovod Pozdž komunikácie (Triblavinská cesta) prechádza okrem iných sietí aj vysokotlaký plynovod DN80 o tlaku 2,5MPa. Bezpenostné pásmo VTL plynovodu o tlaku 2,5MPa dimenzie DN80 je 20m. (poda Z.z. 656/2004).Existujúca regulaná stanica plynu VTL/STL, je vzdialená cca 300m od nami riešeného územia. Novú lokalitu navrhujeme zásobova z existujúceho STL plynovodu D110 o tlaku 300 kpa, materiál PE, ktorý je vedený zo spomínanej existujúcej RS a v súasnosti je ukonený pred vedajšou zónou IBV cca 80m od nami riešeného územia. Novonavrhovaný plynovod bude z materiálu plast PE 100, dimenzie D110, D90 a materiál SDR 17,5 a dimenzie D63 materiál PE100 SDR 11. Rozvody VN Pre napájanie elektrických zariadení navrhovaných objektov sa uvažuje s novými kioskovými trafostanicami 1x typu EH4 a 1x typu EH5. Bude zaradená do existujúcej vzdušnej 22 kv linky.46/263. Nové trafostanice budú napojené z existujúcej VN linky cez zvislý úsekový odpína inštalovaný na existujúcom stpe VN linky (umiestnený pred trafostanicou TS ). Z tohto úsekového odpínaa bude vedený nový vzdušný kábel 3x70 AlFe na hranicu riešeného územia, kde sa bude nachádza nový stp s úsekovým odpínaom s následným prechodom do zeme 22kV káblom typu 3x(1x22-AXEKVCEY 1x70. Kábel bude zaústený do VN rozvádzaa prvej trafostanice EH4 a následne bude z vývodového poa VN rozvádzaa pokraova do trafostanice EH5. Presný spôsob rieši alší stupe PD. Káble budú uložené vo výkope vo vonom teréne v hbke 1m (horná hrana káblov). Káble budú uložené v pieskovom lôžku s ochranným krytím betónovými doskami a s ochrannou výstražnou fóliou. Po uložení káblov bude výkop zasypaný výkopovým materiálom. V trafostanici budú káble vedené v káblových kanáloch. Súbehy a križovania s inými inžinierskymi sieami budú riešené poda STN , uloženie kábla VN bude v súlade s STN Prípojka slaboprúdu Prípojka a areálové rozvody slaboprúdu budú riešené v alšom stupni PD.

10 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 10 z Areálové rozvody IS V rámci areálu SUCHÉ MIESTO II. budú trasované IS ( vnútorné IS ) pod komunikáciami v zelených pásoch a verejnými priestormi. Na verejné siete budú prípojkami napojené jednotlivé stavebné objekty. Splašková kanalizácia Celkové usporiadanie stôk v ulinom profile bolo stanovené na základe koordinácie s ostatnými podzemnými rozvodmi. Plošné vedenie stôk vychádza z potreby o najhospodárnejšieho privedenia splaškov k bodu pripojenia stoke S1 na území GRUNT-u a.s. Riešené územie rozdeuje miestna komunikácia na 2 asti pravú a avú. Stoková sie splaškovej kanalizácie sa vybuduje ako vodotesný systém z rúr a kanalizaných revíznych šachiet z PVC. Poklopy na šachtách budú liatinové ažké O 650 mm. Profily uliných stôl gravitanej asti kanalizácie budú DN300, celková džka stôk 6057 m. Pre každú stavebnú parcelu bude postavená domová prípojka profilu DN160 z rúr PVC až po hranicu parcely. Prípojka bude ukonená kontrolnou šachtou. Do týchto prípojok môžu by pripojené iba domové vývody, ktoré odvádzajú výlune odpadové vody. V žiadnom prípade nepripoji vody zrážkové (strechy, spevnené plochy ) Doprava splaškových vôd bude v jednotlivých úsekoch územia zabezpeená erpadlami. Pre areál je navrhnutých 12 ks erpacích staníc, ktoré budú tvori podzemné betónové vodotesné šachty. V šachtách budú umiestnené vždy 2 ks ponorných kalových erpadiel (pracovné a záložné). erpacie stanice sú umiestnené v odstavných pásoch pri komunikáciach. Chod erpacích staníc bude automatický. erpacie stanice budú pripravené, aby mohli by v budúcnosti pripojené na centrálny dispeing budúceho prevádzkovatea celého systému splaškovej kanalizácie Chorvátskeho Grobu. Výkon jednotlivých erpacích staníc bol stanovený poda predpokladaného potu obyvateov. Vodovod Napojenie na existujúci vodovod DN300 je navrhnuté na dvoch miestach pri napojení navrhovaných komunikácií na existujúcu miestnu komunikáciu, ktorá rozdeuje územie na pravú a avú as. Pravá as územie, hraniiace s pozemkami GRUNT-u bude pripojená na potrubie DN300 pri navrhovanom objazde potrubím DN150. Uliné potrubie celej pravej asti územia bude profilu DN100, uložené bude pozdž navrhovaných komunikácií v zelených pásoch a bude tvori zaokruhovaný systém, v budúcnosti prepojený na vodovod v území GRUNT-u. Potrubia je navrhnuté z polyetylénových tlakových vodovodných rúr. Džka potrubí na pravej strane územia bude: DN m, DN m. Na potrubiach budú inštalované potrebné armatúry (šupátka, hydranty). Pre jednotlivé parcely budú postavené vodovodné prípojky. Meranie vody bude pre každý pozemok v samostatnej vodomerovej šachte. Vodovodná prípojka bude majetkom vlastníka pozemku.

11 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 11 z 53 avá as územie medzi Blahutovým kanálom a miestnou komunikáciou bude pripojená na dvoch miestach na potrubie DN300: - pri kruhovom objazde (v mieste pripojenia pravej asti) - pri vyústení navrhovanej komunikácie na miestnu na severnej asti územia. Pripojované potrubia profilu DN150 budú prechádza pozdž navrhovaných komunikácií v zelených pásoch a budú tvori základný okruh uliného vodovodu avej asti územia. Ostatné uliné potrubia budú profilu DN100, vzájomne prepojené, takže uliný vodovod bude vytvára dôsledne zokruhovaný systém. Džky potrubí na avej asti územia budú: DN 2520 m, DN m. Materiál potrubí, armatúry, prípojky a ostatné náležitosti budú zhodné s pravou asou územia. Pre hasenie požiaru bude slúži voda, odoberaná z uliných hydrantov DN80. Potreba vody pre hasenie požiaru Qp = 6,6 l/s bude plne saturovaná z verejného vodovodu. Predpokladom pre funknos vodovodných potrubí, navrhovaných pre Suché miesto II je, aby vodovod DN300 bol uvedený do normálnej prevádzky. Majetkovoprávne záležitosti ohadne pripojenia na vodovod DN300 ako aj vlastné prevádzkovanie navrhovaných vodovodných potrubí v riešenej lokalite bude predmetom rokovaní a následných rozhodnutí investora stavby. Plynovod Novonavrhovaný STL plynovod je od napojovacieho bodu v k riešenému územiu privedený dimenziou D110 vedený v zelenom páse veda komunikácie. V riešenom území je novonavrhovaný STL plynovod vedený v súbehu s novonavrhovaným vodovodom a kanalizáciou. Dimenzia STL plynovodu D110 pokrauje cez riešené územie až k vedajšiemu územiu pre možnos alšieho pokraovania zo západnej strany riešeného územia. STL plynovod je polohovo vedený prevažne pod chodníkmi a zelenými pásmi pozdž komunikácie. Jednotlivé úseky - vetvy sú ukonené a opatrené odvzdušovacími trubkami s uzávermi v poklopoch a rovnako aj zemnými šupátkami KHP.Nová plynofikácia bude prevedená z PE 100 potrubia. Rozvody NN Zdrojom elektrickej energie pre navrhované objekty bude 2x nová trafostanica. Rozvod NN bude vedený samostatnými káblami NAYY-J 4x240 v niekokých vetvách poda rozmiestnenia jednotlivých objektov. V rámci káblových rozvodov NN je riešené napojenie plastových skrí SR (PRIS). Samotné napojenie objektov rodinných domov (prípojky NN) budú riešené v rámci jednotlivých objektov. Rozmiestnenie rozpojovacích skrí SR na situácii je informatívne, presnú polohu budú rieši alší stupe PD.

12 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 12 z Dopravné napojenie Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území obce Chorvátsky Grob, ktorá je súasou Bratislavského kraja. Kataster obce Chorvátsky Grob bezprostredne susedí s územím hlavného mesta SR Bratislavy s mestskou asou Vajnory, obcami Ivánka pri Dunaji, Bernolákovo, Slovenský Grob, Svätý Jur a Veký Biel. V súasnosti je obec ierna voda napojená na nadradený komunikaný systém prostredníctvom cesty III. triedy III/5021 smer Vajnory ierna Voda a cesty I. triedy I/61, na ktorú je pripojená miestnou komunikáciu - Triblavinskou cestou. Triblavinská cesta je v územnom pláne zaradená ako komunikácia funknej triedy C2, kategórie MO 8/30. Novo navrhovaný obytný súbor Suché miesto sa nachádza medzi zastavaným územím sídelnej asti ierna voda a vodným tokom ierna voda; po oboch stranách Triblavinskej cesty. Na Triblavinskú cestu je obytný súbor napojený : 1) novo navrhovanou malou okružnou križovatkou. Okružná križovatka je od jestvujúcej stykovej križovatky Vajnorskej a Triblavinskej cesty vzdialená cca m. Vonkajší priemer okružnej križovatky je 34,0 m. Vnútorný polomer jazdného pruhu je 10,50 m. Šírka jazdného pruhu je 6,50 m. Stred križovatky je nespevnený. Medzi jazdným pruhom a nespevneným stredom križovatky je 2,0 m široký prstenec. Malá okružná križovatka vyhovuje dopravnej obsluhe vozidlami bez obmedzenia. 2) nono navrhovanou stykovou križovatkou vzdialenou od okružnej križovatky 327 m. Stykovú križovatku tvorí Triblavinská cesta a novo navrhovaná miestna komunikácie vetva C. Za stykovou križovatkou je navrhnutý obojsmerný dvojpruhový zastávkový pás pre autobusy. Zastávkový pás je od komunikácie oddelený zeleným pásom šírky 4,60 m. V zastávkovom páse budú obojstranné zvýšené nástupištia džky 20,0 m Vnútro areálové komunikácie a spevnené plochy Hlavnú komunikanú kostru a zárove aj kompozinú os riešeného územia tvorí priena komunikácia zaústená do okružnej križovatky, prepájajúca hlavné príjazdové komunikácie do riešeného územia. Do okružnej križovatky sú zaústené dve novo navrhované dvojpruhové obojsmerné komunikácie - vetva A a vetva B zabezpeujúce dopravné napojenie riešeného územia na Triblavinskú cestu. Komunikácia - vetva A má džku cca 377,67 m. Je navrhnutá ako dvojpruhová, obojsmerná funknej triedy C2, kategórie MO 7,0/30. Po oboch stranách komunikácie sú navrhnuté obojstranné chodníky pre peších šírky 1,50 m oddelené od komunikácie 1,50 m širokými zelenými pásmi. Komunikácia obojsmerná funknej triedy C2, kategórie MO 8,5/30. - vetva B má džku cca 218,33 m. Je navrhnutá ako dvojpruhová, Dopravná obsluha jednotlivých objektov riešenej lokality (rodinných domov) je navrhovaná prostredníctvom obslužných komunikácií vetvy C až U, funknej úrovne C3, kategórie MO 6,5/30 ktorými sú jednotlivé objekty pripojené na zbernú komunikáciu. Džky jednotlivých vetiev C až U sú nasledovné : vetva C cca m, vetva D cca m, vetva E cca m

13 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 13 z 53 vetva F cca m, vetva G cca m, vetva H cca m vetva I cca m, vetva J cca m, vetva K cca vetva L cca m, vetva M cca m, vetva N cca m vetva O cca m, vetva P cca m, vetva R cca m vetva S cca m, vetva T cca m, vetva U cca m Obslužné komunikácie sú obojsmerné, dvojpruhové so šírkou jazdného pruhu 2,75 m a jednostranným chodníkom šírky 1,50 m. Všetky vetvy, okrem vetvy D a K sú navrhnuté s jednostranným odstavným pruhom v úrovni vozovky. Šírka pruhu je 2,0 m. Odstavný pruh bude v pravidelných intervaloch prerušený fyzickými ostrovekmi, v ktorých budú zasadené stromy, osadené stpy verejného osvetlenia alebo osadené preerpávacie stanice kanalizácie. Presná lokalizácia ostrovekov bude urená v alšom stupni projektovej dokumentácie Statická doprava bude riešená na vlastných pozemkoch. Medzi komunikáciou a stavebnými parcelami sú navrhnuté jednostranné chodníky šírky 1,50m. Na protiahlej strane je pozdž komunikácie 2,0 m široký nespevnený zelený pás. Statická doprava bude riešená na vlastných pozemkoch Odvodnenie zrážkových vôd Koncepcia odvádzania dažových vôd z riešeného územia je zhodná s návrhmi štúdie, ktorá bola vypracovaná pre územie iernej vody. Keže vodné toky v tejto oblasti neumožujú odvádzanie alších väších prítokov, je potrebné rieši uskladnenie dažových vôd, ktoré prevyšujú existujúci odtok v upravených priestoroch na území budúcej zástavby. Pre výpoet uskladnenia budúceho odtoku v poldroch je potrebné uvažova 50 roný dáž (blokový prívalový dáž). Pre výpoet stokovej siete dažovej kanalizácie bola použitá hodnota intenzity dažových zrážok i = 142,1 l/s.ha. Na území je navrhnuté vybudova stokovú sie dažovej kanalizácie. Jednotlivé stoky sú navrhnuté vo všetkých uliciach v osiach komunikácií. Malá as územia, z ktorého množstvo odtoku je zhodné s terajším stavom, bude odkanalizovaná do Blahutovho kanála. Pás tohto územia sa nachádza na severnom okraji avej asti územia. Zrušenie otvoreného kanála (prechádza cez súkromné stavebné pozemky a po križovaní miestnej komunikácie tvorí jej cestnú priekopu až po jej napojenie na štátnu cestu Vajnory Slovenský Grob) a jeho náhradu na riešenom území stoku D bola navrhnutá na základe žiadosti investora. Dôvodom sú požiadavky vlastníkov stavebných parciel, ktorým terajší stav bráni ich plnohodnotné využívanie pre výstavbu rodinných domov. Zostávajúca as územia bude odkanalizovaná dažovou kanalizáciou, ktorej stoky budú odvádza zrážkové vody na územie navrhovaných poldrov, ktoré sú situované na južnom okraji územia pozdž toku ierna voda. Aby bolo dosiahnuté spoahlivé využitie stôk a retenných priestorov, bude terén v priestoroch komunikácií upravený násypom na úrove cca 131,0 m n.m.

14 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 14 z 53 Na základe stanovených zásad manipulácie so zrážkovými vodami a konzultácii so SVP š.p. Povodie Dunaja ja navrhnuté vybudovanie akumulaného priestoru na južnom okraji územia, pozdž toku ierna voda. V súasnosti má toto územie charakter moiara, jeho nadmorská výška je 1-1,5 m pod úrovou územia, ktoré predstavuje budúce stavebné parcely. Plochy akumulaného priestoru sú na pravej asti územia cca 5610 m 2 a na avej asti územia m 2 a budú vzájomne prepojené potrubím 2x1000 mm. 3. VYBAVENIE STAVBY, VZNIKLÉ PRACOVNÉ NÁROKY A VZNIKLÉ ODPADY. 3.1 Technické, prevádzkové a technologické vybavenie stavieb: Stavby budované v riešenom území budú slúži v prevažnej miere na bývanie a ich technologické a prevádzkové vybavenie bude pozostáva len pre úely zabezpeenia tejto funkcie pri riešení napojenia sa na inžinierske siete, zabezpeenie vykurovania vnútorných priestorov v zimnom období a prípadne chladenia vnútorných priestorov v letnom období. Na území poas prevádzky nie je predpoklad pohybu zásobovacích vozidiel. Komunikácie sú navrhnuté tak, aby pohyb vozidiel odvážajúcich odpad a požiarnych vozidiel bol zabezpeený v plnej a neobmedzenej miere a vyhovoval platnej legislatíve v predmetnej oblasti. 3.2 Pracovné sily: obianskej vybavenosti. V riešenom území sa predpokladá priamo vznik menšieho potu pracovných miest v oblasti Sekundárny rozvoj pracovných miest súvisí so službami na zabezpeenie prevádzky a údržby funkcií bývania: o servis technických a technologických zariadení domácností o odvoz a likvidácia odpadu o údržba komunikácií o údržba stavebných objektov o údržba zelene o údržba IS a ich prípojok 3.3 Nároky na plochy a energie Reparcelácia areálu SUCHÉ MIESTO II. a riešenie vnútornej infraštruktúry areálu bude prevádzané na približnej plocha 48,5 ha. Spotreba energií pre OS je uvádzaná v nasledovnej tabuke:

15 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 15 z 53 DRUH JEDNOTKA NAVRHOVANÝ STAV Elektrická energia Inštalovaný príkon MW 11,219 Súasný príkon MW 1,365 Voda Maximálny odber vody l/s 10,14 Maximálna spotreba Zemný plyn plynu m 3 /h 710 Roná spotreba plynu m 3 /rok Odpady Prevádzku v navrhovanom areáli je možné charakterizova ako bezodpadovú. Vzniknuté odpady budú prevádzkového charakteru, v minimálnych množstvách. Odpady, ktoré budú vznika poas výstavby infraštruktúry a I. etapy areálu SUCHÉ MIESTO II. a prevádzky objektu možno charakterizova a uri z týchto inností: Stavebná innos poas výstavby areálu Údržba zelene Kategorizácia odpadov v zmysle vyhlášky. 284/2001 Z.z. MŽP SR je uvedená v kapitole 5.2 v Súhrnnej technickej správe. Zmluvy s oprávnenými firmami zaoberajúce sa likvidáciou odpadov poas prevádzky predloží investor do zahájenia kolaudaného konania, rovnako ako aj doklady o likvidácií stavebného odpadu v zmysle platnej legislatívy.

16 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 16 z LENENIE STAVBY Stavba bude lenená do nasledovných stavebných objektov: SO 001 Príprava staveniska, POV SO 002 Zele,sadové a parkové úpravy SO 003 Drobná architektúra SO 101 HTÚ SO 102 Dopravné napojenie areálu SO 103 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy SO 104 Autobusová zastávka SO 301 Vodovodná prípojka a areálový rozvod vodovodu SO 302 Domové vodovodné prípojky SO 401 Splašková kanalizaná prípojka a areálová splašková kanalizácia SO 402 Domové splaškové kanalizané prípojky SO 403 Areálová dažová kanalizácia SO 404 Retenné plochy SO 501 STL plynovod SO 502 STL domové prípojky SO 601 VN prípojka SO 602 Trafostanica, meranie, regulácia na NN SO 603 Areálový rozvod NN, prípojky NN SO 604 Verejné osvetlenie SO 651 Slaboprúdové rozvody

17 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 17 z VECNÉ A ASOVÉ VÄZBY 5.1 Vecné väzby Význam navrhovaného areálu regionálny a bude urený na bývanie. Areál bude súasou obecnej zástavby poda platného územného plánu obce Chorvátsky Grob. Navrhovaný areál bude dopravne prepojený na miestnu komunikáciu. 5.2 asové väzby Areál SUCHÉ MIESTO II. a objekty vo vnútri areálu sa budú budova ako stavby trvalé. Investor predpokladá zaháji stavbu ihne po vydaní stavebného povolenia, pre ktoré bude prebieha innos pri riešení projektu a povoovacích konaní v 4. štvrroku Predpokladaný as zahájenia výstavby:...ivq / 2011 Výstavba areálu bude prebieha postupne v dvoch hlavných etapách: o o v prvej etape prebehne výstavba IS a komunikácií v celej asti areálu v druhej etape bude prebieha výstavba rodinných domov a obianskeho vybavenia (nie je predmetom tohto projektu) Odovzdávanie jednotlivých stavebných objektov do prevádzky bude rozdelené do etáp tak, aby boli tieto stavebné objekty zabezpeené komplexnou infraštruktúrou poda potrieb prevádzok, vyjadrení a povolení orgánov inných v schvaovacích a povoovacích procesoch a platnej legislatívy v tejto oblasti stavebných investícií. Pre zahájením etáp výstavby bude vybudované zariadenie na prípravu staveniska a výstavbu a objektov eliminujúcich vplyv výstavby a okolité životné prostredie. Pre jednotlivé etapy budú spracované projektové dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia so špecifikáciou rozsahu výstavby a jednotlivých stavebných objektov uvádzaných v tomto projekte v ítane etapizácie plánu organizácie výstavby. 6. INVESTINÉ NÁKLADY Predbežné urenie investiných nákladov na výstavbu areálu SUCHÉ MIESTO II. potrebnej infraštruktúry v zmysle tohto projektu je odhadované v celkovej výške cca 8,7 mil. Vypracoval: Ing. Zuzana Dömötörová

18 B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010

19 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 19 z 53 Obsah B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 36 A4 7. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA OPIS ÚZEMIA GEODETICKÉ ZAMERANIE GEOMORFOLOGICKÉ, GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMERY PÔDNE POMERY HLUKOVÉ POMERY URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY ÚEL VÝSTAVBY POPIS URBANISTICKÉHO RIEŠENIA AREÁLU Urbanistické riešenie Reparcelizácia a funkné a priestorové regulatívy územia PRIPOJENIE NA INFRAŠTRUKTÚRU Pripojenie k dopravnej sieti Pripojenie k IS POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV SO 001 Príprava staveniska SO 002 Zele, sadové a parkové úpravy SO 102 Dopravné napojenie areálu SO 103 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy SO 104 Autobusová zastávka SO 301 Vodovodná prípojka a areálový rozvod vodovodu SO 302 Domové vodovodné prípojky SO 401 Splašková kanalizaná prípojka a areálová splašková kanalizácia SO 402 Domové splaškové kanalizané prípojky SO 403 Areálová dažová kanalizácia SO 404 Retenné plochy SO 501 STL plynovod, SO 502 STL domové prípojky SO 601 VN Prípojka SO 602 Trafostanica, meranie, regulácia na NN SO 603 Areálový rozvod NN, prípojky NN SO 604 Verejné osvetlenie SO 651 Slaboprúdové rozvody PREVÁDZKA STAVBY ZÁMER INVESTORA Predmet projektu a investiného zámeru POŽIADAVKY NA PLOCHY ZABEZPEENIE BUDÚCEJ PREVÁDZKY PRACOVNÉ SILY ODPADY...43

20 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 20 z NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU Rozsah riešenia Základné technické údaje Kompenzácia úinníka Meranie odberu el. energie Navrhovaná bilancia výkonov Ochrana a vplyv na životné prostredie Bezpenos stavby a prevádzky z hadiska PO a CO STAROSTLIVOS O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ZDROJE ZNEISTENIA OVZDUŠIA TUHÉ ODPADY HLUK A VIBRÁCIE ZDROJE ŽIARENIA, TEPLA A ZÁPACHU VPLYVY NA PRÍRODNÉ PROSTREDIE Vplyvy na horninové prostredie a reliéf Vplyvy na povrchové a podzemné vody Vplyvy na pôdu Vplyvy na biotu Vplyvy na chránené územia Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky a hodnoty nehmotnej povahy ZABEZPEENIE Z HADISKA POŽIARNEJ OCHRANY ZABEZPEENIE STAVBY Z H ADISKA CIVILNEJ OCHRANY PODMIEUJÚCE INVESTÍCIE ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY DOASNÝ A TRVALÝ ZÁBER PLÔCH POAS VÝSTAVBY ZARIADENIE STAVENISKA Objekty a zariadenia staveniska Zabezpeenie ochrany objektov Zabezpeenie prívodu vody a energií Dopravné trasy pre presun dodávok a materiálov Zvláštne opatrenia pri výstavbe ZÁVER...52

21 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 21 z CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 7.1 Opis územia Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území obce Chorvátsky Grob, ktorá je súasou Bratislavského kraja. Kataster obce Chorvátsky Grob bezprostredne susedí s územím hlavného mesta SR Bratislavy, resp. jeho mestskou asou Vajnory, obcami Ivánka pri Dunaji, Bernolákovo, Slovenský Grob, Svätý Jur a Veký Biel. Kataster obec Chovátsky Grob je tvorený: 1. zastavaným územím, ktoré pozostáva z dvoch samostatných sídelných astí obec Chorvátsky Grob a sídelná as ierna Voda, 2. ponohospodársky využívanou krajinou, lenenou ponými cestami a odvodovacími kanálmi, ktoré sú lemované sprievodnou líniovou zeleou, 3. výrazným prvkom krajinno ekologickej zelene pozdž vodného toku ierna Voda, 4. kontaktným územím s NPR Šúr v severnej asti katastra. V súasnosti je obec ierna Voda napojená na nadradený komunikaný systém prostredníctvom cesty III. triedy III/5021 smer Vajnory ierna Voda a cesty I. triedy I/61, na ktorú je pripojená miestnou komunikáciu zaradená ako komunikácia funknej triedy C2, kategórie MO 8/30. - Triblavinskou cestou. Triblavinská cesta je v územnom pláne Novo navrhovaný obytný súbor Suché miesto sa nachádza medzi zastavaným územím sídelnej asti ierna voda a vodným tokom ierna voda; po oboch stranách Triblavinskej cesty. V súasnosti je lokalita využívaná ako ponohospodárska pôda. Územie je nepravidelného tvaru. Charakter riešeného územia je rovinatý, s výškovým prevýšením terénu v rozpätí od cca 129,0m.n.m. do cca 131,0m.n.m. a zvažuje sa mierne k vodným tokom - Blahutov kanál a ierna voda.v súasnosti je územie využívané ako ponohospodárska pôda. Územie je situované južne od zastavaného územia sídelnej asti ierna Voda a severne od bývalých ponohospodárskych areálov v lokalite Triblavina. Pozemok je z južnej strany ohraniený vodným tokom ierna voda a Blahutovým potokom,, zo severnej strany OS Suché miesto I. 7.2 Geodetické zameranie Výškopisné a polohopisné zameranie územia, spracoval Ing. Norbert Czikhardt, GEOMAP s.r.o. Borekova 54, pod íslom 501/07 zo da Základné údaje merania: Súradnicový systém : S-JTSK

22 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 22 z 53 Výškový systém : B.p.v. Trieda presnosti : 3 Na zameriavanom území boli zamerané všetky viditené povrchové znaky vedení inžinierskych sietí V polohopisnom pláne sú zakreslené priebehy podzemných vedení IS iba orientane. Pred spracovaním PD a zaatím realizácie stavebných prác je potrebné necha si všetky jestvujúce inžinierske siete vytýi priamo na stavenisku ich správcami. 7.3 Geomorfologické, geologické a hydrogeologické pomery V tomto stupni PD nebol spracovaný hydrogeologický prieskum lokality Suché miesto II. Pred zahájením spracovávania projektu pre vydanie stavebného povolenia je potrebné spracova podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum. Riešenej lokality. 7.4 Pôdne pomery Plocha areálu budúcej výstavby OS je zaradená do pôdneho fondu Slovenskej republiky, kategorizovanej ako ponohospodárska (orná) pôda. 7.5 Hlukové pomery Predmetný investiný zámer nebude pôsobi z hadiska hluku zaažujúco na okolitú zástavbu. Hluková záaž vo vonkajších priestoroch sa hodnotí poda Vyhlášky MŽP SR.40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami (Príloha.1, oddiel III A, tab..4). Vyjadruje sa ako ekvivalentná hladina hluku (Laeq,p), resp. ako najvyššia prípustná hodnota hluku (db). Poda danej normy je záujmové územie vrátane priamo dotknutého areálu klasifikované ako vonkajší priestor v obytnom území v okolí dianic, letísk, ciest I. a II. triedy, zberných mestských komunikácií a hlavných železniných ahov, kde je najvyššia prípustná hladina hluku zo stacionárnych zdrojov 50 db pre denný as a 40 db pre noný as, pre hluk z dopravy sú oba limity o 10 db vyššie. Celkovo možno o záujmovom území hovori ako o území nekontaminovanom nadlimitnými hodnotami hluku zo stacionárnych zdrojov. 8. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 8.1 Úel výstavby Úelom výstavby je vybudovanie moderného centra bývania v rodinných domoch v prímestskej asti Bratislavy. Bývanie bude riešené v rodinných domoch s urenými regulatívami pre jednotlivé pozemky a stavby tak, aby bývanie bolo estetické, úelové s dobrým dopravným napojením a poda legislatívy nezaažujúce životné prostredie svojou prevádzkou s prihliadnutím na zachovanie súkromia na jednotlivých stavebných parcelách zabezpeené šírkami komunikácií, chodníkov a plôch deliacej zelene. Predmetom tohto projektu je navrhnutie a schválenie potrebnej infraštruktúry pre plánovaný investiný celok.

23 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 23 z Popis urbanistického riešenia areálu Urbanistické riešenie Areál bude ma zmiešanú funkciu využitia. Prevažná as územia je riešená pre malopodlažnú rodinnú zástavbu a rekreáciu, vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry a plôch krajinnej izolanej zelene: Funkcia bývania Plochy pozemkov budú využité na bývanie v samostatne stojacich rodinných domoch, dvojdomoch a radovej zástavbe, pozemky sú orientované vstupom k vnútroareálovým komunikáciám. Obianska vybavenos Obianska vybavenos je situovaná pri výjazde z obytného celku, v blízkosti obytného súboru Suché miesto I Reparcelizácia a funkné a priestorové regulatívy územia Reparcelácia územia je prispôsobená jeho hlavnému využitiu na výstavbu rodinných domov vzhadom na potreby a ekonomické možnosti budúcich stavebníkov, záujemcov a klientov. Plochy urené pre výstavbu objektov v areáli sa nachádza celkovo 513 pozemkov, z ktorých je: 507 pozemkov urených na výstavbu rodinných domov, dvojdomov a radovej zástavby s maximálnym potom nadzemných podlaží 2+podkrovie. 2 pozemky sú urené pre výstavbu nízko podlažných budov obianskej vybavenosti 2 pozemky sú urené pre realizáciu oddychovej zóny, 2 pozemky sú urené pre vybudovanie suchých poldrov na zachytávanie dažovej vody z areálu Pozemky sú navrhnuté s približnou výmerou od cca 350m² pre radovú zástavbu do cca 1000m 2. pre samostatne stojace rodinné domy Prevažná as pozemkov pre výstavbu RD má výmeru približne 750m² až 850m². Pozemky v kontakte s južným okrajom predmetnej lokality v kontakte s tokom ierna voda a Blahutovým potokom majú výmeru do 1600m 2. Pri týchto pozemkoch je nutné dodrža miestny biokoridor so sprievodnou zeleou s ochranným pásmom šírky cca m. Medzi obytnou zástavbou a NSP Šúr bude vytvorená pufrovacia zóna (ochranný pás). Pás bude zatrávnený s postupným zarastaním stanovíš pôvodnými druhmi drevín. Funkciou ochranného pásu je zadržiavanie splachov do vodného toku z okolitých pozemkov a tým aj spomaovanie odtoku a redukcia zneisovania vody Všetky výmery jednotlivých pozemkov sú zrejmé z výkresovej dokumentácie Rodinné domy a budovy obianskej vybavenosti nie sú predmetom tohto stupa projektovej dokumentácie.

24 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 24 z 53 Úel plochy Navrhovaný stav Pozemky pre rodinné domy ,41 m 2 Pozemky pre obiansku vybavenos 4 698,56 m 2 Celková plocha riešeného územia ,60 m 2 Plochy urené pre iné funkcie : Okrem funkcií a využitia plochy na bývanie je alšia plocha riešeného areálu navrhnutá pre doplnkové funkcie a to hlavne pre dopravu a riešenie odvodnenia územia retencie dažových prívalových vôd do suchých poldrov. Úel plochy Navrhovaný stav Verejné komunikácie - cesty ,95 m 2 Komunikácie pre peších, chodníky ,71 m 2 Ostatné spevnené plochy ,89 m 2 Plocha a zastavanos: Intenzita zástavby poda platných regulatív urbanistickej štúdie je v riešenom areáli stanovená nasledovne : Maximálne prípustné zastavanie parcely pre rodinný dom 35%. Pre pozemky, ktoré sú v dotyku s ochranným pásmom NSP Šúr je stanovené maximálne prípustné zastavanie parcely pre rodinný dom 25%. íslo vyjadruje percentuálny podiel zastavanej pôdorysnej plochy stavby I.NP (vonkajší obrys obvodových stien a obvodového pláša) z celkovej plochy pozemku. Zastavanos bude prispôsobená s ohadom na maximálne percento zastavanosti a poda platnej legislatívy v predmetnej oblasti, predovšetkým z hadiska prirodzeného denného osvetlenia, insolácie a hygieny. Vo výkresovej dokumentácií sú urené záväzné stavebné iary a línie (uzavretá plocha na stavebných pozemkoch ohraniená iarkovanou iarou), ktoré vymedzujú: hranicu zástavby vzhadom na komunikáciu uliná línia, hranicu zástavby vzhadom na hranice pozemku stavebná iara Poznámka : Stavebná iara sa nevzahuje na umiestnenie objektov garáží, ktoré môžu by osadené na hranicu jednotlivých parciel po vzájomnej dohode jednotlivých susedov. 8.3 Pripojenie na infraštruktúru Pripojenie k dopravnej sieti Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území obce Chorvátsky Grob, ktorá je súasou Bratislavského kraja. Kataster obce Chorvátsky Grob bezprostredne susedí s územím

25 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 25 z 53 hlavného mesta SR Bratislavy s mestskou asou Vajnory, obcami Ivánka pri Dunaji, Bernolákovo, Slovenský Grob, Svätý Jur a Veký Biel. V súasnosti je obec ierna voda napojená na nadradený komunikaný systém prostredníctvom cesty III. triedy III/5021 smer Vajnory ierna Voda a cesty I. triedy I/61, na ktorú je pripojená miestnou komunikáciu - Triblavinskou cestou. Triblavinská cesta je v územnom pláne zaradená ako komunikácia funknej triedy C2, kategórie MO 8/30. Novo navrhovaný obytný súbor Suché miesto sa nachádza medzi zastavaným územím sídelnej asti ierna voda a vodným tokom ierna voda; po oboch stranách Triblavinskej cesty. Na Triblavinskú cestu je obytný súbor napojený : 1) novo navrhovanou malou okružnou križovatkou. Okružná križovatka je od jestvujúcej stykovej križovatky Vajnorskej a Triblavinskej cesty vzdialená cca m. Vonkajší priemer okružnej križovatky je 34,0 m. Vnútorný polomer jazdného pruhu je 10,50 m. Šírka jazdného pruhu je 6,50 m. Stred križovatky je nespevnený. Medzi jazdným pruhom a nespevneným stredom križovatky je 2,0 m široký prstenec. Malá okružná križovatka vyhovuje dopravnej obsluhe vozidlami bez obmedzenia. 2) nono navrhovanou stykovou križovatkou vzdialenou od okružnej križovatky 327 m. Stykovú križovatku tvorí Triblavinská cesta a novo navrhovaná miestna komunikácie vetva C. Za stykovou križovatkou je navrhnutý obojsmerný dvojpruhový zastávkový pás pre autobusy. Zastávkový pás je od komunikácie oddelený zeleným pásom šírky 4,60 m. V zastávkovom páse budú obojstranné zvýšené nástupištia džky 20,0 m Pripojenie k IS Areál je bude napojený na všetky dostupné verejné inžinierske siete. Pripojenie na verejné inžinierske siete riešia samostatné stavebné objekty. Splašková kanalizácia Splaškové vody z navrhovaných rodinných domov budú odvádzané do stôk splaškovej kanalzácie profilu DN300, ktorá bude postavená v odstavných pásoch pozdž jednotlivých ulíc. Vzhadom na rovinatý charakter územia budú vybudované erpacie stanice (celkový poet 12 kusov).splaškové vody budú odvádzané do projektovanej splaškovej kanalizácie na územie GRUNT-u (stoka S1, DN400), odtia do erpacej stanice na výtlanom potrubí DN600 a ÚOV Vrakua (BVS a.s.). Odvodnenie dažových vôd Koncepcia odvádzania dažových vôd z riešeného územia je zhodná s návrhmi štúdie, ktorá bola vypracovaná pre územie iernej vody. Keže vodné toky v tejto oblasti neumožujú odvádzanie alších väších prítokov, je potrebné rieši uskladnenie dažových vôd, ktoré prevyšujú existujúci odtok v upravených priestoroch na území budúcej zástavby. Pre výpoet uskladnenia budúceho odtoku v poldroch je potrebné uvažova 50 roný dáž (blokový prívalový dáž). Vodovod Ako zdroj pitnej vody bude pre navrhovanú výstavbu slúži vodovodné potrubie DN300, ktoré prechádza pozdž miestnej komunikácie. Vodovodné potrubie je prepojené na existujúci vodovod DN400 v obci a bude prepojený na vodovodné potrubie v Ivánke pri Dunaji. Teraz je vodovod v

26 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Strana 26 z 53 majetku spolonosti GRUNT, ktorá má s BVS a.s. Zmluvu o odbere vo výške cca 21 l/s. Technické možnosti pripojenia vodovodných rozvodov riešeného územia boli konzultované s projektantom vodovodu DN300. Plynovod Pozdž komunikácie (Triblavinská cesta) prechádza okrem iných sietí aj vysokotlaký plynovod DN80 o tlaku 2,5MPa. Bezpenostné pásmo VTL plynovodu o tlaku 2,5MPa dimenzie DN80 je 20m. (poda Z.z. 656/2004).Existujúca regulaná stanica plynu VTL/STL, je vzdialená cca 300m od nami riešeného územia. Novú lokalitu navrhujeme zásobova z existujúceho STL plynovodu D110 o tlaku 300 kpa, materiál PE, ktorý je vedený zo spomínanej existujúcej RS a v súasnosti je ukonený pred vedajšou zónou IBV cca 80m od nami riešeného územia. Novonavrhovaný plynovod bude z materiálu plast PE 100, dimenzie D110, D90 a materiál SDR 17,5 a dimenzie D63 materiál PE100 SDR 11. Rozvody VN Pre napájanie elektrických zariadení navrhovaných objektov sa uvažuje s novými kioskovými trafostanicami 1x typu EH4 a 1x typu EH5. Bude zaradená do existujúcej vzdušnej 22 kv linky.46/263. Nové trafostanice budú napojené z existujúcej VN linky cez zvislý úsekový odpína inštalovaný na existujúcom stpe VN linky (umiestnený pred trafostanicou TS ). Z tohto úsekového odpínaa bude vedený nový vzdušný kábel 3x70 AlFe na hranicu riešeného územia, kde sa bude nachádza nový stp s úsekovým odpínaom s následným prechodom do zeme 22kV káblom typu 3x(1x22-AXEKVCEY 1x70. Kábel bude zaústený do VN rozvádzaa prvej trafostanice EH4 a následne bude z vývodového poa VN rozvádzaa pokraova do trafostanice EH5. Presný spôsob rieši alší stupe PD. Káble budú uložené vo výkope vo vonom teréne v hbke 1m (horná hrana káblov). Káble budú uložené v pieskovom lôžku s ochranným krytím betónovými doskami a s ochrannou výstražnou fóliou. Po uložení káblov bude výkop zasypaný výkopovým materiálom. V trafostanici budú káble vedené v káblových kanáloch. Súbehy a križovania s inými inžinierskymi sieami budú riešené poda STN , uloženie kábla VN bude v súlade s STN Prípojka slaboprúdu Prípojka a areálové rozvody slaboprúdu budú riešené v alšom stupni PD. 8.4 Popis stavebných objektov SO 001 Príprava staveniska Príprava staveniska bude riešená v samostatnej projektovej dokumentácií a v POV v alšom stupni PD. Areál staveniska bude odhumusovaný v hrúbke cca 15-20cm z voných plôch. Z voných plôch areálu staveniska sa odstráni aj ornica v hrúbke cca 30cm vrátane podorniia hr.10cm. Tak isto sa odstráni ornica aj z plôch, ktoré sú urené pre komunikácie a trasy IS. Všetka zhrnutá zemina bude uložená na medzi skládke v blízkosti staveniska a bude znovu využitá na sadové úpravy. Odstránenie stromov a kríkov z rigolu, ktorý bude odstránený zasypaním, bude prevedené

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva OBSAH SPRIEVODNÁ SPRÁVA... 2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 Spracovatelia projektovej dokumentácie:... 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE... 2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie...

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti Spoločnosť Goodman patrí medzi popredných poskytovateľov skladových priestorov pre sektor elektronického obchodu. Vybudovala viac priestorov tohto druhu ako akýkoľvek iný developer v oblasti priemyselných

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER Obsah dokumentácie TEXTOVÁ ČASŤ ÚVOD... 2 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 2 2. ZÁMER OBJEDNÁVATEĽA... 2 3. SÚČASNÝ STAV RIEŠENÉHO ÚZEMIA... 3 3.1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE...

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Stavba : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Investor: OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA, OPÁTSKÁ č 18 040 18 KOŠICE - KRÁSNA Miesto stavby: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE KRÁSNA Stupeň PD: DUR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Báč Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30 IČO: 00305251, DIČ: 2021151726 Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924 Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk Č.j.: 280/2014/UR V Báči dňa 15.04.2015 V E R E J

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO TECHNICKÁ SPRÁVA Stupeň: Profesia: Zodp. projektant: Vypracoval: Kontroloval: Realizačná dokumentácia Kamerový systém Marián Polakovič Dátum: 09/2013 Marián

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov (meno) Mgr. Juraj Kavacký 2. Identifikačné číslo Fyzická osoba 3. Sídlo Segnerova 9, 841 01 Bratislava 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie )

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Nová škola Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Kontaktné údaje: Obec Chorvátsky Grob Nám. Josipa Andriča 17 900 25 Chorvátsky Grob IČO: 00304760 DIČ: 2020662105 bankové spojenie: 6601265001/5600

Διαβάστε περισσότερα

SENEC Logistická hala B-D

SENEC Logistická hala B-D SENEC Logistická hala B-D OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov február 2016 AQUIFER s.r.o., Bleduľová

Διαβάστε περισσότερα

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s., Odbor Projekty

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s., Odbor Projekty A/ SPRIEVODNÁ SPRÁVA 1. Identifikačné údaje Názov stavby : Spišská Stará Ves - úprava NN siete a DP na ul. Štúrovej Miesto stavby (k.ú.) : Spišská Stará Ves Okres : Kežmarok Kraj : Prešovský Charakter

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE 1. Identifikačné údaje 1.1. Identifikačné údaje stavby a investora Názov stavby : Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov Miesto

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLI N Á V R H (určené na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/ 040 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

Systém rozvodu vzduchu

Systém rozvodu vzduchu Technické údaje Systém rozvodu vzduchu CWL-Excellent Wolf Slovenská republika s.r.o. Galvaniho 7 821 04 Bratislava tel. +421 4820 0802 fax +421 4820 0814 info@wolfsr.sk www.wolfsr.sk 3063644_201602 Zmeny

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ SPRÁVA RODINNÝ DOM. Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec. Zdravotechnika

TECHNICKÁ SPRÁVA RODINNÝ DOM. Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec. Zdravotechnika Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec RODINNÝ DOM TECHNICKÁ SPRÁVA Zdravotechnika INVESTOR: ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: AUTOR PROJEKTU RD: STUPEŇ: Lucia Madarásová, Markova

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu:

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Územný plán zóny Košice - SLIVNÍK... :: návrh na prerokovanie Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Branislav Ivan

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM Predmetom predkladaného u je výstavba obchodného centra Kaufland v Žiari nad Hronom s priľahlým parkoviskom pre návštevníkov, zákazníkov. Navrhovateľ plánuje tento

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA Post & Co Vermietungs OG Haidingergasse 1 1030 Wien LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil:

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil: Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, 811 03, Bratislava mobil: 0905 505 243 NÁJOMNÉ BYTY OBCHODNÁ 52, parc. č. 8479, k.ú. BRATISLAVA STARÉ MESTO Investor MČ Staré

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC STAVEBNÁ FYZIKA TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK STAVEBNÍK: MIESTO STAVBY: INVESTOR: STUPEŇ: VYPRACOVAL: Jozef Kandra, Chmeľovec Chmeľovec, okr. Prešov Jozef Kandra, Chmeľovec PROJEKT STAVBY

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9 Na Slovensku pracujúca spoločnosť skupiny Goodman, vlastní, rozvíja a spravuje logistické objekty, ako sklady a distribučné centrá, s vysokou úrovňou kvality. Slovenská zloţka spoločnosti Goodman vlastní

Διαβάστε περισσότερα

Parkovací dom a spevnené plochy

Parkovací dom a spevnené plochy Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA

ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA PROTHERM PRODUCTION s.r.o., Jurkovičova 45, 909 01 Skalica ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PIVNICA RADOŠINA vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Διαβάστε περισσότερα

OBNOVA DOMU KULTÚRY BISKUPOVÁ - Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy

OBNOVA DOMU KULTÚRY BISKUPOVÁ - Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy zodpovedný projektant: vypracoval: investor: miesto stavby: Ing. Peter Kotry Ing. Peter Kotry obec Biskupová Biskupová 62, 956 07, okres: Topoľčany, obec: Biskupová, katastrálne územie: Biskupová, parcela

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a Obsah LED širokožiariace PLAZA FlatLED FLOOD 24W PLAZA FlatLED FLOOD 48W PLAZA FlatLED FLOOD 72W PLAZA FlatLED FLOOD 150W Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

DIAĽNICA D4, IVANKA SEVER ZÁHORSKÁ BYSTRICA

DIAĽNICA D4, IVANKA SEVER ZÁHORSKÁ BYSTRICA 91/10/06/S DIAĽNICA D4, IVANKA SEVER ZÁHORSKÁ BYSTRICA SPRÁVA O HODNOTENÍ ČINNOSTI PODĽA 31 ZÁKONA Č. 24/2006 Z. Z., O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, V PLATNOM ZNENÍ Mlynské Nivy 45, 821 09

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas... Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára 2010 Ušetrite za energiu, priestor a čas... Izolácie zo sklenenej vlny Ušetrite za energiu, priestor a čas... Novinky Izolačná rohož URSA DF 37 Kód

Διαβάστε περισσότερα

Kontaktná adresa: Hospodárska 7, Nitra

Kontaktná adresa: Hospodárska 7, Nitra Ing. Zlatica Muchová, PhD. Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre http://fzki.uniag.sk Kontaktná

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 1 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SPRACOVATEĽ FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA HZ 040/1993 PC ARCH STU OBSTARÁVATEĽ MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1998 TENTO ÚZEMNÝ PLÁN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

NEMAK Slovakia, s.r.o.

NEMAK Slovakia, s.r.o. Výroba hliníkových odliatkov Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky na výrobu hliníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania Podľa 6 zákona č.

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestskej rady v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný:

Διαβάστε περισσότερα

Časť 4 Osobitné požiadavky

Časť 4 Osobitné požiadavky Časť 4 Zväzok 3, Časť 4 1 OBSAH 1. OSOBITNÉ POŽIADAVKY... 4 1.1 Kanalizačné potrubia... 4 1.2 Kanalizačné odbočky... 4 Nové kanalizačné odbočky... 4 Prepojenie existujúcich kanalizačných odbočiek... 5

Διαβάστε περισσότερα

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa)

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA NÁBREŽIE MLÁDEŽE 1, NITRA PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) Vypracovala: Ing. Ľ. Halamová upravené 1 1. ÚVOD DO PREDMETU (2) 1. Význam a úloha stavebníctva

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

HYDROGEOLOGICKÝ POSUDOK

HYDROGEOLOGICKÝ POSUDOK HYDROGEOLOGICKÝ POSUDOK na vydanie povolenia na stavbu Jasná Hotel Ostredok, dostavba hotelových apartmánov na parcele č.: 2926/4, 2926/48, 2926/25, 2926/57 k.ú. Demänovská dolina, okres Liptovský Mikuláš

Διαβάστε περισσότερα

AKCIA: OBJEKT: PROFESIA: INVESTOR: Osvedčenie č. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B. Osvedčenie č. 066/1/2008-EZ-P-E2-A STUPEŇ:

AKCIA: OBJEKT: PROFESIA: INVESTOR: Osvedčenie č. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B. Osvedčenie č. 066/1/2008-EZ-P-E2-A STUPEŇ: A ) T E C H N I C K Á S P R Á V A AKCIA: BYTOVÝ DOM - HEAVEN OBJEKT: HLAVNÝ OBJEKT PROFESIA: ELEKTROINŠTALÁCIA MIESTO STAVBY: KAZANSKÁ UL., BRATISLAVA, P.Č. 5265/1, 5265/2, 5266/1, 5266/2 INVESTOR: HEAVEN

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

YQ U PROFIL, U PROFIL

YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou Minimalizácia tepelných mostov Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií Jednoduchá a rýchla montáž Výrobok Pórobetón značky

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno 1 NÁZOV PUBLIKÁCIE ENERGETICKÝ AUDIT /ďalej EA/ Tondach Slovensko, s.r.o., Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske

Διαβάστε περισσότερα

VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické

VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V MUČÍNE Ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA A/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE B/ RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBSTARÁVATEĽ: OBEC VEĽKÁ PAKA Máj, 2003 Dokumentácia návrhu územného plánu obce Veľká Paka pozostáva z textovej časti a grafickej

Διαβάστε περισσότερα

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Navrhovateľ: Dongil Rubber Belt

Διαβάστε περισσότερα

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky Číslo zákazky: Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky Oddiel I - Základné údaje (vypĺňa vlastník nehnuteľnosti - žiadateľ) Žiadateľ (meno, priezvisko/obchodné meno, zastúpený) :...... Adresa :... Tel.

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2007 Vyhlásené: 30.11.2007 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2009 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 549 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva

Διαβάστε περισσότερα

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu 22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu Ako zabrániť náhlemu spadnutiu nahromadeného snehu zo strešnej plochy? Jednoduché a účinné riešenie bez veľkých finančných investícií je použitie zachytávačov

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

Akustická projektová štúdia

Akustická projektová štúdia AUREKA s.r.o. Homolova 4, 841 02 Bratislava divízia Elstaving, Hraničná 16, 821 05 Bratislava tel: 0903 786 180, E-mail: shruskovic@gmail.com Akustická projektová štúdia Bytový súbor "AHOJ Sliačska cesta"

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.7 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα