ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. Ζιπηέκ 10 mg επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία. εηηξηδίλε δηυδξνρισξηθή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. Ζιπηέκ 10 mg επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία. εηηξηδίλε δηυδξνρισξηθή"

Transcript

1 ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Ζιπηέκ 10 mg επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία εηηξηδίλε δηυδξνρισξηθή Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να πάπεηε αςηό ηο θάπμακο. - Φπιάμηε απηφ ην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά. - Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο. - Ζ ζπληαγή γηα απηφ ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε γηα ζαο. Γελ πξέπεη λα δψζεηε ην θάξκαθν ζε άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθφκα θαη φηαλ ηα ζπκπηψκαηά ηνπο είλαη ίδηα κε ηα δηθά ζαο. - Δάλ θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή, ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ή θαξκαθνπνηφ ζαο. Σο παπόν θύλλο οδηγιών πεπιέσει: 1. Ση είλαη ην Εηξηέθ θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ 2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνχ πάξεηε ην Εηξηέθ 3. Πψο λα πάξεηε ην Εηξηέθ 4. Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο 5. Πψο λα θπιάζζεηαη ην Εηξηέθ 6. Λνηπέο πιεξνθνξίεο 1. ΣΘ ΕΘΝΑΘ ΣΟ ΖΘΡΣΕΚ ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ Ζ δηυδξνρισξηθή ζεηηξηδίλε είλαη ην δξαζηηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ Εηξηέθ είλαη έλα αληηαιιεξγηθφ θάξκαθν. To Εηξηέθ ελδείθλπηαη ζε ελήιηθεο θαη παηδηά ειηθίαο 6 εηψλ θαη άλσ γηα: - ηελ αλαθνχθηζε ησλ ξηληθψλ θαη νθζαικηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο επνρηαθήο θαη ρξφληαο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο. - ηελ αλαθνχθηζε ησλ ρξνλίσλ θλεζκσδψλ εμαλζεκάησλ (ηεο ρξφληαο ηδηνπαζνχο θλίδσζεο). 2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΠΡΘΝ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ ΖΘΡΣΕΚ Μην πάπεηε ηο Ζιπηέκ - αλ έρεηε ζνβαξή λφζν ησλ λεθξψλ (ζνβαξή λεθξηθή αλεπάξθεηα κε θάζαξζε θξεαηηλίλεο θάησ ησλ 10 ml/min) - αλ έρεηε γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζηε δξαζηηθή νπζία ηνπ Εηξηέθ ή ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα έθδνρα (άιια ζπζηαηηθά), ζηελ πδξνμπδίλε ή ζε νπνηνδήπνηε παξάγσγν πηπεξαδίλεο (πνπ είλαη δξαζηηθέο νπζίεο θαξκάθσλ ζπγγεληθψλ κε ην θάξκαθν πνπ παίξλεηε). Γελ πξέπεη λα πάξεηε Εηξηέθ 10 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία: - αλ έρεηε θιεξνλνκηθά πξνβιήκαηα δπζαλεμίαο ζηε γαιαθηφδε, έιιεηςε ελδχκνπ Lapp ιαθηάζεο ή δπζαπνξξφθεζεο γιπθφδεο-γαιαθηφδεο. Πποζέξηε ιδιαίηεπα με ηο Ζιπηέκ Αλ είζαζηε αζζελήο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα. Παξαθαινχκε δεηήζηε ζπκβνπιέο απφ ηνλ γηαηξφ ζαο, αλ απαηηείηαη, ζα πάξεηε ρακειφηεξε δφζε. Ζ λέα δφζε ζα πξνζδηνξηζζεί απφ ηνλ γηαηξφ ζαο.

2 Αλ είζηε επηιεπηηθφο αζζελήο ή αζζελήο ζε θίλδπλν ζπαζκψλ, πξέπεη λα δεηήζεηε ζπκβνπιέο απφ ηνλ γηαηξφ ζαο. Γελ έρνπλ παξαηεξεζεί αιιειεπηδξάζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ αμηνζεκείσηε επίπησζε κεηαμχ ηνπ αιθνφι (ζε επίπεδν ζην αίκα 0.5 ml πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα πνηήξη θξαζηνχ) θαη ηεο ζεηηξηδίλεο ζηηο ζπλήζεηο δφζεηο. Ωζηφζν, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε άιια αληηηζηακηληθά, ζπληζηάηαη λα απνθεχγεηαη ε ηαπηφρξνλε θαηαλάισζε αιθνφι. Λήτη άλλυν θαπμάκυν Παξαθαινχκε ελεκεξψζηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο αλ παίξλεηε ή έρεηε πξφζθαηα πάξεη άιιν θάξκαθν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαξκάθσλ πνπ ιακβάλνληαη ρσξίο ηε ζπληαγή γηαηξνχ. Δμαηηίαο ηνπ πξνθίι ηεο ζεηηξηδίλεο, δελ αλακέλνληαη αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα. Λήτη ηος Ζιπηέκ με ηποθέρ και ποηά Ζ ηξνθή δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απνξξφθεζε ηεο ζεηηξηδίλεο. Κύηζη και θηλαζμόρ Εεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ ζαο πξηλ πάξεηε νπνηνδήπνηε θάξκαθν. Όπσο θαη κε άιια θάξκαθα, ην Εηξηέθ πξέπεη λα απνθεχγεηαη ζε εγθχνπο γπλαίθεο. Ζ ηπραία ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ απφ κία έγθπν δελ αλακέλεηαη λα πξνθαιεί επηβιαβείο επηπηψζεηο γηα ην θχεκα. Ωζηφζν, ε ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ πξέπεη λα δηαθφπηεηαη. Γελ πξέπεη λα παίξλεηε ην Εηξηέθ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ εμαηηίαο ηνπ φηη ε ζεηηξηδίλε απεθξίλεηαη ζην κεηξηθφ γάια. Οδήγηζη και σπήζη μησανών Απφ θιηληθέο κειέηεο δελ πξνέθπςαλ δεδνκέλα επηβάξπλζεο ηεο πξνζνρήο, ηεο εγξήγνξζεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο νδήγεζεο κεηά ηε ιήςε ηνπ Εηξηέθ ζηε ζπληζηψκελε δφζε. Αλ ζθνπεχεηε λα νδεγήζεηε, λα μεθηλήζεηε κηα επηθίλδπλε δξαζηεξηφηεηα ή λα ρεηξηζηείηε κεραλήκαηα, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεηε ηε ζπληζηψκελε δφζε. Πξέπεη λα παξαθνινπζείηε ζηελά ηελ αληαπφθξηζή ζαο ζην θάξκαθν. Αλ είζαζηε επαίζζεηνο αζζελήο κπνξεί λα παξαηεξήζεηε φηη ε ηαπηφρξνλε ρξήζε αιθνφι ή άιισλ θαηαζηαιηηθψλ ηνπ ΚΝ κπνξεί λα επεξεάζνπλ πεξαηηέξσ ηελ πξνζνρή ζαο θαη ηελ ηθαλφηεηά ζαο λα αληηδξάζεηε. ημανηικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με οπιζμένα από ηα ζςζηαηικά ηος Ζιπηέκ Σν Εηξηέθ επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία πεξηέρεη ιαθηφδε. Αλ ν γηαηξφο ζαο έρεη πεη φηη έρεηε δπζαλεμία ζε θάπνηα ζάθραξα, επηθνηλσλήζηε καδί ηνπ πξηλ πάξεηε απηφ ην θάξκαθν. 3. ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΖΘΡΣΈΚ Πώρ και πόηε ππέπει να πάπεηε ηο Ζιπηέκ Οη παξαθάησ νδεγίεο εθαξκφδνληαη εθηφο θαη αλ ν γηαηξφο ζαο ζάο δψζεη δηαθνξεηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ Εηξηέθ. Παξαθαινχκε αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο απηέο δηαθνξεηηθά ην Εηξηέθ δελ κπνξεί λα είλαη πιήξσο απνηειεζκαηηθφ. Ενήλικερ και έθηβοι ηλικίαρ άνυ ηυν 12 εηών: 10 mg κία θνξά ηελ εκέξα (1 δηζθίν ηελ εκέξα)

3 Παιδιά ηλικίαρ μεηαξύ 6 και 12 εηών: 5 mg δχν θνξέο ηελ εκέξα ( κηζφ δηζθίν δχν θνξέο ηελ εκέξα). Αζθενείρ με μέηπια έυρ ζοβαπή νεθπική ανεπάπκεια Αζζελείο κε κέηξηα λεθξηθή αλεπάξθεηα ζπληζηάηαη λα πάξνπλ 5 mg κία θνξά ηελ εκέξα. Αλ αηζζαλζείηε φηη ε δξάζε ηνπ Εηξηέθ είλαη ππεξβνιηθά αζζελήο ή ππεξβνιηθά ηζρπξή, παξαθαινχκε ζπκβνπιεπηείηε ηνλ γηαηξφ ζαο. Διάπκεια ηηρ θεπαπείαρ Ζ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν, ηε δηάξθεηα θαη ηελ πνξεία ησλ πξνβιεκάησλ ζαο θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ γηαηξφ ζαο. Εάν πάπεηε μεγαλύηεπη δόζη Ζιπηέκ απ' όζο ππέπει ε πεξίπησζε ππεξδνζνινγίαο ηνπ Εηξηέθ παξαθαινχκε λα ελεκεξψζεηε ηνλ γηαηξφ ζαο. Ο γηαηξφο ζαο ζα απνθαζίζεη εάλ ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ κέηξα. Μεηά απφ ππεξδνζνινγία, νη παξελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ φπσο:. ζχγρπζε, δηάξξνηα, δάιε, θφπσζε, θεθαιαιγία, αδηαζεζία, δηαζηνιή ηεο θφξεο, θλεζκφο, αλεζπρία, θαηαζηνιή, ππλειία, ιήζαξγνο, κε θπζηνινγηθά ηαρχο θαξδηαθφο ξπζκφο, ηξφκνο θαη θαηαθξάηεζε νχξσλ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ κε απμεκέλε έληαζε. Εάν ξεσάζαηε να πάπεηε ηο Ζιπηέκ Μελ πάξεηε δηπιή δφζε γηα λα αλαπιεξψζεηε ηε δφζε πνπ έρεηε μεράζεη. Εάν ζηαμαηήζεηε να παίπνεηε Ζιπηέκ Δάλ έρεηε νπνηαδήπνηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο απηνχ ξσηήζηε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο. 4. ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ Όπσο φια ηα θάξκαθα, ην Εηξηέθ κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξελέξγεηεο, αλ θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Οη παξαθάησ παξελέξγεηεο έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ εκπεηξία κεηά ηελ θπθινθνξία ζηελ αγνξά. Οη ζπρλφηεηεο πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: (ζπρλή: 1 αζζελήο ζηνπο 100 έσο 1 ζηνπο 10, κε ζπρλέο: 1 ζηνπο έσο 1 ζηνπο 100, ζπάληεο: 1 ζηνπο έσο 1 ζηνπο 1.000, πνιχ ζπάληεο: ιηγφηεξν απφ 1 ζηνπο ). - Γηαηαξαρέο ηνπ αηκνπνηεηηθνχ θαη ηνπ ιεκθηθνχ ζπζηήκαηνο: πνιχ ζπάληα: ζξνκβνπελία (ρακειά επίπεδα αηκνπεηαιίσλ ζην αίκα) - Γεληθέο δηαηαξαρέο: : ζπρλέο: θφπσζε - Καξδηαθέο δηαηαξαρέο: ζπάληα: ηαρπθαξδία (ππεξβνιηθά ηαρχο θαξδηαθφο παικφο) - Οθζαικηθέο δηαηαξαρέο: πνιχ ζπάληεο: δηαηαξαρή ηεο πξνζαξκνγήο, ζακπή φξαζε, βνιβνζηξνθή (αλεμέιεγθηε πεξηζηξνθή θίλεζε ησλ νθζαικψλ)

4 - Γηαηαξαρέο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο: ζπρλέο: μεξνζηνκία, λαπηία, δηάξξνηα κε ζπρλή: θνηιηαθφ άιγνο, - Γεληθέο δηαηαξαρέο θαη θαηαζηάζεηο ηεο νδνχ ρνξήγεζεο: κε ζπρλέο: αδπλακία (εμαηξεηηθή θφπσζε), αδηαζεζία, ζπάληα: νίδεκα (πξήμηκν) - Γηαηαξαρέο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο: ζπάληεο: αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο, νξηζκέλεο ζνβαξήο κνξθήο (πνιχ ζπάληα). - Γηαηαξαρέο ηνπ ήπαηνο θαη ησλ ρνιεθφξσλ νδψλ: ζπάληα: κε θπζηνινγηθή επαηηθή ιεηηνπξγία - Δμεηάζεηο: ζπάληα: αχμεζε ηνπ βάξνπο - Γηαηαξαρέο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο: ζπρλέο: δάιε, θεθαιαιγία κε ζπρλέο: παξαηζζήζεηο (κε θπζηνινγηθή αίζζεζε ηνπ δέξκαηνο) ζπάληεο: ζπαζκνί, δηαηαξαρέο ηεο θίλεζεο πνιχ ζπάληεο: ζπγθνπή, ηξφκνο, δπζγεπζία (αιιαγή ηεο γεχζεο) - Ψπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο: ζπρλή: ππλειίαu κε ζπρλή: δηέγεξζε ζπάληεο: επηζεηηθφηεηα, ζχγρπζε, θαηάζιηςε, ςεπδαίζζεζε, αυπλία πνιχ ζπάληα: ηηθ - Γηαηαξαρέο ησλ λεθξψλ θαη ηνπ νπξνθφξσλ νδψλ: πνιχ ζπάληα: κε θπζηνινγηθή απνβνιή νχξσλ - Γηαηαξαρέο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο: ζπρλέο: θαξπγγίηηδα, ξηλίηηδα - Γηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ππνδφξηνπ ηζηνχ: κε ζπρλέο: θλεζκφο, εμάλζεκα, ζπάληα: θλίδσζε, πνιχ ζπάληεο: νίδεκα, θαξκαθεπηηθφ ηνπηθφ εμάλζεκα ππνηξνπηάδνλ Εάν ζαρ παποςζιαζθεί μία από ηιρ παπενέπγειερ αςηέρ πος αναθέπονηαι παπαπάνυ, παπακαλούμε ενημεπώζηε ηον γιαηπό ζαρ. ηα ππώηα ζημεία ανηιδπάζευν ςπεπεςαιζθηζίαρ, ζηαμαηήζηε να παίπνεηε ηο Ζιπηέκ. Ο γιαηπόρ ζαρ ζηη ζςνέσεια θα αξιολογήζει ηην ζοβαπόηηηα και θα αποθαζίζει ζσεηικά με οποιοδήποηε πεπαιηέπυ μέηπο μποπεί να απαιηείηαι. Αν πιζηεύεηε όηι έσεηε οποιαδήποηε παπενέπγεια πος δεν αναθέπεηαι ζηο θςλλάδιο αςηό, παπακαλούμε ενημεπώζηε ηον γιαηπό ζαρ ή ηον θαπμακοποιό ζαρ. 5. ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΑΘ ΣΟ ΖΘΡΣΕΚ. Να θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην θζάλνπλ θαη δελ ην βιέπνπλ ηα παηδηά.

5 Να κε ρξεζηκνπνηείηε ην Εηξηέθ. κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηζήκαλζε ζην θνπηί θαη ζηε θπςέιε. Γηα ην θάξκαθν απηφ δελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θχιαμεο. 6. ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ Σί πεπέσει ηο Ζιπηέκ. - Ζ δξαζηηθή νπζία ηνπ Εηξηέθ είλαη ε ζεηηξηδίλε δηυδξνρισξηθή. Έλα δηζθίν πεξηέρεη 10 mg ζεηηξηδίλεο δηυδξνρισξηθήο. - Σα ππφινηπα ζπζηαηηθά είλαη: κηθξνθξπζηαιιηθή θπηηαξίλε, ιαθηφδε, πνιπαηζπιελνγιπθφιε 400, ζηεαηηθφ καγλήζην, ππξνκειιφδε (E464), άλπδξν θνιινεηδέο νμείδην ηνπ ππξηηίνπ, δηνμείδην ηνπ ηηηαλίνπ (E 171). Εμθάνιζη ηος Ζιπηέκ και πεπιεσόμενα ηηρ ζςζκεςαζίαρ Λεπθφ, επίκεθεο, επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ πκέλην δηζθίν, κε ζεκείν ηνκήο θαη ινγφηππν Τ-Τ ζηε κηα φςε. πζθεπαζίεο ησλ 1, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 40, 45, 50, 60, 90 ή 100 επηθαιπκκέλσλ κε ιεπηφ πκέλην δηζθίσλ. Γελ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά φια ηα κεγέζε ζπζθεπαζίαο Κάηοσορ Αδείαρ Κςκλοθοπίαρ και Παπαγυγόρ UCB A.E. Λ.Βνπιηαγκέλεο 580, Αξγπξνχπνιε Σει Παξαγσγφο UCB Farchim S.A. - Διβεηία Σο θαπμακεςηικό αςηό πποφόν έσει εγκπιθεί ζηα Κπάηη Μέλη ηος ΕΟΥ με ηιρ εξήρ ονομαζίερ: Απζηξία Βέιγην Βνπιγαξία Γαιιία Γεξκαλία Γαλία Διιάδα Δζηνλία Ηξιαλδία Ζλσκέλν Βαζίιεην Ηζπαλία Ηηαιία 10 mg Filmtabletten Reactine, Cetirizine-UCB, Reactine 10 mg comprimé pelliculé sécable, Virlix, Cetirizine UCB 10mg,, Actifed Allergie cetirizine 10mg comprimé pelliculé sécable, set, P, Reactine Benaday, Εηξηέθ Zirtek tablets, Reactine 10 mg tablets Benadryl one a day, Benadryl one a day relief, allergy relief tablets, Zirtek allergy tablets Alerlisin, Virlix, Reactine 10 mg comprimidos, comprimidos recubiertos con pelicula Formistin, Reactidiem "10 mg compresse rivestite con film", Zirtec 10 mg compresse rivestite con film

6 Κχπξνο Λεηνλία Ληζνπαλία Λνπμεκβνχξγν Μάιηα Ννξβεγία Οιιαλδία Οπγγαξία Πνισλία Πνξηνγαιία Ρνπκαλία ινβαθία ινβελία νπεδία Σζερία Φηλιαλδία Xyzal Xyzal Reactine,, Cetirizine-UCB Reactine, Reactine tabletten 10 mg, filmtabletta, start filmtabletta Reactine, Virlix,, UCB Xyzal tbl flm 10mg,, Reactine 10 mg 10 mg filmsko oblozene tablete Zyrlex, Reactine Σο παπόν θύλλο οδηγιών σπήζηρ εγκπίθηκε για ηελεςηαία θοπά ηο 03/2009 ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ Σν θαξκαθεπηηθφ απηφ πξντφλ ρνξεγείηαη κε ηαηξηθή ζπληαγή.

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. Keppra 250 mg επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία Λεβεηηξαζεηάκε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. Keppra 250 mg επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία Λεβεηηξαζεηάκε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Keppra 250 mg επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία Λεβεηηξαζεηάκε Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό ηο θάπμακο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ KLARIFECT. Επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία 500 mg. (κλαπιθπομςκίνη)

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ KLARIFECT. Επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία 500 mg. (κλαπιθπομςκίνη) ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ KLARIFECT Επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία 500 mg (κλαπιθπομςκίνη) Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. Keppra 100 mg/ml πςκνό διάλςμα για παπαζκεςή διαλύμαηορ ππορ έγσςζη Λεβεηηξαζεηάκε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. Keppra 100 mg/ml πςκνό διάλςμα για παπαζκεςή διαλύμαηορ ππορ έγσςζη Λεβεηηξαζεηάκε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Keppra 100 mg/ml πςκνό διάλςμα για παπαζκεςή διαλύμαηορ ππορ έγσςζη Λεβεηηξαζεηάκε Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να σπηζιμοποιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin

ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε λα ιακβάλεηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. XOZAL 0,5 mg/ml πόζηκν δηάιπκα levocetirizine dihydrochloride.

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. XOZAL 0,5 mg/ml πόζηκν δηάιπκα levocetirizine dihydrochloride. ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ XOZAL 0,5 mg/ml πόζηκν δηάιπκα levocetirizine dihydrochloride. Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό ηο θάπμακο.

Διαβάστε περισσότερα

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Zanidip 10 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία lercanidipine hydrochloride - (ιεξθαληδηπίλε πδξνρισξηθή)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα. ηπξνθινμαζίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα. ηπξνθινμαζίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα ηπξνθινμαζίλε Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να σπηζιμοποιείηε αςηό ηο θάπμακο. -

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1. ORIENS Διζκία ελεγσόμενηρ αποδέζμεςζηρ 10mg/TAB 1.2. ύνθεζη Δπαζηική οςζία : Mizolastine... 10 mg Έκδοσα : Ππξήλαο : Hydrogenated castor

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol Γιαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού σπηζιμοποιήζεηε αςηό ηο θάπμακο. - Φπιάμηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία Xozal 5mg/ml πόζηκεο ζηαγόλεο, δηάιπκα 1.2 ύλζεζε Δξαζηηθή νπζία: levocetirizine dihydrochloride Έθδνρα: Sodium acetate, acetic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Τπογλώζζια Διζκία 2 mg 1.2 ύνθεζη Γξαζηηθή νπζία: Nicotine β-cyclodextrine complex πνπ αληηζηνηρεί ζε Nicotine Έθδνρα: Betadex (β-cyclodextrine), Crospovidone,

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 80 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΥΡΖΣΖ

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΥΡΖΣΖ ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΥΡΖΣΖ Nicorette Icemint Μαζψκελα Γηζθία 2 mg/tab ύνθεζη Γξαζηηθή νπζία: Nicotine resinate Έθδνρα: Chewing gum base, xylitol, peppermint oil, sodium carbonate anhydrous, sodium hydrogen

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Norlevo δηζθίν ησλ 1.5 mg 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 1,5 mg ιεβνλνξγεζηξέιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα