ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ"

Transcript

1 ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose monohydrate, polyvidone K25, eudragit L, eudragit S, eudragit RS, eudragit RL, triethyl citrate, talc, titanium dioxide E171, erythrosine E127, red iron oxide E172, black iron oxide E172, gelatin. 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή : Κάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο (Κάςνπιεο κε εληεξνδηαιπηά ζθαηξίδηα) 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία : Κάζε θάςνπια πεξηέρεη 3mg Βνπδεζνλίδε 1.5 Πεξηγξαθή - πζθεπαζία : Κνπηί ησλ 20 θαςνπιψλ 1.6 Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία : Γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδέο 1.7 Τπεύζπλνο Κπθινθνξίαο : GALENICA A.E. Διεπζεξίαο 4, Κεθηζηά Τει. : Παξαζθεπαζηέο : α) LOSAN PHARMA GMBH, GERMANY β) GALENICA A.E. γ) RIEMSER SPECIALTY PRODUCTION GΜΒH, LAUPHEIM - GERMANY 2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΤ Α ΥΟΡΗΓΗΕ Ο ΓΘΑΣΡΟ Α 2.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο Οη θάςνπιεο BUDENOFALK αλήθνπλ ζε κηα θαηεγνξία θαξκάθσλ πνπ νλνκάδνληαη θνξηηθνζηεξνεηδή (έλαο ηχπνο θνξηηδφλεο), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ειάηησζε ηεο θιεγκνλήο. Οη θάςνπιεο BUDENOFALK κεηψλνπλ ηε θιεγκνλή ζην ιεπηφ έληεξν θαη ζην πξψην ηκήκα ηνπ παρένο εληέξνπ. 2.2 Ελδείμεηο Τν BUDENOFALK ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζεξαπεία ηεο λφζνπ ηνπ Crohn, πνπ εληνπίδεηαη ζην ιεπηφ έληεξν θαη / ή ζην πξψην ηκήκα ηνπ παρένο εληέξνπ. Η λφζνο ηνπ Crohn είλαη κηα θιεγκνλψδεο λφζνο ηνπ εληέξνπ ε νπνία πξνθαιεί ζπκπηψκαηα φπσο πφλν ζην ζηνκάρη, δηάξξνηα θαη ππξεηφ. 2.3 Αληελδείμεηο Τα θάξκαθα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο αξξψζηνπο, κπνξνχλ φκσο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη πξνβιήκαηα, φηαλ απηά δελ ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο. Τν ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν δελ πξέπεη λα ην πάξεηε αλ είραηε πνηέ θάπνηα αιιεξγηθή αληίδξαζε ή θάπνηα αζπλήζηζηε αληίδξαζε ζην θάξκαθν απηφ (βνπδεζνλίδε) ή ζε θάπνηα απφ ηηο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην θάξκαθν ή ζε θάπνηα άιια θάξκαθα, γεληθψο. Γελ πξέπεη λα πάξεηε θνξηηθνζηεξνεηδέο αλ πάζρεηε απφ : Γαζηξνδσδεθαδαθηπιηθφ έιθνο, απιφ νθζαικηθφ έξπεηα, γιαχθσκα, νζηενπφξσζε, ζαθραξψδε δηαβήηε, ςπρψζεηο, ακέζσο πξηλ θαη κεηά απφ πξνθπιαθηηθφ εκβνιηαζκφ, θαξδηνπάζεηα ή ππέξηαζε κε ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, 1

2 ζπζηεκαηηθή κπθεηίαζε, θπκαηίσζε, βαξεία λεθξνπάζεηα, ινηκψδε λνζήκαηα, αηκνξξαγηθή δηάζεζε. Δπίζεο αλ έρεηε ππεξεπαηζζεζία ζην θάξκαθν. 2.4 Εηδηθέο πξνθπιάμεηο θαη πξνεηδνπνηήζεηο θαηά ηε ρξήζε Γεληθά : Δάλ ηα ζπκπηψκαηά ζαο επηδεηλσζνχλ ελψ ρξεζηκνπνηείηε ηηο θάςνπιεο BUDENOFALK ελεκεξψζηε ακέζσο ην γηαηξφ ζαο. Με ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε ηηο θάςνπιεο BUDENOFALK, εθηφο αλ ζαο ην ζπζηήζεη ν γηαηξφο ζαο, γηαηί κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα κεηψζεηε ηε δφζε ζηαδηαθά, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ηνπ γηαηξνχ. Αλ αιιάμεηε ζεξαπεία απφ κηα ζπκβαηηθή ζπζηεκαηηθή αγσγή κε ζηεξνεηδή ζε θάςνπιεο BUDENOFALK κπνξεί λα εκθαληζζνχλ ζπκπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή ηεο δφζεο ηνπ ζηεξνεηδνχο. Δάλ ε θαξκαθεπηηθή αγσγή ζαο άιιαμε απφ δηζθία θνξηηδφλεο (φπσο πξεδληδφλε, πξεδληδνιφλε, ή κεζπιπξεδληδνιφλε) ζε θάςνπιεο BUDENOFALK κπνξεί πξνζσξηλά λα επαλεκθαληζηνχλ ζπκπηψκαηα πνπ ζαο ελνρινχζαλ παιαηφηεξα, π.ρ. εμάλζεκα, πφλνο ζηνπο κχεο θαη ζηηο αξζξψζεηο. Δάλ νπνηνδήπνηε απφ ηα ζπκπηψκαηα απηά εκθαληζηεί ή αλ παξνπζηάζεηε ζπκπηψκαηα, φπσο πνλνθέθαινο, θφπσζε, λαπηία ή εκεηφο, παξαθαιείζηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην γηαηξφ ζαο. Δάλ ιακβάλεηε θνξηηθνζηεξνεηδέο πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ζαο δηφηη ηα θνξηηθνζηεξνεηδή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε πξνζνρή θαη ζηελ κηθξφηεξε απνηειεζκαηηθή δφζε. Αλ ιακβάλεηε θνξηηθνζηεξνεηδέο θαη βξίζθεζηε ζε αζπλήζηζηε θαηάζηαζε stress ελεκεξψζηε ην γηαηξφ ζαο δηφηη απαηηείηαη αχμεζε ηεο δφζεο. Αλ πάζρεηε απφ ελεξγφ θπκαηίσζε, πξέπεη λα παίξλεηε θνξηηθνζηεξνεηδέο κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιιειε αληηθπκαηηθή ζεξαπεία θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε θεξαπλνβφινπ ή θερξνεηδνχο θπκαηίσζεο. Η παξαηεηακέλε ρξήζε θνξηηθνζηεξνεηδνχο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηα κάηηα θαη ζηελ φξαζε. Αλ εκθαλίζεηε πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε ελεκεξψζηε ην γηαηξφ ζαο. Αλ πάζρεηε απφ νθζαικηθφ έξπεηα θαη ιακβάλεηε θνξηηθνζηεξνεηδέο απαηηείηαη ζπρλή παξαθνινχζεζε απφ ηνλ γηαηξφ ζαο. Πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ζαο γηα φηη αζπλήζηζην ζχκπησκα ζρεηηθά κε ηελ πγεία ζαο παξνπζηαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε θνξηηθνζηεξνεηδέο, δηφηη πηζαλφλ λα απαηηείηαη αλαπξνζαξκνγή (κείσζε) ηεο δφζεο. Όηαλ ιακβάλεηε θνξηηθνζηεξνεηδέο κεηψλεηαη ε αληίζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηηο ινηκψμεηο. Αζζέλεηεο φπσο ε αλεκνβινγηά θαη ηιαξά κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλεο. Δλεκεξψζηε ακέζσο ηνλ γηαηξφ ζαο αλ εθηεζείηε ζηα παξαπάλσ λνζήκαηα. Σε αζζελείο κε ππνζπξενεηδηζκφ ή θίξξσζε ηνπ ήπαηνο ηα θνξηηθνζηεξνεηδή έρνπλ απμεκέλε επίδξαζε. Πξηλ αξρίζεηε ζεξαπεία κε θνξηηθνζηεξνεηδέο ελεκεξψζηε ηνλ γηαηξφ ζαο αλ πάζρεηε απφ ιαλζάλνλ ή ελεξγφ πεπηηθφ έιθνο, λεθξηθή αλεπάξθεηα, ππέξηαζε, πξφζθαην έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, νζηενπφξσζε, κπαζζέλεηα, ειθψδε θνιίηηδα, εθθνιπσκαηίηηδα, απφζηεκα ή άιιε ππνγφλν ινίκσμε, ακνηβάδσζε. Γελ πξέπεη λα κεηψζεηε απφηνκα ηε δφζε ηνπ θνξηηθνζηεξνεηδνχο δηφηη ελδέρεηαη ε αηθλίδηα κείσζε ηεο δφζεο λα πξνθαιέζεη ζχλδξνκν ζηέξεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κπτθή αδπλακία, ππφηαζε, ππνγιπθαηκία, λαπηία, εκέηνπο, αλεζπρία, κπαιγίεο, αξζξαιγίεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ζεξαπείαο κε θνξηηθνζηεξνεηδέο κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο (επθνξία, αυπλία, αιιαγή ςπρηθήο δηάζεζεο, δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο, βαξεηά θαηάζιηςε). 2

3 Πξέπεη λα παξαθνινπζείηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε θνξηηθνζηεξνεηδέο ηελ αξηεξηαθή ζαο πίεζε, ην ζσκαηηθφ βάξνο, λα γίλεηαη έιεγρνο ζαθράξνπ θαη ειεθηξνιπηψλ θαη λα πξνζέρεηε ηε δίαηηά ζαο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ. Δλεκεξψζηε ην γηαηξφ ζαο αλ εκθαλίζεηε νπνηαδήπνηε αιιεξγηθή αληίδξαζε. Η καθξνρξφληα ρνξήγεζε γιπθνθνξηηθνεηδψλ ζηηο αξζξψζεηο πνπ θέξνπλ βάξνο, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαζηξνθή ηνπο. Τνχην πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ ππεξρξεζηκνπνίεζε ησλ αξζξψζεσλ απηψλ θαζ φζνλ έρεη εμαιεηθζεί ν πφλνο θαη ηα άιια ζπκπηψκαηα πνπ ζα εκπφδηζαλ ηε ρξήζε ηνπο. Γηα ηνχην λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη ππεξβνιηθά απηέο νη αξζξψζεηο. Σε πεξίπησζε ελδναξζξηθήο έγρπζεο θνξηηθνζηεξνεηδνχο αλ παξνπζηαζζεί ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πφλνπ, κε ηνπηθή δηφγθσζε, επηπιένλ πεξηνξηζκφ ηεο θηλεηηθφηεηαο ηεο αξζξψζεσο, ππξεηφο θαη θαθνπρία επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ην γηαηξφ ζαο Ηιηθησκέλνη Τν θάξκαθν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ίδηα δφζε θαη ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο. Δπεηδή φκσο νη ζπλήζεηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ θνξηηθνζηεξνεηδψλ κπνξεί λα έρνπλ πεξηζζφηεξν ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηνπο ειηθησκέλνπο ηδίσο θαηά ηε καθξνρξφληα ρνξήγεζε, απαηηείηαη ζηελή παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ Κύεζε & Γαινπρία : Δάλ είζηε έγθπνο ή ζειάδεηε ην λενγέλλεην παηδί ζαο, ζα πξέπεη πάληα λα είζηε πνιχ πξνζεθηηθή φζνλ αθνξά ηε ρξήζε θαξκάθσλ. Υπάξρεη πνιχ πεξηνξηζκέλε εκπεηξία απφ ηε ρξήζε ηνπ BUDENOFALK ζε έγθπεο ή ζειάδνπζεο γπλαίθεο. Δάλ κείλεηε έγθπνο ελφζσ ρξεζηκνπνηείηε ην BUDENOFALK ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ην γηαηξφ ζαο, φζνλ ην δπλαηφλ ηαρχηεξα. Η ρξήζε ηνπ θνξηηθνζηεξνεηδνχο ζηηο έγθπεο γπλαίθεο, ή ζε γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αλαπαξαγσγηθή ειηθία πξέπεη λα απνθεχγεηαη δηφηη κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ. Ο γηαηξφο ζα απνθαζίζεη θαηά πεξίπησζε αλ ζα ιάβεηε θνξηηθνζηεξνεηδέο αθνχ ζπγθξίλεη ηα πηζαλά νθέιε απφ ην θάξκαθν πξνο ηηο βιαπηηθέο επηδξάζεηο απηνχ γηα ην έκβξπν ή ην λενγέλλεην θαη ηε κεηέξα. Να απνθεχγεηαη ε ρνξήγεζε θνξηηθνζηεξνεηδνχο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο. Αλ ζειάδεηε ελεκεξψζηε ην γηαηξφ ζαο πξνηνχ θάλεηε ζεξαπεία κε θνξηηθνζηεξνεηδέο δηφηη ηα θνξηηθνζηεξνεηδή πεξλνχλ ζην κεηξηθφ γάια θαη ππάξρεη θίλδπλνο αλαζηνιήο ηεο ζσκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ βξέθνπο φηαλ ε κεηέξα παίξλεη ζεξαπεπηηθέο δφζεηο θνξηηθνζηεξνεηδψλ Παηδηά: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαςνπιψλ BUDENOFALK ζε παηδηά. Γελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ θαηά ηε γαινπρία. Η δνζνινγία θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ θιηληθή αληαπφθξηζε ηνπ παηδηνχ θαη πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηε ρνξήγεζε ηεο ειάρηζηεο δφζεο θαη γηα ην κηθξφηεξν δπλαηφλ ρξνληθφ δηάζηεκα, δηφηη ηα θνξηηθνζηεξνεηδή πξνθαινχλ αλαζηνιή ηεο αλάπηπμεο ζηα λήπηα, ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο. Παηδηά πνπ είλαη ζε ζεξαπεία κε θνξηηθνζηεξνεηδέο είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπή ζε ινηκψμεηο ζε ζρέζε κε πγηή παηδηά, π.ρ. ε αλεκνβινγηά θαη ε ηιαξά κπνξεί λα είλαη κέρξη θαη ζαλαηεθφξεο γη απηά ηα παηδηά Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο & ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ : Οη θάςνπιεο BUDENOFALK δελ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνχ κεραλεκάησλ. 3

4 Παξφιν πνπ νη νπηηθέο δηαηαξαρέο αλήθνπλ ζηηο ζπάληεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ζπληζηάηαη πξνζνρή ζηνπο αζζελείο πνπ νδεγνχλ ή ρεηξίδνληαη κεραλήκαηα. 2.5 Aιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα ή νπζίεο Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην BUDENOFALK ζα πξέπεη λα έρεηε ελεκεξψζεη ην γηαηξφ ζαο γηα θάζε άιιν θάξκαθν πνπ ηπρφλ παίξλεηε, αθφκε θαη γη απηά πνπ παίξλεηε ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή. Η αιιειεπίδξαζε ηεο ζηκεηηδίλεο κε ηελ βνπδεζνλίδε είλαη κηθξήο θιηληθήο ζεκαζίαο. Πξνο ην παξφλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηπρφλ αιιειεπηδξάζεηο ηεο βνπδεζνλίδεο κε άιιεο νπζίεο. Γηα ηαπηφρξνλε ρξήζε άιισλ θαξκάθσλ κε θνξηηθνζηεξνεηδέο ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξφ ζαο. Οξηζκέλα θάξκαθα φπσο ηα βαξβηηνπξηθά, ε θαηλπηντλε, ε ξηθακπηθίλε θαη ε εθεδξίλε κεηψλνπλ ηε δξαζηηθφηεηα ησλ θνξηηθνζηεξνεηδψλ, ελψ ηα νηζηξνγφλα απμάλνπλ ηε δξαζηηθφηεηά ησλ. Τα κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε θαη ην νηλφπλεπκα απμάλνπλ ηε ειθνγφλν δξάζε ηνπο. Σε ζπγρνξήγεζε κε θαιηνπεληθά δηνπξεηηθά εληζρχεηαη ε ππνθαιηαηκία, ελψ κε δαθηπιίηηδα θίλδπλνο ηνμηθνχ δαθηπιηδηζκνχ (απφ θαιηνπελία). Με αληηρνιηλεζηεξαζηθνχο παξάγνληεο κπνξεί λα πξνθιεζεί έληνλε αδπλακία ζε αζζελείο κε βαξεία κπαζζέλεηα. Λφγσ αλεπηζχκεησλ αιιειεπηδξάζεσλ ε ρξήζε εκβνιίσλ θαη αλαηνμηλψλ πξέπεη λα αλαβάιιεηαη θαηά θαλφλα κέρξη ηε δηαθνπή ρνξήγεζεο ησλ θνξηηθνζηεξνεηδψλ. Τα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή κεηψλνπλ ή εληζρχνπλ ηε δφζε ησλ θνπκαξηληθψλ αληηπεθηηθψλ, ελψ ζε ηαπηφρξνλε ιήςε ηλζνπιίλεο ή αληηδηαβεηηθψλ απφ ηνπ ζηφκαηνο απαηηείηαη αχμεζε ησλ δφζεψλ ηνπο. 2.6 Δνζνινγία Κάςνπιεο πνπ πεξηέρνπλ εληεξνδηαιπηά ζθαηξίδηα, αλζεθηηθά ζηελ επίδξαζε ηνπ γαζηξηθνχ νμένο, γηα ρνξήγεζε απφ ην ζηφκα. Οη θάςνπιεο πξέπεη λα θαηαπίλνληαη νιφθιεξεο κε ιίγν λεξφ πξηλ απφ ηα γεχκαηα. Δλήιηθεο : Η ζπληζηψκελε εκεξήζηα δφζε θαηά ηελ ελεξγφ θάζε ηεο λφζνπ είλαη κία θάςνπια ρνξεγνχκελε 3 θνξέο ηελ εκέξα (πξσί, κεζεκέξη θαη απφγεπκα) γηα δηάζηεκα κέρξη 8 εβδνκάδσλ. Γηα πξφιεςε ππνηξνπψλ κία θάςνπια ρνξεγνχκελε 2 θνξέο ηελ εκέξα. Η δνζνινγία πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηελ θιηληθή δξαζηεξηφηεηα ηεο λφζνπ θαη λα ρνξεγείηαη ε ρακειφηεξε απαηηνχκελε δφζε γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπκπησκάησλ. H δνζνινγία ησλ θαςνπιψλ BUDENOFALK πξέπεη λα κεηψλεηαη βαζκηαία, πξηλ ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. Σημείωζη : Τν πιήξεο ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα επηηπγράλεηαη ζπλήζσο ζε δηάζηεκα κεηαμχ 2-4 εβδνκάδσλ. Με παξαιείπεηε λα παίξλεηε ηηο θάςνπιεο BUDENOFALK αθφκε θαη αλ αηζζάλεζηε φηη είζηε θαιά. Παηδηά : Δπί ηνπ παξφληνο δελ ππάξρεη εκπεηξία απφ ηηο θάςνπιεο BUDENOFALK ζηα παηδηά. Ηιηθησκέλνη : Γελ απαηηείηαη πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο. 2.7 Τπεξδνζνινγία - Αληηκεηώπηζε Με παίξλεηε πεξηζζφηεξεο θάςνπιεο BUDENOFALK κε ηε ζπληαγή ν γηαηξφο ζαο. απφ απηέο πνπ έρεη ζπζηήζεη 4

5 Παξ φια απηά εάλ απφ ιάζνο πάξεηε θάπνηα θάςνπια παξαπάλσ απφ φζεο γξάθνληαη ζηηο νδεγίεο γηα κηα κφλν θνξά, δελ πξφθεηηαη λα παξνπζηαζηνχλ επηβιαβείο επηδξάζεηο. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε πνιιέο θάςνπιεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (εβδνκάδεο) είλαη πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (βιέπε Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ). Δάλ λνκίδεηε φηη θάηη ηέηνην ζαο έρεη ζπκβεί, ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξφ ζαο. Τει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ : Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ελψ ρξεζηκνπνηείηε θάςνπιεο BUDENOFALK είλαη ζπλήζσο ήπηεο. Ωζηφζν, ελεκεξψζηε νπσζδήπνηε ην γηαηξφ ζαο αλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο παξνπζηαζηεί θαη επηκέλεη. δπζπεςία δηαηαξαρέο ζηελ έκκελν ξχζε λεπξηθφηεηα κπτθνί ζπαζκνί ηξφκνο αζπλήζηζηα ζπρλνί ή άξξπζκνη θαξδηαθνί παικνί ζνιή φξαζε δεξκαηηθφ εμάλζεκα Πξέπεη επίζεο λα επηθνηλσλήζεηε κε ην γηαηξφ ζαο εάλ νηηδήπνηε αζπλήζηζην παξνπζηαζηεί, ελφζσ ρξεζηκνπνηείηε θάςνπιεο BUDENOFALK. Η ζπρλφηεηα εκθάληζεο αλεπηζχκήησλ ελεξγεηψλ κε ηα γιπθνθνξηηθνεηδή ζρεηίδεηαη κε ηελ δνζνινγία, ηνλ ρξφλν θαη ην δηάζηεκα δνζνιφγεζεο. Ο γηαηξφο πξέπεη λα ζηαζκίζεη ηα νθέιε απφ ηελ ζεξαπεία ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κηθξφηεξε απνηειεζκαηηθή δφζε γηα ην δπλαηφ ζπληνκφηεξν δηάζηεκα θαη θαηά πξνηίκεζε θάζε 2 εκέξεο. Η έγθαηξε αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ κπνξεί λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ πξφθιεζε ζνβαξψλ επηπινθψλ. Οη αλαθεξφκελεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ ηα θνξηηθνζηεξνεηδή είλαη : Δηαηαξαρέο ειεθηξνιπηώλ θαη ύδαηνο Καηαθξάηεζε λαηξίνπ. Καηαθξάηεζε πγξψλ. Σπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα ζε επηξξεπή άηνκα. Απψιεηα θαιίνπ. Υπνθαιηαηκηθή αιθάισζε. Υπέξηαζε. Μπνζθειεηηθέο Μπτθή αδπλακία. Μπνπάζεηα απφ ζηεξνεηδή. Μείσζε ηεο κπτθήο κάδαο. Οζηενπφξσζε. Σπκπηεζηηθά θαηάγκαηα ησλ ζπνλδχισλ. Άζεπηε λέθξσζε ησλ θεθαιψλ ηνπ κεξηαίνπ θαη ηνπ βξαρηνλίνπ. Παζνινγηθά θαηάγκαηα ησλ καθξψλ νζηψλ. Γαζηξεληεξηθέο 5

6 Πεπηηθφ έιθνο κε πηζαλή δηάηξεζε θαη αηκνξξαγία. Παγθξεαηίηηδα. Γηάηαζε ηεο θνηιίαο. Διθψδεο νηζνθαγίηηδα. Δεξκαηνινγηθέο Διαθξφο δαζπηξηρηζκφο. Δπηβξάδπλζε επνπιψζεσο ηξαπκάησλ. Λέπηπλζε θαη αχμεζε ηεο επζξαπζηφηεηαο ηνπ δέξκαηνο. Πεηέρεηεο θαη εθρπκψζεηο. Δξχζεκα ηνπ πξνζψπνπ. Αχμεζε εθηδξψζεσο. Πηζαλή θαηαζηνιή δεξκναληηδξάζεσλ. Νεπξνινγηθέο Σπαζκνί. Αχμεζε ελδνθξαληαθήο πίεζεο κε νίδεκα ηεο νπηηθήο ζειήο (εηθφλα ςεπδνφγθνπ εγθεθάινπ) ζπλήζσο κεηά ηε ζεξαπεία. Ίιηγγνη. Κεθαιαιγία. Ψπρσζηθέο εθδειψζεηο. Ελδνθξηλνινγηθέο Γηαηαξαρέο πεξηφδνπ. Αλάπηπμε ζπλδξφκνπ ηνπ Cushing. Αλαζηνιή ηεο αλάπηπμεο ζηα παηδηά. Γεπηεξνπαζήο θινηνεπηλεθξηδηθή θαη ππνθπζηαθή έιιεηςε αληαπφθξηζεο θπξίσο ζε πεξίνδν stress σο επί ηξαχκαηνο, ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ ή άιισλ λνζεκάησλ. Μείσζε ηεο αλνρήο ησλ πδαηαλζξάθσλ. Κιηληθή εθδήισζε ιαλζάλνληνο ζαθραξψδνπο δηαβήηε. Αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ζε ηλζνπιίλε ή ησλ απφ ηνπ ζηφκαηνο ππνγιπθαηκηθψλ θαξκάθσλ ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο. Οθζαικηθέο Οπίζζηνο ππνθαςηθφο θαηαξξάθηεο. Αχμεζε ελδνθζαικίνπ πίεζεο. Γιαχθσκα. Δμψθζαικνο. Μεηαβνιηθέο Αξλεηηθφ ηζνδχγην αδψηνπ νθεηιφκελν ζε θαηαβνιηζκφ ησλ πξσηετλψλ θαη αξλεηηθφ ηζνδχγην ηνπ αζβεζηίνπ. Δηάθνξεο άιιεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Δπαηζζεζία ζηηο ινηκψμεηο θαη εμάπισζε κηθξνβηαθψλ θιεγκνλψλ. Σπγθάιπςε νμείαο ρεηξνπξγηθήο θνηιίαο (αζφξπβε πεξηηνλίηηδα ζε πεξηπηψζεηο δηάηξεζεο). Αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο ή αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο Θξνκβνεκβνιή Αχμεζε βάξνπο Απμεκέλε φξεμε Ναπηία Καθνπρία Λφμπγγαο 6

7 Οη αθφινπζεο επηπιένλ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ παξεληεξηθή ζεξαπεία κε θνξηηθνζηεξνεηδή : Σπάληεο πεξηπηψζεηο ηχθισζεο κεηά απφ ηνπηθή έγρπζε ζε βιάβε ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνζψπνπ θαη ηεο θεθαιήο. Αχμεζε ή ειάηησζε ηεο ρξσζηηθήο ηνπ δέξκαηνο. Υπνδεξκαηηθή ή δεξκαηηθή αηξνθία. Σηείξν απφζηεκα. Δμαξζε κεηά ηελ έλεζε (κεηά απφ ελδναξζξηθή ρξήζε). 7

8 2.9 Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε ζηε πεξίπησζε πνπ παξαιείςαηε λα πάξεηε θάπνηα δόζε Δάλ μεράζεηε λα πάξεηε κηα δφζε ηνπ BUDENOFALK δελ είλαη αλάγθε λα πξνζπαζήζεηε λα ηελ αλαπιεξψζεηε. Απιψο πάξηε ηελ επφκελε δφζε, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ ζαο έρεη ζπληαγνγξαθεζεί Ηκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο Με ρξεζηκνπνηείηε ηηο θάςνπιεο BUDENOFALK κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο. Η εκεξνκελία ιήμεο αλαγξάθεηαη ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ζπζθεπαζία Θδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο γηα ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο Φπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία 25 º C Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο αλαζεώξεζεο ηνπ θύιινπ νδεγηώλ Ιαλνπάξηνο ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΘΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Τν θάξκαθν απηφ ην έγξαςε ν γηαηξφο ζαο κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαηξηθφ ζαο πξφβιεκα. Γελ πξέπεη λα ην δίλεηε ζε άιια άηνκα ή λα ην ρξεζηκνπνηείηε γηα θάπνηα άιιε πάζεζε, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεηε ζπκβνπιεπηεί ην γηαηξφ ζαο. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εκθαληζζεί θάπνην πξφβιεκα κε ην θάξκαθν, ελεκεξψζηε ακέζσο ην γηαηξφ ζαο ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο. Δάλ έρεηε νπνηαδήπνηε εξσηεκαηηθά γχξσ απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην θάξκαθν πνπ ιακβάλεηε ή ρξεηάδεζηε θαιχηεξε ελεκέξσζε γηα ην ηαηξηθφ ζαο πξφβιεκα κε δηζηάζεηε λα δεηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο απφ ην γηαηξφ ζαο ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη αζθαιέο ην θάξκαθν πνπ ζαο ρνξεγήζεθε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζαο δφζεθαλ. Γηα ηελ αζθάιεηά ζαο θαη ηελ πγεία ζαο είλαη απαξαίηεην λα δηαβάζεηε κε πξνζνρή θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ην θάξκαθν πνπ ζαο ρνξεγήζεθε. Να κε δηαηεξείηε ηα θάξκαθα ζε εξκάξηα ηνπ ινπηξνχ, γηαηί ε δέζηε θαη ε πγξαζία κπνξεί λα αιινηψζνπλ ην θάξκαθν θαη λα ην θαηαζηήζνπλ επηβιαβέο γηα ηελ πγεία ζαο. Να κελ θξαηάηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεηάδεζηε πιένλ ή πνπ ήδε έρνπλ ιήμεη. Γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα θπιάμηε φια ηα θάξκαθα ζε αζθαιέο κέξνο καθξηά απφ ηα παηδηά. 4. ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ Tν θάξκαθν απηφ ρνξεγείηαη κφλν κε ηαηξηθή ζπληαγή. 8

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1. ORIENS Διζκία ελεγσόμενηρ αποδέζμεςζηρ 10mg/TAB 1.2. ύνθεζη Δπαζηική οςζία : Mizolastine... 10 mg Έκδοσα : Ππξήλαο : Hydrogenated castor

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Zanidip 10 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία lercanidipine hydrochloride - (ιεξθαληδηπίλε πδξνρισξηθή)

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο

Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο ΘΔΜΑ:ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ( θεπαπεςηική ανηιμεηώπιζη σπόνιαρ κεθαλαλγίαρ με υηοβελονιζμό) 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ - EIΑΓΧΓΗ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ

ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ (ΑΗΒΑ) ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ ΔΒΓΟΜΖ ΔΚΓΟΖ 2009 Ζιεθηξνληθή πξνζαξκνγή ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: Σημείωζη ζςνηάκηη 3 Ειζαγωγή 4 Ειζαγωγή 5 Η ιαηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΟΛΘΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΘΚΗ ΑΓΚΩΝΑ 115298-5

ΤΣΗΜΑ ΟΛΘΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΘΚΗ ΑΓΚΩΝΑ 115298-5 ΤΣΗΜΑ ΟΛΘΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΘΚΗ ΑΓΚΩΝΑ 115298-5 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Κ. ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΧΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ - Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ Πξννδεπηηθή εμειηζζφκελε

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ "Ρεθιεμνινγία"

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ρεθιεμνινγία ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ο φξνο "Ρεθιεμνινγία" πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε "Reflex" πνπ ζεκαίλεη αληαλαθιαζηηθά. Δίλαη δειαδή ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια ΓΡΑΦΔΙΟ HIV/AIDS ΛΟΙΜΧΞΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΧ ΜΔΣΑΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΝΟΗΜΑΣΧΝ Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια Με τη σσνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ 1 Περηετόκελα I. Ηζηνξία 3 II. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ βαθηεξίνπ 4 III. Καιιηέξγεηα 6 IV. Βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο 7 V. Παζνγφλνο δξάζε 8 VI. Μεηάδνζε 9 VII. πκπησκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα