ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ KLARIFECT. Επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία 500 mg. (κλαπιθπομςκίνη)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ KLARIFECT. Επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία 500 mg. (κλαπιθπομςκίνη)"

Transcript

1 ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ KLARIFECT Επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία 500 mg (κλαπιθπομςκίνη) Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό ηο θάπμακο. - Φπιάμηε απηφ ην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά. - Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο. - Ζ ζπληαγή γηα απηφ ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε γηα ζαο. Γελ πξέπεη λα δψζεηε ην θάξκαθν ζε άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθφκα θαη φηαλ ηα ζπκπηψκαηά ηνπο είλαη ίδηα κε ηα δηθά ζαο. - ε πεξίπησζε πνπ ζεσξείηε φηη ην θάξκαθν ζαο πξνθάιεζε θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα, παξαθαινχκε λα ηε γλσζηνπνηήζεηε ζηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ζαο, ή ζηνλ θαξκαθνπνηφ ή άιιν επαγγεικαηία ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, ή απεπζείαο ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (Μεζνγείσλ 284, 15562, Χνιαξγφο, Σο παπόν θύλλο οδηγιών πεπιέσει: 1. Ση είλαη ην Klarifect θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ. 2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνχ πάξεηε ην Klarifect. 3. Πψο λα πάξεηε ην Klarifect. 4. Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. 5. Πψο λα θπιάζζεηαη ην Klarifect. 6. Λνηπέο πιεξνθνξίεο. 1. ΣΘ ΕΘΝAI ΣΟ KLARIFECT ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ Αληηβηνηηθφ θάξκαθν ηεο θαηεγνξίαο ησλ καθξνιηδψλ. Σν Klarifect ελδείθλπηαη γηα ηε ζεξαπεία ινηκψμεσλ πνπ νθείινληαη ζε επαίζζεηνπο ζε απηή κηθξννξγαληζκνχο. Σέηνηεο ινηκψμεηο είλαη: - Λνηκψμεηο ηνπ θαηψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο (π ρ. βξνγρίηηδα, πλεπκνλία). - Λνηκψμεηο ηνπ αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο (π ρ θαξπγγίηηο, ηγκνξίηηο). - Λνηκψμεηο ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ καιαθψλ κνξίσλ (π ρ ζπιαθίηηο, θπηηαξίηηο, εξπζίπειαο). - πκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία (ζε ζπλδπαζκφ κε άιια αληηθπκαηηθά θάξκαθα) γηα ηε ζεξαπεία γεληθεπκέλσλ ή εληνπηζκέλσλ ινηκψμεσλ νθεηιφκελσλ ζε άηππα κπθνβαθηεξίδηα (π.ρ. Mycobacterium avium ή Mycobacterium intracellulare, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum θαη Mycobacterium kansassii). - Δθξίδσζε ηνπ Helicobacter pylori γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ έιθνπο ηνπ δσδεθαδάθηπινπ θαη πξφιεςε ησλ ππνηξνπψλ ηνπ, εθ' φζνλ ρνξεγείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε αλαζηνιείο ηεο γαζηξηθήο έθθξηζεο. - Οδονηογενείρ λοιμώξειρ, υρ θάπμακο δεύηεπηρ επιλογήρ. 2. TΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΠΡΘΝ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ KLARIFECT Μην πάπεηε ηο KLARIFECT - ζε πεξίπησζε αιιεξγίαο (ππεξεπαηζζεζίαο) ζηα καθξνιηδηθά αληηβηνηηθά ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθφ ηνπ Klarifect. - καδί κε θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ αζηεκηδφιε, ζηδαπξίδε, πηκνδίδε, ηεξθελαδίλε θαη εξγνηακίλε ή δηπδξνεξγνηακίλε. MN A Πποζέξηε ιδιαίηεπα με ηο KLARIFECT - ε πεπίπηυζη νεθπικήρ ανεπάπκειαρ. - ε πεξίπησζε εγθπκνζχλεο ή ζειαζκνχ. - ε πεξίπησζε επαηηθήο λφζνπ.

2 - Δάλ ληψζεηε δαιάδεο θαηά ηε ζεξαπεία κε Klarifect, ρξεηάδεηαη πξνζνρή γηαηί κπνξεί ε δάιε απηή λα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο ή ρεηξηζκνχ κεραλψλ. - ε πεξίπησζε ππνθαιηαηκίαο. - ε πεξηπηψζεηο επίκνλεο δηάξξνηαο. - ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο ρνξήγεζεο κε θνιρηθίλε. - ε πεξίπησζε ζνβαξήο θαη παξαηεηακέλεο ινίκσμεο. - ε πεξίπησζε επηδείλσζεο ζπκπησκάησλ ζνβαξήο κπαζζέλεηαο. Λήτη άλλυν θαπμάκυν Παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο εάλ παίξλεηε ή έρεηε πάξεη πξφζθαηα άιια θάξκαθα, αθφκα θαη απηά πνπ δελ ζαο έρνπλ ρνξεγεζεί κε ζπληαγή. Οη αθφινπζεο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηζνέλδπκν CYP3A έρνπλ παξαηεξεζεί κε ηελ εξπζξνκπθίλε θαη /ή κε ηελ θιαξηζξνκπθίλε κεηά ηελ θπθινθνξία. Δλεκεξψζηε ηνλ γηαηξφ ζαο εάλ παίξλεηε θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ ζενθπιιίλε, βαιπξντθφ νμχ, θαξβακαδεπίλε, ζηινζηαδφιε, ζηδαπξίδε, δηγνμίλε, θνιρηθίλε, απφ ζηφκαηνο αληηπεθηηθφ (π.ρ. βαξθαξίλε), παξάγσγα εξγνηακίλεο, δηπδξνεξγνηακίλε, ηξηαδνιάκε. κηδαδνιάκε, αιπξαδνιάκε, κεζπιπξεδληδνιφλε, δηζνππξακίδε, θαηλπηντλε, αζηεκηδφιε, ηεξθελαδίλε, ηαθξφιηκνπο, θπθινζπνξίλε, πηκνδίδε, θηληδίλε, ξηθακπνπηίλε, ζηιδελαθίιε, tadalafil, vardenafil, tolterodine, ινβαζηαηίλε, ζηκβαζηαηίλε, νκεπξαδφιε, βηλβιαζηίλε, efavirenz, nevirapine, rifampicin, rifabutin, rifapentin, fluconazole, atazanavir, itraconazole & saquinavir. Μπνξεί λα ρξεηαζζεί ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο ησλ θαξκάθσλ απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε θιαξηζξνκπθίλε (βι. Πξνζέμηε ηδηαίηεξα κε ην Klarifect). Δάλ πάζρεηε απφ λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη ιακβάλεηε παξάιιεια ζεξαπεία κε ξηηνλαβίξε θαη θιαξηζξνκπθίλε ελεκεξψζηε ηνλ γηαηξφ ζαο γηαηί κπνξεί λα ρξεηαζζεί κείσζε ηεο δνζνινγίαο ηεο θιαξηζξνκπθίλεο. ηνπο ελήιηθεο, ζε πεξίπησζε πνπ ιακβάλεηαη ζπγρξφλσο κε ην Klarifect θάξκαθν πνπ πεξηέρεη δηδνβνπδίλε ζα πξέπεη ηα δχν απηά θάξκαθα λα ιακβάλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο. Λήτη ηος Klarifect με ηποθέρ και ποηά Σν Klarifect ιακβάλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ηξνθή. Κύηζη και θηλαζμόρ Εεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ ή ηνπ θαξκαθνπνηνχ ζαο πξνηνχ πάξεηε νπνηνδήπνηε θάξκαθν. Οδήγηζη και σειπιζμόρ μησανών. Δάλ ληψζεηε δαιάδεο θαηά ηε ζεξαπεία κε Klarifect, ρξεηάδεηαη πξνζνρή γηαηί κπνξεί ε δάιε απηή λα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο ή ρεηξηζκνχ κεραλψλ. 3. ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ KLARIFECT Πάληνηε λα παίξλεηε ην Klarifect απζηεξά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ ζαο. Δάλ έρεηε ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο Όιεο νη ινηκώμεηο ζηηο νπνίεο ελδείθλπηαη ε θιαξηζξνκπθίλε, εθηόο απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. Ζ ζπλήζεο ζπληζηψκελε δφζε ηνπ Klarifect είλαη 250 mg δχν θνξέο ηελ εκέξα. ε βαξχηεξεο ινηκψμεηο ε δνζνινγία κπνξεί vα απμεζεί ζε 500 mg δχν θνξέο ηελ εκέξα. Ζ ζπλήζεο δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο είλαη 6 έσο 14 εκέξεο. Οη δφζεηο ιακβάλνληαη πξσί θαη βξάδπ. Αλ ππνθέξεηε απφ λεθξηθή αλεπάξθεηα, ε δνζνινγία ηνπ Klarifect κεηψλεηαη ζην ήκηζπ δει. 250 mg κηα θνξά ηελ εκέξα ή 250 mg δχν θνξέο ηελ εκέξα ζε βαξχηεξεο ινηκψμεηο θαη ε ζεξαπεία δελ πξέπεη λα παξαηείλεηαη πέξα απφ 14 εκέξεο. Οη πεξηεθηηθφηεηεο ησλ δηζθίσλ 250 θαη 500 mg δε ρνξεγνχληαη ζε παηδηά θάησ ησλ 12 εηψλ. Λνηκώμεηο από κπθνβαθηεξίδην -II

3 Ζ θιαξηζξνκπθίλε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιια αληηκπθνβαθηεξηδηαθά θάξκαθα. Ζ ζπληζηψκελε δφζε γηα ηνπο ελήιηθεο κε γεληθεπκέλε ή εληνπηζκέλε ινίκσμε απφ κπθνβαθηεξίδην (Μ.avium, Μ.intracellulare, Μ.chelonae, Μ.fortuitum) είλαη 500 mg δπν θνξέο ηελ εκέξα. Ζ ζεξαπεία ζπλερίδεηαη φζν δηαηεξείηαη ε θιηληθή βειηίσζε. Οη δφζεηο ιακβάλνληαη πξσί θαη βξάδπ. Εθξίδωζε ηνπ ειηθνβαθηεξηδίνπ ηνπ ππιωξνύ Τξηπιό ζεξαπεπηηθό ζρήκα To Klarifect 500 mg δχν θνξέο ηελ εκέξα ζε ζπλδπαζκφ κε Ακνμηθηιιίλε 1000 mg δχν θνξέο ηελ εκέξα θαη Οκεπξαδφιε 20 mg 2 θνξέο ηελ εκέξα γηα 7 εκέξεο. To Klarifect 500 mg δχν θνξέο ηελ εκέξα ζε ζπλδπαζκφ κε Ακνμηθηιιίλε 1000 mg δχν θνξέο ηελ εκέξα θαη Οκεπξαδφιε 40 mg εκεξεζίσο γηα 7 εκέξεο. Δηπιό ζεξαπεπηηθό ζρήκα Ζ ζπληζηψκελε δνζνινγία είλαη 500 mg ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα γηα 14 εκέξεο ζε ζπλδπαζκφ κε αλαζηνιείο ηεο γαζηξηθήο έθθξηζεο. Οδνληνγελείο Λνηκώμεηο 250 mg δςο θοπέρ ημεπηζίυρ για 5 ημέπερ. Ο γηαηξφο ζαο ζα επηιέμεη ην ζεξαπεπηηθφ ζρήκα πνπ ηαηξηάδεη ζηελ πεξίπησζή ζαο. Αθφκα θαη αλ ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο έρεη βειηησζεί ή απνθαηαζηαζεί πξηλ ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο κε δηαθφςεηε ηε ρνξήγεζε ηνπ Klarifect. πλερίζηε ηε ζεξαπεία γηα φζεο εκέξεο ζαο έρεη ζπζηήζεη ν γηαηξφο ζαο. Εάν πάπεηε μεγαλύηεπη δόζη Klarifect από ηην κανονική Απφ ηηο αλαθνξέο πνπ ππάξρνπλ πξνθχπηεη φηη κεηά ηε ιήςε κεγάιεο πνζφηεηαο θιαξηζξνκπθίλεο πξέπεη λα αλακέλνληαη γαζηξεληεξηθά ζπκπηψκαηα. Οη αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ππεξβνιηθέο δφζεηο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ηελ ηαρεία απνκάθξπλζε ηνπ θαξκάθνπ πνπ δελ έρεη αθφκα απνξξνθεζεί θαη κε ππνζηεξηθηηθά κέηξα. απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ελεκεξψζηε ην γηαηξφ ζαο ή ην Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ Αζελψλ, ηει Εάν ξεσάζεηε να πάπεηε ηο Klarifect Δάλ μεράζεηε κία δφζε, πάξηε ηε δφζε πνπ μεράζαηε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, θαη κεηά ζπλερίζηε κε ηελ θαλνληθή ζαο δφζε βάζεη ηνπ θαλνληθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζαο έρεη δψζεη ν γηαηξφο ζαο. Μελ πάξεηε δηπιή δφζε γηα λα αλαπιεξψζεηε ηε δφζε πνπ μεράζαηε. 4. ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ Όπσο φια ηα θάξκαθα, έηζη θαη ην Klarifect, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο αλ θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Δάλ θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο. Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζπρλφηεξα είλαη: Γηάξξνηα, έκεηνη, θνηιηαθνί πφλνη, λαπηία, δπζπεςία, δεξκαηηθά εμαλζήκαηα, πνλνθέθαινο θαη αιινίσζε ηεο γεχζεο. Μεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ θαξκάθνπ αλαθέξζεθαλ επίζεο νη θάησζη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο: - θαληηληίαζε ηνπ ζηφκαηνο - ιεπθνπελία, ζξνκβνθπηνπελία - αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε, ππεξεπαηζζεζία

4 - ππνγιπθαηκία - ςπρσζηθή δηαηαξαρή, ςεπδαίζζεζε, απνπξνζαλαηνιηζκφο, ζπγρπηηθή θαηάζηαζε, απνπξνζσπνπνίεζε, θαηάζιηςε, άγρνο, αυπλία, αλψκαια φλεηξα - ζπαζκνί, δάιε, αγεπζία, αλνζκία, δπζγεπζία, παξνζκία - θψθσζε, ίιηγγνο, εκβνέο - torsades de pointes, παξαηεηακέλν qt ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο, θνηιηαθή ηαρπθαξδία - νμεία παγθξεαηίηηδα, γισζζίηηδα, ζηνκαηίηηδα, απνρξσκαηηζκφο ηεο γιψζζαο, απνρξσκαηηζκφο ησλ νδφλησλ - επαηηθή αλεπάξθεηα, επαηίηηδα, επαηηθή ρνινζηαηηθή, ίθηεξνο ρνινζηαηηθφο, ίθηεξνο επαηνθπηηαξηθφο, επαηηθή ιεηηνπξγία κε θπζηνινγηθή - ζχλδξνκν stevens jonhson, ηνμηθή επηδεξκηθή λεθξφιπζε θλίδσζε, εμάλζεκα - λεθξίηηδα δηάκεζε - θξεαηηλίλε αίκαηνο απμεκέλε, επαηηθά έλδπκα απμεκέλα. Όηαλ ζπγρνξεγείηαη ε θιαξηζξνκπθίλε κε νκεπξαδφιε παξαηεξείηαη κεξηθέο θνξέο αλαζηξέςηκνο απνρξσκαηηζκφο ηεο γιψζζαο θαη αιινίσζε ηεο γεχζεο. Έσοςν ςπάπξει αναθοπέρ μεηά ηην κςκλοθοπία για ηοξικόηηηα κολσικίνηρ με ηαςηόσπονη σπήζη ηηρ κλαπιθπομςκίνηρ και κολσικίνηρ, ειδικά ζηοςρ ηλικιυμένοςρ, μεπικέρ εκ ηυν οποίυν εμθανίζηηκαν ζε αζθενείρ με νεθπική ανεπάπκεια. ε ηέηοιοςρ αζθενείρ έσοςν αναθεπθεί και θάναηοι. Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζε αλνζνθαηαζηαικέλνπο αζζελείο Οη αζζελείο κε ινηκψμεηο απφ κπθνβαθηεξίδηα πνπ ιακβάλνπλ Klarifect, γηα κεγάιε δηάξθεηα, πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε ζηελή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ηφζν θιηληθή φζν θαη εξγαζηεξηαθή. ε πεξίπησζε πνπ ζεσξείηε φηη ην θάξκαθν ζαο πξνθάιεζε θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα, παξαθαινχκε λα ηε γλσζηνπνηήζεηε ζηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ζαο, ή ζηνλ θαξκαθνπνηφ ή άιιν επαγγεικαηία ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, ή απεπζείαο ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (Μεζνγείσλ 284, 15562, Χνιαξγφο, 5. ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΑΘ ΣΟ KLARIFECT Να θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην θζάλνπλ θαη δελ ην βιέπνπλ ηα παηδηά. Φπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία 25º C. Να κε ρξεζηκνπνηείηε ην Klarifect κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην θνπηί. Ζ εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη. Σα θάξκαθα δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην λεξφ ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα Ρσηήζηε ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο πψο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεηάδνληαη πηα Απηά ηα κέηξα ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 6. ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ Ση πεξηέρεη ην Klarifect Ζ δξαζηηθή νπζία είλαη θιαξηζξνκπθίλε. Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη: Πςπήναρ: Croscarmellose sodium, Starch maize pregelatinised, Cellulose microcrystalline, Silicon dioxide colloidal, Povidone (K29-32), Stearic acid, Magnesium stearate Επικάλςτη: Hypromellose, Titanium dioxide E 171, Propylene Glycol, Sorbitan mono-oleate, Vanillin, Sorbic acid. -II

5 Εμθάνιζη ηος Klarifect και πεπιεσόμενο ηηρ ζςζκεςαζίαρ Κάζε θνπηί πεξηέρεη 21 επηθαιπκκέλα δηζθία ησλ 500 mg ζε blister PVC/PVDC Aινπκηλφθπιιν (3 Βlister x 7 δηζθία). Κάηοσορ αδείαρ κςκλοθοπίαρ και παπαγυγόρ Κάηοσορ αδείαρ κςκλοθοπίαρ Μηλέξβα Φαξκαθεπηηθή α.ε. Λεσθ. Κεθηζνχ 132, Πεξηζηέξη, Σει Παπαγυγόρ RAFARM ΑΔΒΔ, Παηαλία Αηηηθήο Σει Σο παπόν θύλλο οδηγιών σπήζηρ αναθευπήθηκε για ηελεςηαία θοπά: 2/2013

ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin

ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε λα ιακβάλεηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα. ηπξνθινμαζίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα. ηπξνθινμαζίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα ηπξνθινμαζίλε Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να σπηζιμοποιείηε αςηό ηο θάπμακο. -

Διαβάστε περισσότερα

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Zanidip 10 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία lercanidipine hydrochloride - (ιεξθαληδηπίλε πδξνρισξηθή)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1. ORIENS Διζκία ελεγσόμενηρ αποδέζμεςζηρ 10mg/TAB 1.2. ύνθεζη Δπαζηική οςζία : Mizolastine... 10 mg Έκδοσα : Ππξήλαο : Hydrogenated castor

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Prevenar 13 ελέζηκν ελαηώξεκα πδεπγκέλν πνιπζαθραξηδηθό πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην (13-δύλακν, πξνζξνθεκέλν) Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NutropinAq 10 mg/2ml (30 IU), ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Έλα ml πεξηέρεη 5 mg ζσκαηξνπίλεο* Έλα θπζίγγην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ProQuad θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν ελαηψξεκα. Δκβφιην ηιαξάο, παξσηίηηδαο, εξπζξάο θαη αλεκεπινγηάο (απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η αςθένεια Hodgkin s ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS. Δηζαγσγή

Τι είναι η αςθένεια Hodgkin s ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS. Δηζαγσγή ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS Δηζαγσγή Απηφ ην βηβιηάξην έρεη γξαθηεί κε ζθνπφ λα ζαο δψζεη θάπνηεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ψζηε λα θαηαλνήζεηε επθνιφηεξα ηη αθξηβψο είλαη ην Λέκθσκα Hodgkin s. Διπίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium 5.000 IU/ml

Διαβάστε περισσότερα